Rapport vedr «Vurdering av Ungdomsutvekslingen»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport vedr «Vurdering av Ungdomsutvekslingen»"

Transkript

1 Rapport vedr «Vurdering av Ungdomsutvekslingen» Innledning/bakgrunn Med bakgrunn i NORFO- sak 12/ , fattet NORFOs styre i styremøte 4. oktober 2013 vedtak om å oppnevne en utredningsgruppe for vurdering av Ungdomsutvekslingen. Følgende ble oppnevnt i arbeidsgruppen: Margit Bjugstad, leder, NORFO Bente Akre, multidistriktsansvarlig for ungdomsutvekslingen (MDYEO) PDG Asbjørn Norberg, D DYEO Tone Kolbenstvedt, D Carl Jan Gaarder, Kongsvinger RK, D Økonomiansvarlig NORFO, Halvor Thommesen Arbeidsgruppen ble således nedsatt med representasjon fra klubb-, distrikts-, og multidistriktsnivå relatert til ungdomsutveksling samt med Rotary- medlemmer med ulik kompetanse og erfaring, direkte og indirekte relatert til Rotarys ungdomsutvekslingsprogram. Det fremkom av vedtaket at Utredningsgruppens gjennomgang skal resultere i en rapport som først skal behandles i NORFO styre, og deretter legges fram for NORFOs Vårmøte 2014.» Av ulike årsaker, herunder at det i gruppen fremkom at de ikke ville klare å ferdigstille arbeidet innen den gitte frist slik at Margit Bjugstad ville ha tiltrådt som styreleder for NORFO på presentasjonstidspunktet - ba Margit Bjugstad om avløsning som leder av utredningsgruppen. Undertegnede aksepterte forespørselen, deltok som «medlem» på gruppens møte den 25. januar 2014, og overtok deretter som gruppens leder. Likeledes ble tidsfristen for fremleggelse av arbeidsgruppens sluttrapport utsatt til Høstmøtet Arbeidsgruppen har av ulike årsaker, bl a grunnet stort arbeidspress, andre Rotary- engasjement (bl a EEMA- arrangementet i Oslo) mv ikke vært fulltallig på noen av møtene, noe som har medført at fremdriften i- og «fokuset» på utredningsarbeidet/- gruppen har vært «varierende». Hovedfokuset for arbeidsgruppen har dog vært at gjennomgangen/evalueringen skal være med på å sikre at «det Rotary i Norge driver med/bruker medlemmenes menneskelige- og økonomiske ressurser på», gjøres mest mulig effektivt og hensiktsmessig til enhver tid. Arbeidsgruppens fokus/arbeid i Rotary- året : Det ble gjennomført en omfattende spørreundersøkelse vedr Rotarys ungdomsutvekslings- arbeide i Norge. Det ble utarbeidet, og utsendt, ulike spørsmål til involverte rotarianere på klubb-, distrikts- og multidistriktsnivå. Svarprosenten fra de ulike respondentgruppene var «varierende», men ansett å være «god nok» for å gi arbeidsgruppen det nødvendige grunnlag for sitt arbeide, ref det gitte mandat. Det ble innhentet informasjon om og dokumentasjon for hvordan ungdomsutvekslings- arbeidet ledes og organiseres i Sverige og Danmark. Begge land har vært gjennom omfattende utredninger og endringer det siste året. Det ble foretatt gjennomgang av eksisterende, foreliggende rutiner, håndbøker mv for ungdomsutvekslingsarbeidet i Norge, med tanke på behov for evt korrigeringer, oppdateringer, presiseringer mv.

2 Det ble «kastet mange ulike baller i lufta» og gjennomført mange, og gode/nyttige diskusjoner internt i utredningsgruppen, noe som tyder på at gjennomgangen er nyttig for Rotary. Med dén bakgrunn/på dét grunnlag ble det av arbeidsgruppen gjort noen «funn», som resulterte i en rekke foreløpige anbefalinger. Norges ansvar for å arrangere EEMA, ultimo august 2014, umuliggjorde gjennomføring av møter i arbeidsgruppen i siste del av Rotary- året Rett forut for NORFOs styremøte medio juni 2014 ble undertegnede kontaktet av daværende og nåværende styreleder, med anmodning om å påta meg vervet som MDYEO i Rotary- året Nevnte anmodning ble akseptert - under forutsetning av og forståelse om at det ikke var nødvendig å gjøre «dobbelt arbeid»; dvs både å fullføre arbeidsgruppens arbeid på selvstendig grunnlag samt ivareta vervet som MDYEO med det naturlige «oppdrag»/mål å sikre på vegne av DGene - at ungdomsutvekslingsarbeidet (som de andre multidistriktsaktivitetene) utføres på den mest effektive og hensiktsmessige måten, og gjennom rutiner, retningslinjer mv sikre felles oppfatninger, sporbarhet og transparens, reduksjon av «sårbarhet» ved (naturlig) vervrotasjon samt sikre at DGenes oppdrag implementeres gjennom multidistriktsaktiviteten og bistå i arbeidet med å motivere distrikter/klubber til å fokusere på ungdomsutveksling osv. På «ungdomsutvekslingskorpsets» 1 («korpset») Høstmøte, helgen september 2014 i tilknytning til D- 2275s distriktskonferanse», hadde undertegnede som MDYEO og etter forståelse med NORFOs styreleder og arbeidsgruppens medlemmer (de som i Rotary- året innehar de verv de hadde i Rotary- året ), således fokus på å diskutere med «korpset» de funn og foreløpige anbefalinger arbeidsgruppen hadde, for å sikre en omforent forståelse og forankring av disse, for derigjennom å forhåpentligvis kunne forenkle arbeidet med å i løpet av Rotary- året gjennomføre og implementere de eventuelle endringer NORFO fatter vedtak om på Høstmøtet Arbeidsgruppens funn og anbefalinger og «korpsets» kommentarer til disse Organiseringen av ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge: «Ungdomsutvekslingskorpset» («korpset») består av følgende: - - Multidistriktsansvarlig (MDYEO) som utnevnes av NORFO, rapporterer til NORFO, og får sine utgifter relatert til vervet dekket av NORFO. (Det foreligger ingen «instruks», retningslinjer el for vervet.) 4 stk korrespondenter, som hver har særskilt geografisk ansvar for kontakt med distrikter i de respektive land for en- til- en utveksling (alle distrikt Norge utveksler med, må være godkjent/sertifisert av Rotary International (RI). Korrespondentene er ikke formelt utnevnt, de rapporterer til MDYEO, og får sine utgifter relatert til vervet dekket av NORFO. (Det foreligger ingen «instruks», retningslinjer el for vervet.) 1 «Ungdomsutvekslingskorpset» består pt av multidistriktsvervene MDYEO, fire korrespondenter og en Short term- ansvarlig samt distriktsvervene/distriktsrepresentantene DYEO m/evt assisterende DYEOer.

3 stk Short term- ansvarlig (særlig ansvar for utveksling < år, f eks «Summer camps»), som utnevnes av NORFO (nåværende Short term- ansvarlig er nyvalgt av NORFO), rapporterer til MDYEO, og får sine utgifter relatert til vervet dekket av NORFO. (Det foreligger ingen «instruks», retningslinjer el for vervet.) Distriktsansvarlige (6 stk) for ungdomsutvekslingen, som utnevnes/utpekes av DG/distrikt, rapporterer til DG/distrikt, og får sine utgifter relatert til vervet dekket av eget distrikt - også ifm multidistriktsarrangementer.(det varierer hvorvidt det foreligger «instruks», retningslinjer el for vervet.) Assisterende DYEOer (antall varierer), som utnevnes/utpekes av DG/distrikt/DYEO, rapporterer til DG/distrikt/DYEO, og får sine utgifter relatert til vervet dekket av eget distrikt - også ifm multidistriktsarrangementer.(det varierer hvorvidt det foreligger «instruks», retningslinjer el for vervet.) At samtlige distrikt er representert i multidistriktsaktiviteten muliggjør/bør i teorien innebære en god og løpende to- veis kommunikasjon mellom de enkelte distrikt, og fra/til det enkelte distrikt til/fra «fellesfunksjonen/- aktiviteten». DYEOene representerer de respektive distrikt, og er således «målbærere» for klubbenes og DGenes ønsker og prioriteringer, samtidig som det fellesskapet multidistriktsaktiviteten er, nettopp gir mulighet for å erfare og lære av de andre, og at man sammen/i fellesskap kan utføre enkelte av arbeidsoppgavene som tilligger ungdomsutvekslingen på en mer effektiv og hensiktsmessig måte enn om hvert distrikt skal utføre dem hver for seg. Arbeidsgruppens funn og anbefalinger 1. «Språkkurset» Arbeidsgruppens funn var at dagens språkkurs på én uke (5 dager) i sammenheng med en distriktskonferanse - oppfattes (ref tilbakemeldinger) som kostbare og gir lite faglig (men mye sosialt ) utbytte for studentene. (I tillegg er det f eks alltid en lærer i en klubb, kommunene avholder språkkurs for fremmedspråklige osv.) Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling var å legge om «språkkurset» til kurset «Innføring/introduksjon til Norge og norsk kultur» av kortere varighet f eks etter den mal Handicamp Norway har utarbeidet for «Norge- dagen», slik at studentene får en grunnleggende forståelse for det landet de skal tilbringe et år i. Det fremkom i arbeidsgruppen at utvekslingsstudentene ventelig ville få en bedre språkopplæring i egen klubb/vertsfamilie, enn på et 5- dagers kurs i NORFO- regi, men at det óg er viktig mht det verdensomspennende og sosiale aspektet at Rotary sørger for at studentene møtes med jevne mellomrom. Mht denne foreløpige anbefalingen gjøres oppmerksom på at «korpset» i lengre tid hadde vurdert og diskutert omlegging av «språkkurset». Arbeidsgruppens foreslåtte, konkrete endring om å avholde kurset «Innføring/introduksjon til Norge og norsk kultur» ble derfor besluttet iverksatt som en «prøveordning» av «korpset» i deres møte i juni Med bakgrunn i «korpsets» vedtak i juni, ble det utarbeidet, planlagt og gjennomført et 3- dagers innføringskurs; «Innføring i norsk kultur og språk» i perioden september for de utvekslingsstudentene som ankom Norge i august Råutkastet for undervisningsopplegget ble på forhånd utsendt til «korpset», for innspill og tilbakemeldinger. Kursutgiftene var på kr 3 000,- /student, en reduksjon på ca kr 2 500,- i forhold til de tidligere avholdte 5- dagerskursene. MDYEO var ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av kurset.

4 Utvekslingsstudentene ble bedt om å evaluere kurset i ettertid, og av en rask gjennomgang av evalueringsskjemaene fremkom det at kurset som sådan ble godt mottatt, men at flere av studentene hadde en forventning om (grunnet tidligere utsendt informasjon samt informasjon fra tidligere utvekslingsstudenter?) at de skulle på et språkkurs, og at kurset som sådan ikke fullt ut oppfylte deres forventninger. «Korpset» var således på Høstmøtet samstemte i at det er viktig at studentene samles og får en opplæring om Norge og språket tidlig i utvekslingsperioden. Det er dog viktig å avstemme informasjonen som sendes ut i forkant til utvekslingsstudentene samt å avklare «hensikten» med kurset: Å motivere utvekslingsstudentene til å lære seg norsk mens de er i Norge, da språket er en viktig/nødvendig faktor mht det å oppholde seg i et land/en annen kultur. Etter forespørsel fra MDYEO ble det redegjort for «historien bak» (så langt som enkelte av «korpsets» medlemmer var kjent med) «språkkurset»; at det ikke blant «korpset» var kjennskap til at det foreligger noe formelt pålegg og/eller «vedtak» om å arrangere «språkkurs», men at det arrangeres «etter sedvane». (Av den innhentede informasjon fra Sverige og Danmark fremkommer det at de avholder «introduksjons- /språkkurs» for studentene etter ankomst. For mange år siden var det bl a slik at utvekslingsstudentene ble sendt direkte på «språkkurs» i fem dager på Haraldvangen i Hurdal, for deretter bli sendt til klubbene. Denne rutinen ble dog endret til «dagens», da den ble opplevd som «negativ» for klubbene, grunnet at studentene knyttet sterke bånd til hverandre, og derfor ofte ikke fikk den samme/nødvendige klubb- / vertsfamiliefølelsen. I og med at «korpset» på sitt forrige møte vedtok som en forsøksordning å endre innretningen på «språkkurset», fremlegges således anbefaling om følgende vedtak på NORFOs Høstmøte: «Multidistriktsaktiviteten ungdomsutvekslingen skal sørge for å planlegge og gjennomføre et tre- dagerskurs: «Innføring/introduksjon til Norge og norsk kultur» for long term- utvekslingsstudentene relativt snarlig etter deres ankomst til Norge. Kurset er obligatorisk for utvekslingsstudentene, og utgiftene ifm kurset skal dekkes 50% av utvekslingsstudenten og 50% av den norske vertsklubben. Av kostnadsmessige årsaker, skal kurset på høsten avholdes i direkte tilknytning til den distriktskonferanse alle utvekslingsstudentene skal delta på, ref NORFOs tidligere vedtak.» 2. «Oppdatering/ajourhold av Håndbøker/regelverk/retningslinjer/«årshjul» mv. Arbeidsgruppens funn, etter å ha gjennomgått de tre håndbøkene «Youth Exchange Handbook» (RI), «Håndbok for DYEO Distriktsansvarlig - og Korrespondent» og «Håndbok for rådgivere og vertsfamilier», var at det er mangler, uklarheter, manglende presiseringer, utdatert informasjon mv, noe som medfører ulik praksis fra klubb til klubb, og fra distrikt til distrikt, noe som er uheldig også fordi studentene har tett kontakt med hverandre og forteller «hvordan de har det». Arbeidsgruppen registrerte videre at det fremkommer ulike retningslinjer og regler i de forskjellige dokumentene/ håndbøkene, noe som medfører ulik praksis i klubber og distrikter. Likeledes viste svarene på spørreundersøkelsen(e) at det blant respondentene var varierende kunnskap om- og praktisering av regler, retningslinjer, praksis mv blant korrespondentene og i distriktene (DYEO). Arbeidsgruppen reiste således spørsmål ved om dette hadde sin årsak i manglende oppdaterte retningslinjer/ håndbøker og/eller etterlevelse av disse.

5 Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling var at det ble foretatt en revidering/oppdatering av retningslinjer og håndbøker for distrikt, klubb, student for å sikre samsvar mellom de ulike retningslinjer og håndbøker. Lik info alle steder/likebehandling av like saker. Likeledes at MDYEO er ansvarlig for at korrespondentene og DYEO sikres lik forståelse for, og etterlevelse av regler, retningslinjer, praksis mv blant korrespondentene og DYEO. Mht disse anbefalingene, gjøres oppmerksom på at «korpset» jevnlig foretar gjennomgang og oppdateringer av de gjeldende håndbøker mv. F eks ble det på «korpsets» møte i juni 2014 besluttet en gjennomgang av «Håndbok for DYEO Distriktsansvarlig - og Korrespondent», med dertil tilhørende utpekt ansvar for at arbeidet blir gjort til navngitte «korpsmedlemmer». I «korpsets «Høstmøte var det også full enighet om at håndbøkene uavhengig av NORFOs vedtak om arbeidsgruppens forlag - må gjennomgås jevnlig. To navngitte «korps»medlemmer (én DYEO og én korrespondent) ble gitt i oppdrag å utarbeide et utkast til revidert «Håndbok for DYEO Distriktsansvarlig - og Korrespondent», som sendes ut til «korpset» for innspill snarest, og senest innen 31. desember 2014, slik at en «ny, revidert, oppdatert, korrekt» håndbok kan diskuteres i distriktene/med DGene, og besluttes og implementeres på «korpsets» møte i januar Videre ble to navngitte «korps»medlemmer (én DYEO og én korrespondent) gitt «ansvaret» for å gjennomgå «Håndbok for rådgivere og vertsfamilier». Samme momenter/fremdrift som nevnt ovenfor. NORFO anbefales imidlertid å fatte vedtak om at «ungdomsutvekslingen i løpet av Rotary- året skal foreta en gjennomgang, revisjon og implementering av håndbøkene for samt regelverk og retningslinjer mv», for å sikre at det for ettertiden foreligger en tilfredsstillende dokumentasjon for-, og sporbarhet i saken. 3. «NORFOs- vs distrikts- vs klubbs ansvar, oppfølging av frister for samme». Arbeidsgruppens funn, basert på spørreundersøkelsene, gjennomgangen av håndbøkene og retningslinjer, erfaringsutveksling osv, var at det var uklarhet mht hvilke oppgaver som tilligger hhv multidistriktsaktiviteten og distriktene, at multidistriktsansvaret/- oppgavene var ukjente for klubbene, distriktene og (faktisk også) noen av de som innehar multidistriktsverv, og at MDYEOs rolle, ansvar og myndighet syntes uklar (arbeidsgruppen reiste spørsmål ved om dette muligens kunne skyldes at daværende MDYEO også samtidig innehadde vervet som DYEO). Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling var at det må foretas en klargjøring og formalisering av multidistriktsoppgaver vs distriktsoppgaver. Hvilke oppgaver er det distriktene/dgene har delegert til multidistriktsaktiviteten? F eks sertifisering, avtaler med andre distrikt om utveksling, fordele/utplassere studenter på land, felles database (danskenes), introduksjon til Norge- treff, informasjonsmøte i juni, organisering av utreise (billetter, reiseforsikring, blazere, informasjonsmateriell mv), informasjon til inbound- studentene vedr formelle krav (oppholdstillatelse, garantibeløp, reiseforsikring, reiseregler, oppførselsregler mv), for outbound- studentene: videreformidling via korrespondent - av mottatt informasjon fra mottakerland, vurdering av/avgjørelse om hjemsendelse.) Likeledes at det utarbeides arbeidsinstruks (ansvar og myndighet) for MDYEO og de andre multidistriktsvervene (korrespondent og Short term- ansvarlig) ref delegerte

6 oppgaver fra distrikt til multidistriktsaktiviteten. Likeledes bør det klargjøres at MDYEOs rolle bør være en fellesstabsfunksjon overfor distriktene. Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling var óg at MDYEO bør ikke samtidig inneha vervet som DYEO. På «korpsets» Høstmøte ble det ikke oppnådd en omforent enighet rundt/gitt tilslutning til de ovennevnte foreløpige anbefalinger fra arbeidsgruppen, med unntak av at det var enighet om at det er viktig å avklare distriktets- vs multidistriktets rolle og ansvar. Det fremkom imidlertid ikke andre, konkrete forslag/anbefalinger for å redusere de uklarheter som arbeidsgruppen hadde funnet. Ovennevnte anbefaling fra arbeidsgruppen fremlegges for diskusjon og avgjørelse på NORFOs Høstmøte. 4. «Virketid i multidistriktsverv». Arbeidsgruppens funn, basert på spørreundersøkelsene, gjennomgang av tidligere referater fra NORFO- møter osv, var at det var meget lang funksjonstid for korrespondentene (hhv 3, 12 og 15 år, ref spørreundersøkelsen), og det fremsto som uklart for arbeidsgruppen hvem som har utnevnt korrespondentene. Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling var at utnevnelse av/virketid for korrespondentene må «samkjøres» med utnevnelse/virketid for de andre multidistriktsaktivitetene, mht at det må fremkomme en begrenset funksjonstid for multidistriktsvervene MDYEO, Short term- ansvarlig og korrespondenter; «3- årig funksjonstid m/mulighet for forlengelse». Arbeidsgruppen anbefalte videre at korrespondentene (som MDYEO og Short term- ansvarlig) formelt utnevnes av NORFO, evt etter innstilling/anbefaling fra MDYEO. På «korpsets» Høstmøte ble det ikke oppnådd en omforent enighet rundt/gitt tilslutning til de ovennevnte foreløpige anbefalinger fra arbeidsgruppen. Fra de fire korrespondentene ble det mht dette punkt fremmet følgende konkrete forslag til ordlyd for vedtak i NORFOs Høstmøte: «NORFO gir fullmakt til MDYEO å utpeke sitt team. Rammen for teamet begrenses av budsjettet som til enhver tid tillegges ungdomsutvekslingen.» Ovennevnte anbefalinger fra arbeidsgruppen, jfr det fremlagte forslag til vedtak fra korrespondentene fremlegges for diskusjon og avgjørelse på NORFOs Høstmøte. 5. «Europatur vs Norgestur». Arbeidsgruppens funn var at den «Europaturen» som årlig arrangeres for utvekslings- studentene ikke er obligatorisk, men like fullt opplyst å være en NORFO- /multidistrikts- aktivitet. Det fremkommer ikke i noe regelverk ea at Norge er pålagt å arrangere en tur til/i Europa for de utvekslingsstudentene som kommer til Norge på ettårsutveksling, men at turen er basert på sedvane; det har «alltid blitt arrangert», og «alle andre gjør det». Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling var at MDYEO pålegges å utrede hvorvidt det i fremtiden skal arrangeres Europatur. Med tanke at det i Rotary i Norge er et lavt antall utvekslingsstudenter noe som medfører at en tur som arrangeres særskilt for «de norske utvekslingsstudentene» blir veldig dyr - bør evt samarbeid med andre land i Norden

7 vurderes. Likeledes bør en alternativ Norgestur utredes mht omfang og utgifter. Mht dette punkt, gjøres oppmerksom på at «korpset» i lengre tid hadde vurdert og diskutert «Europaturen». På «korpsets» møte i juni 2014 ble to navngitte «korps»medlemmer (én DYEO og én korrespondent) gitt i oppgave å rette forespørsel om samarbeid med/ innhente tilbud fra andre land (hhv Polen og Danmark.) På «korpsets» Høstmøte ble det diskutert «hva studentene hadde blitt informert om i forkant» mht Europatur. De tilstedeværende utvekslingsstudentene ble i møtet (søndag morgen) med de respektive DYEOer forespurt om «sine forventninger mht Europatur», hvor tilbakemeldingen var at en «Europatur» var «forventet». Det var derfor enighet om at det anbefales at utvekslingsstudentene i Rotary- året tilbys en «Europatur» via samarbeid med et annet land. «Korpset» hadde forut for møtet mottatt et tilbud fra Polen, men ikke fra Danmark (korrespondentrepresentanten mottok et tilbud fra Danmark i løpet av møtet.) «Korpset» besluttet at så snart det mottatte tilbud fra Danmark er videresendt til «korpset», skal «korpset» hver for seg snarest vurdere de mottatte tilbud, og gi en tilbakemelding om «preferert alternativ», og evt ønskelige/nødvendige presiseringer og endringer pr epost til MDYEO. MDYEO vil deretter, basert på de mottatte innspill, utarbeide et «samledokument» som sendes «korpset» for evt endelig beslutning fra DGene (avhengig av vedtaket på NORFOs Høstmøte). Når det gjelder arbeidsgruppens foreløpige anbefaling om å utrede en alternativ «Norgestur» mht omfang og utgifter, var det også her foretatt vurderinger i «korpset», da det har vært et ønske å tilby studentene en tur i Norge. Det var ikke blitt foretatt konkrete undersøkelser, eller tatt kontakt med f eks aktuelle distrikter og klubber. Involvering av distrikter og klubber også vil ventelig kunne virke som en promotering av- /inspirasjon for ungdomsutveksling. På «korpsets» Høstmøte kom det i tillegg opp forslag om en tur «i Skandinavia», «på Nord- kalotten», og at det f eks arrangeres 2-3 Norges- turer med ulikt fokus og av ulik varighet (umulig f eks å få til nordlys og midnattssol på én og samme tur ). Det ble påpekt at det viktigste med turene er at utvekslingsstudentene er sammen og «gjør noe» sammen. I og med at «korpset» på sitt forrige møte vedtok å kontakte Polen og Danmark med tanke på samarbeid om «Europatur» samt at «korpset» tidligere har diskutert å arrangere en alternativ «Norgestur» iht arbeidsgruppens foreløpige anbefalinger, anbefales NORFO å fatte «formelt» vedtak om at «MDYEO pålegges i løpet av Rotary- året å utrede hvorvidt det i fremtiden skal arrangeres Europatur, så lenge det antall utvekslingsstudenter er så lavt at en tur som arrangeres særskilt for «de norske utvekslingsstudentene» blir veldig dyr. Muligheter for og konsekvenser ved evt samarbeid med andre land i Norden skal vurderes. Likeledes skal en alternativ Norgestur utredes mht omfang og utgifter», for å sikre at det for ettertiden foreligger en tilfredsstillende dokumentasjon for-, og sporbarhet i saken. I tillegg til ovennevnte fremmer MDYEO med dette følgende tilleggssak til behandling på NORFOs Høstmøte: Til tross for at «Europatur» er frivillig for studentene, og således «Rotary i Norge uvedkommende», vil «startsted» fra et annet land ventelig medføre merkostnader for studentene en merkostnad de «ikke kan noe for». MDYEO anmoder

8 NORFO om å fatte vedtak om at NORFOs Ungdoms- og tiltaksfond anmodes om å utvise en positiv holdning til å dekke disse merutgiftene, f eks ved at studentene kan påregne «positiv tilbakemelding» om økonomisk støtte gjennom NORFOs Ungdoms- og tiltaksfond - under forutsetning av samtidig økonomisk støtte fra angjeldende klubb/distrikt. 6. «Multidistriktets ansvar og myndighet mht «multidistriktssamlinger» som gjennomføres». Arbeidsgruppens funn var at det var uklare ansvarsforhold, uklart mht økonomisk dekning og manglende «formalisering»/avklaring av ansvar og myndighet av samlinger som gjennomføres for utvekslingsstudentene. F eks: o «Språkkurs/høstsamling/deltakelse på distriktskonferanse» er pt obligatorisk for utvekslingsstudentene å delta på, ansvaret er delt mellom NORFO og utvalgt distrikt, vedtatt av NORFO. Ansvar og myndighet fremstår som avklart, ref pkt 1. o «Wintercamp» er pt ikke obligatorisk for utvekslingsstudentene, er ikke en multidistriktsaktivitet, men fremkommer i «Håndboken» og «korrespondentbrevet» som sendes utvekslingsstudentene før ankomst til Norge (multidistriktansvar). «Korpset» er ikke «formelt med» på Wintercamp, men deltar dersom det passer. Arrangør er Nesbyen Rk. (Det fremkommer at det fra MDYEOs side er budsjettert med- og innvilget et årlig «tilskudd» på kr ,- til arrangementet fra NORFO.) o «Holmenkolltreffet» er pt obligatorisk for utvekslingsstudentene, er ikke en multidistriktsaktivitet, men fremkommer i «Håndboken» og «korrespondentbrevet» som sendes utvekslingsstudentene før ankomst til Norge (multidistriktansvar). «Korpset» er ikke «formelt med» på Holmenkolltreffet, men deltar dersom det passer. Arrangør er Kolsås RK. (Det fremkommer at det fra MDYEOs side er budsjettert med- og innvilget et årlig «tilskudd» på kr ,- til arrangementet fra NORFO.) o «Europatur» (punkt 5) er pt ikke obligatorisk, men er en multidistriktsaktivitet. Utgiftene ved turen dekkes fullt ut av utvekslingsstudentene. Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling var at alle multidistriktsarrangementer må avklares og formaliseres. Alle arrangementer som er obligatoriske for studentene og/eller som arrangeres av multidistriktet (MDYEOs ansvar), må NORFO stå som juridisk ansvarlig for. Aktiviteten/arrangementet kan imidlertid gjerne delegeres til tekniske arrangører, som f eks pt Holmenkolltreffet som gjennomføres av Kolsås RK. Evt andre arrangementer/aktiviteter som ønskes obligatorisk, eller bekjentgjort for alle utvekslingsstudentene i Norge, må forelegges NORFO (DGene) for vedtak, slik at evt andre gode initiativ til samlinger/turer kan gjennomføres for utvekslingsstudentene. I «korpsets Høstmøte fremkom det at, med unntak av «Språkkurs/høstsamling/deltakelse på distriktskonferanse», er samlingene som gjennomføres for utvekslingsstudentene basert på «sedvane», dvs det foreligger ingen formelle vedtak om/pålegg til multidistriktet om å arrangere dem. Ovennevnte anbefaling fra arbeidsgruppen fremlegges for avgjørelse på NORFOs Høstmøte. 7. «Multidistriktsfunksjonen/- vervet korrespondent» Arbeidsgruppen registrerte ved gjennomgangen at multidistriktsaktiviteten er oppsatt med 4

9 korrespondenter, på totalt ca 35 studenter. Ref «Organiseringen av ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge» omtalt tidligere, er korrespondentene tillagt hvert sitt geografiske ansvarsområde for kontakt med distrikter i de respektive land for en- til- en utveksling. Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling mht organisering av multidistriktsaktiviteten var at antallet korrespondenter mht arbeids- / ansvarsområdet/arbeidsomfanget bør vurderes i forhold til antallet utvekslingsstudenter. Ovennevnte anbefaling fra arbeidsgruppen fremlegges for diskusjon og avgjørelse på NORFOs Høstmøte (jfr pkt 4 - «virketid i multidistriktsverv»). Ytre Enebakk, 26. september 2014 Lena J Mjerskaug Leder av arbeidsgruppen /MDYEO Vedlegg: Spørreundersøkelse til MDYEO Spørreundersøkelse til korrespondentene Spørreundersøkelse til DYEOene Spørreundersøkelse til «utvalgte» CYEOer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Kripos evaluering 22. juli 2011

Kripos evaluering 22. juli 2011 22. JULI 2011 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 3 Metode... 7 3.1 Bestillingen fra Politidirektoratet... 7 3.2 Kripos tolkning av mandatet... 7 3.3 Informasjonsinnsamling... 7 3.4 Kildekritikk...

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET FELLESMØTE KONTROLLUTVALGENE PÅ HADELAND Kontrollutvalget Sekretariatet KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tor Ivar Grina, leder Kai Roar Dahl, nestleder Hege Heiberg (forfall) Gro Jensen Jarle Krakk Gro Inger Maurtvedt, 1. vara Gjøvik, 21. mai

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer