STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07"

Transkript

1 STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE B»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

2 6

3

4 18

5

6 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Advarsel. Les bruksanvisningen før bruk. Fare roterende snøskrue. Fare roterende vifte. Ikke stikk hendene ned i utkastrøret. Hold hendene og føttene borte fra roterende deler. Hold uvedkommende på trygg avstand fra maskinen. Ikke sikt utkastrøret mot personer som befinner seg i nærheten. Slå av motoren og løsne tennpluggledningen fra tennkabelen før rengjøring, vedlikehold og service. Fare for brannskader ved berøring. Bruk hørselvern. SIKKERHETSINSTRUKSER GENERELT Les instruksene grundig. Lær deg regulatorene og riktig bruk av snøfreseren. La aldri barn eller personer som ikke kjenner disse forskriftene bruke snøfreseren. Lokale bestemmelser kan inneholde begrensninger vedrørende førerens alder. Bruk aldri snøfreseren hvis det er andre personer, spesielt barn eller dyr, i nærheten. Husk at føreren er ansvarlig for eventuelle ulykker som måtte skje med andre personer eller deres eiendom. Vær forsiktig slik at du ikke glir eller faller, spesielt når du rygger. Bruk ikke snøfreseren hvis du er påvirket av alkohol eller medisin, og heller ikke når du er trøtt eller syk. FORBEREDELSE Kontroller det området som skal ryddes nøye, og ta bort alle løse gjenstander. Før motoren startes kontroller frikobles. Bruk aldri snøfreseren hvis du ikke er riktig kledd. Pass på at du bruker sko som forbedrer grepet på glatt underlag. Advarsel bensin er meget brannfarlig. a. oppbevar drivstoffet i en beholder som er spesielt beregnet til dette formålet. b. fyll kun drivstoff utendørs, og røyk ikke mens fylling pågår. c. fyll på drivstoff før motoren startes. Ta aldri av tanklokket eller fyll på bensin mens motoren er i gang eller fremdeles er varm. d. skru fast tanklokket ordentlig, og tørk opp eventuelt bensinsøl. Juster høyden på innmatingshuset slik at det går fritt på grusganger. Justeringer må aldri gjøres mens motoren er i gang (hvis ikke annet står i bruksanvisningen). La snøfreseren tilpasse seg utetemperaturen før snøryddingen startes. Bruk alltid vernebriller eller skjerm under ryddingen samt ved vedlikehold og service på freseren. KJØRING Hold aldri hender og føtter i nærheten av eller under roterende deler. Unngå alltid utkastingsåpningen. Vær forsiktig ved kjøring på eller ved kryssing av grusganger, fortauer eller gater/veier. Vær oppmerksom på trafikk og skjulte farer. Rett aldri snøutkastet mot offentlig vei eller trafikk. Hvis snøfreseren treffer et fremmedlegeme, stopp motoren, løsne tennkabelen fra tennpluggen og undersøk snøfreseren nøye for eventuelle skader. Reparer skadene før snøfreseren brukes på nytt.. Hvis snøsfreseren begynner å vibrere unormalt, stopp motoren og undersøk årsaken. Vibrasjoner er et tegn på problemer. Stopp motoren og løsne tennkabelen fra tennpluggen: a. når du går fra snøfreseren. b. hvis innmatingshuset eller utkastet tettes igjen og må renses. c. hvis reparasjoner eller justeringer skal utføres. Pass på at alle roterende deler alltid er stanset og at alle spaker er frikoblet før rengjøring, service eller kontroll. Hvis snøfreseren forlates uten tilsyn, skal alle regulatorene frikobles, giret settes i fri, motoren stoppes og tenningsnøkkelen tas ut. Motoren kan bare kjøres innendørs ved transport samt inn og ut av oppbevaringsrommet. Pass på at døren da er åpen. Eksosen er livsfarlig.

7 NORSK NO Kjør aldri tvers over en skråning. Kjør ovenfra og ned og nedenfra og opp. Vær forsiktig når du svinger i en skråning. Unngå bratte skråninger. Bruk aldri snøfreseren med dårlige beskyttelsesanordninger eller uten at sikkerhetsanordningene er på plass. Eksisterende sikkerhetsanordninger må ikke koples ut eller på annen måte settes ut av funksjon. Endre ikke motorens regulatorinnstillinger og rus ikke motoren. Faren for skader øker når motoren kjøres på for høyt turtall. Bruk aldri snøfreseren i nærheten av gjerder, biler, vinduer, skråninger og lignende uten at utkastskjermen er riktig innstilt. Hold alltid barn borte fra det området som skal snøryddes. La en annen, voksen person holde øye med barna. Overbelast ikke snøfreseren ved å kjøre for fort. Vær forsiktig ved rygging. Se deg bakover etter eventuelle hindringer før og under rygging. Rett aldri snøutkastet mot mennesker. La aldri noen stå foran snøfreseren. Koble fra snøskruen når snøfreseren transporteres eller ikke er i bruk. Kjør ikke for fort ved transport på glatt underlag. Bruk bare eventuelt tilbehør som er godkjent av produsenten. Kjør aldri snøfreseren uten god sikt eller tilfredsstillende belysning. Pass på at du alltid har god balanse, og hold godt i styret. Bruk aldri snøfreseren oppe på tak. Ta ikke på motordeler som blir varme under bruk. Fare for brannskader. VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING Trekk til alle mutrer og skruer slik at snøfreseren er i forsvarlig stand. Kontroller sikkerhetsboltene regelmessig. Bruk alltid originale reservedeler. Ikke originale reservedeler kan føre til fare for skader, selv om de passer til snøfreseren. Oppbevar aldri snøfreseren med bensin på tanken i hus der dampen kan komme i kontakt med åpen ild eller gnister. La motoren avkjøles før snøfreseren settes bort for oppbevaring. Les om anbefalte tiltak i bruksanvisningen før snøfreseren settes bort for lang tid. Skift ødelagte advarsel- og anvisningsmerker. La motoren gå et par minutter, med snøskruen koblet til, etter bruk. Det forhindrer snøskruen i å fryse fast. MONTERING Merk. Henvisninger til høyre og venstre side er basert på førerens posisjon bak snøfreseren. ADVARSEL: Før du begynner å montere eller utføre vedlikeholdsarbeid, skal ledningen fra tennpluggene fjernes. UTPAKKING 1. Finn alle deler som ble pakket separat og ta dem ut av pappesken. 2. Fjern emballasjen rundt snøfreseren. 3. Kutt løs alle fire sidekanter på esken og legg sideflatene ned. 4. Hold i nedre håndtak og dra snøfreseren ut av pappesken. 5. Fjern emballasjen fra håndtaksdelene. STYRE 1. Fjern emballasjen fra de øvre og nedre håndtaksdelene. 2. Se figur 1. Løsne knottene (1) på hver side av styret (2). 3. Løft det øvre håndtaket (2) til driftsstilling. Hold det øvre håndtaket (2) oppe for å unngå å skrape det nedre håndtaket. OBS! Påse at kablene ikke ligger i klemme mellom øvre og nedre håndtak. 4. Stram knottene (1). 5. Se figur 2. Kutt av kabelbåndet (3) fra den nedre enden av styrestangen til utkastet (4). 6. Vri retningsskjermen (5) rundt mot snøfreseslangen. UTKAST, SE FIG. 3 Monter utkastet (3) (gjelder bare enkelte modeller) slik: 1. Monter skruen (1) og mutteren (2). 2. Vipp utkastet (3) bakover slik at hullene passer til hverandre. 3. Trekk til alle de tre skrueforbindelsene til utkastet. INNSTILLINGSVEIV, SE FIG. 4 Monter innstillingsveiven (4) (gjelder bare enkelte modeller) slik: 1. Fjern splinten (1), skiven (2) og bølgeskiven (3) fra innstillingsveiven (4). Ta vare på delene. 2. Monter enden av innstillingsveiven (4) gjennom hullet i festet (5). 3. Fest innstillingsveiven (4) ved festet (5) med splinten (1), skiven (2) og bølgeskiven (3). 4. Drei innstillingsveiven (4) mellom endestillingene. Kontroller at retningsskjermen (8) roterer fritt.

8 NO NORSK BETJENINGSUTSTYR SNOW STAR og SNOW MAX, se fig 6 og 18. SNOW BREEZE, se fig. 19, 20, 21 og 22. Innstillingsveiv (2) Styrer hvilken retning fresekanalen peker. Retningsskjerm (3) Endrer avstanden som snøen kastes. Utkast (4) Endrer retningen som snøen kastes. Naverdrivspak (5) Starter og stopper naver og snøfreserens fremdriver. Tenningsnøkkel (8) Må være satt inn og satt i på-stilling for at motoren skal starte. Primer (9) Sprøyter drivstoff rett inn i forgasseren for raskere start i kaldt vær. Startknapp (10) På modeller med elektrisk start brukes denne for å starte motoren. Bryterboks (vises ikke) På modeller med elektrisk start brukes denne for å kople til 220 volt. Starthåndtak (12) Brukes for å starte motoren manuelt. Choke (14) Brukes for å starte når motoren er kald. Tennpluggpanel (15) Fjernes for å komme til ved tennpluggen. Fylling av drivstoff (16) Fjernes for å fylle drivstoff. Fylling av olje (17) Fjernes for å fylle olje. Tapping av olje (18) Fjernes for å tappe ut oljen ved oljeskift. Ojepinne (fig. 21) Fjernes for å lese av oljenivået i veivhuset til motoren. BRUK GENERELT Start aldri motoren uten først å ha utført alle tiltak under "MONTERING" ovenfor. Bruk aldri snøfreseren uten å ha lest og forstått den vedlagte bruksanvisningen samt alle advarselog anvisningsmerker på snøfreseren. Bruk alltid vernebriller eller visir under arbeidet samt ved vedlikehold og service på snøfreseren. FØR START, SNOW BREEZE Nedenstående gjelder bare for SNOW BREEZE, som har firetakts motor. Enkelte snøfresere leveres uten olje i motorens veivhus. Oljen til disse leveres i egen flaske. Fyll olje på motoren før start. Ikke start motoren før du har fylt på olje. Hvis olje ikke fylles på, kan resultatet bli alvorlige motorskader. 1. Plasser snøfreseren på et jevnt underlag. 2. Se figur 19. Løsne oljepåfyllingslokket (17) og les av oljenivået på oljepinnen. Fyll på olje opp til FULL -merket. 3. Bruk alltid olje av god kvalitet merket A.P.I. service, SF, SG eller SH. Bruk SAE 5W30-olje. Ved temperaturer under -18 C brukes SAE 0W30. Ikke bruk SAE 10W Kontroller oljenivået i motoren før hver bruk. Snøfreseren må stå vannrett når oljenivået kontrolleres. Oljenivået skal ligge mellom "ADD" og "FULL". Se figur 21. Fyll på mer olje ved behov. DRIVSTOFF Generelt OBS! Vanlig blyfri bensin er ferskvare - kjøp derfor ikke mer bensin enn hva som brukes i løpet av 30 dager. Alkylatbensin (miljøbensin) kan brukes. Denne typen bensin har en sammensetning som er mindre skadelig for både mennesker og dyr. Bensin er svært brannfarlig. Oppbevar drivstoffet i en beholder beregnet på dette. Oppbevar drivstoff på et svalt, godt ventilert sted aldri i boligen. Drivstoffet skal oppbevares utilgjengelig for barn. Drivstoffblanding, SNOW STAR, SNOW MAX Totaktsmotoren trenger en blanding av drivstoff og olje til smøring. Det riktige blandingsforholdet mellom drivstoff og olje er 50:1 (1 liter bensin, 20 ml olje). Bensin og olje må blandes på forhånd i en ren drivstoffbeholder. Bruk alltid ny, ren og blyfri bensin. Bland bensin og olje slik: 1. Hell 1 liter ny, ren og blyfri bensin i en drivstoffbeholder. 2. Tilsett i 0,8 dl ny, ren totaktsolje av høy kvalitet i beholderen. Ikke bruk påhengsmotorolje eller multiviskositetsolje, som 10W 30 eller 10W Lukk beholderen og rist kraftig. 4. Hell på ytterligere 3 liter ren bensin. Rist igjen. Drivstoff til SNOW BREEZE SNOW BREEZE er utstyrt med firetakts motor. Bruk alltid ren, blyfri bensin. Oljeblandet 2-taktsbensin må ikke brukes. Oljeblandet 2-taktsbensin må ikke brukes til SNOW BREEZE. Tanking Bensin må bare fylles utendørs, og det er forbudt å røyke mens fyllingen pågår. Fyll drivstoff før du starter motoren. Ta aldri av tanklokket eller fyll bensin mens motoren er i gang eller fremdeles er varm. Fyll ikke drivstofftanken helt opp. Skru tanklokket ordentlig på etter påfylling, og tørk opp eventuelt sølt drivstoff.

9 NORSK NO SLIK STARTER DU MOTOREN Motoren kan startes manuelt eller med elektrisk start. Begge alternativer blir beskrevet nedenfor. OBS: Elektrisk start er å få som tilbehør hvis det ikke allerede er montert. Kontakt din STIGA-forhandler. Den elektriske starteren er utstyrt med en 220 V jordet kabel. Kabelen må bare koples til en jordet stikkontakt. Ellers kan det skje en alvorlig personskade med dødelig utgang. Ved tilkopling kopler du først til snøfreseren. Ved frakopling trekker du først kabelen ut av stikkontakten. Slik starter du motoren når den er kald, SNOW STAR, SNOW MAX Se figur 6 og Fyll drivstofftanken med oljeblandet bensin (50:1). Se forrige avsnitt. 2. Kontroller at naverdrivspaken (5) er i ikke-aktivert stilling. 3. Sett i tenningsnøkkelen (8) og vri den til ON. 4. Aktiver choken (14). 5. Ved elektrisk start kopler du strømkabelen til bryterboksen på motoren og til en jordet 220 V stikkontakt. 6. Trykk inn primeren (9) noen ganger. 7a. Ved elektrisk start trykker du inn startknappen (10) til motoren starter. Slipp knappen med en gang motoren har startet. Ikke kjør lengre enn 10 s. Den elektriske starteren har et varmevern som utløses ved overoppheting. Etter overoppheting kan motoren startes på nytt igjen etter 5-10 minutter. 7b. Ved manuell start drar du trekkstarthåndtaket (12) raskt til deg. Ikke la trekkstarthåndtaket (12) falle tilbake. Slipp det sakte tilbake. 8. Deaktiver choken (14) når motoren går jevnt. 9. Ved elektrisk start kopler du først strømkabelen fra stikkkontakten og deretter fra snøfreseren. NB!: Hvis temperaturen er under -15 grader C, må du la motoren varme opp på tomgang noen minutter før arbeidet starter. ADVARSEL: La aldri motoren gå innendørs eller i dårlig ventilerte områder. Motoreksos inneholder karbonmonoksid, en luktfri og dødelig gass. Hold kroppsdeler og klær vekk fra bevegelige deler. Lyddemperen er meget varm fare for brannskader. Slik starter du motoren når den er varm, SNOW STAR, SNOW MAX En varm motor startes på samme måte som en kald motor, med følgende unntak: Choken (14) skal ikke brukes. Primeren (9) skal ikke brukes. Start av kald motor, SNOW BREEZE Se figur 6 og Fyll drivstofftanken med ren bensin. Se forrige avsnitt. 2. Kontroller at naverdrivspaken (5) er i ikke-aktivert stilling. 3. Aktiver choken (14). 4. Ved elektrisk start kopler du strømkabelen til bryterboksen på motoren og til en jordet 220 V stikkontakt. 5. Trykk primeren (9) inn på følgende måte: Over 10 grader C; Ikke trykk. Mellom -10 og +10 grader C; Trykk 2 ganger. Under -10 grader C; Trykk 4 ganger. Ta fingeren vekk fra primeren mellom hvert trykk. 6a. Ved elektrisk start trykker du inn startknappen (10) til motoren starter. Slipp knappen med en gang motoren har startet. Ikke kjør lengre enn 10 s. Den elektriske starteren har et varmevern som utløses ved overoppheting. Etter overoppheting kan motoren startes på nytt igjen etter 5-10 minutter. 6b. Ved manuell start drar du trekkstarthåndtaket (12) raskt til deg. Ikke la trekkstarthåndtaket (12) falle tilbake. Slipp det sakte tilbake. 7. Still choken (14) tilbake når motoren går jevnt. 8. Ved elektrisk start kopler du først strømkabelen fra stikkkontakten og deretter fra snøfreseren. NB!: Hvis temperaturen er under -15 grader C, må du la motoren varme opp på tomgang noen minutter før arbeidet starter. ADVARSEL: La aldri motoren gå innendørs eller i dårlig ventilerte områder. Motoreksos inneholder karbonmonoksid, en luktfri og dødelig gass. Hold kroppsdeler og klær vekk fra bevegelige deler. Lyddemperen er meget varm fare for brannskader. Slik starter du motoren når den er varm, SNOW BREEZE En varm motor startes på samme måte som en kald motor, med følgende unntak: Choken (14) skal ikke brukes. Primeren (9) skal ikke brukes. STOPP Før motoren stoppes må du la den gå på tomgang noen minutter så snøen smelter. Stopp motoren ved å vri tenningsnøkkelen til stopp-stilling. Ta ut nøkkelen. IGANGKJØRING Rett aldri snøen mot tilstedeværende personer. Stopp alltid motoren før du renser snøfreseren. Bruk alltid øyebeskyttelse når du bruker snøfreseren. 1. Start motoren som beskrevet ovenfor. 2. Still inn retningsskjermen (3). Oppover gir større kastlengde og nedover gir mindre kastlengde. 3. Still inn utkastet med veiven (2) slik at snøen kastes ut med vinden.

10 NO NORSK 4. Start snøskrue og fremdrift ved å aktivere naverdrivspaken (5). 5. Stopp arbeidet ved å slippe naverdrivspaken (5). 6. Eventuell rensing kan enkelt foretas med en trepinne eller lignende etter at motoren har stoppet. Snøfreserens fremdrift skjer automatisk ved hjelp av snøskruen. Hev styret litt for å lette fremdriften. Unngå å dytte snøfreseren fremover. OBS! Hvis snøskruen fortsetter å rotere selv om du har sluppet naverdrivspaken (5), må du justere wiren. Se Vedlikehold. OBS! Hvis snøskruen ikke starter selv om du har aktivert naverdrivspaken (5), må du justere wiren. Se Vedlikehold. KJØRETIPS 1. Rydd snøen rett etter snøfallet. 3. For å få en fullstendig snørydding, må du for hver vending du går med snøfreseren overlappe forrige vending noe. 4. Fres snøen bort med vindretningen hvis det er mulig. 6. Ved kraftig vind bør kanaldeflektoren rettes slik at snøen blåses ut nær bakken, der det er mindre fare for at den blåser i uønsket retning. 7. I sikkerhetsøyemed og for å forhindre skade på snøfreseren, bør stein, leker og andre fremmedlegemer fjernes fra området som skal ryddes for snø. 9. Snøfreserens kapasitet avhenger av snøens dybde og vekt. Lær deg hvordan snøfreseren fungerer under ulike snøforhold. Tørr og vanlig snø Et snølag på opptil 20 cm kan fjernes raskt og lett ved å gå i jevn hastighet. Ved dypere snømengder skal du senke tempoet slik at fresekanalen kan fjerne snø raskere. Fjern snøen i vindretningen hvis det er mulig. Våt, tettpakket snø Kjør sakte fremover. Hvis den våte og tettpakkede snøen blokkerer utkastet, må du dra freseren tilbake og prøve en rekke korte fremover- og tilbakebevegelser i snøen slik at retningsskjermen blir renset. Snøfonner Hvis snøen er dypere enn maskinen, skal du bruke samme korte fremover- og tilbakebevegelser som beskrevet ovenfor. Vri retningsskjermen unna snøfonnen. Du må regne med å bruke mer tid på å fjerne denne snøtypen. ETTER BRUK 1. La motoren gå på tomgang i noen minutter etter hver snøfresing, slik at snø og isdannelser på snøfreseren smelter. 2. Kontroller at ingen deler er skadd eller løse. Reparer/skift deler ved behov. 3. Trekk til løse skrueforbindelser. 4. Slå av choken. 5. Ta tennpluggledningen av tennpluggen. 6. Tørk av snøfreseren etter hver bruk. Skyll/vask ren med vann for å fjerne salter eller andre kjemikalier. Tørk snøfreseren tørr. VEDLIKEHOLD Løsne kabelen fra tennpluggen før du utfører vedlikehold på snøfreseren. OLJESKIFT, SNOW BREEZE Oljeskiftet gjelder bare for SNOW BREEZE, som har firetakts motor. Skift olje første gang etter to timers kjøring, og deretter hver 25. kjøretime eller minst en gang per sesong. Skift olje når motoren er varm. Motoroljen er svært varm like etter at motoren har stoppet. La motoren avkjøle før du tapper ut oljen. Fare for brannskader. 1. Ta av oljepåfyllingslokket (17) med målepinne. Oljen tappes ut gjennom pluggen (18) i fig. 22 demoneteres. 2. Plasser et kar på gulvet som oljen kan renne ut i. 3. Sett snøfreseren opp og fyll på ny olje. Se under "FØR START" ovenfor for type og mengde. Kontroller at pluggen er dratt ordentlig til. Hvis den løsner under drift, vil motoren bli skadet. 4.Monter oljepluggen (18) i fig. 22. TENNPLUGG Tennpluggen sitter under toppdekselet (2). Se figur 9. Fjern de fem skruene (1) for å komme til tennpluggen. Rengjør området rundt tennpluggfestet før du demonterer tennpluggen. Kontroller tennpluggen en gang i året eller etter hver 100. kjøretime. Rengjør eller skift tennpluggene dersom elektrodene er brent. Tennpluggen skal ha et tiltrekkingsmoment på Nm. Korrekt elektrodeavstand: 0,7 0,8 mm. FORGASSER Forgasseren er riktig innstilt fra fabrikken. Kontakt en autorisert servicestasjon ved behov for etterjustering. SMØRING Løsne kabelen fra tennpluggen før du utfører vedlikehold på snøfreseren. Smør giret til innstillingsveiven og utkastet før du setter bort snøfreseren for sommeren. Bruk et smøremiddel av typen Lubriplate. SERVICE OG REPARASJON Justering av giret til innstillingsveiven Hvis giret til innstillingsveiven ikke har full bevegelighet til venstre eller høyre, justerer du det slik: 1. Løsne mutterne (1). Se figur Flytt festet (2) slik at det blir en klaring på 3 mm. 3. Stram mutterne (1).

11 NORSK NO Justering av wire Wiren til naverdrivspaken er justert fra fabrikken. Eventuell justering foretas slik: 1. Hekt av wiren (1). Se figur Fjern hylsen og demonter wiren fra det aktuelle hullet i platen. Se figur Monter wiren på nytt i et nytt hull etter behov. Sett hylsen på plass igjen og hekt wiren på naverdrivspaken. 4. Start snøfreseren og kontroller at den fungerer tilfredsstillende. Snøskruen skal rotere når naverdrivspaken er aktivert og stå stille når naverdrivspaken er sluppet. Gjør den ikke det, må du gjenta prosedyren ovenfor. Remdeksel, se fig Demonter remdekselet (1) ved å skru ut de ti skruene (2). Fem skruer på utsiden, tre skruer på undersiden og to skruer på oversiden. 2. Monteringen skjer i motsatt rekkefølge. OBS! En av skruene er kortere enn de andre. Pass på at du setter skruen på riktig plass. Bytte av drivrem Bytt drivremmen slik: 1. Fjern remdekselet. Se ovenfor. 2. Fjern drivremmen (1) fra remskivene (2) og (3). Pass på så ikke remstyringen (4) blir skadet. Se figur Monter den nye drivremmen i omvendt rekkefølge. 4. Kontroller at drivremmen (1) sitter riktig på trinsene. OBS! Når naverdrivspaken er aktivert, skal det være en klaring på 2 mm mellom remstyringen (4) og drivremmen (1). 5. Monter remdekselet. Se ovenfor. Bytte av naver, se fig Fjern remdeksel og drivrem. Se ovenfor. 2. Lås naver med et trestykke (2). 3. Demonter remskiven (1) fra akselen. OBS! Venstregjenget. 4. Løsne lageret (4) fra snøfreserens venstre side og træ naver ut. 5. Monteringen skjer i motsatt rekkefølge. OPPBEVARING Oppbevar aldri snøfreseren med drivstoff på tanken i et lukket rom med dårlig ventilasjon. Det kan oppstå bensindamper som kan komme i kontakt med åpen ild, gnister, sigaretter osv. Dersom snøfreseren skal oppbevares lenger enn 30 dager, anbefales følgende: 1. Tøm bensintanken. 2. Start motoren og la den gå til den stopper pga. bensinmangel. 3. Tøm forgasseren ved å trykke inn dreneringsventilen (fig. 38). Tøm bensintanken og forgasseren utendørs når motoren er kald. Ikke røyk. Tøm i en beholder beregnet for bensin. 4. Skift motorolje dersom dette ikke er gjort de siste tre månedene. 5. Skru bort tennpluggen og hell litt motorolje (ca. 30 ml) i hullet. La motoren gå rundt et par ganger. Skru tilbake tennpluggen. 6. Rengjør hele snøfreseren ordentlig. 7. Smør alle punkter iht. "SMØRING" ovenfor. 8. Kontroller at snøfreseren ikke har skader. Reparer ved behov. 9. Reparer eventuelle lakkskader. 10. Beskytt nakne metallflater mot rust. 11. Oppbevar snøfreseren innendørs om mulig. HVIS NOE GÅR I STYKKER Autoriserte servicestasjoner utfører reparasjoner og service. De bruker originale reservedeler. Gjør du enklere reparasjoner selv? Bruk alltid originale reservedeler. De passer akkurat og gjør arbeidet lettere. Reservedeler fås hos din forhandler eller på servicestasjoner. Ved bestilling av reservedeler: oppgi snøfreserens modellbetegnelse, innkjøpsår samt motorens modell og typenummer. KJØPSVILKÅR Det gis full garanti mot fabrikasjons- og materialfeil. Brukeren må følge instruksjonene i den vedlagte dokumentasjonen nøye. Garantiperiode Til privat bruk: to år fra kjøpsdato. Til kommersiell bruk: tre måneder fra kjøpsdato. Unntak Garantien dekker ikke skader som skyldes: - at brukeren ikke har gjort seg kjent med medfølgende dokumentasjon - uforsiktighet - feilaktig og forbudt bruk eller montering - bruk av reservedeler som ikke er originaldeler - bruk av tilbehør som ikke er levert eller godkjent av Stiga. Garantien dekker heller ikke: - slitedeler, f.eks. drivremmer, naver, lyskastere, hjul, sikkerhetsbolter eller vaiere - normal slitasje - motor. Disse dekkes av respektive produsents garantier med egne vilkår. Kjøperen omfattes av gjeldende lands nasjonale lover. De rettigheter kjøperen har i henhold til disse lovene begrenses ikke av denne garantien.

12

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW REX SNOW BREEZE

STIGA COMPACT LINE SNOW REX SNOW BREEZE STIGA COMPACT LINE SNOW SNOW BREEZE 8218-2203-09 1 2 T A E B A U 3 L I H 4 BREEZE H M L E U 5 BREEZE 6 BREEZE R O H N V Q 2 7 8 H M L E 9 10 O R U N 11 12 3 13 14 F G H C D E 15 I 16 L M K J 17 18 N D

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW REX SNOW BREEZE

STIGA COMPACT LINE SNOW REX SNOW BREEZE STIGA COMPACT LINE SNOW REX SNOW BREEZE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl

Detaljer

STIGA DUO LINE DUO 15 LINE+

STIGA DUO LINE DUO 15 LINE+ STIGA DUO LINE DUO 15 LINE+ MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG GUIDE D'INSTALLATION GUIDA DI MONTAGGIO INSTRUKCJA MONTAŻU РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ NÁVOD

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW ELECTRIC SV...4 FI...8 DA..12 NO.14 DE...20 EN...24 FR...28 IT...32 PL...36 RU...40 CS...45 HU..49 SL...54

STIGA COMPACT LINE SNOW ELECTRIC SV...4 FI...8 DA..12 NO.14 DE...20 EN...24 FR...28 IT...32 PL...36 RU...40 CS...45 HU..49 SL...54 STIGA COMPACT LINE SNOW ELECTRIC BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL...

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL... STIGA DUO LINE Snow Rise BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD

Detaljer

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G STIGA Silex 500-G Silex 500R-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Detaljer

Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Innhold

Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Innhold 1 Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Vi skal gjøre hva vi kan for at du skal bli fornøyd med produktet, og gi deg den servicen du trenger fremover. Besøk vår hjemmeside www.orientimport.no

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

DEUTSCH 1174HST 8218-2216-01

DEUTSCH 1174HST 8218-2216-01 DEUTSCH D 1174HST 8218-2216-01 N (x2) 5/16 Q (x2) 5/16 A (x1) 3/8 x51 mm B (x1) 3/8 L (x1) 11/32 K (x1) C (x1) 3/8 M (x1) D (x1) 3/8 J (x1) 3/8 H (x1) 1/4 I (x1) Right Höger Rechts Left Vänster Links D

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

STIGA DUO LINE SNOW STORM SNOW BLIZZARD SNOW COMFORT 8218-2201-12

STIGA DUO LINE SNOW STORM SNOW BLIZZARD SNOW COMFORT 8218-2201-12 STIGA DUO LINE SNOW STORM SNOW BLIZZARD SNOW COMFORT 8218-2201-12 N (x2) 1/4 x45 mm P (x2) Q (x2) 1/4 A (x1) 5/16 x51 mm C (x1) 5/16 B (x1) 11/32 D (x1) 5/16 E (x3) 5/16 x25 mm F (x3) 5/16 G (x3) 5/16

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW ELECTRIC

STIGA COMPACT LINE SNOW ELECTRIC n STIGA COMPACT LINE SNOW ELECTRIC BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 NO NORSK SIKKERHETSFORSKRIFTER Dette symbolet betyr ADVARSEL. Personskade

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

DEUTSCH 102 M

DEUTSCH 102 M DEUTSCH D 102 M 8211-3503-01 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J(x2) S (x4) U (x2) T (x2) X(x2) V(x2) Y(x2) Q(x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S 2 C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 3 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box RoundTop - Grå 62780 ANBEFALT VERKTØY Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Innhold 1. Generelle forsiktighetsregler 2. Inkluderte komponenter 3. Bruksområder 4. Miljøbeskyttelse 5. Montering 6. Før oppstart 7. Bruk

Detaljer

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A

MONTERINGSANVISNING WHEELDRIVE 9010230A MONTERINGSANVISNING NO WHEELDRIVE 9010230A Forberedelser før du tar I bruk WheelDrive Montering av WheelDrive skal alltid utføres av kvalifi sert personale. Gjør følgende før du tar i bruk de motoriserte

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 NO NORSK 1 SIKKERHETSINSTRUKSER 1.1 GENERELT Les instruksene nøye. Lær deg alle betjeningsorganer samt riktig måte å betjene maskinen på. Før maskinen tas i bruk, må

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

STIGA ST

STIGA ST STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 NORSK NO SIKKERHETSFORSKRIFTER SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne deg om den forsiktighet

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 S SVENSKA 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. STOP G G 7. 8. EURO SVENSKA 3 2 1 S 3x 9. 10. 0.7-0.8 mm 11. 12. 40 Nm 13. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Brukerveiledning Back Pack støvsuger

Brukerveiledning Back Pack støvsuger Service & Hjelp Kontakt din forhandler hvor du kan købe produktet AME Gulvteknik ApS tlf. 66157644 - mobil 28300770 www.adiatek.dk - adiatek@adiatek.dk Brukerveiledning Back Pack støvsuger Garanti Pacvac

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 20--08 8-0500g Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser 1 E 2 Produktbeskrivelse: I henhold til tegning A, B, C, D og E 1. Høyre håndtak 2. Base 3. Basedeksel 4. Knestøtter 5. Bein 6. Kontrollpanel 7. Skruer til

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

Overhaling av SOLEX 34 PICT-forgassere

Overhaling av SOLEX 34 PICT-forgassere Overhaling av SOLEX 34 PICT-forgassere Skrevet av JEP Utgangspunktet er helt ordinært: Skitne og fæle SOLEX 34 PICT som funker, men ikke optimalt. Vanskelige å justere skikkelig, og slark i gass-spjeldet.

Detaljer