FAUSKE KOMMUNE /2. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal Det er tiltak med stort engasjement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE 1113145 11/2. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal 2011. Det er tiltak med stort engasjement."

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JournalpostlD: saldd.: Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: FORMANNSKAP /2 I I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen I Dato: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 1. KVARTAL 2011 Vedlegg: 1. Brev fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert Sammendrag: 2. Brev fra Snorre Nicolaisen mottatt Brev fra Redningsselskapet datert E-post fra Kreftforeningen datert Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal Det er tiltak med stort engasjement. Rådmannen har imidlertid ikke prioritert disse søknadene og anbefaler at formannskapet avslår søknadene. Saksopplysninger: Søker: Formål: Evnt. Beløp l. Jusshjelpa i Nord-Norge Søker om økonomisk støtte til drift. De ønsker å Kr ,- kunne reise på saksinntaksturer spesielt rettet mot asylsøkere, eldre, studenter og beboere i krisesenter, samt hjelpe klienter med gjeldsproblemer 2. Snorre Nicolaisen Søker om støtte til boka "Nord-Norge byer" Kr ,- 3. Redningsselskapet Ønsker at kommunen skal tegne et Kr ,- pr. år bedriftsmedlemskap 4. Kreftforeningen Søknad om støtte til kreftforskning. Kr. 1,- pr. Innsamlingsaksjonen "Kraftak mot kreft" innbygger INNSTILLING: De foreliggende søknader om økonomisk støtte avslås. Per Gunnar Pedersen rådmann

2 .l~jelpa Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: Uni versitetet i Tromsø Breivika Senter 9037 Tromsø Breivika Senter UNIVERSITETET I TROMSØ Fauske kommune Postboks Fauske Deres ref.: Vår ref.(må alltid oppgis ved svar): adm/vm GRATIS JURIDISK BISTAND/RÅDGIVNING I,.d 7 h1liskn kommune..~ -.:0:.. 'l" QeD_~~~aks~~VfJ._ 6/1- I ( iùi;';'~rinlj 1 1' ~.--l? i elt, / ID.o is; 110 l ~ ~ _.~-_.,~~".-.~_.~_.~-_._---~- ",-- Dato: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FAUSKE KOMMUNE 2011 Jusshjelpa i Nord-Norge har gjennom en årrekke tilbudt gratis juridisk bistand til befolkningen i landsdelen som en reaksjon på at den offentlige rettshjelpsordningen i Norge ikke er god nok. For å kunne fortsette arbeidet med å bedre rettshjelpssituasjonen til ressurssvake mennesker er vi avhengige av økonomisk støtte fra forskjellge bidragsytere. Vi får jevnlig henvendelser fra innbyggerne i Fauske kommune. I tilegg har vi jevnlig saksinntak i kommunen og vi vilfortsette å prioritere saksinntak i kommunen dersom vi mottar driftsstøtte fra dere. Vi håper at Fauske kommune ser verdien av dette, og søker herved om driftsstøtte på kr ,- for Søknad om driftsstøtte Jusshjelpa i Nord-Norge mottok for driftsåret 2009 driftsstøtte fra mange kommuner i Nord- Norge. Disse midlene bidro til at vi kunne reise på saksinntaksturer til disse kommunene i Vi håper Fauske kommune ønsker å bidra til vår drift, slik at vi kan få mulighet til å besøke også dere neste år. Vi søker om støtte pålydende kr ,-. Disse midlene vil i stor grad finansiere saksinntaksturer. I tilegg har vi økte kostnader tilknyttet rettsinformasjon til våre gjeldsklienter. Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning. Vi håper derfor at dere vil gjøre en mer langsiktig vurdering, slik at vi om mulig kan motta støtte også senere år. Driften vil på denne måten kunne planlegges fra år til år ut fra mer stabile rammer og med større sikkerhet enn det som har vært tilfelle tidligere. Vi håper på et samarbeid med Fauske kommune i årene fremover. En nærmere beskrivelse av Jusshjelpa i Nord-Norge og forholdet til Fauske kommune samt fullstendig søknad følger. 1. Om Jusshjelpa i Nord-Norge Det totale rettshjelpsbehovet i Norge er langt større enn det rettshjelpstilbudet som er tilgjengelig. Som en konsekvens av dette har mange mennesker av geografiske, økonomiske eller sosiale årsaker ikke tilgang til nødvendig juridisk bistand, og er i praksis langt på vei avskåret fra å gjøre sine juridiske rettigheter gjeldende. Basert på en sosial grunntanke ble det etablert egne Side L av 4

3 studentdrevne rettshjelpskontorer som tilbød gratis juridisk bistand til de som hadde størst velferdsmessig behov. Det er nå fem slike studentdrevne rettshjelpskontorer i Norge lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Jusshjelpa i Nord-Norge har som overordnet formål å bedre rettshjelpstilbudet til befolkningen i Nord-Norge. Dette gjør vi gjennom å tilby gratis juridisk bistand i enkeltsaker, og mer overordnet gjennom rettspolitisk arbeid som høringsuttalelser, møter med beslutningstakere, private lovendringsforslag, gjennomføring av undersøkelser, m.v. Jusshjelpa er en selvstendig organisasjon, men har en viktig faglig tilknytning til Det juridiske fakultet i Tromsø. Studentene mottar en viss lønn for det arbeidet de gjør. De nedlegger imidlertid også en betydelig andel gratis arbeid ved kontoret, i perioder over det dobbelte av lønnet stillngsprosent. Det er per i dag 23 studenter ansatt ved kontoret. Jusshjelpa har opp gjennom årene etablert seg som et stadig og betydelig rettshjelpstilbud for befolkningen i de tre nordligste fylkene. Jusshjelpa har i 2010 hatt full drift i 46 uker, og har behandlet 2192 saker. Vi har planlagt samme driftsrute i 2011, dersom ikke vår økonomiske situasjon tilater ytterligere uker drift i desember. For ytterligere informasjon om tiltaket vises det til vedlagte årsrapport for 2009, samt vår hjemmeside 2. Kort om finansieringen av titaket Driften av Jusshjelpa finansieres i hovedsak av Justis- og politidepartementet gjennom en andel aven felles bevilgning til landets fem studentdrevne rettshjelpskontorer, samt gjennom bevilgninger fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Jusshjelpa mottar også viktig driftsstøtte fra andre bidragsytere som kommuner, fylkeskommuner og studentsamskipnaden i Tromsø. Driftskostnadene holdes på et minimum, slik at tilskuddene i størst mulig utstrekning kommer våre klienter direkte til gode gjennom konkret saksbehandling eller rettspolitisk arbeid. For nærmere detaljerer om finansieringen vises det til vedlagte årsrapport for 2009 s. 43 flg. 3. Noen viktige generelle argumenter for å støtte Jusshjelpa Jusshjelpa har helt siden oppstarten bevisst henvendt seg til befolkningen i Nord-Norge gjennom utstrakt oppsøkende virksomhet rundt om i kommunene. Dette senker terskelen for å oppsøke oss for hjelp, noe som er av spesielt stor betydning overfor de mest ressurssvake klientene. Selv om de aller fleste sakene tas inn per telefon, er lokale saksinntak også i fremtiden en viktig del av Jusshjelpas virksomhet. Vi har i 2010 gjennomført to saksinntak i Fauske kommune. Vi ønsker å fortsette satsingen på oppsøkende virksomhet, men er avhengig av støtte for å få dette til. Vi er videre åpen for forslag til andre steder i kommunen hvor saksinntak kan være nødvendig og ønskelig. Videre har Jusshjelpa en stående målsetning om å finne løsninger på sakene vi får inn på et så tidlig stadium som mulig. Erfaringsmessig er det lettere å komme frem til gode resultater før en konflkt "låser seg", og det er i den sammenheng essensielt at man tar tak i konflkten på et tidlig stadium. Jusshjelpa fyller således en viktig funksjon som et konflktdempende tiltak, noe som både er prosessøkonomisk gunstig for den enkelte klient og for rettssystemet som sådan. 2

4 Et siste viktig argument er at Jusshjelpa søker å tilby bistand i "tomrommet" mellom andre rettshjelpsordninger. Det vil si at vi primært bistår klienter som ikke har evne til å engasjere advokat, og heller ikke fanges opp av den offentlige rettshjelpsordningen eller andre ordninger, som for eksempel forsikringsordninger og fagforeningsmedlemskap. Ved å henvise kvalifiserte klienter videre ti slike ordninger frigjør vi ressurser til å arbeide for klienter som ikke har andre alternativer enn oss for juridisk bistand. 4. Nærmere begrunnelse for søknaden ti Fauske kommune Jusshjelpa tar sammen med de andre studenttiltakene et viktig samfunnsansvar ved å tilby en tjeneste som for mange er av stor velferdsmessig betydning, men som likevel faller utenfor de ordningene som staten gjennom lover pålagt å tilby. Dette er også grunnen til at studenttiltakene årlig mottar betydelige midler i driftsstøtte fra Justis- og politidepartementet. Støtten fra departementet er øremerket lønnskostnader for konkret saksbehandling. For andre driftskostnader enn lønn er tiltakene avhengige av støtte fra andre bidragsytere. Kommunal støtte har i den sammenhengen alltid vært viktige bidrag. Jusshjelpa har behov for faste tilføringer til flere formål. Eventuell kommunal støtte fra Fauske kommune for 2011 vil i hovedsak gå med til følgende konkrete tiltak: Saksinntak minst en gang pr år i kommunen. Vi ønsker i tilegg å bruke ressurser på saksinntak spesielt rettet mot asylsøkere, eldre, studenter og beboere i krisesenter. Produksjon og distribusjon av vår Gjeldspakke. På grunn av lang ventetid for kommunal gjeldsrådgivning, får Jusshjelpa i Nord- Norge mange henvendelser fra klienter med gjeldsproblemer. For å effektivisere hjelpen til denne klientgruppen, har vi sett oss nødt til å utarbeide en gjelds pakke. Gjeldspakken medfører kostnader for Jusshjelpa som følge av utilstrekkelig tilbud i kommunene. Vi ber gjennom denne søknaden om at Fauske kommune anerkjenner den innsatsen Jusshjelpa gjør, og gjennom økonomisk støtte hjelper oss å ta ansvar der det offentlge etter vår oppfatning svikter. 5. Søknad På denne bakgrunn søker Jusshjelpa i Nord-Norge driftsstøtte for 2011 fra Fauske kommune pålydende kr ,-. Undertegnede kan kontaktes for ytterligere opplysninger eller kommentarer, og kan i kontortiden nås på telefon eller mobil Dersom søknaden innvilges, kan støtten godskrives konto , og transaksjonen merkes "Jusshjelpa i Nord-Norge - Avdeling Prosjekt A48002". 3

5 Med vennlig hilsen JUSS1jeipa i ord- ~rge ß il i alsen Daglig leder Vedlegg: Årsrapport 2009 Budsjett 2011 Driftsrute

6 Merknader: Inntekter Juslisdep , , , , Juridisk fakultet , , , ,00 Driftsstøtte, Stud.sam , , , ,00 Driftsstøtte. rvlkar 50000, , , , ,00 Driftsstøtte. kommuner , , , ,00 Andre 10000, ,00 Eksterne ros"ektmidler , , ,00 Sum inntekter: , , , ,00 Kostnader Lønn , , , , Kontorutstvr 20000, , , , ,00 Kontorrekvisita 25000, , , , Forsikrina 23000, , , ,00 1) Brosivrer 20000,00 Markedsførina 10000, , , , ,00 Aviser, tidsskrifter OQ litteratur , , , Kurs oa undervisnina 45000, , , , ,00 Administrative reiser 20000, , , , ,00 Fellesseminar 35000, , , , Evaluerin er 10000, , , , ,00 Andre driftskostnader 12000, , , , ,00 Oppsøkende virksomhet - annonserina 25000, , , , ,00 ODDsøkende virksomhet - reisekostnader 95000, , , , ,00 Velferdsmidler 40000, , , , ,00 Prosiektmidler , ,91 2) Klientkonlo -5289,16 tt-fondet 83000,00 0, , ,00 Avsetnin til uforulselte ut ifler 0, ,00 0,00 Sum kostnader: , , , , ,00 Resultat 316, , , , ,00 Agressoresullal Merknader: (1) M.: ha reiseforsikring ti de ansatte under saksinntaksturer (2) Jusshjelpa samarbeider med Pomor State University om oppstart aven rettshjefpsklinikk i Arkhangefsk. Dette støttes av BarentssekretarIatet

7 JF ~m l~."'."...i.tid...'......" :;': :-;-.,-:-:~.-/.,..,"'-;-;-;-;-;..".-, "',";-;-;-;'." FOR JUSSHJELPA I NORD-NORGE 2011 VÅREN 2011 Januar Februar Mars April Mai 4 uker drift 4 uker drift 4 uker drift 4 uker drift 4 uker drift Oppstart: Stengt uke 16 Siste driftsdag: Mandag p.g.a. påske Fredag Uke 1,2,3,4 Uke 5,6, 7, 8 Uke 9, 10,11, 12 Uke 13, 14, 15, Uke 18, 19,20, Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 20 uker ordinær drift våren 2011 SOMMER 2011 Juni o2,luli AU2ust 8 uker drift Sommergruppen: Stengt i uke 30 og Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Jusshjelpa i Nord-Norge vil ha sommerdrift i 8 uker sommeren 2011 HØST 2011 AU2ust September Oktober November Desember 3 uker drift 5 uker drift 4 uker drift 4 uker drift 2 uker drift Oppstart ordinær Siste driftsdag: drift: Fredag Uke 32, 33, 34 Uke 35, 36, 37, Uke 40, 41, 42, Uke 44,45,46, Uke 48,49 38, Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 18 uker ordinær drift høsten 2011 Totalt legger Jusshjelpa ha 46 ukers drift i 2011

8 toft;~i~~;~~~'_j Støtte til Nordnorsk bokprosjekt (for reiseliv, geogf~!1~;~q'---"- - i informasjon og som faglitteratur). 1,i:D~-I'š~o-'--f Til kommunene l J II11d_.~.....,1~.j.#0- _J Sør-Varanger (Kirkenes), Vadsø, Vardø, Nordkapp (Honningsvåg), Hammerfest, Alta, Tromsø, Lenvik (Finnsnes), Harstad, Andøy (Andenes), Vågan (Svolvær), Narvik, Bodø, Fauske, Rana (Mo), Vefsn (Mosjøen), Alstahaug (Sandnessjøen), Brønnøy (Brønnøysund). Om bokprosjektet Tittelen på boka vil bli "Nordnorske byer" (sannsynligvis også en undertittel), og vil omhandle byens identitet, geografi, struktur, innold og i stor grad kuriositeter. Det vil også i noen grad bli lagt vekt på å dele informasjon av historisk, kulturell og næringsmessig art som jo er en del av identiteten. De "klassiske Nordnorske byer" er de som fikk kjøps- eller ladestedrettigheter mellom Men i tilegg vil det være presentasjon av de nyeste byene og viktige tettsted som ovenfor (og i mindre grad, men også Bardufoss/SetermoenJKabelvåg/Leknes m.fl.). Boka skal være full av visuelle inntrykk, for å fremheve byens geografiske/arkitektoniske identitet og urbane egenart. Min hensikt er å besøke alle disse byer i løpet av sommermånedene i 2011, men også utenfor "sesong", da noen har en spesiell stemning i en vinternatt eller en høstkveld og derfor med fordel kan vises fra flere årstider (turisme er i dag en "helårsaktivitet"). Forarbeid og intervju er tiltenkt i vinterhalvåret Litt om meg Jeg har vært levende opptatt av "bysansing" hele mitt liv, og er nå godt voksen og utdannet geograf med reiselivsfag fra høgskolen i Nord-Trøndelag. Har skrevet en bacholor-oppgave ved navn "Hva er en norsk by" (What is the sense of a Norwegian town) som omhandler mye av temaet. Har tidligere gjort en befaring i Sverige, hvor jeg har besøkt en rekke byer og deres næringsetater i forbindelse med stedsprofilering. Har eget firma ved navn Geonic Stedsprofiering, men er for tiden ansatt i Mosjøen Næringsselskap KF. Hvor jeg foruten markedsføring gjør en god del prosjektarbeid innen reiseliv, kompetansekartlegging, handelsanalyser og konsekvensutredninger. Mitt område er Placemarketing eller citymarketing om man vil, dette geografiske begrepet ble lansert av Anders Löfgren i sin tid. Og setter fokus på markedsføringen aven by (eller sted). Og for å gjøre dette om til litt norsk, vil stedsmarkedsføring omhandle det formål å selge byen til investorer, besøkende, turister, kort og godt hele vår omverden og i neste omgang nye innbyggere. Er også lidenskapelig opptatt av foto, noe som kommer godt med. Jeg ønsker å starte min forfatterkarriere med et tema og en idè som jeg har gått med i flere år, og det er for meg naturlig å starte i egen landsdel.

9 Generelt Den generelle Normann får mange inntrykk fra mellomstore og små byer i Østfold og Vestfold. Disse ligger gunstig plassert for å bli besøkt og profiert i forbindelse med nyheter og ulike konsept innenfor TV og film. Dette i langt større grad enn tilsvarende byer og tettsted i Nord- Norge. Der det kun er Tromsø og Bodø som hevder seg på tross av at de ligger i Nord. Og her har jeg mye på hjertet, men skalla det ligge i denne omgang. Nordnorske byer er ikke noe man skal synes synd i, eller automatisere med et inntrykk av fiskeproduksjon, måker, fiskeskøyter, holmer og skjær som skal bevares for det øvrige Norges behag og tradisjon. Nordnorske byer er noe som bør fremheves som dynamiske, ærlige, potente og moderne samfunn. Med de særtrekk som har vært, og som i dag er i forandring, med de avtrykk det har gitt. Det er ikke slik at et besøk i Nordnorske byer er som å bevege seg fra et "herskapshus" i sør, til et "utedass" i nord. Huset kan nok være mindre, men kan også ha en større særegenhet og avgi en mer ekte temperatur. Dette er byer som har gjennomgått mange lag med forandring, som har ideer og flere innovative og fremtredende borgere. Dette er byer som er stolte over sin identitet og virke. Disse flotte harmoniske Nordnorske byene bør fremheves kontinuerlig. Håper den enkelte kommune (by) ser verdien av å bli profilert i en slik bok, og vil være med på å støte prosjektet, både for sin egen del og for Nord-Norges mulighet til en annen vinkling enn kun midnattssol, fjell, fisk og hav med mer (som i seg selv er bra). Men i dag er det mye fokus på fiske, småskalamat, kysten, samisk kultur og andre konkete severdigheter, glemmer vi da å tilby byene, har vi vanskeligheter med og "se" å profilere disse? Vi har nemlig innoldsrike og severdige byer som et selvfølgelig alibi for reisemål. Jeg opplever at flere i Sør-Norge har et inntrykk av Nordnorske byer som kanskje er litt preget av fordommer. Og hva vet hovedtyngden av den norske befolkning om Nordnorske byer? Noen eksempel:. Hvilken byer Nord-Norges eldste? Hvilken by har/hadde gatenavn også på finsk? Hvilken av de Nordnorske byene er tettest befolket? Hvilken by i Norge var først ut med gatebelysning? Hvilken by het tidligere Victoriahavn, og hvorfor? Kan inntrykk og informasjon i bokform bli en faktor for oppdagelse og oppmerksomhet Vil ikke et besøk eller reise som følge av dette bli mer aktuelt når horisonten får et annet skjær? Første steg i nettverk og annen virksomhet oppstår gjeme via slike markedsføringer. Boka vil fortrinnsvis bli distribuert ved hensiktsmessige destinasjoner og fortrinnsvis i Sør- Norge. Jeg trenger støtte til det økonomiske, men drivkraften er en stor egeninteresse som påvirker behovet for å realisere og gjennomføre dette prosjektet.

10 Hva så med et forlag? Når dette ankommer kommunene i brevform, er dette bokprosjektet allerede oppe på redaksjonsmøte hos Cappelen Damm forlag. Men slik dialogen frem til nå har vært, er det blitt lite interessant å forfølge et slikt samarbeid. I det øyeblikk en avtale inngås med et forlag, mister undertegnede 100 % av kontrollen over prosjektet. Forlaget gjør det de mener er best, da de har erfaringen, står for utgivelsen og "vet hvordan". Og derom er det ingen tvil, de har kompetanse i forhold til dette. Men dette er mer enn en mulig inntektskilde og tabloid utfoldelse. Her er det et oppriktig engasjement og et faglig, samt ærlig forhold til temaet som undertegnede er redd for kan gå tapt. Derfor har jeg nå bestemt meg for å gjøre dette selv i samarbeid med kommuner, grafikere og trykkeri. Dette er en søknad om støtte pålydende fra hver av kommunene. Utfordringen med denne formen er selvfølgelig å få alle til å bidra, i og med at temaet er aven slik art må alle byer med i boken. Om noen ønsker å avstå fra støtte, så blir det vanskelig å gjennomføre på dette grunnlag, uten en ekstern ressurs. Men ikke umulig. Hver byer stipulert til å få mellom 5-12 sider. Boka har kapasitet til 248 sider, men vil nok ende på ca. 215 sider. A4 format av hensyn til bildepresentasjon. Avtale med trykkeri, designer og grafiker er gjort. Hver kommune vil om mulig også få eksemplarer for salg, og tilgang til en webutgave av sin egen bypresentasjon. Det vil bli sett på muligheter for resymé på engelsk og tysk. Utkastene som følger med denne søknad/prosjektbeskrivelse er av Mosjøen. Grunnen er at det var det enkleste. Tekst på disse sidene er råmateriale og er ikke representativ dynamisk og grammatisk type i norsk stil. Utkastene er med for å vise oppsett, tanke og struktur. Imøteser svar innen 24. januar. Håper dere vil være med på lasset. Er det noe som er uklart hadde det vært meget hyggelig med en e-post eller telefon. Med vennlig hilsen Snorre Nicolaisen Geograf --;'~-- ;':-'; - -::..~',:, ::.',. '.,,: -~ c;lxrir~ Sl d~próf lci ng l-'- Telefon: E-post: m-hnicol(ionline.no Adr. Halsmovegen 8, 8663 Mosjøen

11

12

13 4 NORD-NORSJæ BYE --~ MOSJØEN i enden. aijvefs'nfjord~n inne på sandmc!en lå gården Mo. ;.. MosjBen har en /:~~~~~~=r~ ". pr. km:., befo1knin it~l:tedcti:h"'r,\:pt. dilto innbrner.,"". t 1910 hadde Mosøen byen ~foiknng p; innbyk~.. Mot slutten av 1'340.tanet pa~.,crte- M(Jsjø~n :,;' bykommune 3() innhyge1og hadde i innbygger, i 196 llke ":': føl'kommutl~ sarnmensuinge-n h.dde bykommunen nidd cm befolkning på ~""engårdsamtmi~ g.rdtr ::::'~:~::''';...;::.;'; ': i;oin Li lags elva Vels hade ';::' henikl'lcssig byget boerog iuui;t l'enl) dvewing ved sjøn. DE'tte- ble gjrt kw åripbre si.. utfcrsls\'arie og fi$kellttlisiinger. Etter hvett utviket denne plase SEg ti1 de som blewcste& Mosjno. Mosoen fleves (Prste g:ng so boh.s i 1660 am. og fm- mos Bværng som omtales e! Svein str.indsittf. Fn 1700-tOlI- '! let rieren imdatdethar~rlfa:tbo. ring he. MoiShittenav 170t.ißetbl~deL, fart j tømmcmng.1, Mo5joen lj gunsg til fnrhold tílogokogrcsursi:. rhov-, cd..ak fuytng av tønuer, sarhnik og sl~ ing;av tømmer. Forholdenegikk &a utprq'c ;i., f.ltlir-àom til bidre tidn ine okonoisk aktitet og handel.svirkhet,: ~tte ga og grbunn for annen ~tn ;virk-," sonmet, og fu ca. 17M fikk Mosjii:nsiu, førte utsalgssed og utvklet ~ r;itti~t i handelssted. '. L daens Nel'g:ùa, og i den m~ striik. tur('rte SjiOga;t. oppsto tetstedet før.te bebyel.~, og i d;ig er dee et r!gtt~d bcrtområcl' avàet game Mosjøen'; var àc't (oruttt neoõust og:,. bo, blitt.:nebolighusber. f 18Sbode' dt't 135 inennesker her, og i 1865 nr folketauet 370. M~iiideomr.dtsoidagOlÚ.1ll rtelt~~boeokilb6sl'.' 80 mees. Ettetloveduttll..18i4lblJ,,"c iuen bide fr.l~an, 1Sogii ' -; bykimiine i Moitner~de ddsiebyp.helgd.:nd., 1187Sbodcdr774iindPrinm. fobykommiineogdrtbjed.bgng. lerplanformosøirimtiti:lie c~nsjoo,s1~at~tfumiohclp'ti avmsjelenpjsmti. i1910harmos..bli~rmbi bqrm,~ltomlilin~iii,ol.vai. nverk,eltktetwe,cgi08~~ ntligutmdetbui;ise(ldgtslw og Nor folleb)." 'Da tyktm intnmosti byi lso, slmkoi:maud"'ilien i si cùglx.i 00 varalr.as!hanhaddefoesnl~ti 'gullgnvc,i,alak.:,\icmrtv4rdcikgu$0~ prt~n;ìn~ktivîtdenib)li,inn snniea!umidiiei..lmsel-.e i ',':'Padetm~3ideû.90 )- ":'~neli.vmet. Idi(2011)'hrAJroO'o"crttdrto ~rsp.ogahiininill~~turmker :inofzbikk rund 400 ~rillt. OL01.196ble Mosciddn I I 1 MOSJØEN.---- NORD-NORSKE BYER 5 ;:::". landmmune Vefsn, rq~'t"tet fr folktli ie veen uten unke (OT at det var en komuoef Dn:..? Ekl)d, Vcfi og annen etikk owfor de aåcli ie, vitet ikke. by~ommurimosj~avjoe$lorko- Menvi1 tû bords med mig komået ii ny MY ve avstemning. Med to " hir og tydlig fn daærende v;rolordjorer ~meovektbli:n.tlildenny tustei.lt: kmim Vefsn og ilke Mo.im Dete er.haakon ven du ll me (~;to...no.: fltrn utluet Helgelandsftl. ov~n ti dagens nonk ville blitt noe ""nt da de~!e komu1lmmt'ng i det.~ som "'ii~on vil du ~l!de"' $niørt!~.",:,\: øvge No ente me et riturlig ~g på ;:~Dtt fuci! ikke livord"n lulngen repji~e i-t ti byun I 199 ble MosjOl ~ dene (oresporsi. Men b.n foroo det ig.formelt_ hy, me by~ aler n:gnes neppt. De Cl' nok grunn til! tr 1I tlcx fr lr75. grepìnn, og p.pe1c dene lite kot!! tiltale ovenfor bndets kongl'.:,:.:'.:. '.':'.. fra;n har dog ovrlevd diss 90 ii. og :' Identitet Kogtlmovarf'steg ngim05joei1î 1S(7.ridcv.rW'be~tii921atdo oppsodl.henddssovtpenok. vilr!ìiifclirmed. OmdetiDust:=~rskapelS i~ betevelg.riesomuttryllk1ok.lt,:? Mde ;OVført britlg og garatert njr noe vi hol tall i smøret. '., K.~kj~ iluserer detr mosjøværingnt noeenii1evren., N!rdet er sagt:s er mø:jøværingcrn Moltj"."ui.dr IOhadcJcMrmjoen :/:btrk.b..mlvl', 1f"mmutt miåacr..""l~, 1'11lWn-1f,..z.krriiitcls- Vcrkogfoavj~r.:':: i

14 .._ _._._~.~.., 6 NORDNORSKE BYE :'_.._ ~~~~~:~~ ~,-~,! omt=ksommeogã~ menn~, '''Som turist i Mosjøe vil du oppkw go serv(eog~l~d..menncikeclõmi. sk dii skl trive i by og omlandet. "Profi! Mooøen h.r(o1 inusn prfil, da F,lke, og nå AIc~. tir pr~ bybildet i stor gd:",~_ $Irmme ni nedlgte MoslJ Vevri"' ihi: BenemdM inu,tr er p~ sin pla~. Med hmiktressigi-erng er.,'c,', smege med grnt ;ire.a!('r umt tver og 1.ngsgãen gater pryet med ac hu, et flouinntrk. Dette gir godt grunnlag fo turie og bysnsi. Moi;os!entriimskvadertu gi r. heniklunessig:n.rktl1 og en klask bypfi. Sentr har mange!larnnde Pvic og år~kaet :; M()sj~e'r i dag: BJ.u butjkog~mtl. fml. vi m got bevtøg utprc smhusb.:bmdse. De Cl sybyek,5elnm,i.oein,."'~~ H.'õ,KiiMIi..Oll!g,Nyudog eneltüende- buti1et, men ogs. et st lrjller.mojl)lug.gatt.ogtt prir'manec.fetibunoson=m. csermsign:tutfuslutlt'oll80tat d:det itnbym~rurit tooinnb. berit ~20famlier.'HVIlesep.Lffe- "' Ḣan by\'per5ka $fliserl hm- BY"erettrlaiuiepiinkpãHd:ge- Im me tlliss. je~, E6ii&iearnband ~~~~:~~LAISEN d,", Mosl1tn m:diedsfll se undeprfikn..byemidtinoige-. FOl"lkl Vds konmne er AIa ti størsturbtss.. "", Under ire et de flarnngement i.gal:unstriva.. ::;; StottkuD5rfeitiva~m.ngeumi.' ey,byesogflerandre..lipeninv",. Tierhyre N.ip ddse nll.ked (scmb.) ah..nigen. Shppng. V~fs: spot n,ng kitival (V i ~) iiigiist. Meddd.t;gr.e fr hele F.1l Kipen. :. N"or:irsebegcurngifoba. (!lnnsio!iju). NORDNORSKE BYE,.7, Sevrdigheter' Dolstd1cke Kirke opøit 173S;rnen k1rju.'sted er rtcldn:..,...,. d',":.-,":',..... Nor"Noigeseldste5ttckanttde Idk~.';i' i~;~~:i:~~ ç ~i:~j"eilb;:h~'ik:n, man bli guidet inn i en anen vtei.,i '::"Spek~ogspiieiii.,i, Gamlebyd(Sjugata) ":"'i' ~ord'nor1evrsammeneng((' eid~~~~~;~~n:~tk~h~'te,:::: ~r i dett' historis byilj0, nesten 6':,'- som kome litt rilbike i ti På gjnnom. re~ ell be,"; Mosjoen er en pmenli Sjøto og Nergatono du ~sol.uu bøu med deg. heltgrali~efdct~.

15 Vedlegg Regnskap bokprosjekt byer Kostnader Trykking, eks Layout/design Reisekostnader: Egen bil Overnatting Diett Eget arbeid Markedsføring Diverse/uforutsett , Sum Inntekter Sponsing Tilskudd, div.? Boksalg Sum Resultat 10000

16 " Fauske kommune Pb Fauske Att: Ordfører Odd Henriksen RS(+l._-~ FaUSk~'_~~O~~;;;Ù~~_-=~ ~"~;~tjl 1(lassering --'---'1!II/I!fd L!12~_J Bi; Gi kommunens bidrag til sjøberedskapen i nord - bli bedriftsmedlem i Redningsselskapet! ~.""d;' ~~ ~..l; ~ i \..~. ~~"ei7' ~fn l i ~~-- ii.. ;-. s',~.;.,"~'i ~.- ~ "", ~,.ii Redningsselskapet har som formål å redde liv, berge verdier og drive ulykkesforebyggende arbeid. Redningsselskapet har 41 operative redningsskøyter langs hele kysten vår, 16 av skøytene drives av ca 800 frivillige som tilknyttet de lokale sjøredningskorpsene. i 2010 reddet skøytene 18 personer fra å drukne, 88 fartøy ble berget og mer enn 4500 fartøy ble assistert. Det ble også formidlet sjøvett til mer enn barn og unge. Som bedriftsmedlem bidrar du aktivt til en 24 timer i døgnet sjøredningsberedskap langs hele norskekysten. Dere vil også bidra til at Redningsselskapet kan drive aktiviteter med forebyggende arbeid mot barn og unge. Dette er aktiviteter som sommerskoler, ungdomsleire og sjøvettdager. Er bedriftsmedlemskap koster 4900 kr per år, og kommunen får: Representativt årsmerke 10 % rabatt på kollektiv innmelding av ansatte i Redningsselskapets KystPatruljen Total Bladet "Trygg på sjøen" tilsendt 4 ganger i året Kommunevåpenet på Redningsselskapets hjemmeside Hvis dere har spørsmål, ta gjerne kontakt på Tlf / Epost: rolf.erik.stenersen(ênssr.no Med vennlig hilsen Redningsselskapet Rolf Erik Stenersen Post og besøksadresse: Sjøgata Bodø H.M, Kong Harald V er Redningsselskapets høye beskytter Telefon: Internett: ww.nssr.no Faks: Epost: rolf.erik,stenersen(ânssr.no Org.no: Bank:

17 '-=_~ ~u~~ ka'mm~ne ~ì 1/':_\\ I.~Q~ ~J sa~~~r~~fr~bh -.-,---' K'R,AFTTAK.. ".':..:,-:..:;. "-" :. Mor KREFT2011 ;~~-~ù=. ~ IY?:? --~L~~2 llo~ Ordfører Odd Henriksen Fauske kommune Tromsø, 25. februar 2011 Søknad om støtte til kreftforskning Vi utfordrer Fauske kommune til A bidra med 1 krone pr innbygger til Arets Krafttak mot kreft, og derved forskning pa kreftformer som i dag fa overlever. Kreftforeningen er en landsdekkende organisasjon for frivillig kreftarbeid i Norge. Kreftforeningens arbeid er basert på innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler. Foreningen jobber for å: - bidra til at flere unngår å få kreft - bidra til at flere overlever - sikre best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende - være talerør til det beste for kreftsaken Flere hundretusen givere og medlemmer samt støttespillere i næringslivet, slutter opp om foreningens arbeid. Denne brede støtten gjør oss til den ledende frivillige organisasjon i kreftarbeidet i Norge, og bidrar til målrettet innsats innen forskning, omsorg, forebygging og informasjon. Takket være giverne kan foreningen støtte et hundretalls forskningsprosjekter. Kreftforeningen driver pasientrettet innsats, blant annet samtalegrupper, kurs og undervisning for pasienter og pårørende. Forebyggende initiativ og informasjonsarbeid er andre viktige arbeidsområder. Foreningen driver påvirkningsarbeid der hvor vi ser at det er mangler i den offentlige kreftomsorgen. Kreftforeningen er Norges største bidragsyter innen kreftforskning og står for over 2/3 av finansiering på dette området. I 2009 bevilget vi 139 millioner kroner til forskning. Og forskning er viktig, særs da med tanke på at i av 3 opplever kreft i løpet av livet. 2 av 3 er kreftfrie etter 5 år i dag, mens 50 år tilbake, var det kun i av 3 som levde 5 år etter å hatt fått kreft. Krafttak mot kreft er Kreftforeningens ~rlige innsamlingsaksjon,

18 I 2010 samlet vi inn 16 milloner kroner til forslcningsprosjekter innen utprøvende behandling, dvs forskningsprosjekter på helt ny medisin og behandlingsmetoder. I mars i 2011 er det 6. gangen vi har denne innsamlingsaksjonen og da skal vi samle inn penger tillcreftformer som få overlever. Det er nå slik en gang at det fortsatt er noen kreftformer som har veldig lav overlevelse, og hvorfor vet vi ikke helt. Men vi vet at det nytter å forske. For år siden døde nesten 95% av alle som fikk testikkelkreft, i år overlever nesten alle. Dette takket være forskning. Vi har tro på tidenes beste Kraftak mot kreft i Nord-Norge! Med vennlig hilsen Kari Holthe Katrine D. Jensen k0 l/~ ~~~l~ tjwj ~~~ Seksjonssjef Aksjonsleder Kreftforeningen, Seksjon Nord ~')--

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning.

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning. jusshjelpa I NORD-NORGE Tana kommune Rådhusvn 24 9845 Tana Deres ref.: Vår ref.: Dato: 24.10.16 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE har i snart 30 år tilbudt gratis juridisk bistand til befolkningen i Nordland,

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

Kreftforeningen har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Hamar, Tønsberg og Oslo.

Kreftforeningen har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Hamar, Tønsberg og Oslo. Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. Ved utgangen av 2015 hadde organisasjonen 113 500 medlemmer, 25 000 frivillige og 190 medarbeidere som med sin kompetanse

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Bakgrunn Bakgrunn NOU 1997: 20 NASJONAL KREFTPLAN NOU 1999:2 LIVSHJELP Behandling, pleie, og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

Brukermedvirkning - forankring i organisasjonene SAFO Sør-Øst Vårmøte 4. mai 2012

Brukermedvirkning - forankring i organisasjonene SAFO Sør-Øst Vårmøte 4. mai 2012 < kreftforeningen.no Brukermedvirkning - forankring i organisasjonene SAFO Sør-Øst Vårmøte 4. mai 2012 Kari Felicia Nestande, seksjonssjef frivillighet, Kreftforeningen Om Kreftforeningen en landsdekkende

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft Fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft Aktive voksne gir aktive barn. Barn som får mange og gode opplevelser med fysisk aktivitet i oppveksten, er også mer aktive når de blir voksne. Ta deg tid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

L... FAUSKE KOMMUNE 2... INNSTILLING: 1... 2... Sammendrag: SAKSPÁPIR

L... FAUSKE KOMMUNE 2... INNSTILLING: 1... 2... Sammendrag: SAKSPÁPIR SAKSPÁPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/1078 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 139/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 21.06.2012

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DELTAKELSE I PILOTPROSJEKTET - HVOR GODT ER LOKALDEMOKR TIET I DIN KOMMUNE?

FAUSKE KOMMUNE DELTAKELSE I PILOTPROSJEKTET - HVOR GODT ER LOKALDEMOKR TIET I DIN KOMMUNE? SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/8009 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 09/1884 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 072/09 I FORMANNSKAP I Dato: 16.09.2009

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 112196 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 101774 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: 030111 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2012 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

VEILEDER 2014. barn, kosthold og fysisk aktivitet. 2 6 år

VEILEDER 2014. barn, kosthold og fysisk aktivitet. 2 6 år VEILEDER 2014 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet 2 6 år FORORD Kreftforeningen ser det som en viktig oppgave å bidra til at barn får en oppvekst som fremmer helse. Regelmessig

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

1,lassering SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV KIRKENS SOS I SØR- HÅLOGALAN D.

1,lassering SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV KIRKENS SOS I SØR- HÅLOGALAN D. Fauske kommune v / formannsskapsleder 8201 Fauske Vg Fauske kommune _OQl I Sakslieh. ß \ mj i - O~ 1,lassering ~J i--l------ g Ilf!~)_ Qm- Bodø 28.0 L.09 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV KIRKENS

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. AS SALTEN KARTDATA PÅ VEGNE AV YTTERENG BORETTSLAG. SØKNAD OM KJØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR.

FAUSKE KOMMUNE. AS SALTEN KARTDATA PÅ VEGNE AV YTTERENG BORETTSLAG. SØKNAD OM KJØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 11/2281 I Arkiv sakid.: 11/411 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet II Sak nr.: 031111 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Marit Torbergsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 11/909 SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNEN VÅREN 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Marit Torbergsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 11/909 SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNEN VÅREN 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Torbergsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 11/909 SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNEN VÅREN 2012 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til søknader om tilskudd fra Skånland kommune

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 - SÆRSKILTE TILTAK - STIFTELSEN

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 - SÆRSKILTE TILTAK - STIFTELSEN SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 11/2857 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/684 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr. 031/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011 KMMUNALE

Detaljer

KREFTFORENINGENS PERSPEKTIV PÅ EN BRUKERORIENTERT TJENESTE

KREFTFORENINGENS PERSPEKTIV PÅ EN BRUKERORIENTERT TJENESTE KREFTFORENINGENS PERSPEKTIV PÅ EN BRUKERORIENTERT TJENESTE NINA ADOLFSEN, SPESIALRÅDGIVER I KREFTFORENINGEN 12 pasient- og likemannsorganisasjoner er tilsluttet Kreftforeningen Kreftforeningen Kreftforeningen

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE OM UTKJØRING AV ÅTE MED SNØSCOOTER OG ATV

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE OM UTKJØRING AV ÅTE MED SNØSCOOTER OG ATV SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/4545 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/2176 I Saksbehandler: Wigdis Pettersen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: I PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG I Dato: 25.05.2010 SØKNAD

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KRV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRESAK 082/12 - OPPNEVNING AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL KULTURHUS-KOMITE

FAUSKE KOMMUNE KRV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRESAK 082/12 - OPPNEVNING AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL KULTURHUS-KOMITE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 12/2585 I Arkiv sakd.: 121107 Shittbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 097/12 IKOMMUESTYR I I Saksbehandler: Even Ediassen I Dato: 29.03.2012 KRV OM

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE HABILITET IFM BEHANDLING A V SAKER SOM VEDRØRER SALTEN

FAUSKE KOMMUNE HABILITET IFM BEHANDLING A V SAKER SOM VEDRØRER SALTEN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3286 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/803 I Saksbehandler: Even Ediassen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 038/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 038/13

Detaljer

Namsskogan kommune Sentraladministrasjonen

Namsskogan kommune Sentraladministrasjonen Namsskogan kommune Sentraladministrasjonen Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 STJØRDAL Vår ref: L.nr. Arkiv: Deres ref: Dato: 10/205-5-IKV 1479/10 G20 19.05.2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouialpostID: 10/312 I Arkiv sakid.: 09/2463 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: 011/10 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir I Dato: 01.02.2010

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SCOOTERKØRING - PRODUKSJON AV FILM SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SCOOTERKØRING - PRODUKSJON AV FILM SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/1940 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 101506 I Saksbehandler: Ragnar Andreas Pettersen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: i~// ) I PLAN- OG

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal.

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal. Det islamske nettverk for studenter i Oslo Høgskolen i Oslo avd IU Islam Net Student 0130 Oslo Dato: 15.05.2013 Vår ref.: 2013/2246 Saksbehandler: Marianne Brattland Deres ref.: AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGISTRERING

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Juni 2011 < kreftforeningen.no Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig

Detaljer

II Sak nr.: 038/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 24.05.2011

II Sak nr.: 038/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 24.05.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 114334 I I Arkiv sakid.: 0311216 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG II Sak nr.: 0381 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SALTEN MUSEUM - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL BESØKSGRUVA I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SALTEN MUSEUM - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL BESØKSGRUVA I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Joui:alpostID: 10/4674 I Arkiv sakid.: 10/583 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap II Sak nr.: 05211 O I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Kristian Amundsen I Dato: 07.06.2010

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11823 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir Sluttbehandle de vedtaksintans: Fonranskap Sak nr.: 05511 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

Otterøyrådet - Namsos kommune

Otterøyrådet - Namsos kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Otterøy skole Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Otterøyrådet - Namsos kommune De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Namsos, 23.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0054/06 06/00439 SØKNAD OM SOMMERARBEIDSPLASSMIDLER - NORD-TROMS MUSEUM

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0054/06 06/00439 SØKNAD OM SOMMERARBEIDSPLASSMIDLER - NORD-TROMS MUSEUM Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1112196 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10774 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: 03011 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 29.03.2011

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRAKT. INTERN OVERFØRING AV HÅNDGITT INDUSTRITOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE.

FAUSKE KOMMUNE FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRAKT. INTERN OVERFØRING AV HÅNDGITT INDUSTRITOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 1110396 \ Arkiv sakld.: 101091 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG i r Saksbehandler: Paul Erik Aakerli. Dato: 23.11.2011

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2013 37949/2013 2011/5365 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/114 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

Din støttespiller på veien videre. < kreftforeningen.no

Din støttespiller på veien videre. < kreftforeningen.no Din støttespiller på veien videre < kreftforeningen.no 1 Tanken med boken I denne håndboken vil du forhåpentligvis få hjelp til å finne svar på spørsmål du måtte ha og relevant informasjon som du kan dra

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9052 Arkiv sakid.: 13/1818 Saksbehandler: Siv Anita Johnsen Brekke Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9052 Arkiv sakid.: 13/1818 Saksbehandler: Siv Anita Johnsen Brekke Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9052 Arkiv sakid.: 13/1818 Saksbehandler: Siv Anita Johnsen Brekke Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: 099/13 FORMANNSKAP Dato: 2 SØKNAD OM

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2819 i I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/677 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 024111 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet.

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet. HITRA KOMMUNE Fillan den: 31.1.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap Innkalling til møte i Formannskap Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen 07.02.2011 Kl 12:00, 2. etg.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 8/11 11/240 13 Ofl 13 SØKNAD

Detaljer

Hva holder liv i Nyksund? Brynjar M Pettersen Kulturleder Øksnes kommune

Hva holder liv i Nyksund? Brynjar M Pettersen Kulturleder Øksnes kommune Hva holder liv i Nyksund? Brynjar M Pettersen Kulturleder Øksnes kommune www.oksnes.kommune.no Copyright Øksnes kommune Telefon 76 18 50 00 Hva holder liv i Nyksund? Stedets lange historie gjennom 1000

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203

Detaljer

Sykehusforbruket i byene

Sykehusforbruket i byene Sykehusforbruket i byene Helse og omsorgskomiteens besøk i Tromsø 29. januar ar 21. Trine Magnus, leder Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord RHF. Overordnet bilde av sykehusforbruket

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner KULTURNÆRINGER Kulturnæringer blir definert som de næringene som framstiller produkt

Detaljer

Referat fra 27. april 2004

Referat fra 27. april 2004 R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Referat fra 27. april 2004 Nr.206 Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE PARKERING AV TRAILERE OG BOBILER I FAUSKE SENTRUM

FAUSKE KOMMUNE PARKERING AV TRAILERE OG BOBILER I FAUSKE SENTRUM SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/5224 I I Arkiv Jour,alpostID: sakid.: 10/1329 I Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utvikingsutvalget Sak nr.: 048/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan.

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 13/471 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet Sak nr.: 056/13 FORMANNSKAP Dato: 03.06.2013 061/13 FORMANNSKAP

Detaljer

Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade

Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Maren Beate Hansen Teamkoordinator Master i Rehabilitering/vernepleier Toril Beate Røssvoll Fagkonsulent/spesialergoterapeut MSc Ambulant rehabiliteringsteam

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Galleri Martin, Miljøbygget Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring Journalpost:16/49907 Saksnummer Utvalg/komite Dato 233/2016 Fylkesrådet 21.06.2016 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017-2025 - Offentlig ettersyn og høring Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Vi ber samtidig om et påfølgende møte med dere for å gjennomgå denne saken og finne gode og fornuftige betalingsløsninger for alle parter.

Vi ber samtidig om et påfølgende møte med dere for å gjennomgå denne saken og finne gode og fornuftige betalingsløsninger for alle parter. Emne: FW: Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr.: SØKNAD OM UTSETTELSE AV INNFRIELSE LÅN JOHN BILEK & JAN HERVIG Dato: torsdag 19. november 2009 11.55 Fra: John Bilek Til: ,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Hovedplan for skogsveier i kommunen.

Hovedplan for skogsveier i kommunen. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/7478 I I Arkiv Joui:alpostID: sakd,: 1112209 I Saksbehandler: Wilhelm Morgenstierne Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet Sak nr.: 138/12 FORMANNSKAP Dato: 24.09.2012

Detaljer

PAKKEFORLØP KREFT - VIRKER DE? Beate Heieren Hundhammer leder Politisk sekretariat - NFKH

PAKKEFORLØP KREFT - VIRKER DE? Beate Heieren Hundhammer leder Politisk sekretariat - NFKH PAKKEFORLØP KREFT - VIRKER DE? Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge med 113 000medlemmer og 25 000 frivillige. Kreftforeningens formål er å arbeide for å forebygge

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Hemy Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009.

FAUSKE KOMMUNE. Hemy Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009. SAKSPAPIR KOMMUNE 09/9307 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/2493 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sakm.: 097/09 I FORMANNSKAP I Dato: 30.1 1.2009 VALG

Detaljer

Zahlfjøsen - støtte til Karl Erik Harrs Hamsun - utstilling

Zahlfjøsen - støtte til Karl Erik Harrs Hamsun - utstilling Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2010 21517/2010 2010/7510 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/64 Formannskapet 05.05.2010 Zahlfjøsen - støtte til Karl Erik Harrs Hamsun -

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF TORSDAG 31. JANUAR 2011

INNKALLING TIL MØTE I DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF TORSDAG 31. JANUAR 2011 INNKALLING TIL MØTE I DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF TORSDAG 31. JANUAR 2011 Det innkalles herved til møte i styringsgruppen torsdag 31. januar 2011 kl 0830-1030 i FRIFOs lokaler. SAKER: Sak 1. Referat

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 73/15 15/303 UTDELING AV KULTURMIDLER 2015 PS 74/15 15/471

Detaljer

Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø,

Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/1 Brev av 25. september 2017 (med vedlegg) fra Vefsn Kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl til

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer