ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011"

Transkript

1 ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 2011

2 Forsikringsvilkår - ihi Bupa Kritisk Sykdom Gjeldende fra 1. januar 2011 Innhold 1 Godkjennelse av forsikringen 1.1 Folkeregisteradresse 1.2 Godkjennelse på standardvilkår 1.3 Godkjennelse på spesielle vilkår 1.4 Endring av helbredstilstand 1.5 Selskapets godkjennelse 2 Når trer forsikringen i kraft 2.1 Forsikringsperiode 2.2 Karenstid ved nytegning 3 Hva dekker forsikringen 3.1 Engangsutbetaling 3.2 Deknings berettigede diagnoser og operasjoner 3.2 Forsikringssum 3.3 Retten til utbetaling 3.3 Anmeldelse 3.4 Klager vedrørende saksbehandling 3.5 Samarbeidsplikt 3.6 Helbredsopplysninger generelt 4 Unntak fra erstatning 4.1 Tidligere eller nåværende lidelser 4.2 Unntakelser 5 Betaling av premie 5.1 Fastsettelse av premie 5.2 Aldersbestemt premie 5.3 Betalingsterminer 5.4 Betalingsansvarlig 5.5 Hovedforfallsdato 5.6 Innbetalinger 6 Overdragelse, oppsigelse og opphør 6.1 Krav for overdragelse av rettigheter 6.2 Fornyelse av forsikring 6.3 Oppsigelsesrett 6.4 Feilaktige og uriktige opplysninger 6.5 Frister 6.6 Aldersgrense 6.7 Endring av forsikringssum 7 Tvisteløsning - verneting m.v. 7.1 Klageansvarlig 7.2 Ankenemnd 7.3 Verneting Ordlistessu8 I henhold til forsikringsavtaleloven 16. juni 1989 nr. 69 FAL

3 1 Godkjennelse av forsikringen 1.1 Folkeregisteradresse Forsikringen kan kun tegnes av personer som har fast bopel i Norge, er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge og dekket av Folketrygden. 1.2 Godkjennelse på standardvilkår For at forsikringen skal godkjennes av Selskapet på normale vilkår, må forsikrede være fullstendig frisk i søknadsøyeblikket og ikke lide eller ha lidt av noen tilbakevendende sykdom, skade eller legemssvakhet. Forsikrede må være fylt 4 år, men ikke være fylt 60 år på tegningstidspunktet. 1.3 Godkjennelse på spesielle vilkår Dersom betingelsene i 1.2 ikke er oppfylt, har Selskapet mulighet for å tilby forsikringen på spesielle vilkår. Det er dog en betingelse at forsikrede ikke har fylt 60 år på tegningstidspunktet. Beslutter Selskapet å tilby forsikringen på spesielle vilkår, mottar forsikringstakeren et forsikringsbevis med disse vilkårene beskrevet. 1.4 Endring av helbredstilstand Forsikrede plikter straks å opplyse om enhver endring i helsetilstanden som har funnet sted mellom undertegningen av forsikringssøknaden og Selskapets godkjennelse av forsikringen, dersom endringen har sammenheng med forhold som forelå på søknadstidspunktet. 1.5 Selskapets godkjennelse Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England (Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England), heretter kalt Selskapet, avgjør om en søknad om forsikring kan godkjennes. Slik godkjennelse fra Selskapet, sammen med betalt premie til Selskapet, er en betingelse for at Selskapets ansvar skal inntre og for at forsikringen skal tre i kraft. Selskapet kan be forsikringssøker om å fremskaffe opplysninger, dokumentert av lege, om forsikredes helsetilstand. Utgifter i denne forbindelse betales av forsikrede, også i de tilfeller hvor søknad om forsikring godkjennes. Selskapet har rett til å innhente opplysninger om forsikringssøkers helsetilstand fra forsikredes lege. 2 Når trer forsikringen i kraft 2.1 Forsikringsperiode Forsikringen trer i kraft fra den dato opptakelsesbegjæringen godkjennes av Selskapet. Ikrafttredelsesdato, forsikringsperiode og forsikringssum fremgår av polisen. Selskapet kan avtale annet tidspunkt med forsikringstaker. 2.2 Karenstid ved nytegning Ved nytegning av forsikringen inntrer retten til erstatning i henhold til tegningen først 3 måneder etter at forsikringen trer i kraft. 3 Hva dekker forsikringen 3.1 Engangsutbetaling Forsikringen yter dekning ved engangsutbetaling av den avtalte forsikringssummen såfremt den forsikrede i forsikringsperioden får stilt en dekningsberettiget diagnose eller utført en operasjon i henhold til 3.2. Dersom det ved en anledning er utbetalt forsikringssum fra forsikringen, opphører forsikringen i sin helhet uten ytterligere utbetaling. 3.2 Deknings berettigede diagnoser og operasjoner Kreft Definisjon: Én eller flere maligne tumorer inklusive leukemier (unntatt kronisk lymfatisk leukemi), lymfomer og Hodgkins sykdom karakterisert ved ukontrollerbar vekst og spredning av maligne celler og invasjon og

4 ødeleggelse av normalt vev, diagnostisert av praktiserende spesialist innen onkologi. Følgende kreftdiagnoser dekkes ikke av forsikringen: a) Tumorer som viser maligne endringer ved carcinoma in situ eller som beskrives histologisk som premaligne, b) Melanomer på mindre enn 1,5 mm maksimal tykkelse bestemt ved histologisk undersøkelse eller invasjonsdybde på mindre enn Clark-nivå 3, c) Alle hyperkeratoser eller carcinoma basocellulare i huden, d) Alle skvamøse cellecarcinoma i huden med mindre det er skjedd en spredning til andre organer, e) Kaposis sarkom og andre tumorer forbundet med HIV infeksjon eller AIDS, f) Prostatakreft som er histologisk beskrevet som TNM-klassifikasjon T1 eller lavere. Godartet hjernesvulst Definisjon: En livstruende, ikke-kankrøs tumor i hjernen som gir karakteristiske symptomer på økt intrakranielt trykk, slik som papillødem, mentale symptomer, anfall og sanseforstyrrelser bekreftet av praktiserende spesialist i nevrologi. Tilstedeværelsen av en underliggende tumor må bekreftes ved bildedannende undersøkelser, som for eksempel computertomografi eller magnettomografi. Cyster, granulomer, misdannelser i arteriene eller venene i hjernen, hematomer og tumorer i hypofysen eller ryggraden dekkes ikke. Hjerneslag (Apopleksi) Definisjon: Cerebrovaskulær begivenhet med nevrologisk følgetilstand av mer enn 24 timers varighet, inkludert infarkt i hjernevev, blødning og embolisering fra ene ekstrakraniell kilde. Tegn på permanent nevrologisk skade må bekreftes av nevrolog tidligst seks uker etter begivenheten, og ingen krav godtas tidligere. Cerebrale symptomer som følge av migrene, cerebralskade som følge av traume eller hypoksi og karsykdom som påvirker øyet eller synsnerven samt iskemiske forstyrrelser i vestibulærsystemet dekkes ikke av forsikringen. Hjerteanfall/Hjerteinfarkt Definisjon: Diagnostisert død av del av hjertemuskelen som følge av utilstrekkelig blodforsyning til det aktuelle området påvist ved følgende symptomer: typiske brystsmerter, nye elektrokardiografiske endringer og forhøyde karenzymnivåer. Koronar bypassoperasjon Definisjon: Gjennomføring, etter anbefaling fra behandlende kirurg, av koronar bypassoperasjon for å korrigere stenose eller okklusjon i krans-arteriene. Omfatter ikke ikke-kirurgiske teknikker som angioplastikk, laserbehandling eller andre ikke-kirurgiske prosedyrer. Operasjon PTCA/angioplastikk Definisjon: Gjennomføring av PTCA/angioplastikk, laserbehandling eller andre teknikker for å korrigere signifikant stenose på minst 70% i to eller flere kransarterier som ansett medisinsk nødvendig av en praktiserende spesialist i kardiologi. Operasjon for hjerteklaffsykdom Definisjon: Gjennomføring av åpen hjertekirurgi for å erstatte og/eller utvide hjerteklaffer som følge av hjerteklaffsvikt som oppstod etter at forsikringen trådte i kraft. Operasjon av hovedpulsåren (aorta) Definisjon: Behandling av sykelig tilstand i hovedpulsåren ved kirurgisk fjerning og erstatning av syk del av

5 hovedpulsåren. I denne definisjonen skal aorta omfatte aorta abdominalis og aorta thoracalis, men ikke forgreningene. Multippel sklerose MS Definisjon: Sikker bekreftet demyeliniseringssykdom basert på typiske symptomer på demyelinisering, vedvarende nevrologiske abnormiteter og funksjonsnedsettelse. Diagnosen skal være stilt på en nevrologisk avdeling, og være basert på bekreftende nevrologiske undersøkelser. Motornevronsykdom Definisjon: Motornevronsykdom av ukjent etiologi kjennetegnet av progressiv degenerasjon av kortikospinale nervebaner og fremre hornceller eller bulbærefferentnevroner. Omfatter spinalmuskulæratrofi, progressiv bulbærparalyse, amyotrofisk lateralsklerose og primær lateralsklerose. Utbetaling foretas bare hvis det bekreftes av spesialist i nevrologi at tilstanden er progressiv og fører til permanent skade på nervesystemet. Nyresvikt Definisjon: Sluttstadium av nyresykdom med kronisk, permanent funksjonssvikt i begge nyrer, fulgt av regelmessig renaldialyse eller av nyretransplantasjon. Organtransplantasjon Definisjon: Mottaker av organtransplantat, inkludert hjerte (transplantasjon av hele hjertet), lunge, lever, nyre, bukspyttkjertel (unntatt transplantasjon utelukkende av Langerhans øyer) eller benmarg. Erstatning kan utbetales før transplantasjonen gjennomføres hvis forsikringstakeren fremlegger følgende dokumentasjon: a) oppføring på offisiell venteliste for transplantasjon i Norge, b) erklæring fra medisinsk spesialist om at transplantasjonen må gjennomføres i nærmeste fremtid, c) erklæring fra medisinsk spesialist om at transplantasjonen er den beste behandlingsformen for forsikringstakeren og at sykdommen som er årsaken til transplantasjonen, er livstruende. Blindhet Definisjon: Totalt, klinisk attestert, permanent tap av syn på begge øyne som følge av akutt sykdom eller ulykke. Blindheten må bekreftes ved rapport fra spesialist i oftalmologi. Tap av hørsel Definisjon: Totalt og permanent tap av hørsel for alle lyder som resultat av akutt sykdom eller ulykke. Medisinsk dokumentasjon i form av audiometrisk prøve og lydterskelprøve må fremlegges. Tap av taleevnen Definisjon: Totalt og permanent tap av taleevnen i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder. Alvorlig forbrenning Definisjon: Tredjegradsforbrenning på minst 20 % av kroppens overflate målt ved rule of nines eller Lund and Browder Body Surface Chart. For å tegne forsikringen må du være under 60 år og fylle ut en egenerklæring om din helse. Dersom du har forhøyet helserisiko, f.eks. ved røyking, eller et tidligere sykdomsforløp, kan det medføre noe høyere premie. 3.3 Forsikringssum Forsikringstakeren kan avtale en av følgende forsikringssummer: NOK , NOK , NOK eller NOK

6 3.4 Retten til utbetaling Retten til utbetaling ved kritisk sykdom inntrer når forsikrede på grunn av sykdom eller ulykkestilfelle, får utført en operasjon eller får stilt en diagnose nevnt i 3.2. Diagnosen skal være stilt eller operasjon utført innen forsikrede fyller 67 år. Dekningsberettiget diagnose eller operasjon skal være konstatert av autorisert lege/spesialist i enten Norge, Sverige eller Danmark. Utbetaling kan tidligst finne sted en måned etter at en dekningsberettiget diagnose er stilt eller operasjon utført, og utbetaling skjer kun dersom forsikrede er i live på utbetalingstidspunktet. Selskapet utbetaler forsikringssummen straks Selskapet har mottatt de opplysninger som er nødvendig for å fastslå Selskapets forpliktelser. Forsikredes helsetilstand skal være diagnostisert eller operasjoner dokumentert, i samsvar med ovenstående vilkår, av behandlende lege i enten Norge, Sverige eller Danmark, og godkjent av Selskapets lege. Selskapet har rett til å innhente nærmere bekreftelse fra en eller flere spesialister utpekt av Selskapet, på diagnose eller operasjon som definert ovenfor som grunnlag for det krav som forsikrede retter mot Selskapet. 3.5 Anmeldelse Anmeldelse til Selskapet skal skje straks og senest 3 måneder etter at forsikrede har fått kunnskap om de omstendigheter som begrunner kravet. 3.6 Klager vedrørende saksbehandling Reklamasjon i forbindelse med Selskapets skadeutbetaling skal anmeldes uten ugrunnet opphold og senest 6 måneder etter sakens avgjørelse. 3.7 Samarbeidsplikt Forsikrede er forøvrig forpliktet til å meddele Selskapet alle tilgjengelige opplysninger til bruk i Selskapets behandling av forsikredes krav mot Selskapet. Forsikringstaker og forsikrede er forpliktet til straks å opplyse til Selskapet dersom forsikredes røykevaner endres i forhold til det som ble opplyst i forbindelse med søknaden om forsikring. Dersom slik melding ikke gis Selskapet senest ved det første premieforfall etter endringen, vil Selskapets ansvar bli nedsatt etter forsikringsavtaleloven 3.8 Helbredsopplysninger generelt Selskapet har rett til å spørre om forsikredes helsetilstand og henvende seg til enhver som behandler eller har behandlet forsikrede for fysiske eller psykiske lidelser, herunder leger og sykehus som behandler eller tidligere har behandlet forsikrede. Selskapet har videre rett til å få utlevert eventuelle journaler eller annet skriftlig materiale vedrørende forsikredes helse. 4 Unntak fra erstatning 4.1 Tidligere eller nåværende lidelser Forsikringen dekker ikke sykdom eller legemsskade som forsikrede kjente til ved tegning av forsikringen. Tilsvarende gjelder for sykdom eller legemsskade som er en følge av sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptom innen 3 måneder etter at forsikringssøknaden ble underskrevet. 4.2 Unntakelser Alvorlige og kritiske sykdommer som ikke er beskrevet i 3.2 er ikke omfattet av forsikringen. Dessuten dekker forsikringen ikke dersom kritisk sykdom eller invaliditet skyldes:

7 a) kjønnssykdommer, AIDS, AIDS relaterte sykdommer og sykdommer som relaterer seg til HIV-antistoffer (HIV positiv). Dog dekkes sykdommer relatert til AIDS og HIVantistoffer (HIV-positiv) såfremt de er oppstått som følge av blodtransfusjon (blodoverføring) mottatt etter forsikringens ikrafttredelse. Det er en betingelse at behandlingsinstitusjonen hvor transfusjonen har funnet sted, har erkjent sitt ansvar. Likeledes dekkes sykdommer relatert til AIDS og HIV-antistoffer oppstått ved ulykke under normalt arbeide. I sistnevnte tilfelle skal forsikrede dog opplyse Selskapet innen 14 dager om en slik skade, samt avgi negativ test for HIV-antistoff, b) alkohol-, narkotika- og/eller medisinmisbruk samt følger av dette, c) selvforskyldt legemsbeskadigelse, d) sykdom eller tilskadekomst som direkte eller indirekte har oppstått som følge av aktiv deltagelse i: krig, invasjon, fiendtlig angrep, borgerlige uroligheter (uansett om det er erklært krig eller ikke), borgerkrig, terroristaktivitet, opprør, revolusjon, uroligheter, militær eller annen maktovertakelse, militær unntakstilstand samt militære operasjoner på land, til vanns eller i luften (uansett om det er erklært krig eller ikke), e) atomkjernereaksjoner eller radioaktivt nedfall, f) sykdom eller tilstand hvor det ved legeundersøkelse ikke kan påvises objektive tegn på tilstedeværelsen av mén eller sykdom - f.eks. hvor det alene er tale om subjektive klager på gener eller lignende. 5 Betaling av premie 5.1 Fastsettelse av premie Premien fastsettes av Selskapet og betales på forskudd. Selskapet regulerer premien en gang i året pr. hovedforfallsdato på bakgrunn av endringer i dekningen og/eller det forutgående kalenderårs skadeforløp i forsikringsgruppen. 5.2 Aldersbestemt premie Premien er aldersbestemt og blir regulert den første forfallsdato etter forsikredes fødselsdag. Premien kan dog endres som følge av endringer i henhold til Betalingsterminer Forsikringstaker kan velge mellom kvartalsvis, halvårlig eller helårlig premiebetaling. Første premie forefaller til betaling ved forsikringens ikrafttredelse. Endringer i betalingstermin kan kun skje med 1 måneds skriftlig varsel til et kvartals begynnelse, og kun 1 gang i året. Premien forfaller til betaling den første dag i en betalingsmåned, og siste rettidige betalingsdato er den dato i betalingsmåneden som fremgår av premievarselet. 5.4 Betalingsansvarlig Forsikringstakeren er selv ansvarlig for at premien betales rettidig til Selskapet. Selskapets ansvar bortfaller dersom forsikringstaker ikke har betalt forfalt premie innen 14 dager etter at det er sendt 2. gangs premievarsel der det klart angis at ansvaret opphører dersom premien ikke betales innen nevnte frist. 2. gangs premievarsel kan ikke sendes før det har gått 1 måned etter 1. gang premievarsel. Dersom manglende betaling skyldes uforutsette hindringer som forsikringstaker ikke kan klandres for, opphører Selskapets ansvar først tre måneder etter utløpet av den siste betalingsfristen.

8 5.5. Hovedforfallsdato Hovedforfallsdato er 1. januar, og første premie reguleres etter denne dato. 5.6 Innbetalinger Innbetalinger fra forsikrede vil først gå til dekning av utbetalinger fra Selskapet som forsikrede ikke hadde krav på, dernest til dekning av premie. Dersom det foreligger flere forfalte premiekrav, dekkes disse etter forfallsdato slik at det eldste forfalte premiekrav dekkes først. 6 Overdragelse, oppsigelse og opphør 6.1 Krav for overdragelse av rettigheter Overdragelse eller pantsettelse av forsikredes rettigheter kan ikke skje uten Selskapets skriftlige, forutgående samtykke. 6.2 Fornyelse av forsikring Forsikringen løper for et år om gangen (dog første gang fra tegning til 31. desember), men fornyes automatisk med mindre Selskapet får skriftlig melding om annet fra forsikringstakeren senest 1 måned før hovedforfall. I et slikt tilfelle løper forsikringen frem til 31. desember. Forsikringen forlenges automatisk ved hvert hovedforfall, dog kun inntil 67 års alder og ved død, eller når utbetaling har funnet sted. 6.3 Oppsigelsesrett Forsikringstaker og Selskapet kan oppsi forsikringen skriftlig med 1 måneds varsel til før hovedforfall. 6.4 Feilaktige og uriktige opplysninger Selskapets ansvar for et inntrådt forsikringstilfelle bortfaller dersom forsikringstakeren eller den forsikrede har gitt feilaktige eller ufullstendige opplysninger ved tegningen av forsikringen. Dersom forsikringstakeren eller forsikrede bare er lite å legge til last, kan forsikringssummen settes ned eller bortfalle. Dessuten vil Selskapets ansvar bortfalle dersom forsikringstakeren eller forsikrede i forbindelse med skadeoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som han må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning som han ikke har krav på. Dersom forholdet bare er lite klanderverdig, det bare angår en liten del av det krav som er fremsatt, eller det foreligger andre særlige grunner, kan forsikringstakeren eller forsikrede likevel få delvis erstatning. 6.5 Frister Krav mot Selskapet foreldes 3 år etter det tidspunkt forsikringstakeren eller forsikrede fikk eller burde ha fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet. Selskapets ansvar bortfaller dersom forsikringstakeren eller forsikrede ikke reiser søksmål eller krever nemndbehandling innen 6 måneder etter at forsikringstaker fikk skriftlig melding om Selskapets avslag. Selskapet må i avslaget gi melding om fristens lengde, hvordan den avbrytes og konsekvensen av fristovertredelse. 6.6 Aldersgrense Forsikringen bortfaller forøvrig ved utbetaling av forsikringssummen eller når forsikrede fyller 67 år. Dersom forsikrede har krav på utbetaling, men unnlater å fremme kravet før sin død, bortfaller kravet ved forsikredes død. 6.7 Endring av forsikringssum Endring av forsikringssum kan kun skje med 3 måneders skriftlig varsel til hovedforfall.

9 7 Tvisteløsning - verneting m.v. 7.1 Klageansvarlig Ved tvister som utspringer av forsikringsholdet, skal forsikringstaker og/eller den forsikrede skrivet til ihi Bupa, Palægade 8, 1261 København K, att: Den klageansvarlige, eller sende e-post 7.2 Ankenemnd I tilfelle hvor forsikringstakeren eller forsikrede ønsker å gå videre med en sak, kan saken prøves hos Forsikringsklagekontoret, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo 7.3 Verneting Tvister som utspringer av forsikringsforholdet, skal avgjøres i henhold til norsk lov, hvor forsikrede og Selskapet vedtar Oslo som verneting.

10 Ordliste Denne ordlisten med definisjoner er en del av forsikringsvilkårene: Medisinske uttrykk: Kritisk Sykdom defineres utfra medisinske tilstander. Medisinske faguttrykk for diagnoser og operasjoner utgjør deler av forsikringens bestemmelser. Nedenfor følger en forenklet forklaring av de relevante medisinske uttrykk: Carcinoma: Carcinoma basocellulare: Cerebrovaskulær: Clark-nivå 3: Demyelinisering: Demyeliniseringssykdom: Embolisering: Granulom: Histologisk: Hyperkeratose: Hypoksi: In situ: Intraductal cancer mamma: Intrakranielt: Iskemi: Kankrøs: Kaposis sarcom: Lymfom: Malign: Maligne tumorer: Melanomer: Metastase: Ondartet svulst av spesiell celletype (enitelcelle). Kreft i hudens basalceller (grunnceller). Hjerneåre (blodåre ihjernen). Gradering for invasjonsdybde av føflekksvulster (skala fra 1-4 der 1 er mildest og 4 er mest invasiv) grad 3 har spredning til lymfeknuter. Bortfall av isolasjon rundt nerveceller. Sykdom der isolasjonen rundt nerveceller (utenom hjernen) forsvinner. Blodproppdannelse. Liten svulst med betennelsesceller. Vevsstudie, beskrivelse av vevet gjennom mikroskop. Fortykning av hudens hornlag. Manglende oksygentilførsel. På stedet (dvs. lokal). Et tidlig stadium av brystkreft. Inne i hodet (kraniet). Sviktende blodtilførsel. Ondartet. Svulst som oppstår i små blodårer særlig i huden. Lymfeknutesvulst. Ondartet. Ondartede svulster. Føflekksvulster. Spredning av en svulst til et nytt sted.

11 Papillødem: Premalign: Signifikant stenose: Skvamøse cellecarcinoma: TNM-klassifikasjon: Trykk på synsnerven (grunnet væske). Potensielt ondartet. Betydelig avsnevring/innsnevring. Svulster i hudens ytre lag. Klassifikasjonsystem for alvorlighetsgraden for ondartede svulster. Forsikringsmessige definisjoner: Akutt alvorlig sykdom: Alvorlig skade: Poliklinisk behandling: Dokumenter: Behandling: Behandlingssted: En akutt oppstått alvorlig sykdom foreligger når den behandlende lege og Selskapets legespesialist er enig om dette. En alvorlig skade foreligger når den behandlende lege og Selskapets legespesialist er enig om dette. Operasjoner eller legebehandling på et sykehus eller klinikk, når det ikke er medisinsk nødvendig med innleggelse. Alle skriftlige opplysninger i forbindelse med forsikringen, inklusive originale regninger, forsikringsbevis o.l. Undersøkelse og/eller terapeutiske tiltak utført av offentlig godkjent lege, legespesialist, fysioterapeut eller kiropraktor. For at behandlingen skal være dekket av forsikringen må den være alminnelig akseptert i det medisinske fagmiljø som medisinsk nødvendig, rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse. Den institusjon, sykehus eller klinikk hvor autorisert medisinsk undersøkelse, behandling og etterbehandling foregår og normalt skal foregå. Eksisterende sykdomshistorie: Allerede eksisterende sykdomshistorie inklusive sykdommer og lidelser, som er angitt i helseerklæringen og som vil kunne påvirke Selskapets beslutning om enten å forsikre/ikke forsikre en person eller pålegge forsikringen spesielle vilkår. Forfallsdag: Forsikringsavtaleloven: Fornyelse: Forsikrede: Forsikring: Forsikringsbevis: Dagen da premien skal være betalt. Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69. Loven regulerer rettigheter og plikter i forholdet mellom kunden og forsikringsselskapet i Norge. Forsikringen fornyes automatisk ved hovedforfall. Den person forsikringen gjelder for. Forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset angir forsikringsavtalen som er inngått med Selskapet, og fastsetter rammene for forsikring, premieinnbetalinger og gjeldende takster. Skriftlig dokumentasjon på forsikringsavtalen. Viser hvem som er forsikret, dekning/omfang, forsikringssum, samt eventuelle begrensninger og særvilkår i forsikringen.

12 Forsikringstaker: Forsikringsvilkår: Hovedforfall: Ikrafttredelsesdato: Karenstid: Kosmetisk behandling: Kravet: Regress: Selskapet: Spesielle vilkår: Standardvilkår: Den som inngår en forsikringsavtale med Selskapet. En beskrivelse av hva forsikringen dekker og hvilke unntak som gjelder. Det tidspunktet hvor forsikringen automatisk fornyes (1. januar). Den dato som angir når forsikringen trer i kraft, med mindre annet er angitt i Forsikringsvilkårene. Ventetid før erstatningsplikt inntreffer. Behandling som ikke er medisinsk nødvendig, som er utført med det formål å modifisere pasientens utseende i favør av det som denne oppfatter som mer tilfredsstillende. Den økonomiske byrden dekkes helt eller delvis av forsikringen. Under Selskapets vurdering av kravet legges det avgjørende vekt på tidspunktet for behandlingen og ikke tidspunktet da skaden oppstod. Selskapets rettslige adgang til å kreve et utlegg tilbakebetalt. Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England (Bupa Denmark, filial av Bupa Insurance Limited, England). De begrensninger, innskrenkninger eller særvilkår til våre standardvilkår som fremkommer av forsikringsbeviset. Selskapets forsikringsvilkår uten spesielle begrensninger, inn-skrenkinger eller særvilkår. Gyldig pr Forbehold for feil og utelatelser

13 Kontakt ihi Bupa s kundeservice for spørsmål om våre retningslinjer, betaling, dekning osv. Åpen 09:00 15:00 på ukedager Tlf: Faks: E-post: Palægade København K Danmark Kontakt ihi Bupa s Alarmsentral kritiske situasjoner Åpent hele dagen hver dag Tlf: E-post: Alle samtaler blir spilt inn og kan av kvalitetssikringshensyn bli kontrollert. ihi Bupa er handelsnavnet til Bupa Danmark, filial af Bupa Insurance Limited, England (Bupa Danmark, filial av Bupa Insurance Limited, England) CVR Bupa Insurance limited er registrert i England, nr The British United Provident Association Limited, registrert i England og Wales, nr Registrert kontor: Bupa House, Bloomsbury Way, London WC1A 2BA Bupa og hjerteslagsymbolet er registrerte varemerker Bupa Med enerett 63KN1-21/ NORWEGIAN

5. HALLINGKRAFT TRYGGHETSFORSIKRING DEL 1 FAMILIEULYKKESFORSIKRING

5. HALLINGKRAFT TRYGGHETSFORSIKRING DEL 1 FAMILIEULYKKESFORSIKRING Hallingkraft Trygghetsforsikring Vilkår av 1. oktober 2005. Forsikringen består av: Forsikringsbevis og faktura, forsikringsvilkårene, Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL) og det øvrige lovverk.

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) nr. 69 - Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 med forskrift

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Vilkår - Kritisk Sykdom Vilkår av 01.04.2016 Erstatter vilkår av 01.09.2014

Vilkår - Kritisk Sykdom Vilkår av 01.04.2016 Erstatter vilkår av 01.09.2014 Vilkår - Kritisk Sykdom Vilkår av 01.04.2016 Erstatter vilkår av 01.09.2014 1. Utbetaling ved Kritisk Sykdom: Den avtalte forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp dersom forsikrede i forsikringstiden

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 59 år. En forsikringsavtale kan bare inngås

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Vilkår Uføre (Uføre01)

Vilkår Uføre (Uføre01) Vilkår Uføre (Uføre01) Uføreforsikring. Dersom forsikrede blir arbeidsufør. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

ihi Bupa Helseforsikring Skandinavia & Tyskland

ihi Bupa Helseforsikring Skandinavia & Tyskland ihi Bupa Helseforsikring Skandinavia & Tyskland Gjeldende fra 2011 1 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering hos spesiallege, undersøkelse ved private klinikker og sykehusinnleggelse For diagnostisering

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kritisk Sykdom Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Kritisk Sykdom Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Kritisk Sykdom Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2030 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Vilkår - Kritisk Sykdom Vilkår av 01.09.2014 Erstatter vilkår av 07.01.2013

Vilkår - Kritisk Sykdom Vilkår av 01.09.2014 Erstatter vilkår av 07.01.2013 Vilkår - Kritisk Sykdom Vilkår av 01.09.2014 Erstatter vilkår av 07.01.2013 1. Utbetaling ved Kritisk Sykdom: Den avtalte forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp dersom forsikrede i forsikringstiden

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Kritisk Sykdom for arbeidstakere

Kritisk Sykdom for arbeidstakere Kritisk Sykdom for arbeidstakere Utvalgte sykdommer Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når Storebrands ansvar begynner å løpe. Begrensninger i Storebrands ansvar 3 3. Hva forsikringen omfatter 4 4. Hvilke begrensninger

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Kritisk Sykdom for foreningsmedlemmer

Kritisk Sykdom for foreningsmedlemmer Kritisk Sykdom for foreningsmedlemmer Utvalgte sykdommer Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når Storebrands ansvar begynner å løpe. Begrensninger i Storebrands ansvar 3 3. Hva forsikringen omfatter 4 4. Hvilke

Detaljer

ihi Bupa Helseforsikring Internasjonal

ihi Bupa Helseforsikring Internasjonal ihi Bupa Helseforsikring Internasjonal Gjeldende fra 2011 1 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering hos spesiallege, undersøkelse ved private klinikker og sykehusinnleggelse For diagnostisering hos

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.01.2015 for. Kritisk sykdom

Forsikringsvilkår av 01.01.2015 for. Kritisk sykdom Forsikringsvilkår av 01.01.2015 for Kritisk sykdom Vilkår for Kritisk sykdom 1 DEFINISJONER... 2 2 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 2 3 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 4 FORSIKRINGSSUM... 3 5 HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Forsikringsloven av 10. juni 2005 nr. 44 - Andre bestemmelser

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.1.2013 for Kritisk sykdom

Forsikringsvilkår av 1.1.2013 for Kritisk sykdom Forsikringsvilkår av 1.1.2013 for Kritisk sykdom Vilkår for Kritisk sykdom 1 DEFINISJONER... 2 2 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 2 3 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 4 FORSIKRINGSSUM... 2 5 HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse 1.0.0 Selskapet 1.0.1 Tilslutning 1.0.2 Forsikringstaker 1.0.3 Forsikrede 1.0.4 Sikrede

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11. Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.2011 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for barnet

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

ihi Bupa Helseforsikring Grupper

ihi Bupa Helseforsikring Grupper ihi Bupa Helseforsikring Grupper Gjeldende fra 2011 1 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering hos spesiallege, undersøkelse ved private klinikker og sykehusinnleggelse For diagnostisering hos spesiallege,

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Obligatorisk forsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Obligatorisk forsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Obligatorisk forsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Obligatorisk forsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkår - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring kort og forbruksfinansiering

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring kort og forbruksfinansiering Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring kort og forbruksfinansiering Forsikringsvilkår av 1. november 2015 Avløser forsikringsvilkår av 1. mai 2015 DNB Livsforsikring AS Organisasjonsnummer 914 782 007

Detaljer

Vilkår Kritisk Sykdom (KS01)

Vilkår Kritisk Sykdom (KS01) Vilkår Kritisk Sykdom (KS01) Engangsutbetaling ved utvalgte sykdommer. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Erstatningsregler... 3 4 Reservasjon... 3 5 Opplysninger om katten....3 6 Begrensninger... 4 7 Livsforsikring... 4 8 Veterinærutgifter...

Detaljer

Vilkår for: AH-570 Kritisk Sykdom. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: AH-570 Kritisk Sykdom. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: AH-570 Kritisk Sykdom Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: +

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Kritisk Sykdom for foreningsmedlemmer

Kritisk Sykdom for foreningsmedlemmer Kritisk Sykdom for foreningsmedlemmer Utvalgte sykdommer Gjelder fra 1. oktober 2014 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 3 2. Når Storebrands ansvar begynner å løpe. Begrensninger i Storebrands

Detaljer

Danske Bank DBNOR10-v03 Strømforsikring Gjelder fra 01.07.2015

Danske Bank DBNOR10-v03 Strømforsikring Gjelder fra 01.07.2015 Danske Bank DBNOR10-v03 Strømforsikring Gjelder fra 01.07.2015 I forsikringsavtalen inngår følgende: - Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner og særvilkår - Forsikringsvilkårene

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Vilkår Innskuddsfritak

Vilkår Innskuddsfritak Vilkår Innskuddsfritak 1. februar 2015 Det bekreftes herved at Norwegian Underwriting Agency AS er autorisert av visse forsikringsgivere ved Lloyd s, i henhold til kontraktsnummer B1200151002, til å utstede

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Kritisk Sykdom for foreningsmedlemmer Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2011

Kritisk Sykdom for foreningsmedlemmer Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2011 Kritisk Sykdom for foreningsmedlemmer Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2011 1 2 Innhold side 1. Definisjoner 4 2. Når Storebrands ansvar begynner å løpe Begrensninger i Storebrands ansvar 6 3.

Detaljer

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppeforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL. Vi tar vare på deg. Gjeldende fra 2012

IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL. Vi tar vare på deg. Gjeldende fra 2012 IHI BUPA HELSEFORSIKRING INTERNASJONAL Vi tar vare på deg Gjeldende fra 2012 Innholdsfortegnelse 4 Slik bruker du forsikringen 7 Forsikringsvilkår 20 Ordliste 2 3 Slik bruker du forsikringen Diagnostisering

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LEDERNES FRIVILLIG KRITISK SYKDOM

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LEDERNES FRIVILLIG KRITISK SYKDOM FORSIKRINGSVILKÅR FOR LEDERNES FRIVILLIG KRITISK SYKDOM Gjeldende fra 01.01.2011 Vilkår Frivillig Kritisk Sykdom Innhold 1. Definisjoner...3 2. Når Storebrands ansvar begynner å løpe Begrensninger i Storebrands

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015. Katt. Vilkår. Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo. Telefon 05263. Side 1 av 5

VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015. Katt. Vilkår. Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo. Telefon 05263. Side 1 av 5 VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015 Katt Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Telefon 05263 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Presisering av hvilke vilkår som skal benyttes Ved

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

KTA. Storebrand Helseforsikring AS, Postboks 464 1327 Lysaker. Nøkkelperson. Forsikrede

KTA. Storebrand Helseforsikring AS, Postboks 464 1327 Lysaker. Nøkkelperson. Forsikrede RETURADRESSE: Storebrand Livsforsikring AS, VOK Helsevurdering Postboks 500, 1327 Lysaker Storebrand Helseforsikring AS, Postboks 464 1327 Lysaker KTA KRYSS AV FOR TYPE FORSIKRINGSDEKNING DET SØKES OM

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Billingstad, 1 mars 2013 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning

Innholdsfortegnelse. 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning Innholdsfortegnelse 1 Forsikringsbevis, forsikringsvilkår og lovgivning 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor og når forsikringen gjelder 4 Hva forsikringen omfatter 5 Hvilke skader som er dekket og begrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Livsforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 30. juni 2015

Livsforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 30. juni 2015 Livsforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 30. juni 2015 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Bedrifts Gruppelivsforsikring

Bedrifts Gruppelivsforsikring Bedrifts Gruppelivsforsikring Vilkår B Medisinsk invaliditet og ervervsuførhet annen årsak samt uførekapital Forsikringsgiver Jubilee Life Insurance Representant i Norge SAGA Forsikring AS Vilkår av 01.

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Kritisk Sykdom Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Kritisk Sykdom Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.03.2016 Kritisk Sykdom Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding 2. Hva forsikringen dekker 3. Begrensninger

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer