Prosjektplan. Prosjekt Pilegrimssenter i Røldal. Foto: Votivgave, Røldal stavkirke. Kulturhistorisk museum. Fotograf ukjent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan. Prosjekt Pilegrimssenter i Røldal. Foto: Votivgave, Røldal stavkirke. Kulturhistorisk museum. Fotograf ukjent."

Transkript

1 Prosjektplan Prosjekt Pilegrimssenter i Røldal Foto: Votivgave, Røldal stavkirke. Kulturhistorisk museum. Fotograf ukjent.

2 Innhold Side Bakgrunn og mål 3 Målsetting 4 Mandat.4 Tiltak i for-/hovedprosjektet..5 Organisering ansvarsforhold.5 Risikoanalyse..6 Prosjektgjennomføring og beslutningspunkt..7 Økonomi...8 Vedlegg Gjenstander fra Røldal stavkirke - I magasinet ved Bergen museum 9 - I middelaldersamlingen ved Bergen museum 10 - Ved kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Oversiktskart, Røldal kirke.13 - Vedtekter, Pilegrimssenter i Røldal AS 14 2

3 1. Bakgrunn og mål 1.1 Bakgrunn. Røldal som pilegrimsmål Røldal stavkirke var Norges nest mest besøkte pilegrimsmål under middelalderen. Bare Nidarosdomen hadde større tilstrømning av pilegrimer. Årsaken til valfarten til Røldal var stavkirkens helbredende krusifiks som svettet undergjørende dråper på Jonsokaften. Pilegrimstradisjonen holdt stand i Røldal langt ut i etterreformatorisk tid da dette var forbudt. I Røldal varte tradisjonen uavbrutt helt fram til Røldal stavkirke er i dag den best besøkte kulturattraksjonen i Odda kommune. Det reiselivmessige utviklingspotensialet i Røldal har spesielt vært identifisert som opplevelser knyttet til ski, fjell og vidde, samt middelalderkultur knyttet til stavkirken. En pilegrimssatsing vil kunne bli en helårsattraksjon med særlig stor aktivitet i sommerhalvåret. En forstudie ble startet i 2002 for å undersøke produktkonsept og inntektspotensiale ved et økomuseum/dokumentasjonssenter viet pilegrimshistorien i Røldal. Siden kom et forprosjekt i gang; oppdragsgiver her var Røldal bygdemuseum. Rolf Akselsen var prosjektleder. Det ble skrevet ulike dokumenter i prosessen hvor et framtidig pilegrimssenter ble definert som attraksjon: Innhold forstudie arbeidsnotat 1: Mål: få etablert et Pilegrimssenter i Røldal. Hovedbudskap: Svare på spørsmålet Hvem var pilegrimene, hvorfor vandret de og hva var det spesielle med Røldal? Sentrale historier og gjenstander. Produkt-/markedspotensialet til et senter: ca besøkende årlig. Gjennomsnittspris billetter kr. 50;. Inntekt kr pr. år. Innhold: Økomuseum/dokumentasjonssenter med billedspill og årlig jonsokspel m. guiding. Innhold forstudie arbeidsnotat 2: Historiene er det viktigste ved attraksjonsutvikling. Senteret skal fungere i skjæringspunktet mellom kirken, museet og reiselivet. Dekke disses interesser. Primære aktører: Reiselivslaget, museet, kirken/menigheten, kommunen, Riksantikvaren. Oppgaver: videreutvikle utstillinger, dokumentere historier, bevare/formidle kulturminner, formidle historier, billettsalg, markedsføring, personalansvar. Drift: underlagt museet. Det ansettes en daglig leder for senteret og museet som rapporterer til styret. Opprette rådgivende faggruppe (ved drift) m. kirke, konservator, formidl. ekspert og en markedsfører. Arealbehov: kvadratmeter. Magasin, utstillingsrom, billedspill. Invest.behov:10 mill. 1/3 fordelt på lokale, fylke, stat. Driften kan betjene et lån på 1 mill. Kostnad forprosjekt: ; ( inkl. mva?) Finansiering pr. januar 2006: Odda kommune , Hordaland fylke , Røldal Sokneråd , Næringsfondet for Røldal (+det samme når sluttført) Innhold prosjektplan forprosjekt: Røldal stavkirke er største attraksjon i Odda kommune. Økonomisk ringvirkning for lokalsamfunnet anslås til 12 mill. kroner pr. år. Mandat forprosjekt: Klarlegge bygningsform, arealbehov, konkretisering av innhold, utstillinger og lignende og en detaljert kalkyle samt forsøke å finansiere senteret. 3

4 Lokalisering av tomt. (Må avklares med Riksantikvaren.) Milepæler: arkitekttegning med forslag til innhold (skisser), investeringskalkylen, avslutning av finansieringsarbeidet. Beslutningspunkt etter investeringskalkyle. Rapport fra fase 1 av forstudien: Intet nytt. Rapport fra fase 2 av forstudien: Intet nytt. Forprosjektet er fullfinansiert og i gang. Denne prosjektplanen omhandler avslutningen av forprosjektet - og start og drift av hovedprosjektet. Starten på hovedprosjektet inntrer ved vedtak i kommunestyret og formell opprettelse av selve organisasjonen med vedtekter og styre. Odda kommune ved kulturadministrasjonen tok over prosjektledelsen etter forespørsel fra januar Målsetting Målsettingen har underveis utkrystallisert seg til å gjelde følgende: - Et pilegrimssenter skal bringe nye dimensjoner til opplevelsen i kirka, som fortsatt skal ha det største fokuset - Krusifikset og helbredelsen er de mest sentrale emnene man vil formidle - Billedspill skal benyttes i formidlingen og vil være et hovedelement her - Et pilegrimssenter skal dekke behovene til dagens reelle pilegrimer og andre brukergrupper - Et pilegrimssenter vil ha museale, kirkelige og reiselivsmessige funksjoner - Et pilegrimssenter vil ha kommersiell drift - Et pilegrimssenter vil være lokalt forankret i Røldal men ha nasjonale ambisjoner og kontaktpunkter til ulike miljøer, som forskningsmiljøer 1.3 Forutsetninger for prosjektet Prosjekt pilegrimssenter i Røldal skal hvile på de tre pilarene reiseliv, museum og kirke. 1.4 Mandat UTK-sak nr. 16/06. Pilegrimssenter i Røldal: Utarbeiding av framlegg til vedtekter og selskapsform / eigedomsstruktur evt. og framlegg til fysisk lokalisering inkl. avvegingar i høve til kyrkje / kyrkjegard, romprogram / funksjonsfordeling evt. og i høve til planverk som reguleringsplan. Odda kommune disponerer arbeidskraft til denne fasen gjennom etablerte stillingar og evt. ved konkrete løyvingar. I denne fasen held prosjektgruppa/ referansegruppa fram slik den er samansett 4

5 Når dette er utgreidd går saka via komite (-ar) til kommunestyret. Med eit stadfestande vedtak i kommunestyret vert det så gjennomført eit formelt skipingsmøte av pilegrimssenteret og etablert eit formelt styre i samsvar med vedtekne vedtekter og målsetting. 1.5 Tiltak i for-/hovedprosjektet - Utarbeide vedtekter - En bestemmelse omkring innhold og arealbehov Beslutningspunkt - Bestemme plassering av et bygg inkl. en aksept fra Riksantikvar og grunneier Beslutningspunkt - Politisk behandling og stiftelsesmøte - Detaljert kalkyle - Finansieringsarbeid inkl. billedspill Beslutningspunkt - Kontrakt om billedspill - Arkitektkonkurranse Beslutningspunkt - Utvelgelse av arkitekt - Byggeprosjektering Beslutningspunkt - Ferdigstilling, markedsføring, stillingsutlysning 2. Organisering 2.1 Ansvarsforhold: Prosjektansvarlig (PA): Gunvor Øvregård Prosjektleder (PL): Liv Eirill Evensen Prosjektgruppa består av: Gunvor Øvregård - styreleder Røldal bygdemuseum Dagny Erdal Seim initiativtaker, reiseliv Arne Nataas - sokneprest for Røldal og Skare, pilegrimsprest Lars Seim politisk representant UTK - SP Svein Gjørv - leder av soknerådet Margit Gjørv - tidl. styreleder av Røldal bygdemuseum Oddbjørn Lynghammar leder i reiselivslaget Liv Eirill Evensen repr. Odda kommune kulturadministrasjonen Ressursgruppa, rådgivende faggruppe, består av: Randi Bårtvedt reiselivsprosjektet Odda i utvikling Harald Jordal kommunesekretær Odda kommune 5

6 Nina Kongtorp kulturleder Odda kommune Oddvar Johan Jensen kirkehistoriker Øystein Strømme Rasmussen rådgiver, Odda kommune Representant fra Hordaland fylkeskommune Rannveig Børve - Kirkeverge i Odda Solveig Jordal Museumsdirektør, Hardanger Folkemuseum 2.2 Valgt organisasjonsform Organisasjonsform valgt: AS. Interessenter på eiersida: a) Reiselivslaget b) Kirke/sokneråd c) Røldal bygdemuseum/odda kommune d) Bygdefolk/enkeltpersoner/andre 3. Risikoanalyse 3.1 Kritiske suksessfaktorer / Risikofaktorer Med kritisk suksessfaktor forstås risikofaktor som har avgjørende betydning for om prosjektet lykkes eller ikke og som gjennom hele prosjektet vil inneholde en risiko som må håndteres. Prosjektet har identifisert følgende kritiske suksessfaktorer med påfølgende tiltak: Nr Risikofaktorer Tiltak 1. Godkjenning fra Riksantikvar på Invitere RA på befaring høsthalvåret 2007 plassering av nybygg 2. Avtale kjøp av eiendom med grunneier 3. Opprette konsensus om romprogram og funksjoner 4. Økonomi og finansiering Åpen dialog med grunneier underveis. Avtale om befaring Klargjørende runde med ressurspersoner. Søke tips og råd fra andre besøkssentre. Dialog og langt tidsperspektiv Omfattende finansierings-/søknadsarbeide fra okt. 07 Betydning for plassering av et bygg: flomfare og forsikring, avstand til kirka, Riksantikvarens innspill, mulighet for frakt av materialer og varer dit, strøm og kloakk, farbar veg. Plassering i forhold til kirka vil ha innvirkning på størrelse og utforming av et bygg. Plassering kan også utnyttes slik at en får en kort vandring fra en parkeringsplass til bygget men en må allikevel ha farbar veg helt fram til bygget. 6

7 Omlegging av E 134-traseen vil kunne ha betydning for besøkstallet ved senteret. 3.2 Kvalitetssikring De kritiske suksessfaktorene følges opp ved statusrapportering fra PL til PA 1 gang hvert halvår. 4. Prosjektgjennomføring 4.1 Aktivitetsplan Nr Dato Milepæl Ansvar Vedtekter utformet Prosjektgruppe Høring fullført i ulike utvalg PL Avtale inngått med RA om befaring tidl. høst -07 Pilegrimsprest Behandling av prosjektplan i Driftskomiteen PL/PA Romprogram-skisse godkjent av prosjektgruppe PL/PA 6. Sept. 07 Komité (-er) og kommunestyre (romprogram, PL/PA funksjonsfordeling, lokalisering) - vedtak Avtale med RA om plassering Pilegrimsprest/Prosjektgruppe Stiftelsesmøte holdt PL/PA Styre valgt PL/PA Hovedprosjekt i gang Evt. separat søknadsarbeid for billedspill i gang PL Konkretisert plan over formidlingsdelen PL Søknadsarbeid i gang midler PL Alle aktuelle søknader sendt PL/PA Kontrakt for billedspill undertegnet Styre Arkitektkonkurranse utlyst Styre Arkitekt utvalgt Styre Byggeprosjektering i gang Styre Revidert plan for formidlingsmessig innhold inkl. Styre utstillinger og historisk materiell/kopier Byggverk klart for innredning Styre 4.2 Oversikt beslutningspunkt Nr Dato Beslutningspunkt Ansvar Konsensus om romprogram i prosjektgruppa? PA Avtale med RA om plassering? PA Finansiering realistisk? PA/Styre Utfall av arkitektkonkurranse tilfredsstillende? PA/Styre Byggeprosjektering etter planen? PA/Styre Ved beslutningspunkt skal PA avgjøre om prosjektet videreføres eller avsluttes. 7

8 4.3 Økonomisk oversikt Økonomi 2007: Tiltak/utgift Kroner Finansiering billedspill Kjøp av eiendom (hvis godkjenning av RA sept.-07) % prosjektleder Odda kommune Div. tilskudd Totalt For årene vil prosjektet kreve følgende økonomisk innsats: Tiltak/utgift Byggeutgifter Ansatt senterleder Drift Teknisk utstyr billedspill Honorar arkitekt Vedlikehold Utstillinger og tiltak % prosjektleder Forventede tilskudd, stat og fylke* m.m Inntekter Lån Totalt * Basert på forstudiens beregning: investering: 10 mill., lån 1 mill., 9 mill. fordeles på stat, fylke og kommune med 1/3 hver. Tilskudd fra stat/fylke her fordelt på 3 år. Betjening av lånet vil også komme inn som en faktor. Dette må tas hånd om gjennom driftsinntekter, som i Forstudie arbeidsnotat 1 er beregnet til kr pr. år ved en billettpris på kr. 50; Full drift er her beregnet fra år Underskrift Odda, Liv Eirill Evensen Prosjektleder/kulturkoordinator 8

9 Votivgaver fra Røldal stavkirke ved Bergen museum (magasin) Oversikt votivgaver Kneskinne og håndkrykker Fot 1 arm 1 hånd 3 Hånd 1 Hånd 2 Fot 2 9

10 Gjenstander fra Røldal stavkirke i middelaldersamlingen, Bergen museum Madonna fra Røldal St. Olav fra Røldal 10

11 Antemensale fra Røldal stavkirke Alterskapsdør fra Røldal Veggmaleri Messehagel St. Mikael fra Røldal Foto: Liv Eirill Evensen 11

12 Gjenstander fra Røldal stavkirke ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Dørfløy, alterskap. Kulturhistorisk museum. Foto: Ove Holst Dørfløy, alterskap. Kulturhistorisk museum. Foto: Ove Holst. Gjengitt etter avtale med UiO. 12

13 13

14 Vedtekter for Pilegrimssenteret i Røldal 1. Navn på selskapet skal vera Pilegrimssenteret i Røldal AS. 2. Forretningsadresse er 5760 Røldal. 3. Føremål: Selskapet skal reisa og drifta ein bygning - Pilegrimssenteret i Røldal som skal vera ein møteplass mellom tru og tanke, tufta på pilegrimstradisjonen i Røldal. Selskapet er oppretta av lokaleiningar av kyrkje, reiseliv og museum: Røldal sokn, Røldal reiselivslag og Røldal bygdemuseum. Funksjonar knytte til desse skal ha plass i bygningen. Senteret skal vera eit opplevings- og ressurssenter som dokumenterer og formidlar pilegrimshistoria knytt til Røldal kyrkje og krusifikset der, men og ha ei europeisk orientering. Ulike brukarar skal kunna nytte senteret, så som kyrkjelyd, pilegrimar, turistar, skuleelevar og forskarar. Selskapet er ei ideell verksemd utan økonomiske føremål. 4. Aksjekapital Selskapet sin aksjekapital skal vera kr ; - eithundretusen - fordelt på 100 aksjer à kr.1.000; 5. Generalforsamlinga skal: - Velje 5-7 representantar til styret. Presten eller ein han peikar ut skal vera ein av representantane, dei andre veljast fritt. - Velje revisor og fastsetje godtgjersle til denne. - Fastsetje godtgjersle til styret. - Godkjenne strategi og budsjett, årsrekneskap og årsmelding. - Handsame andre saker som etter lov eller vedtekter høyrer inn under generalforsamlinga. 6. Styre Styret vel sjølv leiar. Styret er vedtaksført når eit fleirtal av medlemene er til stades. Røysta til leiaren er avgjerande ved likt stemmetal. Styret leiar selskapet i samsvar med lov om aksjeselskap. Styret tilset administrasjon for selskapet. Styret skal leggje fram strategi og budsjett for generalforsamlinga. 7. Signatur Leiaren i styret og ein av medlemene forpliktar selskapet med sine underskrifter. 8. Disponering av overskot Overskot skal brukast i samsvar med føremåla til selskapet. Det skal ikkje delast ut utbytte. 9. Ved oppløysing av selskapet vert bygning med inventar overført til Røldal sokneråd til kyrkjelege føremål. For bygning og inventar skal det betalast eit vederlag til dei andre aksjeeigarane som skal vera likt innbetalt aksjekapital og overkurs regulert i samsvar med konsumprisindeksen på det tidspunktet kapitalen vart innbetalt. 10. Aksjelova vert nytta ved høve som ikkje er omtala her. 14

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Å gjete harer og bære staur

Å gjete harer og bære staur Å gjete harer og bære staur Organisering av Haugalandmuseene OLE MARIUS HYLLAND TF-rapport nr. 325 2013 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 325 Forfatter(e): Å gjete harer og bære staur Organisering av

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 7/10 09/868 STUDIESENTER

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 07.11.2013 Klokka 13.30-15.00 Stad: Kommunehuset i Jondal Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 14.09.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

REGIONALT PILEGRIMSSENTER STIKLESTAD

REGIONALT PILEGRIMSSENTER STIKLESTAD VIRKSOMHETSPLAN FOR: REGIONALT PILEGRIMSSENTER STIKLESTAD -moderne mennesker i Olav den helliges fotspor langs eldgamle stier I I Stiklestad mars 2014 1 lnnhold 1. Bakgrunn og sammendrag 2. Fakta om utviklingsprosjekt

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS Eierskapskontroll E18 Vestfold AS 2010/2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11.

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2 Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel I: Kapittel II: Kapittel

Detaljer

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS Eierskapskontroll Joma Næringspark AS Et AS-selskap som eies av Røyrvik kommune, Klubb 11 NAF avd. 23, Mikkelsen Transport AS og Finn Bakken 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte...

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune Eierskapsmelding 12.04.2010 Aurskog-Høland kommune Vedtatt av Aurskog-Høland kommunestyre 3. mai 2010 sak nr. 25/2010 2 1. Innledning Kommunene har stor frihet til å organisere tjenestene slik det er hensiktsmessig,

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer