Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet"

Transkript

1 Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 1. Instruks for merverdiavgiftsområdet 2. Delinstruks for forskningstjenester 3. Delinstruks for fradrag for inngående merverdiavgift 4. Delinstruks for kjøp av tjenester fra utlandet 5. Delinstruks for konsulent- og rådgivningstjenester 6. Delinstruks for undervisning, kurs og konferanser

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Delinstruks for merverdiavgiftsområdet FORSKNINGSTJENESTER 1. Generelt om regelverket I medhold av merverdiavgiftslovgivningen skal det beregnes utgående merverdiavgift ved omsetning av forskningstjenester. Med begrepet forskningstjenester mener vi tjenester innen forsknings- og utviklingsarbeid. Forsknings- og utviklingsarbeid defineres av OECD og norske myndigheter som: Kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap - herunder kunnskap om mennesker, kultur og samfunn - og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. Det er ikke noe skarpt skille mellom konsulenttjenester og forskningstjenester. Ettersom begge er å anse som avgiftspliktige vil det heller ikke være nødvendig å tydeliggjøre dette skillet klarere i henhold til merverdiavgiftslovgivningen. Undervisningstjenester er avgiftsfrie, og det er derfor viktig å avgrense undervisningstjenester fra avgiftspliktige forskningstjenester. Undervisningstjenester kjennetegnes ved at aktiviteten kan regnes som formidling av kunnskap. Det vises i den forbindelse til nærmere beskrivelse i egen Delinstruks for merverdiavgiftsområdet Konsulent- og rådgivningstjenester. Universitetet omfattes ikke av unntak for merverdiavgift i henhold til lov om merverdiavgift 3-10 Tjenester innen staten på grunn av avgiftspliktig omsetning til ikke-statlige virksomheter. 2. Sammenheng med interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet For at det skal beregnes merverdiavgift på en forskningstjeneste forutsettes det at tjenesten omsettes, som vil si at det skjer en ytelse av tjeneste mot vederlag. Dette sammenfaller med definisjonen av oppdragsprosjekter i UiTs interne Retningslinjer for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). I retningslinjen heter det blant annet: Med oppdragsfinansiert aktivitet (oppdragsprosjekter) forstås prosjekter som Universitetet utfører mot vederlag (betaling) fra ekstern oppdragsgiver, med krav til leveranser (med motytelse) ved avtale/kontraktinngåelse. 1

16 Det er arten av tjenesten som er avgjørende for hvorvidt et prosjekt skal defineres som oppdrag eller bidrag (motytelse), og ikke hvilke finansieringskilde som Universitetet mottar midlene fra. Videre kjennetegnes normalt et oppdrag av at ett eller flere av følgende momenter er til stede: Oppdraget er spesifisert med hensyn til resultatene som skal oppnås. Oppdragsgiver har rett til å påvirke utformingen av tjenesten Oppdragsgiver har rett til erstatning eller kompensasjon hvis tjenesten er mangelfullt utført Resultatet skal brukes i omsetningsøyemed/kommersiell sammenheng. Oppdragsgiver har eiendomsretten til forskningsresultatene. Det skal beregnes merverdiavgift i oppdragsprosjekter med mindre de er omfattet av fritak eller unntak i henhold til merverdiavgiftsloven. 3. Offentlige tilskudd Når det offentlige bevilger penger til et bestemt formål er dette ikke å anse som vederlag for en tjeneste (omsetning). Kunnskapsdepartementets (KD) grunnbevilgninger til forskning ved universitetene faller således utenfor omsetningsbegrepet. Tilskudd fra det offentlige kan likevel anses som omsetning dersom det er en direkte kobling mellom tilskuddet og motytelsen, jf. Instruks for merverdiavgiftsområdet punkt Dette betyr altså at også det offentlige kan kjøpe forskningstjenester. For eksempel kan KDs kjøp av en forskningstjeneste hos UiT anses som avgiftspliktig hvis det er en direkte kobling mellom tilskudd og motytelse, og ellers forholdene i punktlisten under punkt 2 ovenfor taler for dette, for eksempel kjøp av en forskningsrapport hvor KD har spesifisert oppdraget. 4. Midler kanalisert gjennom Norges forskningsråd (NFR) I all hovedsak er NFR en institusjon som kanaliserer forskningsstøtte til andre. Når universitetene mottar finansiering gjennom NFR basert på dagens standardavtaler anses ikke dette som vederlag for forskningstjenester, og det foreligger derfor ingen avgiftspliktig omsetning. 2

17 Midler kanalisert fra NFR til UiT UiT får midler direkte fra NFR (basisbevilgninger, programmer, FoU prosjekter), og det foreligger ikke omsetning. Staten Ingen omsetning Norges Forskningsråd Ingen omsetning UiT Hvis UiT kjøper forskningstjenester fra en annen institusjon/bedrift ved hjelp av NFRmidlene vil dette anses som avgiftspliktig. Ved kjøp av undervisningstjenester for kompetanseheving er kjøpet unntatt fra avgiftsplikt. 4.1 Samarbeidsprosjekter og konsortier I samarbeidsprosjekter gjelder spesielle regler. Med samarbeidsprosjekter menes prosjekter hvor UiT samarbeider med andre institusjoner om forskning finansiert gjennom NFR. I samarbeidsprosjekter er det vanligvis kun én av samarbeidspartnerne som er kontraktspart med NFR, og som koordinerer finansiering til de andre partene. Det skal ikke beregnes merverdiavgift mellom partnerne i slike samarbeidsprosjekter finansiert gjennom NFR hvis følgende vilkår er oppfylt: Det er et reelt samarbeidsprosjekt, som vil si at samarbeidspartnerne er medansvarlig for innhold og oppnådde resultater. Det bør på forhånd være bestemt hvor stor del av bidraget fra NFR som skal tilfalle hver av partene. Samarbeidsprosjekter organiseres som oftest i et konsortium. I konsortieavtalen reguleres arbeidsform og interne rettigheter og plikter mellom konsortiedeltakerne. Et konsortium består av en prosjektansvarlig (koordinator) og aktive samarbeidspartnere. Det er nødvendig å identifisere konsortiedeltakerne og deres bidrag i søknad eller kontrakt med NFR, fordi det normalt ikke skal beregnes merverdiavgift av deres bidrag. Dette i motsetning til innkjøp av tjenester fra underleverandører. Forutsetningen for merverdiavgiftsfritak er at konsortiedeltakeren er medansvarlig for innhold, oppnådde resultater m.v. 3

18 Midler kanalisert fra NFR via 3-part til UiT Eksempel 1: Når UiT er sidestilt samarbeidspartner/konsoriedeltaker Bedrift er kontraktspart med NFR. Det må framgå av søknad eller avtale mellom bedrift og NFR at UiT er reell samarbeidspartner. UiT Det beregnes ikke mva mellom bedrift/institusjon og UiT. Bedrift og UiT har felles ansvar overfor NFR for oppnådde resultater. Avtale mellom UiT og samarbeidspartnere ofte regulert i en konsortieavtale NFR Ingen omsetning Ikke mva Bedrift/ institusjon Midler kanalisert fra NFR via 3-part til UiT Eksempel 2: Når UiT er underleverandør UiT får midler via en 3 part (bedrift, annen offentlig institusjon) som har mottatt NFR midler. Forholdet er ikke regulert av en samarbeids-/konsortieavtale. UiT kan da bli å betrakte som underleverandør, og det vil foreligge omsetning. Staten Ingen omsetning Norges Forskningsråd 3-part (bedrift, annen offentlig Institusjon) Ingen Omsetning omsetning og mva-plikt UiT Mottakere av NFR- midler kan ønske å benytte midlene til å kjøpe tjenester eksternt ved gjennomføringen av et prosjekt. Med mindre det dreier seg om generell kompetanseheving i form av undervisning anses dette som avgiftspliktig omsetning på lik linje med annet kjøp av varer og tjenester. En slik samarbeidspart vil da anses som en underleverandør. Levering av tjenester fra en sidestilt samarbeidspartner med felles ansvar for oppnådde resultater i 4

19 prosjektet (konsortium) anses ikke som omsetning. Kanaliseringen av midlene fra NFR gjennom én av partnerne vil da ses på som en praktisk løsning av finansieringen av fellesprosjektet. Det skal i så fall ikke beregnes avgift i oppgjøret mellom samarbeidspartnerne. Nedenfor gis en oversikt over hvilken avgiftsplikt det er knyttet til ulike type partnere i et NFR- samarbeidsprosjekt: 1. Deltakere i konsortium Avgiftsbehandling: Ikke avgiftspliktig Forutsetning: Aktive samarbeidspartnere som har påtatt seg ansvar overfor prosjektansvarlig for å bidra med ressurser til å gjennomføre prosjektet. Må ansees som sidestilt samarbeidspartner med felles ansvar for resultater i prosjektet. 2. Sidestilte samarbeidspartnere Avgiftsbehandling: Ikke avgiftspliktig Forutsetning: Personer og institusjoner som deltar faglig i prosjektet uten å forplikte seg som konsortiedeltaker. Deres rolle framgår av prosjektbeskrivelsen. Må ansees som reell sidestilt samarbeidspartner med felles ansvar for resultater i prosjektet. 3. Underleverandører Avgiftsbehandling: Avgiftspliktig Forutsetning: Yter en vare- eller tjenesteleveranse, og er ikke ansvarlig for resultater i prosjektet. 4. Andre samarbeidspartnere som kommer med i prosjektet etter hvert Avgiftsbehandling: Må vurderes konkret i det enkelte tilfelle 4.2 Samarbeidsprosjekter som er finansiert av andre enn NFR Når UiT deltar i samarbeidsprosjekter som er finansiert av andre enn NFR, vil de samme reglene gjelde med hensyn til merverdiavgiftsvurderingen som for NFR prosjektene. Det er et krav at samarbeidspartnerne er nevnt i søknad eller kontrakt med finansieringskilden. 5

20 4.3 Støtte til bedrifter Ved de såkalte brukerstyrte programmene gir NFR direkte støtte (opptil 50 %) til bedrifter som ønsker å utvikle egen næring eller bedrift. NFRs støtte til bedriften ved denne type programmer anses ikke å være avgiftspliktig, ettersom NFR ikke mottar noen form for gjenytelse. Hvis derimot bedriften benytter tilskuddet til å kjøpe en forskningstjeneste fra UiT skal hele vederlaget (inkludert støtten fra NFR), med i beregningsgrunnlaget. UiT må i dette tilfellet avgiftsbelegge den forskningstjenesten de selger til bedriften. Dersom det i forbindelse med et oppdrag ytes tilskudd til forskningsinstitusjonen slik at vedkommende kan levere sine tjenester til en lavere pris, skal tilskuddet normalt ikke med i avgiftsgrunnlaget. Dette forutsetter at det er forskningsinstitusjonen som er den tilskuddsberettigede. Det er kun når det er oppdragsgiver som er den tilskuddsberettigede at tilskuddet skal med i avgiftsgrunnlaget. 4.4 Supplerende finansiering Dersom en forskningsinstitusjon driver forskning med støtte fra NFR, og det mottas supplerende midler fra for eksempel en næringsdrivende som ønsker at institusjonen skal gå videre med forskningen, skal den supplerende finansieringen anses som betaling for et forskningsoppdrag som skal avgiftsberegnes. 4.5 Unntak hvor midler fra NFR er avgiftspliktig I all hovedsak er NFR en institusjon som kanaliserer forskningsstøtte til andre. I noen tilfeller kjøper imidlertid NFR også tjenester til eget bruk, for eksempel innleie av programkoordinatorer eller kjøp av evalueringer, og de vil da måtte betale merverdiavgift på vanlig måte. 5. EUs rammeprogrammer, Nordisk Ministerråds programmer, Innovasjon Norge Tilskudd fra ovennevnte institusjoner basert på standardavtaler anses ikke som avgiftspliktig omsetning i relasjon til merverdiavgiftsloven. 6. Bidrag fra ideelle organisasjoner I den grad det ytes bidrag fra ideelle organisasjoner for at en forskningsinstitusjon skal bygge opp kompetansen på et felt, anses det ikke for å være omsatt forskningstjenester. Når ideelle organisasjoner kjøper tjenester som alminnelig aktør i markedet (for eksempel IT-tjenester eller opinionsmålinger) foreligger imidlertid ordinær tjenesteyting mot betaling. 6

21 7. Ulike private fond Forskningsaktivitet som blir finansiert av ulike private fond med forskning som formål, og hvor aktiviteten er sammenlignbar med aktiviteten til NFR som angitt ovenfor, kan likestilles med midler fra NFR med hensyn til avgiftsplikten, og altså være fritatt for avgiftsplikt. Det må skjønnsmessig vurderes i hvert enkelt tilfelle om det aktuelle fondet og avtalen om støtte er å anse som fritatt eller ikke. 8. Gavedisposisjoner Gaver til forskningsformål anses ikke som omsetning, og de regnes således ikke som avgiftspliktige. 9. Arkeologiske arbeider Det finnes ikke noe generelt unntak fra avgiftsplikt for arkeologiske oppdrag. Utgangspunktet er derfor at omsetning av slike tjenester er merverdiavgiftspliktige. I følge mval. 3-9 er imidlertid tjenester som er utført som ledd i offentlig myndighetsutøvelse fritatt for avgiftsplikt. Med utøvelse av offentlig myndighet menes å fatte beslutninger, vedta tiltak mv. overfor private rettssubjekter i kraft av offentligrettslige regler og uten grunnlag i privatrettslige avtaler. Ved UiT vil i de fleste tilfeller arkeologiske oppdrag falle inn under avgiftsfritaket for offentlig myndighetsutøvelse. Omfanget av fritaket er behandlet i brev fra Skattedirektoratet av 22. oktober Av dette brevet framgår blant annet følgende: AKTIVITET Registrering av automatisk fredede kulturminner på land og under vann, samt skipsfunn i medhold av kulturminneloven 9 og 14. Arkeologisk utgravning for Riksantikvaren Ytelse av tjeneste der UiT er underleverandør til en institusjon som utøver offentlig myndighetsutøvelse. VURDERING Dette anses som en tjeneste utført som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Ikke avgiftspliktig Dette anses som en tjeneste utført som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Ikke avgiftspliktig Dette anses ikke som tjeneste utført som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Avgiftspliktig 10. Professor II-stilling 7

22 Professor II-stillinger kan finansieres av ekstern part. Dette innebærer at den eksterne part betaler for en deltids undervisningsstilling i en nærmere angitt periode innen et gitt fagområde. Undervisningen kan også kombineres med noe forskningsarbeid. Slike prosjekter må vurderes på samme måte som andre eksternt finansierte prosjekter med tanke på avgiftsplikt, og det er viktig at avtalen er konkret på de punkter som har betydning for vurderingen av avgiftsplikten: Får oppdragsgiver eiendomsrett til resultatene? Er det noen restriksjoner på publisering av resultatene? Er arbeidet skreddersydd til finansieringskilden? Generelt er det uvanlig at slike prosjekt blir ansett som omsetning ettersom det oftest ikke er avtalt noen konkret ytelse til finansieringskilden, men i de tilfeller det utføres forskningsarbeid er det viktig å vurdere prosjektet med tanke på de ovennevnte momenter. 11. Stipendiater En doktorgradsavhandling kan finansieres av en ekstern part. Denne må da vurderes på samme måte i forhold til merverdiavgiftsplikt som andre prosjekter: Får oppdragsgiver eiendomsrett til resultatene? Har stipendiaten arbeidsplass hos bedriften? Er arbeidet skreddersydd til finansieringskilden? Det er viktig at avtalene er konkrete på de punkter som har betydning for vurderingen av avgiftsplikten. 12. Post doc-stillinger En post doc-stilling er en midlertidig stilling som kan være finansiert av en ekstern part. Dette vil normalt være bidragsprosjekt, og det foreligger dermed ikke omsetning. 13. Merverdiavgift på EU prosjekt Den Europeiske Kommisjon betaler ikke inngående merverdiavgift (VAT) som påløper i de forskningsprosjekter som kommisjonen finansierer. Inngående merverdiavgift er dermed ikke en godkjent kostnad for prosjektene. Prosjektdeltakere innenfor Den europeiske union har anledning til å søke refusjon for sine kostnader til inngående merverdiavgift, men dette gjelder ikke for medlemmene innenfor EØS-området. Dette medfører at norske prosjektdeltakere ikke har adgang til å få refundert 8

23 sine merverdiavgiftkostnader innenfor prosjektet. Det eksisterer heller ingen slik refusjonsmulighet på nasjonalt hold per i dag. Dette betyr at kostnadene til inngående merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester ikke kan dekkes av bevilgningen fra kommisjonen, og det er heller ikke mulighet for å få fradrag for inngående merverdiavgift i henhold til norsk lovgivning. Dette medfører at universitetet står overfor en egendekning av inngående merverdiavgift på EU-prosjektene. Det henstilles til fakultetene om at det tas hensyn til disse spesielle forhold ved beregning av fakultetets egeninnsats for EU-prosjektene. For å kunne dokumentere kostnadene til merverdiavgift, og for å skille disse ut ved rapportering til kommisjonen, er konto 7794 EU-prosjekter MVA opprettet i kontoplanen. Det er kun kostnader til inngående merverdiavgift på EU-prosjektene som skal belastes på denne kontoen. I praksis skal fakturaer som gjelder EU prosjekter håndteres på følgende måte: 1. Identifisere inngående faktura som tilhører EU-prosjekt 2. Sjekke om faktura inneholder merverdiavgift 3. Konter nettobeløpet ( mva-grunnlaget ) på den aktuelle utgiftskonto 4. Mva konteres på konto 7794 EU-prosjekter MVA med samme avdelingskode og prosjektnummer som øvrig faktura 5. Ikke bruk mva-kode i konteringen Ved rapportering til EU trekkes all mva belastet prosjektet ut. Merverdiavgift på reiseregninger i forbindelse med EU-prosjekter må fortsatt håndteres manuelt, og konto 7794 kan ikke benyttes. Det er viktig å være oppmerksom på mva ved ompostering fra/ til EU-prosjekt. 9

24

25

26 Delinstruks for merverdiavgiftsområdet KJØP AV TJENESTER FRA UTLANDET Ved innførsel av varer og tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen oppstår det en plikt til å betale merverdiavgift, jf. mval Ved innførsel av varer er tollmyndighetene avgiftsinnkrever. UiT får da i utgangspunktet faktura fra tollmyndighetene, men i de fleste tilfeller står speditørene for innkrevning av tollavgifter på vegne av tollmyndighetene. UiT har rammeavtale med Bring når det gjelder innførsel og innkreving av avgifter. Gjeninnførsel vil si at samme vare som tidligere er sendt ut av Norge kommer tilbake til Norge. Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved gjeninnførsel av varer under forutsetning av at det ikke er foretatt foredling, bearbeiding eller reparasjon i utlandet. Det er en forutsetning at eieren av varen er den samme ved gjeninnførsel som ved utførsel. Eieren må dokumentere at det er samme vare som tas tilbake. Dette gjøres ved bruk av utførselsdeklarasjon som godkjennes av tollvesenet, eller gjennom speditør. 1. Import av tjenester fra utlandet Fra 1. juli 2001 ble det innført generell avgiftsplikt på omsetning av varer og tjenester. I den forbindelse ble det også vedtatt i forskrift nr 121 at det skal betales avgift på tjenester som innføres fra utlandet. Bestemmelsene er nå inntatt i mval Hensikten med forskriften var å sikre lik avgiftsmessig behandling av tjenester som leveres til norske kjøpere, uavhengig av om tjenesten leveres av norsk eller utenlandsk tjenesteleverandør. Tjenesten skal avgiftsbelegges i det landet tjenesten er forbrukt. Avgiftplikt ved innførsel av tjenester gjelder kun tjenester som er avgiftspliktig ved omsetning innenlands, og som kan fjernleveres. Med fjernlevering menes omsetning av tjenester hvor utførelsen eller levering etter tjenestens art, ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted. Eksempel på slike fjernleverbare tjenester er nedlasting av programvare, tilgang til databaser, advokattjenester, IT-konsulenttjenester etc. Dette innebærer at elektronisk levering av programvare også er å anse som avgiftspliktig tjeneste. For kjøp av fjernleverbare tjenester skal det beregnes merverdiavgift ved såkalt snudd avregning (reverse charge), som vil si at det er kjøper som skal beregne og innbetale avgiften. Den utenlandske leverandøren skal i disse tilfellene utstede en faktura uten utgående avgift, siden denne skal beregnes av UiT.

27 Det er fem vilkår som alle må være oppfylt for at kjøpet av tjenester fra utlandet blir avgiftspliktig: 1. Det må foreligge kjøp av tjenester fra utlandet, Svalbard eller Jan Mayen. 2. Kjøpet må gjelde en avgiftspliktig tjeneste. Det er en forutsetning for avgiftsplikt at tjenesten ville vært avgiftspliktig ved innenlandsk omsetning. 3. Kjøpet må gjelde en tjeneste som kan fjernleveres Fjernlevering innebærer at utførelsen av tjenesten må være av en slik art at den kan bli utført et sted og levert på et annet sted, som vil si at utførelsen ikke trenger å knyttes til et bestemt fysisk sted. Eksempler på fjernleverbare tjenester er: Rådgivnings-/konsulenttjenester Advokattjenester Laboratorietjenester Analyseresultater Reklametjenester Utleie av arbeidskraft EDB-tjenester (Kjøp av domene) Telekommunikasjonstjenester Andre tjenester som kan leveres elektronisk, herunder digitale produkter levert over nett Eksempel på tjeneste der det ikke skal beregnes merverdiavgift er undervisningstjenester, som for eksempel sensur gjort av en utenlandsk professor. 4. Den som mottar tjenesten må være næringsdrivende eller offentlig institusjon. 5. Kjøper må være hjemmehørende i Norge. Avgiften beregnes på grunnlag av fakturaverdien for tjenesten eventuelt omregnet til norske kroner ut fra omregningskursen på leveringstidspunktet. Omregningen skal skje ut fra tollvesenets omregningskurs som finnes på 2. Håndtering av snudd avregning (reverse charge) i Agresso UiT kjøper inn en rekke tjenester som leveres elektronisk, eller på annen måte fjernleveres fra utlandet. Vi er i slike tilfeller ofte pliktige til å betale merverdiavgift som et påslag på fakturaen. I begrepet utland inngår også Svalbard og Jan Mayen, som ikke er omfattet av det norske merverdiavgiftsområdet. Kjøp fra Svalbard og Jan Mayen avgiftsbehandles som ved import fra andre land.

28 Tidligere laget UiT manuelle oversikter over slike bilag, og belastet prosjekter og godskrev mva-konto i ettertid. I portalen synes det imidlertid enklere å gjøre dette som en del av konteringen av bilaget. Nedenfor gis det en beskrivelse som viser hvordan UiT håndterer konteringen av denne avgiftsbehandlingen i Agressos web-portal. Beskrivelsen forutsetter at man kjenner til hvordan kontering av bilag skjer, ettersom kun det spesielle som knytter seg til det å få lagt til merverdiavgift på bilaget vil bli behandlet. 2.1 Kontering av merverdiavgift Man starter med å kontere bilaget på vanlig måte med hensyn til konto, avdeling og prosjekt: Når dette er gjort, klikker man på knappen Splitt i nederste linje, og får opp bildet for splitting av faktura:

29 Her er man inne i en ny rad, hvor man skal kontere merverdiavgiften. Dette gjøres på konto 2702, og med NEGATIVT beløp (avgiftskode må eventuelt endres til 0). Agresso beregner ikke avgiftsbeløpet, så dette må gjøres manuelt: Når man tabulerer videre, ser man at utgiftsbeløpet er økt med avgiftsbeløpet, og det kommer på egen linje: Av avstemmingshensyn må man også skille ut avgiftsbeløpet på utgiftssiden, så man må klikke på knappen for å lage en tredje linje, hvor man legger inn avgiftsbeløpet med positivt fortegn og opprinnelig kontering slik at beløpet på linje 1 blir lik opprinnelig fakturabeløp: Her bør Beskrivelsesfeltet (Hvor det her står «Dings» i mørkeblått) korrigeres slik at det også inneholder ordet «mva». Deretter må alle 3 linjer godkjennes ( Utfør -menyen nede til høyre, må gjøres på hver enkelt linje) og bilaget lagres.

30 Slik ser bilaget ut i Agresso etter dette: Når det ovennevnte er gjennomført er bilaget klar for videre godkjenning og betaling. Det er beløpet i rad 1 som blir betalt til leverandøren, linje 2 og 3 utgiftsføres på avdeling/tiltak, og linje 4 settes av på interimskonto for betaling til skattekontorets innkrevingsavdeling. Resten av arbeidet med merverdiavgift (rapportering og betaling) gjøres av den sentrale Regnskapsseksjonen.

31 Delinstruks for merverdiavgiftsområdet KONSULENT- OG RÅDGIVNINGSTJENESTER 1. Generelt om regelverket Tjenester som består i rådgivning og/eller bistand av økonomisk, juridisk, teknisk, administrativ eller organisatorisk art, såkalte konsulenttjenester, omfattes av den generelle merverdiavgiftsplikten. Dette innebærer at konsulent/rådgivningstjenester ikke er særskilt unntatt eller fritatt fra avgiftsberegning. Det må i den forbindelse avgrenses mot undervisningstjenester, som er unntatt fra avgiftsplikt. Hvorvidt tjenesten som omsettes er avgiftspliktig må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. 2. Retningslinjer for avgiftsvurderingen 2.1 Forskjell mellom konsulenttjenester og undervisning Undervisning kjennetegnes tradisjonelt ved at formålet er å formidle kunnskap. Tjenester som består i rådgivning vil, på den annen side, benytte kunnskap som ledd i utføring av tjenesten. Ved rådgivningstjenester vil mottakeren betale for å få løst en konkret oppgave, mens mottakeren av en undervisningstjeneste skal lære for selv å kunne løse oppgaven gjennom bruk av tilegnet kunnskap. Et annet kjennetegn ved rådgivningstjenester er at oppdragsgiveren vil formulere premissene for tjenesteyteren. Kursing, veiledning mv. av ansatte i tilknytning til omorganisering av bedrifter kan ikke anses som undervisningstjenester. Når det gjelder eksemplet vedrørende omorganisering av bedrifter, tenker man her på at en bedrift tar kontakt med en leverandør av de tjenestene som etterspørres, og at konsulenten deretter lager et særskilt opplegg for den aktuelle bedriften. En slik tjeneste antas å være avgiftspliktig. Mer generell veiledning til ansatte i for eksempel avtalefestede og lovfestede rettigheter knyttet til stillingsvern mv., anses derimot som undervisning. Det samme gjelder eksempelvis kurs for etatsansatte eller yrkesgrupper om samfunns- eller regelverksutvikling. Så vel bedriftsintern opplæring som ekstern kursing av ansatte vil være unntatt fra merverdiavgiftsplikt. At et kurs er særskilt tilrettelagt innebærer med andre ord ikke at undervisningen blir avgiftspliktig. 2.2 Mål med oppdraget Dersom formålet med et oppdrag for eksempel går ut på å kartlegge en bedrifts behov for kompetanse, og deretter holde skreddersydde kurs i tråd med det omforente behovet, antas det at den første del av oppdraget må anses som en konsulenttjeneste, mens kurset vil anses som undervisning. Dersom et konsulentoppdrag dels består i opplæring, som isolert sett er unntatt fra avgiftsplikt, og dels av avgiftspliktige tjenester, må oppdraget splittes i to deler når det gjelder håndtering av merverdiavgiften. Dette under forutsetning av at ikke undervisningen må anses som en integrert og nødvendig forutsetning for den avgiftspliktige ytelsen. Dette må bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

32 2.3 Viktige momenter ved avgiftsvurderingen Tjenester som først og fremst består i kunnskapsformidling tilpasset en mottakers spesielle behov, og hvor det i tillegg er avtalt at undervisningsinstitusjonen skal følge opp mottakeren for å kontrollere at hensikten med undervisningen nås er ikke uvanlig. Oppfølgingen kan skje ved at det avholdes møter, eller ved at tjenesteleverandøren opptrer som deltakende observatør under bedriftens møter mv. I prinsippet er ikke dette annet enn den funksjonen en idrettsinstruktør har som ledd i trenergjerningen eller foreldresamtalen utgjør i skolen. Den individuelle veiledningen fratar ikke tjenesten karakter av å være en undervisningstjeneste. Dersom tjenesteleverandøren, basert på mottatt informasjon eller egne observasjoner, lager rollespill/strategier mv. for den enkelte virksomhet, antas det at tjenesten må anses å være en konsulenttjeneste, og dermed medfører avgiftsplikt. Coaching en-til-en er en type tjeneste som er blitt utbredt innenfor næringslivet. Som utgangspunkt vil en som opererer som coach i denne sammenheng ikke ha som funksjon å formidle kunnskap, men i stedet fungere som en rådgiver i forbindelse med behandlingen av forskjellige problemstillinger knyttet til en virksomhets strategivalg, personalpolitikk, karriere mv. 3. Utleie av arbeidskraft Utleie av arbeidskraft er ansett som avgiftspliktig tjeneste, og det skal derfor som utgangspunkt svares merverdiavgift. Dette gjelder selv om enheten har avstått personell kun mot refusjon av lønn. Et eksempel på dette kan være når Det helsevitenskaplige fakultet leier ut personell til UNN, eller et annet sykehus. Dette gjelder ikke i forbindelse med undervisning. 3.1 Utleie av arbeidskraft i forbindelse med undervisning Merverdiavgiftsreformen bygger på at all tjenesteomsetning, i likhet med vareomsetning, skal merverdiavgiftsberegnes. Unntak eller fritak fra avgiftsplikt forutsetter særskilt hjemmel. Undervisningstjenester generelt er unntatt fra avgiftsplikt, jf. mval. 3-5 (1). Dette gjelder også formidling av undervisningstjenester. Formidling av undervisningstjenester anses å foreligge når noen sørger for at tilbud om utdanning fra ulike læresteder kommer til elevers kunnskap og benyttelse. For mer informasjon henvises det til Delinstruks for merverdiavgiftsområdet Undervisning, kurs og konferanser. Unntaket for undervisningstjenester omfatter også andre varer og tjenester som UiT mv. omsetter som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenesten. Dette gjelder eksempelvis administrasjon av opplæringstilbud, undervisningsmateriell, kompendier og sensurering av eksamen. En grunnleggende forutsetning for unntak fra merverdiavgiftsplikt er at det er en nær tilknytning mellom undervisningen og varen/tjenesten. Unntaket omfatter også utleie av arbeidskraft for utøvelse av undervisningstjenester, jf. mval. 3-5 (3).

33 Varer og tjenester som omsettes av andre enn den som yter undervisningstjenesten er ikke omfattet av unntaket, uansett om omsetning av angjeldende varer og tjenester kan anses som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenesten. I den forbindelse kan leie av konferanserom for kurs og undervisning benyttes som eksempel. Leie av konferanserom er avgiftspliktig, og leverandører som fakturerer UiT for dette kan ikke fakturere oss uten utgående avgift selv om det skal benyttes til undervisning Innleie av arbeidskraft fra utlandet Utleie av arbeidskraft er en tjeneste som kan fjernleveres. Ved innleie av arbeidskraft fra utlandet skal derfor mottaker hjemmehørende i Norge beregne og betale norsk merverdiavgift. Tilsvarende vil det ikke foreligge registreringsplikt for merverdiavgift i Norge for den utenlandske utleieren. Ved vurderingen av om forholdet skal anses som utleie av arbeidskraft eller kjøp av en bestemt tjeneste, må det blant annet legges vekt på hvem som har ansvaret for arbeidsresultatet, hvem som holder driftsmidler og hvem som har instruksjonsmyndigheten under arbeidet. Se Delinstruks for merverdiavgiftsområdet - Kjøp av tjenester fra utlandet. 4. Hjelpeskjema for vurdering av avgiftsplikten ved konsulent- og rådgivningstjenester Nei Omsetning Skjer levering av konsulenttjeneste mot vederlag? Ja a Nei Undervisning? Ja Har oppdragsgiveren formulert premissene for tjenesteyteren? Ja Nei Usikker Hjelpespørsmål for å vurdere om tjenester faller inn under undervisningsfritaket Helhetsvurdering av følgende momenter: Kursing, veiledning av ansatte i fm omorganisering av bedrifter? Konsulent lager en særskilt opplegg på oppdrag for den aktuelle bedriften? Ja Utenfor mva-loven Avgiftspliktig Ikke utgående mva på inntekter Utgående mva må beregnes med 25% av inntektene

Delinstruks for merverdiavgiftsområdet FORSKNINGSTJENESTER

Delinstruks for merverdiavgiftsområdet FORSKNINGSTJENESTER Delinstruks for merverdiavgiftsområdet FORSKNINGSTJENESTER 1. Generelt om regelverket I medhold av merverdiavgiftslovgivningen skal det beregnes utgående merverdiavgift ved av forskningstjenester. Med

Detaljer

KJØP AV TJENESTER FRA UTLANDET

KJØP AV TJENESTER FRA UTLANDET Delinstruks for merverdiavgiftsområdet KJØP AV TJENESTER FRA UTLANDET Ved innførsel av varer og tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen oppstår det en plikt til å betale merverdiavgift, jf. mval.

Detaljer

Hjelpetekster til mva-vurdering i Maconomy

Hjelpetekster til mva-vurdering i Maconomy Hjelpetekster til mva-vurdering i Maconomy Del 1 Vurdering av omsetning Forklaring til hovedspørsmål Et av grunnvilkårene for at merverdiavgift skal beregnes er at det foreligger en omsetning. Definisjonen

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD 1 Problemstilling - tema for foredraget Når er det avgiftsplikt på offentlige tilskudd? omsetning inngå i beregningsgrunnlaget generelt om tilskudd privat/offentlig

Detaljer

NTNU LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte

NTNU LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte NTNU LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte 2. april 2009 Jens Even Storhov *connectedthinking pwc Agenda Tidspunkt Tema 12.00 12.45 Innledning Formål

Detaljer

Merverdiavgift v UiB

Merverdiavgift v UiB U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N 20.04.2015 Merverdiavgift v UiB Knut Are Haveland Agenda Hva er merverdiavgift? Omsetning innenfor og unntatt fra loven Merverdiavgift ved utfakturering Fradragsrett

Detaljer

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift...

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... Innhold Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17 Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... 20 2.1 Innledning... 20 2.2 Definisjon av begreper... 24 2.2.1 Utgående avgift... 24 2.2.2 Inngående

Detaljer

NTNU LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte

NTNU LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte NTNU LØF 2010 Kurs grunnleggende regnskap, prosjekt og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte 11. november 2008 Jens Even Storhov *connectedthinking pwc Agenda Tidspunkt Tema 12.00 12.45 Innledning Formål

Detaljer

NTNU Kurs grunnleggende regnskap og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte

NTNU Kurs grunnleggende regnskap og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte NTNU Kurs grunnleggende regnskap og merverdiavgift for lokal prosjektstøtte 9. juni 2010 Jens Even Storhov *connectedthinking pwc Agenda Tidspunkt Tema 12.00 12.45 Innledning Generelt om regnskap, Noen

Detaljer

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dato Referanse 05.11.2014 AKAU Til Økonomitjenestekunder av DFØ som er omfattet av nettoføring av merverdiavgift Fra DFØ Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dette notatet

Detaljer

Er alle ernæringsfysiologens tjenester avgiftspliktige?

Er alle ernæringsfysiologens tjenester avgiftspliktige? 12. mars 2012 Er alle ernæringsfysiologens tjenester avgiftspliktige? Orientering om lovverket vedrørende kostholdsveiledning og merverdiavgift. Seniorskattejurist Andrine K. Lund Er alle ernæingsfysiologens

Detaljer

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no 1. Lovens saklige virkeområdet 1-1 Omsetningsmerverdiavgift Innførselsmerverdiavgift Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Fast driftssted i norsk avgiftsrett Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Avgiftssubjekt Norge er ikke med i EU. Egne regler. Annen sammenheng. Fast driftssted er intet rettslig begrep i norsk avgiftsrett.

Detaljer

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso)

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Innhold: Del I Klassifisering av ulike inntekter BOA: Om endringer i reglement for BOA vil/har lettet klassifisering. Presentasjon av hjelpeark for klassifisering

Detaljer

Veileder for håndtering av merverdiavgift for universiteter og statlige høyskoler

Veileder for håndtering av merverdiavgift for universiteter og statlige høyskoler Veileder for håndtering av merverdiavgift for universiteter og statlige høyskoler Utarbeidet av arbeidsgruppe opprettet av Kunnskapsdepartementet À jour pr. mars 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dato Referanse 05.11.2014 AKAU Til Økonomitjenestekunder av DFØ som er omfattet av nettoføring av merverdiavgift Fra DFØ Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dette notatet

Detaljer

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel - import og eksport Innhold Forord 11 Forkortelser 12 1 Merverdiavgiftssystemet 13 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift 15 2.1 Investeringsavgiften 15

Detaljer

Økonomiavdelingen. Retningslinjer for merverdiavgiftsvurdering av kurs og konferanser

Økonomiavdelingen. Retningslinjer for merverdiavgiftsvurdering av kurs og konferanser Norges teknisknaturvitenskapelige Retningslinjer for merverdiavgiftsvurdering I disse retningslinjene behandles følgende: 1. Generelt om regelverk / praksis 2. Veiledende retningslinjer for avgiftsvurdering

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 El-sertifikater risiko for mva-svindel Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 18.01.2013 2 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 3 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 4 Skatteetaten

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

MVA merverdiavgift (moms)

MVA merverdiavgift (moms) MVA merverdiavgift (moms) Utdypende om mva-kompensasjon og mva-behandling ved pliktig omsetning Elin Nystuen, regnskapssjef Rep. Hva er merverdiavgift? Avgift «på det endelige forbruket av varer og tjenester»,

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Til Norges Idrettsforbund.

Til Norges Idrettsforbund. Mai 2007 Deloitte Advokatfirma DA Til Norges Idrettsforbund. Veileder: Merverdiavgift, sponsor-/ barteravtaler og undervisning 1. Mandat... 3 2. Oppsummering... 3 3. Sponsoravtaler... 4 3.1 Utgangspunkter...4

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

SUHS-konferansen 2013 workshop MVA onsdag 30. oktober

SUHS-konferansen 2013 workshop MVA onsdag 30. oktober SUHS-konferansen 2013 workshop MVA onsdag 30. oktober Ellen H. Netland Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 18.11.2013 Workshop MVA - agenda Agenda Kl 13:30-14:00

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb Norges Forskningsråd Plan-, budsjett- og statistikkavdelingen Boks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb NASJONAL STATISTIKK AVGIFTSSITUASJONEN Jeg viser til behagelig

Detaljer

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport.

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport. 5 Transport 5.1 Hovedregler for mva. på transport. Transport vil som en særskilt tjenestegruppe kunne omfattes av vegfritaket på samme måte som tjenesteyting på selve veginnretningen. Det kan oppstilles

Detaljer

Retningslinjer for behandling av MVA

Retningslinjer for behandling av MVA Retningslinjer for behandling av MVA HOOPLA AS TAR IKKE NOE ANSVAR FOR AT ARRANGØR FYLLER INN KORREKT INFORMASJON. RETNINGSLINJNEN ER KUN MENT SOM VEILEDENDE INFORMASJON OG HOOPLA AS TAR ER IKKE ANSVARLIG

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Merverdiavgiftsbehandling i Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Merverdiavgiftsbehandling i Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Merverdiavgiftsbehandling i Agdenes kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Trond Knapper/ 23.08.2006 Trygve Holst Ringen Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 70 69 2006/395873 /RR-AV/ HAK/ Til fylkesskattekontorene Merverdiavgift

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS (2009-2010) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn

Detaljer

www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012

www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012 www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012 Agenda 1. Innledning ved Tove Tveråmo 2. Bakgrunn og historikk v/tore Hoem 3. Konsekvenser av den nye rettsoppfatningen v/tore Hoem 4. Praktiske

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

Å Forskningsrådet MARS 2011

Å Forskningsrådet MARS 2011 Å Forskningsrådet RHFenes strategigruppe for forskning Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ cs^ X- 11, MARS 2011 Vår saksbehandler/tlf. Vår ref. Oslo, Line Hallenstvedt Bjørvik, 22 03 71 75 201003647 8.3.2011

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet

Detaljer

- gjennomlest av gravferdsbransjens referansegruppe bestående av Jan Willy Løken, Arne Strøm og Jon Magnus Frosterød.

- gjennomlest av gravferdsbransjens referansegruppe bestående av Jan Willy Løken, Arne Strøm og Jon Magnus Frosterød. Vedlegg til Oppdatert nr 6-09 På oppdrag av HSH, utarbeidet av Trond-Erik Andersen Partner - Advokat MNA SIMONSEN Advokatfirma DA C.J. Hambros plass 2 D, NO-0164 Oslo P.O. Box 6641 St. Olavs plass, NO-0129

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/13. Avgitt 16. september 2013. Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/13. Avgitt 16. september 2013. Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/13. Avgitt 16. september 2013 Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter (Merverdiavgiftsloven 1-3 første ledd bokstav a og 3-1 første ledd) Et selskap

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (oppdatert 30. oktober 2014) 1 Om veiledningsnotatet... 4 2 Er virksomheten

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

merverdiavgift i et nøtteskall

merverdiavgift i et nøtteskall merverdiavgift i et nøtteskall ole gjems-onstad merverdiavgift i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 9. utgave, 1. opplag 2014 ISBN 978 82 05 46020 1 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats:

Detaljer

FS 07-09 INNFØRING AV NYE RUTINER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED DET MEDISINSKE FAKULTET

FS 07-09 INNFØRING AV NYE RUTINER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED DET MEDISINSKE FAKULTET FS 07-09 Til: Fra: Arkivref: Fakultetsstyret Seksjon for forskningstjenester 2009/368 SLI000/ INNFØRING AV NYE RUTINER FOR FORVALTNING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED DET MEDISINSKE

Detaljer

Skattedirektoratet. Merverdiavgift - inngangsbilletter til idrettsarrangmenter mv.

Skattedirektoratet. Merverdiavgift - inngangsbilletter til idrettsarrangmenter mv. Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Gro Qvigstad 21. juni 2010 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 45 2010/588253 Arrangører av idrettsstevner mv. Merverdiavgift - inngangsbilletter

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) Reglement for Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedtatt av kunst- og designhøgskolens styre 19. september 2012 Innholdsfortegnelse 1.1. STYRETS ANSVAR... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Følgende dokument angir rammen for bestemmelsene i konsortieavtalen: Kontrakten som inngås mellom

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

21. april 2004 HØRINGSNOTAT

21. april 2004 HØRINGSNOTAT 21. april 2004 HØRINGSNOTAT Privates og andre ikke-næringsdrivendes kjøp av tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen 1. Innledning 3 2. Sammendrag av forslaget

Detaljer

Ny kontoplan konsekvenser BOA. Nettverksmøte for prosjektøkonomer 13.12.2012

Ny kontoplan konsekvenser BOA. Nettverksmøte for prosjektøkonomer 13.12.2012 1 Ny kontoplan konsekvenser BOA Nettverksmøte for prosjektøkonomer 13.12.2012 2 Finansieringskategori Inntekter på bidragsprosjektene inntektsføres i dag på konto 3461 Fra 01.01.2013 blir endelig inntektskonti

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vårref Dato 2003/06452 F N-AV/GO 04/799 SL VSP/tis O~.04:2005

-fl- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vårref Dato 2003/06452 F N-AV/GO 04/799 SL VSP/tis O~.04:2005 -fl- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO Deres ref Vårref Dato 2003/06452 F N-AV/GO 04/799 SL VSP/tis O~.04:2005 Reisebyråer mv. og merverdiavgift Detvises

Detaljer

Veiledning til framdriftsrapport

Veiledning til framdriftsrapport Veiledning til framdriftsrapport Merk: Denne veiledningen viser til de enkelte delene i den elektroniske framdriftsrapporten. Vi anbefaler brukeren å ha rapporten fremme på skjermen ved gjennomgang av

Detaljer

En veiledning innen MVA

En veiledning innen MVA En veiledning innen MVA Ref avtalevilkår til arrangør, så er det Arrangørens plikt å sikre at produkter og tjenester til bruker er oppgitt med korrekt mva-sats. Dette er kun et utklipp fra mva-loven og

Detaljer

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 1 Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende - LØNN eller NÆRING 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 2 Definisjoner: Tjeneste: I økonomiske betegnelser er en tjeneste den ikke-fysiske ytelsen

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 21. april 2015) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet er at all

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

MERVERDIAVGIFT MOMS MVA. Merverdiavgift moms mva

MERVERDIAVGIFT MOMS MVA. Merverdiavgift moms mva Merverdiavgift moms mva 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

t. Skattedirektoratet

t. Skattedirektoratet t. Skattedirektoratet 25.06.2012 13.08.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077744 11/3919 SL GHD/KR 2011/856278 FINANSDEPARTEMENTET Skattelovavdelingen Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - fritak

Detaljer

Forskuddsfakturering. Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 Vedtatt 12. september 2007. Oppdatert 26. september 2014. Spørsmål

Forskuddsfakturering. Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 Vedtatt 12. september 2007. Oppdatert 26. september 2014. Spørsmål Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 Vedtatt 12. september 2007. Oppdatert 26. september 2014. Forskuddsfakturering Spørsmål Avgiftpliktige varer og tjenester skal som hovedregel faktureres etter at

Detaljer

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Hanne Kjørholt 21. november 2001 Telefon Deres referanse Vår referanse 2207 7000 2001/06293 FN-AV 700 Til fylkesskattekontorene Finansielle tjenester

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

meldinger Kompensasjon for merverdiavgift

meldinger Kompensasjon for merverdiavgift meldinger SKD 15/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Kompensasjon for merverdiavgift Meldingen omhandler enkelte spørsmål knyttet til lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg Advokat Maj Hines Grape MVA-regelverket Innenfor avgiftsområdet: Utgående MVA og fradragsrett inngående MVA Fritatt omsetning: Ikke utgående MVA, men

Detaljer

Refusjon og etterberegning av toll

Refusjon og etterberegning av toll Refusjon og etterberegning av toll Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret kontorsjef Terje Nilsen, og tolloverinspektør Trond Johansen Tidsplan

Detaljer

Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1 til Forretningsreglene

Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1 til Forretningsreglene Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1 til Forretningsreglene 1. Forretningsregler Norges Sildesalgslag (Laget) sine Forretningsregler gjelder uavkortet. Forretningsreglene fås

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 «Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 jeg; NLH 1977 Skogbrukskandidat (ikke jurist eller regnskapsfører) Fra Stjørdal Har arbeidet i 3 kommuner og FMNT Off. forvaltning i 25 år Skogsveier

Detaljer

Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd. Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal

Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd. Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal Hva er sponsing? Wikipedia: En sponsor er en person eller organisasjon

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Refusjon for betalt merverdiavgift (mva) ved bygging av idrettsanlegg, kulturbygg mm

Refusjon for betalt merverdiavgift (mva) ved bygging av idrettsanlegg, kulturbygg mm Refusjon for betalt merverdiavgift (mva) ved bygging av idrettsanlegg, kulturbygg mm NB! Mva er vesentlige beløp Byggekostnad på kr 100 mill kr 25 mill i mva (25% av vederlaget) Mva lovene er «nådeløse»:

Detaljer

Forskrift om avgift på flysikringstjenester

Forskrift om avgift på flysikringstjenester Forskrift om avgift på flysikringstjenester Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) 7-26, 7-27, 15-3 og 15-4.

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Skattedirektoratet. Merverdiavgift og kabotasjetransport i Norge. FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO

Skattedirektoratet. Merverdiavgift og kabotasjetransport i Norge. FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Peer Sandborg 30.06.2010 16.03.2011 Reidar Rasmussen Telefon Deres referanse Vår referanse 22077411/22077307 01/2845 SL VSP/KR 2010/695334 FINANSDEPARTEMENTET

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011

konsortieavtale for KMB-prosjektetet Nye samarbeidsformer i maritim industri datert 12.01.2011 Norges forskningsråd konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011 1 Definisjoner Definisjoner av viktige begreper fremgår av Forskningsrådets Generelle

Detaljer