Notat: Gjennomgang av beslutningsgrunnlag for valg av alternativ 5: Kretsløp Follo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat: Gjennomgang av beslutningsgrunnlag for valg av alternativ 5: Kretsløp Follo"

Transkript

1 DET NORSKE VERITAS Til: Ski kommune Postboks Ski Att: Jan Willy Mundal DET NORSKE VERITAS AS Veritasveien Høvik, Norge Tlf: Fax: Org. No: NO MVA Utarbeidet av: Angela Miller og Vibeke Binz, DNV Knut Arild Røste, Advansia AS Deres ref.: Vår ref.: Dato: PP Notat: Gjennomgang av beslutningsgrunnlag for valg av alternativ 5: Kretsløp Follo 1 En uavhengig gjennomgang av beslutningsunderlaget med fokus på økonomi 1.1 Bakgrunn for oppdraget og arbeidsmetode FolloRen har i flere år arbeidet med å finne frem til beste løsningen for avfallsbehandling for eierkommunene. Valg av løsning skal besluttes våren Fremtidig krav om 50 % materialgjenvinning innen 2020 gir opphav til et større investeringsbehov for FolloRen. FolloRen har fremmet en løsning til eierkommunene, og Ski kommune ønsker en sikkerhet omkring økonomien i forslaget. DNV ble kontaktet av Ski kommune for en uavhengig gjennomgang av beslutningsgrunnlaget for den valgte avfallsløsningen, med fokus på økonomien. DNV ble bedt om å gjennomgå dokumentasjonen med fokus på følgende spørsmål: Er det noen store svakheter i vurderingene eller fremstilling av foreslått konsept? o Er økonomisk grunnlag realistisk og alle usikre parameter tilstrekkelig hensyntatt? o Er omfang vidt nok til å kunne belyse all relevant risiko? o Er det noe uteglemt eller oversett i beslutningsgrunnlaget? DNV har gjort en gjennomgang av beslutningsgrunnlaget som foreligger og vurdert dette opp mot erfaringer fra tilsvarende prosjekter. Det er fulgt en 4 stegs generisk metode for kvalitetssikring som er beskrevet nærmere i vårt tilbud datert 22. februar DNV har gjennomgått mottatt dokumentasjon (vedlegg 1) etter stikkprøveprinsippet, og hatt møter med prosjektleder for Kretsløp Follo samt telefonmøter med konsulenten som utarbeidet investeringskalkylen i Forutsetninger og avgrensninger DNV har kun gjennomgått mottatt dokumentasjon DNV har ikke foretatt beregninger eller analyser av materialet DNV har gjennomført en forenklet kvalitetssikring etter Ski kommunes ønske og tid tilgjengelig DNV har ikke vurdert konseptvalget, men kun sett på konsept 5 1

2 2 Styrker og svakheter ved prosjektforslag for valgt løsning (alternativ 5, MBT * ) Prosjektunderlag for Kretsløp Follo fremstår som grundig og vel gjennomarbeidet. Det er gjennomført et stort antall undersøkelser og analyser siden oppstart. Det er positivt at dette mangeårige prosjektet har hatt en solid og konstant ledelse som sikrer kontinuitet. Noe materiale er foreldet på grunn av lang beslutningstid. Det er ikke gjennomført en risikoanalyse for å avdekke elementer som kan true prosjektets måloppnåelse og heller ikke en usikkerhetsanalyse av prosjektkostnadene. Økonomisk overslag antas å være noe lavt estimert basert på dagens situasjon. Dette er normalt i tidlig fase av denne typen prosjekt, men DNV anbefaler at prosjektet settes opp med realistiske rammer og estimater som inkluderer usikkerhetsavsetninger før en kostnadsramme evt. kommuniseres. I dette notatet svarer vi på spørsmålene: Er økonomisk grunnlag realistisk og alle usikre parametere tilstrekkelig hensyntatt?, Er omfanget komplett og vidt nok til å kunne belyse all risiko? og Er det andre svakheter i beslutningsgrunnlaget?. 2.1 Er økonomisk grunnlag realistisk og alle usikre parametere tilstrekkelig hensyntatt? Økonomisk grunnlag synes i all hovedsak å være komplett, men både investeringskostnaden og driftsinntekter antas å kunne være noe lavt estimert og det er stor usikkerhet i tallene. Dette innebærer også at nedbetalingstiden i kalkyler fra DANMAT (Vedlegg 11a d) er beregnet kun på deler av totalinvesteringen. Dette er normalt i tidlig fase av denne typen prosjekt, men DNV anbefaler at prosjektet settes opp med realistiske rammer og estimater som inkluderer usikkerhetsavsetninger før en kostnadsramme evt. kommuniseres Investeringskostnaden antas å være noe lavt anslått Byggekostnader er noe lavt budsjettert Investeringskostnaden er totalt estimert til 161 MNOK 2009 kroner. Prisene som er lagt til grunn for oppføring av bygg syntes å være noe lavt i forhold til tilsvarende prosjekter. Dette gjelder spesielt byggherrekostnader, prosjektering og annen prosjektledelse, andre installasjoner i bygg og utendørsanlegg. DANMAT har oppgitt at byggherrekostnader, byggprosjektkostnader og prosjekteringskostnader skal være inkludert i de økonomiske kalkylene. FolloRen fortsetter med egen prosjektlederstilling pluss interne ressurser i byggeperioden, man alle andre prosjektressurser skal være dekket av kalkylen. Kvadratmeterprisen for bygget er imidlertid noe høyere enn erfaringstall, men i sum kan økningen være på ca % i basisestimatet. Et basisestimat som dette representerer som regel et budsjettestimat før usikkerhetsavsetninger og altså ikke prosjektets totale rammer, se eget avsnitt om dette (2.1.4). Beregningsunderlag fra 2009 Beregningsgrunnlaget for investeringskostnader (DANMAT, rapport datert ). Etter vedtak i rådmannskollegiet for saksbehandling i kommunene høsten 2009 ble investeringssummen oppjustert for å ta høyde for utvikling over tid (9 MOK, 2009 verdi). DNV er usikre på om denne summen er tilstrekkelig for å dekke differansen mellom basisestimatet og reell kostnad når prosjektet gjennomføres. Figur 1 viser utvikling i byggekostnadsindeksen, som kan gi en indikasjon på prisutvikling i bygge * Mekanisk Biologisk Teknologi (MBT) Projektering av sorterings och biogassanläggning, ekonomiska beräkningar för drift och marknad samt utredning beträffande utnyttjande av röstrest till gödsel för Kretslopp Follo. Ref. e post fra Monica Iveland, FolloRen

3 og anleggsbransjen. Den viser at etter en nedgang etter finanskrisen i 2008 er utviklingen nå på vei oppover igjen, og at innen prosjektet skal anskaffes bør det foretas en oppdatert estimering Nedbetalingstiden i kalkyler fra DANMAT (Notat Kretsløp Follo, vedlegg 11a d) er beregnet kun på deler av investeringskostnaden DANMAT har beregnet nedbetalingstid på hhv 15 og 25 år med og uten samarbeid med annet renovasjonsselskap. Beregningene inneholder ikke alle investeringskostnader, og kan dermed antas å ikke lenger være relevante. DANMATs oppdrag var å detaljprosjektere anlegget samt levere økonomiske kalkyler vedrørende det prosjekterte anlegget. Tomt og innsamlingssystem var ikke inkludert i dette oppdraget. Endring i innsamlingssystem og investeringer i forhold til dette var noe Follo Ren måtte gjøre uavhengig av bygging av eget anlegg, og ved valg av andre løsninger for kildesortering. Investeringskostnader tomt og beholdere er tatt med i sammenligningen av alternative løsninger i notat til Ski kommune. Investeringskostnader for tomten (18 millioner, 2009 prisnivå) er ikke en del av de økonomiske kalkylene til DANMAT Investeringskostnader for beholdere etc. (20 mnok, prisnivå 2009) er ikke inkludert i DANMATs kalkyle Investeringskostnad er lavt estimert (se pkt 2.1.1) Driftsinntekter kan være noe underestimert (se pkt 2.1.3) Kostnader for innsamling er ikke inkludert. Dette kan se ut til å gi en besparelse i forhold til dagens løsning på ca 7 MNOK basert på tilbud fra Ragn Sells (Mottatt i møte med FolloRen ). Dette har ingen konsekvens for valg av konsept, men innebærer at nedbetalingstiden som er beregnet ikke er reell for hele investeringssummen Driftsinntekter antas å være forsiktig anslått i de økonomiske kalkylene Gassproduksjonen vil kunne være vesentlig høyere enn beregnet, ifølge erfaringer fra tilsvarende anlegg (DANMAT). Dette er oppgitt å være bevisst lavt beregnet for å redusere den økonomiske risikoen. Inntekt fra salg av plast kan bli høyere, spesielt dersom det tas sikte på å sortere plast i ulike fraksjoner Det er usikkerhet omkring investeringskostnaden ved Prosjekt Kretsløp Follo Et basisestimat inkluderer ikke avsetninger for usikkerhet og vil i de fleste normale prosjekter overskrides: Estimatene som ligger til grunn er det vi kaller et basisestimat en kostnadskalkyle som forutsetter en vellykket prosjektgjennomføring med en del gitte forutsetninger. Erfaringsmessig alle prosjekter ha sine unike forløp, der ulike hendelser kan inntreffe. I tillegg kan enkelte av tenkte forutsetningene endre seg over prosjektets løp. Hva er konsekvensen av dette kostnad og/ eller tid? Basisestimatet er som regel utgangspunktet for prosjektleders budsjett, mens prosjektets kostnadsramme som regel er høyere og inkluderer avsetninger for uforutsette hendelser Figur 2: Ordretilgang og ordrereserver i bygge og anleggsmarkedet (www.ssb.no) og forventede endringer. Erfaringsmessig ligger forventet verdi høyere enn et basisestimat (10 30%), og total ramme ofte ytterligere ca 20 % over dette for prosjekter på tilsvarende detaljnivå (dette vil variere basert på prosjektets natur og forutsetninger). og vil de for 3

4 Det er ikke foretatt en usikkerhetsanalyse av prosjektgrunnlaget: En usikkerhetsanalyse ville kunne identifisere eventuelle uforutsette hendelser samt mulige usikkerhetsfaktorer som kan påvirke prosjektet, og anslår sannsynligheter og konsekvenser for disse. Basert på en vekting av alle mulige bidrag kan man beregne størrelsen på buffere og avsetninger som kreves for at prosjektet skal ha en gitt sannsynlighet for å lykkes i å nå sine mål. Resultatet blir også et bilde på hvor stor risiko man utsetter seg for ved beslutningen. Prosjekter på samme modenhetsnivå vil som regel ha behov for en usikkerhetsavsetning utover forventet verdi som ligger i sjiktet %, avhengig av prosjektets karakter og hvor mye som er inkludert i basisestimatet. Figur 2 illustrerer en viktig usikkerhetsfaktor i en prosjektinvestering; markedet. Ved høykonjunktur er det mye aktivitet i bygge og anleggsbransjen og prisene stiger. Hvordan prosjektet vil treffe i forhold til dette er usikkert, og det er viktig at man har avsetninger som kan dekke uforutsette hendelser når man setter opp et prosjekt. Typiske usikkerhetsfaktorer: Typiske store usikkerhetsfaktorer i prosjekter av denne typen er markedsusikkerhet (entreprenørmarked, byggekostnad, plastpriser og lignende), Økte krav fra interessenter (scope creep/omfangsøkning), prosjektorganisasjonens evne til å inngå gode kontrakter og styre prosjektet godt med mer. Hvordan disse ville slå ut på prosjektets totale kostnad er usikkert. 2.2 Er omfanget komplett og vidt nok til å kunne belyse all relevant risiko? Prosjektgrunnlaget fremstår som grundig gjennomgått og vurdert, men de største risikoer ved valgt konseptet kommer ikke klart frem i notatet Kretsløp Follo, kapittel Kvalitet på kompost og risiko ved MBT som metode. I den opprinnelige saksfremstillingen fra rådmannskollegiet som har vært til behandling i eierkommunene er risiko som tema diskutert. DNV kan ikke se at det er gjennomført en risikoanalyse for valgt konseptløsning for å avdekke hvilke elementer som evt. kan true prosjektets måloppnåelse. Dette gjelder for eksempel vurderinger av de konkrete farer som truer materialgjenvinningsgrad, avsetning for biogass/produsert el kraft eller biorestprodukter eller de økonomiske forutsetninger nevnt over. Utover dette har DNV ikke identifisert områder som burde vært analysert men som ikke er dekket av beslutningsgrunnlag for valgt konseptløsning. 2.3 Er det andre svakheter i beslutningsunderlaget? Det er ikke avdekket store svakheter i beslutningsgrunnlag annet enn det som er nevnt i punktene over. I tillegg ønsker vi å fremheve følgende mindre kommentarer: Valg av teknologi innenfor konseptet MBT Det kan nevnes at store deler av beslutningsgrunnlaget er fra 2008/2009 og det skjer en stadig utvikling innenfor tekniske løsninger for avfallsseparasjon, også innenfor valgt konsept MBT. Det kan være verdt å ikke låse valg av teknologi før en oppdatert vurdering av teknologivalg i neste fase av prosjektet. FolloRen oppgir å ha besøkt flere nybygde anlegg i Europa i 2010, samt kontinuerlig oppdatert seg på utviklingen underveis i forhold til de ulike aktører i markedet. 4

5 Usikkerhet omkring grad av materialgjenvinning Det er en viss usikkerhet knyttet til forutsetningen om at 50 % av avfallet i dagens restavfallssekk er matavfall. Gjennomført plukkanlyse i Follo Ren i 2003 viser 40 % matavfall. Nabokommuner som f. eks. Asker har i 2009 rapportert om 58 % biologisk avfall i restavfallet. FolloRen har ikke nye plukkanalyser av egen avfallsfraksjon, men beslutningsgrunnlaget baserer seg på nyere plukkanalyser i nabokommunene som i dag ikke sorterer ut matavfall. Erfaringsmessig varierer % mengde matavfall i restavfall fra kommune til kommune. Det er viktig med nye plukkanalyser fra eget avfall før evt. videre detaljprosjektering. FolloRen har opplyst om planer for dette. 5

6 Vedlegg 1: Dokumentasjon som ligger til grunn for vurderingen Nr. Tittel Mottatt 1. Notat Kretsløp Follo Vedlegg 1 Politiske vedtak Kretsløp Follo Vedlegg 2 Notat oppsamlingsutstyret Vedlegg 3 Foredrag innsamlingsløsninger Mepex Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg 11 a d Økonomiske kalkylene til DANMAT Vedlegg Vedlegg 1 og 2 til vedlegg 12 Økonomiske kalkylene til DANMAT Vedlegg 13 Juridisk vurdering KS DANMAT detaljprosjektrapport MBT DANMAT rapport vedlegg DANMAT rapport vedlegg DANMAT blockskjema DANMAT DD plan DANMAT DD FS Gas DANMAT DD FS Forbehandling DANMAT DD FS Torrotning DANMAT DD sek DANMAT DD sek Sluttrapport KU ferdig (Asplan Viak) Sak 26 Økonomisk handlingsplan Vedlegg 2, økonomiplan Styresak Økonomisk handlingsplan vedtatt av styret DANMAT Kostnadsberegninger for bygget

7 Vedlegg 2: Spørsmålslogg oversendte spørsmål med svar Nr. Til Problemstilling/spørsmål Svar 1. FolloRen Bekreftelse fra Vestby Næringspark at betingelse ifht. tomt er fortsatt gjelder: regulert, tomt ferdig planert og oppkoblingsklart, pris oppjustert?, intensjonsavtale? Størrelse på tomt? Vestby kommune har lovet meg ferdig oppdatert svar senest i morgen. Ettersender så snart jeg mottar dette. 2. FolloRen DANMAT har brukt 25 % som fraksjonsdel av matavfall fra husholdingsavfall i sine kalkyler (basert på 1 test i 2007). Men FolloRen sier 50 % i sin notat. Hva var resultater av de øvrige avfallssorteringstester som ble utført på Ludvika? 3. DANMAT Investeringskostnader utstyr. De priser som er brukt i kalkyler for utstyret (pkt. 15, side 34) er dette pris for ferdig installert og optimalisert utstyr eller bare utstyrskostnader? Arbeid? Vi sier 40 % i vårt notat vedrørende matavfall. Grunnen til dette er at Ludvika konsistent har sortert ut 40 % som matavfall over en årrekke, samt at alle slike anlegg vi har besøkt i utlandet har dokumentert utsortert 40 50% matavfall. Vi vil utføre ny sorteringsanalyse nå i vår for å se hvor mye mat vi har i avfallet per i dag. Nabokommuner som har utført nylige sorteringsanalyser har kommet fram til nærmere 50 % matavfall i restavfallet. Danmat har vært svært forsiktige i sine kalkyler og lagt til grunn 25 %, for å sikre at man ikke på noen måte overvurderer de reduserte kostnader til forbrenning av restavfall og biogassutbyttet. Dette kan dere også diskutere nærmere med DANMAT, jeg regner med dere kontakter konsulenten derfra vedrørende detaljprosjekteringen. Alla priser är inklusive montage och installering. Det har visat sig vara svårt att få företag i Norge att räkna på leveranser som ligger långt fram i tiden. Då det gäller maskinutrustning för förbehanedling (Homogenisereing och sortering) så har därför företag i Sverige lämnat anbud då det gäller både leverans och montage. Driftsättning ligger emellertid som en del i projekteringskostnaderna. Då det gäller biogasanläggningen så har en erfaren leverantör (marknadsledande) lämnat ett budgetpris vilket inkluderar Idriftsättning av biogasdelen av anläggningen 4. DANMAT Investeringskostnader Bygg og mark. Er dette kun materiale kostnader, eller er kostnader for bygg entreprenør inkludert? Eneste sted det er lagt inn arbeid er prosjekterings og kontroll kostnader for entrep. på 3,8 mill. Upptagna kostnader inkluderar allt exkl företagsintern projektledning (internt FolloRen) Det var mycket svårt att få norska företag att räkna på arbetena. Detta betydde att vår byggnadsingenjör räknade i egen regi med hjälp av Svenska byggföretag och att ett påslag gjordes för att nå norsk prisnivå 7

8 Nr. Til Problemstilling/spørsmål Svar E post I Norge er det "byggherres" ansvar å følge opp byggentreprenør (samordningsmøte osv), det vil si FolloRen vil være byggherre og må enten gjør det selv eller inngå egne kontrakter om dette. Vi tolker det slik at ingen byggherrekostnader er inkludert, kun kostnad til entreprenørens prosjektering og oppfølging? E post Detta är riktigt tolkat, byggherrekostnad är inte inkluderad Ny e post Jag vill gärna klargöra att alla externa kostnader som Folloren förväntas behöva betala för inhyrda konsulter exempelvis konstruktion, bygghandlingar, förfrågningsunderlag och även byggledning ligger i den summa som nämnts (3,8 milj) Kostnader för entreprenörens projektering, i den mån denna erfordras, ligger hos entreprenören och är inräknad i kostnaden för Mark och Bygg. Nämnas bör emellertid att entreprenörens projektering bör vara mycket begränsad eftersom de handlingar som skall tas fram av inhyrda konsulter bör vara relativt detaljerade. 5. DANMAT Kostnader basert på 2009 nivå, evt. oppjustert? Norske/svensk pris nivå? 6. DANMAT Hva er begrensninger i kalkylene som de har gjort? Er det ting som ikke er tatt med? (bl.a. interne prosjekteringskostnader for FolloRen) E post Tomtekostnaden, da det er en post som heter "Bygg och mark inkl. traversbanor" på ca 20 mill nok. Hva er da ment med "mark" og hva ligger totalt i dette? Kostnaderna är avsedda att vara Norsk nivå då det gäller mark och bygg,. Vi har inte gjort någon uppjustereing av priserna sedan Kostnader för intern projektledning i FolloRen är inte inkluderad i kostnaderna E post I Markkostnader ligger kostnader för markförberedelser, viss avjämning, hårdgöra ytor etc. Se även bifogade dok (sid 33 i rapport) 7. DANMAT Er det mulig å få tilgang til excelarkene som ligger til grunn for vedlegg 11a d slik at vi kan skru på parametrene og se på sensitiviteten i de ulike anslagene? Om det är nödvändigt, ja. Vi föredrar emellertid att mata in de variabler ni önskar själva för att behålla kontrollen över arken. Se ni det som en stor fördel så översänder vi emellertid arken till er. Tomtkostnaden är inte inkluderad i kalkylen, därmed inte heller dokumentavgiften. 8. DANMAT Hvor stor er tomtekostnaden? Inkluderer det også dokumentavgift på 2,5 % eller kommer dette i tillegg? 9. DANMAT Hvor stort er bygget (m2)? I grundutförandet är byggnaden ca 3730 m2 10. DANMAT Finnes det mer detaljerte opplysninger under Översänder inscannad specifikation (Svenska priser). Den 8

9 Nr. Til Problemstilling/spørsmål Svar investeringskalkylen for bygg og anlegg? innehåller visserligen inga delpriser men det kan vi naturligtvis få fram om ni önskar. Det kan emellertid ta några dagar. 11. DANMAT Hva slags type bygg er det snakk om? Skal bygget være isolert? Skal det varmes opp? Se bilagda byggbeskrivning Oppsummering telefonintervju med DANMAT ved Peter Svensson : Alle kostnader og beregninger (økonomiske kalkyler) er fra 2008/2009 og har ikke vært oppjustert. Svensk sorteringsavfallsanlegg for typisk ut ca % matavfall i husholdningsavfall, norsk prøvesortering viste utrolig mye rart i seg, tepper osv., resultater viser 25 % matrester i avfall, DANMAT har brukt dette i sine kalkulasjoner. Ikke usannsynlig vil ett norsk anlegg ville kunne sorterer opp i mot 40 %. Alle kostnader som er brukt på utstyr er priser som inkl. montasje osv. Inntekter fra fremtidig drift er forsiktig kalkulert. Plast blir trolig høyere, varme produksjon blir sannsynligvis mer, El priser er fra og blir trolig mer. Produksjon av biogass blir trolig vesentlig høyere enn antatt. Diverse e post/telefon oppklaringer fra Monica Iveland FolloRen: Avklaringer rundt abonnementsavgift, økonomiske handlingsplaner FolloRen Vedrørende investeringer og lånegaranti fra kommunen aug Vedrørende tomt på Vestby og tidligere korrespondanse med Vestby i 2009 (Pr har ikke DNV oppdatert informasjon om dagens tomte pris) Vedrørende økonomi, kapital balanse og overskudd Vedrørende plukkanalyser og % innhold av matavfall nevnt i notatet Kretsløp Follo 9

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Kretsløp Follo www.folloren.no Bakgrunn for prosjektet Utredet ulike løsninger for innsamling og utnyttelse av våtorganisk avfall 2004:Forsøksanlegg for kompostering 2006: Utredningsoppdrag for ny sorteringsløsning

Detaljer

Konsernstyret 3. februar 2017

Konsernstyret 3. februar 2017 Styresak O 08 / 2017 Elgeseter gate 10 Status Bilde 1 De fem innleverte løsningsforslagene Status Siste periode har hatt hovedfokus på å få på plass avtaler mellom Sit og hhv Statsbygg Oslo, Statsbygg

Detaljer

Representantskapssak 10/2011 ny sorteringsløsning for matavfall og plastemballasje

Representantskapssak 10/2011 ny sorteringsløsning for matavfall og plastemballasje Romerike Avfallsforedling IKS Representantskapssak 1/211 ny sorteringsløsning for matavfall og plastemballasje ROAF har i dag mange gode kildesorteringsløsninger, men det mangler fremdeles permanente løsninger

Detaljer

4/13 Økt låneramme sorterings- og biogassanlegg

4/13 Økt låneramme sorterings- og biogassanlegg 4/13 Økt låneramme sorterings- og biogassanlegg Forslag til vedtak Saken oversendes eierkommunene med anmodning om å øke selskapets låneramme med 140 mill NOK, og at selskapsavtalens kapittel 11 Låneramme

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 7/14

Møteinnkalling styremøte nr 7/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 29.september 2014 Møteinnkalling styremøte nr 7/14 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015 SAK NR: V-sak 13/2-2015 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT TEMA: Styringsgruppe for Forprosjektet:MUSITs IT-arkitektur:Tilleggsnotat til Mandat DATO: 04.06.2015 Tilleggsnotat til Mandat Forprosjektet MUSITs

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

STYRESAK 12/14: «FORNYELSESPROSJEKTET. STATUS OG BESLUTNING OM ENDELIG BUDSJETTRAMME OG EKSTRA FINANSIERING»

STYRESAK 12/14: «FORNYELSESPROSJEKTET. STATUS OG BESLUTNING OM ENDELIG BUDSJETTRAMME OG EKSTRA FINANSIERING» GRIEGHALLEN AS STYRESAK 12/14: «FORNYELSESPROSJEKTET. STATUS OG BESLUTNING OM ENDELIG BUDSJETTRAMME OG EKSTRA FINANSIERING» 1. Saken gjelder Det vises til styrets vedtak i sak 2/14, jfr. protokoll fra

Detaljer

Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen. Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen. Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Innledning Terramar har en velprøvd tilnærming til og metodikk for gjennomføring

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 38-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser per 30.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen

Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen I Sammendrag 25. November 2014 ble det gitt tilsagn til prosjekt Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen (14/96). Prosjektet skal redegjøre for håndtering

Detaljer

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Høydalsvik/Elvebu Bodø, 7.6.2013 Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Sammendrag I styresak

Detaljer

Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak

Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak 16.6.2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 20.05.2016 Skrevet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Felles begrepsapparat KS 2

Felles begrepsapparat KS 2 Kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ Felles begrepsapparat KS 2 Versjon 1.1, datert 11.3.2008 Innhold 1. Innledning s 2 2. Usikkerhetsstyring

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF Samspill og BIM 22. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 3/26/2012 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2012/3307-3 Saksbehandler: Tor Stein Korsvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg.

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Investeringskostnader og bompenger. 07.05.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Investeringskostnader og bompenger. 07.05.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Investeringskostnader og bompenger 07.05.2014 Etat for plan og geodata Alternativ 1: Sentrum: Alt. 1Aa: I dagen via Kaigaten - Småstrandgaten Bryggen

Detaljer

Anbud og samfunnsansvar Avfall Norges nye anbudsveileder for behandlingstjenester for avfall. Cathrine Lyche, Asplan Viak AS

Anbud og samfunnsansvar Avfall Norges nye anbudsveileder for behandlingstjenester for avfall. Cathrine Lyche, Asplan Viak AS Anbud og samfunnsansvar for avfall Cathrine Lyche, Asplan Viak AS Forventningsavklaring Ikke forvent å få vite om det er best å forbrenne restavfall i Norge eller Sverige. dere kan derimot forvente å få

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo OPAK og Metier AS «Eksternt kvalitetssikring av modifisert konseptrapport om ekstraordinær avvikssituasjon i OUS sin bygningsmasse midler til a lukke myndighetspa lagte avvik». Ekstern kvalitetssikring

Detaljer

2012-02 - 03. KVU Intercity Østfoldbanen. Kostnadsberegninger

2012-02 - 03. KVU Intercity Østfoldbanen. Kostnadsberegninger 2012-02 - 03 KVU Intercity Østfoldbanen Kostnadsberegninger 2 KOSTNADSBEREGNINGER ØSTFOLDBANEN - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 Kostnader 5 1.1 Oppdrag 5 1.2 Overordnet omfang og avgrensninger

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt. Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport

Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt. Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 1 Kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser i store industriprosjekt Olav Torp Førsteamanuensis NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Struktur på presentasjonen Litt om kostnadskalkyler Usikkerhetsanalyser

Detaljer

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Agenda TiTech AS Automatisk sortering av blandet husholdningsavfall 1 TiTech er 100% fokusert på: Sensorbasert

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Ark.: Lnr.: 2412/08 Arkivsaksnr.: 08/426 Saksbehandler: Rannveig Mogren RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Vedlegg: 1. Tildeling av enerett rett til å motta husholdningsavfall

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Statens kvalitetssikringsordning KS1 og KS2. Avdelingsdirektør Jan Olav Pettersen Finansdepartementet

Statens kvalitetssikringsordning KS1 og KS2. Avdelingsdirektør Jan Olav Pettersen Finansdepartementet Statens kvalitetssikringsordning KS1 og KS2 Avdelingsdirektør Jan Olav Pettersen Finansdepartementet 8.1.2013 Bakgrunn for KS-ordningen Innført på bakgrunn av erfaringer på 90-tallet Undervurdering av

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Usikkerhetsanalyse NYTT HAVNEBYGG UTARBEIDET FOR LONGYEARBYEN LOKALSTYRE 12.MAI 2017

Usikkerhetsanalyse NYTT HAVNEBYGG UTARBEIDET FOR LONGYEARBYEN LOKALSTYRE 12.MAI 2017 Usikkerhetsanalyse NYTT HAVNEBYGG UTARBEIDET FOR LONGYEARBYEN LOKALSTYRE 12.MAI 2017 1 TEKNISKE FORUTSETNINGER OG AREALER Arkitektkontoret LPO har laget skisseprosjektet med følgende forutsetninger: Arealer

Detaljer

Beskrivelse av Anslagsmetoden og dagens bruk av denne (11.3.2013)

Beskrivelse av Anslagsmetoden og dagens bruk av denne (11.3.2013) Vedlegg 3 (til evalueringsgruppas rapport) Beskrivelse av Anslagsmetoden og dagens bruk av denne (11.3.2013) 1 Innledning Alle kostnadsanslag som utarbeides i Statens Vegvesen for investeringsprosjekter

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012

Økonomiplan 2009-2012 Follo Ren IKS Verkstedveien 29,1400 Ski Tlf.: +47 64 85 23 30 Faks: +47 64 85 23 40 Org. nr. 975 804 569 MVA E-post: post@folloren.no www.folloren.no Økonomiplan 2009-2012 September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Usikkerhetsanalyse Nytt Universitetssykehus i Stavanger, SUS2023

Usikkerhetsanalyse Nytt Universitetssykehus i Stavanger, SUS2023 Usikkerhetsanalyse Nytt Universitetssykehus i Stavanger, SUS2023 Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF, SUS 2023 Prosjektet Utarbeidet av: Atkins Norge AS Dato: 29.05.17 Sammendrag Helse Stavanger HF er prosjekteier

Detaljer

Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene

Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene Framtidens byer seminar Bergen 19. oktober 2011 Toralf Igesund Prosjektleder Avfall Norge Bærekraftig avfallhåndtering

Detaljer

Vedlegg 1 sak 24/11 Økonomisk handlingsplan med budsjett

Vedlegg 1 sak 24/11 Økonomisk handlingsplan med budsjett Økonomisk handlingsplan Follo Ren IKS 2012 2015 Hovedpunkter i budsjett 2012 Budsjettet er basert på den generelle utviklingen i marked mht avfallsmengder, priser på behandling og transport, materialverdier

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo

Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo 1 Innledning Styret i Follo Ren vedtok 24. april 2013 å be representantskapet om å øke selskapets låneramme med 140 mill NOK, og at selskapsavtalens

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden.

Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Utredning Statens vegvesen Rv. 999 Sletta - Plassen Eksempel 1: - Lite prosjekt - Elementbasert - Hurtigkalkyle Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 31. desember 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane»

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane» Arkivsak-dok. 79-14 Saksbehandler: Sheryl Doke Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

MØTEINNKALLING Plankomiteen

MØTEINNKALLING Plankomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plankomiteen Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex. Avfall Norge Temadag om MBT 20-05-2010 Presentasjon av MBT-prosjektet 2009 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 20.05.2010 Avfall Norge MBT 1 Presentasjon av MBT-prosjektet 1. Generell

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM?

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM? Oppdragsgiver: Odda kommune Oppdrag: 519729 Kommunedelplan VAR Del: Renovasjon Dato: 2009-05-05 Skrevet av: Sofia Knudsen Kvalitetskontroll: Cathrine Lyche FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 30. oktober kl i Rissa.

INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 30. oktober kl i Rissa. INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 30. oktober kl. 09.30 i Rissa. Saker til behandling: SAK 23 GODKJENNELSE MØTEPROTOKOLL SAK 24 REFERAT- OG

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2012/3307-2 Saksbehandler: Jakob Leon Storrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Husbyjordet - Kjøreramper og kulvert under Sandgata

Detaljer

Politisk behandling i Ås kommune:

Politisk behandling i Ås kommune: Politisk behandling i Ås kommune: Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.11.2010: Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 1. Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler at saken tilbakesendes

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Endring av kontrakt Saken gjaldt utvidelse av kontrakt om kvalitetsstyringssystem i forbindelse med kommunesammenslåing. Det ville påløpe betydelige

Detaljer

Notat fra administrativ arbeidsgruppe effekten av kontantstøtteomleggingen på behovet for barnehageplasser

Notat fra administrativ arbeidsgruppe effekten av kontantstøtteomleggingen på behovet for barnehageplasser Notat fra administrativ arbeidsgruppe effekten av kontantstøtteomleggingen på behovet for barnehageplasser 1 Bakgrunn Omlegging av kontantstøtten og behovet for nye barnehageplasser fra 1.8.2012 ble meldt

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 13.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300614-3 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 900 48043 OPPFØLGING ETTER RAPPORT

Detaljer

Delrapport 1. Usikkerhetsanalyse av behov for midler til drift og vedlikehold av riksveger. for. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Delrapport 1. Usikkerhetsanalyse av behov for midler til drift og vedlikehold av riksveger. for. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Kvalitetssikring av anslag for drift og vedlikehold av riksveger i NTP 2014-2023 Delrapport 1 Usikkerhetsanalyse av behov for midler til drift og vedlikehold av riksveger for Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling

Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», 27.9.2016 Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling v/paul Torgersen, Leder for Metier Consulting/Prosjektleder for Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Detaljer

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK SAK 20/2014 BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte drifts- og investeringsbudsjett for 2015 med et samlet låneopptak på

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE)

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) Utkast med alle forbehold SAMARBEIDSAVTALE mellom Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) og VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) I fellesskap benevnt «Partene»

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

KVU kollektivtransport Nedre Romerike - K3 Metro

KVU kollektivtransport Nedre Romerike - K3 Metro Utredning Statens vegvesen KVU kollektivtransport Nedre Romerike - K3 Metro Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 22. mars 2017 Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato:

Detaljer

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Arkivsak-dok. 16/01941-1 Saksbehandlar Kristian Damstuen Saksgang Formannskapet Kommunestyret AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Gol kommune

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.8.2015 Styresak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731-

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731- Styresak nr. 60/08 Revisjonsrapport pr. 2. tertial 2008 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/2731- Dato: 10.12.08 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

Byrådssak 173/13. Prøveprosjekt med komprimering av avfall i private søppeldunker ESARK

Byrådssak 173/13. Prøveprosjekt med komprimering av avfall i private søppeldunker ESARK Byrådssak 173/13 Prøveprosjekt med komprimering av avfall i private søppeldunker GHA ESARK-641-200906801-47 Hva saken gjelder: Bystyret i Bergen har tidligere vedtatt at det skal gjennomføres en forsøksordning

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Anskaffelse av ny kampflykapasitet Metodikk for usikkerhetsanalyse siv.ing. Eilif Holte

Anskaffelse av ny kampflykapasitet Metodikk for usikkerhetsanalyse siv.ing. Eilif Holte Anskaffelse av ny kampflykapasitet Metodikk for usikkerhetsanalyse siv.ing. Eilif Holte Holte Consulting rammeavtale med FIN i samarbeid med Econ Pöyry PM services Success PM systems PM training Side 2

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 124-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Kvalitetssikring av Fylkesvei 107 Jondalstunnelen. Tilleggsanalyse

Kvalitetssikring av Fylkesvei 107 Jondalstunnelen. Tilleggsanalyse Kvalitetssikring av Fylkesvei 107 Jondalstunnelen Tilleggsanalyse Utarbeidet av: Terramar AS og Asplan Viak AS Dato: 16. November 2007 Sammendrag Prosjektet omfatter tunnel i fire alternativer mellom Jondalen

Detaljer

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE.

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE. BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE saksnr 15/150576 TIDSPUNKT: 16.12.2015 KL. 09:00

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Deres referanse Vår referanse Dato 200X/ AVVISNINGSBESLUTNING I KLAGESAK 2008/76 Det vises til klage av 16. mai 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 21.03.2017 Tid 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/17 17/159 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE

Detaljer