ANTI-TERRORTILTAK I OSLO SENTRUM - UTFORMING AV TILTAK I FORBINDELSE MED SIKRING AV STORTINGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANTI-TERRORTILTAK I OSLO SENTRUM - UTFORMING AV TILTAK I FORBINDELSE MED SIKRING AV STORTINGET"

Transkript

1 Byrådslederens avdeling Rådhuset 0037 OSLO Deres ref: Oslo, Vår ref: Morten Sandberg/ ANTI-TERRORTILTAK I OSLO SENTRUM - UTFORMING AV TILTAK I FORBINDELSE MED SIKRING AV STORTINGET Bakgrunn Dette brevet med innspill til Oslo kommunes arbeid med oppfølging av Stortingets henvendelse om sikringstiltak mot terroranslag er utarbeidet med kort tidsfrist på bakgrunn av informasjon gitt i møte med Byrådsleder Stian Berger Røsland, leder for Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe og daglig leder ved Byrådslederens kontor Even Rudberg mandag I møtet med Byrådslederen ble vi informert om at Oslo kommunes pågående arbeid med saken ville kreve konkrete innspill fra vår side allerede onsdag formiddag denne uken, dvs Dette brevet er utformet på kort varsel. Vi har derfor begrenset oss til å kommentere forhold som er relevante for vurdering av en full stengning av Akersgaten bak Stortinget med tilhørende flytting av taxiholdeplassen og forslaget om stengning av begge løp i Karl Johans gate ved Stortinget slik Stortingets presidentskap har bedt om. Vi har ikke gått inn på tiltak i andre gater enn de to nevnt ovenfor eller vurdert mer langsiktige konsekvenser. Vi har stor forståelse for at det gjennomføres sikringstiltak som innebærer at man forhindrer fysisk plassering av biler nært inntil Stortingsbygningen. Vi ønsker også mer generelt et positivt samarbeid med både Stortinget og Oslo kommune for styrke sikkerheten i Oslo sentrum. Det foreligger etter det vi forstår ikke etablert praksis eller forvaltningsmessige regler i Norge for hvordan man kan og bør håndtere anti-terrortiltak som på en direkte måte har innvirkning på private økonomiske interesser i et så betydelig omfang som man gjør i dette tilfellet

2 Dét gjelder både hvilke prosesskrav med muligheter for medvirkning som bør gjelde og hvordan ulike prinsipielle og materielle hensyn skal veies opp mot hverandre. Vi snakker således om et saksforhold som berører noe helt nytt i avveiningen mellom legitime hensyn på både offentlig og sivil side. Omsetningsvolumet for handel i det aktuelle området, dvs områdene nær Stortinget og Egertorget er i størrelsesorden ca 1 mrd kroner per år. Det samlede omsetningsvolumet i Oslo sentrum er ca 8 mrd kroner per år. De varslede tiltakene er således egnet til å ha innvirkning på en betydelig del av handelen i Oslo sentrum. Etter det vi forstår, kan ikke Stortingets presidentskap ha vært klar over hvordan de konkrete elementene i deres anmodning til Oslo kommune i praksis vil berøre mulighetene for lovmessig utøvelse av handel og annen næringsvirksomhet i henhold til gjeldende regler for avstand ved varelevering og levering i henhold til reglene for matvaresikkerhet. Det har vært en offentlig diskusjon om manglende stengning av Grubbegata før 22.juli 2011 også i sammenheng med Stortingets presidentskaps anmodning om stengning av Akersgaten og Karl Johans gate. I denne diskusjonen har det ikke kommet fram hvor stor forskjell det er mellom de respektive områdenes aktiviteter og funksjoner. Mens en stengning av Grubbegaten har relativt marginal betydning for handel og byliv, er nærområdet til Stortinget og Egertorget et av de viktigste handelsområdene i Norge med et tilhørende byliv. Vårt prinsipale standpunkt, med utgangspunkt i hvordan slike utfordringer er løst i London, er at det å stenge Akersgaten og Karl Johans gate slik Stortinget ønsker, går for langt og slik sett er uforholdsmessige. I den aktuelle situasjonen hvor Oslo kommune opplever å være tvunget til å etterkomme Stortingets presidentskaps anmodning, har vi foretatt en konkret gjennomgang med sikte på åidentifisere løsninger som ikke skaper fler problemer enn nødvendig og slik at eksisterende virksomhet i området kan videreføres så godt som mulig etter forholdene. Konkrete vurderinger vedrørende gatestengning ved Stortinget Stengning av Akersgaten bak Stortinget (mellom Karl Johans gate og Prinsens gate) Stengning av Akersgaten for alminnelig biltrafikk langs dette kvartalet vurderes som mindre krevende hva gjelder logistiske utfordringer og økonomiske konsekvenser enn det en stengning av Karl Johans gate ved Stortinget vil være En slik stengning vil innebære at Akersgaten blir sperret for alminnelig kjøring inn fra Prinsens gate og stengt for annet enn kollektivtrafikk over Wessels plass. Etter vår vurdering vil det være en absolutt nødvendig forutsetning at Akersgaten mellom Prinsens gate og Tollbugaten holdes åpen for trafikk fra Prinsens gate og blir tilrettelagt for levering av varer, håndverkertjenester og lignende

3 Det forutsetter samtidig at denne delen av Kvadraturen også på andre måter holdes tilgjengelig for varelevering, håndverktjenester, drosjer, turistbusser og andre kommersielle transporter hva gjelder leveringer til virksomheter og leietakere i området. Det vises i den forbindelse til de utfordringer som ligger i det faktum at gatebruksplanen legger opp til at Prinsens gate vil få trikk i begge retninger og Tollbugaten busstrafikk i begge retninger. Disse strekninger må tilrettelegges med tilgjengelighet for varelevering/biltrafikk. Flytting av drosjeholdeplassen i Akersgaten ved Stortinget Stengning av Akersgaten ved Stortinget innebærer at drosjeholdeplassen må flyttes. Vi vurderer en relokalisering av drosjeholdeplassen til Karl Johansgate ved Paleet (Karl Johans gate 33-45) som mest aktuell ut fra hensynet til publikums tilgjengelighet, trafikale forhold og den generelle knappheten på gateareal i området. Vi henstiller til Oslo kommune om å finne alternative løsninger i nærheten for eksisterende brukere av dette gatearealet, herunder mc-miljøets oppstillingsplasser (forslagsvis i Roald Amundsens gate). En løsning for Karl Johans gate ved Stortinget Stengning av Karl Johans gate ved Stortinget i begge løp ved Stortinget vil medføre at man må opprette en eller annen form for fysisk sperre for trafikk opp Karl Johans gate mot Stortinget fra Rosenkrantz gate i minst ett løp. Gitt at Akersgaten sperres bak Stortinget som beskrevet ovenfor, vil det også måtte opprettes en fysisk sperre mot trafikk fra Grensen mot Karl Johans gate. Trafikken langs dette kvartalet er i dag enveisregulert i motsatt retning, dvs fra Karl Johans gate mot Grensen. Denne gaten inneholder imidlertid også svært viktige oppstillingsplasser for varelevering med mye trafikk til Egerkvartalet, for området ved Egertorget, for området ved Lille Grensen/Karl Johans gate samt virksomheter i Grensen og Akersgaten selv. Leveransene derfra går til handel, restauranter,uteliv mv på de fleste tider av døgnet og uken

4 Vi kan ikke se at det er praktisk mulig å finne alternativ lokalisering av oppstillingsplasser for lovlig varelevering til virksomhetene i området. Akersgatens bredde på stedet gjør det ikke fysisk mulig å snu et kjøretøy for å kjøre ut i motsatt retning hvis man først har kjørt inn i gaten. Da denne delen av Akersgaten fortsatt må kunne benyttes til varelevering, er det en forutsetning at gaten holdes åpen med gjennomkjøring for transport i næring fra Grensen mot Karl Johans gate. Det synes derfor klart at en fullstendig avstengning av Karl Johans gate ved Akersgaten mot Grensen for all trafikk, medfører så store logistiske utfordringer at man må se etter andre løsninger enn full stengning i begge løp. Dersom høyre felt i Karl Johans gate (på motsatt side av gaten for Stortinget) samtidig reguleres til å bli et rent gjennomkjøringsfelt med all stans forbudt fram til Grand Hotell vil de mest presserende utfordringene være løst hva gjelder områdets tilgjengelig for turistbusser, vareleveringer, drosjetransport, handicapkjøring mv. Vi forstår at en slik løsning vil måtte medføre en løsning med en form for fysiske avsperringer i Karl Johans gate mellom Stortinget og gjennomkjøringsfeltet i høyre gateløp. Vi har ikke vurdert hvordan eventuelle fysiske sperringer burde utformes både der og ellers. Vi vurderer det imidlertid slik at en form for betjent fysisk sperre i Akersgaten fra Grensen mot Karl Johans gate vil være lite hensiktsmessig både i lys av næringstrafikkens omfang i området og ut fra en realistisk vurdering av mulighetene for å gjennomføre adekvate gjennomsøk med tanke på sikkerhetskontroll ved passering. Avsluttende merknader Vi søker med dette en konstruktiv rolle i tilknytning til Oslo kommunes arbeid med å finne praktikable løsninger på vanskelige logistiske utfordringer i den aktuelle situasjonen. Vi mener derfor det er naturlig at representanter fra våre organisasjoner med den logistiske, økonomiske og lokale kompetanse vi kan bidra med til Oslo kommunes arbeid, også blir invitert med i kommunens videre arbeid med dette. Vi deler Byrådslederens og Oslo kommunes primære standpunkt om at den typen ad hoc- tiltak som Stortinget har bedt om i seg selv er uheldig for arbeidet med å finne fram til balanserte helhetlige sikkerhetsløsninger for byen sett under ett

5 På denne bakgrunn legger vi generelt til grunn at de tiltakene man vil gjennomføre i tilknytning til stengningen av gater ved og nær Stortinget er slik at; - de er foreløpige, reversible og evalueres senest etter to år, - de utformes på en mest mulig skånsom måte, estetisk og praktisk, hva gjelder virkninger på byens sivile og økonomiske liv i området, - at det følges opp også tjenestemessig med personellmessig tilrettelegging fra Stortingets og andre ansvarlige myndigheters side så langt som mulig og - at Oslo kommunes gatebruksplan tas opp til fornyet vurdering slik at trafikkavvikling og framkommelighet sikres på tross av de stengninger ved Stortinget som Oslo kommune føler seg tvunget til å gjennomføre. Byfolk ved Glenn Eikbråten kan ta en koordinerende rolle og være kontaktperson for våre organisasjoner i denne sammenhengen. Vi legger ellers til grunn at det Kontaktutvalget som er etablert i forbindelse Oslo kommunes anti-terrorarbeid vil bli holdt løpende informert om tiltakene innrettet mot å ivareta Stortingets sikkerhet. Dersom Oslo kommunne har behov for presiseringer i tilknytning til de beskrivelser og løsninger som skisseres i dette brevet, vil vi etterskuddsvis følge opp på forespørsel, eksempelvis med skisser over eksisterende og foreslåtte kjøremønster i området. På vegne av alle organisasjoner og virksomheter knyttet til denne henvendelsen: Vennlig hilsen Vibeke Hammer Madsen Nina Solli Gunnar Larssen Hovedorganisasjonen Virke NHO Oslo og Akershus Oslo Handelsstands Forening Glenn Eikbråten Byfolk Oslo Sentrum Sven Bugge Leverandørenes Utviklings- og kompetansesenter Arve Hedenstad Norges Taxiforbund, avdeling Oslo

Høringssvar fra Virke - Nytt felles regelverk for offentlig og privat parkering

Høringssvar fra Virke - Nytt felles regelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref: Oslo, 30.08.2014 Vår ref: Morten Sandberg/ 14-19214 Høringssvar fra Virke - Nytt felles regelverk for offentlig og privat parkering 1. Utgangspunkt

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

Innst. S. nr. 32. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 32. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 32 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:98 (2002-2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

HØRING RAPPORT ETTERKONTROLL AV REGLENE OM STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET, STRAFFERETTSLIG SÆRREAKSJONER OG FORVARING.

HØRING RAPPORT ETTERKONTROLL AV REGLENE OM STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET, STRAFFERETTSLIG SÆRREAKSJONER OG FORVARING. Juss-studentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Vår

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Styresak 46/08 Nye lokaler

Styresak 46/08 Nye lokaler Organisasjonsnummer: 86 87 86 Styresak 6/8 Nye lokaler Bakgrunn: Styret vedtok i møte.8.8 at man ønsket å undersøke muligheter vedrørende nye lokaler for selskapet. Styret har understreket at fortsatt

Detaljer

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr Norges vassdrags og energidirektorat Vår dato 16.11.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato nve@nve.no Vår referanse Deres referanse Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget NR. 3-04 BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute INFORMASJONSAVIS FOR OSLO SENTRUM Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by Etter at Hovedstadsaksjonen er fullendt neste år vil hun

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer