CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER"

Transkript

1 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet (nå Statens helsetilsyn) 11. juni 1990 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf 23 og 48, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985, jf Sosialdepartementets (nå Sosial- og helsedepartementet) delegeringsvedtak 5. september 1985, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kgl res 27. juni nr 3 jf 6. Sist endret 25. februar Regulations relating to manned underwater operations in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Directorate of Health (now the Norwegian Board of Health) 11 June 1990, issued pursuant to regulations relating to safety etc. laid down by Royal Decree of 28. June 1985 pursuant to sections 7, 23, and 48, cf delegation of authority made by the Royal Norwegian Ministry of Local Government 28 June 1985, cf delegation of authority made by the Royal Ministry of Social Affairs 5 September 1985, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities Section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf section 6. Last amended 25 February INNHOLD FORORD CONTENTS PREFACE KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS 1 Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelse Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser Section 1 Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provision Section 5 Entry into force and transitional provisions KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER II GENERAL PROVISION 6 Tilsynsmyndighet Pliktsubjekt Fravik Section 6 Supervisory authorities Section 7 Obligated party Section 8 Exemptions KAP III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL OVERSENDES MYNDIGHETENE CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATIONS TO BE SUBMITTED TO THE AUTHORITIES 9 Søknad om samtykke Dokumentasjon Section 9 Application for consent Section 10 Documentation KAP IV TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC IV-1 Generelle bestemmelser Generelle krav til virksomheten Sikkerhetsmålsetting IV-2 Konseptvurderinger Vurdering av utbyggingsløsninger Plan for gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner IV-1 General provisions Section 11 General requirements to operations Section 12 Safety objectives IV-2 Evaluation of development concept Section 13 Evaluation of development alternatives Section 14 Plan for implementation of manned underwater operations

2 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 480 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 IV-3 Tekniske bestemmelser Tidlig varsling av unormale tilstander Prosjektering, fabrikasjon og bruk Dokumenter og spesifikasjoner Bruk av materialer (Opphevet) Låsemekanisme Kontrollrom Gassforsyningsanlegg Kondisjoneringsanlegg Kommunikasjon Brannsikring Belysning (Opphevet) Støy Særlig om anlegg for metningsdykking Kammerkompleks Dykkerklokke Hyperbar evakueringsenhet Håndteringsanlegg Særlig om anlegg for overflateorientert dykking Kammerkompleks Våtklokke og dykkerkurv Håndteringsanlegg for våtklokke og dykkerkurv Særlig om monobare systemer Undervannsfarkost Håndteringsanlegg for undervannsfarkoster Særlig om undervannskammer (monobare og hyperbare anlegg) Undervannskammer Pusteutstyr Reservegassforråd Umbilical Termisk balanse Særlig om testing Vedlikehold Testing før bruk Testing av utstyr IV-4 Operasjonelle bestemmelser Spesielle plikter Operatør Entreprenørvirksomhet Lederfunksjonen på innretninger og skip Operasjonsledelse Skiftledelse Kammeroperasjonsledelse Arbeid under vann og opphold under trykk Teknisk arbeid Kvalifikasjoner Generelt Spesielle kvalifikasjoner Operasjonelle dokumenter Prosedyrer Dokumentstyring Operasjonslogg Sjekklister Opptak under operasjon IV-3 Technical provisions Section 15 Early warning of abnormal conditions Section 16 Design, fabrication and operation Section 17 Documents and specifications Section 18 Use of materials (Repealed) Section 19 Locking mechanism Section 20 Control room Section 21 Gas supply installations Section 22 Environmental control plant Section 23 Communication Section 24 Fire protection Section 25 Lighting (Repealed) Section 26 Noise Special provisions for saturation diving facilities Section 27 Chamber complex Section 28 Diving bell Section 29 Hyperbaric evaluation unit Section 30 Handling facility for diving bell Special provisions for surface oriented diving facility Section 31 Chamber complex Section 32 Wet bell and diving skip Section 33 Handling facility for wet bell and diving skip Special provisions for monobaric system Section 34 Submersible craft Section 35 Handling facility for submersible craft Special provisions for submerged habitat (monobaric and hyperbaric plants) Section 36 Submerged habitat Section 37 Breathing apparatus Section 38 Supply of sparegas Section 39 Umbilical Section 40 Thermic balance Special provisions for testing Section 41 Maintenance Section 42 Testing prior to operation Section 43 Testing of equipment IV-4 Operational provisions Particular duties Section 44 Operator Section 45 Contractor operations Section 46 Management on installations and ships Section 47 Operation management Section 48 Shift management Section 49 Operation management of chamber complex Section 50 Underwater tasks and personnel subjected to hyperbaric conditions Section 51 Technical work Qualifications Section 52 General Section 53 Special qualifications Operational documents Section 54 Procedures Section 55 Documentation Section 56 Operation logbook Section 57 Check lists Section 58 Recordings during operations

3 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 481 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Andre operasjonelle bestemmelser Pustegass Kompresjon, dekompresjon og behandling Termisk balanse Verneombud (Opphevet) Tidsbestemmelser Opphold på arbeidsdyp Tid mellom metningsperioder Klokkeløp Opphold i vann Tidsbegrensning for dykkeleder og overflateleder Operasjonstid for bemannet undervannsfarkost Tid i undervannskammer Døgnlig hvileperiode Observasjonstid etter endt dykkeoperasjon Operasjonelle tiltak Bemanning av kontrollrom Dypbegrensning Overflatetrykkammer Kontroll med dykkers umbilical Reservedykker Beredskapsdykker Operasjonell beredskap Lokalisering Lengde på dykkers umbilical Operasjon fra dynamisk posisjonert fartøy Operasjon med bemannet undervannsfarkost Other operational provisions Section 59 Breathing gas Section 60 Compression, decompression and treatment Section 61 Thermic balance Section 62 Safety delegate (Repealed) Provisions regarding time Section 63 Stays at working depth Section 64 Time between saturation periods Section 65 Bell run Section 66 Time in water Section 67 Time limit for diving supervisor and surface controller Section 68 Operation time for manned submersible craft Section 69 Time in submerged habitat Section 70 Daily rest period Section 71 Observation time following completed diving operation Operational measures Section 72 Manning of control room Section 73 Depth limitation Section 74 Surface compression chamber Section 75 Control of the diver s umbilical Section 76 Standby diver Section 77 Contingency diver Section 78 Operational contingency preparedness Section 79 Location of diving bell, submerged habtitat etc Section 80 Length of diver s umbilical Section 81 Operation from a dynamically positioned vessel Section 82 Operation with manned submersible craft KAP V HELSEMESSIGE FORHOLD CHAPTER V CONDITIONS RELATING TO HEALTH 83 Helseerklæring Helsetjeneste Helsetjenestens oppgaver Organisatoriske forhold. Dykkermedisinsk ansvarlig lege Hygieniske forhold Næringsmiddel- og drikkevannsforsyning Plan for medisinsk beredskap Plikt til medisinsk beredskap Avansert førstehjelp Vaktlegeordning Adgang til telekommunikasjon Section 83 Certificate of medical fitness Section 84 Health service Section 85 Duties of the health service Section 86 Organizational aspects. Responsible competent diving doctor Section 87 Hygienic arrangements Section 88 Food and wather supplies Section 89 Medical contingency plan Section 90 Mandatory medical contingency Section 91 Advanced first aid Section 92 Duty doctor arrangement Section 93 Access to telecommunication KAP VI KRAV TIL BEREDSKAP CHAPTER VI CONTINGENCY REQUIREMENTS 94 Beredskapsplan Hyperbar evakuering Beredskapsmessig trening Veileding til forskrift om bemannede undervannsoperasjoner mv Veiledning om kvalifikasjoner for personale tilknyttet bemannede undervannsoperasjoner Veiledning for spesifikasjon og operasjon av dynamiske posisjonerte dykkerfartøy Veiledning om vurdering av pusteutstyr til bruk ved bemannede undervannsoperasjoner Section 94 Contingency plan Section 95 Hyperbaric evacuation Section 96 Contingency training Guidelines to regulations relating to manned underwater operations etc Guidelines on qualifications for personnel engaged in manned underwater operations Guidelines for the specification and operation of dynamically positioned support vessels Guidelines for evaluation of breathing apparatus for use in manned underwater operations

4 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 482 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 FORORD Forskriftens formål er å gi bestemmelser om bemannede undervannsoperasjoner og å tilrettelegge for Oljedirektoratets og Statens helsetilsyns tilsyn med virksomheten. Til forskriften er det utarbeidet en supplerende veiledning. I tillegg er det utarbeidet: Veiledning om spesifikasjon og operasjon av dynamisk posisjonerte dykkefartøy. Veiledning om kvalifikasjoner for personale tilknyttet bemannede undervannsoperasjoner. Veiledning om ubemannet testing av pusteutstyr. Veiledningene har to funksjoner: De gir utfyllende kommentarer til forskriftsbestemmelsene. Der forskriften inneholder resultatorienterte krav, gir veiledningene eksempler på hvordan kravene kan oppfylles. Veiledningene er ikke juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre tekniske og operasjonelle løsninger enn dem som går fram av veiledningene velges, hvis det kan dokumenteres at løsningene innfrir kravene i forskriften. Det forutsettes likevel at forskrift og veiledninger ses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av de bestemmelsene som framgår av forskriften. PREFACE The purpose of the present regulations is to lay down provisions concerning manned underwater operations and to provide for supervision of the activities by the Norwegian Petroleum Directorate and the Norwegian Board of Health. Supplementary guidelines to the regulations have been prepared, in addition to the following: Guidelines on specification and operation of dynamically positioned diving vessels. Guidelines on qualifications for personnel engaged in manned underwater operations. Guidelines on unmanned testing of breathing apparatus. The guidelines have two functions: They provide supplementary comments to the provisions of the regulations. Where result oriented requirements are stipulated in the regulations, the guidelines provide examples of how such requirements may be fulfilled. The guidelines are not legally binding. Consequently they shall not constitute an obstacle to chosing other technical and operational solutions than those mentioned in the guidelines, if documentation can be provided to show that the solutions chosen fulfill the requirements of the regulations. The regulations and guidelines are still intended to be seen as a whole, to get the best possible understanding of the provisions stipulated in the regulations.

5 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 483 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Forskriftens formål er å etablere og opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå og å legge forholdene til rette for ivaretagelse av helsemessige forhold ved gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Formålet er videre å legge til rette for et hensiktsmessig tilsyn med virksomheten. 2 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten på områder som nevnt i sikkerhetsforskriften 2. 3 Definisjoner I denne forskriften betyr: Petroleumsloven: Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Sikkerhetsforskriften: Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Anerkjent norm: Veiledning, standard mv som innen et fagområde er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent, lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder, eventuelt dokumenterbare likeverdige løsninger. Bemannet undervannsoperasjon: Aktivitet der mennesker oppholder seg under vannflaten og/eller utsettes for forhøyet omgivende trykk. Dykkerklokke: Nedsenkbart kompresjonskammer konstruert for å kunne transportere personale mellom overflaten og arbeidsstedet ved et trykk på en atomsfære eller under forhøyet trykk. Dykkemedisin: Det faget i medisin som omhandler humanmedisinske problemstillinger knyttet til opphold under økt omgivelsestrykk. Dykkeoperasjon: Aktivitet der dykker er direkte utsatt for et forhøyet omgivende trykk. Helsetjeneste: Det personalet, de ressursene og den organisasjonen som er nødvendig for å ivareta helsemessige forhold ved bemannede undervannsoperasjoner. Kammerkompleks: Den delen av dykkeanlegg dykkere normalt bruker under metningsperioden, eller der dykkere oppholder seg under dekompresjon på overflaten ved overflateorientert dykking. Klokkeløp: Tiden mellom fra- og tilkopling av dykkerklokke fra/til kammerkompleks på overflaten når dykkerklokke blir benyttet til transport av dykkere til og fra arbeidsstedet. Operasjon med bemannet undervannsfarkost: Aktivitet der pilot og eventuelt mannskap vil oppholde seg under vannflaten ved et trykk på en atmosfære. Overflateorientert dykking: Dykkeoperasjon der dykker entrer og forlater vannet ved normalt omgivende trykk. Undervannskammer: Nedsenkbart kammer eller innretning plassert under havflaten og konstruert slik at personale kan arbeide der. Våtklokke: Plattform brukt til å senke og heve dykker til og fra arbeidsplass under vann. Den øvre delen inneholder en gasslomme med pustbar gass. Opphold på arbeidsdyp: Tid mellom fullført kompresjon, eventuelt første kompresjon dersom det skal foretas arbeid på flere trykknivå, og start av endelig dekompresjon. CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose The purpose of the present regulations is to establish and to maintain an adequate level of safety and to ensure that conditions are favourable with regard to health aspects when carrying out manned underwater operations in the petroleum activities. Further the purpose is to provide for suitable supervision of the activities. Section 2 Scope The present regulations are applicable to planning, organization and implementation of manned underwater operations in the petroleum activities with reference to the areas mentioned in section 2 of the safety regulations. Section 3 Definitions For the purpose of the present regulations, the following definitions shall apply: The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. The safety regulations: Regulations relating to safety in the petroleum activities. Royal Decree 27 June Recognized standard: Guidelines, standard and similar which within a specific field is internationally and/or nationally recognized; acts or regulations which are not directly applicable but which regulate corresponding or neighbouring areas; and approaches, possibly, which can be documented to be of equal validity. Manned underwater operation: Activity where humans stay below surface and/or are exposed to increased ambient pressure Diving bell: Submersible compression chamber designed for transport of personnel between the surface and the worksite at atmospheric pressure or under increased pressure. Diving medicine: The field of medicine dealing with the human medical aspects related to being exposed to increased ambient pressure. Diving operation: Activity where the diver is directly exposed to increased ambient pressure. Health service: The personnel, the resources and the organization required to ensure adequate health conditions during manned underwater operations. Chamber complex: That part of a diving plant which is normally used by divers during the saturation period, or where divers stay during decompression at the surface in the case of surface oriented diving. Bell run: The period of time between disconnection and reconnection of the diving bell from and to the surface chamber complex when a diving bell is used for transport of divers to and from the worksite. Operation with manned submersible vessel: Activity where pilot and crew if any will be positioned below surface at a pressure of one atmosphere. Surface oriented diving: Diving operation where the diver enters and leaves the water at normal ambient pressure. Submerged habitat: Submerged chamber or device positioned below surface and designed so as to allow personnel to work there. Wet bell: Platform used to lower and to bring up a diver to and from a worksite under water. The upper section contains a gas pocket of breathable gas. Stays at working depth: Period of time between completed compression, or first compression if work is to take place at several levels of pressure, and commencement of the final decompression.

6 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 484 Fastsatt av OD og HD 11. juni Straffebestemmelse Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av den, straffes etter petroleumsloven Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser a) Denne forskriften trer i kraft 1. januar b) Fra 1. januar 1991 oppheves midlertidige forskrifter for dykking på den norske kontinentalsokkel, fastsatt av Oljedirektoratet 1. juli 1978 med senere endringer, senest 1. april Vedtak fattet i medhold av ovennevnte midlertidige forskrifter for dykking på den norske kontinentalsokkel skal fortsatt gjelde inntil de eventuelt oppheves eller endres av Oljedirektoratet eller Helsedirektoratet innen respektive myndighetsområder. Section 4 Penal provision Intentional or negligent violation of the present regulations or decisions made in pursuance thereof, shall be punishable according to the petroleum Act section Section 5 Entry into force and transitional provisions a) The present regulations enter into force on 1 January 1991 b) As of the same date provisional regulations for diving on the Norwegian continental shelf, issued by the Norwegian Petroleum Directorate 1 July 1978 as subsequently amended, and last on 1 April 1980, are repealed. Decisions made in pursuance of the provisional regulations shall continue to be applicable until such time as they may be repealed or amended by the Norwegian Petroleum Directorate or the Directorate of Health for the applicable areas of authority. KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER 6 Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i eller vedtak fattet i medhold av denne forskriften blir overholdt, med unntak av kapittel V der Statens helsetilsyn er tilsynsmyndighet. 7 Pliktsubjekt Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomhet etter denne forskrift 2, skal sikre at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av forskriften, blir etterlevd. Operatøren plikter i tillegg å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenør eller underentreprenør, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskrift. 8 Fravik Oljedirektoratet og Statens helsetilsyn kan fravike denne forskriften innen sine ansvarsområder dersom særlige forhold tilsier det. Fravik skal gis skriftlig. CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authorities The Norwegian Petroleum Directorate shall supervise the compliance of the provisions laid down in or pursuant to the present regulations, with the exception of Chapter V, for which the Norwegian Board of Health is the supervisory authority. Section 7 Obligated party The operator and any other party participating in petroleum activities according to section 2 of these regulations shall ensure that provisions contained in or issued pursuant to these regulations are complied with. In addition the operator is obliged to see to it that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors or subcontractors, complies with the provisions contained in or issued pursuant to these regulations. Section 8 Exemptions The Norwegian Petroleum Directorate and the Norwegian Board of Health may exempt from the present regulations within their respective areas of authority if special circumstances call for such exemption. Any exemption shall be confirmed in writing. KAP III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL OVERSENDES MYNDIGHETENE 9 Søknad om samtykke Bemannede undervannsoperasjoner er underlagt de generelle samtykkebestemmelsene som framgår av sikkerhetsforskriften Dokumentasjon Operatøren skal oversende Oljedirektoratet følgende dokumentasjon: Aktivitetsrapport: Innen 30 dager etter kvartalsutgang skal aktivitetsrapporten for den bemannede undervannsoperasjonen sendes Oljedirektoratet. Erfaringsrapport: Ved utgangen av hvert kalenderår eller ved avslutningen av en bemannet undervannsoperasjon skal rapporten CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE AUTHORITIES Section 9 Application for consent Manned underwater operations are subject to the general provisions concerning consent set out in section 15 of the safety regulations. Section 10 Documentation The operator shall submit the following documentation to the Norwegian Petroleum Directorate: Activity report: The activity report on the manned underwater operation shall be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate within 30 days of the expiry of each quarter. Experience report: The report summarizing and evaluating the experience with equipment and procedures employed shall be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate at the end of

7 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 485 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 som summerer og vurderer erfaringer med utstyr og prosedyrer som er benyttet, sendes Oljedirektoratet. each calendar year or at the completion of a manned underwater operation. KAP IV TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC. IV-1 GENERELLE BESTEMMELSER 11 Generelle krav til virksomheten Planlegging mv som nevnt i 2 skal foregå i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av denne forskriften og i samsvar med anerkjente normer for øvrig. I veiledningen til denne forskriften er det vist til anerkjente normer som gir anvisning på hvordan forskriftens bestemmelser kan innfris. Dersom det velges alternative løsninger, skal det kunne dokumenteres at også disse løsningene innfrir forskriftens krav. Kombinasjoner av forskjellige anerkjente normer bør unngås. Dersom slike kombinasjoner likevel anses nødvendig, skal kombinasjonens kvalitet i forhold til helheten i den enkelte normen kunne dokumenteres. 12 Sikkerhetsmålsetting Så langt det er praktisk mulig skal utstyr og prosedyrer som benyttes ved bemannede undervannsoperasjoner, være slik at ingen enkeltfeil under bruk fører til unødig risiko for helseskade eller livstruende situasjoner for involvert personale. Dette prinsippet skal gjelde både for feiloperering og utstyrsfeil. Det skal således utføres analyser for å avdekke konsekvenser av enkeltfeil og feilrekker i og ved bruk av anlegg som har sikkerhetsmessig betydning ved bemannede undervannsoperasjoner. IV 2 KONSEPTVURDERING 13 Vurdering av utbyggingsløsninger I forbindelse med vurdering av utbyggingsløsninger skal operatøren også vurdere dem med hensyn til bruk av bemannede undervannsoperasjoner i alle faser av virksomheten. 14 Plan for gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner Med mindre det kan sannsynliggjøres at bemannede undervannsoperasjoner ikke er aktuelt i de ulike fasene av feltets levetid. skal det utarbeides en plan for hvordan slike operasjoner tenkes gjennomført. Der gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner medfører bruk av ny teknologi og nye prosedyrer skal operatøren utarbeide en plan for utvikling, prøving og innføring av den/dem. IV 3 TEKNISKE BESTEMMELSER 15 Tidlig varsling av unormale tilstander Anlegg som brukes ved bemannede undervannsoperasjoner, skal være tilrettelagt for tidlig varsling av unormale tilstander som har betydning for sikkerheten. Varsling skal være slik at kompenserende tiltak kan iverksettes før sikkerheten reduseres. IV-1 GENERAL PROVISIONS Section 11 General requirements to operations Planning etc. as mentioned in section 2 shall take place in accordance with requirements stipulated by or in pursuance of the present regulations and otherwise in accordance with recognized standards. In the guidelines to the present regulations, reference is made to recognized standards describing how the provisions of the regulations can be met. If alternative solutions are chosen, documentation to demonstrate that such solutions also comply with the requirements of the regulations shall be available. Combinations of different recognized standards should be avoided. If such combinations nevertheless are considered necessary, documentation regarding the quality of the combinations as opposed to the quality of the individual standards shall be available. Section 12 Safety objectives To the extent possible in practice, equipment and procedures employed during manned underwater operations shall be such as to ensure that no single failure during operation shall entail unnecessary health hazard or lifethreatening situations for the involved personnel. This principle shall apply to operational errors as well as to equipment failure. Accordingly, analyses shall be carried out in order to disclose the consequences of single failures and series of failures in and in the operation of plants which are of significance to the safety of manned underwater operations. IV 2 EVALUATION OF DEVELOPMENT CONCEPT Section 13 Evaluation of development alternatives In connection with evaluation of development alternatives the operator shall also include an evaluation of such alternatives with regard to the need for manned underwater operations in all phases of the activities. Section 14 Plan for implementation of manned underwater operations A plan specifying how manned underwater operations are intended to be carried out shall be prepared unless it can be demonstrated that it is unlikely that such operations will be implemented in the various phases during the lifetime of a field. When manned underwater operations entail the use of new technology and new procedures, the operator shall prepare a plan for the development, testing and introduction of such new technology and procedures. IV 3 TECHNICAL PROVISIONS Section 15 Early warning of abnormal conditions Plants used in manned underwater operations shall be designed to give early warning of abnormal conditions of significance to safety. Warnings shall be such as to allow implementation of measures to compensate for such conditions before safety is negatively affected.

8 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 486 Fastsatt av OD og HD 11. juni Prosjektering, fabrikasjon og bruk Anlegg og utstyr for bemannede undervannsoperasjoner skal prosjekteres, bygges og brukes i samsvar med kravene i denne forskriften, og i henhold til sikkerhetsnivåer som framgår av anerkjente normer. Kamre og dykkerklokker som personale befinner seg i skal være utstyrt slik at personalet kan overvåkes visuelt. Ved planlegging av nye anlegg for bemannede undervannsoperasjoner og ved modifikasjon av eksisterende anlegg, skal det tas hensyn til ny teknologi. 17 Dokumenter og spesifikasjoner Det skal dokumenteres at anlegg for bemannede undervannsoperasjoner er fabrikkert og funksjonstestet i henhold til kravene i denne forskriften og i henhold til den normen som er spesifisert. 18 Bruk av materialer (Opphevet) (Bestemmelsens innhold ivaretas av forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten av 8. mars 1995 (sam-forskriften) 33 Materialvalg) 19 Låsemekanisme Enhver trykksatt sluse, beholder eller tilhørende utstyr der åpning kan medføre fare for personale, skal sikres slik at uønsket trykkfall eller skade på personale ikke kan skje. 20 Kontrollrom Kontrollrom i anlegg for bemannede undervannsoperasjoner skal være ergonomisk og yrkeshygienisk utformet. Det skal i tillegg være utrustet slik at det kan føres effektiv kontroll med operasjonen. Det skal være mulig å utføre arbeid i kontrollrommet selv om det ikke er normal pustbar atmosfære i rommet. Det skal ikke forekomme utlufting av farlige mengder gass fra kammer eller gassanlegg i kontrollrom. 21 Gassforsyningsanlegg Gassforsyningsanlegget skal sikre riktig og tilstrekkelig gassforsyning under normal operasjon og i nødssituasjoner. Anlegget skal ha minimum to uavhengige forsyninger til bruker. Det skal videre være to uavhengige gassforsyninger til hver avdeling av kammerkompleks der personale kan oppholde seg dersom avdelingen kan isoleres med trykk. Gassforsyning til bruker skal kontinuerlig analyseres. Anlegget skal være merket i henhold til anerkjent norm. Merkingen bør vise gasstype og gassens strømningsretning. I rom der lekkasje fra gassforsyningsanlegget kan medføre fare skal det være deteksjonsutstyr som gir varsling slik at korrigerende tiltak kan iverksettes. Oksygen og gasser som er brann- og eksplosjonsfarlige skal lagres på egnet sted. Trykk på forsyningsliner fra lager skal være lavest mulig. Transportnett for disse gassene skal vies spesiell oppmerksomhet med tanke på virkninger av eventuelle lekkasjer. Gassblandinger der oksygen utgjør mer enn 25 prosent skal behandles som rent oksygen av hensyn til brann- og eksplosjonsfare. Section 16 Design fabrication and operation Plants and equipment used in manned underwater operations shall be designed, manufactured and operated in accordance with the requirements of the present regulations, and in conformity with safety levels set out in recognized standards. Chambers and diving bells in which personnel may be staying shall be equipped to allow visual monitoring of the personnel. In the planning of new plants for manned underwater operations and in the case of modification of existing plants. new technology shall be taken into consideration. Section 17 Documents and specifications Documentation shall be provided to show that facilities for manned underwater operations have been manufactured and function tested in accordance with the requirements of the present regulations and in accordance with the specified standard. Section 18 Use of materials (Repealed) (The provisions of this section are taken care of in regulations relating to systematic follow-up of the working environment in the petroleum activities of 8 March 1995 (the "sam-regulations") section 33 Choice of materials). Section 19 Locking mechanism Any pressurized lock container or appurtenant equipment under pressure where opening may entail danger to personnel shall be secured so that unintentional pressure drop or damage to personnel cannot occur. Section 20 Control room Control room in facilities for manned underwater operations shall be designed with due regard to principles of ergonomics and occupational hygiene. Furthermore it shall be equipped to allow efficient supervision of the operations. It shall be possible to carry out work in the control room even if there is no normal breathable atmosphere in the room. Airing of dangerous quantities of gas from chamber or gas plant shall never take place in the control room. Section 21 Gas supply installation The gas supply installation shall ensure correct and adequate gas supply during normal operation and in emergency situations. The installation shall have at least two independent sources of supply to the user. Furthermore there shall be two independent sources of gas supply to each section of chamber complex where people may be staying if the section may be isolated with pressure. The gas supply to user shall be subjected to continuous analysis. The installation shall be marked according to recognized standard. Such marking should indicate the type of gas and its flow direction. In spaces where leakage from the gas supply installation may entail danger detection equipment giving out warning shall be provided in order that corrective measures may be implemented. Oxygen and gases representing a fire or explosion hazard shall be stored in a suitable place. The pressure of supply pipelines from the place of storage shall be as low as possible. The routing of such gas lines shall be given special attention having regard to the effects of any possible leakage. Mixtures of gas where oxygen represents more than 25 per cent shall be treated as pure oxygen with regard to fire and explosion hazard.

9 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 487 Fastsatt av OD og HD 11. juni Kondisjoneringsanlegg Hver del av et anlegg for bemannede undervannsoperasjoner som personale kan oppholde seg i skal ha eller være tilknyttet primærog sekundæranlegg for vedlikehold av riktig og ensartet atmosfære. 23 Kommunikasjon Det skal være to uavhengige hovedanlegg for effektiv kommunikasjon mellom personale som deltar i bemannede undervannsoperasjoner og operasjonskontrollen. Det skal videre finnes et alternativt anlegg for kommunikasjon mellom personale som arbeider under vann og operasjonsledelsen. Dette anlegget skal være uavhengig av hovedkommunikasjonsanleggene. 24 Brannsikring Anlegg for bemannede undervannsoperasjoner skal ha brannslukningsutstyr som dekker hele anlegget. Utstyret skal ha kapasitet til å slukke branner som kan oppstå. Videre skal anlegget være beskyttet slik at personale som deltar i operasjonen kan bringes i sikkerhet. 25 Belysning (Opphevet) (Bestemmelsens innhold ivaretas av forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten av 8. mars 1995 (sam-forskriften) 43 Belysning) 26 Støy Støyeksponering skal være lavest mulig og under det nivået som kan redusere sikkerheten under operasjonen. Bruk av utstyr som reduserer muligheten for muntlig kommunikasjon skal holdes på et minimum. Section 22 Environmental control plant Each section of a plant used in manned underwater operation inside of which personnel may be staying, shall have or be connected to a primary and a secondary facility maintaining correct and uniform atmosphere. Section 23 Communication There shall be two independent main installations for efficient communication between personnel engaged in manned underwater operations and the operation control room. Furthermore an alternative facility for communication between personnel working below surface and the operation management shall be provided. This facility shall be independent of the main communication installations. Section 24 Fire protection Facilities for manned underwater operations shall have fire fighting equipment capable of covering the entire plant. The equipment shall have adequate capacity to put out fires that may occur. Furthermore the facility shall be protected so that personnel engaged in the operation may be brought to safety. Section 25 Lighting (Repealed) (The provisions of this section are taken care of in regulations relating to systematic follow-up of the working environment in the petroleum activities of 8 March 1995 (the "sam-regulations") section 43 Lighting) Section 26 Noise Exposure to noise shall be as low as possible and below the level that may represent a reduction in the safety of the ope-ration. The use of equipment reducing the possibility for oral communication shall be kept at a minimum. SÆRLIG OM ANLEGG FOR METNINGSDYKKlNG 27 Kammerkompleks Kammerkomplekset skal tilfredsstille behovet den enkelte dykkeren har for ligge- og sitteplass, individuell belysning og vanlig personlig komfort. Kammerkomplekset skal ha en innvendig høyde over dørk på minimum 200 centimeter (målt midt i kammeret) og skal ha et innvendig volum på 4 kubikkmeter per person. Kammerkomplekset skal innrettes slik at dykkere som har hvileperiode ikke forstyrres unødig. Det skal være mulig å sluse personale og forsyninger inn og ut. Kammerkomplekset skal være konstruert slik at det er enkelt å rengjøre. Kammerkomplekset skal innrettes slik at dykkere kan evakueres i henhold til kravene i denne forskriften. Rørgjennomføringer til kammerkomplekset skal kunne stenges av på begge sider av kammerveggen når rørbruddet kan medføre uakseptabelt trykkfall. Kammeret skal være utstyrt med tilstrekkelig antall pustemasker. Utåndingsgassen skal kunne føres ut av kammeret. 28 Dykkerklokke Dykkerklokkens innredning gassforsyningspaneler og utstyr skal være ergonomisk riktig utformet. SPECIAL PROVISIONS FOR SATURATION DIVING FACILITIES Section 27 Chamber complex The chamber complex shall provide the individual diver with the required space to lie down and to sit as well as adequate individual lighting and normal personal comfort. The inside height of the chamber complex shall be no less than 200 centimeters over the deck plates (measured in the middle of the chamber), and the inside volume of the chamber complex shall be at least 4 cubic meters per person. The chamber complex shall be designed to allow divers having rest periods not to be unnecessarily disturbed. It shall be possible to transfer personnel and provisions in and out of the chamber complex. The chamber complex shall also be designed for simplicity of cleaning. The chamber complex shall be designed to allow divers to be evacuated in accordance with the provisions of the present regulations. Pipe penetrations to the chamber complex shall be capable of being closed at both sides of the chamber wall when the pipe fracture may lead to an unacceptable drop in pressure. The chamber shall be provided with a sufficient number of breathing masks. It shall be possible to conduct the expired gases out of the chamber. Section 28 Diving bell The fitting out of the diving bell, its gas supply panels and its equipment shall be designed according to ergonomic principles.

10 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 488 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Dykkerklokker beregnet for to dykkere skal ha et innvendig volum på minimum 4,5 kubikkmeter. Dykkerklokker beregnet for flere dykkere skal ha et ekstra innvendig volum på 1,5 kubikkmeter per dykker ut over to. Dykkerklokken skal ha utstyr som ivaretar livsviktige funksjoner i situasjoner når primærforsyning ikke er tilgjengelig. Åpningen i dykkerklokken for inn- og utstigning på arbeidsdyp skal være slik at en fullt utstyrt dykker kan stige inn og ut mest mulig uhindret. Rørgjennomføringer til dykkerklokken skal kunne stenges av på begge sider av kammerveggen når rørbruddet kan medføre uakseptabelt trykkfall. Dykkerklokken skal ha hensiktsmessig utstyr til å bringe en bevisstløs eller skadet dykker inn i dykkerklokken for å kunne yte førstehjelp. Dykkerklokken skal ha et utvendig panel for nødtilkopling av blant annet gass, varme og kommunikasjon. Koplinger skal være i henhold til anerkjent norm. 29 Hyperbar evakueringsenhet Anlegg for metningsdykking skal ha utstyr til forsvarlig evakuering av alle dykkere under trykk. Evakueringsenheten skal kunne opprettholde et akseptabelt miljø inntil personalet er brakt i sikkerhet. Det akseptable miljøet skal kunne holdes i minimum 72 timer. Miljøet i trykkammeret skal kunne kontrolleres fra utsiden og det skal være mulig å sluse materiell inn og ut. Evakueringsenheten skal ha eget framdriftsanlegg som skal kunne fungere i minimum 72 timer. Den skal også ha utstyr for muntlig kommunikasjon med andre fartøyer. Evakueringsenheten skal minimum ha utstyr for mottak av gass varme og kommunikasjon. Tilkoplinger skal være i henhold til anerkjent norm. 30 Håndteringsanlegg for dykkerklokke Håndteringsanlegg for dykkerklokke skal bestå av følgende delanlegg: a) hovedhåndteringsanlegg b) alternativt håndteringsanlegg Hovedhåndteringsanlegg skal ha kapasitet til å håndtere dykkerklokken ved normal operasjon under klokkeløpet. Alternativt håndteringsanlegg skal ha kapasitet til å bringe klokken tilbake til overflaten og i posisjon for kopling til kammerkomplekset. Klokkehåndteringsanlegget skal være sikret mot ukontrollert utrusing ved svikt i anlegget. Konstruksjonslasten for anlegg skal beregnes ut fra maksimale statiske og dynamiske belastninger som kan forventes under gitte maksimale operasjonsgrenser. Den skal være minimum 2 ganger maksimal statisk last. Hovedløftewire skal være beregnet med en sikkerhetsfaktor på minimum 3,3 i forhold til maksimal konstruksjonslast. Ved krysshaling skal utstyret for det oppfylle samme krav til styrke som det øvrige håndteringsanlegget. Umbilical skal håndteres av et anlegg som er forenlig med det anlegget som håndterer dykkerklokken. SÆRLIG OM ANLEGG FOR OVERFLATEORIENTERT DYKKING 31 Kammerkompleks Personale utstyr og forsyninger skal kunne bringes inn og ut av kammerkomplekset på en forsvarlig måte. Kammerkompleks skal ha en innvendig diameter på minimum 180 centimeter. Kammerkomplekset skal være utstyrt med køyer for det antall personer som skal benytte kammerkomplekset. Diving bells intended for two divers shall have an inside volume of at least 4.5 cubic meters. Diving bells intended for more than two divers shall have an extra inside volume of 1.5 cubic meters per diver in excess of two. The diving bell shall contain equipment which will ensure vital functions in situations when the primary supply is not available. The opening for entry into and exit from the diving bell at operation depth shall be such as to ensure as unobstructed passage as possible for a fully equipped diver. Pipe penetrations to the bell shall be capable of being closed at both sides of the chamber wall when the pipe fracture may lead to an unacceptable drop in pressure. The diving bell shall be adequately equipped to bring an unconscious or injured diver into the bell in order to perform first aid. The diving bell shall have an outside panel for emergency connections including gas heat and communication. Connectors shall be in accordance with recognized standard. Section 29 Hyperbaric evacuation unit Facilities for saturation diving shall have equipment for adequate evacuation of all divers under pressure. The evacuation unit shall be capable of maintaining an acceptable environment until the personnel can be brought to safety. It shall be possible to maintain such acceptable environment for a minimum of 72 hours. The environment in the compression chamber shall be controllable from the outside and it shall be possible to lock materiel in and out. The evacuation unit shall have its own propulsion facility which shall be capable of functioning for at least 72 hours. It shall further contain equipment for oral communication with other craft. The evacuation unit shall as a minimum be equipped to receive gas heat and communication. Connectors shall be in accordance with recognized standard. Section 30 Handling facility for diving bell Handling facility for diving bell shall consist of the following parts: a) main handling system b) alternative handling system The main handling system shall have capacity to handle the diving bell in normal operation during the bell run. The alternative handling system shall have capacity to bring the bell back to the surface and in position to be connected to the chamber complex. The bell handling facility shall be secured against uncontrolled payout as a result of technical failure of the system. The design load for a plant shall be calculated on the basis of maximum static and dynamic loads which may be expected under specified maximum operational limits. It shall be at least twice the maximum static load. The main lifting wire shall be calculated using a safety factor of at least 3.3 related to the maximum design load. In the case of crosshauling such equipment shall fulfill the same requirements to strength as the rest of the handling system. Umbilical shall be handled by a system compatible with the system handling the diving bell. SPECIAL PROVISIONS FOR SURFACE ORIENTED DIVING FACILITY Section 31 Chamber complex It shall be possible to bring personnel, equipment and provisions safely into and out of the chamber complex. The inside diameter of a chamber complex shall be at least 180 centimeters. The chamber complex shall be provided with bunks for the number of persons intended to use the complex.

11 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 489 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Rørgjennomføringer til kammer skal kunne stenges av på begge sider av kammerveggen når rørbruddet kan medføre uakseptabelt trykkfall. Kammeret skal være utstyrt med tilstrekkelig antall pustemasker. Utåndingsgassen skal kunne føres ut av kammeret. 32 Våtklokke og dykkerkurv Våtklokke og dykkerkurv skal ha nødvendig størrelse og utrustning for det antallet dykkere som skal bemanne de. De skal videre ha utstyr for håndtering av bevisstløs eller skadet dykker. Våtklokke og dykkerkurv skal ha et medbrakt gasslager til bruk i nødssituasjoner. Gasslageret skal være så stort at dykkere som bruker av det kan bringes i sikkerhet. Våtklokke og dykkerkurv skal videre ha utstyr til nødvendig lokal kontroll og registrering av viktige parametrer for en sikker operasjon. 33 Håndteringsanlegg for våtklokke og dykkerkurv Håndteringsanlegg for våtklokke og dykkerkurv skal tilfredsstille de kravene som gjelder for håndteringsanlegg for dykkerklokke. Pipe penetrations to the bell shall be capable of being closed at both sides of the chamber wall when the pipe fracture may lead to an unacceptable drop in pressure. The chamber shall be provided with a sufficient number of breathing masks. It shall be possible to conduct the expired gas out of the chamber. Section 32 Wet bell and diving skip Wet bell and diving skip shall be of adequate size and be equipped to cater for the number of divers intended to mann them. Further they shall be equipped for handling unconscious or injured divers. Wet bell and diving skip shall have an on-board supply of gas for use in emergency situations. The gas supply shall be adequate to allow divers who use it to be brought to safety. Furthermore wet bell and diving skip shall be equipped for necessary local control and registration of essential parameters to ensure a safe operation. Section 33 Handling facility for wet bell and diving skip Handling facility for wet bell and diving skip shall comply with the requirements applicable to handling facility for diving bell. SÆRLIG OM MONOBARE SYSTEMER 34 Undervannsfarkost Undervannsfarkoster skal ha utstyr til overvåking av parametrer som er viktige for en sikker operasjon. Alle gjennomføringer i skrog skal være utstyrt med avstengningsmuligheter. Nødanlegget i undervannsfarkosten skal være dimensjonert for å opprettholde livsviktige funksjoner til det er antatt at personale er brakt i sikkerhet. Den antatte tiden skal være minimum 48 timer. 35 Håndteringsanlegg for undervannsfarkost Håndteringsanlegg for undervannsfarkoster skal som hovedregel tilfredsstille de kravene som gjelder for hovedhåndteringsanlegg for dykkerklokker. SÆRLIG OM UNDERVANNSKAMMER (MONOBARE OG HYPERBARE ANLEGG) 36 Undervannskammer Det skal være mulig å komme personale i undervannskammer til unnsetning selv om normal adkomst ikke kan brukes. Undervannskamre skal være utstyrt med tilstrekkelig antall pustemasker. Rørgjennomføringer til de delene av undervannskammeret som personale kan oppholde seg i skal kunne avstenges både fra utsiden og innsiden og være slik at brudd i rørsystem ikke medfører uakseptable trykkendringer. Undervannskamre skal ha utstyr til å ivareta livsviktige funksjoner når primærforsyninger ikke er tilgjengelige. Disse funksjonene skal være tilgjengelige inntil personale er brakt i sikkerhet, minimum 48 timer. Undervannskamre skal ha et utvendig panel for nødtilkopling av blant annet gass, varme og kommunikasjon. Koplinger skal være i henhold til anerkjent norm. SPECIAL PROVISIONS FOR MONOBARIC SYSTEMS Section 34 Submersible craft Submersible craft shall be equipped for the monitoring of parameters significant to a safe operation. All penetrations of the hull shall be equipped with shut off valves. The emergency facility of the subersible craft shall be dimensioned to maintain vital functions until it is assumed that the personnel has been brought to safety. The assumed time shall be at least 48 hours. Section 35 Handling facility for submersible craft Handling facility for submersible craft shall as a general rule comply with the requirements applicable to the main handling system for diving bells. SPECIAL PROVISIONS FOR SUBMERGED HABITAT (MONOBARIC AND HYPERBARIC PLANTS) Section 36 Submerged habitat It shall be possible to rescue personnel from a submerged habitat even if the normal access cannot be used. Submerged habitat shall be equipped with an adequate number of breathing masks. Pipe penetrations to the sections of the submerged habitat where personnel may be staying shall be possible to close both from the outside and from the inside and shall be such as to ensure that fractures in the piping system will not entail unacceptable pressure variations. The submerged habitat shall be equipped to maintain vital functions when primary supplies are not available. These functions shall be available until the personnel has been brought to safety, and for a minimum of 48 hours. Submerged habitat shall have an outside panel for emergency connections including gas, heat and communication. Connectors shall be in accordance with recognized standard.

12 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 490 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 SÆRLIG OM PERSONLIG UTSTYR 37 Pusteutstyr Pusteutstyr skal være slik konstruert at bruker raskt kan få tilgang til medbrakt reservegassforråd. Pusteutstyr skal ha individuell dokumentasjon som angir utstyrshistorikk og utstyrstatus. Pusteutstyr skal tilfredsstille minimumskravene til yteevne for pusteutstyr som skal brukes under vann, og skal testes etter anerkjente normer for testing av slikt pusteustyr. 38 Reservegassforråd Ved svikt i normal gasstilførsel skal personalet ha tilgang til et reservegassforråd. Dette forrådet skal kunne gi personalet pustegass til det har nådd et større forråd. Ved dykkeoperasjoner skal reservegassforrådet gi pustegass i minimum 10 minutter, beregnet etter standard forbruk. 39 Umbilical For å ha effektiv kontroll med operasjonen, skal umbilical som normalt forbinder personalet med en lineholder, være sammensatt slik at den sikrer personalet nødvendige forsyninger og sørger for nødvendig informasjonsoverføring. Umbilical skal videre være så sterk at personale som er forbundet til den, kan bringes i sikkerhet. Forsynings- og informasjonsliner skal ikke utsettes for belastninger som kan medføre svikt under operasjon. 40 Termisk balanse Anlegg for bemannede undervannsoperasjoner skal ha utstyr til å opprettholde termisk balanse hos personale som deltar i operasjonen. Der slikt utstyr ikke finnes, skal det kunne treffes tiltak som kompenserer for dette. SPECIAL PROVISIONS FOR PERSONAL EQUIPMENT Section 37 Breathing apparatus Breathing apparatus shall be designed so that the user may have quick access to a bailout supply of spare gas. Breathing apparatus shall have individual documentation providing information on the history and the status of the equipment. Breathing apparatus shall satisfy the minimum requirements to performance for underwater breathing apparatus and shall be tested according to recognized standards for testing of such breathing apparatus. Section 38 Supply of spare gas In the event of failure in the normal gas supply the personnel shall have access to a supply of spare gas. This supply shall be able to provide the personnel with breathing gas until a larger supply has been reached. During diving operations the spare gas supply shall be capable of providing breathing gas for a minimum of 10 minutes, based on standard consumption. Section 39 Umbilical In order to maintain effective control during operations, the umbilical which normally provides connection between the personnel and a tender shall be designed so that it will ensure necessary supplies to the personnel and also provide necessary transmission of communication. Furthermore umbilical shall be sufficiently strong to allow personnel connected to it to be brought to safety. Supply and information lines shall not be subjected to loads which may entail failure during operations. Section 40 Thermic balance Facilities for manned underwater operations shall be equipped to maintain thermal balance of personnel engaged in the operation. If such equipment is not available, it shall be possible to introduce measures to compensate for this. SÆRLIG OM TESTlNG 41 Vedlikehold Anlegg for bemannede undervannsoperasjoner skal vedlikeholdes i henhold til et vedlikeholdsprogram. Programmet skal være basert på prosjektering, konstruksjon og bruk. Prøvebetingelser for komponenter og anlegg skal være spesifisert i vedlikeholdsprogrammet. 42 Testing før bruk På anlegg for bemannede undervannsoperasjoner skal alle komponenter som brukes eller som kan brukes under normal operasjon og i nødssituasjoner funksjonstestes. 43 Testing av utstyr Komponenter og anlegg for bemannede undervannsoperasjoner skal testes under fabrikasjon og bruk i henhold til de anerkjente normer anlegget er konstruert etter. Dersom det ved rutinemessig visuell inspeksjon avdekkes forhold som kan svekke kvaliteten av anlegget skal det utføres ytterligere undersøkelser. Korrigerende tiltak skal gjennomføres for å sikre at anlegget er av god kvalitet. SPECIAL PROVISIONS FOR TESTING Section 41 Maintenance Facilities for manned underwater operations shall be main-tained in accordance with a maintenance programme. This programme shall be based on design, construction and ope-ration. Test conditions for components and facility shall be spe-cified in the maintenance programme. Section 42 Testing prior to operation At facilities for manned underwater operations a functional test shall be carried out on all components that are used or that may be used during normal operation and in emergency situations. Section 43 Testing of equipment Components and facilities for manned underwater operations shall be tested during fabrication and operation in accordance with the recognized standards to which the facility has been designed. If a routine, visual inspection should disclose conditions that may reduce the quality of the facility, further inspection shall be carried out. Corrective measures shall be taken in order to ensure adequate quality of the facility.

13 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 491 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 IV 4 OPERASJONELLE BESTEMMELSER SPESIELLE PLIKTER 44 Operatør Operatøren plikter å påse at alle bemannede undervannsoperasjoner planlegges og utføres i henhold til kravene i denne forskriften. Operatøren plikter videre å legge fram en overordnet beskrivelse av bemannede undervannsoperasjoner. Beskrivelsen skal være retningsgivende for alle bemannede undervannsoperasjoner som operatøren er ansvarlig for. 45 Entreprenørvirksomhet Entreprenørvirksomhet skal gjennomføres på en forsvarlig måte. Ved utførelse av entreprenørvirksomhet skal personale gis opplæring i det arbeidet som skal utføres. En rådgivende lege skal være knyttet til entreprenørvirksomhet. Ansvar og kommunikasjonslinjer til personalet skal gå klart fram av organisasjonskartene. 46 Lederfunksjonen på innretninger og skip Det skal sikres at andre aktiviteter ikke medfører fare for dem som deltar i undervannsoperasjonen. Videre skal det sørges for at informasjon om forhold som kan ha innvirkning på sikkerheten, gis til operasjonsledelse og skiftledelse. 47 Operasjonsledelse Det skal sikres at operasjoner blir utført i henhold til gjeldende prosedyrer, lover og forskrifter. Det skal påses at personale er kvalifisert og kjent med hvilke prosedyrer, lover og forskrifter som gjelder for operasjonen. 48 Skiftledelse Det skal sikres at det føres effektiv kontroll med den bemannede undervannsoperasjonen. Det skal påses at nødvendig utstyr er tilgjengelig og at prosedyrer, lover og forskrifter blir fulgt. Dersom disse betingelsene ikke er til stede, skal operasjonen avbrytes. 49 Kammeroperasjonsledelse Det skal sørges for at kammerkomplekset betjenes på en forsvarlig måte. Personale skal gjøres kjent med gjeldende prosedyrer, lover og forskrifter, og det skal påses at disse følges. 50 Arbeid under vann og opphold under trykk Arbeid under vann og opphold under trykk skal bare finne sted dersom personale anser seg skikket og finner at sikkerheten er ivaretatt. Arbeid skal utføres i henhold til prosedyrer som skal sikre at operasjonen utføres forsvarlig. 51 Teknisk arbeid Teknisk arbeid ved installering vedlikehold og reparasjon av utstyr som benyttes i operasjonen skal foregå på en sikker måte. Når slikt arbeid utføres skal operativ ledelse holdes løpende orientert om status til det tekniske anlegget. IV 4 OPERATIONAL PROVISIONS PARTICULAR DUTIES Section 44 Operator The operator has a duty to ensure that all manned underwater operations are planned and carried out in accordance with the requirements of the present regulations. The operator is further required to produce a general description of manned underwater operations. This description shall constitute a standard for all manned underwater operations for which the operator is responsible. Section 45 Contractor operations All operations performed by contractors shall be carried out in a safe and proper manner. When operations are performed by contractors, instruction with regard to the work to be performed shall be given to the personnel. Operations performed by contractors shall be subject to an arrangement with a consultant medical practitioner. Organizational lines of responsibility and communication for personnel shall be clearly set out in the organization charts. Section 46 Management on installations and ships It must be ensured that other activities will not endanger those who are engaged in the underwater operation. Furthermore it must be ensured that information concerning matters that may affect safety is passed on to the operation management and to the shift management. Section 47 Operation management It must be ensured that operations are carried out in accordance with applicable procedures, laws and regulations. It must also be ensured that the personnel is qualified and that they are familiar with what procedures, laws and regulations that are applicable for the operation. Section 48 Shift management It must be ensured that the manned underwater operation is effectively supervised. It must be ensured that the necessary equipment is available and that procedures, laws and regulations are complied with. If these conditions are not met the operation shall be suspended. Section 49 Operation management of chamber complex The safe and proper operation of the chamber complex must be ensured. Personnel must be made familiar with applicable procedures laws and regulations and it must be ensured that the applicable procedures laws and regulations are complied with. Section 50 Underwater task and personnel subjected to hyperbaric conditions Underwater work may only be carried out and personnel may only be subjected to hyperbaric conditions if such personnel consider themselves fit and find the safety conditions adequate. Work is to be carried out in accordance with practices and procedures to ensure safe and proper operations. Section 51 Technical work Technical work during installation maintenance and repair of equipment used in the operation shall be carried out in accordance with safe practices. When such work is performed the operation management shall be kept continually informed of the status of the technical installation.

14 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 492 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 KVALIFIKASJONER 52 Generelt Personale som deltar i bemannede undervannsoperasjoner skal ha fått opplæring i og være kvalifisert for det arbeidet det blir satt til å utføre. Kvalifikasjoner skal vedlikeholdes og oppdateres. De skal også kunne dokumenteres. 53 Spesielle kvalifikasjoner Personale som utfører arbeid i tilknytning til bemannede undervannsoperasjoner og som har innflytelse på sikkerheten under operasjonen skal være kvalifisert i henhold til anerkjente normer. Personale som skal utføre klokkedykking eller overflateorientert dykking skal ha gyldig sertifikat. QUALIFICATIONS Section 52 General Personnel engaged in manned underwater operations shall have undergone instruction in and be qualified for the work they are asked to perform. Qualifications shall be maintained and kept up to date. Furthermore it must be possible to provide documentation for qualifications. Section 53 Special qualifications Personnel performing work in connection with manned underwater operations affecting safety during the operations shall be qualified in accordance with recognized standards. Personnel required to perform bell diving or surface oriented diving shall be in posession of a valid certificate. OPERASJONELLE DOKUMENTER 54 Prosedyrer Operatøren skal påse at det blir utarbeidet operasjonsprosedyrer som sikrer at den bemannede undervannsoperasjonen utføres i henhold til gjeldende regler. 55 Dokumentstyring Dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre operasjonen forsvarlig herunder lover og forskrifter skal være oppdatert og lett tilgjengelig på operasjonsstedet. 56 Operasjonslogg Ved bemannede undervannsoperasjoner skal alle opplysninger som er relevante for operasjonen registreres i en operasjonslogg. Loggen skal signeres av den som leder operasjonen, og oppbevares i minst 2 år fra siste registrering av den som driver undervannsentreprenørvirksomhet. 57 Sjekklister Sjekklister skal brukes som et hjelpemiddel for å sikre at operasjonen kan igangsettes og gjennomføres på en sikker måte. Sjekklister skal benyttes for å kontrollere viktige funksjoner og utstyr som må være til stede. Bruk av sjekklister skal bekreftes i operasjonsloggen. 58 Opptak under operasjon Ved enhver bemannet undervannsoperasjon skal det gjøres opptak av kommunikasjon og eventuelt visuelle opptak av operasjonen. I tilfelle av ulykker nestenulykker eller andre alvorlige hendelser skal opptak bevares og gjøres tilgjengelig ved senere undersøkelser. ANDRE OPERASJONELLE BESTEMMELSER 59 Pustegass Partialtrykk av komponentene som utgjør pustegassen skal holdes innenfor sikre grenser ved systematiske tiltak. Forurensing i pustegassen skal holdes på lavest mulig nivå. Den skal ligge under de øvre grensene som er gitt i anerkjente normer. 60 Kompresjon dekompresjon og behandling Ved dykkeoperasjoner skal det benyttes kompresjons- og dekompresjonsprosedyrer som sikrer at operasjonen kan gjennomføres forsvarlig. Prosedyrer for behandling av eventuell trykkfallsyke skal ta hensyn til den dekompresjonsprosedyren som anvendes. OPERATIONAL DOCUMENTS Section 54 Procedures The operator shall ensure that operation procedures are drawn up which ensure that the manned underwater operation is carried out in accordance with applicable regulations. Section 55 Documentation Documentation necessary for the safe implementation of the operation including laws and regulations shall be kept up to date and easily accessible at the diving location. Section 56 Operation logbook During manned underwater operations all data relevant to the operation shall be recorded in an operation logbook. The log shall be signed by the person in charge of the operation and shall be kept for at least 2 years after the last entry by the underwater contractor. Section 57 Check list Check lists shall be used as a means of securing the safe initiation and implementation of the operation. Check lists shall be used to check vital functions and equipment that must be present. The use of check lists shall be confirmed in the operation logbook. Section 58 Recordings during operations Recordings of communication and if applicable visual recordings of the operation shall be made during every manned underwater operation. In the event of accidents near accidents or other serious incidents recordings shall be kept and made available for later examination. OTHER OPERATIONAL PROVISIONS Section 59 Breathing gas Partial pressure of components making up the breathing gas shall be kept within safe limits by systematic measures. Impurities in the breathing gas shall be kept at a minimum level. It shall be kept below the maximum limits stipulated in recognized standards. Section 60 Compression decompression and treatment Compression and decompression procedures ensuring the safe implementation of the operation shall be used in diving operations. Procedures for treatment of possible decompression sickness shall take into account decompression procedure employed.

15 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 493 Fastsatt av OD og HD 11. juni Termisk balanse Det skal treffes tiltak for å sikre at personale som deltar i bemannede undervannsoperasjoner skal kunne opprettholde termisk balanse innenfor sikre grenser. 62 Verneombud (Opphevet) (Bestemmelsen innhold ivaretas av arbeidsmiljøloven kap VII Verneombud, arbeidsmiljøutvalg, verne- og helsepersonale) TIDSBESTEMMELSER 63 Opphold på arbeidsdyp Opphold på arbeidsdyp skal ved metningsdykking ned til grense for dypdykking ikke overstige 14 døgn. Ved dypdykking skal opphold på arbeidsdyp ikke overstige 10 døgn. 64 Tid mellom metningsperioder Tiden mellom metningsperioder skal minst være lik varigheten av foregående metningsperiode. Ved dypdykking skal tiden mellom metningsperioder være minst to ganger siste metningsperiode. 65 Klokkeløp Ved dykking ned til grense for dypdykking skal klokkeløp ikke overskride 8 timer. Ved dypdykking skal klokkeløp ikke overskride 6 timer. 66 Opphold i vann Sammenhengende og totalt opphold for dykker i vann skal i en 12- timers periode ikke overskride 4 timer ved dykking ned til grense for dypdykking. Ved dypdykking skal denne tiden ikke overskride 3 timer. 67 Tidsbegrensning for dykkeleder og overflateleder Den som har den direkte kommunikasjonen med personale som arbeider under vann skal ikke utføre denne funksjonen i mer enn 4 timer sammenhengende. Total tid for denne funksjonen skal være begrenset oppad til 8 timer i en 12 timers periode. 68 Operasjonstid for bemannet undervannsfarkost Undervannsfarkoster som er bemannet med en person skal maksimalt ha operasjonstid i vann på 6 timer. Undervannsfarkoster som er bemannet med mer enn en person skal maksimalt ha operasjonstid i vann på 8 timer. For større autonome undervannsfarkoster vil maksimal arbeidsperiode om bord være avhengig av farkostens egenart. Døgnlige rutiner skal følge bestemmelser i denne forskriften. 69 Tid i undervannskammer Tiden fra personale forlater overflaten til det er tilbake skal ikke overskride 8 timer. Dersom personale må benytte pustemaske skal personalet etter 4 timer ha pause i en atmosfære det ikke er nødvendig å bruke maske i. Section 61 Thermic balance Measures shall be taken to ensure that personnel engaged in manned underwater operations shall be able to maintain thermic balance within safe limits. Section 62 Safety delegate (Repealed) (The provisions of this section are taken care of in the Working Environment Act, chapter VII Safety delegates, working environment committies, safety and health personell) PROVISIONS REGARDING TIME Section 63 Stays at working depth Stays at working depths shall in the case of saturation diving down to the limit for deep diving not exceed 14 days. In the case of deep diving the stay at working depth shall not exceed 10 days. Section 64 Time between saturation periods The time between saturation periods shall be at least equal to the duration of the preceding saturation period. In the case of deep diving the time between saturation periods shall be at least twice the duration of the last saturation period. Section 65 Bell run In the case of diving down to the limit for deep diving the bell run shall not exceed 8 hours. In the case of deep diving the bell run shall not exceed 6 hours. Section 66 Time in water Continuous and total time in water for a diver shall in the course of a 12 hour period not exceed 4 hours in the case of diving down to the limit of deep diving. In the case of deep diving the time limit shall not exceed 3 hours. Section 67 Time limit for diving supervisor and surface controller The person in direct communication with personnel working under water shall not carry out this function for more than 4 hours continuously. Total time for this function shall be limited upwards to 8 hours in the course of a 12 hour period. Section 68 Operation time for manned submersible craft Submersible craft manned by one person shall have a maximum operation time in the water of 6 hours. Submersible craft manned by more than one person shall have a maximum operation time in the water of 8 hours. In the case of larger autonomous submersible craft the maximum working period on board will depend on the individual properties of the craft. Daily routines shall comply with the provisions of the present regulations. Section 69 Time in submerged habitat The time span from a person leaves the surface until he is back shall not exceed 8 hours. If personnel must use a breathing mask such personnel shall after 4 hours have a break in an atmosphere that does not require the use of a breathing mask.

16 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 494 Fastsatt av OD og HD 11. juni Døgnlig hvileperiode I en 24-timers periode skal det inngå en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 12 timer for personale som har sitt arbeid under vann eller som arbeider under forhøyet omgivende trykk. Arbeidsog hvileperioder skal spesifiseres i en skiftplan og legges til faste tider på døgnet. Overflatepersonale som utfører funksjoner av sikkerhetsmessig betydning for den bemannede undervannsoperasjonen skal ha minst 8 timer sammenhengende hvileperiode i en 24 timers periode. 71 Observasjonstid etter endt dykkeoperasjon Etter avsluttet metningsperiode skal dykkere ha umiddelbar tilgang til terapeutisk rekompresjon i minimum 24 timer. Ved overflateorientert dykking skal dykkere ha umiddelbar tilgang til terapeutisk rekompresjon i minimum 12 timer etter endt dekompresjon. OPERASJONELLE TILTAK 72 Bemanning av kontrollrom Under operasjon skal det til enhver tid være minst to kvalifiserte personer til stede i kontrollrom som ivaretar sikkerhetsmessige funksjoner ved gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner. 73 Dypbegrensning Overflateorientert dykking skal ikke utføres til større dyp enn 50 meter. Ved dykking dypere enn 20 meter skal det normalt benyttes våtklokke eller dykkerkurv. Unntaksvis kan det dykkes uten våtklokke eller dykkerkurv når det ikke er praktisk mulig å benytte dem. Ved dykking dypere enn 50 meter skal det benyttes dykkerklokke. 74 Overflatetrykkammer Ved alle overflateorienterte dykkeoperasjoner skal trykkammer være klargjort. Dykkeren skal ved overflatedekompresjon kunne nå største dyp i kammeret innenfor de tidsrammene som gjelder. 75 Kontroll med dykkers umbilical En lineholder skal til enhver tid føre kontroll med dykkerens umbilical. Dersom dykkerens umbilical utgjør den direkte forbindelsen til overflaten, skal lineholder være slik plassert at han har nødvendig oversikt og kontrollmulighet til å utføre sine oppgaver som lineholder. 76 Reservedykker Dersom dykkeren er på større dyp enn 20 meter skal reservedykker være plassert på tilnærmet det dykkedypet i vann som er utgangspunkt for dykket. Ved mindre dykkedyp kan reservedykker være plassert på overflaten. Reservedykker skal være klar til å assistere dykker umiddelbart. 77 Beredskapsdykker Ved enhver dykkeoperasjon skal det være utpekt beredskapsdykker. Nødvendig utstyr skal være klart til bruk. Section 70 Daily rest period A continuous work free period of at least 12 hours shall be included in any 24 hour period for personnel working under water or working under increased ambient pressure. Work and rest periods shall be specified in a shift program and shall be planned at regular hours. Surface personnel carrying out functions of significance to the safety of the manned underwater operation, shall have at least 8 hours continuous rest period during the course of a 24 hour period. Section 71 Observation time following completed diving operation After completed saturation period divers shall have immediate access to therapeutic recompression for a minimum of 24 hours. In the case of surface oriented diving divers shall have immediate access to therapeutic recompression for a minimum of 12 hours following completed decompression. OPERATIONAL MEASURES Section 72 Manning of control room During operation there shall at all times be at least two qualified persons present in the control room who shall attend to the safety related functions during implementation of manned underwater operations. Section 73 Depth limitation Surface oriented diving shall not be carried out at depths exceeding 50 meters. When the diving depth exceeds 20 meters a wet bell or diving skip shall normally be used. In exceptional cases diving can take place without wet bell or skip when it is impracticable to use them. In the case of diving at depths exceeding 50 meters, a diving bell shall be used. Section 74 Surface compression chamber For all surface oriented diving operations there shall be a compression chamber ready for use. It shall be possible for the diver to reach maximum depth in the chamber within the applicable time limits. Section 75 Supervision of the diver s umbilical The diver s umbilical shall at all times be under the supervision of a tender. If the diver s umbilical constitutes the direct connection with the surface the tender shall be located in a position to ensure the necessary general view and control in order to execute the functions as a tender. Section 76 Standby diver If the diver is operating at greater depth than 20 meters a standby diver shall be located at the approximate diving depth in water which is the starting point for the dive. At depths less than 20 meters the standby diver may be located at the surface. The standby diver shall be ready to give immediate assistance to the diver. Section 77 Contingency diver During every diving operation a contingency diver shall be designated. Necessary equipment shall be ready for use.

17 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 495 Fastsatt av OD og HD 11. juni Operasjonell beredskap Dykkerklokke undervannskammer og undervannsfarkost skal være utstyrt slik at personale i nødstilfeller kan opprettholde livsviktige funksjoner, til det kan forventes at personalet er brakt i sikkerhet. På operasjonsstedet skal det være midler som kan brukes i nødssituasjoner for å assistere dykkerklokke. undervannskammer og undervannsfarkost på dyp. 79 Lokalisering Dykkerklokke, undervannskammer, undervannsfarkost eller andre anlegg som personale befinner seg i under vann, skal kunne lokaliseres i alle faser av normal operasjon og i nødssituasjoner. 80 Lengde på dykkers umbilical Dykkerens umbilical skal ikke være lengre enn det som er nødvendig til enhver tid. Normalt skal lengden på umbilical begrenses til 29 meter. Ved dokumentert behov for lengre umbilical kan lengden økes til maksimalt 45 meter. 81 Operasjon fra dynamisk posisjonert fartøy Ved operasjon fra dynamisk posisjonert fartøy skal de spesielle farene som dette kan medføre, vurderes. 82 Operasjon med bemannede undervannsfarkoster Bemannede undervannsfarkoster skal være utstyrt i samsvar med den planlagte operasjonstiden. Tiltak som er nødvendig for å bringe personale i sikkerhet i nødssituasjoner, skal være truffet. Section 78 Operational contingency preparedness Diving bell submerged habitat and submersible craft shall be equipped to ensure that personnel can maintain vital functions in emergency situations, until such time as it may be assumed that the personnel has been brought to safety. Means shall be available at the operation site to assist a diving bell, submerged habitat and submersible craft at diving depths in emergency situations. Section 79 Location of diving bell, submerged habitat etc. It shall be possible to locate diving bell, submerged habitat, submersible craft or other facilities in which personnel may be staying under water, in all phases of normal operation and in emergency situations. Section 80 Lengt of diver s umbilical The length of the diver s umbilical shall be confined to what is necessary at any given time. Normally the length of the umbilical shall not exceed 29 meters. If the need for a longer umbilical is documented, the length may be increased to a maximum of 45 meters. Section 81 Operation from a dynamically positioned vessel In the case of operation from a dynamically positioned vessel, the particular hazards connected with such operation shall be considered. Section 82 Operation with manned submersible craft Manned submersible craft shall be equipped according to planned operation time. Necessary measures in order to bring the personnel to safety in emergency situations shall have been taken. KAP V HELSEMESSIGE FORHOLD 83 Helseerklæring Personale som deltar i bemannede undervannsoperasjoner, skal ha gyldig erklæring fra lege om at han/hun, i samsvar med forskrift fastsatt av Statens helsetilsyn, er funnet helsemessig skikket til dette ut fra en sikkerhetsmessig vurdering av om vedkommende utgjør en fare for seg selv eller andre på grunn av sin helsetilstand. 84 Helsetjeneste Til bemannede undervannsoperasjoner skal det knyttes en helsetjeneste som ivaretar helsemessige forhold i virksomheten. En lege skal ha det medisinsk-faglige ansvar for helsetjenesten (dykkemedisinsk faglig ansvarlig lege, jf 86). Forhold som omhandlet i denne forskrift, som kan ha helsemessig betydning, skal forelegges dykkemedisinsk faglig ansvarlig til vurdering. 85 Helsetjenestens oppgaver Helsetjenesten skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivareatt ved bemannede undervannsoperasjoner og medvirke til å føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes, se 12 Sikkerhetsmålsetting. Helsetjenesten skal delta i planlegging og prosjektering for å forebygge mulige helseskadelige effekter ved bemannede undervannsoperasjoner. Den skal foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak og bidra til å iverksette slike tiltak så tidlig som mulig. Helsetjenesten skal overvåke helsetilstanden til de som deltar i bemannede undervannsopeasjoner, samt de relevante faktorer som CHAPTER V CONDITIONS RELATING TO HEALTH Section 83 Certificate of medical fitness Personnel engaged in diving operations shall have a valid certificate from a medical practitioner confirming that he/she, in compliance with regulations issued by the Norwegian Board of Health, has been found medically fit for this based on an evaluation of whether the medical condition of the person in question represents a danger to him/herself or to others. Section 84 Health service For manned underwater operations there shall be a liaison arrangement with a health service attending to health related aspects of the operations. A medical practitioner shall have the professional, medical responsibility for the health service (responsible competent diving doctor, cf section 86). Any conditions covered by the present regulations which may be of medical significance, shall be referred to the responsible competent diving doctor for assessment. Section 85 Duties of the health service The health service shall contribute to proper attention being given to health aspects during manned underwater operations, and shall contribute to seeing that the provisions of the present regulations are complied with, cf section 12 Safety objectives. The health service shall take part in planning and engineering in order to prevent possible harmful effects on health due to manned underwater operations. It shall encourage health promoting and preventive measures and shall contribute to the implementation of such measures at the earliest possible time.

18 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 496 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 kan ha innvirkning på helsetilstanden. Administrativt og annet personale i virksomheten skal holdes løpende orientert om relevante erfaringer fra overvåkingen. Slike erfaringer skal dessuten omtales i den årlige erfaringsrapport, jf 10. Helsetjenesten skal se til at det foreligger en hensiktsmessig plan for medisinsk beredskap etter Organisatoriske forhold. Dykkermedisinsk faglig ansvarlig lege Helsetjenestens virksomhet skal organiseres slik at den er medisinsk forsvarlig, og slik at den er selvstendig og uavhengig overfor andre i medisinsk-faglige spørsmål. Helsetjenesten skal ha en organisatorisk plassering, rapporteringslinjer og adgang til informasjon som gjør det mulig for den å utføre de oppgaver som er nevnt i denne forskrift. Det skal være en lege med medisinsk-faglig ansvar for helsetjenesten ved bemannede undervannsoperasjoner. For å kunne ha et slikt ansvar må legen overfor Statens helsetilsyn kunne dokumentere at han eller hun har tilstrekkelig teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring for oppgaven. Legen må ha mer enn fem års legepraksis etter autorisasjon og kunne dokumentere erfaring i dykkemedisin svarende til minst to årsverk. Dokumentasjon sendes Statens helsetilsyn før legen første gang påtar seg slikt ansvar, samt ellers når Statens helsetilsyn krever det. 87 Hygieniske forhold Det skal være et system for personlig hygiene og forsvarlig renhold av anlegg og utstyr ved bemannede undervannsoperasjoner. Det skal så langt mulig legges til grunn anerkjente normer for hygieniske forhold. 88 Næringsmiddel- og drikkevannsforsyning Personale som deltar i bemannede undervannsoperasjoner, skal sikres forsvarlig næringsmidde, herunder drikkevannsforsyning. Ved metningsdykking skal dykkernes ernæring og væskebalanse gis spesiell oppmerksomhet. Produksjon, behandling og frambud av næringsmiddel, herunder drikkevann, skal være i samsvar med de krav som til enhver tid stilles av helsemyndighetene. Drikkevannet i kamrene skal være like godt beskyttet mot forurensing og ellers ha samme kvalitet som det øvrige drikkevann om bord. Varmt vann til oppvarming av dykker i sjøen skal ha mikrobiologisk tilfredsstillende kvalitet. 89 Plan for medisinsk beredskap Før bemannede undervannsoperasjoner igangsettes, skal operatøren påse at det er utarbeidet en plan for å redde liv og begrense skadevirkningen av eventuelle medisinske katastrofer, ulykkes- og faresituasjoner eller sykdom. Beredskapsplanen skal blant annet beskrive hvordan en hyperbar evakuering skal gjøres, hvordan personalet skal bringes til overflatetrykk, og hvordan kvalifisert medisinsk behandling skal kunne gis til personale inntil de er brakt til overflatetrykk. Planen skal beskrive hvordan øvelser skal gjennomføres for å kunne møte en ulykkes- eller faresituasjon på forsvarlig måte. The health service shall monitor the medical condition of persons participating in manned underwater operations, as well as the relevant factors that affect their health. The administration and other personnel engaged in the activities shall be kept up to date on relevant experience gained from this monitoring. Such experience shall moreover be included in the annual experience report, cf. Section 10. The health service shall see to that a suitable medical contingency plan is drawn up in accordance with section 89. Section 86 Organizational aspects. Responsible competent diving doctor The activities of the health service shall be organized so that it is safe and proper from a medical point of view, and so that it remains free and independent in relation to others with regard to professional matters of diving medicine. The organizational position of the health service shall ensure such lines of reporting and access to information as will enable it to carry out the tasks assigned to the health service according to the present regulations. A diving doctor shall be medically responsible for the health service during manned underwater operations. In order to be able to take on such responsibility the doctor must be able to provide documentation to the Norwegian Board of Health that he or she has an adequate theoretical background and practical experience suitable for the task. The doctor must have more than five years practice after authorization and must be able to provide documentation for experience in diving medicine corresponding to at least two years work. Such documentation shall be submitted to the Norwegian Board of Health prior to the doctor raking on such responsibility for the first time, and otherwise at any other time when this may be required by the Norwegian Board of Health. Section 87 Hygienic arrangements An arrangement for personal hygiene and adequate cleaning of plants and equipment shall be provided for manned underwater operations. To the extent possible recognized standards for hygienic arrangements shall be applied. Section 88 Food and water supplies An adequate supply of food and drinking water shall be ensured for personnel engaged in manned underwater operations. In the case of saturation diving particular attention shall be given to the nutrition and fluid balance of the divers. The manufacture, handling and marketing of nutrients and drinking water shall comply with the requirements at any time applicable as laid down by the national health authorities. The drinking water in the chambers shall have the same degree of protection against contamination and impurities and shall otherwise maintain the same quality as other drinking water on board. Heated water used for keeping a diver warm in the sea shall be of satisfactory quality with regard to microbiological properties. Section 89 Medical contingency plan Prior to the commencement of manned underwater operations, the operator shall ensure that a plan has been drawn up to save lives and to limit the harmful effects in the event of any medical fatalities, accidents, hazardous situations or illness. This contingency plan shall include a description of the procedures of hyperbaric evacuation, of how to bring the personnel to surface pressure, and of how qualified medical treatment can be given to the personnel until they are brought to surface pressure. The plan shall give a description of the drills to be carried out in order to be able to meet an accident or a hazardous situation adequately.

19 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 497 Fastsatt av OD og HD 11. juni Plikt til medisinsk beredskap Helsetjenestens virksomhet skal være tilpasset de forhold beredskapsplanen omtaler. Medisinske forbruksvarer skal til enhver tid være tilgjengelige. Det skal gjennomføres øvelser som nevnt i siste ledd i 89. Tidspunkt for slike øvelser skal kunne dokumenteres. 91 Avansert førstehjelp En syk eller skadet person skal kunne ytes avansert førstehjelp av annen person som befinner seg på samme trykknivå. Ledende personale og et tilstrekkelig antall dykkere og annet personale som deltar i bemannede undervannsoperasjoner, skal være kvalifisert til å utføre avansert førstehjelp og håndtere utstyr og legemidler. Dykkemedisinsk faglig ansvarlig lege har ansvaret for opplæring i førstehjelp. 92 Vaktlegeordning Før bemannede undervannsoperasjoner igangsettes skal operatøren ved avtale eller på annen måte sikre at det i tilfeller av sykdom eller skade er mulig å rådføre seg med lege som har kompetanse til å yte dykkemedisinsk behandling. For å kunne ha ansvar for dykkemedisinsk behandling må legen overfor Statens helsetilsyn kunne dokumentere at han eller hun er skikket for oppgaven og har tilstrekkelig teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring. Legen må kunne: a) arbeide under forhøyet omgivende trykk, b) ha mer enn tre års legepraksis etter autorisasjon, derav erfaring i dykkemedisin svarende til minst ett årsverk, c) ha 60 timer relevant teoriopplæring i dykkemedisin. Relevant dokumentasjon sendes Statens helsetilsyn før legen første gang påtar seg slikt ansvar, samt ellers når Statens helsetilsyn krever det. Vilkårene etter annet ledd gjelder ikke for leger som i egenskap av spesialister må behandle pasienter under forhøyet omgivende trykk. For disse leger kan Statens helsetilsyn fastsette spesielle vilkår. 93 Adgang til telekommunikasjon Operasjonsledelsen og eventuell annen person som yter avansert førstehjelp, skal ha prioritert og uhindret adgang til hensiktsmessig telekommunikasjon med behandlende lege eller annen nødvendig fagkompetanse. Section 90 Mandatory medical contingency The activities of the health service shall be adapted to the conditions outlined in the medical contingency plan. Necessary medical supplies shall be available at all times. Drills as mentioned in the last paragraph of section 89 shall be carried out. It shall be possible to provide documentation concerning the times when such drills took place. Section 91 Advanced first aid It shall be possible to provide advanced first aid to a person who is ill or injured by another person at the same pressure level. Administrative personnel and a sufficient number of divers and other personnel engaged in manned underwater operations shall be qualified to carry out advanced first aid and to handle equipment and medical remedies. The responsible competent diving doctor is responsible for first aid instruction. Section 92 Duty doctor arrangement Prior to the commencement of manned underwater operations the operator shall by way of agreement or otherwise ensure that it is possible in cases of illness or injury to consult a doctor who is competent to give diving medical treatment. In order to assume responsibility for diving medical treatment, the doctor must be able to provide documentation to the Norwegian Board of Health to the effect that he or she is competent to perform this task and has adequate theoretical background and practical experience. The doctor must: a) be able to work under increased ambient pressure, b) have more than three years experience as a medical practitioner after authorization, including experience from diving medicine corresponding to at least one year s work. c) have undergone 60 hours of relevant theoretical instruction in diving medicine. Relevant documentation shall be submitted to the Norwegian Board of Health prior to the first time the doctor assumes such responsibility, and otherwise whenever the Norwegian Board of Health may require it. The conditions stipulated in the second paragraph are not applicable to doctors who in their capacity as specialists are required to treat patients under increased ambient pressure. In the case of such doctors, special conditions may be stipulated by the Norwegian Board of Health. Section 93 Accress to telecommunication The operation management and any other person performing advanced first aid shall have priority and unimpeded access to suitable telecommunication with the responsible doctor or with any other necessary professionally competent person. KAP VI KRAV TIL BEREDSKAP 94 Beredskapsplan Før bemannede undervannsoperasjoner igangsettes skal operatøren påse at det er utarbeidet en plan for hvordan det er planlagt å begrense skadevirkningen i ulykkes- og faresituasjoner. Beredskapsplanen skal blant annet inneholde en organisasjonsplan som viser ansvarsforhold og rapporteringslinjer, og en beskrivelse av utstyr og prosedyrer. CHAPTER VI CONTINGENCY REQUIREMENTS Section 94 Contingency plan Prior to the commencement of manned underwater operations the operator shall ensure that an contingency plan specifying the intended measures to limit the harmful effects of any accidents or hazardous situations, has been drawn up. This contingency plan shall include an organization plan showing the lines of responsibility and reporting, as well as a description of equipment and procedures.

20 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 498 Fastsatt av OD og HD 11. juni Hyperbar evakuering Alle dykkere under trykk skal kunne evakueres til et sikkert sted i en nødsituasjon. Beredskapsplanen skal blant annet beskrive hvordan en hyperbar evakuering skal utføres og hvordan personer skal bringes til overflatetrykk. 96 Beredskapsmessig trening Ved planlegging av en bemannet undervannsoperasjon skal behovet for beredskapsmessig trening kartlegges. Før start av operasjoner skal deltakerne gjennomføre et treningsprogram i henhold til kartlagte behov. Operatøren er ansvarlig for å påse at et høyt beredskapsnivå opprettholdes. Section 95 Hyperbaric evacuation In the event of an emergency, it shall be possible to evacuate all divers under pressure to a safe place. The contingency plan shall include a description of the procedure of hyperbaric evacuation, and of how to bring the persons to surface pressure. Section 96 Contingency training At the planning stage of a manned underwater operation, the requirements for contingency training shall be assessed. Prior to the commencement of the operations, the participants shall undergo a training programme in accordance with the requirements set out in the assessment. The operator is responsible for ensuring that a high level of contingency preparedness is maintained.

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse... 313 Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584 Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i 583 Fastsatt av OD og 4. desember 1990. Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i. Fastsatt av Oljedirektoratet 4. desember 1990 i medhold

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 73 Fastsatt av OD 8. januar 1991 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 8. januar 1991 i medhold av

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv... 287 Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. med hjemmel i lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 10-18. Regulations relating to safety in the petroleum activities. Laid down by Royal

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601 Forskrift om 599 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Forskrift om. Fastsatt av Oljedirektoratet 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf kap VIII, jf kap I, II

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten (sam-forskriften) 403 Fastsatt av OD 8. mars 1995 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell...

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell... 955 Forskrift om hygieniske forhold m v for innretninger i. Fastsatt av Sosialdepartementet og Helsedirektoratet 17. juni 1991 med hjemmel i 57 i lov nr 11 av 22. mars 1985 om petroleumsvirksomhet jf 23

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992 231 Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. november 1992 i medhold av lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v 2 nr 3 første -

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel:

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-2. Rapportens tittel: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postbob 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nntec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 26-94 Revisjon nr: I Dato: Prosjekt nr: 28.03-95

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten 139 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305 303 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bærende konstruksjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION...

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION... 777 Orientering om ordningen av tilsynet med sikkerheten i petroleumsvirksomheten.. Orientation concerning the arrangement of regulatory supervision relating to safety and the working environment in the

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 35 FORORD... 35 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 35 FORORD... 35 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om rørledningssystemer i petroleumsvirksomheten 33 Fastsatt av Oljedirektoratet 30. april 1990 Forskrift om rørledningssystemer i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 30. april

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig

CP O ~ v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. Gitt ved kgl. res. av 23. jan. 1976 med hjemmel

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008 1 SAMMENDRAG I 2008 var aktivitetsnivået for metningsdykking på 55.234 manntimer i metning. Dette er ca en halvering av aktivitetsnivået sammenlignet med 2007 (fig.

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Programseminar 10-11 mars 2004

Programseminar 10-11 mars 2004 operasjonell risikoanalyse HMS Petroleum Beslutningsstøtteverktøy (NFR) Hovedprosjekt gjennom delprosjektet "Barrierer og " Jan Erik Vinnem, /HiS (jev@preventor.no) Programseminar 10-11 mars 2004 10.03.2004

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

lassification: Internal Undervannssystemer Krav til Barrierer under Produksjon og Vedlikehold

lassification: Internal Undervannssystemer Krav til Barrierer under Produksjon og Vedlikehold lassification: Internal Undervannssystemer Krav til Barrierer under Produksjon og Vedlikehold 2 Krav til Barrierer under Produksjon og Vedlikehold Forskrifter Standarder StatoilHydros styrende dokumenter

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR PLAN FOR WORKSHOP Felles introduksjon 15 minutter Workshops ink. pause 90 minutter Oppsummering 15 minutter NORSOK-KOMITEEN

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Jan Krokeide Fagsjef boring - OLF. Kvalitetssikring av Brønn kontroll kompetanse

Jan Krokeide Fagsjef boring - OLF. Kvalitetssikring av Brønn kontroll kompetanse NFLB Høstkonferanse 22.oktober 2010 Samhandling på tvers av selskap og interesser kunder, leverandører, operatører hvordan kan vi gjøre hverandre bedre? Jan Krokeide Fagsjef boring - OLF Innhold: Bakgrunn

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Ansvar for grenseoverskridende forurensning Norge/Russland

Ansvar for grenseoverskridende forurensning Norge/Russland Ansvar for grenseoverskridende forurensning Norge/Russland oprofessor Erik Røsæg onordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo oerik. rosag@jus. uio. no ofolk. uio. no/erikro Montara 2 NORSKE ANSVARSREGLER

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

4. SIKKERHETSHENSYN Risiko i prosess design og drift Gruppering av utstyr (soneinndeling) Sikkerhetsbarrierer Forholdstall for ulykker

4. SIKKERHETSHENSYN Risiko i prosess design og drift Gruppering av utstyr (soneinndeling) Sikkerhetsbarrierer Forholdstall for ulykker 4. SIKKERHETSHENSYN Risiko i prosess design og drift Sannsynlighet Konsekvens Vi arbeider for å redusere sannsynlighet for uhell Vi arbeider for å avgrense konsekvensene av uhell Risiko = Sannsynlighet

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Seniorrådgiver Knut Lindelien, Standard Norge Bakgrunn Stort informasjonsbehov mye informasjon

Detaljer

IMO - POLARKODEN. hva, hvem, hvordan og når. v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund. HMS i Nord, arbeidsseminar 6 16-17 Juni 2014

IMO - POLARKODEN. hva, hvem, hvordan og når. v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund. HMS i Nord, arbeidsseminar 6 16-17 Juni 2014 IMO - POLARKODEN hva, hvem, hvordan og når v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund HMS i Nord, arbeidsseminar 6 16-17 Juni 2014 KLIMAENDRINGENE; EN TRUSSEL OG EN MULIGHET Isen trekker seg tilbake, nytt

Detaljer

Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman

Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman GE Healthcare - Medical Diagnostics QA R&D GCP & Pharmacovigilance 4 GCP/PV Auditors i Oslo Ansvarlig for GCP audits i Europa,

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT /

OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT / OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT / KOMMUNIKASJON, MEDIA & TEKNOLOGI / OLJE & GASS / PROFESJONSANSVAR

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Arne Kvitrud

Begrenset Fortrolig. Arne Kvitrud Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med bærende konstruksjoner og maritime systemer på Rowan Norway Aktivitetsnummer 414003002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko)

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Erik Hamremoen Manager Flight Safety - Statoil Aktivitetsomfang innen olje- og gass sektoren Globalt

Detaljer

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket

Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Erfaringer med kollisjoner på norsk sokkel og konsekvensene på regelverket Arne Kvitrud, Petroleumstilsynet Seminar om kollisjonsrisikoanalyser ESRA, Oslo, 20.11.2013 Innhold Rammeforskriften om maritimt

Detaljer

Nordisk møte 2009 Varme arbeider. www.brannvernforeningen.no

Nordisk møte 2009 Varme arbeider. www.brannvernforeningen.no Before the work commences: Work instructions The person who is to carry out the work has a certificate for performing hot work. The workplace is cleared and cleaned of dust and waste. Flammable materials/liquids

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap The Proactima way Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap Tekna Beredskapsdagene 2014 Espen Hoell og Jared Eckroth PREPARED. Proactima

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder 210 kollegaer Oslo (HK) Bergen / Ågotnes Stavanger Haugesund Trondheim Göteborg VÅRE VERDIER HENSIKT MED STANDARD REVISJONER

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

KAPITTEL L KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR

KAPITTEL L KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR KAPITTEL L KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR JAR-OPS 3.845 Generell innledning (Se IEM OPS 3.845) (a) Et luftfartsforetak skal sikre at en flyging ikke påbegynnes med mindre det kommunikasjons- og navigasjonsutstyret

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd en rettighet i spenningsfeltet mellom praktisk helsearbeid og internasjonale menneskerettigheter Nora Sveaass, Psykologisk Institutt, UiO Kolding,

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer