DRIFTSORIENTERING Molde Næringsforum Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: / / /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSORIENTERING 2012. Molde Næringsforum Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: 90 79 90 05 / 46 41 86 88 / post@moldenf.no / www.moldenf."

Transkript

1 Våre støttespillere DRIFTSORIENTERING 2012 Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: / / /

2 DRIFTSAKTIVITETEN I 2012 MNS sin visjon og mål for Moldesamfunnet sin visjon er at Molderegionen skal være en av landets 10 mest attraktive regioner å bo og arbeide i og at Molde skal ha innbyggere i var det innbyggere i Molde, dette er en økning på 455 innbyggere fra , økningen for 2011 var 399 innbyggere. Fortsetter vekstraten er en på god vei mot målet om innbyggere i Når det gjelder attraktiviteten til Molderegionen (de syv kommunene i Romsdal) så rangeres Romsdal som nr 46* av 82 regioner i NHO sitt attraktivitetsbarometer, opp 7 plasser siden rangeringen i Denne rangeringen viser at utviklingen absolutt går riktig vei, men at det er et stykke til før vi når målet. VÆRE EN PÅDRIVER FOR KONKURRANSEDYKTIG INFRASTRUKTUR OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Bidra til styrking og synliggjøring av regionens næringsliv 1. Utvikle og styrke samarbeidsprosjekt med barne-, ungdoms- og videregående skoler og Høgskolen 2. Gjennomføre prosjekt/program som synliggjør næringslivet overfor arbeidskraft 3. Initiere prosjekt for styrking av integrering av arbeidsinnvandrere 4. Følge opp og være med å bidra til skape grobunn for nye vekstkraftige næringer 5. Bidra til å etablere kunnskapsbaserte næringer/klynger 6. Bidra til å styrke Molde som reiselivsby Romsdal er i stor grad en integrert bo- og arbeidsmarkedsregion. Dette er en av faktorene som har størst innflytelse på flyttebalansen i regionene.velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner er nøkkelen til attraktivitet og dermed befolkningsvekst. Kommunikasjoner er her helt avgjørende. Slår man en sirkel med Molde i sentrum og avstand til ytterpunktene på en times reise med fastlandsforbindelse, vil man få et befolkningsgrunnlag på ca Økt tilgjengelighet innad i regionen og til/fra regionen både mht person- og godstransport, er viktige målsettinger. Fly- og fergetrafikk er prioriterte felt for. Skape attraktive møteplasser 1. Gjennomføre 10 møteplasser i året *NHO Attraktivitetsbarometer , topp og bunn i kommuners attraksjonskraft 6. Onsdag 7. november 2012 NYHETER NYHETER Kjørte på til siste slutt Forretningside sin viktigste oppgave er å være med å bidra til at de regionale rammevilkårene for næringslivet er så gode som mulig. Vi skal være en pådriver og koordinator, samarbeidspartner og utfører av konkrete prosjekt og tiltak på vegne av næringslivet i Molde, som bidrar til å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å arbeide og bosette seg her. Vi setter fokus på problemstillinger som berører næringslivet i regionen, gjennom våre medlemsmøter, media og andre aktører. skal være samlende, ryddig og offensiv. Vår rolle er i stor grad i skjæringspunktet mellom næringsliv og offentlig, hvor vi er initiativtaker, pådriver og drifter av ulike viktige saker på vegne av næringslivet.vi skal evne å gripe saker når de er aktuelle, og tilpasse oss endringer i rammebetingelsene. Mens USAs velgere strømmet til urnene, brukte president Barack Obama og Mitt Romney valgdagen til en siste innspurt. Håper på stat lig tilleggsbevilgning til sjukehus CHICAGO: Romney tok tirsdag tu- rentilvippestateneohioogpennsylvania, mens Obama uventet møtte opp på et av valgkontorene til Demokratene i Chicago. I løpet av besøket benyttet han blant annet sjansen til å takke Romney for en «energisk valgkamp»ogringteogsåflerevelgere, deriblant en kvinne som kanskje ikkeheltforstoatdetvarusaspresidenthunfikkpåtråden. DetteerBarackObama.Presidenten vet du, sa han til kvinnen. Selv forhåndsstemte Obama allerede i oktober, mens Romney og hans visepresidentkandidat Paul Ryan, og sittende visepresident Joe Biden stemte tirsdag. Romneysomsaathanhaddeen godfølelseforanvalgnatten,kom sammen med kona Ann til valglokalet i Boston-forstaden Belmont og smilte da journalistene spurte hva han hadde stemt. Det tror jeg dere vet, sa han. Mens Obama ikke kunne regne med Romneys stemme, kunne han i detminsteregnemedsolidstøttei hjemstaten Illinois. Jeg ga min stemme til Obama i dag. Jeg tror at om Romney kom- President: Barack Obama får solid støtte i hjemstaten Illinois. Innspurt: Mitt Romney på restaurantbesøk på valgdagen. FOTO: REUTERS / NTB SCANPIX mertilmakten,vilmangeavdeoffentlige velferdstjenestene jeg er avhengig av, bli borte. Jeg trenger virkelig disse tjenestene til jeg er ferdig utdannet, sier 26 år gamle Cassandra McGee til NTB etter å ha stemt i et valglokale sør i Chicago. Mens en republikansk velger i Ohio sa han stemte på Mitt Romney og at det var viktigere enn noensinne å stemme. Jeg har følt at det er viktig å stemme, mye mer viktig enn det har vært tidligere, sa Davis Rossi til nyhetsbyrået AFP. I flere av valglokalene i New York måtte velgerne ty til gammelmetoden ogbrukepapirsedleretteratorkanensandyhaddesørgetforstrømproblemer i byen. Mange innbyggere arbeidet valgdagen med å re- er bekymret for om helseforetaket greier å spare nok penger til å starte bygging av sjukehus i 2016/17. FOTO: REUTERS / NTB SCANPIX MARIT HEIENE parere skadene Sandy hadde forårsaket på hjem og boliger, men prioriterte likevel å stemme. Det samme gjorde den gravide førstegangsvelgeren Galicia Malone som troppet opp i valglokalet i Chicago med sterke veer. Jegharaldristemtfør,sådette er en viktig dag for meg og min datter, sa Malone til amerikanske medier. Hun lot seg ikke hindre av at fødselen var i gang. På vei til sykehusetstoppethunvedvalglokalet og fikk stemt, selv om veene kom med fem minutters mellomrom. Jegforsøkteålesestemmesedlene og puste, lese og puste. Det var det jeg hele tiden sa til meg selv: Les og pust, les og pust! Kenyansk familie. Også i Kogelo,denveslelandsbyenvestiKenyasomBarackObamasfarstam- mer fra, var nattens valgvake en av de store begivenhetene. Blant andre 90 år gamle Sarah Obama, den tredje kona til Obamasfarfar,somObamaharsagtat han ser på som sin bestemor selv omdetikkeerblodsbåndmellom dem. Jeg ber for ham og for at Gud må hjelpe ham, sier Mama Sarah. Selve valgkampen har imidlertid kostet mer enn bare bønner, valgkampenharværtdendyreste i amerikansk historie. Velgernes avgjørelsekanværeklartidligtirsdag kveld, eller det kan dra ut i timer, dager eller uker. Alle målinger, beregninger og tellinger av valgmenn i aviser og nettstedersomrealclearpoliticsog fivethirtyeight.comtyder på at Obama blir gjenvalgt, og at Romneybareharteoretiskemuligheter tilåslåhampåmålstreken. NTB MOLDE: Det kommer fram i Molde Næringsforums høringssvar om sjukehusstrukturfornordmøreog Romsdal. Ikke uventet går de inn for fellessjukehus bynært Molde. Uttalen ble enstemmig vedtatt mandag og er signert av styreleder Olav Gjærland og daglig leder Britt Flo. Den krever at nytt sjukehus i NordmøreogRomsdalmåsettespå første plass på investeringslista for Helse Midt-Norge. Usikker økonomi. Uttalen sier videre: «Vi er sterkt bekymret Faksimile fra RBfor det økonomiske grunnlaget for re- alisering av ny sykehusløsning for NordmøreogRomsdal.» De peker på at sjukehusplanene haretsvaktfinansieringsgrunnlag, og at Helse Midt er avhengige av å spare penger i sjukehusdriften i flere år for å få nødvendig egenkapital. Som kjent krever regjeringa at helseregionene må stille med halvpartene av pengene sjøl, før staten ervilligtilålåneutrestentilnyesjukehusprosjekt. Frykter lekkasje: Styreleder Olav Gjærland og i frykter ansatte vil søke seg bort om prosess mot nytt sjukehus trekker ut. Vi har i mange år FOTO: EGIL H. TORVIK hatt et fantastisk fagmiljø i Molde det må vi bevare, sier Gjerland. har vært låst så lenge, bør det finnes politisk vilje til å finne en løsning, sier styrelederen. en for lekkasje av kompetanse hvisprosessentrekkerilangdrag. I ventetida må vi sørge for at Lundavang ikke blir dårligere, og helst bedre, sier han. Vi har i mange år hatt et fantastiskfagmiljøimolde,ogdetmå vi bevare! Røkke er en siste mohikaner Realisering av sentrale infrastrukturprosjekter Kjell Inge Røkke har holdt ut lenge. Lønnsomheten innen fiskeforedling er under hardt press, sier økonomiprofessor Terje Vassdal ved Universitetet i Tromsø. Driften gjennom året har vært gjennomført for å tjene våre overordnede mål og ambisjoner: OSLO: Røkke er i fiskerisam- menheng mange måter en siste mohikaner. Nå forsøker han det politiske sporet, for å se om rammebetingelsene kan bedres, sier Vassdal til NTB. Han sier forutsetningene for produksjonen av fiskefilet i Norge er endret de siste årene. Lønnsomhetenernåstørstpåbåtsiden. Bedriftenesomskalvidereforedle fisken, sliter med presset økonomi. En løsning kunne jo være at fiskerne får lavere pris. Det er fiskerne som har tjent den siste tiden,ikkelandanleggene,sierprofessoren. Hansierdetergrunntilåspørre om vi er blitt for rike til å drive med filetering, avhengig som vi lenge har vært av importert arbeidskraft for å få jobben gjort. Være en pådriver for konkurransedyktig infrastruktur og regional næringspolitikk 1. Fortsette arbeidet med realisering av sentrale infrastrukturprosjekter 2. Bidra til å fremme nye infrastrukturprosjekter 3. Sette næringspolitisk engasjement på dagsorden 4. Være pådriver for regionalt samarbeid og synliggjøre regionens kvaliteter 5. Følge opp og bidra til styrking av sentrum som magnet i regionen Produseres ute. Strukturen- dringer har langt på vei presset produksjonen av frosne filetprodukter ut av Norge og til land der kostnadsnivået er langt lavere, først og fremst Kina og Vietnam. Filetindustrienhaddesamletet negativt resultat i Stort underskudd i tre av bedriftene bidro til dette. Den store utfordringen i fiskeindustrieneratenikkeklarerå oppnå tilstrekkelig lønnsomhet innen filetproduksjon, slår Fiskeridepartementetfastietferskthøringsnotat. I notatet ber departementet blant annet om synspunkter på plikten som deler av trålerflåten i dag har til å levere fangst til bestemte anlegg på land. «Strammer inn leveringsplikten for torsketrålere», er tittelen departementet har gitt sin egen pressemelding om saken. Røkke vil svare. Røkke kom- mer neppe til å legge bånd på seg i høringsprosessen. Sine synspunkter har han allerede gjort kjent gjennom NRKs Brennpunkt og kronikker i aviser. Havet koker, filetindustrien taper,eroverskriftenienkronikk signert Røkke i VG tirsdag. Der påpeker han at filetindustrien på land, som bearbeider fisken,hartaptpengeroverfleretiår. Dette kan ikke fortsette, skrivermannensomblantannetkontrollerer børsnoterte Aker Seafood ASA. Røkke sier han aldri har utfordret leveringsplikten til landanleggene, men ønsker å flytte aktivitetforåoppnåfærreogstørreenheter. Konsernsjef Olaf Holst-Dyrnes i Aker Seafoods sier til NTB at selskapet også kan leve med industrivilkårenesomerknyttettiltrå- Røkkes fiskemottak Aker Seafoods fikk på 90-tallet overta fiskekvoter mot å kjøpe fiskemottak langs kysten. Nå ønsker Kjell Inge Røkke flere fiskekvoter Båtsfjord men færre Mehamn fiskeanlegg. Kjøllefjord Hånningsvåg Hammerfest Fisker: Kjell Inge Røkke i reketråleren Trygg ved rådhuskaia i Oslo. FOTO: ANITA VINGEN lerkonsesjonene, dersom selskapet får gjennomslag for færre og større anlegg. Industrivilkåreneinnebærerat virksomheten i dag må holdes oppe på et visst nivå bestemte steder Helårsdrift umulig. I dag har Røkke anlegg i Stamsund, Melbu, Honningsvåg, Hammerfest, Båtsfjord, Mehamn og i Kjøllefjord. Alle er omfattet av leveringsvilkår. Røkke sier han kanskje kan greieåopprettholdedetteantallet bedrifter,menbareénellertokan driveheleåret restenerdømttilå bli sesongbedrifter. Røkkes forslag er at leveringsog bearbeidingsforpliktelsene flyttestiltoregioner:finnmarkog Nordland. Den bør ikke lenger Realisering av nytt sykehus i Molde er den mest sentrale saken for regionen; og vi har lagt ned betydelige ressurser i å være med å fremme det vi mener er til beste for regionen og regionens næringsliv. har siden saken kom på dagsorden vært klar på at den beste løsningen er to sykehus, ett i hver av byene. Flytting av en så tung kompetanseinstitusjon ut av byen vil medføre store konsekvenser for samfunnsliv og næringsliv. Flytting av sykehuset fra Molde tilsvarer flytting av arbeidsplasser fra Oslo og vil få dramatiske konsekvenser for attraktiviteten til Molde og dermed muligheten til fremtidig rekruttering til samfunns- og næringsliv. 7 Onsdag 7. november 2012 Sværtt bekymret farsdag PRESIDENTVALGET I USA Områdene/sakene er engasjert i har stor spennvidde; og det er stor forskjell på tidshorisonten for realisering av dem. Foruten de sakene hvor en kan vise til konkrete resultater er mye av jobben som utfører påvirkningsarbeid og informasjonsvirksomhet. Sistnevnte aktiviteter kan være utfordrende å dokumentere direkte resultater av. For noen områder er det snakk om en kontinuerlig jobbing over tid for å oppnå resultater på lang sikt; bl.a. skolesatsingen vår overfor ungdom. Prosjektene er i stor grad organisert med egne styrer, arbeidsgrupper og ad hoc grupper. I det følgende har vi satt opp en relativt detaljert oversikt over store og små prosjekter og aktiviteter som har vært engasjert i det siste året. Oversikten omfatter både prosjekter som vi har ansvar/ på Obama. med veer. daglig ledelse for og andres prosjekter der vi Stemte er deltager istemte styringsgruppe/styret eller lignende. Nye Molde sykehus FINNMARK Tromsø TROMS Melbu Aker Seafoods eier elleve torsketrålere Stamsund Bodø NORDLAND *Eid av Aker Seafoods KILDE: NTB, NRK være knyttet til byer og bygder Hansierhanønskeråfortsetteå kjøpe fisk fra kystflåten, det vi si over600båterlangskysteninord. Dettevilhangjøreforåsikrestabil tilgang til fisk gjennom hele året. MenAkerSeafoodsfiskebedrifter har bearbeidet for lite av fangsten som selskapets trålere tar, menerregjeringenderforharden foreslått å innføre kjøpsplikt fra trålerne.enslikkjøpspliktønsker ikke Røkke. NTB Må rasjonalisere. Hvor realistisk er byggestart for sjukehus i 2016/17, når Helse Midt må stille med halve investeringsbeløpet sjøl, Olav Gjærland? Ser utbygging av Lundavang som alternativ hvis Helse Midt ikke har nok penger til byggestart for fellessjukehus i 2016? Lundavang har en forferdelig bygningsmasse som vil kreve vanvittigmedressurseråoppgradere.moldenæringsforumgårfor løsningbynærtmolde,menvihar egentligslåttfraossdagenssjukehuspålundavangsomalternativ. Men det må sjølsagt oppgraderes så driften kan være forsvarlig. Gjærlander for øvrig veldig opptatt av risiko- andre uttaler sees bekymring for økonomien: Feks skriver Orkidé: «Kommunene på Nordmøre ber staten stille betydelig mer midler til rådighet for realisering av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal samtidig som beslutningen blir tatt i Helse Møre og Romsdal og i Helse Midt-Norge i desember 2012.» Splittet sjukehusavdeling Den felles radiologiske avdelinga i Molde og Kristiansund, er splittet i ønske om sjukehusløsning. (2A /2B): Mental Helse Møre og Romsdal:viktigåsamlesomatikk og psykiatri, tar ikke stilling til plassering. MOLDE: De siste dagene har flere sendtinnsineuttalerihøringsrundenomsjukehus,førfristengåruti dag. Blant disse er radiologisk avdelingimoldeogkristiansund.mens avdelingsleder underskriver én uttalesomanbefalersjukehusbynært Molde,skriverkollegeneiKristiansund i separat uttale: «Vi er totalt uenig med avdelingssjef Oddbjørn Hauge sin innstilling», og anbefaler midt mellom-løsningen. VIL HAFELLESSJUKEHUSBYNÆRT MOLDE, POLIKLINIKK I KR.SUND (2A): Høgskolen i Molde. Vestnes kommune. Hareid kommune (støtter Sunnmøre Regionråd). Radiologisk avdeling Molde / Kristiansund (se egen uttale fra Kristiansund). Privatpersoner: SveinAtleRoset(vilhaHjelset).Jorunn Kristvik og Lars Gunnar Ribemo (vil ha Hjelset). Se ellers hvem som mener hva blant de siste innsenderne så langt: VIL HA BYNÆRT GENERELT VIL HA FELLESSJUKEHUS MELLOM BYENE, INGEN POLIKLINIKKIBYENE(3B):SAN(som er Jordmorforeningen, og inge- Saken er svært viktig for Molde, blant annet ut fra at det ved sykehuset i Molde er ca1200 årsverk og 137 legehjemler mer enn dobbelt så stort som sykehuset i Kristiansund som har 650 årsverk og 58 legehjemler. Molde er også det sykehuset som har størst geografisk nedslagsfelt. Om kompetansemiljø og størrelse legges til grunn for fremtidig valg eller om det er rene politiske føringer, gjenstår å se. Ber om statskroner. Også i Sykehus og gode kommunikasjoner er sentrale momenter for, og vi har i 2012 arbeidet aktivt for realisering av dette. Optimale flytilbud, fastlandsforbindelse til Østlandet og realisering av Frykter lekkasje. Møreaksen er noen stikkord. Helse Midt-Norge må rasjonalisere driften betydelig om dette skal gå. Håpet er at vi får tilleggsbevilgninger.siermanførstameden slikhøring,erdetviktigåsib atdet virkeligblirreistetbygg.vierjoingen fattige nasjon. Når situasjonen HUSK Vårt arbeid med sykehussaken har vært kanalisert via ROR, hvor vi har deltatt og hatt pådriver og koordineringsansvar for sykehusgruppen. Sykehusgruppen ble opprettet i 2007 og er et samarbeidsvi HAR GAVEN prosjekt mellom ROR MASSE NYHETER ER KOMMET INN og, etter initiativ fra. Den politiske forankringen som ROR gir har i perioder vært en mer naturlig kanal Tlf Bølgen Kjøpesenter 6440 Elnesvågen å fremme saken gjennom enn om valgte å kjøre den alene. I desember 2012 ble det vedtatt ett sykehus i Nordmøre og Romsdal, lokalisering er fortsatt uavklart og vil trolig ikke bli avklart før tidligst i niøreneinito).kirurgiskklinikk i Kristiansund (ønsker Krifastområdet). Tingvoll kommune (Krifast). Aure kommune (Krifast). Radiologisk avdeling i Kristiansund (vil ha midt mellom byene). Privatpersoner: Steinar Høgsve (Krifast, eller bynært Kr.sund) Sykehusgruppen i 2012 bestod av: Arild Hervik, leder Bernhard Riksfjord Rolf Jonas Hurlen Torgeir Dahl Høgskolen i Molde/Møreforsking Aukra kommune Nesset kommune /ROR ANDRE VARIANTER: Privatpersoner: Gerhard Hansen: Vil ha struktur som i dag, med utbygging i begge byer. Fellessjukehus førstom20-30år.erlingneerland: Anbefaler Fursetfjellet. VegtilkomstøstoverfraSkaret,nordfor Lønsetfjellet og videre. Hovedhensyn: skåne dyrkbar jord. For øvrige høringssvar så langt: se 5. oktober. Skjermdump fra rbett.no 2 3

3 Langfjordtunnelen Molde Lufthavn Årø I samarbeid med ble Molde Lufthavnutvikling AS (MLU) etablert i Selskapet eies av næringsliv og kommuner i regionen. innehar den daglige administrasjonen. Selskapet ble etablert med utgangspunkt i å forestå og finansiere forlengelse av rullebanen ved Molde Lufthavn, samt være en pådriver for økt trafikk ved flyplassen. Rullebaneforlengelsen ble sluttført i 2008 og den forlengede rullebanen ble tatt i bruk høsten Selskapet satte i 2007 som ambisjon at det ved Molde Lufthavn skulle være tre sommercharterruter og en vintercharter innen Fra sommeren 2010 ble denne målsettingen oppfylt med chartertilbud til Kreta, Mallorca og Tyrkia sommerstid og Gran Canaria vinterhalvåret. Fra og med sommeren 2012 ble det 4 destinasjoner i uken til «sol og varme»: Apollo til Kreta, Star Tour til Rhodos, Ving og Detour til Tyrkia, samt Star Tour og Ving til Gran Canaria på vinterhalvåret. problematisk å kunne utbetale tilskuddet da det kom i konflikt med internasjonalt regelverk. Dette medførte at vi ikke fikk til markedspakken og planene om rute til Berlin ble lagt bort. men det ble etablert et tilbud med en ukentlig»sommer» rute til Alicante, som startet i april MLU AS bidrar med markedspakke sammen med Avinor for realisering av tilbudet. I 2012 ble de passasjerrekord med reisende over Molde lufthavn, Det har vært kontinuerlig vekst i trafikken over lufthavnen de siste årene og det er spesielt økning for utenlands- og Oslo trafikken.. Det var forventet at 2012 ville bli konsoliderende, økningen var på 2% ift Rutetilbudet til/fra Oslo er det mest sentrale tilbudet for samfunnsog næringslivet. Vi jobber for bedre spredning av tilbudet til/fra Oslo og har god tro på at dette vil bli bedre bla med tilbud midt på dagen fra Fergefri forbindelse til Østlandet og mellom Rauma og Molde har lenge vært en prioritert sak for. innehar den daglige ledelsen av Langfjordtunnelen AS som ble stiftet i juli Selskapet eies av 25 bedrifter og kommuner og har etter flere emisjoner en aksjekapital på kr 10,7 mill. Selskapet har utredet og utført en rekke analyser og undersøkelser for å avklare grunnforhold, investeringsanslag og finansieringsmuligheter for en undersjøisk tunnel mellom Sølsnes og Åfarnes. Fergesambandet mellom Sølsnes og Åfarnes er det femte største i Møre og Romsdal. Etter flere år med utredninger og undersøkelser er det nå planlagt en undersjøisk tunnel på 11 km med tre kjørefelt, kostnaden er beregnet til kr Kommunedelplanen er under arbeid og ble godkjent i slutten av I Rauma kommune var det stor skepsis til prosjektet men etter lengre tids arbeid ble kommunedelplanen vedtatt i slutten av Av den grunn kom vi ikke i gang med oppstart av reguleringsplan i Tidsplan for prosjektet skyes stadig, gitt full finansiering regner vi med Stortingsbehandling høst 2015, og åpning 2018/2019. I 2012 har vi arbeidet få vedtatt kommunedelplan og finansering av reguleringsplan. Selskapet har i løpet av året vært i flere møter med Fylket og Vegkontoret mht fremdrift. Styret i Langfjordtunnelen AS pr : Jan Petter Hammerø, leder Alf Ahdell Arne Steffen Lillehagen Evy Strømme Gunnar Melbø Nils Ivar Heggem Bussbygg AS Rauma kommune MOBO Rauma Næringslag Rauma kommune Langfjordtunnelen traseen. I 2012 har aktiviteten i selskapet vært knyttet til flytilbudet innenlands og muligheten for å etablere nye ruter utenlands. Vi har vært i tett dialog med Norwegian ift en rute til Berlin, samt en rute til en soldestinasjon og vi la mye arbeid i å sy sammen en markedspakke som skulle bygge rundt tilbudet. Fylket innvilget tilskudd på kr 1,5 mil til opprettelse av ruten. I ettertid kom de frem til at det ble Styret i Molde Lufthavnutvikling AS pr : Jan Petter Hammerø, styreleder Stein Berg Oshaug,, nestleder Oshaug Metall AS Tine Grytnes Laskerud Grytnes Betong AS er daglig leder i selskapet. er daglig leder i selskapet. 4 5

4 . Pådriver for regionalt samarbeid og synliggjøring av regionens kvaliteter Skjermdump fra rbett.no «Ingen er god alene». bygger på grunnideen om at fellesskap gir styrke og dermed større muligheter for å realisere viktige saker. Vi er derfor opptatt av å ivareta det regionale perspektivet i det arbeidet som vi utfører, slik at vi fremstår samlet og med større styrke. 4 Lørdag 2. februar 2013 NYHETER Bidra til å fremme nye infrastrukturprosjekter Sekretariat for Ror Møreaksen Selskapet er etablert for å realisere fergefri kryssing av Romsdalsfjorden samt etablere fastlandssamband for kommunene Aukra og Midsund. Eiere er kommuner og næringsliv i fylket. På vegne av deltar daglig leder i selskapets styre. Statens Vegvesen la frem sin Konseptvalgutredning våren 2012 og foreslår kryssing av Romsdalsfjorden helt i tråd med det prosjektet Møreaksen AS har fremmet: Tunnel under Tautra og bro over Julsundet. Regjeringen har gitt klare løfter på at fergefri E-39 er et prioritert område i NTP som kommer våren 2013, og dermed vil det trolig komme planleggingsmidler til Møreaksen AS. Ambisjonene er realisering av Møreaksen innen 10 år. Styret i Møreaksen pr : Einar Øien, styreleder Bjørn Sandnes Erik Berg Eva Langstein Geir Stenseth Jan Petter Hammerø Olav Hauge Svein Harsjøen Midsund kommune Haram kommune Berg Invest AS Vestnes Næringsforum Ålesund kommune Aukra kommune Haram kommune Jan Petter Hammerø er daglig leder i selskapet. I 2012 skjøt det fart i kommunens arbeid med ny innfartsvei til Molde og bytunnel, dette for å rekke NTP som kommer våren Vi har gitt våre innspill til det politiske miljøet i Molde, både ift omfang og behovet for de ulike tiltakene. Veksten i befolkningen i kommunen har vært begrenset av at det er svært få boliger tilgjengelig i Molde. Via innspill til det politiske miljøet og i media har vi fokusert på behovet for at Molde må få fart i tilretteleggingen av byggingen av flere boliger. Temaet er nå en sak som har fokus både politisk og administrativt i kommunen og vi forventer at det vil bli en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel fremover. Kommunen har satt dette på dagorden i 2012 og vi. Dette vil bli fulgt opp fremover. Sette næringspolitisk engasjement på dagsorden arbeider på ulike arenaer for å fremme de sakene som er viktig for næringslivet, og næringslivets forventninger til politikerne. I all hovedsak skjer dette via de enkelte prosjektene og sakene, hvor det er direkte kontakt med aktørene. I tillegg har vi mer generelle møter, bla har styret årlige møte med formannskapet hvor vi orienterer/presenterer de viktigste sakene for Molde sett fra næringslivets side. Etter invitasjon fra besøkte Statsråd Schjøtt-Pedersen Molde 26. april 2012, hvor vi la opp bedriftsbesøk på dagtid og åpent møte for næringslivet på kvelden. Sammen med ordfører har vi besøkt 15 bedrifter i kommunen for å ta pulsen og for å få direkte innspill på viktige saker for næringslivet. ivaretar sekretariatsfunksjon for ROR, i ca 20% stilling. ROR har 7 medlemskommuner; Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Nesset, Fræna, Molde. I tillegg er Eide nå meldt inn som medlem. I 2012 ble det gjennomført ett fellesmøte for alle kommunestyremedlemmene i regionen. 3 medlemsmøter og 7 styremøter. ROR har fokus på samarbeid og utvikling i regionen, herunder interkommunale samarbeid på ulike områder, videre er ROR høringsorgan i flere saker. Pr 2012 har ROR egne prosjekt innen bl. a. : barnevernssamarbeid, eforvaltning, interkommunalt legevaktsamarbeid, kommunesamarbeid, sykehussaken, psykiatrisamarbeid. Styret i ROR for 2012 Ordfører, leder Ordfører Rauma kommune, nestleder Ordfører i Aukra kommune Rådmann Fræna kommune Rådmann Nesset kommune Næringsforumene i Molderegionen Møbelgigant: Ikea ser for seg etablering på Nordvestlandet. ROR-kommunene går nå ut med full støtte til Vestnes som beste alternativ. FOTO: IKEA Sats på Vestnes ROR-kommunene støtter Vestnes sitt Ikea-kandidatur «Alle» har lyst på Ikea, men ROR-kommunene samlet seg i går om at det er mest fornuftig og realistisk å gi sin støtte til Vestnes. Det gjør ordføreren ekstatisk. De siste årene har det blitt etablert næringsfora i Romsdal med personer ansatt på heltid/deltid i samtlige kommuner: Fræna Næringsforum AS, Nordveggen AS (Rauma), Aukra Næringsforum AS, Vestnes Næringsforum, Midsund Næringshage og Nesset Næringshage, samt Sandøy, Eide og Gjemnes. Gjennom flere år er det bygd opp en felles plattform og samarbeid, som har resultert i at vi er forankret under paraplyen Næringsforumene i Molderegionen. I 2012 har det vært 2 fellesmøter hvor styreleder/daglig leder har deltatt. EIRIK HEEN VESTNES: Vierselvsagtklaroverat det er langt opp og fram, men støtten fra romsdalskommunene gjør meg som ordfører svært takknemlig og oppglødd. Jeg synes ROR viserstorsinnogtenkerregionher.på vegne av Vestnes kommune er jeg veldig glad for støtten, som jeg tror vil få stor betydning for vårt kandidatur. Vestnes har flere meget sterkeargumentforatikeaseriøstskal vurdere å etablere seg her, mener ordførergeiringelien(sp). Sammen med daglig leder Roald Fiksdal i Vestnes Næringsforum, som allerede er i korrespondanse medikea,understrekerlienatvestnes er «optimalt sentralt» når det gjelder kommunikasjonsmessig gunstig beliggenhet på Nordvestlandet. Midt i smørøyet. AllevegerførertilVestnes.E39ogE36møtesher i kommunen. Vi ligger omtrent midt mellom Bergen og Trond- Samstemte: Geir Inge Lien (tv) og Torgeir Dahl. FOTO: RICHARD NERGAARD heim, og svært sentralt i forhold til både Molde, Ålesund og Kristiansund.Vestnesbørværeekstraaktueltiforholdtil den planlagte Møreaksen,somjegersikkerpåvilkomme. Jeg ser for meg området Nerås/Vik/FurlandsomideeltforIkea med tanke på framtidig trafikkmønster her i fylket, sier Geir Inge LientilRomsdalsBudstikke. Flere muligheter. Men vihar også flere andre aktuelle tomtealternativ for Ikea i Vestnes. Nå får vi bare stå på videre for å overbevise Ikea om at Vestnes er kommunen de bør satse på. Men vi ser selvsagt beredtpåhardkampfrasunnmøre, kanskjespesieltdigernes-området. DerforerdetsåviktigatRORstøtter vårt kandidatur. Det er stort at Tomtealternativ: Vik (nede til venstre) kan være aktuell som tomt for Ikea. ILL.: MØREAKSEN Romsdal samler seg om Vestnes i Tidlig i løpet. Ikeas kommunikasjonsavdeling takker for hen- en kommune som er best egnet for artig om vi i ROR klarte å enes om dennesaken,sierordføreren. Roald Fiksdal skriver i en e-post til vendelsen.deunderstrekeratdeer Ikea-etablering, og det klarte vi. IkeaatVestnesvilværeetubestridt veldigtidligiprosessenmedenetableringpånordvestlandet,ogatdet store europavegene krysses. Med Vestnesliggermidtiogdeterherde knutepunkt for all nord-sørtrafikk og all øst-vest trafikk til og erikeas eiendomsavdeling som tar Møreaksen, som jeg er overbevist frafylketnårmøreaksenstårferdig. imot og analysereralle innspill.de om at vil komme, er Vestnes enda «Med et potensial på bortimot har nå mottatt informasjonen fra meraktuelt,siertorgeirdahl kunderinnenfor en rekkevidde på cirka to timer, vil Vestnes Molde-ordførerTorgeirDahl(H), kestekortidenneviktigesaken,og VestnesNæringsforum. Vestnes er Romsdals sitt ster- være et ideelt sted for en framtidig somerstyrelederiromsdalregionråd (ROR), mener at det både er realistiskoggodtalternativforikea. jegmeneratkommuneneretsvært Ikea-etablering i vår region. I det nyekryssetmellome39oge136ser mest realistisk og fornuftig å peke Derfor er det kjekt at ROR går sammen om å støtte Vestnes sitt kandi- kommunen for seg å etablere et på Vestnes som potensiell etableringskommuneforikeairomsdaldatur.deterviktigåviseraushetog større areal for næringsetablering, og vi er interessert i en dialog med tenke region her, selv om de fleste Ikea for å presentere mulighetene Viktig med raushet. Vihadde kommunerheltklartkantenkeseg der eller andre aktuelle steder i opp Ikea-spørsmålet som drøftingssak på vårt medlemsmøte frede-ordføreren. Ikeainnenforsinegrenser,sierMol- kommunen»,skriverfiksdal. dag. Min tanke var at det ville være 6 7

DRIFTSORIENTERING 2013

DRIFTSORIENTERING 2013 Driften gjennom året har vært gjennomført for å tjene våre overordnede mål og ambisjoner: DRIFTSORIENTERING 2013 1. Være en pådriver for konkurransedyktig infrastruktur og regional næringspolitikk 2. Bidra

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.10.2012 225/12 PEU Saksansvarhg Arkiv: Kl- Arkivsaknr Perry Ulvestad Ohjekt: 12/1827 HØRINGSUTTALELSE TIL

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte i Molde Næringsforum. Tid: 2. juni kl , 2016 Sted: Brunvoll AS

Velkommen til. Årsmøte i Molde Næringsforum. Tid: 2. juni kl , 2016 Sted: Brunvoll AS Velkommen til Årsmøte 2015 i Molde Næringsforum Tid: 2. juni kl. 08.20, 2016 Sted: Brunvoll AS mva 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM Tid: 02.06.16, kl. 08.20 08.40 Sted: Brunvoll As Saksliste:

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A29 Saksmappe: 2012/776-0 Saksbehandler: Einar Hernborg Dato: 21.05.2012 Saksframlegg Entreprenørskap i Moldeskolen - Samarbeid mellom skole og arbeids- /næringsliv Utvalgssaksnr

Detaljer

Strategi for Romsdal Regionråd. Medlemsmøtet 1. juni 2017

Strategi for Romsdal Regionråd. Medlemsmøtet 1. juni 2017 Strategi for Romsdal Regionråd Medlemsmøtet 1. juni 2017 6/3/2017 6/3/2017 6/3/2017 Innledning Sterkt felleskap basert på gjensidig respekt og tillit Skal bygge opp under og videreutvikle det sterke interessefellesskapet

Detaljer

3. Omorganisering av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalgene Innledning ved Torgeir Dahl. Forslag til vedtak: åpent

3. Omorganisering av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalgene Innledning ved Torgeir Dahl. Forslag til vedtak: åpent Styret i ROR Molde, 07.01.13 Saksliste styremøte ROR 11. januar 2013 Tid: Fredag 11. januar kl. 09.30 11.30 Sted: MNF Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Forslag til vedtak:

Detaljer

Velkommen til Årsmøte i Molde Næringsforum 2. juni 2016

Velkommen til Årsmøte i Molde Næringsforum 2. juni 2016 Velkommen til Årsmøte i Molde Næringsforum 2. juni 2016 Saksliste årsmøtet 1. Åpning 2. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Styrets

Detaljer

:generator for vekstkraft

:generator for vekstkraft :generator for vekstkraft Stein Berg Oshaug, dgl leder Oshaug Metall leder ikubens styringsgruppe Børge Gjeldvik, dgl leder Axess leder ikuben Internasjonalt forum RB 25. mai 2010 19 teknologidrevne

Detaljer

Britt Rakvåg Roald 05.09.2014

Britt Rakvåg Roald 05.09.2014 ROMSDAL REGIONRÅD Prosjektplan Hovedprosjekt: Kommunestruktur og samfunnsutvikling i Molderegionen Britt Rakvåg Roald 05.09.2014 Dokumentet er en prosjektplan for hovedprosjektet. Innhold Kap. 1. Innledning/bakgrunn...

Detaljer

DRIFTSORIENTERING MOLDE NÆRINGSFORUM ETTERORD

DRIFTSORIENTERING MOLDE NÆRINGSFORUM ETTERORD DRIFTSORIENTERING 2014 MOLDE NÆRINGSFORUM ETTERORD 2014 har vært et år med høy aktivitet innen for en rekke områder. Fokus har vært på samferdsel, sykehus, flytilbud, rekruttering og medlemsarrangement.

Detaljer

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011:

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: 2 Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: BORD 1 Ivar Helge Hollen - Aukra Gass Større anvendelse av småskala gass og industriell anvendelse av gass BORD 2 - Martin Risnes HiMolde Økt aktivitet

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte i Molde Næringsforum. Tid: 5. mai, 2017 kl Sted: Quality Hotel Alexandra, Bankettsalen

Velkommen til. Årsmøte i Molde Næringsforum. Tid: 5. mai, 2017 kl Sted: Quality Hotel Alexandra, Bankettsalen Velkommen til Årsmøte 2017 i Molde Næringsforum Tid: 5. mai, 2017 kl. 08.20 Sted: Quality Hotel Alexandra, Bankettsalen mva 2 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM Tid: 05.05.17 kl. 08.20 08.40 Sted:

Detaljer

Høringssvar Regional KU fra Romsdal Regionra d

Høringssvar Regional KU fra Romsdal Regionra d Til Helse Møre og Romsdal HF 15. september 2014 Høringssvar Regional KU fra Romsdal Regionra d Konklusjon Romsdal Regionråd (ROR) mener ut fra alle de foreliggende utredninger, inkludert regional KU, at

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide formannskap 14/ Eide kommunestyre 14/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide formannskap 14/ Eide kommunestyre 14/ Eide kommune Arkiv: H10 Arkivsaksnr: 2014/842-3 Saksbehandler: Ove Silseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide formannskap 14/31 02.09.2014 Eide kommunestyre 14/28 18.09.2014 Nytt sjukehus i Nordmøre

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 19.08.2014 89/2014 Kommunestyret 09.09.2014 72/2014 Saksansvarlig Gro Berild Arkiv: Objekt: Arkivsaknr 14/1393 Sjukehuset

Detaljer

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING PLAN OG ANALYSE, TRONDHEIM HELSE MØRE OG ROMSDAL HF TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING Utgave: 2 Dato: 2014-07-10 www.asplanviak.no Tilgjengelighetsanalyser Rapport

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

UE Møre og Romsdal hoppid ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

UE Møre og Romsdal hoppid ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE UE Møre og Romsdal hoppid 6.3.15 ENTREPRENØRSKAPSLØYPE Forankring i kommunen og skolane sine planer Kommunar pr. 1.3.2015: Averøy Nesset Haram, Rindal Aukra Ørsta Molde Rauma Norddal Skodje Stordal I 2015:

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Næringsliv og samferdsel dette må til!

Næringsliv og samferdsel dette må til! Næringsliv og samferdsel dette må til! Samferdsels- og bykonferansen Kristiansund, 18. mars 2010 Stein Berg Oshaug, styreleder Molde Næringsforum Samferdselsprosjekt i Romsdal Møreaksen Haukebøen Molde

Detaljer

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen Alternative «ekteskap» i Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen 20.05.2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund

Detaljer

Prosjektrapporter. Romsdal Regionråd 2016

Prosjektrapporter. Romsdal Regionråd 2016 Prosjektrapporter Romsdal Regionråd 2016 Prosjektrapport fra følgende prosjekt vedlagt: Nettverk samhandling i ROR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KOMMUNENETTVERKET I ROMSDAL - PSYKISK HELSEARBEID I KOMMUNENE

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

ROMSDAL REGIONRÅD. Strategi Ville våge - vinne

ROMSDAL REGIONRÅD. Strategi Ville våge - vinne ROMSDAL REGIONRÅD Strategi 2017-2020 Ville våge - vinne Innhold Innledning... 2 Mål og arbeidsmetode for Romsdal Regionråd... 3 Overordnet mål... 3 Delmål... 3 Arbeidsmetode for ROR som tverrpolitisk samarbeidsorgan...

Detaljer

Molde Lufthavnutvikling AS Invitasjon til å inngå avtale om etterfølgende aksjetegning

Molde Lufthavnutvikling AS Invitasjon til å inngå avtale om etterfølgende aksjetegning Molde Lufthavnutvikling AS Invitasjon til å inngå avtale om etterfølgende aksjetegning Molde 06.12.05 Til næringsliv og kommuner i nedslagsfeltet til Molde lufthavn Molde 16.12.2005 INVITASJON TIL Å DELTA

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN 2015

NORDMØRSKONFERANSEN 2015 NORDMØRSKONFERANSEN 2015 MULIGHETSROMMET ER HER HVORDAN GRIPER VI DET? Kommunereform, oljepriser og lokalisering av sykehus vil være med å påvirke utviklingen av regionen fremover. Her kan vi velge å se

Detaljer

Møteprotokoll. Gjemnes kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00

Møteprotokoll. Gjemnes kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00 Gjemnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 15:30 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Steinar Bjerkeset Ordfører

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Velkommen til møte 5 i Tenketanken i Møre og Romsdal

Velkommen til møte 5 i Tenketanken i Møre og Romsdal Velkommen til møte 5 i Tenketanken i Møre og Romsdal Onsdag 10. desember Molde Fjordstuer kl 10.00 15.00 Arrangør: Fylkesmannen i MR Møte i Tenketanken 10.12.2014 kl 10.00 Velkommen v/fylkesmannen i Møre

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato Tid Skole Sted/Oppmøte Ordstyrar/Debattleiar Partier som stiller til debatt Onsdag 26. august

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Møte med interimsstyret fredag 21. april 2017 MØTE MED INTERIMSSTYRET

Møte med interimsstyret fredag 21. april 2017 MØTE MED INTERIMSSTYRET Møte med interimsstyret fredag 21. april 2017 HVA ER STUDIESENTERET? Studiesenteret er et nasjonalt, offentlig eid nettverk som tilbyr høgskoleutdanning Organisert som et aksjeselskap - studiesenteret.no

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11

Helse Møre og Romsdal HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030) Utgave: 3 Dato: 2014-09-11 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Framtidig transportnettverk og befolkning (år 2030)

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

GassROR IKS. Årsberetning og regnskap for Årsberetning og regnskap GassROR IKS Side 1 av 8

GassROR IKS. Årsberetning og regnskap for Årsberetning og regnskap GassROR IKS Side 1 av 8 GassROR IKS Årsberetning og regnskap for 2009 Side 1 av 8 Årsberetning for GassROR IKS 2009 GassROR IKS ble stiftet i 2005 som en følge av et samarbeid mellom Aukra, Eide, Fræna, Midsund og Molde om ilandføring

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato:

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato: Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon Utgave: 1 Dato: 2012-06-05 Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Tilgjengelighetsanalyser

Detaljer

DRIFTSORIENTERING MOLDE NÆRINGSFORUM

DRIFTSORIENTERING MOLDE NÆRINGSFORUM DRIFTSORIENTERING 2015 MOLDE NÆRINGSFORUM 2015 VÅR AMBISJON ER AT Molderegionen skal være en av landets mest attraktive regioner å bo og arbeide i - der folk trives! Målet er at i 2020 skal Molde være

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Med blant andre Gøran Persson, Kjell Magne Bondevik, Rigmor Kjersem, Kjell Bjordal, Tom Colbjørnsen og Arild Hervik

Med blant andre Gøran Persson, Kjell Magne Bondevik, Rigmor Kjersem, Kjell Bjordal, Tom Colbjørnsen og Arild Hervik Med blant andre Gøran Persson, Kjell Magne Bondevik, Rigmor Kjersem, Kjell Bjordal, Tom Colbjørnsen og Arild Hervik Molde, 30. september 2010 velkommen Velkommen til Romsdalskonferansen 2010 Vi ønsker

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 23. september 2010 kl. 17.30. MERK TIDEN! Til behandling: F-SAK 42/10 INNFLYTTERPROSJEKT OPPNEVNING AV

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/17 Møtedato: 4.9.2017 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Møteleder: Stig

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

Møte nr: 3/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 11:40 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16

Møte nr: 3/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 11:40 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 30.11.2016 Tid: Kl. 09.30 kl. 11:40 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Møteleder:

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde!

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde! GRÜNDERCAMP I MOLDE 2 APPEL «Det viktigste for næringslivet i fremtiden er elever og studenter som har oppdaget viljen og evnen til å lære seg selv, og som tar initiativet til å gjøre en forskjell for

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Saksframlegg SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret slutter seg til samarbeidsavtalen med Byer i Midt-Norge Saksfremlegg - arkivsak 05/16360

Detaljer

Kommunestruktur i Molde-regionen

Kommunestruktur i Molde-regionen Kommunestruktur i Molde-regionen Presentasjon helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1 Hva har vi vurdert? 2 Fra tilbudsforespørselen Regjeringens ekspertutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde

ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde 10.05.2016 ikuben erfaringer med nettverkssamarbeid i Molde Stein Berg Oshaug Adm direktør Oshaug Metall AS :arena for vekst Stein Berg Oshaug Adm dir Oshaug Metall AS Styreleder ikuben RB 25. mai 2010

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal Årsberetning 2016 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Styrets årsberetning 2016 Styrets prioriteringer Det er arbeidet med å opprettholde det gode aktivitetsnivået i hele utdanningsløpet. Daglig leder

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Mandat: Med bakgrunn i drøfting av status og dagens kompetansetilbud i regionen og sett i forhold til forventet utvikling i regionens

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

DETALJERTE RESULTAT FOR DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING

DETALJERTE RESULTAT FOR DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING Oppdragsgiver: Helse Møre og Romsdal Oppdrag: 529884 Tilgjengelighetsanalyser Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF Del: Dato: 212-11-16 Skrevet av: Kari Skogstad Norddal Kvalitetskontroll: Espen

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Hoøen MEDL OK-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Hoøen MEDL OK-SP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: 17.03.2016 Tid: 09:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Ordfører OK-H

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram En evaluering av regionale traineeordningers effekt i forhold til å rekruttere og beholde unge med høy utdanning i distriktene Utredningens innhold 1 Beskriver

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-16 Sakshandsamar: Linn Eidem Myrstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Kommunereform -

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

AKSJON FV 65. Aksjon. Samarbeidsprosjekt for bedre standard på FV 65, mellom næringslivet i Orkdal Meldal Rindal Surnadal Halsa FV 65

AKSJON FV 65. Aksjon. Samarbeidsprosjekt for bedre standard på FV 65, mellom næringslivet i Orkdal Meldal Rindal Surnadal Halsa FV 65 1. 1. 2012 AKSJON FV 65 Aksjon FV 65 Samarbeidsprosjekt for bedre standard på FV 65, mellom næringslivet i Orkdal Meldal Rindal Surnadal Halsa Side 2 Innhold BAKGRUNN... 3 Initiativtakere... 3 Samarbeidsorganet

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer