Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT"

Transkript

1 REFERAT fra møte i prosjektgruppen for etablering av felles interkommunalt brannvesen i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tid: Mandag 11. mai 2015 Sted: Teknologisk Institutt Til stede: Fra prosjektgruppen: Forfall: Jan Erik Nygaard (JEN) Bokn kommune Ove Røys (OR) Karmøy kommune Jo Inge Hagland (JIH) Haugesund kommune Kristin Helle (KH) Tysvær kommune Tove Aksdal (TA) Hovedtillitsvalgt Karmøy kommune Ragnar Løfstrøm (RL) Brannmester, plasstillitsvalgt - Karmøy brannvesen Arild Enerstvedt (AE) Verneombud, Haugesund kommune Tor-Petter Alfredsen (TPA) Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Ingen Fra Norconsult: Tore Andre Hermansen (TAH) Norconsult Fra sekretariat: Torleif Østrem-Olsen (TØO) Teknologisk Institutt (referent) Jon Arve Brekken (JAB) Teknologisk Institutt Per Arne Lindvik Møtet hadde mange innspill fra deltakerne. Referatet er ført fortløpende for å få med flest mulige innspill. Basert på dette skal det nå utarbeides en rapport med innstilling til rådmannsgruppen. Sak Behandlet Ansvar 1 Innledning: Referat Tor Petter og Ragnar ønsket at brannsjefene burde vært med på dette møtet. JEN: Dette tas til etterretning. Info 2 Norconsult gjennomgang ROS-analyse: TAH: Gjennomgang ROS-analyse. Oppstart oktober og har hatt 5 møter med brannsjefsgruppen. TAH 1

2 Rammer nedfelt i utlysning. Tilleggsarbeid med GIS-analyse og lokalisering av stasjoner. Prosessen har fulgt NS Beredskapsanalyse benyttes for dimensjonering av ressurser. Denne må bygge på ROS-analysen. Samlet sett konkluderes det med at dagens situasjon gir et godt grunnlag å bygge videre på. TPA: En stor jobb med administrasjon, ansettelser. Får ikke helt klare svar på hva som må til. Alt. 0 krever mye oppgradering. Det må også gjøres en del vurderinger ang. lokalisering. RL: Vanskelig å etablere brannvesen for framtida basert på eksisterende løsninger. OR: En eller gang må en sette strek for utredninger, det har blitt litt for mye fokus på detaljer og på beredskapsanalysen som strengt tatt hører med til neste steg. Det har vært litt ulikt fokus og detaljeringsgrad. RL: Forstår ikke hvorfor enkelte detaljer er tatt med i ROS analysen. Presiserer at det er denne analysen som skal danne grunnlag for etableringen av felles brannvesen. TAH: Endelig ROS-analyse ferdigstilles etter dagens møte. TPA: ROS analysen vil danne grunnmuren i det videre arbeidet. RL: Foreliggende analyse danner et for tynt grunnlag for videre arbeid. Er blandet ROS og beredskapsanalyse. TAH: Opprinnelig bestilling er egentlig for detaljert i forhold til en ROS analyse. Punkter fra beredskapsanalyse dras med på grunn av bestillingen. Prosessen ble ikke som beskrevet i bestillingen. TØO: Dette er en prosess der ROS- analysen er en viktig del. Viktig at vi er med på denne prosessen. Setter ikke to strek under svaret på dette tidspunkt. TAH JEN: Beslutningsgrunnlaget må foreligge for vurdering i denne kommunestyreperioden. Viktig at vi blir enige, med tanke på krefter for etablering av større enheter på fylkesnivå. Må ha et godt beslutningsgrunnlag, med økonomi, lokaliseringer osv. Og gruppen må komme fram til tilrådninger på disse områdene. Alternativt beskrive alternative løsninger. Rådmennene er opptatt av inngangsbillett, lokalisering av stasjoner og økonomisk fordeling av kostnader knyttet til felles brannvesen. Vi har fått det vi trenger så langt i ROS analysen. TPA: Hva gjør en med de 6 boligfeltene som ikke er dekket av dagens løsninger. 2

3 TAH: DSB er forholdsvis opphengt i 10 minutters kravene. Nå kan oppgradering av objektene kunne kompensere for 10 minutters krav. KH: Hvem skal betale for tiltakene. Bygningene er tillatt brukt i dag. Blir situasjonen verre etter etablering av felles brannvesen? OR: Ved tilsyn i Karmøy har det vært fokus at 10 minutter kravet var absolutt, men DSB hadde en annen oppfatning, dersom det etableres tiltak så kan tidene overskride 10 minutter. TPA: Vanskelig å få konkrete svar fra DSB om hvor grensene går. Hvilke tiltak er tilfredsstillende, hvor mye kan tidene økes? OR: Tiltak må følges av risikoanalyser som viser at situasjonen er tilfredsstillende. TPA: Undersøkelser vedr. Nødnett viser at tid fra innringer til alarm er 5 minutter. Dette må det også tas hensyn til. Innkjøringsproblemer og tekniske problemer. RL: Grunnlag for utrykningstider, kjøretider har en del å si. TØO: Kravene fra DSB vil mer og mer baseres på risikoanalyser mer enn konkrete kjøretider/utrykningstider. PAL: Dette er konkretisert i ny forebyggende forskrifter som er mer funksjonsbaserte. JEN: Veinett vil også bli oppgradert vesentlig. Ny firefelts vei til Aksdal skal stå ferdig samtidig med Rogfast. Kjøretider vil nok endre seg, men det er for tidlig å ta dette med i våre vurderinger. PAL: Ny standard og midtdeler i tunneler skaper problemer med å snu, utrykningskjøretøy kommer ikke forbi stående trafikk. Beredskapsplaner må tilpasses. Tunneler mindre enn 500 m er ikke særskilte brannobjekter. TPA: Er det som er sendt inn fra brannsjefene kvalitetssikret? Det er store forskjeller på vurdering av risiko fra de ulike brannvesene. For eksempel er ikke viktige scenarier i Hgsd behandlet, men tilsvarende for Skånevik er tatt med. Risiko og konsekvens vil være svært mye høyere i Hgsd enn i Skånevik. TAH: Innspillene ble umiddelbart gjennomgått. Det ble deretter tatt en gjennomgang med brannsjefene. Og det er tatt hensyn til kommentarer fra brannsjefene. Objektene er plukket ut etter brannsjefenes innspill. Kan ikke dekke alle scenarier i analysen. Brann i tett trehusbebyggelse er for eksempel en dimensjonerende hendelse for IKS et. De enkelte objektene knyttet til denne type hendelse må behandles i kommunene der de hører hjemme. Dette behandles i beredskapsanalysene for kommunene. Brann i tett trehusbebyggelse er en hendelse som er aktuelle for flere av kommunene. Brann i tett trehusbebyggelse i Skånevik er tatt som et eksempel. 3

4 TPA: Foreliggende ROS-analyse med sine hendelser er på et overordnet plan. Hendelsene fra denne danner grunnlag for beredskapsanalysene. Det må klargjøres at disse hendelsene er på et overordnet nivå og skal danne grunnløag for detaljerte beredskapsanalyser. RL: Når kommer beredskapsanalysene inn`? Dersom de skal utføres i etterkant av etableringen av IKS et så kan en bomme på blant annet bemanning. JEN: Det presiseres at hendelsene i ROS analysene er på et overordnet nivå og at de danner grunnlag for lokale beredskapsanalyser. Beredskapsanalyser må gjennomføres i det nye IKS et. TØO: Endelig ROS-analysen vil foreligge etter dette møtet. Analysen legges ut på hjemmesiden når den er klar. KH: Frist for innspill fra arbeidsgruppene til sluttrapport. Innspillene vil være hovedprinsipper. Foreslår levering av foreliggende materiale 27. mai. TØO: Foreslår møte med prosjektgruppa 1. juni kl.10: JAB redegjørelse for utstyrsregistreringer så langt. JEN: Må diskutere eierskapsforhold i IKS et. Hva med ubrukbart utstyr og feilkjøp. JIH: Vanskelig å få full oversikt over det sopm går inn i IKS et. Må gi noen anbefaliger ang økonomi. Må sette en foreløpig strek. Hva med vedtekter og statutter. Driftsutgifter er veldig godt sammenlignbare. JEN: Vedtekter er under utarbeidelse. Mulig at de er foreløpig klar til møtet 1. juni. Eurojuris arbeider med denne saken. JEN: Når det gjelder bygninger så bør dette kontrolleres og vurderes med tanke på om de dekker krav og behov. KH: Kommunene må få tid til å få ting på plass. JEN: Prinsipp for forpliktelser knyttet til oppgradering utarbeides. H, KH: Må gjerne leie lokaler i starten for å plassere administrasjon. Må ha personalet samlet under samme tak. Vil måtte bruke 1. året til å få ting på plass. PAL: Viktig å være enige om kriterier før en går ut og vurderer kvaliteten på utstyr og bygninger. TØO: Eller beskrive hvilke kriterier som utstyr og bygninger er vurdert etter. JEN: For innstilling til sluttrapport må vi fokusere på hovedpunkter, store elementer som kjøretøy og bygninger. TØO: Fram til 5.juni må vi stole på innsamlet materiale. H: Kan oversende det han har samlet inn. H 4

5 RL: Kan sette noen kriterier ut fra krav i lovverk osv. Vurdere status ut fra dagens tilstand. OR: Det er ikke slik at etablering av IKS utløser nye krav. Kommunene må oppfylle sine forpliktelser uavhengig av dette. JEN: Prinsippet er at hver av kommunene skal ha et forskriftsmessig brannkorps når de går inn i IKS et. TPA: Hva betyr verdiene når en går inn i samarbeidet. Skal enkelte BV betale inn i IKS et. H: Det må gjøres opp en status. Vanskelig å få full oversikt allerede ved etablering. En del må komme underveis i etableringen. Må finne en fordelingsnøkkel. TA: Hva med alt utstyret som de enkelte BV går inn med? 4 H: Må kanskje reflekteres gjennom eierandeler i IKS et. Redegjørelse fra arbeidsgruppene: KH: Rapport med: Hovedprinsipper. Kompetanse og rekrutteringsproblemer. Virksomhetsoverdragelse, drøfting. Intern ekstern utlysing. Innbemanning av øvrig personale. Alle skal ha tilbud i den nye IKS et. Håndtering av overtallige. Pensjon, lønn i nøkkelposisjoner. Er det store forskjeller? Skal IKS et ha egen lønnsadministrasjon eller skal tjenesten kjøpes av en av kommunene? Det må være en HMS ansvarlig i hel stilling. Rådgiver for personal i full stilling. Sekretærstilling(er). Vaktordninger og turnus, litt usikkert hvor detaljert beskrivelse av vaktordninger kan bli. Plan for løsning av lønnsforskjeller på sikt. Videreføring av pesjonsrettigheter. IKS et må legge en strategi for rekruttering, henvises her til ROS-analysen. Vil ha med en status pr dags dato. Kompetanseplan må gjelde for det nye IKS et. Stillingsbeskrivelser må det jobbes med i IKS et, men i rapporten vil prinsippene beskrives. H: Forsiktig med å beskrive stillingene, heller fokusere på nødvendig kompetanse. JEN: Kan vise seg å være dyrt å kjøpe tjenesten av en av kommunene. Alternativer må vurderes. OR: Det bør diskuteres om kommunene har den kompetansen de skal ha med inn i IKS et. RL: Hva med 110 sentral? TPA: I forprosjektet er det forutsatt at IKS et overtar dagens 110 sentral. KH: Prosjektgruppa må si noe om annen organisering av 110 sentral. Rettigheter til de ansatte følger AML. 5

6 H: Har oversikter over driftskostnader. JEN: Viktig at Hgsd og Karmøy blir enige om inngangsbillett og fordeling av kostnader. TPA: Hva med overtallighet, det skal være bare en brannsjef og en leder forebyggende. Tror det er for lite folk til å dekke alle stillinger i stab basert på forslaget i ROS-analysen. TØO: Det må i det videre arbeidet beskrives en organisasjonsstruktur. På noen områder vil det være for lite folk, andre steder vil det være overtallighet. 5 JEN: Må beskrive ledelsesstruktur i det nye selskapet. I vår anbefaling må det beskrives at kommunene må gå inn med godkjente brannkorps. KH: Ansatte vil også kunne ha flere arbeidsgivere, lokal kommune og IKS et. Det er flere mulige løsninger. Personal kan ikke ha alle detaljer klar til oppstart. Hovedprinsippene beskrives og så må IKS et jobbe videre etter disse. OR: Vi må ta avgjørelser og gi anbefalinger på et tilfredsstillende overordnet nivå, ikke grave oss for langt ned i detaljer. Klarer ikke beskrive alt før oppstart IKS. Vi må beskrive hovedprinsippene. KH: Fram til ny hovedbrannstasjon står klar vil vi måtte ha de bygninger og bemanning vi har i dag. JEN: Vi må ha en tilrådning i henhold til ROS analyse der en modell med etablering av ny hovedbrannstasjon. Denne tilrådning skal overlates til rådmannsgruppa. TAH: Må også ta hensyn til befolkningsvekst og utvikling av tettsteder. KH: Ta fram mandatet på siste møte for å kontrollere at vi har levert det vi skal. H: Må beskrive i anbefaling hvordan og hvilke merkantile tjenester som skal dekkes inn i IKS et. Dette er tjenester som ligger i de enkelte kommunene i dag. Oppfølging TØO: Oppfølging på utstyrsregistrering. Vurderinger fra arbeidsgruppene. Inngangsbillett, struktur. Sjekkes mot 40 punkter i forprosjektet. JEN: Foreløpig innstilling til neste møte. Skal beskrive modell. H: Anbefaling til styre. Representasjon fra de ulike kommunene. Prosjektgruppens rapport. TØO: Utkast klart til 1. juni. Sekretariatet tar gjerne imot innspill underveis. Tidligere 40 punkter fra forprosjektet sjekkes ut. 6

7 KH: Endelig rapport sendes på høring slik at alle får gi innspill før endelig rapport går til kommunestyrene. TA: Tillitsvalgte må også få anledning til å uttale seg. H: Bør sette opp en tidslinje for prosessen med høring innspill før endelig rapport og beslutning. OR: Brannsjefsgruppen er i rapporten representert ved ROS-analysen. TPA: Rapporten bør inneholde kommentar fra brannsjefsgruppen. 6 JEN: Vi bør tenke på dette til neste møte. Eventuelt. AE: Hovedverneombud ønsker å være med på personalmøte. RL: Ønsker å sende en representant. KH: RL må sende kontaktinfo til KH for denne representanten. AE kan også delta. RL/KH Referent Jon Arve Brekken 7

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes.

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes. RÅDSMØTE 02/14 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Torsdag 19.06.14, kl. 14.00 18.30 (lunch fra kl.14.00-15.00) Sted: Skånevik Fjord hotell, Skånevik Forfall: Elling Hetland, Etne kommune Fra adm. møtte: K. Tormod

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer