Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020»"

Transkript

1 » // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020» Et strategiutviklingsprosjekt for å skape økonomisk handlingsrom Godkjent av :

2 2 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN OG FORMÅL BAKGRUNN FORMÅL PROSJEKTEIER PROSJEKTETS OMFANG BESKRIVELSE AV PROSJEKTETS OMFANG RAMMEBETINGELSER GRENSESNITT AVGRENSNINGER MÅL OG RESULTATKRAV EFFEKTMÅL RESULTATMÅL PROSJEKTORGANISERING ROLLER OG ANSVAR BEMANNINGSPLAN PLANER DETALJERT PROSJEKTPLAN/AKSJONSPLAN HOVEDAKTIVITETER HOVEDMILEPÆLER OG LEVERANSER USIKKERHET BUDSJETT KVALITETSSIKRING NYTTEVURDERINGER KRITERIER FOR AVSLUTNING AV PROSJEKTET VEDLEGG - TRYKKET Produsent: Skrevet ut:

3 3 av 18 DOKUMENTINFORMASJON Distribusjon Dokumentet distribueres til rådmannen, rådmannens ledergruppe og stab, hovedtillitsvalgte, folkevalgte organ. Endringslogg Versj. Dato Endringsbeskrivelse Produsent Første utkast til drøfting i ledergruppen Utarbeidet av Roger Mathisen og Elisabeth Djønne Bearbeidet etter formannskapets eldj tilbakemeldinger og spørsmål 03/ Bearbeidet etter innspill fra eldj rådmannen 05/ Bearbeidet etter innspill fra eldj formannskapet og rådmannen Risikoanalyse i arbeidsgruppen eldj <Oppdatering av dette dokument skjer fortløpende inntil dokumentet er endelig godkjent. Ved første gangs godkjenning av dokumentet opprettes en 100 versjon. Når dokumentet er godkjent, fjernes arbeidsversjoner fra endringshistorikken. Ved senere oppdateringer/endringer i dokumentet må gjeldende versjonshåndteringsrutine følges.> Godkjent av 07 Knut Helland Konst.rådmann rådmann Referanser 1 Styringsdokumenter Handlingsprogram Rapport fra Holte consulting og KPMG 3 Rapport fra Agenda Kaupang Utredning av Ringerike kommunes bygningsareal bevilg mer bruk smartere Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? 4 KS internettside KS (kommunesektorens organisasjon) om innovasjon. Kortfilm Vedlegg 1 Oversikt over plansystemet Folkehelsemeldingen Detaljert prosjektplan/aksjonsplan «Ringerike 2020» Produsent: Skrevet ut:

4 4 av 18 Terminologi Begrep/forkortelse Handlingsprogram Prosjekt Innovasjon Forklaring Fire års plan for drift og utvikling av kommunen, inkludert årsbudsjett. En oppgave som har eget mål, lav frekvens, gitte tids- og ressursrammer og som er en del av en innovasjonsprosess, samt oftest knyttet til en økonomisk transaksjon. 1 Innebærer forandring eller utvikling. Krever evne til å tenke nytt eller sette sammen kjente elementer på nye måter. 2 Innovasjon er «en ny eller bedre løsning som er så god at folk vil ta den i bruk». KS er opptatt av at løsningen skal være både er ny, nyttig og nyttiggjort. Det nyskapte skal ikke bare være nyttig, men også være tatt i bruk. 3 1 Kolltveit, Lerheim og Reve 2009:12, Prosjekt-strategi, organisering, ledelse og gjennomføring. 2 Reve og Jakobsen 2000:69 3 Kommunenes Sentralforbund sin internettside Produsent: Skrevet ut:

5 5 av 18 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet er beskrevet i rådmannens forslag til Handlingsprogram side 2 «Profil»: «Ringerike kommune har vært igjennom en omfattende omstilling de siste årene og alle sektorer melder fra om at det nå er lite å hente økonomisk med den strukturen, organisering og tjenesteomfang kommunen har i dag. I tillegg er skatteinngangen pr innbygger i Ringerike lavere enn gjennomsnittet for landet for øvrig. Skatteutjevningen håndterer ikke hele dette avviket slik at Ringerike kommune derfor må levere tjenester med lavere omfang og kostnader enn gjennomsnittskommunen. Det finnes ingen kortsiktige løsninger. Ringerike kommune må tenke langsiktig, og det er 2 hovedsatsningsområder: 1. Befolkningsvekst. Dette krever både samarbeid og tilrettelegging for attraktive boområder og næringsliv. Videre krever dette omdømmearbeid og samarbeid med lokalt kulturliv, frivillige lag- og organisasjoner og ikke minst høgskolen og dens studenter. Dagens studenter er framtidens ambassadører for Ringerike. 2. Strukturendring av Ringerike kommune. Dette omfatter arealbruk, hvilke tjenester som leveres hvor og hvordan kommunen er organisert. Herunder vurdering av scenarier knyttet til hvilke konsekvenser ønsket vekst og trasevalg for samferdselsløsninger (E16, Ringeriksbane) har for kommunens investeringer og investeringsbehov. Rådmannen etablerer derfor et utviklingsprosjekt som sammen med de ansattes organisasjoner skal sikre oppfølging av tiltak i vedtatt budsjett samt foreslå tiltak for å nå målsettingen om vekst og økonomisk handlingsrom.» 1.2 Formål Formålet med prosjektet er å oppfylle hovedmål og delmål 1 i Handlingsprogramperioden : Mål innen 2017 Delmål En økonomi i balanse og Ha gjennomført utviklingsprosjekt med nødvendige økonomisk handlefrihet. politiske vedtak og avklaringer slik at Ringerike Ut av ROBEK. kommune er tilrettelagt for målsettingen om fremtidig vekst og økonomisk handlingsrom Ha lagt til rette for at Ringerike kommune nedbetaler akkumulert underskudd i 2015 Utviklingsprosjektet skal «bygge» en ny kommune med de tjenester vi skal levere til en lavere kostnad enn dagens driftskostnader. Ordlyden i Delmål over oppdateres etter kommunestyrets vedtak 12.desember 2013 om budsjett Prosjekteier Rådmannen. Produsent: Skrevet ut:

6 6 av 18 Produsent: Skrevet ut:

7 7 av 18 2 PROSJEKTETS OMFANG 2.1 Beskrivelse av prosjektets omfang Prosjektet omfatter både samfunnsutvikling, tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling. Alle muligheter belyses både på inntektssiden og utgiftssiden. Prosjektet kan sees som en innovasjonsprosess. 4 Innovasjon innebærer forandring eller utvikling. Det krever evnen til å tenke nytt, eller evnen til å sette sammen kjente elementer på nye måter. Omfang er beskrevet nærmere i rådmannens forslag til Handlingsprogram side 5 Etablering av utviklingsprosjekt: «For å oppnå et økonomisk handlingsrom og å komme ut av ROBEK, er det som nevnt over nødvendig med ytterligere reduksjoner i driften. Slik reduksjon må gjennomføres slik at det legger grunnlaget for fremtidig vekst og utvikling samt at Ringerike kommune beholder kompetanse for å møte veksten. Rådmannen etablerer derfor et utviklingsprosjekt som sammen med de ansattes organisasjoner skal sikre oppfølging av tiltak i vedtatt budsjett samt foreslå tiltak for å nå målsettingen om vekst og økonomisk handlingsrom. Utviklingsprosjektet skal også sikre oppfølging av innsatsområdene fra det tverrpolitiske utvalget som i 2013 la frem sin anbefaling (nærvær, arealbruk og sammenligning av kostnad og kvalitet). Rådmannen vil i prosjektet også sette av egne ressurser(er) som kun har utviklingsprosjektet som oppgave. Følgende føringer legges til grunn for arbeidet: Vedlikehold prioriteres. Utforming av tjenestene skal baseres på forebyggende arbeid og folkehelse. Det skal legges til rette for rett grunnbemanning. Hva Ringerike kommune mener med rett grunnbemanning må defineres. I tillegg skal dette medføre økt nærvær og mindre bruk av overtid og vikarer. Arbeidsoppgaver utføres av medarbeidere med riktig kompetanse. Det skal legges til rette for økt nærvær. Akkumulert underskudd skal nedbetales i Vurdering av scenarier knyttet til hvilke konsekvenser ønsket vekst og trasevalg for samferdselsløsninger (E16, Ringeriksbane) har for kommunens investeringer og investeringsbehov. Hvordan skal kommunen sikre kontroll på veksten slik at kommunen har økonomi til å håndtere nødvendige investeringer og hvordan sikre at investeringene blir riktige? Ringerike kommune ønsker vekst, men dilemmaet er at vekst og kommunens evne til å møte veksten med riktige og fremtidige investeringer i infrastruktur (vei, vann, avløp, barnehager, skoler, sykehjem mv) må henge sammen slik at kommunen i hele prosessen har en økonomi i balanse. Og samferdselsløsningene kan ha avgjørende betydning for hvor veksten skal skje. Utviklingsprosjektet vil underveis kreve politiske vedtak og avklaringer.» 4 Reve og Jakobsen 2000:69, side 35 i Kolltveit, Lerheim og Reve; Prosjekt, strategi, organisering, ledelse og gjennomføring. Produsent: Skrevet ut:

8 8 av Rammebetingelser Prosjektet skal gjennomføres innenfor rammen av rådmannens fullmakter, hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse, og i tett dialog med formannskapet. 2.3 Grensesnitt Prosjektet har grensesnitt mot og avhengigheter til disse pågående prosjektene og linjeaktiviteter: Prosjekt Saman om ein bedre kommune SOS barnebyer Tilknytning til langsiktig strategi Merkevarebygging (omdømme) Merkevarebygging (omdømme) Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektleder Rådmannen Rådmannen 3-parts (folkevalgte, rådmann, HTV) ledergruppe Astrid Ehrlinger Elisabeth Djønne Sammenlikning kostnad og kvalitet 5 Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang Rådmannen ledergruppe Eksterne (innkjøpsprosess) Tildelingspraksis Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang Kommunalsjefer Helse og Oppvekst ledergruppe + NAV leder Siri Strømmen System for kontinuerlig forbedring Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang Rådmannen ledergruppe Magnus Nilholm Økt nærvær og redusert sykefravær 6 Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang Rådmannen ledergruppe, Fagforbundet og Utdanningsforbundet og verneombud Magnus Nilholm Nytt økonomi-/lønnsog personalsystem Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang Rådmannen ledergruppe Torbjørn Hansen 5 Prioritering fra tverrpolitisk utvalg 6 Prioritering fra tverrpolitisk utvlag Produsent: Skrevet ut:

9 9 av 18 Prosjekt Arealprosjektet 7 (oppfølging av rapport fra Holte consulting) Tilknytning til langsiktig strategi Arealbruk og struktur Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektleder Rådmannen ledergruppe Dag Jonny Martinsen Boligsosial handlingsplan Arealbruk og struktur Kommunal sjef Helse og omsorg ledergruppe Bente Jansen Revidering av kommuneplanen Fremtidig skoleløsning i Hønefoss Barnehageplan Arealbruk og struktur Arealbruk og struktur Arealbruk og struktur Rådmannen Kommunalsjef Oppvekst Kommunalsjef Oppvekst ledergruppe (adm) Formannskapet ledergruppe ledergruppe Grethe Tollefsen Geir Svingheim Geir Svingheim Dimensjonering av pleie og omsorgstjenester Arealbruk og struktur Kommunalsjef Helse og omsorg ledergruppe Christine Myhre Bråthen Oppfølging av mål og kostnadsreduserende tiltak i Handlingsprogrammet og budsjett 2014 Linjeoppgave legges inn i resultatavtalene og rapporteres på i tertialrapportene Kommunalsjefer Prosjektene i oversikten har det til felles at de er forankret i gjeldende langsiktige strategier og skal bidra til å nå overordnede mål i Handlingsprogrammet. De fleste av prosjektene er også tverrsektorielle. Status følges opp i rådmannens ledergruppe som er styringsgruppene for samtlige prosjekter. Gjennomføring av tiltak i handlingsprogram og budsjett 2014 sikres gjennom lederavtaler med alle linjeledere. Leveranser fra prosjektene «Kontinuerlig forbedring» og «Økt nærvær» skal brukes i gjennomføring av tiltak i budsjett Dette innebærer bruk av prosesskartlegging og lederopplæring som virkemidler. Sammenhengen mellom kommuneplanen og handlingsprogrammet, hvor prosjekt «Ringerike 2020» hører hjemme, fremgår av vedlegg 1 Oversikt over plansystemet. 7 Prioritert fra tverrpolitisk utvlag Produsent: Skrevet ut:

10 10 av Avgrensninger Prosjektet avgrenses i oppstart og innledningsfase til den delen av delmål 2014 som handler om å skaffe økonomisk handlingsrom. Fokus er på strategi og konseptutvikling som grunnlag for beslutninger og deretter gjennomføring i 2014 og videre utover i handlingsplanperioden. Tiltak som ikke er til hinder for senere beslutninger som får langsiktige konsekvenser gjennomføres løpende. Prosjektet konsentrerer seg om: effektiv arealutnyttelse tjenestekvalitet og volum organisasjonsutvikling. Produsent: Skrevet ut:

11 11 av 18 3 MÅL OG RESULTATKRAV 3.1 Effektmål Prosjektets effektmål er at Ringerike kommune har mulighet til å finansiere investeringer og møte fremtidige forpliktelser. Det vil si et endret økonomisk handlingsrom i forhold til dagens situasjon på 100 til 200 millioner kroner. Skape økonomisk handlingsrom og en sunn økonomi i balanse. 3.2 Resultatmål Prosjektets leveranse er innen 1.juni å komme med konkrete forslag til å skaffe det ønskede handlingsrommet innenfor følgende hovedområder: 1. Endret tjenestetilbud 2. Inntektsmuligheter 3. Investeringstakt, herunder strategi for eierskap. Der det er mulig skal prosjektet levere veivalg underveis. 4 PROSJEKTORGANISERING 4.1 Roller og ansvar Organisering av prosjektet tar utgangspunkt i basisorganisasjonen. Formannskapet er politisk styringsgruppe Prosjektet eies og ledes av rådmannen. ledergruppe er administrativ styringsgruppe. Interne ressurser settes sammen til en sentral arbeidsgruppe som rådmannens prosjekt- og prosess støtte som driver prosessen fremover og knytter til seg interne og eksterne ressurser etter behov. Det etableres delprosjekter ved behov. Pågående prosjekter knyttes til ved behov. Hovedsammenslutningene inngår i styringsgruppen. Rapportering og tett dialog med formannskapet som del av månedsrapporteringen. Produsent: Skrevet ut:

12 12 av Bemanningsplan Arbeidsgruppe/prosjektsekretariat Rolle Person Kompetanse % andel tilgjengelig Prosjektleder Knut Helland Rådmann/Kommunalsjef. Prosjekt, OU, forankring, rapportering, eiendom. Tidsrom (fom-tom) 30% Oktober - juni Økonom Roger Mathisen Analyse, innovasjon 100% Novemberfebruar Eiendomssjef Dag Jonny Martinsen Prosjekt, eiendomsutvikling 40% Novemberjuni Prosessgjennomgang Prosjekt- og prosessleder støtte Magnus Nilholm Elisabeth Djønne OU, HMS, Lean, innovasjon, analyse Prosjekt og prosess, OU, analyse, koordinering øvrige prosjekter 40% Novemberjuni 60% Novemberjuni Samfunnsplanlegging Guro Skinnes Arealplanlegging, kommuneplanrevisjon 10% Novemberjuni Tillitsvalgte Ole Einar Gulbrandsen Planfaglig og byggeteknisk 10% Novemberjuni Produsent: Skrevet ut:

13 13 av 18 5 PLANER 5.1 Detaljert prosjektplan/aksjonsplan Prosjekt-/aksjonsplanen er et «levende» dokument som brukes til å detaljplanlegge hovedaktivitetene i pkt 5.2 under, og styre daglig drift av prosjektet. Planen oppdateres fortløpende i forbindelse med ukentlige arbeidsmøter og styringsgruppemøter. Lenke til planen ved å klikke her. 5.2 Hovedaktiviteter Prosjektet skal gjennomføre disse hovedaktivitetene: Oppstart Beskrivelse av aktiviteten Formålet med aktiviteten OPPSTART - Prosjektbeskrivelse Tydeliggjøre mål og avgrensing for prosjektet, bemanne, risiko vurdere, utarbeide hovedfaser og mer detaljert fremdrift. Søke omstillingsmidler hos fylkesmannen og OU midler hos KS. Forankre politisk og administrativt. Planlegge involveringsprosessesser fra folkevalgte, borgere og ansatte. Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Beslutning om oppstart i rådmannens ledergruppe Rådmannen Prosjektbeskrivelse forankret i arbeidsgruppen, ledergruppen og hos formannskapet Faktagrunnlag Beskrivelse av aktiviteten Formålet med aktiviteten Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Analyse Beskrivelse av aktiviteten FAKTA grunnlag økonomi, demografi, tjenestekvalitet og volum Vise på en enkel måte hvordan det økonomiske bildet ser ut i årene fremover dersom vi fortsetter som nå med kostnader knyttet til planlagt investeringstakt, pensjonskostnader og gjeld. Alternativt dersom vi ikke investerer. Ulike bilder i forhold til demografisk utvikling og foreliggende analyser og utredninger. Avklare alle spørsmål til kostnader og inntekter som er aktuelle (KOSTRA, verdi på bygninger som kan selges osv). Tjenestekvalitet og volum. Visualisere i et kart over Ringerike. Fakta om organisasjonen (alderssammensetning, kompetanse, heltid, deltid, nærvær og fravær, turnover). Prosjektoppstart Prosjektarbeidsgruppe. Primært økonom. Faktagrunnlag økonomi og demografi for handlingsplanperioden som viser hvor stort økonomisk handlingsrom vi må skape. Et kart over Ringerike som viser «i grove trekk» hvor vi har tjenester. ANALYSE av mulige veivalg Produsent: Skrevet ut:

14 14 av 18 Formålet med aktiviteten Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Vise mulige veivalg for å skape handlingsrom. Vurdere scenarier for vekst og utvikling. Innarbeide funn og råd fra analyser, utredninger og rapporter som foreligger. Faktagrunnlag økonomi og demografi utarbeidet Arbeidsgruppe og styringsgrupper. Fremstilling av mulige veivalg for å skape økonomisk handlingsrom. Utrede Beskrivelse av aktiviteten Formålet med aktiviteten Oppstarts kriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten UTREDE nødvendige grep for handlingsrom Utrede hvilke strukturgrep som kan gjøres innenfor de ulike veivalgene skissert i analysen. Makroperspektivet (samfunn og tjenesteutvikling): Hvordan tenker vi at den «nye» kommunen kan se ut hvor og på hvilken måte kan tjenester leveres? Herunder sammenlikning med andre. Mikroperspektivet (organisasjonsutvikling): Hvilke grep inne kultur, ledelse, kompetanse og organisering bør gjøres for å iverksette «den nye» kommunen og skape handlingsrom? Skissere en gjennomføringsprosess (nytt prosjekt) Analyse ferdig utarbeidet. Workshop med formannskapet, arbeidsgruppe og ledergruppe for tidlige å få signaler om strategivalg som grunnlag for nærmere utredning. Prosjektleder Konkretisering av mulige grep og tiltak for å skape handlingsrom. Evaluere Beskrivelse av aktiviteten Formålet med aktiviteten Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Vurdere verdien av prosjektets resultat og prosess i henhold til ønsket effekt og leveransekrav. Lære for senere prosjekter Leveranser avlevert Prosjektleder Dokumentert evalueringsresultat som grunnlag for justering ved neste prosjekt Produsent: Skrevet ut:

15 15 av Hovedmilepæler og leveranser Milepælene er kontrollpunkter som skal passeres før videre aktiviteter startes. M/L Beskrivelse av milepæl eller leveranse Dato M1 Når prosjektet er startet M2 Når prosjektbeskrivelse er utarbeidet og godkjent av rådmannen M3 Søknad OU-midler til finansiering sendt M4 Prosjektplan med milepælsplan er lagt frem og drøftet med formannskapet M5 Faktagrunnlag ferdig M6 Risikovurdering er gjennomført av formannskapet M6 Analyse av hvilke alternative veivalg som finnes er gjennomført M7 Overordnede politiske føringer for veivalg er gitt M8 Plan for gjennomføring av strakstiltak M9 Nødvendige grep for økt handlingsrom er utredet. (samfunnsutvikling, tjenesteutvikling, OU) (her møter vi pågående prosjekter) M10 Oppsummere og evaluere Juni 2014 M11 Presentasjon budsjettkonferanse 2014 Juni 2014 M12 Gjennomføringsprosjekt er planlagt og godkjent av formannskapet August 2014 Produsent: Skrevet ut:

16 16 av 18 6 USIKKERHET Sannsynlighet kode S: Aktuell bedømmelse av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer dersom planlagte tiltak ikke gjennomføres 5 Svært stor sannsynlighet (80 % - 100% ) 4 Stor sannsynlighet (60 80%) 3 Middels høy sannsynlighet (40-60%) 2 Lav sannsynlighet (20 40%) 1 Usannsynlig (mindre enn 10% - 20%) 0 Risikoen er bortfalt eller eliminert Konsekvenser kode K: Bedømmelse av konsekvensene om hendelsen inntreffer: 5 Svært alvorlig: Hele (del)prosjektet er i fare 4 Alvorlig: Hele (del)prosjektets planer må gjøres om 3 Moderat: Hele (del)prosjektets planer påvirkes, men totalrammen for prosjektet kan holdes 2 Lav: Planer for (del)prosjektet påvirkes, men totalrammen holdes 1 Ubetydelig: Begrenset virkning, kan innhentes Nr Risiko/hendelse S K Konsekvenser Gardering/Tiltak 1 At prosjektet favner for stort 4 3 Bruker for mye tid før vi kommer til handling. Tydelig avgrensing. Nok involvering og forankring. Beslutninger. 2 At prosjektet favner for lite 2 5 Blir for kortsiktig i planleggingen. «Fortsetter som før» «Løfte oss ut av nå-situasjonen» før vi begynner å prioritere og komme opp med konkrete tiltak.unngå for mye detaljfokus. Holde oss på overordnet nivå og strategi. 3 Prosjektressursene blir «spist» av linjeoppgaver 3 5 Prosjektet blir ikke gjennomført. Tydelig ledelse. Omprioritering av interne ressurser og ekstern kjøp. 4 Større forventninger enn det 4 2 Stor fallhøyde for prosjektet. Behov for gode beslutningsgrunnlag som er ment 5 Bruker for mye tid på utredning og analyse for å komme frem til beslutninger 6 Mobiliserer motstand isteden for nytenkning 7 Sluttleveransen fra prosjektet er lavere enn målsettingen og tydelige politiske veivalg. 4 4 Når ikke resultater raskt nok. Avgrensing og tydelige milepæler. Tydelige politiske veivalg. Ikke bestille utredninger utover veivalgene. 4 5 Blir «løpende» etter å reparere og slukke branner. Mister fokus på målet. Får ikke de vedtakene vi trenger. Hente ut kraften i mobilisering. Åpen prosess og delaktighet. Synliggjøre resultater av engasjement. Nettside. 2 5 At vi ikke når resultatet. Holde fast på målet med prosjektet. Produsent: Skrevet ut:

17 17 av 18 7 BUDSJETT Aktivitet Timer Kostnad eks mva 1 Kjøp av ressurs til Ca 300 timer av 1500 Kr regnskapsavslutning 2 Kjøp av ressurser til sammenlikning Ca 500 timer av 1500 Kr av kvalitet og kostnad 3 Prosess støtte Ca 130 timer av 1500 Kr Sum Kr På rammeområde 1 Rådmann og stab er det budsjettert med 2 millioner til organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling. 8 KVALITETSSIKRING Det er god kvalitetssikring i å ha en ekspert fra liknende prosesser å støtte seg på og stille kritiske spørsmål. Innhentes gjennom rammeavtaler og sees i sammenheng med kjøp av eksterne ressurser til sammenlikning av kvalitet og kostnad. 9 NYTTEVURDERINGER Prosjektets leveranser danner grunnlag for Handlingsprogram og budsjett kommende fireårsperioder. Eget gjennomføringsprosjekt etableres mot slutten av utviklingsprosjektet. 10 KRITERIER FOR AVSLUTNING AV PROSJEKTET Prosjektet er avsluttet når det har levert følgende: på et overordnet nivå har pekt ut konkrete veivalg for å skape økonomisk handlingsrom forslagene er formelt overlevert formannskapet til oppstart av budsjettprosess for Produsent: Skrevet ut:

18 18 av VEDLEGG - TRYKKET Produsent: Skrevet ut:

19 KOMMUNAL PLANSTRATEGI MED DRØFTING AV FOLKEHELSEUTFORDRINGER Årlig rullering Kommuneplan SAMFUNNSDEL OG AREALDEL Revideres Kommunedelplan/temautredning Hønefoss og lokalsamfunna Områdereguleringer Detaljreguleringer Handlingsdel med økonomiplan Årsmelding Regnskap Tertialrapporter Årsbudsjett Virksomhetsplaner Sektorplaner Temautredninger FOLKEHELSEMELDING

20 Aksjonspunkter til hovedaktiviteter i prosjektplanen Prosjektledelsen Ringerike 2020 nr beskrivelse Område Dato Fullført Ansvarlig Status - kommentar dato 1 Drøfte prosjektet i rådmannens MBM Rådmann Knut Gjennomført. LO og UNIO med i styringsgruppe. Representasjon i arbeidsgruppe og referansegruppe 4 Orientering til formannskapet om prosjektet Rådmann Knut Notat og prosjektplan til FS Rådmannen Elisabeth 3 Anskaffelse av ekstern ressurs til regnskapsavslutning Ønsker prosjektplan. Prosjektet er administrativt. Skal fremskaffe gode beslutningsgrunnlag for FS Økonomi Roger Forespørsel sendt Avgjøres i uke 47 7 Faktagrunnlag arealer Eiendom Dag Jonny Elektronisk kart hentes fra intranett og internett. 8 Faktagrunnlag tjenestekvalitet Kommunalsj og volum efer Elisabeth Utarbeidet mal. Samle det vi har. Samarbeid miljø og areal. Drøfte kvalitetskriterier 9 Faktagrunnlag organisasjon Organisasjo Magnus Arbeidsmøte n og 10 Risikoanalyse - administrativt Rådmann Magnus Prosjektmøte Søke prosjektstøtte Rådmann Elisabeth KS 5 Anskaffelse av ekstern ressurs til sammenlikning av kostnad og kvalitet Økonomi og tjenesteutvikl ing Elisabeth Forespørsel sendt uke 47. Avvent kontrakt til budsjett behandling i desember.

21 2 Utarbeide overordnet "bilde" Økonomi Roger Roger fristilt fra 18/11. av den økonomiske situasjonen for 6 Sammenlikning andre lavinntektskommuner Økonomi Roger Møte andre kommuner. Ringsaker 13 Planlegge workshop med formannskap 14.januar Rådmann Oppstart Samarbeid kommuneplanprosjekt. Telemarksforskning? Drøfte med ordfører Knut 14 Planlegge medvirkning Rådmann Elisabeth Samarbeid kommuneplan 15 Etablere møtepunkter med referansegruppe Rådmann Elisabeth 18 Planlegge møte med Ringsaker kommune Økonomi desember/januar Roger 12 Utarbeide kommunikasjonsplan Rådmann februar Knut Rådmann og prosjektleder sikrer informasjon og kommunikasjon løpende til ny informasjonsrådgiver er på plass og utarbeider en plan for hele prosjektperioden 11 Risikoanalyse - politisk Rådmann Knut Gjennomføres 14.januar

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte Utgave 1-2013 Økonomiplanlegging for folkevalgte Innholdsfortegnelse 5 råd for god økonomiplanlegging 1. Grip muligheten mulighetene for å realisere politiske ambisjoner øker med kvaliteten på økonomiplanarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 07.10.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer