REFERANSELISTE PR MILJØRISIKO OG ØKOTOKSIKOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERANSELISTE PR. 01.02.2012 MILJØRISIKO OG ØKOTOKSIKOLOGI"

Transkript

1 REFERANSELISTE PR MILJØRISIKO OG ØKOTOKSIKOLOGI Oppdragsgiver Prosjekt År Klima- og forurensningsdirektoratet, OECD test standarder - nasjonal ekspert (Klif) (tidligere SFT) OSPAR - harmonisert kontrollsystem for kjemikalievurdering nasjonal ekspert Miljøklassifisering og merking av kjemikalier - ekspert assistanse Bruker seminar CHARM Resultatindikator for miljøgifter Risikovurdering av BBP (EUs HPV-program) Vurdering og forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer Sammenstilling miljørisikoinformasjon om akrylamid Miljøfarlighetsindikatorer for miljøgifter Litteraturstudium SFT-veiledning om miljørisikovurdering av grunnforurensning Human toksikologi av forurenset grunn - Økotoksikologi i miljørisikovurdering av forurenset grunn - Transport og spredning i miljørisikovurdering av forurenset grunn - Etablering av normverdier for forurenset grunn Kartlegging av bruk og utslipp av kjemikalier i utvalgte industribransjer Tilpasning av EUSES til norske forhold Bruker seminar på CHARM for Petrovietnam SFTs overvåkningsprogram nr. 5 Omfattende undersøkelse av elvetilførsler og direkte utslipp til kystområder Kvalitetssikringsarbeid Veiledning for risikovurdering av forurenset grunn Kurs i økotoksikologisk testing og bruk av CHARM modellen for personell fra PetroVietnam Bistand miljørisikovurderinger av kjemikalier Oversettelse av SFT-veiledning til engelsk Clarinet deltagelse og forberedelse Postadresse Kontoradresse Telefon E-post adresse Bankgiro Aquateam A/S Hasleveien Postboks 6875 Rodeløkka 0571 Oslo Telefaks Hjemmeside Foretaksregisteret 0504 OSLO NO MVA

2 Arrangement av seminar for Fylkesmennenes miljøvernavdelinger vedr. SFTs veileder om forurenset grunn Oppsummering av EU-rapporter om innhold og utslipp av ftalater i PVC Vurdering av forhåndsmelding av nytt kjemikalium som skal produseres i Norge Bistand CIN-møte i København Langtidsovervåking av elvetilførsler og direkte utslipp til norske kystområder år Forhåndsmelding av nye kjemikalier inn på det norske markedet Marine risikovurdering Bruk av akrylsyre og metakrylsyre i tetningskjemikalier Miljøklassifisering av hydrokarboner inkludert råolje Litteraturstudie økotoksikologiske egenskaper til deutrerte karboksylsyrer Oppdatering av bakgrunnsdata i SFT s veileder om risikovurdering av forurenset grunn Bidrag til ferdigstillelse av klassifiseringssystem og risikoveileder for forurenset sediment Deltagelse i OSPAR-møte om surfaktanter på vegne av SFT Kvalitetssikring av SFTs veileder for risikovurdering av forurenset grunn Rapportering av prioriterte organiske miljøgifter i produkter for. Sammenstilling av data om den bromerte flammehemmeren (HBCD) Identifisering og innsamling av informasjon om egenskaper og bruk av relevante arsensalter og arsensyre Utarbeidelse av forslag til normverdier for tinnorganiske forbindelser SFT, OLF, CHARM (Chemical Hazard Assessment and Risk Forskningsrådet, EOSCA, Management) - modeller for miljørisikovurdering av NCOC/DK kjemikalieutslipp fra offshoreaktiviteter SFT/Nordisk Ministerråd Miljøfareklassifisering av petroleumsprodukter videreutvikling av rapport Nordisk Ministerråd Miljøklassifisering av komplekse hydrokarboner Norges Forskningsråd CHARM Evaluering av tilgjengelige toksisitetsdata for offshore kjemikalier 1995 Side: 2

3 Miljørisikobaserte tiltak for håndtering av produsert vann fra offshore produksjon FoU behov vedrørende miljørisikovurdering av jord- og grunnvannsforurensning Effekt av frost og snøsmelting på transport og oppførsel av miljøgifter i jord Påvirkning av mobilitet, nedbrytning og biologiske effekter av PCB ved tilstedeværelse av olje/hydrokarboner i forurenset grunn. Doktorgrad Utarbeidelse av EU-søknad vedr. bruk av passive prøvetakere Toxicity of some polycyclic aromatic compounds to terrestrial plants, soil invertebrates and soil micro-organisms NORAD Kurs for Petro-Vietnam Olje- og Vurdering av virkninger på marint miljø av stoffer fra etterlatte Energidepartementet rørledninger brukt i olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen Havforskningsinstituttet Miljørisikovurdering av rotenonbehandling av Parisvatnet Direktoratet for naturforvaltning Analyse av rotenon i miljøprøver fra Parisvatnet Miljørisikovurdering av en Rotenonblanding til bruk på Hardangervidda Toksisitetstesting av tilsetningsstoffer i Rotenonblanding Miljørisikovurdering og overvåkning av rotenonbehandling av Steinkjervassdraget Statens Vegvesen - Oslo Gjennomgang av EUSES - Miljørisikovurdering - bruk av TACSS i Oslotunnelen Statens Vegvesen, Miljørisikovurdering ved veifylling i sjø i Suldal kommune, Rv 2009 Region Vest 13 Norsk Institutt for Miljørisikovurderinger vedrørende avrenning fra 1997 vannforskning (NIVA) Romeriksporten Norsk Petroleumsinstitutt Risikovurdering av forurenset grunn - hydrokarboner Luftfartsverket Miljørisikovurdering av avrenning fra kortbaneflyplasser i Norge Sandefjord Lufthavn/Jordforsk VEAS Vestfjorden Avløpsselskap Nedre Romerike Avløpsselskap IKS Askøy kommune Miljøforhold relatert til bruk av avisningsmidler ved stamrutenettet Vurdering av tilsetningsstoffer i baneavisningsmidler Vurdering av nye baneavisningskjemikalier Vurdering av kravspesifikasjon for baneavisingsmiddel Miljøvurdering av utslipp fra Sandefjord Lufthavn, Torp Forstudie om kvikksølv, utarbeidelse av massebalanse, risikovurdering og gjennomføring av pilotprosjekt med sanering av kvikksølv fra tannlegekontorer Vurdering av miljømessig betydning for Nitelva av utslipp fra NRA Miljørisikovurdering av Legionella i Askøy kommunes bygninger Side: 3

4 Lillehammer kommune/ra-2/nordre Follo r.a. Glykol som karbonkilde ved biologisk nitrogenfjerning Konsekvenser for renseanlegg og resipienter Nes kommune Risikovurdering av dumping av alunskifer i Nes kommune Oslo kommune, Kontroll og overvåking av utslipp av avløpsvann og Samferdselsetaten resipienter, T-baneringen, enterprise B2, Ullevål - Nydalen Oslo kommune, Renovasjonsetaten Evaluering av grenseverdier for As, Cd og Hg i sigevann fra Grønmo avfallsfylling Vurdering av seksverdig krom i sigevann fra Grønmo fyllplass Oslo Havnevesen, Miljø Populærvitenskapelig beskrivelse av aktuelle miljøgifter Rygge kommune Presentasjon av rapport. Rygge sivile lufthavn Ullensaker kommune Dekkdeponi ved Sessvollmoen Oslo Lufthavn AS Tester og vurderinger vedrørende tilførsel av brukt avisningsvæske til Gardermoen renseanlegg (GRA): - Nedbrytning av brukt avisningsvæske i råtnetanker (anaerob stabilisering) - Omsetning av brukt avisningsvæske i biologisk nitrogenfjerningsanlegg med biofilmprosess - Miljørisikovurdering av renseanleggets utslipp til vann, samt av slammets spredning på jordarealer Foreløpig miljørisikovurdering ved tilførsel av brukt flyavisningsvæske til HIAS Tester og vurderinger vedr. tilførsel av brukt flyavisningsvæske til Gardermoen renseanlegg Utarbeidelse av HMS-datablad for gjenvunnet avisningsvæske Kronisk toksisitetstesting med Daphnia Magna av tilsetningsstoffer i avisningsvæske Bestemme tålegrenser i Leira ved direkte utslipp av glykolholdig overvann fra Gardermoen Bestemmelse av tålegrenser i Sogna ved utslipp av glykolholdig overvann fra Gardermoen Hormonhermende effekter av stoffet Benzotriazol Kjemikaliebruk OSL. Konsekvenser ved utslipp til umettet og mettet sone Gjennomgang av økotoksikologiske data for to nye tilsetningsstoffer til avisningsvæske Informasjon om Benzotriazol Miljørisikovurdering av nytt tilsetningsstoff i flyavisningsvæske Foreløpig vurdering av 5 kjemikalier Sammenstilling av data fra nye avisningsvæsker Gardermoen Side: 4

5 Notat til SFT om tilsetningsstoffer i avisingsmidler Resipientvurdering av Sogna-vassdraget. Tålegrenser og ny risikovurdering ved avrenning fra Gardermoen flyplass - Miljøvurdering av toalettvaskemiddel for fly Vurdering av nye tilsetningsstoffer i flyavisingsvæsker Vurdering av behov for nitrifikasjonstester av tilsetningsstoffer i avisingsvæsker Vurdering av kravspesifikasjon for baneavisingsmidler Miljøvurdering av brannslukkemidler Miljøvurdering og innbyrdes rangering av baneavisingsmidler Sammenstilling av helsedata for glykol og fettalkoholetoksilat Utslipp av avisingsmidler og utslipp av oljeforurenset overvann sett i sammenheng med krav i vannrammedirektivet Miljøvurdering av tilsetningsstoffer i nytt avisingsprodukt Teoretisk beregning av oksygenforbruk av formiat og acetat Vurdering av kjemiske egenskaper og analysemetodikk for polymerer i flyavisingsmidler Oppjustering av OSLs miljøkravsspesifikasjon for flyavisingskjemikalier Konsekvensvurdering for tilstanden i Sogna og Leira av utbygging av terminal 2 ved Oslo lufthavn Miljømessig vurdering og rangering av baneavisingsmidler Miljømessig sammenligning av to type I-flyavisingsmidler Miljørisikovurdering ved bruk av endret type II avisingsvæske. Konsekvenser ved renseanleggene Gardermoen, NRA og Nordre Follo Evaluering og miljørisikovurdering av flyavisingsmidler til bruk ved norske lufthavner Miljøvurdering av brannskum til bruk på OSL Vurdering av rensemetoder for PFOS i vann Miljørisikovurderinger Oslo Lufthavn og Avinor. Delprosjekt 9: Håndtering av A-glykol Vurdering av konsekvenser for vann og grunn ved utbygging av 3. rullebane ved Oslo lufthavn Håndtering av PFOS-forurensning ved uhell på Gardermoen Side: 5

6 Stedsspesifikk risikovurdering - PFOS i grunn og vann på 2012 Gardermoen Aas-Jacobsen E6 Vinterbro Assurdalen. Miljørisikovurdering av utslipp av drifts- og drensvann Advokatfirmaet Holmen & Produktdeklarering av tøyvaskemiddel Co DA AEA Technology Giftighetstesting av kjemiske produkter Aker Kværner Oil & Gas Etablering av kontrollprogram og miljørisikovurdering av Legionella i kjøletårn Aker Stord Analyse av PCB i biota Alcoa Automotive Castings - SCC AnalyCen Ecotox AS Økotoksikologisk testing og miljøvurdering av et kjemisk produkt Bistand drift KM Lab's Osloavd. Bistand kvalitetssikring økotoksikologiske tester Bistand ved etablering av organiske miljøgiftsanalyser Bistand ved gjennomføring av økotoksikologiske tester Evaluering av bioakkumuleringspotensial for surfaktanter Teoretisk vurdering av nedbrytbarheten til et enzym Anchor Drilling Fluids AS Giftighetstester borevæsker Andersen Agenturer Utarbeidelse av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for kjemikalier - Vurdering av tøymykner Anticimex Legionella analyser Arendal Energiverk Vurdering av innvirkning på fisk ved mudring i Lislevann Fjerning av sedimenteringsduk Avinor Vurdering av miljømerking av baneavisingsmiddel Utarbeidelse av helsebaserte tilstandsklasser for PFOS i jord Baker Hughes, Inteq Økotokstesting av offshorekjemikalier Baker Petrolite Økotokstesting av offshorekjemikalier Teoretisk beregning av toksisitet Evaluering av biocider for bruk offshore Vurdering av nedbrytningsprodukter og toksisitet for flokkulant Teoretisk vurdering av endrede økotoksikologiske egenskaper hos polymerer Vurdering av bioakkumulering og bionedbrytbarhet av 4 leirprodukter BASF Analyse av Sursol VL i prosessvann og elvevann Biologisk Miljøteknikk Ekspertvurdering av log Pow for kjemikalier BioMar AS Legionella analyser av prøver fra vasketårn BJ Services Økotokstesting av offshorekjemikalier Side: 6

7 Borden Chemical Miljøvurdering av en skumdemper Vurdering av bioakkumuleringspotensialet til komponenter i to produkter Giftighetstesting av kjemikalier Analyse av Bisfenol A og Fenol Brann- og Oljevern Vurdering av bruk av oljesaneringsprodukt iht. norsk regelverk BPB-Gyproc Revidering av to HMS-datablater Brødrene Sunde AS Legionella analyser av kjøletårn for Brødrene Sunde - BUVA Tilstandsundersøkelse Krøderen Champion Technologies Vurdering av nedbrytningsprodukter og toksisitet til en flokkulant Kurs om produksjonskjemikalier Assistanse ved utfylling av BLG Product Data Reporting Form Miljøklassifisering av Bellasol S-28 CIVITAS Krysningsspor Movatn konsekvensutredning av utslipp til 2009 Movatn og Maridalsvannet Clariant Norge AS CHARM Evaluation TR Oil Services Clariant GmbH Økotoksikologisk testing og vurdering av Clariants avisingsmidler Coflexit Stena Offshore Økotoks datasøk for kjemikalier 1996 Conoco Phillips Norway Conoco Phillips Speciality Products De Neef Norge Brukerseminar for CHARM Litteratursøk på økotoksikologisk informasjon Evaluering av olje/vann-fordeling av komponenter i offshore produkter Vurdering av nedbrytning av resin i biologisk renseanlegg Evaluering av potensialet for bionedbrytbarhet i offshore kjemikalier Miljørisikovurdering av TACSS Assistanse vedr. godkjenning av TACSS Bruk Av TACSS Flex 44 LV i forbindelse med drikkevannsanlegg Vurdering av bruk av injeksjonsmiddel TACSS, Utslippsberegninger og risikovurdering 1995 Utarbeidelse av HMS-datablad samt registrering i Produktregisteret for en rekke produkter De Neef Scandinavia AB Vurdering av utlakingstest utført for TACSS Dowell/Rohm & Haas Økotokstesting av offshorekjemikalier DPI Chemical Industrier Bioakkumuleringsvurdering av surfaktant AS EBI Bionedbrytbarhets testing av offshore kjemikalier 1997 Eidsiva Servicepartner Vurdering av økotoksresultater industriutslipp til Hunnselva Elf Brukerseminar for CHARM 1995 Side: 7

8 Entreprenørservice AS Miljørisikovurdering av reinjeksjon med Bacel Grout i Stranfossen kraftstasjon Eurochem Industry Legionella analyser Chemie AS Finlands Miljøcentral Miljøklassifisering av komplekse hydrokarboner FIS Chemical Ltd. Validering av QSAR-rapporter Frantzefoss Gjenvinning Undersøkelse av muligheter for å redusere barium i utslipp fra Frantzefoss Gjenvinning på Eide Fredtun Folkehøyskole Legionella-risikovurdering VVS og dusjer Fred Olsen Marine Screeing av miljøaspekter knyttet til produsert-vann utslipp Systems Fresenius Kabi, Norge Økotoksikologisk kartlegging av prosessvann med Linezolid A/S fra farmasøytisk industri Guard Products Miljøvurdering av Oljesaneringsprodukt Gunnar Karlsen AS Legionellaanalyse av vann fra kjøletårn - Gjøvik kommune Befaring av renseanlegg mht. Legionella smittekilder Larvik kommune Vurdering av betydningen for Gopledal vannverk (Farrisvannet) av avrenning fra kunstgressbane Halliburton Hjellnes Consult AS Hydro Polymers AS Vurdering av betydning for Gopledal vannverk av bruk av metanol som varmeoverføringsvæske ved kunstgressbane Miljøvurdering ved bruk av glykol til varmeoverføring ved kunstgressbane betydning av avrenning til Farrisvannet (Gopledal vannverk) Økotokstesting av offshorekjemikalier Økotoksikologisk evaluering av to produkter Vurdering av miljøgifter i sigevann. Prioriterte parametre og grenseverdier, sigevannsrensing og virkning på miljøgiftene Utarbeidelse av statusrapport Grønmo miljøpark - konsulentbistand Økotoksikologiske undersøkelser av avløpsvann fra Hydro Polymers Økotoksikologiske undersøkelser av prosess- og avløpsvann fra ny klorfabrikk på Hydro Polymers Miljøvurdering av utslipp fra nytt kloranlegg på Hydro Polymers Håndverkskompaniet AS Undersøkelse av miljøgifter i grunn på eiendom i Oslo ICI Surfactants Økotokstesting av kjemikalier Vidar Tveiten AS Bistand miljørisikovurdering Kilviktippen Miljørisikovurdering av jernbaneverkets tunneldrift mellom Sandvika og Asker Undersøkelse av vann og slam fra kum i Romeriksporten Vurdering av bruk av TACSS til tetting av boltehull for tunneler på Skøyen Asker Miljørisikovurdering avrenning fra tunnelbygging til Isielva, Side: 8

9 Bærum - Vurdering av miljøgifter i ballastmasser Lysaker Vest Miljørisikovurdering av utslipp av drifts- og drensvann fra tunnel til Drammenselva Institutt for Energiteknikk Legionella analyse av vann fra kjøletårn InterConsult Group ASA Utviklingen i Vansjø ved vellykket MORSA-prosjekt International Drilling Økotokstesting av offshorekjemikalier Fluids Isola AS Test av dispergeringsvann Jackon GmbH Investigation of scale problem Jernbaneverket Utbygging Bioforsk Jord og Miljø Risiko- og sårbarhetsanalyse av vassdrag/vannforsyning Farris og Hallevannet Avising ved flyplasser på stamrutenettet; Miljørisikovurderinger Kilfrost Ltd. Miljøvurdering av avising ved Sandefjord lufthavn Torp Sandefjord lufthavn miljøvurdering av nye avisingsmidler Økotoksikologisk vurdering av 2 flyavisingsmidler Økotoksikologisk vurdering av tilsetningsstoff Ekspertvurderinger av bioakkumuleringspotensialet for to surfaktanter Miljømessig vurdering av nytt flyavisingskjemikalie Miljøvurdering av nytt tilsetningsstoff til avisingsvæske Miljøvurdering av potensielle nye surfaktanter I flyavisingsvæske Vurdering av 2 ulike økotoksresultater Daphnia Magna Miljøvurdering av avisingsprodukt Lindum Ressurs og Legionella analyser av prøve fra scrubber Gjenvinning KB Løvlien Georåd Miljøundersøkelse av overskuddsmasser i Hamar mht innhold av alunskifer Mærsk Oil & Gas Toksisitetstesting CHARM Masterbuilders Technologies, MBT MOVAR Publisering av helse- og miljødata knyttet til bruk av kjemiske tetningsmidler i Romeriksporten Evaluering av konsekvensene for drikkevann og avløpsvann ved etablering av Rygge Sivile flyplass Vurdering av Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Rygge Sivile Lufthavn Vurdering av tilsetningsstoffer fra flyavisingsvæske Multiconsult AS Vurdering av dokumentasjon vedr. Rygge Sivile Lufthavn Miljørisikovurdering Lysaker Sandvika avrenning fra tunnelbygging til Lysakerelva, Øverlandselva, Engervannet og Holtekilen Assistanse vedr. vurdering av utslipp fra oljeplattform i Side: 9

10 Litauen Nalco Exxon Økotokstesting oljefeltskjemikalier Nalco/Exxon Norge NAT - Norwegian Applied Technology Litteratursøk økotokstestresultater Datasøk kjemikalier Teoretisk vurdering av kjemikalier Vurdering av bionedbrytningsprodukter for Nalco Vurdering og sammelikning av tre ulike bionedbrytningstester Vurdering av miljøkonsekvenser av rørledningskjemikalier brukt til trykktesting Naturkraft AS NET, Norwegian Environmental Technology A/S Toksisitetstesting og bioakkumuleringstesting av kjemikalier 1992 Miljørisikovurdering av engangsutslipp til sjø fra rengjøring av - kjel og tilhørende dampsystem Analyse av forurensede jordprøver Noretyl AS Økotoksvurdering av utslipp fra Noretyl til Frierfjorden Norconsult AS Risikovurdering T-baneringen Ullevål Nydalen Norges Bank Norsk Hydro Risikovurdering for vekst og spredning av Legionella i og fra aerosoldannende systemer Brukerseminar for CHARM 1995 Litteratursøk - Aquire Norsk Hydro ASA Gjennomgang av EUSES Norsk Stein AS Konsekvensutredning av deponering av stein på dypt vann Norsk Wavin AS Legionella analyser ConocoPhillips Gjennomgang av borekjemikalier Norske Shell Vurdering av miljøeffekter av produksjonskjemikalier Chem North Sea Prosjektet: - Utvikling av screening protokoll for kjemikalier - Utvikling av standardiserte tester for bioakkumulering, bionedbrytbarhet, olje/vann fordelingsfaktor - Utvikling av et miljøscoringssystem for oljefeltskjemikalier Utvikling av en standardisert prosedyre for bestemmelse av biologisk nedbrytning av borekjemikalier Olje/vann fordeling av oljefeltskjemikalier - verifisering av CHARM-algoritmer Vurdering av bruk av røde korrosjonshemmere til beskyttelse av Ekofisk Teeside rørledningen Chem North Sea Prosjektet: - Utvikling av screening protokoll for kjemikalier - Utvikling av standardiserte tester for bioakkumulering, bionedbrytbarhet, olje/vann fordelingsfaktor - Utvikling av et miljøscoringssystem for oljefeltskjemikalier Miljøevaluering av kjemikalier som skal brukes på Draugen Miljørisiko av injeksjonsvannlekkkasje på Draugen Side: 10

11 Miljøevaluering av korrosjonsinhibitorer Kartlegging av petroleumsprodukter i fisk fra Draugenområdet Parallelle analyser av nonylfenol i norsk fisk Ormen Lange Landanlegg Utarbeidelse og gjennomføring av program og for kjemisk og økotoksikologisk overvåking av vannstrømmer Oppdatering av miljørisikovurdering av utslipp til sjø fra Ormen Lange landanlegg Miljøvurdering av gjengefett benyttet offshore Ormen Lange Miljøvurdering og miljørisikoundersøkelser av brønnstrøm til land (Nyhamna) sammenlignet med brønnstrøm til rigg (dagens praksis) ved oppstart av nye brønner - Skrivebordsstudie - Feltstudier under gjennomføring for dokumentasjon Miljørisikovurdering av uhellsutslipp under testpilotkjøring av kompresjonsutstyr NOAH Langøya Bistand i forbindelse med optimalisering av renseanlegg for fjerning av tungmetaller, barium, organiske miljøgifter og partikler Novatech AS Vurdering av bioakkumuleringsegenskaper for 34 overflateaktive stoffer brukt som offshore kjemikalier Evaluering av bioakkumuleringspotensialet til en surfactant NRV/RA-2 Grunnundersøkelse i forbindelse med lagring av kreosotholdig masse i Rolf Olsensvei NSB Gardermobanen AS Risikovurdering ved bruk av Resfoam i Romeriksporten Miljørisikovurdering ved bruk av MEYCO i Romeriksporten Miljørisikovurdering ved bruk av TACSS i Romeriksporten Oppfølging av utslipp ved bruk av TACSS i Romeriksporten Preliminær vurdering av bruk av Masterseal, i Romeriksporten NVK Miljøforhold knyttet til nedlegging av oljelager ved Humla Vandbygningskontoret AS NYNAS IOM Miljøkonsekvenser av kabeloljesøl Oslo Vei Miljørisikovurdering av Legionella hos Oslo Vei Oleon Scandinavia AS OLF - Oljeindustriens Landsforening Vurdering av mulig forurensning av fettsyrer fra Oleon til Sandefjordsfjorden Evaluering av marin giftighet for utvalgte kjemiske produkter Akseptkriterier for syntetiske borevæsker Identifisering av økotoksikologiske egenskaper av organiske syrer for bestemmelse av EIF Side: 11

12 Nalco Chemicals Miljørisikovurderinger av offshorekjemikalier Risikovurdering av syv offshorekjemikalier Bistand til FoU for utvikling av miljøvennlige offshorekjemikalier PFI Mikrotokstesting av barkpressefiltrat Protan AS Vurdering av miljøeffekter av 3 ftalater i PVC Analyse av PVC mykgjørere og stabilisatorer Rogaland Consultants as Assistanse ved Ulstein Bergen Safetrade Miljøvurdering av 3 dispergeringsmidler Safety Tank Control Norway Miljørisikovurdering ved bruk av Bacel Grout for injeksjon ved alle trykk 1997 Miljørisikovurdering av BACEL Grout. Oversettelse av norsk rapport Saga Petroleum Brukerseminar for CHARM 1996 Scandpower SINTEF Risikoanalyse og sårbarhetsanalyse av betydningen av bygging og drift av E-18 strekningen Bommestad Sky kan ha for drikkevannet i Farris Bioakkumuleringstesting med bruk HPLC Utarbeidelse av HMS-datablad Statsbygg Revisjon av risikovurderingsveilederen for Fornebu - Statoil Chem North Sea Prosjektet: - Utvikling av screening protokoll for kjemikalier - Utvikling av standardiserte tester for bioakkumulering, bionedbrytbarhet, olje/vann fordelingsfaktor - Utvikling av et miljøscoringssystem for oljefeltskjemikalier STH-Engineering AS Sunnhordland Lufthavn AS SWECO Grøner Gjennomgang av Statoils kjemikalieforbruk offshore Testing av bioakkumulering av kjemikalier Brukerseminar for CHARM Etablering av kontrollprogram og miljørisikovurdering av Legionella i varmtvannssystemer Miljøvurdering av Envitracer benyttet i borevæske Konsekvenser av utslipp fra avløp fra membranfilter for elvemusling Miljørisikovurdering av avrenningsvann fra Sunnhordland lufthavn Vurdering av biotilgjengelighet av tungmetaller i leirholdig morenemasse på Løren Miljøundersøkelser og risikovurderinger av sedimenter i Harstad havneområde Syntec AS Miljøvurdering av gummigranulat fra gjenbrukte bildekk brukt på kunstgressbaner Thermo Control Legionella analyser Texas Eastern Støtte til oppbygging av GLP kvalitetssystem for økotoksikologisk laboratorietjenester Tiedemanns tobaksfabrik Etablering av kontrollprogram og miljørisikovurdering av Legionella i kjøletårn Side:

13 Tine Meieriet Øst Legionella risikovurdering av renseanlegg Tyrèns AB, Infrastruktur Styringsgruppe SNV/Tyrens prosjekt: Hållbar sanering Nord förurenat grund- platsspecifika riktvärden VCM Fabrikken Økotokstesting på VCM Fabrikken og klorfabrikken VESO Vurdering av karenstid av vassdrag etter behandling med rotenon Rotenon - Bistand vedr. validering av analytiske metoder Western Company Økotokstesting av offshorekjemikalier 1994 Side: 13

REFERANSELISTE PR. 01.02.2012 MILJØOVERVÅKING OG TILSTANDSVURDERING

REFERANSELISTE PR. 01.02.2012 MILJØOVERVÅKING OG TILSTANDSVURDERING REFERANSELISTE PR. 01.02.2012 MILJØOVERVÅKING OG TILSTANDSVURDERING Oppdragsgiver Prosjekt År Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif (tidligere SFT) Program 5- Langtidsovervåking av elvetilførsler og

Detaljer

REFERANSE LISTE PER 01.02.2012 OFFSHORE INDUSTRI

REFERANSE LISTE PER 01.02.2012 OFFSHORE INDUSTRI REFERANSE LISTE PER 01.02.2012 OFFSHORE INDUSTRI Oppdragsgiver Prosjekt År Olje- og energidepartementet Vurdering av virkninger på marint miljø av stoffer fra etterlatte rørledninger brukt i olje- og gassvirksomhet

Detaljer

M Ø T E R E F E R A T TEK F&T MST HN 22.05.2003

M Ø T E R E F E R A T TEK F&T MST HN 22.05.2003 M Ø T E R E F E R A T STFO TEK F&T MST HN 22.05.2003 TIL DELTAKERNE KOPI FRA Hege Nilsen SAK Referat fra møte i SKIM MØTESTED Baker Hughes DATO/TID 08.05.03 DELTAKERE Morten Løkken, Baker Hughes Inteq

Detaljer

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam)

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) PFOS og brannslukkemidler for flybranner Det stilles spesielle internasjonale

Detaljer

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Vannforeningen 03.10.2012 Sammen for framtidens luftfart Avinors lufthavner Avinor eier og drifter 45 lufthavner Alle lufthavner har

Detaljer

Erfaring fra renseanlegg som mottar glykol som karbonkilde, og som renser glykolholdig overvann. Ingar Tranum 14.10.2008

Erfaring fra renseanlegg som mottar glykol som karbonkilde, og som renser glykolholdig overvann. Ingar Tranum 14.10.2008 Erfaring fra renseanlegg som mottar glykol som karbonkilde, og som renser glykolholdig overvann Ingar Tranum 14.10.2008 Bakgrunn for etablering av Gardermoen renseanlegg RPR og Kontaktutvalget for flyplassen

Detaljer

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljøseminar i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom Oslo, 23. mai 2012 Rolf E. Andersen Golder Associates AS Bakgrunn

Detaljer

Oppdragsgiver Prosjekt År Bidrag til ferdigstillelse av klassifiseringssystem risikoveileder for forurenset sediment. Kvalitetssikring.

Oppdragsgiver Prosjekt År Bidrag til ferdigstillelse av klassifiseringssystem risikoveileder for forurenset sediment. Kvalitetssikring. REFERANSELISTE PR. 01.02.2012 FORURENSET JORD, GRUNNVANN OG SEDIMENTER Oppdragsgiver Prosjekt År Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) (tidligere SFT) Bruk av poregassmålinger for kartlegging av forurenset

Detaljer

Hvordan bestemme miljøkvaliteten. andre kjemikalier. Gjennomføring av miljørisikovurderinger. anskaffelsesprosessen for kjemikalier

Hvordan bestemme miljøkvaliteten. andre kjemikalier. Gjennomføring av miljørisikovurderinger. anskaffelsesprosessen for kjemikalier Vann nr. 4/2008 komplett 19.12.08 09:51 Side 74 Hvordan bestemme miljøkvaliteten til avisingsvæsker og andre kjemikalier. Gjennomføring av miljørisikovurderinger som en del av anskaffelsesprosessen for

Detaljer

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296 NOTAT Vår dato Vår referanse 2012-11-12 / /FB/ Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296 1 av 5 Til Rygge sivile lufthavn. Kopi til Moss Lufthavn Rygge Miljøpåvirkning

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015

NORSKE SHELL AS. Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 NORSKE SHELL AS Oppsummering av miljøvurdering for brønnåpninger på Ormen Lange-feltet. 2015 ADDRESS Aquateam COWI AS Hasleveien 10 Postboks 6875 Rodeløkke 504 Oslo TEL +47 02694 WWW cowi.no NORSKE SHELL

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 21. desember 2004 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72

Detaljer

4 (inkl. denne) oéñéê~í=ñê~=ã íé=á=phfji=nrk=ëééíéãäéê=ommq=üçë=`ä~êá~åí=á=_éêöéå= = = Sak nr.: Tidsfrist: Ansvarlig:

4 (inkl. denne) oéñéê~í=ñê~=ã íé=á=phfji=nrk=ëééíéãäéê=ommq=üçë=`ä~êá~åí=á=_éêöéå= = = Sak nr.: Tidsfrist: Ansvarlig: Til stede: Ingrid Johannessen (Clariant), Lars Ystanes (M-I), Linda Aadnøy (BJ Services), Bjørn Rønnekleiv (KPD), Anne Tone Fjermestad (CoPNo), Morten Løkken (Baker Hughes), Hege Nilsen (Statoil), Sølvi

Detaljer

Temadager Vann/avløp RIN, 18.08.2011, Stavern

Temadager Vann/avløp RIN, 18.08.2011, Stavern Temadager Vann/avløp RIN, 18.08.2011, Stavern Tungmetaller i avløpsnettet Kvikksølv Innlegget er basert på foredrag utarbeidet av Ragnar Storhaug, Aquateam. 1 Steinar Nybruket, Norsk Vann v/trond Andersen,

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS = per- og polyfluorerte alkylstoffer Kaltes tidligere ofte PFC F O PFOS Perfluoroktylsulfonat

Detaljer

Miljøgifter i deponier - en utfordring?

Miljøgifter i deponier - en utfordring? Miljøgifter i deponier - en utfordring? Trine Eggen, Bioforsk Jord og miljø Bjørn Berg, GLT Avfall Roald Sørheim, Bioforsk Jord og miljø Mykgjørere bisfenol A, ftalater, akylerte fosfater Flammehemmere

Detaljer

Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes ved leteboring i Barentshavet

Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes ved leteboring i Barentshavet Greenpeace Postboks 6803 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200501683-/AE 06112006 Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes

Detaljer

Forurensningstilsyn og avfall

Forurensningstilsyn og avfall Forurensningstilsyn og avfall Byggavfallskonferansen 2012 Einar Knutsen Klif Miljøforvaltningen Regjeringen Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), tidligere SFT, ble opprettet i 1974 Miljøverndepartementet

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Gjenvinning av offshoreinstallasjoner

Gjenvinning av offshoreinstallasjoner Gjenvinning av offshoreinstallasjoner Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2011 på 7.4 MRD Resultat før skatt på 404 MNOK Notert på Oslo Børs

Detaljer

Håndtering av forurensninger med Perfluorerte stoffer (PFC) på Avinors lufthavner

Håndtering av forurensninger med Perfluorerte stoffer (PFC) på Avinors lufthavner Håndtering av forurensninger med Perfluorerte stoffer (PFC) på Avinors lufthavner Møte 21. mars 2013 Miljøringen Vegard Kvisle, Delprosjektleder forurenset grunn Miljøprosjektet Sammen for framtidens luftfart

Detaljer

Veivann og forurensning

Veivann og forurensning Fylkesmannen i Oslo og Akershus Klima i endring seminar om overvann 6. nov. 2014 Veivann og forurensning Svein Ole Åstebøl, COWI 1, SVEIN OLE ÅSTEBØL SVO@COWI.NO T: 97740501 Forurensninger i veivann Partikler

Detaljer

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag Fylkesmannens miljøvernavdeling (vassdragsforvalter) Statens forurensningstilsyn (konsesjonsmyndighet) Jostein Skjefstad (Oslo lufthavn) Hva er påvirkning?

Detaljer

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Reine og ureine massar og andre definisjonar Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga 1 Fylkesmannen Statens representant i fylket Følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Gudny Okkenhaug, Hans Peter Arp, NGI Fagtreff i Vannforeningen, 3. februar

Detaljer

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi Miljøvernavdelingen Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/4195 / FMAAINO 19.10.2015 Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte

Detaljer

Grunnforurensning. Nytt fra Klif Miljøringen temamøte mars 2013. Kine Martinsen, seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning

Grunnforurensning. Nytt fra Klif Miljøringen temamøte mars 2013. Kine Martinsen, seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning Grunnforurensning Nytt fra Klif Miljøringen temamøte mars 2013 Kine Martinsen, seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning Miljødirektoratet fra 1. juli + Myndighet forurenset grunn Klif Forurensningsloven

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Bakgrunn Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Veiledningsdokument endring 2006

Veiledningsdokument endring 2006 I veiledning til forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer: Til 19 Kompetanse Andre avsnitt bokstav b skal

Detaljer

Møtereferat 26.09.2014. SKIM møte nr.3 2014. Monica.Aasberg@conocophillips.com. 25.9.2014, Centrica, Stavanger

Møtereferat 26.09.2014. SKIM møte nr.3 2014. Monica.Aasberg@conocophillips.com. 25.9.2014, Centrica, Stavanger SKIM møte nr.3 2014 Vedrørende SKIM møte nr.3 2014 Prosjekt Referent Aasberg, Monica E-post Monica.Aasberg@conocophillips.com Møtedato/tidspunkt Møtested 25.9.2014, Centrica, Stavanger Til (stede) Reidunn

Detaljer

Tillatelse til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Svolvær lufthavn - Helle

Tillatelse til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane fra Svolvær lufthavn - Helle Fylkesmannen i Nordland 10. JAKZ066 Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Hege Rasmussen, 75 53 15 68 06.01.2006 2005/1450 461.3 hra@fmno.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Statoil Service Smestad AS Viggo Hansteens vei 1 0376 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Forum for Human Factors in Control (HFC)

Forum for Human Factors in Control (HFC) Forum for Human Factors in Control (HFC) Stig Ole Johnsen SINTEF 16/2-2006 1 HFC-forum - visjon og hovedoppgave Human Factors in Control : Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling,

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

Norsk Vanns arbeid med avløpsslam. Fagtreff Arne Haarr

Norsk Vanns arbeid med avløpsslam. Fagtreff Arne Haarr Norsk Vanns arbeid med avløpsslam Fagtreff 25.10.2017 Arne Haarr Historikk Slam fra skade i vann til nytte på land (ca 1990) Faktaark Etablering av Bransjenorm slam Slamforskrift ble til Gjødselvareforskrift

Detaljer

Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske

Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske systemer Energiforbruk 100 GWh/år 13 000 arbeidsplasser Oslo

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt Status Tiltak Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) Brukes bl.a. til impregnering av tekstiler, lær, papir, brannslukning, gulvvoks etc Miljøegenskaper Persistent

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

International Produced Water Conference, oktober 2007, St. John s Canada Environmental Risks and Advances in Mitigation Technologies

International Produced Water Conference, oktober 2007, St. John s Canada Environmental Risks and Advances in Mitigation Technologies International Produced Water Conference, oktober 2007, St. John s Canada Environmental Risks and Advances in Mitigation Technologies Kort oversikt Torgeir Bakke og Ingunn Nilssen Tid: 17-18 oktober Sted:

Detaljer

et Norge uten miljøgifter

et Norge uten miljøgifter et Norge uten miljøgifter (NOU 2010:9) Ketil Hylland leder, Miljøgiftsutvalget Biologisk institutt, Universitetet i Oslo Norsk institutt for vannforskning miljøgiftsutvalget Jeg ser Jeg ser paa den hvide

Detaljer

Sesjon: Forurensning inkludert grunnvann Avrenning fra veger

Sesjon: Forurensning inkludert grunnvann Avrenning fra veger Sesjon: Forurensning inkludert grunnvann Avrenning fra veger Nasjonal vannmiljøkonferanse 16-17 mars 2011 Jørn Arntsen Statens vegvesen Vegdirektoratet Kunnskap Verktøy - Tiltak Avrenning fra veger Kunnskap:

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

Hva skjer på slamfronten?

Hva skjer på slamfronten? Driftsassistansesamling Hamar 22-23 januar 2014 Hva skjer på slamfronten? 1 v/arne Haarr, Norsk Vann Stikkord 2 Revisjon av gjødselvareforskriften Pågående slamprosjekt - Matfondprosjektet - Bioforsk Bransjenorm

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Bertel O. Steen Autostern AS Postboks 3870 Ullevål stadion 0805 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 0 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslippet til sjø av olje og kjemikalier fra offshore installasjoner

Detaljer

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften Kap 2 Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Henvisninger Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 2 - Vedtatt 1. juli 2004, revidert 1. juli 2009

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet?

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? ved Svein Ingar Semb og Lars Hjermstad, Multiconsult AS Prosjektet Strekningen

Detaljer

Industriveileder for prøvetaking av borekakshauger

Industriveileder for prøvetaking av borekakshauger OIL & GAS Industriveileder for prøvetaking av borekakshauger Oppdatering til versjon 4 Øyvind Tvedten 1 Forum 19. oktober for offshore 2016 miljøovervåking SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Veileder først

Detaljer

Vannmiljøtiltak i Kristiansand kommune

Vannmiljøtiltak i Kristiansand kommune TEKNISK By- og samfunnsenheten Vannmiljøtiltak i Kristiansand kommune Alena Bohackova Miljørådgiver By- og samfunnsenheten Mye bra ble gjort.. TEKNISK Avdeling 2 Mye bra gjort, men Til tross for utslippsreduksjoner

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Eva Preede Elisabeth Gundersen Saksbehandler/innvalgsnr: Elisabeth Gundersen - 22073201 Vår dato: 21.08.2008 Vår referanse: 2008/080189-002 Sedimentprøver i Farrisvannet

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen Arne Haarr, Norsk Vann

Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen Arne Haarr, Norsk Vann Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen 24.10.2013 Arne Haarr, Norsk Vann 1 2 Har DU kontroll på miljøgiftene? Kommunane sitt ansvar for miljøgifter 3! Forurensningsforskriften

Detaljer

Inspeksjon ved Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Dato for inspeksjonen: oktober 2010 Rapportnummer: I.Klif Saksnr.

Inspeksjon ved Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Dato for inspeksjonen: oktober 2010 Rapportnummer: I.Klif Saksnr. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2010.089.I.KLIF

Detaljer

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Eva K. Aakre Institutt for kjemi, NTNU Veiledere: Rolf Tore Ottesen,

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

Kristiansandsfjorden Erfaringer fra Fjordgruppa. Dagsseminar Vanndirektivet Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten

Kristiansandsfjorden Erfaringer fra Fjordgruppa. Dagsseminar Vanndirektivet Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Kristiansandsfjorden Erfaringer fra Fjordgruppa Dagsseminar Vanndirektivet 30.9.2010 Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Innhold i presentasjonen Hva er en tiltaksplan for opprydding av forurenset

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553/2009 Fylkesmannen i Nordland, Bodø 20. november 2012 Kine Martinsen, seniorrådgiver Seksjon

Detaljer

Forurensingsstatus i Bergen havn

Forurensingsstatus i Bergen havn Forurensingsstatus i Bergen havn Oddmund Soldal, Ane Moe Gjesdal og Edana Fedje 1 Gjennomført arbeid Sedimentkartlegging, tiltaksplan fase I og II (COWI, NGI, NIVA, Univ. i Bergen, Høgskulen i Sogn og

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6705/7-1 Stordal Repsol Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Forslag til forskrift om tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall - høring

Forslag til forskrift om tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall - høring Til adressater ifølge liste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Håndtering av boreslam fra forurenset grunn. Norsk vannforening 16. januar 2017 Erlend Sørmo

Håndtering av boreslam fra forurenset grunn. Norsk vannforening 16. januar 2017 Erlend Sørmo Håndtering av boreslam fra forurenset grunn Norsk vannforening 16. januar 2017 Erlend Sørmo Hva er forurenset grunn? Definisjon fra Forurensningsforskriften 2: 1. Jord eller berggrunn der konsentrasjonen

Detaljer

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Grønn Bygg Allianse, 3. Februar 2004 Tone Westby, Statsbygg Fornebu 1998 Statsbygg og Oslo kommune: Forvaltningsansvar fra 8. oktober 1998. Miljøoppfølgingsprogram

Detaljer

Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften

Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften Overvåking av norskekysten i forhold til vannforskriften Aktiviteter rundt VD Biologi Miljøgifter Norman Green, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Bilde: Ferdi Rizkiyanto 2011 Et av havets «sluk»

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

MØTENR: DATO: 7. februar 2013, kl Hilde Nilsen, Petroleumstilsynet

MØTENR: DATO: 7. februar 2013, kl Hilde Nilsen, Petroleumstilsynet ELDFISKVEGEN 1 P.O.BOX 200 N-4065 STAVANGER NORWAY PHONE (+47) 51 83 70 00 FAX (+47) 51 83 83 83 EMNE: SKIM møte MØTENR: 1-2013 DATO: 7. februar 2013, kl. 10-14 INNKALT AV: TILRETTELEGGER: REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Oljedirektoratet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD OM HÅNDTERING AV OVERVANN MED AVISINGSMIDLER VED ARENDAL LUFTHAVN

SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD OM HÅNDTERING AV OVERVANN MED AVISINGSMIDLER VED ARENDAL LUFTHAVN 1 Oppdragsgiver: Arendal Lufthavn Gullknapp AS Oppdrag: 521583 Reguleringsplan Gullknapp Dato: 2014-12-11 Skrevet av: Per Ingvald Kraft Kvalitetskontroll: Tore Terkelsen SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

AVLØP FRA HOVEDFLYPLASS GARDERMOEN OG BEFOLKNING

AVLØP FRA HOVEDFLYPLASS GARDERMOEN OG BEFOLKNING NOTAT 1/93 AVLØP FRA HOVEDFLYPLASS GARDERMOEN OG BEFOLKNING Vurdering av forurensningsmengder og rensetekniske løsninger i Nannestad og Ullensaker som følge av etablering av hovedflyplass på Gardermoen.

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Innhold 1 Feltets status... 4 2 Utslipp fra boring... 5 3 Utslipp av olje...

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Miljøringen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. november 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Koblingen mellom kostholdsråd

Detaljer

OSL har høyt fokus på ytre miljø, viser aktiv handling for å begrense forurensning og god oppfølging også av underleverandører.

OSL har høyt fokus på ytre miljø, viser aktiv handling for å begrense forurensning og god oppfølging også av underleverandører. Rapport nr.: 2009.003.R.SFT Virksomhet: Oslo Lufthavn AS Organisasjonsnummer: 965 368 248 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Postboks 100, 2061 Gardemoen Nei SFTs saksnr.: Anleggsnummer: 2008/347

Detaljer

Tillatelse til oppstart av brønner mot Ormen Lange Landanlegg i 2014

Tillatelse til oppstart av brønner mot Ormen Lange Landanlegg i 2014 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 18.12.2013 Deres ref.: Klif 1313 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av brønner mot

Detaljer

1. Innledning...2 2. Mulig forurensning...3 3. Undersøkelser...3 Naturgrunnlag...3 Prøvetaking...7 4. Vurdering...7 5. Konklusjon...

1. Innledning...2 2. Mulig forurensning...3 3. Undersøkelser...3 Naturgrunnlag...3 Prøvetaking...7 4. Vurdering...7 5. Konklusjon... Oppdragsgiver: Oppdrag: 537362-01 Miljøteknisk vurdering Skolebakken Dato: 15.5.2015 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal INNHOLD 1. Innledning...2 2. Mulig forurensning...3 3. Undersøkelser...3

Detaljer

Grunnforurensning -Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 24. mars 2015

Grunnforurensning -Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 24. mars 2015 Grunnforurensning -Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 24. mars 2015 Per Erik Johansen, seksjon for avfall og grunnforurensning Nye tall fra miljøstatus 1900 saker avsluttet 600 rene lokaliteter 1300

Detaljer

Utslippstillatelse for Stokmarknes lufthavn, Skagen, Hadsel kommune

Utslippstillatelse for Stokmarknes lufthavn, Skagen, Hadsel kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Utslippstillatelse for Stokmarknes lufthavn, Skagen, Hadsel kommune Bedriften plikter heretter å drive sin virksomhet i samsvar med vilkårene gitt her. For enkelte vilkår er det

Detaljer

Erfaringer med tilsyn

Erfaringer med tilsyn Forurensningskonferansen 2014 Erfaringer med tilsyn FM Vest-Agder Solvår Reiten 22. januar 2014 Innhold i presentasjonen Hvorfor tilsyn? Miljøgifter Hva sjekkes? Funn Konklusjon Tilsyn hvorfor? Regelverket

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Notat: Forurenset grunn

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Notat: Forurenset grunn Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Notat: Forurenset grunn Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 522753 Rv 35 Jevnaker - Olimb.

Detaljer

Vannforeningen12 januar 2016 Avløpet en sårbar resipient Hvordan kan kommunen arbeide for å redusere tilførsler av uønska stoff?

Vannforeningen12 januar 2016 Avløpet en sårbar resipient Hvordan kan kommunen arbeide for å redusere tilførsler av uønska stoff? Vannforeningen12 januar 2016 Avløpet en sårbar resipient Hvordan kan kommunen arbeide for å redusere tilførsler av uønska stoff? v/arne Haarr, Norsk Vann 1 Norsk Vann Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges

Detaljer

Referat fra møtet 02/12 i Klifs konsultasjonsgruppe for opprydding i forurenset sjøbunn, tirsdag 27.11.2012 Sak nr.:

Referat fra møtet 02/12 i Klifs konsultasjonsgruppe for opprydding i forurenset sjøbunn, tirsdag 27.11.2012 Sak nr.: Møtereferat Til stede: Konsultasjonsgruppen: Jens Laugesen, Veritas; Torgeir Bakke, NIVA; Gijs Breedveld, NGI; Solveig Lone, Multiconsult; Ida Almvik (for Frøydis Rørtveit), Kystverket; Per Erik Schulze,

Detaljer

Forum møte Offshore Miljøovervåkning OLF PROOF v/tone Frost SFT, mars 2006

Forum møte Offshore Miljøovervåkning OLF PROOF v/tone Frost SFT, mars 2006 Status: Draft Forum møte Offshore Miljøovervåkning OLF PROOF v/tone Frost SFT, 29-30 mars 2006 Delprogram III PROOFNY Langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten 2 Hovedmål: - Øke

Detaljer

Svar på oppdrag om hormonforstyrrende stoffer

Svar på oppdrag om hormonforstyrrende stoffer Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 25.09.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/9777 Saksbehandler: Heidi Morka Svar på oppdrag om hormonforstyrrende

Detaljer

Vannforeningen 5.05.2014 Arne Haarr, Norsk Vann

Vannforeningen 5.05.2014 Arne Haarr, Norsk Vann Miljøgifter - Hvordan følger vi opp utfordringer og krav? Aktiviteter i regi av Norsk Vann Vannforeningen 5.05.2014 Arne Haarr, Norsk Vann 1 Stikkord Norsk Vanns verktøykasse Arbeidsgruppe kildekontroll

Detaljer

Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven. Kari Kjønigsen

Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven. Kari Kjønigsen Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven Kari Kjønigsen Bergindustrien - miljøutfordringer Felles Naturinngrep sår i landskap Forurensning støv, avrenning, støy Ulike utfordringer på avfallssiden

Detaljer