Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel:"

Transkript

1 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postbob 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) Telex: nntec n. Telefax: (05) Rapport nr: Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: SAMSVARSMÅLING AV NORSK/BRITISK REGELVERK FOR DYKKING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN Klient/oppdragsgivere: Norsk Hydro, Statoil, Saga, Oljedirektoratet OMEGA Prosjekt. Arbeidet utført av: Anthony Aakre, Widar Fondevik, Rolf Røssland Kontrollert av: Brit Kristine Kambestad Godkjent av: Anistein Øvsthus Kllentsikontaktpersons referanse: Norsk Hydro vi Cato Hordnes Statoil vi E. W. Svendsen Rapportskrivers signatur: L. Sammendrag: På oppdrag fra samarbeidsparinerne innen dykkerelatert F0U er det innenfor OMEGA-prograinmet gjennomført en samsvarsmåling basert på Oljedirektoratets Forskrift for bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten for å identifisere de krav som er spesiell for bemannede undervannsoperasjoner på norsk sokkel. Målingen er kun basert på ODs Forskrift for bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten, og dekker derfor ikke de forskjellige forhold som Arbeidsmiljøloven medfører. Det er heller ikke tatt hensyn til en fremtidig innføring av SAM forskriften som ytterligere vil medføre restriksjoner for bemannede undervannsoperasjoner på norsk sektor. Rapporten beskriver de avvik som målingen identifiserer men tar ikke stilling til hvilken forskjeller som har den største operasjonelle innvirkning. Emneord på britisk: Emneord på norsk: Regelverk ArbeidsmiljØloven EntreprenØrer Petroleumsvirksomhet Oljedirektoratet ERKLÆRING VED FORDELING: I I Graderingen gjelder til ISBN: I X Fri Distribusjon [ UD, iifthig ti1i1 fri NUTEC M bii ir( i irn l1bit. Antall Sider :10 +vedlegg

2 1NNHOLDSFORTEGNELSE i INNLEDNING i 1.1 Definisjoner I forkortelser i 1.2 Definisjoner i 1.3 Referanser i 2 METODE 2 3 RESULTAT Generelt fldce-identifiserte OD krav OD overangsordninger m/utlp pr 1/ ODs sikkerhetsmeldinger 5 4 VURDERINGER 5 5 KONKLUSJONER 6 6 ANBEFALINGER 7 VEDLEGG 1: Samsvarsmåling OD / HSE VEDLEGG 2: Samsvarsmåling HSE / HSC VEDLEGG 3: HSE, Diving Operations at Work 1981

3 INNLEDNING Målingen er et deiprosjekt utført for oppdragsgiverne (Statoil, Hydro, Saga og OD) som et OMEGA-prosjekt. Hensikten med målingen har vært å identifisere de ulikheter i dykkeregelverk som er etablert på britisk sektor i forhold til norsk sektor, og som kan medføre begrensninger for bruk av fartøyer, personell og ressurser på tvers av sektorgrensene. De identifiserte forskjeller vil være en del av grunnlaget for videre arbeid med å etablere tiltak som kan muliggjøre operasjoner på tvers av sektorgrensene. 1.1 Definisioner / forkortelser AML AODC OD O HSE HSC HSW Arbeidsmiljøloven Association of Offshore Diving Contractors Oljedirektoratet Oksygen Health & Safety Executive Health & Safety Commision Health & Safety at Work 1.2 Definisioner Ekskursjon SAM forskrift Samsvar Ikke identifisert Den negative/positive variasjon i trykkforskjell i forhold til dykkerens bodybde. ODs Forskift om Systematisk oppfølging av Arbeidsmiljøet i Petroleumsvirksomheten Det betraktes som samsvar der det er identifisert HSE-krav som tilfredsstiller ODs krav eller det er strengere HSE-krav. Krav tilsvarende ODs er ikke identifisert i den gjennomgåtte britiske dokumentasjonen (ref. pkt. 1.4 Referanser) 1.3 Referanser Nedenfor er listet de dokumenter som danner grunnlaget for rapporten: - HSE Diving Operations at Work 1981 (Vedlegg 3) - HSC Diving Operations at Work, Proposals for Regulations - OD Forsknft for bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksombeten, OD Sikkerhetsmeldinger Nutec rapport Side i

4 2 METODE Samsvarsmåling er basert på ODs Forskrift for bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten 1990 opp mot HSE Diving operation atwork utgitt i De enkelte paragrafer i OD s forskrift er vurdert opp mot de britiske HSE dykkeforskrifter for å finne samsvar / avvik. ODs relevante sikkerhetsmeldinger er vurdert som dekket i regelverket og er ikke behandlet separat. HSE regler henviser ofte til andre anerkjente normer og bestemmelser. Disse er ikke vurdert i rapporten. Det er vanskelig å sammenligne paragraf for paragraf for å identifisere de reelle forskjeller i de to regelverkene. Dette skyldes blant annet at regelverkene er lagt opp på forskjeffige måter og baserer seg på en rekke andre lover og forskrifter som vil påvirke bemannede undervannsoperasj oner. ODs regelverk har innbefattet en del krav med overgangsordninger frem til 1/ Disse er listet spesielt, da implementering av disse vil medføre ytterligere restriksjoner for dykking på norsk sokkel. 3 RESULTAT 3.1 Generelt Ved en sammenligning av britisk og norsk regelverk er det viktig å være klar over de forandringer i sikkerhets-tankegang som har funnet sted på britisk sektor siden Cullen-rapporten. Forandringene i det såkalte safety regime har gjerne bestått i å fjerne restriktive regler av foreskreven karakter til fordel for en strategi basert på risikovurdering og pålitelighetsstudier. Denne nye strategien gjør seg spesielt gjeldende i forslaget til nye dykkeregler fra Health & Safety Commission (HSC), og har som mål å bruke pengene der det er mest nødvendig og mest kost- effektivt, samtidig som kravene til forandringer skal møtes bedre. Den prinsipielle forandring går mest på sikkerhetsstyring og å skape sikkerhetskulturer i organisasjonene. Safety Management Systems (SMS) hos selskapene skal danne grunnlag for godkjenning av Health & Safety Executive (HSE). Nutec rapport Side 2

5 I SMS skal følgende forhold spesialet demonstreres: 1. Et effektivt system for å ivareta helse og sikkerhet under operasjonen. 2. Alle forhold som kan lede til ulykker blir identifisert og kontrollert for å redusere risiko iln. ALARP-prinsippet (as low as reasonably pracficable), dvs. at det skal brukes ressurser på å redusere risiko inntil den er blitt rimelig lav, og at det fortsatt skal brukes ressurser så lenge det er kosteffektivt å gjøre det, inntil risikoen er neglisjerbar. Generelle, målsettende regler skal danne sikkerhetsstandarder mens supplerende Codes of Practice foreslår hvordan kravene i lovverket kan etterleves (kan omgåes). De britiske dykkereglene kommer sannsynligvis til å bli endret i samsvar med prinsippene som her er beskrevet, og vil derfor bli langt mer fleksible enn de norske. Nutec rapport Side 3

6 Ikke-identifiserte 01) krav Nedenfor er listet de i ODs dykkeforskrift hvor det ikke er identifisert tilsvarende krav i det gjennomgåtte HSE regelverket: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner (delvis) 4 Straffebestemmelser 5 Ikraftiredelse og over. bestem... 9 Samtykke 10 Dokumentasjon 13 Vurdering av utbyggingsløsninger 14 Plan for Gjen. av ube. und. op. 26 Støy 34 Undervannsfarkost 35 Håndteringsanlegg for undervannsfark. 36 Undervannskammer 44 Operatør 46 Lederfunksj. på innret. og skip 54 Prosedyrer 57 Sjekklister 62 Verneombud 64 Tid mellom metningsperioder 67 Tidsbegrensning for dykk/overfiateleder 85 Helsetjenestens oppgaver 92 Vaktiegeordning 96 Beredskapsmessig trening Nutec rapport Side 4

7 . benyttes 3.3 OD overan2sordninper m/utløo nr 1/1-96. Omhandler Endring Kommentar 27,2 ledd Kammerkompleks Innvendig høyde over HSE har krav til dørk på minimum 200 innvendig diameter cm. Innvendig på 200 cm. Har (anvendelig) volum ikke krav til pr. pers. volum pr. person. 4m3 28,2 ledd Dykkerklokke Klokke min 4,5m + HSE har ikke 1,5 m3 pr. ekstra pers. minimums krav til utover 2 dykkere. klokkestørrelser. 3 31,2 ledd Kammerkompleks Innvendig diameter på HSE har ikke krav (overfiateorientert) min. 180 cm. til størrelser for kammer som skal mindre enn 12 timer. 38,2 ledd Reservegassforråd Minimum pustegass HSE anbefaler i for 10 min, uavhengig minutt pr. 10 m. av dybde. umbilical. 3.4 ODs sikkerhet.smeldinger De vesentlige krav i ODs sikkerhetsmeldinger er vurdert som implementert i 1990 utgaven av regelverket, og det er derfor ikke utført egen samsvarsmåling mot disse. 4 VURDERINGER Både HSE og OD s regelverk er delvis bygget opp med bakgrunn i bruk av internkontrollprinsipper. Hvorfor OD / HSE velger å detaljstyre enkelte elementer er ikke beskrevet i de respektive dykkeforskriftene. Hvis en går ut i fra dagens interkontrollprinsipper skal det ikke være nødvendig med spesifikke / konkrete krav, disse skal komme frem i anerkjente normer etc. Dette legges det opp til i det nye britiske regelverket til HSC som er ute på høring. Hvordan HSE praktiserer oppfølging av interkontrollsystemet er ikke kjent. Begge regelverk er meget spesifikke på enkelte områder. Det virker som om de norske reglene er mer restrilctive, spesielt på humane verdier. Nutec rapport Side 5

8 I motsetning til britisk regelverk omfatter det norske ikke inshore dykking. Det britiske regelverket setter krav til dykkemetoder (overfiateforsynt, metning, ol.), ikke til dykkested. De norske reglene er mer foreskrivende enn de britiske og kan sies å være mer konservativ. Imidlertid synes de britiske reglene å være mer moderne enn de norske (spesielt HSC) og bedre tilpasset forandringer i omgivelsene. Kost-nytte forholdet er tillagt større vekt i britisk regelverk. 5 KONKLUSJONER 5.1 En del av de tekniske kravene i ODs regelverk som f.eks. krav til klokke og kammervolum, krav til alternativt håndteringssystem og 10 min. bail-out kapasitet er meget kostdrivende og kan ekskiudere en del fartøy fra å operere i norsk petroleumsvirksomhet. Dette vil bli forsterket etter, 1/ Da de to lands dykkeforskrifter kun er en del av det regelverk som påvirker dykkingen kan ikice denne maling betraktes som fullstendig. Det vil være en rekke regler inne arbeidsmiljø ol. som kan påvirke dykkeoperasjoner i vesentlig grad. 5.3 Storbritania holder på å revidere sine dykkeforskrifter. Hvilken påvirkning dette vil ha i forhold til norske dykkeforskrifter er uklart da de britiske forskriftene er ute til høring, og endringer dermed ikke er klare. 5.4 Både HSE og ODs forskrifter er meget omfattende. Ved gjennomføring og praktisering av forskriftene kan det se ut som om de norske myndigheter er flinkere til å følge opp regelverket enn sine britiske kollegaer. Med dette menes at forskriftene er like omfattende på britisk som norsk sektor dersom en legger alle anerkjente normer som er nevnt i HSE til grunn, totalt er det listet opp 98, se vedlegg HSE appendix 2. Dersom de britiske myndigheter følger opp regelverket på tilsvarende nivå som de norske myndigheter, er de britiske forskrifter like restriktive, med noen unntak. Med dette menes at de norske myndigheter gjennomfører hyppigere audits / revisjoner mot operatører og dykke-entreprenører enn de britiske myndigheter. Nutec rapport Side 6

9 6 ANBEFALINGER 6.1 ODs dykkeforskrift baserer seg på Petroleumsioven og en rekke forskrifter knyttet opp mot denne. HSE henviser ofte til anerkjente normer og bestemmelser. For å kunne identifisere alle relevante forskjeller mellom de to lands regelverk bør det utføres vurderinger som inkluderer relevante forskrifter, nonner og bestemmelser utover dykkeforskriftene. 6.2 Basert på konklusjon trukket i pkt 5.4 anbefales å se nærmere på: - myndighetenes - myndighetspraktisering praktisering av regelverket på britisk sektor mot operatører og dykke-entreprenøren av revisjoner og audits på britisk sektor mot operatører og dykke-entreprenøren - hvilken krav ligger i de ulike anerkjente normer som er referert til i HSE - er - norske det noen forskjell mellom de norske og britiske anerkjente normer og eventuelt hva dykke-entrepenørens tolkning / praktisering av det britiske regelverk - norske oljeselskapers tollcing / praktisering av det britiske regelverk - oljedirektoratets tolkning og forståelse av det britiske regelverk Nutec rapport Side 7

10 VEDLEGG i : Samsvarsmåling OD / HSE Nutec rapport Side 8

11 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OB HSE KOMMENTAR KAP1 INNLEDENDE BESTEMMELSER i Forskriftens formål er å etablere og opprettholde et forsvarlig sikkerhets nivå og å legge forholdene til rette for ivaretagelse av helsemssige forhold ved gjennomføring av bemannede under vannsoperasjoner i petroleumsvirk omheten. Formålet er videre et hensiktsmessig somheten. Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i petroleums virksomheten på områder som nevnt i petroleumsioven 1. I denne forskriften betyr: Petroleum sloven: Lov av 1985 nr. 11 av 22. mars petroleums-virksomhet. å legge til rette for tilsyn med virk 22. mars 1985 om HSE regelverk er laget på grunnlag av HSW HSE dekker all dykking både innlandsdykking og på kontinentalsokkelen Ikke samsvar, som nevnt i 1 Ikke relevant OD dekker bare kontinentalsokkelen HSE fører tilsyn med all dykking. HSE dekker bare UKsektor og har ikke jurisdilcsjon på norsk sektor. (Kryssing av sektorgrenser) zzj S ikk erhetsforskriften: Kongelig Ikke identifisert tilsvarende resolusjon av 28. juni 1985 om forskrift om sikkerhet mv. til lov om petroleumsvirksomhet. A nerkjent norm: Veiledning, standard Alle anerkjente normer mv som i et fagområde er er identifisert i internasjonalt og/eller nasjonalt Appendix 2 anerkjent. Lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder. Bemannet undervannsoperasjon: Samsvar: Regulation 2 I HSE er definisjonen: Aktivitet der mennesker oppholder seg Forhøyet omgivende under vannfiaten og/eller utsettes for trykk mer enn 300 forhøyet omgivende trykk. mbar. Pf )Z 21\p2104S\forskrif.aai Nutcc, ANB

12 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR Dykkerklokke: Nedsenkbart Samsvar: Regulation 2, kompresjons-kammer konstruert for å kunne transportere personale mellom overflaten og arbeidsstedet ved et trykk på en atmosfære eller under forhøyet trykk. Dykkemedisin: Det faget i medisin som omhandler humanmedisinske problemstillinger knyttet til opphold under Økt omgivelsestrykk. Ikke identifisert tilsvarende Dykkeoperosjon: Aktivitet der dykker Samsvar: Regulation 2 er direkte utsatt for et forhøyet omgivende trykk. Helsetjeneste: Det personalet, de Ikke samsvar; Regulation 2 HSE dekker deler av ressursene og den organisasjonen som kravet. Det nevnes er nødvendig for å ivareta helsemessige ikke personale og forhold ved bemannede undervanns- ressurser som skal operasjoner. være allokert til å ivareta de helsemessige forhold. Kainmerkompleks: Den delen av Ikke samsvar: Regulation 12 dykkeanlegg dykkere normalt bruker schedule 5 under metningsperioden, eller der dykkere oppholder seg under dekompresjon på overflaten ved overfiateorientert dykking. Operasjon med bemannet undervanns- Ikke samsvar HSE nevner bare lock farkost: Aktivitet der pilot og eventuelt out farkoster mannskap vil oppholde seg under vannfiaten ved et trykk på en atmosfære. Oveifiateorientert dykking: Dykke- Samsvar: Regulation 2 operasjon der dykker entrer og forlater vannet ved normalt omgivende trykk. Undervannskammer: Nedsenkbart Samsvar Nevnes i Safety kammer eller innretning plassert under Memorandum 1/92 havflaten og konstruert slik at personale kan arbeide der. Våtkiokke: Plattform brukt til å senke Ikke samsvar; Regulation 2 Diving Bell blir tidvis og heve dykker til og fra arbeidsplass 5 brukt som våtkiokke. under vann. Den Øvre delen inneholder en gassiomme med pustbar gass. P21p21045\foikrif.&a Nutec, 06.12,94 ANB 2

13 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR Opphold på arbeidsdyp: Tid mellom fullført kompresjon, eventuelt første kompresjon dersom det skal foretas arbeid på flere trykknivå, og start av endelig dekompresjon. flcke definert i HSE Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av den, straffes som bestemt i petroleumsioven 66. Ikke identifisert I HSC er dette identifisert a) Denne forskriften trer i kraft 1. Når OD s nye krav trer januar i kraft fra 1996 vil b) Fristen for gjennomføring av avstanden mellom forskriften 27 annet ledd, 28 HSE og OD bli annet ledd, 31 annet ledd og 38 vesentlig større under annet ledd fastsettes til fem år fra de som er listet opp forskriftens ikrafttredelse. under bokstav b. c) Fra 1. januar 1991 oppheves Under de gjeldende midlertidige forskrifter for paragrafer vil dette dykking på den norske være mer utdypet. kontinentalsokkel, fastsatt av Oljedirektoratet 1. juli 1978 med senere endringer, senest 1. april Vedtak fattes i medhold av ovennevnte midlertidige forskrifter for dykking på den norske kontinentalsokkel skal fortsatt gjelde inntil de eventuelt oppheves eller endres av Oljedirektoratet eller Helse-direktoratet innen respektive myndighets-områder. KAP.II ALMINNELIGE B ESTEMMELSER Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i eller vedtak fattet i medhold av denne forskriften blir overholdt, med unntak av kapittel V der Helsedirektoratet er tilsyns myndighet. HSE fører tilsyn PD7\ \forskrif.aaa Nutec, ANB 3

14 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR Operatøren og enhver annen som deltar i virksomheten, har plikt til å sørge for at bestemmelsene i denne forskriften følges, jf 4 i sikkerhetsforskriften. I Oljedirektoratet og Helsedirektoratet kan fravike denne forskriften innen sine ansvarsområder dersom særlige forhold tilsier det. Fravik skal gis skriftlig. KAPIII SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL OVERSENDES MYNDIGHETENE Samsvar; Regulation 3 og 4 Samsvar; Regulation 14 Exemption certificates. HSE kan fravike kravene. Søknad om fravik skal gis skriftlig? Bemannede undervannsoperasjoner er underlagt de generelle samtykkebestemmelsene som framgår av sikkerhetsforskriften 11 og 12. Ikke samsvar I HSE er ikke OPERATØR nevnt i denne forbindelse. I HSE er det entrepenøren som får bevil Operatøren skal oversende Oljedirektoratet følgende dokumentasjon: Ikke samsvar I HSE er dette ikke et krav. A ktivitetsrappor:: Innen 30 dager etter Ikke samsvar I HSE er dette ikke et kvartalsutgang skal aktivitetsrapporten krav. for den bemannede undervanns operasjonen sendes Oljedirektoratet. Erfaringsrapport: Ved utgangen av Ikke samsvar I HSE er dette ikke et hvert kalenderår eller ved avslutningen krav. av en bemannet undervannsoperasjon skal rapporten som summerer og vurderer erfaringer med utstyr og prosedyrer som er benyttet, sendes Oljedirektoratet. PO2\21 ç21o4forkrif.m Nutec, ANB 4

15 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR KAP. IV IV - i TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV GENERELLE BESTEMMELSER Planlegging mv som nevnt i 2 skal foregå i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av denne forskriften og i samsvar med anerkjente normer for øvrig. I veiledningen til denne forskriften er det vist til anerkjente normer som gir anvisning på hvordan forskriftens bestemmelser kan innfris. Dersom det velges alternative løsninger, skal det kunne dokumenteres at også disse løsningene innfrir forskriftens krav. Kombinasjoner av forskjellige anerkjente normer bør unngås. Dersom slike kombinasjoner likevel anses nødvendig, skal kombinasjonens kvalitet i forhold til helheten i den enkelte normen kunne dokumenteres. Samsvar; Regulation 5. log 2 Planlegging er mer detaljert beskrevet i HSE I HSE er alle anerkjente normer beskrevet i appendix 2 Så langt det er praktisk mulig skal utstyr og prosedyrer som benyttes ved bemannede undervannsoperasjoner, være slik at ingen enkeitfeil under bruk fører til unødig risiko for helseskade eller livstruende situasjoner for involvert personale. Dette prinsippet skal gjelde både for feioperering og utstyrsfeil. Ikke samsvar; Regulation 5.2 Uttrykket enkeitfeil er ikke nevnt i HSE. HSE bruker utrykket; so far as reasonably practicable Det skal således utføres analyser for å Ikke samsvar; Regulation 5.2 Uttrykket enkeltfeil er avdekke konsekvenser av enkeltfeil og ikke nevnt i HSE. feilrekker i og ved bruk av anlegg som HSE bruker utrykket; har sikkerhetsmessig betydning ved so far as reasonably bemannede undervannsoperasjoner. practicable P21 ç21045%forskrif.m Nutec ANB 5

16 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR 1V2 KONSEPTUVRDERING I forbindelse med vurdering av utbyggingsløsninger skal operatøren også vurdere dem med hensyn til bruk av bemannede undervannsoperasjoner i alle faser av virksomheten. Krav iidce identifisert Med mindre det kan sannsynliggjøres at bemannede undervannsoperasjoner ikke er aktuelt i de ulike fasene av feltets levetid, skal det utarbeides en plan for hvordan slike operasjoner tenkes gjennomført. Der gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner medfører bruk av ny teknologi og nye prosedyrer skal operatøren utarbeide en plan for utvikling, prøving og innføring av den/dem. Krav ikke identifisert IV 3 TEKNISKE BESTEMMELSER Anlegg som brukes ved bemannede undervannsoperasjoner, skal være tilrette-lagt for tidlig varsling av unormale tilstander som har betydning for sikkerheten. Varsling skal være slik at kompenserende tiltak kan iverksettes før sikkerheten reduseres. Samsvar; Regulation 5. d og regulation HSE nevner all dokumentasjon som kommer til anvendelse for prosjektering av utstyr for bemannede undervannsoperasj oner. En må selv vurdere hva som er relevant for de ulike prosjekter. Ref. appendix 2 i HSE. P1.p21045\forskrif.aaa Nutec, ANB 6

17 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR Anlegg og utstyr for bemannede under vannsoperasjoner sical prosjekteres, bygges og brukes i samsvar med kravene i denne forskriften, og i henhold til sikkerhetsnivåer som framgår av anerkjente normer. Kamre og dykkerklokker som personale befinner seg i skal være utstyrt slik at personalet kan overvåkes visuelt. Ved planlegging av nye anlegg for bemannede undervannsoperasjoner og ved modifikasjon av eksisterende anlegg, skal det tas hensyn til ny teknologi. Samsvar; Regulation HSE nevner all dokumentasj on som kommer til anvendelse for prosjektering av utstyr for bemannede undervannsoperasj oner. En må selv vurdere hva som er relevant for de ulike prosjekter. Ref. appendix 2 i HSE. i Det skal dokumenteres at anlegg for Samsvar; Regulation HSE nevner all bemannede undervannsoperasjoner er dokumentasj on som fabrilcert og funksjonstestet i henhold kommer til anvendelse til kravene i denne forskriften og i for prosjektering av henhold til den normen som er utstyr for bemannede spesifisert. undervannsoperasj oner. En må selv vurdere hva som er relevant for de ulike prosjekter. Ref. appendix 2 i HSE. Det skal kun benyttes materialer som alene eller i kombinasjon med andre materialer eller gasser ikke er skadelige under forutsigbare forhold. Samsvar; Regulation HSE nevner all dokumentasjon som kommer til anvendelse for prosjektering av utstyr for bemannede undervannsoperasj oner. En må selv vurdere hva som er relevant for de ulike prosjekter. Ref. appendix 2 i HSE. POZ21 p21o45\forskrif.m Nuicc, ANB 7

18 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR Enhver trykksatt sluse, beholder eller Samsvar; Regulation HSE nevner all tilhørende utstyr der åpning kan dokumentasjon som medføre fare for personale, skal sikres kommer til anvendelse slik at uønsket trykkfall eller skade på for prosjektering av personale ikke kan skje. utstyr for bemannede undervannsoperasj oner. En må selv vurdere hva som er relevant for de ulike prosjekter. ihse. Se 2 Kontrolirom i anlegg for bemannede undervannsoperasjoner skal være ergonomisk og yrkeshygienisk utformet. Det skal i tillegg være utrustet slik at det kan føres effektiv kontroll med operasjonen. Det skal være mulig å utføre arbeid i kontrollrommet selv om det ikke er normal pustbar atmosfære i rommet. Det skal ikke forekomme utluftning av farlige mengder gass fra kammer eller gassanlegg i kontrollrom. Samsvar; Regulation og Dybdemonitorering og i tellegg; HSE nevner all dokumentasjon som kommer til anvendelse for prosjektering av utstyr for bemannede undervannsoperasj oner. En må selv vurdere hva som er relevant for de ulike prosjekter. Ref. appendix 2 i HSE. P?D2b.21p21O45\forskrif.aaa Nutec, ANB

19 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR Gassforsyningsanlegget skal sikre riktig og tilstrekkelig gassforsyning under normal operasjon og i nødsituasj oner. Anlegget skal ha minimum to uavhengige forsyninger til bruker. Det skal videre være to uavhengige gassforsyninger til hver avdeling av kammerkompleks der personale kan oppholde seg dersom avdelingen kan isoleres med trykk. Gassforsyning til bruker skal kontinuerlig analyseres. Anlegget skal være merket i henhold til anerkjent norm. Merkingen bør vise gasstype og gassens strømningsreming. I rom der lekkasje fra gassforsynings anlegget kan medføre fare skal det være deteksjonsutstyr som gir varsling slik at korrigerende tiltak kan iverksettes. Oksygen og gasser som er brann- og eksplosjonsfarlige skal lagres på egnet sted. Trykk på forsyningsliner fra lager skal være lavest mulig. Transportnett for disse gassene skal vies spesiell oppmerk-somhet med tanke på virkninger av eventuelle lekkasjer. Gassblandinger der oksygen utgjør mer enn 25 prosent skal behandles som rent oksygen av hensyn til brannog eksplosjonsfare. Samsvar; Regulation 12.1 og Ikke relevant i HSE 66 om 2 uavhengige gassforsyninger. Samsvar; Regulation 12.1 og 66 Samsvar; Regulation 12.1 og 66 Samsvar; Regulation 12.1 og 66 Hver del av et anlegg for bemannede undervannsoperasjoner som personalet kan oppholde seg i skal ha eller være tilknyttet primær- og sekundæranlegg for vedlikehold av riktig og ensartet atmosfære. Samsvar; Regulation 12.1 f og schedule 5 d PDZ21 p21045 forskrif.ua Nutec, ANB 9

20 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR Det skal være to uavhengige hovedanlegg for effektiv kommunikasjon mellom personale som deltar i bemannede undervannsoperasjoner og operasjonskontrollen. Det skal videre finnes et alternativt anlegg for kommunilcasjon mellom personale som arbeider under vann og operasjonsledelse. Dette anlegget skal være uavhengig av hovedkommuni kasj onsanleggene. Ikke samsvar; Regulation 12.1 f og schedule 5/ 6 f HSE dekker deler av kravet. Det nevnes ikke to uavhengige hovedanlegg Anlegg for bemannede undervannsoperasjoner skal ha brannsiukningsutstyr som dekker hele anlegget. Utstyret skal ha kapasitet til å slukke branner som kan oppstå. Videre skal anlegget være beskyttet slik at personale som deltar i operasjonen kan bringes i sikkerhet. : Tkke samsvar; Regulation 12.1 sehedule 5 e HSE dekker deler av kravet. Anlegget designes på en slik måte at en kan minimalisere brann. Alle områder der det utføres arbeid i forbindelse med bemannede undervannsoperasjoner, skal ha belysning som gjør sikker operasjon mulig. -- Samsvar; Regulation 12. i schedule 5 j StØyeksponering skal være lavest mulig og under det nivået som kan redusere sikkerheten under operasjonen. Bruk av utstyr som reduserer muligheten for muntlig kommunikasjon skal holdes på et minimum. Ikke relevant PL)Z%21\p21045\fotkrif.aaa Nutec AN8 10

21 SÆRLIG OM ANLEGG FOR METNINGSDYKKING behovet den enkelte dykkeren har for ligge- og sitteplass, individuell Kammerkomplekset skal tilfredsstille Samsvar; Regulation 12.1 sehedule Det er tidvis forskjell kammer. på målene for et OD HSE KOMMENTAR PO2s21\p21045forskrif.aa Nutec ANB 11 at dykkere som har hvileperiode ikke av kammeret. og forsyninger inn og ut. rengjøre. at dykkere kan evakueres i henhold til Kammerkomplekset skal ha en belysning og vanlig personlig komfort. volum på 4 kubikkmeter per person. innvendig høyde over dørk på minimum 200 centimeter (målt midt i Det skal være mulig å sluse personale kammeret), og skal ha et innvendig Kammerkomplekset skal innrettes slik forstyrres unødig. Kammerkomplekset skal være konstruert slik at det er enkelt å Kammerkomplekset skal innrettes slik kravene i denne forskriften. begge sider av kammerveggen når trykkfall. Rørgjennomføringer til kammer komplekset skal kunne stenges av på rørbruddet kan medføre uakseptabelt Kammer skal være utstyrt med tilstrekkelig antall pustemasker. Utåndingsgassen skal kunne føres ut 1996 vil dette bare Øke timer. kammeret mer enn 12 innvendig diameter 2 meter hvis en skal oppholde seg i Når OD sine nye krav blir implementert i HSE og OD. Det er heller ikke satt noen krav til volum per differansen mellom person fra HSE. I HSE er kravene til SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE

22 Dykkerklokkens innredning, gassfor syningspaneler og utstyr sical være ergonomisk riktig utformet. Dykkerklokker beregnet for to på minimum 4,5 kubildaneter per dykkere skal ha et innvendig volum Samsvar; Regulation 12.1 g schedule 6 enn OD. HSE er mer detaljert Det nevnes ikke noe dykker. kubikkmeter per om minimum antall OD HSE KOMMENTAR PZ21\p21O45 forskrif.aaa Nutec, ANB 12 skal kunne stenges av på begge sider medføre uakseptabelt trykkfall. av kammerveggen når rørbruddet kan er tilgjengelig. slik at en fullt utstyrt dykker kan stige dykker ut over to. situasjoner når primærforsyning ikke Dykkerklokken skal ha utstyr som ivaretar livsviktige funksjoner i Åpningen i dykkerklokken for inn- og Dykkerklokken skal ha hensiktsmessig Dykkerklokken skal ha et utvendig panel for nødtilkopling av blant annet Koplinger skal være i henhold til utstigning på arbeidsdyp skal være inn og ut mest mulig uhindret. RørgjennomfØringer til dykkerklokken utstyr til å bringe en bevisstløs eller skadet dykker inn i dykkerklokken for anerkjent norm. gass, varme og kommunilcasjon. å kune yte førstehjelp. Når OD sine nye krav trer i kraft i 1996 vil HSE og OD Øke. differansen mellom SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE

23 SAMSVARSMÅLING MELLOM OD OG HSE OD HSE KOMMENTAR * Anlegg for metningsdykking skal ha utstyr til forsvarlig evakuering av alle dykkere under trykk. Evakueringsenheten skal kunne opprettholde et akseptabelt miljø inntil personalet er brakt i sikkerhet. Det akseptable miljøet skal kunne holdes i minimum 72 timer. Miljøet i trykkammeret skal kunne kontrolleres fra utsiden og det skal være mulig å sluse materiell inn og ut. Evakueringsenheten skal ha eget framdriftsanlegg som skal kunne fungere i minimum 72 timer. Det skal også ha utstyr for muntlig kommunilcasjon med andre fartøyer. Evakueringsenheten skal minimum ha utstyr for mottak av gass, varme og kommunilcasjon. Tilkoplinger skal ære i henhold til anerkjent norm. Ikke samsvar; Regulation 5. i b og 9, schedule HSE har ildce tidfestet hvor lenge en skal kunne holde et akseptabelt miljø eller at dette skal være en livbåt med kammer. HSE dekker deler av kravet. P OZs21\p2104S%for!krif.aaa Nutcc ANB 13

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011

NORSOK STANDARD Utgave 1, april 2011 NORSOK STANDARD U-103N Utgave 1, april 2011 Petroleumsrelaterte bemannede undervannsoperasjoner inshore Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

VI. Forskrifter INNHOLD

VI. Forskrifter INNHOLD . Forskrifter INNHOLD Avsnitt -1: Besiktelse og sertifisering.... 201 Forskrift av 4. september 1987 nr. 855 om anmeldelse av nybygg, besiktigelse og sertifisering mv. av flyttbare innretninger (Sertifiseringsforskriften)...

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Arne Lyng. Personskader etter dykking i Nordsjøen

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Arne Lyng. Personskader etter dykking i Nordsjøen OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE Avsagt: 09.09.2008 Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Arne Lyng Personskader etter dykking i Nordsjøen Rolf Guttorm Engebretsen sak nr 06-052389 Tom Henry Engh sak nr

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT AKTIVITETSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1

ENDRINGSFORSKRIFT AKTIVITETSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1 Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 23.desember 2013 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger Rapport om tiltak For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger 10. februar 2009 Rapport fra Sjøfartsdirektoratet 1 FORKORTELSER Forkortelser - regelverk og retningslinjer Arbeidsmiljøforskriften:

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer