Prioritering og oppgjørsform.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prioritering og oppgjørsform."

Transkript

1 Prioritering og oppgjørsform. Landstariffkonferansen for LOK området er opptatt av at det må etableres brede kollektive tjenestepensjonsordninger i privat sektor. Slike ordninger må etableres i tariffoppgjør for å sikre innflytelse for arbeidstakerene. Et slikt mål nåes best i et samordnet oppgjør. EL&IT Forbundet går inn for å ta en slik kamp ved oppgjøret i Dersom oppgjøret i 2014 gjennomføres som et forbundsvist oppgjør eller at det på andre måter er et rom for forhandlinger på den enkelte overenskomst er følgende områder innenfor Landsoverenskomsten i prioritert rekkefølge: 1. Heve 3A lønn ved å overføre verdi fra 3E. 2. Forbedre 9 særlig rotasjonsordninger på landanlegg. 3. Forbedring i 4 A,C og D samt Akkordtariffen. Forhandlingsutvalget har fullmakt til å beslutte endelig omfang og innhold i kravdokumentet som fremmes ved forhandlingene i 2014 på grunnlag av vedtak fattet på konferansen. Vedtakene under de enkelte paragrafer: Landsoverenskomsten 2 Forslag nr.37 Innstilling til 2: Det fremmes krav om at rullerende permitteringer skal benyttes dersom permitteringsperioden overstiger 8 uker. Midlertidige ansettelser kan bare benyttes når det adskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, ved praksisarbeid eller vikariater og er avtalt med tillitsvalgte. Arbeidstakere uten fagbrev skal kun ansettes dersom det foreligger en forpliktende avtale om et opplæringsløp som fører den ansatte opp til fagbrev innen en periode på 5 år. Avtalen skal være forpliktende for både bedriften og den ansatte. Vedtak: Vedtatt (vedtaket omfatter innstillingen og vedtatte endringer og tillegg vedtatt på 3A Lønnsbestemmelser Forslag nr.46 Innstilling til 3: Målsetning: Sikre medlemmene kjøpekraftforbedring og styrke forsvaret mot sosial dumping. I forhold til overstående fremmes følgende krav: Heve 3A satsen for å få disse nærmere reell lønn. Dette er et tariffmessig grep, med unntak av offshorelønn. Dette forutsettes gjort på samme måte som i Når en mener på samme måte og heve 3A på som i 2010 så er det vedtakene fra LTK 2009 og 2011 som ligger bak. Ledigtid betales med 3A + 3C + 3E.

2 Fastlønn i den enkelte bedrift 3E: De tillitsvalgte sine rettigheter styrkes ved at bestemmelsene strammes opp i forhold til tidsramme for forhandlinger og at det forutsettes enighet om innplassering. Bedriften fremlegger for de tillitsvalgte lønnsoversikt for alle i bedriften som lønnes etter Landsoverenskomsten. Lønnsoversikten skal være detaljert og skal referer til den enkelte navngitte arbeidstaker. I tillegg innføres det et eget punkt i 3E som åpner for at det kan inngås avtale om prosjektlønn for anlegg over 5000 timer der disse skal gjennomføres med fast timelønn. Denne må sikre at alle på samme anlegg har samme lønn. Ved opprettelse av tariffavtale skal ikke det etablerte lønnsnivå ikke forringes. Endringer kan kun skje når det foreligger direkte tariffbrudd. Endringer og tilpasninger skal foretas med de tillitsvalgte minimum en måned etter at tariffavtalen foreligger. 3G endres til «Bastillegg og Akkordtagertillegg». Nytt punkt 3G.4: Personell som påtar seg å være verneombud, tilkommer et tillegg likt bas tillegget. 3H pkt.3. Reisetid betales med 3A + 3C + 3E uansett avlønningsform. 3H pkt.5. Endres til: Fellestransport kan avtales mellom bedriften og tillitsvalgte. 1. For ansatte som aksepterer å oppbevare yrkesbiler eid av bedriften på sin hjemmeadresse beregnes tiden det tar å frakte bilen til og fra arbeidsstedet i sin helhet som arbeidstid. 2. For oppbevaring av yrkesbiler eid av bedriften utenfor arbeidstid skal bedriften betale kompensasjon for å ta seg av bilen. Vedtak: Vedtatt enstemmig. (vedtaket omfatter innstillingen og vedtatte endringer og tillegg vedtatt på Landsoverenskomsten 4. Produktivitetslønnssystemer Forslag nr.99 Innstilling til 4: Legge forholdene til rette for å øke bruken av akkordtariffen og produktivitetsavtalene. Som følge av dette fremmes følgende krav: - Garantilønn ved bruk av lønnssystemene skal være minimum 3A pluss 15% - Beregningsgrunnlaget for 4C og D skal trappes opp til 3A. - Akkordtaker skal velges av arbeidstakerne/tillitsvalgte - Oppdatere 4E ved at antall ansatte og timer skal fremkomme på innbetalingene. - Lista med oppgaver som betales med fastlønn i akkord utvides. - Betaling for å utføre bedriftens oppgaver (siste avsnitt 4.2) - PAO skal gjøres gjeldende for oljeraffinerier og petrokjemiske anlegg. Landsoverenskomsten 5 Kompetanseutvikling Forslag nr.126 Innstilling til 5: Målsetning: Fortsette utviklingen av 5 for å bedre vilkårene for etterutdanning.

3 Som en følge av dette fremmes følgende krav: - Dersom etterutdanning tiltak gjennomføres utenfor arbeidstiden, uten at det er avtalt mellom bedriften og tillitsvalgte, betales medgått tid med 3A+C+E med overtidstillegg etter 8. - FSE kurs og førstehjelpskurs skal i sin helhet gjennomføres i arbeidstiden - Kurs som gjennomføres som følge av at kunden stiller krav om det er bedriftens ansvar både i forhold til kostnader og lønn. 5.3 Slike tilbud skal minst - Enten følge ett av kompetansemålene i de til enhver tids gjeldende læreplaner Landsoverenskomsten 6 Fagopplæring Forslag nr.135 Innstilling til 6: Målsetning: Å sikre god og trygg opplæring. Som en følge av overstående fremmes følgende krav: - Fagarbeider med ansvar for å følge opp lærlinger skal gis instruktørkurs. - Det må sikres at lærlinger som ikke er tilknyttet opplæringskontor får lesetid tilsvarende lærlinger som er tilknyttet opplæringskontor. - Bedriften må påta seg kostnadene for reise og opphold for den tiden lærlingen går på skole. - Intensjonen med å sikre betre kontroll og oppfølging under læretiden skal bedriften gjennomføre praktiske og teoretiske delprøver hvert halvår. Landsoverenskomsten 7 Ordinær arbeidstid Forslag nr.150 Innstilling til 7: Målsetning: Normalarbeidsdagen skal forsvares. 5-dagers uke skal være normal bestemmelsen. Som følge av dette fremmes følgende krav: Det innføres 5 dagers uke som normal arbeidsuke. 8 endres som følge av dette. - Det fremmes på nytt krav om betalt for 7,5 timer på jule og nyttårsaften med betaling etter 3E. Dette skal også omfatte de som er på arbeidstidsrotasjoner. - Eksisterende lokale avtaler, arbeidsplan skal ikke forringes som følge av denne bestemmelsen. Vedtak: Vedtatt (vedtaket omfatter innstillingen og vedtatte endringer og tillegg vedtatt på Landsoverenskomsten 8 Overtid og skiftarbeid Forslag nr.162 Innstilling til 8: Målsetning: Sikre gode vilkår ved skift eller overtidsarbeid.

4 Som følge av dette fremmes følgende krav: - 8 B 2: Endres til: Arbeid utover ordinær arbeidsdag fredag, samt arbeid på lørdager og dager før hellig-/høytidsdager inntil ordinær arbeidsdag påfølgende virkedag, arbeid på søndager og arbeid på hellig/høytidsdager, samt påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften inntil ordinær arbeidstid påfølgende virkedag betales med 100 % tillegg. - 8 C 2: Tekst endres til: Arbeidstaker som arbeider overtid etter ordinær arbeidstid betales hvis mat ikke skaffes av oppdragsgiver eller arbeidsgiver C 2: Satsen for matpenger økes til statens satser for middag. - 8 E 6: Tidspunktet for skifttillegget (68,1 %) til: På lørdager og på dager På søndager og helligdager frem til kl Nytt pkt. 8 H - Nattarbeid: Det fremmes krav om å innta bestemmelser om nattarbeid i LOK. 8 A.6 Overtidsarbeid Henvisning til AML erstattes av tekst. Hviletiden mellom 2 arbeidsøkter skal være 11 timer. Dersom denne går inn i den daglige arbeidsdagen skal den betales med ordinær lønn. 8.E. Skiftordninger: Det må komme klart frem av teksten at skiftordninger skal avtales mellom partene, og kun benyttes i spesielle tilfeller. 8. G. Vaktordninger: Det etableres minimumsbestemmelser knyttet til vaktavtaler i LOK med følgende innhold: Skal det etableres vaktordninger ved en bedrift, forutsettes det at bedriften og de tillitsvalgte forhandler frem en vaktavtale. Fra forhandlingene settes det opp en protokoll som skal inneholde vilkår for en avtale man er enige om. Avtalen skal være frivillig, så den enkelte kan reservere seg fra å delta. Vaktbelastningen bør være minst mulig for den enkelte. Det bør gå minimum 4 uker mellom hver uke- og helgevakt. Vakthavende skal ha hvile ihht. Arbeidsmiljøloven. Dersom hviletiden strekker seg inn i den ordinære arbeidstiden, kompenseres disse timene med 3A, 3C og 3E. Vaktordningene kan gjennomføres som døgn-, uke-, eller helgevakt. Den enkelte har rett til å trekke seg fra vaktordningen med 1 måneders varsel. I henhold til HA IV, 2.3 Definisjoner: Medgått tid regnes med hjemmet som utgangspunkt og defineres som arbeidstid. Hjemmevakt for eksempel fra mandag ettermiddag til neste mandag morgen benevnes ukevakt, 128 timer. (24 x 7)= 168 (5 x 8)= 40 = 128 timer. Hjemmevakt fra fredag ettermiddag til mandag morgen, benevnes helgevakt, 64 timer.(9 t fredag (15-24), 24 t lørdag (24-24), 24 t søndag (24-24), 7 t mandag (24 7 )) Hjemmevakt fra klokken til mandag til fredag benevnes døgnvakt, 16 timer. Hjemmevaktens start er etter avtale med tillitsvalgte og bedrift. Viktige punkter som bør være med i avtalen: Vaktlisten må være fast og forutsigbar. Utrykningstid Hvem omfattes av vaktavtalen Vaktliste distribueres

5 Utrykninger i ordinær arbeidstid Det skal gis nødvendig opplæring der dette er behov Avspaseringsbestemmelser Hjemmevakt omregnes til alminnelig arbeidstid, avspasering skal skje i forhold til 1/5. Avspasering avtales lokalt. Kompensasjon Det avtales en kompensasjon for vaktperioden. Utrykning i vakttiden godtgjøres med 3A, 3C og 3E %. Det kan avtales et utrykningstillegg i tillegg. Bedriften stiller med egnet kjøretøy. Det avtales en kompensasjon for hjemmevakt på helligdager jf. 12 i LOK. Kompensasjonen utbetales uavhengig om disse faller på helgedager. Ytelsen kommer i tillegg til helligdagsgodtgjørelsen. Der det forekommer henvendelser man løser i hjemmet, skal dette godtgjøres med 3A, 3C og 3E %. Det kan avtales et tillegg pr henvendelse. Med henvendelse menes all type kontakt som for eksempel sms, e-post, telefon og faks. 8 H. Nattarbeid. Arbeid etter kl er nattarbeid. Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidsgiver skal drøfte nødvendigheten av nattarbeid med arbeidstakers tillitsvalgte før det iverksettes. Arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte kan inngå skriftlig avtale om nattarbeid, dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette. Nattarbeid første natt betales med 150 % (ny kolonne i tabell 8 B 2 - kr 415,89). Nattarbeid i 2 eller flere netter betales med 200 % (ny kolonne i tabell 8 B 2 - kr 554,52). I slike tilfeller betales ikke hviletiden mellom øktene. Begrunnelse: Vi ønsker å tariffeste de viktigste bestemmelsene i AML om nattarbeid, siden LOK ikke sier noe om dette pr i dag. Godtgjøringen for nattarbeid er ikke tilfredsstillende! Vi foreslår derfor å øke satsen for nattarbeid til 150 %. I tillegg kommer betalt hviletid dagen derpå. Ved planlagt overtid i flere netter oppfattes det som urimelig at man får betalt hviletid for dagene imellom hver nattøkt. Vi ønsker derfor at nattarbeid i 2 eller flere netter skal kompenseres med 200 %. Landsoverenskomsten 9 Arbeid utenfor bedriften Forslag nr.197 Målsetning: Sikre arbeidstakere som ikke kan ha nattkvarter i sitt hjem bedre vilkår og arbeidstidsordninger, gjennom å styrke 9. Som følge av dette fremmes følgende krav i prioritert rekkefølge: 1. 9 E pkt. 5: Det gis fri hjemreise etter 1 ukes tilstedeværelse på anlegget F: Nytt strekpunkt: Pauser betales og inngår i arbeidstiden F pkt. 4: All reisetid mellom anlegget og hjemstedet skal betales F: Nytt strekpunkt: Dersom man etter avreise fra hjemsted- eller man i arbeidsperioden endrer skift ifølge den på forhånd fastsatte arbeidsplan, kompenseres hver skiftendring med 100 % overtidstillegg, i 36 timer I: Det fremmes krav om forbedringer retningslinjene for innlosjering (også ved linkstasjoner), bl.a. at disse skal godkjennes av tillitsvalgte/ verneombud, samt at

6 innlosjeringsstedet må ha gratis internett tilgang med tilstrekkelig kapasitet i henhold til dagens forventninger og bruk A pkt. 2: Tillegg til første avsnitt: Reisetid innenfor ordinær arbeidstid godgjøres med ordinær lønn. Dersom det ikke er inngått særskilt avtale om reisetid som faller utenfor ordinær arbeidstid godtgjøres tiden med ordinær lønn samt overtid i hht. 8. Reise utover normal arbeidstid og på fridager skal så vidt mulig unngås. Statens regulativ for det enkelte land gjelder. Vedtak: Enstemmig vedtatt Forslag nr.259 Innstilling til 10: Det fremmes krav om at Smusstillegg 1 og 2 slås sammen og at satsen skal være minst 8%. Vedtak: Enstemmig vedtatt Landsoverenskomsten 13. Sykelønnsordningen Forslag nr.281 Innstilling til 13: Bedriftens plikt til å forskuttere lønn utvides til å omfatte omsorgspermisjon og foreldrepermisjon. Vedtak: Enstemmig Vedtatt Landsoverenskomsten 14. Korte velferdspermisjoner Forslag nr.290 Innstilling til 14: Målsetning: Bedre rammene for velferdspermisjoner Ut fra overstående fremmes følgende krav: Tillegg til pkt 1: Gjelder også ved steforeldre og stebarn begravelse (forslag 302) Til pkt. 2. Ordene «etter anvisning fra lege» utgår. Til pkt.4. Permisjon på grunn av akutte sykdomstilfeller i hjemmet. Resten av teksten utgår. Til pkt.11. Skal også omfatte konferansetime i barnehage. Nytt punkt: Permisjon for å følge egne barn eller barn man har omsorg for til lege, tannlege, spesialist (BUP) osv (forslag 307) Nytt pkt: Permisjon ved svangerskapskontroll, gjelder også for far (forslag 310) Bestemmelsene for samboer må gjelde for samboar sjølv om man ikkje har budd saman i to år. Med samboer menes person som har hatt samme bopel som den ansatte. Det gis inntil 2 timer velferdspermisjon i forbindelse med planleggingsdager i barnehage og grunnskole. Det gis velferdspermisjon til medlemmer av frivillige ettersøknings og redningsorganisasjoner når de er utkalt på ettersøknings- og redningsaksjoner av Hovedredningssentralen eller politi med myndighet hovedredningssentralen. Punkt 11: Det står nå: «Konferansetime». Tekst må endres til: «Utviklingssamtale/foreldresamtale»

7 Landsoverenskomsten 16. Protokolltilførsel til overenskomsten Forslag nr.323 Innstilling til 16: Til pkt.3. Dette med at kafeer er fullgode spisesteder utgår. Til pkt.15. Innføring av elektronisk registrering og/eller overvåkning i bedriften Bedriften kan ikke innføre elektronisk registrering/overvåkning av bedriftens biler eller annet personlig utstyr før det foreligger en avtale mellom klubb og bedrift. Videre må det innhentes personlig samtykke fra de personene som blir omfattet av registrering/overvåkningen før registrering/overvåkningen kan innføres. Før en ordning med registrering/overvåkning av personell kan avtales, skal bedriften og de tillitsvalgte diskutere andre mulig alternativer. Lagring av innsamlede personlige data kan ikke lagres lengre enn 1 år. Lagring av innsamlede personlige data som av lovmessige hensyn krever lagringstid utover 1 år kan kun lagres i papirform. Stramme opp tekst i avsnitt 3: Dersom bedriften ønsker å sette bort deler av arbeidet, skal det på forhånd avtales med de tillitsvalgte. Bedriften skal ha en seniorpolitikk. Seniorpolitikken skal utarbeides sammen med de tillitsvalgte, og det skal være enighet om innholdet. Seniorpolitikken bør inneholde: Tilrettelegging for arbeidstakere fra 60 år, slik at man får en reell mulighet til å jobbe fram til man er 70 år Mulighet for redusert arbeidstid Kurs om aktuelle tema Sosiale arrangement tilpasset seniorer Landsoverenskomsten 17 Inn og utleie - 17pkt1.. Det skal avtales skriftlig. Drøftes skal ut. Tilføye tekst i avsnitt 1: -Arbeidstakere som blir utleid tilstilles et skjema med all nødvendig informasjon, omhandlende lønn, arbeidstid, mønstringssted, vernetjeneste osv. Andre forslag til Landsoverenskomsten for elektrofag Innstilling til forslagene om pensjon: Spørsmålet om tjenestepensjon i privat sektor vil komme opp som et sentralt tema i ett av de nærmeste tariffoppgjørene. Dette er et tema som det vil være naturlig å tro blir omfattet av en

8 samordning i et kommende tariffoppgjør. Derfor vil det være svært vanskelig å håndtere dette kun på vår tariffavtale. Pensjon Bedriftene betaler inn pensjon for de som er tillitsvalgte og verneombud når disse har permisjon eller tjenestefri for å delta på kurs konferanser, møter m.m., tilsvarende ansettelsesprosent i bedriften. Pensjonsinnskudd betales etter beregning av full timelønn og ansettelsesprosent i bedriften. Merknad: Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse når tillitsvalgt/verneombud er frikjøpt over 6 måneder i sammenheng. Begrunnelse: Da de fleste bedriftene nå har gått over til innskuddsbasert pensjon, taper de tillitsvalgte innskudd for all tid de ikke mottar lønn fra arbeidsgiver. De som påtar seg verv som tillitsvalgt eller verneombud skal ikke tape økonomisk på dette, da dette er en viktig del av bedriftsdemokrati og samarbeid. Inngåtte pensjonsavtaler skal ikke endres uten at det er ført forhandlinger med tillitsvalgte. Begrunnelse: Det settes inn tekst i LOK som sørger for at det føres forhandlinger på pensjonsavtalen om den skal endres. Tiltre intensjonene om henvisninger til Aml.: Forhandlingsutvalget får fullmakt til å ta opp i tarifforhandlingene, endringer i AML som den borgerlige regjering innfører og som griper negativt inn på tariffavtalens bestemmelser. Motivasjon: Eventuelle svekkelser i AML må begrenses gjennom at Forhandlingsutvalget har fullmakt til å ta disse opp i tarifforhandlingene. Vedtak: Vedtatt (vedtaket omfatter innstillingen og vedtatte endringer og tillegg vedtatt på Forslag til Offshoreavtalen Målsetning: Sikre arbeidstakere som arbeider offshore bedre vilkår. Som følge av dette fremmes følgende krav: Offshoreavtalen er en del av Landsoverenskomsten for elektrofagene og gjelder for arbeid offshore, samt arbeid på flyterigger/produksjonsskip ved landligge for ombygging eller revisjon/klassing, og omfatter installasjoner,... I prioritert rekkefølge: 1. Pkt. 7.1 Endres til: Ved arbeidsoppdrag som er av kortere varighet enn 14 dager og når det ikke er mulig å fastsette oppholdsperiodens lengde, betales et tillegg på 20 % av LOK 3 A pr time. Tredje avsnitt endres til:det betales for hele oppdragets lengde, minimum 12 timer offshorelønn, tid som medgår til reise jfr. 4.1 betales i henhold til pkt Pkt. 7.3 Endres til: For arbeidsoppdrag med ut- og innreise samme dag, betales minimum 12 timer offshorelønn. For arbeidsoppdrag innenfor ukens virkedager betales minimum 24 timer offshorelønn for til sammen ut- og innreisedag.

9 2. Pkt Nattillegg Endres til: Arbeidstakere som blir satt til å arbeide nattskift betales et tillegg på 50 % av LOK 3 A. 3. Pkt Tillegg til tekst: Sikkerhetsmøter/sikkerhetsøvelser som avholdes i hvileperiodene ute på innretningen betales ihht. Pkt Pkt. 6.2 Pålagte kurs i friperioden - Tilleggstekst i kursiv. For deltakelse i pålagte kurs som gjennomføres i friperioden, betales som for bevegelige helligdager, minimum 7,5timer pr dag. Reisetid til/fra betales ihht. pkt Hvis medgått tid overstiger 7,5timer pr dag, skal timer utover 7,5tillegges overtidstillegg ihht. pkt Bedriften skal i den grad det er mulig ta hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsplan og forhold for øvrig. 5. Pkt Endres til: Dersom man etter avreise fra hjemsted- eller man i offshoreperioden endrer skift ifølge den på forhånd fastsatte skiftplan, kompenseres hver skiftendring med 100 % overtidstillegg, jfpkt 13.5, i 36 timer. Offshoreavtalen oppdateres redaksjonsmessige ihht. øvrige forslag: Pkt Endres til: Ved pålagt «hotbed» eller deling av enkel lugar betales kompensasjon med min. kr 750, pr døgn. Det forutsettes at det er innhentet nødvendig dispensasjon fra vedkommende myndighet. Pkt Endres som følge av innføring av i Forslag til akkordtariffen Innstilling til akkordtariffen: Arbeidet med å forbedre akkordtariffen må være en kontinuerlig prosess. Alle forslagene oversendes forbundet for videre bearbeiding. I forkant av tariffoppgjøret må det ovenfor Norsk Teknologi ha vært gjennomført et arbeid med å gjennomgå krav til endringer i akkordtariffen. Vedtak: Vedtatt Forslag til Produktivitetsavtale for onshore virksomhet Innstilling til PAO: Beregningsgrunnlaget i LOK 4C heves utover det generelle tillegget. Målsetningen må være at produktivitetsavtalen skal kunne brukes. Vedtak: Vedtatt Produktivitetsavtalen for skipsinstallasjon Innstilling til PAS: Beregningsgrunnlaget i LOK 4D heves utover det generelle tillegget. Målsetningen må være at produktivitetsavtalen skal kunne brukes. Vedtak: Vedtatt

Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011. ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening

Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011. ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011 ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening Rogaland Elektromontørforening sine forslag til kandidater og forslag til Landstariffkonferansen

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE Avtale 60 utløp 30.04.14 LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE 01.05.2012 30.04.2014 MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Norsk Teknologi OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE EL & IT FORBUNDET OG FORBUNDETS

Detaljer

Informasjon om resultatet av meklingen Tariffoppgjøret 2012 Norsk Teknologi El & IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene

Informasjon om resultatet av meklingen Tariffoppgjøret 2012 Norsk Teknologi El & IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene Informasjon om resultatet av meklingen Tariffoppgjøret 2012 Norsk Teknologi El & IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene Vedrørende regler for uravstemning og stemmeseddel vises det til informajson

Detaljer

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon / Norsk olje og gass og deres medlemmer som driver service- og forsyningsbase

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

Tariffperioden 01.06.2012 31.05.2014

Tariffperioden 01.06.2012 31.05.2014 Energiavtale I Hovedtariffavtalen for energiverk og datterselskap med selvstendig medlemskap i KS Bedrift Inngått mellom KS Bedrift og EL&IT Forbundet, Fagforbundet, Delta, Det Norske Maskinistforbund

Detaljer

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper Overenskomst av 2012 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2014 Oljetransportavtalen 2012-2014 overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS 01.04.2008-31.03.2010 PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE FORHANDLINGENE OM OVERENSKOMSTREVISJON 2008 År 2008, den 7. og 8. april, ble det

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS 01.04.2008-31.03.2010 mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Geomatikk AS 01.04.2008-31.03.2010 PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget 2002-2004. Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening

Overenskomst for Heisfaget 2002-2004. Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening Overenskomst nr. 59 Utløp 14.05.2004 Overenskomst for Heisfaget 2002-2004 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Overenskomst nr 299. av 2014. mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri. Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S.

Overenskomst nr 299. av 2014. mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri. Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S. Overenskomst nr 299 av 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Arbeidsmandsforbund

Detaljer

Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016

Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016 Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016 Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014 2016 Overenskomst mellom Forsvarsdepartementet på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

Grossistoverenskomsten

Grossistoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Parat 2014-2016 Grossistoverenskomsten GROSSISTOVERENSKOMSTEN 2014-2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på

Detaljer

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien 2012-2014 DEL II Overenskomst nr. 159 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR TREFOREDLINGSINDUSTRIEN 2012-2014 OVERENSKOMST mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORSK

Detaljer

Overenskomst for. Meieribruket 2010-2012. mellom. Landbrukets Arbeidsgiverforening. på den ene side

Overenskomst for. Meieribruket 2010-2012. mellom. Landbrukets Arbeidsgiverforening. på den ene side Overenskomst for Meieribruket 2010-2012 mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund på den annen side om lønns-

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den annen side Gjelder f.o.m.

Detaljer

Overenskomst. av 2012. mellom Næringslivets Hovedorganisasjon. Norsk Industri og. Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S. på den ene side og

Overenskomst. av 2012. mellom Næringslivets Hovedorganisasjon. Norsk Industri og. Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S. på den ene side og Overenskomst av 2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon Norsk Industri og Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund og Gruveklubben

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Fubi AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Fubi AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Fubi AS 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget

Overenskomst for Heisfaget Utløp14.05.2016 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet Utløp14.05.2014 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side 123 Forpleiningsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående forpleiningsbedrifter på den

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016. Landsavtalen

Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016. Landsavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016 Landsavtalen LANDSAVTALEN 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Luftfartens Funksjonærforening

Detaljer