ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011"

Transkript

1 ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011

2 Forsikringsvilkår - ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 1. januar 2011 Innhold 1 Godkjennelse av forsikringen 1.1 Folkeregisteradresse 1.2 Godkjennelse på standardvilkår 1.3 Godkjennelse på spesielle vilkår 1.4 Endring av helbredstilstand 1.5 Selskapets godkjennelse 2 Når trer forsikringen i kraft 2.1 Forsikringsperiode 2.2 Karenstid ved nytegning 3 Hva dekker forsikringen 3.1 Engangsutbetaling 3.2 Deknings berettigede diagnoser og operasjoner 3.2 Forsikringssum 3.3 Retten til utbetaling 3.3 Anmeldelse 3.4 Klager vedrørende saksbehandling 3.5 Samarbeidsplikt 3.6 Helbredsopplysninger generelt 4 Unntak fra erstatning 4.1 Tidligere eller nåværende lidelser 4.2 Unntakelser 5 Betaling av premie 5.1 Fastsettelse av premie 5.2 Aldersbestemt premie 5.3 Betalingsterminer 5.4 Betalingsansvarlig 5.5 Hovedforfallsdato 5.6 Innbetalinger 6 Overdragelse, oppsigelse og opphør 6.1 Krav for overdragelse av rettigheter 6.2 Fornyelse av forsikring 6.3 Oppsigelsesrett 6.4 Feilaktige og uriktige opplysninger 6.5 Frister 6.6 Aldersgrense 6.7 Endring av forsikringssum 7 Tvisteløsning - verneting m.v. 7.1 Klageansvarlig 7.2 Ankenemnd 7.3 Verneting Ordlistessu8 I henhold til forsikringsavtaleloven 16. juni 1989 nr. 69 FAL

3 1 Godkjennelse av forsikringen 1.1 Folkeregisteradresse Forsikringen kan kun tegnes av personer som har fast bopel i Norge, er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge og dekket av Folketrygden. 1.2 Godkjennelse på standardvilkår For at forsikringen skal godkjennes av Selskapet på normale vilkår, må forsikrede være fullstendig frisk i søknadsøyeblikket og ikke lide eller ha lidt av noen tilbakevendende sykdom, skade eller legemssvakhet. Forsikrede må være fylt 4 år, men ikke være fylt 60 år på tegningstidspunktet. 1.3 Godkjennelse på spesielle vilkår Dersom betingelsene i 1.2 ikke er oppfylt, har Selskapet mulighet for å tilby forsikringen på spesielle vilkår. Det er dog en betingelse at forsikrede ikke har fylt 60 år på tegningstidspunktet. Beslutter Selskapet å tilby forsikringen på spesielle vilkår, mottar forsikringstakeren et forsikringsbevis med disse vilkårene beskrevet. 1.4 Endring av helbredstilstand Forsikrede plikter straks å opplyse om enhver endring i helsetilstanden som har funnet sted mellom undertegningen av forsikringssøknaden og Selskapets godkjennelse av forsikringen, dersom endringen har sammenheng med forhold som forelå på søknadstidspunktet. 1.5 Selskapets godkjennelse Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England (Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England), heretter kalt Selskapet, avgjør om en søknad om forsikring kan godkjennes. Slik godkjennelse fra Selskapet, sammen med betalt premie til Selskapet, er en betingelse for at Selskapets ansvar skal inntre og for at forsikringen skal tre i kraft. Selskapet kan be forsikringssøker om å fremskaffe opplysninger, dokumentert av lege, om forsikredes helsetilstand. Utgifter i denne forbindelse betales av forsikrede, også i de tilfeller hvor søknad om forsikring godkjennes. Selskapet har rett til å innhente opplysninger om forsikringssøkers helsetilstand fra forsikredes lege. 2 Når trer forsikringen i kraft 2.1 Forsikringsperiode Forsikringen trer i kraft fra den dato opptakelsesbegjæringen godkjennes av Selskapet. Ikrafttredelsesdato, forsikringsperiode og forsikringssum fremgår av polisen. Selskapet kan avtale annet tidspunkt med forsikringstaker. 2.2 Karenstid ved nytegning Ved nytegning av forsikringen inntrer retten til erstatning i henhold til tegningen først 3 måneder etter at forsikringen trer i kraft. 3 Hva dekker forsikringen 3.1 Engangsutbetaling Forsikringen yter dekning ved engangsutbetaling av den avtalte forsikringssummen såfremt den forsikrede i forsikringsperioden får stilt en dekningsberettiget diagnose eller utført en operasjon i henhold til 3.2. Dersom det ved en anledning er utbetalt forsikringssum fra forsikringen, opphører forsikringen i sin helhet uten ytterligere utbetaling. 3.2 Deknings berettigede diagnoser og operasjoner Kreft Definisjon: Én eller flere maligne tumorer inklusive leukemier (unntatt kronisk lymfatisk leukemi), lymfomer og Hodgkins sykdom karakterisert ved ukontrollerbar vekst og spredning av maligne celler og invasjon og

4 ødeleggelse av normalt vev, diagnostisert av praktiserende spesialist innen onkologi. Følgende kreftdiagnoser dekkes ikke av forsikringen: a) Tumorer som viser maligne endringer ved carcinoma in situ eller som beskrives histologisk som premaligne, b) Melanomer på mindre enn 1,5 mm maksimal tykkelse bestemt ved histologisk undersøkelse eller invasjonsdybde på mindre enn Clark-nivå 3, c) Alle hyperkeratoser eller carcinoma basocellulare i huden, d) Alle skvamøse cellecarcinoma i huden med mindre det er skjedd en spredning til andre organer, e) Kaposis sarkom og andre tumorer forbundet med HIV infeksjon eller AIDS, f) Prostatakreft som er histologisk beskrevet som TNM-klassifikasjon T1 eller lavere. Godartet hjernesvulst Definisjon: En livstruende, ikke-kankrøs tumor i hjernen som gir karakteristiske symptomer på økt intrakranielt trykk, slik som papillødem, mentale symptomer, anfall og sanseforstyrrelser bekreftet av praktiserende spesialist i nevrologi. Tilstedeværelsen av en underliggende tumor må bekreftes ved bildedannende undersøkelser, som for eksempel computertomografi eller magnettomografi. Cyster, granulomer, misdannelser i arteriene eller venene i hjernen, hematomer og tumorer i hypofysen eller ryggraden dekkes ikke. Hjerneslag (Apopleksi) Definisjon: Cerebrovaskulær begivenhet med nevrologisk følgetilstand av mer enn 24 timers varighet, inkludert infarkt i hjernevev, blødning og embolisering fra ene ekstrakraniell kilde. Tegn på permanent nevrologisk skade må bekreftes av nevrolog tidligst seks uker etter begivenheten, og ingen krav godtas tidligere. Cerebrale symptomer som følge av migrene, cerebralskade som følge av traume eller hypoksi og karsykdom som påvirker øyet eller synsnerven samt iskemiske forstyrrelser i vestibulærsystemet dekkes ikke av forsikringen. Hjerteanfall/Hjerteinfarkt Definisjon: Diagnostisert død av del av hjertemuskelen som følge av utilstrekkelig blodforsyning til det aktuelle området påvist ved følgende symptomer: typiske brystsmerter, nye elektrokardiografiske endringer og forhøyde karenzymnivåer. Koronar bypassoperasjon Definisjon: Gjennomføring, etter anbefaling fra behandlende kirurg, av koronar bypassoperasjon for å korrigere stenose eller okklusjon i krans-arteriene. Omfatter ikke ikke-kirurgiske teknikker som angioplastikk, laserbehandling eller andre ikke-kirurgiske prosedyrer. Operasjon PTCA/angioplastikk Definisjon: Gjennomføring av PTCA/angioplastikk, laserbehandling eller andre teknikker for å korrigere signifikant stenose på minst 70% i to eller flere kransarterier som ansett medisinsk nødvendig av en praktiserende spesialist i kardiologi. Operasjon for hjerteklaffsykdom Definisjon: Gjennomføring av åpen hjertekirurgi for å erstatte og/eller utvide hjerteklaffer som følge av hjerteklaffsvikt som oppstod etter at forsikringen trådte i kraft. Operasjon av hovedpulsåren (aorta) Definisjon: Behandling av sykelig tilstand i hovedpulsåren ved kirurgisk fjerning og erstatning av syk del av

5 hovedpulsåren. I denne definisjonen skal aorta omfatte aorta abdominalis og aorta thoracalis, men ikke forgreningene. Multippel sklerose MS Definisjon: Sikker bekreftet demyeliniseringssykdom basert på typiske symptomer på demyelinisering, vedvarende nevrologiske abnormiteter og funksjonsnedsettelse. Diagnosen skal være stilt på en nevrologisk avdeling, og være basert på bekreftende nevrologiske undersøkelser. Motornevronsykdom Definisjon: Motornevronsykdom av ukjent etiologi kjennetegnet av progressiv degenerasjon av kortikospinale nervebaner og fremre hornceller eller bulbærefferentnevroner. Omfatter spinalmuskulæratrofi, progressiv bulbærparalyse, amyotrofisk lateralsklerose og primær lateralsklerose. Utbetaling foretas bare hvis det bekreftes av spesialist i nevrologi at tilstanden er progressiv og fører til permanent skade på nervesystemet. Nyresvikt Definisjon: Sluttstadium av nyresykdom med kronisk, permanent funksjonssvikt i begge nyrer, fulgt av regelmessig renaldialyse eller av nyretransplantasjon. Organtransplantasjon Definisjon: Mottaker av organtransplantat, inkludert hjerte (transplantasjon av hele hjertet), lunge, lever, nyre, bukspyttkjertel (unntatt transplantasjon utelukkende av Langerhans øyer) eller benmarg. Erstatning kan utbetales før transplantasjonen gjennomføres hvis forsikringstakeren fremlegger følgende dokumentasjon: a) oppføring på offisiell venteliste for transplantasjon i Norge, b) erklæring fra medisinsk spesialist om at transplantasjonen må gjennomføres i nærmeste fremtid, c) erklæring fra medisinsk spesialist om at transplantasjonen er den beste behandlingsformen for forsikringstakeren og at sykdommen som er årsaken til transplantasjonen, er livstruende. Blindhet Definisjon: Totalt, klinisk attestert, permanent tap av syn på begge øyne som følge av akutt sykdom eller ulykke. Blindheten må bekreftes ved rapport fra spesialist i oftalmologi. Tap av hørsel Definisjon: Totalt og permanent tap av hørsel for alle lyder som resultat av akutt sykdom eller ulykke. Medisinsk dokumentasjon i form av audiometrisk prøve og lydterskelprøve må fremlegges. Tap av taleevnen Definisjon: Totalt og permanent tap av taleevnen i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder. Alvorlig forbrenning Definisjon: Tredjegradsforbrenning på minst 20 % av kroppens overflate målt ved rule of nines eller Lund and Browder Body Surface Chart. For å tegne forsikringen må du være under 60 år og fylle ut en egenerklæring om din helse. Dersom du har forhøyet helserisiko, f.eks. ved røyking, eller et tidligere sykdomsforløp, kan det medføre noe høyere premie. 3.3 Forsikringssum Forsikringstakeren kan avtale en av følgende forsikringssummer: NOK , NOK , NOK eller NOK

6 3.4 Retten til utbetaling Retten til utbetaling ved kritisk sykdom inntrer når forsikrede på grunn av sykdom eller ulykkestilfelle, får utført en operasjon eller får stilt en diagnose nevnt i 3.2. Diagnosen skal være stilt eller operasjon utført innen forsikrede fyller 67 år. Dekningsberettiget diagnose eller operasjon skal være konstatert av autorisert lege/spesialist i enten Norge, Sverige eller Danmark. Utbetaling kan tidligst finne sted en måned etter at en dekningsberettiget diagnose er stilt eller operasjon utført, og utbetaling skjer kun dersom forsikrede er i live på utbetalingstidspunktet. Selskapet utbetaler forsikringssummen straks Selskapet har mottatt de opplysninger som er nødvendig for å fastslå Selskapets forpliktelser. Forsikredes helsetilstand skal være diagnostisert eller operasjoner dokumentert, i samsvar med ovenstående vilkår, av behandlende lege i enten Norge, Sverige eller Danmark, og godkjent av Selskapets lege. Selskapet har rett til å innhente nærmere bekreftelse fra en eller flere spesialister utpekt av Selskapet, på diagnose eller operasjon som definert ovenfor som grunnlag for det krav som forsikrede retter mot Selskapet. 3.5 Anmeldelse Anmeldelse til Selskapet skal skje straks og senest 3 måneder etter at forsikrede har fått kunnskap om de omstendigheter som begrunner kravet. 3.6 Klager vedrørende saksbehandling Reklamasjon i forbindelse med Selskapets skadeutbetaling skal anmeldes uten ugrunnet opphold og senest 6 måneder etter sakens avgjørelse. 3.7 Samarbeidsplikt Forsikrede er forøvrig forpliktet til å meddele Selskapet alle tilgjengelige opplysninger til bruk i Selskapets behandling av forsikredes krav mot Selskapet. Forsikringstaker og forsikrede er forpliktet til straks å opplyse til Selskapet dersom forsikredes røykevaner endres i forhold til det som ble opplyst i forbindelse med søknaden om forsikring. Dersom slik melding ikke gis Selskapet senest ved det første premieforfall etter endringen, vil Selskapets ansvar bli nedsatt etter forsikringsavtaleloven 3.8 Helbredsopplysninger generelt Selskapet har rett til å spørre om forsikredes helsetilstand og henvende seg til enhver som behandler eller har behandlet forsikrede for fysiske eller psykiske lidelser, herunder leger og sykehus som behandler eller tidligere har behandlet forsikrede. Selskapet har videre rett til å få utlevert eventuelle journaler eller annet skriftlig materiale vedrørende forsikredes helse. 4 Unntak fra erstatning 4.1 Tidligere eller nåværende lidelser Forsikringen dekker ikke sykdom eller legemsskade som forsikrede kjente til ved tegning av forsikringen. Tilsvarende gjelder for sykdom eller legemsskade som er en følge av sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptom innen 3 måneder etter at forsikringssøknaden ble underskrevet. 4.2 Unntakelser Alvorlige og kritiske sykdommer som ikke er beskrevet i 3.2 er ikke omfattet av forsikringen. Dessuten dekker forsikringen ikke dersom kritisk sykdom eller invaliditet skyldes:

7 a) kjønnssykdommer, AIDS, AIDS relaterte sykdommer og sykdommer som relaterer seg til HIV-antistoffer (HIV positiv). Dog dekkes sykdommer relatert til AIDS og HIVantistoffer (HIV-positiv) såfremt de er oppstått som følge av blodtransfusjon (blodoverføring) mottatt etter forsikringens ikrafttredelse. Det er en betingelse at behandlingsinstitusjonen hvor transfusjonen har funnet sted, har erkjent sitt ansvar. Likeledes dekkes sykdommer relatert til AIDS og HIV-antistoffer oppstått ved ulykke under normalt arbeide. I sistnevnte tilfelle skal forsikrede dog opplyse Selskapet innen 14 dager om en slik skade, samt avgi negativ test for HIV-antistoff, b) alkohol-, narkotika- og/eller medisinmisbruk samt følger av dette, c) selvforskyldt legemsbeskadigelse, d) sykdom eller tilskadekomst som direkte eller indirekte har oppstått som følge av aktiv deltagelse i: krig, invasjon, fiendtlig angrep, borgerlige uroligheter (uansett om det er erklært krig eller ikke), borgerkrig, terroristaktivitet, opprør, revolusjon, uroligheter, militær eller annen maktovertakelse, militær unntakstilstand samt militære operasjoner på land, til vanns eller i luften (uansett om det er erklært krig eller ikke), e) atomkjernereaksjoner eller radioaktivt nedfall, f) sykdom eller tilstand hvor det ved legeundersøkelse ikke kan påvises objektive tegn på tilstedeværelsen av mén eller sykdom - f.eks. hvor det alene er tale om subjektive klager på gener eller lignende. 5 Betaling av premie 5.1 Fastsettelse av premie Premien fastsettes av Selskapet og betales på forskudd. Selskapet regulerer premien en gang i året pr. hovedforfallsdato på bakgrunn av endringer i dekningen og/eller det forutgående kalenderårs skadeforløp i forsikringsgruppen. 5.2 Aldersbestemt premie Premien er aldersbestemt og blir regulert den første forfallsdato etter forsikredes fødselsdag. Premien kan dog endres som følge av endringer i henhold til Betalingsterminer Forsikringstaker kan velge mellom kvartalsvis, halvårlig eller helårlig premiebetaling. Første premie forefaller til betaling ved forsikringens ikrafttredelse. Endringer i betalingstermin kan kun skje med 1 måneds skriftlig varsel til et kvartals begynnelse, og kun 1 gang i året. Premien forfaller til betaling den første dag i en betalingsmåned, og siste rettidige betalingsdato er den dato i betalingsmåneden som fremgår av premievarselet. 5.4 Betalingsansvarlig Forsikringstakeren er selv ansvarlig for at premien betales rettidig til Selskapet. Selskapets ansvar bortfaller dersom forsikringstaker ikke har betalt forfalt premie innen 14 dager etter at det er sendt 2. gangs premievarsel der det klart angis at ansvaret opphører dersom premien ikke betales innen nevnte frist. 2. gangs premievarsel kan ikke sendes før det har gått 1 måned etter 1. gang premievarsel. Dersom manglende betaling skyldes uforutsette hindringer som forsikringstaker ikke kan klandres for, opphører Selskapets ansvar først tre måneder etter utløpet av den siste betalingsfristen.

8 5.5. Hovedforfallsdato Hovedforfallsdato er 1. januar, og første premie reguleres etter denne dato. 5.6 Innbetalinger Innbetalinger fra forsikrede vil først gå til dekning av utbetalinger fra Selskapet som forsikrede ikke hadde krav på, dernest til dekning av premie. Dersom det foreligger flere forfalte premiekrav, dekkes disse etter forfallsdato slik at det eldste forfalte premiekrav dekkes først. 6 Overdragelse, oppsigelse og opphør 6.1 Krav for overdragelse av rettigheter Overdragelse eller pantsettelse av forsikredes rettigheter kan ikke skje uten Selskapets skriftlige, forutgående samtykke. 6.2 Fornyelse av forsikring Forsikringen løper for et år om gangen (dog første gang fra tegning til 31. desember), men fornyes automatisk med mindre Selskapet får skriftlig melding om annet fra forsikringstakeren senest 1 måned før hovedforfall. I et slikt tilfelle løper forsikringen frem til 31. desember. Forsikringen forlenges automatisk ved hvert hovedforfall, dog kun inntil 67 års alder og ved død, eller når utbetaling har funnet sted. 6.3 Oppsigelsesrett Forsikringstaker og Selskapet kan oppsi forsikringen skriftlig med 1 måneds varsel til før hovedforfall. 6.4 Feilaktige og uriktige opplysninger Selskapets ansvar for et inntrådt forsikringstilfelle bortfaller dersom forsikringstakeren eller den forsikrede har gitt feilaktige eller ufullstendige opplysninger ved tegningen av forsikringen. Dersom forsikringstakeren eller forsikrede bare er lite å legge til last, kan forsikringssummen settes ned eller bortfalle. Dessuten vil Selskapets ansvar bortfalle dersom forsikringstakeren eller forsikrede i forbindelse med skadeoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som han må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning som han ikke har krav på. Dersom forholdet bare er lite klanderverdig, det bare angår en liten del av det krav som er fremsatt, eller det foreligger andre særlige grunner, kan forsikringstakeren eller forsikrede likevel få delvis erstatning. 6.5 Frister Krav mot Selskapet foreldes 3 år etter det tidspunkt forsikringstakeren eller forsikrede fikk eller burde ha fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet. Selskapets ansvar bortfaller dersom forsikringstakeren eller forsikrede ikke reiser søksmål eller krever nemndbehandling innen 6 måneder etter at forsikringstaker fikk skriftlig melding om Selskapets avslag. Selskapet må i avslaget gi melding om fristens lengde, hvordan den avbrytes og konsekvensen av fristovertredelse. 6.6 Aldersgrense Forsikringen bortfaller forøvrig ved utbetaling av forsikringssummen eller når forsikrede fyller 67 år. Dersom forsikrede har krav på utbetaling, men unnlater å fremme kravet før sin død, bortfaller kravet ved forsikredes død. 6.7 Endring av forsikringssum Endring av forsikringssum kan kun skje med 3 måneders skriftlig varsel til hovedforfall.

9 7 Tvisteløsning - verneting m.v. 7.1 Klageansvarlig Ved tvister som utspringer av forsikringsholdet, skal forsikringstaker og/eller den forsikrede skrivet til ihi Bupa, Palægade 8, 1261 København K, att: Den klageansvarlige, eller sende e-post 7.2 Ankenemnd I tilfelle hvor forsikringstakeren eller forsikrede ønsker å gå videre med en sak, kan saken prøves hos Forsikringsklagekontoret, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo 7.3 Verneting Tvister som utspringer av forsikringsforholdet, skal avgjøres i henhold til norsk lov, hvor forsikrede og Selskapet vedtar Oslo som verneting.

10 Ordliste Denne ordlisten med definisjoner er en del av forsikringsvilkårene: Medisinske uttrykk: Kritisk Sykdom defineres utfra medisinske tilstander. Medisinske faguttrykk for diagnoser og operasjoner utgjør deler av forsikringens bestemmelser. Nedenfor følger en forenklet forklaring av de relevante medisinske uttrykk: Carcinoma: Carcinoma basocellulare: Cerebrovaskulær: Clark-nivå 3: Demyelinisering: Demyeliniseringssykdom: Embolisering: Granulom: Histologisk: Hyperkeratose: Hypoksi: In situ: Intraductal cancer mamma: Intrakranielt: Iskemi: Kankrøs: Kaposis sarcom: Lymfom: Malign: Maligne tumorer: Melanomer: Metastase: Ondartet svulst av spesiell celletype (enitelcelle). Kreft i hudens basalceller (grunnceller). Hjerneåre (blodåre ihjernen). Gradering for invasjonsdybde av føflekksvulster (skala fra 1-4 der 1 er mildest og 4 er mest invasiv) grad 3 har spredning til lymfeknuter. Bortfall av isolasjon rundt nerveceller. Sykdom der isolasjonen rundt nerveceller (utenom hjernen) forsvinner. Blodproppdannelse. Liten svulst med betennelsesceller. Vevsstudie, beskrivelse av vevet gjennom mikroskop. Fortykning av hudens hornlag. Manglende oksygentilførsel. På stedet (dvs. lokal). Et tidlig stadium av brystkreft. Inne i hodet (kraniet). Sviktende blodtilførsel. Ondartet. Svulst som oppstår i små blodårer særlig i huden. Lymfeknutesvulst. Ondartet. Ondartede svulster. Føflekksvulster. Spredning av en svulst til et nytt sted.

11 Papillødem: Premalign: Signifikant stenose: Skvamøse cellecarcinoma: TNM-klassifikasjon: Trykk på synsnerven (grunnet væske). Potensielt ondartet. Betydelig avsnevring/innsnevring. Svulster i hudens ytre lag. Klassifikasjonsystem for alvorlighetsgraden for ondartede svulster. Forsikringsmessige definisjoner: Akutt alvorlig sykdom: Alvorlig skade: Poliklinisk behandling: Dokumenter: Behandling: Behandlingssted: En akutt oppstått alvorlig sykdom foreligger når den behandlende lege og Selskapets legespesialist er enig om dette. En alvorlig skade foreligger når den behandlende lege og Selskapets legespesialist er enig om dette. Operasjoner eller legebehandling på et sykehus eller klinikk, når det ikke er medisinsk nødvendig med innleggelse. Alle skriftlige opplysninger i forbindelse med forsikringen, inklusive originale regninger, forsikringsbevis o.l. Undersøkelse og/eller terapeutiske tiltak utført av offentlig godkjent lege, legespesialist, fysioterapeut eller kiropraktor. For at behandlingen skal være dekket av forsikringen må den være alminnelig akseptert i det medisinske fagmiljø som medisinsk nødvendig, rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse. Den institusjon, sykehus eller klinikk hvor autorisert medisinsk undersøkelse, behandling og etterbehandling foregår og normalt skal foregå. Eksisterende sykdomshistorie: Allerede eksisterende sykdomshistorie inklusive sykdommer og lidelser, som er angitt i helseerklæringen og som vil kunne påvirke Selskapets beslutning om enten å forsikre/ikke forsikre en person eller pålegge forsikringen spesielle vilkår. Forfallsdag: Forsikringsavtaleloven: Fornyelse: Forsikrede: Forsikring: Forsikringsbevis: Dagen da premien skal være betalt. Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69. Loven regulerer rettigheter og plikter i forholdet mellom kunden og forsikringsselskapet i Norge. Forsikringen fornyes automatisk ved hovedforfall. Den person forsikringen gjelder for. Forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset angir forsikringsavtalen som er inngått med Selskapet, og fastsetter rammene for forsikring, premieinnbetalinger og gjeldende takster. Skriftlig dokumentasjon på forsikringsavtalen. Viser hvem som er forsikret, dekning/omfang, forsikringssum, samt eventuelle begrensninger og særvilkår i forsikringen.

12 Forsikringstaker: Forsikringsvilkår: Hovedforfall: Ikrafttredelsesdato: Karenstid: Kosmetisk behandling: Kravet: Regress: Selskapet: Spesielle vilkår: Standardvilkår: Den som inngår en forsikringsavtale med Selskapet. En beskrivelse av hva forsikringen dekker og hvilke unntak som gjelder. Det tidspunktet hvor forsikringen automatisk fornyes (1. januar). Den dato som angir når forsikringen trer i kraft, med mindre annet er angitt i Forsikringsvilkårene. Ventetid før erstatningsplikt inntreffer. Behandling som ikke er medisinsk nødvendig, som er utført med det formål å modifisere pasientens utseende i favør av det som denne oppfatter som mer tilfredsstillende. Den økonomiske byrden dekkes helt eller delvis av forsikringen. Under Selskapets vurdering av kravet legges det avgjørende vekt på tidspunktet for behandlingen og ikke tidspunktet da skaden oppstod. Selskapets rettslige adgang til å kreve et utlegg tilbakebetalt. Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England (Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England). De begrensninger, innskrenkninger eller særvilkår til våre standardvilkår som fremkommer av forsikringsbeviset. Selskapets forsikringsvilkår uten spesielle begrensninger, inn-skrenkinger eller særvilkår. Gyldig pr Forbehold for feil og utelatelser

13 Kontakt ihi Bupa s kundeservice for spørsmål om våre retningslinjer, betaling, dekning osv. Åpen 09:00 15:00 på ukedager Tlf: Faks: E-post: Palægade København K Danmark Kontakt ihi Bupa s Alarmsentral kritiske situasjoner Åpent hele dagen hver dag Tlf: E-post: Alle samtaler blir spilt inn og kan av kvalitetssikringshensyn bli kontrollert. ihi Bupa er handelsnavnet til Bupa Danmark, filial af Bupa Insurance Limited, England (Bupa Danmark, filial av Bupa Insurance Limited, England) CVR Bupa Insurance limited er registrert i England, nr The British United Provident Association Limited, registrert i England og Wales, nr Registrert kontor: Bupa House, Bloomsbury Way, London WC1A 2BA Bupa og hjerteslagsymbolet er registrerte varemerker Bupa Med enerett 63KN1-21/ NORWEGIAN

ihi Bupa Helseforsikring Skandinavia & Tyskland

ihi Bupa Helseforsikring Skandinavia & Tyskland ihi Bupa Helseforsikring Skandinavia & Tyskland Gjeldende fra 2011 1 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering hos spesiallege, undersøkelse ved private klinikker og sykehusinnleggelse For diagnostisering

Detaljer

ihi Bupa Helseforsikring Grupper

ihi Bupa Helseforsikring Grupper ihi Bupa Helseforsikring Grupper Gjeldende fra 2011 1 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering hos spesiallege, undersøkelse ved private klinikker og sykehusinnleggelse For diagnostisering hos spesiallege,

Detaljer

IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL. Vi tar vare på deg. Gjeldende fra 2012

IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL. Vi tar vare på deg. Gjeldende fra 2012 IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL Vi tar vare på deg Gjeldende fra 2012 Innholdsfortegnelse 4 Slik bruker du forsikringen 7 Forsikringsvilkår 20 Ordliste 2 3 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering

Detaljer

Internasjonal Sykeforsikring

Internasjonal Sykeforsikring VI TAR VARE PÅ DEG Internasjonal Sykeforsikring Gjeldende fra 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 Slik bruker du forsikringen 7 Dekningsoversikt 9 Forsikringsvilkår 20 Ordliste 2 3 SLIK BRUKER DU FORSIKRINGEN Forhåndsgodkjennelse

Detaljer

Livsforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 30. juni 2015

Livsforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 30. juni 2015 Livsforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 30. juni 2015 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Forsikringsloven av 10. juni 2005 nr. 44 - Andre bestemmelser

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkår - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår nr. 201103(1) DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr Arbeidsledig/Permittert ( Arbeidsledighet/Permittering

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves:

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves: FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN * H K Reklamebyrå 1012 Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN Forsikringsbevis Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Barneforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Hvor forsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING Vilkår for Betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 15.09.2007 Forsikringsavtalen består av: forsikringsbevis

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Strømforsikring DBNOR10-v01

FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Strømforsikring DBNOR10-v01 FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Strømforsikring DBNOR10-v01 Forsikringstaker: Fokus Bank Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som benytter 365 Privat kredittkortet fra Fokus Bank som

Detaljer

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Barneforsikring for foreninger Forsikringen kan beholdes ut det forsikringsår barnet fyller 26 år. Gjelder fra januar 2013 Innhold:

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for Forbrukslån og Billån/Leasing > 01-12-2013 1 Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank 1 Forsikring AS. Forsikringsgivere er BNP Paribas

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere er Cardif

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

Vertikal Helse Forsikringsvilkår

Vertikal Helse Forsikringsvilkår Vertikal Helse Forsikringsvilkår Forsikringsgiver er Codan Forsikring Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder

Detaljer

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014 Vertikal Helse Forsikringsvilkår pr. 1.1.2014 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. Vertikal Helseforsikring side 2 4.

Detaljer

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Side 1 Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder der ikke annet er avtalt.

Detaljer

Vilkårsett. Gitt av Lloyds of London. For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.07.2008

Vilkårsett. Gitt av Lloyds of London. For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.07.2008 Vilkårsett Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.07.2008 Innhold 0. Generelt om vilkårene............................. 2 1. Bakgrunn..................................... 2

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

2 Du får henvisning til legespesialist

2 Du får henvisning til legespesialist Vertikal Helseforsikring for SEB:s Selected kunder I dag står det 280 000 nordmenn i helsekø og det tar i gjennomsnitt 105 dager for å komme til legespesialist. Som kunde i SEB har du en helseforsikring

Detaljer