Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk"

Transkript

1 Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller innenfor Arbeidstilsynets tilsynsområde. Opplæring og dykkerbevisene gir i praksis en begrensning, ved at disse kun utstedes for dykking ned til 50 meter. Det er dykkeoperasjonen som er kjerneområdet for forskriften. Forskriften gjelder for dykkevirksomhet som faller inn under arbeidsmiljøloven. Den gjelder for dykking ned til 50 meter, inkludert operasjonelle forhold. Med operasjonelle forhold menes selve dykkeaktiviteten, og tilhørende aktiviteter relatert til dykkeoperasjonen. Forskriften omfatter krav om nødvendig utstyr, personell som bistår ved dykket fra båt eller land, kommunikasjon, dokumentasjon med mer. Anvendelse av forskrifter til arbeidsmiljøloven er begrenset av lovens virkeområde. Et forhold av betydning for forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykken, er at sjøfart er unntatt fra arbeidsmiljøloven. Fra tid til annen reises nemlig spørsmålet om dykking fra skip er sjøfart og dermed underlagt sjøfartslovgivningen, ikke arbeidsmiljøloven. Spørsmålet som reises er oftest om dykking som sådan er sjøfart, og ikke om selve arbeidsoperasjonen som skal utføres under vann anses som sjøfart. Det som er særegent for dykking er at dykkingen i seg selv ikke er det arbeidet som skal utføres. Dykkingen er den måte en arbeidstaker kan ta seg fram til stedet hvor arbeidet skal utføres og kunne oppholde seg der mens arbeidet pågår. Utgangspunktet må derfor være om arbeidet under vann er sjøfart, hvilket vil være avgjørende for hvilket regelsett som skal gjelde for arbeidsoppdraget. I en kjennelse truffet 17. oktober 2007 har Høyesterett i en straffesak vurdert om dykking fra båt skal regnes som sjøfart og dermed unntas fra arbeidsmiljølovens bestemmelser. Høyesterett kom fram til at dykkingen i det foreliggende tilfellet ikke hadde slik tilknytning til et fartøy at det vil være naturlig å si at vedkommende hadde arbeid på skip. Høyesterett la blant annet vekt på at det er de spesielle forhold knyttet til det å ha sitt arbeid på skip som begrunner særlovgivningen for sjøfolk. Dette trekker i retning av at dykkevirksomheten som sådan i utgangspunktet ikke faller inn under sjøfartslovgivningen selv om dykkingen foregår fra skip. Høyesteretts kjennelse har gitt et avgjørende bidrag til avklaringen av den usikkerhet som dels har hersket om dykking fra fartøy. Det er nå slått fast at dykking, uansett hvor det dykkes fra - herunder dykking fra skip - reguleres av arbeidsmiljøloven med tilhørende dykkeforskrift. Avgrensningen vil være den samme i forhold til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk. Forskriften gjelder ikke for dykking som faller inn under Petroleumstilsynets tilsynsområde i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen og petroleumsrelaterte landanlegg. 3 Hvem forskriften retter seg mot Forskriften gjelder for dykking som utføres av virksomhet som faller inn under arbeidsmiljøloven. Dette innbefatter blant annet at forskriften gjelder for dykkerinstruktører og for den som skal utøve dykking i vitenskapelig hensikt (jf 24). Videre gjelder forskriften som hovedregel også for vernepliktige, militære og politiets tjenestemenn, med de unntak som følger av arbeidsmiljøloven eller som angitt i denne forskrift 2, jf. også 3. 1

2 Forskriften gjelder for beredskapsdykkere, slik som brann- og redningstjeneste og Redningsselskapets dykkere. Forskriften gjelder blant annet ikke for fritidsdykking, som reguleres av forskrift oktober nr 1134 om trykkleiken ved sportsdykking. Forskriftens krav om dykkerbevis gjelder ikke for forskere og helsepersonell som skal utføre påkrevd arbeid i trykksatt trykkammer. Dersom det oppstår en situasjon hvor det er nødvendig å få medisinsk personale inn i trykksatt trykkammer, så skal dette være mulig. I slike situasjoner må det sikres at personalet er medisinsk klarert for å utsettes for forhøyet trykk. Til 4 Definisjoner Dekompresjon skal gjennomføres i henhold til anerkjente dykketabeller. I dykketerminologi er det vanlig å benytte betegnelsen dekompresjon om den ekstra tid dykkeren i visse tilfelle skal stoppe under oppstigningen for å kvitte seg med overskudd av inertgass i henhold til dykketabeller, dykkecomputere eller øvrige pålagte rutiner. Et dykk som ikke krever spesielle dekompresjonsstopp blir ofte kalt dykk uten dekompresjon. Slike dykk kan også bli betegnet som direkteoppstigningsdykk. (Ref. Norske dykke- og behandlingstabeller s.60: Forebyggelse av trykkfallsyke, pkt.1). Overflateforsynt dykking er det samme som slangedykking. Andre kapittel: Planlegging, risikovurdering og organisering av arbeidet Til 5 Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjonen Denne risikovurderingen skal være skriftlig, jf HMS-forskriften (internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res 6. desember 1996 nr nr. 6. Ved risikovurderingen skal det legges vekt på omkringliggende forhold som kan ha betydning for dykkeoperasjonen. Slike omkringliggende forhold kan eksempelvis være dybdeforhold, bølgehøyder, værforhold, sikt, strøm, temperatur, utstyrsbehov, beredskapsbehov, fartøybevegelser, kraner og andre løfteoperasjoner i området, eventuelle utslipp eller inntak i nærheten av dykkeområdet. Dersom det dykkes fra en flytende arbeidsplattform, må denne sikres mot avdrift. Overflateforsynt dykking anbefales ved alle typer arbeidsdykking. Særlig gjelder dette i de tilfeller hvor det er en risiko for at dykkeren kan sette seg fast. Her vil det klart sikreste alternativet være overflateforsynt dykking. Virksomheten må starte med en risikovurdering for å etablere overordnete sikkerhetsprosedyrer ( 6). På overordnet nivå skal det også utarbeides beredskapsplan og nødprosedyrer ( 7). For den enkelte dykkeoperasjon må det i tillegg utarbeides en skriftlig arbeidsinstruks, jf 8. Til 6 Sikkerhetsprosedyrer På bakgrunn av en risikovurdering skal det utarbeides sikkerhetsprosedyrer, som gjelder for alle arbeidsoppdrag. Det forutsettes at arbeidsgiver benytter godkjent dykkerlege til å gi råd om fysiologiske, medisinske og hygieniske faktorer av betydning for dykkerens helse og sikkerhet. Til 7 Beredskapsplan og nødprosedyrer Nødprosedyrene må omfatte en beskrivelse av den enkeltes oppgaver og plikter i en nødssituasjon. Arbeidsgiver skal gi opplæring og øvelse i nødprosedyrer og de oppgaver som den enkelte har i en ulykkes- eller faresituasjon. 2

3 Det må fremgå av beredskapsplanen hvordan man kan få en dykker som trenger hjelp i sikkerhet. Det må også fremgå av planen hvilken rolle dykkerlegen skal ha ved situasjoner som krever medisinsk kompetanse, og hvor man skal henvende seg Ved dykkerulykker skal arbeidsgiver kontakte vakthavende dykkerlege (Ullevål sykehus, Oslo tlf , Sørlandet sykehus Kristiansand tlf , Haukeland Universitetssykehus, Bergen tlf eller Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø tlf ) for råd og organisering av blant annet behandling og transport. Ved akuttsituasjoner, ring medisinsk nødtelefon 113. Til 8 Arbeidsinstruks På bakgrunn av en risikovurdering av det enkelte arbeidsoppdraget, skal det i hvert enkelt tilfelle utarbeides en skriftlig arbeidsinstruks. Dersom nytt oppdrag etter en ny vurdering av de forhold som er listet opp i 8, anses å ikke medføre endringer i risikoforhold, kan tidligere utarbeidet arbeidsinstruks legges til grunn. Til 9 Krav om utstyr for forsvarlig dykking Kravene til utstyret reguleres i sjuende kapittel. Til 13 Meldeplikt Alle dykk som planlegges med dekompresjonsstopp skal meldes på forhånd. Når det ikke lar seg gjøre å forhåndsvarsle, eksempelvis ved rednings- og nødssituasjoner, skal slik melding sendes så snart som mulig. Meldeplikten omfatter kun dykkeoperasjoner hvor anerkjente dykketabeller angir dekompresjonsstopp. Velger man å legge inn sikkerhetsstopp uten at dette følger av tabellen, regnes ikke dette som dekompresjonsstopp, og dykket skal ikke meldes. Til 14 Krav til meldingen Meldingen skal sendes til Arbeidstilsynet i den region hvor dykkeoppdraget skal skje. Slik melding kan sendes på e-post. Til 15 Krav til innhenting av samtykke ved forsøksdykking Jf definisjonen i 4; det er påvirkningen på dykkeren som er det essensielle. Søknad om samtykke sendes til AT Region Vestlandet. Søknad kan sendes både via alminnelig postgang eller som e-post. Til 16 Innhold i søknad om samtykke Opplistingen i 16 er uttømmende, og alle punktene a-p må være omtalt i søknaden. Arbeidstilsynet vil likevel kunne kreve tilleggsinformasjon, om nødvendig. Tredje kapittel: Kvalifikasjonskrav Til 17 Grunnleggende kvalifikasjonskrav Til b): Det forutsettes at opplæringen også omfatter virksomhetens rutiner for hvor ofte vedlikeholdet må utføres, f. eks. daglig, periodisk, før og etter hver dykkeoperasjon ol. Til 18 Kvalifikasjonskrav til dykkerleder Til a): I den vurderingen arbeidsgiver må foreta for å se om kvalifikasjonskravene er oppfylt, kan vedkommende se hen til EDTC (European Diving Technology Committee) dokument 3

4 Diving Industry Competence Standard, som presiserer innholdet av relevant erfaring. EDTC har anbefalt at dykkeleder er minimum 24 år, har to års relevant erfaring som yrkesdykker og skal kunne dokumentere minimum 200 relevante yrkesdykk. Ved vurderingen kan man ta hensyn til dykkeoperasjonens vanskelighetsgrad og omfang. Til b): Adgangen til å være dykkerleder uten kurs, men med erfaring, er først og fremst en overgangsregel for de som har praktisert over lengre tid som dykkerleder. Arbeidstilsynet har lagt til grunn at i løpet av noen år etter forskriftens ikrafttredelse vil alle dykkerledere ha gjennomført kurs i dykkeledelse. Dokumentasjonen må gi grunnlag for å vurdere om vedkommende er skikket til å være dykkerleder for den aktuelle dykkeoperasjonen. Den må blant annet vise til de dykkeoperasjoner hvor vedkommende har vært leder og gi attestasjon for kvalifisert ledelse. Dokumentasjonen må være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og verneombudet. Til 19 Kvalifikasjonskrav til dykker Dette omfatter opplæring i det arbeid som skal utføres. Jf også 28 om nødvendig fagopplæring for å kunne utføre arbeid under vann på en sikker måte. Til 21 Kvalifikasjonskrav til den som skal utføre lineholderfunksjonen Minimumsbemanning ved en dykkeoperasjon er at det benyttes en dykkerleder, en dykker og en reservedykker. Dykkerleder eller reservedykker kan i tillegg utføre lineholderfunksjonen, eller denne oppgaven kan utføres av en fjerde person. Til 22 Bestemmelsen omfatter også fritidsdykkerinstruktører. Med praktisk opplæring forstås instruksjon i eller under vann. Fjerde kapittel: Sikkerhetsopplæring Til 23 Krav til virksomhet som skal drive sikkerhetsopplæring Sikkerhetsopplæringen skal gi kompetanse til å foreta slike risikovurderinger som nevnt i 5. Kravene til opplæringsinstitusjonen medfører ingen offentlig godkjenning. Tilsynsmyndighetene kan kreve fremlagt dokumentasjon på at kravene i forskriften er oppfylt. I tillegg til at virksomhetene kan underlegges alminnelig tilsyn, vil Arbeidstilsynet føre tilsyn med virksomhetenes sikkerhetsopplæring. Til 24 Utstedelse av dykkerbevis Det er den som driver sikkerhetsopplæringen som skal utstede dykkerbevisene. Kravene til dykkerbevisene reguleres i 26. Til 25 Dokumentert sikkerhetsopplæring dykkerbevis til a) 1. ledd: Klasse A vil omfatte enkle arbeidsoppgaver, eksempelvis inspeksjonsdykking, fotografering under vann, prøvetaking, vitenskapelig arbeid innen marin biologi eller marin arkeologi med lettere slamsuging. Klasse A vil videre tillate bruk av enklere arbeidsutstyr. Ved mer krevende arbeidsoppgaver skal det gjøres en risikovurdering for å vurdere om det behøves dykker med dykkerbevis klasse B. Arbeidsoppgaver som innebærer å plassere eller flytte tunge innretninger under vann, 4

5 omfattende anleggs- og vedlikeholdsarbeid eller lignende, sveising og sprengning, krever dykkerbevis klasse B med eventuell fagopplæring i tillegg, jf. 28. Sikkerhetsopplæringen skal inkludere kunnskap om markering av dykkested i henhold til sjøveisreglene, jf 35. Til 25, a) 3. ledd: Dykking i vitenskapelig hensikt vil oftest medføre observasjon og innsamling av data i løpet av begrenset tid. Verktøy er oftest av enklere type med lav eller ingen risiko ved bruk, jf. ovenfor til 25, bokstav a, første ledd. Til 25, a) 4. ledd: En uke vil i denne sammenhengen tilsvare en vanlig arbeidsuke på 40 timer, inkludert nødvendige pauser. Til 25, b) 1. ledd Det skal gis sikkerhetsopplæring i vanlige typer pustegass. Vanlig pustegass omfatter i praksis luft og nitrox. I tillegg til de områder for sikkerhetsopplæring som er opplistet i bestemmelsen, kreves det fagopplæring, jf 28. Til 25, b) 2. ledd: Dykkeren må først gjennomføre 7 ukers opplæring til dykkerbevis klasse A før 9 ukers opplæring til klasse B kan påbegynnes; totalt 16 uker. Til 26, 1. ledd: Arbeidstilsynet forutsetter at skolene samarbeider om utformingen av dykkerbevisene. Femte kapittel: Krav til den som skal dykke Til 27 Krav om helseerklæring og dykkerbevis Arbeidsgiver skal kontrollere at arbeidstaker har nødvendige dykkerbevis/sertifikater og gyldig helseerklæring. Til 28 Fagopplæring 1.ledd: Når det gjelder virksomhet som er etablert med redningsdykkertjeneste, krever dette spesiell fagkompetanse som tar hensyn til de oppgaver og farer som redningsdykkeren kan utsettes for. Virksomhetene må selv eller i samarbeid med dykkerskole etablere en fullverdig opplæring av redningsdykkerne. Det bør derfor utvikles en felles minimumsstandard eller fagplan som legges til grunn for opplæringen. 3.ledd: Kompetansebeviset utstedes av den som har stått for fagopplæringen, f. eks. dykkerskolen eller virksomheten selv. Til 29 Dykkerinstruktører - fritidsdykking 1.ledd: Den som har dykkerbevis klasse A eller B trenger ikke i tillegg å ha opplæring etter standardene. Til 30 EØS-borger Ved søknad kan EØS-borger gis adgang til å utøve yrke som dykker på de vilkår som 5

6 fremgår av 30. Arbeidstilsynet gir tillatelse dersom vilkårene er oppfylt. Arbeidstilsynet skal forberede og avgjøre søknaden uten ugrunnet oppholdt. Hvis det antas at søknaden ikke kan besvares i løpet av en måned etter at søknaden er mottatt, skal det gis et foreløpig svar, jf. forvaltningslovens 11 a. Søknad om tillatelse til å utøve dykking skal sendes til: Arbeidstilsynet Vestlandet, Postboks 44, 5803 Bergen, e-post: Til 31 Adgang til yrkesmessig dykking for borgere fra land utenfor EØS-området Borgere fra land utenfor EØS-området må også søke Arbeidstilsynet om tillatelse for å utøve yrke som dykker. Søknad om tillatelse skal inneholde informasjon som angitt i 31. Til både 30 og 31; Det er ikke nødvendig å søke Arbeidstilsynet om tillatelse for å utøve yrke som dykker for utenlandske borgere som har tatt sin dykkerutdannelse i Norge, og har norsk dykkerbevis (dykkersertifikat). Arbeidstilsynet har utarbeidet en tabell som sammenligner ulike utdannelser. Se tabell: Minimumsvilkår for å få tillatelse etter 30 og 31. Sjette kapittel: Operasjonelle krav Til 32 Forsvarlig bemanning Første ledd omtaler den klare hovedregel; enhver dykkeoperasjon skal bestå av en grunnbemanning på minimum en dykkerleder, en dykker og en reservedykker. Annet ledd omhandler ytterligere bemanning. I alle tilfeller skal bemanningen stå i forhold til de arbeidsoppgaver som skal utføres, og den fare som dykkerne kan utsettes for. Når det er behov for flere dykkere i vannet samtidig, må en risikovurdering ligge til grunn for valg av størrelse på bemanningen utover grunnbemanningen. Tredje ledd omhandler redningsdykkere som rykker ut med helikopter. Hovedregel er at det skal benyttes helikopter som har tilstrekkelig plass til minimumsbemanning som fremgår av 32, 1. og 2. ledd. I visse tilfeller må størrelsen på bemanningen avpasses etter plassforholdene i helikopteret. Mannskap i helikopteret vil i slike situasjoner måtte ivareta enkle oppgaver for å redde liv. En av mannskapet i helikopteret skal som et minimum kunne ivareta lineholderfunksjonen, jf forskriften 21 om krav til lineholderfunksjonen. Dersom det ikke er tilgjengelig mannskap i helikopter som kan ivareta lineholderfunksjonen, er det ikke forsvarlig å rykke ut. Fjerde ledd er et unntak fra hovedregelen i første ledd. Unntaket er begrenset til fritidsdykkerinstruktører som driver opplæring av fritidsdykkere (sportsdykkere). Unntaket er særlig beregnet på bassengtrening, hvor man oppholder seg på dybder hvor man kan stå på bunnen og samtidig ha hodet over vann. Det må utover dette etter en risikovurdering konkluderes om det er behov for assistanse av en reservedykker i den enkelte dykkeoperasjon. Til 33 Dykkerleders og reservedykkers oppgaver Dykkerlederens og reservedykkerens oppgaver fremgår av bestemmelsen. Det presiseres at i tillegg til kommunikasjon med dykkeren må dykkerlederen også ha kommunikasjon med tilstøtende arbeid eller annen aktivitet som kan ha påvirkning på dykkeoperasjonen. Til 34 Overvåkning av dykkeoperasjoner 6

7 Overvåkningen skal primært være kontinuerlig telefonkontakt med dykkeren. Eventuelt kan det nyttes annet utstyr som gjør det mulig å høre og kommunisere med hverandre, slik at dykkerleder/lineholder hele tiden hører dykkerens pustemønster, og at lineholderen har kontinuerlig kontakt med dykkeren via livline. Overvåkingen skal inkludere kontroll med at dykke- og behandlingstabeller overholdes. Det er krav om at dykkerstedet markeres når det foregår dykkeoperasjoner. Markeringskravet skal hindre at fartøy eller annet kommer i dykkesonen. Markering av dykkerstedet gjøres i samsvar med sjøveisreglene, jf regel nr. 42 i forskrift til skipssikkerhetsloven 16. februar 2007 nr. 9 om forebygging av sammenstøt på sjøen (sjøveisreglene). All dykking skal markeres uavhengig av hvor dykkingen foretas, og sjøveisreglene bør benyttes i alle tilfeller. Til 35 Bruk av dykke- og behandlingstabeller Dykkeoperasjoner må tilrettelegges slik at nødvendige pauser/fritid blir lagt inn mellom dykkene. Annet ledd i bestemmelsen tillater bruk av e-verktøy (også kalt dykkecomputere eller edob; elektronisk dykke- og behandlingstabell) dersom anerkjente dykke- og behandlingstabeller er lagt inn i edob på en forsvarlig måte slik at dykkingen blir minst like sikker som ved direkte bruk av tabellene. Før bruk av edob, må virksomhetene foreta en risikovurdering av om edob gir nødvendig og minst like sikker dykking som bruk av tabeller direkte for det aktuelle dykkeoppdraget. Siste ledd presiserer at SCUBA-dykking ikke skal planlegges med dekompresjonsstopp. Stopp i vann uten at dette følger av dykketabellene (sikkerhetsstopp) skal forstås som dykk uten dekompresjon dvs. direkteoppstigningsdykk. Til 36 Kommunikasjon og kommunikasjonssystemer Kravet om talekommunikasjon gjelder uavhengig av om dykket ledes fra overflaten eller under vann. Kravet om talekommunikasjon medfører at håndsignaler eller rykk i line ikke er tilstrekkelig. Talekommunikasjon innebærer at personene involvert (dykkerleder, dykker og reservedykker) skal kunne snakke sammen, også under vann. Fritidsdykkerinstruktører skal ha talekommunikasjon med hverandre. Til 37 Reservepustegass Reserveforsyningen må basere seg på en vurdering ut fra kjente standarder, f. eks NORSOK. Til 38 Trykkammer Når et dykk krever dekompresjonsstopp skal det være trykkammer på stedet som er klargjort for bruk. Valg av trykkammer må gjøres i forhold til dykkerarbeidets varighet og omfang. Trykkammeret skal være utformet og innredet for formålet. Der det planlegges dykkeoperasjoner med dekompresjon, og det kan bli nødvendig med mer enn én dykker samtidig i trykkammeret, bør trykkammeret ikke ha mindre utvendig diameter enn 1800 mm. Ved andre dykkeoperasjoner som planlegges med dekompresjon bør trykkammeret normalt ha minst 1500 mm utvendig diameter. Trykkammer med utvendig diameter ned til 1300 mm bør bare brukes ved mindre dykkeoperasjoner der dekompresjon kan bli nødvendig, og hvor større kammer ikke er tilgjengelig. Det anbefales at man ved innkjøp av nye trykkammer bør legge seg på en utvendig diameter på 1800 mm. 7

8 Til 39 Dokumentasjon Dokumentasjonen bør foreligge i en papirversjon, men kan også legges inn i et datasystem med mulighet for utskrift. Arbeidstilsynet vil ved eventuell kontroll kunne be om utskrift av dokumentasjonen, Sjuende kapittel: Krav til dykkerutstyr Til 40 Krav til dykkerutstyret Dykkerutstyr er det utstyr som dykkeren må ha på seg/bære med seg for å kunne arbeide under vann. Arbeidsutstyr som benyttes for å utføre arbeid under vann, reguleres av forskrift om bruk av arbeidsutstyr, fastsatt ved kgl. res , nr 608, Arbeidstilsynets bestillingsnummer 555. De delene av dykkerutstyret som er personlig verneutstyr, reguleres av forskrift om personlig verneutstyr, av nr 1425, Arbeidstilsynets bestillingsnummer 524. Det forutsettes at eldre dykkerutstyr vil tilfredsstille sikkerhetskravene i forskriftene og i eventuelle standarder. Hvis ikke, må utstyret tas ut av bruk for eventuell oppgradering. Til 41 Krav til dykkeslange og livline Livline/sikkerhetsline er løfteutstyr, og reguleres av forskrift om maskiner, fastsatt ved kgl.res (best. nr. 522). Livline/sikkerhetsline skal normalt ha bruddstyrke med en sikkerhetsfaktor på 5, jf forskrift om maskiner, vedlegg 1, punkt og Til 42 Krav til dykkerpanel Dykkerpanel er nødvendig for å kunne ha sikker kontroll med forsyningen med pustegass. Arbeidsgiver må forsikre seg om at dykkerpanelet er forsvarlig vedlikehold og funksjonerer tilfredsstillende. Inntakssiden av dykkerpanelet skal ha to uavhengige forsyningskilder. Pustegassforsyningen skal være arrangert slik at om forsyningen til én dykker påvirkes uheldig, skal dette ikke påvirke forsyningen til andre dykkere. Det vises til NORSOK Standard U-100, om Bemannede undervannsoperasjoner. Krav til renhet i pusteluften følger av forskrift om kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern, nr 1674 (Bestillingsnummer 441) kapittel 7. Til 43 Krav til kommunikasjonsutstyr Det er viktig at kommunikasjonsutstyret er utformet slik at det gir god driftssikkerhet og at man har sikker kommunikasjon under alle forhold. Til 44 Krav til trykkammer Se også 38 med kommentarer. Trykkammeret bør av sikkerhetsgrunner utrustes med utvendig oksygenmåler som angir oksygeninnholdet i prosent. For å kunne slukke brann på en effektiv måte må det installeres vanntåkeanlegg på nye kammer. Kammeret bør om mulig være innredet slik at man har tilkomst til hodet av dykkeren. Til 45 Krav til regelmessig vedlikehold og kontroll Vedlikeholdet og kontrollen vil følge av vedlikeholdsrutinene. Rutinene skal kunne dokumenteres, se 39. Ved utarbeidelse av rutinene må det legges vekt på produsentens anvisninger, se 47. Se også forskrift om bruk av arbeidsutstyr 8 (best. nr. 555). 8

9 Til 46 Renhold Hyppigheten og omfanget av renholdet må beskrives i vedlikeholdsrutinene og fremgå av dokumentasjonen, jf. 39. Til 47 Krav om å følge bruksanvisninger Krav om å følge bruksanvisninger fremgår også av lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester av 3, siste ledd, Aktsomhetsplikt m.v.: Personer som nevnt i tredje og fjerde ledd plikter å gi bruker av forbrukerprodukt og mottaker av en forbrukertjeneste tilstrekkelig og relevant informasjon slik at disse settes i stand til å vurdere sikkerheten ved disse og eventuelt sikre seg mot fare, med mindre dette klart fremgår uten slik informasjon. Informasjonen skal være tydelig, lett tilgjengelig og tilpasset brukerens og mottakerens behov. Slike opplysninger medfører ikke fritak fra lovens øvrige krav. Åttende kapittel: Helse Til 48 Helsekrav Når det gjelder helseovervåkningen, så er det en fordel om denne vurderes over tid, blant annet for å kartlegge negativ helseutvikling som kan oppstå som følge av dykkingen. Det er derfor en fordel å sikre at helseundersøkelsene gir et bilde av utviklingen. Dette kan gjøres ved at man oppsøker samme lege/samme sted, eller at dykkeren selv tar vare på tidligere helsedokumenter/journaler. Dette kan redusere risikoen for negative helseeffekter over tid. Til 49 Behandling av trykkfallssyke Et annet begrep for det samme er dekompresjonssykdom. Behandlingen av trykkfallssyke skal begynne så snart som mulig. Muligheten for et vellykket behandlingsresultat, spesielt for alvorlig trykkfallssyke, er sterkt avhengig av tiden fra symptomene oppdages til behandling iverksettes. Se også Norske dykke- og behandlingstabeller. Til 50 Krav om førstehjelpsutstyr mm Hvilket førstehjelpsutstyr som er nødvendig, skal framgå av virksomhetens beredskapsplan, på grunnlag av råd fra godkjent dykkerlege. 9

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Bestemmelser for dykking, overflatesvømming og operering av trykkammer (SUP 12 (C))

Bestemmelser for dykking, overflatesvømming og operering av trykkammer (SUP 12 (C)) Bestemmelser for dykking, overflatesvømming og operering av trykkammer (SUP 12 (C)) fastsettes til bruk i Forsvaret Bergen, 04. juli 2011 Bernt Grimstvedt Kontreadmiral Generalinspektør for Sjøforsvaret

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Veileder IS-1879 Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Publikasjonens tittel: Veileder til Forskrift

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer