India I: Glitter og støv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "India I: Glitter og støv"

Transkript

1 India I: Glitter og støv Kulturkomiteen, hvem er det? Frifond 2005: hva skjer a? nr. 1/2006 Norsk teaterråd 1

2 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: AOF Norge, Forsvarets Overkommando, Hålogaland Amatørteaterselskap, JUVENTE, Landslaget Drama i Skolen, Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Døveforbund, Norges KFUK/KFUM, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund, Norske 4H, Norske Teaterverksteder, Ravn, Studieforbundet Solidaritet og Vestlandske Teatersenter. Organisasjonen har i tillegg følgende fylkesråd/-kontakter: Oslo Amatørteaterråd, Aust-Agder teaterråd in spe, Hedmark Teaterlag, Nord-Trøndelag Teatersamlag, Oppland Amatørteaterråd, Rogaland Amatørteaterråd, Vestfold teaterråd og Telemark fylkeskontakt Sekretariatet: Generalsekretær: Christin Sund Informasjonskonsulent: Trine Smestad Manuskonsulent: Arnfi nn Hagen Barne-/og ungdomskonsulent: Rune Lundby Styret: Leder: Steinar Arnesen Nestleder: Ida Marie Holmin Dagrun Ranberg Roy-Arne Johannessen John Asle Torrissen Sceneliv nr Ansvarlig utgiver: Norsk teaterråd Pb Sentrum 0104 OSLO Tlf Faks Redaksjon: T. Smestad Frist stoff neste nr: 15. februar Forsidebilde: Se side 6-7. Foto: Katrine M. E. Strøm/ Alexander Rydland Hansen Godt nytt kulturår! Jeg har god tro på at 2006 kommer til å gå inn i historien som et godt år for kulturen generelt og det frivillige kulturlivet spesielt. Valgutfallet i høst, regjeringserklæringen og den nye kulturministerens lovnader (både før og etter han ble minister) lover godt. Sammen med Fellesforum for kulturorganisasjoner var Norsk teaterråd deltagende på et møte med kulturministeren, statssekretær, politisk rådgiver og representanter fra departementet. Det frivillige feltet ble møtt med innsikt og forståelse for problemstillingene og vilje til å diskutere løsninger. I tillegg var ministeren klar over at mye av den kompetansen som organisasjonene innehar ikke fi nnes andre steder dette et vårt sterkeste kort! Dette er veldig oppløftende! Og en honnør til kulturministeren som følger opp hva han har sagt tidligere. Nå kan det bli skår i gleden, vi har ikke sett noen konkrete forslag ennå, men så lenge viljen og innsikten er tilstede er det grunn til å tro på en satsing på det frivillige kulturlivet. Teaterrådets medlemsorganisasjoner og fylkesråd har lagt ned en betydelig innsats for amatørteaterbevegelsen i året som har gått. Festivaler, kurs og forestillinger har blitt avholdt over hele landet. Organisasjonene og fylkesrådene innehar en enorm kompetanse som kommer det lokale kulturliv tilgode. Det er gledelig å høre at kulturministeren anerkjenner betyningen av organisasjonene! Jeg vil også gi organisasjonene en utfordring i året som så vidt har startet gjennom Frifond teater ser vi at stadig fl ere uorganiserte grupper dannes, disse vil kunne nyte godt av organisasjonenes teaterkompetanse, grip fatt i dem!!! 2006 er året hvor Ibsen skal markeres. Norsk teaterråd søkte om prosjektmidler for å markere Ibsen-året uten at søknaden gikk gjennom. Allikevel vil styret i teaterrådet gjennomføre en Ibsen-markering i løpet av året, i forbindelse med møte i representantskapet. Fjorårets vellykkede jubileumsseminar maner til gjentagelse. Jeg ønsker alle som brenner for det frivillige kulturlivet et godt kulturår! Og kjære kulturminister vis at du mener alvor med å satse på frivilligheten i revidert budsjett! I dette nummer: Leder 2 Komitéhjørnet: Krf 3 På plakaten 4&5 Glitter og støv i India 7 Frifond 2005: Hva skjer a? 8 2

3 Kulturkomiteen hvem er det? Det er nytt år og nesten ny kulturkomité. Men hvem er nå egentlig det? Og hva tenker de om oss her nede på grasrota? Det er 13 fagkomiteer på Stortinget. Komiteene er delt inn etter ulike arbeidsområder. Alle saker fordeles vanligvis på de faste komiteene etter bestemte regler fastsatt i Stortingets forretningsorden. Det er Regjeringen som fremmer proposisjoner eller meldinger komiteen skal behandle, med mindre det er et privat forslag. Når komiteen har behandlet ferdig en sak, avgis en innstilling som behandles av Stortinget. Familie- og kulturkomiteen er den komiteen som behandler de sakene som er viktig for frivillig sceneliv og de teateraktive. Etter valget i fjor høst sitter disse personene i komiteen: Leder May-Helen Molvær Grimstad KrF Første nestleder Gjul, Gunn Karin A Andre nestleder Erling Sande Sp Trine Skei Grande V May Hansen SV Britt Hildeng A Espen Johnsen A Ulf Erik Knudsen FrP Tove Karoline Knutsen A Olemic Thommessen H Karin S. Woldseth FrP Hvem som sitter i komiteen og hvilke saker de til enhver tid arbeider med betyr mye for organisasjonene i Norsk teaterråd og de teateraktive. Hva tenker komitémedlemmene om oss her ute i det virkelige liv og nede på grasrota? Sceneliv ønsker det neste halve året å utfordre politikerne i komiteen til å si hva de tenker om det frivillige kulturlivet generelt og frivillig sceneliv spesielt. Vi har derfor stilt en representant for hvert parti i komiteen fi re spørsmål, som vi presenterer fram mot sommeren her i bladet. Dette er spørsmålene vi stilte: Komitésiden 1) I lys av regjeringens mål om 1% av statsbudsjettet til kultur - hvordan ser du for deg at dette vil/kan komme frivillig sceneliv til gode? 2) Det er mange festtaler hva angår frivillig sektor, men det er gjerne langt mellom ord og handling. Hva konkret vil du gjøre for frivillig kulturliv i stortingsperioden? 3) Hvilken betydning tror du at ditt partis politikk har for utviklingen av frivillig scenekunst i Norge? 4) Hva er din fanesak innefor kulturfeltet? Kristelig Folkeparti har lederskapet i komiteen, og får derfor gleden av starte stafetten. God lesning! May-Helen Molvær Grimstad, Kristelig Folkeparti (Krf), leder av kulturkomiteen 1) Stortinget har et direkte budsjettansvar for våre sentrale scenekunstinstitusjoner, men også for de frie gruppene. Det er viktig for KrF å stimulere det frivillige scenelivet både for å beholde mangfoldet, men også for å sikre rekrutteringen til det profesjonelle. Kulturmeldingen slo fast behovet for monaleg auke til fri scenekunst. Den nylig avgåtte kulturministeren fra KrF har understreket behovet for å løfte de frie kunstnergruppene i mange ulike sammenhenger, og nå er dette ett av relativt få prioriterte punkter i KrFs nye program. Vi er enige om at de frie scenekunstgruppene har vært glemt og forsømt, og dette må vi ta konsekvensen av. Monaleg må i det minste bety noe som monner, det vil si at posten til fri scenekunst må økes i første omgang fra ca. 30 til opp mot 50 millioner kroner i løpet av stortingsperioden. 2) KrF vil ha et forenklings- og avbyråkratiseringsprogram for frivillig sektor som helhet. Samtidig vil vi unngå at frivillig sektor blir mer kommersialisert. Det fordrer fortsatt offentlig støtte til både de tradisjonelle frivillige organisasjonene, men også til en rekke lokale og regionale kulturtiltak som i stor grad blir holdt oppe av frivillig innsats. Ikke minst de mange ulike festivaler og historiske spill utgjør verdifulle møteplasser mellom frivillig og profesjonell virksomhet, og mellom lokal, nasjonal og internasjonal kultur. Et annet viktig poeng er hvordan støtten til frivillig kulturliv skal være. Jeg mener at det nå er på tide at pendelen svinger over fra prosjekttilskudd til større grad av driftstilskudd til frivillig kulturliv. Rapportering og søknadsprosesser må ikke kvele det frivillige engasjementet. Se også svar under spørsmål 1. 3) KrF ønsker å være et troverdig og aktivt kulturparti. Både gjennom ledelsen av Kulturdepartementet de siste fi re årene og i arbeidet i Stortinget mener vi å ha vært en realistisk og sterk pådriver for sterkere offentlig innsats i kunst- og kulturlivet. Eksempelvis ble bevilgningene over kulturbudsjettet økt med hele 9 % for 2005, den største økning på mange, mange år. Se ellers svar under spørsmål 1. 4) Når det gjelder teaterfeltet, er min fanesak at alle barn bør få oppleve teater. Teater gir en helt annen stimulans til egen kreativitet enn TV, og er dermed en viktig motvekt til TV. I tillegg stimulerer teateroppsetninger barn til å engasjere seg i amatørteater selv. Foto: Ingunn Strand 3

4 på plakaten kurs og festivaler konferanser NEATA-festival på Færøyene Tid: august (ankomst/avreise) Sted: Torshavn, Færøyene Arrangør: Máf Søknad: til Norsk teaterråd innen 24. mars Den færøyske amatørteaterorganisasjonen Máf inviterer til den 4. offi sielle NEATAfestivalen i samarbeid med det færøyske kulturdepartementet og Nordens hus. En gruppe fra hver av de nordiske landene og Baltikum er invitert. Det blir fi re dager med teater, workshops, diskusjoner og eksursjon. Forestillingen må være maks 90 minutter. Hovedvekt på visuelt teater. Bevegelse, dans, musikal og mime er også velkomment. Kostnader dekket: Arrangøren dekker kostnader for inntil 10 personer per gruppe, herunder innkvartering, måltider, lokal transport på Færøyene, ekskursjon, samt fri adgang til forestilling og workshops. Dette dekker gruppen selv: Reisen til Færøyene, reiseforsikring etc. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å søke både Nordisk Amatørteateråd (NAR) og Norsk teaterråd om reisestøtte. Nye instruktørkurs i NU Bygg opp instruktørkompetanse i laget ditt! Noregs Ungdomslag utviklar nye fagplanar. For å bli utdanna amatørteaterinstruktør i NU, må du gjennomføre eit grunnleggande helgekurs og eit sommarkurs i instruksjon. Utdanninga bygger på at du har erfaring som utøvar og skal dekke både den tekstbaserte og den handlingsbaserte metoden å jobbe med teater på. Utdanninga tek også utgangspunkt i korleis vi driv med teater i NU og det er eit mål at den skal utvikle instruktøren til å kunne, ville og våge å stille krav til kvalitet og sjølv å strekke seg kunstnarleg. NU tilbyr også fordjupingskurs og internasjonale kurs. Regionale helgekurs i instruksjon i mars, Jørstadmoen ved Lillehammer. Lærar: Astrid Skogseth Fuglesang mars, Skogn folkehøgskole. Lærar: Roar Kjølv Jenssen. Frist 15. februar Sommarkurs i instruksjon august på Follo Folkehøgskole utanfor Oslo. Lærarar: Ørjan Hattrem, i tillegg Astrid Skogseth Fuglesang. Frist: 1. mai For meir informasjon og påmelding sjå eller kontakt Ida Marie Holmin, tlf Fra idé til forestilling Arrangør: Hålogoland Amatørteaterselskap og Finnmark Revy- og Teaterverksted Tid: februar 2006 Sted: Alta Pris: 1200,- (Studenter 800,-) Frist: 27. januar En innføring i "livsteater", en metode som består av - improvisasjon - skriveverksted - iscenesettelse Kontakt Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), tlf , e-post: hats.no - Musicals Tid: april 2006 Sted: Alta Pris: 1200,- (Studenter 800,-) Frist: 7. april En praktisk innføring i musikkteater, skuespillerteknikk og regi. Kontakt Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), tlf , e-post: hats.no - 4 workshops, 4 metoder Tid: mars Sted: Tromsø Arrangør: Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) Påmeldingsfrist: 28. februar HATS ønsker å skape nye møteplasser for alle somdriver med revy, teater og andre sceentutrykk, og våren 2006 inviterer vi alle revy- og teaterentusiaster, både amatører og profesjonelle, til ei stor-samling med fokus på skuespilleren. Samlinga starter med ei åpningsforestilling, og så deles vi inn i 4 workshops der 4 instruktører som arbeider innen ulik metodikk får hver sin gruppe å jobbe med. I løpet av 4 dager skal deltakerne i hver gruppe arbeide f ram fi guret/karakterer med utgangspunkt i et objeket, musikk eller en tekst. Hver workshop ender i ei forestilling. Kontakt Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), tlf , e-post: hats.no - 9th World Festival of childrens theatre Sted: Lingen (Ems), Tyskland Tid: juli 2006 Barneteatergrupper (8-14 år, dog er slengere over/under velkommen) inviteres til festival med mottoet: "La oss spille sammen - la oss hjelpe hverandre". Gruppen må være der i hele festivalperioden (ankomst 13., åpning 14. juli). Stykket må være mellom 30 og 60 min. Det blir ekskursjoner, workshops og disco. Barna innkvarteres to og to i vertsfamilier. Det blir dessuten Symposium/konferanse i tilknytning til festivalen med tema effekten teaterpedagogisk arbeid med foreldresløse barn/barn som vokser opp uten familie. Det Europeisk IATA/AITAsenteret i samarbeid med Universitetetet i Osnabrück og IATA/ITA. Deltakeravgift (inkl. overnatting/ festivalbillitter er EUR 690/570 (enkelt/dbl. rom). Studenter/arbeidsløse betaler NOK 510. Mer informasjon hos Norsk teaterråd eller på Spunkfestivalen 2007 Tid: juni 2007 Sted: Vimmerby, Sverige En NAR-festival i Astrid Lindgrens anda och som en del av fi randet av Astrid Lindgren 100 år kommer att äga rum i Vimmerby, Sverige. Barnteatergrupper (9-14 år) från hela Norden och Baltikum kommer att bjudas in. Mer information kommer, i mellomtiden kan du titte på 4

5 på plakaten s støtteordninger Internasjonal amatørteaterfestival Tid: juli 2006 Sted: Thisted, Danmark Mer informasjon hos DATS Viborg Amts Kreds Tlf E-post: NUTU sommerteaterskole Sted: Esbo, Finland Tid: juli 2006 Kontakt Nordisk Amatørteaterråd, e-post: Skuretfestivalen Tid: 18. til 27. august Sted: Kafe Skuret i Trondheim Arrangør: Skuretfestivalen Vi ønsker cirka ti teaterproduksjoner, og seks-sju konserter. Sjangerspredningen har tidligere vært stor, og dette er et mål for årets festival også. Ikke legg noen begrensninger på dere, men benytt dere av muligheten til å gjennomføre tidligere eller nye ideer. Vi stiller med scene, lyd- og lysanlegg inkludert teknikkere, PR og salg. Dette er et tilbud og en mulighet dere ikke får mange andre plasser. Som fjorårets festival ønsker vi i år også å kunne stille en garantisum for deltagerne, men størrelse på honorar må vi komme tilbake til når vi får svar på alle søknadene som er sendt. Gå inn på for å se på fjorårets festival. Noe på tapetet?...som angår amatørteater? Dersom du ønsker det oppført på disse sidene, kontakt Norsk teaterråd! Kontakt: Atle Fredagsvik, Leder Skuretfestivalen Tlf Ibsenkonferansen Tid: mars Sted: Skien Arrangør: StøpeSkien Påmeldingsfrist: 13. februar Pris: 1 800,- Hvordan formidle Ibsen til barn og unge? Foredrag, verksteder, utstilling og omvisning Mer informasjon, påmelding til konferansen og booking av hotellrom til: Grenland Grenland AS tlf E-post: Oslofjorden Revyfestival Tid: august Sted: Horten Påmelding til / Barne- og ungdomsteaterfestival på Stord Tid: 31. mars - 2. april Sted: Stord kulturhus Arrangør: Scenekunst i Sunnhordland Påmeldingsfrist: 10. februar (bindande) Stord Teaterlag og Scenekunst i Hordaland, godt støtta av Hordaland fylkeskommune, ynskjer teatergrupper frå fjern og nær velkommen til barne- og ungdomsteaterfestival på Stord i Vilkår: - grupper i alderen 7-20 år - speletid mellom 45 min - 1,5 timar - stykket må ha hatt premiere før festivalen - enkel scenografi - kort riggetid - Festivalpakke inkl. overnatting, mat aktivitetar, framsyningar: kr. 450,-. - Festivalpakke inkl. alt uten overnatting: kr. 350,- Informasjon/påmelding: Scenekunst i Sunnhordland postboks 414, 5403 Stord Scenetekstfondet - tidligere Innkjøpsfondet for ny norsk dramatikk Fondets formål er å bidra til å gjøre norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørbevegelsen. Støtten skal benyttes på en måte som setter amatørteatergruppene i stand til å benytte profesjonell dramatiker i sin virksomhet. Fondets styre understreker at midlene er øremerket de deler av prosjektet som retter seg konkret mot utarbeiding eller bruk av ny norsk dramatikk, eksempelvis til dramatikerens honorar, reise, opphold e.l. Begrensninger: Avtalen gjelder kun verk som tidligere ikke er spilt av amatørteateret. Løpende søknadsfrist. Søknad sendes på eget skjema som fås i sekretariatet, kontakt Arnfi nn Hagen på tlf , eller e-post Se også Finsk-norsk kulturfond Fondet har en søknadsfrist i året. Neste frist for å søke er 31. mars og gjelder for prosjekter i siste halvår 2005 og første halvår Søknadsskjema i word-format, fi nner du på nno.no, eller du kan bestille det på per telefon eller per mail til fi nno.no Adresse i Norge: Norsk-fi nsk kulturfond, sekretariatet Rådhusgaten Oslo Tel Faks: e-postadresse: nno.no Finn oppdatert kalender på 5

6 Glitter og støv i India festival i New Dehli Noe av det første som møter meg i New Dehli er en reklame med følgende spørsmål: «Når sist gjorde du noe du aldri har gjort før?» Det er natt i Indias hovedstad. Jeg sitter sammen med Nikoline, Margrethe, Daniel, Ingvild, Magda, Elida, Mathilde, Anne Kari og Alexander i en gammel buss som tar oss fra fl y- plassen til hotellet. Alle gjør noe vi aldri har gjort før. Festivalsjefen foreteller på dårlig engelsk at bilder fra forestillingen vår har vært trykt i en av indias største aviser. Det er støv i luften, søppel og hellige kuer på veiene. Teater klubb 81 har reist dit pepper n gror, hele veien til India for å spille forestillingen «Marja Gullsko» for barn fra hele verden. Vi aner ikke hva som venter oss. Det eneste vi vet er at de neste dagene vil gi oss opplevelser, tanker og møter som vil forandre oss for alltid. Slik er det å reise langt og til land som vi egentlig ikke passer inn i. Pynte på sannheten Vi sover bare noen få timer den første natten. Alle er litt redde, litt trette og mest av alt spente. Det er fortsatt to dager til festivalen begynner, og vi benytter de dagene til å få sett litt av byen. Vi møter en dame fra den kongelige norske ambassade som tar oss med til «Deer park» hvor vi ser på dyr og spiser fantastisk god indisk mat. Dagen etter drar vi til «Dilli Haat», et marked hvor de selger indiske bøker, dukker, smykker, klær, sko og alt som glitrer. På utsiden av dette markedet møter vi den delen av Dehli som ikke gliterer; små tiggende barn som viser oss en annen virkelighet. Jeg gjemmer tårene mine, og tenker at hvis jeg noensinne vil klare å glemme øynene til de tiggende barna skal jeg igjen glemme hvordan verden egentlig er. All verden sorg er i disse øynene som jeg helst vil unngå å se. De gjør alt for å tjener penger. Små barn har lært seg fantastiske sirkuskunster som de viser igjen og igjen for å få penger til å overleve også denne dagen. Vi er på tur i India for å spille teater, mange barn i India kan kunster vi aldri vil klare å lære. Vi kjører rickshaw hjem fra markedet. Det er nesten som å kjøre karusell på tivoli. Hele turen kostet 4,- norske kroner. Utveksling - eller på festival med teatergruppa INDIA 1: Norsk teaterråd formidler årlig kontakt mellom opp til ti teatergrupper og festivaler. De fl este teatergruppene ønsker seg til andre land i Norden eller Europa, spesielt gjelder det barne-/ungdomsteatergrupper. I 2005 hadde vi den store gleden av for første gang å sende intet mindre enn to barneteatergrupper så langt av gårde som til India, nærmere bestemt New Dehli, og det ser ikke ut for at noen har angret på det. Vi ønsker å presentere begge teatergruppenes reisebrev fra 9th International Children`s Theatre, og først ut er Teaterklubb 81. Stille bak scenen eksisterer ikke i dette landet. De maler på seg bart, og spiller teater for å overleve. Dette blir min sterkeste teateropplevse i New Dehli. Inderne pynter ofte på sannheten. Flaggstenger og stoler pakkes inn i aliminiumsfolie, det er blomsterdekorasjoner, paljetter, små speil og perler over alt. Men på innsiden fi nner vi et land med mye, mye fattigdom. Et øyeblikk av skjønnhet Vi har fått æren av å åpne festivalen med forestillingen vår. Det råder et fullstendig kaos bak scenen med hundre hylende russiske små ballettdansere, indere utkledd som konger og dronninger, tanter som drikker chai te og fedre som fi n- pusser på scenografi en. «Stille bak scenen» eksisterer ikke i dette landet. Alexander må til slutt betale de mange teknikerne for å få det lyset som vi vil ha. De unge skuespillerne fra Dverberg vet når det gjelder. De tar seg sammen, glemmer hodepine, jetleg og gjør seg klar til å vise verden det vi har laget. Teppet går opp, musikken starter og lyset kommer sakte på. I det samme strømmer de mange journalistene med fotoapparater og videokamera frem til scenekanten. De får se en forestilling de aldri har sett maken til tidligere. Og publikum jubler. Aldri vil jeg glemme det unisone gispet da blomstrene kom opp fra stigen med de lysende kjolene sine. Aldri har barna fra Dverberg spilt forestillingen så bra, og aldri har jubelen stått så høyt. Det var godt å åpne en internasjonal barneteaterfestival med et lite stykke norsk skjønnhet som alle kan forstå. Det å kommunisere gjennom teater med ulike land og kulturer er noe av det mest utfordrene og viktige vi kan gjøre. Kanskje laget vi et øyeblikk av stillhet og skjønnhet som var annerledes for dem som bor midt i en by med kaos, støv og fattigdom. 6

7 På avsluttningsseremonien sang alle deltakerne en sang sammen. Her ser vi Ingvild, Margrethe og Mathilde sammen med barn fra fl ere av deltakerne. Levende Barbie-dukker Så kom vi på TV og i mange aviser. Vi ble intervjuet av Indias viktigste nyhetskanal, og alle ville snakke med oss. Vi fi kk vi ikke fred for folk som ville ta bilder av oss sammen med seg selv. Tålmodig lot vi oss fotografere sammen med fremmede folk på gaten, små babyer, hunder og aper med kjoler. Det var moro i begynnelsen, men så ble det bare utrolig slitsomt. Vi skrev autografer og ble tatt på av fremmede mennesker uansett hvor vi gikk. Da vi gikk i den nasjonale dyreparken for å se eksotiske dyr, stirret de innfødte mer på oss enn på dyrene. Vi tok bilder av dyrene, og inderne tok bilder av oss. En dame røsket Mathilde i håret, for hun var sikker på at det ikke var ekte, men en parykk. Små barn sa til jentene våre at de lignet på Barbie-dukker, og ville hele tiden ta og stryke på dem. Å ri på elefanter i et skjevt land Det meste er litt skjevt i dette landet. Til og med stjernene har byttet på plass med hverandre. Maten smaker fantastisk og landet kan by på de vakreste farger og smaker. Alle jentene i teatergruppen kjøpte seg skreddersydde sarier med paljetter, perler og vakre farger. Guttene kjøpte seg pyjamas. Dette er tradisjonelle indiske klær som nesten alle indere går med. Engelske koloniherrer tok med seg pyjamasen til Europa, først som komfortable inneklær i hjemmet før pyjamasen fant vegen til soverommet. Pyjamas er et av få låneord vi har hentet fra Hindi. Payjama betyr rett og slett benklær. Så ble vi kjørt ut av byen til en landevei der vi fi kk ri på elefanter. Nesten som sirkus. Å sitte på toppen av en elefant og kjenne takten når den beveger seg tungt og sakte fremover. Så majestetisk, så stolt og så sirkus. Akkurat det er India. Det er kort vei mellom støv og glitter. Indiske elefanter er forresten det dyret i verden som går lengst gravid; ett og et halvt til to år. Ekstranummer Jeg kunne skrevet en hel bok om møtet mellom våre norske barn og India, men vil til slutt fortelle om noe som skjedde på slutten av festivalen. Da ble vi som den eneste teatergruppen spurt om å spille forestillingen en gang til for alle ville se den på nytt. Så var det å pakke opp alt igjen, stryke kostymer og sminke seg. Dermed fi kk vi æren av å både åpne og avslutte den internasjonale barneteaterfestivalen i India. Den aller siste kvelden får vi de skreddersydde indiske klærne våre. Vi pynter oss i dem, bindi og bengels. Vi sier «namaste» til hverandre for siste gang før vi legger oss. Den siste natten i vårt New Dehli. Så reiste vi hjem der stjernene står rett vei og ting ikke lengre er pakket inn i sølvpapir. Unge hjerter fra Dverberg er fylt av det som verden sparer oss for å se. Mange opplevelser som vi kan snakke om og vise bilder fra, men som ingen andre enn dem som har vært der kan forstå. Når vi kjører til fl yplassen ser jeg etter den lille gutten ved markedet, vår lille Tim. Jeg lurer på hvor lenge han vil få leve. Byen sover. Det er mørkt og støvete og jeg ser han ikke. Tekst: Katrine M. E. Strøm Foto: Katrine M. E. Strøm/Alexander Rydland Hansen I neste nummer: Dramagruppen fra Suldals reisebrev fra New Dehli Her er hele gjengen samlet foran an av de gamle bygningene i Deer Park. 7

8 B-BLAD Sceneliv Norsk teaterråd Pb.1129 sentrum 0104 Oslo Hva skjer a? Oppsummering av Frifondåret 2005 Når tallene for 2005 nå ligger på bordet er det gledelige å fortelle at vi i 2005 har fordelt ca 9 millioner kroner gjennom Frifond teater. Disse pengene er fordelt til lokale teater dans laivgrupper. Dette er mye penger og jeg veit av innkomne rapporter at pengene kommer veldig godt med for de aller fl este. Jeg har en morsom jobb, det er utrolig å lese om tiltak som favner over hele bygdesamfunn alle som kan krype og gå er involvert. Utrolig dugnadsånd, i tillegg til en liten slump penger for å klare tiltakene økonomisk. Et vellykket samarbeid må vel dette kunne kalles?!? Da jeg i skrivende stund ikke har alle tall på plass kan jeg kun gi en kort oppstilling av frifondtallene for Dette fordi innstillingene for desember 2005 ikke har vært styrebehandlet når denne oversikten er laget. Derfor kan antall bevilgede søknader og bevilget sum avvike noe på endelige tall. En oppfordring for det nye året er at dere benytter dere av mulighetene som ligger i Frifond teater, og husk at dere også kan få støtte til å holde kurs for deres medlemmer. Hvorfor ikke starte året med å invitere en god pedagog og gi deres medlemmer en lærerik og inspirerende nyttårsgave!? Ønsker alle grupper og lag et riktig godt nytt år og gleder meg til å høre mer fra dere i Sakset fra et hyggelig takkebrev: [..] [Hit] hadde vi ikke kommet uten pengene fra Frifond. Det er rosinen i budsjettpølsa vår, prikken over i en, det lille ekstra som gir oss muligheten til å gi publikum på Hadeland så god kvalitet som de kan få i et forsamlingshus omgjort til teater. [..] Takk for støtten. Janina Ziolko FABU Fagertun Barne og Ungdomsteater Antall søknader Bevilget søkn Bevilget sum Fordelingen av midler mellom de tre forvalterparaplyene LNU, NMR og teaterrådet avgjøres nemlig på erfaringstall, og jo mindre antall søknader vi mottar, dess mindre penger har vi å fordele til de lokale gruppene rundt omkring i landet året etter.

Med oversikt over frilluftsspillene i sommer!

Med oversikt over frilluftsspillene i sommer! Med oversikt over frilluftsspillene i sommer! Pulverprisen til teaterrådet! Ung i Europa - Gard i Polen Kulturkomiteen, hvem er det? Kultur - med loven i hånd Teater for alle - teater fritt for grenser

Detaljer

India II: Dramagruppen fra Sand. Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005. Ny manuskonkurranse! Se siste side!

India II: Dramagruppen fra Sand. Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005. Ny manuskonkurranse! Se siste side! India II: Dramagruppen fra Sand Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005 Ny manuskonkurranse! Se siste side! n r. 2 / 2 0 0 6 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon

Detaljer

sine lesere God sommer!

sine lesere God sommer! Sceneliv ønsker sine lesere God sommer! Årsmøte i teaterrådet Gard - fremdeles i Polen Kulturkomiteen Første årsmøte i Aust-Agder teaterråd n r. 4 / 2 0 0 6 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Protokoll

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Protokoll Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Protokoll Oslo, 5. - 6. juni 2010 SAK 1 ÅPNING Styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd åpnet årsmøtet i representantskapet. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127 5. Scenekunst 2,7 millionar besøk på teater- og danseframsyningar 5.1. Nokre resultat Teater og opera og dans ser ut til å vere attraktive tilbod innanfor

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

God sommer! Årsmøte 2005 - jubileum og nye fordelingskriterier! Teater er politikk! NUTU goes Norwegian. nr. 4/2005 Norsk teaterråd

God sommer! Årsmøte 2005 - jubileum og nye fordelingskriterier! Teater er politikk! NUTU goes Norwegian. nr. 4/2005 Norsk teaterråd God sommer! Årsmøte 2005 - jubileum og nye fordelingskriterier! Teater er politikk! NUTU goes Norwegian nr. 4/2005 Norsk teaterråd 1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og

Detaljer

Med friluftsspillkalender 2005! nr. 3/2005 Norsk teaterråd

Med friluftsspillkalender 2005! nr. 3/2005 Norsk teaterråd Med friluftsspillkalender 2005! nr. 3/2005 Norsk teaterråd 1 Politikk og teater i 25 år Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: Norge feirer

Detaljer

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Tørst på Gud? Talere: Magritt Brustad Ingvild Andresen Elise Vistnes Kvinner i Nettverk Tørst på Gud?

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Reisebrev Den Dominikanske Republikk

Reisebrev Den Dominikanske Republikk Reisebrev Den Dominikanske Republikk Rundt denne tiden for akkurat et år siden var jeg godt i gang med søking, papirarbeid og valg av land. Hvor i verden ville jeg tilbringe et helt år? Ville jeg i det

Detaljer

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser!

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser! Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år premiedryss og spesialpriser! Konkurranseregler: Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller fl ere, gjerne hele klassen sammen. Lag et vitenskapelig

Detaljer

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no Årsmelding 2004 Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no 2 Designelementer: Jentestreker AS Lay-out: Trine Smestad ÅRSMELDING 2004 Medlemsorganisasjoner

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

HUNDEVAKTEN. Et filmmanus på 32 scener av: Alexander Vestnes. Alle rettigheter til manuset tilhører: Alexander Vestnes

HUNDEVAKTEN. Et filmmanus på 32 scener av: Alexander Vestnes. Alle rettigheter til manuset tilhører: Alexander Vestnes HUNDEVAKTEN Et filmmanus på 32 scener av: Alexander Vestnes Alle rettigheter til manuset tilhører: Alexander Vestnes FADE IN. INT. SCENE 1. BAD -- DAG MONICA og NILS står foran speilet og pynter seg med

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET NOVEMBER 2012 Hei alle sammen November er allerede over, og vi går inn i den siste måneden i året. Vi har blant annet hatt vårt første møte med denne vinterens snø, vi har

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord»

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Vestvågøy Teaterlags oppsetning «Mellom himmel og Jord» hadde premiere 28 mars 2014 og

Detaljer

Nåden strømmer over meg som regnet

Nåden strømmer over meg som regnet Nåden strømmer over meg som regnet 17.-18. januar 2014 Strand Hotel, Fevik Regional konferanse Aust-Agder Kvinner i Nettverk strømmer over meg Nåden som regnet Hjertelig velkommen er du! Det bare boblet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Norsk Amatørteaterråd

Norsk Amatørteaterråd 1/04 Norsk Amatørteaterråd NAT nyhetsbrev Gavepakken Frifond! Ung og hekta på teater? HATS - 50 år i år! Kulturmeldingen - nå er det opp til Stortinget! HATS 50 år I Tromsø har det nettopp vært arrangert

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega

En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega Helga 23-25 september i år avholdt LMSO sin medlemssamling på verdensarvøya Vega. Hele 22 stykk var påmeldt til samlinga. Dette ble ei svært innholdsrik

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING Thon hotel Bergen Airport lørdag 29.og søndag 30.oktober 2016

Invitasjon til KULTURSAMLING Thon hotel Bergen Airport lørdag 29.og søndag 30.oktober 2016 Invitasjon til KULTURSAMLING Thon hotel Bergen Airport lørdag 29.og søndag 30.oktober 2016 NFU Hordaland fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å gi

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017

Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017 Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017 NFU Hordaland fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å gi

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit.

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. Beracah Barnehjem Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra faddere

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø

Scene Finnmark presenterer: ARCTIC VOICES. Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø /Kultuvrralaš skuvlalávka 2012/2013 presenterer: ARCTIC VOICES v /Samovarteateret på turné til Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø 28. januar - 8. februar 2013 side 1 /Kultuvrralaš

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Regional konferanse i Aust-Agder februar 2018 Grimstad misjonskirke

Regional konferanse i Aust-Agder februar 2018 Grimstad misjonskirke Regional konferanse i Aust-Agder 9. 10. februar 2018 Grimstad misjonskirke Det bare boblet over av glede i manges hjerter på Kvinner i Nettverks nordiske konferanse i 2012, og det tentes en drøm i hjertene

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf

En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf En kan da ikke annet enn å leke i denne velsignede verden Lille Eyolf 16-20. mars 2010 Praktisk informasjon: Påmelding til : Skien kommunes servicesenter: Telefon: 35 58 10 00 eller Mail: servicesenteret@skien.kommune.no

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Kjære deltaker! Sceneopptreden: Program for sceneforestillingene finner du på. Utstilling: Kunstutstillingen vil finne sted i ARTendal, rett ved

Kjære deltaker! Sceneopptreden: Program for sceneforestillingene finner du på. Utstilling: Kunstutstillingen vil finne sted i ARTendal, rett ved Kjære deltaker! Nå er det straks klart for årets fylkesfestival i Aust-Agder. Vi gleder oss til å møte deg helgen 21.-22. april i Arendal. Vi lover deg innholdsrike dager med forestillinger og ting du

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!.

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. Vi er nå ferdige med første halvår av kulturfaget, og dere har vært igjennom grunnkurs

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! God jul og godt nytt år! Frifond gjør det mulig! Frivillig vs profesjonell - hvor går grensen? Statsbudsjettet 2005 - igjen! Utveksling x 2: Immaturus i New York & Familien Mørland hos Loose Moose 2005

Detaljer