Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon."

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Rådmannen orienterer angående prosjekt kvalitetsheving pleie- og omsorg.

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker PS 4/09 RS 2/09 Melding om politisk vedtak - skolerute 2009/ /656 RS 3/09 Statstilskudd årlig kunngjøringsbrev kap. 0225, post 66 - tilskudd til leirskoleopplæring 2007/874 RS 4/09 Årsmelding /765 RS 5/09 Hovedutskrift fra styremøte PPT - DLST /489 RS 6/09 3 årig samarbeidsavtale mellom Troms fylkeskommune og Dyrøy kommune Saker til behandling 2007/401 PS 5/09 Opprettelse av 5. avdeling Dyrøy barnehage 2009/206 Randi Lillegård utvalgsleder

3 LAVANGEN KOM M U N E Dato: Vår ref.: 08/ /09 Deres ref.: Arkivkode: B06 Saksbeh.: Elisabeth Tobiassen, tlf.: Telefax : Lavangen skole Skolefritidsordingen Kulturskolen Bob /D MELDING OM POLITISK VEDTAK - SKOLERUTE 2009/2010 Oppvekstutvalget behandlet saken i møte sak 4/09. Følgende vedtak ble fattet: Forslag til skolerute for 2009/2010 godkjennes. Med hilsen Elisabeth Tobiassen g GEN KOMMUNE fø e1 ic Oppvekte`,ten 9465 TENNEVOLL Kopi til: Salangen, Bardu, Dyrøy og Målselv kommuner' Troms fylkeskommune v/utdanningsetaten Barnehagene Helsesøster/skolehelsetjenesten Sentralbord Drift- og vedlikeholdsavdelingen Biblioteket Skoletannlege Sjøvegan videregående skole PPT for DLS TIRB, Finnsnes Postadresse : Postboks TENNEVOLL Telefon: Bankgiro for skatt : Telefax Servicebygget: Bankgiro: E-post : no Org. nr.: Mva

4 Sak 4/09 SKOLERUTE 2009/ LAVANGEN KOMMUNE Aug Kurs personale man. 17. aug. og planlegging tirs. 18. aug. Skolestart for elever ons. 19.aug. Dager for elevene Dager for lærerne 9 11 Sept Okt. Fridag tors 1.okt og fre. 2.okt Nov Des. Siste skoledag før jul fre. 18. des HØST Jan Skolestart tirs 5.jan og planlegging personale man. 4. jan. Feb. Kurs personale 12.febr Mars Vinterferie uke 9: man. 1. mars - fre. 5.mars April Påskeferie man. 29.mars t.o.m. man april Mai Fridag: fre. 14.mai Juni Siste skoledag man. 21. og planlegging personale tirs 22. juni. VÅR /2010 Sum dager Vedlegg: Brev fra Utdanningsetaten datert Erling Hanssen rådmann Tove Hansen oppvekstsjef Side 7 av 23

5 Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Lisbet Hansen Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/ Rådmannen 3 PrPR 201^ ^^ts3/ac^5 STATSTILSKUDD ÅRLIG KUNNGJØRINGSBREV KAP. 0225, POST 66 TILSKUDD TIL LEIRSKOLEOPPLÆRING G^' tj ^p^^ Vedlagt oversendes årlig kunngjøring for kap. 225 post 66 tilskudd til leirskoleopplæring. I tildelingsbrevet fra Utdanningsdirektoratet for 2009 til Fylkesmannsembetene, er timesatsen 459,- pr. time i maksimum 27,5 klokketimer. Frister: Søknad om tilskudd for våren juli Søknad om tilskudd for høsten november Bruk søknadsskjema som ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmeside: Med hilsen Marit Bøe Linnet fagsjef i, 51 rt Lisbet Hansen konsulent Vedlegg: Kunngjøring for kap. 225 post 66 tilskudd til leirskoleopplæring Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Oppvekst- og no/troms utdanningsavdelingen

6 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET kap. 225 post 66 Tilskudd til leirskoleopplæring Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til leirskoleopplæring under statsbudsjettets kap. 225 post 66. Fastsatt av Utdannings- og Forskningsdepartementet 26. juni 2003, senest revidert av Kunnskapsdepartementet desember 2008 i henhold til 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Retningslinjene trer i kraft fra 1. januar 2009, og gjelder inntil nye retningslinjer blir fastsatt. DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Etter opplæringsloven 2-3 første ledd kan en del av undervisningstiden brukes til leirskoleopplæring. Med leirskole menes i denne sammenheng leirskoleopplæring ved bemanna leirskole eller annen aktivitet med en varighet på minst tre overnattinger i sammenheng. Med "annen aktivitet" menes det her eksempelvis ekskursjoner eller turer som er en del av grunnopplæringen. 1. MÅL FOR ORDNINGEN 1.1 Målformulering Målet med tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til å gi alle elever ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. 1.2 Tilskuddsmottaker Tilskuddsmottaker er kommunene. 1.3 Målgruppe Målgruppen er elever ved kommunale grunnskoler, samt elever ved institusjoner der fylkeskommunen er ansvarlig for grunnskoleopplæringen. 2. KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE Kriterium: Elevene får ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen.

7 I Opplysninger som skal innhentes for å belyse måloppnåelsen iht. kriteriet: Liste over antall elever som gis leirskoleopphold per år Antall elever i 1. til 10. trinn per år (Grunnskolens informasjonssystem - GSI). 3. TILDELINGSKRITERIER, HERUNDER BEREGNINGSREGLER 3.1 Tildelingskriterier Kommuner som har sendt elever på leirskole kan etterskuddsvis søke om tilskudd til leirskoleopplæring for de elevene som har hatt opphold ved leirskole med en varighet på minst tre overnattinger i sammenheng. Det legges til grunn at en gruppe består av fra 16 til 22 elever. Hvis en kommune/skole har totalt 23 elever som skal på samme leirskoleopphold, skal elevene deles i to grupper. Hvis en kommune/skole totalt har færre enn 16 elever som skal på samme leirskoleopphold (eksempelvis fådeltskoler evt. oppsamling av elever fra flere skoler på samme trinn i samme kommune), skal det gis tilskudd for en gruppe. Kommunene kan bare søke om tilskudd for ett leirskoleopphold per elev i løpet av grunnskolen. Tilskuddet skal i sin helhet nyttes til leirskoleopplæring eller annen aktivitet som tilfredsstiller vilkåret om at oppholdet skal ha en varighet på minst tre overnattinger i sammenheng. 3.2 Beregningsregler Tilskudd til leirskoleopplæring fastsettes etter en sats per klokketime med inntil 5,5 klokketimer per dag og inntil 27,5 klokketimer per opphold. Timesatsen blir omtalt i fullmaktsbrev og embetsoppdrag til fylkesmennene og kunngjort på Utdanningsdirektoratets nettside, 4. OPPFØLGING OG KONTROLL Innhentede opplysninger, jf punkt 2 i disse retningslinjene, skal vise at kommunene gir elever leirskoleopplæring og at kommunen dermed er tilskuddsberettiget. I tillegg skal de innhentede opplysningene, jf punkt 2 vise at kommunene over tid ikke søker om tilskudd for flere enn 1/10 av elevene per år. Det foretas en generell formalia- og rimelighetskontroll av elevlistene. Elevlistene skal vise navn på eleven, årstrinn og hva slags leirskoletilbud som er gitt. Det kan foretas stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko. Side 2

8 5. EVALUERING Retningslinjer for evalueringer er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 19. november 1999 og revidert senest Departementet skal iverksette og sørge for gjennomføring av evalueringer. Evalueringer skal gi informasjon om tilskuddsordninger er effektive i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål. Frekvens og omfang av evalueringer skal ta utgangspunkt i en vurdering av risiko og vesentlighet for den enkelte tilskuddsordning. Utdanningsdirektoratet har ansvar for å vurdere behovet for å evaluere ordningen. DEL II - FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN 6. ANSVAR FOR Å FORVALTE TILSKUDDSORDNINGEN Ansvaret for å forvalte tilskuddsordningen er delt mellom Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene. 6.1 Utdanningsdirektoratet har ansvar for å: kunngjøre ordningen ved behov i rundskriv og på Utdanningsdirektoratets nettside kunngjøre tilskuddssats i fullmaktsbrev til fylkesmennene, på Utdanningsdirektoratets nettside og på FM-nett utarbeide fullmaktsbrev foreta en generell formalia- og rimelighetskontroll av rapporteringer og gjennomførte kontrollhandlinger fra fylkesmennene 6.2 Fylkesmennene har ansvar for å: behandle søknader med lister over hvor mange elever og antall grupper som har reist på leirskole foreta en generell formalia- og rimelighetskontroll av søknadene gjennomføre stikkprøvekontroll etter behov foreta beregning av tilskudd og sende tilskuddsbrev utbetale tilskudd rapportere til Utdanningsdirektoratet 7. KUNNGJØRING AV ORDNINGEN Utdanningsdirektoratet kunngjør tilskuddsordningen, jf punkt 6.1. Tilskuddssatsen skal kunngjøres så snart som mulig etter at statsbudsjettet er vedtatt. Kunngjøringen skal informere om tilskuddsordningen og bl.a. formidle følgende: Side 3

9 krav til søknaden, herunder søknadsfrister anmodning om at frister satt av Utdanningsdirektoratet og eventuelt fylkesmennene skal overholdes, og at for sent innkomne søknader kan bli avslått utfyllende informasjon om kontrollhandlinger og de plikter som i den forbindelse påligger tilskuddmottaker 8. SAKSGANG FRAM TIL TILSAGN/AVSLAG Kommunene sender inn søknad til fylkesmannen innen fristen gitt i kunngjøringen fra Utdanningsdirektoratet. Søknaden skal inneholde liste over de elevene som drar på leirskole inneværende semester og opplysninger om hva slags leirskoletilbud som er gitt. Søknaden må også informere om kommunens kontonummer og adresse. Utdanningsdirektoratet sender fullmaktsbrev og elektronisk embetsoppdrag til fylkesmennene. Fullmaktsbrevet skal inneholde følgende informasjon: henvisning til Utdanningsdirektoratets nettside vedrørende tilskuddsforvaltning henvisning til retningslinjer tilskuddssats per klokketime tildelt beløp per fylkesmannsembete rapporteringer til Utdanningsdirektoratet Fylkesmennene foretar kontroll av de søknader som er mottatt. Tilsagn om tilskudd meddeles den enkelte kommune med et tilskuddsbrev som gir følgende informasjon: formål og hva slags tiltak tilskuddet forutsettes benyttet til tilskuddsbeløp og beregningsmåte utbetalingstidspunkt vilkår for bruken av midlene krav til rapportering kontrolltiltak som kan bli iverksatt, med henvisning til bevilgningsreglementets 10 og Riksrevisjonens innsynsrett, jf. 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen mulige reaksjonsformer dersom mottakeren ikke opptrer i samsvar med forutsetningene for tilskuddet forbehold om bevilgningsendring: "Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettets kap. 225 post 66 i [budsjettermin]." 9. UTBETALING AV TILSKUDD Registrering av tilsagn og utbetaling av tilskudd skal foretas i henhold til Side 4

10 fylkesmennenes instruks for økonomiforvaltning, og på det tidspunkt som er angitt i tilskuddsbrev til tilskuddsmottaker. Tilskuddet til leirskoleopplæring skal utbetales så snart fylkesmannen har mottatt en samlet oversikt fra kommunen over de elevene som faktisk har reist på leirskole inneværende år. Dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan direktoratet eller Fylkesmannen tilbake tilskudd. Ved feil i utregningen kan det foretas avregning i påfølgende tildeling. Når tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er gått ut, skal retningslinjer for forsinkelsesrenten og innkrevningskostnader i offentlig sektor gjøres gjeldende, jf brev fra Finansdepartementet av RAPPORTER FRA TILSKUDDSMOTTAKER / -FORVALTER Det forutsettes ikke at tilskuddsmottaker avgir andre rapporter om leirskoleopplæringen enn de opplysninger som innhentes i forbindelse med kontrollen av søknaden, dvs. liste over antall elever som har hatt leirskoleopphold og de opplysninger som framgår av Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Fylkesmennene skal utarbeide rapporter på fastsatte skjemaer med telledato 30. april, 31. august og 31. desember som sendes til Utdanningsdirektoratet innen frister oppgitt i fullmaktsbrev. I rapport per 31. august skal avvik samt omfang og resultat av kontroller vektlegges. Rapportene utarbeides i henhold til retningslinjer gitt i fullmaktsbrevet til fylkesmennene. Utdanningsdirektorartet skal rapportere gjennomførte kontrolltiltak og resultatet av disse i en årlig rapportering. 11. KRAV TIL ATTESTASJON FRA REVISOR Det kreves ikke attestasjon fra revisor. 12. KONTROLLRUTINER 12.1 Utdanningsdirektoratet I forkant av tildeling av foreløpig eller endelig fullmaktsbrev til fylkesmennene skal det kontrolleres at det fylkesvis er samsvar mellom det antall elever som planlegger å reise på leirskole, jf. GSI, og den fylkesvise tildelingen av midler. Gjennomførte kontrolltiltak skal dokumenteres på en tilfredsstillende måte. Side 5

11 12.2 Fylkesmennene Fylkesmennene skal gjennomføre en formalia- og rimelighetskontroll av søknadene, dvs. om opplysningene som fremkommer, virker realistiske ut fra den kjennskap fylkesmannen har til kommunen og skolene i kommunen. Fylkesmannen bør bl.a. vurdere om opplysningene i søknaden virker realistiske i forhold til den informasjon som er gitt om skolene og kommunen i GSI, og i tidligere års søknad om tilskudd. Fylkesmannen bør i tillegg kontrollere at antall elevgrupper det søkes tilskudd for, står i et realistisk forhold til det elevgruppetallet og elevtallet som er rapportert skal på leirskole i GSI. For å kunne avgjøre om kommunene over tid (10 år) ikke sender flere enn 1/10 av elevene på leirskole per år, skal fylkesmennene registrere søknadene i en egen oversikt. Denne oversikten kan enten være en integrert del av regnskapssystemet eller et forsystem til regnskapssystemet. Oversikten skal minst omfatte: kommunenummer, kommunens navn og totalt antall grupper i kommunen antall elever og elevgrupper i kommunen som har vært på leirskole spesifisert på trinn og på vår og høst utbetalt tilskudd per kommune spesifisert på vår og høst eventuelle etterslep fra forrige budsjettermin Det kan i tillegg foretas stikkprøver av opplysningene kommunene gir ved søknad om tilskudd. Gjennomførte kontrolltiltak skal dokumenteres på en tilfredsstillende måte. Side 6

12 Årsmelding 2008 for Krisesenteret i midt- Troms w KRISESENTERET I MIDT-TROMS Org. nr: Adresse: Skolegt. 21, 9300 Finnsnes Telefon: Telefaks: E- mail: Webside: FORORD

13 Alle krisesentre i landet jobber ut fra den samme plattformen som ble vedtatt på kri sesentrenes landskonferanse i Tromsø i Plattformen lyder som følger: "Vold mot og mishandling av kvinner er en del av kvinneundertrykkingen. Kvinneundertrykkingen er samfunnsbestemt. " Vi ønsker derfor å angripe ethvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner. I dette arbeidet er vi partipolitisk nøytrale og ikke tilknyttet bestemte organisasjoner eller trossamfunn. Kvinner enes i kamp mot undertrykking av kvinner - privat så vel som samfunnsmessig. Ved siden av driften av det enkelte krisesenter/telefon, skal vi påvirke samfunnet til å endre syn på vold mot kvinner, ved blant annet å drive informasjonsarbeid, systematisk registrering av vold mot kvinner, følge opp aktuelle saker i pressen, bearbeide holdninger. Vi krever full offentlig finansiering på krisesentrenes/telefonenes premisser. Arbeidet skal i prinsippet være lønnet. Vi skal opprettholde kontakt mellom krisesentre/telefoner og i størst mulig grad støtte hverandre i felles saker." Krisesenterbevegelsen bygger altså sitt arbeid på solidaritetstanken, hvor kvinner står sammen mot overmakten i samfunnet. I tillegg jobbes det ut fra idealer om likeverd, respekt, demokrati, humanisme og feminisme. Empowerment er kjernetanken bak arbeidet som gjøres. Brukerne skal se at de ikke er alene om å være i en undertrykt situasjon, og se at årsaken til problemene deres ligger på samfunnsnivået, drevet frem gjennom år med systematisk undertrykking av kvinner. Kvinnene skal styrkes i sin posisjon som aktivt handlende subjekt i eget liv, og trygges til å ta ansvar for egen helse og sikkerhet. Denne jobben gjøres best ved at kvinner forener seg og står samlet i kampen mot overmakta. I det daglige arbeidet med brukerne ved senteret legges det vekt på å videreføre denne tankegangen, om enn i en noe mindre skala. Gjennom samtaler med brukeren hvor en fokuserer på muligheter og positiv tankegang og benytter LØFT/LOS som metode, søker en å styrke kvinnen i troen på seg selv og på muligheten og behovet for å ta ansvar for egen situasjon. Kvinnene er premissleverandør for det arbeidet som gjøres, de styrer i stor grad selv hva som 1

14 skal gjøres, når og hvordan. Senterets ansatte skal ikke gjøre arbeid på vegne av kvinnen. Alt arbeidet gjøres sammen med kvinnene. Likestzllzngsloven la tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegj øre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med denne loven» Likestillingsloven fastslår at foreninger som har til hovedformål å fremme det ene kjønns særinteresser ikke trenger å være åpne for begge kjønn, jfr 8 siste ledd. Krisesenteret i midt Troms har gjennom sin virksomhet bistått voldsutsatte kvinner og deres barn, og det er bare kvinner ansatt i organisasjonen Krisesenteret har også gjennom statistikker og foredrag som formål å avdekke mishandlingsproblematikkens karakter og omfang, og arbeidet for reel likestilling i samfunnet. 2

15 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL ORGANISASJON OG FINANSIERING... 3 LEDELSE... 4 ANSATTE... 5 KRISESENTERBOLIGEN... 6 KOMPETANSEHEVING OG SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER... 7 UTADRETTET VIRKSOMHET... 8 TILTAK I TRÅD MED FORSKRIFTENE Barn Funksjonshemmede Innvandrerkvinner Dagbrukere... 9 UTFORDRINGER VIDERE OG LANGSIKTIGE PLANER STATISTIKK AKTIVITETSPLAN VEDTEKTER REVISJONSERKLÆRING OG ÅRSREGNSKAP... 3

16 i Formål Krisesenteret i midt- Troms sine oppgaver er todelt. Vi skal yte hjelp til kvinner, og deres barn under 18 år, som er utsatt for vold, mishandling eller andre uverdige forhold, voldtekt eller menneskehandel, samtidig som vi driver opplysningsarbeid om omfanget og årsakene til at dette skjer i dagens samfunn. Holdningsskapende virksomhet og dokumentasjon av problematikken er viktig kvinnepolitisk arbeid for krisesenteret. Målgruppen for arbeidet er først og fremst kvinner i alle aldere, samt deres barn under 18 år. Krisesenteret i midt- Troms er et lavterskeltilbud, og har en døgnåpen krisetelefon hvor det sitter kvinnelige vakter og svarer på henvendelser. Senteret tilbyr også utsatte kvinner muligheten for å komme til senteret for dagbesøk, eller for å bo her i en akuttfase. Kvinnene kan ta med deres barn når de kommer. Senteret yter hjelp i form av råd og veiledning, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging i reetableringsfasen. Senteret er behjelpelig med å sette brukerne i kontakt med lege, politi, advokat, osv, ved behov. 2 Organisasjon og finansiering Krisesentret i midt- Troms er et privat tiltak i form av en allmennyttig organisasjon, registrert i Brønnøysundregisteret, og drives med finansiering fra stat og kommune. Kommunene finansierer 20 %, mens de resterende 80 % kommer fra staten. Senteret er avhengig av kommunetilskuddene for å få statstilskudd. De siste årene har krisesenteret etter søknad også mottatt midler fra Fylkeskommunen. Krisesenteret i midt- Troms har Lenvik kommune som er vertskommune, og har i tillegg 8 andre samarbeidskommuner: Målselv, Sørreisa, Bardu, Salangen, Dyrøy, Tranøy, Berg og Torsken. KA regnskapskontor fører regnskapet for Krisesenteret i midt- Troms, og Ernst og Young er revisor. Det finnes ca 50 krisesentre i landet og disse ligger under Barne- ungdoms og familiedepartementet. Sentrene er tilknyttet interesseorganisasjonene Krisesentersekretariatet eller Krisesenterforbundet. Krisesenteret i midt- Troms er et av 37 sentre som er medlem av Krisesentersekretariatet. 4

17 3 Ledelse Krisesenteret i midt- Troms har vært i drift siden Inntil ble senteret drevet med flat struktur hvor fellesmøtet var øverste organ. Vaktene var delt inn i 3 arbeidsgrupper med hvert sitt ansvar i forhold til driften. En person fra hver av gruppene satt i arbeidsutvalget, som hadde arbeidsgiveransvar i forhold til daglig leder. Siden har sentret vært drevet med spiss struktur, med styret som øverste styringsorgan. Styret har valgt styreleder til å ha arbeidsgiveransvar for daglig leder. Styret er satt sammen av 2 vakter fra senteret, leder av NAV Lenvik, leder av NAV Dyrøy, samt leder av NAV i Torsken. Styreleder skal alltid være representanten fra vertskommunen, her; leder av NAV Lenvik. Daglig leder ved krisesenteret er sekretær i styret. Styret består av følgende personer, med vara: Leder : Tone Gjerdet Nav Lenvik Nestleder : Håkon Einar Haug Nav Dyrøy Medlem : Hege Rudi Grande Nav Torsken Vara Helene Aspevoll Lønberg Sørreisa Ørjan Higraff Bardu Medlem : Ket Olufsen Krisesenteret Medlem : Elisabeth Daleng Holmsæter Krisesenteret Vara Wenche Nylund Krisesenteret Åshild Paulsen Krisesenteret 4 Ansatte Senteret har ca. 4,5 stillinger fordelt på en daglig leder i 90% stilling og 14 vakter, en renholder og en vaktmester som deler på de resterende stillingene. Daglig leder har administrativt ansvaret for driften av senteret, samt personalansvar, og har vanlig kontortid. I tillegg kommer kontakten med brukere og andre samarbeidspartnere, Vaktene har ansvar for kontakten med brukere ut over lederens kontortid og fungerer som miljøarbeidere. Dersom det er beboere på senteret er vaktene til stede på senteret sammen med beboerne. Dersom det i perioder ikke er beboere har vaktene hjemmevakt på telefon. 5

18 Tidligere var vaktene frivillige som mottok godtgjørelse for arbeidet. Etter endringene er vaktene nå ansatte med arbeidskontrakt, miljøarbeiderlønn og minst 2 vakter pr mnd. Enten som aktiv eller hjemmevakt etter som det er bruker boende på senteret eller ikke. Vaktene er kvinner med ulik alders og yrkessammensetning, som har det til felles at de ønsker å gjøre noe for og sammen med kvinner i vanskelige situasjoner. Personalgruppen består av pensjonister, trygdede, ansatte innenfor tannhelse, brannvern, politi, rettsvesenet osv. De ansatte er lønnet etter kommunal tariff i fra Fagforbundet. Alle er dekket med yrkesskadeforsikring, og ansatte over 13% stilling har i tillegg pensjonsforsikring. Senteret har ikke reiseforsikring. 5 Krisesenterboligen Krisesenteret kjøpte i 2001 egen bolig, nær sentrum, med finansiering gjennom Husbanken. Boligen er bygget i 1967 og har i løpet av årene i krisesenterets eie vært gjennom en gradvis rehabilitering: garasjen er gjort om til kontor, 1. etasje er delvis tilpasset brukere med funksjonsnedsettelser, og stuen er avdelt for å lage eget lekerom for barna ble arbeidet med å tilpasse 1. etasje brukere med funksjonsnedsettelser videreført. 1. etasje er bygget ut med to nye soverom, et nytt wc, en innendørs og en utendørs bod, en stor gang, samt personalrom for vaktene. Dette innebærer at senteret nå disponerer 5 soverom med til sammen minst 13 sengeplasser, lekerom, stue, et stort og et mindre kjøkken, 3 bad/toaletter, personalrom, kontor og møterom. 6 Kompetanseheving og samarbeid med andre instanser I forhold til kompetanseheving har representanter fra krisesenteret deltatt på følgende kurs/ konferanser i løpet av 2008: Dl og to vakter deltatt på Årsmøte og fagdag (Lovpålegging av kri sesentertilbudet) Dl og en vakt deltatt på Regionkonferanse og fagdag (Juridisk bistand til kvinner med minoritetsbakgrunn, Krisesentrenes meldeplikt til barnevernet, Krisesentrenes rolle og funksjon i fremtiden). DI og en vakt deltatt på Fagdag, Hjernens utvikling hos barn som utsettes for familievold 6

19 Ansattes kompetanse Alle vakter vært med på personalreise til Tallin i juni. Sosialt samvær og kursing i temaene: Hjelperens rolle, kriseforløpet, samtalen som kartleggingsverktøy, medavhengighet og voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn. Det er avholdt 2 personalmøter: her har det vært intern kompetanseheving på temaene: rapportskriving, krisesenteret som hjelpeinstans og innhold. Høringsforslaget Forslaget av lovpålegging av krisesentertilbudet har vært tatt opp på personalmøte, samt dl har møtt daglig ledere fra andre krisesenter og debattert forslaget og gjort uttalelse til forslaget. Krisesenteret i midt- Troms samarbeider med politi, barnevern, helsevesen, NAV, asylmottak, skoler og barnehager, m fl i lokalsamfunnet i forhold til den enkelte bruker. I tillegg samarbeider også de ulike sentrene rundt om i landet og hjelper hverandre. Krisesentrene har også et generelt samarbeid med ulike organisasjoner i landet innen samme og lignende type problematikk. For eksempel Regionalt resurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), 7 Utadrettet virksomhet Forelesninger v/ Krisesenteret: Apell på torget 8 mars v/dl. Leserinnlegg: daglig leder har hatt flere innlegg i lokalavisa. Student på sosionomutdanninga ved høgskolen i Finnmark. (Påvirke/ opplære studenter innen helse- og sosialutdanning. Infoskriv sendt ut til alle(ca 134) samarbeidende instanser i alle samarbeidskommunene. 8 Tiltak i tråd med rundskrivet 8.1 Barn Aktiviteter: kafebesøk, baking, leksehjelp, basseng, investert i spillkonsoll, filmer osv. Mottatt gaver i form av leker til barna. Informerer beboere om tilbudet i åpen barnehage. Fokusert på kvinnenes barn i infoskrivene som er sendt ut. 7

20 8.2 Funksjonshemmede Utbygg ferdigstilt. Innlånt rullestol ved et tilfelle. Ferdigstilt utbygget: Senteret har frist til 15 april med å få ferdigstillet bygget. Det er kun utvendig arbeid som gjenstår. Bygget gir en stor hall som er romslig både for rullestolbrukere og barnevogn. Ramp er bygget for lettere tilgang fra ute området. Informasjon om juridiske rettigheter og hjelp for utsatte for kriminelle handlinger på blindeskrift er tilgjengelig på senteret. 8.3 Innvandrerkvinner Bruk av tolk. Kurs og kompetanse heving -> Regionkonferansen i Alta. Oppfølging i hjemmet. Blader og litteratur på ulike språk Det arbeides med informasjon om senteret på flere språk. 8.4 Dagbrukere Senteret tilbyr samtaler, råd og veiledning, samt bistand og følge til kontakt med hjelpeapparatet og andre viktige aktører i nærmiljøet. 9 Utfordringer videre og langsiktige planer Signaler i forslaget om lovpålegging av krisesentertilbudet gjør at en må prioritere visse områder. Kompetanseheving for Daglig leder, som videreføres til de ansatte, sikring av bygg, uteareal, tverrfaglig samarbeid og brukergrupper. Konkret vet en at pga utbygging er lekearealet for barna blitt for lite og det må planlegges nytt opparbeidet område. Huset trenger å bli malt. Dl har søkt ulike videreutdanninger som startes i Senteret har også gjort store endringer i vaktrutinene og evaluerer ennå. HMS perm må også ferdigstilles. Det utarbeides en informasjonspakke som senteret vil tilby videregående skoler og hjelpe innstanser i samarbeidskommunene. 8

21 10 Statistikk 2008 Telefoner År Kvinner Barn Sum Minoritetsbakgrunn Overnattingsdøgn Dagbrukere Oppfølging i hjemmet Barn med norsk statsborgerskap er registrert som norsk i statistikken. 9

22 11 Aktivitetsplan Dl møter som vitne i retten Årsfest for ansatte Dl møter i Styremøte i Krisesentersekretariatet Dl i byggemøte Krisesenterets styre har styremøte Daglig leder seminar for Region nord i Bodø Dl har 8 mars innlegg på Torget Dl møter i ansvarsgruppemøte for beboer Dl møter i telefonmøte med NKVTS Jordmorbesøk Dl møter og har besøk av Kommunalt råd for funksjonshemmede Dl møter i Etisk råd for Krisesentersekretariatets medlemmer Dl og 2 vakter deltar på årsmøtet og fagdag Dl møter i Byggemøte Krisesenterets styre har styremøte Dl har møte med bank vedr. byggelån Dl møter i Byggemøte Personalmøte med opplæring Personaltur med kompetansehevings kurs, Tallin Dl møter i Byggemøte Dl møter i Byggemøte Krisesenterets styre har styremøte Dl møter i Styremøte i Krisesentersekretariatet Dl møter i Lederseminar for hele landet Dl møter i Styremøte i Krisesentersekretariatet Dl møter i lederseminar for region nord Dl møter i Byggemøte Krisesenterets styre har styremøte Dl og student møter i Regionkonferanse og fagdag i Alta Midtveisevaluering av student Besøk av Høyskolen i Finnmark i forbindelse med student Dl møter i Styremøte i Krisesentersekretariatet Dl møter i ansvarsgruppemøte for beboer Personalmøte med opplæring Dl møter i Lederseminar for hele landet Dl møter i Etisk råd for Krisesentersekretariatets medlemmer Dl og student deltatt på fagdag om Psykisk helse, vold og barn Ansvarsgruppemøte bruker Dl møter i ansvarsgruppemøte for beboer Krisesenterets styre har styremøte Dl i kurs års avslutning lønnsystem Dl deltar på HMS kurs for ledere Sluttevaluering student Dl har presse innlegg 10

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole under statsbudsjettets kap. 227 post 71. Fastsatt

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS

Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Kap. 226 post 70 Tilskudd til NAROM AS Nasjonalt senter for romrelatert opplæring AS Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til NAROM er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. februar 2014 i henhold

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60

Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60 Tilskudd til landslinjer, kap. 225 post 60 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til landslinjer under statsbudsjettets kap. 225 post 60. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram

Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Kap. 225 post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internasjonale utdanningsprogram under statsbudsjettets kap. 225 post 72. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET FORDELINGSUTVALGET SIDE 1 INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET Barne- og likestillingsdepartementet 17. november 2009 FORDELINGSUTVALGET SIDE 2 INNHOLD 1 Barne- og likestillingsdepartementets styring av og

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED SLEMDAL SKOLE SLEMDAL SFO Vedtatt på årsmøte 11.10.93. Sist endret 06.10.04

VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED SLEMDAL SKOLE SLEMDAL SFO Vedtatt på årsmøte 11.10.93. Sist endret 06.10.04 1 Slemdal SFO P.B. 76, Slemdal 0710 OSLO Tlf.: 22 14 92 73 Faks: 22 13 78 30 E-post: slemdal@slemdal-sfo.no VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED SLEMDAL SKOLE SLEMDAL SFO Vedtatt på årsmøte

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Aktivitet seniorer og eldre

Aktivitet seniorer og eldre Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870205 (Kun for

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN AKTIVITETSSKOLEN SLEMDAL Vedtatt på årsmøte 19.5.2015. Sist endret 21.09.2015

VEDTEKTER FOR FORENINGEN AKTIVITETSSKOLEN SLEMDAL Vedtatt på årsmøte 19.5.2015. Sist endret 21.09.2015 VEDTEKTER FOR FORENINGEN AKTIVITETSSKOLEN SLEMDAL Vedtatt på årsmøte 19.5.2015. Sist endret 21.09.2015 1 RETNINGSLINJER Foreningen Aktivitetsskolen Slemdal (AKS) er foreldredrevet, og drives etter de retningslinjer

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen

Detaljer

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 NC000067 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for

Detaljer

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak.

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (Kap. 440 post 70) 1. Mål Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Ordningen har

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008 OPPI-AND F-Nq-KESKOMMUNE _.. _._._. Ark. Max år DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. U.O. Beh. Kopi Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71)

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05/ 2015 Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) Innhold Innledning...

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner skal lyde:

Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner skal lyde: Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner Fastsettes av Kulturdepartementet med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner

Detaljer

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Likeverdige helse-

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer