CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER"

Transkript

1 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet (nå Statens helsetilsyn) 11. juni 1990 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf 23 og 48, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985, jf Sosialdepartementets (nå Sosial- og helsedepartementet) delegeringsvedtak 5. september 1985, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kgl res 27. juni nr 3 jf 6. Sist endret 25. februar Regulations relating to manned underwater operations in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Directorate of Health (now the Norwegian Board of Health) 11 June 1990, issued pursuant to regulations relating to safety etc. laid down by Royal Decree of 28. June 1985 pursuant to sections 7, 23, and 48, cf delegation of authority made by the Royal Norwegian Ministry of Local Government 28 June 1985, cf delegation of authority made by the Royal Ministry of Social Affairs 5 September 1985, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities Section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf section 6. Last amended 25 February INNHOLD FORORD CONTENTS PREFACE KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS 1 Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelse Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser Section 1 Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provision Section 5 Entry into force and transitional provisions KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER II GENERAL PROVISION 6 Tilsynsmyndighet Pliktsubjekt Fravik Section 6 Supervisory authorities Section 7 Obligated party Section 8 Exemptions KAP III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL OVERSENDES MYNDIGHETENE CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATIONS TO BE SUBMITTED TO THE AUTHORITIES 9 Søknad om samtykke Dokumentasjon Section 9 Application for consent Section 10 Documentation KAP IV TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC IV-1 Generelle bestemmelser Generelle krav til virksomheten Sikkerhetsmålsetting IV-2 Konseptvurderinger Vurdering av utbyggingsløsninger Plan for gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner IV-1 General provisions Section 11 General requirements to operations Section 12 Safety objectives IV-2 Evaluation of development concept Section 13 Evaluation of development alternatives Section 14 Plan for implementation of manned underwater operations

2 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 480 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 IV-3 Tekniske bestemmelser Tidlig varsling av unormale tilstander Prosjektering, fabrikasjon og bruk Dokumenter og spesifikasjoner Bruk av materialer (Opphevet) Låsemekanisme Kontrollrom Gassforsyningsanlegg Kondisjoneringsanlegg Kommunikasjon Brannsikring Belysning (Opphevet) Støy Særlig om anlegg for metningsdykking Kammerkompleks Dykkerklokke Hyperbar evakueringsenhet Håndteringsanlegg Særlig om anlegg for overflateorientert dykking Kammerkompleks Våtklokke og dykkerkurv Håndteringsanlegg for våtklokke og dykkerkurv Særlig om monobare systemer Undervannsfarkost Håndteringsanlegg for undervannsfarkoster Særlig om undervannskammer (monobare og hyperbare anlegg) Undervannskammer Pusteutstyr Reservegassforråd Umbilical Termisk balanse Særlig om testing Vedlikehold Testing før bruk Testing av utstyr IV-4 Operasjonelle bestemmelser Spesielle plikter Operatør Entreprenørvirksomhet Lederfunksjonen på innretninger og skip Operasjonsledelse Skiftledelse Kammeroperasjonsledelse Arbeid under vann og opphold under trykk Teknisk arbeid Kvalifikasjoner Generelt Spesielle kvalifikasjoner Operasjonelle dokumenter Prosedyrer Dokumentstyring Operasjonslogg Sjekklister Opptak under operasjon IV-3 Technical provisions Section 15 Early warning of abnormal conditions Section 16 Design, fabrication and operation Section 17 Documents and specifications Section 18 Use of materials (Repealed) Section 19 Locking mechanism Section 20 Control room Section 21 Gas supply installations Section 22 Environmental control plant Section 23 Communication Section 24 Fire protection Section 25 Lighting (Repealed) Section 26 Noise Special provisions for saturation diving facilities Section 27 Chamber complex Section 28 Diving bell Section 29 Hyperbaric evaluation unit Section 30 Handling facility for diving bell Special provisions for surface oriented diving facility Section 31 Chamber complex Section 32 Wet bell and diving skip Section 33 Handling facility for wet bell and diving skip Special provisions for monobaric system Section 34 Submersible craft Section 35 Handling facility for submersible craft Special provisions for submerged habitat (monobaric and hyperbaric plants) Section 36 Submerged habitat Section 37 Breathing apparatus Section 38 Supply of sparegas Section 39 Umbilical Section 40 Thermic balance Special provisions for testing Section 41 Maintenance Section 42 Testing prior to operation Section 43 Testing of equipment IV-4 Operational provisions Particular duties Section 44 Operator Section 45 Contractor operations Section 46 Management on installations and ships Section 47 Operation management Section 48 Shift management Section 49 Operation management of chamber complex Section 50 Underwater tasks and personnel subjected to hyperbaric conditions Section 51 Technical work Qualifications Section 52 General Section 53 Special qualifications Operational documents Section 54 Procedures Section 55 Documentation Section 56 Operation logbook Section 57 Check lists Section 58 Recordings during operations

3 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 481 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Andre operasjonelle bestemmelser Pustegass Kompresjon, dekompresjon og behandling Termisk balanse Verneombud (Opphevet) Tidsbestemmelser Opphold på arbeidsdyp Tid mellom metningsperioder Klokkeløp Opphold i vann Tidsbegrensning for dykkeleder og overflateleder Operasjonstid for bemannet undervannsfarkost Tid i undervannskammer Døgnlig hvileperiode Observasjonstid etter endt dykkeoperasjon Operasjonelle tiltak Bemanning av kontrollrom Dypbegrensning Overflatetrykkammer Kontroll med dykkers umbilical Reservedykker Beredskapsdykker Operasjonell beredskap Lokalisering Lengde på dykkers umbilical Operasjon fra dynamisk posisjonert fartøy Operasjon med bemannet undervannsfarkost Other operational provisions Section 59 Breathing gas Section 60 Compression, decompression and treatment Section 61 Thermic balance Section 62 Safety delegate (Repealed) Provisions regarding time Section 63 Stays at working depth Section 64 Time between saturation periods Section 65 Bell run Section 66 Time in water Section 67 Time limit for diving supervisor and surface controller Section 68 Operation time for manned submersible craft Section 69 Time in submerged habitat Section 70 Daily rest period Section 71 Observation time following completed diving operation Operational measures Section 72 Manning of control room Section 73 Depth limitation Section 74 Surface compression chamber Section 75 Control of the diver s umbilical Section 76 Standby diver Section 77 Contingency diver Section 78 Operational contingency preparedness Section 79 Location of diving bell, submerged habtitat etc Section 80 Length of diver s umbilical Section 81 Operation from a dynamically positioned vessel Section 82 Operation with manned submersible craft KAP V HELSEMESSIGE FORHOLD CHAPTER V CONDITIONS RELATING TO HEALTH 83 Helseerklæring Helsetjeneste Helsetjenestens oppgaver Organisatoriske forhold. Dykkermedisinsk ansvarlig lege Hygieniske forhold Næringsmiddel- og drikkevannsforsyning Plan for medisinsk beredskap Plikt til medisinsk beredskap Avansert førstehjelp Vaktlegeordning Adgang til telekommunikasjon Section 83 Certificate of medical fitness Section 84 Health service Section 85 Duties of the health service Section 86 Organizational aspects. Responsible competent diving doctor Section 87 Hygienic arrangements Section 88 Food and wather supplies Section 89 Medical contingency plan Section 90 Mandatory medical contingency Section 91 Advanced first aid Section 92 Duty doctor arrangement Section 93 Access to telecommunication KAP VI KRAV TIL BEREDSKAP CHAPTER VI CONTINGENCY REQUIREMENTS 94 Beredskapsplan Hyperbar evakuering Beredskapsmessig trening Veileding til forskrift om bemannede undervannsoperasjoner mv Veiledning om kvalifikasjoner for personale tilknyttet bemannede undervannsoperasjoner Veiledning for spesifikasjon og operasjon av dynamiske posisjonerte dykkerfartøy Veiledning om vurdering av pusteutstyr til bruk ved bemannede undervannsoperasjoner Section 94 Contingency plan Section 95 Hyperbaric evacuation Section 96 Contingency training Guidelines to regulations relating to manned underwater operations etc Guidelines on qualifications for personnel engaged in manned underwater operations Guidelines for the specification and operation of dynamically positioned support vessels Guidelines for evaluation of breathing apparatus for use in manned underwater operations

4 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 482 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 FORORD Forskriftens formål er å gi bestemmelser om bemannede undervannsoperasjoner og å tilrettelegge for Oljedirektoratets og Statens helsetilsyns tilsyn med virksomheten. Til forskriften er det utarbeidet en supplerende veiledning. I tillegg er det utarbeidet: Veiledning om spesifikasjon og operasjon av dynamisk posisjonerte dykkefartøy. Veiledning om kvalifikasjoner for personale tilknyttet bemannede undervannsoperasjoner. Veiledning om ubemannet testing av pusteutstyr. Veiledningene har to funksjoner: De gir utfyllende kommentarer til forskriftsbestemmelsene. Der forskriften inneholder resultatorienterte krav, gir veiledningene eksempler på hvordan kravene kan oppfylles. Veiledningene er ikke juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre tekniske og operasjonelle løsninger enn dem som går fram av veiledningene velges, hvis det kan dokumenteres at løsningene innfrir kravene i forskriften. Det forutsettes likevel at forskrift og veiledninger ses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av de bestemmelsene som framgår av forskriften. PREFACE The purpose of the present regulations is to lay down provisions concerning manned underwater operations and to provide for supervision of the activities by the Norwegian Petroleum Directorate and the Norwegian Board of Health. Supplementary guidelines to the regulations have been prepared, in addition to the following: Guidelines on specification and operation of dynamically positioned diving vessels. Guidelines on qualifications for personnel engaged in manned underwater operations. Guidelines on unmanned testing of breathing apparatus. The guidelines have two functions: They provide supplementary comments to the provisions of the regulations. Where result oriented requirements are stipulated in the regulations, the guidelines provide examples of how such requirements may be fulfilled. The guidelines are not legally binding. Consequently they shall not constitute an obstacle to chosing other technical and operational solutions than those mentioned in the guidelines, if documentation can be provided to show that the solutions chosen fulfill the requirements of the regulations. The regulations and guidelines are still intended to be seen as a whole, to get the best possible understanding of the provisions stipulated in the regulations.

5 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 483 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Forskriftens formål er å etablere og opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå og å legge forholdene til rette for ivaretagelse av helsemessige forhold ved gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Formålet er videre å legge til rette for et hensiktsmessig tilsyn med virksomheten. 2 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten på områder som nevnt i sikkerhetsforskriften 2. 3 Definisjoner I denne forskriften betyr: Petroleumsloven: Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Sikkerhetsforskriften: Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Anerkjent norm: Veiledning, standard mv som innen et fagområde er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent, lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder, eventuelt dokumenterbare likeverdige løsninger. Bemannet undervannsoperasjon: Aktivitet der mennesker oppholder seg under vannflaten og/eller utsettes for forhøyet omgivende trykk. Dykkerklokke: Nedsenkbart kompresjonskammer konstruert for å kunne transportere personale mellom overflaten og arbeidsstedet ved et trykk på en atomsfære eller under forhøyet trykk. Dykkemedisin: Det faget i medisin som omhandler humanmedisinske problemstillinger knyttet til opphold under økt omgivelsestrykk. Dykkeoperasjon: Aktivitet der dykker er direkte utsatt for et forhøyet omgivende trykk. Helsetjeneste: Det personalet, de ressursene og den organisasjonen som er nødvendig for å ivareta helsemessige forhold ved bemannede undervannsoperasjoner. Kammerkompleks: Den delen av dykkeanlegg dykkere normalt bruker under metningsperioden, eller der dykkere oppholder seg under dekompresjon på overflaten ved overflateorientert dykking. Klokkeløp: Tiden mellom fra- og tilkopling av dykkerklokke fra/til kammerkompleks på overflaten når dykkerklokke blir benyttet til transport av dykkere til og fra arbeidsstedet. Operasjon med bemannet undervannsfarkost: Aktivitet der pilot og eventuelt mannskap vil oppholde seg under vannflaten ved et trykk på en atmosfære. Overflateorientert dykking: Dykkeoperasjon der dykker entrer og forlater vannet ved normalt omgivende trykk. Undervannskammer: Nedsenkbart kammer eller innretning plassert under havflaten og konstruert slik at personale kan arbeide der. Våtklokke: Plattform brukt til å senke og heve dykker til og fra arbeidsplass under vann. Den øvre delen inneholder en gasslomme med pustbar gass. Opphold på arbeidsdyp: Tid mellom fullført kompresjon, eventuelt første kompresjon dersom det skal foretas arbeid på flere trykknivå, og start av endelig dekompresjon. CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose The purpose of the present regulations is to establish and to maintain an adequate level of safety and to ensure that conditions are favourable with regard to health aspects when carrying out manned underwater operations in the petroleum activities. Further the purpose is to provide for suitable supervision of the activities. Section 2 Scope The present regulations are applicable to planning, organization and implementation of manned underwater operations in the petroleum activities with reference to the areas mentioned in section 2 of the safety regulations. Section 3 Definitions For the purpose of the present regulations, the following definitions shall apply: The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. The safety regulations: Regulations relating to safety in the petroleum activities. Royal Decree 27 June Recognized standard: Guidelines, standard and similar which within a specific field is internationally and/or nationally recognized; acts or regulations which are not directly applicable but which regulate corresponding or neighbouring areas; and approaches, possibly, which can be documented to be of equal validity. Manned underwater operation: Activity where humans stay below surface and/or are exposed to increased ambient pressure Diving bell: Submersible compression chamber designed for transport of personnel between the surface and the worksite at atmospheric pressure or under increased pressure. Diving medicine: The field of medicine dealing with the human medical aspects related to being exposed to increased ambient pressure. Diving operation: Activity where the diver is directly exposed to increased ambient pressure. Health service: The personnel, the resources and the organization required to ensure adequate health conditions during manned underwater operations. Chamber complex: That part of a diving plant which is normally used by divers during the saturation period, or where divers stay during decompression at the surface in the case of surface oriented diving. Bell run: The period of time between disconnection and reconnection of the diving bell from and to the surface chamber complex when a diving bell is used for transport of divers to and from the worksite. Operation with manned submersible vessel: Activity where pilot and crew if any will be positioned below surface at a pressure of one atmosphere. Surface oriented diving: Diving operation where the diver enters and leaves the water at normal ambient pressure. Submerged habitat: Submerged chamber or device positioned below surface and designed so as to allow personnel to work there. Wet bell: Platform used to lower and to bring up a diver to and from a worksite under water. The upper section contains a gas pocket of breathable gas. Stays at working depth: Period of time between completed compression, or first compression if work is to take place at several levels of pressure, and commencement of the final decompression.

6 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 484 Fastsatt av OD og HD 11. juni Straffebestemmelse Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av den, straffes etter petroleumsloven Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser a) Denne forskriften trer i kraft 1. januar b) Fra 1. januar 1991 oppheves midlertidige forskrifter for dykking på den norske kontinentalsokkel, fastsatt av Oljedirektoratet 1. juli 1978 med senere endringer, senest 1. april Vedtak fattet i medhold av ovennevnte midlertidige forskrifter for dykking på den norske kontinentalsokkel skal fortsatt gjelde inntil de eventuelt oppheves eller endres av Oljedirektoratet eller Helsedirektoratet innen respektive myndighetsområder. Section 4 Penal provision Intentional or negligent violation of the present regulations or decisions made in pursuance thereof, shall be punishable according to the petroleum Act section Section 5 Entry into force and transitional provisions a) The present regulations enter into force on 1 January 1991 b) As of the same date provisional regulations for diving on the Norwegian continental shelf, issued by the Norwegian Petroleum Directorate 1 July 1978 as subsequently amended, and last on 1 April 1980, are repealed. Decisions made in pursuance of the provisional regulations shall continue to be applicable until such time as they may be repealed or amended by the Norwegian Petroleum Directorate or the Directorate of Health for the applicable areas of authority. KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER 6 Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i eller vedtak fattet i medhold av denne forskriften blir overholdt, med unntak av kapittel V der Statens helsetilsyn er tilsynsmyndighet. 7 Pliktsubjekt Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomhet etter denne forskrift 2, skal sikre at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av forskriften, blir etterlevd. Operatøren plikter i tillegg å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenør eller underentreprenør, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskrift. 8 Fravik Oljedirektoratet og Statens helsetilsyn kan fravike denne forskriften innen sine ansvarsområder dersom særlige forhold tilsier det. Fravik skal gis skriftlig. CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authorities The Norwegian Petroleum Directorate shall supervise the compliance of the provisions laid down in or pursuant to the present regulations, with the exception of Chapter V, for which the Norwegian Board of Health is the supervisory authority. Section 7 Obligated party The operator and any other party participating in petroleum activities according to section 2 of these regulations shall ensure that provisions contained in or issued pursuant to these regulations are complied with. In addition the operator is obliged to see to it that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors or subcontractors, complies with the provisions contained in or issued pursuant to these regulations. Section 8 Exemptions The Norwegian Petroleum Directorate and the Norwegian Board of Health may exempt from the present regulations within their respective areas of authority if special circumstances call for such exemption. Any exemption shall be confirmed in writing. KAP III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL OVERSENDES MYNDIGHETENE 9 Søknad om samtykke Bemannede undervannsoperasjoner er underlagt de generelle samtykkebestemmelsene som framgår av sikkerhetsforskriften Dokumentasjon Operatøren skal oversende Oljedirektoratet følgende dokumentasjon: Aktivitetsrapport: Innen 30 dager etter kvartalsutgang skal aktivitetsrapporten for den bemannede undervannsoperasjonen sendes Oljedirektoratet. Erfaringsrapport: Ved utgangen av hvert kalenderår eller ved avslutningen av en bemannet undervannsoperasjon skal rapporten CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE AUTHORITIES Section 9 Application for consent Manned underwater operations are subject to the general provisions concerning consent set out in section 15 of the safety regulations. Section 10 Documentation The operator shall submit the following documentation to the Norwegian Petroleum Directorate: Activity report: The activity report on the manned underwater operation shall be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate within 30 days of the expiry of each quarter. Experience report: The report summarizing and evaluating the experience with equipment and procedures employed shall be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate at the end of

7 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 485 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 som summerer og vurderer erfaringer med utstyr og prosedyrer som er benyttet, sendes Oljedirektoratet. each calendar year or at the completion of a manned underwater operation. KAP IV TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC. IV-1 GENERELLE BESTEMMELSER 11 Generelle krav til virksomheten Planlegging mv som nevnt i 2 skal foregå i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av denne forskriften og i samsvar med anerkjente normer for øvrig. I veiledningen til denne forskriften er det vist til anerkjente normer som gir anvisning på hvordan forskriftens bestemmelser kan innfris. Dersom det velges alternative løsninger, skal det kunne dokumenteres at også disse løsningene innfrir forskriftens krav. Kombinasjoner av forskjellige anerkjente normer bør unngås. Dersom slike kombinasjoner likevel anses nødvendig, skal kombinasjonens kvalitet i forhold til helheten i den enkelte normen kunne dokumenteres. 12 Sikkerhetsmålsetting Så langt det er praktisk mulig skal utstyr og prosedyrer som benyttes ved bemannede undervannsoperasjoner, være slik at ingen enkeltfeil under bruk fører til unødig risiko for helseskade eller livstruende situasjoner for involvert personale. Dette prinsippet skal gjelde både for feiloperering og utstyrsfeil. Det skal således utføres analyser for å avdekke konsekvenser av enkeltfeil og feilrekker i og ved bruk av anlegg som har sikkerhetsmessig betydning ved bemannede undervannsoperasjoner. IV 2 KONSEPTVURDERING 13 Vurdering av utbyggingsløsninger I forbindelse med vurdering av utbyggingsløsninger skal operatøren også vurdere dem med hensyn til bruk av bemannede undervannsoperasjoner i alle faser av virksomheten. 14 Plan for gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner Med mindre det kan sannsynliggjøres at bemannede undervannsoperasjoner ikke er aktuelt i de ulike fasene av feltets levetid. skal det utarbeides en plan for hvordan slike operasjoner tenkes gjennomført. Der gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner medfører bruk av ny teknologi og nye prosedyrer skal operatøren utarbeide en plan for utvikling, prøving og innføring av den/dem. IV 3 TEKNISKE BESTEMMELSER 15 Tidlig varsling av unormale tilstander Anlegg som brukes ved bemannede undervannsoperasjoner, skal være tilrettelagt for tidlig varsling av unormale tilstander som har betydning for sikkerheten. Varsling skal være slik at kompenserende tiltak kan iverksettes før sikkerheten reduseres. IV-1 GENERAL PROVISIONS Section 11 General requirements to operations Planning etc. as mentioned in section 2 shall take place in accordance with requirements stipulated by or in pursuance of the present regulations and otherwise in accordance with recognized standards. In the guidelines to the present regulations, reference is made to recognized standards describing how the provisions of the regulations can be met. If alternative solutions are chosen, documentation to demonstrate that such solutions also comply with the requirements of the regulations shall be available. Combinations of different recognized standards should be avoided. If such combinations nevertheless are considered necessary, documentation regarding the quality of the combinations as opposed to the quality of the individual standards shall be available. Section 12 Safety objectives To the extent possible in practice, equipment and procedures employed during manned underwater operations shall be such as to ensure that no single failure during operation shall entail unnecessary health hazard or lifethreatening situations for the involved personnel. This principle shall apply to operational errors as well as to equipment failure. Accordingly, analyses shall be carried out in order to disclose the consequences of single failures and series of failures in and in the operation of plants which are of significance to the safety of manned underwater operations. IV 2 EVALUATION OF DEVELOPMENT CONCEPT Section 13 Evaluation of development alternatives In connection with evaluation of development alternatives the operator shall also include an evaluation of such alternatives with regard to the need for manned underwater operations in all phases of the activities. Section 14 Plan for implementation of manned underwater operations A plan specifying how manned underwater operations are intended to be carried out shall be prepared unless it can be demonstrated that it is unlikely that such operations will be implemented in the various phases during the lifetime of a field. When manned underwater operations entail the use of new technology and new procedures, the operator shall prepare a plan for the development, testing and introduction of such new technology and procedures. IV 3 TECHNICAL PROVISIONS Section 15 Early warning of abnormal conditions Plants used in manned underwater operations shall be designed to give early warning of abnormal conditions of significance to safety. Warnings shall be such as to allow implementation of measures to compensate for such conditions before safety is negatively affected.

8 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 486 Fastsatt av OD og HD 11. juni Prosjektering, fabrikasjon og bruk Anlegg og utstyr for bemannede undervannsoperasjoner skal prosjekteres, bygges og brukes i samsvar med kravene i denne forskriften, og i henhold til sikkerhetsnivåer som framgår av anerkjente normer. Kamre og dykkerklokker som personale befinner seg i skal være utstyrt slik at personalet kan overvåkes visuelt. Ved planlegging av nye anlegg for bemannede undervannsoperasjoner og ved modifikasjon av eksisterende anlegg, skal det tas hensyn til ny teknologi. 17 Dokumenter og spesifikasjoner Det skal dokumenteres at anlegg for bemannede undervannsoperasjoner er fabrikkert og funksjonstestet i henhold til kravene i denne forskriften og i henhold til den normen som er spesifisert. 18 Bruk av materialer (Opphevet) (Bestemmelsens innhold ivaretas av forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten av 8. mars 1995 (sam-forskriften) 33 Materialvalg) 19 Låsemekanisme Enhver trykksatt sluse, beholder eller tilhørende utstyr der åpning kan medføre fare for personale, skal sikres slik at uønsket trykkfall eller skade på personale ikke kan skje. 20 Kontrollrom Kontrollrom i anlegg for bemannede undervannsoperasjoner skal være ergonomisk og yrkeshygienisk utformet. Det skal i tillegg være utrustet slik at det kan føres effektiv kontroll med operasjonen. Det skal være mulig å utføre arbeid i kontrollrommet selv om det ikke er normal pustbar atmosfære i rommet. Det skal ikke forekomme utlufting av farlige mengder gass fra kammer eller gassanlegg i kontrollrom. 21 Gassforsyningsanlegg Gassforsyningsanlegget skal sikre riktig og tilstrekkelig gassforsyning under normal operasjon og i nødssituasjoner. Anlegget skal ha minimum to uavhengige forsyninger til bruker. Det skal videre være to uavhengige gassforsyninger til hver avdeling av kammerkompleks der personale kan oppholde seg dersom avdelingen kan isoleres med trykk. Gassforsyning til bruker skal kontinuerlig analyseres. Anlegget skal være merket i henhold til anerkjent norm. Merkingen bør vise gasstype og gassens strømningsretning. I rom der lekkasje fra gassforsyningsanlegget kan medføre fare skal det være deteksjonsutstyr som gir varsling slik at korrigerende tiltak kan iverksettes. Oksygen og gasser som er brann- og eksplosjonsfarlige skal lagres på egnet sted. Trykk på forsyningsliner fra lager skal være lavest mulig. Transportnett for disse gassene skal vies spesiell oppmerksomhet med tanke på virkninger av eventuelle lekkasjer. Gassblandinger der oksygen utgjør mer enn 25 prosent skal behandles som rent oksygen av hensyn til brann- og eksplosjonsfare. Section 16 Design fabrication and operation Plants and equipment used in manned underwater operations shall be designed, manufactured and operated in accordance with the requirements of the present regulations, and in conformity with safety levels set out in recognized standards. Chambers and diving bells in which personnel may be staying shall be equipped to allow visual monitoring of the personnel. In the planning of new plants for manned underwater operations and in the case of modification of existing plants. new technology shall be taken into consideration. Section 17 Documents and specifications Documentation shall be provided to show that facilities for manned underwater operations have been manufactured and function tested in accordance with the requirements of the present regulations and in accordance with the specified standard. Section 18 Use of materials (Repealed) (The provisions of this section are taken care of in regulations relating to systematic follow-up of the working environment in the petroleum activities of 8 March 1995 (the "sam-regulations") section 33 Choice of materials). Section 19 Locking mechanism Any pressurized lock container or appurtenant equipment under pressure where opening may entail danger to personnel shall be secured so that unintentional pressure drop or damage to personnel cannot occur. Section 20 Control room Control room in facilities for manned underwater operations shall be designed with due regard to principles of ergonomics and occupational hygiene. Furthermore it shall be equipped to allow efficient supervision of the operations. It shall be possible to carry out work in the control room even if there is no normal breathable atmosphere in the room. Airing of dangerous quantities of gas from chamber or gas plant shall never take place in the control room. Section 21 Gas supply installation The gas supply installation shall ensure correct and adequate gas supply during normal operation and in emergency situations. The installation shall have at least two independent sources of supply to the user. Furthermore there shall be two independent sources of gas supply to each section of chamber complex where people may be staying if the section may be isolated with pressure. The gas supply to user shall be subjected to continuous analysis. The installation shall be marked according to recognized standard. Such marking should indicate the type of gas and its flow direction. In spaces where leakage from the gas supply installation may entail danger detection equipment giving out warning shall be provided in order that corrective measures may be implemented. Oxygen and gases representing a fire or explosion hazard shall be stored in a suitable place. The pressure of supply pipelines from the place of storage shall be as low as possible. The routing of such gas lines shall be given special attention having regard to the effects of any possible leakage. Mixtures of gas where oxygen represents more than 25 per cent shall be treated as pure oxygen with regard to fire and explosion hazard.

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

KAPITTEL O - KABINBESETNING

KAPITTEL O - KABINBESETNING KAPITTEL O - KABINBESETNING JAR-OPS 1.988 (Se IEM OPS 1.988) Anvendelse JAR-OPS 1.988 (See IEM OPS 1.988) Applicability (a) Et kabinbesetningsmedlem er en person som er utpekt av luftfartsforetaket til

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2007 Ulykken som rystet offshorebransjen Side 6-9 Facing the facts on fatigue at sea Side 10-14 Welfare for safety at sea Side 22-23 Martha

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2013 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2013 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY 1 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE READMISSION OF PERSONS WITH UNAUTHORIZED STAY THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2006-2008 2006 2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16 Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 Avgitt til Finansdepartementet

Detaljer

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX KNX Metering er smart Smart Metering with KNX Innhold / Content KNX Metering er smart 4 KNX Metering is Smart KNX Metering spesifikasjon 8 Den verdensunike STANDARDEN for Smart Metering KNX Metering Specification

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Norges Skytterforbund

Norges Skytterforbund Norges Skytterforbund KVALIFISERINGS- OG SPONSORREGLER ANTI-DOPINGREGLER ALLE SKYTEGRENER Utgave 2013 ISSFs regler gjelder fra 1. januar 2013 Nasjonale dopingregler justert etter endringer 1.1.2011 Innhold

Detaljer