EUs arbeid med utvikling av velfungerende verdikjeder for mat. Paralleller og ulikheter mellom de to prosessene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUs arbeid med utvikling av velfungerende verdikjeder for mat. Paralleller og ulikheter mellom de to prosessene"

Transkript

1 SLF/NILF Oslo, 14. april 2011 EUs arbeid med utvikling av velfungerende verdikjeder for mat. Paralleller og ulikheter mellom de to prosessene Bjørn Eidem Ambassaderåd for Landbruk EU delegasjonen i Brussel

2 MATMARKEDET. Nytt steg tas i EU. Høynivåforum etableres. Konkurransekraft og markedsforhold i verdikjeden for i mat, herunder kontrakts og maktforhold mellom aktørene. Arbeidet blir organisert i fire spor:

3 Arbeidet blir organisert i fire spor: 1. Kontraktrelasjoner i kjeden, 2. Pris transparens, 3. Industripolitiske tiltak og 4. Agro logistikk,

4 Politisk : Anna Maria Corazza Bildt. Rapportutkastet skal sluttbehandles i komiteen for det indre marked og forbrukersaker (IMCO) i april og deretter i Europaparlamentets plenum i mai. Anna Maria CORAZZA BILDT Group of the European People's Party (Christian Democrats) Member Sweden Moderata Samlingspartiet Born on 10 March 1963, Rome De mest relevante punktene er nr

5 I tillegg til en rekke andre forhold med sikte på mer effektiv konkurranse i det indre marked, handler rapporten om saker av relevans for sakene på agendaen for hhv Steensnæs-utvalget og for EUs plattform for kontraktrelasjoner. De mest relevante punktene er nr 19 til 32 hvor en del sentrale tema som: kontraktsfrihet (19), selektiv distribusjon, restriktiv praksis, priskontroll og délisting (21), parasittisk kopiering i dobbeltrolle (23), full håndheving av eksisterende lovgivning (25), støtte til Høynivåforumets arbeid med bl.a. klart uredelig forretningspraksis (26), mulighet for anonym klage (29), kartlegging av nasjonale virkemidler (30), håndhevingsmekanismer utenom ordinært rettsvesen (31), årlig parlamentshøring om dagligvarebransjen (32)

6 Som et nært forestående første skritt er det interessant å merke seg punkt 30: Kartlegging og vurdering av virkemidler som finnes i medlemslandene og evt Norge (Originalens fulle tekst: Asks the Commission to publish, by the end of 2011, a Communication mapping national laws and tools in place to deal with commercial practices and contractual relations, and to assess thoroughly if these rules are being properly enforced and if further action is needed). DG Indre marked er allerede I full sving med å gjennomføre dette og kom tidligere i uken med et spørreskjema til medlemslandene (med svarfrist etter sommeren). En oversikt og vurdering vil etter planen foreligge mot slutten av året og Høynivåforumets møte som er berammet til slutten av november.

7 Det handler om: 1. Innsyn i bransjeatferd (transparancy) 2. Forhindre maktmisbruk

8 ?Innsyn i 1. i førkontraktforhandlinger 2. kontraktsformer 3. kontraktsinnhold 4. plikt til oppbevaring og dokumentasjon av kontrakter 5. faktureringspraksis 6. andre innsynsprinsipper 7. håndheving av innsyn

9 ? maktmisbruk 1. regler for beskyttelse av kontraktsparter generelt 2. regler for spesielle kategorier kontraktsparter 3. Beskyttelse mht på spesielle typer kontrakter 4. Hva skal til for å utløse beskyttelse av svakere part

10 5. finnes det en definisjon av økonomisk avhengighet 6. Hvordan håndheves regler mot maktmisbruk 7.1. finnes det mulighet for anonym klage 7.2. finnes det mulighet for bistand med saksomkostninger ved klage for svake bedrifter

11 KOMMISJONEN Dacian Cioloş - Cap etter 2013! Antonio Tajani -Verdikjeden for mat -Høynivåforum for landbruksbasert matindustri Michel Barnier har overtatt i indre marked og vil at matmarkedet skal fungere Joaquín Almunia i Competition John Dalli i Sanco

12 Michel Barnier : konkurransepolitikken, som er viktig for et velfungerende indre marked, møter behovet for ærlige kontraktsvilkår bare i utilstrekkelig grad, for det er ikke dens fremste formål. Barnier mente at det må etableres minstenivå for rimelige/ærlige kontrakter og nevnte som relevante eksempler: 1. detaljister som krever rabatter som betales direkte utenom varefaktura (marges arrières), 2. leverandører som truer med leveringsnekt, 3. detaljister som ikke vil ta ansvar for svinn og tyveri i egne butikker 4. praksisen med generelle kontrakter som gir den sterkeste part fritt lede til etterhåndtolkning i konkrete tilfelle.

13 Paolo de Castro Jerzy Buzek Marit Paulsen George Lyon José Bové Lyon Rapporten: I denne sammenhengen er det også relevant å peke på 21 som tar opp behovet for å integrere jordbrukspolitikken i den allmenne næringspolitiske strategiarbeidet EU2020, miljømål og bygdeutviklingsmål og ikke minst, 29 som tar opp betydningen av at man får lokale markeder til å fungere, parallelt med regionale, nasjonale og internasjonale. Klar holdning til urimelig forretningspraksis i dagligvarekjeden. Europaparlamentet anbefaler at det vurderes å opprette Ombudsmenn, på nasjonal basis eller på EU-nivå eller begge deler ( 82).

14 Bové Rapporten: Rimelig inntekt for bønder -Fair revenues for farmers : - En bedre fungerende verdikjede for mat - A better functioning food supply chain in Europe"

15 MFB 22. juni 2009 pressekonferanse i Luxemburg På pressekonferansen la hun også stort fokus på arbeidet med å gjennomgå matvarekjeden og dagligvarekjedenes makt og markedsatferd. Hun understreker at det ikke er tale om å fastsette eller ta kontroll over priser i butikk. Det som er målsettingen, er å sørge for kunnskap om verdikjedens funksjon, og innsikt i prisdannelsen. Hun avviste at hun truet dagligvarekjedene, men sa at hun ønsket å send a strong signal. We want to have a transparent system so that we can see where the added value is disappearing. Hennes talleksempel på pressekonferansen var at siden pristoppen, har melkeprisene i gjennomsnitt falt mer enn 17 %, mens pris i butikk bare har falt med 2 %. Kommisjonens undersøkelse vil nå konsentrere seg om forholdene i markedene for melkeprodukter og produkter av svin. Når det gjelder mulig regulering av dagligvarekjedenes atferd, refererte MFB til at en del land hadde foreslått å vurdere en såkalt code of conduct.

16 Short term price evolution along the food supply chain 120 FOOD PRICE CRISIS PRODUCERS LAG RETAILERS LAG STAG./DECLINE Agricultural commodity prices* Food producer prices Food consumer prices Overall inflation (HICP) 95 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 mai.08 jun.08 jul.08 aug.08 sep.08 okt.08 nov.08 des.08 jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 * Quarterly data for agricultural commodity price index; from January 2009, the index has been extrapolated based on price levels of major commodities available in Agriview s database Source: European Commission DG Economic and Financial Affairs, based on Eurostat and Agriview data 16

17 HLG Conclusions and An integrated approach, cover 5 areas of interest: Agricultural and Environmental Policy The Internal Market for Food The Operation of the Food Chain Research and Innovation Trade and Exports 30 recommendations issued on 17/03/2009 Roadmap of concrete actions adopted in July recommendations R no 14: Støtte matnæringens SMB-ers adgang til markedskanalene for mat R no 15: Sikre optimal funksjon i hele matverdikjeden ved å ta for seg relasjonene mellom aktørene R no 16: Granske effekten av private labels på europeisk matindustris konkurransekraft

18 MATMARKEDET. Nytt steg tas i EU. Høynivåforum etableres. Konkurransekraft og markedsforhold i verdikjeden for i mat, herunder kontrakts og maktforhold mellom aktørene. Arbeidet blir organisert i fire spor:

19 Arbeidet blir organisert i fire spor: 1. Kontraktrelasjoner i kjeden, 2. Pris transparens, 3. Industripolitiske tiltak og 4. Agro logistikk,

20 Industripolitiske tiltak R no 4: miljømessig bærekraftig næringspolitikk for å minimere kostnader og maksimere muligheter for europeisk landbruksbasert matindustri R no 5: energieffektivitet for europeisk landbruksbasert matnæring R no 10: Bedre støtte til SMB for styrket entreprenørskap R no 11: Bedre tilgang for SMB til kurant finansiering R no 12: Enklere tilgang til programmer med finansiering av forskning R no 13: Fremme SMB adgang til verdensmarkeder for matnæringens SMB R no 19: Fremme bedre anvendelse av IKT i bransjen R no 20: Fremme klarhet og sammenheng i forbrukerinformasjon R no 21: Bedre forskning og innovasjonsinnsats R no 22: Bedre anvendelse av europeisk forsknings og innovasjonspolitikk R no 23: Støtte utvikling av ny matteknologi R no 25: Gripe markedsmuligheter gjennom bilaterale handelsforhandlinger (i tillegg til WTO) R no 26: Styrket arbeid for matstandarder (sps, codex, etc) i internasjonal handel R no 28: Bedre definering av posisjonering i globale markeder og støtte til eksportbedrifter R no 29: Forenkle tollprosedyrer/r no 30: Fremme sektorspesifikke opprinnelsesregler

21 EU. Verdikjeden for mat. Rådet vedtar retningslinjer Om STUKTUR sier dokumentet at primærprodusenter og SMB kan oppmuntres til å ta i bruk såkalte interbransjeinstitusjoner og at landbrukssamvirket og produsentorganisasjoner bør stimuleres og gis friere rammebetingelser( 5 6)

22 EU. Verdikjeden for mat. Rådet vedtar retningslinjer Om INNSYN i bransjeforhold blir Kommisjonen oppfordret til å ta markedsbaserte tiltak som kan føre til jevnere maktbalanse ved forhandlinger mellom partene i verdikjeden( 7). Videre drøftes prisovervåkning og forbrukermerking ( 8-10)

23 EU. Verdikjeden for mat. Rådet vedtar retningslinjer Om bekjempelse av URIMELIGE FORRETNINGMETODER Kommisjonen og medlemslandene oppfordres til å identifisere og bekjempe slike, iverksette strengere kontrolltiltak og tiltak som kan lette rapportering av urimelig forretningspraksis ( 11).

24 EU. Verdikjeden for mat. Rådet vedtar retningslinjer Om SELVREGULERING Kommisjonen inviterers til å utarbeide standardkontrakter for frivillig bruk. Men samtidig åpnes det for at enkelte medlemsland kan gjøre standardkontraktene bindened. Det oppfordres også til å opprette Adferdskodekser (Codes of Good Commercial Practices). Oppretelsen av et fast forum i EU for denne type spørsmål ønskesd velkommen ( 14-16).

25 EU. Verdikjeden for mat. Rådet vedtar retningslinjer JORDBRUKSPOLITIKK og KONKURRANSEPOLITIKK Kommisjonen inviterers til å se på om utøvelsen av konkurransepolitikken kan endres (explore the flexibility margin), med sikte på å gjenspeile de spesielle forhold i matsektoren. Kommisjonen oppfordres også til å søke samarbeid med ECN som er forumet for nasjonale konkurransetilsyn og bl.a. vårt hjemlige KT deltar. ( 17). Det uttrykkes også at det er viktig å etablere harmoni mellom konkurransepolitikk og jordbrukspolitikk og gjøre endringer i regelverket der det er nødvendig får å få dette til.

26 Interessante land UK Frankrike Tyskland Tsjekkia Østerrike Ungarn Belgia Irland Sverige

27 Salg med tap? Kryssubsidiering?

28

29 Eksempler på konkrete regler i det britiske regelverket (GSCOP): GSCOP skal innarbeides i alle kjedenes innkjøpskontrakter Alle kjeder skal ha en ansatt (compliance officer) som skal påse at GSCOP etterleves,bl.a. ved å kurse ansatte. Vedkommende skal stå utenfor og være uavhengig av kjedens innkjøpsteam. Kjedens GSCOP-ansvarlige skal årlig (evt. med andre mellomrom) rapportere til myndighetene om etterlevelse i praksis.

30 Det skal foreligge skriftlig varsel ved avbestilling av varer Levert vare kan ikke returneres uten etter samtykke Svinn på kjedeleddets hånd skal dekkes av kjedene og ikke veltes over på leverandør Leverandør skal ikke ha plikt til å delta i kjedenes markedskostnader, ved besøk til leverandør, ifm dekorasjon eller pakningsdesign, markedsundersøkelser, åpning eller ombygging a butikker, eller forpleining av kjedens ansatte (punkt 6) Délisting skal ikke forekomme uten skriftlig varsel i god tid og saklig kommersiell begrunnelse Bevisst prognosefeil skal ikke brukes til å lure leverandører (punkt 10: forcasting error)

31 Groupe d échappée : riding the slip stream, having informal understanding of common interest between them?

32 Forholdet mellom jordbrukspolitikk og matmarkedspolitikk i EU?

33 EUs KT-er og kjedene ERRT Paul Skehan

34 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Bjørn Eidem Ambassaderåd for Landbruk EU delegasjonen i Brussel

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Rapport # 9 Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen RAPPORT 2014/30 Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen Utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU

Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU Gunnvald Grønvik, spesialråd ved Norges delegasjon til EU, Brussel # Fra sommeren 2000 har mye av interessen

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Den europeiske erklæring om forskere Atferdsregler for rekruttering av forskere

Den europeiske erklæring om forskere Atferdsregler for rekruttering av forskere Den europeiske erklæring om forskere Atferdsregler for rekruttering av forskere Publikasjonen ble første gang publisert under navnet «The European Charter for Researchers. The Code of Conduct for the Recruitment

Detaljer

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet.

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. av Marit Sevaldsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE

FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE WTO S DOHARUNDE: FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE EN STUDIE BASERT PÅ METODEN BENCHMARKING DEVELOPMENT FOR HONG KONG AND BEYOND: STRENGTHENING AFRICA IN WORLD TRADE AV RASHID KAUKAB,

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Hvor kommer maten fra?

Hvor kommer maten fra? Rapport 8/2009 Utgitt mars 2009 Hvor kommer maten fra? Kine Mari Karlsen, Kathryn Anne-Marie Donnelly og Bent Dreyer Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som skal øke konkurransekraften for matvareindustrien,

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003 CME Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management FIRE ÅR MED EURO Den 1. januar 1999 ble elleve europeiske

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Markedsregulering verdsatt, men omstridt

Markedsregulering verdsatt, men omstridt nilf-rapport 2013 5 Markedsregulering verdsatt, men omstridt Synspunkter på markedsreguleringen i jordbruket per christian rålm stine evensen sørbye sofie kjernli-wijnen ivar pettersen NILF utgir en rekke

Detaljer

Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt være anderledeslandet?

Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt være anderledeslandet? Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-09/09 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2009 Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt

Detaljer

Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv

Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 8/99 Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv internasjonale erfaringer med

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer