ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE"

Transkript

1 KOMPETANSENETTVERKET FOR SYKEHUSPLANLEGGING ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE 1 Gruppearbeid Deltakerne på arbeidsseminaret ble delt inn i fem grupper: Tidligfasen i planprosessen Godkjenning av sykehusprosjekter Standarder krav til datagrunnlaget for planlegging Driftskostnader og finansiering Den fysiske løsningen Målsettingen for gruppearbeidene Diskutere sentrale problemstillinger med utgangspunkt i innleggene og gruppemedlemmenes erfaringer Utarbeide forslag til aktiviteter / tiltak som bør videreføres, eventuelt i regi av KNS Oppsummere diskusjonen for presentasjon i plenum 1.1 Gruppe 1: Tidligfasen i planprosessen (Gruppeleder Gunnar Stumo, Hospitalitet AS) Gruppen skulle sette tidligfasen inn i en samlet planprosess for sykehusprosjekter. Målet med gruppens arbeid var komme frem til presise avgrensinger av tidligfasen i forhold til de øvrige planfasene, og identifisere og kort beskrive, de aktivitetene som normalt vil inngå i tidligfasen. I tillegg skulle gruppen få fram en begrepsavklaring for aktivitetene i tidligfasen, og forslag til en integrert planprosess for planlegging og gjennomføring. Diskusjonen skulle favne både store og mindre prosjekter. Følgende problemstillinger var presentert på forhånd: Når starter og slutter tidligfasen? Hvilke delbeslutninger og analyser (med tilhørende dokumentasjon) gjennomføres i tidligfasen? Behov for en standardisert arbeidsmåte/planprosess for tidligfasen? Hva heter sluttproduktet fra tidligfasen, og hva inneholder det? Hvordan skal arbeidet organiseres? Krav til kompetanse og samhandling? Oppsummering av gruppas arbeid Gruppens oppsummering ble presentert av Bjørn Egner, som la frem nedenstående prinsippskisse. tidligfase gjennomføringsfase forspill Oppstart prosjekt HFP m/ skisseprosjekt Skisseprosjekt, Eventuelt i flere alternativer Investeringsanalyse m/ usikkerhet Forprosjekt Forprosjekt, med mer detaljert investerings- og usikkerhetsanalyse Detaljprosjekt Bygging Driftsanalyse/ organisasjonsutvikling Driftsanalyse organisasjonsutvikling totaløkonomi

2 - Gruppen introduserte begrepet "forspill" for å vise en avgrensing mellom de etablerte fasene og aktivitetene, og de aktiviteter som forgår før prosjektet har en formell og identifiserbar oppstart. - Gruppa mener at det er hensiktsmessig å legge inn det tradisjonelle forprosjektet i tidligfasen, slik det er vanlig i byggebransjen. Gjennomføringsfasen begynner definitivt etter dette. - Tidligfasen er et diffust begrep, men tidligfasen bør ende i forprosjekt. Spørsmålet er da hva forprosjekt er. - HFP med skisseprosjektillustrasjon inngår klart i tidligfasen. Det bør eventuelt utredes flere alternativer. Inkludert i HFP bør det være beregninger av kostnader med investeringsanalyse og driftsanalyse. - Krav til endringer i organisasjonen og organisasjonsmessige konsekvenser av prosjektet, må være en del av tidligfasen. - Gruppen ga uttrykk for at et forprosjekt, slik det er definert og i praksis brukes i forbindelse med prosjektering av bygg, er et detaljert og omfattende dokument, som krever betydelig innsats og kostnader å bringe frem Hovedpunkter fra diskusjonen Forspillet skal omfatte kapasitet på det nye anlegget basert på epidemiologi. I tillegg må det kartlegges hva som kreves til forskning og utdanning. Ansvaret for dette ligger hos RHF, og deretter kan HF utarbeide et skisseprosjekt. Det bør fastsettes en nedre grense for hvilke prosjekter dette skal gjelde for, og 50 millioner ble foreslått. Tidligfasen er ferdig når man vet at prosjektet er liv laga. Det er to spor som går dit: Det ene er sykehuslovens krav til faglig godkjenning på grunnlag av HFP. Det andre er en beslutning som må fattes av eier=rhf. Man må identifisere beslutningspunktet der det avklares at prosjektet er "liv laga", og det må være tidligere enn på forprosjektnivå. Eier (i denne sammenhengen vist til som RHF'ene) har ansvaret for å gi et tydelig klarsignal for at prosjektet kan gjennomføres. I diskusjonen ble det reist spørsmål om ikke forprosjektet tilhører Gjennomføringsfasen. Det ble også foreslått å skille mellom Tidligfasen, Forprosjekt og Gjennomføringsfasen. Hvis tidligfasen skal representere en avsluttet fase hvor man med minimum av kostnader kommer frem til et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for gjennomføring av prosjektet (er prosjektet liv laga?), kan krav om forprosjekt stå i en motsetning til dette. Dette er et av de sentrale punktene som krever videre utredning og avklaring for at Tidligfasen skal kunne innpasses i en samlet Planprosess. Diskusjonen konkluderte med at det var hensiktsmessig at tidligfasen ble definert som på figuren. 1.2 Gruppe 2: Godkjenning av sykehusprosjekter (Gruppeleder Halvard Kilde, Metier) Gruppen skulle vurdere beslutningspunkter for godkjenning av prosjekter i tidligfasen, og kommentere hvem (hvilke myndigheter) som har/bør ha ansvaret for godkjenning. Gruppen skulle også vurdere graden av usikkerhet som kan aksepteres i forhold til beslutningsgrunnlaget. Målet med gruppens arbeid var å få en oversikt over de beslutningspunkter som er nødvendige, og synspunkter på knytning mellom beslutninger, underlag og faser i planprosessen. Følgende problemstillinger var presentert på forhånd: Hvilke beslutninger om godkjenning vil være aktuelle? Eiernes og de godkjennende myndigheters krav til hva godkjenningen skal omfatte, og underlaget for godkjenningen.

3 Akseptabel risiko. Behovet for å gjøre usikkerhets- og risikoanalyser i tidligfasen. Tidspunktene for beslutningene ( i forhold til fremdriften i planprosessen)? Metoder og arbeidsmåter for å overvåke og styre kvalitet og risiko: Internkontroll, følgeevaluering, usikkerhetsanalyser oa Oppsummering av gruppas arbeid Gruppa summerte opp hvilke beslutninger som måtte fattes innenfor rammen av det som kan defineres som tidligfasen, og hvilket beslutningsgrunnlag dette krever: RHF-prioritering. Det regionale foretaket må tidlig i prosessen gjøre overordnede strategiske valg, herunder lokalisering av nye anlegg. I denne sammenhengen vil det være ønskelig med en foreløpig helsefaglig godkjenning av SHDir. Konseptvalg. Valg av løsningskonseptvalg må gjøres av eier, og forutsetter at man utreder flere alternativer. Null-alternativet er også et alternativ. Grunnlaget for konseptvalget bør omfatte: o Forretningsplan som viser livsløpskostnader og -gevinster. o Lokalisering/ tomtevalg o Alternativvurdering/ kost-nytte o Hva er akseptabel risiko for eier? Det utføres risikoanalyser for alternative løsninger, herunder vurdering av den finansielle risiko knyttet til de alternative løsningene. o Lifecycle- benefitanalyse (LCB-analyse) for alternativer knyttet til forretningsplanen. Dette er systematiske analyser som viser best, forventet, dårligst. o Hovedfunksjonsprogram. Dette HFP vil ligge til grunn for endelig godkjenning av HD/SHDir, og gir grunnlag for valg av konsept, altså det prosjektet man skal gjennomføre. Basert på et valgt konsept, må det utarbeides et godt styringsgrunnlag som også vil være prosjektets mandat. Dette styringsgrunnlaget vil omfatte: o Resultatmål for prosjektet o Arbeidsomfang o Tid o Investeringskostnad o Usikkerhetsanalyse (tid/ kost) o Kvalitetskriterier Gruppa pekte på følgende områder som det burde jobbes videre med: Overordnet organisering for investeringsprosjekter. En enhetlig styringsmodell en forutsetning for gode beslutninger. Kostnadsreduserende tiltak o Standardisering, dette omfatter både prosess og beslutningsgrunnlag o Kostnadsstyrt organisering, programmering og prosjektering Kvalitetssikring/ usikkerhetsanalyse o "Det tredje øye". Noen utenfra som ser inn i prosjektet o Risikoreduserende tiltak. Risikoanalyser må følges opp med tiltak/styring. Kompetanseutvikling o Brukermedvirkning, brukernes rolle o Gjennomføring o Teknisk/ faglig kompetanse o Eierkompetanse o Fag- og sektorkompetanse (en god leder kan ikke løse alt) Tidligfasen er over når den ansvarlige eieren sier go. På dette tidspunktet skal ikke prosjektet kunne stoppes eller endres vesentlig. Det er fra dette tidspunktet gjennomføringen starter og de store kostnadene begynner å løpe. Dette indikerer at tidligfasen avsluttes før forprosjekt, men at

4 det må foreligge et beslutningsgrunnlag som gir tilfresstillende sikkerhet for at prosjektet kan gjennomføres innenfor de oppsatte rammer og at det vil oppfylle sine resultatmål. I tillegg må det være tilfredsstillende trygghet for effekten av prosjektet i forhold til strategiske mål også oppfylles. Gruppen er usikker på om det på dette grunnlaget er riktig å inkludere forprosjekt (slik dette forstås og brukes ifm byggeprosjekter) i tidligfasen. 1.3 Gruppe 3: Standarder krav til datagrunnlaget for planleggingen. (Gruppeleder Tarald Rohde, HD) Gruppen skulle vurdere krav til kvalitet på de opplysninger/data som inngår i beslutningsgrunnlaget, og spesielt vurdere behovet for standardisering, både når det gjelder datagrunnlag, dokumentasjon og prosess. Målet med gruppens arbeid var å få en vurdering av bruk av sentrale retningslinjer og/eller standarder, og eventuelle forslag til hvilke områder man bør arbeide videre med for å etablere slike standarder. Følgende problemstillinger var presenteret på forhånd: Er kvaliteten på planleggingsgrunnlaget god nok i dagens prosjekter? Er det behov for standardisering av planleggingsgrunnlaget, -metoder og sluttprodukt? Hvilke områder egner seg for standardisering? Hva kan man oppnå ved å innføre standarder og hva er ulempene? Er det behov for bruk av spesielle metoder og verktøy for å etablere et godt planleggingsgrunnlag? Oppsummering av gruppas arbeid Innledningsvis problematiserte gruppa eierbegrepet og viste til at det var behov for en klar avgrensing av hvem som var prosjekteier: RHF HF Prosjekt Formelt oppfattes RHF'ene som eiere av prosjektene. Hvem som i realiteten har ansvaret for prosjektet vil være avhengig av prosjektets størrelse. En avgrensing av beslutningsmyndighet og beslutningsgrunnlag vil være avhengig av en tydelig avgrensing av eierskap og ansvar. Gruppen fokuserte på følgende hovedpunkter knyttet til behovet for standarder: Er kvaliteten på plangrunnlaget god nok? Kvaliteten på datagrunnlaget varier mye mellom prosjekter. Et hovedproblem er at gamle løsninger er referanser for nye prosjekter. Man burde i større grad ta hensyn til de spesifikke behov og krav som gjelder det aktuelle prosjektet, og avklare hvilke forutseningene som påvirker prosjektet så tidlig som mulig. Er det behov for standardisering av planleggingsgrunnlaget, -metoder og sluttprodukt?

5 Gruppen anbefalte ikke at man utvikler standarder, men viste til at det er et behov for referansetall og referanseløsninger på mange områder. Gruppa tok til orde for å bygge opp slike løsninger på skandinavisk basis. Hvilke områder egner seg for standardisering? Det er viktig å se på aktivitet og virksomhet. Det ligger mye informasjon i den produksjonen som foregår i sykehusene, og hvordan de enkelte sykehus har løst sine problemer i praksis. De viktigste områdene for utvikling av referansetall er: Dimensjonering av tilbud i forhold til befolkningen. Vi ser i dag store avvik mellom forskjellige land, men innenfor Skandinavia viser tallene relativt stor likhet. Standardisering av aktivitet i forhold til befolkning slik man har i Nederland, er en mulig vei å gå. Dimensjonering av funksjonsområder i forhold til aktivitet, for eksempel antall operasjoner per rom. Dette er viktigere enn den aktuelle størrelse på operasjonsrommet som vil måtte tilpasse de faglige kravene og andre dimensjonerende forutsetninger. Det må legges vekt på teknisk standard i forhold til den aktiviteten som foregår i anlegget. Hva er nødvendig kvalitet på tekniske infrastruktur og bygg i forhold til funksjonen i rommene? Dette er viktig for kostnader og bør også inn i analysene og beslutningsgrunnlaget for tidligfasen. Det er behov for referansetall for forholdet mellom behandlingsarealer og støttearealer. Det er behov for referansetall for enkelte romtyper, men det er i dag en redsel for at slike referansetall blir oppfattet som bindende og dermed hindre gode og effektive løsninger. Utvikling av databaser Viktig kunnskap er tilgjengelig gjennom analyse av tallmateriale innhentet fra eksisterende virksomhet. Dette gjelder både aktivitet og produksjon og bruk av ressurser som arealer, utstyr og personell. Et viktig verktøy blir derfor systematisk innsamling av data og oppbygging av databaser Hovedpunkter fra diskusjonen Det ble reist spørsmål om det bør etableres standarder knyttet til prosesser og arbeidsmåter. Dette er en utfordring, men ble ikke diskutert videre. Standarder må bygges på sammenligning mellom sykehus, f.eks. arealforbruk for konkrete funksjoner, arealbruk i forhold til aktivitet oa. Det er viktig å utvikle aktivitetsrater i forhold til befolkning i forskjellige områder, land. Referansemateriale må hentes frem. 1.4 Gruppe 4: Driftskostnader og finansiering (Gruppeleder Otto Hauglin, Agenda) Gruppen skulle vurdere hvilke krav som bør stilles til gjennomføring av driftsøkonomiske analyser i tidligfasen, og hvilket underlag slike analyser krever. Gruppen skulle spesielt se på sammenhengen mellom investeringer og driftsøkonomi. Målet med gruppens arbeid var å få synspunkter på krav til og muligheter for å gjøre driftsøkonomiske analyser, og på den betydningen slike analyser bør tillegges i tidligfasen. Følgende problemstillinger var presentert på forhånd. Behovet for driftsøkonomiske analyser og beregninger i tidligfasen Metoder for beregning av investeringsbehov og driftsøkonomiske konsekvenser Krav til datagrunnlaget for å gjøre slike beregninger. Behovet for vurdering av alternative løsninger og krav til driftsøkonomiske analyser. Forholdet mellom det enkelte prosjektet og den samlede løsningen for en region eller et område. Prioritering og valg av løsninger

6 Gruppens arbeid ble fremlagt av Otto Hauglin, som har utarbeidet nedstående notat som oppsummering fra gruppearbeidet: Til: Fra: Kompetansenettverket for Sykehusplanlegging Otto Hauglin Dato: Emne: Arbeidsseminar om tidligfasen - Rapport fra Gruppe 4 Driftskostnader og finansiering Hovedpunkter fra gruppediskusjonen: (1) Behovet for driftsøkonomiske analyser og beregninger i tidligfasen Gruppens entydige svar er ja. De to viktigste begrunnelsene er knyttet til: Driftskonsekvensene og driftskostnadene er langt mer omfattende og langvarige enn investeringskostnadene Helseforetakene skal drives etter regnskapslovens prinsipper, med andre ord må en vite om driftsøkonomien over tid kan bære investeringskostnadene (2) Metoder for beregning av investeringsbehov og driftsøkonomiske konsekvenser Det er behov for metodeutvikling, muligens også en viss standardisering, i hvert fall av visse kostnadselementer og metoder for beregning av ulike driftsfunksjoner, for å kunne sammenligne de ulike analysene. I dag eksisterer det for stor ulikhet i tilnærming. I alle tilfeller vil det være ønskelig med en huskeliste over hvilke elementer som hører med i en analyse. Fordi tidligfasen innebærer lav presiserings- og konkretiseringsgrad på konseptet vil en i analysene måtte benytte seg av en tilnærming med sannsynlighetsbaserte kostnadsestimater. (3) Krav til datagrunnlag for å gjøre slike beregninger Gruppen ser bl a følgende datainput som vesentlige: Demografi Epidemiologi, både insidens og prevalens Informasjon om utdannings- og forskningsfunksjoner Medisinsk-teknisk utvikling og utvikling i behandlingsmetoder Behandlingsstrategier Samarbeid og arbeidsdeling med andre sykehus Samarbeid og arbeidsdeling med primærhelsetjenesten Kapasitetsutnyttelse Organisasjon Alternativ bruk av arbeidskraft Grad av privatisering, outsourcing etc av funksjoner Pris- og lønnsforutsetninger Forutsetninger om finanskostnader Beskrivelse av konseptet, evt med alternative utforminger, bl a for å kunne anslå virkninger av logistikk og funksjoners lokalisering i forhold til hverandre Benchmarkings- og evalueringsdata fra andre prosjekter Gruppen var noe usikker på hvorvidt og hvordan inntektsforutsetninger skal tas inn i analysene.

7 (4) Behovet for vurdering av alternative løsninger og krav til driftsøkonomiske analyser Gruppen anser det som helt sentralt at driftsøkonomiske analyser inkluderes i en analyse av totaløkonomien for hele prosjektet og utvikles integrert gjennom hele tidligfasen. Gruppen anser det også som svært nødvendig at en i tidligfasen utreder alternative løsninger og at innholdet i og antallet alternativer fastlegges av eier, dvs HF-nivå, i mange tilfaller også på RHFnivå. Også en del grunnleggende prinsipper for eier- og driftsforhold av betydning for analysen bør avklares på dette nivået, f eks OPS-samarbeid. (5) Forholdet mellom det enkelte prosjekt og den samlede løsningen for en region eller et område. Prioritering og valg av løsninger En del av forholdene omtalt under spørsmål 4 har også relevans her. Gruppen anser det som helt sentralt at det enkelte prosjekt, også i tidligfasen, er forankret i en helhetlig funksjons- og arbeidsdeling innen regionen, evt også på et høyere nivå. 1.5 Gruppe 5: Den fysiske løsningen (Gruppeleder Arvid Ottar, Medplan) Gruppen skulle vurdere behovet for at man i tidligfasen avklarer og beskriver overordnede, konseptuelle løsninger for utformingen av anlegget. I den sammenhengen skulle gruppen vurdere og kommer forslag til metoder/arbeidsmåter og til organisering av arbeidet. Målet med gruppens arbeid var å få vurdert innhold og nivå på dokumentasjon fysiske løsninger i tidligfasen, og forslag til organisering og arbeidsmåter. Følgende problemstillinger var presentert på forhånd: Hvilken informasjon om løsningsalternativer er det behov for i tidligfasen? Innhold, kvalitet og detaljeringsnivå for denne informasjonen? Kan det stilles krav til kvaliteten på løsningskonsept på dette nivået? (Krav til fleksibilitet, utvidelsesmuligheter, logisitik/sammenheng, estetisk uttrykk). Hvilke arbeidsmåter og hvilken dokumentasjon er hensiktsmessig? Organisering og faglig samhandling i forbindelse med utviklingen av fysiske løsningskonsepter. Forholdet mellom fagpersonell, arkitekter, planleggere, beslutningstakere

8 1.5.1 Oppsummering av gruppas arbeid Begreper Tidligfasen starter etter at det er registrert et behov og at krav til endring aksepteres. Man vet at noe bør gjøres, uten at man vet hva, hvor, eller når. Tidligfasen skal lede til beslutning om hva, hvor og når noe skal gjøres, på et nivå hvor slike beslutninger kan fattes. Beslutningene omfatter mandat og økonomi. Informasjon om løsningsalternativer i tidligfasen Tidligfasen krever test av alternativer gjennom uttegning av fysiske muligheter for at konklusjonene skal være sikret med hensyn på fysisk realisme. Dette gjelder fra dag 1. Det vil si at erfarne sykehusarkitekters ekspertise bør inn i sykehusprosjekt fra starten, de skal ikke bare illustrere løsninger. Spesielt for store bygg kreves det både visualisering og analysebidrag for å kunne gi svar på: Hva krever/ gir tomten til bygget Hva krever / gir bygget til miljøet Bare illustrasjoner kan sikre at alle involverte aktører i planleggingen i tidligfasen har samme bilde av prosjektet/konseptet. Tidligfasen skal dokumentere hva som er mulig innenfor de rammer som foreligger, og alle relevante forhold må komme frem. Det skal skapes en trygg plattform for videre arbeid, deretter kan en eventuell arkitektkonkurranse gjennomføres. Målsettinger, krav til kvaliteten på løsningskonseptet på tidligfasenivå Mange aktører skal bidra til den endelige, fysiske løsningen. Det må utarbeides forslag og alternativer, og arkitekten er den eneste som kan se hele helheten. Det er behov for standarder på enkelte områder. Hovedsaken er at man går gjennom en sjekkliste med utvalgte spørsmål som alle prosjekter store som små bør måles mot: Hva som har betydning/ ikke har betydning Hva som prioriteres Listen settes opp for å: Fastsette prioritering av behov ved oppstart Analysere hvilke løsningsalternativ som best tilfredsstiller prioritert behovsprøving Kriterier som prosjekter må måles mot vil omfatte utvidelse fleksibilitet kostnad framdrift osv Krav til kompetanse i tidligfasen. Organisering og faglig samhandling i forbindelse med utvikling av fysiske løsningskonsepter Alle fag og aktører må høres i tidligfasen, men det er eier som må gjøre valg og prioriteringer. Dette krever eiers tilstedeværelse i prosessen.

9 Tidligfaseanalyse er noe annet enn politikk og manøvrering på vegne av særinteresser. Analysene i denne fasen handler om hva som er mulig innen kjente, definerte rammer. Å få opp et bredest mulig sett av mulige løsninger krever erfaring og kompetanse fra relevante bygg og prosjekt. Relevant betyr alle fag, men også erfaring fra annet enn sykehus. Det er et stort poeng å prøve ut alternativer og nye veier. Til dette kan kreves forskning, også basalforskning Hovedpunkter fra diskusjonen Det er viktig å være klar over hvilke diskusjoner som kan/bør tas på hvilke tidspunkt, og at man finner riktig tid for når tegninger av bygget skal komme inn. De grunnleggende problemstillingene som behov, opptaksområde, kapasitet må diskuteres før man begynner å illustrere løsningene. I tidligfasen skal man ikke illustrere, men arkitekten skal bidra til å avklare fysiske muligheter og begrensninger i de forskjellige alternativene. 2 Behov for videre utredning og avklaring Basert på innleggene, gruppearbeidene og diskusjonene, er det åpenbart et behov for å arbeide videre med en rekke problemstillinger. Arbeidsseminaret samlet de sentrale fagmiljøene som arbeider med sykehusplanlegging i Norge, i tillegg til representanter for eierne og statlige myndigheter. Kompetansenettverket velger å tolke det sterke faglige engasjementet som kom frem i seminaret, som et mandat til å ta opp og arbeide videre med viktige spørsmål som seminaret drøftet. 2.1 Planprosessen Gruppefremlegget og diskusjonen introduserte nye begreper (forspillet, liv laga) og problematisert gamle (hva er et forprosjekt?). Konklusjonen blir at det gjenstår mye arbeid før man kan beskrive en samlet og sammenhengende planprosess hvor tidligfasen er identifisert og avgrenset i forhold til de kjente milepælene og aktivitetene som brukes i dag. Diskusjonen om navn på og innhold i dokumentasjon knyttet til de viktigste milepælene er heller ikke avklart. Kompetansenettverket vil arbeide videre med disse spørsmålene, bl.a. innenfor rammen av de Følgeevalueringsprosjektene som planlegges igangsatt, og ifm revidering av veileder for HFP. Vi vil også involvere personer i planleggingsmiljøet gjennom deltakelse i Følgeevalueringen og gjennom etablering av faggrupper/referansegrupper som vil bistå i utarbeidelsen av eventuelle nye modeller for planlegging i tidligfasen. Det pågår et viktig arbeid i Concept-prosjektet, hvor man kan forvente at disse problemstillingene blir grundig behandlet. Kompetansenettverket vil følge opp kontakten med Concept-prosjektet, og forløpende informere nettverket om de prosjektene som startes der. Vi håper også på et direkte samarbeid med Concept-prosjektet i konkrete sammenhenger. 2.2 Eierrollen Eierrollen ble understreket i flere sammenhenger, og det kan synes som det er usikkerhet knyttet til eierbegrepet i forhold til byggeprosjekter, spesielt i tidligfasen. Det tas en rekke initiativer tidlig i et sykehusprosjekt. Disse er ofte styrt lokalt og ut fra faglige ambisjoner og behov. Man har ofte sett at agenden for diskusjonen settes av sykehusenes fagmiljøer og lokale politikere, mens eieren er lite synlig. Eierreformen skulle bl.a. tydeliggjøre eierposisjonen og sikre bedre helhetlig planlegging. Seminaret avdekket et behov for å klargjøre eierrollen og ansvarsfordeling i tilknytning til sykehusprosjekter. En avklaring og presisering av aktiviteter, milepæler og beslutningspunkter i tidligfasen, vil bidra til at eieren og dermed beslutningsnivået knyttet til de enkelte milepælene, blir tydeligere. Klargjøring av eierrollen i sykehusprosjekter må skje fra første dag, og er en forutsetning for at prosjektet skal lykkes.

10 I Kompetansenettverkets Kjernegruppe er RHF'ene representert. Eieres posisjon er derfor en viktig del av diskusjonen i Kjernegruppa. I tillegg vil Kompetansenettverket søke å finne frem til anbefalinger om pratiske løsninger som tydeliggjør eierrollen i forhold til planprosessen. Dette vil bl.a. bli tatt opp i revidering av veilederen til HFP. 2.3 Godkjenningsordningen Dette har nær sammenheng med punktet ovenfor, og vil bli drøftet ifm revisjon av veileder for HFP. Seminaret viste imidlertid at beslutningsgrunnlaget for den sentrale godkjenning er problematisk for sykehusprosjektene slik det fungerer i dag. Samordningen mellom den faglige godkjenningen (som mange mener kan skje på grunnlag av HFP), og den endelige behandlingen av bl.a. finansieringen som avgjør om et prosjekt er "liv laga" (som i dag skjer på grunnlag av forprosjekt), er ikke tilfredsstillende. Diskusjonen og erfaringer viser at det er svakheter på en rekke områder. HFP utreder som regel ikke alternative løsninger, verken når det gjelder behov, funksjoner/funksjonsfordeling, arealbehov, investeringer eller driftsøkonomiske konsekvenser. et HFP gir dermed ikke grunnlag for og vil i liten grad synliggjøre, valg av konsept. HFP er også ofte ufullstendig når det gjelder analyser og beregninger av den samlede løsningen for et område. HFP bygger ofte på fastlagte (og politisk sensitive) forutsetninger. Det samme kan til en viss grad sies om vurderinger av sykehusets kapasitetsmessige behov i forhold til samarbeid med Primærhelsetjenesten og private aktører. Ved vurdering av den finansielle statusen for prosjektet, kreves det i dag et forprosjekt. Innhold og format for et slikt dokument er ikke spesifisert, men det finnes sterke faglige standarder for hva et forprosjekt skal inneholde, og hvilket faglig grunnlag det skal bygge på. I store sykehusprosjekter medfører dette at det nedlegges betydelige planleggingsmidler over lang tid (gjerne 3-4 år) før beslutningsgrunnlaget foreligger. Krav om forprosjekt synes styrt av behovet for sikkerhet og forutsigbarhet for den finansielle og driftsøkonomiske fremtiden for prosjektet. Både faglige og økonomiske forhold taler mot større endringer når forprosjekt foreligger. Kompetansenettverket ønsker å bidra til at kvaliteten på beslutningsgrunnlaget øker, usikkerheten i beslutningene reduseres og forutsigbarheten for prosjektene styrkes. I tillegg er det et mål i seg selv å redusere de relativt høye planleggingskostnadene man finner i norske prosjekter. En rekke av de aktiviteter som Kompetansenettverket nå igangsetter, vil bidra til dette, og vi vil trekke på fagressursene i planleggingsmiljøet i dette arbeidet. En kvalitetssikring av planarbeidet gjennom følgeevaluering vil gi en overføring av nøytral kompetanse vil styrke kvaliteten på beslutningsunderlaget. I tillegg vil Kompetansenettverkets søke å bidra til bedre løsninger i samarbeid med Concept-prosjektet. Konkret ble det fra gruppe 2 anbefalt at man arbeidet videre med følgende områder: Overordnet organisering av prosjekter, enhetlig styringsmodell Kostnadsreduksjoner gjennom standardisering av planprosess/arbeidsprosess og planleggingsgrunnlag Bruk av usikkerhetsanalyser og usikkerhetsstyring Kompetanseutvikling på mange områder (brukerkompetanse, planleggingskompetanse, gjennomføringskompetanse, eierkompetanse) Kompetansenettverket har allerede identifiserte aktiviteter på noen av områdene, og må vurdere hvordan man eventuelt kan utvide arbeidet.

11 2.4 Standarder Seminaret viste at det ikke er en samlet interesse for å utvikle konkrete standarder for aktivitetsrater, funksjonelle løsninger eller arealbehov per enhet. Det etterspørres referansetall og erfaringstall, og det vises til at en systematisering og tilrettelegging av data fra prosjekter og sykehus vil være viktige hjelpemidler. Det ble også påpekt at kvaliteten på datagrunnlaget er varierende og forskjellig fra prosjekt til prosjekt er store. Kompetansenettverket arbeider med kjøreregler for hvilke data som bør ligge til grunn for og inngå i de viktigste analysene og beslutningsdokumentene i planprosessen. Revisjon av veileder for HFP vil ta fatt i dette. Klassifikasjonssystemet vil bli forelått lagt til grunn for benevnelse av funksjoner og arealer i prosjektene, og regler og praksis for beregning av arealer vil bli gjennomgått. Man ønsker også å se på praksis når det gjelder bruk av aktivitetsdata og fremskriving av behov. Standardisering av krav til tekniske anlegg har vært berørt i flere sammenhenger, og det vises bl.a. til de store kostnadsforskjellene som finnes mellom norske og internasjonale prosjekter på dette området. Det vurderes å gjennomføre en analyse av dimensjonerende forutsetninger (både arealer og kostnader) for tekniske anlegg og den samlede tekniske logistikken i sykehuset. Dette vil være et arbeid som utføres av en bredt sammensatt faggruppe. Seminaret viste at det er behov for en rekke avklaringer (standardisering?) når det gjelder planprosessen for tidligfasen, og avgrensingen mot den øvrige planprosessen. Dette gjelder både prinsippene for innhold i og gjennomføring av planprosessen, men også ansvar, organisering og kompetanse knyttet til de forskjellige aktivitetene og milepælene. Dette arbeidet vil også bli videreført i Kompetansenettverket. Form og rammer for et slikt arbeid må diskuteres, men vi tror at det vil være behov for å sette sammen en faggruppe/referansegruppe for å få innspill på konkrete aktiviteter og prioriteter. I tillegg vil vi følge opp dette spørsmålet i forhold til Conceptprosjektet. 3 Faglige seminarer Oppslutningen om seminaret var svært god, og vi registrerte stor interesse for å delta. Vi opplevde seminaret som vellykket med godt faglig utbytte og hyggelige møter. Vi ble også oppfordret til å bruke denne arbeidsformen ved seinere anledninger. Kompetansenettverket ønsker å bruke seminarformen som et møtested for faglige diskusjoner og avklaringer, og som en møteplass for fagmiljøet som arbeider med sykehusplanlegging. Vi oppfordrer alle om å melde tilbake sine synspunkter og å komme med forslag til faglige tema som kan egne seg som ramme for seinere anledninger.

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Investeringer i bygg og utstyr hvordan kan vi lykkes med å ta ut gevinster? Steinar Frydenlund Styreleder Sykehusbygg HF Nasjonal direktørsamling Scandic Havet hotel

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27/09/2007 SAK NR 037-2007 FULLMAKTER OG STYRINGSRUTINER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner beslutningsmatrisen

Detaljer

«PAKKEFORLØP» i sykehusplanlegging: Er det plass til idéfase mellom utviklingsplan og konseptfase?

«PAKKEFORLØP» i sykehusplanlegging: Er det plass til idéfase mellom utviklingsplan og konseptfase? «PAKKEFORLØP» i sykehusplanlegging: Er det plass til idéfase mellom utviklingsplan og konseptfase? 1 B4 Samlet bilde sykehusprosjekt B1: Prosjektstart B1 Ja/Nei? B2: Prosjektet «liv laga»? B3: Prosjektet

Detaljer

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 22. april 2014 Saksbehandler: Frode Instanes Mandat for Konseptfasen for Nytt sykehus i Vestre Viken Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 27/2014 28.04.2014 Vedlegg: 1. Idéfase

Detaljer

Fremtidens skole Sauherad

Fremtidens skole Sauherad Fremtidens skole Sauherad Kommunestyrets vedtak 2.5.2013 pkt. 5 KS-023/13 Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen legge fram for kommunestyret så snart som mulig eit forslag til plan for planprosess, for bygging

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR 082-2008 FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Presentasjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 5. februar 2015 Ole Martin Semb, Terramar Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har gjennomført

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» «IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» MÅNEDSRAPPORT Kuttdato: 31.01.2017 Dato: 09.januar 2017 Christian Brødreskift Prosjektleder 1. STATUS/ SAMMENDRAG 1.1. Statusbeskrivelse Idéfasens sykehusfaglige utredninger

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» «IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» MÅNEDSRAPPORT Kuttdato: 28.02.2017 Dato: 09.februar 2017 Christian Brødreskift Prosjektleder STATUS/ SAMMENDRAG Statusbeskrivelse Idéfasens sykehusfaglige utredninger

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE

FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE FRA BESTILLER TIL FRAMSKAFFELSE SAMARBEID FOR GOD MÅLOPPNÅELSE Innlegg under Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger 27.09.12. Morten Ødegaard Faggruppeleder/ prosjektleder Eiendomsforvaltningen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Erfaringsseminar Sykehusbygg

Erfaringsseminar Sykehusbygg Erfaringsseminar Sykehusbygg 3.september 2015 Oppsummering av noen punkter Stikkord fra innledningene I prosjektene er det behov for kunnskapsdeling, peer review, kollegastøtte, nettverk Erfaringer må

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Concept-programmet: Innledning til kvalitetssikring av prosjekter. Knut Samset NTNU

Concept-programmet: Innledning til kvalitetssikring av prosjekter. Knut Samset NTNU Concept-programmet: Innledning til kvalitetssikring av prosjekter Knut Samset NTNU Tidligfase Usikkerhet Informasjon Gjennomføringsfase Beslutning om finansiering Tidligfase Gjennomføringsfase Driftsfase

Detaljer

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» Styresak 84/2016 Vedlegg 1 «IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» MÅNEDSRAPPORT Kuttdato: 30.09.2016 Dato: 10.oktober 2016 Christian Brødreskift Prosjektleder 1. STATUS/ SAMMENDRAG 1.1. Statusbeskrivelse Idéfasens

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG

Detaljer

Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter. Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16

Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter. Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16 Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16 Oppdatert januar 2016 INNHOLD 1 OVERORDNET BESLUTNINGS OG STYRINGSSYSTEM... 3 2 FORMÅL MED

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør

Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør Prioriteringer i økonomisk langtidsplan 2018-2021 Handlingsrom for nye prosjekter etter utløpet av økonomisk langtidsplan 2018-2021

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

. Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven

. Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven . Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven Seminar om folkehelse I kommunal planstrategi Åsgårdstrand 30.10.2014 Torstein Kiil Regionalavdelingen,

Detaljer

PLAN FOR KONSEPTFASE

PLAN FOR KONSEPTFASE Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2009 HELSE FINNMARK KIRKENES,

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Verktøy for kravbeskrivelse og NBEF BIM

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift

Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift Møtedato: 03.10.16 Møtested: Mosjøen Formål: Saken viser plan for videre arbeid med distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Samarbeidet mellom Brønnøy

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» «IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» MÅNEDSRAPPORT Kuttdato: 30.08.2016 Dato: 26. september 2016 Christian Brødreskift Prosjektleder 1. STATUS/ SAMMENDRAG 1.1. Statusbeskrivelse Idéfasens sykehusfaglige

Detaljer

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Hva er et godt sykehus? Finnes det en løsning? Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Hva er et godt sykehus? Finnes det en løsning? Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Hva er et godt sykehus? Finnes det en løsning? Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF Konferanse om sykehusutbygging NSH og Arkitektforum for helsebygg Bergen,

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF)

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) 1 Historisk bakgrunn KS regimet Høsten 1997 Regjeringen igangsatte

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 072-2017 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin

Detaljer

UTKAST TIL PROSEDYRE FOR BESLUTNING OM OG GJENNOMFØRING AV INVESTERINGSPROSJEKTER

UTKAST TIL PROSEDYRE FOR BESLUTNING OM OG GJENNOMFØRING AV INVESTERINGSPROSJEKTER 1 HELSE VEST RHF UTKAST TIL PROSEDYRE FOR BESLUTNING OM OG GJENNOMFØRING AV INVESTERINGSPROSJEKTER A. Overordnet beslutnings og styringssystem B. Formål med prosedyren C. Budsjettprosess og prioriteringer

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

SEVS. Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging. Kirkenes 5. september Prosjektleder John H. Jakobsen

SEVS. Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging. Kirkenes 5. september Prosjektleder John H. Jakobsen Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging Kirkenes 5. september 2017 Prosjektleder John H. Jakobsen Mail : john.jakobsen@ks.no Mobil : + 47 908 58 032 SEVS Sekretariat for Etter- og Videreutdanning

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Nye og reviderte veiledere for utviklingsplan og tidligfase vil disse bidra til å forkorte og forbedre planleggingsprosessene?

Nye og reviderte veiledere for utviklingsplan og tidligfase vil disse bidra til å forkorte og forbedre planleggingsprosessene? Nye og reviderte veiledere for utviklingsplan og tidligfase vil disse bidra til å forkorte og forbedre planleggingsprosessene? # 1 tidligfasen tidlig i tidligfasen midt i tidligfasen seint i tidligfasen

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/1402-5 Klageadgang: Nei Helgelandssykehuset 2025 - Høring av planprogram Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-0256 Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Heftets tittel: Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 08/2009 Bestillingsnummer: IS-0256 Utgitt av: Kontakt: Helsedirektoratet Avd.

Detaljer

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025»

«IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» «IDEFASE HELGELANDSSYKEHUSET 2025» MÅNEDSRAPPORT Kuttdato: 31.07.2016 Dato: 23. august 2016 Vigdis Hartmann Prosjektleder 1. STATUS/ SAMMENDRAG 1.1. Statusbeskrivelse Idéfasens sykehusfaglige utredninger

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Veileder for samhandling

Veileder for samhandling Veileder for samhandling Entreprenørens interesser/mål Rådgivers interesse/mål Byggherrens interesser/mål Vegdirektoratet, 03. desember 2015. Veileder for samhandling Generelt. Å avsette tid til en samhandlingsperiode

Detaljer

Prosjekt: Organisering av Forvaltning, Drift, Vedlikehold og utvikling (FDVu) området hos Akershus universitetssykehus HF i et 2011 perspektiv.

Prosjekt: Organisering av Forvaltning, Drift, Vedlikehold og utvikling (FDVu) området hos Akershus universitetssykehus HF i et 2011 perspektiv. Prosjekt: Organisering av Forvaltning, Drift, Vedlikehold og utvikling (FDVu) området hos Akershus universitetssykehus HF i et 2011 perspektiv. Nasjonalt topplederprogram Alf Christian Jørgensen Nordbyhagen

Detaljer

Felles begrepsapparat KS 2

Felles begrepsapparat KS 2 Kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ Felles begrepsapparat KS 2 Versjon 1.1, datert 11.3.2008 Innhold 1. Innledning s 2 2. Usikkerhetsstyring

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Det viktig å poengtere at roller og ansvar i planlegging og gjennomføring bør være avklart før man starter selve planleggingen. Derfor innleder denne veilederen

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Vedlegg 4A PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.00 Godkjent dato: Godkjent av virksomhetsleder: Utarbeidet av: 15.03.2017 Inga Nordberg Hans Löwe

Detaljer

Forslag til oppfølgingsansvar

Forslag til oppfølgingsansvar Innspill til oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Tiltak nr Internrevisjonens anbefaling Oppfølgingsansvar

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Programmering av tekniske anlegg i sykehus

Programmering av tekniske anlegg i sykehus Programmering av tekniske anlegg i sykehus Sett inn bilde fra AHUS, tatt av meg på ekskursjon i 2008 Logo ELN Mal? Anne Guri Grimsby, Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS Hva er tekniske rom? Tekniske

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus

Styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/365 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 20.03.2017 Saksnummer 24/2017 Saksansvarlig: Lill-Gunn Kivijervi Møtedato: 28. mars 2017 Styringsdokument

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde

Utviklingsprosjekt: Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde Arne Skjelten Utviklingsprosjekt: Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde Nasjonalt topplederprogram 20.10.2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 17/12 Revidert reglement for bygg og eiendomsvirksomheten for Helse Midt-Norge Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2011/601 Dato

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling

Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», 27.9.2016 Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling v/paul Torgersen, Leder for Metier Consulting/Prosjektleder for Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest,

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 14.02.2017 Saksnummer 8/2017 Saksansvarlig: Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi Møtedato: 23.

Detaljer

Agenda og saksdokument til fagrådsmøte i pasientsikkerhetsprogrammet

Agenda og saksdokument til fagrådsmøte i pasientsikkerhetsprogrammet Agenda og saksdokument til fagrådsmøte i pasientsikkerhetsprogrammet Tid: Onsdag 4. mai kl. 10.00-14.00 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 0206 Ordstyrer: Geir Bukholm, leder av fagrådet

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 46-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Styreleders visjon. Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF. Innlegg FSTL årsmøte Oslo, 27.4.

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Styreleders visjon. Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF. Innlegg FSTL årsmøte Oslo, 27.4. Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Styreleders visjon Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF Innlegg FSTL årsmøte Oslo, 27.4.2015 SYKEHUSBYGG HF, STIFTET 23.10.2014 Sykehusbygg HF - formål 4 Sykehusbygg

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 017-2012 UTVIKLING AV SYKEHUSTILBUDET I VESTRE VIKEN HF Forslag til vedtak: Styret tar saken om utvikling av sykehustilbudet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HØRING-UTVIKLINGSPLAN 2025 - HELGELANDSSYKEHUSET Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

Vedlegg 1 - Mandat for konseptfasen Haugesund sjukehus

Vedlegg 1 - Mandat for konseptfasen Haugesund sjukehus Vedlegg 1 - Mandat for konseptfasen Haugesund sjukehus Haugesund, 20. oktober 2014 1 PLAN OG MANDAT FOR KONSEPTFASEN... 3 2 PROSJEKT OG PROSJEKTEIER... 3 3 HENSIKT MÅL OG RAMMER... 3 4 SUKSESSKRITERIER

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Kommunestyret 01.03.2017 007/17 Saksbehandler: Tøndel, Ann-Lisbeth Arkiv: FE - 031, FA - H12 Arkivsaknr: 16/1575-13 Forprosjekt -

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT Deres dato: Saksbehandler: Asbjørn Elde/Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 27/ 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300710-48 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer