Forprosjektrapport. Risikoaspekter ved den diagnostiske prosessen i patologiavdelinger. Utvikling av ROS-analysemetodikk tilpasset helsevesenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjektrapport. Risikoaspekter ved den diagnostiske prosessen i patologiavdelinger. Utvikling av ROS-analysemetodikk tilpasset helsevesenet"

Transkript

1 Forprosjektrapport Risikoaspekter ved den diagnostiske prosessen i patologiavdelinger Utvikling av ROS-analysemetodikk tilpasset helsevesenet

2 ... Prosjekttittel: Risikoaspekter ved den diagnostiske prosessen i patologiavdelinger Prosjekteier i HS: Avd for Patologi, Stavanger Universitetssjukehus (SUS) Prosjektansvarlig i HS: Avd.overlege Kjell H. Kjellevold, avd for Patologi, SUS Prosjektleder i InnoMed: Katrine Vetlesen, Prekubator TTO AS Prosjektansvarlig i InnoMed: Anne Cathrin Østebø, Prekubator TTO AS Utarbeidet av: Katrine Vetlesen og Gunnar Kleppe, Prekubator TTO AS og Rune Sjursen, Proactima AS Dato: 16. september

3 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Målsetting med prosjektet Organiseringen av prosjektet Resultatet fra prosjektet Forankring av prosjektet Kartlegging og vurdering av eksisterende løsning Behovskartlegging Kortsiktig behov og tiltak Langsiktig behov og tiltak Finne bedrifter for videreføring Konseptutvikling av ny løsning Markedsvurdering av ny løsning Bistand i etablering av hovedprosjekt Referanseliste

4 1 Sammendrag Ved avdeling for Patologi ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har en et sterkt fokus på kvalitets- og risikoaspekter angående arbeidet som utføres. Avdelingen har tatt et initiativ til å få tatt i bruk bedre metodikk på dette feltet som del av en strategi for bedret kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet. Målet er å redusere risiko for feildiagnose samt å forbedre rutiner for å identifisere slike situasjoner. Bedriften Proactima AS har gjennomført en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av avdeling for patologi. Formålet med ROS-analysen var å identifisere ledd i den diagnostiske prosessen som er spesielt utsatt for feil, forsinkelser eller annen svikt, og skal synliggjøre verdien av at diagnosen er korrekt, presis, fullstendig og kommer i rett tid, og konsekvensene synliggjøres med hensyn til pasientsikkerhet og økonomi. Figur 1: Illustrasjon av ROS-analyse Det er formulert flere innovasjonsprosjekter som en videreføring av arbeidet: 1) Kortsiktig Risikohåndtering ved avd for Patologi, SUS - Tiltaksanalyse - Implementering av tiltak - Effektmålinger av tiltak 2) Langsiktig Helhetlig risikostyring i helsesektoren - Utvikle ROS-analysemetodikk for ulike avdelinger i sykehus - Implementere helhetlig risikostyring i styringen av helseforetak - Utvikle verktøy for risikobasert beslutningsstøtte Forprosjektet videreføres av Proactima AS i en OFU-søknad. 4

5 2 Bakgrunn for prosjektet Avdeling for Patologi ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) er en av landets største patologiavdelinger. Avdelingen undersøker årlig omlag vevs- og celleprøver og utfører omlag 400 obduksjoner. I tillegg til diagnostikk arbeides det aktivt med forskning og utdanning av legespesialister. Patologi er læren om sykelige forandringer i celler og vev; sykdommenes årsaker, utviklingsmekanismer og påvirkning av struktur og funksjon. Ved mange sykdommer er det karakteristiske forandringer i vevet, og undersøkelse av vevs- og celleprøver har ofte avgjørende betydning for å kunne stille en diagnose. Patologer stiller og vurderer nærmest alle kreftdiagnoser. Vurderingene bygger mye på empiri og patologenes erfaring-, og ingen datamaskin kan vurdere eller fastsette diagnosene. Prosessene er i liten grad automatisert. Patologi har en svært viktig betydning i beslutninger som er avgjørende for pasienten. Det gjelder spesielt vurdering av sykdomsforløp (prognose), men særlig beslutning om valg av behandling. Ved avdeling for Patologi ved SUS har en et sterkt fokus på kvalitets- og risikoaspekter angående arbeidet som utføres. Avdelingen har tatt et initiativ til å få tatt i bruk bedre metodikk på dette feltet som del av en strategi for bedret kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet. Målet er å redusere risiko for feildiagnose samt å forbedre rutiner for å identifisere slike situasjoner. I den sammenheng er det etablert et prosjekt i InnoMed, som er et nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. Prosjektet er finansiert av Helse Vest og Innovasjon Norge. Introduksjon til problemstillingen ved Christian Lycke Ellingsen, overlege avd for Patologi ved SUS: Risikoaspekter ved den diagnostiske prosessen i patologiavdelinger Christian Lycke Ellingsen, overlege avd for Patologi, SUS, Bakgrunn Patologisk-anatomiske undersøkelser er basis for en stor del av pasientbehandlingen. Dette gjelder i særdeleshet behandling av maligne lidelser, men også ved en rekke ikkeneoplastiske lidelser, for eksempel i hud, luftveier, tarm og nyrer. Et biopsisvar oppfattes ofte av behandlende lege som en «fasit». Det forventes at en diagnose skal være korrekt, fullstendig og komme i rett tid. En feildiagnose kan i verste fall ha fatale konsekvenser for pasienten, det er derfor av største betydning å redusere antall signifikante feil så mye som mulig. Prøvegangen i et patologisk-anatomisk laboratorium er en svært kompleks prosess i. I motsetning til enkelte andre laboratoriefag er det et meget stort innslag både av ferdighetskrevende manuelt arbeid og individuell diagnostisk vurdering. Svikt i den diagnostiske prosessen Det kan skje svikt eller feil på alle punkter i den diagnostiske prosessen. Det er flere måter å inndele feilene, alt etter hvor i prosessen de inntreffer eller hva slags «mekanisme» som er 5

6 årsaken. Grovt kan de fleste feilene grupperes enten til å dreie seg om prøveidentitet, teknisk kvalitet eller diagnostisk presisjon: Preanalytisk før prøven når Avdeling for patologi En prøve kan tas feil slik at den ikke er representativ for den aktuelle problemstillingen. Den kan behandles feil før den når laboratoriet (feil fikseringsmiddel, temperatur etc.) De kliniske opplysningene kan være mangelfulle eller misvisende. Prøver fra ulike pasienter kan forveksles og feilmerkes. Logistiske og merkantile feil Ved registrering kan prøven registreres på feil pasient eller rekvirent. Det kan skje feilmerking eller forveksling av prøver i laboratoriet, både ved mottak/registrering, ved makroskopisk vurdering/beskjæring, ved innstøping og snitting. Legen som vurderer snittene kan også forveksle snitt eller remisse. Et diktert prøvesvar kan skrives inn på feil remisse. Det kan være skrivefeil som ikke oppdages. Et prøvesvar kan sendes til feil rekvirent eller havne i journalen til feil pasient. Det kan skje feil ved arkivering av blokker, snitt og remisser slik at de ikke kan gjenfinnes dersom det senere skulle være nødvendig. Tekniske feil Det kan skje tekniske og håndverksmessige feil ved håndtering av preparat, blokker og snitt. Diagnostiske feil Det kan skje feil både ved den makroskopiske og mikroskopiske vurderingen av et preparat. Viktige funn kan overses eller mistolkes slik at diagnosen blir feil eller ufullstendig. Det kan være nødvendige spesialundersøkelser som ikke blir gjennomført. Forsinkelser Forsinkelser i alle ledd kan føre til forsinket pasientbehandling. Noen ganger kan dette få konsekvenser for pasienten. Helsedirektoratet har angitt at det ikke bør gå mer enn 20 dager fra mottatt henvisning til igangsatt behandling ved mistanke om kreftsykdom. Postanalytisk etter at prøvesvaret har forlatt Avdeling for patologi Svaret kan havne hos feil rekvirent, eller rekvirenten forstår ikke konsekvensen av diagnosen. En undersøkelse fra USA anga at bare rundt 25% av feilene skyldtes diagnostisk feilvurdering, mens feil ved preparatet var årsaken i 4-10%, feil ved identifikasjon i 27-38% 6

7 og feil i rapportene i 28-44% av tilfellene ii. Feilrisikoen øker med økende kompleksitet; dersom en har en arbeidsprosess med 25 ledd der hvert ledd har en (uavhengig) feilrisiko på 1%, blir den samlede estimerte feilfrekvensen 22%. Hvor ofte skjer det feil på patologilaboratorier? Frekvensen avhenger selvsagt av hva som skal til før noe regnes som en feil, for eksempel av rene skrivefeil, og det er rapportert feilfrekvenser mellom 0,25 og 40%. De fleste studier synes dog å havne på en frekvens mellom 1 og 5% iii. Så langt vi kjenner til er det ikke gjort noen formelle studier på dette i Norge. Det er sannsynligvis ikke mulig å basere seg på meldinger i avvikshåndteringssystemer (slik som Synergi), da disse vanligvis ikke fanger opp mer enn 10-20% av feiltilfellene iv. Sammenheng mellom arbeidsbelastning og risiko for feil Intuitivt skulle en anta at en økt arbeidsbelastning også øker risikoen for feil. Det er velkjent (fra studier i andre yrker og medisinske spesialiteter) at lange arbeidsdager og lange arbeidsuker øker risikoen for feil. Imidlertid er det ikke sikkert at verken arbeidstimer eller antall prøver per tidsenhet er det rette målet for arbeidsbelastning for patologer, siden det er stor forskjell både på kompleksiteten på ulike prøver og mengden av andre arbeidsoppgaver som den enkelte patolog har. Det er postulert at det er en U-formet kurve mellom antall prøver som den enkelte lege diagnostiserer og andelen feil: En som ser på svært få prøver får for liten erfaring, mens en som ser på svært mange prøver får for lite tid per prøve til å gjøre et adekvat arbeid v. 7

8 Samhandling i en patologiavdeling: Figur 2: Kompleks samhandling i en patologiavdeling (kilde: Statens helsetilsyn): 3 Målsetting med prosjektet 8

9 Målsettingen for forprosjektet har vært å identifisere og etablere gode prosjekter som kan sikre kvaliteten og redusere risikoen i diagnoseprosessen ved SUS. De løsninger man finner for SUS, skal kunne bli gjort tilgjengelig for norske helseforetak generelt gjennom kommersielt tilgjengelige produkter og tjenester. ROS-analysen var en delleveranse i forprosjektet der formålet var å identifisere ledd i den diagnostiske prosessen som er spesielt utsatt for feil, forsinkelser eller annen svikt. ROSanalysen synliggjør verdien av at diagnosen er korrekt, presis, fullstendig og kommer i rett tid, og hva konsekvensene er med hensyn til pasientsikkerhet og økonomi. 4 Organiseringen av prosjektet Initiativet til prosjektet kom fra avdelingsoverlege ved avdeling for patologi, Kjell Kjellevold, som også har vært prosjektansvarlig ved SUS. I samarbeid med Prekubator TTO ble det innledet et samarbeid med Proactima AS, og søknad til InnoMed med prosjektbeskrivelse ble utarbeidet i fellesskap. Proactima AS har hatt ansvaret for behovskartlegging og konseptutvikling i form av en ROSanalyse. Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved Universitetet i Stavanger (UiS) har også vært involvert i prosjektet. Forprosjektet ble godkjent av InnoMed i februar 2012 og ble avsluttet i august Prosjektgruppe Kjell Kjellevold Christian Lycke Ellingsen Siri Robberstad Rune Sjursen Willy Røed Gunnar Kleppe Katrine Vetlesen Avd for patologi, SUS Avd for patologi, SUS Avd for patologi, SUS Proactima AS Proactima AS Prekubator TTO Prekubator TTO Andre involverte ressurspersoner Kenneth A Pettersen Hans Tore Frydnes Sverre Uhlving Sølve Braut SEROS, UiS Divisjonsdirektør, divisjon for medisinsk service, SUS Fagdirektør, SUS Fagsjef, SUS 9

10 Fredrik Feyling Emiel Janssen Susanne Buhr-Wildhagen Anita Hodnefjell Siri L Dalsrud Bjørn Tungland Tove Bu.. Torbjørn Aarsland Margot Viste Wenche Kjellesvik Sølve Braut Sverre Uhlving Bente Rød Eide Per Michaelsen Johnny Heggestad Grete Helgesen Jensen John Kåre Knudsen Anne Cathrin Østebø Sigbjørn Pedersen Henriette Aashaug Hermann S Wiencke Forskningsavdelingen, SUS Avd for patologi, SUS Avd for patologi, SUS Avd for patologi, SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS Innovasjon Norge Inven2 Helse Vest Helse Vest IKT Helse Vest IKT Prekubator TTO Proactima AS Proactima AS Proactima AS 5 Resultatet fra prosjektet 5.1 Forankring av prosjektet Helsesektor: Prosjektet er forankret i Helse Stavanger ved administrerende direktør Bård Lilleeng, divisjonsdirektør for medisinsk service Hans Tore Frydnes, fagdirektør Sverre Uhlving, fagsjef Sølve Braut, forskningsdirektør Stein Tore Nilsen, avdelingsoverlege for Patologi Kjell Kjellevold, og i Helse Vest ved prosjektdirektør Johnny Heggestad. 10

11 Fagmiljø: Prosjektgruppen har hatt jevnlig dialog med SEROS ved UiS og Helse Sør-Øst ved InnoMed/Inven2. /Prekubator. Industripartner: Proactima AS har vært engasjert for å gjennomføre ROS-analysen, og har i tillegg bidratt med betydelig egeninnsats i prosjektet. 5.2 Kartlegging og vurdering av eksisterende løsning Dagens arbeidsflyt i laboratoriet ble kartlagt som vist på Figur 1. Dette ble brukt som utgangspunkt for vurdering av risiko i tilknytning til de enkelte prosesstrinnene. 5.3 Behovskartlegging Figur 1 Den diagnostiske prosessen ved Avdeling for Patologi Behovskartleggingen ble gjennomført som en ROS-analyse med analysemøter, gruppeintervjuer og enkeltintervjuer av ansatte på avdeling for Patologi og øvrige funksjoner på SUS. ROS-analysen gir et godt fundament for å kunne identifisere hvor i diagnoseprosessen tiltak/nye prosjektforslag vil ha størst effekt, og danner grunnlaget for å identifisere gode prosjekter som kan bedre kvaliteten og redusere risikoen i diagnoseprosessen. Dette vil således være en del av risikohåndteringen på lang sikt, men analysen identifiserte også tiltak som kan implementeres på kort sikt. Risikoanalysen kan brukes som et underlag for valg av målrettede og hensiktsmessige risikoreduserende tiltak. Hovedfunnene var: 11

12 Laboratoriet spiller en viktig rolle i valg av behandling av pasientene: Det er her diagnosene stilles. Feil i form av både korrekt, presis, fullstendig og rett tid kan få store følger for pasientenes sykdomsforløp. Pasientsikkerhet: Analysen har påvist en rekke uønskede hendelser som, dersom de skjer, kan få konsekvenser for pasientsikkerhet. Det er mulig å redusere sannsynligheten for slike feil ved å innføre målrettede tiltak. Økonomi: Ved feil som påvirker pasientsikkerheten påløper det store kostnader i form av ekstra behandling for eksempel ved unødvendig spredning av kreft som følge av feil som har skjedd ved avdeling for patologi. Analysen antyder at det er snakk om et tosifret millionbeløp hvert år målt med DRG-systemet. Det presiseres at de totale samfunnsmessige konsekvensene vil være høyere enn kostnadene målt med DRG-systemet. Nivået på de totale samfunnsmessige konsekvensene av feil ved laboratoriet er imidlertid ikke vurdert i denne risikoanalysen. Tidsbruk: Enkelte uønskede hendelser fører til ekstra tidsbruk på avdelingen. Tiltak som reduserer risiko for slike hendelser vil bidra til mer effektiv ressursbruk på avdelingen. I mange risikoanalyser gjennomføres idédugnad om risikoreduserende tiltak for de uønskede hendelsene som utmerker seg i risikobildet. Deretter brukes teknikker som for eksempel kost/nytteanalyse eller kost/effektivitetsanalyse for å synliggjøre nytten av hvert tiltak. En slik prosess har ikke vært gjennomført i denne risikoanalysen. En slik gjennomgang anbefales imidlertid som en naturlig oppfølging til arbeidet dokumentert i denne risikoanalysen Kortsiktig behov og tiltak Avdeling for patologi har imidlertid på eget initiativ identifisert forslag til konkrete tiltak, basert på erfaringene som er gjort i risikoanalysen. Disse forslagene vil kunne danne et utgangspunkt for en eventuell systematisk gjennomgang/vurdering av risikoreduserende tiltak. Forslagene fra avdelingen er vist i listen under: Prøvemottak: Elektronisk rekvirering + Barkode Makro: Barkode + kassettskriver ved hvert makrobord. Forbedre opplæring av både bioingeniører og leger. Fremføring: Alt materialet pakkes inn alltid; Bedre rengjøring av kassetter; Barkode på reagenser for fremføringsmaskiner. Innstøping: Automatisk innstøping; dataskjermer (eller noe lignende) ved hvert støpesenter slik at man kan tilpasse innstøping til materialet. Snitting: Barkodeleser + glass-skriver ved hvert mikrotom; dataskjerm (eller noe lignende) ved hvert mikrotom slik at snitting kan tilpasses til materialet. Generelt: Sympathy bør ha en god kommunikasjon med DIPS, hjelp med workflow improvement, talegjenkjenning på både makro og for patologer. Generell forbedring av Sympathy Langsiktig behov og tiltak Utvikling av spesialtilpassede metoder for risikoanalyse og -styring vil på sikt kunne bidra til enda bedre risikostyring i helseforetakene, der uønskede hendelser kan få svært alvorlige konsekvenser. Bedre risikostyring og bedre pasientsikkerhet i helsevesenet vil være av særskilt interesse for storsamfunnet ettersom det er et tilbud de aller fleste i befolkningen benytter oss av. 12

13 Under følger forslagene til tiltak som vil bidra til å sikre den riktige balansen mellom effektiv drift i helseforetaket og unngå at pasienter utsettes for skade når de er i kontakt med helsevesenet (pasientsikkerhet), samt unngå ulykker, skader og tap: Utvikle ROS-analysemetodikk for ulike avdelinger på sykehuset. Implementere helhetlig risikostyring i styringen av helseforetaket. Dette handler om å implementere de nødvendige systemene rundt selve risikoanalysen. Med risikostyring forstås alle tiltak og aktiviteter som gjøres for å styre risiko slik at helseforetaket når sine mål. Formålet med helhetlig risikostyring er å sikre den riktige balansen mellom det å utvikle og skape verdier og det å unngå ulykker, skader og tap. Utvikle verktøy for risikobasert beslutningsstøtte. Som en naturlig konsekvense av de to foregående trinnene følger utvikling av verktøy som kan gi risikobasert beslutningsstøtte. Hensikten med slike verktøy vil være å forenkle risikostyringen for helseforetaket og gi godt beslutningsgrunnlag for ledelsen, samtidig som bruk av verktøyet ikke bidrar til ytterligere byråkratisering. 5.4 Finne bedrifter for videreføring Proactima AS som har vært involvert i forprosjektet er interessert i å videreføre et hovedprosjekt i form av en OFU. Forankringsprosessen av OFU-prosjektet inn i helsesektoren har vært svært tidkrevende. Prosjektet videreføres nå i en OFU-søknad av Proactima AS. 5.5 Konseptutvikling av ny løsning Helsesektoren er et bransjeområde hvor det foreligger relativt få spesialtilpassede metoder for risikoanalyse og -styring. Til tross for at helsesektoren er en bransje som i aller høyeste grad er kjent med risiko og konsekvenser av uønskede hendelser, er den systematiske risikostyringen slik den foregår i blant annet oljebransjen, ikke fullstendig etablert. Det foreligger derfor et behov for å utvikle og tilpasse metoder for risikoanalyse og -styring til etater, foretak og institusjoner som driver innen helse. Ambisjonen med et slikt hovedprosjekt vil være å utvikle ROS-metodikken til ulike sykehusavdelinger gjennom tilpasning, uttesting og dokumentering. Produktet blir en verktøykasse tilpasset de ulike avdelingene, og som sikrer effektiv risikostyring i helseforetaket. Deretter vil en starte på jobben med implementere helhetlig risikostyring i styringen av helseforetaket. Dette handler om å implementere de nødvendige systemene rundt selve risikoanalysen. Med risikostyring forstås alle tiltak og aktiviteter som gjøres for å styre risiko slik at helseforetaket når sine mål. Som siste trinn vil det være naturlig å utvikle et verktøy som vil forenkle risikostyringen for helseforetaket og gi godt beslutningsgrunnlag for ledelsen, samtidig som bruk av verktøyet ikke bidrar til ytterligere byråkratisering. Ved å gjennomføre det foreslåtte tretrinnsprosjektet (se Figur 2) skal en bidra til å sikre den riktige balansen mellom effektiv drift i helseforetaket og unngå at pasienter utsettes for skade når de er i kontakt med helsevesenet (pasientsikkerhet), samt unngå ulykker, skader og tap. 13

14 Figur 2 Konseptutvikling av ny løsning Figur 3 - Trinn 1 Uvikling av ROS-analyse metodikk for ulike avdelinger på sykehus 14

15 Figur 4 - Trinn 2 Implementering helhetlig risikostyring i styringen av helseforetak Figur 5 - Trinn 3 Utvikle verktøy for beslutningsstøtte i et helseforetak 15

16 5.6 Markedsvurdering av ny løsning Resultatene fra forprosjektet har vist at det er muligheter/behov for å forbedre enkeltstående deler at patologiprosessen. Videre synes det klart at slik redusert risiko kan oppnås v.h.a. nye arbeidsrutiner så vel som å ta i bruk moderne IKT metodikk som sikrer vesentlige deler av patologens oppgaver og følgende diagnostisering. I samtaler med Proaktima er det definert både prosesser og produkter som kan ha et kommersielt potensiale. Dette er basis for den videreføring som nå vil danne basis for aktuelle OFU prosjekter. 5.7 Bistand i etablering av hovedprosjekt Prekubator TTO, Inven2 og Innovasjon Norge har bistått Proactima AS i etablering av hovedprosjektet. 16

17 6 Referanseliste i Patologifaget i det norske helsevesen, IK-2682, s. 11. Statens helsetilsyn, 1999 ii Nakhleh RE. Error Reduction in Surgical Pathology. Arch Pathol Lab Med, 2006; 130: iii Raab SS, Nakhleh RE, Ruby SG. Patient Safety in Anatomic Pathology. Arch Pathol Lab Med, 2005; 129: iv Strukturerad journalgranskning. Landstinget i Östergötland, v Vollmer RT. Regarding Workload and Error Rates in Anatomic Pathology. Am J Clin Pathol, 2006; 126:

18 Helsebasert verdiskaping til beste for pasienter og samfunnet 18

Risikoanalyse i et pasientsikkerhetsperspektiv tanker og idéer

Risikoanalyse i et pasientsikkerhetsperspektiv tanker og idéer Risikoanalyse i et pasientsikkerhetsperspektiv noen tanker og idéer Helse Vest 19. mars 2013 Sola Standhotell Willy Røed PREPARED. Presentasjon Willy Røed, PhD - Konsulent i Proactima AS - Førsteamanuensis

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Avdeling for patologi, ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus Virksomhetens adresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger Tidsrom for tilsynet: 16.

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Møteplass Stavanger Anne Cathrin Østebø

Møteplass Stavanger Anne Cathrin Østebø Møteplass Stavanger Anne Cathrin Østebø Statsråd Anne-Grete Strøm Erichsens utfordring Satt på spissen: Levere verdens beste helse- og omsorgstjenester på budsjett MANGEL PÅ SAMHANDLING - ER PEKT PÅ SOM

Detaljer

Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ) Nasjonal tiltaksplan x

Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ) Nasjonal tiltaksplan x Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren (2007-2017) Nasjonal tiltaksplan x Presentasjon for Helse Midt-Norge RHF, styremøte 3/3-2011 Ved Arild Pedersen Regjeringens

Detaljer

Støping og sni+ng Teori og praksis med fokus på kvalitetssikring

Støping og sni+ng Teori og praksis med fokus på kvalitetssikring Histoteknikerforeningen 20/3-15 Støping og sni+ng Teori og praksis med fokus på kvalitetssikring Berit W. Revå Kvalitetskoordinator Patologiavdelingen Sykehuset I VesHold HF Kinesisk ordspråk: Fortell

Detaljer

Fremføring av histologiske preparater

Fremføring av histologiske preparater Fremføring av histologiske preparater Preparatene ankommer histologisk seksjon med ferdig utfylt remisse Disse registreres i laboratoriets datasystem. Hver remisse får et unikt nummer som følger preparatet.

Detaljer

RAPPORT Forprosjekt: WebChoice et unikt webbasert støttesystem for pasienter med kroniske sykdommer 27. november 2008

RAPPORT Forprosjekt: WebChoice et unikt webbasert støttesystem for pasienter med kroniske sykdommer 27. november 2008 RAPPORT Forprosjekt: WebChoice et unikt webbasert støttesystem for pasienter med kroniske sykdommer 27. november 2008 InnoMed, Helse Midt-Norge v/christoffer Ellingsen, Medinnova AS, Rikshospitalet 0027

Detaljer

Kvalitetssikring i patologi. Sveinung Sørbye Universitetssykehuset Nord-Norge Mars 2017

Kvalitetssikring i patologi. Sveinung Sørbye Universitetssykehuset Nord-Norge Mars 2017 Kvalitetssikring i patologi Sveinung Sørbye Universitetssykehuset Nord-Norge Mars 2017 Feilkilder i patologifaget Alt som kan gå galt vil før eller senere gå galt I mange industriprosesser er risiko for

Detaljer

InnoMeds strategi

InnoMeds strategi InnoMeds strategi 2015-2017 Dette er InnoMed: Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren. InnoMeds oppdrag: Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet:

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016 STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/01010 Ledelsens gjennomgåelse II-2016 Sammendrag: direktør, gjennomført mai/juni 2016. Områdene med høyest risiko i perioden

Detaljer

Prosjektmandat. Digital Patologi. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: Referanse Clarity: PRJ 02068

Prosjektmandat. Digital Patologi. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: Referanse Clarity: PRJ 02068 1 / 7 Prosjektmandat 2 / 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 0.7 03.12.2015 Alle Dokumentet opprettet Kjell Arne Grøtting 0.8 Alle Oppdatert etter innspill fra Kjell Arne

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07075 Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 Sammendrag: Overordnet risikorapport for mai omfatter samlet plan SØ 2015,

Detaljer

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Wenche Poppe, Innomed 2009 Wenche Poppe og Merete Rørvik INNOMED Nasjonalt nettverk for behovsdrevet

Detaljer

Oppgavedeling mellom bioingeniør og patolog i OUS. Linn Buer Bioingeniør- patologiassistent OUS-Ullevål 16. September 2014

Oppgavedeling mellom bioingeniør og patolog i OUS. Linn Buer Bioingeniør- patologiassistent OUS-Ullevål 16. September 2014 Oppgavedeling mellom bioingeniør og patolog i OUS Linn Buer Bioingeniør- patologiassistent OUS-Ullevål 16. September 2014 Patologi mer enn du tror Det nærmer seg påske og du ser påskekrim. Eller Det tredje

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i preanalyse

Kvalitetsindikatorer i preanalyse Kvalitetsindikatorer i preanalyse BFI s kurs i preanalyse 10 11.mai 2017 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer Gruppen etablert i februar 2014 6 medlemmer

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Patologi og fremtidens teknologi. Ying Chen Leder, Den norske patologforening Avd.sjef Avdeling for patologi, Ahus

Patologi og fremtidens teknologi. Ying Chen Leder, Den norske patologforening Avd.sjef Avdeling for patologi, Ahus Patologi og fremtidens teknologi Ying Chen Leder, Den norske patologforening Avd.sjef Avdeling for patologi, Ahus Patologi- hva er det? Bit for bit løser de mystiske gåter. De jakter intenst på små spor

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

MØTEPLASS Fall og Lårhalsbrudd

MØTEPLASS Fall og Lårhalsbrudd MØTEPLASS Fall og Lårhalsbrudd INTRODUKSJON TIL DAGEN Bjørn Grønli Innovasjonsansvarlig i Helse Sør-Øst RHF Medlem i styringsgruppen for InnoMed Statsråd Bjarne Håkon Hansens utfordring Satt litt på spissen:

Detaljer

Maten er ikke gitt før den er spist

Maten er ikke gitt før den er spist Maten er ikke gitt før den er spist Prosjekteiere; Time Kommune Helge Bergslien, Fasilitator kunnskap, Måltidets Hus Anne Cathrin Østebø, Prekubator TTO Organisering av forprosjektet Prosjekteier: Time

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet?

BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet? BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet? Kristine Holbø, Forsker/Siv.ing. Industridesign SINTEF Helse - Arbeidsfysiologi SmartWear Fysisk aktivitet Helse og arbeid Produktutvikling

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Metodevalidering/verifisering innen patologi

Metodevalidering/verifisering innen patologi Metodevalidering/verifisering innen patologi Berit W. Revå Kvalitetskoordinator Patologiavdelingen Sykehuset i Vestfold HF Agenda Historikk Hva sier ISO 15189 og Dok.48c? Hva betyr dette i praksis? Eksempler

Detaljer

Styresak. Patologitjenester i regionen er dels utredet tidligere, og det arbeid som er gjort bør gjennomgås som grunnlag for videre oppfølging.

Styresak. Patologitjenester i regionen er dels utredet tidligere, og det arbeid som er gjort bør gjennomgås som grunnlag for videre oppfølging. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 11.05.2004 Styresak nr: 040/04 B Dato skrevet: 29.04.04 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: Plan for patologitjenester i Helse

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014

Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014 Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014 Heidi Talsethagen, Helse Nord FIKS 5 helseforetak 11 somatiske sykehus 2 psykiatriske sykehus 14 distriktspsykiatriske sentre (DPS) 4 distriktsmedisinske

Detaljer

Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2208 Andreas Ertesvåg, 78 97 31 54 Hammerfest, 5.2.2014 Saksnummer 6/2014 Saksansvarlig: Harald Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives

Detaljer

Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF

Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF Regionalt senter for kliniske IKT løsninger i 2016 Fornyingsstyret Etablert for å utvikle og ivareta regionale standarder,

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

DIPS Interactor for klinisk henvisning og radiologi

DIPS Interactor for klinisk henvisning og radiologi DIPS Interactor for klinisk henvisning og radiologi Bedre kvalitet på henvisningene Liv Karen Johannessen, lkj@dips.no DIPS Interactor En løsning for sikker interaktiv samhandling mellom helsevirksomheter

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Bruk av DIPS Arena i Akuttmottak OUS, Ullevål.

Bruk av DIPS Arena i Akuttmottak OUS, Ullevål. Endringsoppgave: Bruk av DIPS Arena i Akuttmottak OUS, Ullevål. Nasjonalt topplederprogram Inger Larsen Oslo, 26.10.2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Akuttmottakets kjerneoppgave

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Registrering av preanalytiske feil Informasjon om nasjonal dugnad

Registrering av preanalytiske feil Informasjon om nasjonal dugnad Registrering av preanalytiske feil Informasjon om nasjonal dugnad Nasjonal/lokal preanalytisk kvalitetsindikator Helle B. Hager Ansvarlig spesialist i Noklus Vestfold og avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner)

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Forfatter AV Dato 14.12.2012 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK FORANKRING...

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Risikovurdering av elektriske anlegg

Risikovurdering av elektriske anlegg Risikovurdering av elektriske anlegg NEK Elsikkerhetskonferanse : 9 november 2011 NK 64 AG risiko Fel 16 Hvordan gjør de det? Definisjon av fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør 2 Er vi for lite flinke til å utnytte og videreutvikle ny teknologi i forhold til andre land og næringer? Paradoksene Vi jobber i en hverdag av

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi. Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen

Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi. Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Nasjonal dugnad for preanalyse -Oppsummering og erfaring. Fagmøte 2017 Wenche Iren Bjelkarøy Noklus

Nasjonal dugnad for preanalyse -Oppsummering og erfaring. Fagmøte 2017 Wenche Iren Bjelkarøy Noklus Nasjonal dugnad for preanalyse -Oppsummering og erfaring Fagmøte 2017 Wenche Iren Bjelkarøy Noklus Jeg vil snakke om: Bakgrunn for Nasjonal dugnad Hva gjorde vi? Resultater Hva har det lært oss? Bakgrunn:

Detaljer

«PASIENTEN I SENTRUM HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER» KREFTFORENINGEN, HELSIT 2012. KREFTFORENINGEN Kristin Bang, spesialrådgiver, HelsIT 190912

«PASIENTEN I SENTRUM HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER» KREFTFORENINGEN, HELSIT 2012. KREFTFORENINGEN Kristin Bang, spesialrådgiver, HelsIT 190912 «PASIENTEN I SENTRUM HELSETJENESTER PÅ NYE MÅTER» KREFTFORENINGEN, HELSIT 2012 Utsagn fra kreftpasienter mangel på kontinuitet og forventinger til bruk av teknologi Når jeg fikk kreft, trodde jeg at behandlingen

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR 61.1 DIGITAL PATOLOGI PLANLEGGINGSFASE

PROSJEKTMANDAT FOR 61.1 DIGITAL PATOLOGI PLANLEGGINGSFASE PROSJEKTMANDAT FOR 61.1 DIGITAL PATOLOGI PLANLEGGINGSFASE Versjonsnummer: 1.0 Godkjent dato: Godkjent av virsomhetsleder: Utarbeidet av: 28.8.2017 Behandlet og godkjent i styremøte for Nasjonal IKT 28.8.2017

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyser

Risiko og sårbarhetsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO 14001 Nasjonal miljøfaggruppe 30.05.13 Miljørådgiver Birte Helland Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen. Nasjonalt topplederprogram. Kari Mette Vika.

Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen. Nasjonalt topplederprogram. Kari Mette Vika. Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen Nasjonalt topplederprogram Kari Mette Vika Gjøvik Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Prosjektet

Detaljer

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Når noe går galt hva gjør vi? Et eksempel fra Vestre Viken ved Avd. overlege Jon Norseth

Når noe går galt hva gjør vi? Et eksempel fra Vestre Viken ved Avd. overlege Jon Norseth Når noe går galt hva gjør vi? Et eksempel fra Vestre Viken ved Avd. overlege Jon Norseth MODULAR PRE-ANALYTICS (MPA) fra Roche installeres Lab Ringerike sykehus høst 2011 Innføring av modular pre-analytics

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Rapport Oversikt over og bruk av IKT i helsetjenesten. Anders Grimsmo

Rapport Oversikt over og bruk av IKT i helsetjenesten. Anders Grimsmo Rapport 2008 Oversikt over og bruk av IKT i helsetjenesten Anders Grimsmo Nøkkelområder Utbredelse og anvendelse av EPJ Utbredelse og anvendelse av elektronisk kommunikasjon Økonomi og IT-ledelse Forskning,

Detaljer

Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet

Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet Kliniske erfaringer fra Lungeavdelingen AHUS Gunnar Einvik Konst. overlege/postdok Lungeavdelingen Medisinsk divisjon AHUS 1) Hvordan unngå «ennå

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum

Detaljer

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN Kreftreisen 2 Hva skal være førende for hvordan vi organiserer helsetjenesten og hvilke tjenester vi yter? Pasientenes behov og forutsetninger eller sektorens

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Oppgavedeling - patologi

Oppgavedeling - patologi Oppgavedeling - patologi Kan bioingeniører utføre makroskopiske undersøkelser med samme kvalitet og lavere kostnad enn leger? Liza Lyng* prosjektleder, Andreas Asheim**, Harald Aarset*, Vidar Halsteinli**,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Forslag til vedtak:

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Resultater pilottesting Fagmøte 2017 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer Gruppen

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Maten er ikke gitt før den er spist

Maten er ikke gitt før den er spist Maten er ikke gitt før den er spist Prosjekteiere; Time Kommune Helge Bergslien, Fasilitator kunnskap, Måltidets Hus Anne Cathrin Østebø, Prekubator TTO Organisering av forprosjektet InnoMed er et nasjonalt

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STAD: St. Svithun hotell, Gløden MØTETIDSPUNKT: 15.06.2016, 0800-1100 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe

Detaljer

Mandat for utforming av Regionalt utdanningssenter i Helse Vest

Mandat for utforming av Regionalt utdanningssenter i Helse Vest Bergen 18.03.2016 Mandat for utforming av Regionalt utdanningssenter i Helse Vest Bakgrunn I forbindelse med omlegging av legenes spesialistutdanning skal det etableres et regionalt utdanningssenter i

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT?

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT? Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer