India I: Glitter og støv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "India I: Glitter og støv"

Transkript

1 India I: Glitter og støv Kulturkomiteen, hvem er det? Frifond 2005: hva skjer a? nr. 1/2006 Norsk teaterråd 1

2 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: AOF Norge, Forsvarets Overkommando, Hålogaland Amatørteaterselskap, JUVENTE, Landslaget Drama i Skolen, Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Døveforbund, Norges KFUK/KFUM, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund, Norske 4H, Norske Teaterverksteder, Ravn, Studieforbundet Solidaritet og Vestlandske Teatersenter. Organisasjonen har i tillegg følgende fylkesråd/-kontakter: Oslo Amatørteaterråd, Aust-Agder teaterråd in spe, Hedmark Teaterlag, Nord-Trøndelag Teatersamlag, Oppland Amatørteaterråd, Rogaland Amatørteaterråd, Vestfold teaterråd og Telemark fylkeskontakt Sekretariatet: Generalsekretær: Christin Sund Informasjonskonsulent: Trine Smestad Manuskonsulent: Arnfi nn Hagen Barne-/og ungdomskonsulent: Rune Lundby Styret: Leder: Steinar Arnesen Nestleder: Ida Marie Holmin Dagrun Ranberg Roy-Arne Johannessen John Asle Torrissen Sceneliv nr Ansvarlig utgiver: Norsk teaterråd Pb Sentrum 0104 OSLO Tlf Faks Redaksjon: T. Smestad Frist stoff neste nr: 15. februar Forsidebilde: Se side 6-7. Foto: Katrine M. E. Strøm/ Alexander Rydland Hansen Godt nytt kulturår! Jeg har god tro på at 2006 kommer til å gå inn i historien som et godt år for kulturen generelt og det frivillige kulturlivet spesielt. Valgutfallet i høst, regjeringserklæringen og den nye kulturministerens lovnader (både før og etter han ble minister) lover godt. Sammen med Fellesforum for kulturorganisasjoner var Norsk teaterråd deltagende på et møte med kulturministeren, statssekretær, politisk rådgiver og representanter fra departementet. Det frivillige feltet ble møtt med innsikt og forståelse for problemstillingene og vilje til å diskutere løsninger. I tillegg var ministeren klar over at mye av den kompetansen som organisasjonene innehar ikke fi nnes andre steder dette et vårt sterkeste kort! Dette er veldig oppløftende! Og en honnør til kulturministeren som følger opp hva han har sagt tidligere. Nå kan det bli skår i gleden, vi har ikke sett noen konkrete forslag ennå, men så lenge viljen og innsikten er tilstede er det grunn til å tro på en satsing på det frivillige kulturlivet. Teaterrådets medlemsorganisasjoner og fylkesråd har lagt ned en betydelig innsats for amatørteaterbevegelsen i året som har gått. Festivaler, kurs og forestillinger har blitt avholdt over hele landet. Organisasjonene og fylkesrådene innehar en enorm kompetanse som kommer det lokale kulturliv tilgode. Det er gledelig å høre at kulturministeren anerkjenner betyningen av organisasjonene! Jeg vil også gi organisasjonene en utfordring i året som så vidt har startet gjennom Frifond teater ser vi at stadig fl ere uorganiserte grupper dannes, disse vil kunne nyte godt av organisasjonenes teaterkompetanse, grip fatt i dem!!! 2006 er året hvor Ibsen skal markeres. Norsk teaterråd søkte om prosjektmidler for å markere Ibsen-året uten at søknaden gikk gjennom. Allikevel vil styret i teaterrådet gjennomføre en Ibsen-markering i løpet av året, i forbindelse med møte i representantskapet. Fjorårets vellykkede jubileumsseminar maner til gjentagelse. Jeg ønsker alle som brenner for det frivillige kulturlivet et godt kulturår! Og kjære kulturminister vis at du mener alvor med å satse på frivilligheten i revidert budsjett! I dette nummer: Leder 2 Komitéhjørnet: Krf 3 På plakaten 4&5 Glitter og støv i India 7 Frifond 2005: Hva skjer a? 8 2

3 Kulturkomiteen hvem er det? Det er nytt år og nesten ny kulturkomité. Men hvem er nå egentlig det? Og hva tenker de om oss her nede på grasrota? Det er 13 fagkomiteer på Stortinget. Komiteene er delt inn etter ulike arbeidsområder. Alle saker fordeles vanligvis på de faste komiteene etter bestemte regler fastsatt i Stortingets forretningsorden. Det er Regjeringen som fremmer proposisjoner eller meldinger komiteen skal behandle, med mindre det er et privat forslag. Når komiteen har behandlet ferdig en sak, avgis en innstilling som behandles av Stortinget. Familie- og kulturkomiteen er den komiteen som behandler de sakene som er viktig for frivillig sceneliv og de teateraktive. Etter valget i fjor høst sitter disse personene i komiteen: Leder May-Helen Molvær Grimstad KrF Første nestleder Gjul, Gunn Karin A Andre nestleder Erling Sande Sp Trine Skei Grande V May Hansen SV Britt Hildeng A Espen Johnsen A Ulf Erik Knudsen FrP Tove Karoline Knutsen A Olemic Thommessen H Karin S. Woldseth FrP Hvem som sitter i komiteen og hvilke saker de til enhver tid arbeider med betyr mye for organisasjonene i Norsk teaterråd og de teateraktive. Hva tenker komitémedlemmene om oss her ute i det virkelige liv og nede på grasrota? Sceneliv ønsker det neste halve året å utfordre politikerne i komiteen til å si hva de tenker om det frivillige kulturlivet generelt og frivillig sceneliv spesielt. Vi har derfor stilt en representant for hvert parti i komiteen fi re spørsmål, som vi presenterer fram mot sommeren her i bladet. Dette er spørsmålene vi stilte: Komitésiden 1) I lys av regjeringens mål om 1% av statsbudsjettet til kultur - hvordan ser du for deg at dette vil/kan komme frivillig sceneliv til gode? 2) Det er mange festtaler hva angår frivillig sektor, men det er gjerne langt mellom ord og handling. Hva konkret vil du gjøre for frivillig kulturliv i stortingsperioden? 3) Hvilken betydning tror du at ditt partis politikk har for utviklingen av frivillig scenekunst i Norge? 4) Hva er din fanesak innefor kulturfeltet? Kristelig Folkeparti har lederskapet i komiteen, og får derfor gleden av starte stafetten. God lesning! May-Helen Molvær Grimstad, Kristelig Folkeparti (Krf), leder av kulturkomiteen 1) Stortinget har et direkte budsjettansvar for våre sentrale scenekunstinstitusjoner, men også for de frie gruppene. Det er viktig for KrF å stimulere det frivillige scenelivet både for å beholde mangfoldet, men også for å sikre rekrutteringen til det profesjonelle. Kulturmeldingen slo fast behovet for monaleg auke til fri scenekunst. Den nylig avgåtte kulturministeren fra KrF har understreket behovet for å løfte de frie kunstnergruppene i mange ulike sammenhenger, og nå er dette ett av relativt få prioriterte punkter i KrFs nye program. Vi er enige om at de frie scenekunstgruppene har vært glemt og forsømt, og dette må vi ta konsekvensen av. Monaleg må i det minste bety noe som monner, det vil si at posten til fri scenekunst må økes i første omgang fra ca. 30 til opp mot 50 millioner kroner i løpet av stortingsperioden. 2) KrF vil ha et forenklings- og avbyråkratiseringsprogram for frivillig sektor som helhet. Samtidig vil vi unngå at frivillig sektor blir mer kommersialisert. Det fordrer fortsatt offentlig støtte til både de tradisjonelle frivillige organisasjonene, men også til en rekke lokale og regionale kulturtiltak som i stor grad blir holdt oppe av frivillig innsats. Ikke minst de mange ulike festivaler og historiske spill utgjør verdifulle møteplasser mellom frivillig og profesjonell virksomhet, og mellom lokal, nasjonal og internasjonal kultur. Et annet viktig poeng er hvordan støtten til frivillig kulturliv skal være. Jeg mener at det nå er på tide at pendelen svinger over fra prosjekttilskudd til større grad av driftstilskudd til frivillig kulturliv. Rapportering og søknadsprosesser må ikke kvele det frivillige engasjementet. Se også svar under spørsmål 1. 3) KrF ønsker å være et troverdig og aktivt kulturparti. Både gjennom ledelsen av Kulturdepartementet de siste fi re årene og i arbeidet i Stortinget mener vi å ha vært en realistisk og sterk pådriver for sterkere offentlig innsats i kunst- og kulturlivet. Eksempelvis ble bevilgningene over kulturbudsjettet økt med hele 9 % for 2005, den største økning på mange, mange år. Se ellers svar under spørsmål 1. 4) Når det gjelder teaterfeltet, er min fanesak at alle barn bør få oppleve teater. Teater gir en helt annen stimulans til egen kreativitet enn TV, og er dermed en viktig motvekt til TV. I tillegg stimulerer teateroppsetninger barn til å engasjere seg i amatørteater selv. Foto: Ingunn Strand 3

4 på plakaten kurs og festivaler konferanser NEATA-festival på Færøyene Tid: august (ankomst/avreise) Sted: Torshavn, Færøyene Arrangør: Máf Søknad: til Norsk teaterråd innen 24. mars Den færøyske amatørteaterorganisasjonen Máf inviterer til den 4. offi sielle NEATAfestivalen i samarbeid med det færøyske kulturdepartementet og Nordens hus. En gruppe fra hver av de nordiske landene og Baltikum er invitert. Det blir fi re dager med teater, workshops, diskusjoner og eksursjon. Forestillingen må være maks 90 minutter. Hovedvekt på visuelt teater. Bevegelse, dans, musikal og mime er også velkomment. Kostnader dekket: Arrangøren dekker kostnader for inntil 10 personer per gruppe, herunder innkvartering, måltider, lokal transport på Færøyene, ekskursjon, samt fri adgang til forestilling og workshops. Dette dekker gruppen selv: Reisen til Færøyene, reiseforsikring etc. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å søke både Nordisk Amatørteateråd (NAR) og Norsk teaterråd om reisestøtte. Nye instruktørkurs i NU Bygg opp instruktørkompetanse i laget ditt! Noregs Ungdomslag utviklar nye fagplanar. For å bli utdanna amatørteaterinstruktør i NU, må du gjennomføre eit grunnleggande helgekurs og eit sommarkurs i instruksjon. Utdanninga bygger på at du har erfaring som utøvar og skal dekke både den tekstbaserte og den handlingsbaserte metoden å jobbe med teater på. Utdanninga tek også utgangspunkt i korleis vi driv med teater i NU og det er eit mål at den skal utvikle instruktøren til å kunne, ville og våge å stille krav til kvalitet og sjølv å strekke seg kunstnarleg. NU tilbyr også fordjupingskurs og internasjonale kurs. Regionale helgekurs i instruksjon i mars, Jørstadmoen ved Lillehammer. Lærar: Astrid Skogseth Fuglesang mars, Skogn folkehøgskole. Lærar: Roar Kjølv Jenssen. Frist 15. februar Sommarkurs i instruksjon august på Follo Folkehøgskole utanfor Oslo. Lærarar: Ørjan Hattrem, i tillegg Astrid Skogseth Fuglesang. Frist: 1. mai For meir informasjon og påmelding sjå eller kontakt Ida Marie Holmin, tlf Fra idé til forestilling Arrangør: Hålogoland Amatørteaterselskap og Finnmark Revy- og Teaterverksted Tid: februar 2006 Sted: Alta Pris: 1200,- (Studenter 800,-) Frist: 27. januar En innføring i "livsteater", en metode som består av - improvisasjon - skriveverksted - iscenesettelse Kontakt Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), tlf , e-post: hats.no - Musicals Tid: april 2006 Sted: Alta Pris: 1200,- (Studenter 800,-) Frist: 7. april En praktisk innføring i musikkteater, skuespillerteknikk og regi. Kontakt Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), tlf , e-post: hats.no - 4 workshops, 4 metoder Tid: mars Sted: Tromsø Arrangør: Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) Påmeldingsfrist: 28. februar HATS ønsker å skape nye møteplasser for alle somdriver med revy, teater og andre sceentutrykk, og våren 2006 inviterer vi alle revy- og teaterentusiaster, både amatører og profesjonelle, til ei stor-samling med fokus på skuespilleren. Samlinga starter med ei åpningsforestilling, og så deles vi inn i 4 workshops der 4 instruktører som arbeider innen ulik metodikk får hver sin gruppe å jobbe med. I løpet av 4 dager skal deltakerne i hver gruppe arbeide f ram fi guret/karakterer med utgangspunkt i et objeket, musikk eller en tekst. Hver workshop ender i ei forestilling. Kontakt Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), tlf , e-post: hats.no - 9th World Festival of childrens theatre Sted: Lingen (Ems), Tyskland Tid: juli 2006 Barneteatergrupper (8-14 år, dog er slengere over/under velkommen) inviteres til festival med mottoet: "La oss spille sammen - la oss hjelpe hverandre". Gruppen må være der i hele festivalperioden (ankomst 13., åpning 14. juli). Stykket må være mellom 30 og 60 min. Det blir ekskursjoner, workshops og disco. Barna innkvarteres to og to i vertsfamilier. Det blir dessuten Symposium/konferanse i tilknytning til festivalen med tema effekten teaterpedagogisk arbeid med foreldresløse barn/barn som vokser opp uten familie. Det Europeisk IATA/AITAsenteret i samarbeid med Universitetetet i Osnabrück og IATA/ITA. Deltakeravgift (inkl. overnatting/ festivalbillitter er EUR 690/570 (enkelt/dbl. rom). Studenter/arbeidsløse betaler NOK 510. Mer informasjon hos Norsk teaterråd eller på Spunkfestivalen 2007 Tid: juni 2007 Sted: Vimmerby, Sverige En NAR-festival i Astrid Lindgrens anda och som en del av fi randet av Astrid Lindgren 100 år kommer att äga rum i Vimmerby, Sverige. Barnteatergrupper (9-14 år) från hela Norden och Baltikum kommer att bjudas in. Mer information kommer, i mellomtiden kan du titte på 4

5 på plakaten s støtteordninger Internasjonal amatørteaterfestival Tid: juli 2006 Sted: Thisted, Danmark Mer informasjon hos DATS Viborg Amts Kreds Tlf E-post: NUTU sommerteaterskole Sted: Esbo, Finland Tid: juli 2006 Kontakt Nordisk Amatørteaterråd, e-post: Skuretfestivalen Tid: 18. til 27. august Sted: Kafe Skuret i Trondheim Arrangør: Skuretfestivalen Vi ønsker cirka ti teaterproduksjoner, og seks-sju konserter. Sjangerspredningen har tidligere vært stor, og dette er et mål for årets festival også. Ikke legg noen begrensninger på dere, men benytt dere av muligheten til å gjennomføre tidligere eller nye ideer. Vi stiller med scene, lyd- og lysanlegg inkludert teknikkere, PR og salg. Dette er et tilbud og en mulighet dere ikke får mange andre plasser. Som fjorårets festival ønsker vi i år også å kunne stille en garantisum for deltagerne, men størrelse på honorar må vi komme tilbake til når vi får svar på alle søknadene som er sendt. Gå inn på for å se på fjorårets festival. Noe på tapetet?...som angår amatørteater? Dersom du ønsker det oppført på disse sidene, kontakt Norsk teaterråd! Kontakt: Atle Fredagsvik, Leder Skuretfestivalen Tlf Ibsenkonferansen Tid: mars Sted: Skien Arrangør: StøpeSkien Påmeldingsfrist: 13. februar Pris: 1 800,- Hvordan formidle Ibsen til barn og unge? Foredrag, verksteder, utstilling og omvisning Mer informasjon, påmelding til konferansen og booking av hotellrom til: Grenland Grenland AS tlf E-post: Oslofjorden Revyfestival Tid: august Sted: Horten Påmelding til / Barne- og ungdomsteaterfestival på Stord Tid: 31. mars - 2. april Sted: Stord kulturhus Arrangør: Scenekunst i Sunnhordland Påmeldingsfrist: 10. februar (bindande) Stord Teaterlag og Scenekunst i Hordaland, godt støtta av Hordaland fylkeskommune, ynskjer teatergrupper frå fjern og nær velkommen til barne- og ungdomsteaterfestival på Stord i Vilkår: - grupper i alderen 7-20 år - speletid mellom 45 min - 1,5 timar - stykket må ha hatt premiere før festivalen - enkel scenografi - kort riggetid - Festivalpakke inkl. overnatting, mat aktivitetar, framsyningar: kr. 450,-. - Festivalpakke inkl. alt uten overnatting: kr. 350,- Informasjon/påmelding: Scenekunst i Sunnhordland postboks 414, 5403 Stord Scenetekstfondet - tidligere Innkjøpsfondet for ny norsk dramatikk Fondets formål er å bidra til å gjøre norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørbevegelsen. Støtten skal benyttes på en måte som setter amatørteatergruppene i stand til å benytte profesjonell dramatiker i sin virksomhet. Fondets styre understreker at midlene er øremerket de deler av prosjektet som retter seg konkret mot utarbeiding eller bruk av ny norsk dramatikk, eksempelvis til dramatikerens honorar, reise, opphold e.l. Begrensninger: Avtalen gjelder kun verk som tidligere ikke er spilt av amatørteateret. Løpende søknadsfrist. Søknad sendes på eget skjema som fås i sekretariatet, kontakt Arnfi nn Hagen på tlf , eller e-post Se også Finsk-norsk kulturfond Fondet har en søknadsfrist i året. Neste frist for å søke er 31. mars og gjelder for prosjekter i siste halvår 2005 og første halvår Søknadsskjema i word-format, fi nner du på nno.no, eller du kan bestille det på per telefon eller per mail til fi nno.no Adresse i Norge: Norsk-fi nsk kulturfond, sekretariatet Rådhusgaten Oslo Tel Faks: e-postadresse: nno.no Finn oppdatert kalender på 5

6 Glitter og støv i India festival i New Dehli Noe av det første som møter meg i New Dehli er en reklame med følgende spørsmål: «Når sist gjorde du noe du aldri har gjort før?» Det er natt i Indias hovedstad. Jeg sitter sammen med Nikoline, Margrethe, Daniel, Ingvild, Magda, Elida, Mathilde, Anne Kari og Alexander i en gammel buss som tar oss fra fl y- plassen til hotellet. Alle gjør noe vi aldri har gjort før. Festivalsjefen foreteller på dårlig engelsk at bilder fra forestillingen vår har vært trykt i en av indias største aviser. Det er støv i luften, søppel og hellige kuer på veiene. Teater klubb 81 har reist dit pepper n gror, hele veien til India for å spille forestillingen «Marja Gullsko» for barn fra hele verden. Vi aner ikke hva som venter oss. Det eneste vi vet er at de neste dagene vil gi oss opplevelser, tanker og møter som vil forandre oss for alltid. Slik er det å reise langt og til land som vi egentlig ikke passer inn i. Pynte på sannheten Vi sover bare noen få timer den første natten. Alle er litt redde, litt trette og mest av alt spente. Det er fortsatt to dager til festivalen begynner, og vi benytter de dagene til å få sett litt av byen. Vi møter en dame fra den kongelige norske ambassade som tar oss med til «Deer park» hvor vi ser på dyr og spiser fantastisk god indisk mat. Dagen etter drar vi til «Dilli Haat», et marked hvor de selger indiske bøker, dukker, smykker, klær, sko og alt som glitrer. På utsiden av dette markedet møter vi den delen av Dehli som ikke gliterer; små tiggende barn som viser oss en annen virkelighet. Jeg gjemmer tårene mine, og tenker at hvis jeg noensinne vil klare å glemme øynene til de tiggende barna skal jeg igjen glemme hvordan verden egentlig er. All verden sorg er i disse øynene som jeg helst vil unngå å se. De gjør alt for å tjener penger. Små barn har lært seg fantastiske sirkuskunster som de viser igjen og igjen for å få penger til å overleve også denne dagen. Vi er på tur i India for å spille teater, mange barn i India kan kunster vi aldri vil klare å lære. Vi kjører rickshaw hjem fra markedet. Det er nesten som å kjøre karusell på tivoli. Hele turen kostet 4,- norske kroner. Utveksling - eller på festival med teatergruppa INDIA 1: Norsk teaterråd formidler årlig kontakt mellom opp til ti teatergrupper og festivaler. De fl este teatergruppene ønsker seg til andre land i Norden eller Europa, spesielt gjelder det barne-/ungdomsteatergrupper. I 2005 hadde vi den store gleden av for første gang å sende intet mindre enn to barneteatergrupper så langt av gårde som til India, nærmere bestemt New Dehli, og det ser ikke ut for at noen har angret på det. Vi ønsker å presentere begge teatergruppenes reisebrev fra 9th International Children`s Theatre, og først ut er Teaterklubb 81. Stille bak scenen eksisterer ikke i dette landet. De maler på seg bart, og spiller teater for å overleve. Dette blir min sterkeste teateropplevse i New Dehli. Inderne pynter ofte på sannheten. Flaggstenger og stoler pakkes inn i aliminiumsfolie, det er blomsterdekorasjoner, paljetter, små speil og perler over alt. Men på innsiden fi nner vi et land med mye, mye fattigdom. Et øyeblikk av skjønnhet Vi har fått æren av å åpne festivalen med forestillingen vår. Det råder et fullstendig kaos bak scenen med hundre hylende russiske små ballettdansere, indere utkledd som konger og dronninger, tanter som drikker chai te og fedre som fi n- pusser på scenografi en. «Stille bak scenen» eksisterer ikke i dette landet. Alexander må til slutt betale de mange teknikerne for å få det lyset som vi vil ha. De unge skuespillerne fra Dverberg vet når det gjelder. De tar seg sammen, glemmer hodepine, jetleg og gjør seg klar til å vise verden det vi har laget. Teppet går opp, musikken starter og lyset kommer sakte på. I det samme strømmer de mange journalistene med fotoapparater og videokamera frem til scenekanten. De får se en forestilling de aldri har sett maken til tidligere. Og publikum jubler. Aldri vil jeg glemme det unisone gispet da blomstrene kom opp fra stigen med de lysende kjolene sine. Aldri har barna fra Dverberg spilt forestillingen så bra, og aldri har jubelen stått så høyt. Det var godt å åpne en internasjonal barneteaterfestival med et lite stykke norsk skjønnhet som alle kan forstå. Det å kommunisere gjennom teater med ulike land og kulturer er noe av det mest utfordrene og viktige vi kan gjøre. Kanskje laget vi et øyeblikk av stillhet og skjønnhet som var annerledes for dem som bor midt i en by med kaos, støv og fattigdom. 6

7 På avsluttningsseremonien sang alle deltakerne en sang sammen. Her ser vi Ingvild, Margrethe og Mathilde sammen med barn fra fl ere av deltakerne. Levende Barbie-dukker Så kom vi på TV og i mange aviser. Vi ble intervjuet av Indias viktigste nyhetskanal, og alle ville snakke med oss. Vi fi kk vi ikke fred for folk som ville ta bilder av oss sammen med seg selv. Tålmodig lot vi oss fotografere sammen med fremmede folk på gaten, små babyer, hunder og aper med kjoler. Det var moro i begynnelsen, men så ble det bare utrolig slitsomt. Vi skrev autografer og ble tatt på av fremmede mennesker uansett hvor vi gikk. Da vi gikk i den nasjonale dyreparken for å se eksotiske dyr, stirret de innfødte mer på oss enn på dyrene. Vi tok bilder av dyrene, og inderne tok bilder av oss. En dame røsket Mathilde i håret, for hun var sikker på at det ikke var ekte, men en parykk. Små barn sa til jentene våre at de lignet på Barbie-dukker, og ville hele tiden ta og stryke på dem. Å ri på elefanter i et skjevt land Det meste er litt skjevt i dette landet. Til og med stjernene har byttet på plass med hverandre. Maten smaker fantastisk og landet kan by på de vakreste farger og smaker. Alle jentene i teatergruppen kjøpte seg skreddersydde sarier med paljetter, perler og vakre farger. Guttene kjøpte seg pyjamas. Dette er tradisjonelle indiske klær som nesten alle indere går med. Engelske koloniherrer tok med seg pyjamasen til Europa, først som komfortable inneklær i hjemmet før pyjamasen fant vegen til soverommet. Pyjamas er et av få låneord vi har hentet fra Hindi. Payjama betyr rett og slett benklær. Så ble vi kjørt ut av byen til en landevei der vi fi kk ri på elefanter. Nesten som sirkus. Å sitte på toppen av en elefant og kjenne takten når den beveger seg tungt og sakte fremover. Så majestetisk, så stolt og så sirkus. Akkurat det er India. Det er kort vei mellom støv og glitter. Indiske elefanter er forresten det dyret i verden som går lengst gravid; ett og et halvt til to år. Ekstranummer Jeg kunne skrevet en hel bok om møtet mellom våre norske barn og India, men vil til slutt fortelle om noe som skjedde på slutten av festivalen. Da ble vi som den eneste teatergruppen spurt om å spille forestillingen en gang til for alle ville se den på nytt. Så var det å pakke opp alt igjen, stryke kostymer og sminke seg. Dermed fi kk vi æren av å både åpne og avslutte den internasjonale barneteaterfestivalen i India. Den aller siste kvelden får vi de skreddersydde indiske klærne våre. Vi pynter oss i dem, bindi og bengels. Vi sier «namaste» til hverandre for siste gang før vi legger oss. Den siste natten i vårt New Dehli. Så reiste vi hjem der stjernene står rett vei og ting ikke lengre er pakket inn i sølvpapir. Unge hjerter fra Dverberg er fylt av det som verden sparer oss for å se. Mange opplevelser som vi kan snakke om og vise bilder fra, men som ingen andre enn dem som har vært der kan forstå. Når vi kjører til fl yplassen ser jeg etter den lille gutten ved markedet, vår lille Tim. Jeg lurer på hvor lenge han vil få leve. Byen sover. Det er mørkt og støvete og jeg ser han ikke. Tekst: Katrine M. E. Strøm Foto: Katrine M. E. Strøm/Alexander Rydland Hansen I neste nummer: Dramagruppen fra Suldals reisebrev fra New Dehli Her er hele gjengen samlet foran an av de gamle bygningene i Deer Park. 7

8 B-BLAD Sceneliv Norsk teaterråd Pb.1129 sentrum 0104 Oslo Hva skjer a? Oppsummering av Frifondåret 2005 Når tallene for 2005 nå ligger på bordet er det gledelige å fortelle at vi i 2005 har fordelt ca 9 millioner kroner gjennom Frifond teater. Disse pengene er fordelt til lokale teater dans laivgrupper. Dette er mye penger og jeg veit av innkomne rapporter at pengene kommer veldig godt med for de aller fl este. Jeg har en morsom jobb, det er utrolig å lese om tiltak som favner over hele bygdesamfunn alle som kan krype og gå er involvert. Utrolig dugnadsånd, i tillegg til en liten slump penger for å klare tiltakene økonomisk. Et vellykket samarbeid må vel dette kunne kalles?!? Da jeg i skrivende stund ikke har alle tall på plass kan jeg kun gi en kort oppstilling av frifondtallene for Dette fordi innstillingene for desember 2005 ikke har vært styrebehandlet når denne oversikten er laget. Derfor kan antall bevilgede søknader og bevilget sum avvike noe på endelige tall. En oppfordring for det nye året er at dere benytter dere av mulighetene som ligger i Frifond teater, og husk at dere også kan få støtte til å holde kurs for deres medlemmer. Hvorfor ikke starte året med å invitere en god pedagog og gi deres medlemmer en lærerik og inspirerende nyttårsgave!? Ønsker alle grupper og lag et riktig godt nytt år og gleder meg til å høre mer fra dere i Sakset fra et hyggelig takkebrev: [..] [Hit] hadde vi ikke kommet uten pengene fra Frifond. Det er rosinen i budsjettpølsa vår, prikken over i en, det lille ekstra som gir oss muligheten til å gi publikum på Hadeland så god kvalitet som de kan få i et forsamlingshus omgjort til teater. [..] Takk for støtten. Janina Ziolko FABU Fagertun Barne og Ungdomsteater Antall søknader Bevilget søkn Bevilget sum Fordelingen av midler mellom de tre forvalterparaplyene LNU, NMR og teaterrådet avgjøres nemlig på erfaringstall, og jo mindre antall søknader vi mottar, dess mindre penger har vi å fordele til de lokale gruppene rundt omkring i landet året etter.

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe 2 HATS som ressurs Intervju med politikere Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe Rettigheter i revy Hvorfor er det så vanskelig å få nye tillitsvalgte? Vardøhus Musikkteater skriver manus

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg ung j u n i 2 0 0 8 : 2 & fri Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg Tverrfaglig samarbeid - et mål for alle?

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Tospråklig undervisning gir gode resultater Den Norske Opera med døv kjolist Det gode liv - aldri for gammel Ja til røde dager og røde bukser

Tospråklig undervisning gir gode resultater Den Norske Opera med døv kjolist Det gode liv - aldri for gammel Ja til røde dager og røde bukser Tospråklig undervisning gir gode resultater Den Norske Opera med døv kjolist Det gode liv - aldri for gammel Ja til røde dager og røde bukser 5 Juni 2009 Side 4 Døves Tidsskrift 5-2009 Side 10 Side 14

Detaljer

Vi er Norges største vennegjeng!

Vi er Norges største vennegjeng! E D BYG U N M M ee mslag O D gdeungdo y G B N Norg s årgang. 015, 80. NR. 1/2 Medlems blad for Vi er Norges største vennegjeng! 13 sceneaktivitet side 12 og på s ku fo ed m kt je os Kultursprell pr ide

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2009 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Som første aktør i Oslo starter Kirkens Bymisjon til høsten opp et dagtilbud for personer med begynnende demens på en gård i Maridalen.

Som første aktør i Oslo starter Kirkens Bymisjon til høsten opp et dagtilbud for personer med begynnende demens på en gård i Maridalen. Informasjonsblad for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Tollbugata 3, 0152 Oslo Telefon 22 36 55 00 I redaksjonen: Atle Briseid (redaktør) Per Frogner (ansvarlig) Layout: Waaler design v/jorunn Waaler Forsidefoto:

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell 2/2015 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM OG FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 1/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Medlemstallet 2013: Vi har ikke vært større på 19 år! side 20 Bildereportasje: Magisk stemning i skogen side 14-15 Bli med

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Medlemsblad for Teatrets Venner i Trondheim Nr. 1 - våren 2005. Rannei Grenne som Ronja Røverdatter Foto: Harald Sæterøy. www.teatervenn.

Medlemsblad for Teatrets Venner i Trondheim Nr. 1 - våren 2005. Rannei Grenne som Ronja Røverdatter Foto: Harald Sæterøy. www.teatervenn. Medlemsblad for Teatrets Venner i Trondheim Nr. 1 - våren 2005 Rannei Grenne som Ronja Røverdatter Foto: Harald Sæterøy www.teatervenn.no Teleslynge Vi får av og til spørsmål om hvor det er montert teleslynge

Detaljer

www. steinerbarnehagene.no Merk! Neste deadline: 1. februar.

www. steinerbarnehagene.no Merk! Neste deadline: 1. februar. Merk! Neste deadline: 1. februar. Omslagsbilder: forsiden: foto fra Veslebrunen Steinerbarnehage; baksiden: foto: Solveig Berntsen. Årstidsbrevet Utkommer med fi re nummer hvert år og utgis av Steinerbarnehageforbundet

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer