OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012."

Transkript

1 OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as Ikke prosjekt - Leasing bil hjemmetjenesten Ikke prosjekt - Kjøp andeler i Skeikampen Plus BA Startlån Startlån Startlån Startlån Startlån Startlån Startlån Startlån Startlån Gerica Videre internettsatsing, 3-1 samarb Oppgradering økonomisystemet Innføring elektronisk post og arkiv Kommentar: Adm. huset, rehab/ombygging lokaler Rehabilitering Gausdal ungdomsskole Salg Svatsum rektorbolig Prosjektet er avsluttet Div. utbedringer barnehager Ses mot prosjekt Forstudie skolebygg/struktur Fjerdum skole, istands. midl. lokaler Forset skole, rehabilitering Rammebevilgning inv Barnehage Hensyntatt prosjekt Follebu skole, nybygg og rehabilitering Follebu skole, adkomst Hjelpemiddellager Ses i forhold til budsjett renter og avdrag på prosjekt Ingen overføring av budsjett skal foretas da dette budsjetteres for ett og ett år om gangen. Disse tre prosjektene ses i sammenheng samt i forhold til mottatt statstilskudd på 229' kr Disse to prosjektene må ses i sammenheng. Er dekket opp av tilskudd og ref. tilsvarende 207' kr

2 93127 Investeringer som følge av demensplanen Omstilling kjøkkendrift Dekkes av prosjekt Follebutunet, ombygging kjellerstue Forset omsorgssenter -omsorgsplanen Flatland -rehabilitering Kjøp av legepraksis Rammebevilgning inv Pleie og omsorg Gausdal idrettshall, ny hall Salg av tomt til Gausdal Bruvoll Ses i forhold til inntekt Boligfelt Heggen VVA Gangveg i Follebu, kjøp av grunn Prosjektet er avsluttet Lokaler til kulturskole og ungdomsformål Heggeskogen etp Linflåa næringsområde Utgift må ses i forhold til salgsinntekt Fj.enga etp. 2 VA Korrigert i hht prosjektregnskap Bjørndalsvollen Industriområde Korrigert i hht prosjektregnskap Vaktsentral ambulanse Dekkes av prosjekt Utleieboliger, div. rehabtiltak Gjennomføring av brann- og sikkerhetstiltak Salg av tomt til Gelecek (v.g. herredshus) Ses i forhold til inntekt Salg av tomter Fjerdumsenga Ses i forhold til inntekt Salg av tomter Heggen Ses i forhold til inntekt Salg av tomter Flaten boligfelt Ses i forhold til inntekt Salg av tomter Bjerkejordet boligfelt Ses i forhold til inntekt Salg av tomter Sollia boligfelt Ses i forhold til inntekt Salg av tomter Svingvoll boligfelt Ses i forhold til inntekt Investeringstilskudd kirkelig fellesråd Utvidelse Follebu Kirkegård Rehab kjøkken Kulturhuset Dekkes av prosjekt Dikterportalen Dikterpotalen - utstilling/inv og utstyr Steinsmoen industriområde Disse tre prosjektene ses i sammenheng og må ses i sammenheng med salgsinntekter på 844' kr. Prosjektet er avsluttet 1/1-02 og det overføres ikke midler.

3 Disse tre prosjektene ses i sammenheng og må VA-Steinsmoen ind område ses i sammenheng med salgsinntekter på 844' kr. Prosjektet er avsluttet 1/1-02 og det Veg - Steinsmoen industriområde overføres ikke midler VVA Steine næringspark Steine næringspark - salg, fradeling Ses i forhold til inntekt Ny idrettsplass Det er inntektsposter utover budsjett på 64' kr som hensyntas (blant annet refusjon for økte utgifter i prosjektet som dekkes av andre) Digitalt ledningskartverk Prosjektet er avsluttet Risikoanalyse, beredskapsplan vann Prosjektet er avsluttet Hovedplan avløp Prosjektet er avsluttet Gemini VA ledningskart Rammebevilgning vann og avløp Det er et noe for høyt beløp i budsjettet i forhold til prosjektoppfølgingen. Det siste benyttes videre. Hensyntatt prosjekt Rammebevilgning øvrige tekniske anlegg Det har blitt en feilbudsjettering mellom prosjektene og Det er også foretatt en mindre korrieksjon for å stemme Rammebevilgning utbyggingsområder med prosjektoversikten Rammebevilgning planområde 7 for øvrig Hensyntatt merforbruk på følgende prosjekter; 93132, og Forset, sanering oljetanker Utvidelse ledn.nett Øverbygda Dekkes i Overtakelse vannledninger Liesetra Dette må ses i forhold til refusjon fra private med 858' kr. Rest -127 blir i 2012 dekket opp av ramme VA Sanering etternittledninger Grunnvannsområdet Forset Prosjektet er avsluttet Vonheim-Kornhaug-Heggen vann Prosjektet er avsluttet Avløpsledn Ysteriet - Hovedpst Korrigert i hht prosjektregnskap

4 96542 Etabl. av brannhydr i tettbeb Follebu sentrum - Follebu krk. gv Prosjektet er avsluttet Follebu sentrum, vedr. RV Prosjektet er avsluttet Skei vv, utvidelse vannbeh anlegg Solhaug trykkøkningsstasjon Råvannspumpestasjon Skeiselva Kalstadbaklia høgdebasseng m ledn nett Prosjektet er avsluttet Rehabilitering Sollia høgdebasseng Sanering ledningnett VA Dekkes i Rehabilitering Auggestokken avløsstasjon Rehab avløpsledning Holshagen Kummerking VA Forsetlia Avløpsledning Volden Hovedpst kloakk Seg bru Korrigert i hht prosjektregnskap Svarttjern avløpspumpestasjon rehabilitering Korrigert i hht prosjektregnskap Oppgradert dim vannledn grense Lhmr-Brusvea Prosjektet er avsluttet Hellerudbakken Dekkes i 2012 av ramme Utbedring/reasfaltering eldre boliggt og gangveier Tilbakeføres ramme øvrige tekniske anlegg Utbedring kommunale grusveger Prosjektet er avsluttet Tilbakeføres ramme øvrige tekniske anlegg Rehabilitering bruer prosjekt Gatelys Åkerlykkja Prosjektet er avsluttet Fargerivegen-Europris Bjerke asfalt Tilbakeføres ramme øvrige tekniske anlegg prosjekt Ysteriet - Fjerdum VA Korrigert i hht prosjektregnskap Ny bil avløp Prosjektet er avsluttet Utkjøp bil oppm.avdelingen Inv.tiltak kartlegging Geovekstprosjekt Utbyggingsavtale Glåmhaugen Utbuggingsavtale Nersetra 1 etappe Utgiftene er i sin helhet dekket opp av tilskudd fra utbyggerne

5 96925 Utbyggingsavtale Skeislia Hytteområde Utgiftene er i sin helhet dekket opp av tilskudd fra utbyggerne GIS-prosjekt DTM m/ laserskanning av høyder Kartlegging universell utforming Energisertifisering av bygg Beredskapstiltak, evaluering flom Dekkes opp av budsjett i 2012 Det overføres kun i forhold til ubrukt del av Utlån husbankmidler vedtatt utlån startlån Salg av aksjer Utgifter dekket opp av inntekt Egenkapitalinnskudd KLP Sum investeringsbudsjett som overføres til

6 FINANSIERING AV INVESTERINGENE: Rest budsj Overføres til Ny idrettsplass Spillemidler Salg av Kornhaug gjestebygning Salgsinntekt Utlån Husbankmidler Bruk av lån Høyere tilsagn enn budsjettert medfører lavere bruk av lån 0 Generell finansiering - bruk av lån til egne investeringer Sum finansiering Det er behov for redusert bruk av lån i forhold til det som var budsjettert for Midler inndratt som følge av at prosjektet er avsluttet: Salg Svatsum rektorbolig Prosjektet er avsluttet Digitalt ledningskartverk Prosjektet er avsluttet Risikoanalyse, beredskapsplan vann Prosjektet er avsluttet Hovedplan avløp Prosjektet er avsluttet Grunnvannsområdet Forset Prosjektet er avsluttet Vonheim-Kornhaug-Heggen vann Prosjektet er avsluttet Kalstadbaklia høgdebasseng m ledn nett Prosjektet er avsluttet Oppgradert dim vannledn grense Lhmr-Brusvea Prosjektet er avsluttet Utbedring kommunale grusveger Prosjektet er avsluttet Gatelys Åkerlykkja Prosjektet er avsluttet Ny bil avløp Prosjektet er avsluttet Follebu sentrum - Follebu krk. gv Prosjektet er avsluttet Follebu sentrum, vedr. RV Prosjektet er avsluttet Gangveg i Follebu, kjøp av grunn Prosjektet er avsluttet Netto inndratte midler VA og veg. 383

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14»

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/2305 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.10.2014 Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

MØTEINNKALLING - Kommunestyret

MØTEINNKALLING - Kommunestyret MØTEINNKALLING - Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 18:00 (Merk tiden) SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag

Detaljer

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland RÅDMANN Regnskap 2013 Foto: Rita Galteland KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2013 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2013 27 Vedlegg til bykassens regnskap 53 Driftsregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2015-2018

Vedlegg til Strategidokument 2015-2018 Vedlegg til Strategidokument 215-218 Tiltaksoversikt Statistikk Finansieringsanalyse Forslag fra kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i kommune Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Investeringstiltak som er valgt i rådmannens forslag til budsjett Kapittel : Usorterte tiltak Tiltak 121: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Konsekvensrapport. Årsbudsjett 2014. Vardø kommune

Konsekvensrapport. Årsbudsjett 2014. Vardø kommune Konsekvensrapport Årsbudsjett 2014 Vardø kommune Innhold UTGIFTER TIL FORDELING... 3 FINANS... 3 STAB... 4 GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE... 5 PLEIE, OMSORG, HELSE OG SOSIAL... 7 NAV/SOSIAL... 9 TEKNISK, NÆRING,

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, Høyre og KrF 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 ny 202 Videreutdanning

Detaljer