Sørlandsbanen, 2220 Egersund - Stavanger. Risikovurdering RAMS. FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandsbanen, 2220 Egersund - Stavanger. Risikovurdering RAMS. FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal"

Transkript

1 Sørlandsbanen, 2220 Egersund - Stavanger Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal 000 Høringsversjon XLAEI Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Antall sider: Sørlandsban., 2220 Egersund - Stavanger 23 Risikovurdering RAMS JERNBANEVERKET UTBYGGING Produsent: Prosjekt nr.: Innsigelse til reguleringsplan Planfase: Reguleringsplan Saksrom nr: Prod.dok.nr. : Erstatter: Erstattet av: Dokumentnummer: Drift dokumentnummer: Rev: Revisjon: 000 Drift rev.:

2 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 2 av 23 SAMMENDRAG Bakgrunn Prosjekt Fv 505 Skjæveland Foss/Eikeland skal gi ny tilkomst til Ganddal godsterminalen og legge til rette for utvikling av Kvål næringsområde i regional sammenheng. En ny 2,4 km tofelts veg med rundkjøringer bygges, med tilrettelegging for senere utbygging til firefelts veg med toplanskryss. Bru over godsterminalen, bygging av gang- og sykkelveger, samt omlegging av lokalvegnettet inngår i prosjektet. Hensikt Analysen har kun som formål å se på konsekvensene ny bru over jernbanen har for Sørlandsbanen og for Ganddal godsterminal. RAMS-analysen ser både på konsekvensen for driften av jernbanen og for sikkerheten på jernbanen. Analysen skal vurdere risiko mot Jernbaneverkets akseptkriterier den skal anbefale risikoreduserende tiltak. Konklusjoner og anbefalinger Noen vesentlige forutsetninger foreligger for denne analysen: - Søyler til bru fundamenteres med pæler ned til fjell. - Rensebasseng på godsterminalen fungerer i dag på en god måte og har balansert fauna og flora. - Toppen av kasse på fundament for søyler skal ligge under rensebasseng. - Ny bru over jernbanens område bygges som kassebru og med til sammen fire søylepar ned til bakken for å støtte opp under brukonstruksjonen som ligger mellom brukarene. - Sikkerhet for trafikken oppe på ny bru ivaretas av Statens vegvesen. Analysen har anbefalt ni risikoreduserende tiltak. Uten tiltak vil driften på terminalen reduseres så mye at det er uakseptabelt og ikke i henhold til akseptkriteriene som er satt opp i denne analysen. Med gjennomføring av de anbefalte tiltakene er sikkerheten for både driften og for menneskene på terminalen på et nivå som er i henhold til akseptkriteriene for denne analysen. Med planlagt endring og med gjennomføring av anbefalte tiltak er risikoen for topphendelser holdt på et akseptabelt nivå og både samfunnsrisiko og individuell risiko skal være ivaretatt. Tilgjengelighet på bane og på godsterminal opprettholdes på samme nivå som før endring og mulighet for utvidelse i henhold til planer er ivaretatt. Anbefalte tiltak ID Foreslåtte tiltak T1 T2 T3 T4 Må ta med dimensjonering av drensanlegg og rensebasseng ved planlegging av drenering av overvann fra veibanen. Rensebasseng har i dag en balansert fauna og flora. EcoFact, som dimensjonerte rensebassengene er med i reguleringsplanarbeidet. Vegvesenet lager drenering langs vei i den nye konstruksjonen og på utsiden av selve jernbaneområdet. AnkoNova får posisjon på signalene langs jernbanelinja og inne på godsterminalen slik at de kan de legges inn i 3D-modellen. JBV kan få tilgang til modellen for å bruke den til å sjekke plassering av signal. Signal legges inn i modellen og sjekkes av JBV Signal. Lysforhold under bru må beregnes. Belysning kan være festet på bru, i så fall må JBV med i planlegging av belysning av område under bru. Må se på belysningstype og behov og tilgang på for vedlikehold. En av lysmastene må flyttes.

3 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 3 av 23 ID T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 Foreslåtte tiltak Justere plassering av søyler inn mot voll. Tror det er mulighet for å flytte søyler 6 meter. Flytte truck-garasje, med oljeutskiller. Forslag er å flytte det nord-øst for lastegatene, bort mot gangbru. Skjerming av søyler på parkeringsplass. Skjerming må være lett synlig for lastebil. Legger inn dryppneser på bru. Overflatevannet føres ned ved søylene. Belastning på forskaling må sjekkes i forbindelse med planlegging av byggearbeidet. Fysiske barrierer bygges mellom KL og byggeplassen. SVV har erfaring med bygging av barrierer mot høgspent på byggeplasser. Sett opp en forsterker for radiosignal. Sjekk mulighet med fagmiljø. En avtale, mellom partene, (JBV/SVV) må settes opp før bygging igangsettes. Avtalen skal reguleres hvordan driftsforstyrrelser håndteres.

4 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 4 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN HENSIKT OMFANG OG AVGRENSNINGER ANTAKELSER OG FORUTSETNINGER TERMINOLOGI ANALYSEGRUPPENS SAMMENSETNING AKSEPTKRITERIER OG ANALYSEMETODIKK AKSEPTKRITERIER ANALYSEMETODIKK SYSTEMBESKRIVELSE FØR ENDRING ETTER ENDRING FAREIDENTIFISERING OG RISIKOVURDERING VURDERING AV RISIKOREDUSERENDE TILTAK VURDERING AV RESULTATENE VURDERING MOT RISIKOAKSEPTKRITERIENE USIKKERHET VED ANALYSEN KONKLUSJON OG ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG VEDLEGG 1 ANALYSESKJEMA... 19

5 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 5 av 23 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Prosjekt Fv 505 Skjæveland Foss/Eikeland skal gi ny tilkomst til Ganddal godsterminalen og legge til rette for utvikling av Kvål næringsområde i regional sammenheng. En ny 2,4 km tofelts veg med rundkjøringer bygges, med tilrettelegging for senere utbygging til firefelts veg med toplanskryss. Bru over godsterminalen, bygging av gang- og sykkelveger, samt omlegging av lokalvegnettet inngår i prosjektet. Denne analysen skal vurdere konsekvensene bruen over godsterminalen og Sørlandsbanen har for jernbanen. Analysen skal være en del av Jernbaneverkets grunnlag for å gi innspill til planen for ny Fv 505 over jernbanens spor og godsområde. 1.2 Hensikt Analysen har kun som formål å se på konsekvensene ny bru over jernbanen har for Sørlandsbanen og for Ganddal godsterminal. RAMS-analysen ser både på konsekvensen for driften av jernbanen og for sikkerheten på jernbanen. Analysen skal vurdere risiko mot Jernbaneverkets akseptkriterier den skal anbefale risikoreduserende tiltak. 1.3 Omfang og avgrensninger Analysen tar utgangspunkt i dagens jernbaneanlegg og eventuell utvidelse av dagens godsterminal og Sørlandsbanen i dagens trase. Analysen har følgende omfang og avgrensning: Analysen ser på de deler av prosjekt Fv 505 som har direkte konsekvens for driften av Sørlandsbanen (dagens plassering og trasé) og godsterminalen på Ganddal. Analysen ser på konsekvenser for ferdig anlegg. Analysen ser kun i begrenset grad på risiko som oppstår under byggearbeidet. 1.4 Antakelser og forutsetninger Noen vesentlige forutsetninger foreligger for denne analysen: - Søyler til bru fundamenteres med pæler ned til fjell. - Rensebasseng på godsterminalen fungerer i dag på en god måte og har balansert fauna og flora. - Toppen av kasse på fundament for søyler skal ligge under rensebasseng. - Ny bru over jernbanens område bygges som kassebru og med til sammen fire søylepar ned til bakken for å støtte opp under brukonstruksjonen som ligger mellom brukarene. - Sikkerhet for trafikken oppe på ny bru ivaretas av Statens vegvesen.

6 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 6 av Terminologi I rapporten er det brukt noen forkortelser og uttrykk. Forklaring av hvordan disse er brukt i denne rapporten er vist i tabellen under. Tabell 1 Uttrykk og forkortelser Uttrykk/forkortelse ALARP Fare RAMS Risiko Uønsket hendelse Beskrivelse På engelsk: As low as reasonably practicable. På norsk: Innen rimelighetens grenser, så lavt som praktisk mulig. Noe som kan utløse eller bidra til uønskede hendelser. En fysisk situasjon med potensial for menneskelig skade. Reliability, Availability, Maintainability and Safety / Pålitelighet, Tilgjengelighet, Vedlikeholdbarhet og Sikkerhet. (EN50126.) Uttrykk for kombinasjon av sannsynlighet (frekvens) for skade på menneske, miljø eller materiell og alvorlighetsgraden av denne skaden (konsekvens) En situasjon (farlig handling eller farlig forhold) som har ført til, eller kunne ha ført til ulykke eller uhell. 1.6 Analysegruppens sammensetning Tabell 2 Analysegruppens sammensetning Navn Enhet Stilling Einar Langdal JBV UTF RAMS-rådgiver Ørjahn Ankonova Ingeniør 3D, Plan Andersen Helge Bontveit JBV Seksjonssjef Utredning og forvaltning Andreas Sagen Statens vegvesen Rådgiver John Fredvik Ankonova Prosjektleder Reguleringsplan Arve JBV Utbygging Sporplanlegger Hustadnes Kårleiv JBV Bane Banesjefassistent Kristoffersen Harald Stahl Terminaldrift AS Terminalkontrollør Kjell S. Hauge Terminaldrift AS Daglig leder Jacques Videm JBV Trafikk og Seniorrådgiver marked, Terminaler Analysegruppen har bestått av deltagere som kan belyse den aktuelle problemstillingen fra ulike faglige ståsteder. De relevante faglige ståsteder er representert.

7 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 7 av 23 2 AKSEPTKRITERIER OG ANALYSEMETODIKK 2.1 Akseptkriterier Jernbaneverket har tre typer kriterier knyttet til risiko, som alle alltid skal være oppfylt: Kriterium for samfunnsrisiko, som er en øvre grense for hva Jernbaneverket aksepterer av risiko totalt for jernbanenettet i Norge Kriterier for individuell risiko, som skal sikre at enkeltpersoner ikke eksponeres for uforholdmessig høy risiko. ALARP-kriterium, som innebærer at alle tiltak som er praktisk gjennomførbare, skal gjennomføres. Kriteriene er gitt i tabellen under. Tabell 3 Kriterier knyttet til risiko Samfunnsrisiko Individrisiko ALARP Kriterium Kriterier knyttet til risiko Akseptkriteriet for samfunnsrisiko er 11 drepte per år for jernbanenettet i Norge. Akseptkriteriet for individuell risiko for 2. person (reisende) og 3. person, målt for mest eksponerte individ, er 10-4 (sannsynlighet for død per år). Akseptkriteriet for individuell risiko (dødsrisikoen) for 1. person (alle ansatte innen jernbanevirksomhet, inklusiv entreprenørers ansatte) er FAR-verdi < 12,5. ALARP-kriterium: Alle tiltak som med rimelighet kan iverksettes skal iverksettes. Sikkerhets- og RAM-mål og akseptkriterier som resultatene fra analysen skal vurderes opp mot. Prosjektet har ikke etablert egne akseptkriterier for RAM. I denne analysen er tatt utgangspunkt i at planlagt endring ikke skal føre til negative konsekvenser for driften av togspor og av driftsterminalen. I tillegg skal planlagt endring ikke legge komme i konflikt med planer for framtidig utvikling av Sørlandsbanen og av godsterminalen. 2.2 Analysemetodikk Denne risikoanalysen er gjennomført i henhold til JBVs analysemetodikk [1].

8 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 8 av 23 3 SYSTEMBESKRIVELSE 3.1 Før endring Ganddal godsterminal ble åpnet i desember 2007 og tok da over for den gamle godsterminalen i Paradis i Stavanger. Ganddal godsterminal ligger i Sandnes kommune og terminalen er tilknyttet hovedvegnettet på Nord-Jæren via riksveg 44. Terminalen driftes av Terminaldrift AS. Terminalen har tre 600 meter lange spor med tilhørende lastegater for container- og trailertog. Den har egne spor med ramper for bil-tog og den har et skifteområde. I tillegg er det områder for godsspeditørene. Figur 1 Skisse av området rundt administrasjonsbygg, Ganddal godsterminal 3.2 Etter endring Statens vegvesen skal lage ny FV505 fra Skjæveland til Foss-Eikeland. Ny vei bygges over deler av Ganddal godsterminal. Veien bygges i bru over godsterminalen og søylene fra bruen skal føres ned til godsterminalen. Jernbaneverket kom i april 2012 med innsigelse [3] til detaljreguleringsplan for FV 505 [2] fra Skjæveland til Foss-Eikeland.

9 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 9 av 23 Etter innsigelsen er det laget et nytt forslag til utforming av bru og vegsystem i området som berører jernbanens områder. I denne analysen er det tatt utgangspunkt i Statens vegvesens tegning nr. K02 som viser bruløsning over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal. Figur 2 og Figur 3viser skisse av ny bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal. Til sammen fire søylepar kommer ned på Jernbaneverkets område. Fire søyler kommer i fordrøyningsbassengene, to søyler kommer på parkeringsplass rett sør for administrasjonsbygget på godsterminalen. To søyler kommer øst for Sørlandsbanesporet. Figur 2 Utdrag fra Statens vegvesens tegning K02, ny bru sett fra siden, datert

10 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 10 av 23 Figur 3 Utdrag fra Statens vegvesens tegning K02, ny bru sett ovenfra, datert Oransje firkanter som viser søyleplassering er lagt til for å illustrere søyleparene.

11 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 11 av 23 4 FAREIDENTIFISERING OG RISIKOVURDERING I tabellen under er det gjennomført en enkel vurdering av risikoendring som følge av planlagt endring med ny bru over jernbanens område. Tabell 4 Resultat fra risikovurdering som hadde fokus på Jernbaneverkets topphendelser. ID Topphendelse Fare Risikovurdering (frekvens og konsekvens) S1 Avsporing Tog sporer av og treffer søyle på bru. Sannsynligheten er liten. Konsekvensen kan bli stor. Søylene er ikke konstruert for å tåle påkjørsel. Totalt sett er risikoen liten. Søyler nær togspor bør sikres mot påkjørsel. S2 Avsporing Setningsskader Sannsynligheten er liten. Konsekvensen er liten. Bru og søyler fra bru skal fundamenteres til fjell og det forventes lite setningsskader på ferdig anlegg. Risikoen er liten. S3 Sammenstøt tog tog. S4 Sammenstøt tog objekt. Ingen spesielle farer er identifisert. Sikt kan endres noe, men det er ikke vurdert som noen stor fare. Bil eller objekt fra bil faller fra bru og ned på jernbanen eller godsterminalen. Både sannsynlighet og konsekvens er liten. Risikoen er liten. Planlagt endring kan påvirke radiokommunikasjonen inne på område, og i det ligger det en liten usikkerhet som fører til at konsekvensene på kommunikasjonen som følge av planlagt endring bør følges opp og kontrolleres. Eventuelt bør det følges om med tiltak for å bedre radiokommunikasjonen i området. Sannsynlighet er liten. Kan gi relativt alvorlige konsekvenser, men sannsynligheten for at en bil faller ned å treffer person under er liten. Risikoen er liten S5 Brann Brann på terminal. Sannsynligheten er liten og konsekvensen er liten. Dersom det brenner på terminalen redningstjeneste komme til terminalen og banen. Risiko er liten S6 Brann Brann på bru. Sannsynligheten er liten og konsekvensen er liten. Dersom det brenner i bil på bru får det små konsekvenser for jernbanen. Muligens kan det føre til kortere driftsstans. Risiko er liten. S7 S8 S9 Passasjerer skadet på plattform Personer skadet ved PLO Personer skadet i og ved spor. Ikke aktuell. Ingen plattformer innenfor det omfanget analysen dekker. Påkjørsel på planovergang. Påkjørsel av person i spor og kontakt med KL-anlegg. Ikke aktuell. Driften av terminalen endres noe og bruken av planovergangene kan bli litt forskjellig, men det er ikke identifisert endringer som fører til økt risiko. risiko. Siktforholdene endres noe som følge av den nye brua, men det er ikke identifisert Analysen har ikke identifisert noen forhold som medfører økt risiko for topphendelse som følge av planlagt endring. RAM-analyse er dokumentert på eget skjema som ligger som vedlegg til denne analysen. I dette kapitlet er kun de største farene for driften på banen og godsterminalen vist. Hele fareidentifiseringen og risikovurderingen er vist i vedlegg. Tabell 5 Oppsummering av risikovurdering som hadde fokus på RAM.

12 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 12 av 23 ID RAM-forhold Fare Risikovurdering (frekvens og konsekvens) RAM1 Sikt til signal. Sikt til signal forringes av bro over jernbaneanlegget. Det er spesielt søylene som kan påvirke sikten. Sannsynligheten for at sikten forringes vesentlig er liten. Konsekvensen er middels. Nytt sikringsanlegg skal etter planen bygges før ny bru over jernbanen skal bygges, og følgelig kan brukonstruksjonen forringe sikten. Det ligger en liten usikkerhet i dette RAM2 RAM3 RAM4 RAM5 Drift av drens anlegg og renseanlegg inne på godsterminal. Belysing av jernbaneanlegg. Parkering inne på godsterminalen. Søyler i trafikkert område Drenering fra bru føres inn i dagens renseanlegg og ødelegger balansen. Søylene vil også redusere volumet i renseanlegget noe. Ny bru over jernbaneanlegget vil påvirke belysningen, spesielt inne på godsterminalen. Søyler fra bru kommer ned i dagens parkeringsareal og i konflikt med kjørevei for lastebiler og trucker som skal gjennom området. Søyler kan bli påkjørt av trucker, biler og lastebiler og gi skader på både kjøretøy og på konstruksjon. RAM6 Setningsfare. Setningsskader som følge av midlertidige konstruksjoner i byggeperioden. RAM7 RAM8 RAM9 Kontakt med jernbaneanlegg under bygging. Kommunikasjon ifm. skifting inne på godsterminalen. Driftsforstyrrelser i byggeperioden. Anleggsmaskiner og midlertidige konstruksjoner kommer i kontakt med KL-anlegg i byggeperioden for ny vei. Radiokommunikasjonen forringes/ forstyrres som følge av nye konstruksjoner inne på godsterminalen og påvirker skifting. Hendelser, både planlagte og uforutsette, forstyrrer togframføring og godsterminalen i byggeperioden. RAM-forholdet Renseanlegget fungerer bra i dag, men det er usikkert hvordan det vil fungere med den ekstra belastningen det kan bli med drensvann fra vei. Renseanlegget har før endring en balansert fauna og flora. Forholdet bør følges opp for å sikre at rensebassenget fungerer etter forutsetningene. Belysningen kan forringes noe som følge av den nye bruen. Forholdet bør følges opp. Risikoen er liten. Søylene vil redusere kapasiteten for parkering og for kjøring med lastebil og truck. Konsekvensene for driften av terminalen oppleves som stor og driften av terminalen vil forringes som følge av planlagt endring. Forholdet må følges opp. Risikoen er stor. To av søylene står slik plassert at det er fare for at de på truffet av kjøretøy. Søylene vil bli truffet av kjøretøy dersom søylene ikke skjermes. Forholdet må følges opp. Risikoen en middels. Uten tiltak/planlegging er det en reell fare for at det oppstår setningsskader på togspor, godsspor eller vei inne på godsterminalen. Forholdet må følges opp. Risikoen er middels. Uten tiltak/planlegging er det en reell fare for at byggeaktivitetene kommer i konflikt med driften av godsterminalen eller med togspor. Risikoen er middels. Forholdet må følges opp. Uten tiltak forventes det at ny bru med søyler er godsterminalen påvirker radiokommunikasjonen inne på godsterminalen negativt. Risikoen er middels. Forholdet må følges opp. Bygging av ny bru vil føre til driftsforstyrrelser på både banen og på godsterminalen, også ikke-planlagt driftsstans. Risikoen er middels og forholdet må følges opp.

13 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 13 av 23 5 VURDERING AV RISIKOREDUSERENDE TILTAK Som en del av analysen er det gjennomført en prosess for å finne tiltak som reduserer risiko som for topphendelser eller risiko for driftsforstyrrelser. Resultatene fra farevurderingen er brukt som utgangspunkt for å anbefale tiltak. Tabell 6 Anbefalte risikoreduserende tiltak. ID T1 T2 T3 T4 Farer Dårlig sikt til signal inne på terminalområde Søyler i rensebasseng påvirker anleggets rensekapasitet. Drenering fra bru påvirker rensebasseng under bru. Dårlig belysning inne på godsterminalen. Ref Fare1 Fare26 Fare5 Fare6 Fare22 Foreslåtte tiltak AnkoNova får posisjon på signalene langs jernbanelinja og inne på godsterminalen slik at de kan de legges inn i 3D-modellen. JBV kan få tilgang til modellen for å bruke den til å sjekke plassering av signal. Signal legges inn i modellen og sjekkes av JBV Signal. Må ta med dimensjonering av drensanlegg og rensebasseng ved planlegging av drenering av overvann fra veibanen. Rensebasseng har i dag en balansert fauna og flora. EcoFact, som dimensjonerte rensebassengene er med i reguleringsplanarbeidet. Vegvesenet lager drenering langs vei i den nye konstruksjonen og på utsiden av selve jernbaneområdet. Lysforhold under bru må beregnes. Belysning kan være festet på bru, i så fall må JBV med i planlegging av belysning av område under bru. Må se på belysningstype og behov og tilgang på for vedlikehold. Vurdering av tiltak (nytte/kost) Et enkelt tiltak for å kvalitetssikre plassering av Jernbaneverkets signaler inne på godsterminalen og eventuelt på togsporet. En beregning eller vurdering av endringer i renseanlegg på jernbanens område vil gi klarhet i konsekvensen av nye søyler og eventuelt drenering fra veibanen. De to drenerings- og renseanleggene vil være helt adskilt. For Jernbaneverket vil det være en fordel at beregninger/vurderinger gjennomføres før bru bygges slik at det sikres at belysningen på godsterminalen er tilstrekkelig når bruen er ferdig. Anbefales Ja/Nei Ja Ja Ja Ja T5 Redusert kapasitet inne på godsterminalen som følge av ny bru over banen. Fare41 En av lysmastene må flyttes. Justere plassering av søyler inn mot voll. Tror det er mulighet for å flytte søyler 6 meter. Flytte truck-garasje, Flytting av truckgarasjen vil frigjøre plass ved parkeringsplass og kjørevei. Ja, det gjelder spesifikt flytting av truckgarasjen. Flytting av

14 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 14 av 23 ID T6 T7 T8 T9 T10 T11 Farer Søyler fra bru blir påkjørt og fører til skader på materiell og bru. Skade på skinner som følge av drypp ned på skinner Setningsskader i byggeperioden Kontakt med høgspent / KL i byggeperioden. Brudd i radiokommunikasjon på godsterminalen. Driftsforstyrrelser på banen og på godsterminalen som følge av uforutsette hendelser i byggeperioden. Ref Fare42 Fare48 Fare54 Fare56 Fare57 Fare58 Fare60 Foreslåtte tiltak med oljeutskiller. Forslag er å flytte det nord-øst for lastegatene, bort mot gangbru. Skjerming av søyler på parkeringsplass. Skjerming må være lett synlig for lastebil. Legger inn dryppneser på bru. Overflatevannet føres ned ved søylene. Belastning på forskaling må sjekkes i forbindelse med planlegging av byggearbeidet. Fysiske barrierer bygges mellom KL og byggeplassen. SVV har erfaring med bygging av barrierer mot høgspent på byggeplasser. Sett opp en forsterker for radiosignal. Sjekk mulighet med fagmiljø. En avtale, mellom partene, (JBV/SVV) må settes opp før bygging igangsettes. Avtalen skal reguleres hvordan driftsforstyrrelser håndteres. Vurdering av tiltak (nytte/kost) Skjerming av søyler vil redusere sannsynligheten for skader på bru og materiell. Konstant drypp på skinner må unngås. Fare for setninger må tas med i vurdering under planlegging av byggearbeidet. Byggeplassen må sikres tilstrekkelig slik at det ikke er fare for å komme i kontakt med KL i byggefasen Radiokommunikasjon er vesentlig for driften av terminalen og må sikres. Driftsforstyrrelser under bygging, også ikkeplanlagte, må forventes. For å unngå uenigheter i ettertid bør en avtale settes opp før rigging og bygging starter. Anbefales Ja/Nei søyler er ønskelig, men ikke nødvendig dersom truckgarasje flyttes. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Med gjennomføring av alle tiltak vil risiko reduseres for alle de identifiserte farene med middels eller høy risiko. Analysegruppen har ikke funnet noen åpenbare negative konsekvenser av noen av tiltakene som er anbefalt.

15 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 15 av 23 6 VURDERING AV RESULTATENE 6.1 Vurdering mot risikoakseptkriteriene Risiko vurderes her mot Jernbaneverkets akseptkriterier. Følgende brukes for å gjøre en enkel vurdering mot akseptkriteriene: - Brukes standard løsning? Dvs. kjente løsninger og iht. teknisk regelverk. - Endres risikoen sammenlignet med før planlagt endring? Dvs. øker risiko. - Er kriteriet for samfunnsrisiko og individuell risiko ivaretatt? - Følges ALARP-kriteriet. Uten at det gjennomføres risikoreduserende tiltak vil risikoen øke, og det er spesielt godsterminalen som får økt problemer med driftens som følge av at søyler fra bro går ned i parkeringsområde og driftsvei på godsterminalen. Med bakgrunn i identifiserte farer og risikoevaluering har analysegruppen utarbeidet forslag til risikoreduserende tiltak. Med gjennomføring av tiltak forventes det at risikoen reduseres. Med tiltak implementert er risikoen endret og vurderingen mot akseptkriteriene blir som følger: - Løsning bygges i henhold til teknisk regelverk og bruker kjente løsninger. - Sikkerheten for både mennesker og for driften på banen og på godsterminalen er like god som før endring. - Planlagt endring tillater planlagt/forventet framtidig utvidelse av både bane og av godsterminal. - Analysen har ikke identifisert forhold som øker samfunnsrisiko eller individuell risiko sammenlignet med før endring. Forutsatt at samfunnsrisiko og individuell risiko er akseptabel før endring så er den også akseptabel etter endring. - Analysen har innen rimelighetens grenser vurdert risiko og anbefalt risikoreduserende tiltak, og kravet om å følge ALARP-kriteriet er ivaretatt i denne planfasen. 6.2 Usikkerhet ved analysen Det foreligger alltid en del usikkerheter i tidlig planfase før alle løsninger for bygging og for ferdig anlegg er planlagt i detalj. Analysegruppen er uansett sikre på at konklusjonen fra denne analysen robuste, gitt at anbefalte tiltakene fra denne analysen følges opp i planlegging og bygging av bru over jernbanens område.

16 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 16 av 23 7 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Noen vesentlige forutsetninger foreligger for denne analysen: - Søyler til bru fundamenteres med pæler ned til fjell. - Rensebasseng på godsterminalen fungerer i dag på en god måte og har balansert fauna og flora. - Toppen av kasse på fundament for søyler skal ligge under rensebasseng. - Ny bru over jernbanens område bygges som kassebru og med til sammen fire søylepar ned til bakken for å støtte opp under brukonstruksjonen som ligger mellom brukarene. - Sikkerhet for trafikken oppe på ny bru ivaretas av Statens vegvesen. Analysen har anbefalt ni risikoreduserende tiltak. Tiltak med ID-nr. T5, og da spesielt flytting av truck-garasje, er en klar forutsetning for konklusjonen i denne analysen. Uten tiltak vil driften på terminalen reduseres så mye at det er uakseptabelt og ikke i henhold til akseptkriteriene som er satt opp i denne analysen. Med gjennomføring av de anbefalte tiltakene er sikkerheten for både driften og for menneskene på terminalen på et nivå som er i henhold til akseptkriteriene for denne analysen. Med planlagt endring og med gjennomføring av anbefalte tiltak er risikoen for topphendelser holdt på et akseptabelt nivå og både samfunnsrisiko og individuell risiko skal være ivaretatt. Tilgjengelighet på bane og på godsterminal opprettholdes på samme nivå som før endring og mulighet for utvidelse i henhold til planer er ivaretatt.

17 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 17 av 23 8 REFERANSER [1] JBV, Sikkerhetshåndbok, kapittel 8. [2] Sandnes kommune Byplan, Høring av detaljreguleringsplan for FV 505 fra Skjæveland til Foss Eikeland Plan nr , arkivnr. i Saksrom: [3] JBV, Uttale til reguleringsplan for FV 505 varsel om innsigelse, Saksrom: :

18 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 18 av 23 9 VEDLEGG /1/ Analyseskjema

19 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 19 av VEDLEGG 1 ANALYSESKJEMA Fareid. Objekt Fare1 Generell Skifting Aktivitet Generiske kontroller, Korrektivt (planlagt/akutt) Fare2 Generell Sporveksler (S-lås, sporsperre) Problemstillinger ved dagens anlegg? I dag er ikke signalanlegg operativt. Problemstillinger som introduseres? Sikringsanlegg kommer etter planen i Samtidig skal det bygges vei over området, forventet byggestart Etter dagens planer er sikringsanlegget på plass når vei bygges. Fare for at signal blir plassert feil ift. brokar. Nei Behov for endring i vedlikeholdsprosedyrer? Behov for ny opplæring? Nei Nei Nei Behov for ekstra reservedeler? Behov for hensyn i design/utforming? JBV har fått signaltegninger fra Signan, dvs. tegninger som viser signalplassering. (Sikt fra førerrom). Hvis AnkoNova får possisjon kan de legge signalene inn i modellen. JBV kan få tilgang til modellen for å bruke den til å sjekke plassering av signal. Skifteprofil er ivartatt. Avstand spor til søyler. Husk å få med planovergangssignalene. Risiko (tilgjengelighet) før tiltak (Frekvens*Konsekvens) (Litt usikkerhet) Forslag til tiltak AnkoNova får possisjon kan de legge signalene inn i modellen. JBV kan få tilgang til modellen for å bruke den til å sjekke plassering av signal. Signal legges inn i modellen og sjekkes av JBV Signal. Vurdering av tiltak Broen over banen og godsterminalen har søyler som er ført ned til bakken. På selve godsterminalen er søylene plassert i fordrøyningsbassenget. Søylenes plassering kan gi redusert sikt, men avstanden til spor er så stor at konsekvensene er små. I prosjektet bør det tas hensyn til endring i siktforhold og om det kan føre til behov for endring på signaler. Risiko (tilgjengelighet) etter tiltak Medfører tiltak ny risiko? (Usikkerhet reduseres med tiltak) Kommentarer Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare3 Generell Tilkomst Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare4 Linjen Overbygning Underbygning Gjerder Skinner, klemmer, betongsviller, ballast, befestigelser, skilt sjekkes visuelt med gjennomgang. Fare5 Drens-anlegg. I dag fungerer rensebassenget bra. Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Drenering fra bru føres inn i eksisterende drensanlegg. Kan bli litt større belastning, med olje og salt, fra vei. Vv har planlagt et drensbasseng som kommer langs nytt dobbeltspor. Plassering som er vist i reg.plan kan være i konflikt med Nei Nei Bru over jernbanen må dreneres og det må tas hensyn til jernbaneanlegget under. Usikkert Må ta med dimesjonering av drensanlegg og rensebasseng ved planlegging av drenering av overvann fra veibanen. Rensebasseng har i dag en balansert fauna og flora. EcoFact, som dimensjonerte rensebassengen er med i reguleirngsplanarbeidet. En beregning eller vurdering av endringer i renseanlegg på jernbanens område vil gi klarhet i konsekvensen av nye søyler og eventuelt drenering fra veibanen.

20 Risikovurdering RAMS FV505 i bru over Sørlandsbanen og Ganddal godsterminal Side: 20 av 23 Fareid. Objekt Aktivitet Generiske kontroller, Korrektivt (planlagt/akutt) Problemstillinger ved dagens anlegg? Problemstillinger som introduseres? Fare6 Drens-anlegg. Nei vei langs dobbeltspor og driftsvei for jernbanen. Behov for endring i vedlikeholdsprosedyrer? Behov for ny opplæring? Behov for ekstra reservedeler? Behov for hensyn i design/utforming? Nei Nei Bru over jernbanen må dreneres og det må tas hensyn til jernbaneanlegget under. Risiko (tilgjengelighet) før tiltak (Frekvens*Konsekvens) Usikkert Forslag til tiltak Ny veibru skal lages som kassebru. Vegvesenet lager drenering langs vei i den nye konstruksjonen og på utsiden av selve jernaneområdet. Vurdering av tiltak De to drenerings- og renseanleggene vil være helt adskilt. Risiko (tilgjengelighet) etter tiltak Medfører tiltak ny risiko? Kommentarer Fare7 Vegetasjon Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare8 Gjerder Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare9 Fare10 Reparasjon etter ultralyd av skinner Punktpakking (ved lokalt problem). Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare11 Sporjustering. Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare12 G-vul (før og etter Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare13 Fare14 sporjustering). Sliping og rengjøring etterpå. Pukksupplering. Etter punktpakk Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare15 Snørydding - driftspor Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare16 Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare17 Snørydding - spor Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare18 (Tungt) vedlikehold av drensanlegg. Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare19 Sporveksler Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare20 PLO Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Fare21 Elektro Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ikke aktuelt Generiske kontroller: Master og åk, hengemaster, utliggere, lodd-, fast- og fixavspenninger, barduner, returledning, kabler, jordledere, overspenningsvern, KLanlegg S 25, termografering, målevognkjøring. Jording av bru. Plassering av ATmast?

CSM Hva betyr dette for oss? Mona Tveraaen Kjetil Gjønnes Monika L. Eknes Jernbaneverket

CSM Hva betyr dette for oss? Mona Tveraaen Kjetil Gjønnes Monika L. Eknes Jernbaneverket CSM Hva betyr dette for oss? Mona Tveraaen Kjetil Gjønnes Monika L. Eknes Jernbaneverket Introduksjon Hensikt Gjennomgang av de ulike elementene i CSM hvordan disse håndteres hos oss våre tolkninger diskusjon

Detaljer

Leverandørdag - 22.3.2012

Leverandørdag - 22.3.2012 Leverandørdag - 22.3.2012 Utbygging Regionale Prosjekter Nord URN i tall 25 ansatte og 20 innleide i byggherreorganisasjonen Prosjekter fra en til 700 millioner Et trettitalls ulike prosjekter med samlet

Detaljer

SØRLANDSBANEN, (EGERSUND) STAVANGER (KLEPP) STAVANGER. Risikovurdering Fjerning av krav til forrigling av sveiv i sveivskap

SØRLANDSBANEN, (EGERSUND) STAVANGER (KLEPP) STAVANGER. Risikovurdering Fjerning av krav til forrigling av sveiv i sveivskap SØRLANDSBANEN, (EGERSUND) STAVANGER (KLEPP) STAVANGER Risikovurdering Fjerning av krav til forrigling av sveiv i sveivskap 00C 1. Versjon 03.04.2014 XHALDIM JETSAF ESL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

Jernbaneverket har tre typer kriterier knyttet til risiko, som alle alltid skal være oppfylt;

Jernbaneverket har tre typer kriterier knyttet til risiko, som alle alltid skal være oppfylt; NOTAT Oppdrag Fv32 Gimlevegen Augestadvegen Kunde Statens vegvesen Notat nr. - Dato 2013-03-13 Til Fra Kopi Porsgrunn kommune Rambøll Jernbanens planoverganger i Lilleelvgata og. Vurdering av uønskede

Detaljer

DISTRIBUSJON OG REVISJON AV TEKNISK REGELVERK...

DISTRIBUSJON OG REVISJON AV TEKNISK REGELVERK... Forord Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 TEKNISK REGELVERK... 3 3 UTGIVELSESFORM... 5 3.1 Topp og bunntekst... 5 3.2 Henvisninger... 6 4 DISTRIBUSJON OG REVISJON AV TEKNISK REGELVERK... 7 Forord

Detaljer

KONTAKTLEDNINGSANLEGG

KONTAKTLEDNINGSANLEGG KONTAKTLEDNINGSANLEGG av Bjørn Ivar Olsen, ETE bygger på tidligere forelesning av Frode Nilsen, (versjon: TI02a), senere revidert av Hege Sveaas Fadum og Thorleif Pedersen. 1 av 46 INNHOLD: Introduksjon/hensikt

Detaljer

To spor fra Sandnes til Stavanger

To spor fra Sandnes til Stavanger N Y T T D O B B E L T S P O R To spor fra Sandnes til Stavanger STAVANGER Paradis Mariero Jåttåvågen Gausel SANDNES V I B Y G G E R F O R F R E M T I D E N Oktober 2006 ET DOBBELTSPOR FOR FREMTIDEN STAVANGER

Detaljer

RISIKOANALYSE AV ANLEGGSARBEID NYDALEN HOLDEPLASS

RISIKOANALYSE AV ANLEGGSARBEID NYDALEN HOLDEPLASS RISIKOANALYSE AV ANLEGGSARBEID NYDALEN HOLDEPLASS Godkjent Godkjent m/kommentar Ikke godkjent Revider og send inn på nytt Dato Kun for informasjon Sign. 00A Høringsutkast 09.03.09 GRBR / OLA Rev. Revisjonen

Detaljer

SIGNIFIKANSVURDERING AV ENDRING IHT FELLES METODE FOR RISIKOVURDERING (CSM) FOR VOSS STASJON

SIGNIFIKANSVURDERING AV ENDRING IHT FELLES METODE FOR RISIKOVURDERING (CSM) FOR VOSS STASJON SIGNIFIKANSVURDERING AV ENDRING IHT FELLES METODE FOR RISIKOVURDERING (CSM) FOR VOSS STASJON 01A Andre utgave. Omfatter alle fag og hele prosjektet 10.07.2012 ofm aajl ssu 00A Første utgave 26.03.2012

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjon fra teknisk regelverk...3 2.2 Dispensasjon fra forskrifter...3 3 NORMGIVENDE

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski 00B Kommentarutkast JFW OR SN Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Ski Stasjon, Nytt dobbeltspor Oslo-Ski Antall sider: 45 Produsent : Produsent dok.no: Erstatning for: Erstattet

Detaljer

VEGRAMS RAM-analyse Drifts- og vedlikeholdsrevisjon

VEGRAMS RAM-analyse Drifts- og vedlikeholdsrevisjon NVF Tunnelutvalget Drift og vedlikehold Tunnelseminar: Drift og vedlikehold av tunneler Bergen 2014-09-24 VEGRAMS RAM-analyse Drifts- og vedlikeholdsrevisjon Johnny M Johansen ViaNova Plan og Trafikk AS

Detaljer

SPORGEOMETRI. Leksjon Sporgeometri. Kathrine Gjerde. www.ramboll.no. Rev TI09-10.4.2012

SPORGEOMETRI. Leksjon Sporgeometri. Kathrine Gjerde. www.ramboll.no. Rev TI09-10.4.2012 Leksjon Sporgeometri Kathrine Gjerde www.ramboll.no Rev TI09-10.4.2012 1 Mål for forelesningen kjenne til sentrale begrep for sporgeometri kjenne til grunnlaget for prosjektering forstå litt rundt geometri

Detaljer

Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften)

Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften) Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften) Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 10. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 2013 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

RISIKOANALYSE STREKNINGSVIS FORNYELSESPLAN LYSAKER ASKER - SPIKKESTAD

RISIKOANALYSE STREKNINGSVIS FORNYELSESPLAN LYSAKER ASKER - SPIKKESTAD SIDE: 2 AV 40 1 SAMMENDRAG Jernbanen gjennom Oslo har opplevd driftsavbrudd på grunn av feil ved infrastrukturen de siste årene. Disse hendelsene har ofte forårsaket problemer i togframføringen med konsekvenser

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift

Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift Forskriftsutkast Gjeldende kravforskrift Kommentarer Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Virkeområde første ledd 1-1 første ledd

Detaljer

Kundemøte vinterdrift 2011-2012. Alnabru 1.november 2011

Kundemøte vinterdrift 2011-2012. Alnabru 1.november 2011 Kundemøte vinterdrift 2011-2012 Alnabru 1.november 2011 Agenda Innledning Are Kjensli, Vintertiltak Jernbaneverket Karstein Søreide Vintertiltak CargoNet Halfdan Blytt, Nils Kavli/Bjørn Riiber Godstransport

Detaljer

1. Innledning. Prosessen svarer ut CSM-RA (Felles Sikkerhetsmetoder Risikovurdering), og er i tråd med NS 5814, NS 5815 og EN 50126.

1. Innledning. Prosessen svarer ut CSM-RA (Felles Sikkerhetsmetoder Risikovurdering), og er i tråd med NS 5814, NS 5815 og EN 50126. Styringssystem Dokumentansvarlig: Morrison, Ellen Side: 1 av 6 1. Innledning Dette dokumentet beskriver risikostyringsprosessen og gjennomføring av 1 i Jernbaneverket. For kravoversikt, se STY-600533 Prosedyre

Detaljer

Risiko for viktig til å overlate til ekspertene

Risiko for viktig til å overlate til ekspertene Risiko for viktig til å overlate til ekspertene Involverende risikostyring med Jernbaneverkets strekningsanalyse Kjetil Gjønnes, Jernbaneverket Fremtiden på skinner 27. oktober Foto: Øystein Grue/Jernbaneverket

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Agenda. Om sikkerhet og jernbane Utbygging Drift

Agenda. Om sikkerhet og jernbane Utbygging Drift Agenda Om sikkerhet og jernbane Utbygging Drift Bybanen AS et jernbaneselskap Tilsynsobjekt under Statens jernbanetilsyn Rapporteringsplikt til Havarikommisjonen Drift av infrastruktur eierskap til vogner

Detaljer

Underbygning/Prosjektering og bygging/gjerder

Underbygning/Prosjektering og bygging/gjerder Underbygning/Prosjektering og bygging/gjerder Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Underbygning Prosjektering og bygging Innhold 1 Hensikt og omfang 2 Krav til gjerdehold 2.1 Gjerdeplikt 2.2

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.07.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

RAMS-prosess for Telesystemer

RAMS-prosess for Telesystemer RAMS-prosess for Telesystemer Første utgave (Dokumentet er til behandling/godkjenning i JBV Nett) OEO, SAA ANER BETO Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av Tele, RAMS-prosess for Telesystemer

Detaljer

Foreløpig ulykkesstatistikk 2013

Foreløpig ulykkesstatistikk 2013 Foreløpig ulykkesstatistikk 2013 10.01.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Forklaring til statistikken... 3 3 Ordinær jernbanevirksomhet... 4 3.1 Trafikktall 2013... 4 3.2 Oversikt over jernbaneulykker...

Detaljer

Risikoanalysens verdi etter ulykken. Ida H. Grøndahl, Statens havarikommisjon for transport ESRA seminar 14.04.2015

Risikoanalysens verdi etter ulykken. Ida H. Grøndahl, Statens havarikommisjon for transport ESRA seminar 14.04.2015 Risikoanalysens verdi etter ulykken Ida H. Grøndahl, Statens havarikommisjon for transport ESRA seminar 14.04.2015 Departementer Tilsyn og direktorater Med flere.. Med flere.. Med flere.. SHT s sikkerhetsundersøkelser

Detaljer

Fornyelsestiltak Oslokorridoren: Vestfold-, Drammen- og Sørlandsbanen øst

Fornyelsestiltak Oslokorridoren: Vestfold-, Drammen- og Sørlandsbanen øst Fornyelsestiltak Oslokorridoren: Vestfold-, Drammen- og Sørlandsbanen øst Beskrivelse Omfang / mengder Tidspunkt for utlysning Overbygning (skinnebytte og svillebytte) Sporvekselbytte Omfatter flere store

Detaljer

Kombibane mulighetsstudie

Kombibane mulighetsstudie Kombibane mulighetsstudie KAPASITET PRIORITET MATERIELL SIKKERHET MULIGHETSSTUDIE KOMBIBANE HOVEDBANEN JÆRBANEN Vedtak i Jernbaneverkets ledergruppe: Med de begrensninger og forutsetninger som er beskrevet

Detaljer

Brakerøya er et stasjonært knutepunkt og en ønsker i utgangspunktet høy arealutnyttelse i nærheten av stasjoner.

Brakerøya er et stasjonært knutepunkt og en ønsker i utgangspunktet høy arealutnyttelse i nærheten av stasjoner. NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan Vestre Viken Sykehus DOKUMENTKODE 126952-RIJ-NOT-001 EMNE Drammensbanen Vurdering av byggegrense langs jernbanen TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Vestre Viken HF OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Side 1 av 1 Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Etter bestemmelsene i Vegloven, 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Detaljregulering for vendespor Ski Endringer iht JBVs innspill hj KSt StE 01B Endringer iht JBVs innspill 23.04.2013 25.04.2013 hj KaStj StE 00B Første utgave 17.04.2013 hj MaHaa StE Revisjon Revisjonen

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING NOTAT Oppdrag 2120536 Kunde Statens vegvesen Region vest Notat nr. 1 Til Lilli Mjelde Fra Rambøll SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Hensikt og omfang... 2 2 IDENTIFISERTE AVVIK, MED TILTAK... 3

1 INNLEDNING... 2 1.1 Hensikt og omfang... 2 2 IDENTIFISERTE AVVIK, MED TILTAK... 3 Forriglingsutrustning Side: 1 av 5 1 INNLEDNING... 2 1.1 Hensikt og omfang... 2 2 IDENTIFISERTE AVVIK, MED TILTAK... 3 Forriglingsutrustning Side: 2 av 5 1 INNLEDNING 1.1 Hensikt og omfang Ved prosjektering

Detaljer

Overordnet RAM-analyse. Utredning. Nytt logistikknutepunkt Trondheim

Overordnet RAM-analyse. Utredning. Nytt logistikknutepunkt Trondheim Overordnet RAM-analyse Utredning 02A Rapport oppdatert iht. endringer i alternativer 20.11.2014 R. Winther Hanne S. Engh 01A Første offisielle versjon 9.10.2014 Hanne S. Engh R. Winther 00A Utkast 24.9.2014

Detaljer

Jernbaneverket i samfunnet

Jernbaneverket i samfunnet 2011 Mer på skinner! Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen Avinor AS Togselskapene Transportetatene

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.98

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.98 Generelle bestemmelser Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Avviksbehandling...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 KRAV TIL KOMPETANSE...5 5 DOKUMENTHÅNDTERING...6

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyser

Risiko og sårbarhetsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO 14001 Nasjonal miljøfaggruppe 30.05.13 Miljørådgiver Birte Helland Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor

Detaljer

Risikovurdering av elektriske anlegg

Risikovurdering av elektriske anlegg Risikovurdering av elektriske anlegg NEK Elsikkerhetskonferanse : 9 november 2011 NK 64 AG risiko Fel 16 Hvordan gjør de det? Definisjon av fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510)

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) I medhold av 26 og 27-2 i plan- og bygningsloven av 14.06.85 har Sola kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med

Detaljer

Sikkerhetsanalyse. (Farekildeanalyse) Utredning. Logistikknutepunkt Trondheim

Sikkerhetsanalyse. (Farekildeanalyse) Utredning. Logistikknutepunkt Trondheim Sikkerhetsanalyse (Farekildeanalyse) Utredning Logistikknutepunkt Trondheim 02A Rapport oppdatert iht. endringer i alternativer 20.11.2013 R. Winther Hanne S. Engh 01A Første offisielle versjon 9.10.2014

Detaljer

Endringsanalyse. Organisering av drift og vedlikehold ved reorganisering av baneområdene i Region Øst

Endringsanalyse. Organisering av drift og vedlikehold ved reorganisering av baneområdene i Region Øst Organisering av drift og vedlikehold ved reorganisering av baneområdene i Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av 01 Endelig utgave 20 sept. 2006 MOLO/xlaei EKNMON OWR 00

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

InterCity-prosjektet krever BIM

InterCity-prosjektet krever BIM InterCity-prosjektet krever BIM Foredrag på X, Y og Z 2016 Kristin Lysebo, Fagansvarlig 3D InterCity-prosjektet i Jernbaneverket InterCity-prosjektet skal i hovedtrekk: Bygge 230 km dobbeltspor 22 byer

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C-Elektrotekniske anlegg 8. Kontroll- og overvåkingsanlegg Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse C.8 Kontroll- og overvåkingsanlegg... 3 C.8.1 Overvåkning

Detaljer

Sikkerhet i Jernbaneverket

Sikkerhet i Jernbaneverket Sikkerhet i Jernbaneverket En veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften. Innhold 03 Forord 04 Innledning

Detaljer

Teknisk regelverk:årsrapport 2011

Teknisk regelverk:årsrapport 2011 Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 Innhold 1 Regelverksarbeid 1.1 Organisering av arbeidet 1.1.1 Teknisk regelverk organisasjon 2011 1.2 Møter 1.3 Viktige aktiviteter i 2011 1.3.1 Felles Elektro

Detaljer

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Madeleine Kristensen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

Rammebetingelser for vurdering av løsninger ved stengte planoverganger

Rammebetingelser for vurdering av løsninger ved stengte planoverganger Skien, 11-03-2013 Fylkesveg 32 Gimlevegen-Augestadvegen Stengt plankryssing over jernbanelinjen i Dr. Munks gate vurdering av alternative løsninger Innledning Telemark fylkeskommune har utarbeidet forslag

Detaljer

Follobaneprosjektet. Barrierer og beredskap SJT seminar 15.10.2013. Anne Kathrine Kalager Ass. Prosjektdirektør Follobanen Jernbaneverket

Follobaneprosjektet. Barrierer og beredskap SJT seminar 15.10.2013. Anne Kathrine Kalager Ass. Prosjektdirektør Follobanen Jernbaneverket Follobaneprosjektet Barrierer og beredskap SJT seminar 15.10.2013 Anne Kathrine Kalager Ass. Prosjektdirektør Follobanen Jernbaneverket FOLLOBANEPROSJEKTET - nytt dobbelt spor Oslo-Ski Innføring ~20 km

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen»

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen» DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Gustav Sverdrup- Thygeson, Merete Agnes Kuhle- Hansen, Hege Sverdrup- Thygeson og Ulrik Sverdrup- Thygeson Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.10

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 UTSTYR MED HENSYN TIL MILJØ... 3 2.1 Mekanisk og klimatisk miljø... 3 3 ANLEGG TILKOBLET SKINNEGANG... 7 4 JORDING... 8 5 ENERGIFORBRUK

Detaljer

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet

Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Nabomøte, Hell 30.04.2014 Hell Værnes, hastighetsøkning og kapasitet Bakgrunn for tiltaket Tilrettelegge for trinnvis utvikling av persontransporttilbudet på

Detaljer

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er:

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er: Bestemmelser gitt til plankart for detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven 12-3. for Salto Motorsportbane, tegnet separat for over/på grunnen og under grunnen og gitt plan. id 50491, datert 09.12.14.

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011:

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011: Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 15420 Utbygging Hedmark Frode Bakken Saksbehandler/innvalgsnr: Frode Bakken - 62553662 Vår dato: 21.03.2013 Vår referanse: 2012/129340-074 RV 3 Alvdal Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jerrbane teubane park og tvo OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-22 OSLO HAVNKF TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

Rev.: 4 Sporvekselvarme Side: 1 av 8

Rev.: 4 Sporvekselvarme Side: 1 av 8 Sporvekselvarme Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 SPORVEKSELVARMESYSTEM... 3 2.1 Sporvekselvarmeanlegg... 3 2.1.1 Strømforsyning...3 2.2 Fordelingsskap for sporvekselvarmeanlegg... 3 2.3 Aktivering,

Detaljer

RAPPORT. JB Rapport: 3/2006. Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.

RAPPORT. JB Rapport: 3/2006. Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn. RAPPORT Statens havarikommisjon for transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.no Avgitt dato: 14.2.2006 JB Rapport: 3/2006 Denne

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver Kopstad & Haugen ANS Dokument type Rapport Dato 2014-11-25 KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Revisjon 04 Dato 2014-11-25 Utført av Marius Fossum Normann Kontrollert

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene internt i

Detaljer

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune.

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. Holmsbu Eiendom AS Risiko og sårbarhetsanalyse Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. I henhold til 4-3 i

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Generelle tekniske krav Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 SIGNALANLEGG...3 2.1 Sikkerhet og tilgjengelighet...3 2.1.1 Sikkerhetsprinsipper...3 2.1.2 Sikkerhetskrav...3 2.1.3 Tilgjengelighetskrav...4

Detaljer

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Et hjelpemiddel for de som skal gjennomføre meldepliktige arrangement i Tromsø kommune. Opprettet: 28.07.2010 Endret 22.09.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RAPPORT FRA TILSYNSMØTE 8. MAI 2003

RAPPORT FRA TILSYNSMØTE 8. MAI 2003 , (TBP) RAPPORT FRA TILSYNSMØTE 8. MAI 2003 Rapport nr 7-03 RAPPORT FRA TILSYNSMØTE Rapport nr.: 7-03 Arkivkode: 00/518 T631 Møtedato: 08.05.2003 Foretak: Kontaktperson: Reidar J. Ringbakken Rapportens

Detaljer

Reguleringsplan for Søråsen Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Søråsen Planbeskrivelse Reguleringsplan for Søråsen Planbeskrivelse a. Graver AS, brev av 02.09.2010 b. Graver AS, planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsvurdering, dat. 11.05.2010 c. Graver AS, geoteknisk rapport, dat. 19.04.2010

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer

VINTERBEREDSKAP. Evaluering av vinteren 2009/10 og tiltak før vinteren 2010/11

VINTERBEREDSKAP. Evaluering av vinteren 2009/10 og tiltak før vinteren 2010/11 VINTERBEREDSKAP Evaluering av vinteren 2009/10 og tiltak før vinteren 2010/11 Situasjonsbeskrivelse 2009/10 Endringer i vinterberedskap JBV før sist vinter Økt ressursinnsats i Oslo-området med styrking

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R16 BELYSNING OG EL BERGMOEN AS 2013-11-11. Sweco. repo002.docx 2013-06-14

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R16 BELYSNING OG EL BERGMOEN AS 2013-11-11. Sweco. repo002.docx 2013-06-14 repo002.docx 2013-06-14 BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R16 BELYSNING OG EL 2013-11-11 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Første versjon til reguleringsplanen

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner. 7. Krav til dokumentasjon

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner. 7. Krav til dokumentasjon Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 7. Krav til dokumentasjon Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse A.7 Krav til dokumentasjon... 3 A.7.1 Forvaltning, drift

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

Ulykkesstatistikk 2011

Ulykkesstatistikk 2011 Ulykkesstatistikk.8. Innholdsfortegnelse Innledning... Forklaring til statistikken... Ordinær jernbanevirksomhet.... Trafikktall.... Oversikt over jernbaneulykker.... Personskader.... Hendelser... 6 T-bane...

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

Transport - jernbane

Transport - jernbane Transport - jernbane Innledning I Telemark består jernbanenettet av Bratsbergbanen/ Tinnosbanen, Breviksbanen, deler av Sørlandsbanen og deler av Vestfoldbanen. Rjukanbanen er ikke tatt med i denne analysen

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT

E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT WKN notat 2006:2 27. APRIL 2006 Notat 2006: 2 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Områderegulering Glava Askim Sikkerhetsanalyse - nærhet til jernbane

Områderegulering Glava Askim Sikkerhetsanalyse - nærhet til jernbane Glava Områderegulering Glava Askim Sikkerhetsanalyse - nærhet til jernbane 2012-09-27 Oppdragsnr.5114247 D 2012-09-27 For godkjennelse hos oppdragsgiver ME BG AHU B 2012-09-17 Høringsutkast ME BG AHU Rev.

Detaljer

Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg

Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg Scandpower Risk Management AS Postboks 3 2027 Kjeller Bruk av RAMS ved anskaffelser av rullende materiell og nye infrastrukturanlegg Karl Ove Ingebrigtsen, Divisjonsdirektør Terje Nilsen, Sjefingeniør

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

Vestfoldbanen betongelementer for vann/frost. Med fokus på et livsløpsperspektiv. Tunneldagene 2015 Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum

Vestfoldbanen betongelementer for vann/frost. Med fokus på et livsløpsperspektiv. Tunneldagene 2015 Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum Vestfoldbanen betongelementer for vann/frost. Med fokus på et livsløpsperspektiv Tunneldagene 2015 Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum 11.okt 2012 og vi kjører fortsatt på dette sporet fra 1881! 11.okt

Detaljer

TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009. Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp

TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009. Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp 1 TEKNA seminar 12.02.2009 Februar 2009 Utvikling av Vestfoldbanen og Jærbanen v/utbyggingssjef Ole Konttorp 2 Dobbeltspor i Norge og Sverige (status pr. 2008) Dobbeltspor Norge 218 km Dobbeltspor Sverige

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer