Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020»"

Transkript

1 » // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for «Ringerike 2020» Et strategiutviklingsprosjekt for å skape økonomisk handlingsrom Godkjent av :

2 2 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN OG FORMÅL BAKGRUNN FORMÅL PROSJEKTEIER PROSJEKTETS OMFANG BESKRIVELSE AV PROSJEKTETS OMFANG RAMMEBETINGELSER GRENSESNITT AVGRENSNINGER MÅL OG RESULTATKRAV EFFEKTMÅL RESULTATMÅL PROSJEKTORGANISERING ROLLER OG ANSVAR BEMANNINGSPLAN PLANER DETALJERT PROSJEKTPLAN/AKSJONSPLAN HOVEDAKTIVITETER HOVEDMILEPÆLER OG LEVERANSER USIKKERHET BUDSJETT KVALITETSSIKRING NYTTEVURDERINGER KRITERIER FOR AVSLUTNING AV PROSJEKTET VEDLEGG - TRYKKET Produsent: Skrevet ut:

3 3 av 18 DOKUMENTINFORMASJON Distribusjon Dokumentet distribueres til rådmannen, rådmannens ledergruppe og stab, hovedtillitsvalgte, folkevalgte organ. Endringslogg Versj. Dato Endringsbeskrivelse Produsent Første utkast til drøfting i ledergruppen Utarbeidet av Roger Mathisen og Elisabeth Djønne Bearbeidet etter formannskapets eldj tilbakemeldinger og spørsmål 03/ Bearbeidet etter innspill fra eldj rådmannen 05/ Bearbeidet etter innspill fra eldj formannskapet og rådmannen Risikoanalyse i arbeidsgruppen eldj <Oppdatering av dette dokument skjer fortløpende inntil dokumentet er endelig godkjent. Ved første gangs godkjenning av dokumentet opprettes en 100 versjon. Når dokumentet er godkjent, fjernes arbeidsversjoner fra endringshistorikken. Ved senere oppdateringer/endringer i dokumentet må gjeldende versjonshåndteringsrutine følges.> Godkjent av 07 Knut Helland Konst.rådmann rådmann Referanser 1 Styringsdokumenter Handlingsprogram Rapport fra Holte consulting og KPMG 3 Rapport fra Agenda Kaupang Utredning av Ringerike kommunes bygningsareal bevilg mer bruk smartere Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? 4 KS internettside KS (kommunesektorens organisasjon) om innovasjon. Kortfilm Vedlegg 1 Oversikt over plansystemet Folkehelsemeldingen Detaljert prosjektplan/aksjonsplan «Ringerike 2020» Produsent: Skrevet ut:

4 4 av 18 Terminologi Begrep/forkortelse Handlingsprogram Prosjekt Innovasjon Forklaring Fire års plan for drift og utvikling av kommunen, inkludert årsbudsjett. En oppgave som har eget mål, lav frekvens, gitte tids- og ressursrammer og som er en del av en innovasjonsprosess, samt oftest knyttet til en økonomisk transaksjon. 1 Innebærer forandring eller utvikling. Krever evne til å tenke nytt eller sette sammen kjente elementer på nye måter. 2 Innovasjon er «en ny eller bedre løsning som er så god at folk vil ta den i bruk». KS er opptatt av at løsningen skal være både er ny, nyttig og nyttiggjort. Det nyskapte skal ikke bare være nyttig, men også være tatt i bruk. 3 1 Kolltveit, Lerheim og Reve 2009:12, Prosjekt-strategi, organisering, ledelse og gjennomføring. 2 Reve og Jakobsen 2000:69 3 Kommunenes Sentralforbund sin internettside Produsent: Skrevet ut:

5 5 av 18 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet er beskrevet i rådmannens forslag til Handlingsprogram side 2 «Profil»: «Ringerike kommune har vært igjennom en omfattende omstilling de siste årene og alle sektorer melder fra om at det nå er lite å hente økonomisk med den strukturen, organisering og tjenesteomfang kommunen har i dag. I tillegg er skatteinngangen pr innbygger i Ringerike lavere enn gjennomsnittet for landet for øvrig. Skatteutjevningen håndterer ikke hele dette avviket slik at Ringerike kommune derfor må levere tjenester med lavere omfang og kostnader enn gjennomsnittskommunen. Det finnes ingen kortsiktige løsninger. Ringerike kommune må tenke langsiktig, og det er 2 hovedsatsningsområder: 1. Befolkningsvekst. Dette krever både samarbeid og tilrettelegging for attraktive boområder og næringsliv. Videre krever dette omdømmearbeid og samarbeid med lokalt kulturliv, frivillige lag- og organisasjoner og ikke minst høgskolen og dens studenter. Dagens studenter er framtidens ambassadører for Ringerike. 2. Strukturendring av Ringerike kommune. Dette omfatter arealbruk, hvilke tjenester som leveres hvor og hvordan kommunen er organisert. Herunder vurdering av scenarier knyttet til hvilke konsekvenser ønsket vekst og trasevalg for samferdselsløsninger (E16, Ringeriksbane) har for kommunens investeringer og investeringsbehov. Rådmannen etablerer derfor et utviklingsprosjekt som sammen med de ansattes organisasjoner skal sikre oppfølging av tiltak i vedtatt budsjett samt foreslå tiltak for å nå målsettingen om vekst og økonomisk handlingsrom.» 1.2 Formål Formålet med prosjektet er å oppfylle hovedmål og delmål 1 i Handlingsprogramperioden : Mål innen 2017 Delmål En økonomi i balanse og Ha gjennomført utviklingsprosjekt med nødvendige økonomisk handlefrihet. politiske vedtak og avklaringer slik at Ringerike Ut av ROBEK. kommune er tilrettelagt for målsettingen om fremtidig vekst og økonomisk handlingsrom Ha lagt til rette for at Ringerike kommune nedbetaler akkumulert underskudd i 2015 Utviklingsprosjektet skal «bygge» en ny kommune med de tjenester vi skal levere til en lavere kostnad enn dagens driftskostnader. Ordlyden i Delmål over oppdateres etter kommunestyrets vedtak 12.desember 2013 om budsjett Prosjekteier Rådmannen. Produsent: Skrevet ut:

6 6 av 18 Produsent: Skrevet ut:

7 7 av 18 2 PROSJEKTETS OMFANG 2.1 Beskrivelse av prosjektets omfang Prosjektet omfatter både samfunnsutvikling, tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling. Alle muligheter belyses både på inntektssiden og utgiftssiden. Prosjektet kan sees som en innovasjonsprosess. 4 Innovasjon innebærer forandring eller utvikling. Det krever evnen til å tenke nytt, eller evnen til å sette sammen kjente elementer på nye måter. Omfang er beskrevet nærmere i rådmannens forslag til Handlingsprogram side 5 Etablering av utviklingsprosjekt: «For å oppnå et økonomisk handlingsrom og å komme ut av ROBEK, er det som nevnt over nødvendig med ytterligere reduksjoner i driften. Slik reduksjon må gjennomføres slik at det legger grunnlaget for fremtidig vekst og utvikling samt at Ringerike kommune beholder kompetanse for å møte veksten. Rådmannen etablerer derfor et utviklingsprosjekt som sammen med de ansattes organisasjoner skal sikre oppfølging av tiltak i vedtatt budsjett samt foreslå tiltak for å nå målsettingen om vekst og økonomisk handlingsrom. Utviklingsprosjektet skal også sikre oppfølging av innsatsområdene fra det tverrpolitiske utvalget som i 2013 la frem sin anbefaling (nærvær, arealbruk og sammenligning av kostnad og kvalitet). Rådmannen vil i prosjektet også sette av egne ressurser(er) som kun har utviklingsprosjektet som oppgave. Følgende føringer legges til grunn for arbeidet: Vedlikehold prioriteres. Utforming av tjenestene skal baseres på forebyggende arbeid og folkehelse. Det skal legges til rette for rett grunnbemanning. Hva Ringerike kommune mener med rett grunnbemanning må defineres. I tillegg skal dette medføre økt nærvær og mindre bruk av overtid og vikarer. Arbeidsoppgaver utføres av medarbeidere med riktig kompetanse. Det skal legges til rette for økt nærvær. Akkumulert underskudd skal nedbetales i Vurdering av scenarier knyttet til hvilke konsekvenser ønsket vekst og trasevalg for samferdselsløsninger (E16, Ringeriksbane) har for kommunens investeringer og investeringsbehov. Hvordan skal kommunen sikre kontroll på veksten slik at kommunen har økonomi til å håndtere nødvendige investeringer og hvordan sikre at investeringene blir riktige? Ringerike kommune ønsker vekst, men dilemmaet er at vekst og kommunens evne til å møte veksten med riktige og fremtidige investeringer i infrastruktur (vei, vann, avløp, barnehager, skoler, sykehjem mv) må henge sammen slik at kommunen i hele prosessen har en økonomi i balanse. Og samferdselsløsningene kan ha avgjørende betydning for hvor veksten skal skje. Utviklingsprosjektet vil underveis kreve politiske vedtak og avklaringer.» 4 Reve og Jakobsen 2000:69, side 35 i Kolltveit, Lerheim og Reve; Prosjekt, strategi, organisering, ledelse og gjennomføring. Produsent: Skrevet ut:

8 8 av Rammebetingelser Prosjektet skal gjennomføres innenfor rammen av rådmannens fullmakter, hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse, og i tett dialog med formannskapet. 2.3 Grensesnitt Prosjektet har grensesnitt mot og avhengigheter til disse pågående prosjektene og linjeaktiviteter: Prosjekt Saman om ein bedre kommune SOS barnebyer Tilknytning til langsiktig strategi Merkevarebygging (omdømme) Merkevarebygging (omdømme) Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektleder Rådmannen Rådmannen 3-parts (folkevalgte, rådmann, HTV) ledergruppe Astrid Ehrlinger Elisabeth Djønne Sammenlikning kostnad og kvalitet 5 Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang Rådmannen ledergruppe Eksterne (innkjøpsprosess) Tildelingspraksis Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang Kommunalsjefer Helse og Oppvekst ledergruppe + NAV leder Siri Strømmen System for kontinuerlig forbedring Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang Rådmannen ledergruppe Magnus Nilholm Økt nærvær og redusert sykefravær 6 Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang Rådmannen ledergruppe, Fagforbundet og Utdanningsforbundet og verneombud Magnus Nilholm Nytt økonomi-/lønnsog personalsystem Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang Rådmannen ledergruppe Torbjørn Hansen 5 Prioritering fra tverrpolitisk utvalg 6 Prioritering fra tverrpolitisk utvlag Produsent: Skrevet ut:

9 9 av 18 Prosjekt Arealprosjektet 7 (oppfølging av rapport fra Holte consulting) Tilknytning til langsiktig strategi Arealbruk og struktur Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektleder Rådmannen ledergruppe Dag Jonny Martinsen Boligsosial handlingsplan Arealbruk og struktur Kommunal sjef Helse og omsorg ledergruppe Bente Jansen Revidering av kommuneplanen Fremtidig skoleløsning i Hønefoss Barnehageplan Arealbruk og struktur Arealbruk og struktur Arealbruk og struktur Rådmannen Kommunalsjef Oppvekst Kommunalsjef Oppvekst ledergruppe (adm) Formannskapet ledergruppe ledergruppe Grethe Tollefsen Geir Svingheim Geir Svingheim Dimensjonering av pleie og omsorgstjenester Arealbruk og struktur Kommunalsjef Helse og omsorg ledergruppe Christine Myhre Bråthen Oppfølging av mål og kostnadsreduserende tiltak i Handlingsprogrammet og budsjett 2014 Linjeoppgave legges inn i resultatavtalene og rapporteres på i tertialrapportene Kommunalsjefer Prosjektene i oversikten har det til felles at de er forankret i gjeldende langsiktige strategier og skal bidra til å nå overordnede mål i Handlingsprogrammet. De fleste av prosjektene er også tverrsektorielle. Status følges opp i rådmannens ledergruppe som er styringsgruppene for samtlige prosjekter. Gjennomføring av tiltak i handlingsprogram og budsjett 2014 sikres gjennom lederavtaler med alle linjeledere. Leveranser fra prosjektene «Kontinuerlig forbedring» og «Økt nærvær» skal brukes i gjennomføring av tiltak i budsjett Dette innebærer bruk av prosesskartlegging og lederopplæring som virkemidler. Sammenhengen mellom kommuneplanen og handlingsprogrammet, hvor prosjekt «Ringerike 2020» hører hjemme, fremgår av vedlegg 1 Oversikt over plansystemet. 7 Prioritert fra tverrpolitisk utvlag Produsent: Skrevet ut:

10 10 av Avgrensninger Prosjektet avgrenses i oppstart og innledningsfase til den delen av delmål 2014 som handler om å skaffe økonomisk handlingsrom. Fokus er på strategi og konseptutvikling som grunnlag for beslutninger og deretter gjennomføring i 2014 og videre utover i handlingsplanperioden. Tiltak som ikke er til hinder for senere beslutninger som får langsiktige konsekvenser gjennomføres løpende. Prosjektet konsentrerer seg om: effektiv arealutnyttelse tjenestekvalitet og volum organisasjonsutvikling. Produsent: Skrevet ut:

11 11 av 18 3 MÅL OG RESULTATKRAV 3.1 Effektmål Prosjektets effektmål er at Ringerike kommune har mulighet til å finansiere investeringer og møte fremtidige forpliktelser. Det vil si et endret økonomisk handlingsrom i forhold til dagens situasjon på 100 til 200 millioner kroner. Skape økonomisk handlingsrom og en sunn økonomi i balanse. 3.2 Resultatmål Prosjektets leveranse er innen 1.juni å komme med konkrete forslag til å skaffe det ønskede handlingsrommet innenfor følgende hovedområder: 1. Endret tjenestetilbud 2. Inntektsmuligheter 3. Investeringstakt, herunder strategi for eierskap. Der det er mulig skal prosjektet levere veivalg underveis. 4 PROSJEKTORGANISERING 4.1 Roller og ansvar Organisering av prosjektet tar utgangspunkt i basisorganisasjonen. Formannskapet er politisk styringsgruppe Prosjektet eies og ledes av rådmannen. ledergruppe er administrativ styringsgruppe. Interne ressurser settes sammen til en sentral arbeidsgruppe som rådmannens prosjekt- og prosess støtte som driver prosessen fremover og knytter til seg interne og eksterne ressurser etter behov. Det etableres delprosjekter ved behov. Pågående prosjekter knyttes til ved behov. Hovedsammenslutningene inngår i styringsgruppen. Rapportering og tett dialog med formannskapet som del av månedsrapporteringen. Produsent: Skrevet ut:

12 12 av Bemanningsplan Arbeidsgruppe/prosjektsekretariat Rolle Person Kompetanse % andel tilgjengelig Prosjektleder Knut Helland Rådmann/Kommunalsjef. Prosjekt, OU, forankring, rapportering, eiendom. Tidsrom (fom-tom) 30% Oktober - juni Økonom Roger Mathisen Analyse, innovasjon 100% Novemberfebruar Eiendomssjef Dag Jonny Martinsen Prosjekt, eiendomsutvikling 40% Novemberjuni Prosessgjennomgang Prosjekt- og prosessleder støtte Magnus Nilholm Elisabeth Djønne OU, HMS, Lean, innovasjon, analyse Prosjekt og prosess, OU, analyse, koordinering øvrige prosjekter 40% Novemberjuni 60% Novemberjuni Samfunnsplanlegging Guro Skinnes Arealplanlegging, kommuneplanrevisjon 10% Novemberjuni Tillitsvalgte Ole Einar Gulbrandsen Planfaglig og byggeteknisk 10% Novemberjuni Produsent: Skrevet ut:

13 13 av 18 5 PLANER 5.1 Detaljert prosjektplan/aksjonsplan Prosjekt-/aksjonsplanen er et «levende» dokument som brukes til å detaljplanlegge hovedaktivitetene i pkt 5.2 under, og styre daglig drift av prosjektet. Planen oppdateres fortløpende i forbindelse med ukentlige arbeidsmøter og styringsgruppemøter. Lenke til planen ved å klikke her. 5.2 Hovedaktiviteter Prosjektet skal gjennomføre disse hovedaktivitetene: Oppstart Beskrivelse av aktiviteten Formålet med aktiviteten OPPSTART - Prosjektbeskrivelse Tydeliggjøre mål og avgrensing for prosjektet, bemanne, risiko vurdere, utarbeide hovedfaser og mer detaljert fremdrift. Søke omstillingsmidler hos fylkesmannen og OU midler hos KS. Forankre politisk og administrativt. Planlegge involveringsprosessesser fra folkevalgte, borgere og ansatte. Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Beslutning om oppstart i rådmannens ledergruppe Rådmannen Prosjektbeskrivelse forankret i arbeidsgruppen, ledergruppen og hos formannskapet Faktagrunnlag Beskrivelse av aktiviteten Formålet med aktiviteten Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Analyse Beskrivelse av aktiviteten FAKTA grunnlag økonomi, demografi, tjenestekvalitet og volum Vise på en enkel måte hvordan det økonomiske bildet ser ut i årene fremover dersom vi fortsetter som nå med kostnader knyttet til planlagt investeringstakt, pensjonskostnader og gjeld. Alternativt dersom vi ikke investerer. Ulike bilder i forhold til demografisk utvikling og foreliggende analyser og utredninger. Avklare alle spørsmål til kostnader og inntekter som er aktuelle (KOSTRA, verdi på bygninger som kan selges osv). Tjenestekvalitet og volum. Visualisere i et kart over Ringerike. Fakta om organisasjonen (alderssammensetning, kompetanse, heltid, deltid, nærvær og fravær, turnover). Prosjektoppstart Prosjektarbeidsgruppe. Primært økonom. Faktagrunnlag økonomi og demografi for handlingsplanperioden som viser hvor stort økonomisk handlingsrom vi må skape. Et kart over Ringerike som viser «i grove trekk» hvor vi har tjenester. ANALYSE av mulige veivalg Produsent: Skrevet ut:

14 14 av 18 Formålet med aktiviteten Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Vise mulige veivalg for å skape handlingsrom. Vurdere scenarier for vekst og utvikling. Innarbeide funn og råd fra analyser, utredninger og rapporter som foreligger. Faktagrunnlag økonomi og demografi utarbeidet Arbeidsgruppe og styringsgrupper. Fremstilling av mulige veivalg for å skape økonomisk handlingsrom. Utrede Beskrivelse av aktiviteten Formålet med aktiviteten Oppstarts kriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten UTREDE nødvendige grep for handlingsrom Utrede hvilke strukturgrep som kan gjøres innenfor de ulike veivalgene skissert i analysen. Makroperspektivet (samfunn og tjenesteutvikling): Hvordan tenker vi at den «nye» kommunen kan se ut hvor og på hvilken måte kan tjenester leveres? Herunder sammenlikning med andre. Mikroperspektivet (organisasjonsutvikling): Hvilke grep inne kultur, ledelse, kompetanse og organisering bør gjøres for å iverksette «den nye» kommunen og skape handlingsrom? Skissere en gjennomføringsprosess (nytt prosjekt) Analyse ferdig utarbeidet. Workshop med formannskapet, arbeidsgruppe og ledergruppe for tidlige å få signaler om strategivalg som grunnlag for nærmere utredning. Prosjektleder Konkretisering av mulige grep og tiltak for å skape handlingsrom. Evaluere Beskrivelse av aktiviteten Formålet med aktiviteten Oppstartskriterier Ansvarlig for aktiviteten Resultater fra aktiviteten Vurdere verdien av prosjektets resultat og prosess i henhold til ønsket effekt og leveransekrav. Lære for senere prosjekter Leveranser avlevert Prosjektleder Dokumentert evalueringsresultat som grunnlag for justering ved neste prosjekt Produsent: Skrevet ut:

15 15 av Hovedmilepæler og leveranser Milepælene er kontrollpunkter som skal passeres før videre aktiviteter startes. M/L Beskrivelse av milepæl eller leveranse Dato M1 Når prosjektet er startet M2 Når prosjektbeskrivelse er utarbeidet og godkjent av rådmannen M3 Søknad OU-midler til finansiering sendt M4 Prosjektplan med milepælsplan er lagt frem og drøftet med formannskapet M5 Faktagrunnlag ferdig M6 Risikovurdering er gjennomført av formannskapet M6 Analyse av hvilke alternative veivalg som finnes er gjennomført M7 Overordnede politiske føringer for veivalg er gitt M8 Plan for gjennomføring av strakstiltak M9 Nødvendige grep for økt handlingsrom er utredet. (samfunnsutvikling, tjenesteutvikling, OU) (her møter vi pågående prosjekter) M10 Oppsummere og evaluere Juni 2014 M11 Presentasjon budsjettkonferanse 2014 Juni 2014 M12 Gjennomføringsprosjekt er planlagt og godkjent av formannskapet August 2014 Produsent: Skrevet ut:

16 16 av 18 6 USIKKERHET Sannsynlighet kode S: Aktuell bedømmelse av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer dersom planlagte tiltak ikke gjennomføres 5 Svært stor sannsynlighet (80 % - 100% ) 4 Stor sannsynlighet (60 80%) 3 Middels høy sannsynlighet (40-60%) 2 Lav sannsynlighet (20 40%) 1 Usannsynlig (mindre enn 10% - 20%) 0 Risikoen er bortfalt eller eliminert Konsekvenser kode K: Bedømmelse av konsekvensene om hendelsen inntreffer: 5 Svært alvorlig: Hele (del)prosjektet er i fare 4 Alvorlig: Hele (del)prosjektets planer må gjøres om 3 Moderat: Hele (del)prosjektets planer påvirkes, men totalrammen for prosjektet kan holdes 2 Lav: Planer for (del)prosjektet påvirkes, men totalrammen holdes 1 Ubetydelig: Begrenset virkning, kan innhentes Nr Risiko/hendelse S K Konsekvenser Gardering/Tiltak 1 At prosjektet favner for stort 4 3 Bruker for mye tid før vi kommer til handling. Tydelig avgrensing. Nok involvering og forankring. Beslutninger. 2 At prosjektet favner for lite 2 5 Blir for kortsiktig i planleggingen. «Fortsetter som før» «Løfte oss ut av nå-situasjonen» før vi begynner å prioritere og komme opp med konkrete tiltak.unngå for mye detaljfokus. Holde oss på overordnet nivå og strategi. 3 Prosjektressursene blir «spist» av linjeoppgaver 3 5 Prosjektet blir ikke gjennomført. Tydelig ledelse. Omprioritering av interne ressurser og ekstern kjøp. 4 Større forventninger enn det 4 2 Stor fallhøyde for prosjektet. Behov for gode beslutningsgrunnlag som er ment 5 Bruker for mye tid på utredning og analyse for å komme frem til beslutninger 6 Mobiliserer motstand isteden for nytenkning 7 Sluttleveransen fra prosjektet er lavere enn målsettingen og tydelige politiske veivalg. 4 4 Når ikke resultater raskt nok. Avgrensing og tydelige milepæler. Tydelige politiske veivalg. Ikke bestille utredninger utover veivalgene. 4 5 Blir «løpende» etter å reparere og slukke branner. Mister fokus på målet. Får ikke de vedtakene vi trenger. Hente ut kraften i mobilisering. Åpen prosess og delaktighet. Synliggjøre resultater av engasjement. Nettside. 2 5 At vi ikke når resultatet. Holde fast på målet med prosjektet. Produsent: Skrevet ut:

17 17 av 18 7 BUDSJETT Aktivitet Timer Kostnad eks mva 1 Kjøp av ressurs til Ca 300 timer av 1500 Kr regnskapsavslutning 2 Kjøp av ressurser til sammenlikning Ca 500 timer av 1500 Kr av kvalitet og kostnad 3 Prosess støtte Ca 130 timer av 1500 Kr Sum Kr På rammeområde 1 Rådmann og stab er det budsjettert med 2 millioner til organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling. 8 KVALITETSSIKRING Det er god kvalitetssikring i å ha en ekspert fra liknende prosesser å støtte seg på og stille kritiske spørsmål. Innhentes gjennom rammeavtaler og sees i sammenheng med kjøp av eksterne ressurser til sammenlikning av kvalitet og kostnad. 9 NYTTEVURDERINGER Prosjektets leveranser danner grunnlag for Handlingsprogram og budsjett kommende fireårsperioder. Eget gjennomføringsprosjekt etableres mot slutten av utviklingsprosjektet. 10 KRITERIER FOR AVSLUTNING AV PROSJEKTET Prosjektet er avsluttet når det har levert følgende: på et overordnet nivå har pekt ut konkrete veivalg for å skape økonomisk handlingsrom forslagene er formelt overlevert formannskapet til oppstart av budsjettprosess for Produsent: Skrevet ut:

18 18 av VEDLEGG - TRYKKET Produsent: Skrevet ut:

19 KOMMUNAL PLANSTRATEGI MED DRØFTING AV FOLKEHELSEUTFORDRINGER Årlig rullering Kommuneplan SAMFUNNSDEL OG AREALDEL Revideres Kommunedelplan/temautredning Hønefoss og lokalsamfunna Områdereguleringer Detaljreguleringer Handlingsdel med økonomiplan Årsmelding Regnskap Tertialrapporter Årsbudsjett Virksomhetsplaner Sektorplaner Temautredninger FOLKEHELSEMELDING

20 Aksjonspunkter til hovedaktiviteter i prosjektplanen Prosjektledelsen Ringerike 2020 nr beskrivelse Område Dato Fullført Ansvarlig Status - kommentar dato 1 Drøfte prosjektet i rådmannens MBM Rådmann Knut Gjennomført. LO og UNIO med i styringsgruppe. Representasjon i arbeidsgruppe og referansegruppe 4 Orientering til formannskapet om prosjektet Rådmann Knut Notat og prosjektplan til FS Rådmannen Elisabeth 3 Anskaffelse av ekstern ressurs til regnskapsavslutning Ønsker prosjektplan. Prosjektet er administrativt. Skal fremskaffe gode beslutningsgrunnlag for FS Økonomi Roger Forespørsel sendt Avgjøres i uke 47 7 Faktagrunnlag arealer Eiendom Dag Jonny Elektronisk kart hentes fra intranett og internett. 8 Faktagrunnlag tjenestekvalitet Kommunalsj og volum efer Elisabeth Utarbeidet mal. Samle det vi har. Samarbeid miljø og areal. Drøfte kvalitetskriterier 9 Faktagrunnlag organisasjon Organisasjo Magnus Arbeidsmøte n og 10 Risikoanalyse - administrativt Rådmann Magnus Prosjektmøte Søke prosjektstøtte Rådmann Elisabeth KS 5 Anskaffelse av ekstern ressurs til sammenlikning av kostnad og kvalitet Økonomi og tjenesteutvikl ing Elisabeth Forespørsel sendt uke 47. Avvent kontrakt til budsjett behandling i desember.

21 2 Utarbeide overordnet "bilde" Økonomi Roger Roger fristilt fra 18/11. av den økonomiske situasjonen for 6 Sammenlikning andre lavinntektskommuner Økonomi Roger Møte andre kommuner. Ringsaker 13 Planlegge workshop med formannskap 14.januar Rådmann Oppstart Samarbeid kommuneplanprosjekt. Telemarksforskning? Drøfte med ordfører Knut 14 Planlegge medvirkning Rådmann Elisabeth Samarbeid kommuneplan 15 Etablere møtepunkter med referansegruppe Rådmann Elisabeth 18 Planlegge møte med Ringsaker kommune Økonomi desember/januar Roger 12 Utarbeide kommunikasjonsplan Rådmann februar Knut Rådmann og prosjektleder sikrer informasjon og kommunikasjon løpende til ny informasjonsrådgiver er på plass og utarbeider en plan for hele prosjektperioden 11 Risikoanalyse - politisk Rådmann Knut Gjennomføres 14.januar

Prosjektbeskrivelse for

Prosjektbeskrivelse for <små og mellomstore prosjekter> // PROSJEKTDOKUMENT Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Utviklingsprosjekt 2014

Utviklingsprosjekt 2014 Utviklingsprosjekt 2014 12.November 2013 Presentasjon ved rådmann 12.11.2013 1 Mandat Skape økonomisk handlingsrom Vi er en 95%-kommune. Hva betyr det? Skille på kommunens primær- og sekundærtjenester

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune 01.01.2013-31.12.2013 Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye igjen

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Prosjekt: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling Bakgrunn: 1. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2010, hvor det ble

Detaljer

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem?

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Grete Sjøholt planrådgiver Kristiansand kommune Tema Vårt plansystem Utviklingsarbeid Hva kan

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan «Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mandat og prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 4 Hovedaktiviteter... 6 4.1 Kartlegging og analyse... 6 4.2 Medvirkning...

Detaljer

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS.

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS. Saksfremlegg Saksnr.: 07/494-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Lena E. Nielsen Sakstittel: PROSJEKTSKISSE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Administrasjonsutvalget

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef Styresak 91/2015. Vedlegg 1 Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede Prosjekteier: HR sjef 1. Problemstilling Helgelandssykehuset HF har et høyt sykefravær. Hvordan bedre og kvalitetssikre at sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

«Tema innovasjon» i komiteene. Innovasjonsstrategi Asker kommune 2014-2017

«Tema innovasjon» i komiteene. Innovasjonsstrategi Asker kommune 2014-2017 «Tema innovasjon» i komiteene Innovasjonsstrategi Asker kommune 2014-2017 Seminarets agenda 1 Status for innovasjon i Asker kommune 2 Strategiprosessen frem til nå 3 4 Aktiviteter frem til behandling i

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Rjukan sykehus næringsprosjekt

Rjukan sykehus næringsprosjekt TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 MÅL OG HOVEDAKTIVITETER... 4 3.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 3.2 DELMÅL...

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

OPPDRAGS- PLAN. Utarbeidelse av arealplan. Oppdragsnr.: 111-15478

OPPDRAGS- PLAN. Utarbeidelse av arealplan. Oppdragsnr.: 111-15478 OPPDRAGS- PLAN Oppdrag: Utarbeidelse av arealplan Oppdragsnr.: 111-15478 Oppdragsgiver: 1 DISTRIBUSJON OG REVISJONSOVERSIKT Person Init. Funksjon Komplett utsendelse Dato Revisjon Per Åke Heimdal PÅH Prosjektansvarlig

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET - nærvær gir kvalitet - i Alta kommune

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET - nærvær gir kvalitet - i Alta kommune PROSJEKT: KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET - nærvær gir kvalitet - i Alta kommune Bakgrunn for prosjektet Nasjonal forankring Programmet Kvalitetskommuner er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»...

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»... Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samhandlingsutvalget/styringsgruppa «saman om ein betre kommuune) Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 23.08.2013 Tid: 08:30 11:00 Oppmøte: Navn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Vedtaket medførte blant annet at virksomhet for omsorg ble delt i to nye virksomheter: virksomhet for sykehjem og virksomhet for hjemmetjenester.

Vedtaket medførte blant annet at virksomhet for omsorg ble delt i to nye virksomheter: virksomhet for sykehjem og virksomhet for hjemmetjenester. Prosjektnavn ORGANISASJONSUTVIKLINGS (OU)-PROSESS I HELSE OG SOSIALTJENESTEN 2014-2015 Bakgrunn Kommunestyret fastsatte dagens organisering av tjenesteområdet helse og sosial i februar 2013: K-sak 1/13,

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Samhandlingsreformen Hvaler kommune

Samhandlingsreformen Hvaler kommune Hvaler kommune Samhandlingsreformen Hvaler kommune PROSJEKTPLAN Versjon 1.0 Anders Bekkevold, Ole Kristian Helgesen 23.05.2011 Mal prosjektplan versjon 0.1 2010/OKH Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikt

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT: OMORGANISERING TEKNISKE OMRÅDER

RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT: OMORGANISERING TEKNISKE OMRÅDER RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT: OMORGANISERING TEKNISKE OMRÅDER Arkivsaksnr.: 14/2833 Arkiv: 031 &40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 152/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: Kommunestyret

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet -

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet - Det overordnede målsetting er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet Dato: 02.04.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010

Medarbeiderundersøkelsen 2010 Ringerike kommune R I N G E R I K E K O M M U N E Medarbeiderundersøkelsen 2010 Hønefoss kino 4. februar Program Innledning og noen aktuelle tema v/rådmannen Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen 2010

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet?

Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet? Betraktninger fra en rådmann om kommunale planstrategier Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet? Skaun kommune Katrine Lereggen Rådmann i Skaun kommune Noen fakta om Skaun

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen:

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen: 1 Sist oppdatert 5.3.2015 1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen Kommunestyrene på Hedmarken har behandla sak om kommunereformen høst 2014. Vedtakene gir ulike føringer for videre prosess. Se vedtakene

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802813 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 EN VISJON OG MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser:

Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser: OPPFØLGING STATUS PROSJEKT NY NÆRVÆRSSTRATEGI Arkivsaksnr.: 13/3181 Arkiv: 440 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/13 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2013 Forslag til vedtak: AMU tar status prosjekt nærværsstrategi

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1924-2 Arkiv: 141 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1. GANGSBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1924-2 Arkiv: 141 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1. GANGSBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 14/1924-2 Arkiv: 141 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1. GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030.

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Bestilling til kommende planarbeid Behandles hvert 4 år Kommunal planstrategi - Statusmelding - Sentrale utfordringer (langsiktig) - Planbehov i valgperioden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet: Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 200546/2014 Klassering: 145 Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.01.2015 4/15 Bystyret 05.02.2015

Detaljer

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019

Prosjektplan. Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan Strategi for idrett og friluftsliv 2016-2019 Prosjektplan 2 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 2. Omfang og avgrensing... 4 3. Organisering... 4 3.1 Prosjektledelse...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Nasjonalt topplederprogram Kerstin Thoresen Bodø, november 2011

Detaljer