Driftsanskaffelser i Forsvaret. Prosess metode - status

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsanskaffelser i Forsvaret. Prosess metode - status"

Transkript

1 Driftsanskaffelser i Forsvaret. Prosess metode - status Norsk Militært Logistikkforum Lars Rønning 2

2 Agenda Innledning Regelverket om offentlige anskaffelser Innkjøpsprosessen Behovsspesifikasjon Forsyningsstrategi Konkurransegjennomføring Evaluering og tildeling Implementering Avtaleperioden Avslutning 3

3 Anskaffelsesregelverket har utgangspunkt i EØS-avtalen De fire friheter: Fritt varebytte Fri bevegelse for personer Fri bevegelse for tjenester Fribevegelse for kapital. Regelverket forbyr handlinger som hindrer økonomiske transaksjoner over landegrenser og legger til rette for størst mulig flyt over landegrensene ved å harmonisere regelverkene Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder for anskaffelser av varer, tjenester og bygg - og anleggsarbeider Det finnes noen unntak for anskaffelser i Forsvaret Forsvaret har i tillegg til LOA/FOA sitt eget regelverk for anskaffelser benevnt "Anskaffelsesregelverk for Forsvaret" (ARF) ARF virker utfyllende for anskaffelser som er regulert av LOA/FOA, og virker i helhet for alle forsvarsanskaffelser ARF inneholder bestemmelser som ikke er dekket i LOA/FOA 4

4 Offentlige innkjøpere må følge lovpålagte krav i sine anskaffelser 5

5 Grunnleggende krav i arbeidet med offentlige anskaffelser Definert behov Konkurranse Behovsdekning Etterprøvbarhet Gjennomsiktighet Systematisk håndtering fører til behovsdekning og verdiskapning Forholdsmessighet Forretningsmessighet Forutberegnelighet Likebehandling 6

6 Hvorfor fokus på anskaffelser i Forsvaret? 1 Offentlige innkjøpere er verdiskapere Offentlige anskaffelser skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk av offentlige midler Lov om offentlige anskaffelser 1 Formålsparagrafen Offentlige innkjøpere må følge lovpålagte krav i sine anskaffelser 2 Anskaffelsesregelverket skal bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte basert på forretningsmessighet og likebehandling Anskaffelser i Forsvaret 11 milliarder i driftsanskaffelser

7 Mat- og drikkevarer Kontorrekvisita Datarekvisita Elektromateriell Biler kjøp/leie/leasing Drivstoff og fyringsolje Elektrisk kraft Legemidler Medisinsk forbruksmateriell Medisinsk utstyr Kopi-multimaskiner Møbler Lyskilder Tekstiler, klær og sko Rengjøringsartikler Forsvarsmateriell VAREKJØP TJENESTEKJØP Konsulenttjenester FOU Vikartjenester Mediebyrå og annonseformidling Renholdstjenester Vakt- og sikkerhetstjenester Flyreiser/reisebyrå Hotelltjenester Forsikringstjenester Banktjenester Transporttjenester Supply tjenester Utdanningstjenester Bedriftshelsetjeneste Outsourching av interne tjenester BYGG OG ANLEGG IKT Entreprise Bygg og anlegg Håndverkstjenester Vedlikeholdstjenester Arkitekt, utsmykking etc VVS tjenester Tekniske tjenester Bygge- og anleggsartikler Konsulenttjenester Lisenser Hardware IKT systemer Telefoni 8

8 Innkjøpsprosessen ved driftsanskaffelser Planlegging av anskaffelse Behovsverifikasjon Markedsanalyse Forsyningsstrategi Gjennomføring av anskaffelse Konkurransedokumenter Kunngjøring og tilbyderdialog Evaluering og kontraktsinngåelse Oppfølging av anskaffelse Implementering av kontrakt Produkts- og anleggsoppfølging Leverandøroppfølging og -utvikling 9

9 Behovsverifikasjon Oppdragsgiver Vurdere om behovet er reelt Definere behovet best mulig Vurdere alternative måter å dekke behovet på Se behovet over tid vil det endre seg? Sikre tverrfaglighet og innspill fra alle relevante ressurser i organisasjonen Hva kan vi gjøre for å sikre behovsdekning og god avtaleøkonomi? Riktig produktsortiment Produktstandardisering Redusere andel skaffevarer, svinn, ukurans Øke ordrestørrelser Riktig leveringshyppighet Behov fra et beredskapsperspektiv Leverandør Leverandører kan komme med innspill til nye/endrede måter å dekke behov på I eksisterende avtaleforhold «Nye» leverandører Det er viktig å opptre ryddig og være oppmerksom på at oppdragsgiver er underlagt et regelverk som må følges ved alle anskaffelser 10

10 Markedsanalyse Oppdragsgiver Markedsundersøkelsen er viktig for å Avdekke hvordan konkurransesituasjonen er Sikre mest mulig realistiske priser i budsjettering av anskaffelsen Få hjelp til å spesifisere behovet - kan de tilby det vi etterspør? Forebygge diskriminering av leverandører Vurdere muligheter i forhold til samfunnsansvar Sikre at det i anskaffelsesprosessen tas høyde for markedets kompetanse og nyutvikling Leverandør Leverandøren kan bistå oppdragsgiver med Fastsettelse av budsjett for anskaffelsen Innspill til valg av anskaffelsesprosedyre Innspill til valg av spesifikasjonsform for det som skal leveres Innspill til hvilke løsninger/produkter finnes Innspill til hvordan be om pris Innspill om markedets ivaretakelse av krav til miljø- og samfunnsansvar Markedsundersøkelsen bør minst gjennomføres Når oppdragsgiver ikke kjenner markedet godt nok, eller markedet er ukjent eller nytt for virksomheten Når oppdragsgiver ikke helt vet hva som trengs kartlegge ulike alternativ For komplekse anskaffelser 11

11 Forsyningsstrategi Forsyningsstrategien oppsummerer planleggingsfasen og legger føringer for hvordan behovet skal dekkes Forsyningsstrategien bør si noe om Formål med anskaffelsen Behovet som skal dekkes Hvordan sikre god økonomi Planlagt gjennomføring av anskaffelsen Markedet og konkurransesituasjonen Risikoanalyse Implementering og oppfølging av avtalen Eventuelle andre forhold av betydning Beredskap Oppdragsgiver Leverandør Leverandører må bistå med statistikker over historisk forbruk Leverandører gir sine viktigste innspill under markedsundersøkelsen 12

12 100% PÅVIRKNING KOSTNADER TID

13 Konkurransedokumenter Oppdragsgiver Konkurransedokumentene skal sikre riktig behovsdekning for oppdragsgiver til riktig kvalitet, lavest mulig kostnad og risiko: Sikre leverandørene best mulig forståelse av oppdragsgivers verifiserte behov og formålet anskaffelsen skal dekke Bidra til størst mulig konkurranse om leveransen Legge til rette for mest mulig kosteffektiv anskaffelse over tid Risiko for at anskaffelsen dekker det verifiserte behovet flyttes over på leverandøren Leverandør Leverandør (innled rådgiver/konsulent) kan bistå i arbeidet med konkurransedokumentene, inkl. spesifikasjoner, så lenge leverandøren ikke får en fordel i en eventuell senere konkurranse. Oppdragsgiver må påse at alle leverandører senere får samme informasjon For å bryte regelverket må det foreligge en reell fare for at konkurransen begrenses - en konkurransevridning av betydning 14

14 Hva slags krav kan oppdragsgiver stille til leverandøren? Kvalifikasjonskrav For å sikre at leverandøren er egnet og har evne til å gjennomføre/oppfylle kontraktsforpliktelsene Kravene må stå i forhold til den ytelse som skal leveres Kravene må ha betydning for den ytelse som skal leveres Leverandøren må dokumentere at han oppfyller kravene Tildelingskriterier Valg av tilbud baseres på hvilket som oppfyller tildelingskriteriene best Laveste pris Ytelsen må være så presist beskrevet at kun prisen skiller tilbudene Økonomisk mest fordelaktige Må ha tilknytning til kontraktsgjenstanden Skal oppgis i kunngjøring/konkurransegrunnlag for å sikre at leverandørene kan ta hensyn til dem ved utformingen av tilbudet 15

15 Kunngjøring og tilbyderdialog Verdien på anskaffelsen avgjør hvilken del av forskriften som gjelder kr 1,0/40,5 mill Oppdragsgiver EØS-kunngjøring Leverandør Leverandørene bør benytte muligheten til å stille spørsmål til konkurransen for å unngå eventuelle misforståelser Spørsmål kan redusere risikoen for avvisning senere i konkurransen Alle spørsmål og svar offentliggjøres slik at ingen leverandører får noen fordel Kr Nasjonal kunngjøring i DOFFIN kr 0 Ingen pliktig kunngjøring i DOFFIN 16

16 Kunngjøringer gjøres på Doffin.no 17

17 Evaluering og kontraktsinngåelse Oppdragsgiver Grundig gjennomgang av innkomne tilbud Vurdere avvisninger Tilbudsevalueringen må være forsvarlig Skal basere seg på korrekt faktum og ikke opptre vilkårlig Ivareta de grunnleggende kravene i evalueringen Sende tildelingsbrev med begrunnelse til alle leverandører Behandle forespørsler om nærmere begrunnelse, innsyn og eventuelle klager Kontrakt må signeres før tilbudets vedståelsesfrist utløper Leverandør Ved utarbeidelse av tilbud må leverandøren sikre at alle krav i forespørselen er ivaretatt Hva som skal leveres Hvordan skal det leveres Når skal det leveres Til hvilken pris skal det leveres Hvilke sanksjoner som risikeres ved ikke riktig oppfyllelse Tilbudsfristen er absolutt! Leverandør har krav på begrunnelse Begrunnelsen skal forsikre leverandøren om av evalueringen har vært saklig og forsvarlig i henhold til kriteriene i konkurransen Leverandørene har krav på klagefrist før oppdragsgiver inngår kontrakt 18

18 De vanligste årsaker til avvisning Tilbudsinnlevering Kvalifikasjonsvurdering Tilbudsevaluering Tilbudsfrist Tilbudsåpning Plikt til å avvise: For sent innlevert tilbud Tilbud ikke lukket eller merket riktig Tilbud levert av andre enn inviterte leverandører Avvisning av leverandør Plikt til å avvise: Manglende skatteattester, HMS-egenerklæring (etter eventuelle tilleggsfrist) Oppfyller ikke kvalifikasjonskrav Kan avvise: Mangler annen dokumentasjon? Avvisning av tilbud Plikt til å avvise: Avvik fra konkurransegrunnlag Forbehold (anbudskonkurranse) Tvil ved hvordan tilbudet skal bedømmes (anbudskonkurranse) Kan avvise: Forbehold mot konkurransen med forhandling Unormalt lavt tilbud (må avklares) Innstilling av leverandør 19

19 Implementering av kontrakt Oppdragsgiver Plan for implementering av kontrakt utarbeides sammen med leverandøren Hva kreves av ressurser, tilrettelegging, opplæring og informasjon Ulike typer anskaffelser må ta ulike hensyn VARE: Mottak, fakturakontroll, reklamasjon m.m. TJENESTE: Løpende oppfølging av tjenesteutfører, timekontroll, oppgavekontroll m.m. SYSTEM: Integrasjon mot Forsvarets systemer, oppfølging på fremdrift i forbindelse med oppstart og drift Beredskapsplanlegging Leverandør Leverandøren må bistå i implementering av kontrakten Implementeringsplan/oppstartsmøter Varekataloger, e-handel, e-faktura m.m. Distribusjon Informasjon til brukere Leverandørsikkerhet /beredskap 20

20 Produkts- og anleggsoppfølging Oppdragsgiver Oppdragsgiver må sikre At begge parter oppfyller sine forpliktelser At frister holdes og ansvar for å følge opp plasseres At kontroll- og undersøkelsesplikt gjennomføres At det reklameres i tide At det sanksjoneres hvis nødvendig At rutiner og pålegg følges opp Erfaringsnotater for senere kontrakter Medvirke til oppfyllelse (samarbeidsplikt) Leverandør Leverandørens plikter Levere kontraktsmessig ytelse til rett tid Når og hvordan Tidsfrister, fremdriftsplan Ansvar for underleverandører (identifikasjon) Garanti Forsikring Varslingsplikt f.eks. ved oppnådd tak Betaling - betale rett sum i rett tid Varsle i henhold til kontraktens bestemmelser 21

21 Leverandøroppfølging Oppdragsgiver Oppdragsgiver må følge opp leverandøren gjennom Statistikk og rapporteringskrav som kan benyttes Faste oppfølgingsmøter mellom partene Still krav til effektivisering i avtaleperioden Still krav til at avtaleleverandør aktivt skal bidra til god overgang til eventuell ny leverandør og bidra til avtalelojalitet Sanksjonsmuligheter mot illojalitet i egen organisasjon Leverandør Leverandør må bidra gjennom Gode statistikker og rapporter i henhold til kontrakt Være forberedt og aktive på leverandørmøter Melde om avvik og lojalitetsbrudd Informere om nyheter og bistå med effektivisering gjennom kontraktens levetid 22

22 Leverandørutvikling Oppdragsgiver Oppdragsgiver bidrar til leverandørutvikling gjennom Kontinuerlig gjennomføre konkurranser Informere og oppfordre til deltakelse Gjennomføre profesjonelle prosesser Veiledning, råd og opplæring om anskaffelsesprosesser, herunder det formelle Arbeide målrettet og systematisk for å bli oppfattet som en seriøs og attraktiv oppdragsgiver Med aktiv leverandørutvikling menes blant annet å: være krevende kunde gi tidlig informasjon om planlagte anskaffelser gi tilbakemelding til tapende anbydere benytte en anskaffelsesprosedyre som også passer for små- og mellomstore bedrifter Informere næringslivet om regelverket på området offentlige anskaffelser Leverandør Leverandører må holde seg oppdatert om aktuelle kunngjøringer Bidra aktivt i markedsundersøkelser Utnytt de muligheter organisasjoner som NHO, Virke m.fl. tilbyr 23

23 Ressursinnsats Forsvaret har økt fokus på planlegging og oppfølging av kontrakter Planlegging av anskaffelse Gjennomføring av anskaffelse Oppfølging av anskaffelse Tid 24

24 Veien videre for offentlige anskaffelser Fokus på økt innkjøpssamordning i det offentlige Utredes av Direktoratet for forvaltning og IKT Effektivisering av eget tidsbruk Rapport viser at Norge bruker 3 ganger mer ressurser på å gjennomføre anskaffelsesprosesser enn gjennomsnittet i EU Fokus på økt bruk av elektroniske verktøy gjennom hele anskaffelsesarbeidet Ny e-handelsplattform Felles format for e-faktura Ny Doffin Innovasjon og bruk av offentlige innkjøp i næringsutvikling Nasjonalt leverandørutviklingsprogram i regi av NHO og KS med samarbeidspartnere Intern kontroll Difi lanserer veiledere og verktøy til hjelp i virksomhetene Oppfølging av miljø og samfunnsansvar Difi har lansert CSR-kompasset Fokus på sosialt ansvar 25

25 Prosjekt Bedre Anskaffelser tiltak på kort og lang sikt Norsk Militært Logistikkforum Lars Rønning 26

26 Hensikt I forrige time presentert jeg de ulike stadiene i en innkjøpsprosessen slik Forsvaret definerer den. I denne delen skal jeg si litt om hvilke tiltak Forsvaret har satt i gang for å bli bedre til å gjennomføre gode anskaffelser. Målet med forbedringsprosessen er å skape mer forsvar for hver krone. 27

27 Innkjøpsfunksjonen For å bli god innen innkjøp må man jobbe med både strategi, prosesser og infrastruktur Hvordan påvirker dette kostnadene En innkjøpsorganisasjon der både innkjøpsstrategi, prosesser og infrastruktur er vel organisert vil klare å hente betydelige gevinster gjennom både lavere innkjøpskostnader og mer effektive prosesser. Forutsatt at menneskene er tilstede med høy kompetanse, og at resultatene tas vare på. Strategi Hvordan støtter innkjøpsstrategien opp om virksomhetens målbilde Prosess Hvordan støtter prosessene i innkjøpsfunksjonen opp om strategien Infrastruktur Hvordan støtter Infrastrukturen opp om prosessene Mennesker Organisasjon Hvordan menneskene i organisasjonen utnytter mulighetne Resultatstyring Hvordan organisasjonen greier å ta vare på resultatene over tid og fornye seg 28 28

28 Perspektiv Kontinuerlig forbedringsarbeid i Forsvarets driftsanskaffelser Forsvaret gjør driftsanskaffelser for ca. 8 milliarder i året. 1 % prosent årlig forbedring betyr 80 millioner Bakgrunn En innkjøpsanalyse gjennomført av FirstVentura i 2009 konkluderte med at det var betydelige innsparingspotensialer ved å organisere innkjøpsordningene bedre i Forsvaret Etter en kvalitetssikring av gevinstpotensialet ble prosjekt Bedre Anskaffelser etablert for å realisere de gevinstene som er synliggjort gjennom bedre styring og ledelse, bedre og flere avtaler samt mer effektive prosesser Mål Prosjektet skal følge opp og sikre at planlagte aktiviteter leverer planlagte gevinster til avtalt tid, kostnad og kvalitet Prosjektet skal bidra til dette ved å forbedre innkjøpsprosessene, se på enkeltanskaffelser, og forbedringer av innkjøpsorganisasjonen. Forbedringsarbeidet forankres i modenhetsanalyser og vil benchmarkes mot andre innkjøpsorganisasjoner Forsvaret skal være blant de tre beste på offentlige anskaffelser innen

29 Analysen førte til en beslutning om å gjennomføre et forprosjekt for å kvalitetssikre og konkretisere funn Ved etablering av forprosjektet for Bedre Anskaffelser ble følgende leveranser lagt til grunn Nummer Navn Beskrivelse 1 Prosjektplan Ta frem en prosjektplan for gjennomføring av et hovedprosjekt som skal gå gjennom ulike sider ved anskaffelser i Forsvaret. Hovedprosjektet skal bygge på en innkjøpsanalyse gjennomført i Prosessbeskrivelse Synliggjøre hvordan operative innkjøpsprosesser utføres i dag og beskrive et overordnet bilde av Forsvarets ønskede innkjøpsprosess. 3 Kvalitetssikring Kvalitetssikre konklusjoner i innkjøpsanalysen. Hva er indirekte og hva er direkte gevinster. Kostnadsprofil. Eventuelt overlappende gevinster. 4 Gevinster Definere gevinstmuligheter og prioritere oppgaver. Ta frem quick wins. Se på oppdrag som angår flere oppgaver. 5 Risiko Vurdere risikoer og hvordan de skal håndteres 6 Basislinje & måltall Definere basislinje, etablere businesscase, mål og måltall. 30

30 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Prosjektplanen var den mest sentrale leveransen i forprosjektet Etternøler Vanlig praksis Ledende Beste praksis 1. Bedre prosesser Forbedre masterdata Tekniske endringer i SAP Lev. lager Kompetanseheving ehandel Garanti & rekl. Nummer Navn 1 Prosjektplan 2 Prosessbeskrivelse Småkjøp 3 Kvalitetssikring 2. Lavere kostnader Oppfølgingsstøtte Vikartjenester Persontransport Bunkers- og Supply Godstransport Verktøy & forbruksmat Møbler & møblement Kaffeprodukter Kopimaskiner Klær & fottøy Kontor- og data Utdanning & opplæring Priskontroll Kontraktsportal Oppfølgingsstøtte 4 Gevinster 5 Risiko 6 Basislinje & måltall 3. Styring & ledelse Kategorisering Innføring av MRI er Etablering av kategorifunksjon Etablere modenhetsevaluering Oppfølgingsstøtte og kontinuerlig forbedringsarbeid

31 Modenhetsanalyse viser at Forsvaret scorer svakt på leverandørutvikling, kunnskap og målstyring Modenhetsanalyse: Overordnede resultater 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Innkjøpsstrategi Forretningsutvikling Strategisk Innkjøp Kontraktsstyring Leverandørutvikling Rekvisisjon til betaling Verdikjede Organisasjon Kunnskap & kompetanse Målstyring Risiko & reguleringer Teknologi Etternøler Ordinær Ledende Beste Praksis Forsvaret 2011 Informasjon Kommentar Den svarte linjen representerer Forsvarets presentasjon for 13 ulike dimensjoner innenfor modenhetsanalysen av innkjøpsfunksjonen Forsvarets nivå er sammenlignet med et representativt utvalg av andre offentlige innkjøpsorganisasjoner. Benchmarknivåene er inndelt i kvartiler hvor Etternøler viser 1 kvartil, Ordinær viser 2 kvartil, osv. Modenhetsanalysen er gjennomført på hele innkjøpsorganisasjonen og representerer resultatene samlet for Investering og DAA For dimensjonene innkjøpsstrategi, kunnskap & kompetanse, leverandørutvikling og målstyring er Forsvaret på nivå ordinær eller lavere 32

32 Kategoristyring handler om å gruppere alle anskaffelser i kategorier og organisere virksomheten ift. til disse Eksempel på kategorier Kategoristyring Anskaffelsesvirksomheten organiseres ift. kategoriene med: Organisasjonsstruktur (Linje og SJØ tverrfaglige team) LUFT Driftsansk STØTTE Ansvar og myndighet Strategier LAND IKT FELLES Planer Anskaffelsesprosesser Kontrollmekanismer Passivt innkjøp Økt verdiskapning 33

33 Innkjøpskategori er en logisk gruppe av varer og/eller tjenester Definisjon kategori Kategori Logisk gruppe av varer og/eller tjenester i en håndterbar portefølje Vare- /tjenestegruppe Vare- /tjenestegruppe Vare- /tjenestegruppe Kategoriene er byggeklosser i oppbyggingen av innkjøpsorganisasjonen og plassering av ansvar i funksjonene Innholdet i definisjonen: Logisk gruppe: Utnytte synergier som følge av sammenlignbare produkter/tjenester og markedet, samt koordinering av kompetanse, ressurser og innkjøpsstrategier Håndterbar portefølje: Ha mulighet til å holde oversikt over og administrere alle avtalene innenfor kategorien innenfor en periode over 3-4 år 34

34 En kategori består av ulike vare-/tjenestegrupper Definisjon vare-/tjenestegruppe Kategori Gruppe av varer/tjenester som kjøpes av samme leverandørmarked etter samme prosedyre Vare- /tjenestegruppe Vare- /tjenestegruppe Vare- /tjenestegruppe Kategoriene bygges opp av vare-/tjenestegruppe Innholdet i definisjonen: Gruppe av varer/tjenester: Relevante i forhold til behovsdekning Samme leverandørmarked: Utnytte stordriftsfordeler i form av økt volum Samme prosedyre: Utnytte stordriftsfordeler i avtale- og leverandørforvaltningen 35

35 Ulik kategorisering av militært og sivilt materiell Direkte Militært materiell: Systemorientert kategorisering Kategoriseringen av militært materiell defineres etter kapasitet og systemeierskapsstruktur slik den er i Forsvaret i dag Dette for å sikre tverrfaglig samarbeid og mest mulig lineær sammenheng mellom anskaffelse og materielltilgjengelighet Kategorisering Indirekte Sivilt materiell: Kategorisering etter UNSPSC Indirekte kategorier omfatter alle de anskaffelsene som er ikke er direkte knyttet til utøvelse av militær makt Kommersielle varer og tjenester hvor standardprodukter og økonomiske betraktninger er av høy viktighet for å holde Forsvarets kostnader på et lavt nivå Disse indirekte kategoriene strukturers ift UNSPSC for å sikre utnyttelse av markedsvilkår i anskaffelsene 36

36 Det er utarbeidet et utkast til kategorihjul SJØ STØTTE LUFT Driftsansk LAND FELLES IKT 37

37 Estimert omsetning per kapasitet Kategori Estimert omsetning Sjø Land Luft Felles IKT Sivilt

38 Kategoriansvarlig har det overordnede ansvaret for kategorien Styringsprosess Innkjøpsprosess Tilhørighet: DAA Kategoriansvarlig Porteføljeforvalter Sentrale innkjøpere Kategoriteam Kategoridiagnose, kategoristrategi, ressurs- og beredskapsplanlegging Avtaleteam Inngåelse/oppfølging av avtaler iht kategoristrategi Regionale innkjøpere (Innkjøpsgruppe) Innkjøpsteam Inngåelse/oppfølging av avtaler iht kategoristrategi og innkjøpsanmodninger fra avdelingene lokalt Tilhørighet: Avdeling Lokale innkjøpere Rekvirenter Lokale innkjøp og rekvisisjoner Avrop på rammeavtaler, innkjøp under kr 100 (varer) og 500 (tjenester) 39

39 Kategoriteamene består av innkjøpere og fagpersoner Kategoriansvarlig Porteføljeforvalter Sentrale innkjøpere Kategoriteam Kategoriansvarlig Fagansvarlig (fagmyndighet) Leveranseansvarlig Brukerrepresentant Regionale innkjøpere (Innkjøpsgruppe) Lokale innkjøpere Rekvirenter 40

40 Ansvar og myndighet i kategoriteamene Porteføljeforvalter Ansvar for å utføre innkjøpsfaglig saksbehandling på høyere nivå (varige avtaler for forsvarssektoren) Kategoriansvarlig Teamleder for kategoriteamet Overordnet ansvar for at anskaffet vare og tjenester er i henhold til tekniske og faglige krav til produkt, produsent og leverandør Ansvar for at det anskaffes i riktig mengde og riktig tid Ansvar for utviklingen av anskaffelseskostnadene inne kategorien sett i et totaløkonomisk perspektiv. Kategoriteam Fagmyndighet Helhetlig ansvar for at et materiell eller tjenestesystem fungerer i Forsvaret. I forhold til kategoristyring omfatter dette ansvar for å utforme de tekniske og faglige kravene til kategoriene. Brukerrepresentant Brukerrepresentanter representerer brukerne direkte i kategoristyringen, for å sikre forankring og brukerorientering. Leveranseansvarlig Helhetlig ansvar for forsyningssikkerheten innen de kategoriene der det er forsyningsmateriell. I forhold til kategoristyring omfatter dette ansvar for å utforme krav til leveransevolumer. 41

41 Oppsummering Forsvaret vil legge moderne prinsipper for innkjøpsarbeid til grunn for fremtidig innkjøpsvirksomhet. Dette er en utvikling som vil gjennomføres gradvis gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid. At forsvaret blir bedre vil stille stadig sterkere krav til våre leverandører om profesjonell atferd. Sammen skal vi bidra til økt verdiskapning i Forsvaret 42

42 Forsvaret skal være blant de tre beste på offentlige anskaffelser innen

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for

Detaljer

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou

Kategoristyring og gevinstrealisering. Heidi Rygg og Thomas Ballou Kategoristyring og gevinstrealisering Heidi Rygg og Thomas Ballou 07.09.2017 Agenda Om Bærum Kategoristyring hva og hvorfor? Inndeling i kategorier Modell for realisering av gevinster Identifisere Planlegge

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Bilde fra byggejuss.no Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav Oppdragsgivers

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Kurs i anskaffelser for 02.02.15. tilbydere

Kurs i anskaffelser for 02.02.15. tilbydere Kurs i anskaffelser for tilbydere 1 Agenda for gjennomgangen Hva er offentlige anskaffelser? Grunnleggende krav til oppdragsgivere Grunnlaget for konkurransen Asker kommunes anskaffelsesportal Hvordan

Detaljer

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI

Orienteringssak. Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT AVDELING FOR ØKONOMI AVDELING FOR ØKONOMI Orienteringssak Til: Universitetsstyret Møtedato: 06.05.13 Arkivref.:2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten ved UiT 2013 2015 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet gjennomførte

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

www.anskaffelser.no Overordentlighet i offentlige innkjøp Seniorrådgiver Jacob M. Landsvik

www.anskaffelser.no Overordentlighet i offentlige innkjøp Seniorrådgiver Jacob M. Landsvik www.anskaffelser.no Overordentlighet i offentlige innkjøp Seniorrådgiver Jacob M. Landsvik Behovsdekning og verdiskaping En innkjøper er en verdiskaper. Anskaffelsesfaget skal bl. a. bidra til å utvikle

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Internkontroll og effektive offentlige anskaffelser

Internkontroll og effektive offentlige anskaffelser Internkontroll og effektive offentlige anskaffelser Avd.Dag Strømsnes Mona Stormo Andersen Prosjektleder Tlf: 948 73 960 Agenda Hvordan spare 20 milliarder? Internkontroll i offentlige anskaffelser Hvordan

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER

FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER Følgende fagplan er utarbeidet i samarbeid mellom NIMA Forbund, Norsk Test, DIFI og en rekke andre større miljøer innen anskaffelsesfaget.

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017 Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 14. februar 2017 Innhold 1. POLITIKK OG STRATEGI FOR ANSKAFFELSER... 2 1.1 MÅL... 2 1.2 DELMÅL... 3 2. ORGANISERING...

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

Vesentlige elementer i anskaffelsesprosessen som får betydning for gjennomføringen av prosjektet

Vesentlige elementer i anskaffelsesprosessen som får betydning for gjennomføringen av prosjektet Vesentlige elementer i anskaffelsesprosessen som får betydning for gjennomføringen av prosjektet Dag Thomas Nybø-Sørensen Partner, Leder Inventura Oslo Oslo 9. februar 2016 Inventura AS Inventura er et

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser Anskaffelser i Sandnes kommune Ronny Pettersen, leder anskaffelser Tema Anskaffelsesenheten Utfordringer Hvordan vi jobber Fremtiden Tips til leverandørene Anskaffelsesenheten 10 ansatte, 7 plassert i

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Dialog For bedre effekter under leveransen

Dialog For bedre effekter under leveransen Dialog For bedre effekter under leveransen Tanja Huse-Fagerlie Seniorrådgiver E-post: thf@difi.no Mobil: 990 85 889 Implementere Per 07.09 kl 11:00 Oppdateres med ferske resultat i foredraget KONKURRANSE-

Detaljer

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg,

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, Realisering av gevinster i Bærum kommune Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, 11.05.17 Bærum kommune Norges 5.største kommune 123.000 innbyggere 7 288 årsverk 12.000 ansatte 10 milliarder brutto budsjett 1,5-2,5

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Gjennomføring av konkurransen

Gjennomføring av konkurransen Gjennomføring av konkurransen Planlegging og strategi Hvilke regler får anvendelse? Anskaffelsesprosedyrene Gjennomføring av konkurransen Gjennomføring av kontrakt Konkurransegrunnlaget Anskaffelsesprosessens

Detaljer

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal

Sesjon 3: AWS Direktoratet for forvaltning og IKT Anskaffelsesstrategi med Difis nye mal Sesjon 3: Anskaffelsesstrategi med Difis nye Direktoratet mal for forvaltning og IKT Hvorfor gode strategier og planer? Hvorfor anskaffelsestrategi? Få anskaffelser relevant for ledelsen Bli en del av

Detaljer

Innkjøpstest for innkjøpere i offentlige og private virksomheter

Innkjøpstest for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Innkjøpstest for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.5-13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk som adresserer

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

Plan for de neste kursdagene

Plan for de neste kursdagene 24.09.2015 Bilde fra byggejuss.no OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Foto: Unni Lestum Anskaffelsesstrategi 2015-2020 «VERDISKAPENDE, NYTENKENDE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppe for dette dokumentet er politikere, ledere

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse»

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» IINR presenterer En veileder i anskaffelsesprosessen «Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» BEHOVSDEFINERING MARKEDSUNDERSØKELSE ANBUDSFASE IMPLEMENTERINGSFASE OPPFØLGING BEHOVSDEFINERING

Detaljer

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT?

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Samfunnsansvar Samfunnsansvar Virksomheters samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk miljømessig

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Drift av asylmottak og anskaffelsesregelverket. Ved advokat Kristine Vigander, KS Advokatene

Drift av asylmottak og anskaffelsesregelverket. Ved advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Drift av asylmottak og anskaffelsesregelverket Ved advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Anskaffelsesprosessen Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Kontrakten Planlegging/forberedelse av tilbudsprosess

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser

Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Krav til elektronisk kommunikasjon

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av konsulenttjenester til utredning av fremtidig skolestruktur i Eidsberg. For levering til Eidsberg kommune Saksnummer: 14/280 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Muligheter for dialog i nytt regelverk

Muligheter for dialog i nytt regelverk Muligheter for dialog i nytt regelverk Bente Hagelien Seksjonssjef Avdeling for offentlige anskaffelser Frokostseminar 21. November 2014 Nye EU-direktiver Gjennomføres i Norge innen 1. april 2016 Særlig

Detaljer

Retningslinjer for anskaffelser

Retningslinjer for anskaffelser Retningslinjer for anskaffelser 1 Definisjon/avgrensning Anskaffelsesområdet omfatter følgende aktiviteter: avdekke og spesifisere behov søke i leverandørmarkedet kostnadsramme og budsjettmessig dekning

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Seminar om offentlige anskaffelser i naturforvaltningen

Seminar om offentlige anskaffelser i naturforvaltningen Seminar om offentlige anskaffelser i naturforvaltningen Trondheim 14.02.2013 Sturla Alvheim sturla.alvheim@inventura.no Agenda Grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser (ca 30 min) Anskaffelser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Driftsanskaffelser i Forsvaret

Driftsanskaffelser i Forsvaret Driftsanskaffelser i Forsvaret 7 november 2012 Magnus Hansvold Sjef Driftsanskaffelser 06.01.2013 1 Innledning Anskaffelser er krevende 06.01.2013 2 Om offentlige anskaffelser Offentlige innkjøp for ca

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Effektive anskaffelsesprosesser Asker kulturhus 11.desember 2014 Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo vokser Fra 645 000 innbyggere til over

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Grunnleggende prinsipper. 4. april 2013. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi

Grunnleggende prinsipper. 4. april 2013. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Grunnleggende prinsipper 4. april 2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Hvordan er det å være innkjøper? Prinsippene Forholdsmessighet Forretningsskikk Likebehandling Konkurranse Forutberegnelighet

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger

Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger For levering til ref: Side 1 av 7 2 av 7 INNHOLD 1 Oppdraget og administrative bestemmelser... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av IT-løsning for prosjektstyring VIVA IKS

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av IT-løsning for prosjektstyring VIVA IKS Konkurransegrunnlag Anskaffelse av IT-løsning for prosjektstyring VIVA IKS (Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap IKS) Dato: 29.05.2015 Innhold 1. Om VIVA IKS... 3 2. Om konkurransen...

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune Tjenestestedets navn Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune 2014-2017 Innledning Strategien skal gjelde for alle tjenestesteder i Bærum kommune. Anskaffelsesstrategien skal legge grunnlaget for Felles forståelse og lik praksis

Detaljer