Sørlandsbanen, 2220 Egersund - Stavanger. Risikovurdering RAMS. FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandsbanen, 2220 Egersund - Stavanger. Risikovurdering RAMS. FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal"

Transkript

1 Sørlandsbanen, 2220 Egersund - Stavanger Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal 000 Høringsversjon XLAEI Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Antall sider: Sørlandsban., 2220 Egersund - Stavanger 23 Risikovurdering RAMS JERNBANEVERKET UTBYGGING Produsent: Prosjekt nr.: Innsigelse til reguleringsplan Planfase: Reguleringsplan Saksrom nr: Prod.dok.nr. : Erstatter: Erstattet av: Dokumentnummer: Drift dokumentnummer: Rev: Revisjon: 000 Drift rev.:

2 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 2 av 23 SAMMENDRAG Bakgrunn Prosjekt Fv 505 Skjæveland Foss/Eikeland skal gi ny tilkomst til Ganddal godsterminalen og legge til rette for utvikling av Kvål næringsområde i regional sammenheng. En ny 2,4 km tofelts veg med rundkjøringer bygges, med tilrettelegging for senere utbygging til firefelts veg med toplanskryss. Bru over godsterminalen, bygging av gang- og sykkelveger, samt omlegging av lokalvegnettet inngår i prosjektet. Hensikt Analysen har kun som formål å se på konsekvensene ny bru over jernbanen har for Sørlandsbanen og for Ganddal godsterminal. RAMS-analysen ser både på konsekvensen for driften av jernbanen og for sikkerheten på jernbanen. Analysen skal vurdere risiko mot Jernbaneverkets akseptkriterier den skal anbefale risikoreduserende tiltak. Konklusjoner og anbefalinger Noen vesentlige forutsetninger foreligger for denne analysen: - Søyler til bru fundamenteres med pæler ned til fjell. - Rensebasseng på godsterminalen fungerer i dag på en god måte og har balansert fauna og flora. - Toppen av kasse på fundament for søyler skal ligge under rensebasseng. - Ny bru over jernbanens område bygges som kassebru og med til sammen fire søylepar ned til bakken for å støtte opp under brukonstruksjonen som ligger mellom brukarene. - Sikkerhet for trafikken oppe på ny bru ivaretas av Statens vegvesen. Analysen har anbefalt ni risikoreduserende tiltak. Uten tiltak vil driften på terminalen reduseres så mye at det er uakseptabelt og ikke i henhold til akseptkriteriene som er satt opp i denne analysen. Med gjennomføring av de anbefalte tiltakene er sikkerheten for både driften og for menneskene på terminalen på et nivå som er i henhold til akseptkriteriene for denne analysen. Med planlagt endring og med gjennomføring av anbefalte tiltak er risikoen for topphendelser holdt på et akseptabelt nivå og både samfunnsrisiko og individuell risiko skal være ivaretatt. Tilgjengelighet på bane og på godsterminal opprettholdes på samme nivå som før endring og mulighet for utvidelse i henhold til planer er ivaretatt. Anbefalte tiltak ID Foreslåtte tiltak T1 T2 T3 T4 Må ta med dimensjonering av drensanlegg og rensebasseng ved planlegging av drenering av overvann fra veibanen. Rensebasseng har i dag en balansert fauna og flora. EcoFact, som dimensjonerte rensebassengene er med i reguleringsplanarbeidet. Vegvesenet lager drenering langs vei i den nye konstruksjonen og på utsiden av selve jernbaneområdet. AnkoNova får posisjon på signalene langs jernbanelinja og inne på godsterminalen slik at de kan de legges inn i 3D-modellen. JBV kan få tilgang til modellen for å bruke den til å sjekke plassering av signal. Signal legges inn i modellen og sjekkes av JBV Signal. Lysforhold under bru må beregnes. Belysning kan være festet på bru, i så fall må JBV med i planlegging av belysning av område under bru. Må se på belysningstype og behov og tilgang på for vedlikehold. En av lysmastene må flyttes.

3 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 3 av 23 ID T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 Foreslåtte tiltak Justere plassering av søyler inn mot voll. Tror det er mulighet for å flytte søyler 6 meter. Flytte truck-garasje, med oljeutskiller. Forslag er å flytte det nord-øst for lastegatene, bort mot gangbru. Skjerming av søyler på parkeringsplass. Skjerming må være lett synlig for lastebil. Legger inn dryppneser på bru. Overflatevannet føres ned ved søylene. Belastning på forskaling må sjekkes i forbindelse med planlegging av byggearbeidet. Fysiske barrierer bygges mellom KL og byggeplassen. SVV har erfaring med bygging av barrierer mot høgspent på byggeplasser. Sett opp en forsterker for radiosignal. Sjekk mulighet med fagmiljø. En avtale, mellom partene, (JBV/SVV) må settes opp før bygging igangsettes. Avtalen skal reguleres hvordan driftsforstyrrelser håndteres.

4 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 4 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN HENSIKT OMFANG OG AVGRENSNINGER ANTAKELSER OG FORUTSETNINGER TERMINOLOGI ANALYSEGRUPPENS SAMMENSETNING AKSEPTKRITERIER OG ANALYSEMETODIKK AKSEPTKRITERIER ANALYSEMETODIKK SYSTEMBESKRIVELSE FØR ENDRING ETTER ENDRING FAREIDENTIFISERING OG RISIKOVURDERING VURDERING AV RISIKOREDUSERENDE TILTAK VURDERING AV RESULTATENE VURDERING MOT RISIKOAKSEPTKRITERIENE USIKKERHET VED ANALYSEN KONKLUSJON OG ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG VEDLEGG 1 ANALYSESKJEMA... 19

5 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 5 av 23 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Prosjekt Fv 505 Skjæveland Foss/Eikeland skal gi ny tilkomst til Ganddal godsterminalen og legge til rette for utvikling av Kvål næringsområde i regional sammenheng. En ny 2,4 km tofelts veg med rundkjøringer bygges, med tilrettelegging for senere utbygging til firefelts veg med toplanskryss. Bru over godsterminalen, bygging av gang- og sykkelveger, samt omlegging av lokalvegnettet inngår i prosjektet. Denne analysen skal vurdere konsekvensene bruen over godsterminalen og Sørlandsbanen har for jernbanen. Analysen skal være en del av Jernbaneverkets grunnlag for å gi innspill til planen for ny Fv 505 over jernbanens spor og godsområde. 1.2 Hensikt Analysen har kun som formål å se på konsekvensene ny bru over jernbanen har for Sørlandsbanen og for Ganddal godsterminal. RAMS-analysen ser både på konsekvensen for driften av jernbanen og for sikkerheten på jernbanen. Analysen skal vurdere risiko mot Jernbaneverkets akseptkriterier den skal anbefale risikoreduserende tiltak. 1.3 Omfang og avgrensninger Analysen tar utgangspunkt i dagens jernbaneanlegg og eventuell utvidelse av dagens godsterminal og Sørlandsbanen i dagens trase. Analysen har følgende omfang og avgrensning: Analysen ser på de deler av prosjekt Fv 505 som har direkte konsekvens for driften av Sørlandsbanen (dagens plassering og trasé) og godsterminalen på Ganddal. Analysen ser på konsekvenser for ferdig anlegg. Analysen ser kun i begrenset grad på risiko som oppstår under byggearbeidet. 1.4 Antakelser og forutsetninger Noen vesentlige forutsetninger foreligger for denne analysen: - Søyler til bru fundamenteres med pæler ned til fjell. - Rensebasseng på godsterminalen fungerer i dag på en god måte og har balansert fauna og flora. - Toppen av kasse på fundament for søyler skal ligge under rensebasseng. - Ny bru over jernbanens område bygges som kassebru og med til sammen fire søylepar ned til bakken for å støtte opp under brukonstruksjonen som ligger mellom brukarene. - Sikkerhet for trafikken oppe på ny bru ivaretas av Statens vegvesen.

6 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 6 av Terminologi I rapporten er det brukt noen forkortelser og uttrykk. Forklaring av hvordan disse er brukt i denne rapporten er vist i tabellen under. Tabell 1 Uttrykk og forkortelser Uttrykk/forkortelse ALARP Fare RAMS Risiko Uønsket hendelse Beskrivelse På engelsk: As low as reasonably practicable. På norsk: Innen rimelighetens grenser, så lavt som praktisk mulig. Noe som kan utløse eller bidra til uønskede hendelser. En fysisk situasjon med potensial for menneskelig skade. Reliability, Availability, Maintainability and Safety / Pålitelighet, Tilgjengelighet, Vedlikeholdbarhet og Sikkerhet. (EN50126.) Uttrykk for kombinasjon av sannsynlighet (frekvens) for skade på menneske, miljø eller materiell og alvorlighetsgraden av denne skaden (konsekvens) En situasjon (farlig handling eller farlig forhold) som har ført til, eller kunne ha ført til ulykke eller uhell. 1.6 Analysegruppens sammensetning Tabell 2 Analysegruppens sammensetning Navn Enhet Stilling Einar Langdal JBV UTF RAMS-rådgiver Ørjahn Ankonova Ingeniør 3D, Plan Andersen Helge Bontveit JBV Seksjonssjef Utredning og forvaltning Andreas Sagen Statens vegvesen Rådgiver John Fredvik Ankonova Prosjektleder Reguleringsplan Arve JBV Utbygging Sporplanlegger Hustadnes Kårleiv JBV Bane Banesjefassistent Kristoffersen Harald Stahl Terminaldrift AS Terminalkontrollør Kjell S. Hauge Terminaldrift AS Daglig leder Jacques Videm JBV Trafikk og Seniorrådgiver marked, Terminaler Analysegruppen har bestått av deltagere som kan belyse den aktuelle problemstillingen fra ulike faglige ståsteder. De relevante faglige ståsteder er representert.

7 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 7 av 23 2 AKSEPTKRITERIER OG ANALYSEMETODIKK 2.1 Akseptkriterier Jernbaneverket har tre typer kriterier knyttet til risiko, som alle alltid skal være oppfylt: Kriterium for samfunnsrisiko, som er en øvre grense for hva Jernbaneverket aksepterer av risiko totalt for jernbanenettet i Norge Kriterier for individuell risiko, som skal sikre at enkeltpersoner ikke eksponeres for uforholdmessig høy risiko. ALARP-kriterium, som innebærer at alle tiltak som er praktisk gjennomførbare, skal gjennomføres. Kriteriene er gitt i tabellen under. Tabell 3 Kriterier knyttet til risiko Samfunnsrisiko Individrisiko ALARP Kriterium Kriterier knyttet til risiko Akseptkriteriet for samfunnsrisiko er 11 drepte per år for jernbanenettet i Norge. Akseptkriteriet for individuell risiko for 2. person (reisende) og 3. person, målt for mest eksponerte individ, er 10-4 (sannsynlighet for død per år). Akseptkriteriet for individuell risiko (dødsrisikoen) for 1. person (alle ansatte innen jernbanevirksomhet, inklusiv entreprenørers ansatte) er FAR-verdi < 12,5. ALARP-kriterium: Alle tiltak som med rimelighet kan iverksettes skal iverksettes. Sikkerhets- og RAM-mål og akseptkriterier som resultatene fra analysen skal vurderes opp mot. Prosjektet har ikke etablert egne akseptkriterier for RAM. I denne analysen er tatt utgangspunkt i at planlagt endring ikke skal føre til negative konsekvenser for driften av togspor og av driftsterminalen. I tillegg skal planlagt endring ikke legge komme i konflikt med planer for framtidig utvikling av Sørlandsbanen og av godsterminalen. 2.2 Analysemetodikk Denne risikoanalysen er gjennomført i henhold til JBVs analysemetodikk [1].

8 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 8 av 23 3 SYSTEMBESKRIVELSE 3.1 Før endring Ganddal godsterminal ble åpnet i desember 2007 og tok da over for den gamle godsterminalen i Paradis i Stavanger. Ganddal godsterminal ligger i Sandnes kommune og terminalen er tilknyttet hovedvegnettet på Nord-Jæren via riksveg 44. Terminalen driftes av Terminaldrift AS. Terminalen har tre 600 meter lange spor med tilhørende lastegater for container- og trailertog. Den har egne spor med ramper for bil-tog og den har et skifteområde. I tillegg er det områder for godsspeditørene. Figur 1 Skisse av området rundt administrasjonsbygg, Ganddal godsterminal 3.2 Etter endring Statens vegvesen skal lage ny FV505 fra Skjæveland til Foss-Eikeland. Ny vei bygges over deler av Ganddal godsterminal. Veien bygges i bru over godsterminalen og søylene fra bruen skal føres ned til godsterminalen. Jernbaneverket kom i april 2012 med innsigelse [3] til detaljreguleringsplan for FV 505 [2] fra Skjæveland til Foss-Eikeland.

9 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 9 av 23 Etter innsigelsen er det laget et nytt forslag til utforming av bru og vegsystem i området som berører jernbanens områder. I denne analysen er det tatt utgangspunkt i Statens vegvesens tegning nr. K02 som viser bruløsning over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal. Figur 2 og Figur 3viser skisse av ny bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal. Til sammen fire søylepar kommer ned på Jernbaneverkets område. Fire søyler kommer i fordrøyningsbassengene, to søyler kommer på parkeringsplass rett sør for administrasjonsbygget på godsterminalen. To søyler kommer øst for Sørlandsbanesporet. Figur 2 Utdrag fra Statens vegvesens tegning K02, ny bru sett fra siden, datert

10 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 10 av 23 Figur 3 Utdrag fra Statens vegvesens tegning K02, ny bru sett ovenfra, datert Oransje firkanter som viser søyleplassering er lagt til for å illustrere søyleparene.

11 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 11 av 23 4 FAREIDENTIFISERING OG RISIKOVURDERING I tabellen under er det gjennomført en enkel vurdering av risikoendring som følge av planlagt endring med ny bru over jernbanens område. Tabell 4 Resultat fra risikovurdering som hadde fokus på Jernbaneverkets topphendelser. ID Topphendelse Fare Risikovurdering (frekvens og konsekvens) S1 Avsporing Tog sporer av og treffer søyle på bru. Sannsynligheten er liten. Konsekvensen kan bli stor. Søylene er ikke konstruert for å tåle påkjørsel. Totalt sett er risikoen liten. Søyler nær togspor bør sikres mot påkjørsel. S2 Avsporing Setningsskader Sannsynligheten er liten. Konsekvensen er liten. Bru og søyler fra bru skal fundamenteres til fjell og det forventes lite setningsskader på ferdig anlegg. Risikoen er liten. S3 Sammenstøt tog tog. S4 Sammenstøt tog objekt. Ingen spesielle farer er identifisert. Sikt kan endres noe, men det er ikke vurdert som noen stor fare. Bil eller objekt fra bil faller fra bru og ned på jernbanen eller godsterminalen. Både sannsynlighet og konsekvens er liten. Risikoen er liten. Planlagt endring kan påvirke radiokommunikasjonen inne på område, og i det ligger det en liten usikkerhet som fører til at konsekvensene på kommunikasjonen som følge av planlagt endring bør følges opp og kontrolleres. Eventuelt bør det følges om med tiltak for å bedre radiokommunikasjonen i området. Sannsynlighet er liten. Kan gi relativt alvorlige konsekvenser, men sannsynligheten for at en bil faller ned å treffer person under er liten. Risikoen er liten S5 Brann Brann på terminal. Sannsynligheten er liten og konsekvensen er liten. Dersom det brenner på terminalen redningstjeneste komme til terminalen og banen. Risiko er liten S6 Brann Brann på bru. Sannsynligheten er liten og konsekvensen er liten. Dersom det brenner i bil på bru får det små konsekvenser for jernbanen. Muligens kan det føre til kortere driftsstans. Risiko er liten. S7 S8 S9 Passasjerer skadet på plattform Personer skadet ved PLO Personer skadet i og ved spor. Ikke aktuell. Ingen plattformer innenfor det omfanget analysen dekker. Påkjørsel på planovergang. Påkjørsel av person i spor og kontakt med KL-anlegg. Ikke aktuell. Driften av terminalen endres noe og bruken av planovergangene kan bli litt forskjellig, men det er ikke identifisert endringer som fører til økt risiko. risiko. Siktforholdene endres noe som følge av den nye brua, men det er ikke identifisert Analysen har ikke identifisert noen forhold som medfører økt risiko for topphendelse som følge av planlagt endring. RAM-analyse er dokumentert på eget skjema som ligger som vedlegg til denne analysen. I dette kapitlet er kun de største farene for driften på banen og godsterminalen vist. Hele fareidentifiseringen og risikovurderingen er vist i vedlegg. Tabell 5 Oppsummering av risikovurdering som hadde fokus på RAM.

12 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 12 av 23 ID RAM-forhold Fare Risikovurdering (frekvens og konsekvens) RAM1 Sikt til signal. Sikt til signal forringes av bro over jernbaneanlegget. Det er spesielt søylene som kan påvirke sikten. Sannsynligheten for at sikten forringes vesentlig er liten. Konsekvensen er middels. Nytt sikringsanlegg skal etter planen bygges før ny bru over jernbanen skal bygges, og følgelig kan brukonstruksjonen forringe sikten. Det ligger en liten usikkerhet i dette RAM2 RAM3 RAM4 RAM5 Drift av drens anlegg og renseanlegg inne på godsterminal. Belysing av jernbaneanlegg. Parkering inne på godsterminalen. Søyler i trafikkert område Drenering fra bru føres inn i dagens renseanlegg og ødelegger balansen. Søylene vil også redusere volumet i renseanlegget noe. Ny bru over jernbaneanlegget vil påvirke belysningen, spesielt inne på godsterminalen. Søyler fra bru kommer ned i dagens parkeringsareal og i konflikt med kjørevei for lastebiler og trucker som skal gjennom området. Søyler kan bli påkjørt av trucker, biler og lastebiler og gi skader på både kjøretøy og på konstruksjon. RAM6 Setningsfare. Setningsskader som følge av midlertidige konstruksjoner i byggeperioden. RAM7 RAM8 RAM9 Kontakt med jernbaneanlegg under bygging. Kommunikasjon ifm. skifting inne på godsterminalen. Driftsforstyrrelser i byggeperioden. Anleggsmaskiner og midlertidige konstruksjoner kommer i kontakt med KL-anlegg i byggeperioden for ny vei. Radiokommunikasjonen forringes/ forstyrres som følge av nye konstruksjoner inne på godsterminalen og påvirker skifting. Hendelser, både planlagte og uforutsette, forstyrrer togframføring og godsterminalen i byggeperioden. RAM-forholdet Renseanlegget fungerer bra i dag, men det er usikkert hvordan det vil fungere med den ekstra belastningen det kan bli med drensvann fra vei. Renseanlegget har før endring en balansert fauna og flora. Forholdet bør følges opp for å sikre at rensebassenget fungerer etter forutsetningene. Belysningen kan forringes noe som følge av den nye bruen. Forholdet bør følges opp. Risikoen er liten. Søylene vil redusere kapasiteten for parkering og for kjøring med lastebil og truck. Konsekvensene for driften av terminalen oppleves som stor og driften av terminalen vil forringes som følge av planlagt endring. Forholdet må følges opp. Risikoen er stor. To av søylene står slik plassert at det er fare for at de på truffet av kjøretøy. Søylene vil bli truffet av kjøretøy dersom søylene ikke skjermes. Forholdet må følges opp. Risikoen en middels. Uten tiltak/planlegging er det en reell fare for at det oppstår setningsskader på togspor, godsspor eller vei inne på godsterminalen. Forholdet må følges opp. Risikoen er middels. Uten tiltak/planlegging er det en reell fare for at byggeaktivitetene kommer i konflikt med driften av godsterminalen eller med togspor. Risikoen er middels. Forholdet må følges opp. Uten tiltak forventes det at ny bru med søyler er godsterminalen påvirker radiokommunikasjonen inne på godsterminalen negativt. Risikoen er middels. Forholdet må følges opp. Bygging av ny bru vil føre til driftsforstyrrelser på både banen og på godsterminalen, også ikke-planlagt driftsstans. Risikoen er middels og forholdet må følges opp.

13 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 13 av 23 5 VURDERING AV RISIKOREDUSERENDE TILTAK Som en del av analysen er det gjennomført en prosess for å finne tiltak som reduserer risiko som for topphendelser eller risiko for driftsforstyrrelser. Resultatene fra farevurderingen er brukt som utgangspunkt for å anbefale tiltak. Tabell 6 Anbefalte risikoreduserende tiltak. ID T1 T2 T3 T4 Farer Dårlig sikt til signal inne på terminalområde Søyler i rensebasseng påvirker anleggets rensekapasitet. Drenering fra bru påvirker rensebasseng under bru. Dårlig belysning inne på godsterminalen. Ref Fare1 Fare26 Fare5 Fare6 Fare22 Foreslåtte tiltak AnkoNova får posisjon på signalene langs jernbanelinja og inne på godsterminalen slik at de kan de legges inn i 3D-modellen. JBV kan få tilgang til modellen for å bruke den til å sjekke plassering av signal. Signal legges inn i modellen og sjekkes av JBV Signal. Må ta med dimensjonering av drensanlegg og rensebasseng ved planlegging av drenering av overvann fra veibanen. Rensebasseng har i dag en balansert fauna og flora. EcoFact, som dimensjonerte rensebassengene er med i reguleringsplanarbeidet. Vegvesenet lager drenering langs vei i den nye konstruksjonen og på utsiden av selve jernbaneområdet. Lysforhold under bru må beregnes. Belysning kan være festet på bru, i så fall må JBV med i planlegging av belysning av område under bru. Må se på belysningstype og behov og tilgang på for vedlikehold. Vurdering av tiltak (nytte/kost) Et enkelt tiltak for å kvalitetssikre plassering av Jernbaneverkets signaler inne på godsterminalen og eventuelt på togsporet. En beregning eller vurdering av endringer i renseanlegg på jernbanens område vil gi klarhet i konsekvensen av nye søyler og eventuelt drenering fra veibanen. De to drenerings- og renseanleggene vil være helt adskilt. For Jernbaneverket vil det være en fordel at beregninger/vurderinger gjennomføres før bru bygges slik at det sikres at belysningen på godsterminalen er tilstrekkelig når bruen er ferdig. Anbefales Ja/Nei Ja Ja Ja Ja T5 Redusert kapasitet inne på godsterminalen som følge av ny bru over banen. Fare41 En av lysmastene må flyttes. Justere plassering av søyler inn mot voll. Tror det er mulighet for å flytte søyler 6 meter. Flytte truck-garasje, Flytting av truckgarasjen vil frigjøre plass ved parkeringsplass og kjørevei. Ja, det gjelder spesifikt flytting av truckgarasjen. Flytting av

14 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 14 av 23 ID T6 T7 T8 T9 T10 T11 Farer Søyler fra bru blir påkjørt og fører til skader på materiell og bru. Skade på skinner som følge av drypp ned på skinner Setningsskader i byggeperioden Kontakt med høgspent / KL i byggeperioden. Brudd i radiokommunikasjon på godsterminalen. Driftsforstyrrelser på banen og på godsterminalen som følge av uforutsette hendelser i byggeperioden. Ref Fare42 Fare48 Fare54 Fare56 Fare57 Fare58 Fare60 Foreslåtte tiltak med oljeutskiller. Forslag er å flytte det nord-øst for lastegatene, bort mot gangbru. Skjerming av søyler på parkeringsplass. Skjerming må være lett synlig for lastebil. Legger inn dryppneser på bru. Overflatevannet føres ned ved søylene. Belastning på forskaling må sjekkes i forbindelse med planlegging av byggearbeidet. Fysiske barrierer bygges mellom KL og byggeplassen. SVV har erfaring med bygging av barrierer mot høgspent på byggeplasser. Sett opp en forsterker for radiosignal. Sjekk mulighet med fagmiljø. En avtale, mellom partene, (JBV/SVV) må settes opp før bygging igangsettes. Avtalen skal reguleres hvordan driftsforstyrrelser håndteres. Vurdering av tiltak (nytte/kost) Skjerming av søyler vil redusere sannsynligheten for skader på bru og materiell. Konstant drypp på skinner må unngås. Fare for setninger må tas med i vurdering under planlegging av byggearbeidet. Byggeplassen må sikres tilstrekkelig slik at det ikke er fare for å komme i kontakt med KL i byggefasen Radiokommunikasjon er vesentlig for driften av terminalen og må sikres. Driftsforstyrrelser under bygging, også ikkeplanlagte, må forventes. For å unngå uenigheter i ettertid bør en avtale settes opp før rigging og bygging starter. Anbefales Ja/Nei søyler er ønskelig, men ikke nødvendig dersom truckgarasje flyttes. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Med gjennomføring av alle tiltak vil risiko reduseres for alle de identifiserte farene med middels eller høy risiko. Analysegruppen har ikke funnet noen åpenbare negative konsekvenser av noen av tiltakene som er anbefalt.

15 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 15 av 23 6 VURDERING AV RESULTATENE 6.1 Vurdering mot risikoakseptkriteriene Risiko vurderes her mot Jernbaneverkets akseptkriterier. Følgende brukes for å gjøre en enkel vurdering mot akseptkriteriene: - Brukes standard løsning? Dvs. kjente løsninger og iht. teknisk regelverk. - Endres risikoen sammenlignet med før planlagt endring? Dvs. øker risiko. - Er kriteriet for samfunnsrisiko og individuell risiko ivaretatt? - Følges ALARP-kriteriet. Uten at det gjennomføres risikoreduserende tiltak vil risikoen øke, og det er spesielt godsterminalen som får økt problemer med driftens som følge av at søyler fra bro går ned i parkeringsområde og driftsvei på godsterminalen. Med bakgrunn i identifiserte farer og risikoevaluering har analysegruppen utarbeidet forslag til risikoreduserende tiltak. Med gjennomføring av tiltak forventes det at risikoen reduseres. Med tiltak implementert er risikoen endret og vurderingen mot akseptkriteriene blir som følger: - Løsning bygges i henhold til teknisk regelverk og bruker kjente løsninger. - Sikkerheten for både mennesker og for driften på banen og på godsterminalen er like god som før endring. - Planlagt endring tillater planlagt/forventet framtidig utvidelse av både bane og av godsterminal. - Analysen har ikke identifisert forhold som øker samfunnsrisiko eller individuell risiko sammenlignet med før endring. Forutsatt at samfunnsrisiko og individuell risiko er akseptabel før endring så er den også akseptabel etter endring. - Analysen har innen rimelighetens grenser vurdert risiko og anbefalt risikoreduserende tiltak, og kravet om å følge ALARP-kriteriet er ivaretatt i denne planfasen. 6.2 Usikkerhet ved analysen Det foreligger alltid en del usikkerheter i tidlig planfase før alle løsninger for bygging og for ferdig anlegg er planlagt i detalj. Analysegruppen er uansett sikre på at konklusjonen fra denne analysen robuste, gitt at anbefalte tiltakene fra denne analysen følges opp i planlegging og bygging av bru over jernbanens område.

16 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 16 av 23 7 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Noen vesentlige forutsetninger foreligger for denne analysen: - Søyler til bru fundamenteres med pæler ned til fjell. - Rensebasseng på godsterminalen fungerer i dag på en god måte og har balansert fauna og flora. - Toppen av kasse på fundament for søyler skal ligge under rensebasseng. - Ny bru over jernbanens område bygges som kassebru og med til sammen fire søylepar ned til bakken for å støtte opp under brukonstruksjonen som ligger mellom brukarene. - Sikkerhet for trafikken oppe på ny bru ivaretas av Statens vegvesen. Analysen har anbefalt ni risikoreduserende tiltak. Tiltak med ID-nr. T5, og da spesielt flytting av truck-garasje, er en klar forutsetning for konklusjonen i denne analysen. Uten tiltak vil driften på terminalen reduseres så mye at det er uakseptabelt og ikke i henhold til akseptkriteriene som er satt opp i denne analysen. Med gjennomføring av de anbefalte tiltakene er sikkerheten for både driften og for menneskene på terminalen på et nivå som er i henhold til akseptkriteriene for denne analysen. Med planlagt endring og med gjennomføring av anbefalte tiltak er risikoen for topphendelser holdt på et akseptabelt nivå og både samfunnsrisiko og individuell risiko skal være ivaretatt. Tilgjengelighet på bane og på godsterminal opprettholdes på samme nivå som før endring og mulighet for utvidelse i henhold til planer er ivaretatt.

17 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 17 av 23 8 REFERANSER [1] JBV, Sikkerhetshåndbok, kapittel 8. [2] Sandnes kommune Byplan, Høring av detaljreguleringsplan for FV 505 fra Skjæveland til Foss Eikeland Plan nr , arkivnr. i Saksrom: [3] JBV, Uttale til reguleringsplan for FV 505 varsel om innsigelse, Saksrom: :

18 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 18 av 23 9 VEDLEGG /1/ Analyseskjema

19 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 19 av VEDLEGG 1 ANALYSESKJEMA Fareid. Objekt Fare1 Generell Skifting Aktivitet Generiske kontroller, Korrektivt (planlagt/akutt) Fare2 Generell Sporveksler (S-lås, sporsperre) Problemstillinger ved dagens anlegg? I dag er ikke signalanlegg operativt. Problemstillinger som introduseres? Sikringsanlegg kommer etter planen i Samtidig skal det bygges vei over området, forventet byggestart Etter dagens planer er sikringsanlegget på plass når vei bygges. Fare for at signal blir plassert feil ift. brokar. Nei Behov for endring i vedlikeholdsprosedyrer? Behov for ny opplæring? Nei Nei Nei Behov for ekstra reservedeler? Behov for hensyn i design/utforming? JBV har fått signaltegninger fra Signan, dvs. tegninger som viser signalplassering. (Sikt fra førerrom). Hvis AnkoNova får possisjon kan de legge signalene inn i modellen. JBV kan få tilgang til modellen for å bruke den til å sjekke plassering av signal. Skifteprofil er ivartatt. Avstand spor til søyler. Husk å få med planovergangssignalene. Risiko (tilgjengelighet) før tiltak (Frekvens*Konsekvens) (Litt usikkerhet) Forslag til tiltak AnkoNova får possisjon kan de legge signalene inn i modellen. JBV kan få tilgang til modellen for å bruke den til å sjekke plassering av signal. Signal legges inn i modellen og sjekkes av JBV Signal. Vurdering av tiltak Broen over banen og godsterminalen har søyler som er ført ned til bakken. På selve godsterminalen er søylene plassert i fordrøyningsbassenget. Søylenes plassering kan gi redusert sikt, men avstanden til spor er så stor at konsekvensene er små. I prosjektet bør det tas hensyn til endring i siktforhold og om det kan føre til behov for endring på signaler. Risiko (tilgjengelighet) etter tiltak Medfører tiltak ny risiko? (Usikkerhet reduseres med tiltak) Kommentarer Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare3 Generell Tilkomst Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare4 Linjen Overbygning Underbygning Gjerder Skinner, klemmer, betongsviller, ballast, befestigelser, skilt sjekkes visuelt med gjennomgang. Fare5 Drens-anlegg. I dag fungerer rensebassenget bra. Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Drenering fra bru føres inn i eksisterende drensanlegg. Kan bli litt større belastning, med olje og salt, fra vei. Vv har planlagt et drensbasseng som kommer langs nytt dobbeltspor. Plassering som er vist i reg.plan kan være i konflikt med Nei Nei Bru over jernbanen må dreneres og det må tas hensyn til jernbaneanlegget under. Usikkert Må ta med dimesjonering av drensanlegg og rensebasseng ved planlegging av drenering av overvann fra veibanen. Rensebasseng har i dag en balansert fauna og flora. EcoFact, som dimensjonerte rensebassengen er med i reguleirngsplanarbeidet. En beregning eller vurdering av endringer i renseanlegg på jernbanens område vil gi klarhet i konsekvensen av nye søyler og eventuelt drenering fra veibanen.

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Stian With Bjørnstad

Detaljer

Veiledning om fareidentifisering for togframføring

Veiledning om fareidentifisering for togframføring Veiledning om fareidentifisering for togframføring Utgitt 08.12.14 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Omfang... 2 4. Sentrale regelverkskrav... 2 5. Identifisering av farer... 3 6. Vanlige tilsynsspørsmål

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller

Detaljer

Risiko for forlenget bremsevei

Risiko for forlenget bremsevei Risiko for forlenget bremsevei Rapport nr. 21.406.003/R1 Dato 1. november 2002 Kunde Statens Jernbanetilsyn Risiko for forlenget bremsevei Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN, OPPDRAG OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien ROS-analyse REGULERINGSPLAN Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien Kommune:Randaberg Region vest Rogaland Dato:15.05.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer