4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune"

Transkript

1 4000-innbyggjarkommunen Etne - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune Etne United Bulystutvalet i Etne Kommune Sluttrapport, 10. Mars

2 1 Føreord Denne rapporten representerer sluttleveransen til Etne United Bulystutvalet sitt arbeid. Oppdragsgjevar er Etne Kommune, som me takkar for tilliten me er blitt vist ved å ha fått lov til å arbeida med denne spanande tematikken. Utgangspunktet for arbeidet har vore ei målsetjing om å identifisera moglege tiltak for å snu ein svakt negativ trend i folketalsutviklinga i Etne Kommune. I prosjektet har me henta inn lokal informasjon og innspel, samt nytta oss av den relativt omfangsrike mengda med teori og praktiske erfaringar frå andre prosjekt som er tilgjengeleg. Ein av erfaringane me har gjort oss, er at me definitivt ikkje er åleina i distrikts-norge om å arbeida med utfordringane kring folketalsutviklinga. Dette gir moglegheiter til å hausta erfaringar og lærdom av kvarandre, men illustrerer også den konkurransesituasjonen kampen om innbyggjarane er, og i aukande grad, vil bli. Me vil også påstå at arbeidet har vist oss at Etne Kommune har mykje godt på menyen, det er berre ofte så forsvinnande godt gøymd. Hovudresultata frå prosjektet vert lagd fram i Kommunestyremøte i Etne tysdag 24. Februar Me takkar alle som har vist velvilje og delt informasjon til beste for prosjektet. God lesning og lukke til! Etne, 10. mars 2009 Hanna K. Litlehamar Elisa Bjørk Jakobsdottir Tommy Johansson Liv Astri Halvorsen Hesjedal Gro Sævereid Kari Aakra Beate Hetleflåt Asbjørn Moe 2

3 INNHALD 1 FØREORD SAMANDRAG MÅL OG RAMMER BAKGRUNN HOVUDMÅL RESULTATMÅL PROSJEKTMÅL MÅLGRUPPER OMFANG OG AVGRENSING DEFINISJONAR METODE Lokale innspel og kommunikasjon Erfaringar frå andre prosjekt ORGANISERING FORANKRING PROSJEKTORGANISERING RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING KRITISKE SUKSESSFAKTORAR RISIKOANALYSE - MANGLANDE KRISESTEMNING EIN TRUSSEL? AKTIVITETAR I PROSJEKTET GENERELLE TEMA Nasjonale flyttemønster Kva gjer ein kommune attraktiv? Kvifor er nedgang i folketalet eit problem? Kva er ein innbyggjar verd? ETNE I DAG Folketalsutvikling Fødsel og flytting Folketalsutvikling i dei ulike aldersklassane Elevtalsutvikling geografisk fordeling Etne sett utanfrå HOVUDTEMA Oppvekst Bustad Fritid Arbeid TILTAK LIVET ETTER ETNE UNITED - BULYSTUTVALET TING I KJØMDA FRAMTIDIG ORGANISERING AV ARBEIDET MED FOLKETALSUTVIKLING Føringar for organiseringa Organiseringsalternativ lokal satsing eller regionalt samarbeid? FINANSIERINGMOGLEGHEITER VEDLEGG DEN GODE HISTORIEN Quantum Solutions AS Gründer i vekst SMV satsing på ungdom Heimbygda først og fremst ungdomar i Grannar-distriktet Industrivask Haugaland AS Betre løn var starten KJELDER LENKJER ANDRE PROSJEKT

4 2 Samandrag Hovudmålet for prosjektet er å danne grunnlaget for eit arbeid med å snu den negative folketalsutviklinga i Etne Kommune. Kunnskap og erfaringar frå teori og andre prosjekt har vore nyttige referansar, men me har freista leggja til grunn ei open og lokal tilnærming til problemstillinga. Arbeidet syner at Etne på mange område er ein god oppvekstkommune, med eit relativt variert og godt fritidstilbod. Næringslivet er i litt tilfeldig, men i sunn utvikling. Det kunne likevel med fordel vore meir attraktivt innan kunnskapsintensive næringar for å tiltrekka seg arbeidskraft med høgre utdanning. Bustadsituasjonen er i ferd med å betra seg, men har framleis store utfordringar på utleigemarknaden. Ein har altså litt å henga fingrane i før ein kan kalla seg ein attraktiv kommune å bu og arbeida i, men Etne si hovudutfordring er at ein er meir eller mindre usynleg for omverda, tilmed for folk med nære band til kommunen, som sine unge, utflytta innbyggjarar. Her er det trong for eit realt marknadsføringsarbeid, for å synleggjera det som trass alt er mykje bra, og ikkje minst planane og forbetringane som me ventar vil skje i nær framtid. 3 Mål og rammer 3.1 Bakgrunn Arbeidet med prosjektet tar utgangspunkt i ein svak nedgang i folketalet sidan slutten av 80-talet. Kommuneplanen til Etne Kommune har eit uttala mål om å nå 4000 innbyggjarar i Fleire parti gjekk til val i 2007 med utfordringa om å snu denne trenden høgt på agendaen. Eit utvida formannskap med ordføraren i spissen tok på bakgrunn av dette initiativ til å sette ned eit utval for å sjå nærare på korleis ein kan jobba aktivt for positiv folketalsutvikling i Etne Kommune. 3.2 Hovudmål Etne kommune skal verta ein attraktiv kommune som vinn kampen om innbyggjarane gjennom å tilby gode arbeidsplassar, eit godt oppvekstmiljø, vera ein god plass å bu og ha eit rikt kultur og fritidstilbod for alle. 3.3 Resultatmål Ein set seg som mål å nå 4000 innbyggjarar i Etne Kommune i år Prosjektmål Målet for denne prosjektfasen er å identifisera utfordringar og tiltak som kan gjere Etne kommune til ein enno meir attraktiv stad å arbeida og bu. 3.5 Målgrupper Det er to måtar å auka folketalet i kommunen; ved fødselsoverskot og ved netto tilflytting. Dette tilseier at ein ser på tiltak retta mot dagens innbyggjarar såvel som potensielle innflyttarar. I utgangspunktet er alle målgrupper som kan bidra til positiv folketalsutvikling interessante for prosjektet, men ei skil seg ut som særleg viktig: Unge par og familiar i etablerarfasen, der ein eller begge har tilknytting eller kjennskap til Etne kommune frå før. 4

5 4 Omfang og avgrensing Prosjektet har fokus på kartlegging og tilrådingar for vidare arbeid, og kan sjåast på som eit forprosjekt. Perioden for prosjektet har vore 1 år frå vedtak i formannskapet. Prosjektet har hatt eit budsjett på NOK ,- over det kommunale næringsfondet, samt løyving på NOK ,- frå Hordaland Fylkeskommune sine småsamfunnsmidlar. Prosjektet er gjennomført innanføre budsjett. Prosjektet har fokus på utfordringar ein faktisk kan påvirka frå lokalt hald. 4.1 Definisjonar Denne rapporten nyttar to ulike definisjonar på Etne Kommune: 1) Etne Kommune, som eit samfunn av innbyggjarar og næring lokalisert innanføre kommunegrensene 2) Etne Kommune, som politisk og administrativt organ 4.2 Metode Prosjektgruppa har lagt vekt på å samla innspel frå eit breiast mogleg utval av innbyggjarane i kommunen. Dette for å få eit tydeleg bilete av folk si opptatning av kommunen ein bur i og kva dei meinar bør fokuserast på, samt å sikra lokal forankring og eigarskap til prosessen og det vidare arbeidet Lokale innspel og kommunikasjon Spørreundersøking Prosjektgruppa har utforma og gjennomført ei spørreundersøking blant innbyggjarane i Etne Kommune. Den er gjennomført på Torgdagane i Skånevik, Haustfest i Etne sentrum samt frå Tenestetorget på Tinghuset. Det kan såleis ikkje dokumenterast at undersøkinga er gjort blant eit representativt utval av innbyggjarane og ein må difor handsama og tolka resultata forsiktig. Me meinar likevel undersøkinga gir ein nyttig peikepinn på kommunen sine sterke og svake sider frå eit innbyggarsynspunkt. Arrangement og presentasjonar Prosjektet har vore representert ved fleire høve både med tanke på å presentera status i prosjektet og å få innspel til det vidare arbeidet: Presentasjon på stand Torgdagane i Skånevik Temamøte med fokus på bulyst Etnemarknaden 2008 Presentasjon på stand Etnemarknaden 2008 Presentasjon på stand Haustfest i Etne, 4. Okt 2008 Halvårspresentasjon Formannskapet, 26. Nov 2008 Bulyst, Fest og Basar Fugl Fønix, 2. Juledag 2008 Møte med Kommunalminister Kleppa Skånevik, 7. Januar 2009 Presentasjon og paneldebatt Næringslivsmøte EK, 28. Jan 2009 Presentasjon av rapport Kommunestyremøte EK, 24. Feb

6 Presse Prosjektet har vore synleg i media gjennom heile prosjektperioden. Dette er ein tjuvstart på arbeidet med å skapa positiv blest om Etne utover kommunegrensene, og har i tillegg vore avgjerande for å bidra til lokalt engasjement og interesser for arbeidet. Prosjektet i media: Grannar Haugesunds Avis Radio 102 Radio Haugaland NRK Radio og web Stavanger Aftenblad Hardanger Folkeblad Erfaringar frå andre prosjekt Det finst ei rekkje bulystliknande prosjekt rundt om i distrikts-norge med ulik grad av fokus på eigen folketalsutvikling. Gjennom kontakt med mange av desse har ein identifisert både felles utfordringar og moglegheiter, og fått inspirasjon og innspel til tiltak som kan overførast til Etne Kommune. 5 Organisering 5.1 Forankring Prosjektet er forankra i: - Kommunplan for Etne Vedtak i Formannskapet i Etne kommune, 11. Mars Prosjektorganisering Oppdragsgjevar: Prosjektansvarleg: Prosjektleiar: Prosjektgruppe: Etne Kommune, utvida formannskap Ordførar Sigve Sørheim Asbjørn Moe Beate Hetleflåt Elisa Bjørk Jakobsdottir Gro Sævereid Hanna K. Litlehamar Kari Aakra Liv Astri Halvorsen Hesjedal Tommy Johansson 6

7 6 Risikoanalyse og kvalitetssikring 6.1 Kritiske suksessfaktorar Arbeidet med Bulyst og positiv folketalsutvikling er i utgangspunktet underlagt fleire ansvarsområde i kommunen. Avgjerande for å lukkast med det vidare arbeidet er at dette, uavhengig av framtidig organisering, vert satsa og fokusert på i kvardagen av alle som har noko med det. Med dette meinast minimum ansvarspersonar i administrasjonen i Etne kommune, men ideelt i eit samspel med dei politiske organ, næringsliv, lag og organisasjonar og innbyggjarane elles. 6.2 Risikoanalyse - manglande krisestemning ein trussel? Nedgangen i folketalet i Etne Kommune er svak og tilsynelatande udramatisk. Fråværet av dramatikk og akutt krise er sjølvsagt bra, men kan også vera ein trussel i form av at den negative utviklinga kjem snikande, utan at den vekkjer det heilt store alvoret og viljen til handling. Sett i eit 20-årsperspektiv har folketalet i Etne gått ned med om lag 7 %. Framhald av denne utviklinga forsterka av ein aldrande befolkning vil gi Etne Kommune utfordingar med å vera ein god stad å bu og arbeida i. 7 Aktivitetar i prosjektet 7.1 Generelle tema Nasjonale flyttemønster Generelt er trenden på landsbasis at folk flyttar frå bygd til by, med størst vekst i dei største byane. Dette gjeld i nokon grad fleire kvinner enn menn, særleg i dei yngre aldersgruppene. Figur: Relativ utvikling i folketalet i by- og senterregionane (1985 = 100) 7

8 7.1.2 Kva gjer ein kommune attraktiv? Arbeid er framleis viktigaste årsak til folk sitt val av stad å bu, men betyr mindre i dag enn for berre få tiår attende. Folk frå distriktskommunar har gjerne også tette band til sin heimstad, noko som spelar inn når ein vel å verta buande eller flytta attende. Figur: Kva gjer ein kommune attraktiv, Telemarkforskning 2008 Viktigaste bu- og flyttemotiv: - (Attraktive) arbeidsplassar og utdanning - Butilhøve miljø og pris og tryggleik - Kultur- og fritidstilbod - Sosialt miljø og familie - Infrastruktur og tenestetilbod Kvifor er nedgang i folketalet eit problem? Ein tar gjerne for gitt at nedgang i folketal er negativt, men kvifor er det eigentleg det? Nokre viktige faktorar som gjerne vert peika på: - Folk flest er sosiale dyr og ynskjer naboar, kollegaer og leikekameratar - Ein del tenestar og ytingar i ein kommune er avhengig av eit minste kritisk tal folk for at tilbodet skal oppretthaldast (skule, butikk, post/bank, fritidstilbod m.m) - Kommunen misser viktig del av sitt inntektsgrunnlag ved folketalsnedgang, gjennom lågare skatteinngang og overføringar større del av kommuneøkonomien går til faste og (lov)pålagde oppgåver. 8

9 7.1.4 Kva er ein innbyggjar verd? Positiv utvikling av folketalet gir auka inntekter til kommunen som igjen vonaleg kjem fellesskapet til gode. Kommunen har i hovudsak sine inntekter per innbyggjar frå to kjelder: - Skatteinntekter - Rammetilskot = Frie inntekter Storleiken på desse inntektene kan variera ein del, blant anna etter den politiske situasjonen nasjonalt, og er difor vanskjelege å fastslå framover i tid. Kommunar med nedgang i folketal, særleg barnetal, mistar inntekter grunna dette. Denne effekten kan i nokon grad verta dempa av at kommunar i vekst og med relativt færre eldre, må bidra noko til utjamning til kommunar med negativ vekst. Etne Kommune budsjetterer for 2009 med frie inntekter pr innbyggjar på om lag NOK , Etne i dag Folketalsutvikling Folketalet i Etne har sidan 1988 gått ned frå nesten 4150 til 3852 i Ein har på vegen hatt eit par oppturar, men desse har vore små og av relativt kort varigheit. Ein har ikkje noko eintydig svar på kva mekanismar som ligg bak utviklinga, men ein ser på landsbasis ein generell sentraliseringstendens. Samanlikna med snittet av andre småsenterregionar i landet kjem faktisk Etne noko betre (eller mindre dårleg) ut. Figur: Folketalsutvikling i Etne

10 7.2.2 Fødsel og flytting Etne Kommune har frå år til anna eit lite fødselsoverskot, den negative utviklinga har då kome av negativ netto tilfytting, som synt på figuren under. Ein kan likevel fastslå at verken netto tilflytting eller fødselsoverskotet er sterkt i Etne Kommune. Det er ein kjend sak at folk til slutt vil døy, det er difor over tid først og fremst fødselsraten som kan positiv utvikling av fødselsoverskotet. I 2008 vart det fødd kun 38 born i Etne Kommune, ein oppgang på 3 frå 2007, men likevel eit svært lågt tal. Innvandring frå utlandet står for størsteparten av tilflyttinga til Etne, dette reknar ein med i hovudsak er arbeidsinnvandring. Denne tilflyttinga hadde nedgang i 2008 i høve føregåande år, ei utvikling som sansynleg held fram med bakgrunn i ein relativt brå slutt på høgkonjunkturen i Figur: Folketalsendring i prosent dekomponert, Telemarkforskning

11 7.2.3 Folketalsutvikling i dei ulike aldersklassane Endringar i dei ulike aldersgruppene varierar noko, men gruppene 0-5 og har hatt nedgang dei siste 3 åra. Sistnemde kan sansynlegvis forklarast med utflytting under utdanning har hatt ein liten auke, noko som kan vera par og familiar som vender tilbake til heimkommunen etter endt utdanning og i etableringsfasen. Det er fødd 38 born i Etne Kommune i 2008, noko som gjer at gruppa 0-5 år pr tel 260 personar. Dette er ein sterk nedgang om ein ser på perioden frå Figur: Årsplan Etne Kommune, Elevtalsutvikling geografisk fordeling Elevtalsutviklinga i Etne kommune synleggjer korleis elevtalet fordeler og utviklar seg i dei ulike krinsane i kommunen. Dette er ikkje eit absolutt bilete på den totale folketalsutiklinga og fordelinga, men gir ein god peikepinn på kor det gror best, og seier kanskje noko om preferansane over tid når det gjeld kor i kommunen innbyggjarane ynskjer busetja seg. Figur: figuren syner tal elevar per årskull, fordelt på krinsar Totalbiletet i elevtalutviklinga syner at krinsane er små, men med relativt stabil utvikling. Dette peikar i retning av at sentraliseringseffekten internt i Etne Kommune ikkje gjer seg gjeldande i særleg stor grad. 11

12 7.2.5 Etne sett utanfrå Etne Kommune kjem dårleg ut i nokre undersøkingar som skal måla kor attraktiv ein kommune er å busetja seg i. I Telemarkforskning sin publikasjon Attraktivitetsbarometeret i 2008 vert Etne rangert som nest dårlegaste kommune i fylket, og faktisk nummer 401 av 431 kommunar i landet. Figur: Attraktivitetsbarometeret , Telemarkforskning 2008 I ei søsterundersøking av same perioden ( ) der ein går næringslivet nærare i saumane kjem derimot Etne svært godt ut av det. Både når det gjeld gründerverksemd og lønsemd og vekst i bedriftene gjer næringslivet i Etne det bra. Samla sett vert Etne rangert som beste kommune for næringsutvikling i Hordaland, og nummer ni på landsbasis. Figur: Lønsemd i bedriftene ( ), Telemarkforskning

13 7.3 Hovudtema Arbeidet med denne rapporten er delt inn i fire hovudtema; Oppvekst, bustad, fritid og arbeid. Det understrekast at dette er overlappande områder og ikkje isolert frå kvarandre. Døme på dette er kulturhus og idrettshall i Skånevik og Etne. Desse er sentrale både under oppvekst og fritid, men er i denne samanhengen plassert under fritid. Tabellen med Kva har me? og Manglar og behov er ikkje å sjå på som ei uttømande liste, det har ikkje vore prioritert i mandatet å utarbeida dette, men kan sjåast på som viktige område ein er god på i dag og område for utbetring som er kritisk for å auka attraktiviteten til Etne Kommune Oppvekst Oppvekstvilkåra i Etne kommune vert av innbyggjarane vurdert til å vera gode. Undersøking gjennomført i 2008 syner at ein er nøgd med skule- og barnehagetilbodet, men ein bør merka seg skuleveg som eit område som kjem dårleg ut av undersøkinga. Dette går i hovudsak på trafikktryggleik og dårlege skuleskyssordningar for borna i nokre av krinsane. Figur: Innbyggjartilfredsheit oppvekst, Etne United 2008 Dei vidaregåande skulane i Etne og Ølen gir samla sett eit variert og godt tilbod for dei unge som ynskjer ta sine første år av utdanninga i heimkommunen. Ungdommen i kommunen har ikkje formelt ei stemme som representerer deira syn i saker som særskild påvirkar denne gruppa av innbyggjarane. Gode minner og opplevingar frå oppveksten er ein føresetnad når ein seinare skal vurdera om ein ynskjer verta buande eller flytta attende til heimkommunen. Høve til medråderett over eigen situasjon i oppveksten vil vera ei positiv erfaring som også i vaksen alder vil prega haldninga til Etne Kommune som ein god stad å bu og stifta familie. 13

14 Kva har me? Etne har full barnehagedekning, med både privat og offentleg barnehagetilbod. Etne har fire skular spreidde i kommunen, i tillegg til ein vidaregåande skule med tilbod innan medie-, mekaniske,- tekniske,- design-, og handverksfag, og almenn påbygg. Både organisasjonar og grendalag syt for at alle aldersgrupper i dei fleste delar av Etne har gode og varierte tilbod av fritidsaktivitetar både innan kultur og idrett. Både skular, barnehagar og grendalag har gode leikeplasser som blir mykje brukt. Helsetilboda er gode. Helsestasjon i både Etne og Skånevik tilbyr nybakte foreldre barselsgrupper. Manglar og behov Sikre vegar for born og mjuke trafikkantar. Etne treng fleire og meir omfattande infrastruktur av gang- og sykkelstiar. Både for born med farleg skuleveg, og for innbyggjarar i bustadfelt lengre borte frå sentrum. Etne vidaregåande skule er ein av dei minste vidaregåande skulane i fylket. Skulen er spreidd på fire ulike lokalitetar, noko som er med på å hindra utviklinga av skulen som ein heilskap, og bli ein skule med vekstpotensiale. Det er per dags dato ikkje ein fullstendig oversikt over alle tilbod over fritidsaktivitetar, lag og organisasjonar i Etne kommune. Mange tilbod treng å bli synleggjort for å bli vidare levedyktige. Ungdommen manglar representantar med reell påverknadskraft i kommunen. Dei manglar eit formelt talerøyr. Eit dekkande kollektivt transporttilbod manglar mellom Etne og Skånevik. Etne kommune si heimeside er på ingen måte ei god og brukavennleg informasjonsside, og gir dårleg og lite informasjon om kva som finnest Det er framleis mangel på det evigvarande kravet frå ungdomen om ein «plass å henga». 14

15 7.3.2 Bustad Tomtesituasjonen i Etne Kommune var lenge prega av få private tilbod og begrensa utval av kommunale tomter. Dei seinare åra har dette betra seg blant anna ved framveksten av nye private felt og Bluesprosjektet i Skånevik si oppgradering av tomter. Ved realisering av planlagd utbygde felt vil Etne kommune kunna tilby eit variert utval tomter for byggelystne. Trass utbygging av leilighetar i sentrumsnære strøk seinare åra har tilgangen på hus til salgs og leilighetar til leige framleis vore ein knapp ressurs. Særleg mangel på utleigeeiningar er ein flaskehals for tilflyttarar som ynskjer busetja seg i Etne Kommune for kortare eller lengre periodar. Både næringsliv som søkjer arbeidskraft utanfrå og Etne VGS som ynskjer gi sine tilreisande elevar gode butilhøve, treng tilgang på utleigeeiningar for å utvikla seg vidare. Kva har me? Kommunale tomter ledige: Ca 20 tomter fordelt på felta Kambe, Skålnes, Eikanes og Ligrend Kommunale tomter under planlegging: Ca 60 tomter på Fitja Silde Private tomter ledige: Ca 25 tomter fordelt på felta Ve, Birkenesbøen, Rygg og Osnes Private tomter under planlegging: Ca 90 tomter fordelt på felta; Matskår, Steine, Osnes og Milja Småfelt, enkelttomter og leiligheter: Sørstranda, Stordalen, Sævareid/ Tjelmeland, Teigland, Rullestad, Skånevikstranda, Skålnes og sentrumsområder Manglar og behov For få tilgjengelege hus og leiligheter til leige Ledige tomter og bueiningar er lite synlege for dei som søkjer informasjon om dette Kommunikasjonsutfordring når det gjeld kommunal saksandsamingstid, tilbakemelding og tilrettelegging i byggesaker. Spørreundersøking syner at folk meinar/trur dette er dårleg i Etne Kommune, medan ein samanlikna med andre kommunar faktisk kjem godt ut på dette området. Lite attraktive tomter. Tomter som har vore til salgs i lengre tid er overgrodde og lite innbydande Forlatt småbruk til salgs: Åkrafjorden Grendalag har oversikt over fråflytta småbruk med eigarar som ynskjer selgja eigedomane 15

16 7.3.3 Fritid Eit godt fritidstilbod for born og ungdom betyr mykje for trivselen i oppveksten og erfaringane frå dette spelar inn når ein seinare i livet skal velga kor ein ynskjer etablera seg. For vaksne er eit rikt kultur- og fritidstilbod gjerne like viktig for kor ein slår seg ned som kor ein finn draumejobben. I Etne kommune er tilboda mange og varierte, men ikkje alltid synlege nok. Det er stadig behov for fornying og moderninsering av organisasjonslivet og aktivitetane som følgjer med. Fritidsinteresser er delvis trendstyrte og ein kommune som legg tilrette for utvikling av eit vitalt kultur- og fritidstilbod vil vera godt rusta i kampen om innbyggjarane. Etne Samfunnshus er 30 år, idretten i Etne har ein gymnastikksal som innearena og Etne Vidaregåande Skule har lite eigna lokaler spreidd rundt i sentrum. Tida er overmogen for realisering av Etne Kulturhus med idrettshall, eller Skakkesenteret om ein vil. Behovet er allereie til stades, og ein skal ikkje sjå bort frå ein tilleggseffekt tilsvarande den ein har sett frå utbyggingar av ei rekkje fotballstadionar i Norge, der publikumstilstrøyminga har doblast etter at klubbane byrja tilby betre fasilitetar, trass i like begredelege prestasjonar på bana. "Det skal ein landsby til for å oppdra eit barn". Tolga kommune har adoptert det afrikanske ordtaket, og bruker kulturskulen som verktøy for å gjere kommunen til ein god plass å bu. 16

17 Kva har me? Etne kommune har eit breitt tilbod innan fritidsaktivitetar, både innan kultur og idrett, og ein aktiv kulturskule med god fagkompetanse. Lag, organisasjonar og grendeutval er engasjerte i å tilrettelegga for fritidsaktivitetar både for born, ungdom og vaksne. I både Skånevik og Etne er tilgangen til mange av tilboda gode. For dei fleste innbyggjarane i kommunen er det passande avstand og ope for å delta i fleire fritidsaktivitetar. Etne er fullt konkurransedyktig i samanlikning med andre kommunar på dette området, og med den aktiviteten som finnest i dag, er det i svært få tilfelle naudsynt å pendla for å dekka behova for fritidsinteresser. Mykje brukt Kultur- og idrettshall i Skånevik. Eit godt tilbod innan kulturskulen. Manglar og behov Ein manglar eit funksjonelt kulturhus og idrettshall i Etne sentrum. Mange ungdommar har uttrykt ynskje om eit uorganisert fritidstilbod, der dei kan vera utan å involvera seg i noko form for aktivitet, til dømes ein ungdomskafé. Det er ynskje om likt tilbod innan fritidsaktivitetane i Skånevik og Etne, både innan kulturskulen og idrettslaga. Ungdom i Skånevik ynskjer seg ofte til Etne på fritida. Mangelfull kollektivtransport hindrar dette. Behov for betre oppmerking av turstiar, nye fritidsaktivitetar innan idrett: til dømes paintballbane, sykkelbane, bowling og elverafting. Det er ynskje om utgreiing av høvet til å iverksetja slike tiltak. Det er vanskeleg å få oversikt over tilboda som finnest og kva aktivitetar ein har høve til å delta i. 17

18 7.3.4 Arbeid Kunnskapsintensive næringar har hatt sterkast vekst i Norge siste tiåret. Denne veksten har i størst grad kome i dei største byane, men er også av aukande betydning i distrikta. Distrikta går i enkelte næringar glipp av urbaniseringsfordelar som større kunnskaps- og fagmiljø, kompetanse og kundegrunnlag. Næringsanalysen for Hordaland (Telemarkforskning, 2008) syner at halvparten av innbyggjarane i Etne kommune pendlar til arbeid. Samanlikna med det øvrige Sunnhordland indikerer dette at Etne kommune ikkje tilfredstiller krava til breidde i arbeidstilbodet innbyggjarane ynskjer. Undersøkingar viser også at arbeid vert mindre avgjerande for kor folk vel å busetja seg. Fleire er viljuge til å ofra kort veg til arbeid for å bu på stader med gode tilgang til natur og kultur, gode oppvekstvilkår og rimelegare bustadprisar enn i byar. Etne har tradisjonelt vore ein sterk landbrukskommune. Denne næringa er under omstilling og vert styrkja ved større einingar samt nye og spanande koplingar til reiseliv, som utviklinga i Åkrafjorden er eit godt døme på. Særleg Etne sentrum har dei seinare åra også styrka sin posisjon som eit viktig handelssentrum på indre Haugalandet. Det ligg utviklingspotensiale i tenesteytande næringar som ikkje er avhengig av fysisk nærleik til marknaden. Ein har allereie konkrete døme på dette i nyetableringar av IKT-bedrifter i kommunen. Illustrasjonen under skisserer at moglegheitane er mange. 18

19 Kva har me? Saman med Vindafjord er Etne Kommune ein attraktiv arbeidsmarknadregion med eit breitt utval arbeidsplassar i mange næringar Godt tilbod av arbeidsplassar innan helse, sosial, industri, reiseliv, utdanning og økonomi/administrasjon I ein utvida arbeidsmarkandregion er pendling til Haugesund, Stord og Odda moglege alternativ for arbeid i bransjar/spesialisering som ikkje er tilgjengeleg i nærområdet Manglar og behov Generelt lågare tilbod av arbeidsplassar for arbeidstakarar med høgare utdanning Begrensa utval arbeid innen samfunnsfag, realfag, økonomi, marknadsføring/reklame, media og forsking Langsiktig tilgjengeleg næringsareal for utvikling og nyetableringar Næringsutvikling satt i system plan, kompetanse og nettverk Næringshage (eller kanskje næringsbed?), kontorfelleskap og næringskoordinator/konsulent Rekruttering satt i system. Open utlysing og synleggjering av moglegheiter for jobb i kommunen/regionen Risikovillig investeringskapital. Det rår stort sett tradisjon og kultur for næringsutvikling med utgangspunkt i to tomme hender og ein god idé 19

20 8 Tiltak Føreslåtte tiltak skal freista fylla gapet mellom tilbod og udekka behov i Etne Kommune. Tiltaka må før iverksetjing gjennomgåast med tanke på prioritering, ansvar, tidshorisont og kostnad. Tiltaka i tabellen er delt inn i 4 tema: F = Fritid O = Oppvekst A = Arbeid B = Bustad Tiltaka er vidare kategorisert under: Infrastr. = Infrastruktur - fysisk og organisatorisk Komm. = Kommunikasjon - intern og ekstern Komp. = Kompetanse - kompetansehevingstiltak Tiltak Skildring av tiltaket Målgruppe Tema Kategori Etne Kulturhus/ Skakkesenteret Sikra realisering av planlagd bygging av bygget-med-mange-namn-og-funksjonar. Alle F Infrastr. Alternativ fritid Vera open for tilrettelegging for "nye" typar Born og aktivitetar som ikkje er tilgjengeleg i dag. unge F Infrastr. Døme: Vassport, skatehall, gatekultur VGS-elevar som Elevar som flyttar til Etne for å gå på VGS kan Born og ressurs i større grad involverast i organisasjonslivet. unge Kompetanse og engasjement til kommunen - F Komp. meiningsfull fritid for innflyttarane. etne.kommune.no Gjennom ny, brukarvennleg og oversikteleg Alle side, kan alle fritidstilbod og moglegheiter for dei som vil utvikla noko sjølv synleggjerast, F Komm. og marknadsførast. Kulturkart Som i Bluesbygda Skånevik må det lagast eit Alle kulturkart over heile Etne kommune, der alt frå kulturminne og turstiar til lydstudio og F Infrastr. nettkafé er presentert. Organisasjonstilskot Prioritering av stønad til frivillige lag og Alle organisasjonar som spelar ei viktig rolle med å F Infrastr. gi kommunen eit attraktivt fritidstilbod. Samferdsel Betre kollektivt transporttilbod mellom dei to Alle Skånevik - Etne bygdene betrar det totale fritidstilbodet i F Infrastr. kommunen. Tunell vil vera eit viktig bidrag. Samferdsel Tunnell Skånevik - Etne Alle A Infrastr. Ungdomsråd Eit reellt talerøyr for ungdommar, etter modell frå t.d. Sveio. Å få høve til å vera med å setja dagsorden, vil positivt påvirka heile aldersgruppa sitt syn på heimstaden. Ungdomsrådet kan sidestillast med eldreråd. Gang og sykkelsti Trygg veg til skule og fritidsaktivitetar er nærast eit basisbehov mange i dag ikkje får dekka. Tiltaket vil særleg gi stor positiv effekt for oppvekstvilkåra i kommunen etne.kommune.no Utarbeiding av web- og trykt materiell som synleggjer og marknadsfører Etne som ein god kommune å veksa opp i. Etne VGS - hyblar Arbeida for utbygging av hybeltilbod for elevar til Etne VGS. Ein føresetnad for tilreisande elevar. Born og unge Alle Familie under etablering O O O Infrastr. Infrastr. Komm. Born og unge O Infrastr. 20

21 Etne VGS - eigenart Næringskoordinator Tilskot til næringsutvikling etne.kommune.no Regional rekruttering Næringsareal Næringshage Næringsnettverk Ungdom, utdanning og lokalt næringsliv Vera synleg på utdanningsinstitusjonar/ byar CRM Investorpool Prøvebuordning Byggjetilskot Gi bort tomter 0-konsesjon Extreme makeover etne.kommune.no "Opne ditt hus" I samarbeid med Etne VGS og fylkeskommunen bidra til å utvikla skulen til ein attraktiv utdanningsinstitusjon med lokal eigenart. Idéen om blueslinje bør kanskje relanserast? Tilsetjing av næringskoordinator for Etne Kommune. Kommunen deltar men treng ikkje naudsynt ha arbeidsgjevaransvar Prioritera tilskot for næringsetablering og utvikling etter potensiell verdiskaping. Administrert av næringskoordinator og/eller eit næringsstyre. Synleggjering av arbeidsplassar på Aktivt arbeid med rekruttering av kvalifisert arbeidskraft gjennom samarbeid med Haugalandrådet sitt rekrutteringsprosjekt Vera i forkant med regulering og opparbeiding av næringsareal. Sørga for alltid å ha attraktivt venteareal tilgjengeleg Ta initiativ til etablering av næringshage. Fokus mot næringsklynger og små og mellomstore bedrifter Etablering av bransjespesifikt eller generelt næringsnettverk for bedrifter i Etne Kommune. Gjerne i samarbeid med nabokommunar Styrka arbeidet med koplinga mellom lærlingar og bedrifter. Samarbeid med ungdoms- og vidaregåande skular i distriktet. Møta og halda kontakten med utflytta innbyggjarar under utdanning ved deltaking på jobbmesser eller eigne Etne-arrangement i utdanningsbyar Kontakt med folk interessert i jobbmoglegheiter i Etne via e-postlister, nyhendebrev m.m. Koordinera risikovillig kapital for å leggje til rette for nyetablering og utvikling. Møteplass for gründerar og investorar Utvikla og formalisera eit system der potensielle tilflyttarar kan søka om å prøvebu Etne kommune for ein kortare periode Byggjetilskot frå kommunen til alle som ynskjer byggja nye bustadhus Gi bort kommunale tomter som har stått lenge utan å verta seld 0-konsesjon for bustadar i Etne Kommune for å sikra "ljos i kvart vindauga" heile året. Ekstremt tiltak - bør kanskje avgrensast til delar av kommunen. Rydding og opprusting av eksisterande tomter for auka attraktivitet Synleggjering og tilgjengeleggjering på web av ledige hus, leiligheter og tomter. Ta i bruk ledig buareal i kommunen. Mange sit på eit "2.hus" eller kjellarleilighet som med litt maling kan leigast ut til elevar eller arbeidskraft som trengs i kommunen Born og unge Næringsliv Næringsliv Unge under utdanning Familie under etablering Næringsliv Næringsliv Næringsliv O Komp. A Komp. A Infrastr. A Komm. A Komm. A A A Infrastr. Infrastr. Komp. Unge under utdanning A Komp. Unge under utdanning A Komm. Unge under utdanning A Komm. Næringsliv Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle A Infrastr. B Infrastr. B Infrastr. B Infrastr. B Infrastr. B B B Infrastr. Komm. Infrastr. 21

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune SPL -6900 Terese S. Jemtegård Moen Masteroppgåve Erfaringsbasert masterprogram i Stedsutvikling Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Med hjarte for den rette staden. Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund

Med hjarte for den rette staden. Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund Med hjarte for den rette staden Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund INNLEIING... 3 OM UNDERSØKINGA... 4 OM BUSTADVAL OG TRIVSEL... 6 OM BUSTADVAL... 6 OM TRIVSEL... 9 MED HJARTE FOR DEN RETTE STADEN...

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden 2013-2017 Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden Ullensvang herad sin bustadplan for 2013 2017 gir føringar for ei bustadutvikling

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Stord kommune. kommunedelplan

Stord kommune. kommunedelplan Stord kommune kommunedelplan Trafikksikringsplan 2004-2007 FORORD Fylkestinget vedtok 17.02.98 Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland 1998-2007. I tiltaksdelen for 1998-2001, pkt. 10.3,

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer