Rapport vedr «Vurdering av Ungdomsutvekslingen»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport vedr «Vurdering av Ungdomsutvekslingen»"

Transkript

1 Rapport vedr «Vurdering av Ungdomsutvekslingen» Innledning/bakgrunn Med bakgrunn i NORFO- sak 12/ , fattet NORFOs styre i styremøte 4. oktober 2013 vedtak om å oppnevne en utredningsgruppe for vurdering av Ungdomsutvekslingen. Følgende ble oppnevnt i arbeidsgruppen: Margit Bjugstad, leder, NORFO Bente Akre, multidistriktsansvarlig for ungdomsutvekslingen (MDYEO) PDG Asbjørn Norberg, D DYEO Tone Kolbenstvedt, D Carl Jan Gaarder, Kongsvinger RK, D Økonomiansvarlig NORFO, Halvor Thommesen Arbeidsgruppen ble således nedsatt med representasjon fra klubb-, distrikts-, og multidistriktsnivå relatert til ungdomsutveksling samt med Rotary- medlemmer med ulik kompetanse og erfaring, direkte og indirekte relatert til Rotarys ungdomsutvekslingsprogram. Det fremkom av vedtaket at Utredningsgruppens gjennomgang skal resultere i en rapport som først skal behandles i NORFO styre, og deretter legges fram for NORFOs Vårmøte 2014.» Av ulike årsaker, herunder at det i gruppen fremkom at de ikke ville klare å ferdigstille arbeidet innen den gitte frist slik at Margit Bjugstad ville ha tiltrådt som styreleder for NORFO på presentasjonstidspunktet - ba Margit Bjugstad om avløsning som leder av utredningsgruppen. Undertegnede aksepterte forespørselen, deltok som «medlem» på gruppens møte den 25. januar 2014, og overtok deretter som gruppens leder. Likeledes ble tidsfristen for fremleggelse av arbeidsgruppens sluttrapport utsatt til Høstmøtet Arbeidsgruppen har av ulike årsaker, bl a grunnet stort arbeidspress, andre Rotary- engasjement (bl a EEMA- arrangementet i Oslo) mv ikke vært fulltallig på noen av møtene, noe som har medført at fremdriften i- og «fokuset» på utredningsarbeidet/- gruppen har vært «varierende». Hovedfokuset for arbeidsgruppen har dog vært at gjennomgangen/evalueringen skal være med på å sikre at «det Rotary i Norge driver med/bruker medlemmenes menneskelige- og økonomiske ressurser på», gjøres mest mulig effektivt og hensiktsmessig til enhver tid. Arbeidsgruppens fokus/arbeid i Rotary- året : Det ble gjennomført en omfattende spørreundersøkelse vedr Rotarys ungdomsutvekslings- arbeide i Norge. Det ble utarbeidet, og utsendt, ulike spørsmål til involverte rotarianere på klubb-, distrikts- og multidistriktsnivå. Svarprosenten fra de ulike respondentgruppene var «varierende», men ansett å være «god nok» for å gi arbeidsgruppen det nødvendige grunnlag for sitt arbeide, ref det gitte mandat. Det ble innhentet informasjon om og dokumentasjon for hvordan ungdomsutvekslings- arbeidet ledes og organiseres i Sverige og Danmark. Begge land har vært gjennom omfattende utredninger og endringer det siste året. Det ble foretatt gjennomgang av eksisterende, foreliggende rutiner, håndbøker mv for ungdomsutvekslingsarbeidet i Norge, med tanke på behov for evt korrigeringer, oppdateringer, presiseringer mv.

2 Det ble «kastet mange ulike baller i lufta» og gjennomført mange, og gode/nyttige diskusjoner internt i utredningsgruppen, noe som tyder på at gjennomgangen er nyttig for Rotary. Med dén bakgrunn/på dét grunnlag ble det av arbeidsgruppen gjort noen «funn», som resulterte i en rekke foreløpige anbefalinger. Norges ansvar for å arrangere EEMA, ultimo august 2014, umuliggjorde gjennomføring av møter i arbeidsgruppen i siste del av Rotary- året Rett forut for NORFOs styremøte medio juni 2014 ble undertegnede kontaktet av daværende og nåværende styreleder, med anmodning om å påta meg vervet som MDYEO i Rotary- året Nevnte anmodning ble akseptert - under forutsetning av og forståelse om at det ikke var nødvendig å gjøre «dobbelt arbeid»; dvs både å fullføre arbeidsgruppens arbeid på selvstendig grunnlag samt ivareta vervet som MDYEO med det naturlige «oppdrag»/mål å sikre på vegne av DGene - at ungdomsutvekslingsarbeidet (som de andre multidistriktsaktivitetene) utføres på den mest effektive og hensiktsmessige måten, og gjennom rutiner, retningslinjer mv sikre felles oppfatninger, sporbarhet og transparens, reduksjon av «sårbarhet» ved (naturlig) vervrotasjon samt sikre at DGenes oppdrag implementeres gjennom multidistriktsaktiviteten og bistå i arbeidet med å motivere distrikter/klubber til å fokusere på ungdomsutveksling osv. På «ungdomsutvekslingskorpsets» 1 («korpset») Høstmøte, helgen september 2014 i tilknytning til D- 2275s distriktskonferanse», hadde undertegnede som MDYEO og etter forståelse med NORFOs styreleder og arbeidsgruppens medlemmer (de som i Rotary- året innehar de verv de hadde i Rotary- året ), således fokus på å diskutere med «korpset» de funn og foreløpige anbefalinger arbeidsgruppen hadde, for å sikre en omforent forståelse og forankring av disse, for derigjennom å forhåpentligvis kunne forenkle arbeidet med å i løpet av Rotary- året gjennomføre og implementere de eventuelle endringer NORFO fatter vedtak om på Høstmøtet Arbeidsgruppens funn og anbefalinger og «korpsets» kommentarer til disse Organiseringen av ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge: «Ungdomsutvekslingskorpset» («korpset») består av følgende: - - Multidistriktsansvarlig (MDYEO) som utnevnes av NORFO, rapporterer til NORFO, og får sine utgifter relatert til vervet dekket av NORFO. (Det foreligger ingen «instruks», retningslinjer el for vervet.) 4 stk korrespondenter, som hver har særskilt geografisk ansvar for kontakt med distrikter i de respektive land for en- til- en utveksling (alle distrikt Norge utveksler med, må være godkjent/sertifisert av Rotary International (RI). Korrespondentene er ikke formelt utnevnt, de rapporterer til MDYEO, og får sine utgifter relatert til vervet dekket av NORFO. (Det foreligger ingen «instruks», retningslinjer el for vervet.) 1 «Ungdomsutvekslingskorpset» består pt av multidistriktsvervene MDYEO, fire korrespondenter og en Short term- ansvarlig samt distriktsvervene/distriktsrepresentantene DYEO m/evt assisterende DYEOer.

3 stk Short term- ansvarlig (særlig ansvar for utveksling < år, f eks «Summer camps»), som utnevnes av NORFO (nåværende Short term- ansvarlig er nyvalgt av NORFO), rapporterer til MDYEO, og får sine utgifter relatert til vervet dekket av NORFO. (Det foreligger ingen «instruks», retningslinjer el for vervet.) Distriktsansvarlige (6 stk) for ungdomsutvekslingen, som utnevnes/utpekes av DG/distrikt, rapporterer til DG/distrikt, og får sine utgifter relatert til vervet dekket av eget distrikt - også ifm multidistriktsarrangementer.(det varierer hvorvidt det foreligger «instruks», retningslinjer el for vervet.) Assisterende DYEOer (antall varierer), som utnevnes/utpekes av DG/distrikt/DYEO, rapporterer til DG/distrikt/DYEO, og får sine utgifter relatert til vervet dekket av eget distrikt - også ifm multidistriktsarrangementer.(det varierer hvorvidt det foreligger «instruks», retningslinjer el for vervet.) At samtlige distrikt er representert i multidistriktsaktiviteten muliggjør/bør i teorien innebære en god og løpende to- veis kommunikasjon mellom de enkelte distrikt, og fra/til det enkelte distrikt til/fra «fellesfunksjonen/- aktiviteten». DYEOene representerer de respektive distrikt, og er således «målbærere» for klubbenes og DGenes ønsker og prioriteringer, samtidig som det fellesskapet multidistriktsaktiviteten er, nettopp gir mulighet for å erfare og lære av de andre, og at man sammen/i fellesskap kan utføre enkelte av arbeidsoppgavene som tilligger ungdomsutvekslingen på en mer effektiv og hensiktsmessig måte enn om hvert distrikt skal utføre dem hver for seg. Arbeidsgruppens funn og anbefalinger 1. «Språkkurset» Arbeidsgruppens funn var at dagens språkkurs på én uke (5 dager) i sammenheng med en distriktskonferanse - oppfattes (ref tilbakemeldinger) som kostbare og gir lite faglig (men mye sosialt ) utbytte for studentene. (I tillegg er det f eks alltid en lærer i en klubb, kommunene avholder språkkurs for fremmedspråklige osv.) Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling var å legge om «språkkurset» til kurset «Innføring/introduksjon til Norge og norsk kultur» av kortere varighet f eks etter den mal Handicamp Norway har utarbeidet for «Norge- dagen», slik at studentene får en grunnleggende forståelse for det landet de skal tilbringe et år i. Det fremkom i arbeidsgruppen at utvekslingsstudentene ventelig ville få en bedre språkopplæring i egen klubb/vertsfamilie, enn på et 5- dagers kurs i NORFO- regi, men at det óg er viktig mht det verdensomspennende og sosiale aspektet at Rotary sørger for at studentene møtes med jevne mellomrom. Mht denne foreløpige anbefalingen gjøres oppmerksom på at «korpset» i lengre tid hadde vurdert og diskutert omlegging av «språkkurset». Arbeidsgruppens foreslåtte, konkrete endring om å avholde kurset «Innføring/introduksjon til Norge og norsk kultur» ble derfor besluttet iverksatt som en «prøveordning» av «korpset» i deres møte i juni Med bakgrunn i «korpsets» vedtak i juni, ble det utarbeidet, planlagt og gjennomført et 3- dagers innføringskurs; «Innføring i norsk kultur og språk» i perioden september for de utvekslingsstudentene som ankom Norge i august Råutkastet for undervisningsopplegget ble på forhånd utsendt til «korpset», for innspill og tilbakemeldinger. Kursutgiftene var på kr 3 000,- /student, en reduksjon på ca kr 2 500,- i forhold til de tidligere avholdte 5- dagerskursene. MDYEO var ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av kurset.

4 Utvekslingsstudentene ble bedt om å evaluere kurset i ettertid, og av en rask gjennomgang av evalueringsskjemaene fremkom det at kurset som sådan ble godt mottatt, men at flere av studentene hadde en forventning om (grunnet tidligere utsendt informasjon samt informasjon fra tidligere utvekslingsstudenter?) at de skulle på et språkkurs, og at kurset som sådan ikke fullt ut oppfylte deres forventninger. «Korpset» var således på Høstmøtet samstemte i at det er viktig at studentene samles og får en opplæring om Norge og språket tidlig i utvekslingsperioden. Det er dog viktig å avstemme informasjonen som sendes ut i forkant til utvekslingsstudentene samt å avklare «hensikten» med kurset: Å motivere utvekslingsstudentene til å lære seg norsk mens de er i Norge, da språket er en viktig/nødvendig faktor mht det å oppholde seg i et land/en annen kultur. Etter forespørsel fra MDYEO ble det redegjort for «historien bak» (så langt som enkelte av «korpsets» medlemmer var kjent med) «språkkurset»; at det ikke blant «korpset» var kjennskap til at det foreligger noe formelt pålegg og/eller «vedtak» om å arrangere «språkkurs», men at det arrangeres «etter sedvane». (Av den innhentede informasjon fra Sverige og Danmark fremkommer det at de avholder «introduksjons- /språkkurs» for studentene etter ankomst. For mange år siden var det bl a slik at utvekslingsstudentene ble sendt direkte på «språkkurs» i fem dager på Haraldvangen i Hurdal, for deretter bli sendt til klubbene. Denne rutinen ble dog endret til «dagens», da den ble opplevd som «negativ» for klubbene, grunnet at studentene knyttet sterke bånd til hverandre, og derfor ofte ikke fikk den samme/nødvendige klubb- / vertsfamiliefølelsen. I og med at «korpset» på sitt forrige møte vedtok som en forsøksordning å endre innretningen på «språkkurset», fremlegges således anbefaling om følgende vedtak på NORFOs Høstmøte: «Multidistriktsaktiviteten ungdomsutvekslingen skal sørge for å planlegge og gjennomføre et tre- dagerskurs: «Innføring/introduksjon til Norge og norsk kultur» for long term- utvekslingsstudentene relativt snarlig etter deres ankomst til Norge. Kurset er obligatorisk for utvekslingsstudentene, og utgiftene ifm kurset skal dekkes 50% av utvekslingsstudenten og 50% av den norske vertsklubben. Av kostnadsmessige årsaker, skal kurset på høsten avholdes i direkte tilknytning til den distriktskonferanse alle utvekslingsstudentene skal delta på, ref NORFOs tidligere vedtak.» 2. «Oppdatering/ajourhold av Håndbøker/regelverk/retningslinjer/«årshjul» mv. Arbeidsgruppens funn, etter å ha gjennomgått de tre håndbøkene «Youth Exchange Handbook» (RI), «Håndbok for DYEO Distriktsansvarlig - og Korrespondent» og «Håndbok for rådgivere og vertsfamilier», var at det er mangler, uklarheter, manglende presiseringer, utdatert informasjon mv, noe som medfører ulik praksis fra klubb til klubb, og fra distrikt til distrikt, noe som er uheldig også fordi studentene har tett kontakt med hverandre og forteller «hvordan de har det». Arbeidsgruppen registrerte videre at det fremkommer ulike retningslinjer og regler i de forskjellige dokumentene/ håndbøkene, noe som medfører ulik praksis i klubber og distrikter. Likeledes viste svarene på spørreundersøkelsen(e) at det blant respondentene var varierende kunnskap om- og praktisering av regler, retningslinjer, praksis mv blant korrespondentene og i distriktene (DYEO). Arbeidsgruppen reiste således spørsmål ved om dette hadde sin årsak i manglende oppdaterte retningslinjer/ håndbøker og/eller etterlevelse av disse.

5 Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling var at det ble foretatt en revidering/oppdatering av retningslinjer og håndbøker for distrikt, klubb, student for å sikre samsvar mellom de ulike retningslinjer og håndbøker. Lik info alle steder/likebehandling av like saker. Likeledes at MDYEO er ansvarlig for at korrespondentene og DYEO sikres lik forståelse for, og etterlevelse av regler, retningslinjer, praksis mv blant korrespondentene og DYEO. Mht disse anbefalingene, gjøres oppmerksom på at «korpset» jevnlig foretar gjennomgang og oppdateringer av de gjeldende håndbøker mv. F eks ble det på «korpsets» møte i juni 2014 besluttet en gjennomgang av «Håndbok for DYEO Distriktsansvarlig - og Korrespondent», med dertil tilhørende utpekt ansvar for at arbeidet blir gjort til navngitte «korpsmedlemmer». I «korpsets «Høstmøte var det også full enighet om at håndbøkene uavhengig av NORFOs vedtak om arbeidsgruppens forlag - må gjennomgås jevnlig. To navngitte «korps»medlemmer (én DYEO og én korrespondent) ble gitt i oppdrag å utarbeide et utkast til revidert «Håndbok for DYEO Distriktsansvarlig - og Korrespondent», som sendes ut til «korpset» for innspill snarest, og senest innen 31. desember 2014, slik at en «ny, revidert, oppdatert, korrekt» håndbok kan diskuteres i distriktene/med DGene, og besluttes og implementeres på «korpsets» møte i januar Videre ble to navngitte «korps»medlemmer (én DYEO og én korrespondent) gitt «ansvaret» for å gjennomgå «Håndbok for rådgivere og vertsfamilier». Samme momenter/fremdrift som nevnt ovenfor. NORFO anbefales imidlertid å fatte vedtak om at «ungdomsutvekslingen i løpet av Rotary- året skal foreta en gjennomgang, revisjon og implementering av håndbøkene for samt regelverk og retningslinjer mv», for å sikre at det for ettertiden foreligger en tilfredsstillende dokumentasjon for-, og sporbarhet i saken. 3. «NORFOs- vs distrikts- vs klubbs ansvar, oppfølging av frister for samme». Arbeidsgruppens funn, basert på spørreundersøkelsene, gjennomgangen av håndbøkene og retningslinjer, erfaringsutveksling osv, var at det var uklarhet mht hvilke oppgaver som tilligger hhv multidistriktsaktiviteten og distriktene, at multidistriktsansvaret/- oppgavene var ukjente for klubbene, distriktene og (faktisk også) noen av de som innehar multidistriktsverv, og at MDYEOs rolle, ansvar og myndighet syntes uklar (arbeidsgruppen reiste spørsmål ved om dette muligens kunne skyldes at daværende MDYEO også samtidig innehadde vervet som DYEO). Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling var at det må foretas en klargjøring og formalisering av multidistriktsoppgaver vs distriktsoppgaver. Hvilke oppgaver er det distriktene/dgene har delegert til multidistriktsaktiviteten? F eks sertifisering, avtaler med andre distrikt om utveksling, fordele/utplassere studenter på land, felles database (danskenes), introduksjon til Norge- treff, informasjonsmøte i juni, organisering av utreise (billetter, reiseforsikring, blazere, informasjonsmateriell mv), informasjon til inbound- studentene vedr formelle krav (oppholdstillatelse, garantibeløp, reiseforsikring, reiseregler, oppførselsregler mv), for outbound- studentene: videreformidling via korrespondent - av mottatt informasjon fra mottakerland, vurdering av/avgjørelse om hjemsendelse.) Likeledes at det utarbeides arbeidsinstruks (ansvar og myndighet) for MDYEO og de andre multidistriktsvervene (korrespondent og Short term- ansvarlig) ref delegerte

6 oppgaver fra distrikt til multidistriktsaktiviteten. Likeledes bør det klargjøres at MDYEOs rolle bør være en fellesstabsfunksjon overfor distriktene. Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling var óg at MDYEO bør ikke samtidig inneha vervet som DYEO. På «korpsets» Høstmøte ble det ikke oppnådd en omforent enighet rundt/gitt tilslutning til de ovennevnte foreløpige anbefalinger fra arbeidsgruppen, med unntak av at det var enighet om at det er viktig å avklare distriktets- vs multidistriktets rolle og ansvar. Det fremkom imidlertid ikke andre, konkrete forslag/anbefalinger for å redusere de uklarheter som arbeidsgruppen hadde funnet. Ovennevnte anbefaling fra arbeidsgruppen fremlegges for diskusjon og avgjørelse på NORFOs Høstmøte. 4. «Virketid i multidistriktsverv». Arbeidsgruppens funn, basert på spørreundersøkelsene, gjennomgang av tidligere referater fra NORFO- møter osv, var at det var meget lang funksjonstid for korrespondentene (hhv 3, 12 og 15 år, ref spørreundersøkelsen), og det fremsto som uklart for arbeidsgruppen hvem som har utnevnt korrespondentene. Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling var at utnevnelse av/virketid for korrespondentene må «samkjøres» med utnevnelse/virketid for de andre multidistriktsaktivitetene, mht at det må fremkomme en begrenset funksjonstid for multidistriktsvervene MDYEO, Short term- ansvarlig og korrespondenter; «3- årig funksjonstid m/mulighet for forlengelse». Arbeidsgruppen anbefalte videre at korrespondentene (som MDYEO og Short term- ansvarlig) formelt utnevnes av NORFO, evt etter innstilling/anbefaling fra MDYEO. På «korpsets» Høstmøte ble det ikke oppnådd en omforent enighet rundt/gitt tilslutning til de ovennevnte foreløpige anbefalinger fra arbeidsgruppen. Fra de fire korrespondentene ble det mht dette punkt fremmet følgende konkrete forslag til ordlyd for vedtak i NORFOs Høstmøte: «NORFO gir fullmakt til MDYEO å utpeke sitt team. Rammen for teamet begrenses av budsjettet som til enhver tid tillegges ungdomsutvekslingen.» Ovennevnte anbefalinger fra arbeidsgruppen, jfr det fremlagte forslag til vedtak fra korrespondentene fremlegges for diskusjon og avgjørelse på NORFOs Høstmøte. 5. «Europatur vs Norgestur». Arbeidsgruppens funn var at den «Europaturen» som årlig arrangeres for utvekslings- studentene ikke er obligatorisk, men like fullt opplyst å være en NORFO- /multidistrikts- aktivitet. Det fremkommer ikke i noe regelverk ea at Norge er pålagt å arrangere en tur til/i Europa for de utvekslingsstudentene som kommer til Norge på ettårsutveksling, men at turen er basert på sedvane; det har «alltid blitt arrangert», og «alle andre gjør det». Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling var at MDYEO pålegges å utrede hvorvidt det i fremtiden skal arrangeres Europatur. Med tanke at det i Rotary i Norge er et lavt antall utvekslingsstudenter noe som medfører at en tur som arrangeres særskilt for «de norske utvekslingsstudentene» blir veldig dyr - bør evt samarbeid med andre land i Norden

7 vurderes. Likeledes bør en alternativ Norgestur utredes mht omfang og utgifter. Mht dette punkt, gjøres oppmerksom på at «korpset» i lengre tid hadde vurdert og diskutert «Europaturen». På «korpsets» møte i juni 2014 ble to navngitte «korps»medlemmer (én DYEO og én korrespondent) gitt i oppgave å rette forespørsel om samarbeid med/ innhente tilbud fra andre land (hhv Polen og Danmark.) På «korpsets» Høstmøte ble det diskutert «hva studentene hadde blitt informert om i forkant» mht Europatur. De tilstedeværende utvekslingsstudentene ble i møtet (søndag morgen) med de respektive DYEOer forespurt om «sine forventninger mht Europatur», hvor tilbakemeldingen var at en «Europatur» var «forventet». Det var derfor enighet om at det anbefales at utvekslingsstudentene i Rotary- året tilbys en «Europatur» via samarbeid med et annet land. «Korpset» hadde forut for møtet mottatt et tilbud fra Polen, men ikke fra Danmark (korrespondentrepresentanten mottok et tilbud fra Danmark i løpet av møtet.) «Korpset» besluttet at så snart det mottatte tilbud fra Danmark er videresendt til «korpset», skal «korpset» hver for seg snarest vurdere de mottatte tilbud, og gi en tilbakemelding om «preferert alternativ», og evt ønskelige/nødvendige presiseringer og endringer pr epost til MDYEO. MDYEO vil deretter, basert på de mottatte innspill, utarbeide et «samledokument» som sendes «korpset» for evt endelig beslutning fra DGene (avhengig av vedtaket på NORFOs Høstmøte). Når det gjelder arbeidsgruppens foreløpige anbefaling om å utrede en alternativ «Norgestur» mht omfang og utgifter, var det også her foretatt vurderinger i «korpset», da det har vært et ønske å tilby studentene en tur i Norge. Det var ikke blitt foretatt konkrete undersøkelser, eller tatt kontakt med f eks aktuelle distrikter og klubber. Involvering av distrikter og klubber også vil ventelig kunne virke som en promotering av- /inspirasjon for ungdomsutveksling. På «korpsets» Høstmøte kom det i tillegg opp forslag om en tur «i Skandinavia», «på Nord- kalotten», og at det f eks arrangeres 2-3 Norges- turer med ulikt fokus og av ulik varighet (umulig f eks å få til nordlys og midnattssol på én og samme tur ). Det ble påpekt at det viktigste med turene er at utvekslingsstudentene er sammen og «gjør noe» sammen. I og med at «korpset» på sitt forrige møte vedtok å kontakte Polen og Danmark med tanke på samarbeid om «Europatur» samt at «korpset» tidligere har diskutert å arrangere en alternativ «Norgestur» iht arbeidsgruppens foreløpige anbefalinger, anbefales NORFO å fatte «formelt» vedtak om at «MDYEO pålegges i løpet av Rotary- året å utrede hvorvidt det i fremtiden skal arrangeres Europatur, så lenge det antall utvekslingsstudenter er så lavt at en tur som arrangeres særskilt for «de norske utvekslingsstudentene» blir veldig dyr. Muligheter for og konsekvenser ved evt samarbeid med andre land i Norden skal vurderes. Likeledes skal en alternativ Norgestur utredes mht omfang og utgifter», for å sikre at det for ettertiden foreligger en tilfredsstillende dokumentasjon for-, og sporbarhet i saken. I tillegg til ovennevnte fremmer MDYEO med dette følgende tilleggssak til behandling på NORFOs Høstmøte: Til tross for at «Europatur» er frivillig for studentene, og således «Rotary i Norge uvedkommende», vil «startsted» fra et annet land ventelig medføre merkostnader for studentene en merkostnad de «ikke kan noe for». MDYEO anmoder

8 NORFO om å fatte vedtak om at NORFOs Ungdoms- og tiltaksfond anmodes om å utvise en positiv holdning til å dekke disse merutgiftene, f eks ved at studentene kan påregne «positiv tilbakemelding» om økonomisk støtte gjennom NORFOs Ungdoms- og tiltaksfond - under forutsetning av samtidig økonomisk støtte fra angjeldende klubb/distrikt. 6. «Multidistriktets ansvar og myndighet mht «multidistriktssamlinger» som gjennomføres». Arbeidsgruppens funn var at det var uklare ansvarsforhold, uklart mht økonomisk dekning og manglende «formalisering»/avklaring av ansvar og myndighet av samlinger som gjennomføres for utvekslingsstudentene. F eks: o «Språkkurs/høstsamling/deltakelse på distriktskonferanse» er pt obligatorisk for utvekslingsstudentene å delta på, ansvaret er delt mellom NORFO og utvalgt distrikt, vedtatt av NORFO. Ansvar og myndighet fremstår som avklart, ref pkt 1. o «Wintercamp» er pt ikke obligatorisk for utvekslingsstudentene, er ikke en multidistriktsaktivitet, men fremkommer i «Håndboken» og «korrespondentbrevet» som sendes utvekslingsstudentene før ankomst til Norge (multidistriktansvar). «Korpset» er ikke «formelt med» på Wintercamp, men deltar dersom det passer. Arrangør er Nesbyen Rk. (Det fremkommer at det fra MDYEOs side er budsjettert med- og innvilget et årlig «tilskudd» på kr ,- til arrangementet fra NORFO.) o «Holmenkolltreffet» er pt obligatorisk for utvekslingsstudentene, er ikke en multidistriktsaktivitet, men fremkommer i «Håndboken» og «korrespondentbrevet» som sendes utvekslingsstudentene før ankomst til Norge (multidistriktansvar). «Korpset» er ikke «formelt med» på Holmenkolltreffet, men deltar dersom det passer. Arrangør er Kolsås RK. (Det fremkommer at det fra MDYEOs side er budsjettert med- og innvilget et årlig «tilskudd» på kr ,- til arrangementet fra NORFO.) o «Europatur» (punkt 5) er pt ikke obligatorisk, men er en multidistriktsaktivitet. Utgiftene ved turen dekkes fullt ut av utvekslingsstudentene. Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling var at alle multidistriktsarrangementer må avklares og formaliseres. Alle arrangementer som er obligatoriske for studentene og/eller som arrangeres av multidistriktet (MDYEOs ansvar), må NORFO stå som juridisk ansvarlig for. Aktiviteten/arrangementet kan imidlertid gjerne delegeres til tekniske arrangører, som f eks pt Holmenkolltreffet som gjennomføres av Kolsås RK. Evt andre arrangementer/aktiviteter som ønskes obligatorisk, eller bekjentgjort for alle utvekslingsstudentene i Norge, må forelegges NORFO (DGene) for vedtak, slik at evt andre gode initiativ til samlinger/turer kan gjennomføres for utvekslingsstudentene. I «korpsets Høstmøte fremkom det at, med unntak av «Språkkurs/høstsamling/deltakelse på distriktskonferanse», er samlingene som gjennomføres for utvekslingsstudentene basert på «sedvane», dvs det foreligger ingen formelle vedtak om/pålegg til multidistriktet om å arrangere dem. Ovennevnte anbefaling fra arbeidsgruppen fremlegges for avgjørelse på NORFOs Høstmøte. 7. «Multidistriktsfunksjonen/- vervet korrespondent» Arbeidsgruppen registrerte ved gjennomgangen at multidistriktsaktiviteten er oppsatt med 4

9 korrespondenter, på totalt ca 35 studenter. Ref «Organiseringen av ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge» omtalt tidligere, er korrespondentene tillagt hvert sitt geografiske ansvarsområde for kontakt med distrikter i de respektive land for en- til- en utveksling. Arbeidsgruppens foreløpige anbefaling mht organisering av multidistriktsaktiviteten var at antallet korrespondenter mht arbeids- / ansvarsområdet/arbeidsomfanget bør vurderes i forhold til antallet utvekslingsstudenter. Ovennevnte anbefaling fra arbeidsgruppen fremlegges for diskusjon og avgjørelse på NORFOs Høstmøte (jfr pkt 4 - «virketid i multidistriktsverv»). Ytre Enebakk, 26. september 2014 Lena J Mjerskaug Leder av arbeidsgruppen /MDYEO Vedlegg: Spørreundersøkelse til MDYEO Spørreundersøkelse til korrespondentene Spørreundersøkelse til DYEOene Spørreundersøkelse til «utvalgte» CYEOer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; representant fra DG IPDG PDG fra de to foregående

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum)

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; én representant fra «kullene»: DG IPDG PDG fra de to foregående årene (Styreleder i år 3) I tillegg møter DGE

Detaljer

Norfo Norsk Rotary Forum Hva er og gjør Norfo?

Norfo Norsk Rotary Forum Hva er og gjør Norfo? Norfo Norsk Rotary Forum Hva er og gjør Norfo? ved PDG Eiliv Todal Moe styreleder 2016/17 1 Norfo er en multidistrikt organisasjon Opprettet i 1972 for å hjelpe distriktene til å forbedre servicen til

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

Rotary ungdomsutveksling. Hva er det?

Rotary ungdomsutveksling. Hva er det? Rotary ungdomsutveksling Hva er det? Peace Through Service Service above self Lend a hand Building communities bridging continents Reach within to embrace humanity Gagne andre PEACE THROUGH SERVICE Internasjonal

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

INNHOLD Side Oppgaver og ansvar 4 Forkortelsen 4 Rotary ungdomsutveksling i Norge 4 Kontaktpersoner skjema 5

INNHOLD Side Oppgaver og ansvar 4 Forkortelsen 4 Rotary ungdomsutveksling i Norge 4 Kontaktpersoner skjema 5 1 Revidert september 2013 INNHOLD Side Oppgaver og ansvar 4 Forkortelsen 4 Rotary ungdomsutveksling i Norge 4 Kontaktpersoner skjema 5 Før ankomst: 6 Kontakt med studenten 6 Guarantee Form 6 Skoleplass

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

KAPITTEL 8 ARBEIDSINSTRUKSER

KAPITTEL 8 ARBEIDSINSTRUKSER KAPITTEL 8 ARBEIDSINSTRUKSER INSTRUKS FOR NDFs DOMSUTVALG 1. Domsutvalget skal på vegne av NDF avgjøre skyld og straffereaksjoner mot klubber eller enkeltpersoner som har forbrutt seg mot gjeldende lover

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT:

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT: VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT 2310 Behandlet i smøte 4. desember 2014 GENERELT: 1. Felleskonferansene i D2310 er a. Prepets som gjennomføres i januar

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

INNHOLD. Mer neste side

INNHOLD. Mer neste side 1 INNHOLD Side Forkortelser 4 Ungdomsutvekslingen i Norge generell informasjon 4 Kontaktpersoner skjema 5 Før ankomst: Kontakt med studenten 6 Guarantee Form 6 Skoleplass til studenten 6 Kontakt med vertsfamilier

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe: Revidert, endelig utgave.

Rapport fra arbeidsgruppe: Revidert, endelig utgave. Vedlegg til sak 8 Rapport fra arbeidsgruppe: Revidert, endelig utgave. Tema: Skal Rotary Norge samarbeide om et felles prosjekt og i så fall på hvilken måte? Arbeidsgruppen har bestått av: Carl Lewin D

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Notat: Til Styret i Norges Seilforbund Fra: NSF tingnedsatte utvalg for Strategi og Organisasjon v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Oslo, 19. september 2012

Detaljer

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Utarbeidet av Riksrevisjonen mars 2010 Forord Riksrevisjonen må som uavhengig revisjons- og kontrollorgan

Detaljer

Rotarydistrikt 2280 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag HAR DU REISELYST? Er du under 18 år, og kan du tenke deg et skoleår i utlandet?

Rotarydistrikt 2280 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag HAR DU REISELYST? Er du under 18 år, og kan du tenke deg et skoleår i utlandet? Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ROTARYDISTRIKT 2280 UNGDOMSUTVEKSLING. HAR DU REISELYST? Er du under 18 år, og kan du tenke deg et skoleår i utlandet? Da har du sjansen til å reise ut

Detaljer

Forslag til endring i organisasjonsstruktur i CISV Norge

Forslag til endring i organisasjonsstruktur i CISV Norge Forslag til endring i organisasjonsstruktur i CISV Norge Bakgrunn Sentralstyret ba høsten 2009 organisasjonsutviklingskomitéen om å ta en grundig vurdering av CISV Norge sin organisering på sentralt nivå.

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND. Agenda:

NORGES RYTTERFORBUND. Agenda: Agenda: 1. Aksjonsliste: Gjennomgått og oppdatert 2. Nye saker: - Dispensasjon på Novise kvalifisering - Team Veterinær til WEG - Kingsland Oslo Horse Show - Reglement generelt - FEI reglements endringer

Detaljer

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary

Venner for livet. We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary Venner for livet We all want Rotary to grow and thrive, so we need to expose young people to the magic of Rotary TILBUD TIL UNGDOM Ungdomsutveksling (Youth Exchange 1 år) Vocational Training Team (tidligere

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 SAK NR 32-2014 Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak

Detaljer

Norsk Rotary Forum (NORFO) Styrets årsrapport 2013-2014

Norsk Rotary Forum (NORFO) Styrets årsrapport 2013-2014 Norsk Rotary Forum (NORFO) www.rotary.no Styrets årsrapport 2013-2014 Vedtatt i sak 5/2014-15 og ved skriftlig saksbehandling av pkt. 7 etter at regnskapet var lagt fram 1 Innledning NORFOs styre har i

Detaljer

Revisjonsrapport. Revisjon: Oppfølging styrevedtak

Revisjonsrapport. Revisjon: Oppfølging styrevedtak Universitetet i Oslo Sentraladministrasjonen/Enhet for Internrevisjon/Lin Anett Haugsland Revisjonsrapport Revisjon: Oppfølging styrevedtak Distribuert til: Universitetsdirektøren Gjennomført av: Revisjonssjef

Detaljer

ÅRSREGNSKAP

ÅRSREGNSKAP ÅRSREGNSKAP 2013-2014 Norsk Rotary Forum Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap 2013-2014 Note 2013/2014 2012/2013

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel "Rotaryskolen i D2250"

Bilde av klubbens banner/vimpel Rotaryskolen i D2250 Bilde av klubbens banner/vimpel 1 Den 5. tjenesteveien: Ny generasjon Vedtak i Lovrådet (COL) 2013: Navnet på Rotarys 5. Aveny, som ved Lovrådet i 2010 ble benevnt «Ny generasjon», ble vedtatt. 2 Tjenesteområdene

Detaljer

Møteprotokoll for Arbeidsutvalgsmøte #1

Møteprotokoll for Arbeidsutvalgsmøte #1 Ullevål, 1. september 2016 Møteprotokoll for Arbeidsutvalgsmøte #1 Sted: Ullevål Stadion Dag/dato: Mandag 15. august 2016 Tid: 09:00-12:00 Tilstede: Møteleder - Oddvar Johan Jensen (OJJ), Janne Cecilie

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet.

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Lierne Gjestegård, Lierne Ungdomsmesterskapet for løshund 2015 Dato: 3.9.2015 Tid: Kl. 12.00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning NMCUs årsmøte 2009 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 1: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets kommentar: NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa Sentralstyret

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

NORSK ROTARY FORUM (NORFO)

NORSK ROTARY FORUM (NORFO) NORSK ROTARY FORUM (NORFO) Styrets årsmelding 2014-15 NORFO Styrets årsmelding 2014-15 (31.08.15) Side 1 1. Innledning Distriktsguvernørene (DG-ene) er de 6 norske distriktenes valgte representanter i

Detaljer

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB Artikkel 1 - Definisjoner. 1. Styre: Styret i vedkommende klubb. 2. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre. 3. Medlem: Et medlem, unntatt æresmedlem, av klubben. 4. RI:

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN (kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver sak) Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Referat FORF styremøte 4-2014

Referat FORF styremøte 4-2014 Referat FORF styremøte 4-2014 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 04.06.14 kl. 10.30 15.30 Tilstede: Ole Gladsø, Bente Asphaug, Stian Tveit, Jon Halvorsen, Odd Kulø og Hilde Brandshaug

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Sak 2.B - Rapport fra: Lov- og kontrollutvalget 2015/16

Sak 2.B - Rapport fra: Lov- og kontrollutvalget 2015/16 Sak 2.B - Rapport fra: Lov- og kontrollutvalget 2015/16 1 Rapporteringsperiode Denne rapporten dekker Lov- og kontrollutvalgets virksomhet fra juli 2015 mai 2016. 2 Lov- og kontrollutvalgets medlemmer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Vedtekter for produsentforeningen NORA

Vedtekter for produsentforeningen NORA NORA Stiftelsesdokumenter Vedtekter for produsentforeningen NORA Vedtatt på NORAs konstituerende generalforsamling torsdag 28. januar 2016 1. Navn og formål 1.1. Produsentforeningen med navn NORA er etablert

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/1489-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan

Detaljer

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA Vedtatt på stiftelsesmøtet på Gardermoen 17.09.2003 Revidert 3 og 15 etter vedtak i årsmøtet 14.09.05. Revidert 15 etter vedtak i årsmøtet 4.09.06.

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS

STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS Styret i Vest-Agder-museet IKS har den 6. februar 2007, innenfor de bestemmelser lov om interkommunale selskaper gir, fastsatt slik styreinstruks for styrets arbeid

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009. 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Vestre Viken HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 021-2009 STIFTELSE AV VESTRE VIKEN HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Sør-Øst

Detaljer

[HK Holding] AS. org.nr. [C]

[HK Holding] AS. org.nr. [C] 1 INSTRUKS FOR DAGLIG LEDER I [HK Holding] AS org.nr. [C] (Vedtatt av styret [dato]) 1. INNLEDNING 1.1 Denne instruksen ("lnstruksen") søker å klargjøre fordelingen av plikter, fullmakter og ansvar mellom

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4

For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4 For behandling på SKUPs årsmøte I møte: 11. april 2008 Sak: 4 Saken gjelder: Organisasjonsutvikling mot 2009 Saken fremmes av: SKUP-styret Saksbehandlet: I møte den 3. April, ref styrets sak 08-52 Oppsummering:

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

KR 24/16 Asker, juni 2016

KR 24/16 Asker, juni 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 24/16 Asker, 7.-8. juni 2016 Referanser: KM 13/14, 19/16, KR 09/16 og AGU 1/15 Arkivsak: 16/349-4 JRF (16/18305) Saksdokumenter: Mandat for Arbeidsgiverutvalget Sammendrag

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

VEDTEKTER. for. Stiftelsen INTERNATIONAL SCHOOL OF STAVANGER. Stavanger

VEDTEKTER. for. Stiftelsen INTERNATIONAL SCHOOL OF STAVANGER. Stavanger VEDTEKTER for Stiftelsen INTERNATIONAL SCHOOL OF STAVANGER Stavanger Paragraf I: Navn 2 Paragraf II: Styrets målsetning 2 Paragraf III: Styrets myndighet/roller/ansvar 2 Paragraf IV: Medlemskap 2 Paragraf

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 07/ 2016 Sak 17-19/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, Heggenes Møtedato: Mandag 14.11. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.30 14.30 Følgende deltok i møtet: Arnfinn Beito -

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Sammensetning og oppnevning

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT

RETNINGSLINJER FOR VSAiT RETNINGSLINJER FOR VSAiT revidert dato: 29. mars 2015 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, herunder VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo og Akershus skiskytterkrets

Referat fra styremøte i Oslo og Akershus skiskytterkrets Referat fra styremøte i Oslo og Akershus skiskytterkrets Dato 16.mars 2016, kl. 17.00 Sted Silvers lokaler, Wergelandsveien 7 Tilstede Jon, Bente, Torild, Ninni, Harald, Forfall Gunhild Referent AGENDA:

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Møteinnkalling for Rådet for funksjonshemmede. Saksliste

Møteinnkalling for Rådet for funksjonshemmede. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 09.02.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18.00 Møteinnkalling for Rådet for funksjonshemmede Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen torsdag 05.02.15. Varamedlemmer

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

OPPSUMMERINGSNOTAT. Morten Lange-Ree, adm. direktør Sykehuset Innlandet. Arbeidsgiverforeningen Spekter og Legeforeningen. Dato: 21.

OPPSUMMERINGSNOTAT. Morten Lange-Ree, adm. direktør Sykehuset Innlandet. Arbeidsgiverforeningen Spekter og Legeforeningen. Dato: 21. OPPSUMMERINGSNOTAT Til: Fra: Morten Lange-Ree, adm. direktør Sykehuset Innlandet Arbeidsgiverforeningen Spekter og Legeforeningen Dato: 21. desember 2015 Innledning Arbeidsgiverforeningen Spekter og Den

Detaljer

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Tirsdag 1. april kl 18 Sted: Servicebygget, 3. etg Styremøte nr: N3/2014 Tilstede: Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Retningslinjer vedrørende klubbturer Godkjent av: Styret Sist endret: 26.8.2014 Side 1 av 5 1. Definisjoner All

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Tilstede: Leder Atle Busch Nestleder Rigmor Asperheim Sekretær Mangler Kasserer Anne Lorås til kl 2100 Styremedlem Rune Leirset Leder Fotball

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse.

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Til partnerskapsmedlemmer Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Samarbeidsavtalen inngås mellom følgende parter:

Detaljer

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 3/13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, tirsdag den 19. mars 2013, kl. 17.30. *********

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 3/13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, tirsdag den 19. mars 2013, kl. 17.30. ********* PROTOKOLL fra Hovedstyremøte nr. 3/13 holdt i s lokaler, tirsdag den 19. mars 2013, kl. 17.30. ********* Tilstede: Leder - Siv Sandø (forlot møtet 20.45) Nestleder - Hans Christian Hauge Styremedlemmer

Detaljer

Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115

Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115 Referat rådmannsmøte 26. mars 2012 Kl: 0900-1115 Dagsorden : Sak nr.: 25/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 26/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 17.02.12... 2 Sak nr.: 27/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT

RETNINGSLINJER FOR VSAiT RETNINGSLINJER FOR VSAiT Revidert dato: 1. april 2016 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, herunder VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000633 : O: : L81-43 : Dag Ove Søvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer