REFERANSELISTE PR MILJØRISIKO OG ØKOTOKSIKOLOGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERANSELISTE PR. 01.02.2012 MILJØRISIKO OG ØKOTOKSIKOLOGI"

Transkript

1 REFERANSELISTE PR MILJØRISIKO OG ØKOTOKSIKOLOGI Oppdragsgiver Prosjekt År Klima- og forurensningsdirektoratet, OECD test standarder - nasjonal ekspert (Klif) (tidligere SFT) OSPAR - harmonisert kontrollsystem for kjemikalievurdering nasjonal ekspert Miljøklassifisering og merking av kjemikalier - ekspert assistanse Bruker seminar CHARM Resultatindikator for miljøgifter Risikovurdering av BBP (EUs HPV-program) Vurdering og forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer Sammenstilling miljørisikoinformasjon om akrylamid Miljøfarlighetsindikatorer for miljøgifter Litteraturstudium SFT-veiledning om miljørisikovurdering av grunnforurensning Human toksikologi av forurenset grunn - Økotoksikologi i miljørisikovurdering av forurenset grunn - Transport og spredning i miljørisikovurdering av forurenset grunn - Etablering av normverdier for forurenset grunn Kartlegging av bruk og utslipp av kjemikalier i utvalgte industribransjer Tilpasning av EUSES til norske forhold Bruker seminar på CHARM for Petrovietnam SFTs overvåkningsprogram nr. 5 Omfattende undersøkelse av elvetilførsler og direkte utslipp til kystområder Kvalitetssikringsarbeid Veiledning for risikovurdering av forurenset grunn Kurs i økotoksikologisk testing og bruk av CHARM modellen for personell fra PetroVietnam Bistand miljørisikovurderinger av kjemikalier Oversettelse av SFT-veiledning til engelsk Clarinet deltagelse og forberedelse Postadresse Kontoradresse Telefon E-post adresse Bankgiro Aquateam A/S Hasleveien Postboks 6875 Rodeløkka 0571 Oslo Telefaks Hjemmeside Foretaksregisteret 0504 OSLO NO MVA

2 Arrangement av seminar for Fylkesmennenes miljøvernavdelinger vedr. SFTs veileder om forurenset grunn Oppsummering av EU-rapporter om innhold og utslipp av ftalater i PVC Vurdering av forhåndsmelding av nytt kjemikalium som skal produseres i Norge Bistand CIN-møte i København Langtidsovervåking av elvetilførsler og direkte utslipp til norske kystområder år Forhåndsmelding av nye kjemikalier inn på det norske markedet Marine risikovurdering Bruk av akrylsyre og metakrylsyre i tetningskjemikalier Miljøklassifisering av hydrokarboner inkludert råolje Litteraturstudie økotoksikologiske egenskaper til deutrerte karboksylsyrer Oppdatering av bakgrunnsdata i SFT s veileder om risikovurdering av forurenset grunn Bidrag til ferdigstillelse av klassifiseringssystem og risikoveileder for forurenset sediment Deltagelse i OSPAR-møte om surfaktanter på vegne av SFT Kvalitetssikring av SFTs veileder for risikovurdering av forurenset grunn Rapportering av prioriterte organiske miljøgifter i produkter for. Sammenstilling av data om den bromerte flammehemmeren (HBCD) Identifisering og innsamling av informasjon om egenskaper og bruk av relevante arsensalter og arsensyre Utarbeidelse av forslag til normverdier for tinnorganiske forbindelser SFT, OLF, CHARM (Chemical Hazard Assessment and Risk Forskningsrådet, EOSCA, Management) - modeller for miljørisikovurdering av NCOC/DK kjemikalieutslipp fra offshoreaktiviteter SFT/Nordisk Ministerråd Miljøfareklassifisering av petroleumsprodukter videreutvikling av rapport Nordisk Ministerråd Miljøklassifisering av komplekse hydrokarboner Norges Forskningsråd CHARM Evaluering av tilgjengelige toksisitetsdata for offshore kjemikalier 1995 Side: 2

3 Miljørisikobaserte tiltak for håndtering av produsert vann fra offshore produksjon FoU behov vedrørende miljørisikovurdering av jord- og grunnvannsforurensning Effekt av frost og snøsmelting på transport og oppførsel av miljøgifter i jord Påvirkning av mobilitet, nedbrytning og biologiske effekter av PCB ved tilstedeværelse av olje/hydrokarboner i forurenset grunn. Doktorgrad Utarbeidelse av EU-søknad vedr. bruk av passive prøvetakere Toxicity of some polycyclic aromatic compounds to terrestrial plants, soil invertebrates and soil micro-organisms NORAD Kurs for Petro-Vietnam Olje- og Vurdering av virkninger på marint miljø av stoffer fra etterlatte Energidepartementet rørledninger brukt i olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen Havforskningsinstituttet Miljørisikovurdering av rotenonbehandling av Parisvatnet Direktoratet for naturforvaltning Analyse av rotenon i miljøprøver fra Parisvatnet Miljørisikovurdering av en Rotenonblanding til bruk på Hardangervidda Toksisitetstesting av tilsetningsstoffer i Rotenonblanding Miljørisikovurdering og overvåkning av rotenonbehandling av Steinkjervassdraget Statens Vegvesen - Oslo Gjennomgang av EUSES - Miljørisikovurdering - bruk av TACSS i Oslotunnelen Statens Vegvesen, Miljørisikovurdering ved veifylling i sjø i Suldal kommune, Rv 2009 Region Vest 13 Norsk Institutt for Miljørisikovurderinger vedrørende avrenning fra 1997 vannforskning (NIVA) Romeriksporten Norsk Petroleumsinstitutt Risikovurdering av forurenset grunn - hydrokarboner Luftfartsverket Miljørisikovurdering av avrenning fra kortbaneflyplasser i Norge Sandefjord Lufthavn/Jordforsk VEAS Vestfjorden Avløpsselskap Nedre Romerike Avløpsselskap IKS Askøy kommune Miljøforhold relatert til bruk av avisningsmidler ved stamrutenettet Vurdering av tilsetningsstoffer i baneavisningsmidler Vurdering av nye baneavisningskjemikalier Vurdering av kravspesifikasjon for baneavisingsmiddel Miljøvurdering av utslipp fra Sandefjord Lufthavn, Torp Forstudie om kvikksølv, utarbeidelse av massebalanse, risikovurdering og gjennomføring av pilotprosjekt med sanering av kvikksølv fra tannlegekontorer Vurdering av miljømessig betydning for Nitelva av utslipp fra NRA Miljørisikovurdering av Legionella i Askøy kommunes bygninger Side: 3

4 Lillehammer kommune/ra-2/nordre Follo r.a. Glykol som karbonkilde ved biologisk nitrogenfjerning Konsekvenser for renseanlegg og resipienter Nes kommune Risikovurdering av dumping av alunskifer i Nes kommune Oslo kommune, Kontroll og overvåking av utslipp av avløpsvann og Samferdselsetaten resipienter, T-baneringen, enterprise B2, Ullevål - Nydalen Oslo kommune, Renovasjonsetaten Evaluering av grenseverdier for As, Cd og Hg i sigevann fra Grønmo avfallsfylling Vurdering av seksverdig krom i sigevann fra Grønmo fyllplass Oslo Havnevesen, Miljø Populærvitenskapelig beskrivelse av aktuelle miljøgifter Rygge kommune Presentasjon av rapport. Rygge sivile lufthavn Ullensaker kommune Dekkdeponi ved Sessvollmoen Oslo Lufthavn AS Tester og vurderinger vedrørende tilførsel av brukt avisningsvæske til Gardermoen renseanlegg (GRA): - Nedbrytning av brukt avisningsvæske i råtnetanker (anaerob stabilisering) - Omsetning av brukt avisningsvæske i biologisk nitrogenfjerningsanlegg med biofilmprosess - Miljørisikovurdering av renseanleggets utslipp til vann, samt av slammets spredning på jordarealer Foreløpig miljørisikovurdering ved tilførsel av brukt flyavisningsvæske til HIAS Tester og vurderinger vedr. tilførsel av brukt flyavisningsvæske til Gardermoen renseanlegg Utarbeidelse av HMS-datablad for gjenvunnet avisningsvæske Kronisk toksisitetstesting med Daphnia Magna av tilsetningsstoffer i avisningsvæske Bestemme tålegrenser i Leira ved direkte utslipp av glykolholdig overvann fra Gardermoen Bestemmelse av tålegrenser i Sogna ved utslipp av glykolholdig overvann fra Gardermoen Hormonhermende effekter av stoffet Benzotriazol Kjemikaliebruk OSL. Konsekvenser ved utslipp til umettet og mettet sone Gjennomgang av økotoksikologiske data for to nye tilsetningsstoffer til avisningsvæske Informasjon om Benzotriazol Miljørisikovurdering av nytt tilsetningsstoff i flyavisningsvæske Foreløpig vurdering av 5 kjemikalier Sammenstilling av data fra nye avisningsvæsker Gardermoen Side: 4

5 Notat til SFT om tilsetningsstoffer i avisingsmidler Resipientvurdering av Sogna-vassdraget. Tålegrenser og ny risikovurdering ved avrenning fra Gardermoen flyplass - Miljøvurdering av toalettvaskemiddel for fly Vurdering av nye tilsetningsstoffer i flyavisingsvæsker Vurdering av behov for nitrifikasjonstester av tilsetningsstoffer i avisingsvæsker Vurdering av kravspesifikasjon for baneavisingsmidler Miljøvurdering av brannslukkemidler Miljøvurdering og innbyrdes rangering av baneavisingsmidler Sammenstilling av helsedata for glykol og fettalkoholetoksilat Utslipp av avisingsmidler og utslipp av oljeforurenset overvann sett i sammenheng med krav i vannrammedirektivet Miljøvurdering av tilsetningsstoffer i nytt avisingsprodukt Teoretisk beregning av oksygenforbruk av formiat og acetat Vurdering av kjemiske egenskaper og analysemetodikk for polymerer i flyavisingsmidler Oppjustering av OSLs miljøkravsspesifikasjon for flyavisingskjemikalier Konsekvensvurdering for tilstanden i Sogna og Leira av utbygging av terminal 2 ved Oslo lufthavn Miljømessig vurdering og rangering av baneavisingsmidler Miljømessig sammenligning av to type I-flyavisingsmidler Miljørisikovurdering ved bruk av endret type II avisingsvæske. Konsekvenser ved renseanleggene Gardermoen, NRA og Nordre Follo Evaluering og miljørisikovurdering av flyavisingsmidler til bruk ved norske lufthavner Miljøvurdering av brannskum til bruk på OSL Vurdering av rensemetoder for PFOS i vann Miljørisikovurderinger Oslo Lufthavn og Avinor. Delprosjekt 9: Håndtering av A-glykol Vurdering av konsekvenser for vann og grunn ved utbygging av 3. rullebane ved Oslo lufthavn Håndtering av PFOS-forurensning ved uhell på Gardermoen Side: 5

6 Stedsspesifikk risikovurdering - PFOS i grunn og vann på 2012 Gardermoen Aas-Jacobsen E6 Vinterbro Assurdalen. Miljørisikovurdering av utslipp av drifts- og drensvann Advokatfirmaet Holmen & Produktdeklarering av tøyvaskemiddel Co DA AEA Technology Giftighetstesting av kjemiske produkter Aker Kværner Oil & Gas Etablering av kontrollprogram og miljørisikovurdering av Legionella i kjøletårn Aker Stord Analyse av PCB i biota Alcoa Automotive Castings - SCC AnalyCen Ecotox AS Økotoksikologisk testing og miljøvurdering av et kjemisk produkt Bistand drift KM Lab's Osloavd. Bistand kvalitetssikring økotoksikologiske tester Bistand ved etablering av organiske miljøgiftsanalyser Bistand ved gjennomføring av økotoksikologiske tester Evaluering av bioakkumuleringspotensial for surfaktanter Teoretisk vurdering av nedbrytbarheten til et enzym Anchor Drilling Fluids AS Giftighetstester borevæsker Andersen Agenturer Utarbeidelse av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for kjemikalier - Vurdering av tøymykner Anticimex Legionella analyser Arendal Energiverk Vurdering av innvirkning på fisk ved mudring i Lislevann Fjerning av sedimenteringsduk Avinor Vurdering av miljømerking av baneavisingsmiddel Utarbeidelse av helsebaserte tilstandsklasser for PFOS i jord Baker Hughes, Inteq Økotokstesting av offshorekjemikalier Baker Petrolite Økotokstesting av offshorekjemikalier Teoretisk beregning av toksisitet Evaluering av biocider for bruk offshore Vurdering av nedbrytningsprodukter og toksisitet for flokkulant Teoretisk vurdering av endrede økotoksikologiske egenskaper hos polymerer Vurdering av bioakkumulering og bionedbrytbarhet av 4 leirprodukter BASF Analyse av Sursol VL i prosessvann og elvevann Biologisk Miljøteknikk Ekspertvurdering av log Pow for kjemikalier BioMar AS Legionella analyser av prøver fra vasketårn BJ Services Økotokstesting av offshorekjemikalier Side: 6

7 Borden Chemical Miljøvurdering av en skumdemper Vurdering av bioakkumuleringspotensialet til komponenter i to produkter Giftighetstesting av kjemikalier Analyse av Bisfenol A og Fenol Brann- og Oljevern Vurdering av bruk av oljesaneringsprodukt iht. norsk regelverk BPB-Gyproc Revidering av to HMS-datablater Brødrene Sunde AS Legionella analyser av kjøletårn for Brødrene Sunde - BUVA Tilstandsundersøkelse Krøderen Champion Technologies Vurdering av nedbrytningsprodukter og toksisitet til en flokkulant Kurs om produksjonskjemikalier Assistanse ved utfylling av BLG Product Data Reporting Form Miljøklassifisering av Bellasol S-28 CIVITAS Krysningsspor Movatn konsekvensutredning av utslipp til 2009 Movatn og Maridalsvannet Clariant Norge AS CHARM Evaluation TR Oil Services Clariant GmbH Økotoksikologisk testing og vurdering av Clariants avisingsmidler Coflexit Stena Offshore Økotoks datasøk for kjemikalier 1996 Conoco Phillips Norway Conoco Phillips Speciality Products De Neef Norge Brukerseminar for CHARM Litteratursøk på økotoksikologisk informasjon Evaluering av olje/vann-fordeling av komponenter i offshore produkter Vurdering av nedbrytning av resin i biologisk renseanlegg Evaluering av potensialet for bionedbrytbarhet i offshore kjemikalier Miljørisikovurdering av TACSS Assistanse vedr. godkjenning av TACSS Bruk Av TACSS Flex 44 LV i forbindelse med drikkevannsanlegg Vurdering av bruk av injeksjonsmiddel TACSS, Utslippsberegninger og risikovurdering 1995 Utarbeidelse av HMS-datablad samt registrering i Produktregisteret for en rekke produkter De Neef Scandinavia AB Vurdering av utlakingstest utført for TACSS Dowell/Rohm & Haas Økotokstesting av offshorekjemikalier DPI Chemical Industrier Bioakkumuleringsvurdering av surfaktant AS EBI Bionedbrytbarhets testing av offshore kjemikalier 1997 Eidsiva Servicepartner Vurdering av økotoksresultater industriutslipp til Hunnselva Elf Brukerseminar for CHARM 1995 Side: 7

8 Entreprenørservice AS Miljørisikovurdering av reinjeksjon med Bacel Grout i Stranfossen kraftstasjon Eurochem Industry Legionella analyser Chemie AS Finlands Miljøcentral Miljøklassifisering av komplekse hydrokarboner FIS Chemical Ltd. Validering av QSAR-rapporter Frantzefoss Gjenvinning Undersøkelse av muligheter for å redusere barium i utslipp fra Frantzefoss Gjenvinning på Eide Fredtun Folkehøyskole Legionella-risikovurdering VVS og dusjer Fred Olsen Marine Screeing av miljøaspekter knyttet til produsert-vann utslipp Systems Fresenius Kabi, Norge Økotoksikologisk kartlegging av prosessvann med Linezolid A/S fra farmasøytisk industri Guard Products Miljøvurdering av Oljesaneringsprodukt Gunnar Karlsen AS Legionellaanalyse av vann fra kjøletårn - Gjøvik kommune Befaring av renseanlegg mht. Legionella smittekilder Larvik kommune Vurdering av betydningen for Gopledal vannverk (Farrisvannet) av avrenning fra kunstgressbane Halliburton Hjellnes Consult AS Hydro Polymers AS Vurdering av betydning for Gopledal vannverk av bruk av metanol som varmeoverføringsvæske ved kunstgressbane Miljøvurdering ved bruk av glykol til varmeoverføring ved kunstgressbane betydning av avrenning til Farrisvannet (Gopledal vannverk) Økotokstesting av offshorekjemikalier Økotoksikologisk evaluering av to produkter Vurdering av miljøgifter i sigevann. Prioriterte parametre og grenseverdier, sigevannsrensing og virkning på miljøgiftene Utarbeidelse av statusrapport Grønmo miljøpark - konsulentbistand Økotoksikologiske undersøkelser av avløpsvann fra Hydro Polymers Økotoksikologiske undersøkelser av prosess- og avløpsvann fra ny klorfabrikk på Hydro Polymers Miljøvurdering av utslipp fra nytt kloranlegg på Hydro Polymers Håndverkskompaniet AS Undersøkelse av miljøgifter i grunn på eiendom i Oslo ICI Surfactants Økotokstesting av kjemikalier Vidar Tveiten AS Bistand miljørisikovurdering Kilviktippen Miljørisikovurdering av jernbaneverkets tunneldrift mellom Sandvika og Asker Undersøkelse av vann og slam fra kum i Romeriksporten Vurdering av bruk av TACSS til tetting av boltehull for tunneler på Skøyen Asker Miljørisikovurdering avrenning fra tunnelbygging til Isielva, Side: 8

9 Bærum - Vurdering av miljøgifter i ballastmasser Lysaker Vest Miljørisikovurdering av utslipp av drifts- og drensvann fra tunnel til Drammenselva Institutt for Energiteknikk Legionella analyse av vann fra kjøletårn InterConsult Group ASA Utviklingen i Vansjø ved vellykket MORSA-prosjekt International Drilling Økotokstesting av offshorekjemikalier Fluids Isola AS Test av dispergeringsvann Jackon GmbH Investigation of scale problem Jernbaneverket Utbygging Bioforsk Jord og Miljø Risiko- og sårbarhetsanalyse av vassdrag/vannforsyning Farris og Hallevannet Avising ved flyplasser på stamrutenettet; Miljørisikovurderinger Kilfrost Ltd. Miljøvurdering av avising ved Sandefjord lufthavn Torp Sandefjord lufthavn miljøvurdering av nye avisingsmidler Økotoksikologisk vurdering av 2 flyavisingsmidler Økotoksikologisk vurdering av tilsetningsstoff Ekspertvurderinger av bioakkumuleringspotensialet for to surfaktanter Miljømessig vurdering av nytt flyavisingskjemikalie Miljøvurdering av nytt tilsetningsstoff til avisingsvæske Miljøvurdering av potensielle nye surfaktanter I flyavisingsvæske Vurdering av 2 ulike økotoksresultater Daphnia Magna Miljøvurdering av avisingsprodukt Lindum Ressurs og Legionella analyser av prøve fra scrubber Gjenvinning KB Løvlien Georåd Miljøundersøkelse av overskuddsmasser i Hamar mht innhold av alunskifer Mærsk Oil & Gas Toksisitetstesting CHARM Masterbuilders Technologies, MBT MOVAR Publisering av helse- og miljødata knyttet til bruk av kjemiske tetningsmidler i Romeriksporten Evaluering av konsekvensene for drikkevann og avløpsvann ved etablering av Rygge Sivile flyplass Vurdering av Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Rygge Sivile Lufthavn Vurdering av tilsetningsstoffer fra flyavisingsvæske Multiconsult AS Vurdering av dokumentasjon vedr. Rygge Sivile Lufthavn Miljørisikovurdering Lysaker Sandvika avrenning fra tunnelbygging til Lysakerelva, Øverlandselva, Engervannet og Holtekilen Assistanse vedr. vurdering av utslipp fra oljeplattform i Side: 9

10 Litauen Nalco Exxon Økotokstesting oljefeltskjemikalier Nalco/Exxon Norge NAT - Norwegian Applied Technology Litteratursøk økotokstestresultater Datasøk kjemikalier Teoretisk vurdering av kjemikalier Vurdering av bionedbrytningsprodukter for Nalco Vurdering og sammelikning av tre ulike bionedbrytningstester Vurdering av miljøkonsekvenser av rørledningskjemikalier brukt til trykktesting Naturkraft AS NET, Norwegian Environmental Technology A/S Toksisitetstesting og bioakkumuleringstesting av kjemikalier 1992 Miljørisikovurdering av engangsutslipp til sjø fra rengjøring av - kjel og tilhørende dampsystem Analyse av forurensede jordprøver Noretyl AS Økotoksvurdering av utslipp fra Noretyl til Frierfjorden Norconsult AS Risikovurdering T-baneringen Ullevål Nydalen Norges Bank Norsk Hydro Risikovurdering for vekst og spredning av Legionella i og fra aerosoldannende systemer Brukerseminar for CHARM 1995 Litteratursøk - Aquire Norsk Hydro ASA Gjennomgang av EUSES Norsk Stein AS Konsekvensutredning av deponering av stein på dypt vann Norsk Wavin AS Legionella analyser ConocoPhillips Gjennomgang av borekjemikalier Norske Shell Vurdering av miljøeffekter av produksjonskjemikalier Chem North Sea Prosjektet: - Utvikling av screening protokoll for kjemikalier - Utvikling av standardiserte tester for bioakkumulering, bionedbrytbarhet, olje/vann fordelingsfaktor - Utvikling av et miljøscoringssystem for oljefeltskjemikalier Utvikling av en standardisert prosedyre for bestemmelse av biologisk nedbrytning av borekjemikalier Olje/vann fordeling av oljefeltskjemikalier - verifisering av CHARM-algoritmer Vurdering av bruk av røde korrosjonshemmere til beskyttelse av Ekofisk Teeside rørledningen Chem North Sea Prosjektet: - Utvikling av screening protokoll for kjemikalier - Utvikling av standardiserte tester for bioakkumulering, bionedbrytbarhet, olje/vann fordelingsfaktor - Utvikling av et miljøscoringssystem for oljefeltskjemikalier Miljøevaluering av kjemikalier som skal brukes på Draugen Miljørisiko av injeksjonsvannlekkkasje på Draugen Side: 10

11 Miljøevaluering av korrosjonsinhibitorer Kartlegging av petroleumsprodukter i fisk fra Draugenområdet Parallelle analyser av nonylfenol i norsk fisk Ormen Lange Landanlegg Utarbeidelse og gjennomføring av program og for kjemisk og økotoksikologisk overvåking av vannstrømmer Oppdatering av miljørisikovurdering av utslipp til sjø fra Ormen Lange landanlegg Miljøvurdering av gjengefett benyttet offshore Ormen Lange Miljøvurdering og miljørisikoundersøkelser av brønnstrøm til land (Nyhamna) sammenlignet med brønnstrøm til rigg (dagens praksis) ved oppstart av nye brønner - Skrivebordsstudie - Feltstudier under gjennomføring for dokumentasjon Miljørisikovurdering av uhellsutslipp under testpilotkjøring av kompresjonsutstyr NOAH Langøya Bistand i forbindelse med optimalisering av renseanlegg for fjerning av tungmetaller, barium, organiske miljøgifter og partikler Novatech AS Vurdering av bioakkumuleringsegenskaper for 34 overflateaktive stoffer brukt som offshore kjemikalier Evaluering av bioakkumuleringspotensialet til en surfactant NRV/RA-2 Grunnundersøkelse i forbindelse med lagring av kreosotholdig masse i Rolf Olsensvei NSB Gardermobanen AS Risikovurdering ved bruk av Resfoam i Romeriksporten Miljørisikovurdering ved bruk av MEYCO i Romeriksporten Miljørisikovurdering ved bruk av TACSS i Romeriksporten Oppfølging av utslipp ved bruk av TACSS i Romeriksporten Preliminær vurdering av bruk av Masterseal, i Romeriksporten NVK Miljøforhold knyttet til nedlegging av oljelager ved Humla Vandbygningskontoret AS NYNAS IOM Miljøkonsekvenser av kabeloljesøl Oslo Vei Miljørisikovurdering av Legionella hos Oslo Vei Oleon Scandinavia AS OLF - Oljeindustriens Landsforening Vurdering av mulig forurensning av fettsyrer fra Oleon til Sandefjordsfjorden Evaluering av marin giftighet for utvalgte kjemiske produkter Akseptkriterier for syntetiske borevæsker Identifisering av økotoksikologiske egenskaper av organiske syrer for bestemmelse av EIF Side: 11

12 Nalco Chemicals Miljørisikovurderinger av offshorekjemikalier Risikovurdering av syv offshorekjemikalier Bistand til FoU for utvikling av miljøvennlige offshorekjemikalier PFI Mikrotokstesting av barkpressefiltrat Protan AS Vurdering av miljøeffekter av 3 ftalater i PVC Analyse av PVC mykgjørere og stabilisatorer Rogaland Consultants as Assistanse ved Ulstein Bergen Safetrade Miljøvurdering av 3 dispergeringsmidler Safety Tank Control Norway Miljørisikovurdering ved bruk av Bacel Grout for injeksjon ved alle trykk 1997 Miljørisikovurdering av BACEL Grout. Oversettelse av norsk rapport Saga Petroleum Brukerseminar for CHARM 1996 Scandpower SINTEF Risikoanalyse og sårbarhetsanalyse av betydningen av bygging og drift av E-18 strekningen Bommestad Sky kan ha for drikkevannet i Farris Bioakkumuleringstesting med bruk HPLC Utarbeidelse av HMS-datablad Statsbygg Revisjon av risikovurderingsveilederen for Fornebu - Statoil Chem North Sea Prosjektet: - Utvikling av screening protokoll for kjemikalier - Utvikling av standardiserte tester for bioakkumulering, bionedbrytbarhet, olje/vann fordelingsfaktor - Utvikling av et miljøscoringssystem for oljefeltskjemikalier STH-Engineering AS Sunnhordland Lufthavn AS SWECO Grøner Gjennomgang av Statoils kjemikalieforbruk offshore Testing av bioakkumulering av kjemikalier Brukerseminar for CHARM Etablering av kontrollprogram og miljørisikovurdering av Legionella i varmtvannssystemer Miljøvurdering av Envitracer benyttet i borevæske Konsekvenser av utslipp fra avløp fra membranfilter for elvemusling Miljørisikovurdering av avrenningsvann fra Sunnhordland lufthavn Vurdering av biotilgjengelighet av tungmetaller i leirholdig morenemasse på Løren Miljøundersøkelser og risikovurderinger av sedimenter i Harstad havneområde Syntec AS Miljøvurdering av gummigranulat fra gjenbrukte bildekk brukt på kunstgressbaner Thermo Control Legionella analyser Texas Eastern Støtte til oppbygging av GLP kvalitetssystem for økotoksikologisk laboratorietjenester Tiedemanns tobaksfabrik Etablering av kontrollprogram og miljørisikovurdering av Legionella i kjøletårn Side:

13 Tine Meieriet Øst Legionella risikovurdering av renseanlegg Tyrèns AB, Infrastruktur Styringsgruppe SNV/Tyrens prosjekt: Hållbar sanering Nord förurenat grund- platsspecifika riktvärden VCM Fabrikken Økotokstesting på VCM Fabrikken og klorfabrikken VESO Vurdering av karenstid av vassdrag etter behandling med rotenon Rotenon - Bistand vedr. validering av analytiske metoder Western Company Økotokstesting av offshorekjemikalier 1994 Side: 13

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 25.03.2015 Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn

Detaljer

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003 Innhold 1 Status... 6 1.1 Feltstatus... 6 1.2 Status forbruk og produksjon... 7 1.3 Status på nullutslippsarbeidet... 9 1.4 Kommentarer fra SFT til årsrapport 2005... 11 2 Utslipp fra boring... 12 2.1

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR BERGEN HAVN

TILTAKSPLAN FOR BERGEN HAVN 22. november 2002 Fjellanger Widerøe AS Rapport utarbeidet for: Fylkesmannen i Hordaland Forord Statens forurensningstilsyn (SFT) definerer miljøgiftforurensing av fjordområder som et av våre største gjenværende

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Grunnlagsrapport til utredning av konsekvenser av ytre påvirkning, helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet SFT rapport TA 2366/2008

Detaljer

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) Ormen Lange

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) Ormen Lange Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) 2013 Ormen Lange Innhold 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje/gass... 8 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 9 1.4 Krav i utslippstillatelsen...

Detaljer

Miljøgifter i deponier - en utfordring?

Miljøgifter i deponier - en utfordring? Miljøgifter i deponier - en utfordring? Trine Eggen, Bioforsk Jord og miljø Bjørn Berg, GLT Avfall Roald Sørheim, Bioforsk Jord og miljø Mykgjørere bisfenol A, ftalater, akylerte fosfater Flammehemmere

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment Veileder Risikovurdering av forurenset sediment TA 2802 2011 2 Forord Veilederen om risikovurdering av forurensede sedimenter er utarbeidet for saksbehandlere i forvaltningen, ansvarlige for forurensning,

Detaljer

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning Dette er Fagrådet Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord Fagrådet skal tilrettelegge for faglig samarbeid mellom kommunene ved indre Oslofjord med hovedvekt

Detaljer

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 RAPPORT L.NR. 6821-2015 Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 Forside: AF Miljøbase Vats Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land Norsk oversettelse

Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land Norsk oversettelse Kriterier for tributyltinn, Irgarol og diuron i muddermasser som skal avhendes på land Norsk oversettelse Rapport fra prosjekt Hav møter Land Klimat vatten samhällsplanering tillsammans Rapportnummer:

Detaljer

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut:

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut: 1 Norsk vannforening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon 22 94 75 75 Faks 22 94 75 01 post@vannforeningen.no www.vannforeningen.no Stiftet 29. april 1964 Årsberetning 2013 For virksomheten i Norsk vannforening

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer

Vannforekomst Drammensfjorden

Vannforekomst Drammensfjorden RAPPORT LNR 5496-2007 Vannforekomst Drammensfjorden Nødvendige undersøkelser for å fullkarakterisere Drammensfjorden 1 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569 Forenklet resipientundersøkelse utenfor avløpet til Franzefoss Gjenvinning AS og Eide fyllplass i Fjell kommune 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1569 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Forenklet

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2024-03-01 Side 1 av 117 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

Miljøteknologi. Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Miljøteknologi. Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel. Foto: Øyvind Hagen/Statoil Miljøteknologi Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel Foto: Øyvind Hagen/Statoil September 2011 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 7 1.1 PETROLEUMSAKTIVITET

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1 1.1 Forkortelser 4 2 GENERELL INFORMASJON 5 2.1

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Industri, Fagerstrand Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder (TA-2213/2006) Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder

Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder (TA-2213/2006) Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder Tilførsler av olje og kjemikalier til norske hav- og kystområder 1 Forord Den foreliggende rapport er utarbeidet for Statens forurensningstilsyn av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ved kontrakt

Detaljer