FAUSKE KOMMUNE /2. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal Det er tiltak med stort engasjement.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE 1113145 11/2. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal 2011. Det er tiltak med stort engasjement."

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JournalpostlD: saldd.: Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: FORMANNSKAP /2 I I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen I Dato: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 1. KVARTAL 2011 Vedlegg: 1. Brev fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert Sammendrag: 2. Brev fra Snorre Nicolaisen mottatt Brev fra Redningsselskapet datert E-post fra Kreftforeningen datert Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal Det er tiltak med stort engasjement. Rådmannen har imidlertid ikke prioritert disse søknadene og anbefaler at formannskapet avslår søknadene. Saksopplysninger: Søker: Formål: Evnt. Beløp l. Jusshjelpa i Nord-Norge Søker om økonomisk støtte til drift. De ønsker å Kr ,- kunne reise på saksinntaksturer spesielt rettet mot asylsøkere, eldre, studenter og beboere i krisesenter, samt hjelpe klienter med gjeldsproblemer 2. Snorre Nicolaisen Søker om støtte til boka "Nord-Norge byer" Kr ,- 3. Redningsselskapet Ønsker at kommunen skal tegne et Kr ,- pr. år bedriftsmedlemskap 4. Kreftforeningen Søknad om støtte til kreftforskning. Kr. 1,- pr. Innsamlingsaksjonen "Kraftak mot kreft" innbygger INNSTILLING: De foreliggende søknader om økonomisk støtte avslås. Per Gunnar Pedersen rådmann

2 .l~jelpa Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: Uni versitetet i Tromsø Breivika Senter 9037 Tromsø Breivika Senter UNIVERSITETET I TROMSØ Fauske kommune Postboks Fauske Deres ref.: Vår ref.(må alltid oppgis ved svar): adm/vm GRATIS JURIDISK BISTAND/RÅDGIVNING I,.d 7 h1liskn kommune..~ -.:0:.. 'l" QeD_~~~aks~~VfJ._ 6/1- I ( iùi;';'~rinlj 1 1' ~.--l? i elt, / ID.o is; 110 l ~ ~ _.~-_.,~~".-.~_.~_.~-_._---~- ",-- Dato: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FAUSKE KOMMUNE 2011 Jusshjelpa i Nord-Norge har gjennom en årrekke tilbudt gratis juridisk bistand til befolkningen i landsdelen som en reaksjon på at den offentlige rettshjelpsordningen i Norge ikke er god nok. For å kunne fortsette arbeidet med å bedre rettshjelpssituasjonen til ressurssvake mennesker er vi avhengige av økonomisk støtte fra forskjellge bidragsytere. Vi får jevnlig henvendelser fra innbyggerne i Fauske kommune. I tilegg har vi jevnlig saksinntak i kommunen og vi vilfortsette å prioritere saksinntak i kommunen dersom vi mottar driftsstøtte fra dere. Vi håper at Fauske kommune ser verdien av dette, og søker herved om driftsstøtte på kr ,- for Søknad om driftsstøtte Jusshjelpa i Nord-Norge mottok for driftsåret 2009 driftsstøtte fra mange kommuner i Nord- Norge. Disse midlene bidro til at vi kunne reise på saksinntaksturer til disse kommunene i Vi håper Fauske kommune ønsker å bidra til vår drift, slik at vi kan få mulighet til å besøke også dere neste år. Vi søker om støtte pålydende kr ,-. Disse midlene vil i stor grad finansiere saksinntaksturer. I tilegg har vi økte kostnader tilknyttet rettsinformasjon til våre gjeldsklienter. Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning. Vi håper derfor at dere vil gjøre en mer langsiktig vurdering, slik at vi om mulig kan motta støtte også senere år. Driften vil på denne måten kunne planlegges fra år til år ut fra mer stabile rammer og med større sikkerhet enn det som har vært tilfelle tidligere. Vi håper på et samarbeid med Fauske kommune i årene fremover. En nærmere beskrivelse av Jusshjelpa i Nord-Norge og forholdet til Fauske kommune samt fullstendig søknad følger. 1. Om Jusshjelpa i Nord-Norge Det totale rettshjelpsbehovet i Norge er langt større enn det rettshjelpstilbudet som er tilgjengelig. Som en konsekvens av dette har mange mennesker av geografiske, økonomiske eller sosiale årsaker ikke tilgang til nødvendig juridisk bistand, og er i praksis langt på vei avskåret fra å gjøre sine juridiske rettigheter gjeldende. Basert på en sosial grunntanke ble det etablert egne Side L av 4

3 studentdrevne rettshjelpskontorer som tilbød gratis juridisk bistand til de som hadde størst velferdsmessig behov. Det er nå fem slike studentdrevne rettshjelpskontorer i Norge lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Jusshjelpa i Nord-Norge har som overordnet formål å bedre rettshjelpstilbudet til befolkningen i Nord-Norge. Dette gjør vi gjennom å tilby gratis juridisk bistand i enkeltsaker, og mer overordnet gjennom rettspolitisk arbeid som høringsuttalelser, møter med beslutningstakere, private lovendringsforslag, gjennomføring av undersøkelser, m.v. Jusshjelpa er en selvstendig organisasjon, men har en viktig faglig tilknytning til Det juridiske fakultet i Tromsø. Studentene mottar en viss lønn for det arbeidet de gjør. De nedlegger imidlertid også en betydelig andel gratis arbeid ved kontoret, i perioder over det dobbelte av lønnet stillngsprosent. Det er per i dag 23 studenter ansatt ved kontoret. Jusshjelpa har opp gjennom årene etablert seg som et stadig og betydelig rettshjelpstilbud for befolkningen i de tre nordligste fylkene. Jusshjelpa har i 2010 hatt full drift i 46 uker, og har behandlet 2192 saker. Vi har planlagt samme driftsrute i 2011, dersom ikke vår økonomiske situasjon tilater ytterligere uker drift i desember. For ytterligere informasjon om tiltaket vises det til vedlagte årsrapport for 2009, samt vår hjemmeside 2. Kort om finansieringen av titaket Driften av Jusshjelpa finansieres i hovedsak av Justis- og politidepartementet gjennom en andel aven felles bevilgning til landets fem studentdrevne rettshjelpskontorer, samt gjennom bevilgninger fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Jusshjelpa mottar også viktig driftsstøtte fra andre bidragsytere som kommuner, fylkeskommuner og studentsamskipnaden i Tromsø. Driftskostnadene holdes på et minimum, slik at tilskuddene i størst mulig utstrekning kommer våre klienter direkte til gode gjennom konkret saksbehandling eller rettspolitisk arbeid. For nærmere detaljerer om finansieringen vises det til vedlagte årsrapport for 2009 s. 43 flg. 3. Noen viktige generelle argumenter for å støtte Jusshjelpa Jusshjelpa har helt siden oppstarten bevisst henvendt seg til befolkningen i Nord-Norge gjennom utstrakt oppsøkende virksomhet rundt om i kommunene. Dette senker terskelen for å oppsøke oss for hjelp, noe som er av spesielt stor betydning overfor de mest ressurssvake klientene. Selv om de aller fleste sakene tas inn per telefon, er lokale saksinntak også i fremtiden en viktig del av Jusshjelpas virksomhet. Vi har i 2010 gjennomført to saksinntak i Fauske kommune. Vi ønsker å fortsette satsingen på oppsøkende virksomhet, men er avhengig av støtte for å få dette til. Vi er videre åpen for forslag til andre steder i kommunen hvor saksinntak kan være nødvendig og ønskelig. Videre har Jusshjelpa en stående målsetning om å finne løsninger på sakene vi får inn på et så tidlig stadium som mulig. Erfaringsmessig er det lettere å komme frem til gode resultater før en konflkt "låser seg", og det er i den sammenheng essensielt at man tar tak i konflkten på et tidlig stadium. Jusshjelpa fyller således en viktig funksjon som et konflktdempende tiltak, noe som både er prosessøkonomisk gunstig for den enkelte klient og for rettssystemet som sådan. 2

4 Et siste viktig argument er at Jusshjelpa søker å tilby bistand i "tomrommet" mellom andre rettshjelpsordninger. Det vil si at vi primært bistår klienter som ikke har evne til å engasjere advokat, og heller ikke fanges opp av den offentlige rettshjelpsordningen eller andre ordninger, som for eksempel forsikringsordninger og fagforeningsmedlemskap. Ved å henvise kvalifiserte klienter videre ti slike ordninger frigjør vi ressurser til å arbeide for klienter som ikke har andre alternativer enn oss for juridisk bistand. 4. Nærmere begrunnelse for søknaden ti Fauske kommune Jusshjelpa tar sammen med de andre studenttiltakene et viktig samfunnsansvar ved å tilby en tjeneste som for mange er av stor velferdsmessig betydning, men som likevel faller utenfor de ordningene som staten gjennom lover pålagt å tilby. Dette er også grunnen til at studenttiltakene årlig mottar betydelige midler i driftsstøtte fra Justis- og politidepartementet. Støtten fra departementet er øremerket lønnskostnader for konkret saksbehandling. For andre driftskostnader enn lønn er tiltakene avhengige av støtte fra andre bidragsytere. Kommunal støtte har i den sammenhengen alltid vært viktige bidrag. Jusshjelpa har behov for faste tilføringer til flere formål. Eventuell kommunal støtte fra Fauske kommune for 2011 vil i hovedsak gå med til følgende konkrete tiltak: Saksinntak minst en gang pr år i kommunen. Vi ønsker i tilegg å bruke ressurser på saksinntak spesielt rettet mot asylsøkere, eldre, studenter og beboere i krisesenter. Produksjon og distribusjon av vår Gjeldspakke. På grunn av lang ventetid for kommunal gjeldsrådgivning, får Jusshjelpa i Nord- Norge mange henvendelser fra klienter med gjeldsproblemer. For å effektivisere hjelpen til denne klientgruppen, har vi sett oss nødt til å utarbeide en gjelds pakke. Gjeldspakken medfører kostnader for Jusshjelpa som følge av utilstrekkelig tilbud i kommunene. Vi ber gjennom denne søknaden om at Fauske kommune anerkjenner den innsatsen Jusshjelpa gjør, og gjennom økonomisk støtte hjelper oss å ta ansvar der det offentlge etter vår oppfatning svikter. 5. Søknad På denne bakgrunn søker Jusshjelpa i Nord-Norge driftsstøtte for 2011 fra Fauske kommune pålydende kr ,-. Undertegnede kan kontaktes for ytterligere opplysninger eller kommentarer, og kan i kontortiden nås på telefon eller mobil Dersom søknaden innvilges, kan støtten godskrives konto , og transaksjonen merkes "Jusshjelpa i Nord-Norge - Avdeling Prosjekt A48002". 3

5 Med vennlig hilsen JUSS1jeipa i ord- ~rge ß il i alsen Daglig leder Vedlegg: Årsrapport 2009 Budsjett 2011 Driftsrute

6 Merknader: Inntekter Juslisdep , , , , Juridisk fakultet , , , ,00 Driftsstøtte, Stud.sam , , , ,00 Driftsstøtte. rvlkar 50000, , , , ,00 Driftsstøtte. kommuner , , , ,00 Andre 10000, ,00 Eksterne ros"ektmidler , , ,00 Sum inntekter: , , , ,00 Kostnader Lønn , , , , Kontorutstvr 20000, , , , ,00 Kontorrekvisita 25000, , , , Forsikrina 23000, , , ,00 1) Brosivrer 20000,00 Markedsførina 10000, , , , ,00 Aviser, tidsskrifter OQ litteratur , , , Kurs oa undervisnina 45000, , , , ,00 Administrative reiser 20000, , , , ,00 Fellesseminar 35000, , , , Evaluerin er 10000, , , , ,00 Andre driftskostnader 12000, , , , ,00 Oppsøkende virksomhet - annonserina 25000, , , , ,00 ODDsøkende virksomhet - reisekostnader 95000, , , , ,00 Velferdsmidler 40000, , , , ,00 Prosiektmidler , ,91 2) Klientkonlo -5289,16 tt-fondet 83000,00 0, , ,00 Avsetnin til uforulselte ut ifler 0, ,00 0,00 Sum kostnader: , , , , ,00 Resultat 316, , , , ,00 Agressoresullal Merknader: (1) M.: ha reiseforsikring ti de ansatte under saksinntaksturer (2) Jusshjelpa samarbeider med Pomor State University om oppstart aven rettshjefpsklinikk i Arkhangefsk. Dette støttes av BarentssekretarIatet

7 JF ~m l~."'."...i.tid...'......" :;': :-;-.,-:-:~.-/.,..,"'-;-;-;-;-;..".-, "',";-;-;-;'." FOR JUSSHJELPA I NORD-NORGE 2011 VÅREN 2011 Januar Februar Mars April Mai 4 uker drift 4 uker drift 4 uker drift 4 uker drift 4 uker drift Oppstart: Stengt uke 16 Siste driftsdag: Mandag p.g.a. påske Fredag Uke 1,2,3,4 Uke 5,6, 7, 8 Uke 9, 10,11, 12 Uke 13, 14, 15, Uke 18, 19,20, Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 20 uker ordinær drift våren 2011 SOMMER 2011 Juni o2,luli AU2ust 8 uker drift Sommergruppen: Stengt i uke 30 og Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Jusshjelpa i Nord-Norge vil ha sommerdrift i 8 uker sommeren 2011 HØST 2011 AU2ust September Oktober November Desember 3 uker drift 5 uker drift 4 uker drift 4 uker drift 2 uker drift Oppstart ordinær Siste driftsdag: drift: Fredag Uke 32, 33, 34 Uke 35, 36, 37, Uke 40, 41, 42, Uke 44,45,46, Uke 48,49 38, Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 18 uker ordinær drift høsten 2011 Totalt legger Jusshjelpa ha 46 ukers drift i 2011

8 toft;~i~~;~~~'_j Støtte til Nordnorsk bokprosjekt (for reiseliv, geogf~!1~;~q'---"- - i informasjon og som faglitteratur). 1,i:D~-I'š~o-'--f Til kommunene l J II11d_.~.....,1~.j.#0- _J Sør-Varanger (Kirkenes), Vadsø, Vardø, Nordkapp (Honningsvåg), Hammerfest, Alta, Tromsø, Lenvik (Finnsnes), Harstad, Andøy (Andenes), Vågan (Svolvær), Narvik, Bodø, Fauske, Rana (Mo), Vefsn (Mosjøen), Alstahaug (Sandnessjøen), Brønnøy (Brønnøysund). Om bokprosjektet Tittelen på boka vil bli "Nordnorske byer" (sannsynligvis også en undertittel), og vil omhandle byens identitet, geografi, struktur, innold og i stor grad kuriositeter. Det vil også i noen grad bli lagt vekt på å dele informasjon av historisk, kulturell og næringsmessig art som jo er en del av identiteten. De "klassiske Nordnorske byer" er de som fikk kjøps- eller ladestedrettigheter mellom Men i tilegg vil det være presentasjon av de nyeste byene og viktige tettsted som ovenfor (og i mindre grad, men også Bardufoss/SetermoenJKabelvåg/Leknes m.fl.). Boka skal være full av visuelle inntrykk, for å fremheve byens geografiske/arkitektoniske identitet og urbane egenart. Min hensikt er å besøke alle disse byer i løpet av sommermånedene i 2011, men også utenfor "sesong", da noen har en spesiell stemning i en vinternatt eller en høstkveld og derfor med fordel kan vises fra flere årstider (turisme er i dag en "helårsaktivitet"). Forarbeid og intervju er tiltenkt i vinterhalvåret Litt om meg Jeg har vært levende opptatt av "bysansing" hele mitt liv, og er nå godt voksen og utdannet geograf med reiselivsfag fra høgskolen i Nord-Trøndelag. Har skrevet en bacholor-oppgave ved navn "Hva er en norsk by" (What is the sense of a Norwegian town) som omhandler mye av temaet. Har tidligere gjort en befaring i Sverige, hvor jeg har besøkt en rekke byer og deres næringsetater i forbindelse med stedsprofilering. Har eget firma ved navn Geonic Stedsprofiering, men er for tiden ansatt i Mosjøen Næringsselskap KF. Hvor jeg foruten markedsføring gjør en god del prosjektarbeid innen reiseliv, kompetansekartlegging, handelsanalyser og konsekvensutredninger. Mitt område er Placemarketing eller citymarketing om man vil, dette geografiske begrepet ble lansert av Anders Löfgren i sin tid. Og setter fokus på markedsføringen aven by (eller sted). Og for å gjøre dette om til litt norsk, vil stedsmarkedsføring omhandle det formål å selge byen til investorer, besøkende, turister, kort og godt hele vår omverden og i neste omgang nye innbyggere. Er også lidenskapelig opptatt av foto, noe som kommer godt med. Jeg ønsker å starte min forfatterkarriere med et tema og en idè som jeg har gått med i flere år, og det er for meg naturlig å starte i egen landsdel.

9 Generelt Den generelle Normann får mange inntrykk fra mellomstore og små byer i Østfold og Vestfold. Disse ligger gunstig plassert for å bli besøkt og profiert i forbindelse med nyheter og ulike konsept innenfor TV og film. Dette i langt større grad enn tilsvarende byer og tettsted i Nord- Norge. Der det kun er Tromsø og Bodø som hevder seg på tross av at de ligger i Nord. Og her har jeg mye på hjertet, men skalla det ligge i denne omgang. Nordnorske byer er ikke noe man skal synes synd i, eller automatisere med et inntrykk av fiskeproduksjon, måker, fiskeskøyter, holmer og skjær som skal bevares for det øvrige Norges behag og tradisjon. Nordnorske byer er noe som bør fremheves som dynamiske, ærlige, potente og moderne samfunn. Med de særtrekk som har vært, og som i dag er i forandring, med de avtrykk det har gitt. Det er ikke slik at et besøk i Nordnorske byer er som å bevege seg fra et "herskapshus" i sør, til et "utedass" i nord. Huset kan nok være mindre, men kan også ha en større særegenhet og avgi en mer ekte temperatur. Dette er byer som har gjennomgått mange lag med forandring, som har ideer og flere innovative og fremtredende borgere. Dette er byer som er stolte over sin identitet og virke. Disse flotte harmoniske Nordnorske byene bør fremheves kontinuerlig. Håper den enkelte kommune (by) ser verdien av å bli profilert i en slik bok, og vil være med på å støte prosjektet, både for sin egen del og for Nord-Norges mulighet til en annen vinkling enn kun midnattssol, fjell, fisk og hav med mer (som i seg selv er bra). Men i dag er det mye fokus på fiske, småskalamat, kysten, samisk kultur og andre konkete severdigheter, glemmer vi da å tilby byene, har vi vanskeligheter med og "se" å profilere disse? Vi har nemlig innoldsrike og severdige byer som et selvfølgelig alibi for reisemål. Jeg opplever at flere i Sør-Norge har et inntrykk av Nordnorske byer som kanskje er litt preget av fordommer. Og hva vet hovedtyngden av den norske befolkning om Nordnorske byer? Noen eksempel:. Hvilken byer Nord-Norges eldste? Hvilken by har/hadde gatenavn også på finsk? Hvilken av de Nordnorske byene er tettest befolket? Hvilken by i Norge var først ut med gatebelysning? Hvilken by het tidligere Victoriahavn, og hvorfor? Kan inntrykk og informasjon i bokform bli en faktor for oppdagelse og oppmerksomhet Vil ikke et besøk eller reise som følge av dette bli mer aktuelt når horisonten får et annet skjær? Første steg i nettverk og annen virksomhet oppstår gjeme via slike markedsføringer. Boka vil fortrinnsvis bli distribuert ved hensiktsmessige destinasjoner og fortrinnsvis i Sør- Norge. Jeg trenger støtte til det økonomiske, men drivkraften er en stor egeninteresse som påvirker behovet for å realisere og gjennomføre dette prosjektet.

10 Hva så med et forlag? Når dette ankommer kommunene i brevform, er dette bokprosjektet allerede oppe på redaksjonsmøte hos Cappelen Damm forlag. Men slik dialogen frem til nå har vært, er det blitt lite interessant å forfølge et slikt samarbeid. I det øyeblikk en avtale inngås med et forlag, mister undertegnede 100 % av kontrollen over prosjektet. Forlaget gjør det de mener er best, da de har erfaringen, står for utgivelsen og "vet hvordan". Og derom er det ingen tvil, de har kompetanse i forhold til dette. Men dette er mer enn en mulig inntektskilde og tabloid utfoldelse. Her er det et oppriktig engasjement og et faglig, samt ærlig forhold til temaet som undertegnede er redd for kan gå tapt. Derfor har jeg nå bestemt meg for å gjøre dette selv i samarbeid med kommuner, grafikere og trykkeri. Dette er en søknad om støtte pålydende fra hver av kommunene. Utfordringen med denne formen er selvfølgelig å få alle til å bidra, i og med at temaet er aven slik art må alle byer med i boken. Om noen ønsker å avstå fra støtte, så blir det vanskelig å gjennomføre på dette grunnlag, uten en ekstern ressurs. Men ikke umulig. Hver byer stipulert til å få mellom 5-12 sider. Boka har kapasitet til 248 sider, men vil nok ende på ca. 215 sider. A4 format av hensyn til bildepresentasjon. Avtale med trykkeri, designer og grafiker er gjort. Hver kommune vil om mulig også få eksemplarer for salg, og tilgang til en webutgave av sin egen bypresentasjon. Det vil bli sett på muligheter for resymé på engelsk og tysk. Utkastene som følger med denne søknad/prosjektbeskrivelse er av Mosjøen. Grunnen er at det var det enkleste. Tekst på disse sidene er råmateriale og er ikke representativ dynamisk og grammatisk type i norsk stil. Utkastene er med for å vise oppsett, tanke og struktur. Imøteser svar innen 24. januar. Håper dere vil være med på lasset. Er det noe som er uklart hadde det vært meget hyggelig med en e-post eller telefon. Med vennlig hilsen Snorre Nicolaisen Geograf --;'~-- ;':-'; - -::..~',:, ::.',. '.,,: -~ c;lxrir~ Sl d~próf lci ng l-'- Telefon: E-post: m-hnicol(ionline.no Adr. Halsmovegen 8, 8663 Mosjøen

11

12

13 4 NORD-NORSJæ BYE --~ MOSJØEN i enden. aijvefs'nfjord~n inne på sandmc!en lå gården Mo. ;.. MosjBen har en /:~~~~~~=r~ ". pr. km:., befo1knin it~l:tedcti:h"'r,\:pt. dilto innbrner.,"". t 1910 hadde Mosøen byen ~foiknng p; innbyk~.. Mot slutten av 1'340.tanet pa~.,crte- M(Jsjø~n :,;' bykommune 3() innhyge1og hadde i innbygger, i 196 llke ":': føl'kommutl~ sarnmensuinge-n h.dde bykommunen nidd cm befolkning på ~""engårdsamtmi~ g.rdtr ::::'~:~::''';...;::.;'; ': i;oin Li lags elva Vels hade ';::' henikl'lcssig byget boerog iuui;t l'enl) dvewing ved sjøn. DE'tte- ble gjrt kw åripbre si.. utfcrsls\'arie og fi$kellttlisiinger. Etter hvett utviket denne plase SEg ti1 de som blewcste& Mosjno. Mosoen fleves (Prste g:ng so boh.s i 1660 am. og fm- mos Bværng som omtales e! Svein str.indsittf. Fn 1700-tOlI- '! let rieren imdatdethar~rlfa:tbo. ring he. MoiShittenav 170t.ißetbl~deL, fart j tømmcmng.1, Mo5joen lj gunsg til fnrhold tílogokogrcsursi:. rhov-, cd..ak fuytng av tønuer, sarhnik og sl~ ing;av tømmer. Forholdenegikk &a utprq'c ;i., f.ltlir-àom til bidre tidn ine okonoisk aktitet og handel.svirkhet,: ~tte ga og grbunn for annen ~tn ;virk-," sonmet, og fu ca. 17M fikk Mosjii:nsiu, førte utsalgssed og utvklet ~ r;itti~t i handelssted. '. L daens Nel'g:ùa, og i den m~ striik. tur('rte SjiOga;t. oppsto tetstedet før.te bebyel.~, og i d;ig er dee et r!gtt~d bcrtområcl' avàet game Mosjøen'; var àc't (oruttt neoõust og:,. bo, blitt.:nebolighusber. f 18Sbode' dt't 135 inennesker her, og i 1865 nr folketauet 370. M~iiideomr.dtsoidagOlÚ.1ll rtelt~~boeokilb6sl'.' 80 mees. Ettetloveduttll..18i4lblJ,,"c iuen bide fr.l~an, 1Sogii ' -; bykimiine i Moitner~de ddsiebyp.helgd.:nd., 1187Sbodcdr774iindPrinm. fobykommiineogdrtbjed.bgng. lerplanformosøirimtiti:lie c~nsjoo,s1~at~tfumiohclp'ti avmsjelenpjsmti. i1910harmos..bli~rmbi bqrm,~ltomlilin~iii,ol.vai. nverk,eltktetwe,cgi08~~ ntligutmdetbui;ise(ldgtslw og Nor folleb)." 'Da tyktm intnmosti byi lso, slmkoi:maud"'ilien i si cùglx.i 00 varalr.as!hanhaddefoesnl~ti 'gullgnvc,i,alak.:,\icmrtv4rdcikgu$0~ prt~n;ìn~ktivîtdenib)li,inn snniea!umidiiei..lmsel-.e i ',':'Padetm~3ideû.90 )- ":'~neli.vmet. Idi(2011)'hrAJroO'o"crttdrto ~rsp.ogahiininill~~turmker :inofzbikk rund 400 ~rillt. OL01.196ble Mosciddn I I 1 MOSJØEN.---- NORD-NORSKE BYER 5 ;:::". landmmune Vefsn, rq~'t"tet fr folktli ie veen uten unke (OT at det var en komuoef Dn:..? Ekl)d, Vcfi og annen etikk owfor de aåcli ie, vitet ikke. by~ommurimosj~avjoe$lorko- Menvi1 tû bords med mig komået ii ny MY ve avstemning. Med to " hir og tydlig fn daærende v;rolordjorer ~meovektbli:n.tlildenny tustei.lt: kmim Vefsn og ilke Mo.im Dete er.haakon ven du ll me (~;to...no.: fltrn utluet Helgelandsftl. ov~n ti dagens nonk ville blitt noe ""nt da de~!e komu1lmmt'ng i det.~ som "'ii~on vil du ~l!de"' $niørt!~.",:,\: øvge No ente me et riturlig ~g på ;:~Dtt fuci! ikke livord"n lulngen repji~e i-t ti byun I 199 ble MosjOl ~ dene (oresporsi. Men b.n foroo det ig.formelt_ hy, me by~ aler n:gnes neppt. De Cl' nok grunn til! tr 1I tlcx fr lr75. grepìnn, og p.pe1c dene lite kot!! tiltale ovenfor bndets kongl'.:,:.:'.:. '.':'.. fra;n har dog ovrlevd diss 90 ii. og :' Identitet Kogtlmovarf'steg ngim05joei1î 1S(7.ridcv.rW'be~tii921atdo oppsodl.henddssovtpenok. vilr!ìiifclirmed. OmdetiDust:=~rskapelS i~ betevelg.riesomuttryllk1ok.lt,:? Mde ;OVført britlg og garatert njr noe vi hol tall i smøret. '., K.~kj~ iluserer detr mosjøværingnt noeenii1evren., N!rdet er sagt:s er mø:jøværingcrn Moltj"."ui.dr IOhadcJcMrmjoen :/:btrk.b..mlvl', 1f"mmutt miåacr..""l~, 1'11lWn-1f,..z.krriiitcls- Vcrkogfoavj~r.:':: i

14 .._ _._._~.~.., 6 NORDNORSKE BYE :'_.._ ~~~~~:~~ ~,-~,! omt=ksommeogã~ menn~, '''Som turist i Mosjøe vil du oppkw go serv(eog~l~d..menncikeclõmi. sk dii skl trive i by og omlandet. "Profi! Mooøen h.r(o1 inusn prfil, da F,lke, og nå AIc~. tir pr~ bybildet i stor gd:",~_ $Irmme ni nedlgte MoslJ Vevri"' ihi: BenemdM inu,tr er p~ sin pla~. Med hmiktressigi-erng er.,'c,', smege med grnt ;ire.a!('r umt tver og 1.ngsgãen gater pryet med ac hu, et flouinntrk. Dette gir godt grunnlag fo turie og bysnsi. Moi;os!entriimskvadertu gi r. heniklunessig:n.rktl1 og en klask bypfi. Sentr har mange!larnnde Pvic og år~kaet :; M()sj~e'r i dag: BJ.u butjkog~mtl. fml. vi m got bevtøg utprc smhusb.:bmdse. De Cl sybyek,5elnm,i.oein,."'~~ H.'õ,KiiMIi..Oll!g,Nyudog eneltüende- buti1et, men ogs. et st lrjller.mojl)lug.gatt.ogtt prir'manec.fetibunoson=m. csermsign:tutfuslutlt'oll80tat d:det itnbym~rurit tooinnb. berit ~20famlier.'HVIlesep.Lffe- "' Ḣan by\'per5ka $fliserl hm- BY"erettrlaiuiepiinkpãHd:ge- Im me tlliss. je~, E6ii&iearnband ~~~~:~~LAISEN d,", Mosl1tn m:diedsfll se undeprfikn..byemidtinoige-. FOl"lkl Vds konmne er AIa ti størsturbtss.. "", Under ire et de flarnngement i.gal:unstriva.. ::;; StottkuD5rfeitiva~m.ngeumi.' ey,byesogflerandre..lipeninv",. Tierhyre N.ip ddse nll.ked (scmb.) ah..nigen. Shppng. V~fs: spot n,ng kitival (V i ~) iiigiist. Meddd.t;gr.e fr hele F.1l Kipen. :. N"or:irsebegcurngifoba. (!lnnsio!iju). NORDNORSKE BYE,.7, Sevrdigheter' Dolstd1cke Kirke opøit 173S;rnen k1rju.'sted er rtcldn:..,...,. d',":.-,":',..... Nor"Noigeseldste5ttckanttde Idk~.';i' i~;~~:i:~~ ç ~i:~j"eilb;:h~'ik:n, man bli guidet inn i en anen vtei.,i '::"Spek~ogspiieiii.,i, Gamlebyd(Sjugata) ":"'i' ~ord'nor1evrsammeneng((' eid~~~~~;~~n:~tk~h~'te,:::: ~r i dett' historis byilj0, nesten 6':,'- som kome litt rilbike i ti På gjnnom. re~ ell be,"; Mosjoen er en pmenli Sjøto og Nergatono du ~sol.uu bøu med deg. heltgrali~efdct~.

15 Vedlegg Regnskap bokprosjekt byer Kostnader Trykking, eks Layout/design Reisekostnader: Egen bil Overnatting Diett Eget arbeid Markedsføring Diverse/uforutsett , Sum Inntekter Sponsing Tilskudd, div.? Boksalg Sum Resultat 10000

16 " Fauske kommune Pb Fauske Att: Ordfører Odd Henriksen RS(+l._-~ FaUSk~'_~~O~~;;;Ù~~_-=~ ~"~;~tjl 1(lassering --'---'1!II/I!fd L!12~_J Bi; Gi kommunens bidrag til sjøberedskapen i nord - bli bedriftsmedlem i Redningsselskapet! ~.""d;' ~~ ~..l; ~ i \..~. ~~"ei7' ~fn l i ~~-- ii.. ;-. s',~.;.,"~'i ~.- ~ "", ~,.ii Redningsselskapet har som formål å redde liv, berge verdier og drive ulykkesforebyggende arbeid. Redningsselskapet har 41 operative redningsskøyter langs hele kysten vår, 16 av skøytene drives av ca 800 frivillige som tilknyttet de lokale sjøredningskorpsene. i 2010 reddet skøytene 18 personer fra å drukne, 88 fartøy ble berget og mer enn 4500 fartøy ble assistert. Det ble også formidlet sjøvett til mer enn barn og unge. Som bedriftsmedlem bidrar du aktivt til en 24 timer i døgnet sjøredningsberedskap langs hele norskekysten. Dere vil også bidra til at Redningsselskapet kan drive aktiviteter med forebyggende arbeid mot barn og unge. Dette er aktiviteter som sommerskoler, ungdomsleire og sjøvettdager. Er bedriftsmedlemskap koster 4900 kr per år, og kommunen får: Representativt årsmerke 10 % rabatt på kollektiv innmelding av ansatte i Redningsselskapets KystPatruljen Total Bladet "Trygg på sjøen" tilsendt 4 ganger i året Kommunevåpenet på Redningsselskapets hjemmeside Hvis dere har spørsmål, ta gjerne kontakt på Tlf / Epost: rolf.erik.stenersen(ênssr.no Med vennlig hilsen Redningsselskapet Rolf Erik Stenersen Post og besøksadresse: Sjøgata Bodø H.M, Kong Harald V er Redningsselskapets høye beskytter Telefon: Internett: ww.nssr.no Faks: Epost: rolf.erik,stenersen(ânssr.no Org.no: Bank:

17 '-=_~ ~u~~ ka'mm~ne ~ì 1/':_\\ I.~Q~ ~J sa~~~r~~fr~bh -.-,---' K'R,AFTTAK.. ".':..:,-:..:;. "-" :. Mor KREFT2011 ;~~-~ù=. ~ IY?:? --~L~~2 llo~ Ordfører Odd Henriksen Fauske kommune Tromsø, 25. februar 2011 Søknad om støtte til kreftforskning Vi utfordrer Fauske kommune til A bidra med 1 krone pr innbygger til Arets Krafttak mot kreft, og derved forskning pa kreftformer som i dag fa overlever. Kreftforeningen er en landsdekkende organisasjon for frivillig kreftarbeid i Norge. Kreftforeningens arbeid er basert på innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler. Foreningen jobber for å: - bidra til at flere unngår å få kreft - bidra til at flere overlever - sikre best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende - være talerør til det beste for kreftsaken Flere hundretusen givere og medlemmer samt støttespillere i næringslivet, slutter opp om foreningens arbeid. Denne brede støtten gjør oss til den ledende frivillige organisasjon i kreftarbeidet i Norge, og bidrar til målrettet innsats innen forskning, omsorg, forebygging og informasjon. Takket være giverne kan foreningen støtte et hundretalls forskningsprosjekter. Kreftforeningen driver pasientrettet innsats, blant annet samtalegrupper, kurs og undervisning for pasienter og pårørende. Forebyggende initiativ og informasjonsarbeid er andre viktige arbeidsområder. Foreningen driver påvirkningsarbeid der hvor vi ser at det er mangler i den offentlige kreftomsorgen. Kreftforeningen er Norges største bidragsyter innen kreftforskning og står for over 2/3 av finansiering på dette området. I 2009 bevilget vi 139 millioner kroner til forskning. Og forskning er viktig, særs da med tanke på at i av 3 opplever kreft i løpet av livet. 2 av 3 er kreftfrie etter 5 år i dag, mens 50 år tilbake, var det kun i av 3 som levde 5 år etter å hatt fått kreft. Krafttak mot kreft er Kreftforeningens ~rlige innsamlingsaksjon,

18 I 2010 samlet vi inn 16 milloner kroner til forslcningsprosjekter innen utprøvende behandling, dvs forskningsprosjekter på helt ny medisin og behandlingsmetoder. I mars i 2011 er det 6. gangen vi har denne innsamlingsaksjonen og da skal vi samle inn penger tillcreftformer som få overlever. Det er nå slik en gang at det fortsatt er noen kreftformer som har veldig lav overlevelse, og hvorfor vet vi ikke helt. Men vi vet at det nytter å forske. For år siden døde nesten 95% av alle som fikk testikkelkreft, i år overlever nesten alle. Dette takket være forskning. Vi har tro på tidenes beste Kraftak mot kreft i Nord-Norge! Med vennlig hilsen Kari Holthe Katrine D. Jensen k0 l/~ ~~~l~ tjwj ~~~ Seksjonssjef Aksjonsleder Kreftforeningen, Seksjon Nord ~')--

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Testamentariske gaver. Viktige bidrag i kampen mot kreft

Testamentariske gaver. Viktige bidrag i kampen mot kreft Testamentariske gaver Viktige bidrag i kampen mot kreft Innhold 3 Ditt testament en investering i fremtiden 4 Dette går pengene til 6 Forskning og omsorg er våre største innsatsområder 10 Hvem arver deg

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer