Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene"

Transkript

1 Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har besøkstallet fra 2006 til 2009 steget fra omkring til i fjor. Besøkstallet for i år ser så langt ut til å ligge på omtrent samme nivå som fjoråret. Det er ikke umiddelbart enkelt å isolere en eller flere årsaker til denne veksten. Vi må likevel anta at det ikke er en tilfeldighet at den økte publikumstilstrømningen har sammenfalt i tid med utarbeiding av en ny visjon og strategi for museet og et nytt planverktøy, som til dels skiller seg betydelig fra tidligere planer. Museets visjon er å være Norges mest synlige, dristige og dialogorienterte museum. Denne visjonen skal gjennomsyre alt arbeid vi utfører og skal komme til uttrykk gjennom en rekke tiltak som både ivaretar vår samfunnsrolle som nasjonalt museum for teknologi, industri, vitenskap og medisin, men som også skal gjøre oss mer interessante for både eksisterende og nye målgrupper. Arbeidet med utviklingen av visjon og strategi ved museet har vært en integrert prosess, der alle ansatte og styret har vært med prosessen. Dette har medført at organisasjonen føler et eierskap til strategien og at bevisstheten om den er utbredt i organisasjonen. I tillegg har museet utviklet et helt nytt planverk i tråd med myndighetenes krav. Planene, slik som formidlingsplan, utstillingsplan, forskningsplan, innsamlingsplan og samlingsforvaltningsplan, er alle blitt til ved integrert prosess det vil si at de ansatte ved museet har vært med på prosessen, og har hatt mulighet til å komme med synspunkter uavhengig av stilling og plassering i organisasjonen. Framfor at planverket har blitt utviklet av de ansatte innen de respektive fagområdene eller av ledelsen alene har prosessen ført til en mer åpen og kreativ tilnærming til planarbeidet, noe som til syvende og sist har ført til bedre planer som er godt forankret i organisasjonen. Planverket har en løpetid på 5 år, før de skal revideres. Ved siden av strategi og plandokumentene, utvikler vi årlige planer i forbindelse med utarbeiding av budsjett og handlingsplan hver høst. Museet som organisasjon Teknisk Museum er et samtids- og historisk museum med ansvar for fagområdene teknologi, industri, vitenskap og medisin. Nasjonalt medisinsk museum og Vitensenteret er integrert i museet. Innen våre fagområder skal vi ivareta de samme oppgavene som andre museer; vi skal drive innsamling og samlingsforvaltning, vi skal dokumentere, forske og formidle både gjennom utstillingsproduksjoner og omvisninger og undervisning. I museets strategi og planarbeid forsøker vi å se disse fagområdene integrert - som sammenhengende. I realiteten kan man se museumsarbeid som en produksjonskjede, der innsamling og dokumentasjon er nødvendige forutsetninger for forskningen, som igjen er nødvendig for en god formidling. Museet forsøker i størst mulig grad å se de to hovedoppgavene; forvaltningsoppgavene og formidlingsoppgavene som en helhet, og som sammenhengende

2 oppgaver, der det ene ikke må gå på bekostning av det andre, men snarere som innbyrdes avhengige oppgaver. Uten en god samlingsforvaltning kan man ikke drive god museal forskning, ei heller kan man drive god formidling. På samme måten er forskningen en forutsetning for god samlingsforvaltning og god formidling osv. Her kan jeg nevne et eksempel på hvordan denne sammenhengen kan gi seg utslag. En av våre konservatorer kom for noen få år siden over et gammelt blåmalt flygel i magasinet. Det viste seg at det dreide seg om et Neo-Beckstein flygel et tidlig elektronisk instrument. Konservatorens nysgjerrighet førte til at han begynte en grundigere studie av gjenstanden, som det skulle vise seg at er et av 3-4 slike instrumenter bevart på verdensbasis. Gjennom undersøkelsene kom konservatoren i kontakt med et internasjonalt nettverk av museumsforskere med interesse for og kompetanse på historiske elektroniske instrumenter. Konservatoren fortsatte forskningsarbeidet på museets musikkinstrumenter samtidig som han ble trukket inn i det internasjonale forskningsmiljøet rundt dette temaet. I disse dager er han i ferd med å legge siste hånd på verket som redaktør for en publikasjon om dette temaet som skal utgis av Smithsonian Institution til vinteren. Ettersom det er museets policy at forskningen også skal komme vårt publikum til gode, oppsto det raskt en diskusjon om vi ikke burde lage en utstilling omkring musikkinstrumentene. Utstillingen Musikkmaskiner ble åpnet i Sammen med prosjektansvarlig arbeidet ansatte i Vitensenteret og Skoleavdelingen med prosjektet, slik at utstillingsplanene inkorporerte interaktive elementer og tok hensyn til skoleavdelingens ønsker i forhold til en målrettet undervisning. I dag tilbyr museet to ulike undervisningsopplegg for grunnskolen i utstillingen et som en del av den kulturelle skolesekken. Utstillingen er også en av de best besøkte utstillingene våre. Publikumsavdelingen har utviklet et omfattende aktivitetsprogram omkring utstillingen. Vi har også hatt samarbeid med Ultima-festivalen om et konsert og aktivitetsprogram i utstillingen i festivalperioden. Sommerens temauke knyttet til musikk har vært det mest vellykkede programmet vi har gjennomført i sommer. Det omfattende helge- og ferieprogrammet som utarbeides og gjennomføres av publikumsavdelingen er sentralt for å nå ikke minst barnefamiliene som besøker oss i stort antall. Det er utstrakt mål at dette programmet stadig skal videreutvikles og fornyes. Vi har også indikatorer på at vi de siste årene har en økt tilstrømning av utenlandske turister til museet. Dette skaper også nye utfordringer ettersom vi tradisjonelt først og fremst har vært et museum for Oslo og omegns befolkning og for innenlandske turister. Vi arbeider derfor aktivt for å bearbeide utstillingene, både de permanente og temporære for å komme denne besøksgruppen i møte. Muse et kan bidra til å s ett e dagsorden Teknisk Museum er både et samtids- og historisk museum. For å kunne være dagsaktuelle og et sted som oppfattes som vesentlig for publikum å søke informasjon, er det viktig å være forberedt på den offentlige debatten så langt det lar seg gjøre. Det er selvfølge ikke alltid mulig å vite hvilke saker eller hvilken vei den offentlige debatten tar, men det er likevel tidvis mulig å forutse eller anta hvilke temaer som vil bli en del av den offentlige debatten i tiden fremover.

3 En viktig indikator for hvilke offentlige debatter som vil komme innen teknologifeltet er Teknologirådet. Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme en bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi for samfunnet og for den enkelte. Rådet gir innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter. De ulike prosjektene og temaene Teknologirådet arbeider med gir en viktig indikasjon på hva vi kan vente oss av den offentlige debatten om teknologi. Museet har derfor også inngått et direkte samarbeid med Teknologirådet om produksjon av temporære utstillinger. Blant annet har vi laget en vandreutstilling kalt Eldrebølgen Utstillingen mål var å spore til refleksjon rundt hvilke krav, ønsker og behov fremtidens eldre vil ha og hvilke utfordringer samfunnet vil stå overfor når eldrebølgen slår inn. Utstillingen falt i tid sammen med at Teknologirådets anbefalinger fra prosjektet Fremtidens aldersom ble overrakt Stortingets Helse- og omsorgskomite i februar Museet har også tidligere samarbeidet med Teknologirådet og Datatilsynet m.fl. om en vandreutstilling om personvern og identitetstyveri kalt ID-tyveri. Utstillingen som ble utviklet av oss ble vist på museet i en periode hvor tematikken omkring personvern og ID-tyveri ble sterkt debattert i media. Den har senere vært på vandring til en rekke museer og institusjoner i Norge. Museet har også vært med på å sette dagsorden i det offentlige gjennom utstillingen og dokumentasjonsprosjektet Sanatoriebarn. Utstillingen og prosjektet handlet om den behandlingen og de overgrepene barn med tuberkulose ble utsatt for på sanatorier og sykehus på 1950-tallet. Dette førte til en større debatt i media og krav om og utredning av erstatning fra norske myndigheter. Museet arbeider også målrettet med timing for publikumsrelaterte aktiviteter. Da vi besluttet å lage utstillingen Klima X i 2006 hadde vi ikke full oversikt over hvilken oppmerksomhet klimaproblematikken kom til å ha mot slutten av Vi visste dog at IPCC skulle publisere sin fjerde rapport om klimaet i november. Vi antok at klimadebatten ville få særlig oppmerksomhet i dette tidsrommet og planla med tanke på å åpne utstillingen i dette tidsrommet. Av og til kan man også ha flaks. At Al Gore og IPCC ble tildelt Nobels Fredspris for sitt klimaarbeid på samme tidspunkt som vi åpnet utstillingen kjente vi jo ikke til under planleggingen av utstillingen. Dette bidro også til et økt fokus på klimaspørsmålet i norske media. Erfaringen viser at museene også har en rolle å gjøre for å komplettere og formidle vanskelig tilgjengelig informasjon. Kombinasjonen av norske klimaforskeres ekspertise og museets formidlingskompetanse har bidratt til å gjøre dette materialet tilgjengelig for flere. I utstillingen tok museet et helt bevisst standpunkt i klimaspørsmålet. Riktignok ikke et veldig kontroversielt standpunkt vi stilte oss ikke på klimaskeptikernes side. Det var likevel en anledning for oss til å diskutere hvorvidt museet skal ta standpunkt til politisk eller faglig uenighet. Vi valgte altså å gjøre det i dette tilfelle og er heller ikke fremmede for å gjøre det i fremtiden. Indikatorer og evaluering

4 Jeg er bedt om å si noe om hvilke indikatorer vi bruker for å måle utvikling. Vår hovedindikator for dette er rett og slett besøkstallet. Både besøket fra det generelle publikum og antallet skoleelever som deltar i undervisning hos oss er vesentlige indikatorer på hvor godt vi lykkes med vårt arbeid. Besøkstallet følges fra uke til uke - og brukes til blant annet å sette inn spesielle tiltak eller tilbud når det er nødvendig. Ved siden av besøkstallet, som er hovedindikatoren, foretar vi også, fra tid til annen, publikumsundersøkelser - for å få en oversikt over hva som fungerer og hva vi kan bli bedre på i møte med publikum. Blant annet ble det foretatt publikumsundersøkelser sommeren 2008 og For øvrig forholder vi oss til de måltallene ABM- Utvikling ber oss om å rapportere på, det være seg i forhold til samlingsforvaltning, utstillinger eller omvisninger. Media er også en viktig indikator og tilbakemelder på hvor godt vi lykkes med våre aktiviteter og tiltak. En bevisst og aktiv mediestrategi er viktig for å lykkes. Særlig i forhold til de besøkende skoleelevene har museet satset på evaluering i form av en evalueringsundersøkelse blant førskolelærere og lærere i grunn- og videregående skole som bruker museet. Undersøkelsen er enkel og inneholder kun fem spørsmål. Det et bevisst valg å gjøre spørreundersøkelsen enkel ettersom det antas at dette gir en større grad av respons. Spørreundersøkelsen er sendt til lærerne på e-post i etterkant av besøket på museet gjennom hele skoleåret. Svarprosenten ligger på omkring 30 %. Vi ønsker at våre undervisningstilbud skal være både faglig og pedagogisk relevante for barnehager og skoleverket. Dette kan vi bedre ivareta dersom lærerne har mulighet til å komme med konstruktiv tilbakemelding. Jeg skal ikke referere til alle funnene i undersøkelsen, men har lyst til å poengtere betydningen av et systematisk og faglig arbeid med undervisningsoppleggene. Ale undervisningsopplegg er tilpasset læreplanene og skal ha høy grad av faglig relevans for lærere og elever. Spørreundersøkelsen viser også at omtale i media og anbefalinger fra andre ser ut til å spille liten rolle for om lærerne velger museet som undervisningsarena. Dette viser at vi gjør rett i å satse på stor grad av faglighet når vi utvikler undervisningstilbudet vårt. Museet driver også i utstrakt grad Benchmarking d.v.s. at vi sammenligner oss med andre museer og vitensentra og da først og fremst internasjonalt. Dette er viktig både for å tolke trender i museumslandskapet og for å hente inspirasjon. Generelt har Teknisk museum vel så mye aktivitet og samhandling med museer utenlands som vi har med norske museer. Selv om det finnes en rekke spesialmuseer i Norge knyttet til teknologi, industri og medisin, er det først og fremst internasjonalt vi finner institusjoner med samme brede tilnærming til feltene som vi har. Hva som skjer på Deutsches Museum i München eller på Science Museum i London er derfor ofte vel så interessant for oss som hva som skjer på de andre museene i Norge. Beslutningsprosesser Jeg er også bedt om å si noe om på hvilket grunnlag museet beslutter å iverksette nye tiltak. Som jeg allerede har vært inne på er Teknisk museum en desentralisert organisasjon. De enkelte avdelingene er tildelt et stort

5 ansvar for sine fagområder og er i stor grad ansvarlige for utvikling av nye prosjekter. Ideene til nye tiltak og prosjekter kommer derfor ofte nedenfra i organisasjonen. Ideene blir drøftet bredt i organisasjonen for eksempel når det gjelder forslag til nye utstillinger i et eget utstillingsforum som er åpent for alle ansatte. Til syvende og sist blir beslutningene tatt av museets ledelse. Til grunn for beslutningene er en rekke faktorer som i hvilken grad prosjektene er i tråd med museets visjon og strategi. Når det gjelder nye utstillingsproduksjoner sier strategien at utstillingene skal skape forutsetninger for dialog. Museet skal heller ikke gå utenom kontroversielle spørsmål. Historiske utstillinger skal adressere samtidsaktuelle problemer og spørsmålsstillinger. Formidlingspedagogisk arbeid utgjør en viktig del av utstillingsvirksomheten. I tillegg krever gode beslutningsprosesser at man har en fleksibel organisasjon. Fleksibilitet er noe de fleste organisasjoner vil ha, men som det må legges til rette for i de langsiktige planene. Det må skapes plass, tid og rom til å være fleksibel. Stor grad av fleksibilitet er en forutsetning i et kreativt miljø. Langsiktige og kortsiktige planer er en nødvendighet for målstyring av organisasjonen. Samtidig må det være rom for å gjøre endringer i disse planene. Organisasjonen må være beredt til å gripe nye muligheter når de dukker opp selv om dette betyr at man må legge tilside planlagte prosjekter og tiltak. Det kreves også mot og dristighet i beslutningsprosessene. Dristighet kan skape nye, innovative tiltak og aktiviteter. Skal man være modig og dristig er det også en forutsetning at man har mot til å mislykkes. Igangsetting av store utstillingsprosjekter innebærer ofte en stor risiko for at man må gjøre større interne omprioriteringer. Det er et utstrakt mål for museet at vi skal tilby de besøkende et spektrum av utstillinger og aktiviteter. Vi skal være både seriøse, lekende og morsomme tilby publikum utstillinger og aktiviteter som både gir dem ny innsikt, men også minneverdige og morsomme opplevelser. Det er derfor ingen motsetning mellom å vise en utstilling som Dødens Ingeniører, som omhandler teknologien i konsentrasjonsleire under annen verdenskrig, og legofestival eller arrangementet senkveld. På samme måte som vi ønsker å være mangefaseterte i vårt uttrykk har vi tiltro til at våre besøkende er sammensatte mennesker, som besøker oss både for å lære og for å bli underholdt. En av museets målsettinger er at vi skal tiltrekke oss nye målgrupper. Vårt publikum består i stor grad av skoleelever på hverdagene og barnefamilier i helgene. 60 % av de besøkende er barn og unge. Et av tiltakene vi har iverksatt er arrangementet Senkveld. 1-2 ganger i halvåret åpner vi museet på kveldstid eksklusivt for et voksent publikum. De besøkende har anledning til å ta seg et glass vin eller øl, mens de deltar i forskjellige aktiviteter og omvisinger. Aktivitetene omfatter alt fra konsert i musikkutstillingen, quiz i museumskafeen eller legobygging. Vi tilbyr også tradisjonelle omvisninger i museets utstillinger. Arrangementet viser nettopp at det ikke er noen motsetning mellom de mer lettbeinte delene av arrangementet og de faglige delene. En omvisning i en tematisk relativt tung utstilling som Dødens Ingeniører lar seg kombinere med aktiviteter som quiz eller legobygging publikum vil ha begge deler. Omkring 500 personer har deltatt på hvert av disse arrangementene. Ideen til arrangementet har vi hentet fra Science Museum.

6 Museet arbeider også aktivt for å nå andre målgrupper. Jeg kan her nevne tiltak som Geria -prosjektet, deltakelse på diverse festivaler som Melafestivalen, studentuke hver høst, legofestival etc. Sammen med Oslo Museum og Norsk Telemuseum samarbeider museet med GERIA-Oslo (Kommunes ressurssenter for demens/alderspsykiatri) om tilrettelagte tilbud for personer med demens. Under besøket, som er lagt opp utenom museet ordinære åpningstid, får de besøkende omvisning og samtale omkring minner fra tidligere i livet. De får høre historier omkring sykkelen, trikken og kongelige biler. Underveis bruker vi sang, diktlesning, bilder, samt gjenstander som kan berøres. Det var opprinnelig MoMa som startet tilrettelagte tiltak mot demente. Jeg kan i den forbindelse nevne at vi i samarbeid med MoMa skal ha et seminar på Teknisk Museum Juni 2011 der vi inviterer andre museer til å bli presentert for metoden og for vårt arbeid på dette feltet. Dere vi få invitasjon til dette seminaret når det nærmer seg. Gjennom deltakelse på Melafestivalen er målet å nå mennesker med en annen kulturell bakgrunn. Melafestivalen arrangeres årlig på Rådhusplassen i Oslo og skal være et møtested mellom ulike kulturer. I 2010 er det anslått at besøkte festivalområdet. Etter det jeg har forstått var vi det eneste museet som var representert med egen stand under festivalen. En studentuke, med gratis inngang for studenter ved universitet og høyskoler, er det en mulighet til å nå en målgruppe som tradisjonelt ikke besøker oss i stort antall. Vi samarbeider bl.a. med fadderordningen på Universitetet og med studentorganisasjonene om dette. Oppsummering Hvis jeg skal oppsummere det jeg nå har sagt er vel hovedbudskapet at publikum og publikums behov må stå i sentrum for tiltak og nye prosjekter. Al virksomhet ved museet knytter seg i siste instans til publikum, det være seg om det handler om samlingsforvaltning, forskning eller utstillingsproduksjon. Det er publikums oppslutning om aktivitetene som avgjør hvorvidt vi har lykkes eller ikke. Museet må ha mot til å prøve nye tiltak, nye former for formidling og nye aktiviteter som skiller seg fra tradisjonelle formidlingsformer. Man må dermed også ha mot til å mislykkes.

7

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Velkommen! Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseet for teknologi, industri, vitenskap og medisin. Museet holder interessante og lærerike utstillinger, aktiviteter

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST

KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER STRATEGI- OG UTVIKLINGSPLAN 2011-2015 1) INNLEDNING Nordnorsk vitensenter (heretter kalt Vitensenteret) ble stiftet 29.08.02.

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006140 Innsendt 05.05.2015 22:03:11 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museum Stavanger AS Institusjonens leder

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Vi trenger muskler til et skikkelig

Vi trenger muskler til et skikkelig Vi trenger muskler til et skikkelig kunnskapsløft! INSPIRIA er Nordens nyeste og mest moderne vitensenter: Over 5000 kvadratmeter med laboratorier, kultursal, planetarium og over 70 interaktive utstillinger,

Detaljer

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket Mobil Matematikk 5.- 7.trinn 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket Her er matematikk dreiefaget for tverrfaglig tilnærming i skolens helhelige

Detaljer

Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017

Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017 Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017 Morgenbladet 7. juli 2017: «Museene stikker seg ut i evalueringen. Forskningen som pågår der, blir betegnet som fra «svært god» til «fremragende».

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR VIDEREGÅENDE SKOLE UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR VIDEREGÅENDE SKOLE «KJÆRE BORN OG ANDRE» brev fra fangenskap 1940 1945 Informasjonshefte for lærere Velkommen til Falstadsenteret! For at elevene skal få en utbytterik dag på Falstadsenteret,

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi

Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Formidling i det 21. århundret samfunnsendring, konsekvenser samfunnsrolle museumsutvikling kompetansekrav mål strategi Samfunnsutvikling: Demografi 2020 beregnes innvandrere og deres barn å utgjøre 15

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene:

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene: Museumsplan for Grimstad bys museer vedtatt av styret 12. februar 2014 INNLEDNING Grimstad bys museer er et kulturhistorisk og naturhistorisk museum som formidler Henrik Ibsen og Knut Hamsuns liv og litteratur,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR VIDEREGÅENDE SKOLE UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR VIDEREGÅENDE SKOLE «KJÆRE BORN OG ANDRE» brev fra fangenskap 1940 1945 Informasjonshefte for lærere. Velkommen til Falstadsenteret! For at elevene skal få en utbytterik dag på

Detaljer

Kollektivtrafikkens museumsutvikling: Fra tradisjonelt museum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 12. april Henning Huuse og Marina

Kollektivtrafikkens museumsutvikling: Fra tradisjonelt museum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 12. april Henning Huuse og Marina Kollektivtrafikkens museumsutvikling: Fra tradisjonelt museum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 12. april Henning Huuse og Marina Heyerdahl Sporveismuseet har holdt til i Vognhall 5 på

Detaljer

Strategi for fagfornyelsen

Strategi for fagfornyelsen Kunnskapsdepartementet Strategi Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk Innhold Innledning 5 Faser i fagfornyelsen 7 Utvikling av ny generell del (2014 2017) 8 Fase 1 av

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014)

ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014) ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014) Målsetting med underveisevaluering Den enkelte lærer skal gjennomføre underveisevaluering av sin undervisning hver gang denne holdes. Formålet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

TV-aksjonen Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte?

TV-aksjonen Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte? TV-aksjonen 2017 Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte? Inntektene fra årets tv-aksjon skal gå til å gi barn i Colombia, Mali,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk?

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Av Hege Huseby 09.05.2012 12:52 Kulturhistoriske og naturhistoriske utstillinger blir i pressen først og fremst omtalt som hyggelige søndagsaktiviteter. Dette

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene 22. april, 2010 Rolf Røtnes Nordmenn er flittige museumsbrukere Over 10 millioner museumsbesøk - litt over to besøk per person i 2008 (SSB) Omtrent 43 prosent

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Skolerapport Antall besvarelser: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Skolerapport Antall besvarelser: 202 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: 183 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 142 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Bydelsrapport Antall besvarelser: 80 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Skolerapport Antall besvarelser: 246 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 54% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Bydelsrapport Antall besvarelser: 894 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 9% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 262 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4 Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 15 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 145 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 109 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 135 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 262 BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni 25,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni 25, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 159 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 173 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Skolerapport Antall besvarelser: 109 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Skolerapport Antall besvarelser: 79 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 85 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 43% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 43% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Skolerapport Antall besvarelser: 46 BRUKERUNDERSØKELSEN 25 Svarprosent: 3% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 7. juni 25,

Detaljer

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7

Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7 Svar - Tydal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: mona.moan.lien@tydal.kommune.no Innsendt av: Mona Moan

Detaljer

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Oslo Museum, Institusjonens

Detaljer

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning Etablert 1.jan 2010 Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD Sammenslåing av kompetansemiljø Tromsø VIRKEOMRÅDE Barnehage Grunnskole VGS Lærerutdanning Barnehagelærerutdanning Oslo Etablert 1.jan

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Sammen blir vi sterke! Prosjekt X. Matematikksatsingen i Nord-Gudbrandsdalen Svein H. Torkildsen Anne-Gunn Svorkmo 2.April 2013

Sammen blir vi sterke! Prosjekt X. Matematikksatsingen i Nord-Gudbrandsdalen Svein H. Torkildsen Anne-Gunn Svorkmo 2.April 2013 Sammen blir vi sterke! Prosjekt X Matematikksatsingen i Nord-Gudbrandsdalen Svein H. Torkildsen Anne-Gunn Svorkmo 2.April 2013 Hvorfor kompetanseheving? Elevene synes matematikk er kjedelig Elevene tror

Detaljer

World Class. Å snakke med eksperter (mennesker som jobber med noe innen årets tema) er en kjempefin måte for laget deres for å:

World Class. Å snakke med eksperter (mennesker som jobber med noe innen årets tema) er en kjempefin måte for laget deres for å: World Class Snakke med eksperter Å snakke med eksperter (mennesker som jobber med noe innen årets tema) er en kjempefin måte for laget deres for å: Lære mer om årets tema Finne mulige tema for spørsmål

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 53% BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015

Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015 Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015, Nordland fylkeskommune, Kunst og kultursenteret og Universitetet i Nordland vil sammen styrke kvaliteten på kunst- og kulturfagene i opplæringen. Dette ved å øke

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no Utarbeidet av Heidi Nilsen 2011-10-19 Godkjent av Ledelsen 2011-11-07 Handlingsplan mot rus Det rusforebyggende arbeidet er forankret i ledelsen Handlingsplanen har to deler: Del 1: Hovedmål og arbeidsmål

Detaljer

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Mobil Matematikk 5.- 7.trinn 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Her er matematikk dreiefaget for tverrfaglig tilnærming i skolens helhelige læringsaktiviteter.

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 83 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. mai til 1. juni 015,

Detaljer