Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020»"

Transkript

1 » // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020» Et strategiutviklingsprosjekt for å skape økonomisk handlingsrom Godkjent av :

2 2 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN OG FORMÅL BAKGRUNN FORMÅL PROSJEKTEIER PROSJEKTETS OMFANG BESKRIVELSE AV PROSJEKTETS OMFANG RAMMEBETINGELSER GRENSESNITT AVGRENSNINGER MÅL OG RESULTATKRAV EFFEKTMÅL RESULTATMÅL PROSJEKTORGANISERING ROLLER OG ANSVAR BEMANNINGSPLAN PLANER DETALJERT PROSJEKTPLAN/AKSJONSPLAN HOVEDAKTIVITETER HOVEDMILEPÆLER OG LEVERANSER USIKKERHET BUDSJETT KVALITETSSIKRING NYTTEVURDERINGER KRITERIER FOR AVSLUTNING AV PROSJEKTET VEDLEGG - TRYKKET Produsent: Skrevet ut:

3 3 av 18 DOKUMENTINFORMASJON Distribusjon Dokumentet distribueres til rådmannen, rådmannens ledergruppe og stab, hovedtillitsvalgte, folkevalgte organ. Endringslogg Versj. Dato Endringsbeskrivelse Produsent Første utkast til drøfting i ledergruppen Utarbeidet av Roger Mathisen og Elisabeth Djønne Bearbeidet etter formannskapets eldj tilbakemeldinger og spørsmål 03/ Bearbeidet etter innspill fra eldj rådmannen 05/ Bearbeidet etter innspill fra eldj formannskapet og rådmannen Risikoanalyse i arbeidsgruppen eldj <Oppdatering av dette dokument skjer fortløpende inntil dokumentet er endelig godkjent. Ved første gangs godkjenning av dokumentet opprettes en 100 versjon. Når dokumentet er godkjent, fjernes arbeidsversjoner fra endringshistorikken. Ved senere oppdateringer/endringer i dokumentet må gjeldende versjonshåndteringsrutine følges.> Godkjent av 07 Knut Helland Konst.rådmann rådmann Referanser 1 Styringsdokumenter Handlingsprogram Rapport fra Holte consulting og KPMG 3 Rapport fra Agenda Kaupang Utredning av Ringerike kommunes bygningsareal bevilg mer bruk smartere Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? 4 KS internettside KS (kommunesektorens organisasjon) om innovasjon. Kortfilm Vedlegg 1 Oversikt over plansystemet Folkehelsemeldingen Detaljert prosjektplan/aksjonsplan «Ringerike 2020» Produsent: Skrevet ut:

4 4 av 18 Terminologi Begrep/forkortelse Handlingsprogram Prosjekt Innovasjon Forklaring Fire års plan for drift og utvikling av kommunen, inkludert årsbudsjett. En oppgave som har eget mål, lav frekvens, gitte tids- og ressursrammer og som er en del av en innovasjonsprosess, samt oftest knyttet til en økonomisk transaksjon. 1 Innebærer forandring eller utvikling. Krever evne til å tenke nytt eller sette sammen kjente elementer på nye måter. 2 Innovasjon er «en ny eller bedre løsning som er så god at folk vil ta den i bruk». KS er opptatt av at løsningen skal være både er ny, nyttig og nyttiggjort. Det nyskapte skal ikke bare være nyttig, men også være tatt i bruk. 3 1 Kolltveit, Lerheim og Reve 2009:12, Prosjekt-strategi, organisering, ledelse og gjennomføring. 2 Reve og Jakobsen 2000:69 3 Kommunenes Sentralforbund sin internettside Produsent: Skrevet ut:

5 5 av 18 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet er beskrevet i rådmannens forslag til Handlingsprogram side 2 «Profil»: «Ringerike kommune har vært igjennom en omfattende omstilling de siste årene og alle sektorer melder fra om at det nå er lite å hente økonomisk med den strukturen, organisering og tjenesteomfang kommunen har i dag. I tillegg er skatteinngangen pr innbygger i Ringerike lavere enn gjennomsnittet for landet for øvrig. Skatteutjevningen håndterer ikke hele dette avviket slik at Ringerike kommune derfor må levere tjenester med lavere omfang og kostnader enn gjennomsnittskommunen. Det finnes ingen kortsiktige løsninger. Ringerike kommune må tenke langsiktig, og det er 2 hovedsatsningsområder: 1. Befolkningsvekst. Dette krever både samarbeid og tilrettelegging for attraktive boområder og næringsliv. Videre krever dette omdømmearbeid og samarbeid med lokalt kulturliv, frivillige lag- og organisasjoner og ikke minst høgskolen og dens studenter. Dagens studenter er framtidens ambassadører for Ringerike. 2. Strukturendring av Ringerike kommune. Dette omfatter arealbruk, hvilke tjenester som leveres hvor og hvordan kommunen er organisert. Herunder vurdering av scenarier knyttet til hvilke konsekvenser ønsket vekst og trasevalg for samferdselsløsninger (E16, Ringeriksbane) har for kommunens investeringer og investeringsbehov. Rådmannen etablerer derfor et utviklingsprosjekt som sammen med de ansattes organisasjoner skal sikre oppfølging av tiltak i vedtatt budsjett samt foreslå tiltak for å nå målsettingen om vekst og økonomisk handlingsrom.» 1.2 Formål Formålet med prosjektet er å oppfylle hovedmål og delmål 1 i Handlingsprogramperioden : Mål innen 2017 Delmål En økonomi i balanse og Ha gjennomført utviklingsprosjekt med nødvendige økonomisk handlefrihet. politiske vedtak og avklaringer slik at Ringerike Ut av ROBEK. kommune er tilrettelagt for målsettingen om fremtidig vekst og økonomisk handlingsrom Ha lagt til rette for at Ringerike kommune nedbetaler akkumulert underskudd i 2015 Utviklingsprosjektet skal «bygge» en ny kommune med de tjenester vi skal levere til en lavere kostnad enn dagens driftskostnader. Ordlyden i Delmål over oppdateres etter kommunestyrets vedtak 12.desember 2013 om budsjett Prosjekteier Rådmannen. Produsent: Skrevet ut:

6 6 av 18 Produsent: Skrevet ut:

7 7 av 18 2 PROSJEKTETS OMFANG 2.1 Beskrivelse av prosjektets omfang Prosjektet omfatter både samfunnsutvikling, tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling. Alle muligheter belyses både på inntektssiden og utgiftssiden. Prosjektet kan sees som en innovasjonsprosess. 4 Innovasjon innebærer forandring eller utvikling. Det krever evnen til å tenke nytt, eller evnen til å sette sammen kjente elementer på nye måter. Omfang er beskrevet nærmere i rådmannens forslag til Handlingsprogram side 5 Etablering av utviklingsprosjekt: «For å oppnå et økonomisk handlingsrom og å komme ut av ROBEK, er det som nevnt over nødvendig med ytterligere reduksjoner i driften. Slik reduksjon må gjennomføres slik at det legger grunnlaget for fremtidig vekst og utvikling samt at Ringerike kommune beholder kompetanse for å møte veksten. Rådmannen etablerer derfor et utviklingsprosjekt som sammen med de ansattes organisasjoner skal sikre oppfølging av tiltak i vedtatt budsjett samt foreslå tiltak for å nå målsettingen om vekst og økonomisk handlingsrom. Utviklingsprosjektet skal også sikre oppfølging av innsatsområdene fra det tverrpolitiske utvalget som i 2013 la frem sin anbefaling (nærvær, arealbruk og sammenligning av kostnad og kvalitet). Rådmannen vil i prosjektet også sette av egne ressurser(er) som kun har utviklingsprosjektet som oppgave. Følgende føringer legges til grunn for arbeidet: Vedlikehold prioriteres. Utforming av tjenestene skal baseres på forebyggende arbeid og folkehelse. Det skal legges til rette for rett grunnbemanning. Hva Ringerike kommune mener med rett grunnbemanning må defineres. I tillegg skal dette medføre økt nærvær og mindre bruk av overtid og vikarer. Arbeidsoppgaver utføres av medarbeidere med riktig kompetanse. Det skal legges til rette for økt nærvær. Akkumulert underskudd skal nedbetales i Vurdering av scenarier knyttet til hvilke konsekvenser ønsket vekst og trasevalg for samferdselsløsninger (E16, Ringeriksbane) har for kommunens investeringer og investeringsbehov. Hvordan skal kommunen sikre kontroll på veksten slik at kommunen har økonomi til å håndtere nødvendige investeringer og hvordan sikre at investeringene blir riktige? Ringerike kommune ønsker vekst, men dilemmaet er at vekst og kommunens evne til å møte veksten med riktige og fremtidige investeringer i infrastruktur (vei, vann, avløp, barnehager, skoler, sykehjem mv) må henge sammen slik at kommunen i hele prosessen har en økonomi i balanse. Og samferdselsløsningene kan ha avgjørende betydning for hvor veksten skal skje. Utviklingsprosjektet vil underveis kreve politiske vedtak og avklaringer.» 4 Reve og Jakobsen 2000:69, side 35 i Kolltveit, Lerheim og Reve; Prosjekt, strategi, organisering, ledelse og gjennomføring. Produsent: Skrevet ut:

8 8 av Rammebetingelser Prosjektet skal gjennomføres innenfor rammen av rådmannens fullmakter, hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse, og i tett dialog med formannskapet. 2.3 Grensesnitt Prosjektet har grensesnitt mot og avhengigheter til disse pågående prosjektene og linjeaktiviteter: Prosjekt Saman om ein bedre kommune SOS barnebyer Tilknytning til langsiktig strategi Merkevarebygging (omdømme) Merkevarebygging (omdømme) Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektleder Rådmannen Rådmannen 3-parts (folkevalgte, rådmann, HTV) ledergruppe Astrid Ehrlinger Elisabeth Djønne Sammenlikning kostnad og kvalitet 5 Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang Rådmannen ledergruppe Eksterne (innkjøpsprosess) Tildelingspraksis Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang Kommunalsjefer Helse og Oppvekst ledergruppe + NAV leder Siri Strømmen System for kontinuerlig forbedring Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang Rådmannen ledergruppe Magnus Nilholm Økt nærvær og redusert sykefravær 6 Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang Rådmannen ledergruppe, Fagforbundet og Utdanningsforbundet og verneombud Magnus Nilholm Nytt økonomi-/lønnsog personalsystem Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang Rådmannen ledergruppe Torbjørn Hansen 5 Prioritering fra tverrpolitisk utvalg 6 Prioritering fra tverrpolitisk utvlag Produsent: Skrevet ut:

9 9 av 18 Prosjekt Arealprosjektet 7 (oppfølging av rapport fra Holte consulting) Tilknytning til langsiktig strategi Arealbruk og struktur Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektleder Rådmannen ledergruppe Dag Jonny Martinsen Boligsosial handlingsplan Arealbruk og struktur Kommunal sjef Helse og omsorg ledergruppe Bente Jansen Revidering av kommuneplanen Fremtidig skoleløsning i Hønefoss Barnehageplan Arealbruk og struktur Arealbruk og struktur Arealbruk og struktur Rådmannen Kommunalsjef Oppvekst Kommunalsjef Oppvekst ledergruppe (adm) Formannskapet ledergruppe ledergruppe Grethe Tollefsen Geir Svingheim Geir Svingheim Dimensjonering av pleie og omsorgstjenester Arealbruk og struktur Kommunalsjef Helse og omsorg ledergruppe Christine Myhre Bråthen Oppfølging av mål og kostnadsreduserende tiltak i Handlingsprogrammet og budsjett 2014 Linjeoppgave legges inn i resultatavtalene og rapporteres på i tertialrapportene Kommunalsjefer Prosjektene i oversikten har det til felles at de er forankret i gjeldende langsiktige strategier og skal bidra til å nå overordnede mål i Handlingsprogrammet. De fleste av prosjektene er også tverrsektorielle. Status følges opp i rådmannens ledergruppe som er styringsgruppene for samtlige prosjekter. Gjennomføring av tiltak i handlingsprogram og budsjett 2014 sikres gjennom lederavtaler med alle linjeledere. Leveranser fra prosjektene «Kontinuerlig forbedring» og «Økt nærvær» skal brukes i gjennomføring av tiltak i budsjett Dette innebærer bruk av prosesskartlegging og lederopplæring som virkemidler. Sammenhengen mellom kommuneplanen og handlingsprogrammet, hvor prosjekt «Ringerike 2020» hører hjemme, fremgår av vedlegg 1 Oversikt over plansystemet. 7 Prioritert fra tverrpolitisk utvlag Produsent: Skrevet ut:

10 10 av Avgrensninger Prosjektet avgrenses i oppstart og innledningsfase til den delen av delmål 2014 som handler om å skaffe økonomisk handlingsrom. Fokus er på strategi og konseptutvikling som grunnlag for beslutninger og deretter gjennomføring i 2014 og videre utover i handlingsplanperioden. Tiltak som ikke er til hinder for senere beslutninger som får langsiktige konsekvenser gjennomføres løpende. Prosjektet konsentrerer seg om: effektiv arealutnyttelse tjenestekvalitet og volum organisasjonsutvikling. Produsent: Skrevet ut:

11 11 av 18 3 MÅL OG RESULTATKRAV 3.1 Effektmål Prosjektets effektmål er at Ringerike kommune har mulighet til å finansiere investeringer og møte fremtidige forpliktelser. Det vil si et endret økonomisk handlingsrom i forhold til dagens situasjon på 100 til 200 millioner kroner. Skape økonomisk handlingsrom og en sunn økonomi i balanse. 3.2 Resultatmål Prosjektets leveranse er innen 1.juni å komme med konkrete forslag til å skaffe det ønskede handlingsrommet innenfor følgende hovedområder: 1. Endret tjenestetilbud 2. Inntektsmuligheter 3. Investeringstakt, herunder strategi for eierskap. Der det er mulig skal prosjektet levere veivalg underveis. 4 PROSJEKTORGANISERING 4.1 Roller og ansvar Organisering av prosjektet tar utgangspunkt i basisorganisasjonen. Formannskapet er politisk styringsgruppe Prosjektet eies og ledes av rådmannen. ledergruppe er administrativ styringsgruppe. Interne ressurser settes sammen til en sentral arbeidsgruppe som rådmannens prosjekt- og prosess støtte som driver prosessen fremover og knytter til seg interne og eksterne ressurser etter behov. Det etableres delprosjekter ved behov. Pågående prosjekter knyttes til ved behov. Hovedsammenslutningene inngår i styringsgruppen. Rapportering og tett dialog med formannskapet som del av månedsrapporteringen. Produsent: Skrevet ut:

12 12 av Bemanningsplan Arbeidsgruppe/prosjektsekretariat Rolle Person Kompetanse % andel tilgjengelig Prosjektleder Knut Helland Rådmann/Kommunalsjef. Prosjekt, OU, forankring, rapportering, eiendom. Tidsrom (fom-tom) 30% Oktober - juni Økonom Roger Mathisen Analyse, innovasjon 100% Novemberfebruar Eiendomssjef Dag Jonny Martinsen Prosjekt, eiendomsutvikling 40% Novemberjuni Prosessgjennomgang Prosjekt- og prosessleder støtte Magnus Nilholm Elisabeth Djønne OU, HMS, Lean, innovasjon, analyse Prosjekt og prosess, OU, analyse, koordinering øvrige prosjekter 40% Novemberjuni 60% Novemberjuni Samfunnsplanlegging Guro Skinnes Arealplanlegging, kommuneplanrevisjon 10% Novemberjuni Tillitsvalgte Ole Einar Gulbrandsen Planfaglig og byggeteknisk 10% Novemberjuni Produsent: Skrevet ut:

13 13 av 18 5 PLANER 5.1 Detaljert prosjektplan/aksjonsplan Prosjekt-/aksjonsplanen er et «levende» dokument som brukes til å detaljplanlegge hovedaktivitetene i pkt 5.2 under, og styre daglig drift av prosjektet. Planen oppdateres fortløpende i forbindelse med ukentlige arbeidsmøter og styringsgruppemøter. Lenke til planen ved å klikke her. 5.2 Hovedaktiviteter Prosjektet skal gjennomføre disse hovedaktivitetene: Oppstart Beskrivelse av aktiviteten Formålet med aktiviteten OPPSTART - Prosjektbeskrivelse Tydeliggjøre mål og avgrensing for prosjektet, bemanne, risiko vurdere, utarbeide hovedfaser og mer detaljert fremdrift. Søke omstillingsmidler hos fylkesmannen og OU midler hos KS. Forankre politisk og administrativt. Planlegge involveringsprosessesser fra folkevalgte, borgere og ansatte. Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Beslutning om oppstart i rådmannens ledergruppe Rådmannen Prosjektbeskrivelse forankret i arbeidsgruppen, ledergruppen og hos formannskapet Faktagrunnlag Beskrivelse av aktiviteten Formålet med aktiviteten Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Analyse Beskrivelse av aktiviteten FAKTA grunnlag økonomi, demografi, tjenestekvalitet og volum Vise på en enkel måte hvordan det økonomiske bildet ser ut i årene fremover dersom vi fortsetter som nå med kostnader knyttet til planlagt investeringstakt, pensjonskostnader og gjeld. Alternativt dersom vi ikke investerer. Ulike bilder i forhold til demografisk utvikling og foreliggende analyser og utredninger. Avklare alle spørsmål til kostnader og inntekter som er aktuelle (KOSTRA, verdi på bygninger som kan selges osv). Tjenestekvalitet og volum. Visualisere i et kart over Ringerike. Fakta om organisasjonen (alderssammensetning, kompetanse, heltid, deltid, nærvær og fravær, turnover). Prosjektoppstart Prosjektarbeidsgruppe. Primært økonom. Faktagrunnlag økonomi og demografi for handlingsplanperioden som viser hvor stort økonomisk handlingsrom vi må skape. Et kart over Ringerike som viser «i grove trekk» hvor vi har tjenester. ANALYSE av mulige veivalg Produsent: Skrevet ut:

14 14 av 18 Formålet med aktiviteten Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Vise mulige veivalg for å skape handlingsrom. Vurdere scenarier for vekst og utvikling. Innarbeide funn og råd fra analyser, utredninger og rapporter som foreligger. Faktagrunnlag økonomi og demografi utarbeidet Arbeidsgruppe og styringsgrupper. Fremstilling av mulige veivalg for å skape økonomisk handlingsrom. Utrede Beskrivelse av aktiviteten Formålet med aktiviteten Oppstarts kriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten UTREDE nødvendige grep for handlingsrom Utrede hvilke strukturgrep som kan gjøres innenfor de ulike veivalgene skissert i analysen. Makroperspektivet (samfunn og tjenesteutvikling): Hvordan tenker vi at den «nye» kommunen kan se ut hvor og på hvilken måte kan tjenester leveres? Herunder sammenlikning med andre. Mikroperspektivet (organisasjonsutvikling): Hvilke grep inne kultur, ledelse, kompetanse og organisering bør gjøres for å iverksette «den nye» kommunen og skape handlingsrom? Skissere en gjennomføringsprosess (nytt prosjekt) Analyse ferdig utarbeidet. Workshop med formannskapet, arbeidsgruppe og ledergruppe for tidlige å få signaler om strategivalg som grunnlag for nærmere utredning. Prosjektleder Konkretisering av mulige grep og tiltak for å skape handlingsrom. Evaluere Beskrivelse av aktiviteten Formålet med aktiviteten Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Vurdere verdien av prosjektets resultat og prosess i henhold til ønsket effekt og leveransekrav. Lære for senere prosjekter Leveranser avlevert Prosjektleder Dokumentert evalueringsresultat som grunnlag for justering ved neste prosjekt Produsent: Skrevet ut:

15 15 av Hovedmilepæler og leveranser Milepælene er kontrollpunkter som skal passeres før videre aktiviteter startes. M/L Beskrivelse av milepæl eller leveranse Dato M1 Når prosjektet er startet M2 Når prosjektbeskrivelse er utarbeidet og godkjent av rådmannen M3 Søknad OU-midler til finansiering sendt M4 Prosjektplan med milepælsplan er lagt frem og drøftet med formannskapet M5 Faktagrunnlag ferdig M6 Risikovurdering er gjennomført av formannskapet M6 Analyse av hvilke alternative veivalg som finnes er gjennomført M7 Overordnede politiske føringer for veivalg er gitt M8 Plan for gjennomføring av strakstiltak M9 Nødvendige grep for økt handlingsrom er utredet. (samfunnsutvikling, tjenesteutvikling, OU) (her møter vi pågående prosjekter) M10 Oppsummere og evaluere Juni 2014 M11 Presentasjon budsjettkonferanse 2014 Juni 2014 M12 Gjennomføringsprosjekt er planlagt og godkjent av formannskapet August 2014 Produsent: Skrevet ut:

16 16 av 18 6 USIKKERHET Sannsynlighet kode S: Aktuell bedømmelse av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer dersom planlagte tiltak ikke gjennomføres 5 Svært stor sannsynlighet (80 % - 100% ) 4 Stor sannsynlighet (60 80%) 3 Middels høy sannsynlighet (40-60%) 2 Lav sannsynlighet (20 40%) 1 Usannsynlig (mindre enn 10% - 20%) 0 Risikoen er bortfalt eller eliminert Konsekvenser kode K: Bedømmelse av konsekvensene om hendelsen inntreffer: 5 Svært alvorlig: Hele (del)prosjektet er i fare 4 Alvorlig: Hele (del)prosjektets planer må gjøres om 3 Moderat: Hele (del)prosjektets planer påvirkes, men totalrammen for prosjektet kan holdes 2 Lav: Planer for (del)prosjektet påvirkes, men totalrammen holdes 1 Ubetydelig: Begrenset virkning, kan innhentes Nr Risiko/hendelse S K Konsekvenser Gardering/Tiltak 1 At prosjektet favner for stort 4 3 Bruker for mye tid før vi kommer til handling. Tydelig avgrensing. Nok involvering og forankring. Beslutninger. 2 At prosjektet favner for lite 2 5 Blir for kortsiktig i planleggingen. «Fortsetter som før» «Løfte oss ut av nå-situasjonen» før vi begynner å prioritere og komme opp med konkrete tiltak.unngå for mye detaljfokus. Holde oss på overordnet nivå og strategi. 3 Prosjektressursene blir «spist» av linjeoppgaver 3 5 Prosjektet blir ikke gjennomført. Tydelig ledelse. Omprioritering av interne ressurser og ekstern kjøp. 4 Større forventninger enn det 4 2 Stor fallhøyde for prosjektet. Behov for gode beslutningsgrunnlag som er ment 5 Bruker for mye tid på utredning og analyse for å komme frem til beslutninger 6 Mobiliserer motstand isteden for nytenkning 7 Sluttleveransen fra prosjektet er lavere enn målsettingen og tydelige politiske veivalg. 4 4 Når ikke resultater raskt nok. Avgrensing og tydelige milepæler. Tydelige politiske veivalg. Ikke bestille utredninger utover veivalgene. 4 5 Blir «løpende» etter å reparere og slukke branner. Mister fokus på målet. Får ikke de vedtakene vi trenger. Hente ut kraften i mobilisering. Åpen prosess og delaktighet. Synliggjøre resultater av engasjement. Nettside. 2 5 At vi ikke når resultatet. Holde fast på målet med prosjektet. Produsent: Skrevet ut:

17 17 av 18 7 BUDSJETT Aktivitet Timer Kostnad eks mva 1 Kjøp av ressurs til Ca 300 timer av 1500 Kr regnskapsavslutning 2 Kjøp av ressurser til sammenlikning Ca 500 timer av 1500 Kr av kvalitet og kostnad 3 Prosess støtte Ca 130 timer av 1500 Kr Sum Kr På rammeområde 1 Rådmann og stab er det budsjettert med 2 millioner til organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling. 8 KVALITETSSIKRING Det er god kvalitetssikring i å ha en ekspert fra liknende prosesser å støtte seg på og stille kritiske spørsmål. Innhentes gjennom rammeavtaler og sees i sammenheng med kjøp av eksterne ressurser til sammenlikning av kvalitet og kostnad. 9 NYTTEVURDERINGER Prosjektets leveranser danner grunnlag for Handlingsprogram og budsjett kommende fireårsperioder. Eget gjennomføringsprosjekt etableres mot slutten av utviklingsprosjektet. 10 KRITERIER FOR AVSLUTNING AV PROSJEKTET Prosjektet er avsluttet når det har levert følgende: på et overordnet nivå har pekt ut konkrete veivalg for å skape økonomisk handlingsrom forslagene er formelt overlevert formannskapet til oppstart av budsjettprosess for Produsent: Skrevet ut:

18 18 av VEDLEGG - TRYKKET Produsent: Skrevet ut:

19 KOMMUNAL PLANSTRATEGI MED DRØFTING AV FOLKEHELSEUTFORDRINGER Årlig rullering Kommuneplan SAMFUNNSDEL OG AREALDEL Revideres Kommunedelplan/temautredning Hønefoss og lokalsamfunna Områdereguleringer Detaljreguleringer Handlingsdel med økonomiplan Årsmelding Regnskap Tertialrapporter Årsbudsjett Virksomhetsplaner Sektorplaner Temautredninger FOLKEHELSEMELDING

20 Aksjonspunkter til hovedaktiviteter i prosjektplanen Prosjektledelsen Ringerike 2020 nr beskrivelse Område Dato Fullført Ansvarlig Status - kommentar dato 1 Drøfte prosjektet i rådmannens MBM Rådmann Knut Gjennomført. LO og UNIO med i styringsgruppe. Representasjon i arbeidsgruppe og referansegruppe 4 Orientering til formannskapet om prosjektet Rådmann Knut Notat og prosjektplan til FS Rådmannen Elisabeth 3 Anskaffelse av ekstern ressurs til regnskapsavslutning Ønsker prosjektplan. Prosjektet er administrativt. Skal fremskaffe gode beslutningsgrunnlag for FS Økonomi Roger Forespørsel sendt Avgjøres i uke 47 7 Faktagrunnlag arealer Eiendom Dag Jonny Elektronisk kart hentes fra intranett og internett. 8 Faktagrunnlag tjenestekvalitet Kommunalsj og volum efer Elisabeth Utarbeidet mal. Samle det vi har. Samarbeid miljø og areal. Drøfte kvalitetskriterier 9 Faktagrunnlag organisasjon Organisasjo Magnus Arbeidsmøte n og 10 Risikoanalyse - administrativt Rådmann Magnus Prosjektmøte Søke prosjektstøtte Rådmann Elisabeth KS 5 Anskaffelse av ekstern ressurs til sammenlikning av kostnad og kvalitet Økonomi og tjenesteutvikl ing Elisabeth Forespørsel sendt uke 47. Avvent kontrakt til budsjett behandling i desember.

21 2 Utarbeide overordnet "bilde" Økonomi Roger Roger fristilt fra 18/11. av den økonomiske situasjonen for 6 Sammenlikning andre lavinntektskommuner Økonomi Roger Møte andre kommuner. Ringsaker 13 Planlegge workshop med formannskap 14.januar Rådmann Oppstart Samarbeid kommuneplanprosjekt. Telemarksforskning? Drøfte med ordfører Knut 14 Planlegge medvirkning Rådmann Elisabeth Samarbeid kommuneplan 15 Etablere møtepunkter med referansegruppe Rådmann Elisabeth 18 Planlegge møte med Ringsaker kommune Økonomi desember/januar Roger 12 Utarbeide kommunikasjonsplan Rådmann februar Knut Rådmann og prosjektleder sikrer informasjon og kommunikasjon løpende til ny informasjonsrådgiver er på plass og utarbeider en plan for hele prosjektperioden 11 Risikoanalyse - politisk Rådmann Knut Gjennomføres 14.januar

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Utviklingsprosjekt 2014

Utviklingsprosjekt 2014 Utviklingsprosjekt 2014 12.November 2013 Presentasjon ved rådmann 12.11.2013 1 Mandat Skape økonomisk handlingsrom Vi er en 95%-kommune. Hva betyr det? Skille på kommunens primær- og sekundærtjenester

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune 01.01.2013-31.12.2013 Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye igjen

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Prosjekt: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling Bakgrunn: 1. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2010, hvor det ble

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem?

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Grete Sjøholt planrådgiver Kristiansand kommune Tema Vårt plansystem Utviklingsarbeid Hva kan

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan «Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mandat og prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 4 Hovedaktiviteter... 6 4.1 Kartlegging og analyse... 6 4.2 Medvirkning...

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS.

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS. Saksfremlegg Saksnr.: 07/494-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Lena E. Nielsen Sakstittel: PROSJEKTSKISSE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Administrasjonsutvalget

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2017 2020 Budsjett 2017 Pressekonferanse Rådmannens forslag 01.11.16 1-års hjul 4-års hjul 1.tertialrapport Planstrategi 2.tertialrapport KHD, budsjett Kommuneplan Årsevaluering

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Ringerike kommune. Ringerike2020. Status og veien videre Orientering formannskapet

Ringerike kommune. Ringerike2020. Status og veien videre Orientering formannskapet Ringerike2020 Status og veien videre Orientering formannskapet 11.02.2014 Temaer i orienteringen Faktagrunnlag Økonomi og sammenligning med andre r Turnover Visuell oversikt over tjenester / kart Status

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

Økonomiplanlegging grunnlag for god økonomistyring. Økonominettverket i Loen 3. juni 2014

Økonomiplanlegging grunnlag for god økonomistyring. Økonominettverket i Loen 3. juni 2014 Økonomiplanlegging grunnlag for god økonomistyring Økonominettverket i Loen 3. juni 2014 ØKONOMIAVDELINGEN Grunnmuren Korrekt ført regnskap som informasjonsgrunnlag. Korrekt budsjett som styringsverktøy.

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

10 RÅD FOR ET VELFUNGERENDE OG EFFEKTIVT PLANSYSTEM

10 RÅD FOR ET VELFUNGERENDE OG EFFEKTIVT PLANSYSTEM 10 RÅD FOR ET VELFUNGERENDE OG EFFEKTIVT PLANSYSTEM Basert på KS FOU om Effektivisering av kommunal planlegging Et velfungerende og effektivt kommunalt plansystem rettet mot gjennomføring er nødvendig

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE. Elisabeth Djønne Rådmannens stab strategier Øvrige kontaktpersoner. Prosjektleder Magnus Nilholm Org/Pers

OPPDRAGSBESKRIVELSE. Elisabeth Djønne Rådmannens stab strategier Øvrige kontaktpersoner. Prosjektleder Magnus Nilholm Org/Pers OPPDRAGSBESKRIVELSE For:Ringerike kommune Prosjektnavn:Nærværsstrategi Planlagt startdato:høst 2013 Utfylt av:kristin E. Akre-Hansen Planlagt sluttdato:31/12-2015 Dato:21/8-13 A ORGANISERING OPPDRAG Tittel

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef Styresak 91/2015. Vedlegg 1 Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef 1. Problemstilling Helgelandssykehuset HF har et høyt sykefravær. Hvordan bedre og kvalitetssikre at sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

«Tema innovasjon» i komiteene. Innovasjonsstrategi Asker kommune 2014-2017

«Tema innovasjon» i komiteene. Innovasjonsstrategi Asker kommune 2014-2017 «Tema innovasjon» i komiteene Innovasjonsstrategi Asker kommune 2014-2017 Seminarets agenda 1 Status for innovasjon i Asker kommune 2 Strategiprosessen frem til nå 3 4 Aktiviteter frem til behandling i

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov - 2012-2015 Det kommunal plansystemet Kommunal planstrategi Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplaner Kommunedelplaner Områderegulering

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6 Saksnr. ESA: 13/6203 Prosjektnr. Agresso: XXXXXX Barnas Sentrum 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Her gis en kort beskrivelse av bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet. Det refereres til dokumentasjon

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2018 2030 Planprogram Vedtatt Kommuneplanens i kommunestyret samfunnsdel 14. september -2018 2016, 2030 sak - planprogram 93/16. Side 1 1. Mål og rammer Bakgrunn Kongsbergsamfunnet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016 Selbu kommune Arkivkode: G00 Arkivsaksnr: 2016/404-3 Saksbehandler: Tove Storhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 05.10.2016 Kommunestyret 17.10.2016 Oversiktsdokument over folkehelse

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR PORSGRUNN KOMMUNE

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/06652-1 Saksbehandler Marius Lid Saksgang Møtedato Formannskapet 16.06.16 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 FOR PORSGRUNN KOMMUNE Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessdelplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessdelplan

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Rjukan sykehus næringsprosjekt

Rjukan sykehus næringsprosjekt TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 MÅL OG HOVEDAKTIVITETER... 4 3.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 3.2 DELMÅL...

Detaljer

Effektiv kommunal planlegging og sammenhengene i det kommunale plansystemet

Effektiv kommunal planlegging og sammenhengene i det kommunale plansystemet Effektiv kommunal planlegging og sammenhengene i det kommunale plansystemet Plankonferansen 2014 Scandic Havet Bodø, 11-12 Desember Tema Statlige krav til den kommunale planleggingen og det lokale handlingsrommet

Detaljer

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim Dato: 20. januar 2010 5 /10 Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF BICH BHJT-0299-200802615-159 Hva saken gjelder: Prosjekteier Styret i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppen AMU-bestående

Detaljer

Planprogram for rullering av lokalsamfunnsplan

Planprogram for rullering av lokalsamfunnsplan Planprogram for rullering av lokalsamfunnsplan 2013-2023 November 2011 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. En lokalsamfunnsplan for Longyearbyen... 3 1.2. Hjemmel for samfunnsplanlegging i Longyearbyen...

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GAUSDAL 2016-2019 Vedlegg: 1: Planstrategi for Gausdal kommune 2012 2015, vedtatt 21. juni

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET - nærvær gir kvalitet - i Alta kommune

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET - nærvær gir kvalitet - i Alta kommune PROSJEKT: KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET - nærvær gir kvalitet - i Alta kommune Bakgrunn for prosjektet Nasjonal forankring Programmet Kvalitetskommuner er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Arkivsaksnr.: 15/2038 Lnr.: 16775/15 Ark.: 089 Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Lovhjemmel: Inndelingsloven Kommuneloven Styringsgruppas innstilling: ::: Sett

Detaljer

OPPDRAGS- PLAN. Utarbeidelse av arealplan. Oppdragsnr.: 111-15478

OPPDRAGS- PLAN. Utarbeidelse av arealplan. Oppdragsnr.: 111-15478 OPPDRAGS- PLAN Oppdrag: Utarbeidelse av arealplan Oppdragsnr.: 111-15478 Oppdragsgiver: 1 DISTRIBUSJON OG REVISJONSOVERSIKT Person Init. Funksjon Komplett utsendelse Dato Revisjon Per Åke Heimdal PÅH Prosjektansvarlig

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 08.09.2015 INNHOLD Innledning... 2 Grunnverdier... 2 Fokus i prosessen... 2 Kommunikasjon og involvering... 3 Organisering... 3 Fremdrift... 4 Parallelle prosesser...

Detaljer

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»...

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»... Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samhandlingsutvalget/styringsgruppa «saman om ein betre kommuune) Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 23.08.2013 Tid: 08:30 11:00 Oppmøte: Navn

Detaljer

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling.

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling. Kommunal Planstrategi for Nome kommune 2017-2020 - første gangs behandling. Arkivsaknr: 16/1355 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014141 K1-140 Bjørn Erik Lona Forvaltningsorgan Dato Sak nr Formannskapet

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER Arkivsaksnr.: 16/483 Lnr.: 10835/16 Ark.: G10 &10 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttvedt Haslestad SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Erfaringer i å bygge en kommune. Råd. 31. Oktober 2016 Oppstartsseminar Gardermoen. Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord

Erfaringer i å bygge en kommune. Råd. 31. Oktober 2016 Oppstartsseminar Gardermoen. Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord Erfaringer i å bygge en kommune Råd 31. Oktober 2016 Oppstartsseminar Gardermoen Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord Prosjektlederrollen Råd til kommuner som skal starte opp

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/280-15 Saken skal sluttbehandles av: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Plan og bygningsloven

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Leder av arbeidsgruppen Arbeidsgruppe og roller Styret i Bergen hjemmetjenester KF AMU-bestående av:

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 15953/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015 2017 Prosjektmandat Lister 4. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland Strategiarbeid prosess 2012-14 Prosessverktøy: Prosessveileder, SSHF 12 prinsipper for medvirkning

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune Forslag til planprogram for utarbeidelse og revidering av kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune 2017-2029 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Planprogram s. 4 3. Kommuneplan s. 5 3.1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer