Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel:"

Transkript

1 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postbob 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) Telex: nntec n. Telefax: (05) Rapport nr: Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: SAMSVARSMÅLING AV NORSK/BRITISK REGELVERK FOR DYKKING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN Klient/oppdragsgivere: Norsk Hydro, Statoil, Saga, Oljedirektoratet OMEGA Prosjekt. Arbeidet utført av: Anthony Aakre, Widar Fondevik, Rolf Røssland Kontrollert av: Brit Kristine Kambestad Godkjent av: Anistein Øvsthus Kllentsikontaktpersons referanse: Norsk Hydro vi Cato Hordnes Statoil vi E. W. Svendsen Rapportskrivers signatur: L. Sammendrag: På oppdrag fra samarbeidsparinerne innen dykkerelatert F0U er det innenfor OMEGA-prograinmet gjennomført en samsvarsmåling basert på Oljedirektoratets Forskrift for bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten for å identifisere de krav som er spesiell for bemannede undervannsoperasjoner på norsk sokkel. Målingen er kun basert på ODs Forskrift for bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten, og dekker derfor ikke de forskjellige forhold som Arbeidsmiljøloven medfører. Det er heller ikke tatt hensyn til en fremtidig innføring av SAM forskriften som ytterligere vil medføre restriksjoner for bemannede undervannsoperasjoner på norsk sektor. Rapporten beskriver de avvik som målingen identifiserer men tar ikke stilling til hvilken forskjeller som har den største operasjonelle innvirkning. Emneord på britisk: Emneord på norsk: Regelverk ArbeidsmiljØloven EntreprenØrer Petroleumsvirksomhet Oljedirektoratet ERKLÆRING VED FORDELING: I I Graderingen gjelder til ISBN: I X Fri Distribusjon [ UD, iifthig ti1i1 fri NUTEC M bii ir( i irn l1bit. Antall Sider :10 +vedlegg

2 1NNHOLDSFORTEGNELSE i INNLEDNING i 1.1 Definisjoner I forkortelser i 1.2 Definisjoner i 1.3 Referanser i 2 METODE 2 3 RESULTAT Generelt fldce-identifiserte OD krav OD overangsordninger m/utlp pr 1/ ODs sikkerhetsmeldinger 5 4 VURDERINGER 5 5 KONKLUSJONER 6 6 ANBEFALINGER 7 VEDLEGG 1: Samsvarsmåling OD / HSE VEDLEGG 2: Samsvarsmåling HSE / HSC VEDLEGG 3: HSE, Diving Operations at Work 1981

3 INNLEDNING Målingen er et deiprosjekt utført for oppdragsgiverne (Statoil, Hydro, Saga og OD) som et OMEGA-prosjekt. Hensikten med målingen har vært å identifisere de ulikheter i dykkeregelverk som er etablert på britisk sektor i forhold til norsk sektor, og som kan medføre begrensninger for bruk av fartøyer, personell og ressurser på tvers av sektorgrensene. De identifiserte forskjeller vil være en del av grunnlaget for videre arbeid med å etablere tiltak som kan muliggjøre operasjoner på tvers av sektorgrensene. 1.1 Definisioner / forkortelser AML AODC OD O HSE HSC HSW Arbeidsmiljøloven Association of Offshore Diving Contractors Oljedirektoratet Oksygen Health & Safety Executive Health & Safety Commision Health & Safety at Work 1.2 Definisioner Ekskursjon SAM forskrift Samsvar Ikke identifisert Den negative/positive variasjon i trykkforskjell i forhold til dykkerens bodybde. ODs Forskift om Systematisk oppfølging av Arbeidsmiljøet i Petroleumsvirksomheten Det betraktes som samsvar der det er identifisert HSE-krav som tilfredsstiller ODs krav eller det er strengere HSE-krav. Krav tilsvarende ODs er ikke identifisert i den gjennomgåtte britiske dokumentasjonen (ref. pkt. 1.4 Referanser) 1.3 Referanser Nedenfor er listet de dokumenter som danner grunnlaget for rapporten: - HSE Diving Operations at Work 1981 (Vedlegg 3) - HSC Diving Operations at Work, Proposals for Regulations - OD Forsknft for bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksombeten, OD Sikkerhetsmeldinger Nutec rapport Side i

4 2 METODE Samsvarsmåling er basert på ODs Forskrift for bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten 1990 opp mot HSE Diving operation atwork utgitt i De enkelte paragrafer i OD s forskrift er vurdert opp mot de britiske HSE dykkeforskrifter for å finne samsvar / avvik. ODs relevante sikkerhetsmeldinger er vurdert som dekket i regelverket og er ikke behandlet separat. HSE regler henviser ofte til andre anerkjente normer og bestemmelser. Disse er ikke vurdert i rapporten. Det er vanskelig å sammenligne paragraf for paragraf for å identifisere de reelle forskjeller i de to regelverkene. Dette skyldes blant annet at regelverkene er lagt opp på forskjeffige måter og baserer seg på en rekke andre lover og forskrifter som vil påvirke bemannede undervannsoperasj oner. ODs regelverk har innbefattet en del krav med overgangsordninger frem til 1/ Disse er listet spesielt, da implementering av disse vil medføre ytterligere restriksjoner for dykking på norsk sokkel. 3 RESULTAT 3.1 Generelt Ved en sammenligning av britisk og norsk regelverk er det viktig å være klar over de forandringer i sikkerhets-tankegang som har funnet sted på britisk sektor siden Cullen-rapporten. Forandringene i det såkalte safety regime har gjerne bestått i å fjerne restriktive regler av foreskreven karakter til fordel for en strategi basert på risikovurdering og pålitelighetsstudier. Denne nye strategien gjør seg spesielt gjeldende i forslaget til nye dykkeregler fra Health & Safety Commission (HSC), og har som mål å bruke pengene der det er mest nødvendig og mest kost- effektivt, samtidig som kravene til forandringer skal møtes bedre. Den prinsipielle forandring går mest på sikkerhetsstyring og å skape sikkerhetskulturer i organisasjonene. Safety Management Systems (SMS) hos selskapene skal danne grunnlag for godkjenning av Health & Safety Executive (HSE). Nutec rapport Side 2

5 I SMS skal følgende forhold spesialet demonstreres: 1. Et effektivt system for å ivareta helse og sikkerhet under operasjonen. 2. Alle forhold som kan lede til ulykker blir identifisert og kontrollert for å redusere risiko iln. ALARP-prinsippet (as low as reasonably pracficable), dvs. at det skal brukes ressurser på å redusere risiko inntil den er blitt rimelig lav, og at det fortsatt skal brukes ressurser så lenge det er kosteffektivt å gjøre det, inntil risikoen er neglisjerbar. Generelle, målsettende regler skal danne sikkerhetsstandarder mens supplerende Codes of Practice foreslår hvordan kravene i lovverket kan etterleves (kan omgåes). De britiske dykkereglene kommer sannsynligvis til å bli endret i samsvar med prinsippene som her er beskrevet, og vil derfor bli langt mer fleksible enn de norske. Nutec rapport Side 3

6 Ikke-identifiserte 01) krav Nedenfor er listet de i ODs dykkeforskrift hvor det ikke er identifisert tilsvarende krav i det gjennomgåtte HSE regelverket: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner (delvis) 4 Straffebestemmelser 5 Ikraftiredelse og over. bestem... 9 Samtykke 10 Dokumentasjon 13 Vurdering av utbyggingsløsninger 14 Plan for Gjen. av ube. und. op. 26 Støy 34 Undervannsfarkost 35 Håndteringsanlegg for undervannsfark. 36 Undervannskammer 44 Operatør 46 Lederfunksj. på innret. og skip 54 Prosedyrer 57 Sjekklister 62 Verneombud 64 Tid mellom metningsperioder 67 Tidsbegrensning for dykk/overfiateleder 85 Helsetjenestens oppgaver 92 Vaktiegeordning 96 Beredskapsmessig trening Nutec rapport Side 4

7 . benyttes 3.3 OD overan2sordninper m/utløo nr 1/1-96. Omhandler Endring Kommentar 27,2 ledd Kammerkompleks Innvendig høyde over HSE har krav til dørk på minimum 200 innvendig diameter cm. Innvendig på 200 cm. Har (anvendelig) volum ikke krav til pr. pers. volum pr. person. 4m3 28,2 ledd Dykkerklokke Klokke min 4,5m + HSE har ikke 1,5 m3 pr. ekstra pers. minimums krav til utover 2 dykkere. klokkestørrelser. 3 31,2 ledd Kammerkompleks Innvendig diameter på HSE har ikke krav (overfiateorientert) min. 180 cm. til størrelser for kammer som skal mindre enn 12 timer. 38,2 ledd Reservegassforråd Minimum pustegass HSE anbefaler i for 10 min, uavhengig minutt pr. 10 m. av dybde. umbilical. 3.4 ODs sikkerhet.smeldinger De vesentlige krav i ODs sikkerhetsmeldinger er vurdert som implementert i 1990 utgaven av regelverket, og det er derfor ikke utført egen samsvarsmåling mot disse. 4 VURDERINGER Både HSE og OD s regelverk er delvis bygget opp med bakgrunn i bruk av internkontrollprinsipper. Hvorfor OD / HSE velger å detaljstyre enkelte elementer er ikke beskrevet i de respektive dykkeforskriftene. Hvis en går ut i fra dagens interkontrollprinsipper skal det ikke være nødvendig med spesifikke / konkrete krav, disse skal komme frem i anerkjente normer etc. Dette legges det opp til i det nye britiske regelverket til HSC som er ute på høring. Hvordan HSE praktiserer oppfølging av interkontrollsystemet er ikke kjent. Begge regelverk er meget spesifikke på enkelte områder. Det virker som om de norske reglene er mer restrilctive, spesielt på humane verdier. Nutec rapport Side 5

8 I motsetning til britisk regelverk omfatter det norske ikke inshore dykking. Det britiske regelverket setter krav til dykkemetoder (overfiateforsynt, metning, ol.), ikke til dykkested. De norske reglene er mer foreskrivende enn de britiske og kan sies å være mer konservativ. Imidlertid synes de britiske reglene å være mer moderne enn de norske (spesielt HSC) og bedre tilpasset forandringer i omgivelsene. Kost-nytte forholdet er tillagt større vekt i britisk regelverk. 5 KONKLUSJONER 5.1 En del av de tekniske kravene i ODs regelverk som f.eks. krav til klokke og kammervolum, krav til alternativt håndteringssystem og 10 min. bail-out kapasitet er meget kostdrivende og kan ekskiudere en del fartøy fra å operere i norsk petroleumsvirksomhet. Dette vil bli forsterket etter, 1/ Da de to lands dykkeforskrifter kun er en del av det regelverk som påvirker dykkingen kan ikice denne maling betraktes som fullstendig. Det vil være en rekke regler inne arbeidsmiljø ol. som kan påvirke dykkeoperasjoner i vesentlig grad. 5.3 Storbritania holder på å revidere sine dykkeforskrifter. Hvilken påvirkning dette vil ha i forhold til norske dykkeforskrifter er uklart da de britiske forskriftene er ute til høring, og endringer dermed ikke er klare. 5.4 Både HSE og ODs forskrifter er meget omfattende. Ved gjennomføring og praktisering av forskriftene kan det se ut som om de norske myndigheter er flinkere til å følge opp regelverket enn sine britiske kollegaer. Med dette menes at forskriftene er like omfattende på britisk som norsk sektor dersom en legger alle anerkjente normer som er nevnt i HSE til grunn, totalt er det listet opp 98, se vedlegg HSE appendix 2. Dersom de britiske myndigheter følger opp regelverket på tilsvarende nivå som de norske myndigheter, er de britiske forskrifter like restriktive, med noen unntak. Med dette menes at de norske myndigheter gjennomfører hyppigere audits / revisjoner mot operatører og dykke-entreprenører enn de britiske myndigheter. Nutec rapport Side 6

9 6 ANBEFALINGER 6.1 ODs dykkeforskrift baserer seg på Petroleumsioven og en rekke forskrifter knyttet opp mot denne. HSE henviser ofte til anerkjente normer og bestemmelser. For å kunne identifisere alle relevante forskjeller mellom de to lands regelverk bør det utføres vurderinger som inkluderer relevante forskrifter, nonner og bestemmelser utover dykkeforskriftene. 6.2 Basert på konklusjon trukket i pkt 5.4 anbefales å se nærmere på: - myndighetenes - myndighetspraktisering praktisering av regelverket på britisk sektor mot operatører og dykke-entreprenøren av revisjoner og audits på britisk sektor mot operatører og dykke-entreprenøren - hvilken krav ligger i de ulike anerkjente normer som er referert til i HSE - er - norske det noen forskjell mellom de norske og britiske anerkjente normer og eventuelt hva dykke-entrepenørens tolkning / praktisering av det britiske regelverk - norske oljeselskapers tollcing / praktisering av det britiske regelverk - oljedirektoratets tolkning og forståelse av det britiske regelverk Nutec rapport Side 7

10 VEDLEGG i : Samsvarsmåling OD / HSE Nutec rapport Side 8

11 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OB HSE KOMMENTAR KAP1 INNLEDENDE BESTEMMELSER i Forskriftens formål er å etablere og opprettholde et forsvarlig sikkerhets nivå og å legge forholdene til rette for ivaretagelse av helsemssige forhold ved gjennomføring av bemannede under vannsoperasjoner i petroleumsvirk omheten. Formålet er videre et hensiktsmessig somheten. Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i petroleums virksomheten på områder som nevnt i petroleumsioven 1. I denne forskriften betyr: Petroleum sloven: Lov av 1985 nr. 11 av 22. mars petroleums-virksomhet. å legge til rette for tilsyn med virk 22. mars 1985 om HSE regelverk er laget på grunnlag av HSW HSE dekker all dykking både innlandsdykking og på kontinentalsokkelen Ikke samsvar, som nevnt i 1 Ikke relevant OD dekker bare kontinentalsokkelen HSE fører tilsyn med all dykking. HSE dekker bare UKsektor og har ikke jurisdilcsjon på norsk sektor. (Kryssing av sektorgrenser) zzj S ikk erhetsforskriften: Kongelig Ikke identifisert tilsvarende resolusjon av 28. juni 1985 om forskrift om sikkerhet mv. til lov om petroleumsvirksomhet. A nerkjent norm: Veiledning, standard Alle anerkjente normer mv som i et fagområde er er identifisert i internasjonalt og/eller nasjonalt Appendix 2 anerkjent. Lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder. Bemannet undervannsoperasjon: Samsvar: Regulation 2 I HSE er definisjonen: Aktivitet der mennesker oppholder seg Forhøyet omgivende under vannfiaten og/eller utsettes for trykk mer enn 300 forhøyet omgivende trykk. mbar. Pf )Z 21\p2104S\forskrif.aai Nutcc, ANB

12 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR Dykkerklokke: Nedsenkbart Samsvar: Regulation 2, kompresjons-kammer konstruert for å kunne transportere personale mellom overflaten og arbeidsstedet ved et trykk på en atmosfære eller under forhøyet trykk. Dykkemedisin: Det faget i medisin som omhandler humanmedisinske problemstillinger knyttet til opphold under Økt omgivelsestrykk. Ikke identifisert tilsvarende Dykkeoperosjon: Aktivitet der dykker Samsvar: Regulation 2 er direkte utsatt for et forhøyet omgivende trykk. Helsetjeneste: Det personalet, de Ikke samsvar; Regulation 2 HSE dekker deler av ressursene og den organisasjonen som kravet. Det nevnes er nødvendig for å ivareta helsemessige ikke personale og forhold ved bemannede undervanns- ressurser som skal operasjoner. være allokert til å ivareta de helsemessige forhold. Kainmerkompleks: Den delen av Ikke samsvar: Regulation 12 dykkeanlegg dykkere normalt bruker schedule 5 under metningsperioden, eller der dykkere oppholder seg under dekompresjon på overflaten ved overfiateorientert dykking. Operasjon med bemannet undervanns- Ikke samsvar HSE nevner bare lock farkost: Aktivitet der pilot og eventuelt out farkoster mannskap vil oppholde seg under vannfiaten ved et trykk på en atmosfære. Oveifiateorientert dykking: Dykke- Samsvar: Regulation 2 operasjon der dykker entrer og forlater vannet ved normalt omgivende trykk. Undervannskammer: Nedsenkbart Samsvar Nevnes i Safety kammer eller innretning plassert under Memorandum 1/92 havflaten og konstruert slik at personale kan arbeide der. Våtkiokke: Plattform brukt til å senke Ikke samsvar; Regulation 2 Diving Bell blir tidvis og heve dykker til og fra arbeidsplass 5 brukt som våtkiokke. under vann. Den Øvre delen inneholder en gassiomme med pustbar gass. P21p21045\foikrif.&a Nutec, 06.12,94 ANB 2

13 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR Opphold på arbeidsdyp: Tid mellom fullført kompresjon, eventuelt første kompresjon dersom det skal foretas arbeid på flere trykknivå, og start av endelig dekompresjon. flcke definert i HSE Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av den, straffes som bestemt i petroleumsioven 66. Ikke identifisert I HSC er dette identifisert a) Denne forskriften trer i kraft 1. Når OD s nye krav trer januar i kraft fra 1996 vil b) Fristen for gjennomføring av avstanden mellom forskriften 27 annet ledd, 28 HSE og OD bli annet ledd, 31 annet ledd og 38 vesentlig større under annet ledd fastsettes til fem år fra de som er listet opp forskriftens ikrafttredelse. under bokstav b. c) Fra 1. januar 1991 oppheves Under de gjeldende midlertidige forskrifter for paragrafer vil dette dykking på den norske være mer utdypet. kontinentalsokkel, fastsatt av Oljedirektoratet 1. juli 1978 med senere endringer, senest 1. april Vedtak fattes i medhold av ovennevnte midlertidige forskrifter for dykking på den norske kontinentalsokkel skal fortsatt gjelde inntil de eventuelt oppheves eller endres av Oljedirektoratet eller Helse-direktoratet innen respektive myndighets-områder. KAP.II ALMINNELIGE B ESTEMMELSER Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i eller vedtak fattet i medhold av denne forskriften blir overholdt, med unntak av kapittel V der Helsedirektoratet er tilsyns myndighet. HSE fører tilsyn PD7\ \forskrif.aaa Nutec, ANB 3

14 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR Operatøren og enhver annen som deltar i virksomheten, har plikt til å sørge for at bestemmelsene i denne forskriften følges, jf 4 i sikkerhetsforskriften. I Oljedirektoratet og Helsedirektoratet kan fravike denne forskriften innen sine ansvarsområder dersom særlige forhold tilsier det. Fravik skal gis skriftlig. KAPIII SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL OVERSENDES MYNDIGHETENE Samsvar; Regulation 3 og 4 Samsvar; Regulation 14 Exemption certificates. HSE kan fravike kravene. Søknad om fravik skal gis skriftlig? Bemannede undervannsoperasjoner er underlagt de generelle samtykkebestemmelsene som framgår av sikkerhetsforskriften 11 og 12. Ikke samsvar I HSE er ikke OPERATØR nevnt i denne forbindelse. I HSE er det entrepenøren som får bevil Operatøren skal oversende Oljedirektoratet følgende dokumentasjon: Ikke samsvar I HSE er dette ikke et krav. A ktivitetsrappor:: Innen 30 dager etter Ikke samsvar I HSE er dette ikke et kvartalsutgang skal aktivitetsrapporten krav. for den bemannede undervanns operasjonen sendes Oljedirektoratet. Erfaringsrapport: Ved utgangen av Ikke samsvar I HSE er dette ikke et hvert kalenderår eller ved avslutningen krav. av en bemannet undervannsoperasjon skal rapporten som summerer og vurderer erfaringer med utstyr og prosedyrer som er benyttet, sendes Oljedirektoratet. PO2\21 ç21o4forkrif.m Nutec, ANB 4

15 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR KAP. IV IV - i TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV GENERELLE BESTEMMELSER Planlegging mv som nevnt i 2 skal foregå i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av denne forskriften og i samsvar med anerkjente normer for øvrig. I veiledningen til denne forskriften er det vist til anerkjente normer som gir anvisning på hvordan forskriftens bestemmelser kan innfris. Dersom det velges alternative løsninger, skal det kunne dokumenteres at også disse løsningene innfrir forskriftens krav. Kombinasjoner av forskjellige anerkjente normer bør unngås. Dersom slike kombinasjoner likevel anses nødvendig, skal kombinasjonens kvalitet i forhold til helheten i den enkelte normen kunne dokumenteres. Samsvar; Regulation 5. log 2 Planlegging er mer detaljert beskrevet i HSE I HSE er alle anerkjente normer beskrevet i appendix 2 Så langt det er praktisk mulig skal utstyr og prosedyrer som benyttes ved bemannede undervannsoperasjoner, være slik at ingen enkeitfeil under bruk fører til unødig risiko for helseskade eller livstruende situasjoner for involvert personale. Dette prinsippet skal gjelde både for feioperering og utstyrsfeil. Ikke samsvar; Regulation 5.2 Uttrykket enkeitfeil er ikke nevnt i HSE. HSE bruker utrykket; so far as reasonably practicable Det skal således utføres analyser for å Ikke samsvar; Regulation 5.2 Uttrykket enkeltfeil er avdekke konsekvenser av enkeltfeil og ikke nevnt i HSE. feilrekker i og ved bruk av anlegg som HSE bruker utrykket; har sikkerhetsmessig betydning ved so far as reasonably bemannede undervannsoperasjoner. practicable P21 ç21045%forskrif.m Nutec ANB 5

16 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR 1V2 KONSEPTUVRDERING I forbindelse med vurdering av utbyggingsløsninger skal operatøren også vurdere dem med hensyn til bruk av bemannede undervannsoperasjoner i alle faser av virksomheten. Krav iidce identifisert Med mindre det kan sannsynliggjøres at bemannede undervannsoperasjoner ikke er aktuelt i de ulike fasene av feltets levetid, skal det utarbeides en plan for hvordan slike operasjoner tenkes gjennomført. Der gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner medfører bruk av ny teknologi og nye prosedyrer skal operatøren utarbeide en plan for utvikling, prøving og innføring av den/dem. Krav ikke identifisert IV 3 TEKNISKE BESTEMMELSER Anlegg som brukes ved bemannede undervannsoperasjoner, skal være tilrette-lagt for tidlig varsling av unormale tilstander som har betydning for sikkerheten. Varsling skal være slik at kompenserende tiltak kan iverksettes før sikkerheten reduseres. Samsvar; Regulation 5. d og regulation HSE nevner all dokumentasjon som kommer til anvendelse for prosjektering av utstyr for bemannede undervannsoperasj oner. En må selv vurdere hva som er relevant for de ulike prosjekter. Ref. appendix 2 i HSE. P1.p21045\forskrif.aaa Nutec, ANB 6

17 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR Anlegg og utstyr for bemannede under vannsoperasjoner sical prosjekteres, bygges og brukes i samsvar med kravene i denne forskriften, og i henhold til sikkerhetsnivåer som framgår av anerkjente normer. Kamre og dykkerklokker som personale befinner seg i skal være utstyrt slik at personalet kan overvåkes visuelt. Ved planlegging av nye anlegg for bemannede undervannsoperasjoner og ved modifikasjon av eksisterende anlegg, skal det tas hensyn til ny teknologi. Samsvar; Regulation HSE nevner all dokumentasj on som kommer til anvendelse for prosjektering av utstyr for bemannede undervannsoperasj oner. En må selv vurdere hva som er relevant for de ulike prosjekter. Ref. appendix 2 i HSE. i Det skal dokumenteres at anlegg for Samsvar; Regulation HSE nevner all bemannede undervannsoperasjoner er dokumentasj on som fabrilcert og funksjonstestet i henhold kommer til anvendelse til kravene i denne forskriften og i for prosjektering av henhold til den normen som er utstyr for bemannede spesifisert. undervannsoperasj oner. En må selv vurdere hva som er relevant for de ulike prosjekter. Ref. appendix 2 i HSE. Det skal kun benyttes materialer som alene eller i kombinasjon med andre materialer eller gasser ikke er skadelige under forutsigbare forhold. Samsvar; Regulation HSE nevner all dokumentasjon som kommer til anvendelse for prosjektering av utstyr for bemannede undervannsoperasj oner. En må selv vurdere hva som er relevant for de ulike prosjekter. Ref. appendix 2 i HSE. POZ21 p21o45\forskrif.m Nuicc, ANB 7

18 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR Enhver trykksatt sluse, beholder eller Samsvar; Regulation HSE nevner all tilhørende utstyr der åpning kan dokumentasjon som medføre fare for personale, skal sikres kommer til anvendelse slik at uønsket trykkfall eller skade på for prosjektering av personale ikke kan skje. utstyr for bemannede undervannsoperasj oner. En må selv vurdere hva som er relevant for de ulike prosjekter. ihse. Se 2 Kontrolirom i anlegg for bemannede undervannsoperasjoner skal være ergonomisk og yrkeshygienisk utformet. Det skal i tillegg være utrustet slik at det kan føres effektiv kontroll med operasjonen. Det skal være mulig å utføre arbeid i kontrollrommet selv om det ikke er normal pustbar atmosfære i rommet. Det skal ikke forekomme utluftning av farlige mengder gass fra kammer eller gassanlegg i kontrollrom. Samsvar; Regulation og Dybdemonitorering og i tellegg; HSE nevner all dokumentasjon som kommer til anvendelse for prosjektering av utstyr for bemannede undervannsoperasj oner. En må selv vurdere hva som er relevant for de ulike prosjekter. Ref. appendix 2 i HSE. P?D2b.21p21O45\forskrif.aaa Nutec, ANB

19 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR Gassforsyningsanlegget skal sikre riktig og tilstrekkelig gassforsyning under normal operasjon og i nødsituasj oner. Anlegget skal ha minimum to uavhengige forsyninger til bruker. Det skal videre være to uavhengige gassforsyninger til hver avdeling av kammerkompleks der personale kan oppholde seg dersom avdelingen kan isoleres med trykk. Gassforsyning til bruker skal kontinuerlig analyseres. Anlegget skal være merket i henhold til anerkjent norm. Merkingen bør vise gasstype og gassens strømningsreming. I rom der lekkasje fra gassforsynings anlegget kan medføre fare skal det være deteksjonsutstyr som gir varsling slik at korrigerende tiltak kan iverksettes. Oksygen og gasser som er brann- og eksplosjonsfarlige skal lagres på egnet sted. Trykk på forsyningsliner fra lager skal være lavest mulig. Transportnett for disse gassene skal vies spesiell oppmerk-somhet med tanke på virkninger av eventuelle lekkasjer. Gassblandinger der oksygen utgjør mer enn 25 prosent skal behandles som rent oksygen av hensyn til brannog eksplosjonsfare. Samsvar; Regulation 12.1 og Ikke relevant i HSE 66 om 2 uavhengige gassforsyninger. Samsvar; Regulation 12.1 og 66 Samsvar; Regulation 12.1 og 66 Samsvar; Regulation 12.1 og 66 Hver del av et anlegg for bemannede undervannsoperasjoner som personalet kan oppholde seg i skal ha eller være tilknyttet primær- og sekundæranlegg for vedlikehold av riktig og ensartet atmosfære. Samsvar; Regulation 12.1 f og schedule 5 d PDZ21 p21045 forskrif.ua Nutec, ANB 9

20 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR Det skal være to uavhengige hovedanlegg for effektiv kommunikasjon mellom personale som deltar i bemannede undervannsoperasjoner og operasjonskontrollen. Det skal videre finnes et alternativt anlegg for kommunilcasjon mellom personale som arbeider under vann og operasjonsledelse. Dette anlegget skal være uavhengig av hovedkommuni kasj onsanleggene. Ikke samsvar; Regulation 12.1 f og schedule 5/ 6 f HSE dekker deler av kravet. Det nevnes ikke to uavhengige hovedanlegg Anlegg for bemannede undervannsoperasjoner skal ha brannsiukningsutstyr som dekker hele anlegget. Utstyret skal ha kapasitet til å slukke branner som kan oppstå. Videre skal anlegget være beskyttet slik at personale som deltar i operasjonen kan bringes i sikkerhet. : Tkke samsvar; Regulation 12.1 sehedule 5 e HSE dekker deler av kravet. Anlegget designes på en slik måte at en kan minimalisere brann. Alle områder der det utføres arbeid i forbindelse med bemannede undervannsoperasjoner, skal ha belysning som gjør sikker operasjon mulig. -- Samsvar; Regulation 12. i schedule 5 j StØyeksponering skal være lavest mulig og under det nivået som kan redusere sikkerheten under operasjonen. Bruk av utstyr som reduserer muligheten for muntlig kommunikasjon skal holdes på et minimum. Ikke relevant PL)Z%21\p21045\fotkrif.aaa Nutec AN8 10

21 SÆRLIG OM ANLEGG FOR METNINGSDYKKING behovet den enkelte dykkeren har for ligge- og sitteplass, individuell Kammerkomplekset skal tilfredsstille Samsvar; Regulation 12.1 sehedule Det er tidvis forskjell kammer. på målene for et OD HSE KOMMENTAR PO2s21\p21045forskrif.aa Nutec ANB 11 at dykkere som har hvileperiode ikke av kammeret. og forsyninger inn og ut. rengjøre. at dykkere kan evakueres i henhold til Kammerkomplekset skal ha en belysning og vanlig personlig komfort. volum på 4 kubikkmeter per person. innvendig høyde over dørk på minimum 200 centimeter (målt midt i Det skal være mulig å sluse personale kammeret), og skal ha et innvendig Kammerkomplekset skal innrettes slik forstyrres unødig. Kammerkomplekset skal være konstruert slik at det er enkelt å Kammerkomplekset skal innrettes slik kravene i denne forskriften. begge sider av kammerveggen når trykkfall. Rørgjennomføringer til kammer komplekset skal kunne stenges av på rørbruddet kan medføre uakseptabelt Kammer skal være utstyrt med tilstrekkelig antall pustemasker. Utåndingsgassen skal kunne føres ut 1996 vil dette bare Øke timer. kammeret mer enn 12 innvendig diameter 2 meter hvis en skal oppholde seg i Når OD sine nye krav blir implementert i HSE og OD. Det er heller ikke satt noen krav til volum per differansen mellom person fra HSE. I HSE er kravene til SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE

22 Dykkerklokkens innredning, gassfor syningspaneler og utstyr sical være ergonomisk riktig utformet. Dykkerklokker beregnet for to på minimum 4,5 kubildaneter per dykkere skal ha et innvendig volum Samsvar; Regulation 12.1 g schedule 6 enn OD. HSE er mer detaljert Det nevnes ikke noe dykker. kubikkmeter per om minimum antall OD HSE KOMMENTAR PZ21\p21O45 forskrif.aaa Nutec, ANB 12 skal kunne stenges av på begge sider medføre uakseptabelt trykkfall. av kammerveggen når rørbruddet kan er tilgjengelig. slik at en fullt utstyrt dykker kan stige dykker ut over to. situasjoner når primærforsyning ikke Dykkerklokken skal ha utstyr som ivaretar livsviktige funksjoner i Åpningen i dykkerklokken for inn- og Dykkerklokken skal ha hensiktsmessig Dykkerklokken skal ha et utvendig panel for nødtilkopling av blant annet Koplinger skal være i henhold til utstigning på arbeidsdyp skal være inn og ut mest mulig uhindret. RørgjennomfØringer til dykkerklokken utstyr til å bringe en bevisstløs eller skadet dykker inn i dykkerklokken for anerkjent norm. gass, varme og kommunilcasjon. å kune yte førstehjelp. Når OD sine nye krav trer i kraft i 1996 vil HSE og OD Øke. differansen mellom SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE

23 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR * Anlegg for metningsdykking skal ha utstyr til forsvarlig evakuering av alle dykkere under trykk. Evakueringsenheten skal kunne opprettholde et akseptabelt miljø inntil personalet er brakt i sikkerhet. Det akseptable miljøet skal kunne holdes i minimum 72 timer. Miljøet i trykkammeret skal kunne kontrolleres fra utsiden og det skal være mulig å sluse materiell inn og ut. Evakueringsenheten skal ha eget framdriftsanlegg som skal kunne fungere i minimum 72 timer. Det skal også ha utstyr for muntlig kommunilcasjon med andre fartøyer. Evakueringsenheten skal minimum ha utstyr for mottak av gass, varme og kommunilcasjon. Tilkoplinger skal ære i henhold til anerkjent norm. Ikke samsvar; Regulation 5. i b og 9, schedule HSE har ildce tidfestet hvor lenge en skal kunne holde et akseptabelt miljø eller at dette skal være en livbåt med kammer. HSE dekker deler av kravet. P OZs21\p2104S%for!krif.aaa Nutcc ANB 13

C Arbeidet utført av:

C Arbeidet utført av: NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Poitbob 6, 5034 Ytre Lakev1g. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 25-94 Revisjon nr: i Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-1

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013 FASE 1

ENDRINGSFORSKRIFT TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013 FASE 1 Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 23. desember 2013

Detaljer

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl ftw NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON AS Postboks 23, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 15/98 Revisjon nr: i Dato: 14.09.98 Prosjekt nr: 8633 Rapportens tittel: Vurdering

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Sammendrag Under

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål SIKKERHETSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Side 3. Organisasjon Side 4. Dykkerfartøy Side 5. Formål Side 6. Ansvarsfordeling og plikter Daglig Leder Arbeidsleder Side 7. Dykkerleder Dykker Dykkerassistent Side

Detaljer

Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften

Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften Spesifisert til Kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk dykking Generelt Ålesund Brannvesen

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2016 1 SAMMENDRAG I 2016 ble det innrapportert 44.569 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er ca 23 % reduksjon i dykkeaktivitet sammenlignet med

Detaljer

Høringsutkast TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013

Høringsutkast TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013 Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet i medhold av lov

Detaljer

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene Kristiansund, 04.09.2017 Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene 2.8.1 26-3 Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser Ingen

Detaljer

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring Sist endret: 21-01-2015 Trykk her for å lese skipssikkerhetsloven 1. Nærmere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) kapittel 7 redegjør nærmere for utvalgets forslag til ny skipssikkerhetslov. Kapitlet følger

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING INNHOLDSFORTEGNELSE Koordineringsavtale mellom Oljedirektoratet

Detaljer

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Forskrift om endring i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften). Fastsatt ved kgl. res i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Detaljer

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL 074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL Original versjon Nr.: 074 Etablert: 01.09.02 Side: 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 3 2. Anvendelse 3 3. Målsetting og prinsipper 3

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING 63 Myndighetenes adgang til innretninger og fartøy Første punktum skal lyde: Representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet,

Detaljer

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Innhold Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff... 3 Regelverk... 3 Elektronisk innmelding av farlig stoff til DSB... 3 Oppbevaring

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Nytt om regelverket Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Roger L Leonhardsen Petroleumstilsynet Kronprinsregentens resolusjon 19.12.2003 Petroleumstilsynets rolle

Detaljer

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014

RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 RAPPORT FRA PTIL S DYKKEDATABASE DSYS - 2014 1 SAMMENDRAG I 2014 ble det innrapportert 134.433 manntimer i metning ved dykking på norsk sokkel. Dette er ca. 40% økning i aktivitet sammenlignet med 2013

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Statens helsetilsyn. Petroleumsti l synet

Samarbeidsavtale. mellom. Statens helsetilsyn. Petroleumsti l synet Samarbeidsavtale mellom Statens helsetilsyn og Petroleumsti l synet November 2011 l 1. Bakgrunn, roller og myndighet Denne avtalen omfatter anlegg, aktiviteter og annen virksomhet knyttet til Statens helsetilsyns

Detaljer

1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon )

1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon ) Innholdsfortegnelse 1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon 19.06.2017) 1.1 Forberedelse før revisjon 1.2 Politikk for sikkerhet og miljøvern - ISM 2 1.3 Selskapets

Detaljer

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP 096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP Original versjon Nr.: 096 Etablert: 01.01.05 Revisjon nr: 0 Rev. dato: 01.01.05 Side: 2 av 9 INNHOLD 1. Hensikt... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN OG PETROLEUMSTILSYNET OM TILSYNSAKTIVITETER OG UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA TRYMFELTET TIL HARALD-INNRETNINGEN Desember

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008 1 SAMMENDRAG I 2008 var aktivitetsnivået for metningsdykking på 55.234 manntimer i metning. Dette er ca en halvering av aktivitetsnivået sammenlignet med 2007 (fig.

Detaljer

Endringer i byggherreforskriften. Hva betyr det for aktørene i næringen?

Endringer i byggherreforskriften. Hva betyr det for aktørene i næringen? Endringer i byggherreforskriften Hva betyr det for aktørene i næringen? Mandat Tydeliggjøring av forskriften og kommentarene. Under revideringsarbeidet skal vi vurdere revidering av bestemmelsene om byggherrens,

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2009

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2009 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2009 1 SAMMENDRAG I 2009 var aktivitetsnivået for metningsdykking på 42.931 manntimer i metning. Dette er ca 20% reduksjon i aktivitetsnivået sammenlignet med 2008 (fig.

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

Prosedyre Risikohåndtering

Prosedyre Risikohåndtering Ref.id.: KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre Side 1 av 5 1. Hensikt Identifisere fare, vurdere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å redusere risiko, slik at arbeider og operasjoner kan utføres på en trygg

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2.

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2. Sykehuset i Vestfold HF Bygg og Eiendomsavdelingen Henry Dallager Postboks 2168 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2014/322 05.05.2014

Detaljer

Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret

Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret FSJ fastsetter Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i

Detaljer

RAPPORT FRA PTILS DYKKEDATABASE DSYS - 2013

RAPPORT FRA PTILS DYKKEDATABASE DSYS - 2013 RAPPORT FRA PTILS DYKKEDATABASE DSYS - 2013 1 SAMMENDRAG I 2013 var innrapportert aktivitet for metningsdykking på norsk sokkel 96.005 manntimer i metning. Dette er mer enn en fordobling av aktivitet sammenlignet

Detaljer

AVTALE OM BISTAND TIL FORVALTNINGEN AV TILSYNET ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET MELLOM OLJEDIREKTORATET OG KYSTDIREKTORATET

AVTALE OM BISTAND TIL FORVALTNINGEN AV TILSYNET ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET MELLOM OLJEDIREKTORATET OG KYSTDIREKTORATET AVTALE OM BISTAND TIL FORVALTNINGEN AV TILSYNET ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET MELLOM OLJEDIREKTORATET OG KYSTDIREKTORATET Lov om petroleumsvirksomhet av 22.3.85 med kgl res av 28.06.85 om sikkerhet

Detaljer

Forskrift om havnearbeid

Forskrift om havnearbeid Forskrift 1994-11-10 nr. 1053 Forskrift til: Arbeidsmiljøloven Forskrift om havnearbeid Kap. I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder utstyr på kaianlegg og havnearbeid så som

Detaljer

Harlans Seminar 2007

Harlans Seminar 2007 Harlans Seminar 2007 Bakgrunn og prosessen mot ny BSL D 5-1 og betydningen for kontinentalsokkel flyging og Sjøforsvaret. Utkast til ny Forskrift om kontinentalsokkelflyging ervervsmessig luftfart til

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2010

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2010 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2010 1 SAMMENDRAG I 2010 var aktivitetsnivået for metningsdykking på 52.537 manntimer i metning. Dette er en liten økning i aktivitetsnivået sammenlignet med 2009 (fig.

Detaljer

Forslag til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Forslag til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Forslag til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Mars 2009 1 Innholdsfortegnelse: Første kapittel: Innledende bestemmelser Andre kapittel: Planlegging, risikovurdering

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Sikkerhetsforum Sak 10. Hyperbar beredskap v/john Arne Ask og Bjarne Sandvik

Sikkerhetsforum Sak 10. Hyperbar beredskap v/john Arne Ask og Bjarne Sandvik Sikkerhetsforum 27.11.08 Sak 10. Hyperbar beredskap v/john Arne Ask og Bjarne Sandvik Hyperbar evakuering - historikk 1978 Midlertidig dykkeforskrift: Krav til å ha prosedyrer og utstyr for evakuering

Detaljer

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as Kvalifikasjon og dokumentasjon Tore Woll Teknologisk Institutt as Hvorfor stoler vi på piloten? Har sporbar kompetanse Internasjonalt system Krav om sertifikat Krav til selskapet Krav til dem som lærer

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING

NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING NORSK OLJE OG GASS HÅNDBOK FOR SAMTYKKESØKNAD FOR BRØNN OPERASJON FRA EN FLYTTBARE INNRETNING Utgitt xx. September 2017 1 Forord Denne håndboken er utviklet med bransjedeltagelse fra operatørene og i samarbeid

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 08.06.2017 nr. 1042 Forskrift om endring

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel.

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel. 095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk Original versjon Nr: 095 Etablert: 01.01.2005 Revisjon nr: 2 Rev.dato: 29.09.2015 Side: 2 FORORD Denne

Detaljer

Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret

Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret Ida Øygard Haavardsholm Rådgiver/advokatfullmektig Avdeling for jus og arbeidsliv Rettslig

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

NORDLYS LHCW rapport om undersøkelse av sjøulykke - brann om bord under innseiling til Ålesund 15. september 2011

NORDLYS LHCW rapport om undersøkelse av sjøulykke - brann om bord under innseiling til Ålesund 15. september 2011 Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 27.11.2015 2011/26414-38 Lars Inge Særsten Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 57/021202 52 74 52 27 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET Postboks 8090 Dep 0032

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Side 1 Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Om kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy og lasteskip under 15 meter største lengde. 1. Formål og virkeområde

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949)

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Generelt NVE foreslår å endre gjeldende Energilovsforskrifts 3-5 Vilkår for konsesjon på elektriske

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Oljedirektoratet. i medhold av lov 29. november 1996 nr.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Petroleumstilsynet Postboks 599 4003 Stavanger Deres ref. Vår ref. Vår dato 16/00477/301 13.5.2016 Saksbeh. Vibeke Brudevold Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning

Detaljer

Fastsettelsesdokument juni 2006

Fastsettelsesdokument juni 2006 I veiledning til forskrift 31. august 2001 nr 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Til 2 Virkeområde med mer Under overskriften Begrepet

Detaljer

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Tørrdraktkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 04.08.2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR... 5

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Hedmark og Oppland Faglig forum 19. nov. 2013 1 FKE FEK FRV 2 Generelt Fek (FOR-2013-06-19

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2011

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2011 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2011 1 SAMMENDRAG I 2011 var innrapportert aktivitetsnivået for metningsdykking på norsk sokkel 48.106 manntimer i metning. Dette er en liten reduksjon i aktivitetsnivået

Detaljer

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Løft av personer En endring i forskrift om utførelse av arbeid 18-8 gir adgang til å foreta «unntaksvis

Detaljer

Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet Statsråd: Anniken Huitfeldt UTKAST KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 11/4691 Dato:.06.13 Endring av forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info Nyhetsbrev Juni 2009 Farlig Stoff - info Ny forskrift om farlig stoff bidrar til økt sikkerhet Foto: Colourbox Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om håndtering

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Skriv

Detaljer

Organisasjonsnr.: (StatoilHydro, avd. Snorre) Telefon: SFTs saksnr.: 2007/1051 Bransjenr. (NACE-kode):

Organisasjonsnr.: (StatoilHydro, avd. Snorre) Telefon: SFTs saksnr.: 2007/1051 Bransjenr. (NACE-kode): Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon om virksomheten

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.029.I.FMTE Saksnummer: 2016/2700 Dato for kontroll: 11.05.2016

Detaljer

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg.

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg. Tekniske bedrifters Landforening Ventilasjons- og rørentreprenørenes landsforening Kulde- og varmepumpeentreprenørnes landsforening Kjemikalieleverandørenes forening Næringslivets hovedorganisasjon Handels-

Detaljer

HMS i boliger -lovverk, teori og eksempler på atferdsanalytiske metoder

HMS i boliger -lovverk, teori og eksempler på atferdsanalytiske metoder HMS i boliger -lovverk, teori og eksempler på atferdsanalytiske metoder Kai Olsen - PT, MScTech Oslo kommune, Storbyavdelingen, Ullevålsveien 34 Helse, miljø og sikkerhet HMS Helse: Psykisk helse: trivsel,

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Veso Vikan

Rapport etter kontroll ved Veso Vikan Rapport etter kontroll ved Veso Vikan Virksomhet Virksomhetens Adresse Veso Vikan Beisvågsveien 107, 7810 Namsos Deltagere fra virksomheten Heiki Olsen, driftsleder teknisk Mari Ann Flasnes Finnanger,

Detaljer

Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften)

Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften) Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften) Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 10. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 2013 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder

Detaljer