DRIFTSORIENTERING Molde Næringsforum Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: / / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSORIENTERING 2012. Molde Næringsforum Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: 90 79 90 05 / 46 41 86 88 / post@moldenf.no / www.moldenf."

Transkript

1 Våre støttespillere DRIFTSORIENTERING 2012 Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: / / /

2 DRIFTSAKTIVITETEN I 2012 MNS sin visjon og mål for Moldesamfunnet sin visjon er at Molderegionen skal være en av landets 10 mest attraktive regioner å bo og arbeide i og at Molde skal ha innbyggere i var det innbyggere i Molde, dette er en økning på 455 innbyggere fra , økningen for 2011 var 399 innbyggere. Fortsetter vekstraten er en på god vei mot målet om innbyggere i Når det gjelder attraktiviteten til Molderegionen (de syv kommunene i Romsdal) så rangeres Romsdal som nr 46* av 82 regioner i NHO sitt attraktivitetsbarometer, opp 7 plasser siden rangeringen i Denne rangeringen viser at utviklingen absolutt går riktig vei, men at det er et stykke til før vi når målet. VÆRE EN PÅDRIVER FOR KONKURRANSEDYKTIG INFRASTRUKTUR OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Bidra til styrking og synliggjøring av regionens næringsliv 1. Utvikle og styrke samarbeidsprosjekt med barne-, ungdoms- og videregående skoler og Høgskolen 2. Gjennomføre prosjekt/program som synliggjør næringslivet overfor arbeidskraft 3. Initiere prosjekt for styrking av integrering av arbeidsinnvandrere 4. Følge opp og være med å bidra til skape grobunn for nye vekstkraftige næringer 5. Bidra til å etablere kunnskapsbaserte næringer/klynger 6. Bidra til å styrke Molde som reiselivsby Romsdal er i stor grad en integrert bo- og arbeidsmarkedsregion. Dette er en av faktorene som har størst innflytelse på flyttebalansen i regionene.velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner er nøkkelen til attraktivitet og dermed befolkningsvekst. Kommunikasjoner er her helt avgjørende. Slår man en sirkel med Molde i sentrum og avstand til ytterpunktene på en times reise med fastlandsforbindelse, vil man få et befolkningsgrunnlag på ca Økt tilgjengelighet innad i regionen og til/fra regionen både mht person- og godstransport, er viktige målsettinger. Fly- og fergetrafikk er prioriterte felt for. Skape attraktive møteplasser 1. Gjennomføre 10 møteplasser i året *NHO Attraktivitetsbarometer , topp og bunn i kommuners attraksjonskraft 6. Onsdag 7. november 2012 NYHETER NYHETER Kjørte på til siste slutt Forretningside sin viktigste oppgave er å være med å bidra til at de regionale rammevilkårene for næringslivet er så gode som mulig. Vi skal være en pådriver og koordinator, samarbeidspartner og utfører av konkrete prosjekt og tiltak på vegne av næringslivet i Molde, som bidrar til å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å arbeide og bosette seg her. Vi setter fokus på problemstillinger som berører næringslivet i regionen, gjennom våre medlemsmøter, media og andre aktører. skal være samlende, ryddig og offensiv. Vår rolle er i stor grad i skjæringspunktet mellom næringsliv og offentlig, hvor vi er initiativtaker, pådriver og drifter av ulike viktige saker på vegne av næringslivet.vi skal evne å gripe saker når de er aktuelle, og tilpasse oss endringer i rammebetingelsene. Mens USAs velgere strømmet til urnene, brukte president Barack Obama og Mitt Romney valgdagen til en siste innspurt. Håper på stat lig tilleggsbevilgning til sjukehus CHICAGO: Romney tok tirsdag tu- rentilvippestateneohioogpennsylvania, mens Obama uventet møtte opp på et av valgkontorene til Demokratene i Chicago. I løpet av besøket benyttet han blant annet sjansen til å takke Romney for en «energisk valgkamp»ogringteogsåflerevelgere, deriblant en kvinne som kanskje ikkeheltforstoatdetvarusaspresidenthunfikkpåtråden. DetteerBarackObama.Presidenten vet du, sa han til kvinnen. Selv forhåndsstemte Obama allerede i oktober, mens Romney og hans visepresidentkandidat Paul Ryan, og sittende visepresident Joe Biden stemte tirsdag. Romneysomsaathanhaddeen godfølelseforanvalgnatten,kom sammen med kona Ann til valglokalet i Boston-forstaden Belmont og smilte da journalistene spurte hva han hadde stemt. Det tror jeg dere vet, sa han. Mens Obama ikke kunne regne med Romneys stemme, kunne han i detminsteregnemedsolidstøttei hjemstaten Illinois. Jeg ga min stemme til Obama i dag. Jeg tror at om Romney kom- President: Barack Obama får solid støtte i hjemstaten Illinois. Innspurt: Mitt Romney på restaurantbesøk på valgdagen. FOTO: REUTERS / NTB SCANPIX mertilmakten,vilmangeavdeoffentlige velferdstjenestene jeg er avhengig av, bli borte. Jeg trenger virkelig disse tjenestene til jeg er ferdig utdannet, sier 26 år gamle Cassandra McGee til NTB etter å ha stemt i et valglokale sør i Chicago. Mens en republikansk velger i Ohio sa han stemte på Mitt Romney og at det var viktigere enn noensinne å stemme. Jeg har følt at det er viktig å stemme, mye mer viktig enn det har vært tidligere, sa Davis Rossi til nyhetsbyrået AFP. I flere av valglokalene i New York måtte velgerne ty til gammelmetoden ogbrukepapirsedleretteratorkanensandyhaddesørgetforstrømproblemer i byen. Mange innbyggere arbeidet valgdagen med å re- er bekymret for om helseforetaket greier å spare nok penger til å starte bygging av sjukehus i 2016/17. FOTO: REUTERS / NTB SCANPIX MARIT HEIENE parere skadene Sandy hadde forårsaket på hjem og boliger, men prioriterte likevel å stemme. Det samme gjorde den gravide førstegangsvelgeren Galicia Malone som troppet opp i valglokalet i Chicago med sterke veer. Jegharaldristemtfør,sådette er en viktig dag for meg og min datter, sa Malone til amerikanske medier. Hun lot seg ikke hindre av at fødselen var i gang. På vei til sykehusetstoppethunvedvalglokalet og fikk stemt, selv om veene kom med fem minutters mellomrom. Jegforsøkteålesestemmesedlene og puste, lese og puste. Det var det jeg hele tiden sa til meg selv: Les og pust, les og pust! Kenyansk familie. Også i Kogelo,denveslelandsbyenvestiKenyasomBarackObamasfarstam- mer fra, var nattens valgvake en av de store begivenhetene. Blant andre 90 år gamle Sarah Obama, den tredje kona til Obamasfarfar,somObamaharsagtat han ser på som sin bestemor selv omdetikkeerblodsbåndmellom dem. Jeg ber for ham og for at Gud må hjelpe ham, sier Mama Sarah. Selve valgkampen har imidlertid kostet mer enn bare bønner, valgkampenharværtdendyreste i amerikansk historie. Velgernes avgjørelsekanværeklartidligtirsdag kveld, eller det kan dra ut i timer, dager eller uker. Alle målinger, beregninger og tellinger av valgmenn i aviser og nettstedersomrealclearpoliticsog fivethirtyeight.comtyder på at Obama blir gjenvalgt, og at Romneybareharteoretiskemuligheter tilåslåhampåmålstreken. NTB MOLDE: Det kommer fram i Molde Næringsforums høringssvar om sjukehusstrukturfornordmøreog Romsdal. Ikke uventet går de inn for fellessjukehus bynært Molde. Uttalen ble enstemmig vedtatt mandag og er signert av styreleder Olav Gjærland og daglig leder Britt Flo. Den krever at nytt sjukehus i NordmøreogRomsdalmåsettespå første plass på investeringslista for Helse Midt-Norge. Usikker økonomi. Uttalen sier videre: «Vi er sterkt bekymret Faksimile fra RBfor det økonomiske grunnlaget for re- alisering av ny sykehusløsning for NordmøreogRomsdal.» De peker på at sjukehusplanene haretsvaktfinansieringsgrunnlag, og at Helse Midt er avhengige av å spare penger i sjukehusdriften i flere år for å få nødvendig egenkapital. Som kjent krever regjeringa at helseregionene må stille med halvpartene av pengene sjøl, før staten ervilligtilålåneutrestentilnyesjukehusprosjekt. Frykter lekkasje: Styreleder Olav Gjærland og i frykter ansatte vil søke seg bort om prosess mot nytt sjukehus trekker ut. Vi har i mange år FOTO: EGIL H. TORVIK hatt et fantastisk fagmiljø i Molde det må vi bevare, sier Gjerland. har vært låst så lenge, bør det finnes politisk vilje til å finne en løsning, sier styrelederen. en for lekkasje av kompetanse hvisprosessentrekkerilangdrag. I ventetida må vi sørge for at Lundavang ikke blir dårligere, og helst bedre, sier han. Vi har i mange år hatt et fantastiskfagmiljøimolde,ogdetmå vi bevare! Røkke er en siste mohikaner Realisering av sentrale infrastrukturprosjekter Kjell Inge Røkke har holdt ut lenge. Lønnsomheten innen fiskeforedling er under hardt press, sier økonomiprofessor Terje Vassdal ved Universitetet i Tromsø. Driften gjennom året har vært gjennomført for å tjene våre overordnede mål og ambisjoner: OSLO: Røkke er i fiskerisam- menheng mange måter en siste mohikaner. Nå forsøker han det politiske sporet, for å se om rammebetingelsene kan bedres, sier Vassdal til NTB. Han sier forutsetningene for produksjonen av fiskefilet i Norge er endret de siste årene. Lønnsomhetenernåstørstpåbåtsiden. Bedriftenesomskalvidereforedle fisken, sliter med presset økonomi. En løsning kunne jo være at fiskerne får lavere pris. Det er fiskerne som har tjent den siste tiden,ikkelandanleggene,sierprofessoren. Hansierdetergrunntilåspørre om vi er blitt for rike til å drive med filetering, avhengig som vi lenge har vært av importert arbeidskraft for å få jobben gjort. Være en pådriver for konkurransedyktig infrastruktur og regional næringspolitikk 1. Fortsette arbeidet med realisering av sentrale infrastrukturprosjekter 2. Bidra til å fremme nye infrastrukturprosjekter 3. Sette næringspolitisk engasjement på dagsorden 4. Være pådriver for regionalt samarbeid og synliggjøre regionens kvaliteter 5. Følge opp og bidra til styrking av sentrum som magnet i regionen Produseres ute. Strukturen- dringer har langt på vei presset produksjonen av frosne filetprodukter ut av Norge og til land der kostnadsnivået er langt lavere, først og fremst Kina og Vietnam. Filetindustrienhaddesamletet negativt resultat i Stort underskudd i tre av bedriftene bidro til dette. Den store utfordringen i fiskeindustrieneratenikkeklarerå oppnå tilstrekkelig lønnsomhet innen filetproduksjon, slår Fiskeridepartementetfastietferskthøringsnotat. I notatet ber departementet blant annet om synspunkter på plikten som deler av trålerflåten i dag har til å levere fangst til bestemte anlegg på land. «Strammer inn leveringsplikten for torsketrålere», er tittelen departementet har gitt sin egen pressemelding om saken. Røkke vil svare. Røkke kom- mer neppe til å legge bånd på seg i høringsprosessen. Sine synspunkter har han allerede gjort kjent gjennom NRKs Brennpunkt og kronikker i aviser. Havet koker, filetindustrien taper,eroverskriftenienkronikk signert Røkke i VG tirsdag. Der påpeker han at filetindustrien på land, som bearbeider fisken,hartaptpengeroverfleretiår. Dette kan ikke fortsette, skrivermannensomblantannetkontrollerer børsnoterte Aker Seafood ASA. Røkke sier han aldri har utfordret leveringsplikten til landanleggene, men ønsker å flytte aktivitetforåoppnåfærreogstørreenheter. Konsernsjef Olaf Holst-Dyrnes i Aker Seafoods sier til NTB at selskapet også kan leve med industrivilkårenesomerknyttettiltrå- Røkkes fiskemottak Aker Seafoods fikk på 90-tallet overta fiskekvoter mot å kjøpe fiskemottak langs kysten. Nå ønsker Kjell Inge Røkke flere fiskekvoter Båtsfjord men færre Mehamn fiskeanlegg. Kjøllefjord Hånningsvåg Hammerfest Fisker: Kjell Inge Røkke i reketråleren Trygg ved rådhuskaia i Oslo. FOTO: ANITA VINGEN lerkonsesjonene, dersom selskapet får gjennomslag for færre og større anlegg. Industrivilkåreneinnebærerat virksomheten i dag må holdes oppe på et visst nivå bestemte steder Helårsdrift umulig. I dag har Røkke anlegg i Stamsund, Melbu, Honningsvåg, Hammerfest, Båtsfjord, Mehamn og i Kjøllefjord. Alle er omfattet av leveringsvilkår. Røkke sier han kanskje kan greieåopprettholdedetteantallet bedrifter,menbareénellertokan driveheleåret restenerdømttilå bli sesongbedrifter. Røkkes forslag er at leveringsog bearbeidingsforpliktelsene flyttestiltoregioner:finnmarkog Nordland. Den bør ikke lenger Realisering av nytt sykehus i Molde er den mest sentrale saken for regionen; og vi har lagt ned betydelige ressurser i å være med å fremme det vi mener er til beste for regionen og regionens næringsliv. har siden saken kom på dagsorden vært klar på at den beste løsningen er to sykehus, ett i hver av byene. Flytting av en så tung kompetanseinstitusjon ut av byen vil medføre store konsekvenser for samfunnsliv og næringsliv. Flytting av sykehuset fra Molde tilsvarer flytting av arbeidsplasser fra Oslo og vil få dramatiske konsekvenser for attraktiviteten til Molde og dermed muligheten til fremtidig rekruttering til samfunns- og næringsliv. 7 Onsdag 7. november 2012 Sværtt bekymret farsdag PRESIDENTVALGET I USA Områdene/sakene er engasjert i har stor spennvidde; og det er stor forskjell på tidshorisonten for realisering av dem. Foruten de sakene hvor en kan vise til konkrete resultater er mye av jobben som utfører påvirkningsarbeid og informasjonsvirksomhet. Sistnevnte aktiviteter kan være utfordrende å dokumentere direkte resultater av. For noen områder er det snakk om en kontinuerlig jobbing over tid for å oppnå resultater på lang sikt; bl.a. skolesatsingen vår overfor ungdom. Prosjektene er i stor grad organisert med egne styrer, arbeidsgrupper og ad hoc grupper. I det følgende har vi satt opp en relativt detaljert oversikt over store og små prosjekter og aktiviteter som har vært engasjert i det siste året. Oversikten omfatter både prosjekter som vi har ansvar/ på Obama. med veer. daglig ledelse for og andres prosjekter der vi Stemte er deltager istemte styringsgruppe/styret eller lignende. Nye Molde sykehus FINNMARK Tromsø TROMS Melbu Aker Seafoods eier elleve torsketrålere Stamsund Bodø NORDLAND *Eid av Aker Seafoods KILDE: NTB, NRK være knyttet til byer og bygder Hansierhanønskeråfortsetteå kjøpe fisk fra kystflåten, det vi si over600båterlangskysteninord. Dettevilhangjøreforåsikrestabil tilgang til fisk gjennom hele året. MenAkerSeafoodsfiskebedrifter har bearbeidet for lite av fangsten som selskapets trålere tar, menerregjeringenderforharden foreslått å innføre kjøpsplikt fra trålerne.enslikkjøpspliktønsker ikke Røkke. NTB Må rasjonalisere. Hvor realistisk er byggestart for sjukehus i 2016/17, når Helse Midt må stille med halve investeringsbeløpet sjøl, Olav Gjærland? Ser utbygging av Lundavang som alternativ hvis Helse Midt ikke har nok penger til byggestart for fellessjukehus i 2016? Lundavang har en forferdelig bygningsmasse som vil kreve vanvittigmedressurseråoppgradere.moldenæringsforumgårfor løsningbynærtmolde,menvihar egentligslåttfraossdagenssjukehuspålundavangsomalternativ. Men det må sjølsagt oppgraderes så driften kan være forsvarlig. Gjærlander for øvrig veldig opptatt av risiko- andre uttaler sees bekymring for økonomien: Feks skriver Orkidé: «Kommunene på Nordmøre ber staten stille betydelig mer midler til rådighet for realisering av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal samtidig som beslutningen blir tatt i Helse Møre og Romsdal og i Helse Midt-Norge i desember 2012.» Splittet sjukehusavdeling Den felles radiologiske avdelinga i Molde og Kristiansund, er splittet i ønske om sjukehusløsning. (2A /2B): Mental Helse Møre og Romsdal:viktigåsamlesomatikk og psykiatri, tar ikke stilling til plassering. MOLDE: De siste dagene har flere sendtinnsineuttalerihøringsrundenomsjukehus,førfristengåruti dag. Blant disse er radiologisk avdelingimoldeogkristiansund.mens avdelingsleder underskriver én uttalesomanbefalersjukehusbynært Molde,skriverkollegeneiKristiansund i separat uttale: «Vi er totalt uenig med avdelingssjef Oddbjørn Hauge sin innstilling», og anbefaler midt mellom-løsningen. VIL HAFELLESSJUKEHUSBYNÆRT MOLDE, POLIKLINIKK I KR.SUND (2A): Høgskolen i Molde. Vestnes kommune. Hareid kommune (støtter Sunnmøre Regionråd). Radiologisk avdeling Molde / Kristiansund (se egen uttale fra Kristiansund). Privatpersoner: SveinAtleRoset(vilhaHjelset).Jorunn Kristvik og Lars Gunnar Ribemo (vil ha Hjelset). Se ellers hvem som mener hva blant de siste innsenderne så langt: VIL HA BYNÆRT GENERELT VIL HA FELLESSJUKEHUS MELLOM BYENE, INGEN POLIKLINIKKIBYENE(3B):SAN(som er Jordmorforeningen, og inge- Saken er svært viktig for Molde, blant annet ut fra at det ved sykehuset i Molde er ca1200 årsverk og 137 legehjemler mer enn dobbelt så stort som sykehuset i Kristiansund som har 650 årsverk og 58 legehjemler. Molde er også det sykehuset som har størst geografisk nedslagsfelt. Om kompetansemiljø og størrelse legges til grunn for fremtidig valg eller om det er rene politiske føringer, gjenstår å se. Ber om statskroner. Også i Sykehus og gode kommunikasjoner er sentrale momenter for, og vi har i 2012 arbeidet aktivt for realisering av dette. Optimale flytilbud, fastlandsforbindelse til Østlandet og realisering av Frykter lekkasje. Møreaksen er noen stikkord. Helse Midt-Norge må rasjonalisere driften betydelig om dette skal gå. Håpet er at vi får tilleggsbevilgninger.siermanførstameden slikhøring,erdetviktigåsib atdet virkeligblirreistetbygg.vierjoingen fattige nasjon. Når situasjonen HUSK Vårt arbeid med sykehussaken har vært kanalisert via ROR, hvor vi har deltatt og hatt pådriver og koordineringsansvar for sykehusgruppen. Sykehusgruppen ble opprettet i 2007 og er et samarbeidsvi HAR GAVEN prosjekt mellom ROR MASSE NYHETER ER KOMMET INN og, etter initiativ fra. Den politiske forankringen som ROR gir har i perioder vært en mer naturlig kanal Tlf Bølgen Kjøpesenter 6440 Elnesvågen å fremme saken gjennom enn om valgte å kjøre den alene. I desember 2012 ble det vedtatt ett sykehus i Nordmøre og Romsdal, lokalisering er fortsatt uavklart og vil trolig ikke bli avklart før tidligst i niøreneinito).kirurgiskklinikk i Kristiansund (ønsker Krifastområdet). Tingvoll kommune (Krifast). Aure kommune (Krifast). Radiologisk avdeling i Kristiansund (vil ha midt mellom byene). Privatpersoner: Steinar Høgsve (Krifast, eller bynært Kr.sund) Sykehusgruppen i 2012 bestod av: Arild Hervik, leder Bernhard Riksfjord Rolf Jonas Hurlen Torgeir Dahl Høgskolen i Molde/Møreforsking Aukra kommune Nesset kommune /ROR ANDRE VARIANTER: Privatpersoner: Gerhard Hansen: Vil ha struktur som i dag, med utbygging i begge byer. Fellessjukehus førstom20-30år.erlingneerland: Anbefaler Fursetfjellet. VegtilkomstøstoverfraSkaret,nordfor Lønsetfjellet og videre. Hovedhensyn: skåne dyrkbar jord. For øvrige høringssvar så langt: se 5. oktober. Skjermdump fra rbett.no 2 3

3 Langfjordtunnelen Molde Lufthavn Årø I samarbeid med ble Molde Lufthavnutvikling AS (MLU) etablert i Selskapet eies av næringsliv og kommuner i regionen. innehar den daglige administrasjonen. Selskapet ble etablert med utgangspunkt i å forestå og finansiere forlengelse av rullebanen ved Molde Lufthavn, samt være en pådriver for økt trafikk ved flyplassen. Rullebaneforlengelsen ble sluttført i 2008 og den forlengede rullebanen ble tatt i bruk høsten Selskapet satte i 2007 som ambisjon at det ved Molde Lufthavn skulle være tre sommercharterruter og en vintercharter innen Fra sommeren 2010 ble denne målsettingen oppfylt med chartertilbud til Kreta, Mallorca og Tyrkia sommerstid og Gran Canaria vinterhalvåret. Fra og med sommeren 2012 ble det 4 destinasjoner i uken til «sol og varme»: Apollo til Kreta, Star Tour til Rhodos, Ving og Detour til Tyrkia, samt Star Tour og Ving til Gran Canaria på vinterhalvåret. problematisk å kunne utbetale tilskuddet da det kom i konflikt med internasjonalt regelverk. Dette medførte at vi ikke fikk til markedspakken og planene om rute til Berlin ble lagt bort. men det ble etablert et tilbud med en ukentlig»sommer» rute til Alicante, som startet i april MLU AS bidrar med markedspakke sammen med Avinor for realisering av tilbudet. I 2012 ble de passasjerrekord med reisende over Molde lufthavn, Det har vært kontinuerlig vekst i trafikken over lufthavnen de siste årene og det er spesielt økning for utenlands- og Oslo trafikken.. Det var forventet at 2012 ville bli konsoliderende, økningen var på 2% ift Rutetilbudet til/fra Oslo er det mest sentrale tilbudet for samfunnsog næringslivet. Vi jobber for bedre spredning av tilbudet til/fra Oslo og har god tro på at dette vil bli bedre bla med tilbud midt på dagen fra Fergefri forbindelse til Østlandet og mellom Rauma og Molde har lenge vært en prioritert sak for. innehar den daglige ledelsen av Langfjordtunnelen AS som ble stiftet i juli Selskapet eies av 25 bedrifter og kommuner og har etter flere emisjoner en aksjekapital på kr 10,7 mill. Selskapet har utredet og utført en rekke analyser og undersøkelser for å avklare grunnforhold, investeringsanslag og finansieringsmuligheter for en undersjøisk tunnel mellom Sølsnes og Åfarnes. Fergesambandet mellom Sølsnes og Åfarnes er det femte største i Møre og Romsdal. Etter flere år med utredninger og undersøkelser er det nå planlagt en undersjøisk tunnel på 11 km med tre kjørefelt, kostnaden er beregnet til kr Kommunedelplanen er under arbeid og ble godkjent i slutten av I Rauma kommune var det stor skepsis til prosjektet men etter lengre tids arbeid ble kommunedelplanen vedtatt i slutten av Av den grunn kom vi ikke i gang med oppstart av reguleringsplan i Tidsplan for prosjektet skyes stadig, gitt full finansiering regner vi med Stortingsbehandling høst 2015, og åpning 2018/2019. I 2012 har vi arbeidet få vedtatt kommunedelplan og finansering av reguleringsplan. Selskapet har i løpet av året vært i flere møter med Fylket og Vegkontoret mht fremdrift. Styret i Langfjordtunnelen AS pr : Jan Petter Hammerø, leder Alf Ahdell Arne Steffen Lillehagen Evy Strømme Gunnar Melbø Nils Ivar Heggem Bussbygg AS Rauma kommune MOBO Rauma Næringslag Rauma kommune Langfjordtunnelen traseen. I 2012 har aktiviteten i selskapet vært knyttet til flytilbudet innenlands og muligheten for å etablere nye ruter utenlands. Vi har vært i tett dialog med Norwegian ift en rute til Berlin, samt en rute til en soldestinasjon og vi la mye arbeid i å sy sammen en markedspakke som skulle bygge rundt tilbudet. Fylket innvilget tilskudd på kr 1,5 mil til opprettelse av ruten. I ettertid kom de frem til at det ble Styret i Molde Lufthavnutvikling AS pr : Jan Petter Hammerø, styreleder Stein Berg Oshaug,, nestleder Oshaug Metall AS Tine Grytnes Laskerud Grytnes Betong AS er daglig leder i selskapet. er daglig leder i selskapet. 4 5

4 . Pådriver for regionalt samarbeid og synliggjøring av regionens kvaliteter Skjermdump fra rbett.no «Ingen er god alene». bygger på grunnideen om at fellesskap gir styrke og dermed større muligheter for å realisere viktige saker. Vi er derfor opptatt av å ivareta det regionale perspektivet i det arbeidet som vi utfører, slik at vi fremstår samlet og med større styrke. 4 Lørdag 2. februar 2013 NYHETER Bidra til å fremme nye infrastrukturprosjekter Sekretariat for Ror Møreaksen Selskapet er etablert for å realisere fergefri kryssing av Romsdalsfjorden samt etablere fastlandssamband for kommunene Aukra og Midsund. Eiere er kommuner og næringsliv i fylket. På vegne av deltar daglig leder i selskapets styre. Statens Vegvesen la frem sin Konseptvalgutredning våren 2012 og foreslår kryssing av Romsdalsfjorden helt i tråd med det prosjektet Møreaksen AS har fremmet: Tunnel under Tautra og bro over Julsundet. Regjeringen har gitt klare løfter på at fergefri E-39 er et prioritert område i NTP som kommer våren 2013, og dermed vil det trolig komme planleggingsmidler til Møreaksen AS. Ambisjonene er realisering av Møreaksen innen 10 år. Styret i Møreaksen pr : Einar Øien, styreleder Bjørn Sandnes Erik Berg Eva Langstein Geir Stenseth Jan Petter Hammerø Olav Hauge Svein Harsjøen Midsund kommune Haram kommune Berg Invest AS Vestnes Næringsforum Ålesund kommune Aukra kommune Haram kommune Jan Petter Hammerø er daglig leder i selskapet. I 2012 skjøt det fart i kommunens arbeid med ny innfartsvei til Molde og bytunnel, dette for å rekke NTP som kommer våren Vi har gitt våre innspill til det politiske miljøet i Molde, både ift omfang og behovet for de ulike tiltakene. Veksten i befolkningen i kommunen har vært begrenset av at det er svært få boliger tilgjengelig i Molde. Via innspill til det politiske miljøet og i media har vi fokusert på behovet for at Molde må få fart i tilretteleggingen av byggingen av flere boliger. Temaet er nå en sak som har fokus både politisk og administrativt i kommunen og vi forventer at det vil bli en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel fremover. Kommunen har satt dette på dagorden i 2012 og vi. Dette vil bli fulgt opp fremover. Sette næringspolitisk engasjement på dagsorden arbeider på ulike arenaer for å fremme de sakene som er viktig for næringslivet, og næringslivets forventninger til politikerne. I all hovedsak skjer dette via de enkelte prosjektene og sakene, hvor det er direkte kontakt med aktørene. I tillegg har vi mer generelle møter, bla har styret årlige møte med formannskapet hvor vi orienterer/presenterer de viktigste sakene for Molde sett fra næringslivets side. Etter invitasjon fra besøkte Statsråd Schjøtt-Pedersen Molde 26. april 2012, hvor vi la opp bedriftsbesøk på dagtid og åpent møte for næringslivet på kvelden. Sammen med ordfører har vi besøkt 15 bedrifter i kommunen for å ta pulsen og for å få direkte innspill på viktige saker for næringslivet. ivaretar sekretariatsfunksjon for ROR, i ca 20% stilling. ROR har 7 medlemskommuner; Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Nesset, Fræna, Molde. I tillegg er Eide nå meldt inn som medlem. I 2012 ble det gjennomført ett fellesmøte for alle kommunestyremedlemmene i regionen. 3 medlemsmøter og 7 styremøter. ROR har fokus på samarbeid og utvikling i regionen, herunder interkommunale samarbeid på ulike områder, videre er ROR høringsorgan i flere saker. Pr 2012 har ROR egne prosjekt innen bl. a. : barnevernssamarbeid, eforvaltning, interkommunalt legevaktsamarbeid, kommunesamarbeid, sykehussaken, psykiatrisamarbeid. Styret i ROR for 2012 Ordfører, leder Ordfører Rauma kommune, nestleder Ordfører i Aukra kommune Rådmann Fræna kommune Rådmann Nesset kommune Næringsforumene i Molderegionen Møbelgigant: Ikea ser for seg etablering på Nordvestlandet. ROR-kommunene går nå ut med full støtte til Vestnes som beste alternativ. FOTO: IKEA Sats på Vestnes ROR-kommunene støtter Vestnes sitt Ikea-kandidatur «Alle» har lyst på Ikea, men ROR-kommunene samlet seg i går om at det er mest fornuftig og realistisk å gi sin støtte til Vestnes. Det gjør ordføreren ekstatisk. De siste årene har det blitt etablert næringsfora i Romsdal med personer ansatt på heltid/deltid i samtlige kommuner: Fræna Næringsforum AS, Nordveggen AS (Rauma), Aukra Næringsforum AS, Vestnes Næringsforum, Midsund Næringshage og Nesset Næringshage, samt Sandøy, Eide og Gjemnes. Gjennom flere år er det bygd opp en felles plattform og samarbeid, som har resultert i at vi er forankret under paraplyen Næringsforumene i Molderegionen. I 2012 har det vært 2 fellesmøter hvor styreleder/daglig leder har deltatt. EIRIK HEEN VESTNES: Vierselvsagtklaroverat det er langt opp og fram, men støtten fra romsdalskommunene gjør meg som ordfører svært takknemlig og oppglødd. Jeg synes ROR viserstorsinnogtenkerregionher.på vegne av Vestnes kommune er jeg veldig glad for støtten, som jeg tror vil få stor betydning for vårt kandidatur. Vestnes har flere meget sterkeargumentforatikeaseriøstskal vurdere å etablere seg her, mener ordførergeiringelien(sp). Sammen med daglig leder Roald Fiksdal i Vestnes Næringsforum, som allerede er i korrespondanse medikea,understrekerlienatvestnes er «optimalt sentralt» når det gjelder kommunikasjonsmessig gunstig beliggenhet på Nordvestlandet. Midt i smørøyet. AllevegerførertilVestnes.E39ogE36møtesher i kommunen. Vi ligger omtrent midt mellom Bergen og Trond- Samstemte: Geir Inge Lien (tv) og Torgeir Dahl. FOTO: RICHARD NERGAARD heim, og svært sentralt i forhold til både Molde, Ålesund og Kristiansund.Vestnesbørværeekstraaktueltiforholdtil den planlagte Møreaksen,somjegersikkerpåvilkomme. Jeg ser for meg området Nerås/Vik/FurlandsomideeltforIkea med tanke på framtidig trafikkmønster her i fylket, sier Geir Inge LientilRomsdalsBudstikke. Flere muligheter. Men vihar også flere andre aktuelle tomtealternativ for Ikea i Vestnes. Nå får vi bare stå på videre for å overbevise Ikea om at Vestnes er kommunen de bør satse på. Men vi ser selvsagt beredtpåhardkampfrasunnmøre, kanskjespesieltdigernes-området. DerforerdetsåviktigatRORstøtter vårt kandidatur. Det er stort at Tomtealternativ: Vik (nede til venstre) kan være aktuell som tomt for Ikea. ILL.: MØREAKSEN Romsdal samler seg om Vestnes i Tidlig i løpet. Ikeas kommunikasjonsavdeling takker for hen- en kommune som er best egnet for artig om vi i ROR klarte å enes om dennesaken,sierordføreren. Roald Fiksdal skriver i en e-post til vendelsen.deunderstrekeratdeer Ikea-etablering, og det klarte vi. IkeaatVestnesvilværeetubestridt veldigtidligiprosessenmedenetableringpånordvestlandet,ogatdet store europavegene krysses. Med Vestnesliggermidtiogdeterherde knutepunkt for all nord-sørtrafikk og all øst-vest trafikk til og erikeas eiendomsavdeling som tar Møreaksen, som jeg er overbevist frafylketnårmøreaksenstårferdig. imot og analysereralle innspill.de om at vil komme, er Vestnes enda «Med et potensial på bortimot har nå mottatt informasjonen fra meraktuelt,siertorgeirdahl kunderinnenfor en rekkevidde på cirka to timer, vil Vestnes Molde-ordførerTorgeirDahl(H), kestekortidenneviktigesaken,og VestnesNæringsforum. Vestnes er Romsdals sitt ster- være et ideelt sted for en framtidig somerstyrelederiromsdalregionråd (ROR), mener at det både er realistiskoggodtalternativforikea. jegmeneratkommuneneretsvært Ikea-etablering i vår region. I det nyekryssetmellome39oge136ser mest realistisk og fornuftig å peke Derfor er det kjekt at ROR går sammen om å støtte Vestnes sitt kandi- kommunen for seg å etablere et på Vestnes som potensiell etableringskommuneforikeairomsdaldatur.deterviktigåviseraushetog større areal for næringsetablering, og vi er interessert i en dialog med tenke region her, selv om de fleste Ikea for å presentere mulighetene Viktig med raushet. Vihadde kommunerheltklartkantenkeseg der eller andre aktuelle steder i opp Ikea-spørsmålet som drøftingssak på vårt medlemsmøte frede-ordføreren. Ikeainnenforsinegrenser,sierMol- kommunen»,skriverfiksdal. dag. Min tanke var at det ville være 6 7

Fortviler over nye billettkrav Frykter kaos på ferjene i sommertrafikken

Fortviler over nye billettkrav Frykter kaos på ferjene i sommertrafikken Årets avis Mandag 17. mars 2014 I Uke 12 I Nr 64 I Årgang 172 I www.rbnett.no I Løssalg kr 25,- Fortviler over nye billettkrav Frykter kaos på ferjene i sommertrafikken MANDAG Anne Karin, Kasper Malmedal

Detaljer

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011

MONO. HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 3/2011 HVA gjør de for oss? Klarer du å velge? Les mer s. 6-8 Ansett damer! Bergit Svenning, leder i Statnett, er en av prosjekt- få kvinner i sjefsstolen. Mange bedrifter

Detaljer

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19 Rosenkilden Næringslivsmagasinet n r. 5 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 1 1836-2011 år lederskifte På vei mot Harald Minge blir Jostein Solands etterfølger som ny administrerende direktør i Næringsforeningen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv 2 06 TEMA: Reiselivsbyen Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. i Bente Dyrseth om kultur og reiseliv Jens Fredrik von der Lippe om konferanser Lise Moe om IKT og

Detaljer

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1 2 0 0 8 Å R S R A P P O R T 1 INTRODUKSJON Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Molde kommune produserte av tjenester i 2008. Årsrapporten beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene.

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen APRIL 2011 EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Erfaringene med håndteringen av oljeriggen «Polar Pioneer» kan bli avgjørende for industrien i Tromsø. Prosjektleder Neil

Detaljer

MONO. Veien til oljeeventyret

MONO. Veien til oljeeventyret MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i ve t 2 / 2 0 1 0 I olje- og gasspørsmålet står Helgeland samlet. Side 6 9 Veien til oljeeventyret Dekker nesten gapet Veksten i offentlig og privat tjenesteyting

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb.

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb. MONO EN kanal for næringslivet 4/2008 Lønnsomt å flytte heim Ingeniør ble positivt overrasket over lønnsnivået i Rana. Side 12 Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal

Detaljer

fem år med Ormen lange

fem år med Ormen lange fem år med Ormen lange Mange har tatt del i industrieventyret Ormen Lange. I år feirer vi fem år med gassproduksjon på Nyhamna, men historien er langt fra ferdigskrevet. ORMEN LANGE 5 ÅR 1 2013 Ormen Lange

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

LO: Jobb flere helger

LO: Jobb flere helger nr. 30 www. kommunal-rapport.no Må snu opp-ned på barnevernet Bufetat og kommunene må tvinges til å samarbeide. Det er Barnevernpanelets klare melding. Barneminister Audun Lysbakken (SV) erkjenner systemsvikt.

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen NOVEMBER 2006 Kolossal OL-forventning Side 6-7 Uoppdaget oppdager Side 10-11 Kollektivt innmeldt Side 24-25 Til Tromsø for å OPPLEVE Og det skjer i disse dager.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Selg byen sammen. Rosenkilden. Konferanse- og messeekspert gir klart råd:

Selg byen sammen. Rosenkilden. Konferanse- og messeekspert gir klart råd: Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 10 2013 årgang 20 Konferanse- og messeekspert gir klart råd: Selg byen sammen Siden 2010 har Stavanger fått et stort og bredt tilbud av nye fasiliteter og med muligheter

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive!

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive! info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen 04 NR.4 2007 Valg 2007 Kamphaner i fylket Klar for å gi Vi må bli mer attraktive! side 3 side 12 side 14 side

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen FEBRUAR 2011 VINNER VINTEREN Tromsø er den suverene vinterdestinasjonen i Nord- Norge for utenlandske turister. Men bak suksessen er antallet gjestedøgn stusselig

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer