Lønn som Fortjent Årsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønn som Fortjent Årsrapport 2010"

Transkript

1

2 Lønn som Fortjent Årsrapport Innledning Høsten 2008 ble det vedtatt at Lønn som Fortjent (senere i Årsrapport 2010 betegnet som LsF) skulle flytte fra Fred Olsensgate til Tøyenkirken. Ombyggingen tok lenger tid enn først antatt, men sommeren 2010 skjedde selve flyttingen. Vi måtte holde LsF stengt i 6 uker i forbindelse med flyttingen. Dette ga noe reduser aktivitet i år I år 2009 lønnet vi for utførte arbeidstimer. I år 2010 lønnet vi for timer. Fra 4. august var vi operative fra Tøyenkirken. Vi var spente på om deltakerne i tiltaket ville finne veien fra Fred Olsensgate til Tøyenkirken. Det var god oppslutning fra første dag, og vi har mottatt lite klager på flyttingen. Det har vært en del utfordringer i forhold til sambruk av kroa og ansatte fra Bymisjonssentretet har ofte tredd støttende til i morgensituasjonen da alle deltagerne er inne, og arbeidsoppgaver fordeles. LsF har fått noen endringer i sin bemanning. Daglig leder er nå leder både for LsF og Bymisjonssenteret. Dette har gjort det nødvendig å engasjere en ansatt som teamleder som står tettere i den daglige drift. Det første halvåret har gått bra, og vi tror på styrket samarbeid mellom LsF og Bymisjonssenteret i fremtiden. Til tross for organisatoriske endringer ser vi ikke at den ordinære aktiviteten har blitt skadelidende. Det var bred enighet om å arbeide for: Å opprettholde fokus på marked, nye oppdrag og oppfølging av oppdragsgiver. Jobbe videre med prosjektene Englekoret og Arbeidslederskolen. Disse aktivitetene/tiltakene er sentrale for å kunne ivareta Lsf sin hovedmålsetting om at mennesker som er rusavhengige får økt sin selvrespekt og opplevelse av mestring gjennom lønnsarbeid. Videre skal tiltaket bidra til et mer nyansert og positivt bilde av en sterkt stigmatisert gruppe. Årsrapporten er bygget opp med følgende kapitler: - Personalet - Finansiering av driften - Oppdrag/oppdragsgivere ute - Engleproduksjonen - Utvikling av tekstilverksted - Statistikk 2. Personalet Flytting og omstilling har stilt personalet på tøffe utfordringer i Det har blitt en reduksjon i antall stillinger i løpet av år 2010 fra 3.2 stilling til 2,9 stilling (da er daglig leders innsats i Lønn som Fortjent begegnet til 0,3 stilling). Flytting har krevd vesentlig endring av rutiner. Dette gjør at tid til personalutvikling og 2

3 kompetansebygging har blitt skadelidende. Likevel viser personalet forståelse og tolmodighet. Grep må gjøres i 2011 for å få et styrket fokus på de ansatte. Personalgruppa har i 2010 bestått av daglig leder i stipulert andel 30% stilling, teamleder i 100% stilling, administrasjonssekretær i 100%, og en arbeidsledere i 60% stillinger. Selv om daglig leders innsats i LsF er satt til 30%, er han i sitt ølvrige arbeid stasjonert i bygningen, og det vises stor fleksibilitet mellom ulike arbeidsoppgaver. De frivilliges rolle har vært noe mindre enn tidligere. Høsten 2010 hadde vi et økt fokus på dette, og potensielle frivillige har meldt sin interesse. Økt frivillighet vil være en viktig forutsettning for videre utvikling av tiltaket. 3. Finansiering av driften og økonomisk resultat LsF har en finansierings struktur som består av offentlige midler (Oslo kommune og Helsedirektoratet), salg av tjenester og engleprodukter, egenfinansiering fra Bymisjonen og støtte fra enkelte samarbeidspartnere som Posten Norge, Oslo Handelsstands Forening, Norgesgruppen og andre store og små givere. Driftsutgiftene var i år 2010 på kr mot kr ,- i år Dette gir en reduksjon på kr ,- (en reduksjon på 12%). Til tross for reduksjonen var underskuddet likevel på kr ,-. Driftsinntektene fordelte seg slik: Salg av varer og tjenester kr ,-. Dette var en reduksjon på kr ,- fra år Dette skyltes at vi holdt stengt i 6 uker i forbindelse med flytting og at engleproduksjon lå nedre fra mai til oktober. Helsedirektoratet ga tilskudd på kr ,- Oslo kommune tilskudd på kr ,-. Andre offentlige tilskudd kr ,-. Gaver kr ,-. Andre inntekter kr ,-. Tilskudd fra Kirkens Bymisjon kr ,-. Potensial for økte inntekter ligger først og fremst på å søke om prosjektmidler. Vi må hele tiden vurdere om det finnes muligheter for å starte tidsbegrensede prosjekter i selve tiltaket. Antall jobber for deltagerne i prosjektet gir ikke bedre økonomi for tiltaket. Fakturert timepris går i balanse med lønnskostnader vi har i forhold til deltagerne. 4. Aktiviteter ute A. Oppdrag / Oppdragsgivere B. Arbeiderne / Arbeidsmiljø C. Arbeidsledere A. Oppdrag / Oppdragsgivere Innhenting av oppdrag. LsF selger reele tjenester som i stor grad dreier seg om rydding, renhold og vaktmestertjenester. I forhold til innhenting av nye oppdrag ble det i år 2009 gjort 3

4 en god jobb. Pga flytting og omorganisering har dette blitt mindre prioritert i år Det som likevel er gledelig er at våre faste kunder fortsetter å bruke oss. Vi har også i år 2010 fulgt våre faste kunder godt opp. Flere av dem har vært på besøk i våre nye lokaler i Tøyenkirken. Våre tjenester gis både til faste kunder som gir god forutsigbarhet og ad hok oppdrag som bestilles som enkeltoppdrag. Hovedfokuset har vært, og vil også fremover være, å inngå faste oppdragsavtaler, fordi det er lettere å forholde seg til både for arbeiderne våre og for oss ansatte. I det siste året har Bymisjonens egne virksomheter i noe mindre grad benyttet Lønn som Fortjent med en reduksjon på 30,5%. Her er et økt potensial. Vi vil også framover jobbe med å skaffe nye oppdrag, da først og fremst faste. Samtidig erfarer vi at Lønn som Fortjent i senere tid har opparbeidet en god oppdragsmengde som gjør at arbeidet med å skaffe nye oppdrag ikke oppleves som like presserende. Vi har til stadig flere som melder sin interesse for å jobbe enn vi har jobber å fordele. I snitt var det 6,7 arbeidere som måtte gå hjem uten jobb. Svaret på dette er ikke bare å skaffe flere jobber. Et komplisert lønningssysten hvor alle får kontant betaling hver dag gjør at det er vanskelig å betjene mer enn i gjennomsnitt 25 engasjerte pr dag. I gjennomsnitt var det 24,3 personer ute å jobbet de dagene vi var operative i år Jobboppdrag krever oppfølging og av og til tilsyn. Dette setter begrensninger i forhold til den bemanning vi har. Tildeling av jobber. Bruk av loddtrekning i forbindelse med tildeling av jobber er etter hvert blitt en godt innarbeidet rutine hos LsF. Det virker som arbeidstakerne er tilfredse med ordningen, og for oss ansatte fungerer det greit. Det hender likevel fra tid til annen att vi tar arbeidstakere ut av trekningen og gir dem jobb direkte. Dette skjer stort sett i forbindelse med oppdrag som krever spesiell kompetanse og/eller større krav om ruskontroll. Det har vært noen tilfeller hvor det har blitt murret om urettferdighet i forbindelse med dette, men det oppleves ikke som noe stort problem. Arbeidstakerne må settes sammen i grupper som kan fungere sammen. Oppdragsgiverne Faste oppdrag i 2010: Oslo T-banedrift Kirkens Bymisjon Tollvesenet Oslo Børs Telenor Kristelig Studentforening Rom Eiendom Borettslaget Sarpsborggt sju Steen & Strøm Foreningen Gågaten Karl Johan. (avtale inngått i 2010) Kortere oppdrag 2010: Normann AS 4

5 Forus Skovbakken Borettslaget Enebakkveien 17 Eiendomsavdelingen i Oslo Bymisjon Helsesenter for papirløse 24sju Leve Ullern Frivillighetssentral St. Haugen Frivillighetssentral Den internasjonale aidsdagen Nadheim Primærmedisinsk verksted Lilleborg Menighet Valg 09 SKBO B. Arbeidere / Arbeidsmiljø Arbeiderne i Lønn som fortjent. Arbeidstakerne i LsF har endret seg noe i forhold til den målgruppen prosjektet ble startet for. Vi har sett en dreining fra at vi tidligere hadde en hovedvekt av mennesker som sliter med avhengighet til en eller annen form for narkotiske stoffer, til at vi nå har en større gruppe som har alkohol som hoved problem.vi har en klar overvekt av menn og kun 18,8% av våre ca 456 registrerte arbeidstakere er kvinner. Aldersmessig varierer de fra 18 år til over 70. De fleste er UFBere (Uten Fast Bolig). Dette betyr ikke nødvendigvis at de ikke har et sted å bo, men at det ikke eier/leier egen bolig. Arbeidstakerne i LsF er som i samfunnet for øvrig: en broket gjeng. Vi kjenner dem som individer med svært ulike behov. Mange velger å bruke Lønn som fortjent som et rent arbeidstiltak hvor de kommer inn, jobber, får lønn og går. For de aller fleste er det rimelig å anta at LsF er noe mer enn bare en arbeidsplass. Daglig fungerer våre ansatte vel så mye som miljøarbeidere som arbeidsledere. Mange har et stort udekket behov for å samtale med noen utenfor miljøet og utenfor det ordinære hjelpeapparatet. Her blir vi daglig utfordret når det gjelder vår målsetting om å være så nært opp til en ordinær arbeidsplass som mulig. Mange har behov for klær, mat, låning av telefonen og et sted å sove. Både for personen selv og tiltaket forsøker vi å være restriktive med å legge opp til en drift som ville gjøre oss mer til en varmestue/hjelpesentral enn en arbeidsplass. Derfor er det viktig for oss ansatte å kjenne til det øvrige hjelpeapparat og henvise til dette. LsF setter ingen krav om at arbeiderne skal være rusfrie når de møter til arbeid, og dette har gitt oss noen utfordringer i året som har gått. Det er alltid en vanskelig balansegang å vurdere om en arbeider er for rusa til å utføre en god jobb. For de aller fleste er dette viktige penger å få med seg, og vi ønsker ikke å avvise folk. Vi må imidlertid sette ned foten når det kan gå ut over egen eller andres sikkerhet. Vi har derimot en klar regel som sier at det er helt uakseptabelt å ruse seg i arbeidstiden. Det har vært noen overtredelser på dette punktet, og det 5

6 har ført til at de som har forbrutt seg på dette området har blitt utestengt for en kortere periode (som regel 14 dager). Rolleskifte Som arbeidstaker i LsF kan noen av de vante mestringsstrategiene vise seg å være lite hensiktsmessige. Mange av våre oppdrag er ute blant publikum og er til en viss grad servicerettede. Dette stiller spesielle krav til arbeidstakerne. Når man hakker is på et fortau midt i sentrum må man se at det også er andre som bruker det fortauet. Det samme gjelder når vi er ute i gatene og plukker søppel. Mange tror at vi jobber i renovasjonen i Oslo kommune og antar at vi er godt kjent i byen. Dette gjør at mennesker kommer bort til arbeidstakerne våre og lurer på veien til ulike steder eller hvor de kan kjøpe seg frokost. Kontakten med oppdragsgiverne er også et område hvor det er avgjørende for å ha fokus på egen atferd. Dette innebærer at arbeidstakere i LsF må innta en helt annen rolle enn de er vant til. Mestringsstrategier som fungerer i rusmiljøet kan derfor være lite egnet når de skal ut å jobbe i LsF. De har da en annen rille og det forventes en annen adferd. Det er et vanskelig rolleskifte, men bli opplever at de fleste mestrer dette langt bedre enn vi forventet i utgangspunktet. Videre sysselsetting som målsetting LSF har ingen uttalt målsetting om å få deltakerne ut i videre sysselsetting. LSF er ment å være et tiltak som ikke stiller krav til brukerne utenom den tiden de er i jobb. Vi tror dette fraværet av forventninger minsker presset mange opplever i ulike sammenhenger, og gjør at de finner det lettere å benytte seg av tiltaket. Dette betyr ikke at vi ikke har håp om et bedre liv for brukerne og et ønske om at de skal kunne komme seg ut i arbeid hvis de kan, ønsker eller har behov for det. Tvert i mot har vi hele tiden sett at dette kan være en av LsF sine heldige bivirkninger. Når vi likevel ikke har dette som hovedmålsetting er dette fordi det allerede finnes mange gode tiltak som jobber med motivasjon og arbeidstrening for denne gruppen. LsF ble opprettet som et svar på et behov, uttrykt av målgruppen, om å ha noe meningsfylt å gjøre i gode perioder. I år 2010 har vi i noen tilfeller tatt kontakt med NAV for å støtte folk i deres ønske om å komme videre i systemet. Også for oss har det vist seg vanskelig å få kontakt med de rette instanser og personer i NAV. For oss er det likevel viktig å holde fast på mulighetene i stede for å øke frustrasjonene. Vi må likevel erkjenne at frustrasjonene enkelte opplever overfor systemet slett ikke alltid er ubegrunnet. Skader / sikkerhet Arbeiderne i LsF er yrkesskadeforsikret undr arbeid i tiltaket. Det har i 2010 ikke vært noen skader av alvorlig art, kun småskader. Sosiale tiltak LsF organiserer sosiale tiltak som julebord og sommerfest. Dette bidrar til positive fellesskap og arbeidstakerne får anledning til å være sammen på en annen måte enn bare gjennom jobben. Tiltakene er også en fin måte for LsF å gi noe tilbake, en takk for god jobb. Vi vektlegger at en arbeidsinnsats i LsF skal være så nært opp til det ordinære arbeidsliv som mulig. 6

7 Det ble arrangert to sosiale tiltak for arbeidstakerne i LsF i I august ble det arrangert en åpningsfest i bakgården til Tøyenkirken med grillmat og konsert ved Valkyrien Allstar, og før jul hadde vi julebord i Tøyenkirken. Brukermedvirkning Brukermedvirkning har etter vår vurdering, foruten en klar egenverdi, også en stor verdi dersom et tiltak som LsF skal fungere. Det er allikevel en utfordring å gi arbeiderne våre en reell påvirkning av egen arbeidsplass, men vi føler at dette til en viss grad blir ivaretatt gjennom allmøter og arbeidslederskolen (vedr arbeidslederskolen se avsnitt C: Arbeidslederne) Allmøter Vi ønsker å legge forholdene/driften til rette slik at brukerne i størst mulig grad kan delta. Det er viktig for oss at denne deltakelsen blir reell og ikke symbolsk I tiltak hvor mange av rammene allerede er lagt kan brukernes faktiske innflytelse bli relativt liten. Allmøtene blir nå arrangert om morgenen før arbeiderne sendes ut på jobb. Det ble i 2010 arrangert 4 allmøter. C. Arbeidslederne Brukere som arbeidsledere Vi har i noen år hatt en ordning der vi også benytter arbeiderne selv som arbeidsledere, og føler etter hvert at dette er en ordning som fungerer godt. Det er naturlig nok en del utfordringer, men ikke større enn det man må ta høyde for. Vi har nå så mange faste oppdrag som krever arbeidsleder at dette ikke kan fylles med oss ansatte og de frivillige vi har til rådighet. Dermed har LsF på mange måter gjort seg avhengig av arbeidere som arbeidsledere. Den største utfordringen er nok rolleskiftet brukeren må igjennom når han blir arbeidsleder. Man går fra å være bare en kamerat eller arbeidskollega, til å ha en rolle der man skal både være grensesetter og sjef. Her har mange av utfordringene ligget, og vi ser at for noen er det å si nei til rus under arbeidstiden et vanskelig ansvar å inneha. Likevel mestrer de fleste dette bra, selv om vi også i år 2010 måtte frata en arbeidsleder oppgaven pga egen rusing. Arbeidslederne blir ansatt ved at vi lyser ut fem stillinger som arbeidsledere. De som ønsker en slik rolle må skrive en søknad, og vi velger ut arbeidere på bakgrunn av ansiennitet, kvalifikasjoner, rolle i gruppa og rusmestring. Vi prøver i størst mulig grad å la disse jobbene gå på rundgang, slik at det skal være en viss grad av rettferdighet i tildelingen. Helt rettferdig vil det allikevel aldri bli, ettersom det absolutt ikke er alle som er kvalifisert til en slik stilling. Det blir hver morgen holdt et kort morgenmøte med arbeidslederne hvor vi fordeler dagens oppdrag, men det er også til en viss grad rom får å ta opp andre temaer her. Det er imidlertid ikke mye tid vi har til rådighet på disse møtene, så det blir i tillegg avholdt et arbeidsledermøte en gang i måneden. I tillegg følges arbeidslederne opp gjennom medarbeidersamtaler med en av de ansatte. 7

8 Arbeidslederskolen. Som et ledd i kvalitetssikringen av arbeidslederne ble arbeidslederskolen opprettet. Dette er et kort kurs på to dager hvor vi går igjennom både det praktiske ved å være arbeidsleder, men også kommer en god del inn på rollen han/hun får i gruppa. Det er også lagt inn et førstehjelpskurs. En befaring og gjennomgang av alle feste oppdrag blir også gjennomført som en ekskursjon. I 2010 ble det ikke gjennomført arbeidslederskole. Pga flytting fikk tidligere engasjerte arbeidsleder en halvt års forlengelse av engasjement. Arbeidslederskole vil bli gjennomført i januar Engleproduksjon I år 2010 har dette vært et rent kvinnetiltak. Vi har en kvinneandel på 18,8 % i LsF. Ikke alle kvinner trives like godt med de oppdrag vi har ute som ofte kan være litt på guttas premisser, og det er det viktig med et alternativt tilbud. Kvinnene har selv gitt dette tiltaket navnet Englekoret. Det har vært mindre produksjon av engler i 2010 enn i år I år 2009 ble det solgt engler for kr ,-. I år 2010 ble det solgt engler for kr ,-. Dette skyltes to forhold: Vi har mistet autoriserte engleprodusenter. En har sluttet fordi det gikk så bra at hun ikke trengte tiltaket og to sluttet fordi livet ble så vanskelig at det å stille på jobb var umulig. Høsten 2010 startet vi med to helt nye engleprodusenter, og disse måtte få opplæring. Det var disse to som stod for produksjonen av engler høsten Flytting og oppussing av lokaler gjorde at vi ikke produserte engler fra 1. mai til 1. oktober. Vi har hatt større etterspørsel etter engler enn vi klarte å produsere. Lageret av glassengler var tomt Kvalitet og nye disign på engler har hatt stort fokus. Tidligere ble det primært produsert engler som hang i snor. Sist år ble det i langt større grad produsert engler som stod på stett. En større engel i blått glass ble utviklet for salg i desember. Denne har potensial for videre produksjon og salg i år Ideen til glassenglene kom opprinnelig fra Bodø. Deretter tok Oslo opp produksjonen. Vi har medvirket med opplæring slik til at engleproduksjon er kommet i gang i Haugesund og Trondheim. I år 2010 har vi i mindre grad hatt mulighet til å medvirke med opplæring av andre. Dette skyldes flyttingen. Møller Gruppen A.S I dag i desember flyttet to engleprodusenter og teamleder ved LsF verkstedet ut til Møller AS. Her fikk ansatte se hvordan engler ble produsert og hadde muligheter til å kjøpe engler. Bedriften Møller Gruppen As har over flere år hatt et engasjement i LsF og produksjonen av engler. I månedsskifte november/ desember fikk vi en bestilling på 650 egler. Vi maktet ikke å lever alle disse før jul, men de var så rause at de godtok levering av de resterende i løpet av våren Denne store bestillingen gjorde at andre salgsstunt som var planlagt ble avlyst. Jon Røhrt, dir. samfunnsansvar hos Møller, har vist engasjement i forhold til den større engelen vi nå produserer, og har gitt oss kr ,- til utvikling av denne. 7. Et nytt prosjekt i Lønn som fortjent? VESKELAGET Høsten 2010 søkne vi Nav om midler til et nytt prosjekt: Veskelaget. Bakgrunnen var en lave kvinneandelen i LsF på 18,8 %. Rusmiljøet er i stor grad preget av en matchokultur, og dette gjør seg gjeldende i de arbeidslag som går ut i oppdrag. Det er derfor viktig å kunne tilby kvinner skjermede oppdrag som Englekoret og 8

9 Veskelaget. Veskelaget vil være en systue hvor vi kan utvikle flere tekstilprodukter for salg. Produksjon av dongerivesker kan være et slikt produkt, da dongeri er slitesterkt og står motemessig sterkt. Vi ser for oss vesker/bager som har lik design, hvor hovedtekstilen er hentet fra dongeribukser. Vi har vært i kontakt med forhandlere av dongeribukser, som til tider sitter igjen med et overskuddslager, hvor vi kan nytte varer som ikke er blitt solgt. Slik kan vi være med på å spare miljøet. Dette passer godt med vår virksomhet som er en i Miljøfyrtårnsbedrift. En tekstilkunstner har utviklet en mulig prototype. Vi får svar på vår søknad til NAV mars Vi har søkt om midler til et engasjement i 60 % for å kunne realisere prosjektet. 9

10 8. Statistikk. Oppmøte og antall jobber pr.mnd. OPPMØTE ANTALL JOBBER 2010 Måned Snitt antall jobber Snitt ant.oppmøtte Snitt uten jobb Prosent uten jobb Januar 23,9 28,8 4,9 17,0 Februar 24,8 31,4 6,6 21,0 Mars 26,5 33,6 7,1 21,0 April 24,3 36,0 11,7 33,0 Mai 23,7 32,5 8,8 27,0 Juni 23,0 34,5 11,5 33,0 Juli 0,0 0,0 0,0 0,0 August 20,8 29,2 8,4 29,0 September 20,3 32,6 12,3 38,0 Oktober 23,5 29,8 6,3 21,0 November 22,1 26,7 4,6 17,0 Desember 24,3 31,0 6,7 22,0 10

11 Arbeidstimer fordelt på kjønn. Arbeidstimer fordelt på menn og kvinner 2010 Måned Menn Kvinner Timer tot. % Kvinner Januar % Februar % Mars % April % Mai % Juni % Juli % August % September % Oktober % November % Desember % Totalt: ,80 % Oslo Februar Lønn som Fortjent Sigmund Ruud 11

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Årsrapport Kafé X 2013

Årsrapport Kafé X 2013 Årsrapport Kafé X 2013 «Kafé X ble i 2012 gitt mye oppmerksomhet for sitt gode arbeid, dette blant annet ved at kafeen ble løftet frem som eksempel på godt rusfaglig arbeid i stortingsmelding 30, 2011-2012

Detaljer

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031)

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) 1 Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) Hva har skjedd i Statoil DST/FPL? SYKEFRAVÆR I 1997: Fraværskultur Kilde til konflikt/forhandling

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering

Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnavn: Trygge rammer. Søkerorganisasjon: Kirkens Sosialtjeneste 2010 Forord Prosjektet er over og det er på tide å evaluere

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 49, år 2016, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PEDALEN SYKKEL OG ARBEIDSPRAKSIS.

SLUTTRAPPORT FOR PEDALEN SYKKEL OG ARBEIDSPRAKSIS. Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer:2010/3/0432 Prosjektnavn: Pedalen sykkel og arbeidspraksis Søkerorganisasjon: Stiftelsen Kirkens Bymihsjon Drammen Drammen, 25. feb.

Detaljer

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk.

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk. Det motsatte a Ulf Lund Halvorsen er sykmeldt fra jobben i DnB NOR. Nå jobber han for Kirkens Bymisjon, blant annet i brukthandelen de driver i Tønsberg. Senior HRrådgiver Titti Røneid i DnB NOR er på

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f)

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Sluttrapport TRØ TE (2012-1-613)(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Prosjektleder Monika Nerheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Bakgrunn for prosjektet/målsetting... 3 3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 47, år 2015, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Esther Gilen Arkiv: 15/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Esther Gilen Arkiv: 15/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Esther Gilen Arkiv: 15/4739-1 Dato: 18.08.2015 FINANSIERING AV ENTREPRENØRSKOLEN Sammendrag: I denne saken skal kommunestyret ta stilling til finansiering av Entreprenørfabrikken.

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

NAV Hemne og Snillfjord. Kommunal styring av kommunale tjenester i NAV Statlig styring av statlige tjenester i NAV. NAV-leder Ola J.

NAV Hemne og Snillfjord. Kommunal styring av kommunale tjenester i NAV Statlig styring av statlige tjenester i NAV. NAV-leder Ola J. NAV Hemne og Snillfjord Kommunal styring av kommunale tjenester i NAV Statlig styring av statlige tjenester i NAV NAV-leder Ola J. Sødahl Tjenestene i kontoret Målbildet: Helhetlig i forhold til statlige-

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune II SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging. Hva er det med privat servicesektor?

Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging. Hva er det med privat servicesektor? Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging Hva er det med privat servicesektor? 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for ansatte i ulike livsfaser

Detaljer

1. Beskrivelse av aktiviteten 1.1 Aktivitet rettet mot individ

1. Beskrivelse av aktiviteten 1.1 Aktivitet rettet mot individ Ida Haukli, Tone Refstie, Emma Skjæveland 1. Beskrivelse av aktiviteten 1.1 Aktivitet rettet mot individ Bruken av aktiviteter er et benyttet tiltak i arbeid med barn og unge. Vi har valgt å løse denne

Detaljer

SMÅHUSPROSJEKT DRAMMEN

SMÅHUSPROSJEKT DRAMMEN SMÅHUSPROSJEKT DRAMMEN Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg. Peter Egge Et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud Røde Kors, Kirkens Bymisjon Drammen

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Hvem er jeg? 0 Erfaring med økt pedagogbemanning KS og Kanvas

Hvem er jeg? 0 Erfaring med økt pedagogbemanning KS og Kanvas Hvem er jeg? 0 Line Alvheim Elmore 0 Førskolelærer, spesialpedagog, atferdspedagog. 0 Hovedtillitsvalgt i Kanvas for Utdanningsforbundet. 0 Jobber i Kladden Kanvas bhg 0 Erfaring med økt pedagogbemanning

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Prosjektnummer: 2012/1/0386 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming har

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

ALF as Senter for arbeidslivsforberedelse. Et aksjeselskap eid av Bergen kommune

ALF as Senter for arbeidslivsforberedelse. Et aksjeselskap eid av Bergen kommune ALF as Senter for arbeidslivsforberedelse Et aksjeselskap eid av Bergen kommune Agenda Kort presentasjon av ALF AS Presentasjon av Dagsverket spesielt Reportasje fra TV2 Presentasjon av Konferanse i Bergen

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Schandorffs gate 4. Gode hus for skjeve liv

Schandorffs gate 4. Gode hus for skjeve liv Schandorffs gate 4 Gode hus for skjeve liv Bakgrunn St.prp. 1(2004-2005)..Opptrappingsplanen.. klarer ikke å fange opp en gruppe av de sykeste og mest svakstilte som bor i til dels svært dårlige boliger..

Detaljer

Narvik kommune Avklaring nr. 3 Vikartjenester Helse

Narvik kommune Avklaring nr. 3 Vikartjenester Helse Ifbm. anbudskonkurransen har Narvik kommune fått følgende spørsmål; SPØRSMÅL 1. HVA ER EN DØGN? Prismatrise er basert på antall døgn og/eller dagsverk. Hva gjelder - døgn eller dagsverk? Dagsverk: Et dagsverk

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak.

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.01.2016 2015/1133 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Dorthe Henden Clark tlf 938 50 888 DERES REFERANSE «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «UTLANDSADRESSE»«POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Her kommer KRONBLADET

Her kommer KRONBLADET Her kommer KRONBLADET ÅRGANG 2013 JANUAR Utgivelse nr. 7 INFORMASJONSBLAD om BLOMSTERENGA BARNEHAGE Ansvarlig for innhold og utgivelse: Per Jarle Hestnes Virksomhetsleder - barnehage JANUARTANKER Av Når

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Hva skal til for å lykkes?

Hva skal til for å lykkes? Hva skal til for å lykkes? Nasjonal IA-konferanse 3. desember 2010, Oslo Plaza SINTEF Gruppe for arbeid og helse www.sintef.no/arbeidoghelse dr.polit/seniorforsker Solveig Osborg Ose (forskningsleder)

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS BAKGRUNN Tana Arbeidsservice`s viktigste oppgave er å utvikle mennesker. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Ditt valg - Bolig først

Ditt valg - Bolig først Ditt valg - Bolig først Opplever deltakere at dette er noe annet enn den hjelpen den har fått tidligere? Er dette Housing first? 28.04.2015 Fakta om Ditt valg Bolig først Forankret i Boligsosial handlingsplan

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Habilitet-Ansvar-Velvære

Habilitet-Ansvar-Velvære Intervju - stikkordsliste Presentasjon av deltakerne Si litt generelt om BPA-ordningen HAV er arbeidsgiver, står for lønn, ansettelser o Arbeidsleder tjenestemottaker o Arbeidssted hjemme hos bruker/arbeidsleder,

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 Opplæring i bedrift for elever i videregående skole Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 1 Kort om Kias Kias, Krapfoss Industrier AS Drevet siden 1954 Besøk oss på www.kias.as for mer

Detaljer

VEDTAK NR 49/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 49/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 08.08.2011 Ref. nr.: 11/12592 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 49/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Senter for arbeidslivsforberedelse, ALF as. Et aksjeselskap 100% eiet av Bergen kommune. 12. april 2013

Senter for arbeidslivsforberedelse, ALF as. Et aksjeselskap 100% eiet av Bergen kommune. 12. april 2013 Senter for arbeidslivsforberedelse, ALF as Et aksjeselskap 100% eiet av Bergen kommune ALFs vedtekter 3 Selskapets formål er gjennom tilvirkning, omsetning og annen virksomhet å skape grunnlag for å gi

Detaljer

HELT MED!

HELT MED! HELT MED! www.heltmed.no Hva er HELT MED? HELT MED handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv. Hvorfor HELT MED? Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 BYDELSRUSKEN BYDEL ALNA. Terje Brønstad og Elin Algermissen

ÅRSRAPPORT FOR 2014 BYDELSRUSKEN BYDEL ALNA. Terje Brønstad og Elin Algermissen ÅRSRAPPORT FOR 2014 BYDELSRUSKEN BYDEL ALNA Terje Brønstad og Elin Algermissen 2014 har vært et, for oss, meget fruktbart år. Vi har ligget på et jevnt høyt nivå med antall deltakere og arbeidsoppgavene

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Delårsrapport for SimpEl UB

Delårsrapport for SimpEl UB Delårsrapport for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

Hørings svar RIO til Høring av NOU 2012: 6 Arbeidsrettene tiltak ref 12/1291

Hørings svar RIO til Høring av NOU 2012: 6 Arbeidsrettene tiltak ref 12/1291 Arbeidsdepartementet NOU - Norges offentlige utredninger Høring av NOU 2012:6 arbeidsrettene tiltak Ref 12/129 RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon 6609 St Olavsplass 0129 Oslo Hørings svar RIO til

Detaljer

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Styrker det jobbnærværet? Mona Bråten, Fafo Bodø 3.mai 2012 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for

Detaljer

NARVIK VAR KF. Bård Pedersen

NARVIK VAR KF. Bård Pedersen NARVIK VAR KF Bård Pedersen Undersøkelsen av 10 utvalgte kommuner i Nordland Hvem var med? Små kommuner med ca 2.500 innbyggere Bykommuner med ca 45.000 innbyggere Gir et representativt snitt for vårt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Prosjektbeskrivelse DagsJobben

Prosjektbeskrivelse DagsJobben Prosjektbeskrivelse DagsJobben Småjobbsentral for personer med rusavhengighet Godkjent i Styringsgruppen 14.02.13 1. BAKGRUNN... 2 2. FORMÅL:... 2 3. MÅLGRUPPE FOR TILTAKET... 2 4. STYRING / ADMINISTRASJON...

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

ETABLERING AV UTLÅNSORDNING FOR SPORTS- OG FRITIDSUTSTYR I BODØ

ETABLERING AV UTLÅNSORDNING FOR SPORTS- OG FRITIDSUTSTYR I BODØ ETABLERING AV UTLÅNSORDNING FOR SPORTS- OG FRITIDSUTSTYR I BODØ En utstyrssentral er et folkehelsetiltak som skal bidra til å få innbyggere i alle aldre ut i mer variert aktivitet. Bodø Røde Kors (BRK)

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund.

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund. Årsmelding 2008 Innledning Frivilligsentral har lagt bak seg et år med svært høy aktivitet. Uten at vi har redusert på det vi kaller en til en tjenester har sentralen i større grad klart å etablere aktivitet

Detaljer

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen

Sluttrapport. Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Oslo kommune Bydel Ullern Sluttrapport Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3. Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Kommune/ bydel: Bydel Ullern Navn

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Psykisk helse og rusteam/recovery

Psykisk helse og rusteam/recovery Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Spørsmål og svar per

Spørsmål og svar per Spørsmål og svar per 24.08.16 Dato Spørsmål Svar 15.7.16 Spørsmål i forbindelse med krav 5, krav om erfaring: Kravet som er stilt er sålydende: Krav I denne konkurransen kreves omfattende erfaring fra

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5927

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5927 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5927 VIDEREUTVIKLING AV SAMARBEID MED MODUM ASVO Rådmannens innstilling Saken tas til orientering Vedlegg Kortversjon Det er vurdert

Detaljer

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 30.6.2016 Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Innledning For NRF er

Detaljer

Drammen Kjøkken KF 2011

Drammen Kjøkken KF 2011 Drammen Kjøkken KF 2011 Eiermøte 12. juni 2012 Status og situasjonen framover Side 1 Generelt om driften: - Drammen Kjøkken KF ble opprettet av Bystyret med virkning fra 01.01.2007. Dette ut fra et ønske

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2010/2011 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer