ISACA Temahefte. Temahefte 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISACA Temahefte. Temahefte 1"

Transkript

1 ISACA Temahefte Temahefte 1 PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER Hva er ISACAs temahefter? ISACAs Temahefter er en serie av hefter som inneholder praktiske tilnærminger til kontroll, styring og revisjon av ulike områder knyttet til IT-governance, sikkerhet og kontroll. Side 1 av 64

2 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 LESERVEILEDNING... 4 OMFANG/BEGRENSNING... 4 Figur 1: COBITs tre dimensjoner, Kuben... 5 PROSESSER... 5 PRODUKTER/TJENESTER/ RESSURSER... 5 KRITERIER: LEDELSESSAMMENDRAG... 7 GENERELT OM RISIKO:... 7 KORT BESKRIVELSE AV VALGT EKSEMPEL... 7 Kort om formelle krav som stilles i form av lover/forskrifter... 8 Kort beskrivelse av aktuelle prosesser ved etablering av B2B-handel... 8 Figur 2: Overordnet generisk prosjektmodell HOVEDDRØFTING - HVORDAN DE FEM PROSJEKT-TRINNENE IMØTEKOMMES MED EKSISTERENDE GITSER OG COBIT... 9 TRINN 1: FORPROSJEKT Figur 3: Trinn Beskrivelse av subbprosessen Behovs- og konsekvensanalyse Sjekkliste Behovs- og konsekvensanalyse Beskrivelse av subbprosessen direktiv Sjekkliste direktiv Beskrivelse av subbprosessen Kravspesifisering Sjekkliste Kravspesifisering Beskrivelse av subbprosessen Valg av løsning og leverandør Sjekkliste Valg av løsning og leverandør Beskrivelse av subbprosessen Kontrakt Sjekkliste Kontrakt TRINN 2: PROSJEKTINITIERING Figur 4: Trinn Beskrivelse av subbprosessen organisering Beskrivelse av subbprosessen planlegging Sjekkliste planlegging Beskrivelse av subbprosessen Etablere målekriterier Sjekkliste Etablere målekriterier Beskrivelse av subbprosessen Ressursallokering og infrastruktur Sjekkliste Ressursallokering og infrastruktur Beskrivelse av subbprosessen oppstart Sjekkliste oppstart TRINN 3: PROSJEKTGJENNOMFØRING Figur 5: Trinn Beskrivelse av subbprosessen Utvikling og tilpasning Side 2 av 64

3 Sjekkliste Utvikling og tilpasning Beskrivelse av subbprosessen Utviklingstest Sjekkliste Utviklingstest Beskrivelse av subbprosessen Godkjenne leveranse Sjekkliste Godkjenne leveranse TRINN 4: PRØVEDRIFT/EVALUERING Figur 6: Trinn Beskrivelse av subbprosessen Etablere driftsmiljø Sjekkliste Etablere driftsmiljø Beskrivelse av subbprosessen Organisere pilotgruppe Sjekkliste Organisere pilotgruppe Beskrivelse av subbprosessen Planlegge pilotdrift Sjekkliste Planlegge pilotdrift Beskrivelse av subbprosessen Drift og oppfølging Sjekkliste Drift og oppfølging Beskrivelse av subbprosessen Evaluere og godkjenne Sjekkliste Evaluere og godkjenne TRINN 5: DRIFT OG VEDLIKEHOLD Figur 7: Trinn Beskrivelse av subbprosessen Planlegge full drift Sjekkliste Planlegge full drift Beskrivelse av subbprosessen Utrulling i organisasjonen Sjekkliste Utrulling i organisasjonen Beskrivelse av subbprosessen Oppfølging og kontroll Sjekkliste Oppfølging og kontroll OPPSUMMERING ISACAS ANDRE VERKTØY: GOD IT-SKIKK BEHOV FOR RISIKOANALYSE OG MONITORERING ETTER DRIFTSETTING BEGREPSFORKLARING: BIDRAGSYTERE: Side 3 av 64

4 INTRODUKSJON 1. Innledning Formål ISACA har gjennom flere år arbeidet fram en serie med hefter som omhandler anbefaling til God IT-Skikk (GITs). Målgruppene er personer som jobber med IT. Disse dokumentene har fokus på utvalgte basisområder innen bruk av informasjonsteknologi (IT) og inneholder drøftelse av problemstillinger samt anbefaling til løsninger. Imidlertid er det ofte slik at en praktisk løsning på et problem som for eksempel etterlevelse av lover/forskrifter eller innføring av e-handel vil berøre basiskontrollene 1 i en eller flere sammenhenger. Intensjonen med temaheftet er å gi en prosessbasert fremstilling av kontrollhandlinger med referanse til GITsene der dette faller naturlig. Gjennom denne tilnærming gis en helhetlig fremstilling av nødvendige tiltak for å oppnå optimal sikkerhet gjennom hele verdikjeden. Videre ses prosesser omtalt i temaheftet i sammenheng med dimensjonene Kriterier og Produkter, tjenester og ressurser i ISACAs rammeverk COBIT. Leserveiledning Temaheftene er bygget opp på en slik måte at de dekker behovene til to forskjellige lesergrupper. Dette er delt inn kapitelene 2 og 3. Kapittel 2 inneholder en oppsummering som belyser de momentene vi anser det som viktig å informere ledelsen om, for at de skal ha en klar forståelse av hvilke problemstillinger og løsninger som trenger forankring hos dem. Kapittel 3 inneholder en hoveddrøfting av det aktuelle temaet som heftet dekker. Sjekklistene i kapittel 3 kan brukes av den som ønsker å kvalitetssikre de forskjellige sub-prosessene i et prosjekt. Dette kan være prosjekteier, -leder, internrevisor eller kvalitetssikrer. Sjekklistene tar opp de generelle nøkkelpunktene som må gjennomgås for hver subprosess. Listene kan fylles inn med egne spørsmål/sjekkpunkter for et spesifikt prosjekt. Omfang/begrensning Det er viktig at leseren er oppmerksom på at innholdet i heftene beskriver løsninger som i skrivende stund er tilgjengelig. Det vil komme nye teknologiske gjennombrudd, som innebærer ny funksjonalitet i tilknytning til bruk av e-handel og som stiller sikkerhetskrav som ikke er dekket i dette temaheftet. Innholdet er derfor forsøkt lagt på et nivå som i størst mulig grad er teknologisk uavhengig for å sikre aktualitet over tid. 1 Basiskontroller er det sett med kontroller som alle datasystemer skal inneha. (Eks. brukerident og passord.) Side 4 av 64

5 INTRODUKSJON Alle temaheftene vil være bygget opp rundt samme mal og legger de tre dimensjonene i COBIT til grunn. Disse dimensjonene er : Kriterier Prosesser Produkter/tjenester/ ressurser Produkter/tjenester/ressurser Kriterier Prosesser Figur 1: COBITs tre dimensjoner, Kuben Når det gjelder dette temaheftet, PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER, har vi forsøkt å beskrive hvilke områder vi dekker i kapittel 3. Vi har valgt å holde dimensjonen prosesser fast, mens vi drøfter forskjellige aspekter innen Kriterier og Produkter/tjenester/ressurser for hvert enkelt trinn i en generisk prosessmodell. Vår prosessmodell skiller ikke mellom inhouse eller outhouse av utvikling eller anskaffelse. (Hyllevare og eller skreddersøm) Prosesser Dimensjonen beskriver den organisatoriske og tekniske infrastruktur en virksomhet bygger opp rundt sine aktiviteter. En prosessorientert tilnærming ligger til grunn for omtale av domener og rutiner/prosedyrer i temaheftet. Vi har ikke hatt som målsetting å beskrive sammenhenger med alle prosesser som er definert i COBIT, men valgt å bruke begrepet subprosess for å beskrive de prosessene som naturlig flyter gjennom et prosjektforløp. Våre begreper er derfor tilpasset den prosjektmodellen som vi har lagt til grunn. Produkter/tjenester/ Ressurser Dimensjonen beskriver de ressurser og fasiliteter som er nødvendig for å iverksette kontroll- og sikringstiltak. Her vil blant annet tilgang til rapporter, metodikker og verktøy være viktig. Følgende elementer skal ivaretas innenfor denne dimensjonen: Teknologi Applikasjoner Personell Fasiliteter Informasjon Kriterier: Denne dimensjonen omhandler de formelle krav som skal stilles prinsipielt for det aktuelle fagområdet innenfor sikkerhet. Her vil referanser og etterlevelse av internasjonale anerkjente standarder bli beskrevet, sammen med etikk og holdninger Side 5 av 64

6 INTRODUKSJON som sluttproduktet og prosessen krever. Følgende elementer skal ivaretas innenfor denne dimensjonen: Kvalitet Kvantitet Sikkerhet (standarder) Etterlevelse Pålitelighet Side 6 av 64

7 Ledelsessammendrag 2. Ledelsessammendrag Informasjonsteknologi (IT) skal støtte opp under bedriftens målsettinger og planer. Det er derfor viktig at IT-behov og krav til nye IT-systemer er fundamentert i bedriftens forretningsstrategier og planer. En overordnet bedriftsstrategi vil ofte inneholde utsagn om bedriftens bruk av IT. I tillegg har mange bedrifter også utviklet egne IT-strategier/-planer. Disse bør ligge til grunn for det videre arbeid i enhver anskaffelsesprosess. Hvis slike strategier/planer ikke er nedskrevet vil det ofte finnes retningslinjer eller uskrevne regler i form av etablert praksis for anskaffelser som kan brukes. Uansett forekomst av styrende dokumenter er det viktig at IT-anskaffelser ses i sammenheng med virksomhetens øvrige planer, og at slike oppgaver er forankret hos ledelsen i bedriften. Det er viktig at en slik prosess ikke er teknologidrevet, men har en klar forankring i et markedsmessig behov. En behovanalyse bør gjennomføres i forkant av et prosjekt for å sikre at det fremkommende behovet reflekterer det reelle behovet som brukere/marked etterspør. Generelt om risiko: I denne sammenheng er risiko i første rekke manglende samsvar mellom prosjektprosessen, forretningsmål og brukernes behov. Dette kan ha flere årsaker. Kommunikasjonen mellom prosjekteier/prosjektleder og forretningsledelsen kan være mangelfull eller forretningsmål kan være lite konkrete slik at det er vanskelig å utlede forretningsmessige behov. Nåværende forretningsprosesser kan være mangelfullt dokumentert slik at det blir vanskelig å måle gevinster. Det kan også være at prosjektet eller planene ikke har forankring i ledelsen. På samme måte kan mangelfull dokumentasjon av det tekniske miljøet vanskeliggjøre vurdering av påvirkninger på nettverk og databaser. Det er viktig å påse at de riktige personer er delaktig i prosessen og at alle relevante forhold er gjennomgått. Dersom et prosjekt vurderes som forretningskritisk bør en risikovurdering utføres på et tidlig stadium. Kort beskrivelse av valgt eksempel Flere og flere virksomheter krever av sine samarbeidspartnere at den elektroniske infrastrukturen blir utnyttet for å drive e-handel. Mange velrenommerte bedrifter forsøker å etablere en internettkanal/-portal. I tillegg er det mange nye selskaper som kun eksisterer på internett. For å kunne bruke infrastrukturen på en måte som både fremmer virksomhetens salg og samtidig sørger for effektiv og sikker transaksjonsutveksling med eksterne aktører, kreves Side 7 av 64

8 Ledelsessammendrag et bevisst engasjement fra ledelsen. Dette er viktig for at en slik satsning skal være forretningsdrevet og ikke teknologidrevet. Det er ofte vanskelig å balansere markedsbehovet og kontrollbehovet. Ledelsen har ansvaret for å sørge for innføring og oppfølging av sikringstiltak slik at ikke bedriften blir unødvendig eksponert for de nye truslene som følger med kommersiell bruk av Internett. Kort om formelle krav som stilles i form av lover/forskrifter Lover og forskrifter tar ikke for seg e-handel spesielt, men man har derimot latt de lover og forskrifter som gjelder vanlig kommersiell samhandling også gjelde for elektronisk handel. Dette betyr at Personopplysningsloven vil legge føringer når det gjelder innsamling eller distribusjon av personopplysninger. I såkalt B2B-handel (Business to business) vil vanlige krav i avtalerett beskytte aktørene. Dette gjør dokumentasjon til et viktig tema. Likeledes vil krav som stilles til ordre, ordrebekreftelser, dokumentasjon av varer etc fortsatt ha gyldighet. Kort beskrivelse av aktuelle prosesser ved etablering av B2B-handel I forbindelse med etablering av B2B vil det være en mengde interne prosesser som trenger oppfølging og kontroll. Disse blir drøftet i hovedkapitel 3, men er visualisert i følgende figur. Forprosjekt initiering Figur 2: Overordnet generisk prosjektmodell Side 8 av 64

9 initiering 3. - Hvordan de fem prosjekt-trinnene imøtekommes med eksisterende GITser og COBIT. I dette kapitelet kobler vi de fem prosjekt-trinnene i vår modell med COBIT og i tillegg refereres det til aktuelle GITser der dette er naturlig for hvert trinn i prosjektmodellen. Hver subprosess innenfor et trinn i prosjektmodellen er beskrevet med målsetning, risiko og kontrolltiltak samt tips og hint. For hver subprosess blir det gjort en vurdering av hva som har primær(p) eller sekundær(s) fokus under denne aktiviteten når det gjelder Informasjonskriteriene og IT-ressursene. Følgende tabell brukes: PROSESSER Informasjonskriterier IT-ressurser M E K I T S P PL A TF F D Subprosess: XXXX P = Primær, S = Sekundær P S P P S Forklaring på forkortelser: M E K I T S P = = = = = = = Målbarhet Effektivitet Konfidensialitet Integritet Tilgjengelighet Samsvar (compliance) P = Pålitelighet PL A TF F D = = = = = Personell Applikasjoner Tekniske ressurser Fasiliteter (Lokaler) Data/Informasjon I tillegg finnes en sjekkliste til hver subprosess. Denne er fylt ut med relevante punkter. Referansen er bygget opp med henblikk på hvilket trinn i prosjektmodellen man befinner seg i og i hvilke subprosess. I tillegg må den som bruker sjekklisten fylle inn spesifikke risikoer og kontrolltiltak for det konkrete prosjektet som skal sjekkes ut. Det må også krysses av om risikoen anses for å være Høy, Middels eller Lav for det enkelte prosjekt. Vi viser her et eksempel på hvordan dette kan fylles ut: Ref Aktivitet Risiko H M L Kontrolltiltak Utsjekk H 1. Involvere fagfolk på tvers av flere fagområder for å sikre riktig valg av verktøy Valg av utviklingsverktøy Feil valg av verktøy kan medføre ekstraarbeid og at løsningen ikke vil fungere optimalt på virksomhetens teknologiske plattformer. 2. Styringsgruppen og prosjektleder må minimum få forelagt alternativene, og beslutte ut fra balansen mellom IT-faglige og forretningsmessige behov. Side 9 av 64

10 initiering trinn 1 Subprosess 1 Trinn 1: Forprosjekt Trinn 1, forprosjekt er delt inn i 5 sub-prosesser som omfatter alle aktiviteter frem til ferdigforhandlet kontrakt. Forprosjekt Behovs- og konsekvens analyse direktiv Kravspesifisering Valg av løsning og leverandør Kontrakt Figur 3: Trinn 1 Side 10 av 64

11 initiering trinn 1 Subprosess 1 Beskrivelse av subbprosessen Behovs- og konsekvensanalyse. Følgende tabell viser hvilke elementer innen dimensjonene Kriterier og Produkter/ tjenester/ ressurser som blir drøftet: PROSESSER Informasjonskriterier IT-ressurser M E K I T S P PL A TF F D FORPROSJEKT Behovs- og konsekvensanalyse P P S S S P P P P S S P P = Primær, S = Sekundær Forklaring på forkortelser: M = Målbarhet E = Effektivitet K = Konfidensialitet I = Integritet T = Tilgjengelighet S = Samsvar (compliance) P = Pålitelighet PL = Personell A = Applikasjoner TF = Tekniske ressurser F = Fasiliteter (Lokaler) D = Data/Informasjon Målsetning: Formålet med en behovs-/konsekvensanalyse er å identifisere gap mellom forretningsmål/strategi og organisasjonens faktiske evne til å nå målene basert på nåværende prosesser, organisering og tekniske løsninger. Det er viktig at man ikke blir teknologidrevet, men har en klar forankring i forretningsmessige behov. Risiko: Risiko i en slik sammenheng er i første rekke manglende samsvar mellom prosessen, forretningsmål og brukernes behov. I tillegg kan utydelige forretningsmål og manglende målekriterier gjøre det vanskelig å måle oppnådd gevinst i tilknytning til investering i ny løsning. Styring og Kontroll: Når en behovanalyse gjennomføres er det viktig at det tas hensyn til følgende kontrollperspektiver. Ledelsesengasjement/-godkjenning og forankring eierskap Gevinstfokusering Side 11 av 64

12 initiering trinn 1 Subprosess 1 Sjekkliste Behovs- og konsekvensanalyse. Ref Aktivitet Risiko H M L Kontrolltiltak Utsjek k Vurdere forretningsaspekter: 1. Kartlegge eventuelle eksterne krav i form av lover, forskrifter eller regler 1. Manglende samsvar kan medføre at løsningen ikke kan lanseres. 1. Påse at det foreligger skriftlige vurderinger av lovmessige forhold. 2. Gjennomgå forretningsmål som skal imøtekommes av prosjektet. 2. Manglende forankring i overordnede forretningsmål kan medføre at forventede gevinster uteblir. 2.Påse at det er foretatt en vurdering av forretningsmål i forhold til en B2B-løsning. 3. Kartlegge forventet innvirkning på forretningsprosessene Manglende konsekvensvurdering kan redusere virksomhetens muligheter til å ta i bruk en B2B løsning. 3. Påse at det er utført en kvalifisert vurdering av hvilke prosessendringer innføring av en B2B- løsning vil medføre Administrative aspekter, kartlegge: 1. Forventet innvirkning på organisasjonen 2. Forventet innvirkning på retningslinjer og rutiner. Mangelfull vurdering av innvirkning på retningslinjer, rutiner og organisatoriske forhold kan redusere virksomhetens evne til å dra nytte av en B2B løsningen. Påse at mulige administrative konsekvenser er vurdert og dokumentert Tekniske aspekter Forventet innvirkning på teknisk infrastruktur og systemer. Mangelfull kartlegging øker risiko for driftsforstyrrelser ved implementering av nytt system. Påse at det er utført en kartlegging av infrastruktur og systemer og at det er utført en vurdering av mulige innvirkninger på nettverk og databaser Preliminær kost/nyttebetraktning Sammenstilling av ovennevnte aspekter med kostnadsoverslag. Mangelfullt beslutningsgrunnlag for iverksetting av prosjektet hvis ikke utført. Påse at det er utført en kost- /nyttevurdering og at denne dekker alle relevante administrative, organisatoriske og tekniske aspekter. Side 12 av 64

13 initiering trinn 1 Subprosess 2 Beskrivelse av subbprosessen direktiv. Følgende tabell viser hvilke elementer innen dimensjonene Kriterier og Produkter/ tjenester/ ressurser som blir drøftet: PROSESSER Informasjonskriterier IT-ressurser M E K I T S P PL A TF F D FORPROSJEKT direktiv P S S S P S P P = Primær, S = Sekundær Når ledelsen beslutter iverksetting av et forprosjekt vil utarbeidelse av et prosjektdirektiv være et naturlig første skritt i prosessen. Det foreligger ingen fasit for hva et prosjektdirektiv skal inneholde. Struktur og innhold kan variere fra virksomhet til virksomhet og fra prosjekt til prosjekt. Det er imidlertid viktig at dokumentet blir til gjennom en prosess drevet av prosjektleder i nært samarbeid med prosjekteier og berørte linjeledere. Målsetting: Som en hovedregel bør prosjektdirektivet inneholde tilstrekkelig informasjon om prosjektet til at berørte enheter kan få en klar oppfatning av bakgrunn for prosjektet, hva som skal løses, med hvilke ressurser og til hvilken tid. Videre må direktivet være tilstrekkelig detaljert til at det kan tjene som en kontrakt mellom prosjektet og forretningsledelsen. Risiko: Risiko i tilknytning til utarbeidelse av prosjektdirektivet består på et overordnet nivå av manglende foranking i ledelsen og/eller styrende strategidokumenter. Videre kan fravær av engasjement fra berørte deler av organisasjonen, eksempelvis i tilknytning til ressursallokering medføre at fundament for en vellykket ikke er tilstede. Det er mange eksempler hvor svak prosjektering har medført nedlagte prosjekter, store kostnadsoverskridelser, uferdige produkter, eller løsninger som virker, men ikke gjør det man i utgangspunktet hadde behov for. Styring og kontroll: Sjekk følgende: Forankring Ledelsesengasjement Prosess for utarbeidelse av direktiv, påse at berørte personer har bidratt innen egne områder. Endringskontroll Roller og ansvar Forventningsavklaringer Side 13 av 64

14 initiering trinn 1 Subprosess 2 Tips og hint. GITs 4, endringshåndtering, omhandler momenter som bør inngå i en endingsprosedyre. Side 14 av 64

15 initiering trinn 1 Subprosess 2 Sjekkliste direktiv. Ref Aktivitet Risiko H/ M/ L Kontrolltiltak Utsjekk Etablere forankring Mangelfull forankring kan medføre at Påse at: prosesseiere er oppnevnt prosjektet ikke blir tilstrekkelig prioritert og tilstrekkelig involvert i prosessen og dermed vanskelig å prosjektet er riktig gjennomføre. forretningsmessig forankret i organisasjonen, fortrinnsvis hos øverste leder for det aktuelle tjenesteområdet Beskrivelse av mandat, mål og målekriterier Mangelfullt mandat, upresis målsetting og/eller mangelfulle målekriterier gjør det vanskelig å oppnå/synliggjøre gevinster. Påse at : mandat og mål er i samsvar med forretningsstrategi/-planer målene er realistiske, oppnåelige og målbare. gevinstpotensial er definert og har fokus rutine for bruk av målekriterier er beskrevet Omfang/avgrensning Utydelig eller manglende avgrensning kan medføre at prosjektet blir så stort og komplekst at man får problemer med å holde planlagt fremdrift og kostnadsnivå. Påse at prosjektets omfang og avgrensning er klart definert Forhold til eventuelle andre prosjekter Manglende koordinering med andre samtidige prosjekter kan medføre tap av synergieffekter og ressurskonflikter. I organisasjoner der det kjøres flere prosjekter parallelt, er det viktig å påse at det er en overordnet koordinering Milepæl/leveranseplan Uklart når leveranser skal foreligge hvis plan mangler. Sjekk at direktivet inneholder en overordnet fremdriftsplan som synliggjør prosjektets hovedleveranser Kostnadsoverslag for prosjektet Vanskelig å ta stilling til kost/-nytteverdi. På dette stadiet er det vanskelig å beregne eksakte kostnader. Det bør imidlertid foreligge et grovestimat som synliggjør interne kostnader samt stipulerte kostnader for aktuelle løsninger. Side 15 av 64

16 initiering trinn 1 Subprosess Organisering Mangelfull organisering/ representasjon i forhold til oppgave kan medføre mangelfull leveranse og måloppnåelse. Beskrivelse av prosjekteier, styringsgruppe, prosjektgruppe(r), eventuell referansegruppe samt øvrige berørte Endrings- og avvikshåndtering Viktige krav til løsningen som dukker opp underveis kan bli glemt eller få utilstrekkelig oppmerksomhet. Sjekk et endringsprosedyre er beskrevet, herunder definisjon av endringer, behandling og godkjenning risiko Ikke gjennomført risikovurdering medfører mangelfullt grunnlag for beslutning om iverksetting Kvalitetssikring Fravær av denne funksjonen kan medføre mangelfulle leveranser Møter og rapportering Kan medføre mangelfull oppfølging hvis møte/rapporteringsrutiner ikke er avklart. Beskrivelse av risikofaktorer som kan påvirke av prosjektet, for eksempel tilgang til ressurser, avhengighet til andre prosjekter. Påse at ansvar for kvalitetssikring er tildelt og at denne omfatter alle faser i prosjektet. Direktivet bør beskrive kriterier for innkalling til møter og møtefrekvens, statusrapportering og rapporteringsfrekvens. Vedlegg Bemyndiget instans(er) Dersom ikke bemyndiget instans for akseptanse/ godkjenning er beskrevet kan det medføre at godkjenning gjøres på feil nivå. Konsekvensanalyse Ressursplan Milepælsplan Påse at det er skrevet inn i direktivet hvem som har bemyndigelse til akseptanse gjennom prosjektets øvrige faser. Side 16 av 64

17 initiering trinn 1 Subprosess 3 Beskrivelse av subbprosessen Kravspesifisering. Følgende tabell viser hvilke elementer innen dimensjonene Kriterier og Produkter/ tjenester/ ressurser som blir drøftet: PROSESSER Informasjonskriterier IT-ressurser M E K I T S P PL A TF F D FORPROSJEKT Kravspesifisering P P P P P P P P P P P P = Primær, S = Sekundær En kravspesifikasjon kan variere i omfang. Enkelte kravspesifikasjoner kan bestå av et høyt antall detaljkrav, andre kan bestå av utvalgte prosessbeskrivelser uten detaljerte krav. Det finnes også eksempler på kombinasjoner av prosessbeskrivelser og detaljerte krav. I de fleste tilfeller vil ulike varianter av sistnevnte være mest dekkende for å beskrive virksomhetens behov. For alle de viktigste systemer bør det utarbeides funksjonelle kravspesifikasjoner. Spesifikasjonene skal beskrive brukernes krav til de forskjellige systemene. Det er viktig at kravspesifikasjonene er av en slik kvalitet at de kan brukes som vedlegg til en anbudsinnbydelse og kan inngå som bilag i en kontrakt. Hvor detaljert en kravspesifikasjon skal være vil i stor grad avhenge av type system som beskrives. For økonomisystemer, som i dag i stor grad vil være standardiserte, vil man ofte kunne nøye seg med å beskrive det man mener er spesielle behov for egen virksomhet. Andre systemer, for eksempel produksjonssystemer, vil ofte være mer skreddersydd for en bedrift/bransje slik at krav og behov må beskrives mer detaljert. Man kan ta kontakt med potensielle leverandører. Denne kontakten må være styrt av kunden, og ha som formål å innhente informasjon om leverandørenes systemer og muligheter med sikte på å utvikle en best mulig kravspesifikasjon. Kravspesifikasjonene til de forskjellige systemene må kompletteres med en overordnet kravspesifikasjon som angir ønsket arkitektur, infrastruktur m.m. Målsetning: En kravspesifikasjon skal være et resultat av et nært samarbeide mellom prosjektleder og utvalgte brukergrupper. Den skal i størst mulig grad gjenspeile organisasjonens fremtidige behov, tydeliggjøre leveransene og være av en slik kvalitet at den kan benyttes som vedlegg til en kontrakt. Videre bør den utformes på en slik måte at det er enkelt å sammenlikne tilbud. I praksis vil en kravspesifikasjon inneholde krav til forretningslogikk, brukergrensesnitt, teknologi, samhandling med tilstøtende systemer, sikkerhet og kontroll. Risiko: Når det skal lages en kravspesifikasjon til en ny løsning, er det av stor betydning at fokus ligger på reell prosessforbedring og at man ikke er bundet opp i gamle løsninger med de bergrensninger de representerte. Personer med evne til å se nye løsninger og som samtidig har en god forretningsmessig forankring er viktige deltagere i prosessen. Side 17 av 64

18 initiering trinn 1 Subprosess 3 Sjekkliste Kravspesifisering. Ref Aktivitet Risiko H M L Kontrolltiltak Utsjekk Beskrivelse av Manglende beskrivelse Sjekk at det foreligger en forretningsmodell/ medfører risiko for at prosessbeskrivelse/ dataflyt viktige funksjoner forretningsmodell faller utenfor. I tillegg kan det føre til mangelfull samhandling mellom systemer og ulike organisasjonsenheter Utarbeide funksjonelle krav, herunder forretningslogikk Kravspesifikasjon kan bli ufullstendig dersom sentrale brukere/fagpersoner ikke involveres. Påse at berørte fagfunksjoner er involvert i prosessen og at kravene er utformet på basis av ny forretningsmodell Utarbeide tekniske krav Jfr. Punkt Påse at berørte fagfunksjoner er involvert i prosessen Utarbeide sikkerhets- og kontrollkrav Jfr. Punkt Påse at sikkerhetsmessige aspekter som behov for applikasjonskontroller, generelle IT-kontroller og reservedriftsløsninger er ivaretatt Krav til brukergrensesnitt Utilstrekkelig vektlegging av brukergrensesnitt kan medføre uhensiktsmessig høy brukerterskel og høy belastning på brukerstøtten. Påse at det er definert krav til utseende på skjermbilder/paneler og at hurtigtaster kan benyttes Krav til grensesnitt mot tilstøtende systemer Uklare eller manglende krav til grensesnitt medfører mindre effektiv dataflyt samt mangelfull kontroll med dataoverføringer. Jfr. Punkt Påse at grensesnitt mellom nytt system og samhandlende systemer er beskrevet og at kontrollkrav er ivaretatt. Side 18 av 64

19 initiering trinn 1 Subprosess 4 Beskrivelse av subbprosessen Valg av løsning og leverandør. Følgende tabell viser hvilke elementer innen dimensjonene Kriterier og Produkter/ tjenester/ ressurser som blir drøftet: PROSESSER Informasjonskriterier IT-ressurser M E K I T S P PL A TF F D FORPROSJEKT Valg av løsning og leverandør P P P P P P P P P P P = Primær, S = Sekundær Valg av løsning og leverandør henger tett sammen. De mest benyttede IT-systemer forhandles ofte av flere leverandører og man bør vurdere leverandørene på lik linje med selve IT-løsningene. En anbudsinnbydelse bør sendes til foretrukne samarbeidspartnere etter en forutgående prekvalifisering. Antallet bør holdes så lavt som mulig av hensyn til behandlingstiden. Leverandørene bør få 3-6 uker til å svare på en anbudsinnbydelse. Etter en inngående behandling av tilbudene bør man raskt kunne bringe antall aktuelle leverandører ned på et håndterbart nivå (2-4). Disse inviteres til presentasjon av egen virksomhet og løsning. Målsetning: Valg av løsning og leverandør basert på en ryddig prosess hvor man har tatt tilstrekkelig hensyn til forretningsmål/strategier, organisatoriske forhold og leverandørens evne til å levere produkter og tjenester til ønsket tid. Risiko: Valg av leverandør innebærer en betydelig risiko for kjøper. IT-markedet er turbulent og preges av hyppige endringer. Selskaper etableres raskt og forsvinner raskt. Risiko i forbindelse med valg av løsning er avhengig av om man skal kjøpe et standardsystem eller få utviklet et eget system. Standardsystemer kan som oftest leveres av flere og det er derfor mulig å bytte leverandør relativt raskt. Å overta ansvar for spesialutviklede løsninger er derimot en vanskeligere oppgave og i slike tilfeller er man mer avhengig av en leverandør. Generelt sett er risikoen minst dersom man velger en markedsledende standardløsning og en leverandør med god økonomi og som over tid har dokumentert god leveranseevne. Styring og kontroll: Påse at forhold som leverandørens markedsposisjon og utviklingsplan for produktet er tilstrekkelig hensyntatt. Vurder kandidatenes leveranseevne på både kort og lang sikt samt deres soliditet, økonomiske situasjon, supportorganisasjon og referanser. Tips og hint. Dersom selskapet ikke har en egen gjennomarbeidet kontraktsstandard, kan man velge kjente standarder som f. eks. Statens Standardavtaler. Det er en fordel om det benyttes et standardisert tilbudsoppsett slik at sammenligning av de forskjellige tilbudene er enkelt å gjennomføre. Side 19 av 64

20 initiering trinn 1 Subprosess 4 Sjekkliste Valg av løsning og leverandør. Ref Aktivitet Risiko H/ M/ L Kontrolltiltak Utsjekk Utarbeide tilbudsforespørsel Mangelfull tilbudsforespørsel gjør det vanskelig for leverandørene å inngi bindende tilbud. Påse at tilbudsforespørselen er i samsvar med eventuelle retningslinjer/godkjent praksis og at dokumentet er godkjent av riktig instans. Sjekk også at forespørselen inneholder. Kort beskrivelse av virksomheten Målsetting med og overordnede krav til ny IT-løsning Beskrivelse av nåværende IT-løsninger Fremdriftsplan Tilbudsbetingelser, herunder krav til kontraktstandard Standardisert tilbudsoppsett Kravspesifikasjon Utarbeide kriterier for valg av leverandør Manglende eller uklare kriterier gjør det unødvendig komplisert å velge riktig løsning/leverandør Påse at det er utformet krav i samsvar med eventuell leverandørpolicy eller at det er tatt hensyn til leveringsdyktighet, soliditet, økonomiske situasjon, supportorganisasjon og referanser Prekvalifisering av leverandører Manglende prekvalifisering medfører økt behandlingstid og risiko for valg av feil løsning. Påse at leverandørlisten er utarbeidet på bakgrunn av policy eller godkjente utvalgskriterier Vurdering av innkomne tilbud. Valg av feil kompetanse/personer som skal delta i prosessen kan medføre feil valg av løsning. 1. Påse at innkomne tilbud er behandlet i samsvar med retningslinjer, etablert praksis eller av de personer som er utpekt. 2. Påse at valgt system oppfyller lovpålagte krav Velge løsning og leverandør Valg av løsning på feil nivå i organisasjonen kan medføre valg ut fra feil kriterier. Påse at beslutning er tatt av prosjekteier eller styringsgruppen. Side 20 av 64

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET 2. utgave 2008 2. utgave 2008 Page 2 Henvendelse vedrørende PRINSIX og Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet kan rettes til PRINSIX sekretariatet. Copyright

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer