Rolf Utgård. Fagbevegelsens frontsoldater eller ledelsens løpegutter Om konserntillitsvalgtes bidrag i omstillinger i internasjonale konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rolf Utgård. Fagbevegelsens frontsoldater eller ledelsens løpegutter Om konserntillitsvalgtes bidrag i omstillinger i internasjonale konsern"

Transkript

1 Rolf Utgård Fagbevegelsens frontsoldater eller ledelsens løpegutter Om konserntillitsvalgtes bidrag i omstillinger i internasjonale konsern

2

3 Rolf Utgård Fagbevegelsens frontsoldater eller ledelsens løpegutter Om konserntillitsvalgtes bidrag i omstillinger i internasjonale konsern Fafo-rapport 454

4 Fafo 2004 ISBN ISSN Omslag: Agneta Kolstad Omslagsillustrasjon: Rolf Utgård Trykk: Allkopi AS Alle strektegninger i rapporten er ved Rolf Utgård 2

5 Innhold Forord Innledning... 9 Omstillinger, omstillinger, omstillinger Problemstillinger Medvirkning og motvirkning mer om rollen i omstillingsarbeid Utvalg og gjennomføring Om å skrive om seg selv Mer om innholdet Historien om de konserntillitsvalgte Marshallhjelpen Fra produksjonsutvalg til konsernutvalg og konserntillitsvalgte Direkte og indirekte former for innflytelse De konserntillitsvalgte kommer! LOs uformelle konserntillitsvalgtforum Mange ulike konsernutvalgsordninger Noen konserntillitsvalgtordninger og konsernsamarbeidsordninger Oppsummering konsernordningene «Inn» å være konserntillitsvalgt Hvem har mest behov for de konserntillitsvalgte? Aker og Kværner: To helt forskjellige tilblivelseshistorier Starten på det konsernfaglige samarbeidet i Kværner Hvordan så Norsk Jern og Metallarbeiderforbund på disse spørsmålene? Først varm, så kald skulder fra Kværner-ledelsen Spektakulære omstillinger og kriser i Kværner Ragnar Kalheim, Norges og verdens første «konserntillitsvalgte»? Ble Kalheim ført bak lyset av ledelsen? «Ut av Aker»-kampanjen Oppsummering

6 3 Konserntillitsvalgtes mange roller Rollekonflikter Lokale tillitsvalgte kan ha et for snevert perspektiv «Røde og gule»: Er det forskjell på LO og Ikke-LO? Hva tenker de konserntillitsvalgte selv om sin egen rolle? Tillitsvalgtes grunnlag for engasjement Men hva med ledelsens grunnlag? Fortrolighet og åpenhet mellom partene går i arv Kultur for å hanskes med vanskelige saker Det kreves to for å krangle og to for å samarbeide Ledelseskultur for åpenhet Det er i konsernene kampen om penger og makt foregår Kan konserntillitsvalgte knekke nakken på kompromisser? Arbeideraristokrater Mer om medias makt Spenninger mellom de konserntillitsvalgte og forbundene Konsernbaserte forhandlinger Som konserntillitsvalgt går man inn i diplomatiet «Faglig spionasje» Nasjonal favorisering? Hvordan påvirkes konserntillitsvalgtrollen av internasjonaliseringa? Ulik myndighet over landegrensene, EWC og verdensråd Ansvar for den norske modellen Norsk er ikke norsk og utenlandsk er ikke utenlandsk Er det behov for å modernisere konserntillitsvalgt- funksjonen? Nye ledelsesfilosofier? Oppsummering om konserntillitsvalgtrollen Omstillingene Omstillinger med diskré bidrag fra de konserntillitsvalgte Hvordan gjør man det i utlandet? Omstillinger knyttet til overkjøring av lokale ledere? Når konsernsjefer må gå Konserntillitsvalgte og eierne Hvorfor engasjerer konserntillitsvalgte seg i eierkamper og ledelsesskifter? Omstilling på bransjeplan Når kommer de konserntillitsvalgte med i prosessen? Rasjonalisering og nedbemanning

7 Omstillingsvegring og nye alliansemuligheter? Ei hand på rattet i alle omstillinger Oppsummering SAS-konsernet er annerledes SAS-konsernet mangler konserntillitsvalgt og fagforeninger som samarbeider Hvorfor er det blitt splid? Litt om bakgrunnen for omstillingene Konsortialoverenskomsten Synet på krisa i SAS, behovet for omstillinger, graden av kriseforståelse Fagforeningenes rolle i omstillingene Nasjonale kulturforskjeller? Noen tanker omkring splitt og hersk Om enhet og motsetninger i et skandinavisk selskap Noen betraktninger om bedriftskulturen i SAS Konklusjoner på SAS-studien Konserntillitsvalgte i omstilling noen konklusjoner Et historisk perspektiv Den norske modellen Konserntillitsvalgtrollen Omstillingene Nytt årtusen nytt arbeidsliv hvem tar de nye omstillingsgrepene? Ringen sluttet med «kompetansesamfunnet»? Omstillinger kommer ikke lenger «som et sjokk» på de tillitsvalgte Men ikke alle har konserntillitsvalgtordninger Ønsker om en endring av konserntillitsvalgtrollen «Nye» tillitsvalgte Litteratur

8 6

9 Forord Rapporten «Konserntillitsvalgte i omstilling», om konserntillitsvalgtes rolle i omstillinger i internasjonale konsern, bygger på intervjuer med konserntillitsvalgte og konsernsjefer som omfatter et bredt utvalg av store norske industrikonsern med betydelig virksomhet utenlands. Vi har møtt en enestående positiv holdning og stor åpenhet hos alle intervjuobjektene. Prosjektansvarlig og forfatter Rolf Utgård har selv vært konserntillitsvalgt i en 15-årsperiode fra , og har inngående kjennskap til dette området. Egne erfaringer er derfor en viktig kilde for rapporten. Forfatteren har i mange år deltatt i nettverket av konserntillitsvalgte og har gjennom årene skrevet en rekke innlegg og foredrag om konserntillitsvalgtrollen. Med denne bakgrunnen som sentral aktør i den virkeligheten man skulle studere, var det selvsagt også en viss fare for at informantene ville oppleve intervjueren som en aktør og kanskje legge bånd på seg, eller uttrykke seg taktisk. Vi har ikke inntrykk av at dette har vært tilfelle. Tvert imot virker det som om forfatterens bakgrunn har skapt en stor grad av fortrolighet og større interesse enn det kanskje ellers ville vært. De aller fleste intervjuene er gjennomført med to intervjuere, Espen Løken i samtalene med de tillitsvalgte, Line Eldring og Inger Marie Hagen i konsernsjefintervjuene. Forfatterens manglende forskerkompetanse har blitt forsøkt oppveid ved råd og innspill, og tips om relevante rapporter og litteratur fra gode kollegaer ved Fafo. En spesiell takk til Fafo-forskerne Line Eldring, Inger Marie Hagen og Espen Løken som har deltatt i intervjuene, kommentert utskriftene og lest igjennom og kvalitetsikret rapporten. Da pizzabudene streiket, oppdaga IT-konsulentene at det skulle mer enn et tastetrykk til for å få mat. Det blir heller ingen rapport uten fagfolkene i publikasjonsavdelingen. En stor takk til Agneta Kolstad, Bente Bakken og Jon S. Lahlum for god veiledning i sluttspurten og for alt det praktiske som til slutt utgjør en rapport. Gode innspill og positiv oppbacking har jeg også fått fra prosjektets referansegruppe, som har bestått av: Adm. dir. Lars Chr. Berge i NHO, adm. dir. Bjørnar Skjevik i Aker Kværner og konserntillitsvalgt i Aker Kværner, Eldar Myhre, foruten Line Eldring og Espen Løken fra Fafo. Eventuelle feil eller svakheter ved rapporten er imidlertid mitt eget fulle ansvar. 7

10 Prosjektet ville ikke kommet i stand uten finansiell støtte fra NHO og Aker Kværner, og denne støtten ga forfatteren mulighet til videre kompetanseutvikling gjennom et års engasjement i Fafo. Rapporten tar mål av seg til å gi oppdragsgiverne og alle andre interesserte en bedre innsikt i partssamarbeidets ulike sider på konsernnivå. Vi har forsøkt å løfte fram og se på konserntillitsvalgtrollen som en spesiell norsk/skandinavisk måte å møte konsernliggjøringen i internasjonalt næringsliv. Takk til alle bidragsyterne som har gjort rapporten mulig! Fafo, 30. august 2004 Rolf Utgård 8

11 1 Innledning Tema for denne rapporten er de konserntillitsvalgtes bidrag i omstilling. Etter en rask begrepsgjennomgang presenteres noen av de problemstillingene vårt hovedfokus innebærer. Deretter tar vi for oss de konserntillitsvalgtes inntreden i norsk arbeidsliv gjennom kapitlet «Historien om de konserntillitsvalgte». Kapitlet etter presenterer noen av alle de roller de konserntillitsvalgte påtar seg. Deretter settes omstilling på dagsorden. De konserntillitsvalgtes bidrag i et stort spekter av ulike omstillinger er tema for kapittel 4. I kapittel 5 snur vi fokus og ser på omstillinger i et konsern uten velfungerende konsernordninger, nemlig SAS. I kapittel 6 er det tid for oppsummering og ettertanke. De konserntillitsvalgtes hovedoppgave er å samordne fagbevegelsens interesser innenfor et konsern og å være et bindeledd mellom fagbevegelsen og konsernledelsen. 1 Rollen er relativt ny, men har fått betydelig utbredelse de senere åra. Både utenfor og innenfor fagbevegelsens egne rekker er man fortrolig med begrepet. Her har media spilt en viktig rolle. Mange av de konserntillitsvalgte bruker media som en viktig arena for sine saker og resultatet er til dels høy profil og omfattende eksponering. Konserntillitsvalgtrollen er antagelig også den mest kontroversielle tillitsvalgtrollen. De mest profilerte konserntillitsvalgte blir kritisert fra mange kanter, både fra venstre og høyre innad i fagbevegelsen og i media, og ikke minst fra markedsliberalistene i finansmiljøene. Det er få andre tillitsvalgte forunt å oppleve dette i samme grad. Konserntillitsvalgte, spesielt i de store konsernene, får ofte betegnelsen «mektige». Det kan være mange grunner til dette: For det første: Som konserntillitsvalgt er man den, eventuelt en av få, øverste tillitsvalgte, og har ansvar for mange tusen medlemmer og ansatte. Dette gir tett kontakt ikke bare med konsernledelsen, men også med tillitsvalgtapparatet nedover i konsernet og med ledelsen på 1 Begrepet «konserntillitsvalgt» er her gitt en meget kort definisjon. Det avtalemessige grunnlaget for konserntillitsvalgtordningene finnes i LO NHO Hovedavtalens bestemmelser om «Konsernutvalg» 5-7, 12-2 og 14-1, a., b. eller c. Og 14-3 om «Konserntillitsvalgt». I boka «Konsern tillitsvalgt og styremedlem» (Granden 2002 s. 157) drøftes begrepet over tre-fire sider. Ulike typer konserntillitsvalgtordninger omhandles i senere kapitler i rapporten. 9

12 alle plan. For det andre; mange av de konserntillitsvalgte sitter i konsernets 2 styre. Konserntillitsvalgte har som regel også et omfattende eksternt kontaktnett som omfatter stortingsrepresentanter, myndighetene og toppene i fagbevegelsen, arbeidsgiverorganisasjonene og næringslivet generelt. Dette nettverket omfatter i økende grad også tillitsvalgte og andre aktører internasjonalt. De europeiske konsernutvalgene 3 er sentrale her. Økt internasjonalt engasjement og samkvem internt i de enkelte konsern, sammen med den økonomiske integrasjonen i Europa, har også i noen tilfeller ført de konserntillitsvalgte i kontakt med EU-byråkratiet. Det meste av arbeidet til en konserntillitsvalgt foregår likevel i halvskyggen eller under en form for diskresjon som står i skarp kontrast til det bilde folk flest får av de konserntillitsvalgte gjennom media. Antagelig er konserntillitsvalgtrollen prega av både mer medieeksponering og mer hemmelighold enn de fleste andre tillitsvalgtposisjoner. Det er flere forhold som gjør at konserntillitsvalgtrollen kan oppfattes å være kontroversiell. Noen konserntillitsvalgte tjener mer enn mange andre tillitsvalgte. Styrehonorar og andre godtgjørelser i forbindelse med reisevirksomhet kan gi fete tillegg. Videre omgås man toppene i næringslivet og deltar på fine middager og utenlandsreiser. En annen gjenganger er de konserntillitsvalgtes gjennom styremedlemskapet ansvar for ledelsens lønns- og pensjonsordninger. Kombinasjonen av med rette eller ikke et slikt ansvar og tilstedeværelse i «de høyeste sirkler» gjør at de konserntillitsvalgte noen ganger framstilles som pamper eller løpegutter for ledelsen. I politisk sjargong kalles de av og til for «arbeideraristokrater». Samtidig representerer konserntillitsvalgtordningen fagbevegelsens viktigste møte med eierne. Det er i konsernene og i konsernstyrene frontlinjen mellom «arbeid og kapital» går i dagens konserndominerte arbeidsliv. De konserntillitsvalgte har dermed på sett og vis nettopp fått oppgaven som fagbevegelsens frontsoldater. Denne dobbeltheten, de mange ansiktene, de mange hattene og de motsetningsfylte oppgavene er med å gjøre konserntillitsvalgtrollen både kontroversiell og myteomspunnet. Hvis det er ønskelig, finnes det alltid en innfallsvinkel for å «ta«de konserntillitsvalgte. Samtidig er det liten tvil om at mange konserntillitsvalgte opplever stor støtte. Når industri- og finanskampene går av stabelen, er det de konserntillitsvalgte medlemmer og folk flest heier på. Da er de «småfolkets» våpendragere mot mektige eiere og direktører. Alt i alt er det liten tvil om at de konsern- 2 Aksjeloven 1-3 definerer konsern slik: «Et morselskap utgjør sammen med et datterselskap eller datterselskaper et konsern.» Dette utdypes videre i samme paragraf. 3 Europeisk konsernutvalg eller samarbeidsutvalg (ESU), på engelsk European Works Council (EWC), er hjemlet i EUs rådsdirektiv 94/45/EC av 22. november I Norge er direktivet implementert som tilleggsavtale til Hovedavtalen. 10

13 tillitsvalgte lever et liv både som ledelsens løpegutter og fagbevegelsens frontsoldater overfor kapitaleierne. Konserntillitsvalgte et norsk fenomen? Både i et historisk og i et geografisk perspektiv er konserntillitsvalgtordningen en sjelden fugl. I Norge dukket ordningen opp på 1960-tallet. Utenfor Norge finner vi tilsvarende ordninger i Sverige og Danmark, om enn i noe mer begrenset grad. Dette inspirerer til noen grunnleggende spørsmål. Med globaliseringen og økt internasjonalisering av norske konserner vil vi anta at også internasjonale ledelseskulturer og fagforeningstradisjoner i større grad vil få innpass i norsk arbeidsliv. Er det da grunn til å tro at særnorske arrangementer, som konserntillitsvalgtordningen i stor grad er, vil overleve? Hva er det ved konserntillitsvalgtrollen som gjør at den kan være noe mer enn et historisk intermesso, et fenomen med sin storhetstid rundt årtusenskiftet? Forfatterens egne erfaringer er ganske entydige; beveger vi oss utenfor landets grenser, møtes rollen med et spørsmålstegn både fra tillitsvalgte og fra ledere. Konserntillitsvalgtrollen må forklares, og uavhengig av hvilket land vi er i, konserntillitsvalgt lar seg ikke oversette direkte på andre språk. Nå kan det selvsagt innvendes at det ikke bare er ordningen med konserntillitsvalgte som er lite kjent ute, men til en viss grad hele «den norske modellen» for partssamarbeid. Man bør kanskje derfor være noe tilbakeholdende med å framheve de norske ordningene, og stille lille Norge i geografiens og historiens «arbeidslivssentrum»? På den annen side bør man kanskje heller ikke bli for provinsiell og beskjeden, spesielt ikke hvis man føler at man har funnet ordninger som fungerer godt. Det er få i dag som husker at nordmannen Ægidius Elling 4 konstruerte verdens første gassturbin, men den er blitt en suksess! Dersom det virkelig er slik at nyskapingen «konserntillitsvalgt» gjør partene bedre i stand til å løse sine oppgaver, kan dette være noe som peker framover og utover, og som på visse betingelser kan være en «eksportartikkel». Mange forutsetninger må være på plass for at vellykkede konsernordninger skal etableres og en rekke aktører er inne i bildet. Partene lokalt må selv være initiativtakere og etablere ordningen, men det er også viktig at de sentrale partene er positive. Det virker som om arbeidsgiverorganisasjonene er positive så lenge konsernene selv ønsker å opprette slike ordninger, men hvordan stiller de sentrale aktører i fagbevegelsen seg til disse ordningene? 4 Ægidius Elling ( ) omtalt som «gassturbinens far», tok ut sitt første patent på gassturbin i 1884 og i 1903 bygde han den første gassturbin som leverte overskuddskraft. 11

14 Det er liten tvil om at holdningene varierer mellom forbundene. Enkelte satser sterkt på ordningen, mens andre i beste fall kan betegnes som passive. Noen mener konserntillitsvalgtrollen representerer en viktig nyskaping, mens andre avviser en slik forestilling. Den sentrale fagbevegelsens holdning til de konserntillitsvalgte og det arbeidet de gjør, vil trolig ha betydelig effekt både på utformingen av rollen og for de konserntillitsvalgtes mulighet for å bygge makt. Her handler det både om hvorvidt toppene i fagbevegelsen ønsker å ta de konserntillitsvalgte i bruk og i hvilken grad de konserntillitsvalgte kan støtte seg på den sentrale fagbevegelsens makt og nettverk. Verken lov eller avtaleverk, eller for den saks skyld forbundenes vedtekter, er særlig godt utbygd når det gjelder tillitsvalgtarbeid på konsernnivå. Alle konserner er pliktige til å opprette et konsernutvalg (Hovedavtalens 5-7), men vi finner ingen klare grenser når det gjelder konsernets størrelse eller antall bedrifter. Den lokale friheten er stor, i 14 skisseres tre muligheter hvorav den siste (c) ganske enkelt er «at en finner andre tilsvarende samarbeidsformer». Når det gleder den konserntillitsvalgte selv, er det også lite å hente i Hovedavtalen sier at «Hovedorganisasjonene er enige om at det i konsern med flere enn 200 ansatte kan være (vår understrekning) behov for en ordning med konserntillitsvalgt». Organisasjonene kan altså ikke automatisk kreve at ledelsen skal anerkjenne en konserntillitsvalgt. Det er selvsagt ingenting som hindrer de ansatte i å velge en konserntillitsvalgt, men man er avhengig av at ledelsen anerkjenner posisjonen. Ofte vil man også være avhengig av at ledelsen er villig til å bidra økonomisk til ordningen. Uten et slikt bidrag blir man nødt til å kombinere konserntillitsvalgtvervet med et annet anerkjent verv eller at vedkommendes hovedorganisasjon helt eller delvis dekker utgiftene 5. Denne avhengigheten (anerkjennelse og penger) av ledelsen er en viktig forklaring på at de ulike ordningene er så forskjellige og at de i stor grad speiler konsernstrukturen og er preget av konsernenes historie og ledelsens strategier. Det er mye som tyder på at arbeidsgiverne ønsker sparsomme bestemmelser i hovedavtalen, slik at partene lokalt skal ha maksimal frihet til å forme disse ordningene etter sine behov. Samtidig er det åpenbart at de samme arbeidsgiverne ønsker seg konserntillitsvalgtordninger avtaleverket er som vi har sett, ingen tilstrekkelig betingelse. Det er dermed ikke sagt at alle konserntillitsvalgte selv ubetinget ønsker å styrke avtaleverket, for også på arbeidstakersiden setter man stor pris på lokal frihet. Men vi kan uten videre slå fast at konserntillitsvalgtinstitusjonen har bevist sin eksistensberettigelse. 5 I Kværner etablerte man fra starten en «konsernkontingent» hvor klubbene betalte inn til konserntillitsvalgtkassa ti kroner per medlem per år. Senere økt til 20 kroner. Manglende støtte fra konsernledelsen og ønsket om mer uavhengighet og slagkraft, blant annet for å kunne gi ut egen avis og besøke utenlandske kollegaer, var begrunnelsen. 12

15 Flere konserner og flere konserntillitsvalgte Holder vi enmannsforetakene utenom, er det registrerte foretak i Norge. Hovedtyngden av dem har mindre enn fem ansatte (SSB 2004). Gjennomsnittsstørrelsen på NHOs medlemsbedrifter er 28 ansatte (SSB og Stokke 2003). De circa 1600 største foretakene, de med flere enn 100 ansatte, har nesten halvparten (ca ) av de ansatte. Det finnes ikke noen samlet oversikt over tilveksten i antall konserner, deres relative betydning for økonomien og sysselsettingen i Norge, ei heller noen oversikt over antallet konserntillitsvalgte. Enten vi måler i antall, bransjer, dekningsgrad, forbunds- eller organisasjonstilknytning eller avisutklipp, det synes hevet over enhver tvil at konserntillitsvalgtordninger er blitt langt mer vanlig de siste åra. De undersøkelsene som er gjort, viser imidlertid en klar tendens til økt konsentrasjon og flere konserndannelser i næringslivet (Ågotnes 2000:279, Berg 1996:18, Grytli 1995). De største konsernenes andel av den totale sysselsettingen øker og det har blitt større og færre konserner innen de ulike bransjer. Konsernenes betydning må imidlertid også ses i sammenheng med sysselsettingen internt. Mange av de største konsernene fortsetter å vokse, men veksten skjer utenlands, og antallet ansatte i Norge er på vei ned (Engelstad 2003). Samtidig blir flere bedrifter og områder konsernorganisert. Konsernliggjøringen tiltar. De siste årene har mer enn ansatte innen spesialisthelsetjenesten blitt organisert i fem store regionale helseforetak med klare konserntrekk. Nesten alle landets apoteker er nå eid av tre store utenlandske konserner. Finansnæringen er for lengst organisert i konserner. De aller fleste hotellene inngår i kjeder. Det samme gjelder dagligvarehandelen og mye annen detaljhandel. Også innen service og tjenesteyting øker konserndannelsen, det gjelder rengjøringsbyråer, vaktselskaper, frisører og optikere. Sånn sett er det fristende å snu spørsmålet og heller spørre om hvilke bransjer eller områder som i dag ikke er dominert av konsernstrukturer. Det ser ut til at eierne mener at konsernorganisering gir den beste bedriftsstrukturen og den beste muligheten for god virksomhetsstyring (Corporate Governance 6 ). De første store konserndannelsene oppsto i industrien. Vinteren behandla Norsk Jern og Metallarbeiderforbund (NJ&MF 1969) innstillingen fra det såkalte konsernutvalget 7. Der nevnes følgende konserner: Akergruppen, Ankerløkken, Bergen industri-investering (National Industri, NERA, Elektro Union m.fl.), 6 Corporate Governance er et begrep som har vokst fram de siste åra og kan oversettes med (god) virksomhetsledelse eller eierstyring, som finansverdenen ofte kaller det. Ulike eierfora har laget retningslinjer for Corporate Governance, de såkalte ti bud for god C.G. 7 Denne utvalgsinnstillingen blir nærmere behandlet i kapittel 2, om de konserntillitsvalgtes historie. Her er den tatt med kun for å vise hvilke konserner man den gangen opererte med og hvilken betydning de hadde i økonomien/næringslivet. 13

16 Chr. Spigerverk, Emaljeverket, Kaldnes Mek. Verksted, Kristiansand Mek. Verksted, Kværner Industrier, Sverre Munck electro-mekanisk industri, O. Mustad & Søn, A/S Strømmens Verksted, A/S Årdal og Sunndal Verk, Aktieselskapet Hafslund, Norsk Sprængstofindustri A/S, A/S Incentive (investeringsselskap), Båtservice-gruppen, ASEA, Boliden Batteri A/B, Elektrisk Bureau, A/S NEBB, N/V Philips Gloeienlampenfabriken, STK og A/B Svenska Metallverken. Jern og Metallarbeiderforbundet hadde til sammen medlemmer i disse konsernene. I en del av bedriftene var det andre forbund som dominerte slik at antall ansatte var betydelig større. I tillegg kom statsbedriftene Norsk Jernverk, Kongsberg Våpenfabrikk, Raufoss ammunisjonsfabrikk og Horten Verft (til sammen 6600 arbeidere). Dernest nevnes Norsk Hydro med 8500 ansatte, Borregaard med 7800 ansatte, Elkem med 3250 ansatte, Union med 1364 ansatte, Tiedemanns Tobakkfabrikk, Norcem, A/S Freia, De sammensluttede Bryggerier Nora mineralvannsfabrikk og Askim Gummivarefabrikk. Få konserner hadde etableringer utenlands, men en del var underlagt utenlandske store selskaper. Hydro, Kværner, Aker og EB var blant de selskaper som tidlig etablerte konsernfaglige samarbeidsordninger og fellestillitsmannsordninger. Fusjoner og konserndannelse kommer gjerne i bølger åra var en slik periode, og nye bølger kom utover på 1980-tallet. I dag ser vi at mange nye bransjer blir konsernorganisert. Konserndannelser og framveksten av konserntillitsvalgtordninger hører naturlig nok sammen. Bedriftene/konsernene som har vært med i denne undersøkelsen (se avsnitt: Utvalg og gjennomføring), er svært store i norsk sammenheng. Noen av dem er dessuten blant de største i verden. De ti konsernene i vårt utvalg har av sine totalt ansatte sysselsatt i Norge. 8 Alle konsernene vi har sett på, unntatt Statoil, er større i utlandet enn i Norge. Det gjelder også de norskeide konsernene. De åtte norskeide konsernene i vårt utvalg hadde totalt ansatte, og av dem var ansatte i Norge. Hvert konsern kan ha mange døtre, og mange av dem vil i norsk sammenheng være store bedrifter. Disse konserndøtrene er ofte lokale, regionale eller nasjonale hjørnesteinsbedrifter eller «lokomotiver» som er oppdragsgiver og kunde for et mye større antall selskaper, små og store. Her er mange av de tusener av småselskaper engasjert. Et typisk lokomotiv vil engasjere én til tre personer 9 eksternt for hver sysselsatt internt. Disse store konsernene har derfor en langt større betydning for økonomi og sysselsetting enn antallet egne ansatte skulle tilsi. 8 Siemens alene har ansatte totalt, hvorav 3700 i Norge avhengig av bransje, se (Falkum 1997). 14

17 Omstillinger, omstillinger, omstillinger Uten behov for nærmere begrunnelse; det er liten tvil om at omstilling og omstillingsevne står i sentrum både i debatten om norsk arbeidsliv og ute i virkeligheten. Tidfesting av omstilling er en risikabel øvelse, mens det synes nokså trygt å peke på begynnelsen av 1980-tallet som startpunkt for de mest omfattende omstillingene. Noe sluttpunkt har vi ikke sett og mantraet om at «omstilling er naturtilstanden», synes å prege norsk og internasjonalt arbeidsliv. Hvis vi tar utgangspunkt i tidlig 1980-tall som gjennombruddet for omstillingsbølgen, er det naturlig å se på et par sentrale policyutsagn fra den tiden. Hva mente man om omstillingsbehovet og hvordan så man for seg fagbevegelsens rolle i disse omstillingene? Dette er et hovedtema i utredningen «Politikk for arbeid» (NOU 1984:33). Her uttrykker man bekymring for hvordan fagforeninger og tillitsvalgte vil takle de økte krav til omstilling. Man frykter større motstand enn det som var tilfellet i 1960-åra. Man gir altså uttrykk for en viss utviklingspessimisme. «Det bør derfor ikke overraske at arbeidstakerne i den foreliggende situasjon er mer reserverte til kravet om omstilling enn på 60-tallet.» «Det er umulig å motivere de ansatte til omstillinger i et foretak eller en etat dersom denne samtidig innebærer omfattende oppsigelser.» (NOU 1984:33) Samtidig slår man fast: «Norsk industri forventes å gjennomgå en betydelig omstrukturering» og konklusjonen er: «at det kreves betydelige omstillinger i norsk økonomi dersom full sysselsetting skal kunne oppnås i de nærmeste årene.» (NOU 1984:33) Myndighetene tegner her et noe dystert bilde av framtidsutsiktene. Hvordan har dette preget lederne i det offentlige og hvilke tanker har gjort seg gjeldende hos arbeidsgiverne i privat sektor? Omtrent samtidig, 14. mars 1985, holdt administrerende direktør i Norges Industriforbund, Knut Lofstad, en orientering i Samfunnshuset i Oslo om «Norge som Industrinasjon». Det var en programerklæring fra en av de fremste lederne i norsk industri: «Men å nå vårt vekstmål stiller også krav til industrien selv, det vil si til bedriftene. Det stilles krav til produktivitetsforbedringer, til omstillinger, til økt innsats når det gjelder forskning og produktutvikling og markedsføring. Og kanskje ikke minst viktig, det stiller krav til samarbeid i bedriftene.» (Lofstad 1985) Lofstad kommer med to viktige budskap, nødvendigheten av bedriftsinterne omstillinger og at dette må skje i form av et samarbeid mellom partene. Han virker 15

18 ikke like pessimistisk som forfatterne av NOU 1984:33, men hvordan har så næringslivet taklet disse utfordringene, hvilken rolle har fagbevegelsen spilt og hvor står vi i dag? Negative utsagn om tillitsvalgtes evne og vilje til å omstille seg og til å bidra positivt til bedriftenes omstillinger, er ikke uvanlig blant politikere, næringslivsfolk og mediekommentatorer. Fagforeninger er mot all omstilling og kan utgjøre alvorlige hindre for nødvendig endring. Den morsomme varianten er presentert i tv-serien «Fredrikssons fabrikk». Redaktøren og finansmannen Trygve Hegnar sier det slik: «Noe stygt sagt, kan man si at AS Norge ligner på en vernet bedrift, hvor arbeidstagersiden tåler stadig mindre av endringer, men hvor markedskreftene og økende globalisering og konkurranse øker kravet til tempoet i omstillinger» (lederartikkel i Finansavisen våren 2004). Aftenposten gjengir i en artikkel i 2002 en konflikt som har oppstått rundt et «aksjeråd» fra analyseselskapet Morgan Stanley: «Se etter fagforeningsmerket og løp din vei, er overskriften på Steve Galbraiths siste analyse». Norsk arbeidsliv byr imidlertid på en rekke mer seriøse påstander om manglende bidrag fra tillitsvalgte og fagforeninger i omstillingsarbeid. Parallelt med vekten på omstilling og omstillingsbehov finner vi påstanden om at den norske modellen må fornyes. BI- professor Torger Reve kan tjene som eksempel her (hentet fra Karlsen og Munkeby red. 1998). Reves analyse oppsummeres blant annet slik: - Det skjer lite omstillinger i norske virksomheter - Lederne tar ikke harde beslutninger, men prioriterer kompromisser og ro - Avtaleverk og fagforeninger representerer barrierer mot mer omfattende endringer Karlsen og Munkeby viser til flere undersøkelser, blant annet breddeundersøkelsen «MEST» fra 1994 og konkluderer med at: «Snarere synes antitesen av Reves påstander å ha større gyldighet.» Det er likevel liten tvil om at omstillingene byr på utfordringer og kontroversielle og smertefulle valg for tillitsvalgte og fagforeninger. I boka «Omstillinger i arbeidslivet» (Holter 1998) redegjøres det for en rekke studier av fagforeningenes rolle i omstillinger. «Omstilling innebærer nye utfordringer for fagforeningen. Tillitsvalgte opplever å stå mellom barken og veden på flere måter. De skal ha orden på relasjonen til medlemmene, til ledelsen og andre fagforeninger. Det er tydelig at de omfattende endringene i næringen i mange tilfeller har aktivert konflikter mellom fagforeningene.» 16

19 At omstilling er blitt en viktig oppgave for de tillitsvalgte, synes det å være liten tvil om. I en større spørreundersøkelse innen statlig sektor svarer bare fem prosent av de tillitsvalgte at de ikke har deltatt i omstillinger (Nicolaisen 2002:75). Vi tar neppe mye feil om vi antar tilsvarende tall i privat og kommunal sektor. Men vi tar nok heller ikke mye feil om vi antar at deltakelsen varierer og at læringskurven har vært svært bratt og tornefull for mange tillitsvalgte. I boka: «Det kom som et sjokk Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner» (Olsen 1989) sies det for eksempel at «De tillitsvalgtes erfaringer tyder på at fagbevegelsen står helt utenfor prosessen i sonderings- og forberedelsesfasene, først ved iverksettingsfasen blir klubber og fagforeninger involvert.» Drøyt ti år senere er tonen en annen: I boka «Tillitsvalgt i omstillingenes tid» (Nicolaisen 2000) studeres omstillinger innen NAVO- og LO Stat-området. Her kommer det fram at fagforeningenes rolle i forbindelse med omstillingen har vært overveiende aktiv. En rekke Fafo-rapporter (Berg 1996, Colbjørnsen 1999, Grimsrud 1997, Hagen 2001, Nicolaisen 2002, Olsen 1989, Andersen 2004, Moland 2003, m.fl.) viser det samme; de tillitsvalgte spiller en aktiv og pågående rolle i omstillingsarbeidet og er viktige støttespillere for ledelsen. Ikke minst gjelder dette de konserntillitsvalgte. I «Håndbok for tillitsvalgte i konsern» (Berg 1996) siteres det fra intervjuer med konserntillitsvalgte og forfatterne konkluderer slik: «Få uttalte seg direkte negativt til samarbeid i konsern. Ledere som har en slik holdning, sier det sjelden rett ut, de lar heller være å uttale seg.» «En grunn til at konsernledere legger vekt på et godt forhold til det konsernfaglige apparatet, er at åpen dialog og et godt forhold til fagforeningene senker konfliktnivået. Det konsernfaglige apparatet kan således brukes aktivt i styringen av konsernet. Det framheves også at det er enklere å ta beslutninger når ledelsen vet at den har de tillitsvalgte i ryggen. Særlig gjelder dette store endringer. En konserndirektør uttalte at pragmatisme er nøkkelen til et fruktbart partssamarbeid, og at profesjonaliseringen av det konsernfaglige apparatet har bidratt til en positiv utvikling. En annen framhevet at det har vokst fram en ny type tillitsvalgte, og mente med det at dagens tillitsvalgte er vel så opptatte av å bevare arbeidsplassene som av å kreve rettigheter for sine medlemmer.» (Berg 1996: ) Det synes klart at utviklingen endret rollene på begge sider, både hos tillitsvalgte og hos ledelsen, både de konserntillitsvalgte og konsernsjefene. Nå er det selvsagt viktig å åpne opp for «festtaler», men i vår undersøkelse har vi forsøkt å grave dypere 17

20 i dette, og undersøke om de arbeidsgiverne som sier at tillitsvalgte spiller en viktig og positiv rolle i omstillinger, virkelig mener dette. Problemstillinger I utgangspunktet opererer vi med en todelt problemstilling. For det første: Hvem er de konserntillitsvalgte, hvor kommer de fra og hvordan kan vi forklare ordningenes suksess og økende utbredelse? Hvilken rolle spiller de internt i det enkelte konsern, hvilken rolle inntar de i forhold til ledelsen og hvilken posisjon har de i forhold til medlemmer og lokale (og sentrale) tillitsvalgte? Er de medlemmenes mektige eller avmektige arm inn i konsernledelsen? Og dernest hvilken rolle spiller konserntillitsvalgte i konsernenes omstillingsprosesser? Er de positive deltakere i omstillingene, i hvor stor grad deltar de i de ulike fasene, finner vi dem både i planlegging og iverksetting? Er bremseklosser et bedre bilde? Er man «medvirkere» eller «motvirkere» i omstillinger, eller kanskje noe midt imellom? Er «kritiske opponenter» et godt stikkord? Er de konserntillitsvalgte «nyttige» for konsernene, og er økonomiske bidrag til konsernordninger vel anvendte penger for konsernledelsen? De to problemstillingene kan imidlertid ikke isoleres. For å forgripe; det synes å være liten tvil om at nettopp den rollen de konserntillitsvalgte spiller i omstillingsarbeidet, er sentral for å forstå den posisjon de har oppnådd både i forhold til sitt eget «hjemland» (lokale tillitsvalgte, medlemmer og ansatte) og i forholdet til ledelsen. Ingen av problemstillingene kan støtte seg til tidligere forskning av noe særlig omfang. Konserntillitsvalgtordningene har i stor grad vært en hvit flekk på forskningskartet. Dette, samt forfatterens begrensede forskningserfaring, men spesielle historie som konserntillitsvalgt, preger selvsagt rapporten. Fagforeningers innvirkning på bedriftenes lønnsomhet har vært og er gjenstand for omfattende oppmerksomhet i internasjonal samfunnsforskning (se Addison 2000). Når det gjelder norske forhold, vil vi påstå at det er av sentral betydning å innlemme konsernordningene i dette bildet. Denne rapporten er dermed også et forsøk på å drive nybrottsarbeid; de konserntillitsvalgtes rolle i omstillinger har til nå fått lite oppmerksomhet. I denne studien av konserntillitsvalgte har vi særlig hatt nytte av arbeidene til forskerne Inger Marie Hagen (Fafo, Hagen 2001 og Hagen i Engelstad 2003) og Jan Heiret (Rokkansenteret, Heiret i Berg m.fl. 1993, Heiret i Grove og Heiret 1995, Heiret i Ågotnes (red.) 2000). I tillegg har medforfatterne i Berg 1993, Grove 1995 og Ågotnes 2000 samt Falkum i Colbjørnsen 1999, vært mye benyttet. 18

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik FORORD På oppdrag fra NHO/Abelia og YS, Finansforbundet, IT-forbundet, STAFO, PARAT har De Facto gjennomført

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Torunn Olsen. ((Det komsom. et sjokk...)) Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner FAFO

Torunn Olsen. ((Det komsom. et sjokk...)) Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner FAFO Torunn Olsen ((Det komsom et sjokk...)) Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner FAFO "Det kom som et sjokk... " Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner Torunn Olsen FAFO-rapport nr. 095 Fagbevegelsens

Detaljer

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer

AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN EFFEKT?

AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN EFFEKT? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2008 Utredning i fordypnings-/spesialfagområdet: Organisasjon og ledelse Veileder: Odd Nordhaug AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad. Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter. En intervjuundersøkelse

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad. Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter. En intervjuundersøkelse Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter En intervjuundersøkelse Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad Nytt regnskapssystem

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

SAMARBEID Direkte demokrati PÅVIRKNING medvirkning

SAMARBEID Direkte demokrati PÅVIRKNING medvirkning Eivind Falkum Line Eldring Tom Colbjørnsen (red.) Medbestemmelse og medvirkning Bedriftsutvikling mot år 2000 Partssamarbeid B E D R I F T S D E M O K R A T I Total Quality Management deltakelse SAMARBEID

Detaljer

Mona Bråten. Når kompetanse skal belønnes En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem

Mona Bråten. Når kompetanse skal belønnes En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem Mona Bråten Når kompetanse skal belønnes En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem Bedriftsstudier BU 2000 Mona Bråten Når kompetanse skal belønnes En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK Hvordan kan nærhetsetikken bidra til å gjøre veien fra konflikt til forsoning kortere i en arbeidskonflikt? Gunni Marie Banggren Veileder: Dr. theol. Svein Olaf Thorbjørnsen

Detaljer

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet Åsmund Arup Seip Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse Fafo Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISSN 0804-5135 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator?

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer