Implementering og videreføring av systemrettet arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Implementering og videreføring av systemrettet arbeid"

Transkript

1 Implementering og videreføring av systemrettet arbeid Erfaringer fra et samarbeidsprosjekt om klasseledelse- og klassemiljøutvikling. Anne Sofie Salberg Samuelsen, cand polit, hovedfag i spesialpedagogikk, rådgiver ved Trøndelag kompetansesenter. Eli Holmvik, adjunkt ved Grong barne og ungdomsskole og spesialpedagog i PPT Britt Formo, spesialpedagog og leder for PPT for Indre Namdal Artikkelen presenterer erfaringer fra et prosjekt som ble gjennomført ved Grong barne- og ungdomsskole skoleåret Arbeidet var et samarbeid om klassemiljø og klasseledelse mellom skolen, PPT for Indre Namdal og Trøndelag kompetansesenter (TKS). TKS har over tid prosjektorganisert systemrettet arbeid, og erfaringene er at videreføring av denne typen arbeid er en stor utfordring. Videreføringen i dette samarbeidsprosjektet fungerte og erfaringene ønsker vi derfor å dele med andre. Vi presenterer først bakgrunnen for prosjektet, litt om gjennomføringen, vurdering og til slutt hvordan det ble arbeidet med videreføring og bruk av kompetanse. Bakgrunn PPT for Indre Namdal søkte TKS om bistand i forhold til miljøutvikling i en klasse ved Grong barne- og ungdomsskole. PPT og skole hadde da over tid arbeidet aktivt i denne klassen uten at de fikk avhjulpet problemene. I søknaden ble situasjonen i klassen beskrevet som svært vanskelig; samarbeidet i elevflokken var dårlig, det foregikk mobbing i klassen, elevene var utrygge på hverandre, enkelte foreldre var oppgitte og signaliserte at de hadde liten tro på bedring av situasjonen. TKS engasjerte seg i saken og det ble nedsatt en prosjektgruppe som skulle utarbeide en plan for gjennomføringen av arbeidet. I gjennomføringen fulgte gruppen de ulike delprosjektene og gjorde vurderinger og justeringer ved behov. En av TKS`s hovedoppgaver er kompetanseheving, noe det bidras til ved tilføring av teori og gjennomføring av samarbeidsprosjekter i praksisfeltet. I dette arbeidet besto kompetansehevingen i: praktisk arbeid rundt prosjektskisseutforming, bruk av ulike observasjonsmetoder, bearbeiding og analyse av observasjonsdata, samt tilføring av teori innen klasseledelse og klassemiljøarbeid. Arbeidet ble organisert i to delprosjekt: Observasjon som metode med fokus på klasseledelse og klassemiljø og Skole-elev-heim samarbeid. Intervensjon på ulike arena i klassen eller elevenes liv er effektfullt og fundamentert i et bioøkologisk syn på atferd (Aasen, Nordtug, Ertesvåg og Leirvik 2002). Denne presentasjonen tar for seg ett av delprosjektene: Observasjon som metode med fokus på klasseledelse og klassemiljø. Gjennomføring Målsettingen for arbeidet ble utformet av TKS på bakgrunn av skisserte behov i søknaden, 1

2 kartlegging av klassen, intervju av lærerne, skole, foreldre og PPT. Vi ønsket gjennom arbeidet å bevisstgjøre klassens hovedlærere i forhold til betydningen av tydeligere klasseledelse og gjennom ulike tiltak bidra til bedring av miljøet i klassen. Første observasjon viste en klasse som i liten grad skilte seg ut fra tilsvarende klasser som meldes TKS innenfor samme problemområde. Elever og lærere konkurrerte om ledelsen. Det var spesielt tre til fire elever som førte an og dominerte kommunikasjonen uten å følge reglene man hadde om håndsopprekning før tale. At elevene ignorerte dette eller at lærerne ikke grensesatte, førte til at de fleste av elevene ikke kom til ordet. Noen så også ut til å være engstelige for å ta ordet. De dominerende elevene kommenterte lærernes undervisning og medelevers atferd. Samtidig var dette en åpen og positiv elevflokk, med forventninger til det arbeidet som skulle gjøres i klassen. Vi gjorde et utvalg av innsatsområder i arbeidet. Kompensatorisk systemrettet arbeid er ikke ulikt arbeid med individsaker, sakens karakter gir indikasjoner på hvilke tiltak som bør iverksettes. Dette er noe ulikt forebyggende systemrettet arbeid hvor man i større grad følger en teoretisk fundamentert progresjon. Videoobservasjon i klassen ble grunnlag for analyse og veiledning av lærerne. Bruk av videoobservasjon var godkjent av foreldrene på forhånd. Hovedlærerne ble veiledet individuelt og alle klassens lærere i gruppe. Hovedlærerne bestemte selv fokuspunkter eller avtalte innsatsområder som de ønsket å arbeide med. Innholdsmessige arbeidet de med: håndsopprekning, overganger, stemmebruk, individualisering av undervisningen. I veiledningsøktene gikk vi igjennom videoen med spesiell vekt på fokuspunktene. Det ble reflektert rundt de ulike situasjonene og vi kom i samarbeid frem til delområder læreren kunne arbeide videre med mellom veiledningene. Disse foregikk en gang i måneden, noe vi erfarte ikke var hyppig nok. Hver 14.dag hadde vært bedre intervaller. Det var lett å miste interesse og fokus om det gikk for lang tid mellom veiledningene. Totalt fem lærere arbeidet i klassen. Disse ble veiledet i gruppe. Vi ønsket med denne veiledningen at klassens lærere innarbeidet og praktiserte de samme rutinene, stilte de samme kravene til elevene og håndhevet de samme konsekvenser i forhold til uønsket atferd. Veiledningen startet med at hver enkelt av lærerne presenterte sin opplevelse av og samspill med klassen. Det ble videre gått igjennom teoretisk stoff i forhold til de praktiske arbeidsområdene lærerne opplevde å bli utfordret på i klasserommet. Siden reflekterte vi i forhold til de ulike områdene. Som et resultat av praktisk og teoretisk gjennomgang, samt refleksjon over egen praksis valgte hver enkelt lærer sitt individuelle fokusområde for neste periode. Lærerne arbeidet med fokusområdene i perioden mellom veiledningene og skrev logg for å fremme læringsprosessen (Tiller 1995). Loggene ble gjennomgått, kommentert og reflektert over i gruppen i påfølgende veiledning, samtidig som de dannet utgangspunkt for tilføring av ny teori på området. Dette arbeidet var fundamentert i konstruktivistisk læringsteori (Schön 1983, Argyris 1990). Innholdsmessig forsøkte vi å konsentrere arbeidet om de samme områdene som hovedlærerne i klassen arbeidet med, men det ble også fokusert på flere områder som var av individuell interesse for enkeltlærere. De ulike innsatsområdene grep naturlig nok inn i hverandre. Områder det ble arbeidet spesielt med: Autoritær versus autoritet, grensesetting, samsvar mellom ord og handling, betydning av god praktisk forberedelse av undervisningen, behov for varierte arbeidsoppgaver, gruppetaklings-ferdigheter, innarbeiding av felles regler og rutiner, relasjonelle forhold som å se elevene og ivaretakelse av elevenes behov. 2

3 Vurdering Både målvurdering og prosessvurdering (Ertesvåg 2001) ble gjennomført og disse dokumenterte viktige erfaringer. Vurderingsgrunnlaget var klasseromsobservasjon, ukentlig logg og et spørreskjema gjennomført etter ferdigstilt arbeid. Loggene hadde en flersidig hensikt, de skulle danne grunnlaget for TKS`s prosessuelle veiledning, bidra til læring og danne grunnlag for vurdering av prosessen. Tydeligere klasseledelse Begge hovedlærerne opplevde at de har hatt en utvikling i løpet av prosjektet i forhold til bevissthet på egen klasseledelse. Det kan ut fra svarene i spørreskjemaene se ut som de også er opptatt av at dette er av betydning for egen utøvelse av klasselederfunksjonen. De beskriver at denne bevisstheten går både i forhold til faglig planlegging og direkte handling som leder i klasserommet. En av dem sier: Jeg har tydelig blitt mer bevisst min egen rolle i forhold til hva jeg gjør i klasserommet. De ser også at bevisstgjøringen har betydning for elevenes skolehverdag, gjennom bl.a. større tydelighet med tanke på krav til elevene og tydelighet i eget lederskap: Har stilt strengere og tydeligere krav til elevene. Markerer at det er jeg som er lederen. Lærerne mener også at en endret rolle fra deres side har hatt betydning for lærer - elev relasjonen og dermed har fått betydning for elevenes oppførsel i forhold til læreren. En av dem sier: Elevene prøver ikke å gå inn i diskusjoner som før, setter ned foten. Elevene tar det svaret de får uten de store diskusjonene. Lærerne mener ellers at endret handlings-kompetanse har ført til tryggere og tydeligere klasseledelse, til større frihet til å bli kjent med elevene, et bedre klasseromsklima og til at flere elever på eget initiativ tar kontakt med lærerne. De mener videre at arbeidet har vært med på å bidra til bevisstgjøring og refleksjon, noe som ikke bare gjaldt de aktuelle lærerne og klassen, men de så også at prosjektet hadde bidratt til fokus på klasseledelse i andre klasser ved skolen. Bedring av klassemiljøet Læreren opplevde at arbeidet de hadde vært med på hadde hatt betydning for klassemiljøet. De synes det sosiale samværet mellom elevene var bedret. Elevene torde mer i forhold til hverandre og de uttalte seg mer. Enkeltelevene torde med andre ord i større grad å stå frem. Dette kunne skyldes at elevene opplevde større trygghet i forhold til lærerne og visste at de ville bli ivaretatt om de sa noe som ble kommentert o.s.v. Lærerne mente også at oppmerksomheten klassen hadde fått gjennom prosjektgjennomføringen hadde hatt betydning for elevenes forståelse av problemene i klassen og vilje til endring. En av dem sier: Elevene ser at andre tar tak i problemene i klassen, andre som påpeker arbeidsområder. 3

4 Prosessvurdering TKS så også på grunnlag av observasjoner før oppstart og frem til prosjektslutt god fremgang hos lærerne med tanke på lederskap, trygghet og bevissthet i forhold til egen rolle. Dette antar vi hadde innvirkning på miljøet i klassen. At lærerne satte agendaen og tok styringen bidro sannsynligvis til at man på slutten av skoleåret kunne observere: Større omsorg mellom elevene i klassen. Kritiske kommentarer til lærernes pedagogiske opplegg og medelever var nesten borte. Dårlig språkbruk var nesten borte. Faginnsatsen var høyere. Dette viste seg å være en fagorientert klasse, noe de synliggjorde gjennom høy arbeidsinnsats. Miljøet var tydeligere og lettere å arbeide i og med. Større trivsel både blant elever og lærere. På bakgrunn av disse observasjonene kan det se ut som om de innholdsmessige målsettingene for delprosjektet var innfridd. Vi så i tillegg at arbeidet hadde vakt interesse hos flere av de andre lærerne på skolen. Både organisering av prosjektet, bruk av tid og personalressurser fungerte som planlagt. Prosjektet ble, fordi man var så ivrige etter å komme i gang, startet opp før planprosessen var i havn. Dette virket noe forstyrrende inn på planprosessen fordi de ulike delene av prosjektet ikke var helt avklart når man startet opp. Videreføring av arbeidet Vi ønsket gjennom dette arbeidet å utvikle varig kompetanse i gruppen som hadde arbeidet sammen, og håpet at gruppen på sikt kunne bli en ressurs for skolen og Indre Namdal på området klasseledelse og klassemiljøarbeid. Prosjektdeltakerne samlet erfaringer og materiell som de hadde brukt gjennom prosessen. Dette materiellet ønsket vi videre kunne komme til nytte når skole og PP-tjeneste senere sto ovenfor liknende problematikk. I tillegg ble det skrevet en prosjektrapport (Samuelsen og Rye 2001) ved TKS som gjorde det mulig å gjennomføre et tilsvarende prosjekt. Vi så for oss at kompetansen ble vedlikeholdt gjennom daglig arbeid med samme type utfordringer i skole og PPT. Da prosjektet gikk inn i avslutningsfasen var vi med bakgrunn i tidligere erfaringer (Samuelsen 2002) interessert i at arbeidet ikke skulle stoppe opp når TKS avsluttet sitt engasjement. Vi arbeidet derfor bevisst med videreføringsarbeidet. Skole og PPT utarbeidet hver sin plan hvor de skisserte hvordan de skulle ivareta oppfølging i forhold til vedlikehold og spredning av ervervet kompetanse. De ønsket å opprette en intern veiledningsgruppe ved skolen og en ekstern veiledningsgruppe innen PPT. Den interne veiledningsgruppen besto av rektor og lærere som hadde vært med i prosjektet. Denne gruppen skulle frigjøres for observasjon og veiledning av kolleger ved behov. Den eksterne veiledningsgruppen besto av en lærer som har vært med i prosjektet, leder for PPT, og ble en del av PP-tjenesten for Indre Namdal. Gruppen skulle ivareta klassemiljøsaker meldt til PPT. 4

5 Den interne veiledningsgruppen I samarbeid med PPT utarbeidet to av lærerne som hadde vært med i prosjektet et teorikurs. De har nå holdt flere kurs med tema klassemiljøarbeid og klasseledelse for kollegiet ved skolen. Innholdet i disse kursene har både vært av informativ, kompensatorisk og forebyggende art. Man har planlagt årlige kurs som en videreføring for skolens personale og som en innføring i skolens tankegang for nytilsatte. Skolens personale har i tillegg deltatt på kurs som omhandler tema både i Sør og Nord Trøndelag. To av de prosjektdeltakende lærerne ved skolen fikk avsatt tre kvarter hver uke til videreføring av arbeidet. Disse lærerne veileder nå på bestilling fra team og medlærere innenfor klasseledelse og klassemiljøutvikling. De mener at lærerkollegiet ved Grong barne- og ungdomsskole i dag har mye kompetanse innenfor dette arbeidsområdet. Den eksterne veiledningsgruppen PPT for Indre Namdal fikk allerede høsten 2001 henvendelse fra Grong barne- og ungdomsskole i forhold til behov for bistand i en ny klasse med mye uro og dårlig klassemiljø. En av lærerne som hadde deltatt i prosjektgjennomføringen var nå tilsatt i delstilling ved PPT. Denne læreren og PP-tjenestens leder som begge hadde deltatt i samarbeidsprosjektet med TKS ble ansvarlig for saken. De opprettet en prosjektgruppe ved skolen, utarbeidet plan for arbeidet og gjennomførte et utviklingsarbeid etter modell av det første prosjektet. Etter gjennomført arbeid ble det utarbeidet en rapport. Videre har den eksterne veiledningsgruppen gjennomført flere utviklingsarbeid ved andre skoler i distriktet. De utarbeidet også et kurshefte ved PPT om Klasseledelse og klassemiljøarbeid. Den eksterne veiledningsgruppen er nå godt i gang med kursvirksomhet i Indre Namdal. PP-tjenesten for Indre Namdalen la videre ut tilbud om kursvirksomhet og prosjektarbeid innenfor klasseledelse og klassemiljøutvikling på Pedagogisk treffsted Namdalen under spesialpedagogikk. Her beskriver PPT blant annet hva et prosjektarbeid innenfor dette fagområdet kan inneholde. Nettstedets adresse er: Konklusjon Gjennom en gruppe deltakere i skole og PPT ble kompetanse på klasseledelse og klassemiljøutvikling utviklet. Denne kompetansen har nå blitt til en ressurs i det daglige arbeidet i skolen og regionen. Videreføring av systemrettet arbeid er ikke utelukkende gjort ved å skrive en plan for det videre arbeidet. Motivasjon, engasjement og bakgrunn hos deltakerne er viktig. Denne motivasjonen er ofte avhengig av hvordan prosjektet gjennom ulike faser blir gjennomført. I planleggingsfasen er det viktig at man bruker tid på forankring av prosjektet hos deltakerne, noe som forutsetter en bevissthet på deltakernes behov for aktiv deltakelse, medbestemmelse og informasjon. I gjennomføringsfasen vil det være av betydning at man ser resultater av det arbeidet man gjør, 5

6 noe vi helt klart gjorde i dette arbeidet. Her vil også deltakelse, medbestemmelse og informasjon være sentralt i forhold til velykkethet. Videre er vilje og muligheter til å sette av tid og personalressurser til utviklingsarbeid og videreføring avgjørende både ved skolen og i PPT. Gjennom planlegging av arbeidet ble tidsbruken i arbeidet konkretisert og aktiviteter justert i forhold til faglige behov og muligheten for bruk av ressurser. Dette ble det også tatt høyde for i videreføringsplanen både ved skole og PPT. Gjennomarbeidet tids- og ressursbruk gjorde at prosjektet i stor grad ble gjennomført som planlagt og at det ble en ro rundt arbeidet, noe vi antar motiverte til videreføring. Sentralt i prosjektplanlegging og gjennomføring er informasjon av det øvrige kollegiet ved skole og PPT. Dette ble ivaretatt i planprosessen. De øvrige tilsatte viste på bakgrunn av innsyn i prosjektplan og gjennomføring interesse for kollegenes arbeid, og noen startet opp med klasseledelsesarbeid i egen klasse. Dette virket sannsynligvis også positivt inn på deltakernes innstilling til gjennomføring og videreføring av eget arbeid. Videreføringen var i tillegg avhengig av at TKS ikke avsluttet saken etter at prosjektarbeidet var gjennomført. At vi over tid har vist interesse for arbeidet og ved behov vært tilgjengelig for konsultasjon og veiledning, har sannsynligvis også bidratt positivt i videreføringsfasen. 6

7 Referanser Aasen P., B. Nordtug, S. K. Ertesvåg og B. Leirvik (2002) Atferdsproblemer. Innføring i pedagogisk analyse. Oslo. J.W. Cappelens Forlag a.s. Argyris C. (1990) Bryt forsvarsrutinene. Hvordan lette organisasjonslæring. Oslo. Universitetsforlaget Ertesvåg, S.K. (2001) Prosjektorganisering av lokal utviklingsarbeid- rettleiing for gjennomføring av prosjekt i PPT og skule. Trøndelag kompetansesenter. Statlig spesialpedagogisk støttesystem. Samuelsen A.S. og Rye A.L. (2001) Et samarbeidsprosjekt mellom PP-tjenesten i Indre Namdal, Grong barne- og ungdomsskole og Trøndelag kompetansesenter. Klassemiljøarbeid. Rapport Trøndelag kompetansesenter. Statlig spesialpedagogisk støttesystem. Systemsak Nr/ Samuelsen A.S. (2002) Arbeid med sosiale og emosjonelle vansker i grunnskolen. Et samarbeidsprosjekt mellom Skaun kommune og Trøndelag kompetansesenter. Levanger, Trøndelag kompetansesenter. filer/annesofie.pdf Schön, D.A. (1983) The Reflective Practitioner. How professionals think in action. Basic Books. NY. Tiller, T. (1995) Det didaktiske møtet -et møte mellom fag og hverdag.grunnlaget for den lærende skole. Praxis Forlag. Oslo. 7

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer Thomas Nordahl, Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer En kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Tyrili skriftserie nr 4 ISBN 82-8026-000-7

Tyrili skriftserie nr 4 ISBN 82-8026-000-7 Tyrili skriftserie nr 4 ISBN 82-8026-000-7 Tyrili Forskning og Utvikling (FoU) Den Unike Kompetanse (DUK) - et læringsprosjekt av Laila Sand (Red),finansiert av VOX, GVO og Tyrili Tyrili Skriftserie nr

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Taleteknologi en bro til samhandling?

Taleteknologi en bro til samhandling? Taleteknologi en bro til samhandling? Rapport fra prosjektet Kunnskapsutvikling om bruk av databaserte kommunikasjonshjelpemidler Jørn Østvik Mia Aagård Arne Myklebust STATPED SKRIFTSERIE NR 6 Taleteknologi

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen

Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen 1 Å ta opp uroen paper oktober 2012 Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen Aslaug Kristiansen Institutt for pedagogikk Universitetet i Agder (Utkast) I dette

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Hvordan kan man organisere undervisning for elever som har behov for systematisk begrepsundervisning? - en kasussamling

Hvordan kan man organisere undervisning for elever som har behov for systematisk begrepsundervisning? - en kasussamling Hvordan kan man organisere undervisning for elever som har behov for systematisk begrepsundervisning? - en kasussamling Spesialpedagogisk prosjekt Kurs i spesialpedagogikk HiT/NKS, 2010 Solveig Nyborg,

Detaljer