Prosjekt Siljan sentrum. Versjon april 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Siljan sentrum. Versjon 1.3. 24. april 2012"

Transkript

1 Prosjekt Siljan sentrum Versjon april 2012

2 Innhold 1 Mål og rammer Bakgrunn for prosjektet Prosjektmål Rammer Tid Budsjett for Sentrumsprosjektet skal fokusere på følgende arealer: Omfang Organisering Beslutningspunkter og oppfølgning Statusmøter Beslutningspunkter Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer Risikoevaluering Gjennomføring Hovedaktiviteter Milepælplan

3 1 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn for prosjektet Siljan kommune mangler et tydelig sentrum med tilbud man forventer i et sentrumsområde. Et sentrum slik vi mener det må være er et fellesområde som tilhører alle, et sted som har et godt tilbud av private og offentlige tjenester, et sted med varehandel og møteplasser og et sted hvor innbyggerne kan samles til felles arrangement i ulike anledninger. På mange måter er sentrum i kommunen også et viktig symbol ettersom kommunenavnet ofte blir assosiert med sentrum. Dermed blir kommunens omdømme i mange sammenhenger målt etter kvalitetene ved sentrum. Har man et sentrum med et mangfold av tjenester med høy kvalitet, gode boliger, interessant varehandel og flotte møteplasser, da har man et sentrum med godt omdømme og et sted man er stolt av. Sentrumsområdet i Siljan i 2012 oppfattes ikke som et sentrum med de kvaliteter et slikt område bør ha. Det private tjenestetilbudet forvitrer sakte, men sikkert. Offentlige tjenester er under kontinuerlig endring, og nye oppgaver og tjenester kommer til i takt med skiftende krav og bestemmelser. Innbyggertallet i Siljan er i noen tilfeller for lite til å opprettholde og bemanne tjenestesteder lokalt. I tillegg er avstanden til Skien kort og samarbeidet mellom Siljan og de andre Grenlandskommunene utvikles i et stadig raskere tempo. Siljan har nå en rekke felles kontorer med Skien og Porsgrunn, og flere kommer. Samarbeid om felles tjenester med de andre Grenlandskommunene har ikke ført til at det har blitt flere tjenestesteder lokalisert til Siljan. ¾ deler av Siljans befolkning jobber i byområdet i Grenland og benytter seg også av tjenestetilbudet der. De fleste gjør sine daglige innkjøp og bruker underholdnings- og servicetilbudet som er i byen. Nærheten til byområdet er både en fordel og en ulempe for Siljan. Hvis utviklingen fortsetter med nedleggelse av det private og offentlige tjenestetilbudet lokalt i Siljan er veien til kommunesammenslåing kort. Kanskje vil kommunesammenslåing komme uansett, men argumentene for å slå Siljan sammen med Skien vil komme raskere og være flere med et marginalt, lokalt tjenestetilbud. Dersom det i fremtiden blir en storkommune i Grenland er det kanskje enda viktigere å opprettholde et lokalsenter i Siljan. En viktig faktor for å opprettholde og utvikle et tjenestetilbud lokalt i Siljan er at innbyggertallet øker. Med nærheten til et større arbeidsmarked i Grenlandsområdet vil det være muligheter for dette, men da må det etableres attraktive boliger og boområder. Trenden i samfunnet er entydig, mange flere vil ha leiligheter, helst med sentral beliggenhet med gangavstad til kollektivtrafikk og annet tjenestetilbud. Skal Siljan ha en mulighet for optimal vekst i innbyggertallet må det legges til rette for bygging av leiligheter sentralt i bygda samtidig som man øker tilbudet av andre boligformer omkring og skaper grunnlag for utvikling av et attraktivt kollektivtilbud. Prosjektet Med hjerte mi(d)t i Siljan er et hovedprosjekt med flere delprosjekt som etter planen vil pågå i en femårs periode. Prosjektet skal i første rekke fokusere på hva som er mulig å få til i sentrumsområdet, hvilke grep man må gjøre for å snu trenden fra avvikling til utvikling, og utrede hvordan man kan bruke de kvaliteter dette området har for å gjøre det attraktivt og spennende. Prosjektet skal ha som mål å øke omfanget av og kvaliteten på tjenestetilbudet, skape gode møteplasser og tilrettelegge for mer boligbygging. Formålet er å bevare og styrke lokalsamfunnet, utvikle Siljan til et godt sted å bo og et sted å være stolt av. 3

4 1.2 Prosjektmål Formål: Bevare og styrke lokalsamfunnet, utvikle Siljan sentrum til en naturlig samlingsplass for hele kommunen og et sted å være stolt av. Mål: Økt tilbud av private- og offentlige tjenester Skape ny og forbedre eksisterende virksomhet gjennom samlokalisering i bygg Skape gode møteplasser for folk i ulike aldre og livssituasjoner Tilrettelegge for attraktive boliger. 1.3 Rammer Tid Hovedprosjektet har en tidsramme på inntil fem år. Det legges opp til årlig gjennomgang av prosjektets mål Budsjett for 2012 Økonomiske rammer i forhold til kommunens bevilgninger til prosjektet fremkommer gjennom økonomiplan og årsbudsjett. I 2012 er det avsatt kr ,- til prosjektet. Prosjektet vil søke eksterne midler der det er relevant etter hvert som ulike aktiviteter gjennomføres. K 4

5 1.3.3 Sentrumsprosjektet skal fokusere på følgende arealer: Det indre området blått, betegnes som kjerneområde og er det arealet man nå skal fokusere på. Det gule arealet på utsiden vil være et viktig randområde for videre planlegging. Selv om disse arealene omfatter en del dyrka mark betyr ikke det at det nødvendigvis legges opp til en utbygging på disse. Det gule området antyder videre utviklingsretninger for boliger. Sentrumsområdet defineres å være innenfor det blå arealet. 5

6 2 Omfang Hovedaktiviteter: Utvidelse av sykehjemmet Utredning av barnehage Eliminering av luktproblem fra renseanlegg Lokalisering av folkebibliotek Kultur (park, lekeplasser, møteplasser mv) Nærings- og boenheter Utvikling og lokalisering av nytt sentrumsbygg Utrede nye plasser for bofellsskap 6

7 3 Organisering Styringsgruppe: Kommunestyret Prosjektgruppe : Ordfører Gunn Berit Rygg Holmelid Varaordfører Jan Olav Hagen Brynjar Rismyhr Jan Sæthre (Prosjektansvarlig, PA) Kjell G Borgeraas, Teknisk sjef Prosjektleder: Rune Sølland (prosjektleder, PL) Referansegruppe: Lederteam 7

8 4 Beslutningspunkter og oppfølgning 4.1 Statusmøter Det rapproteres til styringsgruppa på viktige milepæler Dersom det oppstår vesentlige avvik fra prosjektplan forelegges dette styringsgruppa. Møteplan prosjektgruppe 2012: Mars 13 Mars 29. kl 13:00 April 23. kl 13: Mai 11kl 12:00-15:00 Juni 12. juni kl 12: August 28 kl 12:30 15:00 September 19 kl 12:30 15:00 Oktober 25 kl 12:30 15:00 November 22 kl 12::30 15:00 Desember Avventes Det kan i tillegg være behov for befaringer og eller samlinger som avtales fortløpende og som kan komme i tillegg. 8

9 4.2 Beslutningspunkter Pr. nå ses følgende spørsmål som viktig å ha avklart (prioritert rekkefølge): 1 Godkjenning av disposisjonsplan for sentrum som grunnlag for reguleringsplan 2 Arealavklaring 3 Avklart hvordan utvidelsen av sykehjemmet skal skje 4 Bygging av nytt sentrumsbygg eller ikke, hvilke funksjoner skal sentrumsbygget ha. 5 Bygging av ny barnehage skal den være i sentrum? 6 Hva gjøres med Øverbøstua og de tjenester som i dag skjer der. 7 Avklart luktproblematikk rundt renseanlegget 8 Avklare nye plasser i bofellesskap 9

10 5 Risikoanalyse 5.1 Kritiske suksessfaktorer Kritiske suksessfaktorer omhandler de viktigste forhold man må ha på plass for å oppnå de ønskede resultater. Alle de sentrale arbeidsoppgavene i prosjektet er av betydning for prosjektets resultater. Det kritiske er det man må prioritere først 1 Prioritering av tid til prosjektet ettersom alle involverte også har oppgaver med drift. 2 For lite midler til finansiering av delutredninger som ikke kan gjøres i egen regi 3 Vanskelig å komme frem til hvilke funksjoner et sentrumsbygg skal ha, kostnader og finansieringsmuligheter 4 Oppnå vedtak om hvordan sentrum kan bygges ut, hvilke arealer som skal brukes 5 Kommunen eier svært lite av grunn i det aktuelle sentrumsområde. Interessekonflikter med grunneiere kan gjøre gjennomføring vanskelig. 6 Arealene i seg selv begrenser dyrka mark, flom, freda kulturminner, støy, lukt mv. 7 Lite lokalt næringsliv, kan være vanskelig å få lokalt engasjement. 8 Vanskelig å få finansiert opp barnehage 9 Kostnadsnivået for prosjektet som helhet 10 Politisk prioritering 11 Statlige hindringer i arealbruk 12 Vanskelig å finne samarbeidspartner 13 Utviklingskompetanse 10

11 5.2 Risikoevaluering Skalaen er fra 1-5 hvor 1 betyr lite sannsynlig/liten konsekvens. De trusler som får høyest sum må ha ekstra fokus og kan benevnes som kritiske suksessfaktore. Trusler for prosjektet Sannsynlighet Konsekvens Kritiske suksessfaktor For lite midler til finansiering av delutredninger som ikke kan gjøres i egen regi Vanskelig å komme frem til hvilke funksjoner et sentrumsbygg skal ha, kostnader og finansieringsmuligheter Oppnå vedtak om hvordan sentrum kan bygges ut, hvilke arealer som skal brukes Kommunen eier svært lite av grunn i det aktuelle sentrumsområde. Interessekonflikter med grunneiere kan gjøre gjennomføring vanskelig. Arealene i seg selv begrenser dyrka mark, flom, freda kulturminner, støy, lukt mv. Lite lokalt næringsliv, kan være vanskelig å få lokalt engasjement. Vanskelig å få finansiert opp barnehage Kostnadsnivået for prosjektet som helhet Statlige hindringer i arealbruk Vanskelig å finne samarbeidspartnere Utviklingskompetanse Aktuelle delutredninger er: - Arealanalyse/disposisjonsplan: Skisser for alternative lokaliseringer av sentrumsbygg. Konsekvensene av valgte lokaliseringer må fremgå. I forhold til dette må plassering av boliger og annen utnytting av sentrumsarealene for trafikk, kollektivtransport, lekearealer, forretninger etc være med. - Utarbeiding av romprogram i sentrumsbygg 11

12 6 Gjennomføring 6.1 Hovedaktiviteter Hovedaktiviteter Hensikt Viktige oppgaver Informasjon Interessentanalyse Gi innbyggere og alle involverte muligheter til å følge med i prosjektet og påvirke hvordan prosjektet tar form Viktig at alle får en eiendomsfølelse til det som skjer gjennom mulighet for aktiv deltagelse Avklare hvem som er interessenter i prosjektet Sosiale medier vurderes Kommunens nettsider Info i kommunenytt Tilbakemelding etter sentrumsuka Skaffe redaksjonell omtale i ulike medier Eksterne foredrag temakvelder for prosjekt- og styringsgruppa Lage en individuell plan for oppfølgning av interessenter med stor makt, interesse og legitimitet. Arealanalyse / Disposisjonsplan Øverbøstua Lage oversikt over arealer med særskilte problemstillinger og utrede ulike arealers potensial. Hva gjør kommunen med denne eiendommen? Ideskisser for plassering av sentrumsbygg, leiligheter med mer. (bruke innspill fra planuka for forslag til attraksjoner) Tilstandsvurdering Funksjonsbeskrivelse i forhold til dagens bruk Takst Finansieringsmuligheter Sykehjemmet Finansieringsmuligheter Omfang av utbygging, hvordan bygger man inn i eksisterende bygg, konsekvenser for uteområdene Barnehage i sentrum Avklare om den i det hele tatt kan/bør ligge i sentrum. Konsekvenser av plassering Finansieringsmuligheter Mølletomta Bofellsskap Lokalisering 12

13 6.2 Milepælplan Milepælplan for 2013 og fremover er vanskelig å sette. Milepælplan tas til revisjon sammen med prosjektplan i styringsgruppa i desember og juni i forbindelse med behandling av hhv årsbudsjett og økonmiplan. Det som gjør det spesielt vanskelig å sette en milepælplan er at vi planlegger bygging/aktivitet på arealer kommunen ikke eier. Dersom vi får problemer med tilgang på grunn, kan det oppstå lange tidsavvik som vil påvirke fremdriften. Arealspørsmål anses å være svært viktig for fremdriften. Det kan også oppstå vanskelige, uforutsette dilemma ved plassering av sentrumsbygg. Muligheter for tilskudd og annen ekstern finansieringen av et sentrumsbygg vil også være et vesentlig spørsmål med høy usikkerhet. Hvilke funksjoner et sentrumsbygg får vil være avgjørende for hvilke offentlige tilskuddordninger som finnes. Når det gjelder reguleringsplan for sentrum er det et arbeid som vil ta tid. Det er viktig at vi jobber parallelt med mange oppgaver, og selv om reguleringsplan er viktig må ikke denne bremse fremdriften med andre oppgaver Desember Milepæler Utredet to til tre alternative lokaliseringer av sentrumsbygg Avklart sentrumsbyggets funksjoner og romprogram Sentrumsbygget er kostnadsberegnet Reguleringsplan for sentrum er varslet Behovet for ny barnehage i Siljan og konsekvensene av å legge denne i sentrum er avklart 2013 Juni Milepæl Disposisjonsplan foreligger Desember Milepæl 13

14 2014 Milepæl Reguleringsplan er vedtatt Tegninger for ny sykehjemsutvidelse er vedtatt Andbudsdok sykehjem sendt ut Signert kontrakt med entreprenør for utb sykehj Sykehjemsutb er startet opp 2015 Milepæl Sykehjemsutb ygging er startet opp 15

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026

Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026 Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026 Foto: Andebu kommune Foto: Thorleif Haugo Foto: Andebu kommune ANDEBU KOMMUNE INNHOLD 1 INNLEDNING: BAKGRUNN- PREMISSER OG FØRINGER... 3 2 VISJON OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer