ISACA Temahefte. Temahefte 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISACA Temahefte. Temahefte 1"

Transkript

1 ISACA Temahefte Temahefte 1 PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER Hva er ISACAs temahefter? ISACAs Temahefter er en serie av hefter som inneholder praktiske tilnærminger til kontroll, styring og revisjon av ulike områder knyttet til IT-governance, sikkerhet og kontroll. Side 1 av 64

2 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 LESERVEILEDNING... 4 OMFANG/BEGRENSNING... 4 Figur 1: COBITs tre dimensjoner, Kuben... 5 PROSESSER... 5 PRODUKTER/TJENESTER/ RESSURSER... 5 KRITERIER: LEDELSESSAMMENDRAG... 7 GENERELT OM RISIKO:... 7 KORT BESKRIVELSE AV VALGT EKSEMPEL... 7 Kort om formelle krav som stilles i form av lover/forskrifter... 8 Kort beskrivelse av aktuelle prosesser ved etablering av B2B-handel... 8 Figur 2: Overordnet generisk prosjektmodell HOVEDDRØFTING - HVORDAN DE FEM PROSJEKT-TRINNENE IMØTEKOMMES MED EKSISTERENDE GITSER OG COBIT... 9 TRINN 1: FORPROSJEKT Figur 3: Trinn Beskrivelse av subbprosessen Behovs- og konsekvensanalyse Sjekkliste Behovs- og konsekvensanalyse Beskrivelse av subbprosessen direktiv Sjekkliste direktiv Beskrivelse av subbprosessen Kravspesifisering Sjekkliste Kravspesifisering Beskrivelse av subbprosessen Valg av løsning og leverandør Sjekkliste Valg av løsning og leverandør Beskrivelse av subbprosessen Kontrakt Sjekkliste Kontrakt TRINN 2: PROSJEKTINITIERING Figur 4: Trinn Beskrivelse av subbprosessen organisering Beskrivelse av subbprosessen planlegging Sjekkliste planlegging Beskrivelse av subbprosessen Etablere målekriterier Sjekkliste Etablere målekriterier Beskrivelse av subbprosessen Ressursallokering og infrastruktur Sjekkliste Ressursallokering og infrastruktur Beskrivelse av subbprosessen oppstart Sjekkliste oppstart TRINN 3: PROSJEKTGJENNOMFØRING Figur 5: Trinn Beskrivelse av subbprosessen Utvikling og tilpasning Side 2 av 64

3 Sjekkliste Utvikling og tilpasning Beskrivelse av subbprosessen Utviklingstest Sjekkliste Utviklingstest Beskrivelse av subbprosessen Godkjenne leveranse Sjekkliste Godkjenne leveranse TRINN 4: PRØVEDRIFT/EVALUERING Figur 6: Trinn Beskrivelse av subbprosessen Etablere driftsmiljø Sjekkliste Etablere driftsmiljø Beskrivelse av subbprosessen Organisere pilotgruppe Sjekkliste Organisere pilotgruppe Beskrivelse av subbprosessen Planlegge pilotdrift Sjekkliste Planlegge pilotdrift Beskrivelse av subbprosessen Drift og oppfølging Sjekkliste Drift og oppfølging Beskrivelse av subbprosessen Evaluere og godkjenne Sjekkliste Evaluere og godkjenne TRINN 5: DRIFT OG VEDLIKEHOLD Figur 7: Trinn Beskrivelse av subbprosessen Planlegge full drift Sjekkliste Planlegge full drift Beskrivelse av subbprosessen Utrulling i organisasjonen Sjekkliste Utrulling i organisasjonen Beskrivelse av subbprosessen Oppfølging og kontroll Sjekkliste Oppfølging og kontroll OPPSUMMERING ISACAS ANDRE VERKTØY: GOD IT-SKIKK BEHOV FOR RISIKOANALYSE OG MONITORERING ETTER DRIFTSETTING BEGREPSFORKLARING: BIDRAGSYTERE: Side 3 av 64

4 INTRODUKSJON 1. Innledning Formål ISACA har gjennom flere år arbeidet fram en serie med hefter som omhandler anbefaling til God IT-Skikk (GITs). Målgruppene er personer som jobber med IT. Disse dokumentene har fokus på utvalgte basisområder innen bruk av informasjonsteknologi (IT) og inneholder drøftelse av problemstillinger samt anbefaling til løsninger. Imidlertid er det ofte slik at en praktisk løsning på et problem som for eksempel etterlevelse av lover/forskrifter eller innføring av e-handel vil berøre basiskontrollene 1 i en eller flere sammenhenger. Intensjonen med temaheftet er å gi en prosessbasert fremstilling av kontrollhandlinger med referanse til GITsene der dette faller naturlig. Gjennom denne tilnærming gis en helhetlig fremstilling av nødvendige tiltak for å oppnå optimal sikkerhet gjennom hele verdikjeden. Videre ses prosesser omtalt i temaheftet i sammenheng med dimensjonene Kriterier og Produkter, tjenester og ressurser i ISACAs rammeverk COBIT. Leserveiledning Temaheftene er bygget opp på en slik måte at de dekker behovene til to forskjellige lesergrupper. Dette er delt inn kapitelene 2 og 3. Kapittel 2 inneholder en oppsummering som belyser de momentene vi anser det som viktig å informere ledelsen om, for at de skal ha en klar forståelse av hvilke problemstillinger og løsninger som trenger forankring hos dem. Kapittel 3 inneholder en hoveddrøfting av det aktuelle temaet som heftet dekker. Sjekklistene i kapittel 3 kan brukes av den som ønsker å kvalitetssikre de forskjellige sub-prosessene i et prosjekt. Dette kan være prosjekteier, -leder, internrevisor eller kvalitetssikrer. Sjekklistene tar opp de generelle nøkkelpunktene som må gjennomgås for hver subprosess. Listene kan fylles inn med egne spørsmål/sjekkpunkter for et spesifikt prosjekt. Omfang/begrensning Det er viktig at leseren er oppmerksom på at innholdet i heftene beskriver løsninger som i skrivende stund er tilgjengelig. Det vil komme nye teknologiske gjennombrudd, som innebærer ny funksjonalitet i tilknytning til bruk av e-handel og som stiller sikkerhetskrav som ikke er dekket i dette temaheftet. Innholdet er derfor forsøkt lagt på et nivå som i størst mulig grad er teknologisk uavhengig for å sikre aktualitet over tid. 1 Basiskontroller er det sett med kontroller som alle datasystemer skal inneha. (Eks. brukerident og passord.) Side 4 av 64

5 INTRODUKSJON Alle temaheftene vil være bygget opp rundt samme mal og legger de tre dimensjonene i COBIT til grunn. Disse dimensjonene er : Kriterier Prosesser Produkter/tjenester/ ressurser Produkter/tjenester/ressurser Kriterier Prosesser Figur 1: COBITs tre dimensjoner, Kuben Når det gjelder dette temaheftet, PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER, har vi forsøkt å beskrive hvilke områder vi dekker i kapittel 3. Vi har valgt å holde dimensjonen prosesser fast, mens vi drøfter forskjellige aspekter innen Kriterier og Produkter/tjenester/ressurser for hvert enkelt trinn i en generisk prosessmodell. Vår prosessmodell skiller ikke mellom inhouse eller outhouse av utvikling eller anskaffelse. (Hyllevare og eller skreddersøm) Prosesser Dimensjonen beskriver den organisatoriske og tekniske infrastruktur en virksomhet bygger opp rundt sine aktiviteter. En prosessorientert tilnærming ligger til grunn for omtale av domener og rutiner/prosedyrer i temaheftet. Vi har ikke hatt som målsetting å beskrive sammenhenger med alle prosesser som er definert i COBIT, men valgt å bruke begrepet subprosess for å beskrive de prosessene som naturlig flyter gjennom et prosjektforløp. Våre begreper er derfor tilpasset den prosjektmodellen som vi har lagt til grunn. Produkter/tjenester/ Ressurser Dimensjonen beskriver de ressurser og fasiliteter som er nødvendig for å iverksette kontroll- og sikringstiltak. Her vil blant annet tilgang til rapporter, metodikker og verktøy være viktig. Følgende elementer skal ivaretas innenfor denne dimensjonen: Teknologi Applikasjoner Personell Fasiliteter Informasjon Kriterier: Denne dimensjonen omhandler de formelle krav som skal stilles prinsipielt for det aktuelle fagområdet innenfor sikkerhet. Her vil referanser og etterlevelse av internasjonale anerkjente standarder bli beskrevet, sammen med etikk og holdninger Side 5 av 64

6 INTRODUKSJON som sluttproduktet og prosessen krever. Følgende elementer skal ivaretas innenfor denne dimensjonen: Kvalitet Kvantitet Sikkerhet (standarder) Etterlevelse Pålitelighet Side 6 av 64

7 Ledelsessammendrag 2. Ledelsessammendrag Informasjonsteknologi (IT) skal støtte opp under bedriftens målsettinger og planer. Det er derfor viktig at IT-behov og krav til nye IT-systemer er fundamentert i bedriftens forretningsstrategier og planer. En overordnet bedriftsstrategi vil ofte inneholde utsagn om bedriftens bruk av IT. I tillegg har mange bedrifter også utviklet egne IT-strategier/-planer. Disse bør ligge til grunn for det videre arbeid i enhver anskaffelsesprosess. Hvis slike strategier/planer ikke er nedskrevet vil det ofte finnes retningslinjer eller uskrevne regler i form av etablert praksis for anskaffelser som kan brukes. Uansett forekomst av styrende dokumenter er det viktig at IT-anskaffelser ses i sammenheng med virksomhetens øvrige planer, og at slike oppgaver er forankret hos ledelsen i bedriften. Det er viktig at en slik prosess ikke er teknologidrevet, men har en klar forankring i et markedsmessig behov. En behovanalyse bør gjennomføres i forkant av et prosjekt for å sikre at det fremkommende behovet reflekterer det reelle behovet som brukere/marked etterspør. Generelt om risiko: I denne sammenheng er risiko i første rekke manglende samsvar mellom prosjektprosessen, forretningsmål og brukernes behov. Dette kan ha flere årsaker. Kommunikasjonen mellom prosjekteier/prosjektleder og forretningsledelsen kan være mangelfull eller forretningsmål kan være lite konkrete slik at det er vanskelig å utlede forretningsmessige behov. Nåværende forretningsprosesser kan være mangelfullt dokumentert slik at det blir vanskelig å måle gevinster. Det kan også være at prosjektet eller planene ikke har forankring i ledelsen. På samme måte kan mangelfull dokumentasjon av det tekniske miljøet vanskeliggjøre vurdering av påvirkninger på nettverk og databaser. Det er viktig å påse at de riktige personer er delaktig i prosessen og at alle relevante forhold er gjennomgått. Dersom et prosjekt vurderes som forretningskritisk bør en risikovurdering utføres på et tidlig stadium. Kort beskrivelse av valgt eksempel Flere og flere virksomheter krever av sine samarbeidspartnere at den elektroniske infrastrukturen blir utnyttet for å drive e-handel. Mange velrenommerte bedrifter forsøker å etablere en internettkanal/-portal. I tillegg er det mange nye selskaper som kun eksisterer på internett. For å kunne bruke infrastrukturen på en måte som både fremmer virksomhetens salg og samtidig sørger for effektiv og sikker transaksjonsutveksling med eksterne aktører, kreves Side 7 av 64

8 Ledelsessammendrag et bevisst engasjement fra ledelsen. Dette er viktig for at en slik satsning skal være forretningsdrevet og ikke teknologidrevet. Det er ofte vanskelig å balansere markedsbehovet og kontrollbehovet. Ledelsen har ansvaret for å sørge for innføring og oppfølging av sikringstiltak slik at ikke bedriften blir unødvendig eksponert for de nye truslene som følger med kommersiell bruk av Internett. Kort om formelle krav som stilles i form av lover/forskrifter Lover og forskrifter tar ikke for seg e-handel spesielt, men man har derimot latt de lover og forskrifter som gjelder vanlig kommersiell samhandling også gjelde for elektronisk handel. Dette betyr at Personopplysningsloven vil legge føringer når det gjelder innsamling eller distribusjon av personopplysninger. I såkalt B2B-handel (Business to business) vil vanlige krav i avtalerett beskytte aktørene. Dette gjør dokumentasjon til et viktig tema. Likeledes vil krav som stilles til ordre, ordrebekreftelser, dokumentasjon av varer etc fortsatt ha gyldighet. Kort beskrivelse av aktuelle prosesser ved etablering av B2B-handel I forbindelse med etablering av B2B vil det være en mengde interne prosesser som trenger oppfølging og kontroll. Disse blir drøftet i hovedkapitel 3, men er visualisert i følgende figur. Forprosjekt initiering Figur 2: Overordnet generisk prosjektmodell Side 8 av 64

9 initiering 3. - Hvordan de fem prosjekt-trinnene imøtekommes med eksisterende GITser og COBIT. I dette kapitelet kobler vi de fem prosjekt-trinnene i vår modell med COBIT og i tillegg refereres det til aktuelle GITser der dette er naturlig for hvert trinn i prosjektmodellen. Hver subprosess innenfor et trinn i prosjektmodellen er beskrevet med målsetning, risiko og kontrolltiltak samt tips og hint. For hver subprosess blir det gjort en vurdering av hva som har primær(p) eller sekundær(s) fokus under denne aktiviteten når det gjelder Informasjonskriteriene og IT-ressursene. Følgende tabell brukes: PROSESSER Informasjonskriterier IT-ressurser M E K I T S P PL A TF F D Subprosess: XXXX P = Primær, S = Sekundær P S P P S Forklaring på forkortelser: M E K I T S P = = = = = = = Målbarhet Effektivitet Konfidensialitet Integritet Tilgjengelighet Samsvar (compliance) P = Pålitelighet PL A TF F D = = = = = Personell Applikasjoner Tekniske ressurser Fasiliteter (Lokaler) Data/Informasjon I tillegg finnes en sjekkliste til hver subprosess. Denne er fylt ut med relevante punkter. Referansen er bygget opp med henblikk på hvilket trinn i prosjektmodellen man befinner seg i og i hvilke subprosess. I tillegg må den som bruker sjekklisten fylle inn spesifikke risikoer og kontrolltiltak for det konkrete prosjektet som skal sjekkes ut. Det må også krysses av om risikoen anses for å være Høy, Middels eller Lav for det enkelte prosjekt. Vi viser her et eksempel på hvordan dette kan fylles ut: Ref Aktivitet Risiko H M L Kontrolltiltak Utsjekk H 1. Involvere fagfolk på tvers av flere fagområder for å sikre riktig valg av verktøy Valg av utviklingsverktøy Feil valg av verktøy kan medføre ekstraarbeid og at løsningen ikke vil fungere optimalt på virksomhetens teknologiske plattformer. 2. Styringsgruppen og prosjektleder må minimum få forelagt alternativene, og beslutte ut fra balansen mellom IT-faglige og forretningsmessige behov. Side 9 av 64

10 initiering trinn 1 Subprosess 1 Trinn 1: Forprosjekt Trinn 1, forprosjekt er delt inn i 5 sub-prosesser som omfatter alle aktiviteter frem til ferdigforhandlet kontrakt. Forprosjekt Behovs- og konsekvens analyse direktiv Kravspesifisering Valg av løsning og leverandør Kontrakt Figur 3: Trinn 1 Side 10 av 64

11 initiering trinn 1 Subprosess 1 Beskrivelse av subbprosessen Behovs- og konsekvensanalyse. Følgende tabell viser hvilke elementer innen dimensjonene Kriterier og Produkter/ tjenester/ ressurser som blir drøftet: PROSESSER Informasjonskriterier IT-ressurser M E K I T S P PL A TF F D FORPROSJEKT Behovs- og konsekvensanalyse P P S S S P P P P S S P P = Primær, S = Sekundær Forklaring på forkortelser: M = Målbarhet E = Effektivitet K = Konfidensialitet I = Integritet T = Tilgjengelighet S = Samsvar (compliance) P = Pålitelighet PL = Personell A = Applikasjoner TF = Tekniske ressurser F = Fasiliteter (Lokaler) D = Data/Informasjon Målsetning: Formålet med en behovs-/konsekvensanalyse er å identifisere gap mellom forretningsmål/strategi og organisasjonens faktiske evne til å nå målene basert på nåværende prosesser, organisering og tekniske løsninger. Det er viktig at man ikke blir teknologidrevet, men har en klar forankring i forretningsmessige behov. Risiko: Risiko i en slik sammenheng er i første rekke manglende samsvar mellom prosessen, forretningsmål og brukernes behov. I tillegg kan utydelige forretningsmål og manglende målekriterier gjøre det vanskelig å måle oppnådd gevinst i tilknytning til investering i ny løsning. Styring og Kontroll: Når en behovanalyse gjennomføres er det viktig at det tas hensyn til følgende kontrollperspektiver. Ledelsesengasjement/-godkjenning og forankring eierskap Gevinstfokusering Side 11 av 64

12 initiering trinn 1 Subprosess 1 Sjekkliste Behovs- og konsekvensanalyse. Ref Aktivitet Risiko H M L Kontrolltiltak Utsjek k Vurdere forretningsaspekter: 1. Kartlegge eventuelle eksterne krav i form av lover, forskrifter eller regler 1. Manglende samsvar kan medføre at løsningen ikke kan lanseres. 1. Påse at det foreligger skriftlige vurderinger av lovmessige forhold. 2. Gjennomgå forretningsmål som skal imøtekommes av prosjektet. 2. Manglende forankring i overordnede forretningsmål kan medføre at forventede gevinster uteblir. 2.Påse at det er foretatt en vurdering av forretningsmål i forhold til en B2B-løsning. 3. Kartlegge forventet innvirkning på forretningsprosessene Manglende konsekvensvurdering kan redusere virksomhetens muligheter til å ta i bruk en B2B løsning. 3. Påse at det er utført en kvalifisert vurdering av hvilke prosessendringer innføring av en B2B- løsning vil medføre Administrative aspekter, kartlegge: 1. Forventet innvirkning på organisasjonen 2. Forventet innvirkning på retningslinjer og rutiner. Mangelfull vurdering av innvirkning på retningslinjer, rutiner og organisatoriske forhold kan redusere virksomhetens evne til å dra nytte av en B2B løsningen. Påse at mulige administrative konsekvenser er vurdert og dokumentert Tekniske aspekter Forventet innvirkning på teknisk infrastruktur og systemer. Mangelfull kartlegging øker risiko for driftsforstyrrelser ved implementering av nytt system. Påse at det er utført en kartlegging av infrastruktur og systemer og at det er utført en vurdering av mulige innvirkninger på nettverk og databaser Preliminær kost/nyttebetraktning Sammenstilling av ovennevnte aspekter med kostnadsoverslag. Mangelfullt beslutningsgrunnlag for iverksetting av prosjektet hvis ikke utført. Påse at det er utført en kost- /nyttevurdering og at denne dekker alle relevante administrative, organisatoriske og tekniske aspekter. Side 12 av 64

13 initiering trinn 1 Subprosess 2 Beskrivelse av subbprosessen direktiv. Følgende tabell viser hvilke elementer innen dimensjonene Kriterier og Produkter/ tjenester/ ressurser som blir drøftet: PROSESSER Informasjonskriterier IT-ressurser M E K I T S P PL A TF F D FORPROSJEKT direktiv P S S S P S P P = Primær, S = Sekundær Når ledelsen beslutter iverksetting av et forprosjekt vil utarbeidelse av et prosjektdirektiv være et naturlig første skritt i prosessen. Det foreligger ingen fasit for hva et prosjektdirektiv skal inneholde. Struktur og innhold kan variere fra virksomhet til virksomhet og fra prosjekt til prosjekt. Det er imidlertid viktig at dokumentet blir til gjennom en prosess drevet av prosjektleder i nært samarbeid med prosjekteier og berørte linjeledere. Målsetting: Som en hovedregel bør prosjektdirektivet inneholde tilstrekkelig informasjon om prosjektet til at berørte enheter kan få en klar oppfatning av bakgrunn for prosjektet, hva som skal løses, med hvilke ressurser og til hvilken tid. Videre må direktivet være tilstrekkelig detaljert til at det kan tjene som en kontrakt mellom prosjektet og forretningsledelsen. Risiko: Risiko i tilknytning til utarbeidelse av prosjektdirektivet består på et overordnet nivå av manglende foranking i ledelsen og/eller styrende strategidokumenter. Videre kan fravær av engasjement fra berørte deler av organisasjonen, eksempelvis i tilknytning til ressursallokering medføre at fundament for en vellykket ikke er tilstede. Det er mange eksempler hvor svak prosjektering har medført nedlagte prosjekter, store kostnadsoverskridelser, uferdige produkter, eller løsninger som virker, men ikke gjør det man i utgangspunktet hadde behov for. Styring og kontroll: Sjekk følgende: Forankring Ledelsesengasjement Prosess for utarbeidelse av direktiv, påse at berørte personer har bidratt innen egne områder. Endringskontroll Roller og ansvar Forventningsavklaringer Side 13 av 64

14 initiering trinn 1 Subprosess 2 Tips og hint. GITs 4, endringshåndtering, omhandler momenter som bør inngå i en endingsprosedyre. Side 14 av 64

15 initiering trinn 1 Subprosess 2 Sjekkliste direktiv. Ref Aktivitet Risiko H/ M/ L Kontrolltiltak Utsjekk Etablere forankring Mangelfull forankring kan medføre at Påse at: prosesseiere er oppnevnt prosjektet ikke blir tilstrekkelig prioritert og tilstrekkelig involvert i prosessen og dermed vanskelig å prosjektet er riktig gjennomføre. forretningsmessig forankret i organisasjonen, fortrinnsvis hos øverste leder for det aktuelle tjenesteområdet Beskrivelse av mandat, mål og målekriterier Mangelfullt mandat, upresis målsetting og/eller mangelfulle målekriterier gjør det vanskelig å oppnå/synliggjøre gevinster. Påse at : mandat og mål er i samsvar med forretningsstrategi/-planer målene er realistiske, oppnåelige og målbare. gevinstpotensial er definert og har fokus rutine for bruk av målekriterier er beskrevet Omfang/avgrensning Utydelig eller manglende avgrensning kan medføre at prosjektet blir så stort og komplekst at man får problemer med å holde planlagt fremdrift og kostnadsnivå. Påse at prosjektets omfang og avgrensning er klart definert Forhold til eventuelle andre prosjekter Manglende koordinering med andre samtidige prosjekter kan medføre tap av synergieffekter og ressurskonflikter. I organisasjoner der det kjøres flere prosjekter parallelt, er det viktig å påse at det er en overordnet koordinering Milepæl/leveranseplan Uklart når leveranser skal foreligge hvis plan mangler. Sjekk at direktivet inneholder en overordnet fremdriftsplan som synliggjør prosjektets hovedleveranser Kostnadsoverslag for prosjektet Vanskelig å ta stilling til kost/-nytteverdi. På dette stadiet er det vanskelig å beregne eksakte kostnader. Det bør imidlertid foreligge et grovestimat som synliggjør interne kostnader samt stipulerte kostnader for aktuelle løsninger. Side 15 av 64

16 initiering trinn 1 Subprosess Organisering Mangelfull organisering/ representasjon i forhold til oppgave kan medføre mangelfull leveranse og måloppnåelse. Beskrivelse av prosjekteier, styringsgruppe, prosjektgruppe(r), eventuell referansegruppe samt øvrige berørte Endrings- og avvikshåndtering Viktige krav til løsningen som dukker opp underveis kan bli glemt eller få utilstrekkelig oppmerksomhet. Sjekk et endringsprosedyre er beskrevet, herunder definisjon av endringer, behandling og godkjenning risiko Ikke gjennomført risikovurdering medfører mangelfullt grunnlag for beslutning om iverksetting Kvalitetssikring Fravær av denne funksjonen kan medføre mangelfulle leveranser Møter og rapportering Kan medføre mangelfull oppfølging hvis møte/rapporteringsrutiner ikke er avklart. Beskrivelse av risikofaktorer som kan påvirke av prosjektet, for eksempel tilgang til ressurser, avhengighet til andre prosjekter. Påse at ansvar for kvalitetssikring er tildelt og at denne omfatter alle faser i prosjektet. Direktivet bør beskrive kriterier for innkalling til møter og møtefrekvens, statusrapportering og rapporteringsfrekvens. Vedlegg Bemyndiget instans(er) Dersom ikke bemyndiget instans for akseptanse/ godkjenning er beskrevet kan det medføre at godkjenning gjøres på feil nivå. Konsekvensanalyse Ressursplan Milepælsplan Påse at det er skrevet inn i direktivet hvem som har bemyndigelse til akseptanse gjennom prosjektets øvrige faser. Side 16 av 64

17 initiering trinn 1 Subprosess 3 Beskrivelse av subbprosessen Kravspesifisering. Følgende tabell viser hvilke elementer innen dimensjonene Kriterier og Produkter/ tjenester/ ressurser som blir drøftet: PROSESSER Informasjonskriterier IT-ressurser M E K I T S P PL A TF F D FORPROSJEKT Kravspesifisering P P P P P P P P P P P P = Primær, S = Sekundær En kravspesifikasjon kan variere i omfang. Enkelte kravspesifikasjoner kan bestå av et høyt antall detaljkrav, andre kan bestå av utvalgte prosessbeskrivelser uten detaljerte krav. Det finnes også eksempler på kombinasjoner av prosessbeskrivelser og detaljerte krav. I de fleste tilfeller vil ulike varianter av sistnevnte være mest dekkende for å beskrive virksomhetens behov. For alle de viktigste systemer bør det utarbeides funksjonelle kravspesifikasjoner. Spesifikasjonene skal beskrive brukernes krav til de forskjellige systemene. Det er viktig at kravspesifikasjonene er av en slik kvalitet at de kan brukes som vedlegg til en anbudsinnbydelse og kan inngå som bilag i en kontrakt. Hvor detaljert en kravspesifikasjon skal være vil i stor grad avhenge av type system som beskrives. For økonomisystemer, som i dag i stor grad vil være standardiserte, vil man ofte kunne nøye seg med å beskrive det man mener er spesielle behov for egen virksomhet. Andre systemer, for eksempel produksjonssystemer, vil ofte være mer skreddersydd for en bedrift/bransje slik at krav og behov må beskrives mer detaljert. Man kan ta kontakt med potensielle leverandører. Denne kontakten må være styrt av kunden, og ha som formål å innhente informasjon om leverandørenes systemer og muligheter med sikte på å utvikle en best mulig kravspesifikasjon. Kravspesifikasjonene til de forskjellige systemene må kompletteres med en overordnet kravspesifikasjon som angir ønsket arkitektur, infrastruktur m.m. Målsetning: En kravspesifikasjon skal være et resultat av et nært samarbeide mellom prosjektleder og utvalgte brukergrupper. Den skal i størst mulig grad gjenspeile organisasjonens fremtidige behov, tydeliggjøre leveransene og være av en slik kvalitet at den kan benyttes som vedlegg til en kontrakt. Videre bør den utformes på en slik måte at det er enkelt å sammenlikne tilbud. I praksis vil en kravspesifikasjon inneholde krav til forretningslogikk, brukergrensesnitt, teknologi, samhandling med tilstøtende systemer, sikkerhet og kontroll. Risiko: Når det skal lages en kravspesifikasjon til en ny løsning, er det av stor betydning at fokus ligger på reell prosessforbedring og at man ikke er bundet opp i gamle løsninger med de bergrensninger de representerte. Personer med evne til å se nye løsninger og som samtidig har en god forretningsmessig forankring er viktige deltagere i prosessen. Side 17 av 64

18 initiering trinn 1 Subprosess 3 Sjekkliste Kravspesifisering. Ref Aktivitet Risiko H M L Kontrolltiltak Utsjekk Beskrivelse av Manglende beskrivelse Sjekk at det foreligger en forretningsmodell/ medfører risiko for at prosessbeskrivelse/ dataflyt viktige funksjoner forretningsmodell faller utenfor. I tillegg kan det føre til mangelfull samhandling mellom systemer og ulike organisasjonsenheter Utarbeide funksjonelle krav, herunder forretningslogikk Kravspesifikasjon kan bli ufullstendig dersom sentrale brukere/fagpersoner ikke involveres. Påse at berørte fagfunksjoner er involvert i prosessen og at kravene er utformet på basis av ny forretningsmodell Utarbeide tekniske krav Jfr. Punkt Påse at berørte fagfunksjoner er involvert i prosessen Utarbeide sikkerhets- og kontrollkrav Jfr. Punkt Påse at sikkerhetsmessige aspekter som behov for applikasjonskontroller, generelle IT-kontroller og reservedriftsløsninger er ivaretatt Krav til brukergrensesnitt Utilstrekkelig vektlegging av brukergrensesnitt kan medføre uhensiktsmessig høy brukerterskel og høy belastning på brukerstøtten. Påse at det er definert krav til utseende på skjermbilder/paneler og at hurtigtaster kan benyttes Krav til grensesnitt mot tilstøtende systemer Uklare eller manglende krav til grensesnitt medfører mindre effektiv dataflyt samt mangelfull kontroll med dataoverføringer. Jfr. Punkt Påse at grensesnitt mellom nytt system og samhandlende systemer er beskrevet og at kontrollkrav er ivaretatt. Side 18 av 64

19 initiering trinn 1 Subprosess 4 Beskrivelse av subbprosessen Valg av løsning og leverandør. Følgende tabell viser hvilke elementer innen dimensjonene Kriterier og Produkter/ tjenester/ ressurser som blir drøftet: PROSESSER Informasjonskriterier IT-ressurser M E K I T S P PL A TF F D FORPROSJEKT Valg av løsning og leverandør P P P P P P P P P P P = Primær, S = Sekundær Valg av løsning og leverandør henger tett sammen. De mest benyttede IT-systemer forhandles ofte av flere leverandører og man bør vurdere leverandørene på lik linje med selve IT-løsningene. En anbudsinnbydelse bør sendes til foretrukne samarbeidspartnere etter en forutgående prekvalifisering. Antallet bør holdes så lavt som mulig av hensyn til behandlingstiden. Leverandørene bør få 3-6 uker til å svare på en anbudsinnbydelse. Etter en inngående behandling av tilbudene bør man raskt kunne bringe antall aktuelle leverandører ned på et håndterbart nivå (2-4). Disse inviteres til presentasjon av egen virksomhet og løsning. Målsetning: Valg av løsning og leverandør basert på en ryddig prosess hvor man har tatt tilstrekkelig hensyn til forretningsmål/strategier, organisatoriske forhold og leverandørens evne til å levere produkter og tjenester til ønsket tid. Risiko: Valg av leverandør innebærer en betydelig risiko for kjøper. IT-markedet er turbulent og preges av hyppige endringer. Selskaper etableres raskt og forsvinner raskt. Risiko i forbindelse med valg av løsning er avhengig av om man skal kjøpe et standardsystem eller få utviklet et eget system. Standardsystemer kan som oftest leveres av flere og det er derfor mulig å bytte leverandør relativt raskt. Å overta ansvar for spesialutviklede løsninger er derimot en vanskeligere oppgave og i slike tilfeller er man mer avhengig av en leverandør. Generelt sett er risikoen minst dersom man velger en markedsledende standardløsning og en leverandør med god økonomi og som over tid har dokumentert god leveranseevne. Styring og kontroll: Påse at forhold som leverandørens markedsposisjon og utviklingsplan for produktet er tilstrekkelig hensyntatt. Vurder kandidatenes leveranseevne på både kort og lang sikt samt deres soliditet, økonomiske situasjon, supportorganisasjon og referanser. Tips og hint. Dersom selskapet ikke har en egen gjennomarbeidet kontraktsstandard, kan man velge kjente standarder som f. eks. Statens Standardavtaler. Det er en fordel om det benyttes et standardisert tilbudsoppsett slik at sammenligning av de forskjellige tilbudene er enkelt å gjennomføre. Side 19 av 64

20 initiering trinn 1 Subprosess 4 Sjekkliste Valg av løsning og leverandør. Ref Aktivitet Risiko H/ M/ L Kontrolltiltak Utsjekk Utarbeide tilbudsforespørsel Mangelfull tilbudsforespørsel gjør det vanskelig for leverandørene å inngi bindende tilbud. Påse at tilbudsforespørselen er i samsvar med eventuelle retningslinjer/godkjent praksis og at dokumentet er godkjent av riktig instans. Sjekk også at forespørselen inneholder. Kort beskrivelse av virksomheten Målsetting med og overordnede krav til ny IT-løsning Beskrivelse av nåværende IT-løsninger Fremdriftsplan Tilbudsbetingelser, herunder krav til kontraktstandard Standardisert tilbudsoppsett Kravspesifikasjon Utarbeide kriterier for valg av leverandør Manglende eller uklare kriterier gjør det unødvendig komplisert å velge riktig løsning/leverandør Påse at det er utformet krav i samsvar med eventuell leverandørpolicy eller at det er tatt hensyn til leveringsdyktighet, soliditet, økonomiske situasjon, supportorganisasjon og referanser Prekvalifisering av leverandører Manglende prekvalifisering medfører økt behandlingstid og risiko for valg av feil løsning. Påse at leverandørlisten er utarbeidet på bakgrunn av policy eller godkjente utvalgskriterier Vurdering av innkomne tilbud. Valg av feil kompetanse/personer som skal delta i prosessen kan medføre feil valg av løsning. 1. Påse at innkomne tilbud er behandlet i samsvar med retningslinjer, etablert praksis eller av de personer som er utpekt. 2. Påse at valgt system oppfyller lovpålagte krav Velge løsning og leverandør Valg av løsning på feil nivå i organisasjonen kan medføre valg ut fra feil kriterier. Påse at beslutning er tatt av prosjekteier eller styringsgruppen. Side 20 av 64

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9

Prosjektevaluering. Referanse til kapittel 9 Prosjektevaluering Referanse til kapittel 9 Skjemaet for prosjektevaluering er utviklet etter Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen. 2000. «Project Evaluation Scheme». Project Management 6(1), s. 61

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema for foretakets IT-virksomhet forenklet versjon basert på 12 COBIT prosesser Dato: 10.07.2012 Versjon 2.6 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

20 minutter GEVINSTREALISERING

20 minutter GEVINSTREALISERING 20 minutter GEVINSTREALISERING IT leveranser og gevinst Kilde: The Standish Group s Chaos Study Vellykkede Problemer (avvik fra planer) Mislykkede (100% over budsjett og tidsplan, ufullstendig funksjonalitet

Detaljer

Erfaringer fra offentlige anskaffelser

Erfaringer fra offentlige anskaffelser Erfaringer fra offentlige r Oddrun Lyslo Kristiansen og Bjørn Børresen 15.03.2012 20.03.2012 www.a-2.as Om A-2 Oddrun Lyslo Kristiansen, seniorkonsulent, A-2 Bjørn Børresen, seniorkonsulent, A-2 Forretningsområder

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT. IKT seminar August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge

NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT. IKT seminar August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT IKT seminar 2011-02-17 August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge NS-ISO 38500:2008 Tittel: Virksomhetens styring og kontroll av IT Corporate

Detaljer

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Instruks for internrevisjon i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 2005 Side 1 av 5 Internrevisjonsinstruksen setter rammer

Detaljer

Ragnvald Sannes Handelshøyskolen BI. Oppdragsgiver: CSAM Health v/sverre Flatby. Dato:

Ragnvald Sannes Handelshøyskolen BI. Oppdragsgiver: CSAM Health v/sverre Flatby. Dato: En vurdering og sammenligning av prosjektgjennomføringen i tilbud fra Logica og CSAM Health på Regional rammeavtale, anskaffelse av klinisk arbeidsflate for Helse Sør-Øst RHF Ragnvald Sannes Handelshøyskolen

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

IKT-revisjon som del av internrevisjonen

IKT-revisjon som del av internrevisjonen IKT-revisjon som del av internrevisjonen 26. oktober 2010 Kent M. E. Kvalvik, kent.kvalvik@bdo.no INNHOLD Litt bakgrunnsinformasjon Personalia 3 NIRFs nettverksgruppe for IT-revisjon 4 Hvorfor? Informasjonsteknologi

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 16/16 Vedlegg til Orienteringssaker Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 4.februar 2016 Forslag

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Veileder for samhandling

Veileder for samhandling Veileder for samhandling Entreprenørens interesser/mål Rådgivers interesse/mål Byggherrens interesser/mål Vegdirektoratet, 03. desember 2015. Veileder for samhandling Generelt. Å avsette tid til en samhandlingsperiode

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Foretakets navn : Dato: Underskrift :

Foretakets navn : Dato: Underskrift : Evalueringsskjema IT-virksomhet for filialforetak Foretakets navn : Dato: Underskrift : Versjon 1.0 24.11.2008 Side 1 av 16 Rangering av prosess Planlegging og organisering (POx): PO1 Definere en IT-strategi

Detaljer

Målbilde for XXX. Januar Versjon ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO

Målbilde for XXX. Januar Versjon ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Målbilde for XXX Januar 2016 Versjon 0.10 ARBEIDS OG VELFERDSETATEN Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Besøksadresse: Økernveien 94 Tel: 21 07 00 00 // Faks: 21 07 00 01 www.nav.no //

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014.

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. Risikovurdering Prosjektgruppen Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. F S A T 0 3. 1 2. 2 0 1 4 Innhold 1. Risikovurdering organisasjonsprosjektet...

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 26. september 2014 Prosjekt som arbeidsform. Hva skal til for å lykkes med prosjektet? Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering 2 dager 2 dager Hjemmeeksamen Flerprosjektledelse

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Grane kommune Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Fellesprosjekt for Grane kommune og Hattfjelldal kommune. Innhold 1 Hensikten med prosjektet..3 2 Prosjektets målsetning...

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

EBIR Prosjektdefinisjon

EBIR Prosjektdefinisjon Versjon 0.1 Avslutning og overlevering til linjen Dato: 26.04.2011 Prosjektleder / assisterende prosjektleder Marit Nielsen/ Alexander Løberg GODKJENNING Rolle Navn Dato Signatur Prosjekteier, EBIR Gøran

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Vedlegg 3 Versjon 1.0 Rammeavtale for konsulenttjenester Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksnummer: 14/00061 Vedlegg 3: Kravspesifikasjon

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Evaluering som prosjektarbeid. Engangsoppgave med gitte betingelser

Evaluering som prosjektarbeid. Engangsoppgave med gitte betingelser Evaluering som prosjektarbeid Engangsoppgave med gitte betingelser Egenskaper ved en evaluering Engangsoppgave Ett bestemt IT-system skal evalueres Skal gi et troverdig resultat Vi skal kunne stole på

Detaljer

Hvordan sikre seg at man gjør det man skal?

Hvordan sikre seg at man gjør det man skal? Beredskapsforskriften og krav om ROS-analyser. Hvordan sikre seg at man gjør det man skal? Roger Steen NVE, Beredskapsseksjonen rost@nve.no Tenk igjennom hva som kunne vært konsekvensene for ditt selskap

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Østre Porsgrunn Kirke Overordnet samspillsavtale Overordnet samspillsavtale gjelder foran NS 8401 med særbestemmelser

Østre Porsgrunn Kirke Overordnet samspillsavtale Overordnet samspillsavtale gjelder foran NS 8401 med særbestemmelser Østre Porsgrunn Kirke Overordnet samspillsavtale Overordnet samspillsavtale gjelder foran NS 8401 med særbestemmelser 1 Avtalens gyldighet 1.1 Den overordnete samspillavtalen gjelder for hele prosjektet.

Detaljer

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT Prosjektmandat 26.02.2016 Norsk Helsenett SF 2 DOKUMENTINFORMASJON Saksnummer i 360: DATO VERSJON UTARBEIDET AV: GODKJENT AV: 26.02.16 1.0 Norsk

Detaljer

Veiledning til prosjektgjennomføring ved. anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling

Veiledning til prosjektgjennomføring ved. anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling Veiledning til prosjektgjennomføring ved cm anskaffelse av nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling Versjon 1.0 2015 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Prosjektstyring. Per Olav Nilsen. Revisjonsdirektør Trondheim kommunerevisjon. NKRFs fagkonferanse 2011, Rica Hotel Alta 31. mai

Prosjektstyring. Per Olav Nilsen. Revisjonsdirektør Trondheim kommunerevisjon. NKRFs fagkonferanse 2011, Rica Hotel Alta 31. mai Prosjektstyring Per Olav Nilsen Revisjonsdirektør Prosjekt Prosjektarbeid arbeidsoppgave av engangskarakter som skal realisere et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist, kvalitet og ressursramme.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum

Detaljer

Tilbyderkonferanse Anskaffelse av portaltjenester til domstolene. 17 juni Domstoladministrasjonen

Tilbyderkonferanse Anskaffelse av portaltjenester til domstolene. 17 juni Domstoladministrasjonen Tilbyderkonferanse Anskaffelse av portaltjenester til domstolene 17 juni - 2010 Domstoladministrasjonen 1 Agenda Gjennomgang av kvalifikasjonsgrunnlaget, herunder Bakgrunn og formål med anskaffelsen Anskaffelsenes

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015 SAK NR: V-sak 13/2-2015 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT TEMA: Styringsgruppe for Forprosjektet:MUSITs IT-arkitektur:Tilleggsnotat til Mandat DATO: 04.06.2015 Tilleggsnotat til Mandat Forprosjektet MUSITs

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Grunnleggende om Evaluering av It-systemer

Grunnleggende om Evaluering av It-systemer Grunnleggende om Evaluering av It-systemer Hva er å evaluere? Foreta en vurdering av systemet og avklare nytten det har for brukerne. En systematisk innsamling av data som gir informasjon om nytteverdien

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Norsox. Dokumentets to deler

Norsox. Dokumentets to deler Norsox Et dokument om God IT Styring og Kontroll Dokumentets to deler Del 1: En metodikk for innføring av God IT Styring og Kontroll. Forankret i Styrets ansvar og gjennomarbeidet på alle nivå i virksomheten.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

MUSIT Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning. Hovedprosjektet og finansieringsbehov for prosjektet

MUSIT Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning. Hovedprosjektet og finansieringsbehov for prosjektet Hovedprosjektet og finansieringsbehov for prosjektet Bakgrunn Universitets- og Høgskolerådet Museumsutvalget (UHRM) vedtok i vårmøtet 21. april 2016 å be MUSIT om å utarbeide forslag til organisering av

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

VEDLEGG A UTKAST TIL LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A UTKAST TIL LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSESNR.: K-00319 Rammeavtale informasjonssikkerhet Side 1 av 5 VEDLEGG A UTKAST TIL LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Leveranseomfang... 2

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/05055-001 Dato: 06.09.05 KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER INNSTILLING TIL: Eldreomsorgsutvalget/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning.

Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning. Faglig prosjektnettverksamling for kommuner i Øst Finnmark. Hvordan etablere og gjennomføre prosjekt? Del 2 Oppfølging og avslutning. Kirkenes 20.-21.september 2017 Alta 26.-27.september 2017 Prosjektveileder:

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

- de tillitsvalgte skal involveres så tidlig som mulig dersom ansatte kan bli berørt av konkurranseutsettingen.

- de tillitsvalgte skal involveres så tidlig som mulig dersom ansatte kan bli berørt av konkurranseutsettingen. 1. FASE kartlegging og planlegging 1.1 Motiv for konkurranseutsetting Er motivene klarlagt, definert, begrunnet og omforent? Er ønskede endringer i enheten begrunnet i konkurransefordeler, kostnadsreduksjoner,

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram. Vegard Øksendal Haaland

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram. Vegard Øksendal Haaland Utviklingsprosjekt: Omsetting av systemkrav i den danske kvalitetsmodell til klinisk praksis i individuelle pasientforløp ved Psykiatrisk sykehusavdeling Nasjonalt topplederprogram Vegard Øksendal Haaland

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

Målsetting med prosjektet

Målsetting med prosjektet ero@safetec.no Målsetting med prosjektet Sårbarhetsanalyse for pleie- og omsorgstjenestene Hovedmål Gjennomføre en kartlegging av sårbarhet, svakheter og mangler i kommunene Moss, Rygge, Våler og Råde

Detaljer

Anskaffelse av FDVU - system

Anskaffelse av FDVU - system Anskaffelse av FDVU - system Hvordan gjøre gode innkjøp i dagens marked? Foredrag på FDV-dagene 17. oktober 2012 på Norges Varemesse, Lillestrøm FDVU-rådgiver Torstein Foss 1 Hvorfor FDVU system? Forenkle

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Del A: Beskrivelse av prosjektet

Del A: Beskrivelse av prosjektet Sluttrapport for Plan, budsjett og rapport prosjektet - utkast Del A: Beskrivelse av prosjektet Prosjektet startet som et økonomi- og virksomhetsstyringsprosjekt (ØV) høsten 2013, men ble nedlagt og deretter

Detaljer

Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken

Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter? Bente Hagelien Mari Vestre Jannicke Klepp Tryggestad Lars Nokken PROGRAM: Kl. 09.30 Kaffe/te - nettverking Kl. 10.00 Hvorfor har vi laget veilederen?

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Hva er risikostyring?

Hva er risikostyring? Hva er risikostyring? EBL workshop - DNV innlegg Tore Magler Wiggen, Senior Consultant / Lawyer, Cleaner Energy, DNV Energy. 22.10.2008 Agenda Risiko definisjon og begreper Risikovurdering risikoanalyse

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Prosjekthåndtering Dato: 05.09.2011 Versjon 1.00 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Innholdsfortegnelse: Prosjektoppstart 3 Prosjektmetode

Detaljer

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Prosjekt organisering Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Forum for MA-kirker i stein 4. Februar 2014 Høyer Finseth AS har solid kompetanse og stor kapasitet innen kjernevirksomhetene: Byggteknikk Prefabrikkert

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding:

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding: NTNU S-sak 36/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.10. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas/Jens Petter Nygård Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert

Detaljer