JUS FOR LOKALSAMFUNNS PROSJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JUS FOR LOKALSAMFUNNS PROSJEKT"

Transkript

1 JUS FOR LOKALSAMFUNNS PROSJEKT 1

2 Denne foldaren tek sikte på ein gjennomgang av ymse juridiske forhold knytt til ulike lokalsamfunnsprosjekt, alt frå organisering til reglar ein må halda seg til ved førebuing til og gjennomføring av ulike prosjekt. Ulike organisasjonsformar Ved organisering av eit prosjekt er det ofte naturleg at det vert etablert ei eiga juridisk eining som skal stå bak prosjektet. Oppretting av ei juridisk eining har mange føremon. For det fyrste får ein høve til å registrera seg med eit organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene (www.brreg.no). Vidare er organiseringa ei viktig avklaring av ansvarsforhold utad mot aktuelle kreditorar og brukarar og internt mellom deltakarane. Ei ny juridisk eining kan etablerast både frå grunnen og i samarbeid mellom fleire allereie eksisterande lag og organisasjonar. Her vert gjort ein kort gjennomgang av aktuelle organisasjonsformar og forhold ved desse. FOREINING Ei foreining er ei sjølveigande samanslutning som skal fremja eitt eller fleire bestemte føremål av sosial, humanitær eller liknande art. Det er ikkje etablert eiga lovgjeving om foreiningar i Noreg. Styring av foreiningar vert utøvd av medlemane i samsvar med foreininga sine vedtekter. For registrering i Enhetsregisteret til Brønnøysundregistrene er det eit krav at medlemskap gjev opphav til rettar og plikter. Ansvaret for den einskilde deltakaren i ei foreining er avgrensa til eigen innsats, og medlemane heftar ikkje for gjeld. Samstundes har ein ikkje krav på utdeling av overskot. Sjølv om foreiningar ikkje er lovregulerte kan anna relevant lovverk likevel spela inn. Dersom foreininga har eit økonomisk føremål kan ein vera underlagd samvirkelova. Ved omdanning eller oppheving av ei foreining vil stif- 2

3 telsesloven gjelda for m.a. disponering av attverande kapital, jf. stiftelsesloven 55. STIFTINGAR Stiftingar er regulert ved lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven). Ei stifting er definert som «en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art», jf. stiftelsesloven 2. Det er gjort eit skilje mellom alminnelege og næringsdrivande stiftingar. Etter stiftelsesloven 4 er næringsdrivande stiftingar definert som stiftingar som har som føremål å driva eller som driv næringsverksemd sjølv og stiftingar som har bestemmande innverknad over næringsverksemd utanfor stiftinga. Oppretting av nye stiftingar skal meldast til Stiftelsesregisteret innan tre månader etter opprettinga. Det skal utarbeidast eit stiftingsdokument og eigne vedtekter. Stiftelsesloven inneheld eigne reglar om dette, jf. 9 og 10. Alminnelege stiftingar skal ved opprettinga ha ein grunnkapital på minimum kr ,-. For næringsdrivande stiftingar er krav kr ,- i bunden eigenkapital. Stiftelsestilsynet fører tilsyn med stiftingar, m.a. tilsyn og kontroll med at 3

4 forvaltinga av stiftingane skjer i samsvar med stiftinga sine vedtekter og stiftelsesloven. Det er strenge reglar ved omdanning av stiftingar, slik at t.d. endring av føremålet til ei stifting må godkjennast at Stiftelsestilsynet. Stiftingar er sjølveigande. Styremedlemer, dagleg leiar revisor m. fl. kan verta erstatningsansvarlege for tap som er påført stiftinga, dersom dette er gjort forsettelege eller aktlaust under utføring av oppgåver for stiftinga. AKSJESELSKAP (AS) Aksjeselskap er regulert ved lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven). Deltakarane i eit aksjeselskap har ikkje personleg ansvar for selskapet sine forpliktingar. Risikoen er i utgangspunktet tapet av den aksjekapitalen ein som eigar har skote inn i selskapet. Ved oppretting av aksjeselskap stiller aksjeloven minstekrav til innhaldet i stiftingsdokument og vedtekter, jf. aksjeloven 2-1 til 2-3. Aksjeselskap skal ha ein aksjekapital på stiftingstidspunktet på minimum kr ,-, jf. aksjeloven 3-1. Det er elles krav om at aksjekapitalen skal vera forsvarleg ut frå risikoen ved og omfanget av verksemda i selskapet, jf. aksjeloven 3-4. Dersom ikkje anna er bestemt i vedtekter eller i avtale mellom aksjeeigarane er aksjar fritt omsettelege. 4

5 Aksjeselskap vert styrt av generalforsamlinga som det øvste organ. Her har eigarar stemmerett med ei stemme per aksje, dersom anna ikkje er bestemt i vedtektene. Generalforsamlinga skal velja eit styre. Det er styret som representerer selskapet utad og som har prokura. Dersom aksjeselskapet har aksjekapital på meir enn kr ,- skal selskapet også ha ein dagleg leiar. Aksjeselskap kan dela ut utbyte etter nærare reglar i aksjeloven kap. 8. Styremedlemer, dagleg leiar, aksjeeigar m.a. kan verta personleg ansvarleg for skade ein forsetteleg eller aktlaust har valda. For styremedlemer og dagleg leiar m.a. er det også aktuelt med straffeansvar for forsettelege eller aktlause brot på reglar i aksjeloven. SAMVIRKEFORETAK (SA) Samvirkeforetak er ei samanslutning av fleire fysiske eller juridiske personar. Hovudføremålet skal vera å fremja dei økonomiske interessene til medlemane gjennom deira deltaking i verksemda som avtakarar, leverandørar eller på annan liknande måte. Avkastinga skal anten bli ståande i verksemda eller bli fordelt mellom medlemane på grunnlag av deira andel i omsetninga med samanslutninga, og ingen av medlemane skal ha personleg ansvar for skyldnadane til samanslutninga. Samvirkeforetak er regulert av lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova). 5

6 VAL AV ORGANISASJONSFORM Kva organisasjonsform som passar best er avhengig av kva aktivitet organisasjonen skal driva (ideell eller kommersiell), kva deltakarar som inngår i organiseringa (fysiske eller juridiske personar, eller båe delar) og omfanget og varigheita av aktivitetar som skal drivast av organisasjonen. Det viktigaste er at ein vel ei organisasjonsform som gjev den fleksibiliteten ein treng, og som ikkje er meir administrativt tungrodd en enn naudsynt. ANDRE RISIKO- OG ANSVARSFORHOLD VED OPPSTART Valet av organisasjonsform vil i utgangspunktet definera deltakarane sitt potensielle ansvar utad mot kreditorar. For dei interne forholda bør ein uavhengig av organisasjonsform fastsetja reglar om intern ansvarsdeling mellom deltakarar på førehand. Dette vil seia etter kva brøk ein skal ta underskotsansvar internt. Det same gjeld fordeling av attverande midlar ved evt. opphøyr. Her er det viktig å vera klare på kva fordelingsmekanismar som vil gjelda. Samstundes bør ein, i alle fall for større prosjekt, fastsetja etiske reglar for m.a. betaling av deltakarar. Etiske reglar bør også omfatta forholdet til leverandørar m.m. Ein bør ha klåre reglar for kven som kan forplikta prosjektet utad. Samstundes bør ein ha reglar for korleis rettar til evt. «spin-off» skal fordelast. 6

7 Tryggleik ved arrangement Dersom lokalsamfunnsprosjektet inneber at ein skal gjennomføra eit eller fleire arrangement, eller ein elles skal ha aktivitetar som er retta mot eit publikum, er ein nøydd til å gjera risikovurderingar og tryggleiksplanlegging. Stundom vil det også vera krav til melding eller søknad om løyve til politi, kommune eller andre myndigheiter. DSB har i samarbeid med Politidirektoratet, Mattilsynet, Helsetilsynet, Arbeidstilsynet, Statens bygningstekniske etat, Statens vegvesen, Vegdirektoratet og Norsk Rockforbund gitt ut rettleiaren «Veileder for sikkerhet ved store arrangementer». 1 Rettleiaren gjev ei grundig innføring frå A til Å når det gjeld tryggleiksarbeidet, og det vert vist til denne for nærare informasjon. Her vil me gjera ei kort oppsummering av viktige reglar kring tryggleiksarbeidet. MELDINGAR OG SØKNADER Melding til politiet Etter lov 4. august 1985 nr. 53 om politiet (politiloven) 11 skal ein gje melding om til politiet i «god tid» før eit arrangement på offentleg stad finn plass. Kravet til «god tid» må vurderast konkret alt etter storleiken på og innrettinga av det aktuelle arrangementet. Meldinga skal gjevast skriftleg og skal innehalda opplysningar om føremålet med arrangementet, omfanget, ansvarleg arrangør, tidspunkt, avviklingsstad og dei ordenstiltaka arrangøren vil setja i verk. I tillegg til den generelle meldeplikta etter politiloven 11 opnar politiloven 14 for at det i lokale politivedtekter vert innført utvida meldeplikt eller krav om søknad for ymse arrangement. Etter denne kan det såleis vera aktuelt med meldeplikt for ålment tilgjengelege arrangement, sjølv om dei ikkje går føre på offentleg stad. Vidare kan det for arrangement som har eit omfang som openbert vil medføra trong for betydelege ferdselsreguleringar eller vakthold innførast krav om søknad i staden for melding. Informasjon om evt. lokale vedtekter får ein ved å ta kontakt med lokalt politi eller den aktuelle kommunen. 1 «Veileder for sikkerhet ved store arrangementer» er tilgjengeleg i PDF-format her: 7

8 Kommunale løyver Kommunen som grunneigar Som grunneigar på offentlege stader vil ein ofte måtte søka kommunen om lov til å driva arrangement. Kva kommunen tillèt kor er opp til den einskilde kommunen å avgjera. Ymse kommunar har utarbeidd retningslinjer for arrangementsavvikling på kommunal grunn. Informasjon om evt. retningslinjer og kva søknadar som evt. er naudsynte dette får ein hjå den aktuelle kommunen. Skjenkebevilling Etter lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) 1-4a skal sal og skjenking av alkoholhaldig drikk berre skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Alkoholhaldig drikk er definert som drikk som inneheld meir enn 2,5 volumprosent alkohol. Det er kommunen ved kommunestyret som avgjer søknad om bevilling etter alkoholloven, jf. alkoholloven 1-7. Kommunen innhentar uttalar frå sosialtenesta og politiet før ein bevillingssøknad vert avgjort. Skjenkebevilling vert gitt for ein maksimal periode for 4 år, men ein kan også søkja bevilling for ein avgrensa del av året eller for eit enkelt arrangement (ambulerande skjenkebevilling), jf. alkoholloven

9 Serveringsbevilling Etter lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 3 må den som ynskjer om driva serveringsstad i næring søkja serveringsbevilling hjå kommunen. Serveringsstad som vert driven av lag, foreining e.l. der føremålet med serveringa utelukkande er å skaffa inntekter til drifta av laget, foreininga o.l. er unnateke frå bevillingskravet, jf. serveringsloven 2 andre avsnitt bokstav g. Servering som ikkje skjer i næring er også unnateke frå lova, jf. 2 andre avsnitt bokstav a. Brann- og eksplosjonsvern Etter lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 7 pliktar ein å senda melding til lokal tilsynsmyndigheit i god tid ved store arrangement, utstillingar, førestillingar, møte og andre tilstellingar i byggverk eller på område som normalt ikkje vert nytta til den aktuelle typen arrangement. Kommunen kan krevja dei opplysningar som er naudsynte for å vurdera faren for brann og fastsetja naudsynte brannsikringstiltak og avgrensingar. Kommunen kan fastsetja dei krav til ansvarshavande arrangør som ein finn naudsynte. Helsetenester Kommunane har plikt til å organisera sine helse- og omsorgstenester på ein måte som sikrar alle som ferdast i kommunen tilgang til hjelp ved behov. Dersom ein skal stå som arrangør av eit arrangement som vil føra til stor tilstrømming av menneske, må ein informera kommunen om dette i god tid slik at kommunen kan vurdera om normal helseberedskap er tilstrekkeleg, eller om ekstraordinære tiltak må setjast i verk. Arrangøren bør også i samråd med lokal helseteneste gjera vurderingar av i kva grad arrangøren sjølv bør stilla med helsepersonell. ANDRE MYNDIGHEITER Tryggleik ved forbrukartenester Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) pålegg den som tilbyr forbrukartenester ei aktsemdsplikt og plikt til å treffa rimelege tiltak for å førebygga at forbrukartenesta medfører helseskader. 9

10 Forbrukartenester er etter lova definert som «tjenester som tilbys fysiske personer hovedsakelig utenfor næringsvirksomhet». Dette inneber at arrangement som fjellturar, mosjonsløp, hesteriding, rafting m.m. fell inn under definisjonen. Arrangøren har plikt på seg til å syta for at forbrukartenestene ein tilbyr er sikre. Med sikre forbrukartenester vert meint tenester som med utgangspunkt i normale vilkår for gjennomføring eller vilkår for gjennomføring som med rimelegheit kan forventast ikkje medfører ein uakseptabel risiko for helseskade som ikkje er i samsvar med høgt vernenivå for menneske si helse og sin tryggleik. Den som står som arrangør pliktar vidare å skaffa seg den kompetansen som er naudsynt for å vurdera risiko, og skal syta for at risikoar vert tydeleg kommuniserte til deltakarar. DSB har utarbeidd ei eigen rettleiar for risikoanalyse for risikofylte forbrukartenester. 2 Arbeidsmiljø Lokalsamfunnsprosjekt som sysselset arbeidstakarar er underlagt lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), og vert definert som arbeidsgjevar etter loven. Arbeidsgjevarar har plikt til å sørgja for at føresegnene gitt i arbeidsmiljøloven vert overhaldne. Dette inneber m.a. plikt til å driva systematisk helse-, miljø-, og tryggleiksarbeid. Nærare krav til dette arbeidet går fram av forskrift 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Arbeidstilsynet har tilsynsmyndigheit etter arbeidsmiljøloven med tilhøyrande forskrifter. Dersom ein er usikker på om og evt. i kva utstrekning arbeidsmiljølovgjevinga vil gjelda kan ein ta kontakt med Arbeidstilsynet. Mattryggleik Dersom ein skal produsera eller omsetja mat vil lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) som utgangspunkt gjelda, jf. matloven 2. Alt etter i kva grad ein driv produksjon eller omsetjing av næringsmiddel, og kva typar næringsmiddel det er tale om kan det verta aktuelt med krav om etablering av internkontroll for oppfylling av næringsmiddellovgjev- 2 DSB, «Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester», Rettleiaren er tilgjengeleg her: dsb.no/global/publikasjoner/2007/tema/temaveiledningrisikoanalyse.pdf 10

11 inga, jf. forskrift 15. desember 1994 nr om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. For meir informasjon om forhold kring mattryggleik og kva krav som er aktuelle vert det anbefalt å ta kontakt med Mattilsynet. Mattilsynet er tilsynsmyndigheit etter matloven. Trafikktryggleik Ved mange typar arrangement vil det vera naudsynt å gjera tiltak i forhold til trafikktryggleik. Dette gjeld både dersom ein skal nytte veg for å gjennomføra arrangement og der ein har stor tilstrømming av folk som krev regulering av omkøyring og parkering. I tillegg vil det stundom vera aktuelt med dispensasjon for spesialtransport der ein må nytta mindre vegar til å frakta naudsynt utstyr for gjennomføring av arrangement. Statens vegvesen er vegadministrasjon for riks- og fylkesvegar. Kommunane har ansvaret for kommunale vegar. For større arrangement vert det anbefalt å ta kontakt med aktuell vegadministrasjon i god tid for å få på plass naudsynte dispensasjonar, mellombelse skiltplanar for omkøyring og parkering m.m. MELLOMBELSE KONSTRUKSJONAR Scenar, tribunar og serveringstelt m.m. vil ofte vera definert som mellombelse konstruksjonar. For oppføring av slike konstruksjonar vil arrangøren vera definert som byggh- 11

12 erre etter forskrift 3. august 2009 nr om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften). Byggherreansvaret inneber ansvar for koordinering under planlegging, oppog nedrigging, inkludert ansvar for andre aktørar sitt arbeid på arrangementsområdet. Det er byggherren som er ansvarleg for at dei som arbeidar med opp- og nedrigging følgjer dei tryggleiksføresegnar som gjeld for det aktuelle arbeidet. Ansvar og risiko mot tredjepartar Eit lokalsamfunnsprosjekt inneber gjerne at det skal trykkast plakat- og informasjonsmateriell, utformast nettsider m.m. I slike tilfelle vil det ved gjenbruk av andre sitt materiell vera viktig å avklara om bruken er avgrensa av immaterielle rettar. Dette vil seia patent, varemerke, designrettar og opphavsrett til åndsverk. Særleg aktuelt kan det verta med designrettar og opphavsrett. Designrettar må vera registrerte for å ha rettsvern. Opphavsrett oppstår automatisk. Om noko har patent-, varemerke- eller designvern vil ein kunna finna ut av ved å kontakta Patentstyret

13 Opphavsrett er regulert av lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Lov om offentlege innkjøp Etter lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA) er offentlegrettslege organ omfatta av innkjøpsregelverket. Offentlegrettslege organ er organ som anten hovudsakleg er finansiert av statlege, kommunale eller fylkeskommunale myndigheiter, eller der forvaltinga er underlagt slike organ eller myndigheiter, eller der slike organ eller myndigheiter oppnemner meir enn halvparten av medlemane i styringsorgan. Dersom det aktuelle prosjektet tilfredsstiller definisjonen over er ein som utgangspunkt nøydd til å innføra rutinar for innkjøp som er i tråd med LOA med den aktuelle tilhøyrande forskrifta. 13

14 Aktuelle linkar RETTLEIARAR «Veileder for sikkerhet ved store arrangementer», utgitt av DSB: store_arrangementer.pdf «Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester», utgitt av DSB: NETTSTADER Brønnøysundregistrene Utviklar og driv mange av samfunnets viktigaste register og elektroniske løysingar. Sentrale oppgåver er forvaltning av Altinn, samordning av data i offentleg sektor og rettleiingstenester. Altinn Drifta av Brønnøysundregistrene. Staten sin felles sentral for innlevering av m.a. elektroniske skjema. https://www.altinn.no/, med eiga side for hjelp til regelverk på Bedin Drifta av Brønnøysundregistrene. Nytteinformasjon, guidar og dokumentmalar i samband med oppstart og drift av bedrifter. Skal innlemmast i Altinnportalen, etter planen hausten Bedriftshjelp Drifta av Brønnøysundregistrene. Informasjon om offentlege støtteordningar. Skal innlemmast i Altinnportalen, etter planen hausten Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Arbeidstilsynet Mattilsynet 14

15 Statens vegvesen Patentstyret LOVAR OG REGLAR: Lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven): Lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven): Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven): Lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven): Lov 14. juni 2002 nr. 20 om om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven): Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven): Forskrift 15. desember 1994 nr om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen: Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven): FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften): Forskrift 3. august 2009 nr om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften): 15

16 Denne rettleiaren er bearbeida og tilpassa serien Vestlandsk Vidsyn. Foto side 3, 4, 8, 12 og 16: Vilde Braanaas Alle andre foto: Signe Vinje, Hordaland fylkeskommune 16

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Søkjar (1) Namn: F.dato/org. nr Adresse: Telefonnr. Epost: : SØKNADEN GJELD SKJENKING FOR Gebyr kr. 290,- Det blir

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE FOR VINJE KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE FOR VINJE KOMMUNE Vedtak i Kommunestyret 01.03.2012, sak 12/32. Oppgradert i Kommunestyret 14.02.2013, sak 13/12 Endra i Formannskapet 03.09.2015, sak 60/2015 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINER FOR VINJE KOMMUNE 2012-2016 Alkoholpolitiske

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = =

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = 8. september 2010 ProsjektplanK= = Engagement letter = Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Vedtekter. for Vekselbanken. Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. ajourført med endringar til og med generalforsamling 25.04.2014

Vedtekter. for Vekselbanken. Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. ajourført med endringar til og med generalforsamling 25.04.2014 1 Vedtekter for Vekselbanken Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ajourført med endringar til og med generalforsamling 25.04.2014 2 Vedtekter for Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Kap. 1. Firma. Kontorkommune.

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011

Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011 Halden kommune Politisk sekretariat Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011 Vurdering av forholdet mellom aksjeselskap med offentlig eierskap og offentlighetsloven Innledning

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk

Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk 1 Forskrifta regulerar 2 Stenge og skjenketider for serveringsstader 3 Salstider for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 (under 4,7 %) 4 Ambulerande skjenkeløyve

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 2 Målet med retningslinjene Retningslinjene er laga for å sikra at kommunen fylgjer krav gitt i lov og forskrift om sal og skjenking av alkoholhaldig drikk. 1

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 1. Det vert søkt om slikt løyve Nytt løyve Endring Verksemda er overdregen Dato Informasjon

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA SKJENKELØYVE FOR EINSKILDHØVE GJELD KOMMUNESTYREPERIODEN

SØKNADSSKJEMA SKJENKELØYVE FOR EINSKILDHØVE GJELD KOMMUNESTYREPERIODEN SVEIO KOMMUNE RÅDMANNEN SØKNADSSKJEMA SKJENKELØYVE FOR EINSKILDHØVE GJELD KOMMUNESTYREPERIODEN 2016 2020 Sjå nærare informasjon på siste side. Søknad med vedlegg sendast Sveio kommune v/ rådmannen, Postboks

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ÅL KOMMUNE. Del 2: 2012-2016. Alkoholpolitiske retningsliner

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ÅL KOMMUNE. Del 2: 2012-2016. Alkoholpolitiske retningsliner RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ÅL KOMMUNE Del 2: 2012-2016 Alkoholpolitiske retningsliner Vedtak i Ål kommunestyre 24.05.2012, sak 26/12 14.05.12. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINER Forsking syner at

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Melding om arbeidsrelatert sjukdom eller skade (vert ikkje omfatta av meldeplikta, og vert ikkje honorert)

Melding om arbeidsrelatert sjukdom eller skade (vert ikkje omfatta av meldeplikta, og vert ikkje honorert) DEL 1 frå Arbeidstilsynet der pasienten blir namngitt krev at pasienten samtykker. i allmennmedisin AT 0154c (Godkj. september 2017) Elektronisk utgåve For rettleiing sjå siste side Del 1 til Arbeidstilsynet

Detaljer

REGLEMENT FOR HANDEL UTANOM FAST UTSALSSTAD FRÅ KOMMUNAL EIGEDOM I ULSTEINVIK

REGLEMENT FOR HANDEL UTANOM FAST UTSALSSTAD FRÅ KOMMUNAL EIGEDOM I ULSTEINVIK REGLEMENT FOR HANDEL UTANOM FAST UTSALSSTAD FRÅ KOMMUNAL EIGEDOM I ULSTEINVIK Fastsett av Ulstein kommunestyre den 23.04.2015. Side 1 av 7 Kapittel 1 - Føremål 1.1. Ulsteinvik sentrum skal vere eit sterkt

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

Webhotell, e-post og webløysing vilkår

Webhotell, e-post og webløysing vilkår Webhotell, e-post og webløysing vilkår WEBHOTELL, E-POST OG WEBLØYSING VILKÅR...1 KVA OMFATTAR TENESTA?...1 AVGRENSINGAR...2 LEVERANDØREN SINE PLIKTER...2 TEIEPLIKT OG SIKRING AV DATA...3 AVGRENSING AV

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE Vedteke av Vestnes kommunestyre 07.04.2011 Revidert i kommunestyre 16.06.2011 Revidert i kommunestyre 29.03.2012 Revidert i kommunestyre 07.02.2013 KAP. I SAKKUNNIG

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Politivedtekter for Kvinnherad kommune gjeldande frå

Politivedtekter for Kvinnherad kommune gjeldande frå Side 1 Rådmannen - Fellestenester Vår ref: 2010/3430-15 Dato: 26.08.2011 Politivedtekter for gjeldande frå 22.09.2011 Politidirektoratet stadfester med nokre endringar vedtak av styre av 23. juni 2011

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet:

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet: Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. Desse retningslinene definerer krava og omfang av desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg. Ordninga er finansiert av overskot frå

Detaljer

Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving

Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving Kolbjørn Megård Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høstkonferansen Geiranger 06.11.02 1 BA-avfall: Miljøproblem Dei viktigaste miljøproblema knytt

Detaljer

HOL KOMMUNE. Politivedtekter

HOL KOMMUNE. Politivedtekter HOL KOMMUNE Politivedtekter Vedteke av Hol kommunestyre 27.juni 2002 Stadfesta av Politidirektoratet 31. oktober 2002 INNHALD Føresegn om politivedtekt, Hol kommune Kapittel I Allmenne føresegner 1. Offentleg

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Alkoholpolitiske retningsliner

Alkoholpolitiske retningsliner 06/2012-06/2016 Alkoholpolitiske retningsliner Hjartdal kommune Vedteken av Kommunestyret 09.05.2012, sak 020/12 Revidert av Kommunestyret (pkt. 3) 17.10.2012, sak 071/12 Innhald 1 Målsetting... 3 2 Løyver...

Detaljer

Kapittel I Allmenne føresegner

Kapittel I Allmenne føresegner NYE POLITIVEDTEKTER FOR KLEPP KOMMUNE 2008 Vedtatt i kommunestyret 11.02.08 sak 3/08 Justisdepartementet stadfestar vedtak av Klepp kommunestyre av 11. februar 2008 om ny politivedtekt for Klepp kommune,

Detaljer

3 Forretningskontor Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune.

3 Forretningskontor Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune. VEDTEKTER Namn, føremål, ansvar og lokalisering 1 Namn Partlagets namn er Fitjar Kraftlag SA (Kraftlaget) 2 Føremål Fitjar Kraftlag SA er eit ålmennyttig partlag med skiftande parteigartal og kapital.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral.

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral. Reglar for kommunale tilskot til næringslivet i Åseral. Reglane utfyller vedtektene for bruk av kraftfondet gjevne av kommunal- og regionaldepartementet Vedtatt i kommunestyret 27.08.2009 2 UTFYLLANDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Ingunn Hestnes Arkivsak: 2017/1414 Løpenr.: 8482/2017. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/65 Ulstein formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Ingunn Hestnes Arkivsak: 2017/1414 Løpenr.: 8482/2017. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/65 Ulstein formannskap ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ingunn Hestnes Arkivsak: 2017/1414 Løpenr.: 8482/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/65 Ulstein formannskap 27.06.2017 NY REVISJON AV REGLEMENT FOR HANDEL UTANOM

Detaljer

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA NLT Hordaland - ditt lokale vikarbyrå - 2 1 Organisasjon. Norske Landbrukstenester Hordaland SA. Org.nr. : 971 358 017 MVA nedafor kalla laget, er eit partlag

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200600403 Dato: 08.02.2006 Vedtak etter konkurranselova 21 om å tillate Prior Norge BA si vert

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer