4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune"

Transkript

1 4000-innbyggjarkommunen Etne - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune Etne United Bulystutvalet i Etne Kommune Sluttrapport, 10. Mars

2 1 Føreord Denne rapporten representerer sluttleveransen til Etne United Bulystutvalet sitt arbeid. Oppdragsgjevar er Etne Kommune, som me takkar for tilliten me er blitt vist ved å ha fått lov til å arbeida med denne spanande tematikken. Utgangspunktet for arbeidet har vore ei målsetjing om å identifisera moglege tiltak for å snu ein svakt negativ trend i folketalsutviklinga i Etne Kommune. I prosjektet har me henta inn lokal informasjon og innspel, samt nytta oss av den relativt omfangsrike mengda med teori og praktiske erfaringar frå andre prosjekt som er tilgjengeleg. Ein av erfaringane me har gjort oss, er at me definitivt ikkje er åleina i distrikts-norge om å arbeida med utfordringane kring folketalsutviklinga. Dette gir moglegheiter til å hausta erfaringar og lærdom av kvarandre, men illustrerer også den konkurransesituasjonen kampen om innbyggjarane er, og i aukande grad, vil bli. Me vil også påstå at arbeidet har vist oss at Etne Kommune har mykje godt på menyen, det er berre ofte så forsvinnande godt gøymd. Hovudresultata frå prosjektet vert lagd fram i Kommunestyremøte i Etne tysdag 24. Februar Me takkar alle som har vist velvilje og delt informasjon til beste for prosjektet. God lesning og lukke til! Etne, 10. mars 2009 Hanna K. Litlehamar Elisa Bjørk Jakobsdottir Tommy Johansson Liv Astri Halvorsen Hesjedal Gro Sævereid Kari Aakra Beate Hetleflåt Asbjørn Moe 2

3 INNHALD 1 FØREORD SAMANDRAG MÅL OG RAMMER BAKGRUNN HOVUDMÅL RESULTATMÅL PROSJEKTMÅL MÅLGRUPPER OMFANG OG AVGRENSING DEFINISJONAR METODE Lokale innspel og kommunikasjon Erfaringar frå andre prosjekt ORGANISERING FORANKRING PROSJEKTORGANISERING RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING KRITISKE SUKSESSFAKTORAR RISIKOANALYSE - MANGLANDE KRISESTEMNING EIN TRUSSEL? AKTIVITETAR I PROSJEKTET GENERELLE TEMA Nasjonale flyttemønster Kva gjer ein kommune attraktiv? Kvifor er nedgang i folketalet eit problem? Kva er ein innbyggjar verd? ETNE I DAG Folketalsutvikling Fødsel og flytting Folketalsutvikling i dei ulike aldersklassane Elevtalsutvikling geografisk fordeling Etne sett utanfrå HOVUDTEMA Oppvekst Bustad Fritid Arbeid TILTAK LIVET ETTER ETNE UNITED - BULYSTUTVALET TING I KJØMDA FRAMTIDIG ORGANISERING AV ARBEIDET MED FOLKETALSUTVIKLING Føringar for organiseringa Organiseringsalternativ lokal satsing eller regionalt samarbeid? FINANSIERINGMOGLEGHEITER VEDLEGG DEN GODE HISTORIEN Quantum Solutions AS Gründer i vekst SMV satsing på ungdom Heimbygda først og fremst ungdomar i Grannar-distriktet Industrivask Haugaland AS Betre løn var starten KJELDER LENKJER ANDRE PROSJEKT

4 2 Samandrag Hovudmålet for prosjektet er å danne grunnlaget for eit arbeid med å snu den negative folketalsutviklinga i Etne Kommune. Kunnskap og erfaringar frå teori og andre prosjekt har vore nyttige referansar, men me har freista leggja til grunn ei open og lokal tilnærming til problemstillinga. Arbeidet syner at Etne på mange område er ein god oppvekstkommune, med eit relativt variert og godt fritidstilbod. Næringslivet er i litt tilfeldig, men i sunn utvikling. Det kunne likevel med fordel vore meir attraktivt innan kunnskapsintensive næringar for å tiltrekka seg arbeidskraft med høgre utdanning. Bustadsituasjonen er i ferd med å betra seg, men har framleis store utfordringar på utleigemarknaden. Ein har altså litt å henga fingrane i før ein kan kalla seg ein attraktiv kommune å bu og arbeida i, men Etne si hovudutfordring er at ein er meir eller mindre usynleg for omverda, tilmed for folk med nære band til kommunen, som sine unge, utflytta innbyggjarar. Her er det trong for eit realt marknadsføringsarbeid, for å synleggjera det som trass alt er mykje bra, og ikkje minst planane og forbetringane som me ventar vil skje i nær framtid. 3 Mål og rammer 3.1 Bakgrunn Arbeidet med prosjektet tar utgangspunkt i ein svak nedgang i folketalet sidan slutten av 80-talet. Kommuneplanen til Etne Kommune har eit uttala mål om å nå 4000 innbyggjarar i Fleire parti gjekk til val i 2007 med utfordringa om å snu denne trenden høgt på agendaen. Eit utvida formannskap med ordføraren i spissen tok på bakgrunn av dette initiativ til å sette ned eit utval for å sjå nærare på korleis ein kan jobba aktivt for positiv folketalsutvikling i Etne Kommune. 3.2 Hovudmål Etne kommune skal verta ein attraktiv kommune som vinn kampen om innbyggjarane gjennom å tilby gode arbeidsplassar, eit godt oppvekstmiljø, vera ein god plass å bu og ha eit rikt kultur og fritidstilbod for alle. 3.3 Resultatmål Ein set seg som mål å nå 4000 innbyggjarar i Etne Kommune i år Prosjektmål Målet for denne prosjektfasen er å identifisera utfordringar og tiltak som kan gjere Etne kommune til ein enno meir attraktiv stad å arbeida og bu. 3.5 Målgrupper Det er to måtar å auka folketalet i kommunen; ved fødselsoverskot og ved netto tilflytting. Dette tilseier at ein ser på tiltak retta mot dagens innbyggjarar såvel som potensielle innflyttarar. I utgangspunktet er alle målgrupper som kan bidra til positiv folketalsutvikling interessante for prosjektet, men ei skil seg ut som særleg viktig: Unge par og familiar i etablerarfasen, der ein eller begge har tilknytting eller kjennskap til Etne kommune frå før. 4

5 4 Omfang og avgrensing Prosjektet har fokus på kartlegging og tilrådingar for vidare arbeid, og kan sjåast på som eit forprosjekt. Perioden for prosjektet har vore 1 år frå vedtak i formannskapet. Prosjektet har hatt eit budsjett på NOK ,- over det kommunale næringsfondet, samt løyving på NOK ,- frå Hordaland Fylkeskommune sine småsamfunnsmidlar. Prosjektet er gjennomført innanføre budsjett. Prosjektet har fokus på utfordringar ein faktisk kan påvirka frå lokalt hald. 4.1 Definisjonar Denne rapporten nyttar to ulike definisjonar på Etne Kommune: 1) Etne Kommune, som eit samfunn av innbyggjarar og næring lokalisert innanføre kommunegrensene 2) Etne Kommune, som politisk og administrativt organ 4.2 Metode Prosjektgruppa har lagt vekt på å samla innspel frå eit breiast mogleg utval av innbyggjarane i kommunen. Dette for å få eit tydeleg bilete av folk si opptatning av kommunen ein bur i og kva dei meinar bør fokuserast på, samt å sikra lokal forankring og eigarskap til prosessen og det vidare arbeidet Lokale innspel og kommunikasjon Spørreundersøking Prosjektgruppa har utforma og gjennomført ei spørreundersøking blant innbyggjarane i Etne Kommune. Den er gjennomført på Torgdagane i Skånevik, Haustfest i Etne sentrum samt frå Tenestetorget på Tinghuset. Det kan såleis ikkje dokumenterast at undersøkinga er gjort blant eit representativt utval av innbyggjarane og ein må difor handsama og tolka resultata forsiktig. Me meinar likevel undersøkinga gir ein nyttig peikepinn på kommunen sine sterke og svake sider frå eit innbyggarsynspunkt. Arrangement og presentasjonar Prosjektet har vore representert ved fleire høve både med tanke på å presentera status i prosjektet og å få innspel til det vidare arbeidet: Presentasjon på stand Torgdagane i Skånevik Temamøte med fokus på bulyst Etnemarknaden 2008 Presentasjon på stand Etnemarknaden 2008 Presentasjon på stand Haustfest i Etne, 4. Okt 2008 Halvårspresentasjon Formannskapet, 26. Nov 2008 Bulyst, Fest og Basar Fugl Fønix, 2. Juledag 2008 Møte med Kommunalminister Kleppa Skånevik, 7. Januar 2009 Presentasjon og paneldebatt Næringslivsmøte EK, 28. Jan 2009 Presentasjon av rapport Kommunestyremøte EK, 24. Feb

6 Presse Prosjektet har vore synleg i media gjennom heile prosjektperioden. Dette er ein tjuvstart på arbeidet med å skapa positiv blest om Etne utover kommunegrensene, og har i tillegg vore avgjerande for å bidra til lokalt engasjement og interesser for arbeidet. Prosjektet i media: Grannar Haugesunds Avis Radio 102 Radio Haugaland NRK Radio og web Stavanger Aftenblad Hardanger Folkeblad Erfaringar frå andre prosjekt Det finst ei rekkje bulystliknande prosjekt rundt om i distrikts-norge med ulik grad av fokus på eigen folketalsutvikling. Gjennom kontakt med mange av desse har ein identifisert både felles utfordringar og moglegheiter, og fått inspirasjon og innspel til tiltak som kan overførast til Etne Kommune. 5 Organisering 5.1 Forankring Prosjektet er forankra i: - Kommunplan for Etne Vedtak i Formannskapet i Etne kommune, 11. Mars Prosjektorganisering Oppdragsgjevar: Prosjektansvarleg: Prosjektleiar: Prosjektgruppe: Etne Kommune, utvida formannskap Ordførar Sigve Sørheim Asbjørn Moe Beate Hetleflåt Elisa Bjørk Jakobsdottir Gro Sævereid Hanna K. Litlehamar Kari Aakra Liv Astri Halvorsen Hesjedal Tommy Johansson 6

7 6 Risikoanalyse og kvalitetssikring 6.1 Kritiske suksessfaktorar Arbeidet med Bulyst og positiv folketalsutvikling er i utgangspunktet underlagt fleire ansvarsområde i kommunen. Avgjerande for å lukkast med det vidare arbeidet er at dette, uavhengig av framtidig organisering, vert satsa og fokusert på i kvardagen av alle som har noko med det. Med dette meinast minimum ansvarspersonar i administrasjonen i Etne kommune, men ideelt i eit samspel med dei politiske organ, næringsliv, lag og organisasjonar og innbyggjarane elles. 6.2 Risikoanalyse - manglande krisestemning ein trussel? Nedgangen i folketalet i Etne Kommune er svak og tilsynelatande udramatisk. Fråværet av dramatikk og akutt krise er sjølvsagt bra, men kan også vera ein trussel i form av at den negative utviklinga kjem snikande, utan at den vekkjer det heilt store alvoret og viljen til handling. Sett i eit 20-årsperspektiv har folketalet i Etne gått ned med om lag 7 %. Framhald av denne utviklinga forsterka av ein aldrande befolkning vil gi Etne Kommune utfordingar med å vera ein god stad å bu og arbeida i. 7 Aktivitetar i prosjektet 7.1 Generelle tema Nasjonale flyttemønster Generelt er trenden på landsbasis at folk flyttar frå bygd til by, med størst vekst i dei største byane. Dette gjeld i nokon grad fleire kvinner enn menn, særleg i dei yngre aldersgruppene. Figur: Relativ utvikling i folketalet i by- og senterregionane (1985 = 100) 7

8 7.1.2 Kva gjer ein kommune attraktiv? Arbeid er framleis viktigaste årsak til folk sitt val av stad å bu, men betyr mindre i dag enn for berre få tiår attende. Folk frå distriktskommunar har gjerne også tette band til sin heimstad, noko som spelar inn når ein vel å verta buande eller flytta attende. Figur: Kva gjer ein kommune attraktiv, Telemarkforskning 2008 Viktigaste bu- og flyttemotiv: - (Attraktive) arbeidsplassar og utdanning - Butilhøve miljø og pris og tryggleik - Kultur- og fritidstilbod - Sosialt miljø og familie - Infrastruktur og tenestetilbod Kvifor er nedgang i folketalet eit problem? Ein tar gjerne for gitt at nedgang i folketal er negativt, men kvifor er det eigentleg det? Nokre viktige faktorar som gjerne vert peika på: - Folk flest er sosiale dyr og ynskjer naboar, kollegaer og leikekameratar - Ein del tenestar og ytingar i ein kommune er avhengig av eit minste kritisk tal folk for at tilbodet skal oppretthaldast (skule, butikk, post/bank, fritidstilbod m.m) - Kommunen misser viktig del av sitt inntektsgrunnlag ved folketalsnedgang, gjennom lågare skatteinngang og overføringar større del av kommuneøkonomien går til faste og (lov)pålagde oppgåver. 8

9 7.1.4 Kva er ein innbyggjar verd? Positiv utvikling av folketalet gir auka inntekter til kommunen som igjen vonaleg kjem fellesskapet til gode. Kommunen har i hovudsak sine inntekter per innbyggjar frå to kjelder: - Skatteinntekter - Rammetilskot = Frie inntekter Storleiken på desse inntektene kan variera ein del, blant anna etter den politiske situasjonen nasjonalt, og er difor vanskjelege å fastslå framover i tid. Kommunar med nedgang i folketal, særleg barnetal, mistar inntekter grunna dette. Denne effekten kan i nokon grad verta dempa av at kommunar i vekst og med relativt færre eldre, må bidra noko til utjamning til kommunar med negativ vekst. Etne Kommune budsjetterer for 2009 med frie inntekter pr innbyggjar på om lag NOK , Etne i dag Folketalsutvikling Folketalet i Etne har sidan 1988 gått ned frå nesten 4150 til 3852 i Ein har på vegen hatt eit par oppturar, men desse har vore små og av relativt kort varigheit. Ein har ikkje noko eintydig svar på kva mekanismar som ligg bak utviklinga, men ein ser på landsbasis ein generell sentraliseringstendens. Samanlikna med snittet av andre småsenterregionar i landet kjem faktisk Etne noko betre (eller mindre dårleg) ut. Figur: Folketalsutvikling i Etne

10 7.2.2 Fødsel og flytting Etne Kommune har frå år til anna eit lite fødselsoverskot, den negative utviklinga har då kome av negativ netto tilfytting, som synt på figuren under. Ein kan likevel fastslå at verken netto tilflytting eller fødselsoverskotet er sterkt i Etne Kommune. Det er ein kjend sak at folk til slutt vil døy, det er difor over tid først og fremst fødselsraten som kan positiv utvikling av fødselsoverskotet. I 2008 vart det fødd kun 38 born i Etne Kommune, ein oppgang på 3 frå 2007, men likevel eit svært lågt tal. Innvandring frå utlandet står for størsteparten av tilflyttinga til Etne, dette reknar ein med i hovudsak er arbeidsinnvandring. Denne tilflyttinga hadde nedgang i 2008 i høve føregåande år, ei utvikling som sansynleg held fram med bakgrunn i ein relativt brå slutt på høgkonjunkturen i Figur: Folketalsendring i prosent dekomponert, Telemarkforskning

11 7.2.3 Folketalsutvikling i dei ulike aldersklassane Endringar i dei ulike aldersgruppene varierar noko, men gruppene 0-5 og har hatt nedgang dei siste 3 åra. Sistnemde kan sansynlegvis forklarast med utflytting under utdanning har hatt ein liten auke, noko som kan vera par og familiar som vender tilbake til heimkommunen etter endt utdanning og i etableringsfasen. Det er fødd 38 born i Etne Kommune i 2008, noko som gjer at gruppa 0-5 år pr tel 260 personar. Dette er ein sterk nedgang om ein ser på perioden frå Figur: Årsplan Etne Kommune, Elevtalsutvikling geografisk fordeling Elevtalsutviklinga i Etne kommune synleggjer korleis elevtalet fordeler og utviklar seg i dei ulike krinsane i kommunen. Dette er ikkje eit absolutt bilete på den totale folketalsutiklinga og fordelinga, men gir ein god peikepinn på kor det gror best, og seier kanskje noko om preferansane over tid når det gjeld kor i kommunen innbyggjarane ynskjer busetja seg. Figur: figuren syner tal elevar per årskull, fordelt på krinsar Totalbiletet i elevtalutviklinga syner at krinsane er små, men med relativt stabil utvikling. Dette peikar i retning av at sentraliseringseffekten internt i Etne Kommune ikkje gjer seg gjeldande i særleg stor grad. 11

12 7.2.5 Etne sett utanfrå Etne Kommune kjem dårleg ut i nokre undersøkingar som skal måla kor attraktiv ein kommune er å busetja seg i. I Telemarkforskning sin publikasjon Attraktivitetsbarometeret i 2008 vert Etne rangert som nest dårlegaste kommune i fylket, og faktisk nummer 401 av 431 kommunar i landet. Figur: Attraktivitetsbarometeret , Telemarkforskning 2008 I ei søsterundersøking av same perioden ( ) der ein går næringslivet nærare i saumane kjem derimot Etne svært godt ut av det. Både når det gjeld gründerverksemd og lønsemd og vekst i bedriftene gjer næringslivet i Etne det bra. Samla sett vert Etne rangert som beste kommune for næringsutvikling i Hordaland, og nummer ni på landsbasis. Figur: Lønsemd i bedriftene ( ), Telemarkforskning

13 7.3 Hovudtema Arbeidet med denne rapporten er delt inn i fire hovudtema; Oppvekst, bustad, fritid og arbeid. Det understrekast at dette er overlappande områder og ikkje isolert frå kvarandre. Døme på dette er kulturhus og idrettshall i Skånevik og Etne. Desse er sentrale både under oppvekst og fritid, men er i denne samanhengen plassert under fritid. Tabellen med Kva har me? og Manglar og behov er ikkje å sjå på som ei uttømande liste, det har ikkje vore prioritert i mandatet å utarbeida dette, men kan sjåast på som viktige område ein er god på i dag og område for utbetring som er kritisk for å auka attraktiviteten til Etne Kommune Oppvekst Oppvekstvilkåra i Etne kommune vert av innbyggjarane vurdert til å vera gode. Undersøking gjennomført i 2008 syner at ein er nøgd med skule- og barnehagetilbodet, men ein bør merka seg skuleveg som eit område som kjem dårleg ut av undersøkinga. Dette går i hovudsak på trafikktryggleik og dårlege skuleskyssordningar for borna i nokre av krinsane. Figur: Innbyggjartilfredsheit oppvekst, Etne United 2008 Dei vidaregåande skulane i Etne og Ølen gir samla sett eit variert og godt tilbod for dei unge som ynskjer ta sine første år av utdanninga i heimkommunen. Ungdommen i kommunen har ikkje formelt ei stemme som representerer deira syn i saker som særskild påvirkar denne gruppa av innbyggjarane. Gode minner og opplevingar frå oppveksten er ein føresetnad når ein seinare skal vurdera om ein ynskjer verta buande eller flytta attende til heimkommunen. Høve til medråderett over eigen situasjon i oppveksten vil vera ei positiv erfaring som også i vaksen alder vil prega haldninga til Etne Kommune som ein god stad å bu og stifta familie. 13

14 Kva har me? Etne har full barnehagedekning, med både privat og offentleg barnehagetilbod. Etne har fire skular spreidde i kommunen, i tillegg til ein vidaregåande skule med tilbod innan medie-, mekaniske,- tekniske,- design-, og handverksfag, og almenn påbygg. Både organisasjonar og grendalag syt for at alle aldersgrupper i dei fleste delar av Etne har gode og varierte tilbod av fritidsaktivitetar både innan kultur og idrett. Både skular, barnehagar og grendalag har gode leikeplasser som blir mykje brukt. Helsetilboda er gode. Helsestasjon i både Etne og Skånevik tilbyr nybakte foreldre barselsgrupper. Manglar og behov Sikre vegar for born og mjuke trafikkantar. Etne treng fleire og meir omfattande infrastruktur av gang- og sykkelstiar. Både for born med farleg skuleveg, og for innbyggjarar i bustadfelt lengre borte frå sentrum. Etne vidaregåande skule er ein av dei minste vidaregåande skulane i fylket. Skulen er spreidd på fire ulike lokalitetar, noko som er med på å hindra utviklinga av skulen som ein heilskap, og bli ein skule med vekstpotensiale. Det er per dags dato ikkje ein fullstendig oversikt over alle tilbod over fritidsaktivitetar, lag og organisasjonar i Etne kommune. Mange tilbod treng å bli synleggjort for å bli vidare levedyktige. Ungdommen manglar representantar med reell påverknadskraft i kommunen. Dei manglar eit formelt talerøyr. Eit dekkande kollektivt transporttilbod manglar mellom Etne og Skånevik. Etne kommune si heimeside er på ingen måte ei god og brukavennleg informasjonsside, og gir dårleg og lite informasjon om kva som finnest Det er framleis mangel på det evigvarande kravet frå ungdomen om ein «plass å henga». 14

15 7.3.2 Bustad Tomtesituasjonen i Etne Kommune var lenge prega av få private tilbod og begrensa utval av kommunale tomter. Dei seinare åra har dette betra seg blant anna ved framveksten av nye private felt og Bluesprosjektet i Skånevik si oppgradering av tomter. Ved realisering av planlagd utbygde felt vil Etne kommune kunna tilby eit variert utval tomter for byggelystne. Trass utbygging av leilighetar i sentrumsnære strøk seinare åra har tilgangen på hus til salgs og leilighetar til leige framleis vore ein knapp ressurs. Særleg mangel på utleigeeiningar er ein flaskehals for tilflyttarar som ynskjer busetja seg i Etne Kommune for kortare eller lengre periodar. Både næringsliv som søkjer arbeidskraft utanfrå og Etne VGS som ynskjer gi sine tilreisande elevar gode butilhøve, treng tilgang på utleigeeiningar for å utvikla seg vidare. Kva har me? Kommunale tomter ledige: Ca 20 tomter fordelt på felta Kambe, Skålnes, Eikanes og Ligrend Kommunale tomter under planlegging: Ca 60 tomter på Fitja Silde Private tomter ledige: Ca 25 tomter fordelt på felta Ve, Birkenesbøen, Rygg og Osnes Private tomter under planlegging: Ca 90 tomter fordelt på felta; Matskår, Steine, Osnes og Milja Småfelt, enkelttomter og leiligheter: Sørstranda, Stordalen, Sævareid/ Tjelmeland, Teigland, Rullestad, Skånevikstranda, Skålnes og sentrumsområder Manglar og behov For få tilgjengelege hus og leiligheter til leige Ledige tomter og bueiningar er lite synlege for dei som søkjer informasjon om dette Kommunikasjonsutfordring når det gjeld kommunal saksandsamingstid, tilbakemelding og tilrettelegging i byggesaker. Spørreundersøking syner at folk meinar/trur dette er dårleg i Etne Kommune, medan ein samanlikna med andre kommunar faktisk kjem godt ut på dette området. Lite attraktive tomter. Tomter som har vore til salgs i lengre tid er overgrodde og lite innbydande Forlatt småbruk til salgs: Åkrafjorden Grendalag har oversikt over fråflytta småbruk med eigarar som ynskjer selgja eigedomane 15

16 7.3.3 Fritid Eit godt fritidstilbod for born og ungdom betyr mykje for trivselen i oppveksten og erfaringane frå dette spelar inn når ein seinare i livet skal velga kor ein ynskjer etablera seg. For vaksne er eit rikt kultur- og fritidstilbod gjerne like viktig for kor ein slår seg ned som kor ein finn draumejobben. I Etne kommune er tilboda mange og varierte, men ikkje alltid synlege nok. Det er stadig behov for fornying og moderninsering av organisasjonslivet og aktivitetane som følgjer med. Fritidsinteresser er delvis trendstyrte og ein kommune som legg tilrette for utvikling av eit vitalt kultur- og fritidstilbod vil vera godt rusta i kampen om innbyggjarane. Etne Samfunnshus er 30 år, idretten i Etne har ein gymnastikksal som innearena og Etne Vidaregåande Skule har lite eigna lokaler spreidd rundt i sentrum. Tida er overmogen for realisering av Etne Kulturhus med idrettshall, eller Skakkesenteret om ein vil. Behovet er allereie til stades, og ein skal ikkje sjå bort frå ein tilleggseffekt tilsvarande den ein har sett frå utbyggingar av ei rekkje fotballstadionar i Norge, der publikumstilstrøyminga har doblast etter at klubbane byrja tilby betre fasilitetar, trass i like begredelege prestasjonar på bana. "Det skal ein landsby til for å oppdra eit barn". Tolga kommune har adoptert det afrikanske ordtaket, og bruker kulturskulen som verktøy for å gjere kommunen til ein god plass å bu. 16

17 Kva har me? Etne kommune har eit breitt tilbod innan fritidsaktivitetar, både innan kultur og idrett, og ein aktiv kulturskule med god fagkompetanse. Lag, organisasjonar og grendeutval er engasjerte i å tilrettelegga for fritidsaktivitetar både for born, ungdom og vaksne. I både Skånevik og Etne er tilgangen til mange av tilboda gode. For dei fleste innbyggjarane i kommunen er det passande avstand og ope for å delta i fleire fritidsaktivitetar. Etne er fullt konkurransedyktig i samanlikning med andre kommunar på dette området, og med den aktiviteten som finnest i dag, er det i svært få tilfelle naudsynt å pendla for å dekka behova for fritidsinteresser. Mykje brukt Kultur- og idrettshall i Skånevik. Eit godt tilbod innan kulturskulen. Manglar og behov Ein manglar eit funksjonelt kulturhus og idrettshall i Etne sentrum. Mange ungdommar har uttrykt ynskje om eit uorganisert fritidstilbod, der dei kan vera utan å involvera seg i noko form for aktivitet, til dømes ein ungdomskafé. Det er ynskje om likt tilbod innan fritidsaktivitetane i Skånevik og Etne, både innan kulturskulen og idrettslaga. Ungdom i Skånevik ynskjer seg ofte til Etne på fritida. Mangelfull kollektivtransport hindrar dette. Behov for betre oppmerking av turstiar, nye fritidsaktivitetar innan idrett: til dømes paintballbane, sykkelbane, bowling og elverafting. Det er ynskje om utgreiing av høvet til å iverksetja slike tiltak. Det er vanskeleg å få oversikt over tilboda som finnest og kva aktivitetar ein har høve til å delta i. 17

18 7.3.4 Arbeid Kunnskapsintensive næringar har hatt sterkast vekst i Norge siste tiåret. Denne veksten har i størst grad kome i dei største byane, men er også av aukande betydning i distrikta. Distrikta går i enkelte næringar glipp av urbaniseringsfordelar som større kunnskaps- og fagmiljø, kompetanse og kundegrunnlag. Næringsanalysen for Hordaland (Telemarkforskning, 2008) syner at halvparten av innbyggjarane i Etne kommune pendlar til arbeid. Samanlikna med det øvrige Sunnhordland indikerer dette at Etne kommune ikkje tilfredstiller krava til breidde i arbeidstilbodet innbyggjarane ynskjer. Undersøkingar viser også at arbeid vert mindre avgjerande for kor folk vel å busetja seg. Fleire er viljuge til å ofra kort veg til arbeid for å bu på stader med gode tilgang til natur og kultur, gode oppvekstvilkår og rimelegare bustadprisar enn i byar. Etne har tradisjonelt vore ein sterk landbrukskommune. Denne næringa er under omstilling og vert styrkja ved større einingar samt nye og spanande koplingar til reiseliv, som utviklinga i Åkrafjorden er eit godt døme på. Særleg Etne sentrum har dei seinare åra også styrka sin posisjon som eit viktig handelssentrum på indre Haugalandet. Det ligg utviklingspotensiale i tenesteytande næringar som ikkje er avhengig av fysisk nærleik til marknaden. Ein har allereie konkrete døme på dette i nyetableringar av IKT-bedrifter i kommunen. Illustrasjonen under skisserer at moglegheitane er mange. 18

19 Kva har me? Saman med Vindafjord er Etne Kommune ein attraktiv arbeidsmarknadregion med eit breitt utval arbeidsplassar i mange næringar Godt tilbod av arbeidsplassar innan helse, sosial, industri, reiseliv, utdanning og økonomi/administrasjon I ein utvida arbeidsmarkandregion er pendling til Haugesund, Stord og Odda moglege alternativ for arbeid i bransjar/spesialisering som ikkje er tilgjengeleg i nærområdet Manglar og behov Generelt lågare tilbod av arbeidsplassar for arbeidstakarar med høgare utdanning Begrensa utval arbeid innen samfunnsfag, realfag, økonomi, marknadsføring/reklame, media og forsking Langsiktig tilgjengeleg næringsareal for utvikling og nyetableringar Næringsutvikling satt i system plan, kompetanse og nettverk Næringshage (eller kanskje næringsbed?), kontorfelleskap og næringskoordinator/konsulent Rekruttering satt i system. Open utlysing og synleggjering av moglegheiter for jobb i kommunen/regionen Risikovillig investeringskapital. Det rår stort sett tradisjon og kultur for næringsutvikling med utgangspunkt i to tomme hender og ein god idé 19

20 8 Tiltak Føreslåtte tiltak skal freista fylla gapet mellom tilbod og udekka behov i Etne Kommune. Tiltaka må før iverksetjing gjennomgåast med tanke på prioritering, ansvar, tidshorisont og kostnad. Tiltaka i tabellen er delt inn i 4 tema: F = Fritid O = Oppvekst A = Arbeid B = Bustad Tiltaka er vidare kategorisert under: Infrastr. = Infrastruktur - fysisk og organisatorisk Komm. = Kommunikasjon - intern og ekstern Komp. = Kompetanse - kompetansehevingstiltak Tiltak Skildring av tiltaket Målgruppe Tema Kategori Etne Kulturhus/ Skakkesenteret Sikra realisering av planlagd bygging av bygget-med-mange-namn-og-funksjonar. Alle F Infrastr. Alternativ fritid Vera open for tilrettelegging for "nye" typar Born og aktivitetar som ikkje er tilgjengeleg i dag. unge F Infrastr. Døme: Vassport, skatehall, gatekultur VGS-elevar som Elevar som flyttar til Etne for å gå på VGS kan Born og ressurs i større grad involverast i organisasjonslivet. unge Kompetanse og engasjement til kommunen - F Komp. meiningsfull fritid for innflyttarane. etne.kommune.no Gjennom ny, brukarvennleg og oversikteleg Alle side, kan alle fritidstilbod og moglegheiter for dei som vil utvikla noko sjølv synleggjerast, F Komm. og marknadsførast. Kulturkart Som i Bluesbygda Skånevik må det lagast eit Alle kulturkart over heile Etne kommune, der alt frå kulturminne og turstiar til lydstudio og F Infrastr. nettkafé er presentert. Organisasjonstilskot Prioritering av stønad til frivillige lag og Alle organisasjonar som spelar ei viktig rolle med å F Infrastr. gi kommunen eit attraktivt fritidstilbod. Samferdsel Betre kollektivt transporttilbod mellom dei to Alle Skånevik - Etne bygdene betrar det totale fritidstilbodet i F Infrastr. kommunen. Tunell vil vera eit viktig bidrag. Samferdsel Tunnell Skånevik - Etne Alle A Infrastr. Ungdomsråd Eit reellt talerøyr for ungdommar, etter modell frå t.d. Sveio. Å få høve til å vera med å setja dagsorden, vil positivt påvirka heile aldersgruppa sitt syn på heimstaden. Ungdomsrådet kan sidestillast med eldreråd. Gang og sykkelsti Trygg veg til skule og fritidsaktivitetar er nærast eit basisbehov mange i dag ikkje får dekka. Tiltaket vil særleg gi stor positiv effekt for oppvekstvilkåra i kommunen etne.kommune.no Utarbeiding av web- og trykt materiell som synleggjer og marknadsfører Etne som ein god kommune å veksa opp i. Etne VGS - hyblar Arbeida for utbygging av hybeltilbod for elevar til Etne VGS. Ein føresetnad for tilreisande elevar. Born og unge Alle Familie under etablering O O O Infrastr. Infrastr. Komm. Born og unge O Infrastr. 20

21 Etne VGS - eigenart Næringskoordinator Tilskot til næringsutvikling etne.kommune.no Regional rekruttering Næringsareal Næringshage Næringsnettverk Ungdom, utdanning og lokalt næringsliv Vera synleg på utdanningsinstitusjonar/ byar CRM Investorpool Prøvebuordning Byggjetilskot Gi bort tomter 0-konsesjon Extreme makeover etne.kommune.no "Opne ditt hus" I samarbeid med Etne VGS og fylkeskommunen bidra til å utvikla skulen til ein attraktiv utdanningsinstitusjon med lokal eigenart. Idéen om blueslinje bør kanskje relanserast? Tilsetjing av næringskoordinator for Etne Kommune. Kommunen deltar men treng ikkje naudsynt ha arbeidsgjevaransvar Prioritera tilskot for næringsetablering og utvikling etter potensiell verdiskaping. Administrert av næringskoordinator og/eller eit næringsstyre. Synleggjering av arbeidsplassar på Aktivt arbeid med rekruttering av kvalifisert arbeidskraft gjennom samarbeid med Haugalandrådet sitt rekrutteringsprosjekt Vera i forkant med regulering og opparbeiding av næringsareal. Sørga for alltid å ha attraktivt venteareal tilgjengeleg Ta initiativ til etablering av næringshage. Fokus mot næringsklynger og små og mellomstore bedrifter Etablering av bransjespesifikt eller generelt næringsnettverk for bedrifter i Etne Kommune. Gjerne i samarbeid med nabokommunar Styrka arbeidet med koplinga mellom lærlingar og bedrifter. Samarbeid med ungdoms- og vidaregåande skular i distriktet. Møta og halda kontakten med utflytta innbyggjarar under utdanning ved deltaking på jobbmesser eller eigne Etne-arrangement i utdanningsbyar Kontakt med folk interessert i jobbmoglegheiter i Etne via e-postlister, nyhendebrev m.m. Koordinera risikovillig kapital for å leggje til rette for nyetablering og utvikling. Møteplass for gründerar og investorar Utvikla og formalisera eit system der potensielle tilflyttarar kan søka om å prøvebu Etne kommune for ein kortare periode Byggjetilskot frå kommunen til alle som ynskjer byggja nye bustadhus Gi bort kommunale tomter som har stått lenge utan å verta seld 0-konsesjon for bustadar i Etne Kommune for å sikra "ljos i kvart vindauga" heile året. Ekstremt tiltak - bør kanskje avgrensast til delar av kommunen. Rydding og opprusting av eksisterande tomter for auka attraktivitet Synleggjering og tilgjengeleggjering på web av ledige hus, leiligheter og tomter. Ta i bruk ledig buareal i kommunen. Mange sit på eit "2.hus" eller kjellarleilighet som med litt maling kan leigast ut til elevar eller arbeidskraft som trengs i kommunen Born og unge Næringsliv Næringsliv Unge under utdanning Familie under etablering Næringsliv Næringsliv Næringsliv O Komp. A Komp. A Infrastr. A Komm. A Komm. A A A Infrastr. Infrastr. Komp. Unge under utdanning A Komp. Unge under utdanning A Komm. Unge under utdanning A Komm. Næringsliv Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle A Infrastr. B Infrastr. B Infrastr. B Infrastr. B Infrastr. B B B Infrastr. Komm. Infrastr. 21

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

ETNE VENSTRE

ETNE VENSTRE ETNE VENSTRE 2015 2019 Vår visjon Etne endrar seg. Me møter nye utfordringar. Etne Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag. Korleis Det gjer me ved å skapa fleire

Detaljer

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Samandrag av prosjektrapport FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Ei kvantitativ kartlegging av flyttegrunnar blant folk som har flytta til og frå kommunen dei siste fem åra Spørjeskjema er utforma av Bykle og Hovden

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2010-2012. Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark

PROSJEKTPLAN 2010-2012. Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark PROSJEKTPLAN 2010-2012 Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark På bakgrunn av erfaringar gjort i prosjektet fleire folk til Vest- - og bydeutviklingsprosjekt, ynskjer vi å fortsette satsinga på å skape bulyst

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Plankonferansen i Hordaland 2011. Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland. Solveig Svardal. Forståingsramme

Plankonferansen i Hordaland 2011. Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland. Solveig Svardal. Forståingsramme Plankonferansen i Hordaland 2011 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for bedrifter, besøk og busetting kan forklare ein stad,

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0102 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0102 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0102 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Flå Veksthus Kort beskrivelse Med opninga av vegprosjektet Sokna Ørgenvika i 2014 vil Hallingdal og Flå kunne

Detaljer

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden Program for Masfjorden Venstre for perioden 2011-2015 www.masfjorden.venstre.no 1 Masfjorden Venstre Ei positiv folketalsutvikling for Masfjorden kommune er eit overordna mål for Masfjorden Venstre Masfjorden

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Frå innvandrar til innbyggjar Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Integrere innvandrere på en betre måte i lokalsamfunnet. Tilpasse offentlege tenester og bedrifter

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Tittel Kort beskrivelse Prosjektbeskrivelse

Tittel Kort beskrivelse Prosjektbeskrivelse Bolyst 2013 Tittel Øyliv i Sunnhordland Kort beskrivelse Dette er ei vidareføring av prosjektet "Flytt til LivOGLyst" som fekk støtte gjennom Bulystsatsinga i 2011. Prosjektet er eit samarbeid mellom øysamfunna

Detaljer

HALLINGDAL 2020, REGIONAL POSISJONERING, HOVUDPROSJEKT

HALLINGDAL 2020, REGIONAL POSISJONERING, HOVUDPROSJEKT SAK 41/12 HALLINGDAL 2020, REGIONAL POSISJONERING, HOVUDPROSJEKT Saksopplysningar I sak 34/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal er samd i dei strategiske vegval

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Prosjektplan - «Liv i Vinje»

Prosjektplan - «Liv i Vinje» Prosjektplan - «Liv i Vinje» Utarbeida av: Vest-Telemark Næringsutvikling as, v/ole Dalen 6. januar 20 Vest-Telemark Næringsutvikling as - Adr.: Granlivegen A, 3850 Kviteseid T +47 35 06 84 00 M +47 4

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 Lustrasamfunnet i framtida - i går? - i morgon? Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 - Side 1 - Kommuneplanarbeidet er på gang. *********** Medverknad/ innspel er viktig. Difor bygdemøte. ***********

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Stagepass 2010. Pendling Stressless - Bulyst. Visjon:

PROSJEKTPLAN. Stagepass 2010. Pendling Stressless - Bulyst. Visjon: PROSJEKTAN Hovudprosjekt v/ bygdeutviklingslaget Nye Bremanger Stagepass 2010 Oktober 2009 Visjon: Tilrettelagt bumiljø for born og vaksne, slik at også jobbpendling gjev ein stressless kvardag for familien.

Detaljer

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur-

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- Sogn og Fjordane Ungdomslag www.sognogfjordane.ungdomslag.no Huset i bygda www.husetibygda.no Prosjektplan HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- 1.0 Samandrag Huset i bygda er svært viktig som sosial

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Hjelmeland 24-7 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Hjelmeland kommune 3. Søknadsbeløp: 780.000 4. Når skal prosjektet gjennomføres (fra til)?

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Statusrapport. Kommunestyret Monica Sølyst

Statusrapport. Kommunestyret Monica Sølyst Statusrapport Kommunestyret 24.01.2013 Monica Sølyst Rammer Vedtak i Kommunestyret 31.05.2012 Fyresdal kommune løyver 700.000 kr frå næringsfondet frå konto 1410 470 til prosjekt Heim til Fyresdal. Prosjektperiode

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

PENDLING OG BULYST I HARDANGER

PENDLING OG BULYST I HARDANGER PENDLING OG BULYST I HARDANGER Presentasjon av rapport på Hardangerkonferansen 15. november 2017 i Nordheimsund. Pelle Engesæter ideas2evidence Grunnlaget Rapporten er utarbeida på grunnlag av svar frå

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Reduksjonar i verksemda ved Bjølvefossen i 2001 Agnes Mowinckelsgt. 5, Postboks 7900 5020 Bergen Bergen, JUNI 2001 Rapport Rapporten er utgjeven av Avdeling for regional utvikling,

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer