Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder"

Transkript

1 1 / 14 Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder (videreføring av pilotering, pleie- og omsorgsmeldinger med Arendal kommune) Sørlandet sykehus HF Februar

2 2 / 14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELL DEL KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET MÅL RESULTATMÅL (LEVERANSEMÅL, KVALITETSMÅL ) EFFEKTMÅL KRITISKE SUKSESSFAKTORER STYRING OG ORGANISERING ANSVARSFORDELING TIDSPLAN OG MILEPÆLER RESSURSESTIMATER RISIKOANALYSE KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON ØKONOMISK RAMME KOSTNADSOVERSIKT FINANSIERINGSPLAN

3 3 / 14 GODKJENT Navn Rolle Stilling Dato Ledergruppe SSHF Programstyret, SSHF Digital Samhandling DISTRIBUSJON Prosjektmandatet kan distribueres til oppdragsansvarlig, styringsgruppen, prosjektgruppen, referansegruppen, tillitsvalgte, vernetjeneste, Porteføljeadministrasjon i Helse Sør-Øst, andre... Navn Rolle Stilling Enhet Mail / telefon ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av PROSJEKTNIVÅ (RAPPORTERINGSNIVÅ) Prosjektets øverste nivå beskrives her (HF, klinikk, avdeling). Om prosjektets natur er av en slik art at det gjennomføres flere delprosjekter, så må rapporteringsnivåene gjenspeile det. REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER Her kan det settes inn referanser til andre dokumenter som for eksempel prosjektplan, risikoanalyse, strategidokument, handlingsplan eller liknende. Nr. Dokumentnavn Dok.id. Versjon Arkiv Dato 3

4 4 / 14 1 GENERELL DEL 1.1 Kort beskrivelse av prosjektet Den ble pilotering av mellom medisinsk sengepost 2c og kirurgisk sengepost 3c samt pasienthotellet ved SSA og Arendal kommune iverksatt. I tillegg til disse postene ble ansatte i Bemanningsenheten også opplært i bruk av meldingene da disse arbeider ved flere av sengepostene på sykehuset. Formålet med piloten var å vurdere og eventuelt gjøre korrigeringer på utkast til rutiner, samt gjøre erfaringer relevant for videre utbredelse/bredding i SSHF og overfor de resterende kommunene i Agder. Erfaringer fra piloten er nå høstet (se egen rapport om erfaringene), og prosjektets mål er således å få gjennomført utbredelse av pleie- og omsorgsmeldingene i SSHF overfor kommunene i Agder. Pleie- og omsorgsmeldingene benyttes av pleiepersonell i SSHF og i kommunene, og har to formål; - Understøtte helhetlig pasientforløp for de pasienter som både HF et og kommunen har behandlingsansvar overfor. - Understøtte Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter ( ) Pleie- og omsorgsmeldingene representerer tre typer meldinger: - Logistikkmeldinger er meldinger som benyttes for administrasjon og planlegging av pasientforløp. De opprettes og sendes automatisk til kommunen ved registrering i EPJ. - Fagmeldinger er mer omfattende dokumenter med definert faglig innhold som må godkjennes i EPJ før de sendes. - Dialogmeldinger er meldinger som inneholder tilleggsopplysninger, spørsmål, svar etc. En vesentlig del av prosjektet er å foreta opplæring av alle SSHF sine sykepleiere som vil bruke pleie- og omsorgsmodulen i DIPS. Videre vil viktige oppgaver være å: - Tilpasse SSHF-interne rutiner - Dialog med ledelse i SSHF knyttet til utbredelsen - Dialog og avklaringer med kommunene - Teknisk tilrettelegging og testing mot kommunene Prosjektet vil ha sine paralleller til kommunenes prosjekter, og vil innebære stor grad av koordinering, både direkte med den enkelte kommune så vel som gjennom OSS IKT-forum. Følgende enheter i SSHF gjenstår for utbredelse: SSA Medisinsk klinikk: Sengepost UC Sengepost 1C Barneavdelingen 4

5 5 / 14 Kirurgisk klinikk: Sengepost 3D SSK: Medisinsk klinikk: Infeksjonspost 1E Sengepost 1D Sengepost 2C Sengepost 2A Slagenhet og nevrologisk sengepost Lindrende sengepost Barnesenteret Kongsgård Rehab 1A og 1B Kongsgård Rehab 3A og 3B Kirurgisk klinikk: Sengepost 3A Sengepost 3C Sengepost 4A Pasienthotellet SSF: Medisinsk klinikk: Med Sengepost Kirurgisk klinikk: Kir/Gyn sengepost Utbredelse av PLO-meldinger foretatt av prosjektet, omfatter i denne omgang ikke psykiatrien. 2 MÅL 2.1 Resultatmål (leveransemål, kvalitetsmål ) Etablere helhetlige og sporbare arbeidsprosesser for meldinger mellom SSHF og kommunens pleie- og omsorgstjeneste. Meldingene legger opp til toveis kommunikasjon mellom sykehus og kommunen, i motsetning til meldinger basert på epikrisemal, som kun går fra sykehus til kommunen. Løsningene skal være i tråd med nasjonal samhandlingsarkitektur. Innføring av tjenestene skal være koordinert og av høy kvalitet ved at ansvarlige i alle ledd i samhandlingskjeden samarbeider tett. Brukerne (helsepersonell og andre) skal oppleve innføringen som planlagt, profesjonell og koordinert, og bli påført minst mulig problemer. Bruk av løsningene i daglig drift skal oppleves som velfungerende og brukervennlig. Løsningene skal være av høy kvalitet, gi nytteverdi for samhandlingspartnerne og være så pålitelige at parallelle papirprosesser kan avvikles. 5

6 6 / 14 Utarbeide rutiner for arbeidsflyt for meldingene, både for elektronisk bruk, samt ved bruk av papirversjon. 2.2 Effektmål Ved innføring av Pleie- og omsorgsmeldinger med kommunene på Agder forventes betydelige gevinster: Bedre og raskere informasjonsutveksling mellom kommune og sykehus Forenkle pasientlogistikken ved både innleggelse og utskriving Sikre bedre oppfølging av pasient Dokumenter kommer raskt frem til riktig mottaker. Telefonkontakt reduseres vesentlig (AHUS rapporterer om pasientforløp hvor ikke en eneste telefon blir tatt. Tilsvarende erfaring er gjort i pilot på SSA) Bedre kvalitet på meldingenes innhold Bedre kvalitet på samhandling mellom nivåene Bedre pasientsikkerhet 4. KRITISKE SUKSESSFAKTORER Suksessfaktorene (kriteriene) for et prosjekt, vil alltid ha en nær tilknytning til prosjektets risiko. Derfor bør risikovurderingen avspeile dette. Se kapittel 7 Risikoanalyse. Følgende faktorer er de mest kritiske for at prosjektets leveranse skal være vellykket: Forankring og eierskap i de kliniske miljøene, herunder tilstrekkelig allokering av prosjektressurser Godt samspill med lokale prosjekter i kommunene, slik at flest mulig kommuner kan kommunisere elektronisk Kommunenes evne til å sørge for god opplæring og oppfølging av helsepersonell. Tilstrekkelige budsjettmidler. Tilstrekkelig kompetanse til sluttbrukere på SSHF. At Samhandlingsutvalget på SSHF foretar nødvendige avklaringer ved behov og sikrer at disse følges slik at leveransen kan gjennomføres. Enighet med kommunene om felles rutiner, slik at SSHF kan ha samme rutiner mot alle kommuner. Klinikkene og avdelingene i SSHF må påse at relevant pleiepersonell deltar på nødvendig opplæring i regi av prosjektet. Tilstrekkelig allokering av ressurser fra regionalt prosjekt/sykehuspartner knyttet til teknisk tilrettelegging. 5 STYRING OG ORGANISERING Prosjekteier er fagdirektør. Prosjektleder rapporterer til Samhandlingsutvalget i SSHF, utvidet med NHN koordinator og representant fra kommunene Irene Henriksen Aune, regional prosjektleder pleie- og omsorg samt tillitsvalgt NSF. 6

7 7 / 14 Prosjektet ledes av prosjektleder med helsefaglig kompetanse (sykepleier), som har meget god kunnskap om SSHF arbeidsflytprosesser samt prosjektlederkunnskaper. Videre vil prosjektet ha tilnyttet følgende roller: - Ansvarlig for tilpassing av SSHF-interne rutiner - Opplæringsressurser fra klinikkene på sykehusene, som primært skal gjennomføre opplæring og oppfølging av sluttbrukerne (hhv en fra medisinsk og en fra kirurgisk klinikk pr sykehus, i alt 6 ressurser) - IT-ressurs, som primært skal følge opp teknisk tilrettelegging overfor Sykehuspartner, samt gjennomføre testing. IT-ressurs vil også være prosjektleders løpende støtte knyttet til styring av prosjektet. Følgende personer vil bekle de ulike rollene: Samhandlingsutvalget inkludert følgende personer (heretter; Utvidet samhandlingsutvalg): Regional prosjektleder, pleie og omsorg: Per Tveten Jenssen NHN koordinator og kommunerepresentant: Irene Henriksen Aune Tillitsvalgt, NSF: Mette S Kjos-Hanssen Prosjekt: Prosjektleder: Hege Johnsen Rutineansvarlig: Ivaretas av prosjektleder sammen med IKT-ressurs Opplæringsressurser: o SSA: Hilde Gunnleifsen (medisinsk klinikk) samt Inger Sætra (kirurgisk klinikk) o SSK: UavklartSSF: Uavklart 7

8 8 / Ansvarsfordeling Samhandlingssjef - Rapportere prosjektstatus til den utvidede ledergruppen for program SSHF digital samhandling. - Fremlegge prosjektmandat til godkjenning i den utvidede ledergruppen, herunder eventuelle endringer i prosjektmandatet. Utvidet samhandlingsutvalg - Følge opp prosjektleder innenfor rammen av prosjektmandatet. - Gi prosjektet nødvendige styringssignaler, slik at prosjektet vet hvilket fokus det skal ha i sitt arbeid. - Håndtere prosjektleders eventuelle eskaleringer og avklaringer. - Sørge for avklaringer knyttet til ressursallokering. - Påse samt legge forholdene til rette for at prosjektet kan nå de mål og gevinster som prosjektmandatet fastsetter, og som er godkjent av den utvidede ledergruppen. - Beslutte eventuelle endringer i prosjektmandat herunder planer, som skal fremlegges den utvidede ledergruppen for godkjenning. - Støtte til prosjektleder i forankringen av prosjektets leveranser i kirurgisk og medisinsk klinikk, ved behov. Prosjektleder - Løpende oppfølging av prosjektets fremdrift og mål, herunder prosjektplan. - Påse at prosjektressurser har tilstrekkelig myndighet og kapasitet til å utføre sine oppgaver i henhold til prosjektplan. - Rapportere fremdrift til samhandlingssjef og utvidet samhandlingsutvalg. - Fremlegge behov for avklaringer og eventuelle eskaleringer på vegne av prosjektet, overfor utvidet samhandlingsutvalg. - Oppdatere prosjektplan ved behov. 6 TIDSPLAN OG MILEPÆLER Følgende milepæler gjelder: Milepæl 1: Når prosjektet er operativt: Milepæl 2: Når forberedelser til bredding og avklaringer er gjort: Milepæl 3: Når PLO-meldinger er utbredt på SSA: Milepæl 4: Når PLO-meldinger er utbredt på SSK: Milepæl 5: Når PLO-meldinger er utbredt på SSF: I tillegg skal prosjektet (ressurspersonene) i en tidsperiode etter utbredelse på hvert sykehus, følge opp sluttbrukerne med tanke på riktig bruk av meldingene. På neste side vises prosjektplan (det er gjort estimater på medgått tid til aktivitetene i planen). 8

9 9 / 14 Milepæler/aktiviteter: Milepæler: MP1: Når prosjektet er operativt MP2: Når forberedelser til bedding og avklaringer er gjort MP3: Når PLO-meldingene er breddet i SSA MP4: Når PLO-meldingene er breddet på SSK MP5: Når PLO-meldingene er breddet på SSF Aktiviteter: Rigging av prosjekt (godkjenning av prosjektmandat, allokering av personer) Godkjenning av prosjektmandat 31.jan allokering av prosjektressurser 31.jan Etablere breddingsplan/-strategi med IKT-forum Samhandlingssjef 31.jan Informasjon/dialog med kommunene i Agder Gjennomføre informasjonsmøter og avklaringer med kommunene, basert på sekvensiell inføring (3 møter + oppfølging mot 5 kommuner) 5 Prosjektleder 28.feb Rutineavklaringer med kommunene Avklare rutiner mellom SSHF og kommunene gjennom 2 samlinger, inkl forberedelser og interne avklaringer 5 Prosjektleder 28.feb Justere SSHF-interne rutiner 2 Ansv rutiner 28.feb Ferdigstille opplæringsmateriale og -planer Ferdigstille undervisningsmateriell 5 Opplæring - ressurspersoner (pr sykehus; fra med og kir) 2 Lage plan for opplæring av sykepeiere 1 Ressursbehov (dv) Ansv: Frist: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Ansv rutiner Ansv rutiner Ansv rutiner 12.feb 28.feb 28.feb Oppfølging, Teknisk tilrettelegging, SSA 12 IT-ressurs 29.mar Informasjon/dialog med ledere på SSA 2 Prosjektleder 29.mar Opplæring av sykepleiere på SSA 5 Opplæringsres. 29.mar Oppfølging etter lansering, SSA 10 alle 31.mai Teknisk tilrettelegging, SSK 12 IT-ressurs 30.apr Informasjon/dialog med ledere på SSK 2 Prosjektleder 30.apr Opplæring av sykepleiere på SSK 5 Opplæringsres. 30.apr Oppfølging etter lansering, SSK 10 alle 28.jun Teknisk tilrettelegging, SSF 12 IT-ressurs 31.mai Informasjon/dialog med ledere på SSF 2 Prosjektleder 31.mai Opplæring av sykepleiere på SSF 5 Opplæringsres. 31.mai Oppfølging etter lansering, SSF 10 alle 31.aug 9

10 10 / 14 Pr Sykehus - detaljering: SSA: Teknisk tilrettelegging mot kommuner "tilhørende" sykehuset Oppfølging SP: Konfigurering - adressering i meldingsmiljø og DIPS (10 kommuner pr sykehus) 5 IT-ressurs Test mot kommunen 5 IT-ressurs Oppfølging, Evt retting konfigurering 2 IT-ressurs Informasjon/dialog med ledere på sykehuset - innføring av PLOmeldinger (i form av møter, inkl planlegging og oppfølging) 2 Prosjektleder Opplæring av sykepleiere på sykehuset Gjennomføre opplæring - 10 undervisninger pr sykehus, 1/2 dv pr seanse (15 dv totalt - 2,5 dv pr ressursperson hvis hhv 1 person fra kir og med pr sykehus deltar i prosjektet) 5 Opplæringsres. Oppfølging av sykepleiere og rutiner etter lansering løpende en-til-en oppfølging av sykepleier på post (etter behov; estimert ved oppstart; 0,5 dv pr uke i 2 uker, påfølgende 2 uker: 0,1 dv pr uke, pr ressursperson) 4,4 Opplæringsres. Evt oppfølgingsmøter med kommuner (for avklaringer) 1,5 Prosjektleder Teknisk oppfølging etter lansering, internt i SSHF og mot kommunene 4 IT-ressurs 10

11 11 / 14 7 RESSURSESTIMATER Tabellen nedenfor viser, med basis i prosjektplan samt noe erfaringsmessig påslag som følge av uforutsette aktiviteter, anslått antall dagsverk pr rolle i prosjektet: Ant dagsverk pr mnd: Rolle: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Tot ant DV: Prosjektleder Ansv rutiner Ressurspersoner - SSA (pr person) Ressurspersoner - SSK (pr person) Ressurspersoner - SSF (pr person) IT-ressurs Kommentarer: - I januar vil prosjektrollene bruke noe tid til å sette seg inn i prosjektet. IT-rerssurs har vært sentral i pilotprosjektet og vil gjøre avklaringer knyttet til oppstart av prosjekt, samt bistå i opplæringen av de andre prosjektressursene. Prosjektet mobiliseres. - I februar skal en rekke avklaringer med kommunene og internt gjøres, samt at øvrig prosjektløp skal forberedes (opplæringsplaner, opplæringsmateriell, informasjon). Videre starter teknisk tilrettelegging og testing samt at ressurspersoner fra klinikkene skal læres opp - I mars vil fokus være på utbredelse på SSA: Opplæring av pleiepersonell på SSA, avklaringsmøter med kommuner og internt i SSHF og teknisk oppfølging. Videre vil teknisk testing på SSK initieres. - I april vil fokus være på utbredelse på SSK: Opplæring av pleiepersonell på SSK, avklaringsmøter med kommuner og internt i SSHF og teknisk oppfølging. Videre vil teknisk testing på SSF initieres. - I mai vil fokus være på utbredelse på SSF: Opplæring av pleiepersonell på SSF, avklaringsmøter med kommuner og internt i SSHF og teknisk oppfølging. - I april, mai og juni vil også prosjektets ressurser bruke noe tid på oppfølging av pleiepersonell i etterkant av utbredelsen på sykehusene. - Prosjektet avsluttes når prosjektets styringsgruppe beslutter at oppfølging av pleiepersonell i etterkant av utbredelsen har pågått tilstrekkelig lenge til at bruken av meldingene er godt forankret i de kliniske miljøene. 8 RISIKOANALYSE De kritiske suksessfaktorene er risikovurdert som følger: 11

12 12 / 14 1: Forankring og eierskap i de kliniske miljøene, herunder tilstrekkelig allokering av prosjektressurser 2: Godt samspill med lokale prosjekter i kommunene, slik at flest mulig kommuner kan kommunisere elektronisk 3: Kommunenes evne til å sørge for god opplæring og oppfølging av helsepersonell. 4: Tilstrekkelige budsjettmidler. 5: Tilstrekkelig kompetanse til sluttbrukere på SSHF. 6: At utvidet samhandlingsutvalg fatter nødvendige beslutninger ved behov og at disse følges slik at leveransen kan gjennomføres. 7: Enighet med kommunene om felles rutiner, slik at SSHF kan ha samme rutiner mot alle kommuner. 8: Linjen i SSHF må påse at relevant pleiepersonell deltar på nødvendig kursing i regi av prosjektet. 9: Utvidet samhandlingsutvalgs evne til å gi klare styringssignaler til prosjektet, herunder foreta gode beslutninger. 10: Tilstrekkelig allokering av ressurser fra regionalt prosjekt/sykehuspartner knyttet til teknisk tilrettelegging. Svært stor sannsynlighet Stor sannsynlighet Moderat sannsynlighet Liten sannsynlighet Meget liten sannsynlighet Ubetydelig konsekvens Lav konsekvens Moderat konsekvens Alvorlig konsekvens Svært alvorlig konsekvens 12

13 13 / 14 9 KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON Følgende er kommunikasjonsplan for prosjektet (det vil løpende vurderes om ekstra tiltak er hensiktsmessig): Målgruppe Tiltak/kanal Tid Ansvar Lederguppen SSHF Godkjenner prosjektmandat, og blir Løpende Prosjekteier (styringsgruppen) informert av samhandlingssjef Utvidet Informeres og koordineres løpende i Løpende Prosjektleder samhandlingsutvalg møter og ved behov Kommuner Felles møter v/behov og ihht Løpende Prosjektleder prosjektplan SSHF-ansatte Informasjonsmøter og informasjon Løpende Prosjektleder pleiepersonell via intranett Øvrig SSHF ledelse i Informasjonsmøter Løpende Prosjektleder kirurgisk og medisinsk klinikk OSS IKT-forum Uformell kvalitetssikring og Løpende Prosjektleder koordinering OSS Koordinering Løpende Prosjektleder 10 ØKONOMISK RAMME Kostnadsoversikt Bistand fra Sykehuspartner/Regionalt prosjekt vil bli betalt i form av tjenestepris. Kostnader knyttet til bruk av ressurser i prosjektet er som følger (med basis i kapittel 7 Ressursestimater): Rolle: Tot ant DV: Kostnad*: Prosjektleder 70** Ansv opplæring og rutiner Ressurspersoner - SSA (pr person) Ressurspersoner - SSK (pr person) Ressurspersoner - SSF (pr person) IT-ressurs 56 Totalt: ,- * Innebærer en forutsetning om at 1 dagsverk koster 2.500,- ** Det er gjort et erfaringsmessig påslag i tidsinnsats for å dekke opp ulike usikkerhetsforhold i prosjektsammenheng, jfr risikoanalyse. 13

14 14 / 14 Kost knyttet til IT-ressursens innsats belastes ikke prosjektet. I tillegg kommer kostnad for sykepleiere som skal læres opp (2 timers auditorieundervisning): Sykepleiere på 21 poster skal gjennomgå opplæring i form av en 2-timers auditorieundervisning. I estimatet er det gjort en antakelse om ca 50 sykepleiere på post (noen poster har betydelig flere, mens andre har mindre). Videre antas det at en vikar kan dekke 2 sykepleiere som deltar på opplæring. Det er tatt høyde for at postene i noen grad kan bruke sykepleiestudenter som vikarer, samt gjennomføring av undervisning som en del av fagdager etc. Dette fører også til mindre kostnader knyttet til opplæringen. Antall poster: 23 Antall sykepleiere på post til opplæring 50 Totalt antall sykepleiere: 1150 Kost til 2 timers opplæring, pr sykepleier: 333 Total kost, opplæring: ,- Det vil også kunne medgå kostnader knyttet til møter med kommuner og reisekostnader. Det legges imidlertid opp til å holde denne kosten på et minimum. Reisekostnader for alle ressurser i prosjektet estimeres til totalt ,-. I tillegg kommer kost knyttet til IT-utstyr for prosjektleder, estimert til ,-. Opplæringsmateriell, kost knyttet til overtid og uforutsette utgifter estimeres til ,- Finansieringsplan Det er opprettet eget prosjektnummer for meldinger under Ansvar prosjektnummer Kostnader i prosjektet vil være som følger: Frikjøp av prosjektressurser: ,- Frikjøp av sykepleiere for opplæring: ,- Reisekostnader samt IT-utstyr: ,- Opplæringsmateriell og uforutsette utgifter: ,- Totalt: ,-,- Det er bevilget midler fra OSS ( ,-). Videre vil IKT-avdelingen kunne bidra med minimum ,- fra avdelingens budsjett. I tillegg er det avsatt Kr ,- til lønning av prosjektleder samt til reisekostnader og IT-utstyr. Ovennevnte gir et budsjett på ,- Ovennevnte gir muligheter for å realisere utbredelsen uten videre økonomiske kostnader for klinikkene. 14

Program SSHF digital samhandling

Program SSHF digital samhandling 1 / 11 Sørlandet sykehus HF GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Styringsgruppen 2 / 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 PROGRAMMETS NAVN... 4 5 PROGRAMMEIER... 4 6 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.1 KORT BESKRIVELSE

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Status fra IKT-forum og meldingsløftet. v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg

Status fra IKT-forum og meldingsløftet. v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg Status fra IKT-forum og meldingsløftet v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg Status mottak av elektroniske epikriser fra SSHF: Kommuner som mottar epikriser: Arendal kommune, pleie og omsorg + helsestasjonene

Detaljer

Prosjektmandat. Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Evalueringskonferanse ELIN-k Gardermoen 15. februar 2011 Kjell Arne Grøtting Temaer Forventninger Litt om meldingsløftet i Helse Sør-Øst Prioriteringer

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Dato: Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand

Dato: Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand 1 / 7 Prosjektmandat Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Jan Roger Olsen Prosjekteier Adm.dir 01.12.2010 Per W. Torgersen Leder styringsgruppen

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879

Prosjektmandat. Regional multimedia. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: 58879 1 / 7 Prosjektmandat 2 / 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 0.1 20.10.2015 Alle Dokumentet opprettet Mona Kristine Andersen 0.9 Flere Oppdatert etter tilbakemeldinger fra

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF.

Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF. Side: 1 / 5 Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF. ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring utført av Godkjent av REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER (VEDLEGG): Nr. Dokumentnavn Obl. Ja

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen. Nasjonalt topplederprogram. Kari Mette Vika.

Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen. Nasjonalt topplederprogram. Kari Mette Vika. Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen Nasjonalt topplederprogram Kari Mette Vika Gjøvik Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Prosjektet

Detaljer

Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Ås kommune. ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Ås kommune. ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Ås kommune ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Marit Roxrud Leinhardt Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt

20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt 20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt Pilot av pleie- og omsorgsmeldinger v1.6 Gardermoen, 3. desember 2013 Ståle Tunang-Nybakk

Detaljer

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT www.pwc.no ELIN-k Samspill og mer... HelsIT 27.9.2011 Agenda Kort om ELIN-k Erfaringer, hva fungerte bra... Anbefalinger PwC 2 ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

ASU Nord- Trøndelag Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge

ASU Nord- Trøndelag Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge ASU Nord- Trøndelag 15.06.2017 Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Regional koordinator e-melding Midt-Norge og Tjenesteansvarlig e-melding Hemit

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ses@mkonferanse Eventyrlige muligheter 26.09.06 v/merete Lyngstad Prosjektleder ELIN - prosjektene

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune VERDAL KOMMUNE Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Godkjent av: Tone Haugan Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

EPJ Løftet - Nidaroskongressen 2015

EPJ Løftet - Nidaroskongressen 2015 EPJ Løftet - Nidaroskongressen 2015 Espen Hetty Carlsen, Seniorrådgiver Helsediretoratet Trondheim, 23.10.2015 EPJ Løftet et brukerdrevet prosjekt Vi kan lære av at? Utbredelse av fastlege systemer ble

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Styringsdokument. Pasientadministrasjon. - styring, kontroll og kapasitet

Styringsdokument. Pasientadministrasjon. - styring, kontroll og kapasitet 1 / 8 Styringsdokument Pasientadministrasjon - styring, kontroll og kapasitet 1. Opplæring og sertifisering 2. Standardisering av arbeidsprosesser 3. Kontroll 4. Ledelse, holdninger 5. (Nettverk og informasjon)

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015 2017 Prosjektmandat Lister 4. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland Strategiarbeid prosess 2012-14 Prosessverktøy: Prosessveileder, SSHF 12 prinsipper for medvirkning

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Prosjektmandat. Digital Patologi. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: Referanse Clarity: PRJ 02068

Prosjektmandat. Digital Patologi. Side: 1 / 7. Dato: Regional klinisk løsning. Referanse til regnskap: Referanse Clarity: PRJ 02068 1 / 7 Prosjektmandat 2 / 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 0.7 03.12.2015 Alle Dokumentet opprettet Kjell Arne Grøtting 0.8 Alle Oppdatert etter innspill fra Kjell Arne

Detaljer

PLO Prosjektet Styringsgruppe sak 1/2015 Ressursmangler og restanse av oppgaver etter prosjektperiodens sluttdato

PLO Prosjektet Styringsgruppe sak 1/2015 Ressursmangler og restanse av oppgaver etter prosjektperiodens sluttdato PLO Prosjektet Styringsgruppe sak 1/2015 Ressursmangler og restanse av oppgaver etter prosjektperiodens sluttdato 1 Introduksjon PLO prosjektet ble startet høsten 2011, og i løpet av 2014 ble det igangsatt

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Hva skjer? Hvor og når?

Hva skjer? Hvor og når? Elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus Hva skjer? Hvor og når? Erfaringer og status i ELIN-k prosjektet. ELIN-k prosjektet bidrar til utvikling og utprøving av nye nasjonale og

Detaljer

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Trondheim, høst 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016 AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Kurveløsning i Helse Sør-Øst Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Innledning Overordnet status regionalt kurve- og medikasjonsprosjekt i Helse Sør-Øst: Oppgradering til Metavision versjon 6.7

Detaljer

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Lenvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 2.0 Forprosjektets mål og ramme...

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 055-2013 INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Styret slutter seg til planen for

Detaljer

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan Styre Sørlandet sykehus HF Sak nr 055-2016 15.06.2016 Styrevedtak SSHF 19. mai 2016 «Til styremøtet i juni lager administrerende

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus Nasjonalt topplederprogram Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Molde kommune Fagseksjon pleie og omsorg

Molde kommune Fagseksjon pleie og omsorg Molde kommune Fagseksjon pleie og omsorg Elin-k-Samspillprosjektet v/ Sissel Skaardsgaard Postboks 456 Sentrum 0104 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2008/6877 Geir Sylte 026 12.01.2009

Detaljer

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Vedlegg styresak 099-2013 Handlingsplan - styring og kontroll av pasientadministrative rutiner ved SSHF - oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Sørlandet sykehus HF Versjon 1.0 oppdatert pr. 23.10.13 INNHOLD

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Skedsmo kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene.

Skedsmo kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Skedsmo kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Godkjent av: Styringsgruppe Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 16/16 Vedlegg til Orienteringssaker Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 4.februar 2016 Forslag

Detaljer

GJENSIDIG HOSPITERINGSAVTALE

GJENSIDIG HOSPITERINGSAVTALE GJENSIDIG HOSPITERINGSAVTALE mellom Sørlandet sykehus HF og Lindesnes kommune Tilleggsavtale til delavtale 6 1. Bakgrunn og mål Bakgrunn Gjensidig hospitering mellom Lindesnes kommune og SSHF bygger på:

Detaljer

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Prosjektnummer 1004 - Konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Behandlet dato 2.12.2016 Beslutning Godkjent Journalnummer [Journalnummer]

Detaljer

SSJ 2012 Omorganisering av Helgelandssykehuset Sandnessjøen

SSJ 2012 Omorganisering av Helgelandssykehuset Sandnessjøen SSJ 2012 Omorganisering av Helgelandssykehuset Sandnessjøen Nasjonalt topplederprogram Knut Gullesen Sandnessjøen, 04.11.2011 Bakgrunn for prosjektet Styret i Helgelandssykehuset har vedtatt at organisasjonen

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Elektroniske varslingsmuligheter Erfaringer og videre fokus - Hvordan kan verktøyet bidra?

Elektroniske varslingsmuligheter Erfaringer og videre fokus - Hvordan kan verktøyet bidra? Elektroniske varslingsmuligheter Erfaringer og videre fokus - Hvordan kan verktøyet bidra? Samhandlingskonferansen Svolvær 15. Juni 2016 Katrine Brovoll Svendsen, Nordlandssykehuset Elektronisk samhandling

Detaljer

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit

Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge. Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Regional koordinering for e-meldinger i Midt- Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Hemit Det startet med prosjekt - Helse Midt-Norge - Prosjekt Meldingsløftet 2008-2016 for å få fortgang i elektronisk samhandling.

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Etablering Sykehusinnkjøp HF Regionalt prosjektmandat

Etablering Sykehusinnkjøp HF Regionalt prosjektmandat Etablering Regionalt prosjektmandat Dokumentinformasjon Dokumentnummer Dokumentnavn Etablering Regionalt prosjektmandat Forfatter Versjon 0.95 Dato 15.august 2016 Status Til godkjenning Filnavn Endringslogg

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/15 Anskaffelsesprogram ny PAS EPJ Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 14/501 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte 5. november 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017 Produktstyre e-helsestandarder 13. desember 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Detaljer

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak)

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Dialogmeldinger. Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest

Dialogmeldinger. Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Dialogmeldinger Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Program Støtte til samhandling Kunsten å gå i takt Behov Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse Vest Fokus

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

GJENSIDIG HOSPITERINGSAVTALE

GJENSIDIG HOSPITERINGSAVTALE 1 GJENSIDIG HOSPITERINGSAVTALE mellom Sørlandet sykehus HF og Kristiansand kommune Tilleggsavtale til delavtale 6 Gjeldende fra 01.01.2015 1 2 1. Bakgrunn og mål Bakgrunn Gjensidig hospitering mellom Kristiansand

Detaljer

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing

Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Nye Asker kommune Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing Fellesnemnda, 25 November 2016 Innhold 1. Mandat for arbeidet 2. Overordnet framdrift og faseinndeling 3. Prinsipper for organisering

Detaljer

ELIN-k. Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune.

ELIN-k. Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune. ELIN-k Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune. Sissel Skarsgaard Prosjektleder HelsIT 24.09.07 Kommuneprogrammet Treårig

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

De samlede akuttfunksjoner i Sørlandet sykehus Flekkefjord

De samlede akuttfunksjoner i Sørlandet sykehus Flekkefjord De samlede akuttfunksjoner i Sørlandet sykehus Flekkefjord Møte med Sørlandsbenken 7.12.16 Jan Roger Olsen Hva skal vi oppnå? Anbefale hvordan et samlet akuttilbud ved SSF bør være fra 2018, i tråd med

Detaljer

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Skrevet av: Korsnes Daasvand Filnavn: Kommunikasjonsplandigitalarbeidsflyt.docx Status: Utkast Versjon: 1 Opprettet: 16.01.2014 Sist endret: Sider: 8 Revisjonshistorikk

Detaljer