Rt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rt-1980-1428 "

Transkript

1 Page 1 of 7 Rt INSTANS: Høyesterett - dom DATO: PUBLISERT: Rt STIKKORD: (Continentaldommen II) Tidligere byskattelov 38 første ledd (nå skatteloven 44 første ledd) - utgiftsbegrepet. SAMMENDRAG: Et hotell hadde utgiftsført som driftsmidler diverse kunstgjenstander, således 6 malerier og 1 skulptur til samlet verdi kr Dette ble ikke godkjent av ligningsmyndighetene som tilbakeførte utgiftene. Høyesterett stadfestet ligningen. Uttalt at uttrykket «utgifter», når det dreier seg om anskaffelse av driftsmidler, er myntet på driftsmidler som forbrukes i den inntektsgivende virksomhet. Det kunne ikke antas at de kunstverker saken gjaldt var gjenstand for verdiforringelse ved slit og foreldelse. Hotellets anførsel om at driftsmidler som ikke var betydelige, kunne fradras i inntektsåret, selv om de ikke var forgjengelige, ble ikke tatt til følge. En anførsel om at 2 malerier og skulpturen som var anskaffet i forbindelse med ominnredning av hotellet, var fradragsberettiget som vedlikeholdsutgifter, jfr. 38 første ledd, punkt b, førte heller ikke frem. SAKSGANG: L.nr. 164/1980 PARTER: Staten v/ Finansdepartementet (advokat Frode Grotmol - til prøve) mot Hotel Continental A/S (høyesterettsadvokat O. Trampe Kindt). FORFATTER: Elstad, Løchen, Røstad, Mellbye, justitiarius Ryssdal. Dommer Elstad: Hotel Continental A/S, Oslo, kjøpte i årene en del malerier og andre kunst- og prydgjenstander til bruk i sine lokaler. Omkostningene ble i sin helhet utgiftsført i regnskapene for de respektive innkjøpsår på linje med kjøp av inventar. Ligningsvesenet i Oslo mente - etter at forholdet var klarlagt ved et bokettersyn - at omkostningene ikke kunne godtas til fradrag i den skattbare inntekt. Ved kjennelse av 27. november 1974 foretok ligningsnemnda etterligning. Den ble påklaget, men i det vesentlige opprettholdt ved kjennelse av 5. april 1976 fra overligningsnemnda. Ved stevning av 15. november 1976 gikk Hotel Continental A/S til søksmål mot Oslo kommune for å få prøvet etterligningen. Oslo byrett avsa 11. november 1977 dom med slik domsslutning: «1. Ligningen av Hotel Continental A/S for 1967, 1968 og 1969 oppheves for så vidt kunst m.v. til i alt kr ,- angår. 2. Saksomkostninger tilkjennes ikke.» Oslo kommune påanket avgjørelsen til Eidsivating lagmannsrett, som 19. mars 1979 avsa dom med denne domsslutning: «1. Byrettens dom stadfestes. 2. Saksomkostninger tilkjennes ikke.» Staten v/ Finansdepartementet har etter avtale med Oslo kommune overtatt saken med hjemmel i skattebetalingsloven av 21. november nr. 2, og har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken omfatter ikke alle de gjenstander som var tvistegrunnlaget i by- og lagmannsretten. Den er begrenset til å gjelde omkostningene ved innkjøp av 1) i 1967 maleri av Tore Heramb for kr ,2) i 1968 to malerier av Ø. Thurmann Nielsen for henholdsvis kr og kr , og 3) i 1969 ett maleri av en ukjent maler fra slutten av 1700-tallet for kr , ett maleri av Rudolph Thygesen for kr , ett maleri av Arne Bruland for kr , og endelig en bronseskulptur av Tone Thiis Schjetne hvor kunstnergodtgjørelsen og støpingen sammenlagt kostet kr Anken gjelder således 6 malerier og en skulptur ervervet med samlede omkostninger på kr Det er gitt uttrykk for at begrensningen skyldes et ønske om å forelegge for Høyesterett et

2 Page 2 of 7 klart avgrenset forhold, men ikke er ment å innebære en erkjennelse av at lagmannsrettens dom er juridisk riktig for den upåankede dels vedkommende. Det nærmere saksforhold og partenes anførsler for de tidligere instanser fremgår av byrettens og lagmannsrettens domsgrunner. Til bruk for Høyesterett er avholdt bevisopptak ved Oslo byrett 29. november og 6. desember Der ble avhørt fire vitner hvorav ett er nytt for Høyesterett. Det er lagt frem en del nye dokumenter som det ikke er grunn til å spesifisere. Side 1430 Saken foreligger for Høyesterett, når man ser bort fra den begrensningen som er nevnt, i samme skikkelse som den gjorde for lagmannsretten. Som tidligere for lagmannsretten erkjennes det at maleriene og skulpturen må anses som driftsmidler i den næring Hotel Continental A/S driver. Tvisten dreier seg om innkjøpsomkostningene er «utgifter» i den mening ordet ble brukt i den tidligere byskattelovs 38 - nå skattelovens 44 - særskilt i innledningsordene i første ledd og i første ledds punkt b, og om de i tilfelle skal komme til fradrag i bruttoinntekten helt ut i innkjøpsåret eller avskrives etter regelen i første ledd punkt c nr. 1. Staten v/ Finansdepartementet hevder som sin oppfatning at de omkostninger saken gjelder, ikke er «utgifter» i denne forstand. Det som er skjedd, er en ombytting av verdier. Omkostningene representerer ikke en inntektsforminskelse, men en inntektsanvendelse. De kan derfor ikke trekkes fra i bruttoinntekten. Slike kunstgjenstander som det er tale om - oljemalerier og en bronsjeskulptur - forringes ikke i verdi ved slit og elde. De er ervervet i dekorativt øyemed og oppfyller dette formål uten å forbrukes i næringen. I den utstrekning det måtte være nødvendig å rense, reparere eller restaurere kunstverkene, vil det være vedlikeholdsomkostninger som kan utgiftsføres. Det er irrelevant om deres omsetningsverdi stiger eller faller på grunn av konjuktursvingninger. Skattemessig får dette utslag når de realiseres eller kondemneres. Omkostningene ved innkjøpene er derfor ikke gjenstand for avskrivning etter 38 første ledd punkt c nr. 1. Ankemotpartens anførsel om at omkostninger til anskaffelse av mindre betydelige driftsmidler kan fradras i innkjøpsåret selv om de ikke forbrukes, bestrides å være riktig. Det samme gjelder anførselen om at 38 første ledd punkt b skal gi særskilt grunnlag for fradrag for de kunstverkene som ble anskaffet i forbindelse med ombyggingen av hotellets bar - bronseskulpturen og maleriene av Ø. Thurmann Nielsen. Heller ikke etter denne bestemmelse gir ombytte av verdier adgang til å gjøre fradrag. Subsidiært anføres at ombyggingen av baren ikke var vedlikehold til uforandret drift, men til en forbedret, og atter subsidiært at det i tilfelle måtte bli tale om en avskrivning over flere år som igjen har til forutsetning en verdireduksjon ved slit og elde. Staten v/ Finansdepartementet har lagt ned slik påstand: «1. Etterligningen av Hotel Continental A/S for inntektsårene 1967, 1968 og 1969 stadfestes for så vidt gjelder nektelsen av å godkjenne fradrag for 6 malerier og 1 skulptur. 2. Staten v/ Finansdepartementet tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett.» Hotel Continental A/S har fremmet de samme anførsler som tidligere for lagmannsretten, og har vist til lagmannsrettens gjengivelse av dem. Hovedpunktene er disse: Det var nødvendig å ominnrede hotellets bar. Som ledd i dette ble anskaffet maleriene av Ø. Thurmann Nielsen og bronseskulpturen. Side 1431 Det som ble foretatt, var en ominnredning og ikke en standardforbedring. Omkostningene må derfor kunne anses som utgifter til vedlikehold og fradras etter 38 første ledd punkt b. De øvrige anskaffelser må kunne gi adgang til fradrag for omkostningene etter innledningsordene i 38. Anskaffelsene må vurderes som fornyelse og forøkelse av det utstyr hotellet må ha for å kunne opprettholde sin standard. I den utstrekning det er tale om driftsmidler som ikke anses betydelige, må fradrag kunne gjøres i innkjøpsåret. Det hevdes at de aktuelle anskaffelsene sett i forhold til bedriftens størrelse - ca. 400 ansatte og en årsomsetning på ca. 70 mill.

3 Page 3 of 7 kr. - må vurderes som relativt ubetydelige. Men skulle man mene at et eller flere av kunstverkene, for eksempel maleriet av Rudolph Thygesen, må anses som et betydelig driftsmiddel, får det bli tale om avskrivning etter 38 første ledd punkt c nr. 1. Hotellfolk vil ikke ha lett for å akseptere at kunstgjenstander plassert i oppholdsrom forblir upåvirket av tidens tann. Hotel Continental A/S har lagt ned slik påstand: «1. Lagmannsrettens dom stadfestes for så vidt den er påanket. 2. Hotel Continental A/S tilkjennes saksomkostninger for alle retter.» Jeg er kommet til et annet resultat enn lagmannsretten. Første ledd i den tidligere byskattelovs 38 - nå skattelovens 44 - har disse innledningsordene: «Fra det antatte bruttobeløp av inntekten dras, - - -, alle utgifter som skjønnes å være pådratt til inntektens ervervelse, sikrelse og vedlikeholdelse. Til avdrag kommer således:» I det etterfølgende er det så nevnt flere spesielle forhold. Det vesentlige i saken er hvordan uttrykket «utgifter» i denne sammenheng er brukt. Slik jeg oppfatter det, er uttrykket - i den utstrekning det dreier seg om utgifter til anskaffelse av driftsmidler - myntet på driftsmidler som forbrukes i den inntektsgivende virksomhet. Dette fremgår av forarbeidene til skattelovene av 1911, og har støtte i en enstemmig skatterettslig teori. Det kan påvises unntak fra dette utgiftsbegrepet, for eksempel adgangen til å fradra utgiftene til nydyrking - nå skattelovens 44 tredje ledd. Men dette er positive unntak uten interesse for forståelsen av de deler av den tidligere byskattelovs 38 som har betydning for løsningen av den aktuelle saken - innledningsordene til første ledd og første ledd punkt b, som jeg senere skal komme tilbake til. Og jeg føyer til at det samme skatterettslige utgiftsbegrep etter min oppfatning må angi rammen for adgangen til å foreta avskrivning etter første ledd punkt c nr. 1. Utgangspunktet for den videre vurdering blir således om de driftsmidler saken gjelder, gjennom hotellets bruk verdiforringes ved slit og foreldelse, - eller sagt med andre ord om de forbrukes i næringen. Konkret gjelder saken 6 oljemalerier og en bronsjeskulptur. Det er kunstverk som ikke er laget og spesielt tilpasset for bruk i hotellet. De har sin kunstneriske verdi uavhengig av plasseringen der. Etter min oppfatning vil ikke disse kunstverkene, behandlet på rimelig forsvarlig vis, være gjenstand for verdiforringelse ved slit og Side 1432 foreldelse som følge av deres bruk som driftsmidler for hotellet. Det er riktig som nevnt av lagmannsretten, at deres verdi målt i penger vil kunne svinge, avhengig av herskende stilretninger, av konjunkturene osv. Men dette er verdisvingninger uten sammenheng med deres bruk som driftsmidler. Hotel Continental har, som nevnt før, hevdet at omkostningene ved anskaffelse av driftsmidler som ikke er betydelige, kan fradras i innteksåret selv om de ikke er forgjengelige. Etter min oppfatning er dette ikke holdbart. Både den direkte utgiftsføring av mindre betydelige driftsmidler, og den årlige avskrivning av betydelige driftsmidler, har som forutsetning at det dreier seg om driftsmidler som forbrukes næringen. Likevel ser jeg ikke bort fra at ligningsmyndighetene i en viss utstrekning praktisk har måttet, og vil måtte, avfinne seg med utgiftsføring i året av driftsmidler som ikke forbrukes. Men hva ligningsmyndighetene praktisk kan være nødt til å godta i så måte, må ikke føre til at utgiftsbegrepet tapes av syne, og kan ikke få betydning for vurderingen av klart identifiserbare kunstverker, anskaffet for beløp som ikke for noen av dem er ubetydelige. Når det gjelder bronseskulpturen og maleriene av Ø. Thurmann Nielsen, har Hotel Continental hevdet at fradragsadgangen følger av 38 første ledd punkt b, fordi anskaffelsene skjedde som ledd i en ominnredning av hotellets bar. Dette kan etter mitt skjønn ikke være holdbart. For det første må ordet «utgifter» i punkt b, på samme måte som i innledningsordene til paragrafen, ha referanse til driftsmidler som forbrukes. Jeg viser til det jeg tidligere har sagt om det. For det annet har jeg vanskelig for å skjønne at nyanskaffelser av kunstverker med en samlet kostpris til ca. kr kan betraktes som vedlikeholdsomkostninger. De deler av den tidligere byskattelovs 38 - nå skattelovens 44 - som har vært av interesse for saken, har stått uendret siden skattelovene kom i Jeg kan ikke helt fri meg fra en følelse av at

4 Page 4 of 7 det resultat jeg er kommet til, kanskje ikke representerer en hensiktsmessig løsning for hotellnæringen, vurdert etter tidens mål. Løsningen fører til at kapital anvendt til kjøp av kunst som driftsmiddel, vil være båndlagt til kunstverket realiseres, eventuelt kan fradras i inntekten fordi det ved en utskiftning er uselgelig, og det kan i neste omgang få negativ innflytelse på omfanget av de kunstkjøp som blir foretatt. Vurderingen av hva som er det hensiktsmessige og heldige ligger imidlertid utenfor domstolenes domene. Det er en sak for lovgivningsmyndighetene. Anken har ført frem. Staten v/ Finansdepartementet har krevd saksomkostninger for Høyesterett, og prosessfullmektigen har lagt frem omkostningsoppgave. Anken er erklært for å få avgjort et prinsippspørsmål, og løsningen har budt på tvil. Jeg mener at saksomkostninger ikke bør tilkjennes. Jeg stemmer for denne dom: Etterligningen av Hotel Continental A/S for inntektsårene 1967, Side og 1969 stadfestes for så vidt gielder nektelsen av å godkjenne fradrag for 6 malerier og 1 skulptur. Saksomkostninger tilkjennes ikke. Dommer Løchen: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. Dommerne Røstad, Mellbye og justitiarius Ryssdal: Likeså. Av byrettens dom (byrettsdommer Reidar Fagereng): Retten skal bemerke at etter regelen i dagjeldende byskattelovs 38, første ledds innledning må det foreligge en utgift som skjønnes å være pådradt til inntektens ervervelse, sikrelse og vedlikehold. Det er opplyst at de kunstverk, prydgjenstander og antikviteter som ble innkjøpt for den alt overveiende del er plukket ut av de interiørarkitekter saksøkeren hadde engasjert, slik at kunstverkene og gjenstandene for øvrig inngår som en integrerende del av lokalenes innredning. Bernhard Heiberg som var rådgivende arkitekt har som vitne forklart at den tidligere fontene ble fjernet, og skulpturen ble da kjøpt inn for å få et slags midtpunkt i rommet som ellers var vanskelig å innrede. Serigrafiene som ble brukt blant annet på soverommene var noe av det enkleste man kunne henge opp. Det var rimelige kunstverk - nesten like billig som rene reproduksjoner. Kunstverkene og de øvrige gjenstander ble alt kjøpt inn for å plasseres i lokalene som et ledd i de samlede interiør, og innkjøpene skjedde etter råd fra arkitekt og interiørkonsulent. Det foreligger her ingen pengeplassering, men kjøp av gjenstander som skulle passe inn i interiøret og miljøet etter en på forhånd lagt plan. Hvis det hadde vært tale om kjøp av kunst for å plassere penger måtte man ha funnet langt andre ting å kjøpe. Retten kan ikke finne at det her er tale om noen anskaffelse av kunst som pengeplassering. De kjøp det her gjelder er foretatt som et ledd i lokalenes innredning og utstyr for å få et tiltalende og trivelig miljø for saksøkerens kunder, det vil si gjester og besøkende. Innkjøpene kan ikke sees å gå ut over det som er naturlig og hensiktsmessig på et sted som vil ligge på topp. Skulpturen som er det dyreste av kunstverkene er kjøpt spesielt som et sentrum og blikkfang i et vanskelig rom og må også kunne aksepteres Når det gjelder maleriene dreier det seg om priser fra kr ,- opp til kr ,- plus et maleri som har kostet kr ,-. Bruk av malerier i hotell- og restaurantbransjen må anses som en naturlig måte å utsmykke enkelte rom på. Det dreier seg her om et begrenset antall malerier, tilsammen fem av nyere dato, og dette kan ikke anses som noe urimelig antall i forhold til de lokaler det her dreier seg om. De priser som er betalt er det heller ikke noe å bemerke til etter dagens forhold. At det ene maleri er betalt med kr ,- kan det heller ikke være noe å merke til når det er et bilde som passer særlig godt. Det dreier seg i dette tilfelle ikke om kunst som er innkjøpt av hensyn til de ansatte selv, for å skape trivsel på arbeidsstedet, for eksempel kunst på arbeidsplassen. Slike anskaffelser er skjedd av velferdshensyn og må anses som en slags sosiale utgifter og er ikke fradragsberettiget, jfr. Nobødommen (Lign. utv ). De innkjøp det her gjelder er ikke foretatt av hensyn til

5 Page 5 of 7 saksøkerens ansatte, men av hensyn til bedriftens kunder, det vil si for å trekke publikum til stedet som hotellgjester og restaurantbesøkende. Side 1434 Ominnredningen og de derav følgende innkjøp er skjedd for å skape større besøk og øke omsetningen og på den måte vil de investeringer som er foretatt kunne forrentes og avdras Spørsmålet om kunst- og prydgjenstander i en fabrikks kontor omfattes av en pantsettelse ble besvart benektende i en byrettsdom, jfr. RG I en artikkel i Jussens Venner, av Carl- Bernhard Kjelstrup, , antas at resultatet ville blitt et annet om det hadde dreiet seg om et hotell, hvor prydgjenstander må sies å være mere umiddelbart knyttet til driften. Retten er enig i at hotellbransjen her står i en særstilling. Kunst- og prydgjenstander i et hotell og en restaurant, i alle fall på det nivå det her gjelder, må sies umiddelbart å være knyttet til driften. Et sted må man imidlertid trekke grensen, slik at ikke en hver anskaffelse anses som en driftsutgift uansett hvor dyr den er. De gjenstander det her gjelder er imidlertid anskaffet som ledd i en samlet ominnrednings- og interiørplan og er holdt innen denne ramme. Utgiftene må regnes som moderate og akseptable. Kjøpet av skulpturen var som nevnt betinget av spesielle forhold og den ville ikke ha blitt kjøpt hvis den ikke skulle ha en særlig funksjon. Retten mener at det her foreligger en naturlig og påviselig sammenheng mellom anskaffelsen og næringen. Gjenstandene er kjøpt for å ha sin faste plass i publikumslokalene etter en på forhånd fastlagt plan i forbindelse med lokalenes ominnredning. Saksøkeren ville neppe ellers ha gått til disse innkjøp. Omhandlede anskaffelser må derfor etter rettens mening anses som driftsmidler i hotellets virksomhet. Spørsmålet blir da om utgiftene til anskaffelse av gjenstandene kan tillates fradragsført i sin helhet på anskaffelsestidspunktet i medhold av byskattelovens 38, første ledds innledning, eller om gjenstandene som følge av slit og elde kan tillates avskrevet med virkning for inntektsansettelsen etter reglene i byskattelovens 38, første ledds litra c. Saksøkeren hevder at gjenstandene må kunne avskrives på grunn av verdiforringelse, mens saksøkte benekter dette. Retten skal bemerke at avskrivning er den planmessige fordeling av et anleggsaktivas kostnad over flere regnskapsperioder. Avskrivningen skyldes den verdiforringelse som finner sted ved kapitalforbruket. Når det gjelder avskrivningens årsak er å merke at skatteloven bare godkjenner som avskrivningsgrunn «slit og foreldelse». Med dette menes både den direkte fysiske slitasje ved bruk og tidens tann og den økonomiske verdiforringelse som skyldes utidsmessighet. Normalt vil tidens krefter tære på drifts- eller hjelpemidlet, selv om det står ubrukt, og gjøre det mindre og mindre skikket til å gjøre sin tjeneste, samtidig som den tekniske og økonomiske utvikling vil gjøre det foreldet og til slutt verdiløst. Det dreier seg her om malerier, skulptur og prydgjenstander, antikviteter. Dette er gjenstander som ikke brukes i materiell forstand, men gjør sin nytte bare ved å beskues. Gjenstandene utsmykker lokalene og skaper atmosfære og miljø for gjester og besøkende. Som foran nevnt er skattelovens avskrivningsregler begrenset til slit og foreldelse. Noen direkte fysisk slitasje kan ikke sies å foreligge når det gjelder disse gjenstander. Hvis de påføres skade eller ødelegges er dette et tap i næring som det i tilfelle innrømmes fradrag for. Noe egentlig vedlikehold kreves normalt heller ikke. Når det gjelder elde kan man neppe si kunstgjenstander forringes bare på grunn av tidens gang, men oppfatningen og vurderingen av det enkelte kunstverk kan svinge med Side 1435 de skiftende tider. At prisene fluktuerer har imidlertid ikke betydning. Kunstgjenstander er gjenstand for verdivariasjoner i tidens løp, men verdien kan like godt stige som synke. I dette tilfelle dreier det seg om driftsmidler som er bestemt til varig bruk i saksøkerens bedrift. De kan da normalt avskrives over det antall år som svarer til driftsmidlets gjennomsnittlige brukstid, jfr. uttalelse fra Skattedirektøren i Ligningsutvalgets dommer og kjennelser m.v Som ovenfor nevnt kan man ikke fastsette noen bestemt brukstid for de kunstgjenstander det her gjelder. Man kan da ikke si at det dreier seg om forgjengelige driftsmidler, og noe beløp som svarer til verdiforringelsen det enkelte år lar seg ikke beregne. Retten finner etter dette å måtte legge til grunn at omhandlede kunstgjenstander kan påregnes å ha en blivende verdi som ikke forringes ved slit og elde. Det følger da av dagjeldende byskattelovs 38, første ledd, bokstav c, at gjenstandene ikke kan tillates avskrevet med virkning for

6 Page 6 of 7 inntektsansettelsen. Utgiftene til anskaffelse av gjenstandene må da tillates fradragsført i sin helhet på anskaffelsestidspunktene i medhold av dagjeldende byskattelovs 38. første ledds innledning, som hjemler fradragsrett for alle utgifter pådratt til inntektens ervervelse, sikrelse og vedlikeholdelse. Retten er etter dette kommet til at ligningen for 1967, 1968 og 1969 ikke er lovlig og må oppheves i den utstrekning den er angrepet. Ved den nye ligning må da omhandlede beløp på tilsammen kr ,- fradras ved inntektsbeskatningen Av lagmannsrettens dom (lagdommerne Frithjof Gripne, Bror Oscar Scherdin og Nils P. Langvand): Lagmannsretten er kommet til samme resultat som byretten. Lagmannsretten er enig med byretten i at de kunst- og prydgjenstander som saken gjelder, skatterettslig må bli å betrakte som driftsmidler i selskapets næringsvirksomhet, dvs. hotell- og restaurantdriften, og kan i det vesentlige slutte seg til byrettens begrunnelse. Dette har da heller ikke vært bestridt fra kommunens side, verken for byretten eller for lagmannsretten. Likningsnemnda og overlikningsnemnda har imidlertid lagt til grunn at gjenstandene ikke er driftsmidler i næringen og har således bygget på en uriktig rettsoppfatning når fradrag i inntekten ble nektet under behandlingen av etterlikningen for selskapet for inntektsårene 1967, 1968 og Likningen (etterlikningen) for nevnte inntektsår skulle etter dette bli å oppheve. Kommunen gjør imidlertid gjeldende at likningsresultatet er riktig idet fradrag skulle ha vært nektet av andre grunner. Kommunen hevder at anskaffelsen av kunstgjenstander ikke er utgift i skattelovens forstand, idet det dreier seg om ombytte av formuegoder. Som for byretten blir det anført at denne oppfatning også er lagt til grunn i praksis. Dette er dog ikke nærmere dokumentert fra kommunens side. Når det gjelder likningspraksis synes forholdet å være at spørsmålet ikke tidligere har kommet opp i andre tilfelle. Forklaringen synes å være at likningsmyndighetene først vil få kjennskap til en eventuell fradragsføring her etter at det er holdt bokettersyn. - Selskapets hotellsakkyndige vitner har forklart at kunst- og prydgjenstander fra hotellers side behandles regnskapsmessig på samme måte som annet inventar. Bokføringen skjer som ved annet inventarkjøp, slik at anskaffelsen enten blir direkte utgiftsført i sin helhet til Side 1436 fradrag i inntekten eller gjort til gjenstand for avskrivning. Man hadde hittil - med unntak for den foreliggende sak - ikke hatt noen problemer med likningskontorene på dette punkt. Når man for hoteller og restauranter først en gang aksepterer kunst- og prydgjenstander som driftsmidler i næringen, finner lagmannsretten i og for seg rimelig at det innrømmes fradrag i inntekten, enten ved direkte utgiftsføring eller ved avskrivning etter vanlige regler. Hovedregelen for driftsmidler er at anskaffelser kan utgiftsføres eller avskrives. I prinsippet er det ikke noe i veien for at et driftsmiddel ikke kommer til fradrag på noen av disse måter, men dette fremtrer i tilfelle som et unntak. Spørsmålet blir for så vidt om man her skal følge hovedregelen eller unntaksregelen. Det viktigste unntak gjelder erverv av grunnarealer. Disse er stort sett både uforgjengelige og verdifaste. Bygninger kommer derimot inn under hovedregelen, for så vidt som de er gjenstand for avskriving. Unntak gjelder dog for bolighus. Av interesse er lovkomitéens begrunnelse som lyder: «For vaaningshuse synes der dog ikke at være grund til at tilstede noget avdrag for værdiforringelse. Disse kan nemlig gjennem forsvarlig vedlikeholdelse bevares gjennem et saa langt tidsrum, at den aarlige avdragsprocent vilde bli høist ubetydelig. Hertil kommer, at værdien av saadanne huse ikke alene i byerne, men ogsaa mangesteds paa landet i utviklingens medfør vil være i stigende saa at værdiforringelsen ved ælde vil opveies.» Kunstgjenstander som malerier er ikke uforgjengelige i samme grad som grunnarealer. Men ved forsvarlig oppbevaring og behandling vil malerier kunne bevares over et så langt tidsrom at de for så vidt må kunne settes i klasse med grunnarealer. Derimot stiller kunstgjenstander som malerier langt svakere når det gjelder verdifasthet. Fra selskapets side er det hevdet - og etter lagmannsrettens mening med rette - at en betydelig del av samtidens malerkunst vil få en vesentlig redusert verdi i fremtiden - noe som heller ikke er direkte bestridt av kommunen. Dette antas å tilsi at man ved

7 Page 7 of 7 malerier som driftsmidler følger hovedregelen om fradrag i inntekten ved direkte utgiftsføring eller ved avskriving - iallfall når det som her ikke foreligger konkrete holdepunkter for verdifasthet. På tilsvarende måte må saken stille seg for skulpturen som etter omstendighetene må være vanskeligere å omsette enn maleriene. Hovedregelen om fradrag i form av direkte utgiftsføring eller avskriving må da så meget mer gjelde ved de øvrige gjenstander saken gjelder. Etter det standpunkt som her er tatt, må ligningen for de nevnte år bli å oppheve. Byrettens dom blir således å stadfeste

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

Rt-1982-1330 (337-82)

Rt-1982-1330 (337-82) Page 1 of 5 Rt-1982-1330 (337-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-10-01 PUBLISERT: Rt-1982-1330 (337-82) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: A hadde utbetalt sin hustru et utløsningsbeløp idet han

Detaljer

Rt-1964-636.

Rt-1964-636. <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 5 Rt-1964-636. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1964-06-06 PUBLISERT: Rt-1964-636. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Det kunne kreves betinget skattefritak for gevinst ved salg

Detaljer

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 Page 1 of 6 Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-11-04 PUBLISERT: Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 STIKKORD: (Dynpac) Skatterett. Sivilprosess. SAMMENDRAG: Et selskap

Detaljer

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 Page 1 of 5 Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-10-30 PUBLISERT: Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 STIKKORD: Skatterett. Tomtesalgsgevinst. SAMMENDRAG: - Spørsmål

Detaljer

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 Page 1 of 6 Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-06-14 PUBLISERT: Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 STIKKORD: Skatterett. Aksjer i næring - tap på driftslån og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 Page 1 of 5 Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-12-19 PUBLISERT: Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 STIKKORD: Skatterett. Aksjeskatteloven av 19. juni 1969 nr.

Detaljer

Rt-1984-891 (273-84)

Rt-1984-891 (273-84) <noscript>ncit: 3:03</noscript> Page 1 of 8 Rt-1984-891 (273-84) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1984-08-24 PUBLISERT: Rt-1984-891 (273-84) STIKKORD: Skatterett. Skatteloven 50. SAMMENDRAG: Skattyteren avskrev kr. 750000,- som uerholdelige

Detaljer

Rt-1963-944.

Rt-1963-944. <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1963-944. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1963-09-24 PUBLISERT: Rt-1963-944. STIKKORD: (Skattetakst) Den skattepliktige formue. SAMMENDRAG: I Oslo hvor skattetakstene legges til grunn også

Detaljer

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 Page 1 of 6 Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-10-10 PUBLISERT: Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 STIKKORD: Skatterett. Skatteloven 42 første ledd, 43 annet ledd

Detaljer

Rt-1977-566 skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1.

Rt-1977-566 <noscript>ncit: 4:02</noscript> skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1. Page 1 of 5 Rt-1977-566 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1977-06-04 PUBLISERT: Rt-1977-566 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Gevinst ved salg av tildelingsbevis foretatt før den konstituerende generalforsamling

Detaljer

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR!

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! Har ditt firma i løpet av de siste årene måttet bruke advokat for å bistå deg i skatte- eller avgiftssaker? Da har du sikkert betalt dine advokat

Detaljer

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60 Page 1 of 6 Rt-1990-59 (15-90) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-01-19 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1990-59 (15-90) STIKKORD: (Myra Båt) Entrepriserett. Panterett. Konkurs. Tingsrett. SAMMENDRAG: En entreprenør

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot

Detaljer

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 Page 1 of 5 Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-10-16 PUBLISERT: Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 STIKKORD: Skatterett. Ideelle organisasjoners skatteplikt

Detaljer

Rt-1980-173 Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning.

Rt-1980-173 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. Page 1 of 10 Rt-1980-173 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1980-02-05 PUBLISERT: Rt-1980-173 STIKKORD: Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. SAMMENDRAG: A, som hadde avsatt midler for senere

Detaljer

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 Page 1 of 5 Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-10 PUBLISERT: Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 STIKKORD: Skatterett. Tomtegevinst, jfr. skatteloven 43 fjerde

Detaljer

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 Page 1 of 5 Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-05-19 PUBLISERT: Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Skattepliktig aksjesalgsgevinst

Detaljer

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 Page 1 of 7 Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-24 PUBLISERT: Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 STIKKORD: Skatterett. Avskrivninger og fremføring av gevinst. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Rt-1973-87

Rt-1973-87 <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1973-87 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-01-27 PUBLISERT: Rt-1973-87 STIKKORD: Byskatteloven 46 annet ledd «selgende gruppe». SAMMENDRAG: Et aksjeselskap hadde solgt en større aksjepost

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, Trygve Skui (advokat Bjørn Eriksen til prøve) mot Staten v/statens naturskadefond

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356

HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 Page 1 of 9 HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-10-26 PUBLISERT: HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 STIKKORD: Skatterett. Kredittfradrag.

Detaljer

Rt-1973-679

Rt-1973-679 <noscript>ncit: 11:05</noscript> Page 1 of 6 Rt-1973-679 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-06-02 PUBLISERT: Rt-1973-679 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Kommanditist ble ved ligningen nektet fradrag i inntekten for avskrivning på

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00296-A, (sak nr. 2013/1013), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00296-A, (sak nr. 2013/1013), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 12. februar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00296-A, (sak nr. 2013/1013), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00734-A, (sak nr. 2014/1814), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00734-A, (sak nr. 2014/1814), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. april 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00734-A, (sak nr. 2014/1814), sivil sak, anke over dom, I. Lilleborg AS (advokat Jan B. Jansen) mot Staten v/sentralskattekontoret for

Detaljer

Rt-1965-1159.

Rt-1965-1159. <noscript>ncit: 9:05</noscript> Page 1 of 5 Rt-1965-1159. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1965-11-20 PUBLISERT: Rt-1965-1159. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Inntekt av travsport drevet som hobby er skattepliktig.

Detaljer

Rt-1982-789 (175-82)

Rt-1982-789 (175-82) <noscript>ncit: 12:09</noscript> Page 1 of 6 Rt-1982-789 (175-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-05-07 PUBLISERT: Rt-1982-789 (175-82) STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: A overdro ved «gavekjøpekontrakt» en fast eiendom til et skattefritt

Detaljer

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 Page 1 of 7 Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-06-21 PUBLISERT: Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Veritas var i Rt-1955-175 blitt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

Rt-1981-534

Rt-1981-534 <noscript>ncit: 3:02</noscript> Page 1 of 8 Rt-1981-534 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1981-04-10 PUBLISERT: Rt-1981-534 STIKKORD: Tidligere byskattelov 39 åttende ledd. SAMMENDRAG: Spørsmål om det kunne kreves betinget skattefritak

Detaljer

Rt-1999-1303 (324-99) - UTV-1999-1400

Rt-1999-1303 (324-99) - UTV-1999-1400 Page 1 of 8 Rt-1999-1303 (324-99) - UTV-1999-1400 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-09 PUBLISERT: Rt-1999-1303 (324-99) - UTV-1999-1400 STIKKORD: Skatterett. Fradrag for rehabiliteringsomkostninger.

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143

Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 Page 1 of 7 Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-11-28 PUBLISERT: Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Et norsk oljeselskap fikk

Detaljer

Rt-1967-897.

Rt-1967-897. <noscript>ncit: 2:01</noscript> Page 1 of 7 Rt-1967-897. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1967-08-26 PUBLISERT: Rt-1967-897. STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Enkelte aksjonærer (leieboere) i et gårdaksjeselskap ga selskapet foruten vanlig

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13

Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13 Page 1 of 7 Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1996-10-30 PUBLISERT: Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13 STIKKORD: Skatterett. Fradrag for avskrivning m.v. vedrørende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, Atle Øyvind Gunnheim Barlaup (advokat Andreas Bullen til prøve) mot Staten

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-079526SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagmann Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius

Detaljer

Rt-1981-1137

Rt-1981-1137 <noscript>ncit: 4:04</noscript> Page 1 of 10 Rt-1981-1137 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1981-10-09 PUBLISERT: Rt-1981-1137 STIKKORD: Gavesalg - avskrivningsgrunnlag. SAMMENDRAG: A fikk overdradd en eiendom med lagerbygg og maskiner

Detaljer

Rt-1988-7 (3-88)

Rt-1988-7 (3-88) <noscript>ncit: 41:14</noscript> Page 1 of 6 Rt-1988-7 (3-88) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1988-01-08 PUBLISERT: Rt-1988-7 (3-88) STIKKORD: Erstatningsrett. SAMMENDRAG: En eiendomsmegler som formidlet salg av en fast eiendom, hadde

Detaljer

Rt-1972-874

Rt-1972-874 <noscript>ncit: 5:04</noscript> Page 1 of 8 Rt-1972-874 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1972-09-19 PUBLISERT: Rt-1972-874 STIKKORD: Avskrivning på funksjonærboliger - landsskatteloven 44 første ledd litra c, punkt 1. SAMMENDRAG: Industribedrift

Detaljer

Rt-1952-150 Skattepliktig næringsvirksomhet, byskatteloven 36, første punktum. Fradragsposter.

Rt-1952-150 <noscript>ncit: 5:05</noscript> Skattepliktig næringsvirksomhet, byskatteloven 36, første punktum. Fradragsposter. Page 1 of 6 Rt-1952-150 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1952-02-16 PUBLISERT: Rt-1952-150 STIKKORD: Skattepliktig næringsvirksomhet, byskatteloven 36, første punktum. Fradragsposter. SAMMENDRAG: En kommisjonær

Detaljer

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 Page 1 of 6 Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-23 PUBLISERT: Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring.

Detaljer

Rt-1975-944

Rt-1975-944 <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 5 Rt-1975-944 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1975-09-25 PUBLISERT: Rt-1975-944 STIKKORD: Skatterett - indeksregulering av lån. SAMMENDRAG: Antatt at indekstillegget ikke kunne betraktes som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00512-A, (sak nr. 2010/1478), sivil sak, anke over dom, v/advokat Ola Ø. Nisja til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00512-A, (sak nr. 2010/1478), sivil sak, anke over dom, v/advokat Ola Ø. Nisja til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00512-A, (sak nr. 2010/1478), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt vest (Regjeringsadvokaten v/advokat Ola Ø. Nisja til prøve) mot

Detaljer

Rt-1987-1166 (334-87)

Rt-1987-1166 (334-87) Rt-1987-1166 (334-87) ncit: 1:01 Side I av 6 Rt-1987-1166 (334-87) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1987-10-02 PUBLISERT: Rt-1987-1166 (334-87) STIKKORD: Skatterett. Eiendomsskatt.

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

Rt-1983-243 (36-83)

Rt-1983-243 (36-83) <noscript>ncit: 9:04</noscript> Page 1 of 7 Rt-1983-243 (36-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-02-18 PUBLISERT: Rt-1983-243 (36-83) STIKKORD: Investeringsavgift. SAMMENDRAG: Antatt at en produksjonsbedrift pliktet å betale investeringsavgift

Detaljer

Rt-1962-909.

Rt-1962-909. <noscript>ncit: 1:01</noscript> Page 1 of 8 Rt-1962-909. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1962-10-05 PUBLISERT: Rt-1962-909. STIKKORD: Arv. Testament. Dødsgaver. - Skifte. Uskiftet bo. - Familierett. - Ektefellers formuesforhold. Ektepakt.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00348-A, (sak nr. 2014/1954), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00348-A, (sak nr. 2014/1954), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. februar 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00348-A, (sak nr. 2014/1954), straffesak, anke over dom, X (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Rt-1998-811 (225-98) - UTV-1999-760

Rt-1998-811 (225-98) - UTV-1999-760 Page 1 of 10 Rt-1998-811 (225-98) - UTV-1999-760 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-05-26 PUBLISERT: Rt-1998-811 (225-98) - UTV-1999-760 STIKKORD: Skatterett. Avskrivning. Reindrift. SAMMENDRAG: Reineier

Detaljer

Anonymisert klagekjennelse

Anonymisert klagekjennelse Oljeskattekontoret Anonymisert klagekjennelse Tittel Forsikring internpris, endringsadgang Ingress Kjennelsen gjelder for inntektsårene 2009 2010 Avsagt dato 30.09.2013 (søksmålfrist ikke utløpt) Lovhjemmel/rettsgrunnlag

Detaljer

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 Page 1 of 5 Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1994-07-01 PUBLISERT: Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 Page 1 of 8 HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-03-04 PUBLISERT: HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Skattefradrag.

Detaljer

Høyesterett Kjennelse.

Høyesterett Kjennelse. 11.01.2012 1 Utskrift fra Lovdata Høyesterett Kjennelse. Sivilprosess. Rettergangsbot. En part og hans advokat ble i herredsretten og av lagmannsretten etter kjæremål ilagt rettergangsbot med hjemmel i

Detaljer

Rt-1956-1323

Rt-1956-1323 <noscript>ncit: 9:05</noscript> Page 1 of 5 Rt-1956-1323 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1956-12-20 PUBLISERT: Rt-1956-1323 STIKKORD: Spørsmål om inntektsbeskatning. SAMMENDRAG: Den fordel skyldneren oppnår ved at hans gjeld foreldes,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 Page 1 of 8 Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-11-05 PUBLISERT: Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 STIKKORD: Skatterett. Tapsføring. SAMMENDRAG: Norsk Hydro hadde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. november 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom, Ventor Sp. Zoo PUH BRV Multi A og øvrige ansatte i Ventor Sp. Zoo, jf. liste

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-03-05 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Sakskostnader. To selskaper hadde i egen interesse dekket sakskostnadene

Detaljer

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning:

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning: SOLA-SAKEN Høyesteretts dom og kjennelse av 5. mars 1997 Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning: «Saken gjelder prøving av lovligheten av varslet boikott, jf. boikottloven

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Rt-1965-60.

Rt-1965-60. <noscript>ncit: 6:04</noscript> Page 1 of 11 Rt-1965-60. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1965-01-30 PUBLISERT: Rt-1965-60. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Spørsmål om rett til avskrivning på arbeider- og funksjonærboliger

Detaljer

Rt-1962-273.

Rt-1962-273. <noscript>ncit: 10:04</noscript> Page 1 of 7 Rt-1962-273. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1962-03-10 PUBLISERT: Rt-1962-273. STIKKORD: Skatterett - den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: En disponent og hovedaksjonær i et fondsmeglerfirma

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00467-A, (sak nr. 2007/1307), sivil sak, anke, Staten v/sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Atle J.

Detaljer

Rt-1986-97 (12-86)

Rt-1986-97 (12-86) <noscript>ncit: 1:01</noscript> Page 1 of 6 Rt-1986-97 (12-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-24 PUBLISERT: Rt-1986-97 (12-86) STIKKORD: Skatterett. Skatteloven 41 sjette ledd, og 50 annet ledd, jfr. regnskapsloven 4. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

Rt-1978-60

Rt-1978-60 <noscript>ncit: 10:06</noscript> Page 1 of 9 Rt-1978-60 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-01-25 PUBLISERT: Rt-1978-60 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Etter forutgående forhandlinger mellom A og en kommune ble tomtearealer som hørte

Detaljer

Høyesterett - HR-1994-29-B - Rt-1994-378 - UTV-1994-420

Høyesterett - HR-1994-29-B - Rt-1994-378 - UTV-1994-420 Høyesterett - Instans Høyesterett - Kjennelse. Dato 1994-03-24 Publisert Stikkord Skatterett. Eiendomsskatt for kraftverk. Sammendrag Fastsettelse av grunnlaget for eiendomsskatt ved taksering av kraftanleggs

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. april 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom, Riska Fjordcruise AS (advokat Morten Fotland til prøve) mot Staten v/skatt vest

Detaljer

Rt-1965-1094.

Rt-1965-1094. <noscript>ncit: 4:04</noscript> Page 1 of 8 Rt-1965-1094. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1965-11-06 PUBLISERT: Rt-1965-1094. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Skattesak. En enke som satt i uskiftet bo, eiet andeler

Detaljer

Rt-1970-1220

Rt-1970-1220 <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 6 Rt-1970-1220 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1970-10-24 PUBLISERT: Rt-1970-1220 STIKKORD: Byskatteloven 21 litra b og k - spørsmål om en trygdekasse var skattepliktig for sin utleievirksomhet

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Rt-1981-256

Rt-1981-256 <noscript>ncit: 4:04</noscript> Page 1 of 8 Rt-1981-256 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1981-02-20 PUBLISERT: Rt-1981-256 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: En assuranseagent krevet i medhold av dagjeldende byskattelov 38 (jfr. nåværende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer