Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø"

Transkript

1 Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø

2 (Blank side)

3 Report No: Classification: Begrenset P O Box 519, N-4341 Bryne, Norway Tel: , Fax: Web: Title of report: Kraft fra land til petroleumsvirksomheten Overordnet vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø Date: Author(s): Jan Erik Vinnem, Harald Lindberg Number of pages/appendices: 24/0 Signature: Client(s)/Sponsor(s): Petroleumstilsynet Clients ref: Bård Johnsen Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens forurensningstilsyn og Petroleumstilsynet er bedt av Olje- og Energidepartementet om sammen å utarbeide en oppdatert analyse av spørsmålet om kraft fra land til petroleumsvirksomheten innen 31. desember Rapporten innholder en overordnet, kvalitativ vurdering av aspekter rundt sikkerhet og arbeidsmiljø tilknyttet forsyning av kraft fra land, eventuelt i kombinasjon med forurensingsfri kraftforsyning på sokkelen. Arbeidet omfatter sikkerhet for personell og arbeidsmiljøfaktorer. Også transport av personell mellom land og innretningene på sokkelen er inkludert, men begrenset til den overordnede effekt av at aktiviteter foregår på land eller på sokkelen. Både ombyggingsfasen og etterfølgende gjenværende deler av produksjonsfasen er dekket. Det er ikke identifisert noe forhold knyttet til sikkerhet og arbeidsmiljø som kan umuliggjøre elektrifisering av innretningene på norsk sokkel med kraft fra land eller fra gasskraftverk plassert på sokkelen. Det er forhold som tilsier at nettoeffektene relativt kort tid etter at prosjektene er gjennomført vil være en viss forbedring av sikkerhet og arbeidsmiljø. Det kan forventes en viss økning av risiko for personskader og storulykker i fasene med modifikasjonsarbeider. Det legges til grunn at dette arbeidet kan gjennomføres i tråd med myndighets- og selskapskrav, herunder risikoakseptkriterier, til forsvarlig gjennomføring av slikt arbeid. Index terms, English: Electrification Major hazards Occupational hazards Ignition sources Norsk: Elektrifisering Storulykker Arbeidsulykker Antenningskilder

4 (Blank side)

5 Innhold 1. Innledning BAKGRUNN ARBEIDSOMFANG OVERSIKT FORKORTELSER Kort oversikt over mulige kraftforsyningsalternativer TOTALOVERSIKT NÆRMERE OM DE ENKELTE OMRÅDER FORHOLD SOM DISKUTERES I RAPPORTEN Sikkerhet og arbeidsmiljø i driftsfasen ved elektrifisering FJERNING AV ANTENNINGSKILDER FJERNING AV BRENNGASS-SYSTEMER FJERNING AV ROTERENDE UTSTYR REDUKSJON AV STØY OG VIBRASJONER FORBEDRING AV VENTILASJONSFORHOLD Sikkerhet og arbeidsmiljø ved modifikasjon av eksisterende innretninger STORULYKKESRISIKO VARMT ARBEID STORULYKKESRISIKO TUNGLØFT ALVORLIGE PERSONSKADER ØKNING AV RISIKOEKSPONERING Sikkerhet og arbeidsmiljø ved gasskraftverk på dedikert innretning STORULYKKESRISIKO ARBEIDSULYKKER ØKNING AV RISIKOEKSPONERING ARBEIDSMILJØ Sikkerhet og arbeidsmiljø ved bruk av dedikert innretning for omforming og fordeling STORULYKKESRISIKO ARBEIDSULYKKER ØKNING AV RISIKOEKSPONERING ARBEIDSMILJØ Spesielle forhold som må vurderes inngående PERSONSKADER VED OMFATTENDE MODIFIKASJONSARBEID ELEKTROMAGNETISK STRÅLING CO 2 -FANGST, HÅNDTERING OG LAGRING ELEKTRIFISERING AV NØDSYSTEMER Konklusjoner Referanser... 24

6 Figurliste FIGUR 1 OVERSIKT OVER OMRÅDER SOM BETRAKTES FOR ELEKTRIFISERING...2 FIGUR 2 SØRLIGE NORDSJØEN, DC OVERFØRING FRA LAND...4 FIGUR 3 MIDTRE NORDSJØEN, DEL-ELEKTRIFISERING, DC OVERFØRING FRA LAND...5 FIGUR 4 MIDTRE NORDSJØEN, HEL-ELEKTRIFISERING, AC/DC OVERFØRING FRA LAND...6 FIGUR 5 OSEBERG/TAMPEN OMRÅDET, DEL-ELEKTRIFISERING, AC OVERFØRING FRA LAND...7 FIGUR 6 OSEBERG/TAMPEN OMRÅDET, HEL-ELEKTRIFISERING, DC OVERFØRING FRA LAND...8 FIGUR 7 NORSKEHAVET, DEL-ELEKTRIFISERING, AC OVERFØRING FRA LAND...9 FIGUR 8 NORSKEHAVET, HEL-ELEKTRIFISERING, AC OVERFØRING FRA LAND...10

7 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens forurensningstilsyn og Petroleumstilsynet er bedt av Olje- og Energidepartementet om sammen å utarbeide en oppdatert analyse av spørsmålet om kraft fra land til petroleumsvirksomheten innen 31. desember Spørsmålet om tilknytning av eksisterende og nye petroleumsanlegg på sokkelen til kraftforsyningen fra land skal vurderes opp mot muligheter, kostnader og miljøvirkninger. Petroleumstilsynet har bedt om å foreta en overordnet vurdering av aspekter rundt sikkerhet og arbeidsmiljø tilknyttet forsyning av kraft fra land, eventuelt i kombinasjon med forurensingsfri kraftforsyning på sokkelen. Vurderingen inngår som et underlag for utredningsarbeidet. 1.2 Arbeidsomfang Arbeidet som er utført har etter avklaring med Ptil blitt holdt på et overordnet, kvalitativt nivå. Det omfatter sikkerhet for personell og arbeidsmiljøfaktorer. Også transport av personell mellom land og innretningene på sokkelen er inkludert, men begrenset til den overordnede effekt av at aktiviteter foregår på land eller på sokkelen. Både ombyggingsfasen og etterfølgende gjenværende deler av produksjonsfasen er dekket. 1.3 Oversikt Kapittel 2 gir en oversikt over mulige løsninger for kraftforsyning, inklusiv kabelforbindelser fra land og mellom innretninger på sokkelen. Delkapittel 2.2 relaterer innholdet i rapporten til de scenarier som er skissert. Kapittel 3 diskuterer sikkerhet og arbeidsmiljø i driftsfasen, mens kapittel 4 diskuterer modifikasjonsarbeidet for å oppnå hel- eller del-elektrifisering. Kapittel 5 diskuterer gasskraftverk på egen innretning, mens kapittel 6 behandler dedikert innretning for omforming (DC/AC) og fordeling. Kapittel 7 gir en kort oversikt over noen aspekter som må vurderes mer inngående I tilknytning til fremtidige prosjekter. 1.4 Forkortelser AC DC HSE Ptil RNNS UPS Vekselstrøm Likestrøm Health and Safety Executive Petroleumstilsynet Risikonivåprosjektet (Ptil) Batterianlegg (Uninterupted power supply)

8 2 2. Kort oversikt over mulige kraftforsyningsalternativer 2.1 Totaloversikt Dette kapitlet gir en kort oversikt over mulige elektrifiseringsalternativer, slik det er mottatt fra oppdragsgiver. Figur 1 viser oversikt over norsk sokkel (Nordsjøen og Haltenbanken), med 4 mulige områder for separat kraftforsyning. Figur 1 Oversikt over områder som betraktes for elektrifisering

9 3 2.2 Nærmere om de enkelte områder Både hel- og del-elektrifisering er omtalt i rapporten. Hel-elektrifisering innebærer at alle turbiner erstattes med elektrisk drift, mens del-elektrifisering innebærer at kun turbiner for kraftgeneratorer erstattes med kraftforsyning utenfra. Kraft fra land er et alternativ, et annet alternativ er gasskraftverk på sokkelen, med CO 2 -håndtering. Ved kraftforsyning fra land kan det være påkrevd å overføre ved DC pga. avstand. Det vil fordre en dedikert innretning for omforming fra DC til AC og fordeling til ulike innretninger. Både gasskraftverk på sokkelen og dedikert innretning for omforming og fordeling er omtalt i rapporten. Figur 2 Figur 8 viser mottatte topologikart som viser alternative utbyggingsmønstre for sørlige Nordsjøen, midte Nordsjøen, Oseberg/Tampen-området, samt Norskehavet.

10 4 Figur 2 Sørlige Nordsjøen, DC overføring fra land

11 5 Figur 3 Midtre Nordsjøen, del-elektrifisering, DC overføring fra land

12 6 Figur 4 Midtre Nordsjøen, hel-elektrifisering, AC/DC overføring fra land

13 7 Figur 5 Oseberg/Tampen området, del-elektrifisering, AC overføring fra land

14 8 Figur 6 Oseberg/Tampen området, hel-elektrifisering, DC overføring fra land

15 9 Figur 7 Norskehavet, del-elektrifisering, AC overføring fra land

16 10 Figur 8 Norskehavet, hel-elektrifisering, AC overføring fra land

17 Forhold som diskuteres i rapporten Det er flere fordeler for driftsfasen på innretningene, ved at gassturbiner fjernes fullstendig eller delvis. De ulike aspektene diskuteres i kapittel 3. Samtidig er det et ikke-ubetydelig ombyggingsarbeid som må gjennomføres på hver enkelt innretning. Dette har kortvarige negative effekter for sikkerhet og arbeidsmiljø på innretningene, som diskutert i kapittel 4. Det har ofte vært hevdet at for en gjennomsnittlig ansatt på en produksjonsinnretning på sokkelen er det omtrent like store bidrag til sannsynlighet for å omkomme på jobb fra hver av følgende kilder: Arbeidsulykker (fallulykker, fallende last, klemskader, osv.) Storulykker på innretning (brann, eksplosjon, utblåsning, konstruksjonsskade, osv.) Ulykke under transport med helikopter Dette forutsetter en gjennomsnittlig ansatt på en integrert produksjonsinnretning, som har en normal skiftordning med 2 uker på innretningen, 4 uker fri, så 2 nye uker, osv. Dette innebærer ca 9 turer offshore per år. Omfang av helikoptertransport er begrenset til disse tur/retur flyginger, hvert strekk med varighet ca 1 time. Forholdet mellom de ulike kilder til risiko er nylig blitt vurdert på nytt i [1], der det er påvist at bidragene fortsatt er like store for produksjonsinnretninger. Dette er lagt til grunn i diskusjonene i denne rapporten. Kapitlene 5 og 6 diskuterer spesielle forhold ved to av de løsningene som er vurdert, gasskraftverk plassert på flytende innretning på sokkelen, og ny innretning for fordeling av kraft til ulike eksisterende innretninger samt eventuell konvertering fra likestrøm til vekselstrøm. Kapittel 7 diskuterer kort noen spesielle forhold som må vurderes særskilt dersom elektrifisering besluttes gjennomført.

18 12 3. Sikkerhet og arbeidsmiljø i driftsfasen ved elektrifisering 3.1 Fjerning av antenningskilder Turbiner er i risikoanalyser av offshore innretninger tradisjonelt vurdert til å være en av de viktigste antenningskilder, særlig for store gass-skyer på innretningene. Dette er basert på erfaringer fra hendelser og ulykker i petroleumsvirksomheten. Som eksempel på dette kan en nevne gasseksplosjonen på en innretning på britisk sokkel i februar En gass-sky på ca 7 tonn dannet seg på innretningen, etter en stor lekkasje fra en gasskjøler. Gass-skyen ble antent da gass ble sugd inn i en turbin. Eksplosjonen som fulgte forårsaket kun begrensede skader. Å fjerne/passivisere turbiner på en innretning vil derfor i de fleste tilfeller bidra til å redusere risikoen på innretningen. Omfanget av forbedringen (reduksjonen) er langt på vei avhengig av antall turbiner og deres plassering i forhold til hydrokarbonførende systemer og utstyr, men som en typisk verdi kan en anslå at ca 10 % av risiko knyttet til brann og eksplosjon fjernes. Det er umulig å dokumentere dette tallet, men det bygger på erfaring med gjennomføring av et stort antall risikoanalyser, og hva som bidrar til antenningssannsynlighet i slike studier. Reduksjon på 10 % forutsetter hel-elektrifisering, del-elektrifisering vil gi mindre reduksjon. 3.2 Fjerning av brenngass-systemer Når turbiner fjernes (eller passiveres) på innretningene innebærer det at en ikke trenger brenngasssystemer, som derfor også kan kobles fra og passiveres. Brenngass-systemene på innretningene er betydelig rørsystemer med begrenset men fortsatt betydelig overtrykk, som kan gi en gass-sky og mulig eksplosjon som resultat fra en lekkasje. Brenngass-systemene er ofte mindre robuste, og derfor mer utsatt for vibrasjoner og utmatting. Det foreligger ikke statistikk som viser omfanget av gasslekkasjer fra brenngass-systemene., Det er derimot flere kjente tilfeller av gasslekkasjer fra brenngass-systemene de siste år, med lekkasje av så stort volum gass at en alvorlig gasseksplosjon kunne oppstått. I gjennomsnitt er det trolig 1-2 betydelige gasslekkasjer hvert år på norsk sokkel i tilknytning til brenngass-systemene. Med betydelig menes her lekkasjer med strømningshastighet minst 0,1 kg/s. Slike lekkasjer kan ved de mest ugunstige forhold gi opphav til eksplosjon/brann som kan bre seg ukontrollert på innretningene. Av 6 antente hydrokarbonlekkasjer på britisk sokkel i perioden 1992 til dags dato (se ytterligere detaljer i delkapittel 4.1), er 3 av de 6 skjedd som følge av lekkasje fra brenngass-systemene. Antenningskilder har vært brennere og varme flater, de sistnevnte skal være eliminert med dagens krav til sikkerhet, som forutsetter at ingen flater skal være så varme at de kan gi antenning. Anslagsvis kan en her anta at årlig frekvens av betydelige gasslekkasjer kan reduseres med ca 5 %, når brenngass-systemene kobles fra. Det er umulig å dokumentere dette tallet, men det bygger på erfaring med gjennomføring av et stort antall risikoanalyser, og hva som bidrar til lekkasjer i slike studier. En reduksjon på 5 % forutsetter hel-elektrifisering, del-elektrifisering vil gi mindre reduksjon. Når en ser fjerning av antenningskilder og brenngass-systemer under ett, kan storulykkesrisiko for personell knyttet til brann og eksplosjon trolig reduseres i størrelsesorden 15 % ved hel-elektrifisering, som trolig tilsvarer opp mot 10 % reduksjon av storulykkesrisiko for personell. Disse verdiene bygger på anslagene som er omtalt over, der det er poengtert at tallene ikke kan dokumenteres, da de bygger på erfaringer med gjennomføring av risikoanalyser av innretninger på sokkelen i ca 30 år.

19 Fjerning av roterende utstyr Gassturbiner er relativt komplisert utstyr med et arbeidskrevende vedlikeholdsbehov. Fjerning av gassturbiner frigjør arbeidskraft til andre oppgaver og den totale bemanningen kan reduseres. Elektromotorer er i denne sammenheng utstyr med vesentlig mindre vedlikeholdsbehov. Det fører til lavere personrisikonivå på innretningene og færre timer i helikopter som fremdeles er en av de mest risikofylte aktiviteter i petroleumsvirksomheten. Den samme effekten har passivering av brenngass-systemene, men ikke med samme omfang. Antall arbeidsordrer tilknyttet brenngass-systemet er typisk et par prosent av totalt antall arbeidsorder (korrektivt og forebyggende vedlikehold) for prosessanlegget på en innretning. Anslagsvis opp mot 10 % av tidsforbruk til vedlikehold og inspeksjon kan trolig elimineres ved tilførsel av elektrisk kraft utenfra og overgang fra turbindrift til elektrisk drift av kompressorer (helelektrifisering). Antagelsen er til en viss grad bygget på gjennomgang av antall arbeidsordrer på en produksjonsinnretning over ett år, der andelen som er tilknyttet turbiner er identifisert. 3.4 Reduksjon av støy og vibrasjoner Stort roterende utstyr som gassturbiner er en av de viktigste kildene til støy og vibrasjoner på innretningene. Områdene i nærheten av gassturbiner i drift er belastet med støy, vibrasjoner og varme. Fjerning av gassturbiner vil derfor kunne være en bidragsyter til å forbedre arbeidsmiljøet. Dersom en kan eliminere disse kildene kan en få redusert omfanget av støy og vibrasjoner, som vil ha en god effekt på arbeidsmiljø på innretningene. Det er høyt støynivå på mange av innretninger på sokkelen, så høyt at hørselsvern er påkrevd på permanent basis for å unngå alvorlige støyskader. Alle tiltak som bidrar til at støynivået reduseres er derfor viktige tiltak. Det forutsettes at nytt elektrisk utstyr kan utformes slik at det er begrenset støy fra utstyret. 3.5 Forbedring av ventilasjonsforhold Ved visse uheldige vindretninger vil det på mange innretninger være et problem at en trekker luft som er forurenset med eksos inn i ventilasjonssystemer. Slike problemer blir ofte synlige i arbeidsmiljøundersøkelser, der dårlig luftkvalitet eller dieselluft i ventilasjonsluft blir rapportert. Det er nærliggende å anta at dette skyldes at luft som er forurenset med eksos trekkes inn i ventilasjonssystemet. Den største bidragsyter til slike eksosutslipp er gassturbinene. Når gassturbiner fjernes, kan en derfor også oppnå bedre ventilasjonsforhold på en del innretninger.

20 14 4. Sikkerhet og arbeidsmiljø ved modifikasjon av eksisterende innretninger Uansett valg av alternativ (hel- eller del-elektrifisering) vil det bli omfattende modifikasjonsarbeid på så godt som alle eksiterende innretninger, omfanget vil likevel åpenbart bli størst ved hel-elektrifisering. Arbeidet vil innebære både økt storulykkesrisiko og økt fare for alvorlige personskader. 4.1 Storulykkesrisiko varmt arbeid Den siste betydelige hydrokarbonlekkasje på norsk sokkel som ble antent inntraff i november Brannen på Sleipner A plattformen i 1998 var en dieselbrann, og regnes ikke som hydrokarbonlekkasje, i og med at en i denne sammenheng kun betraktes hydrokarboner under trykk i for eksempel prosessanlegget på innretningene. Det er noen få småbranner hvert år på norsk sokkel i slike systemer samt elektrisk utstyr, men slik anses ikke å ha potensial til å bre seg til store områder på innretningene. Etter november 1992 har det vært flere hundre tilsvarende hydrokarbonlekkasjer, men de viktige tiltakene som skal opprettholde barrierefunksjonen hindre antenning har vært 100 % effektive i alle hendelsene. I perioden fra 1992 til dags dato er det mange innretninger som har vært gjenstand for omfattende ombyggingsarbeid, i tilknytning til innfasing av nye felt, installasjon av nye moduler og nytt utstyr, utskifting av utstyr, mv. Dette innebærer at det i denne perioden har foregått til dels omfattende modifikasjonsarbeid ved mange anledninger, uten at hydrokarbonlekkasjer har blitt antent. Når en ser på omstendighetene rundt uantente hydrokarbonlekkasjer, finner en 5 lekkasjer i perioden som kan knyttes til modifikasjonsarbeid og 7 lekkasjer som kan knyttes til revisjonsstans. Dette viser at hydrokarbonlekkasjer kan inntreffe i forbindelse med slikt arbeid. Siden det er så lenge siden det har vært antente hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel, har en ikke tilgjengelig statistikk over utstyr og arbeidsoperasjoner som har forårsaket antenning. På britisk sokkel har det i samme periode vært 6 antente hydrokarbonlekkasjer (samt et betydelig antall småbranner i diesel-, metanol- og tilsvarende systemer). 3 av disse lekkasjene er som nevnt knyttet til lekkasje av brenngass. I de øvrige er antenning i to av tilfellene skjedd i forbindelse med sveising, dvs. såkalt varmt arbeid. Det er på alle innretninger strenge prosedyrer som skal bidra til at faren for antenning av lekkasje fra varmt arbeid er lav, men det kan likevel skje, for eksempel ved feil. Modifikasjonsarbeid øker vanligvis omfanget av varmt arbeid. Ideelt sett er det ønskelig at produksjonen stoppes ved slikt arbeid, men det blir ikke alltid gjort. Ved et stort modifikasjonsprosjekt på en innretning midt på 1990-tallet ble det gjennomført ca timer med arbeidsordrer som inkluderte varmt arbeid (trolig er normalt varigheten av selve arbeidet som kan gi antenning i størrelsesorden % av total varighet i slike tilfeller). Produksjonen var ikke nedstengt mens dette arbeidet pågikk, men det var ingen betydelige hydrokarbonlekkasjer heller i løpet av perioden, derfor ingen branner eller eksplosjoner. Med risikoen var økt i den perioden (nærmere ett år) som arbeidet pågikk. Et av de kompenserende tiltak som var gjennomført var betydelig forsterket fokus på gjennomføring av varmt arbeid, gjennom det såkalte arbeidstillatelsessystemet. Perioden med varmt arbeid vil normalt være av relativt kort varighet, noen få døgn, i forhold til varigheten av hele modifikasjonsfasen. Det varme arbeidet kan i de fleste tilfeller tas i forbindelse med nedstengningsperioder. Hvis en antar at varighet av modifikasjonsarbeid på en typisk innretning er i størrelsesorden 3 måneder, og risiko knyttet til brann og eksplosjon øker med 50 % i denne perioden, vil dette på årsbasis

21 15 tilsvare % økning av risiko knyttet til brann og eksplosjon. Da har en 3 måneder med høyere risiko, og etterfølgende periode (over flere år) med redusert risiko knyttet til brann og eksplosjon (tilsvarende 15 % som angitt i delkapittel 3.2). Dette innebærer at økningen i modifikasjonsfasen omtrent tilsvarer reduksjonen i risiko det første året, slik at netto endring for storulykkesrisiko er null etter første år. Deretter er det en netto reduksjon av risiko knyttet til brann og eksplosjon som følge av elektrifiseringen. 4.2 Storulykkesrisiko tungløft Installasjonsarbeidet vil innebære noen få tilfeller av relativt tunge løft, knyttet til installasjon av nytt utstyr/nye moduler, samt eventuell fjerning av turbinpakker. Slike løft er normalt meget godt forberedt, og produksjonen vil i del fleste tilfeller bli nedstengt. Erfaring tilsier at forholdene er så godt kontrollert at det er en neglisjerbar risikoøkning knyttet til slikt arbeid. 4.3 Alvorlige personskader Det var 23 alvorlige personskader (bruddskader, amputasjon, bevisstløshet, mv.) på produksjonsinnretninger i 2006, som tilsvarer 0,83 alvorlige personskader per million arbeidstimer. Gjennomsnittet for siste tiårsperiode er 1,35 alvorlige personskader per million arbeidstimer for produksjonsinnretninger [2]. En liten andel av de alvorlige personskadene kan gi omkomne. Det har ikke vært omkomne på produksjonsinnretninger på norsk sokkel siden Om en regner gjennomsnittsverdi for siste 10 år, har det vært 1,22 omkomne per 100 millioner arbeidstimer, se [2]. Modifikasjonsarbeid innebærer konstruksjonsarbeid og bruk av kraner, og er trolig mer utsatt for alvorlige personskader enn normal drift av innretninger. Noen observasjoner og eksempler på inntrufne skader er vist i delkapittel 7.1. Modifikasjonsarbeid vil medføre økt bemanning i perioder mens arbeidet pågår, og vil følgelig medføre økt fare for alvorlige personskader og økt fare for omkomne som følge av personskader. Dersom en forutsetter hel-elektrifisering, vil trolig totalomfang av modifikasjonsarbeid på hele sokkelen tilsvare noen få millioner arbeidstimer. Dette innebærer i størrelsesorden 10 % økning av årlig antall arbeidstimer på sokkelen, og kan derfor innebære en viss økning av antall alvorlige personskader mens arbeidet pågår, og en tilsvarende økning av fare for omkomne pga personskader. På samme måte som for storulykkesrisiko vil det altså være en betydelig økning av risiko forbundet med arbeidsulykker og personskader i den tida som modifikasjonsarbeidet pågår, og en lavere risiko etterpå, når en del vedlikeholdsarbeid er eliminert, slik som påpekt i delkapittel Økning av risikoeksponering Modifikasjonsarbeid på eksisterende innretninger innebærer økt bemanning, mer helikoptertransport av personell, og økt fare for alvorlig helikopterulykke. På samme måten som for ulykker på innretningene, vil en økt risiko i modifikasjonsfasen gå over i en periode med lavere risiko etter at elektrifiseringen er gjennomført, pga lavere bemanningsnivå på innretningene. Det kan bemerkes at både når det gjelder økt risikoeksponering i forhold til helikopterulykker samt økt risiko for alvorlige/dødelige personskader er økningen i hovedsak en følge av økt antall personer som utsettes for slik risiko, slik at risiko for å omkomme for hver person ikke øker. Økningen framkommer først når en ser på risikoeksponeringen på innretnings- operatør eller nasjonalt nivå. I

22 16 disse tilfellene er det altså økningen av antall personer som eksponeres for risiko som er det utslagsgivende, ikke at det er høyere risiko for hver person. Økningen og reduksjonen i storulykkesrisiko er ikke av samme type, her er det hver person (i gjennomsnitt) som får en viss økning/reduksjon av faren for å bli utsatt for storulykker. I tillegg er det også endringer av antallet personer som utsettes for risiko, økning under modifikasjonsarbeidet, og reduksjon etterpå, pga mindre behov for vedlikehold av roterende utstyr (turbiner).

23 17 5. Sikkerhet og arbeidsmiljø ved gasskraftverk på dedikert innretning Dersom gasskraftverk skal installeres på sokkelen på dedikert innretning, vil flere konseptvalg være aktuelle, avhengig av hvilket område på sokkelen som betraktes. Det kan være nybygd innretning, bunnfast eller flytende, og det kan være gjenbruk av nedstengt innretning, slik det er indikert i kapittel 2. Diskusjonen som følger tar høyde for at enhver av disse løsninger kan velges. Uansett valg av løsning vil en slik innretning måtte oppfylle regelverket for innretninger på sokkelen, med de minstekrav til sikkerhet og arbeidsmiljø som regelverket har, inklusiv standarder og retningslinjer som regelverket henviser til. Denne forutsetningen ligger til grunn i den videre diskusjon av dedikerte innretninger for gasskraftverk på sokkelen. 5.1 Storulykkesrisiko Et gasskraftverk plassert på dedikert innretning vil til en viss grad tilsvare innretninger for gassproduksjon, så som Sleipner, Troll A, Kvitebjørn og Åsgard B. Kun sistnevnte er flytende innretning, de øvrige er bunnfaste. Likheten består i at det er gass som i all hovedsak behandles. Det vil være betydelig mindre prosessutstyr på en innretning med gasskraftverk, sammenlignet med en innretning som har full prossesering av gass. Videre vil en dedikert innretning med gasskraftverk ha mindre volumer og lavere trykk enn en gassproduksjonsinnretning. Den vil trolig også ha en relativt lav bemanning. De fleste hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel skjer i forbindelse med ulike former for inngripen i prosessanlegget, ofte i forbindelse med inspeksjon og vedlikehold. Med et enklere anlegg og lavere trykk vil omfanget av vedlikeholdsoperasjoner være betydelig lavere, og det bør kunne forventes at gasslekkasjer blir en sjelden hendelse. På den annen side er brenngass-systemer relativt sett forholdsvis utsatt for gasslekkasjer i forhold til en del andre systemer, og turbiner er en betydelig antenningskilde for gass-skyer, som diskutert i delkapittel 3.1. Den totale effekten må likevel forventes å være positiv, i den forstand at risiko i tilknytning til hydrokarbonlekkasjer blir lavere enn på produksjonsinnretninger. Det kan slik sett legges til grunn at en innretning med gasskraftverk vil ha lavere risiko forbundet med brann og eksplosjon enn det en gassproduksjonsinnretning har, med utgagnspunkt i argumentene i de to foregående avsnitt. Når det gjelder risiko knyttet til ytre laster, herunder miljølaster, vil risikonivået være tilsvarende som for innretninger for produksjon av olje og gass. Det legges til grunn at et gasskraftverk på sokkelen vil ha CO 2 -fangst og -håndtering, eventuelt inklusiv transport til en annen innretning for injeksjon. Selve håndteringen tilsvarer operasjoner en har mer enn 10 års erfaring med på Sleipner-feltet, men volumet av gass som håndteres vil bli større. Delkapittel 7.3 gir en kort oversikt over utfordringer som må adresseres i relasjon til CO 2 -fangst og - håndtering. 5.2 Arbeidsulykker Når det gjelder risiko forbundet med arbeidsulykker, vil et gasskraftverk på en dedikert innretning om lag tilsvare en gassproduksjonsinnretning, med den forskjelle at bemanningen trolig vil være en del lavere, særlig når det gjelder personell tilknyttet prosessanlegget. På den annen side er gassturbiner utstyr med et betydelig vedlikeholdsbehov. Ved bruk av en flytende innretning vil det også være et marint mannskap, tilsvarende som på flytende produksjonsinnretninger.

24 18 En kan også argumentere med at arbeidsoppgavene vil være de samme om et gasskraftverk plasseres på en dedikert innretning eller på land. Slik sett kunne en også anta at risiko knyttet til arbeidsulykker vil være den samme om et gasskraftverk plasseres på en dedikert innretning eller på land. En får imidlertid ofte det inntrykk at det er generelt sett høyere risiko knyttet til arbeidsulykker i landbasert industri enn på sokkelen. På den annen side viser RNNS prosjektet, fase 7 at det gjennomsnittlig er 0,66 ([3]) alvorlige personskader per million arbeidstimer på de 8 landanleggene som Ptil er tilsynsmyndighet for. Tilsvarende tall på produksjonsinnretninger var 0,80 ([2]) alvorlige personskader per million arbeidstimer i 2006, som er noe høyere. Forskjellene er imidlertid små, og det har vært variasjoner fra år til år, slik at det er mest realistisk å tolke tallene til å gi omtrent samme hyppighet av alvorlige personskader per million arbeidstimer. Dette underbygger antagelsen om at risiko knyttet til arbeidsulykker vil være den samme om et gasskraftverk plasseres på en dedikert innretning eller på land. 5.3 Økning av risikoeksponering I forhold til gasskraftverk på land vil gasskraftverk på sokkelen innebære økt risikoeksponering av personell grunnet helikoptertransport, samt risiko knyttet til rømning og evakuering fra innretning på sokkelen, dersom alvorlig brann eller eksplosjon oppstår. 5.4 Arbeidsmiljø Et gasskraftverk på sokkelen vil være innretning med mye tungt roterende utstyr, og vil ha utfordringer med å begrense støy og vibrasjoner. På den annen side vil dette være nytt utstyr som gir god anledning til begrensning av støy og vibrasjoner.

25 19 6. Sikkerhet og arbeidsmiljø ved bruk av dedikert innretning for omforming og fordeling Dersom kraft importeres fra land og avstanden til feltene er slik at DC overføring må benyttes, vil det være aktuelt å benytte en egen innretning for omforming fra DC til AC samt til fordeling ut til aktuelle innretninger i området. Utstyr for omforming fra DC til AC har betydelig volum og plassbehov. Det er derfor lagt til grunn at slikt utstyr vil bli plassert på egen innretning, og at dette vil være nybygg. De utbyggingsscenarier som er lagt til grunn (se kapittel 2) tar hensyn til avstand fra land ut til feltene, og har identifisert mulige plasseringer av innretninger for omforming og fordeling. To av disse er tenkt plassert i områder der vanndyp tilsier at bunnfast innretning er mest aktuelt, en i et område der flytende innretning er mest aktuelt. En slik innretning er forutsatt ikke å ha permanent bemanning, og vil operere som normalt ubemannet innretning, med besøk kun for vedlikehold. Overvåkning og styring forøvrig kan gjøres fra land. Når det gjelder flytende innretning, kan det være behov for å ha permanent marin besetning, trolig til en vissgrad konseptavhengig. 6.1 Storulykkesrisiko En normalt ubemannet innretning for omforming og fordeling vil ha et meget lavt storulykkespotensial. Det legges til grunn at mulige storulykkesscenarier i hovedsak er knyttet til ytre påkjenninger og konstruksjonssvikt. En storulykke mens innretningen er ubemannet vil kunne ha store konsekvenser for regularitet av kraftforsyning til andre innretninger i området, men ikke gi konsekvenser for personell. Når innretningen er bemannet, vil dette være i perioder uten spesielt dårlig vær, slik at ekstreme miljølaster kan elimineres, med unntak av jordskjelv, som har lav sannsynlighet. Skipskollisjon vil være så å si eneste mulige årsak til storulykke mens innretningen er bemannet. 6.2 Arbeidsulykker Arbeidsulykker er en aktuell risiko i de perioder der innretningen er bemannet, på samme måte som andre normalt ubemannede innretninger på norsk sokkel, som eksempelvis Sleipner B plattformen. 6.3 Økning av risikoeksponering En dedikert innretning for omforming og fordeling vil innebære økt risikoeksponering av personell grunnet helikoptertransport, samt risiko knyttet til rømning og evakuering fra innretning på sokkelen, dersom storulykke oppstår. Økningen er begrenset til de besøk som gjennomføres for inspeksjon og vedlikehold, og vil derfor være meget beskjeden. 6.4 Arbeidsmiljø Som en normalt ubemannet innretning vil arbeidsmiljøforhold kun ha betydning i de perioder som innretningen er bemannet. Følgende arbeidsmiljøaspekter er aktuelle for en innretning for omforming fra DC til AC og fordeling til øvrige innretninger i området: Elektromagnetisk stråling i tilknytning til omformingsutstyr, se delkapittel 7.2 Ingen adgang mens utstyret er i drift, kun adgang ved nedstengt utstyr Fokus på begrensning av støy og vibrasjoner.

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen,

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT PETROLEUMSTILSYNET KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT HOVEDRAPPORT ST-10167-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kunnskapsutvikling

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget IFE/KR/E 2006/002 Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget Postadresse Telefon Telefax KJELLER NO-2027 Kjeller +47 63 80 60 00 +47 63 81 29 05 HALDEN NO-1751

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Introduksjon... 5 Tilnærmingsmåte... 9 Hvilke rammebetingelser la informantene vekt på?... 13 Lavkonjunkturen...

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Introduksjon... 5 Tilnærmingsmåte... 9 Hvilke rammebetingelser la informantene vekt på?... 13 Lavkonjunkturen... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1 Introduksjon... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Begrepet rammebetingelser... 5 1.3 Formål og problemstillinger... 7 2 Tilnærmingsmåte... 9 2.1 Forskningsstrategi og valg av

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002)

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002) Innst. S. nr. 169 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) Til Stortinget 1. BAKGRUNN FOR MELDINGA 1.1 Samandrag Petroleumsnæringen

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Sikkerhet i komplekse prosjekter En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Hilde Nykamp Asgeir Skålholt Finn Ørstavik Rapport 23/2011 Sikkerhet i komplekse

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt?

Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt? (http://teamrich.files.wordpress.com/2008/10/obesity.jpg) Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt? MASTEROPPGAVE I SAMFUNNSSIKKERHET

Detaljer