BRUK AV RISIKOANALYSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUK AV RISIKOANALYSER"

Transkript

1 TVERRETATLIG ARBEIDSGRUPPE - TRANSPORTULYKKER OG RISIKOANALYSER DOKUMENT NR. 7 Vegdirektoratet Jernbaneverket Kystverket Luftfartsverket Sjøfartsdirektoratet Politidirektoratet Revisjon 03

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING BAKGRUNN FORMÅL PROBLEMSTILLING RISIKOANALYSER JERNBANEVERKET Bruk av risikoanalyse Risikonivå og akseptkriterier LUFTFARTSVERKET Bruk av risikoanalyse Risikonivå og akseptkriterier KYSTVERKET Bruk av risikoanalyse Risikoaksept SJØFARTSDIREKTORATET Bruk av risikoanalyse Risikonivå og akseptkriterier STATENS VEGVESEN Bruk av risikoanalyse Risikonivå og akseptkriterier REFERANSER TIL RIS IKOANALYSER JERNBANE LUFTFART SJØFART VEG KONKLUSJON Revisjon 03 Side i

3 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Transportetatene har etablert en arbeidsgruppe for oppfølging av området som gjelder ulykker og risikoanalyser i Nasjonal Transportplan (NTP). Mandatet for denne gruppen er følgende: I NTP er det fastlagt en visjon om at personer ikke skal drepes eller bli livsvarig skadd i transportulykker. Gruppen vil fremme forslag til hvordan sikkerhetssamarbeid mellom etatene bør foregå gjennom konkrete forslag på følgende områder. A Utvikle en felles sikkerhetsfilosofi med konkrete delmål B Beskrive sikkerhetsorganisasjonen i etatene C Fremme forslag til opplegg for registrering og rapportering av personskadeulykker D Avklare grenseflater når det gjelder hvem rapporterer hvilke personskadeulykker E Anbefale definisjoner for skadegrader F Samordne bruken av risikoanalyser mellom etatene Følgende etater og personer er representert i dette utvalget: Vegdirektoratet Finn Harald Amundsen, leder Jernbaneverket Ove Skovdahl, Kjetil Gjønnes Luftfartsverket Johan Borchgrevink, Lars Furuseth Kystverket Bjørn Erik Krosness, Einar Eik Politidirektoratet Terje Olsen Sjøfartsdirektoratet Odd Nergård Skaug, Trygve Scheel Det Norske Veritas Stine Utgaard Musæus, sekretær 2 FORMÅL Dette notatet omhandler punkt F i mandatet bruk av risikoanalyser. Tverretatlig sikkerhetsgruppe har som en av sine arbeidsoppgaver blitt bedt om å samordne bruken av risikoanalyser i transportsektoren. For å kunne gjøre dette er det en forutsetning at hver etat fremskaffer en oversikt over de risikoanalysemetoder de bruker og hvordan disse analysen brukes. Dette notatet gir en slik oversikt inkludert en oppsummering av risikonivå og/ eller akseptkriterier for hver etat. Revisjon 03 Side 1

4 3 PROBLEMSTILLING Den sterke fokuseringen på sikkerhet i transportsektoren har ført til at en nå mer enn tidligere, også ser mot andre sektorer i næringslivet som har stor fokus på sikkerhetsarbeidet. I Norge gjelder dette først og fremst oljesektoren som vært en foregangsindustri når det gjelder målrettet og forebyggende sikkerhetstenking. Mange av de prinsipper, metoder og modeller som er utviklet her, er også etter hvert tatt i bruk innen transportsektoren. Utover de to havarikommisjonsrapportene etter Åsta og Sleipner ulykkene har to store utredninger påpekt behovet for å tenke nytt innen sikkerhetsarbeidet. Både Sårbarhetsutvalgets innstilling og Stortingsmeldingen om en ny Nasjonal Transportplan peker særlig på behovet for å basere seg mer på moderne sikkerhetstenking og vurdere driften gjennom bruk av risikoanalyser. Felles for disse utredningene er at de anbefaler at transportvirksomheten går over fra et hendelsesbasert til et risikobasert sikkerhetsstyringssystem. Med sikkerhetsstyring menes de aktiviteter av sikkerhetsmessig art vedrørende organisasjon, ansvar, prosesser og ressurser som kreves for å lede og styre en transportvirksomhet. Sikkerhetsstyring er således en organisatorisk prosess som omfatter mange skritt, fra strategiske mål til vurdering av resultat. Sikkerhetsarbeidet i de fire transportetatene har vært basert på at man etter ulykkeshendelser, og i noen tilfeller også etter andre uønskede hendelser, foretar en vurdering for å se om hendelsestypen er kjent fra tidligere. Dersom ulykken var alvorlig eller flere tilsvarende hendelser var kjent, ble det vurdert å innføre mottiltak i form av regelendringer, endringer i tekniske bestemmelser eller innførte tiltak på åstedet, eventuelt tilsvarende steder. Slikt sikkerhetsarbeid har vært drevet effektivt siden tidlig på 1970-tallet. Risikobasert sikkerhetsstyring derimot er mer proaktiv enn hendelsesbasert og innebærer at en gjennomfører risikoanalyser før en gjennomfører tiltak, endrer regler, tekniske bestemmelser, åpner nye anlegg, innfører nytt signalutstyr etc. Denne formen for sikkerhetsstyring har vokst fram innen virksomheter der det har vært spesielt dyrt eller vanskelig å gjennomføre forsøk i full skala. Uansett vil risikoanalysen kun være et hjelpemiddel til å treffe de best mulige beslutninger og den gir ikke noe helhetssyn. Utgangspunktet for etatene vil være noe forskjellig i og med at en innen vegtrafikken har et omfattende datagrunnlag, mens for eksempel luftfart og tildels også jernbanevirksomhet ikke har et tilsvarende antall når det gjelder ulykkeshendelser. Naturlig nok er utgangspunktet forskjellig, og også de metodene som er i bruk. Luftfart har nok lengst historikk, mens det synes å være et grunnlag også innen sjøfart. Jernbanevirksomhet har i de senere år arbeidet mye med utvikling av regelverk og bruk av risikoanalysemetodikk. Innen vegtransport har utvikling og bruk av risikoanalysemetoder akkurat kommet igang. Siden en innen denne transportformen har omfattende grunnlag når det gjelder ulykkeshendelser vil risikobasert sikkerhetsarbeid alltid komme i tillegg til hendelsesbasert sikkerhetsarbeid. Hensikten med dette dokumentet vil først være å presentere det risikorettede sikkerhetsarbeid som gjennomføres i etatene. Dernest vil det bli foretatt en vurdering av fellestrekk i dag og hvordan en kan lære av hverandre. Et mål for samfunnet må være at en på sikt skal kunne sammenligne resultater fra slike analyser, blant annet for å kunne vurdere hvilken transportform som er "sikrest" og for å kunne styre fremtidige bevilgninger på et målrettet vis. Revisjon 03 Side 2

5 4 RISIKOANALYSER 4.1 Jernbaneverket Bruk av risikoanalyse Jernbaneverkets metodikk for sikkerhetsstyring er analytisk basert. I dette ligger identifikasjon, gjennomføring og bruk av analyser og vurderinger som nødvendige aktiviteter for kartlegging av jernbanevirksomhetens risikopotensiale. Analyser og vurderinger danner underlag for beslutninger gjennom hele livsløpsprosessen. I sikkerhetsstyringen inngår følgende elementer: Identifisere sikkerhetsmål og definere akseptkriterier Kartlegge alle aktuelle farer Evaluere risikoen fra hver kartlagt fare Finne tiltak for å opprettholde eller forbedre sikkerheten Iverksetting av tiltak Resultatmåling, dvs. vurdering av hvorvidt tiltakene har hatt sin tiltenkte effekt. Virksomheten blir målstyrt da analysene fokuserer på hvilke tiltak som er nødvendige for å nå målene. Risikoanalysene skal dokumentere at en virksomhet eller et prosjekt tilfredsstiller de krav eller akseptkriterier som er fastsatt. Disse kriteriene er knyttet til to prinsipper: Risiko uttrykt ved dødelighet skal være lavere enn den historisk erfarte. Det kreves også at enhver endring skal bidra til at sikkerhetsnivået bedres eller opprettholdes. Enkeltfeilprinsippet. Jernbanevirksomhet skal planlegges, utformes og gjennomføres med henblikk på at enkeltfeil ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig personskade. En vel så viktig funksjon ved gjennomføring av risikoanalyser/ -vurderinger er at det innebærer en systematisk gjennomgang av risiko. Formålet er bl.a. å kartlegge de sikkerhetskritiske funksjoner, det vil si de funksjoner som ved feiling medfører et uakseptabelt nivå på sikkerheten. Jernbaneverket har nå gjennomført risikoanalyser for samtlige banestrekninger. Disse danner grunnlag for risikovurderingen i hver region. Akkumulert for alle regioner gir dette totaloversikt for det offentlige jernbanenett. Hensikten med kartleggingen er å få kjennskap til farebildet ved å beskrive de sikkerhetskritiske funksjoner og potensielle uønskede hendelser som kan føre til tap av eller skader på mennesker, miljø og materiell. De identifiserte farer evalueres og prioriteres i forhold til hva som utgjør størst risiko, sannsynligheten for at en fare resulterer i en uønsket hendelse og hvor alvorlig konsekvensen vil være hvis hendelsen skulle inntreffe. Prioriteten danner igjen grunnlag for hvilke forhold det skal utarbeides kontrolltiltak for. Dette resulterer i en Sikkerhetsoppfølgingsplan (SOP) med tilhørende tiltaksplan Risikonivå og akseptkriterier Figur 1 viser en sammenligning mellom risikonivået slik det fremkommer fra strekningsanalysene og det historisk erfarte, uttrykt som dødelighet per år. Revisjon 03 Side 3

6 Oversikt PLL fordeling 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 - Beregnet Historisk erfart Personkategori Figur 1 Beregnet og historisk erfart forventet antall døde (PLL) per år for de personkategorier JBV benytter i sitt sikkerhetsstyringsarbeid for jernbanen i Norge Risiko vil i stor grad være en funksjon av aktivitetsnivå. For transport innebærer dette at økt trafikk tilsynelatende gir en økt risiko. For å unngå dette er det vanlig å dele tallene på trafikkmengde. For personer om bord i toget, enten det er passasjerer eller personale, er det naturlig å fordele risikoen på personkilometer. Dette uttrykker den risiko den enkelte utsettes for ved å forflytte seg med tog. Når det gjelder personer som ikke er om bord i toget, blir dette annerledes. JBV har valgt å uttrykke dette per år. Dette innbefatter planovergangsulykker og personer i og langs spor. En innvending mot denne fremstillingen vil derfor kunne være at det er en begrenset gruppe som utsettes for denne risikoen. Den individuelle risiko for en person som for eksempel krysser en planovergang daglig vil være relativt høy i forhold til hva som kommer til uttrykk i en årlig PLLverdi. Historisk risiko for jernbanedrift var for perioden i gjennomsnitt 8,8 omkomne per år. Av disse utgjorde passasjerer og personale om bord 2,9. Dette tilsvarer en dødelighet på 1, per personkm. De resterende 5,9 var knyttet til planovergangsulykker, påkjørsler og andre ulykker som rammet 3.person og personale i arbeid i og ved spor. Jernbaneverkets akseptkriterier baserer seg på et overordnet krav på ikke mer enn 11 drepte per år totalt for jernbanedrift. Dette inkluderer alle persongrupper; passasjerer, personale hos trafikkutøvere (typisk NSB), egne ansatte og 3.person. 4.2 Luftfartsverket Bruk av risikoanalyse Det er i de senere år etablert et prinsipp om at alle investeringstiltak skal underkastes sikkerhetsanalyser. Dette er selvfølgelig mest påkrevet der det er snakk om tiltak direkte knyttet til trafikkavviklingen, enten i form av kommunikasjons- navigasjons- eller overvåkningshjelpemidler (såkalt CNS-anlegg), eller i/rundt baneanleggene. Revisjon 03 Side 4

7 Luftfartsverket har de senere år gjennomført to analyser av generell karakter: Svake ledd i sikkerhetskjeden og flysikkerheten ved innflyging til regionale lufthavner i Norge. Den førstnevnte er en grovanalyse av sikkerhetsrisiki for å bidra til å fokusere bedre mot spesielle innsatsområder. Den sistnevnte er strukturert som et delprosjekt av førstnevnte og tok utgangspunkt i Namsos-ulykken i Begge analyser har benyttet norsk og internasjonal ulykkesstatistikk samt ekspertpanel som grunnlag for å vektlegge risikofaktorer. De to analysene vil bli fulgt opp med mer detaljerte analyser og forslag til tiltak. Det foregår for tiden et betydelig utredningsarbeid om fremtidig overvåkings- og automatiseringsutstyr (NATCON), der det legges betydelige ressurser i sikkerhetsanalyser (safety assessments). I regi av Luftfartstilsynet gjennomføres en omfattende analyse av risiko koplet mot krav til utforming av flyplasser. Analysen, som nå er i avslutningsfasen (nov 01), viser som ventet at til dels gamle regler (krav og anbefalt praksis) fra ICAO ikke er konsistente i forhold til aksepterte risikonivåer (akseptkriterier). Resultatene vil etter all sannsynlighet medføre endringer i aktuell forskrift, og vil kunne ha stor betydning for fremtidige sikkerhetskrav knyttet til utforming av flyplasser Risikonivå og akseptkriterier I kommersiell luftfart (rute og charter) er det i perioden omkommet 159 personer på norsk territorium (land og sjø). Målt mot grovt beregnet personkm fløyet, gir dette 2.6 døde per milliard personkilometer. For helikopter er tilsvarende tall 31 døde i perioden. Det samme antall døde, 31, gjelder for småfly også. Imidlertid for helikopter og småfly er det stor usikkerhet i antall personkm, slik at dødsrate er ikke estimert for disse to grupperingene. Det understrekes at det er gjort til dels grove forenklinger i beregningene av transportarbeidet, som ikke fremgår direkte av statistikk. Militær trafikk er ikke medregnet, heller ikke ulykker med norskregistrerte luftfartøyer utenfor norsk territorium. For rute og charter blir en større ulykke meget utslagsgivende. Skulle man f.eks. velge å se bort fra Svalbard-ulykken i 1996 med 141 døde (ukrainsk fly), ville dødsraten for rute og charter falle fra 2.6 til 0.3 per milliard personkilometer. Tabell 1 Estimert risikonivå for lufttrafikk i Norge per personkm Type fartøy Antall omkomne Antall 10 9 personkm Antall omkomne/ 10 9 personkm Rute/charter (inkl. ulykke Svalbard) Rute/charter (eksl. ulykke Svalbard) Det er internasjonalt og i Norge økende anerkjennelse av det riktige i å basere tiltak på beregnet risiko (ikke bare tidligere regelverk eller enkelthendelser). Joint Aviation Authorities (JAA) har utarbeidet en oversikt over risiko som funksjon av alvorlighetsgrad og frekvens. Med utgangspunkt i denne er det vanlig i analyser å måle mot 1 fatal ulykke per flyginger ( ), eller lavere er benyttet analysen nevnt i kapitlet over av grunnlag for krav til utforming av flyplasser. Revisjon 03 Side 5

8 4.3 Kystverket Bruk av risikoanalyse Hoveddelen av den infrastrukturen og de tjenestene Kystverket yter overfor sjøtrafikken har til hensikt å bedre sikkerheten og effektiviteten for sjøtrafikken og beskytte det marine miljø. For å nå denne målsettingen er det viktig å kjenne risiko forbundet med sjøtransport i aktuelle farvann og på hvilken måte infrastruktur og tjenester virker inn på denne. Fra IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) foreligger det retningslinjer for en formell prosess for hvordan det er mulig å styre sjøtransport risiko ved hjelp av maritim infrastruktur og tjenester. I denne prosessen inngår vanlige elementer som å identifisere og vurdere risiko/farer, angi måter å styre risiko på, ta beslutning og gjennomføre tiltak. Med hensyn på å ta beslutning er det foreskrevet å vurdere nytte av alternative tiltak opp mot kostnadene av disse. Risikoanalyse med hensyn på maritim og sjøtransport sikkerhet er også vanlig brukt av industrien i forbindelse med utbygging av anlegg og installasjoner på kysten og utenskjærs. I NOU 1991:15 Miljøsikkerhet i innseilingsleder er forholdet risiko og sjøtrafikk gitt en grundig behandling. Denne utredningen er fulgt opp i Rapport om miljøsikkerhet i farledene av 26. mars Det går frem av rapportene at problematikken omkring risiko, risikoberegning og risikoaksept er et av de viktigste elementene i grunnlaget for de tiltak som bør gjennomføres for å styrke sikkerheten for ferdselen i farledene. Eksempler på risikoanalyser, eller hvor lignende metoder inngår som en del av rapport, som er utført for Kystverket de seneste årene er evaluering av farledene i Oslofjorden og om fjernlosing fra trafikksentral. Foruten dette finnes det rapporter som i sin analyse er mer begrenset til nytte-/kostvurderinger Risikoaksept I rapportene nevnt ovenfor har en forsøkt å gå inn på spørsmålet om risikoaksept. Konkret blir det foreslått at det innen sjøtransport i norske farvann, etableres en risikoaksept tilsvarende den risikoaksept som er beregnet for Grenlandsområdet. Dette tilsvarer igjen at det for planleggingsformål benyttes et akseptkriterium F = 0,06 alvorlige skipsuhell per år, eller et alvorlig skipsuhell hvert 17. år for skip som fører farlig eller forurensende last. Er risikoen innenfor et område av tilsvarende størrelse høyere enn dette akseptkriterium, bør aktiviteten vurderes begrenset, eller tiltak må vurderes iverksatt. Det synes ikke lenger å være like riktig å basere risikoaksept for norske farvann på det som i sin tid ble fastsatt for Grenlandsområdet. Heller ikke for dette området vil den opprinnelige verdien ha samme gyldighet over tid. Både trafikkmengde og typer skip/last endrer seg og det samme gjelder både hva befolkningen og næringen aksepterer av risiko. Således er det behov for en ny gjennomgang av risikoaksept med hensyn på sjøtransport på generell basis, samtidig som en inntil nye kriterier foreligger vil være nødt til å forholde seg til hva som er akseptert tidligere. Revisjon 03 Side 6

9 4.4 Sjøfartsdirektoratet Bruk av risikoanalyse For norsk skipsfart, ble de første kravene til bruk av risikoanalyse iverksatt fra 1 januar Slike krav er hittil begrenset til "roro passasjerskip" (dvs passasjerskip bl.a. for transport av kjøretøy) i innenriks rutegående trafikk. Kravene gjelder ikke hurtigbåter, men det arbeides med å utarbeide krav om risikoanalyse også for slike passasjerfartøy. Forskriftskravene pålegger rederier å utføre risikoanalyse av angjeldende fartøy i det samband fartøyet skal operere. Det er laget et eget dataprogram for slik analyse, og rederiet legger da inn relevant informasjon om de faktorer som påvirker risikonivået i vedkommende samband; bl.a: forhold vedrørende det aktuelle skipet (konstruksjon, manøvrerbarhet, navigasjonsutstyr, brannbeskyttelse, evakueringsutstyr etc) sambandets lengde og antall turer antall passasjerer, kjøretøy, farlig last forhold vedrørende farvannet og fergeleiet (med risiko for grunnstøting, etc) trafikkmessige forhold eksterne beredskapsressurser (til en viss grad) Dersom risikonivået i et gitt samband med et bestemt fartøy overstiger definerte grenseverdier, må rederiet gjennomføre tiltak som er nødvendig for å komme under grenseverdien, innen definerte tidsfrister. For de skip som omfattes av forskriften, skal det årlig sendes inn statusrapport for hver ferge og strekning, der det redegjøres for eventuelle endrede forhold Risikonivå og akseptkriterier Basert på tall fra transportøkonomisk institutt (TØI) er historisk risiko for innenlands ferger og rutebåter oppgitt til 0.6 per milliard personkm for perioden Når det gjelder akseptkriterier, så stilles det strengere krav til nye skip enn til eksisterende skip. Alle eksisterende roro passasjerskip skal nå ha gjennomført en risikoanalyse, men eventuelle tiltak for å komme under definert risikonivå, kreves ikke gjennomført før 1 januar Etter den dato er høyeste tillatte verdi for personrisiko 6 omkomne pr. milliard personkilometer. Etter 1 januar 2003 er høyeste tillatte verdi satt til 5 omkomne per milliard personkilometer. For nye passasjerskip er det ikke fastlagt et absolutt, men et relativt risikonivå: For kombinasjonen av nytt skip og aktuell strekning er høyeste tillatte risikonivå 1 omkommen per milliard personkilometer over den verdi som fremkommer ved beregning basert på de best mulige verdiene for et skip i dette samband. 4.5 Statens Vegvesen Bruk av risikoanalyse Bruken av risikoanalyser er relativt ny innen vegtransportsektoren, selv om det tidlig på 70- og 80-tallet ble gjennomført en del enklere analyser. TØI så på transport med farlig gods (klortransport) på vegnettet. Noe senere er det gjennomført risikoanalyse av transport av farlig gods i vegtunneler i Oslo-området av Technica as (nå Veritas). På slutten av nittitallet er det gjennomført mer omfattende risikoanalyser av en del tunnelprosjekter (E18 Kristiansand, Oslofjordtunnelen, etc). Revisjon 03 Side 7

10 Det er for vegsektoren ikke utviklet noen enhetlig risikoanalysemodell, selv om det ellers er etablert et meget godt datagrunnlag for å gjøre dette. Pågående arbeid Innen vegsektoren arbeides det for tiden med å utvikle risikoanalysemodeller for vegtunneler og snøras. I 1996 startet OECD et utviklingsarbeid for å etablere en analysemodell for transport av farlig gods gjennom vegtunneler. Statens vegvesen har deltatt aktivt i dette arbeidet som nå er i avslutningsfasen. Gjennom prosjektet er det blant annet utviklet en modell som beregner sannsynligheter for at ulike scenarier skal inntreffe og angir personskader i form av et visst antall drepte trafikanter i og utenfor tunnelen (QRAM). Resultatene fremkommer som fn diagram. Vegdirektoratet har kompetanse når det gjelder å bruke modellen. Det gjenstår her en del kalibreringsarbeid fordi modellen så langt synes å gi for høye verdier når det gjelder konsekvenser av 20 MW og 100 MW branner. I Norge er beregninger så langt gjennomført for Festningstunnelen, Holmestrandtunnelen og Oslofjordtunnelen. Det er planlagt å bruke modellen for alle undersjøiske vegtunnelene i landet (23). Utover dette blir modellen sannsynligvis brukt for vegtunneler med høy trafikk og for særlig lange vegtunneler. Gjennom OECD arbeidet er det også utviklet et eget beslutningsverktøy basert på beregningene. Modellen, DSM (Decision Support Modell), er i sluttfasen når det gjelder utvikling og vil være anvendbar i løpet av Gjennom Lov om brannvern er vegtunneleiere pålagt å utarbeide beredskapsplaner for alle tunneler lengre enn 500 m. Slike beredskapsplaner skal inneholde en vurdering av konsekvenser ved ulike hendelser i vegtunnelene. Så langt er det laget slike beredskapsplaner for i overkant av 75% av alle vegtunnelene med lengde over 500 m. Alle disse planene inneholder en beregning av sannsynlighet for at det skal oppstå brann, skje personskadeulykker og for havarier i tunnelene. Det er utviklet en egen modell for slike beregninger av TØI og Vegdirektoratet kalt TUSI (TUnnel SIkkerhet). Modellen er meget enkel å bruke og er utviklet i EXCEL. Et viktig skritt har også vært etablering av en norsk standard for gjennomføring av risikoanalyser i vegtunneler (NS3901). Det har vært gjennomført kurs arrangert av Veritas for å gjøre ansatte i Statens vegvesen kjent med de metoder som er angitt. Statens vegvesen arbeider også for tiden med å utvikle metoder for å gjennomføre risikoanalyser på basis av disse risikoberegningene utført ved hjelp av TUSI. Som kjent er risiko et produkt av sannsynlighet og konsekvens ved en hendelse. Så langt er det for de nye tunnelen på E18 gjennom Vestfold gjennomført en kvalitativ risikoanalyse basert på bruk av hendelsestre. For de nye vegtunnelene i Drammens-området arbeides det med å bruke kvalitative så vel som kvantitative metoder. For å kunne anvende kvantitative risikoanalyser er det nødvendig å ha et sett med akseptkriterier. NS3901 har et forslag til et slikt akseptkriterium, men dette er basert på en norsk gjennomsnittstunnel og egner seg ikke til bruk i enkeltstående tunneler. Vegdirektoratet har derfor startet et utviklingsarbeid med tanke på å få etablert et sett med kriterier som kan brukes i forbindelse med risikoanalyser i vegsektoren. Etter snøraset i Lyngen som krevde 5 menneskeliv, er det også satt i gang et arbeid for å utvikle regler for stenging av rasfarlige strekninger og for åpning av vegstrekninger. Så langt er det innsamlet opplysninger om hvor mange personer som har forulykket i ras i Norge de siste fem årene og flere rasutsatte fylker samler data om ras og forhold rundt disse. Arbeidet ventes avsluttet i Utover dette er det sannsynligvis ikke gjennomført spesielle risikoanalyser i vegsektoren. Revisjon 03 Side 8

11 I og med at Stortinget og regjeringen gjennom NTP har vedtatt en visjon om at ingen mennesker skal drepes eller skades alvorlig i transportsektoren har Statens vegvesen innført et nytt risikobegrep. Skadegradstetthet angir ikke bare antall ulykker langs en vegstrekning, men også ulykkenes alvorlighetsgrad. Dette gjøres ved å vekte ulykkene med hensyn på ulykkeskostnadene. Mens en lett personskade har vekten 1, vektes en trafikkdrept med faktoren 33. Et slikt begrep som dette kan utvikles videre og brukes i risikoanalysearbeidet. Videre arbeid Siden det ikke er noen praksis for gjennomføring av risikoanalyser i vegsektoren trengs et omfattende utviklingsarbeid, og senere kursing av ansatte for å gjøre risikoanalysene kjent i etaten. Utenom etatene arbeider Norges Forskningsråd med et utviklingsprosjekt som behandler risikoanalyser generelt. TØI og SINTEF har imidlertid i sammen søkt Norges Forskningsråd om å få etablere et prosjekt som behandler samferdselssektoren spesielt. Transportetatene bør støtte etableringen av et slikt prosjekt Risikonivå og akseptkriterier Arbeidet med risikovurderinger har ingen lang historikk innen vegtransport. Det er også vanskelig å beregne det historiske risikonivået med stor grad av nøyaktighet. Dette skyldes dels at trafikkarbeidet (dvs utkjørte transportkilometer) er beheftet med stor usikkerhet og fordi antall personer per kjøretøy er usikkert. Basert på politiregistrerte trafikkulykker hvor personer har omkommet og data fra Statens vegvesens trafikkdatabaser kan et slikt tall beregnes til 6, per personkm for vegtrafikk generelt. Tilsvarende tall for kjøring i vegtunneler er beregnet til 4, person km og for kjøring i snørasutsatt område til 3, personkm. Innen Statens vegvesen er det ikke fastlagt akseptkriterier. I forbindelse med risikoanalyser av vegtunneler er det anbefalt å bruke et gjennomsnittlig risikonivå på 3, drepte per personkm og for rassikring 3, drepte per personkm. 5 REFERANSER TIL RISIKOANALYSER Nedenfor følger en referanseliste over regelverk, retningslinjer eller modeller som refererer til bruk av risikoanalyse innenfor de respektive transportetatene. I tillegg er det listet noen eksempler på risikoanalyser utført. 5.1 Jernbane I Jernbaneverkets Sikkerhetshåndbok (1B-SI) er det nedfelt at JBV skal bruke risikoanalyser som et styringsverktøy for sitt sikkerhetsarbeid på det offentlige jernbanenettet i Norge. De har derfor gjennomført mange risikoanalyser. Alle eksisterende strekninger i Norge er analysert, eksempler er: Sørlandsbanen Bergensbanen Dovrebanen Nordlandsbanen Gjøviksbanen Vestfoldbanen Risikoanalyser benyttes også for nye planlagte strekninger, f.eks. Ny parsell Asker- Skøyen Revisjon 03 Side 9

12 Ny parsell 7.1 Vestfoldbanen Ny parsell 12.1 Vestfoldbanen Jernbaneverket utfører også endringsanalyser for tiltak de gjennomfører som kan ha betydning for sikkerheten. Dette gjelder operative, tekniske eller administrative tiltak. Disse analysene kan enten være omfattende kvantitative analyser som f.eks. Økt aksellast på Ofotbanen eller helst enklere kvalitative analyser, f.eks.: Ny hjulstøyskjerm på Sandvika Vest Entreprise 4 (SV4), Akustisk alarm, Ny trafikkutøver. Risikoanalyser benyttes også ved mer spesialutredninger, f.eks. vurdering av høy hastighet forbi stasjoner eller det pågående prosjektet Risikoanalyse av Operativ Trafikkstyring 5.2 Luftfart Eksempler på risikoanalyser utført: Svake ledd i sikkerhetskjeden Luftfartsverket Flysikkerheten ved innflyging til regionale lufthavner i Norge- Luftfartsverket Risikovurdering av innflyging og landingsforhold ved norske flyplasser. -Det Norske Veritas (DNV) Helikopter safety study 1 og 2, Sintef Analyse av harde landinger i Norge for perioden med faktaopplysninger og årsaksfaktorer, Luftfartstilsynet Diversion to Arctic Airport" (Med spesiell vekt på Longyearbyen, Svalbard) TerraMar, NAR, Airbus Industrie Analyse av flysikkerhet ved innflyging til regionale lufthavner i Norge", TerraMar, Luftfartsverket Kartlegging av svake ledd i > sikkerhetskjeden", Asplan analyse, Luftfartsverket Risk analysis in Support of Aerodrome Design Rules", AEA Technology, Luftfartstilsynet 5.3 Sjøfart Regler eller modeller: IALA Guidelines for Risk Management December 2000, Draft Risikomodell for analyse av innenriks fergetrafikk Sjøfartsdirektoratet/SINTEF. Eksempler på risikoanalyser utført: Evaluering av farledene i Oslofjorden. - DNV, Fjernlosing fra trafikksentraler. DNV Risikoanalyse av Stad skipstunnel. DNV, Stad skipstunnel : utforming av maritim infrastruktur. DNV Revisjon 03 Side 10

13 5.4 Veg Regler / modeller: Veiledning til NS3901 Risikoanalyser av brann i Vegtunneler NBR, Norsk Byggstandardiseringsråd, Januar Retningslinjer for saksbehandling ved brannsikring av vegtunneler Samferdelsdepartementet og Kommunal- og Regionaldepartementet, juli2000 OECD ERS2 Utvikling av risikoanalysemodell for transport av farlig gods i vegtunneler Nedenfor er det listet opp noen risikoanalyser utført for vegsektoren: Risikoanalyse av transporten av bensin og propan i Oslo - Technica Risikoanalyse av Lysakerlokket. - DNV Risikoanalyse Oslofjordtunnelen. - DNV Stokkøybrua risikoanalyse.- DNV Sundøybrua : risikovurdering av skipskollisjoner. DNV Risikoanalyse av Bjørvikatunnelen. - DNV Risikoanalyse for E18 gjennom Kristiansand. -DNV 6 KONKLUSJON Denne gjennomgangen viser at transportetatene benytter risikoanalyser i varierende grad som beslutningsstøtte for deres sikkerhetsarbeid. Jernbaneverket har innarbeidet risikoanalyser som en integrert del av sikkerhetsstyringen sin og de andre etatene har i økende grad benyttet risikoanalyser innenfor enkelte området av sine aktiviteter. Det har ført til at det er utarbeidet akseptkriterier for noen av disse områdene. En oppsummering av eksisterende risikonivå og anbefalte akseptkriterier er presentert i tabell 2. Tabell 2 Etat Jernbaneverket Gruppering Forventet antall døde Historisk nivå 1) Akseptkriterium Enhet Passasjerer per år 3) per milliard personkm 3.person 5.9 per år Luftfartsverket Rute/ charter per flygning per milliard personkm Sjøfart ferge og rutetrafikk 0.6 4) 5) per milliard personkm Ro-ro skip, nye - 5 per milliard personkm Ro-ro skip, eksisterende - 6 per milliard personkm Vegtransport Total trafikk per milliard personkm Tunneler ) per milliard personkm Rasfarlige o mråder ) per milliard personkm 1) Historisk nivå refererer til perioden , hvis ikke annet er oppgitt. 2) Anbefalte verdier. 3) Gjelder alle persongrupper; passasjer, personale ombord, ansatte og 3. person 4) Gjelder tidsperioden ) For nye passasjerskip er det ikke fastlagt et absolutt, men et relativt risikonivå: For kombinasjonen av nytt skip og aktuell strekning er høyeste tillatte risikonivå 1 omkommen per milliard personkilometer over den verdi som fremkommer ved beregning basert på de best mulige verdiene for et skip i dette samband. Revisjon 03 Side 11

14 Denne tverretatlige sikkerhetsgruppen har ikke samordnet bruken av risikoanalyser, men henviser til pågående arbeid innenfor et planutvalg som skal etablere et forskningsprogram for transportsikkerhet og risikoanalyser. Dette planutvalget skal ha klar en innstilling til 1. mars 2002 til Norsk Forskningsråd. Arbeidet er kalt Transportsikkerhet og risiko. - o0o - Revisjon 03 Side 12

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Stian With Bjørnstad

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene. SINTEF Teknologi og samfunn. Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen. SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT

Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene. SINTEF Teknologi og samfunn. Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen. SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT SINTEF A7273 - Åpen RAPPORT Vegtransport oppfatninger av risiko de siste 50 årene Trine Marie Stene og Tonje Osmundsen SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk September 2008 ii

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften

Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften Rapport Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften MENON-PUBLIKASJON NR. 37/2014 Desember 2014 av Christian Svane Mellbye, Sveinung Fjose og Marcus Gjems Theie Innhold 1. Konklusjon og oppsummering...

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen På bakgrunn av forventede nye krav i regnskapsloven Magnus Dons Brøndbo Masteroppgave i økonomi og administrasjon -studieretning

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1)

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Dovre International AS Dovre International AS Transportøkonomisk institutt Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Unntatt offentlighet,

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 DECRIS Risikoanalyse av kritisk infrastruktur: Komplett risikoanalyse og gjennomføring av detaljanalyse FORFATTERE Per Hokstad, Jørn Vatn,

Detaljer

Endringer i byggekvalitet

Endringer i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Anna Næss Rolstad, Jacob Mehus, Vidar Stenstad og Viggo Nordvik Endringer i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Rapport fra fase 1

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer