Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk"

Transkript

1 Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller innenfor Arbeidstilsynets tilsynsområde. Opplæring og dykkerbevisene gir i praksis en begrensning, ved at disse kun utstedes for dykking ned til 50 meter. Det er dykkeoperasjonen som er kjerneområdet for forskriften. Forskriften gjelder for dykkevirksomhet som faller inn under arbeidsmiljøloven. Den gjelder for dykking ned til 50 meter, inkludert operasjonelle forhold. Med operasjonelle forhold menes selve dykkeaktiviteten, og tilhørende aktiviteter relatert til dykkeoperasjonen. Forskriften omfatter krav om nødvendig utstyr, personell som bistår ved dykket fra båt eller land, kommunikasjon, dokumentasjon med mer. Anvendelse av forskrifter til arbeidsmiljøloven er begrenset av lovens virkeområde. Et forhold av betydning for forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykken, er at sjøfart er unntatt fra arbeidsmiljøloven. Fra tid til annen reises nemlig spørsmålet om dykking fra skip er sjøfart og dermed underlagt sjøfartslovgivningen, ikke arbeidsmiljøloven. Spørsmålet som reises er oftest om dykking som sådan er sjøfart, og ikke om selve arbeidsoperasjonen som skal utføres under vann anses som sjøfart. Det som er særegent for dykking er at dykkingen i seg selv ikke er det arbeidet som skal utføres. Dykkingen er den måte en arbeidstaker kan ta seg fram til stedet hvor arbeidet skal utføres og kunne oppholde seg der mens arbeidet pågår. Utgangspunktet må derfor være om arbeidet under vann er sjøfart, hvilket vil være avgjørende for hvilket regelsett som skal gjelde for arbeidsoppdraget. I en kjennelse truffet 17. oktober 2007 har Høyesterett i en straffesak vurdert om dykking fra båt skal regnes som sjøfart og dermed unntas fra arbeidsmiljølovens bestemmelser. Høyesterett kom fram til at dykkingen i det foreliggende tilfellet ikke hadde slik tilknytning til et fartøy at det vil være naturlig å si at vedkommende hadde arbeid på skip. Høyesterett la blant annet vekt på at det er de spesielle forhold knyttet til det å ha sitt arbeid på skip som begrunner særlovgivningen for sjøfolk. Dette trekker i retning av at dykkevirksomheten som sådan i utgangspunktet ikke faller inn under sjøfartslovgivningen selv om dykkingen foregår fra skip. Høyesteretts kjennelse har gitt et avgjørende bidrag til avklaringen av den usikkerhet som dels har hersket om dykking fra fartøy. Det er nå slått fast at dykking, uansett hvor det dykkes fra - herunder dykking fra skip - reguleres av arbeidsmiljøloven med tilhørende dykkeforskrift. Avgrensningen vil være den samme i forhold til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk. Forskriften gjelder ikke for dykking som faller inn under Petroleumstilsynets tilsynsområde i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen og petroleumsrelaterte landanlegg. 3 Hvem forskriften retter seg mot Forskriften gjelder for dykking som utføres av virksomhet som faller inn under arbeidsmiljøloven. Dette innbefatter blant annet at forskriften gjelder for dykkerinstruktører og for den som skal utøve dykking i vitenskapelig hensikt (jf 24). Videre gjelder forskriften som hovedregel også for vernepliktige, militære og politiets tjenestemenn, med de unntak som følger av arbeidsmiljøloven eller som angitt i denne forskrift 2, jf. også 3. 1

2 Forskriften gjelder for beredskapsdykkere, slik som brann- og redningstjeneste og Redningsselskapets dykkere. Forskriften gjelder blant annet ikke for fritidsdykking, som reguleres av forskrift oktober nr 1134 om trykkleiken ved sportsdykking. Forskriftens krav om dykkerbevis gjelder ikke for forskere og helsepersonell som skal utføre påkrevd arbeid i trykksatt trykkammer. Dersom det oppstår en situasjon hvor det er nødvendig å få medisinsk personale inn i trykksatt trykkammer, så skal dette være mulig. I slike situasjoner må det sikres at personalet er medisinsk klarert for å utsettes for forhøyet trykk. Til 4 Definisjoner Dekompresjon skal gjennomføres i henhold til anerkjente dykketabeller. I dykketerminologi er det vanlig å benytte betegnelsen dekompresjon om den ekstra tid dykkeren i visse tilfelle skal stoppe under oppstigningen for å kvitte seg med overskudd av inertgass i henhold til dykketabeller, dykkecomputere eller øvrige pålagte rutiner. Et dykk som ikke krever spesielle dekompresjonsstopp blir ofte kalt dykk uten dekompresjon. Slike dykk kan også bli betegnet som direkteoppstigningsdykk. (Ref. Norske dykke- og behandlingstabeller s.60: Forebyggelse av trykkfallsyke, pkt.1). Overflateforsynt dykking er det samme som slangedykking. Andre kapittel: Planlegging, risikovurdering og organisering av arbeidet Til 5 Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjonen Denne risikovurderingen skal være skriftlig, jf HMS-forskriften (internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res 6. desember 1996 nr nr. 6. Ved risikovurderingen skal det legges vekt på omkringliggende forhold som kan ha betydning for dykkeoperasjonen. Slike omkringliggende forhold kan eksempelvis være dybdeforhold, bølgehøyder, værforhold, sikt, strøm, temperatur, utstyrsbehov, beredskapsbehov, fartøybevegelser, kraner og andre løfteoperasjoner i området, eventuelle utslipp eller inntak i nærheten av dykkeområdet. Dersom det dykkes fra en flytende arbeidsplattform, må denne sikres mot avdrift. Overflateforsynt dykking anbefales ved alle typer arbeidsdykking. Særlig gjelder dette i de tilfeller hvor det er en risiko for at dykkeren kan sette seg fast. Her vil det klart sikreste alternativet være overflateforsynt dykking. Virksomheten må starte med en risikovurdering for å etablere overordnete sikkerhetsprosedyrer ( 6). På overordnet nivå skal det også utarbeides beredskapsplan og nødprosedyrer ( 7). For den enkelte dykkeoperasjon må det i tillegg utarbeides en skriftlig arbeidsinstruks, jf 8. Til 6 Sikkerhetsprosedyrer På bakgrunn av en risikovurdering skal det utarbeides sikkerhetsprosedyrer, som gjelder for alle arbeidsoppdrag. Det forutsettes at arbeidsgiver benytter godkjent dykkerlege til å gi råd om fysiologiske, medisinske og hygieniske faktorer av betydning for dykkerens helse og sikkerhet. Til 7 Beredskapsplan og nødprosedyrer Nødprosedyrene må omfatte en beskrivelse av den enkeltes oppgaver og plikter i en nødssituasjon. Arbeidsgiver skal gi opplæring og øvelse i nødprosedyrer og de oppgaver som den enkelte har i en ulykkes- eller faresituasjon. 2

3 Det må fremgå av beredskapsplanen hvordan man kan få en dykker som trenger hjelp i sikkerhet. Det må også fremgå av planen hvilken rolle dykkerlegen skal ha ved situasjoner som krever medisinsk kompetanse, og hvor man skal henvende seg Ved dykkerulykker skal arbeidsgiver kontakte vakthavende dykkerlege (Ullevål sykehus, Oslo tlf , Sørlandet sykehus Kristiansand tlf , Haukeland Universitetssykehus, Bergen tlf eller Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø tlf ) for råd og organisering av blant annet behandling og transport. Ved akuttsituasjoner, ring medisinsk nødtelefon 113. Til 8 Arbeidsinstruks På bakgrunn av en risikovurdering av det enkelte arbeidsoppdraget, skal det i hvert enkelt tilfelle utarbeides en skriftlig arbeidsinstruks. Dersom nytt oppdrag etter en ny vurdering av de forhold som er listet opp i 8, anses å ikke medføre endringer i risikoforhold, kan tidligere utarbeidet arbeidsinstruks legges til grunn. Til 9 Krav om utstyr for forsvarlig dykking Kravene til utstyret reguleres i sjuende kapittel. Til 13 Meldeplikt Alle dykk som planlegges med dekompresjonsstopp skal meldes på forhånd. Når det ikke lar seg gjøre å forhåndsvarsle, eksempelvis ved rednings- og nødssituasjoner, skal slik melding sendes så snart som mulig. Meldeplikten omfatter kun dykkeoperasjoner hvor anerkjente dykketabeller angir dekompresjonsstopp. Velger man å legge inn sikkerhetsstopp uten at dette følger av tabellen, regnes ikke dette som dekompresjonsstopp, og dykket skal ikke meldes. Til 14 Krav til meldingen Meldingen skal sendes til Arbeidstilsynet i den region hvor dykkeoppdraget skal skje. Slik melding kan sendes på e-post. Til 15 Krav til innhenting av samtykke ved forsøksdykking Jf definisjonen i 4; det er påvirkningen på dykkeren som er det essensielle. Søknad om samtykke sendes til AT Region Vestlandet. Søknad kan sendes både via alminnelig postgang eller som e-post. Til 16 Innhold i søknad om samtykke Opplistingen i 16 er uttømmende, og alle punktene a-p må være omtalt i søknaden. Arbeidstilsynet vil likevel kunne kreve tilleggsinformasjon, om nødvendig. Tredje kapittel: Kvalifikasjonskrav Til 17 Grunnleggende kvalifikasjonskrav Til b): Det forutsettes at opplæringen også omfatter virksomhetens rutiner for hvor ofte vedlikeholdet må utføres, f. eks. daglig, periodisk, før og etter hver dykkeoperasjon ol. Til 18 Kvalifikasjonskrav til dykkerleder Til a): I den vurderingen arbeidsgiver må foreta for å se om kvalifikasjonskravene er oppfylt, kan vedkommende se hen til EDTC (European Diving Technology Committee) dokument 3

4 Diving Industry Competence Standard, som presiserer innholdet av relevant erfaring. EDTC har anbefalt at dykkeleder er minimum 24 år, har to års relevant erfaring som yrkesdykker og skal kunne dokumentere minimum 200 relevante yrkesdykk. Ved vurderingen kan man ta hensyn til dykkeoperasjonens vanskelighetsgrad og omfang. Til b): Adgangen til å være dykkerleder uten kurs, men med erfaring, er først og fremst en overgangsregel for de som har praktisert over lengre tid som dykkerleder. Arbeidstilsynet har lagt til grunn at i løpet av noen år etter forskriftens ikrafttredelse vil alle dykkerledere ha gjennomført kurs i dykkeledelse. Dokumentasjonen må gi grunnlag for å vurdere om vedkommende er skikket til å være dykkerleder for den aktuelle dykkeoperasjonen. Den må blant annet vise til de dykkeoperasjoner hvor vedkommende har vært leder og gi attestasjon for kvalifisert ledelse. Dokumentasjonen må være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og verneombudet. Til 19 Kvalifikasjonskrav til dykker Dette omfatter opplæring i det arbeid som skal utføres. Jf også 28 om nødvendig fagopplæring for å kunne utføre arbeid under vann på en sikker måte. Til 21 Kvalifikasjonskrav til den som skal utføre lineholderfunksjonen Minimumsbemanning ved en dykkeoperasjon er at det benyttes en dykkerleder, en dykker og en reservedykker. Dykkerleder eller reservedykker kan i tillegg utføre lineholderfunksjonen, eller denne oppgaven kan utføres av en fjerde person. Til 22 Bestemmelsen omfatter også fritidsdykkerinstruktører. Med praktisk opplæring forstås instruksjon i eller under vann. Fjerde kapittel: Sikkerhetsopplæring Til 23 Krav til virksomhet som skal drive sikkerhetsopplæring Sikkerhetsopplæringen skal gi kompetanse til å foreta slike risikovurderinger som nevnt i 5. Kravene til opplæringsinstitusjonen medfører ingen offentlig godkjenning. Tilsynsmyndighetene kan kreve fremlagt dokumentasjon på at kravene i forskriften er oppfylt. I tillegg til at virksomhetene kan underlegges alminnelig tilsyn, vil Arbeidstilsynet føre tilsyn med virksomhetenes sikkerhetsopplæring. Til 24 Utstedelse av dykkerbevis Det er den som driver sikkerhetsopplæringen som skal utstede dykkerbevisene. Kravene til dykkerbevisene reguleres i 26. Til 25 Dokumentert sikkerhetsopplæring dykkerbevis til a) 1. ledd: Klasse A vil omfatte enkle arbeidsoppgaver, eksempelvis inspeksjonsdykking, fotografering under vann, prøvetaking, vitenskapelig arbeid innen marin biologi eller marin arkeologi med lettere slamsuging. Klasse A vil videre tillate bruk av enklere arbeidsutstyr. Ved mer krevende arbeidsoppgaver skal det gjøres en risikovurdering for å vurdere om det behøves dykker med dykkerbevis klasse B. Arbeidsoppgaver som innebærer å plassere eller flytte tunge innretninger under vann, 4

5 omfattende anleggs- og vedlikeholdsarbeid eller lignende, sveising og sprengning, krever dykkerbevis klasse B med eventuell fagopplæring i tillegg, jf. 28. Sikkerhetsopplæringen skal inkludere kunnskap om markering av dykkested i henhold til sjøveisreglene, jf 35. Til 25, a) 3. ledd: Dykking i vitenskapelig hensikt vil oftest medføre observasjon og innsamling av data i løpet av begrenset tid. Verktøy er oftest av enklere type med lav eller ingen risiko ved bruk, jf. ovenfor til 25, bokstav a, første ledd. Til 25, a) 4. ledd: En uke vil i denne sammenhengen tilsvare en vanlig arbeidsuke på 40 timer, inkludert nødvendige pauser. Til 25, b) 1. ledd Det skal gis sikkerhetsopplæring i vanlige typer pustegass. Vanlig pustegass omfatter i praksis luft og nitrox. I tillegg til de områder for sikkerhetsopplæring som er opplistet i bestemmelsen, kreves det fagopplæring, jf 28. Til 25, b) 2. ledd: Dykkeren må først gjennomføre 7 ukers opplæring til dykkerbevis klasse A før 9 ukers opplæring til klasse B kan påbegynnes; totalt 16 uker. Til 26, 1. ledd: Arbeidstilsynet forutsetter at skolene samarbeider om utformingen av dykkerbevisene. Femte kapittel: Krav til den som skal dykke Til 27 Krav om helseerklæring og dykkerbevis Arbeidsgiver skal kontrollere at arbeidstaker har nødvendige dykkerbevis/sertifikater og gyldig helseerklæring. Til 28 Fagopplæring 1.ledd: Når det gjelder virksomhet som er etablert med redningsdykkertjeneste, krever dette spesiell fagkompetanse som tar hensyn til de oppgaver og farer som redningsdykkeren kan utsettes for. Virksomhetene må selv eller i samarbeid med dykkerskole etablere en fullverdig opplæring av redningsdykkerne. Det bør derfor utvikles en felles minimumsstandard eller fagplan som legges til grunn for opplæringen. 3.ledd: Kompetansebeviset utstedes av den som har stått for fagopplæringen, f. eks. dykkerskolen eller virksomheten selv. Til 29 Dykkerinstruktører - fritidsdykking 1.ledd: Den som har dykkerbevis klasse A eller B trenger ikke i tillegg å ha opplæring etter standardene. Til 30 EØS-borger Ved søknad kan EØS-borger gis adgang til å utøve yrke som dykker på de vilkår som 5

6 fremgår av 30. Arbeidstilsynet gir tillatelse dersom vilkårene er oppfylt. Arbeidstilsynet skal forberede og avgjøre søknaden uten ugrunnet oppholdt. Hvis det antas at søknaden ikke kan besvares i løpet av en måned etter at søknaden er mottatt, skal det gis et foreløpig svar, jf. forvaltningslovens 11 a. Søknad om tillatelse til å utøve dykking skal sendes til: Arbeidstilsynet Vestlandet, Postboks 44, 5803 Bergen, e-post: Til 31 Adgang til yrkesmessig dykking for borgere fra land utenfor EØS-området Borgere fra land utenfor EØS-området må også søke Arbeidstilsynet om tillatelse for å utøve yrke som dykker. Søknad om tillatelse skal inneholde informasjon som angitt i 31. Til både 30 og 31; Det er ikke nødvendig å søke Arbeidstilsynet om tillatelse for å utøve yrke som dykker for utenlandske borgere som har tatt sin dykkerutdannelse i Norge, og har norsk dykkerbevis (dykkersertifikat). Arbeidstilsynet har utarbeidet en tabell som sammenligner ulike utdannelser. Se tabell: Minimumsvilkår for å få tillatelse etter 30 og 31. Sjette kapittel: Operasjonelle krav Til 32 Forsvarlig bemanning Første ledd omtaler den klare hovedregel; enhver dykkeoperasjon skal bestå av en grunnbemanning på minimum en dykkerleder, en dykker og en reservedykker. Annet ledd omhandler ytterligere bemanning. I alle tilfeller skal bemanningen stå i forhold til de arbeidsoppgaver som skal utføres, og den fare som dykkerne kan utsettes for. Når det er behov for flere dykkere i vannet samtidig, må en risikovurdering ligge til grunn for valg av størrelse på bemanningen utover grunnbemanningen. Tredje ledd omhandler redningsdykkere som rykker ut med helikopter. Hovedregel er at det skal benyttes helikopter som har tilstrekkelig plass til minimumsbemanning som fremgår av 32, 1. og 2. ledd. I visse tilfeller må størrelsen på bemanningen avpasses etter plassforholdene i helikopteret. Mannskap i helikopteret vil i slike situasjoner måtte ivareta enkle oppgaver for å redde liv. En av mannskapet i helikopteret skal som et minimum kunne ivareta lineholderfunksjonen, jf forskriften 21 om krav til lineholderfunksjonen. Dersom det ikke er tilgjengelig mannskap i helikopter som kan ivareta lineholderfunksjonen, er det ikke forsvarlig å rykke ut. Fjerde ledd er et unntak fra hovedregelen i første ledd. Unntaket er begrenset til fritidsdykkerinstruktører som driver opplæring av fritidsdykkere (sportsdykkere). Unntaket er særlig beregnet på bassengtrening, hvor man oppholder seg på dybder hvor man kan stå på bunnen og samtidig ha hodet over vann. Det må utover dette etter en risikovurdering konkluderes om det er behov for assistanse av en reservedykker i den enkelte dykkeoperasjon. Til 33 Dykkerleders og reservedykkers oppgaver Dykkerlederens og reservedykkerens oppgaver fremgår av bestemmelsen. Det presiseres at i tillegg til kommunikasjon med dykkeren må dykkerlederen også ha kommunikasjon med tilstøtende arbeid eller annen aktivitet som kan ha påvirkning på dykkeoperasjonen. Til 34 Overvåkning av dykkeoperasjoner 6

7 Overvåkningen skal primært være kontinuerlig telefonkontakt med dykkeren. Eventuelt kan det nyttes annet utstyr som gjør det mulig å høre og kommunisere med hverandre, slik at dykkerleder/lineholder hele tiden hører dykkerens pustemønster, og at lineholderen har kontinuerlig kontakt med dykkeren via livline. Overvåkingen skal inkludere kontroll med at dykke- og behandlingstabeller overholdes. Det er krav om at dykkerstedet markeres når det foregår dykkeoperasjoner. Markeringskravet skal hindre at fartøy eller annet kommer i dykkesonen. Markering av dykkerstedet gjøres i samsvar med sjøveisreglene, jf regel nr. 42 i forskrift til skipssikkerhetsloven 16. februar 2007 nr. 9 om forebygging av sammenstøt på sjøen (sjøveisreglene). All dykking skal markeres uavhengig av hvor dykkingen foretas, og sjøveisreglene bør benyttes i alle tilfeller. Til 35 Bruk av dykke- og behandlingstabeller Dykkeoperasjoner må tilrettelegges slik at nødvendige pauser/fritid blir lagt inn mellom dykkene. Annet ledd i bestemmelsen tillater bruk av e-verktøy (også kalt dykkecomputere eller edob; elektronisk dykke- og behandlingstabell) dersom anerkjente dykke- og behandlingstabeller er lagt inn i edob på en forsvarlig måte slik at dykkingen blir minst like sikker som ved direkte bruk av tabellene. Før bruk av edob, må virksomhetene foreta en risikovurdering av om edob gir nødvendig og minst like sikker dykking som bruk av tabeller direkte for det aktuelle dykkeoppdraget. Siste ledd presiserer at SCUBA-dykking ikke skal planlegges med dekompresjonsstopp. Stopp i vann uten at dette følger av dykketabellene (sikkerhetsstopp) skal forstås som dykk uten dekompresjon dvs. direkteoppstigningsdykk. Til 36 Kommunikasjon og kommunikasjonssystemer Kravet om talekommunikasjon gjelder uavhengig av om dykket ledes fra overflaten eller under vann. Kravet om talekommunikasjon medfører at håndsignaler eller rykk i line ikke er tilstrekkelig. Talekommunikasjon innebærer at personene involvert (dykkerleder, dykker og reservedykker) skal kunne snakke sammen, også under vann. Fritidsdykkerinstruktører skal ha talekommunikasjon med hverandre. Til 37 Reservepustegass Reserveforsyningen må basere seg på en vurdering ut fra kjente standarder, f. eks NORSOK. Til 38 Trykkammer Når et dykk krever dekompresjonsstopp skal det være trykkammer på stedet som er klargjort for bruk. Valg av trykkammer må gjøres i forhold til dykkerarbeidets varighet og omfang. Trykkammeret skal være utformet og innredet for formålet. Der det planlegges dykkeoperasjoner med dekompresjon, og det kan bli nødvendig med mer enn én dykker samtidig i trykkammeret, bør trykkammeret ikke ha mindre utvendig diameter enn 1800 mm. Ved andre dykkeoperasjoner som planlegges med dekompresjon bør trykkammeret normalt ha minst 1500 mm utvendig diameter. Trykkammer med utvendig diameter ned til 1300 mm bør bare brukes ved mindre dykkeoperasjoner der dekompresjon kan bli nødvendig, og hvor større kammer ikke er tilgjengelig. Det anbefales at man ved innkjøp av nye trykkammer bør legge seg på en utvendig diameter på 1800 mm. 7

8 Til 39 Dokumentasjon Dokumentasjonen bør foreligge i en papirversjon, men kan også legges inn i et datasystem med mulighet for utskrift. Arbeidstilsynet vil ved eventuell kontroll kunne be om utskrift av dokumentasjonen, Sjuende kapittel: Krav til dykkerutstyr Til 40 Krav til dykkerutstyret Dykkerutstyr er det utstyr som dykkeren må ha på seg/bære med seg for å kunne arbeide under vann. Arbeidsutstyr som benyttes for å utføre arbeid under vann, reguleres av forskrift om bruk av arbeidsutstyr, fastsatt ved kgl. res , nr 608, Arbeidstilsynets bestillingsnummer 555. De delene av dykkerutstyret som er personlig verneutstyr, reguleres av forskrift om personlig verneutstyr, av nr 1425, Arbeidstilsynets bestillingsnummer 524. Det forutsettes at eldre dykkerutstyr vil tilfredsstille sikkerhetskravene i forskriftene og i eventuelle standarder. Hvis ikke, må utstyret tas ut av bruk for eventuell oppgradering. Til 41 Krav til dykkeslange og livline Livline/sikkerhetsline er løfteutstyr, og reguleres av forskrift om maskiner, fastsatt ved kgl.res (best. nr. 522). Livline/sikkerhetsline skal normalt ha bruddstyrke med en sikkerhetsfaktor på 5, jf forskrift om maskiner, vedlegg 1, punkt og Til 42 Krav til dykkerpanel Dykkerpanel er nødvendig for å kunne ha sikker kontroll med forsyningen med pustegass. Arbeidsgiver må forsikre seg om at dykkerpanelet er forsvarlig vedlikehold og funksjonerer tilfredsstillende. Inntakssiden av dykkerpanelet skal ha to uavhengige forsyningskilder. Pustegassforsyningen skal være arrangert slik at om forsyningen til én dykker påvirkes uheldig, skal dette ikke påvirke forsyningen til andre dykkere. Det vises til NORSOK Standard U-100, om Bemannede undervannsoperasjoner. Krav til renhet i pusteluften følger av forskrift om kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern, nr 1674 (Bestillingsnummer 441) kapittel 7. Til 43 Krav til kommunikasjonsutstyr Det er viktig at kommunikasjonsutstyret er utformet slik at det gir god driftssikkerhet og at man har sikker kommunikasjon under alle forhold. Til 44 Krav til trykkammer Se også 38 med kommentarer. Trykkammeret bør av sikkerhetsgrunner utrustes med utvendig oksygenmåler som angir oksygeninnholdet i prosent. For å kunne slukke brann på en effektiv måte må det installeres vanntåkeanlegg på nye kammer. Kammeret bør om mulig være innredet slik at man har tilkomst til hodet av dykkeren. Til 45 Krav til regelmessig vedlikehold og kontroll Vedlikeholdet og kontrollen vil følge av vedlikeholdsrutinene. Rutinene skal kunne dokumenteres, se 39. Ved utarbeidelse av rutinene må det legges vekt på produsentens anvisninger, se 47. Se også forskrift om bruk av arbeidsutstyr 8 (best. nr. 555). 8

9 Til 46 Renhold Hyppigheten og omfanget av renholdet må beskrives i vedlikeholdsrutinene og fremgå av dokumentasjonen, jf. 39. Til 47 Krav om å følge bruksanvisninger Krav om å følge bruksanvisninger fremgår også av lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester av 3, siste ledd, Aktsomhetsplikt m.v.: Personer som nevnt i tredje og fjerde ledd plikter å gi bruker av forbrukerprodukt og mottaker av en forbrukertjeneste tilstrekkelig og relevant informasjon slik at disse settes i stand til å vurdere sikkerheten ved disse og eventuelt sikre seg mot fare, med mindre dette klart fremgår uten slik informasjon. Informasjonen skal være tydelig, lett tilgjengelig og tilpasset brukerens og mottakerens behov. Slike opplysninger medfører ikke fritak fra lovens øvrige krav. Åttende kapittel: Helse Til 48 Helsekrav Når det gjelder helseovervåkningen, så er det en fordel om denne vurderes over tid, blant annet for å kartlegge negativ helseutvikling som kan oppstå som følge av dykkingen. Det er derfor en fordel å sikre at helseundersøkelsene gir et bilde av utviklingen. Dette kan gjøres ved at man oppsøker samme lege/samme sted, eller at dykkeren selv tar vare på tidligere helsedokumenter/journaler. Dette kan redusere risikoen for negative helseeffekter over tid. Til 49 Behandling av trykkfallssyke Et annet begrep for det samme er dekompresjonssykdom. Behandlingen av trykkfallssyke skal begynne så snart som mulig. Muligheten for et vellykket behandlingsresultat, spesielt for alvorlig trykkfallssyke, er sterkt avhengig av tiden fra symptomene oppdages til behandling iverksettes. Se også Norske dykke- og behandlingstabeller. Til 50 Krav om førstehjelpsutstyr mm Hvilket førstehjelpsutstyr som er nødvendig, skal framgå av virksomhetens beredskapsplan, på grunnlag av råd fra godkjent dykkerlege. 9

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om

Detaljer

Forslag til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Forslag til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Forslag til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Mars 2009 1 Innholdsfortegnelse: Første kapittel: Innledende bestemmelser Andre kapittel: Planlegging, risikovurdering

Detaljer

FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM SIKKERHET OG HELSE VED ARBEID UNDER VANN ELLER ØKT OMGIVENDE TRYKK HØRING

FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM SIKKERHET OG HELSE VED ARBEID UNDER VANN ELLER ØKT OMGIVENDE TRYKK HØRING VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Per Arne Larsen tlf 917 85 127 Gry Singsaas tlf 970 26 427 Tor Fjelldal tlf 977 27 768 Egil Dahlen tlf 918 10 674 Høringsinstanser

Detaljer

Arbeidsdykkere skal ha utdanning fra en arbeidsdykkerskole, og dykkersertifikat som fritidsdykker kan dermed ikke brukes.

Arbeidsdykkere skal ha utdanning fra en arbeidsdykkerskole, og dykkersertifikat som fritidsdykker kan dermed ikke brukes. Side 1 av 9 Direktoratet for Arbeidstilsynet Kontroll og veiledning om arbeidsmiljø Dykking Konkrete råd Arbeidsdykkere skal ha utdanning fra en arbeidsdykkerskole, og dykkersertifikat som fritidsdykker

Detaljer

Gjentatte dykk samme dag og dykking fortløpende mer enn tre dager, har vist seg å øke risiko for trykkfallssyke, særlig ved belastende dykking.

Gjentatte dykk samme dag og dykking fortløpende mer enn tre dager, har vist seg å øke risiko for trykkfallssyke, særlig ved belastende dykking. Dykking Ved arbeidsdykking utføres et arbeidsoppdrag under vann ved hjelp av tilført pustegass. Dette kan være luft eller annen gassblanding tilført fra overflaten eller fra selvforsynt dykkerutstyr (scuba).

Detaljer

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Direktoratet for Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Kopi: Arbeidsdepartementet Kulturdepartementet

Detaljer

Høringsbrev forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Høringsbrev forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Høringsbrev 2017 - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Arbeidstilsynet 29. mai 2017 Kommentarer forslag fra Sea Marin AS v/dagligleder Stein Reidar Olberg Org.no 929284410-mva Siggerudveien

Detaljer

Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner 1 1

Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner 1 1 Kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Dagens gjeldende regelverk 2017 Kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Ny

Detaljer

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene Kristiansund, 04.09.2017 Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene 2.8.1 26-3 Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser Ingen

Detaljer

Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften

Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften Spesifisert til Kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk dykking Generelt Ålesund Brannvesen

Detaljer

Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser

Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2017/8431 17/10130-2 15.09.17 Høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene 2.8.1 26-3 Beredskap - forslag

Detaljer

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål SIKKERHETSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Side 3. Organisasjon Side 4. Dykkerfartøy Side 5. Formål Side 6. Ansvarsfordeling og plikter Daglig Leder Arbeidsleder Side 7. Dykkerleder Dykker Dykkerassistent Side

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 2 DYKKERMANUAL-UNIDYKK

Innholdsfortegnelse. Side 2 DYKKERMANUAL-UNIDYKK DYKKERMANUAL Innholdsfortegnelse Side 3. Forord Side 4. Organisasjonskart Side 5. Dykkerfartøy Side 6. Ansvar/kvalifikasjoner Side 6. Daglig leder Side 6. Dykkerleder Side 7. Dykker Side 7. Beredskapsdykker

Detaljer

Høringsinnspill - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Høringsinnspill - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Høringsinnspill - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Kommentarer til rbeidstilsynets Innledning Dette skrivet oppsummerer NYD`s kommentarer til forslagene til endringer i kapittel 26 av forskrift

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Jeg har lest Høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften. Mine kommentarer er gitt fra meg som privatperson, og er ikke

Detaljer

2.8 Kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk - dykking

2.8 Kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk - dykking 2.8 Kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk - dykking Bakgrunnen for at det fremmes forslag til endringer i kapittel 26 Om sikkerhet og helse ved arbeid under

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo

OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo Magne Overrein, leder Norsk redningsdykkerforum Frank Åstveit, nestleder Norsk

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

TILRÅDNINGER Abyss og Deep-x sine kommentarer

TILRÅDNINGER Abyss og Deep-x sine kommentarer TILRÅDNINGER Abyss og Deep-x sine kommentarer 4.1. Forsvarlig bemanning I forskrift om utførelse av arbeid 26-25, Forsvarlig bemanning, fremgår det at "dykkeoperasjonen skal utføres av minimum en dykkeleder,

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703. Forskrift om

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703. Forskrift om Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

RAPPORT DYKKING I HAVBRUK. Yrkesmedisinsk Avdeling Haukeland Universitetssykehus

RAPPORT DYKKING I HAVBRUK. Yrkesmedisinsk Avdeling Haukeland Universitetssykehus RAPPORT DYKKING I HAVBRUK Yrkesmedisinsk Avdeling Haukeland Universitetssykehus 2016 Arbeidstilsynet nedsatte 7. januar 2016 en arbeidsgruppe for å utarbeide faglige tilrådninger for yrkesdykking i havbruksnæringen.

Detaljer

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)... 27

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)... 27 0000 102917 GRTID F#2FBE82.book Page 3 Tuesday, February 19, 2013 1:52 PM Innhold Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).................................................

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning DATO: FOR-2012-12-19-1371 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 15 s 2606 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER:

Detaljer

NBUs Bransjestandard

NBUs Bransjestandard NBUs Bransjestandard Side 2 av 18 INNHOLD i. Innledning... 3 ii. Dykkersertifikater... 3 iii. Definisjoner... 4 iv. Referanser... 5 v. Generelle krav og ansvar... 6 vi. Krav til hygiene... 8 vii. Helsekrav...

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Vedrørende høringsforslag om Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk.

Vedrørende høringsforslag om Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk. Til: Arbeidstilsynet Vedrørende høringsforslag om Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk. 31.8.2017 1 Høringssvar fra Norsk

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator.

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator. Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 400 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område.

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. Nye forskrifter Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013 FASE 1

ENDRINGSFORSKRIFT TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013 FASE 1 Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 23. desember 2013

Detaljer

JS Dykkerservice Storasundvegen Torvastad 14. August 2017

JS Dykkerservice Storasundvegen Torvastad 14. August 2017 JS Dykkerservice Storasundvegen 221 4260 Torvastad 14. August 2017 V/ Øystein Skarholm Til Arbeidstilsynet Postadresse 4720 Sluppen 7468 Trondheim Kommentarer til Høringsnotat Arbeidsmiljøforskriftene

Detaljer

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Tørrdraktkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 04.08.2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR... 5

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Hensikt: Hensikten med et kurs i redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer i stand

Detaljer

Vedrørende høringsforslag om Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk.

Vedrørende høringsforslag om Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk. Til: Arbeidstilsynet Vedrørende høringsforslag om Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26. Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk. 31.8.2017 1 Høringssvar fra Norsk

Detaljer

Overordnede krav i Produktkontrolloven. Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet. 21. September Enhet for forbrukersikkerhet,

Overordnede krav i Produktkontrolloven. Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet. 21. September Enhet for forbrukersikkerhet, Overordnede krav i Produktkontrolloven Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet 21. September 2016 Enhet for forbrukersikkerhet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Nasjonal,

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Hedmark og Oppland Faglig forum 19. nov. 2013 1 FKE FEK FRV 2 Generelt Fek (FOR-2013-06-19

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 4500 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til?. 1 2 3 4 Lover og forskrifter 5 1-1. Lovens formål er: a) Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 8 Administrative ordninger, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Bestilling 706 Fastsatt

Detaljer

Likheter og ulikheter mellom dykkerinstuktører og kai og anleggsdykkere

Likheter og ulikheter mellom dykkerinstuktører og kai og anleggsdykkere Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 3. Likheter og ulikheter mellom dykkerinstuktører og kai og anleggsdykkere Data til denne sammenligningen er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi sendte spørreskjema

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2010

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2010 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2010 1 SAMMENDRAG I 2010 var aktivitetsnivået for metningsdykking på 52.537 manntimer i metning. Dette er en liten økning i aktivitetsnivået sammenlignet med 2009 (fig.

Detaljer

215E131, 2017 (i Norsk industri

215E131, 2017 (i Norsk industri Dokumentsenteret 215E131, 2017 (i Norsk industri Arbeidstilsynet Oslo v/j anne Brenne Postboks 4720 Togard 7468 Trondheim Hørin ssvar forsla til endrin er arbeidsmil'øforskriftene 1. Innledning Dato: 15.09.17

Detaljer

Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning

Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning 1.1 Rederiets og skipsfører sitt ansvar og myndighet 1.1.1 Har rederiet etablert et sikkerhetsstyringssystem? Gjennomføring 3 Selskapets ansvar og myndighet. Forskrift

Detaljer

Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere

Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 2. Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere Data til denne sammenligningen er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2015

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2015 RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2015 1 SAMMENDRAG I 2015 ble det innrapportert 57.764 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er litt over en halvering av aktivitet sammenlignet

Detaljer

Likheter og ulikheter mellom fritidsdykkere og yrkesdykkere

Likheter og ulikheter mellom fritidsdykkere og yrkesdykkere Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 6. Likheter og ulikheter mellom fritidsdykkere og yrkesdykkere Data til denne sammenligningen er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi sendte spørreskjema til 6138

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Høringsbrev forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Arbeidstilsynet 29. mai 2017

Høringsbrev forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Arbeidstilsynet 29. mai 2017 Høringsbrev 2017 - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Arbeidstilsynet 29. mai 2017 1 Innhold Høringsbrev 2017 - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2009

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2009 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2009 1 SAMMENDRAG I 2009 var aktivitetsnivået for metningsdykking på 42.931 manntimer i metning. Dette er ca 20% reduksjon i aktivitetsnivået sammenlignet med 2008 (fig.

Detaljer

Høringssvar september 2017 vedr. høring av forslag til endring i arbeidsmiljøforskriftene

Høringssvar september 2017 vedr. høring av forslag til endring i arbeidsmiljøforskriftene ATT: Janne Brenne. Høringssvar september 2017 vedr. høring av forslag til endring i arbeidsmiljøforskriftene Deres ref: 2017/78431 211391/2017 Innledningsvis vil vi meddele Arbeidstilsynet at de forbedringer

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2016 1 SAMMENDRAG I 2016 ble det innrapportert 44.569 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er ca 23 % reduksjon i dykkeaktivitet sammenlignet med

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Vedlegg 1. Sprengningssertifikat klasse A. Krav til praksis. Teoriprøve. Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1.

Vedlegg 1. Sprengningssertifikat klasse A. Krav til praksis. Teoriprøve. Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1. Vedlegg 1 Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1. Sprengningssertifikat klasse A Sprengningssertifikat klasse A utstedes av DBE og har gyldighet inntil videre. Adgangen til å få sprengningssertifikat

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 1 SAMMENDRAG I 2014 ble det innrapportert 134.433 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er ca. 40% økning i aktivitet sammenlignet med 2013

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember

Detaljer

RAPPORT FRA PTILS DYKKEDATABASE DSYS - 2013

RAPPORT FRA PTILS DYKKEDATABASE DSYS - 2013 RAPPORT FRA PTILS DYKKEDATABASE DSYS - 2013 1 SAMMENDRAG I 2013 var innrapportert aktivitet for metningsdykking på norsk sokkel 96.005 manntimer i metning. Dette er mer enn en fordobling av aktivitet sammenlignet

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008 1 SAMMENDRAG I 2008 var aktivitetsnivået for metningsdykking på 55.234 manntimer i metning. Dette er ca en halvering av aktivitetsnivået sammenlignet med 2007 (fig.

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2012

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2012 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2012 1 SAMMENDRAG I 2012 var innrapportert aktivit for metningsdykking på norsk sokkel 40.464 manntimer i metning. Dette er en reduksjon i aktivitet sammenlignet med 2011

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2011

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2011 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2011 1 SAMMENDRAG I 2011 var innrapportert aktivitetsnivået for metningsdykking på norsk sokkel 48.106 manntimer i metning. Dette er en liten reduksjon i aktivitetsnivået

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 511. Forskrift om. Dykking

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 511. Forskrift om. Dykking Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 511 Forskrift om Dykking Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 30. november 1990, nr. 944. Sist endret 1. oktober 2007 nr. 1104

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - HAUGHOLT ANLEGGS SERVICE AS - PROSJEKT K11 RÅDAL-NORDÅS- FLYPLASSVEGEN I BERGEN

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - HAUGHOLT ANLEGGS SERVICE AS - PROSJEKT K11 RÅDAL-NORDÅS- FLYPLASSVEGEN I BERGEN VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.09.2017 2017/14171 DERES DATO 29.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Jarle Berggraf tlf 41623826 DERES REFERANSE HAUGHOLT ANLEGG'S SERVICE AS Gjerstadveien 1704 4980 Gjerstad SAMTYKKE

Detaljer

Høringsutkast TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013

Høringsutkast TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013 Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet i medhold av lov

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Fulltidsdykkere - Dykkere som har vært i hundre prosent stilling over flere a r

Fulltidsdykkere - Dykkere som har vært i hundre prosent stilling over flere a r Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 5 Fulltidsdykkere - Dykkere som har vært i hundre prosent stilling over flere a r Data er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi sendte spørreskjema til 6138 dykkere

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING 63 Myndighetenes adgang til innretninger og fartøy Første punktum skal lyde: Representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet,

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Forskrift om havnearbeid

Forskrift om havnearbeid Forskrift 1994-11-10 nr. 1053 Forskrift til: Arbeidsmiljøloven Forskrift om havnearbeid Kap. I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder utstyr på kaianlegg og havnearbeid så som

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Fastsettelsesdokument juni 2006

Fastsettelsesdokument juni 2006 I veiledning til forskrift 31. august 2001 nr 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Til 2 Virkeområde med mer Under overskriften Begrepet

Detaljer

INTRODUKSJON Kap.: 1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse

INTRODUKSJON Kap.: 1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse Side: 1 av 12 Rutiner og prosedyrer for hvordan Tønsberg DK etterlever lover og forskrifter På de følgende sidene gjennomgås de lover og forskrifter som berører TDK på området helse, miljø og sikkerhet.

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR Fallsikring og redning Nr.:113 Gjeldende fra dato: 05.05.08 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 INNHOLD 1. Formål 2. Målgruppe 3. Krav til kompetanse for bruk av fallsikringsutstyr

Detaljer

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2015

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2015 I Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 IK-HMS 5 101050500 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø-

Detaljer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer HMS I 1986 ble deler av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for besetningsmedlemmer

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT STYRINGSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1

ENDRINGSFORSKRIFT STYRINGSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1 Forskrift om endring i forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 23. desember 2013 i medhold av lov

Detaljer

Likheter og ulikheter mellom redningsdykkere og kai og anleggsdykkere

Likheter og ulikheter mellom redningsdykkere og kai og anleggsdykkere Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 4. Likheter og ulikheter mellom redningsdykkere og kai og anleggsdykkere Data til denne sammenligningen er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi sendte spørreskjema

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.08.2017 2017/8939 DERES DATO 12.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE JAG ASSISTANSE AS Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO Att. Alette Reinholdt

Detaljer

Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven

Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven Det er kommet svar fra ni høringsinstanser til forslaget om virkeområdeforskrift for skipsarbeidsloven. Av disse hadde

Detaljer