Halvårsrapport ODINs Rentefond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond"

Transkript

1 Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213

2 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked ODIN Kort Obligasjon ODIN Obligasjon Disse fondene og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet. Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. en kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne halvårsrapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard. ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet. Selskapet er et heleiet datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS Organisasjonsnummer: SpareBank 1 Gruppen AS ODIN Forvaltning AS ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS, Norge ODIN Rahastot ODIN Forvaltning AS Fjordalléen 16, N-25 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, N-122 Oslo Telefon: Fax: E-post: ODIN Fonder Kungsgatan 3, S Stockholm Box 238, S Stockholm Telefon: Fax: E-post: ODIN Rahastot Mannerheimintie 14 A, 8. krs, FIN-1 Helsinki Telefon: +358 () Fax: () E-post: I 2 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

3 Markedskommentar ODIN Rente - av forvalter Nils Hast Rentebevegelser _ Norge 1. halvår 213 Første halvår endte med en oppgang på 2,5 prosent for ODIN Rente. Fondets referanseindeks, ST4X (3- årig norsk stat), steg i første halvår med,4 prosent, mens en indeks for europeiske selskapsobligasjoner (iboxx Euro Corporate Index) var nærmest flat med en oppgang på,1 prosent. Det har vært et godt første halvår for ODIN Rente som ikke bare har slått sin referanseindeks, men også gjort det bra relativt til både stat og kreditt, både investment grade og high yield. Hvis man ser på risikojustert avkastning, det vil si avkastning i relasjon til hvor mye risiko man har tatt, da står fondet seg godt også med mange aksjemarkeder. Første halvår begynte bra med en fortsatt normalisering av risikobildet og dermed fortsatte trenden vi har sett under det siste året. Resultatet har vært stigende aksjekurser og fallende risikopåslag for kreditt, som jo er positivt for våre obligasjonsverdier. Samtidig har lange renter fortsatt å være på veldig lave nivåer, eller til og med fortsatt å falle. I slutten av mai kom det til veis ende, i hvert fall for amerikanske lange renter, da den amerikanske sentralbankens sjef åpnet for å minske tilførselen av likviditet. Det er ikke overraskende at disse signalene kommer, men de kom noe tidligere enn hva man forventet seg, og skapte dermed volatilitet og fall i markedene. I juni tapte de europeiske kredittmarkedene hele oppgangen de hadde fra januar til mai. Også ODIN Rente tapte i juni, om enn ikke like mye. Når vi ser på kreditt etter denne reprisingen så ser aktivaklassen ut til å være greit priset. Dermed har korreksjonen gjort at vi er mer positive til utsiktene for kreditt resten av året. Det er dog et annerledes marked enn i januar, da tilførsel av likviditet førte til at det meste gikk oppover. Nå mener vi at det vil være større forskjell mellom ulike sektorer, geografier og selskaper. Det gir derfor en god mulighet for en indeksuavhengig forvalter, slik ODIN er, å kunne generere meravkastning. En annen forskjell er at vi nå har en motvind i det at vi er i en periode av stigende lange renter. Vi har tatt ned rentebindingstiden i porteføljen, og er derfor mindre sårbare for ytterligere økninger i lange renter. Det er våre investeringer i ansvarlige lån og fondsobligasjoner i norske sparebanker som har gjort det best i første halvår. Flere av våre investeringer innen industri og high yield har også gjort det bra. Blant det som har gjort det dårligst finner vi noen ansvarlige lån og fondsobligasjoner i noen europeiske banker og forsikringsselskaper. Generelt er norske papirer litt mer motstandskraftige for en nedtur enn hva mer likvide europeiske obligasjoner er. Det er derfor ikke forbausende at norske papirer kommer ut på topp etter den korreksjonen vi har hatt. Med vårt globale mandat kan vi utnytte at markeder til tider går litt i utakt. Vi er optimistiske for fondet også i andre halvår. Verden har gått fra å stole på at to sentralbanker vil tilføre markedene nok likviditet for å drive børsene oppover, til å søke lyspunkter i den reelle økonomien. Disse finnes, men det er ikke en sterk gjeninnhentning vi ser, og det er egentlig positivt for kreditt. Som vi skrev for ett år siden, så er det i perioder med svak positiv vekst og lav inflasjon, at kreditt som aktivaklasse tenderer til å gjøre det best på relativ basis. Som investor i obligasjoner får vi betalt (kupongrente) hver dag, og vi er derfor ikke avhengig av økt verdi på våre underliggende investeringer. Det betyr at et marked som går sideveis er et ganske bra marked for ODIN Rente. Risikonormaliseringen fortsetter, og verden har gått fra å være i krisemodus til svak gjeninnhentning hvor de verste negative scenariene ikke lenger anses å være så relevante. Selv om verden er i en bedre situasjon i dag enn for bare ett år siden, tror vi at vi vil se et fortsatt volatilt andre halvår. Denne volatiliteten vil være drevet av handlinger og uttalelser fra den amerikanske sentralbanken, men også av andre faktorer som blant annet utviklingen i Kina. soversikt 1. halvår Pengemarkedsfond: Fond Referanseindex Differanse ODIN Rente 2,4%,4% 2,% *) årlig 4,96% * ) Omregnet til årlig rente ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213 I 3 I

4 ODIN Rente Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i rentebærende finansielle instrumenter på global basis. Fondet kan også plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non-ucits rentefond. Fondet investerer i renteinstrumenter, børshandlede fond, indeksfond og aktivt forvaltede fond. Med renteinstrumenter menes hovedsakelig pengemarkeds-instrumenter og obligasjoner som omsettes på børs eller regulert marked innenfor EØS (inklusive XS-ISIN) eller på børs innenfor OECD og i disse valutaer: USD, EUR, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK, JPY, AUD, CAD, CLP, ILS, KRW, MXN, NZD og TRL. Renteinstrumentene er utstedt av selskaper med offisiell credit rating (S&P s, Moody s og/eller Fitch) på BBB- eller høyere. For norske rentepapirer kan skyggerating fra finansinstitusjoner i Norge brukes hvis utsteder ikke har offisiell rating. Fondet har høyere kredittrisiko enn andre rentefond forvaltet av ODIN Forvaltning. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet -1 år, men vil normalt ligge mellom -6 år. Referanseindeks er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) Fondet har i henhold til vedtektene adgang til å inngå avtaler om derivater. Fondet benytter derivater for at investeringer gjort i utenlandsk valuta skal sikres mot norske kroner, endre løpetiden i renteporteføljen samt ta aktive posisjoner i forhold til rentesyn. Forventet risiko ved fondets bruk av derivatplasseringer vil være uendret. For øvrig vises til vedtektenes 4 og 1. Minimum førstegangsinvestering er 1. kroner. ODIN Rente har pr NOK 554 millioner i eiendeler under forvaltning. Fondet ga en avkastning på 2,4 prosent hittil i år. En mindre del av porteføljen (maks 2 prosent) kan ha en lavere rating eller ikke noen offisiell credit rating. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Nøkkeltall Siden start Siden start (p.a)*) 1. halvår halvår 213 (p.a)* ) Årlig avkastning: ODIN Rente Referanseindeks Differanse 32,22% 15,14 % 17,8 % 7,56% 3,75 % 3,81 % 2,4%,4 % 2, % 4,96%,83 % 4,13 % 15,48% 2,17% 13,31% -,5% 6,13% -6,63% 8,84% 4,45% 4,39% 3,25% 1,26% 1,99% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) *) Omregnet til årlig rente ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE 1 8 Porteføljedata ODIN Rente Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield Yield ,4 3,2 4,24% 4,51% 6 4 Fondsinformasjon Antall andeler Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltningskapital Forvaltningshonorar ,75%,75% ,12% Data pr. andel Basiskurs 3.6 Høyeste basiskurs 1. halvår Laveste basiskurs 1. halvår 19,65 111,89 16,47 14,47 14,8 98,69 Balansesammendrag NOK 1 Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer Påløpte renter/utbytte Annet kortsiktig gjeld/fordring -328 Fondets totale verdi ODIN RENTE Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) I 4 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

5 ODIN Rente Porteføljeoversikt pr Utsteder VP Navn Kupongrente Valutakurs Pålydende Kostpris Markedsverdi inkl. renter Lokal valuta NOK 1. NOK 1. % av forvaltningskapital Rentereguleringstidspunkt Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO A.P. Møller - Mærsk A/S /16 6,25 1, ,61% ES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ,75 7, ,79% XS ABN AMRO BANK NV /7/222 7,13 7, ,69% NL11615 Aegon NV Perp 7/49 1,78 7, ,21% FR Aeroports de Paris 2.75% ,75 7, ,69% NO16773 AGR PETROLEUM SERVICES H 8,4 1, ,91% XS ALLIANZ FINANCE BV ,38 7, ,73% - Evigvarende FR ALLIANZ FRANCE VAR 29/6/49 4,63 7, ,71% - Evigvarende XS Amadeus Capital Market 4 7/8 7/16 4,88 7, ,33% XS Assicurazioni Generali ,13 7, ,37% XS ASSICURAZIONI GENERALI SUBD VAR 7,75 7, ,79% XS ATLANTIA SPA /3/22 4,38 7, ,76% NO Austevoll Seafood ASA 15/1/218 FRN 5,95 1, ,37% XS AVIVA Perp ,9 9, ,42% - Evigvarende XS AVIVA PLC 9/49 VAR 6,13 9, ,83% - Evigvarende XS Axa SA Life Insurance 7/4/243 5,13 7, ,35% XS AXA SA PARIS 5,777% EMTN 26/ PERP 5,78 7, ,14% US674L8C27 BARCLAYS BANK PLC Subd 7,63 6, ,54% XS Bite Finance International FRN RegS 7,73 7, ,55% XS BK OF SCOTLAND CAP FUND VAR 3/49 6,6 9, ,78% Evigvarende NO BN Bank ASA 1/PERP FRN C HYBRID 5,78 1, ,54% Evigvarende NO BN Bank ASA 12/22 FRN C SUB 4,85 1, ,93% XS Carrefour SA 1.75% ,75 7, ,35% XS Caterpillar Int Finance Ltd FRN ,5 7, ,43% XS CITIGROUP INC FRN 217/5/31,85 7, ,33% XS CLAUDIUS (CREDIT SUISSE) 8.25 Subd Perp 8,25 6, ,56% - Evigvarende XS CLOVERIE PLC SWISS REINS Var 6,63 7, ,87% NO COLOR GROUP ASA FRN 18/9/219 7,5 1, ,54% DEA1PGWA5 DAIMLER AG /9/222 2,38 7, ,71% XS DANSKE BANK A/S 21/9/237 VAR 7,13 6, ,38% XS Den norske Bank ASA 3/8/222 4,75 7, ,39% DEDB5DCW6 DEUTSCHE BANK AG 5 24/6/22 5, 7, ,78% XS Deutsche Telekom Int Fin BV ,75 7, ,71% NO DFDS A/S FRN ,75 1, ,55% XS DnB NOR Boligkreditt AS 1/18/216 Covered 2,5 7, ,76% NO DOF Subsea AS FRN 22/5/218 6,85 1, ,72% NO Eika Boligkreditt AS FRN Perp Subd, 1, ,19% Evigvarende XS Eksportfinans ASA 12.des 215, 6, ,5% XS ELM BV (SWISS REIN CO) Perp Var 5,25 7, ,9% - Evigvarende XS ELSEVIER FIN (ELM BV) /9/22 2,5 7, ,59% XS ENEL FINANCE INTL NV 3,63 7, ,74% XS ENEL /12/217 4,13 7, ,78% FR EUTELSAT SA /1/222 3,13 7, ,73% NO Fornebu Spb 12/PERP FRN C HYBRID 7,4 1, ,75% Evigvarende BE FORTIS BANK SA/NV VAR 4,63 7, ,44% - Evigvarende XS GAS NATURAL FINANCE BV ,88 7, ,71% FR GDF SUEZ 3 1/2/223 3, 7, ,37% XS HANNOVER FINANCE SA Variable 5, 7, ,77% NO Haugesund Spb 12/PERP FRN C HYBRID 7,24 1, ,56% Evigvarende XS HSBC Bank /15/17 3,13 7, ,39% USG HSBC CAPITAL FUNDING LP Subd Perp 4,61 6, ,61% - Evigvarende NO Höegh LNG Holdings Ltd. 3/1/217 FRN 7,88 1, ,74% NO I. M. Skaugen SE 12/17 FRN C 1,85 1, ,31% XS ICCREA BANCA SPA 4 26/11/214 4, 7, ,74% XS Imperial Tobacco Finance /11/216 5,5 9, ,47% XS INTESA SANPAOLO SPA 2/6/299 VAR 8,5 7, ,71% - Evigvarende XS JPMORGAN CHASE & CO /8/222 2,75 7, ,74% NO Klepp Sparebank 4/ FRN Call Capital Cont Sec 3,4 1, ,17% Evigvarende NO KLP kommkreditt AS FRN C COVD 2,34 1, ,91% NO Kongsberg Gruppen ASA FRN 11/9/217 3,65 1, ,74% XS KONINKLIJKE KPN NV /2/221 3,25 7, ,72% XS Koninklijke KPN NV 5.625% ,63 7, ,84% NO Kvinnherad Spb 28/1/19 Sub 7,5 1, ,48% XS LEGAL & GENERAL GROUP PERP 6,39 9, ,85% - Evigvarende XS LINDE FINANCE BV 14/7/266 VAR 7,38 7, ,87% XS LLOYDS TSB BANK PLC 29/5/22 VAR 6,96 9, ,84% XS LOTTOMATICA SPA ,5 7, ,73% SE Länsförsäkringar Bank FRN 218/3/28 Subd 3,74, ,32% XS MTU AERO ENGINES HOLDING , 7, ,2% XS Munich Re PERP 6/29/49 5,77 7, ,58% - Evigvarende XS Nationwide Building Society 4.125% VAR 4,13 7, ,69% US63946BAB62 NBC Universal 3, ,65 6, ,46% NO Nøtterø Spb 4/PERP FRN C HYBRID 3,44 1, ,27% Evigvarende NO Odfjell SE 12/18 FRN 8,36 1, ,72% XS Old Mutual PLC PERP/CALL 4/11/49 5, 7, ,69% - Evigvarende NO PACIFIC DRILLING /15 8,25 6, ,59% USG6867WAA92 PACIFIC DRILLING V LTD ,25 6, ,57% XS POHJOLA BANK PLC /2/222 5,75 7, ,85% XS PROCTER & GAMBLE CO/THE 2 16/8/222 2, 7, ,42% NO PROSAFE SE FRN 17/1/22 5,62 1, ,37% XS PRUDENTIAL PLC 5.25 Perp 5,25 6, ,% - Evigvarende XS Rabobank Nederland 3, ,75 7, ,75% XS Rabobank Nederland 3.5 1/17/218 3,5 7, ,79% XS RABOBANK NEDERLAND /9/222 4,13 7, ,3% XS Rabobank Nederland var 12/31/249 8,38 6, ,6% - Evigvarende XS ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 22/9/221 VAR 4,63 7, ,4% NO Rygge Vaaler Spb 9/PERP ADJ C HYBRID 11, 1, ,47% - Evigvarende NO Sandnes Spb 11/99 FRN C SUB 6,35 1, ,46% Evigvarende XS SANTANDER INTL DEBT SA 4 24/1/22 4, 7, ,73% NO SIEM OFFSHORE INC FRN 3/1/218 6,59 1, ,73% XS SIEMENS FINANCIERINGSMAT 14/9/266 VAR 5,25 7, ,81% XS SNAM SPA , 7, ,16% XS SOCIETE GENERALE Perp Subd Hybr 6,63 6, ,55% - Evigvarende XS Societe Generale SA 4% , 7, ,67% NO16117 Sogn og Fjordane Energi AS 11/18 FRN 3,2 1, ,72% ES123K Spain Government Bond 5.85% ,85 7, ,58% NO Sparebank 1 Livsforsikring AS FRN Call Capital Con 3,1 1, ,42% Evigvarende US84654AB46 Sparebank1 SR-Bank 6,443 Fix-to-float 3,35 6, ,55% NO Sparebanken Hedmark FRN C SUB , 1, ,54% NO SPAREBANKEN MØRE FRN ,63 1, ,56% NO Spb 1 Nord-Norge 9/19 ADJ C SUB 8,35 1, ,24% NO Spb 1 Nord-Norge 12/99 FRN C HYBRID 6,57 1, ,56% Evigvarende NO Spb 1 Nordvest 12/PERP FRN C 6,48 1, ,74% Evigvarende Forfall Fortsetter neste side ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213 I 5 I

6 ODIN Rente Porteføljeoversikt pr Utsteder VP Navn Kupongrente Valutakurs Pålydende Kostpris Markedsverdi inkl. renter Lokal valuta NOK 1. NOK 1. % av forvaltningskapital NO Spb 1 SMN 1/PERP ADJ C HYBRID 8,25 1, ,59% - Evigvarende NO Spb 1 SMN 12/22 FRN C SUB 4,57 1, ,75% NO Spb 1 SR-Bank 11/PERP FRN C SUB 6,75 1, ,3% Evigvarende NO Spb 1 SR-Bank ASA FRN C SUB 4,61 1, ,94% NO Spb Møre 13/23 FRN C SUB 4,25 1, ,37% NO Spb Pluss 12/PERP FRN C HYBRID 6,59 1, ,56% Evigvarende NO Spb Sogn og Fjordan /PERP FRN C HYBRID 5,84 1, ,91% Evigvarende NO Spb Sør 1/PERP FRN C HYBRID 5,35 1, ,71% Evigvarende NO Spb Telemark 5/PERP FRN C HYBRID 3,6 1, ,87% Evigvarende NO Spb Vest 1/PERP 8,5% C HYBRID 8,5 1, ,39% - Evigvarende NO Spb Vest 12/PERP FRN C HYBRID 6,94 1, ,28% Evigvarende XS Standard Chartered Plc , 6, ,56% US656531AJ97 Statoil ASA ,15 6, ,38% NO Stolt-Nielsen Limited 12/19 FRN 6,86 1, ,75% NO Storebrand Bank ASA FRN Perpetual 5,7 1, ,54% Evigvarende XS Storebrand Livsforsikring AS 4/4/243 VAR 6,88 7, ,77% - Evigvarende XS SWEDBANK AB Subd Var 3, 7, ,73% XS Swiss Life RANVX Var 11/49 5, 7, ,44% - Evigvarende NO Teekay Offshore Partners L.p. 13/18 FRN 6,62 1, ,46% NO Tele2 AB FRN 212/217 4,22 1, ,74% XS Telecom Italia SpA VAR 7,75 7, ,44% XS TELECOM ITALIA SPA /12/218 6,13 7, ,8% XS Telefonica Emisiones 2/21/218 4,8 7, ,78% NO TEODIN ACQUICO AS FRN 2/1/217 7,88 1, ,55% NO1664 TIZIR LTD 9 28/9/217 9, 6, ,56% NO Totens Spb 11/PERP FRN C HYBRID 6,6 1, ,73% Evigvarende NO TRYG FORSIKRING A/S FRN 29/3/249 5,6 1, ,56% Evigvarende NO Veidekke ASA FRN 4/6/218 3,5 1, ,9% XS VERISURE HOLDING AB /12/212 8,75 7, ,37% XS VESTAS WIND SYSTEMS A/S /3/215 4,63 7, ,68% XS Vnesheconombank Via VEB Finance 3.35% ,4 7, ,7% XS WELLS FARGO & COMPANY /8/222 2,63 7, ,47% XS Wuerttembergische Leben AG 5.375% VAR 5,38 7, ,58% US984121CA96 Xerox Corp /12/219 5,63 6, ,3% US984121BZ56 XRX /15/15 4,25 6, ,58% FXFW_EUR/NOK_213621, 7, ,86% FXFW_EUR/NOK_213621, 1, ,77% FXFW_JPY/NOK_213425, 6, ,3% FXFW_JPY/NOK_213425, 1, ,3% FXFW_USD/NOK_213621, 6, ,64% FXFW_USD/NOK_213621, 1, ,55% FXSW_EUR/NOK_21348, 7, ,68% FXSW_EUR/NOK_21348, 1, ,42% FXSW_EUR/NOK_21348, 7, ,78% FXSW_EUR/NOK_21348, 1, ,46% FXSW_EUR/NOK_213425, 7, ,57% FXSW_EUR/NOK_213425, 1, ,47% FXSW_EUR/NOK_213425, 7, ,14% FXSW_EUR/NOK_213425, 1, ,8% FXSW_EUR/NOK_213425, 7, ,71% FXSW_EUR/NOK_213425, 1, ,38% FXSW_EUR/NOK_21353, 7, ,43% FXSW_EUR/NOK_21353, 1, ,38% FXSW_EUR/NOK_213523, 7, ,6% FXSW_EUR/NOK_213523, 1, ,18% FXSW_EUR/NOK_213523, 7, ,21% FXSW_EUR/NOK_213523, 1, ,46% FXSW_GBP/NOK_21348, 9, ,25% FXSW_GBP/NOK_21348, 1, ,14% FXSW_GBP/NOK_213425, 9, ,81% FXSW_GBP/NOK_213425, 1, ,79% FXSW_GBP/NOK_213425, 9, ,67% FXSW_GBP/NOK_213425, 1, ,67% FXSW_GBP/NOK_213523, 9, ,27% FXSW_GBP/NOK_213523, 1, ,22% FXSW_GBP/NOK_21371, 9, ,93% FXSW_GBP/NOK_21371, 1, ,95% FXSW_JPY/NOK_213425, 6, ,2% FXSW_JPY/NOK_213425, 1, ,2% FXSW_JPY/NOK_213425, 6, ,99% FXSW_JPY/NOK_213425, 1, ,96% FXSW_JPY/NOK_213425, 6, ,2% FXSW_JPY/NOK_213425, 1, ,2% FXSW_SEK/NOK_213523,, ,28% FXSW_SEK/NOK_213523, 1, ,25% FXSW_USD/NOK_21348, 6, ,29% FXSW_USD/NOK_21348, 1, ,24% FXSW_USD/NOK_21348, 6, ,78% FXSW_USD/NOK_21348, 1, ,71% FXSW_USD/NOK_213425, 6, ,55% FXSW_USD/NOK_213425, 1, ,53% FXSW_USD/NOK_213425, 6, ,82% FXSW_USD/NOK_213425, 1, ,8% FXSW_USD/NOK_213425, 6, ,19% FXSW_USD/NOK_213425, 1, ,1% FXSW_USD/NOK_21353, 6, ,55% FXSW_USD/NOK_21353, 1, ,53% FXSW_USD/NOK_213523, 6, ,89% FXSW_USD/NOK_213523, 1, ,82% IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed, 7, ,43% IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed, 7, ,47% IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed, 7, ,14% IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed, 7, ,26% IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed, 7, ,% IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed, 7, ,16% IRS 3M NIBOR vs 3M fixed, 1, ,81% IRS 3M NIBOR vs 3M fixed, 1, ,86% IRS 3M NIBOR vs 3M fixed, 1, ,8% IRS 3M NIBOR vs 3M fixed, 1, ,81% IRS 3M UKLIBOR vs 3M fixed, 9, ,25% IRS 3M UKLIBOR vs 3M fixed, 9, ,28% USD 3M fixed/usd 3M Libor, 6, ,58% USD 3M fixed/usd 3M Libor, 6, ,6% USD 3M fixed/usd 3M Libor, 6, ,1% USD 3M fixed/usd 3M Libor, 6, ,11% Totalt Portefølje ,37% Rentereguleringstidspunkt Forfall Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. I 6 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning AS Rentebevegelser _ Norge 1. halvår 213 Global BNP-vekst fortsatte i første halvår å ligge på om lag 2 2,5 prosent. Fremvoksende økonomier bidrar fortsatt mest til veksten, samtidig som Eurosonen var i en resesjon første halvår. Det er fortsatt mye fokus på global finans- og pengepolitikk, som trekker i hver sin retning. Finanspolitikken har vært innstrammende der statsgjelden er høy og har rammet etterspørselen mange steder. Samtidig har pengepolitikken blitt trappet opp og spesielt i Japan. Ved halvårsskiftet har dog de første signalene om nedtrapping av kvantitative tiltak i USA kommet og skapt noe uro i markedene. Etter en kraftig oppgang i aksjemarkedene frem til mai, har frykten tiltatt med tanke på videre sentralbankstimuli. Rentene har steget kraftig og spesielt i USA. Til tross for strammere finanspolitikk og automatiske budsjettinnstramminger, holdt veksten i USA seg rundt 2 prosent i første halvår. Privat konsum har vært bra, selv om bedriftene er noe mer pessimistiske. Boligmarkedet fortsetter å bedre seg med stigende priser og aktivitet. Arbeidsmarkedet bedrer seg også gradvis og inflasjonen er under 2 prosent. Siden årsskiftet har den amerikanske sentralbanken trappet opp kvantitative tiltak og obligasjonskjøp med 85 milliarder dollar hver måned, men i juni ble det signalisert at dette nedtrappes i høst. Amerikanske statsrenter har steget kraftig som følge av dette, og siden årsskiftet har 1-årig amerikansk statsrente steget fra 1,7 prosent til 2,4 prosent. I Eurosonen var aktiviteten og BNPveksten fortsatt fallende gjennom første halvår, med tegn til stabilisering i andre kvartal. Spesielt i Italia og Spania hvor innstrammingene har vært kraftigst, har økonomien hatt størst tilbakegang. Arbeidsledigheten i de to landene fortsetter også å eskalere, som drar arbeidsledigheten samlet for Eurosonen til over 12 prosent. Politisk usikkerhet skapte noe uro rundt Italia, men støttekjøps-programmet lansert av den europeiske sentralbanken ECB har holdt statsgjeldskrisen i sjakk, og sendt statsrentene ned. ECB kuttet også renten på ny som følge av svakere vekst og lavere inflasjon. 1-årig tysk statsrente har også steget i første halvår etter å ha nådd ny bunn i mai, fra 1,3 prosent ved årsskiftet til 1,7 prosent ved halvårsskiftet. Norsk økonomi har også fortsatt å vokse i første halvår, men har tapt momentum relativt sett. Privat konsum holder seg bra, mens konkurranseutsatt industri i stadig grad mister fart. Arbeidsmarkedet har forverret seg, men fra et bra nivå og lav arbeidsledighet. Veksten i boligprisene og gjeldsveksten i husholdningene har avtatt noe, men stiger videre med et fortsatt lavt rentenivå. Norges Bank har overraskende flere ganger nedjustert renteutsiktene for Norge, spesielt etter at kronen handelsvektet styrket seg til historisk sterkt nivå i februar. Etter det har kronen svekket seg markert med en sentralbank som varsler potensielle rentekutt hvis kronen styrker seg. 1-årig norsk statsrente steg fra 2.1 prosent ved årsskiftet til 2.6 prosent ved halvårsskiftet. SpareBank 1 Pengemarked SpareBank 1 Pengemarked har i 1. halvår 213 hatt en avkastning på 1,13 prosent etter forvaltningshonorar, som er,32 prosent bedre enn referanseindeksen. Fondets indeks har en referansedurasjon (statssertifikater) på,25 år. Fondet er fullt investert i norske rentepapirer utstedt av banker og kommuner. Dette gir en løpende meravkastning mot indeks. I 213 har Nibor rentene falt,2-,35 prosent. Kredittpåslaget i forhold til tilsvarende statsrenter har falt betydelig. Dette har bidratt til å trekke avkastningen og meravkastningen mot indeks opp. Men det innebærer også lavere løpende avkastning i tiden fremover. ODIN Pengemarked ODIN Pengemarked har i 1. halvår 213 hatt en avkastning på 1,1 prosent etter forvaltningshonorar, som er,3 prosent bedre enn referanseindeksen. Fondets indeks har en referansedurasjon (statssertifikater) på,25 år. Fondet er fullt investert i norske rentepapirer utstedt av banker. Dette gir en løpende meravkastning mot indeks. I 213 har Nibor rentene falt,2-,35 prosent. Kredittpåslaget i forhold til tilsvarende statsrenter har falt betydelig. Dette har bidratt til å trekke avkastningen og meravkastningen mot indeks opp. Men det innebærer også lavere løpende avkastning i tiden fremover. ODIN Kort Obligasjon ODIN Kort Obligasjon hadde i årets seks første måneder en avkastning på 1,24 prosent etter forvaltningshonorar, som er,43 prosent bedre enn referanseindeks. Fondet har en indeks med en referansedurasjon på 1 år. Fondet har ligget undervektet i forhold til referansedurasjonen i hele år, og da med det meste av undervekten i langenden (,75-2 år). Her har statsrenten gått relativt sidelengs, noe som ikke har slått ut nevneverdig i forhold til referanseindeksen. Ser vi på bidraget fra kreditt, som har utgjort hele fondet, så har selve kredittspreadene trukket betraktelig inn. I tillegg har spreaden mellom swap- og statsrenter også gått vesentlig inn. Og sammen med god løpende meravkastning i forhold til stat, har dette gitt fondet solid meravkastning i forhold til indeks. ODIN Obligasjon ODIN Obligasjon hadde i årets seks første måneder en avkastning på 2,6 prosent etter forvaltningshonorar, ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213 I 7 I

8 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning AS som er 1,65 prosent bedre enn referanseindeks. Fondet har en indeks med referansedurasjon på 3 år. Fondet har ligget undervektet i forhold til referansedurasjonen hele året, og da med det meste av undervekten rundt 4 år. Her har statsrenten steget med om lag,2 prosentpoeng. Dette har slått positivt ut i forhold til referanseindeksen. Ser vi på bidraget fra kreditt, som har utgjort hele fondet, så har selve kredittspreadene trukket betraktelig inn. I tillegg har spreaden mellom swap- og statsrenter også gått inn vesentlig over hele kurven. Og sammen med god løpende meravkastning imot stat, har dette gitt fondet solid meravkastning i forhold til indeks Styringsrenter Korte renter (2 (2 år) år) Lange renter (1 år) NO US EU NO US EU NO US EU NO US EU Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg soversikt 1. halvår Pengemarkedsfond: Fond Referanseindex Differanse SpareBank 1 Pengemarked 1,13%,8%,32% *) årlig 2,31% ODIN Pengemarked 1,1%,8%,3% *) årlig 2,26% Obligasjonsfond: Fond Referanseindex Differanse ODIN Kort Obligasjon 1,24%,81%,43% *) årlig 2,54% ODIN Obligasjon 2,6%,4% 1,65% *) årlig 4,24% Informasjon vedrørende referanseindekser er inkludert på den respektive fondsoversikt * ) Omregnet til årlig rente I 8 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

9 SpareBank 1 Pengemarked Investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og korte rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner, utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum 2 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondets modifiserte durasjon skal være under,33 (gjennomsnittlig rentebindingstid under 12 dager,) og ingen investeringer skal ha en rentebindingstid lengre enn ett år. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid skal være mindre enn 1 år. Inntil 25 prosent av porteføljen kan investeres i flytende renteobligasjoner med løpetid mellom ett og tre år. Fondet kan ikke investere i flytende renteobligasjoner med løpetid over tre år. Porteføljenes korte rentebindingstid medfører at endringer i markedsrentene vil gi begrensede verdiendringer i porteføljene. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med,25 års durasjon (ST1X). Det er en målsetting å ha lav kredittrisiko. Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondet oppfyller kravene som Verdipapirfondenes Forening setter for å kunne klassifiseres som pengemarkedsfond med lav risiko. Fondet har i henhold til vedtektene adgang til å inngå avtaler om derivater. Fondet benytter derivater for å styre porteføljens durasjon samt ta aktive posisjoner i forhold til rentesyn. Risikoen for fondet skal forbli uendret som følge av derivatplasseringer. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 1 prosent av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat eller kommuner i EØS. Fondet har i henhold til vedtektene ikke adgang til å investere med lånte midler. Minimums førstegangsinvestering er kr. 1.,-. SpareBank 1 Pengemarked har pr NOK 147 millioner i eiendeler under forvaltning. Fondet ga en avkastning på 1,13 prosent hittil i år. Nøkkeltall SpareBank 1 Referanse- Pengemarked indeks Differanse Siden start Siden start (p.a)*) 1. halvår halvår 213 (p.a)* ) Årlig avkastning: ,19% 34,3% 5,17% 3,26% 2,88%,38% 1,13%,8%,32% 2,31% 1,65%,67% 3,2% 1,5% 1,7% 2,85% 2,45%,4% 2,53% 2,26%,27% 3,88% 2,13% 1,75% 6,1% 5,9%,2% 4,32% 4,42% -,11% 2,51% 2,75% -,24% 1,76% 2,1% -,25% 1,7% 1,95% -,25% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks,25 (ST1X) *) Omregnet til årlig rente ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Porteføljedata SpareBank 1 Pengemarked Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield Yield ,21,31 2,39% 2,43% Fondsinformasjon Antall andeler Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltningskapital Forvaltningshonorar ,93%,4% ,9% Data pr. andel Basiskurs 3.6 Høyeste basiskurs 1. halvår Laveste basiskurs 1. halvår 1 14, ,71 1 3, , ,15 1 1,34 Balansesammendrag NOK 1 Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer Påløpte renter/utbytte Annet kortsiktig gjeld/fordring -46 Fondets totale verdi SPAREBANK 1 PENGEMARKED (etablert ) OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS DURASJON.25 (ST1X) ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213 I 9 I

10 SpareBank 1 Pengemarked Porteføljeoversikt pr Markedsverdi Markedsverdi Verdipapir Kupong Pålydende Kostpris inkl. renter NOK % av pålydende % av pålydende NOK 1 % av forvaltningskapital Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO Bamble og Langesund Spb 3,84 1, 13,18% 13,5% 1 32,7% NO Bank 1 Oslo Akershus AS 13/16 FRN 2,62 5, 99,96% 1,8% ,4% NO Bank Norwegian FRN 16/6/14 3,3 1, 1,% 11,7% 1 12,69% NO Blaker Sparebank FRN ,71 2, 1,18% 1,4% 2 9 1,36% NO BN Bank 2,13 2, 1,% 1,8% 2 4 1,36% NO BN Bank 2,38 2, 99,99% 1,17% ,38% NO BN-Bank 2,15 5, 99,99% 1,13% ,41% NO Danske Bank A/S 2,2 5, 1,% 1,4% ,4% NO Eidsberg Spb FRN 7/2/14 2,85 5, 1,54% 1,4% ,42% NO Fana Spb 2,25% CERT ,25 4, 99,99% 1,13% ,75% NO Haugesund Sparebank FRN 3/6/14 3,7 2, 1,96% 1,95% ,37% NO1667 Hjartdal og Gransherad Spb 11/14 FRN 2,81 4, 1,56% 1,48% ,72% NO Indre Sogn Spb 11/14 FRN 2,71 1, 1,6% 1,59% 1 8,68% NO Klepp Sparebank 4,19 1, 11,73% 11,68% 1 24,69% NO Kragerø Spb 12/15 FRN 2,93 3, 1,12% 1,65% ,5% NO16886 Lillestrøm Spb 11/14 FRN 2,73 2, 1,58% 1,49% ,37% NO Marker Spb FRN 7/1/13 2,6 2, 1,41% 1,13% 2 1 1,36% NO Melhus Spb 1/14 FRN 2,8 3, 1,51% 1,42% ,5% NO Nes Prestegjelds Spb 11/14 FRN 2,74 2, 1,56% 1,45% 2 2 1,37% NO Odal Spb 12/16 FRN 3,5 5, 1,76% 1,91% ,42% NO Opdals Sparebank 3,38 2, 99,93% 11,62% ,38% NO Opdals Spb 12/16 FRN P/C 2,9 2, 1,67% 1,92% ,37% NO Rygge Vaaler Spb 8/13 7,3% 7,3 3, 13,59% 11,3% ,17% NO Skandiabanken AB FRN 5/14, 2, 99,99% 99,99% 2 3 1,36% NO Skandinaviska Enskilda Banken 12/13 Fixed 5,41 2 5, 12,38% 11,7% ,77% NO Sparebank 1 Boligkreditt AS /11/213 2,39 8, 1,% 1,12% ,51% NO Sparebank 1 Gruppen FRN 1/8/13 2,93 2, 1,% 1,8% ,36% NO Sparebanken Møre 2,4 3, 1,% 1,6% 3 4 2,4% NO Sparebanken Møre 8/13 Fixed 7,26 5, 12,62% 11,54% ,61% NO Sparebanken Nord-Norge FRN 25/1/16 2,97 3, 11,2% 11,24% ,7% NO Sparebanken Sogn og Fjordane 5,7 5, 11,82% 11,7% ,56% NO14633 Sparebanken Sør 7, 3, 14,% 11,18% ,17% NO Sparebanken Vest 2,26 3, 99,99% 1,15% ,6% NO16547 Sparebanken Øst 3,35 3, 12,3% 12,23% ,9% NO Spb 1 Hallingdal 1/14 FRN 2,96 2, 1,78% 1,76% ,37% NO16118 Spb 1 Ringerike Hadeland 11/13 FRN 2,49 2, 1,29% 1,9% 2 6 1,36% NO Spb 1 Søre Sunnmøre 3,69 2, 13,9% 12,85% ,4% NO Spydeberg Spb 1/14 FRN 2,9 5, 1,57% 1,51% ,41% NO Storebrand Bank ASA 13/16 FRN 2,67 4, 99,95% 1,2% ,73% NO Terra Boligkred AS 2,49 5, 1,15% 1,12% ,46% NO Tinn Spb 2,45% CERT ,45 4, 1,4% 1,14% ,76% NO Tinn Spb FRN 21/1/14 2,96 2, 1,7% 1,44% 2 2 1,37% NO16786 Tolga Os Sparebank 2,9 4, 1,% 1,54% ,74% NO Trøgstad Spb FRN 24/9/13 2,59 5, 1,35% 1,13% 5 8 3,4% NO Trøndelag Bomveiselskap AS 2,8 5, 1,1% 1,1% ,41% Total portefølje ,9% Rentereguleringstidspunkt Forfall Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. I 1 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

11 ODIN Pengemarked Investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og korte rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner, utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum 2 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondets modifiserte durasjon skal være under,33 (gjennomsnittlig rentebindingstid under 12 dager,) og ingen investeringer skal ha en rentebindingstid lengre enn ett år. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid skal være mindre enn 1 år. Inntil 25 prosent av porteføljen kan investeres i flytende renteobligasjoner med løpetid mellom ett og tre år. Fondet kan ikke investere i flytende renteobligasjoner med løpetid over tre år. Porteføljenes korte rentebindingstid medfører at endringer i markedsrentene vil gi begrensede verdiendringer i porteføljene. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med,25 års durasjon (ST1X). Det er en målsetting å ha lav kredittrisiko. Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om Nøkkeltall Siden start Siden start (p.a)*) 1. halvår halvår 213 (p.a)* ) Årlig avkastning: ODIN Pengemarked Referanseindeks Differanse 83,64% 114,96% -31,32% 3,31% 4,18% -,87% 1,1%,8%,3% 2,26% 1,65%,61% 3,2% 1,5% 1,7% 2,91% 2,45%,46% 2,54% 2,26%,27% 3,79% 2,13% 1,66% 6,3% 5,9%,12% 4,29% 4,42% -,14% 2,53% 2,75% -,22% 1,78% 2,1% -,23% 1,71% 1,95% -,25% -2,38% 4,79% -7,17% -2,95% 6,85% -9,8% 4,13% 7,36% -3,23% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks,25 (ST1X) *) Omregnet til årlig rente Porteføljedata ODIN Pengemarked Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield Yield ,18,3 2,37% 2,46% Fondsinformasjon Antall andeler Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltningskapital Forvaltningshonorar ,83%,4% ,% Data pr. andel Basiskurs 3.6 Høyeste basiskurs 1. halvår Laveste basiskurs 1. halvår 982,13 982,13 971,55 983,42 983,42 968,12 Balansesammendrag NOK 1 Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer Påløpte renter/utbytte 534 Annet kortsiktig gjeld/fordring -25 Fondets totale verdi rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondet oppfyller kravene som Verdipapirfondenes Forening setter for å kunne klassifiseres som pengemarkedsfond med lav risiko. Fondet har i henhold til vedtektene adgang til å inngå avtaler om derivater. Fondet benytter derivater for å styre porteføljens durasjon samt ta aktive posisjoner i forhold til rentesyn. Risikoen for fondet skal forbli uendret som følge av derivatplasseringer. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 1 prosent av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat eller kommuner i EØS. Fondet har i henhold til vedtektene ikke adgang til å investere med lånte midler. Minimums førstegangsinvestering er kr. 1.,-. ODIN Pengemarked har pr NOK 84 millioner i eiendeler under forvaltning. Fondet ga en avkastning på 1,1 prosent hittil i år. ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN PENGEMARKED OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS DURASJON.25 (ST1X) ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213 I 11 I

12 ODIN Pengemarked Porteføljeoversikt pr Verdipapir Kupong Pålydende Kostpris Markedsverdi Markedsverdi inkl. renter NOK % av pålydende % av pålydende NOK 1 % av forvaltningskapital Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO Bamble og Langesund Spb 3,84 1, 13,18% 13,5% ,23% NO Bamble og Langesund Spb 12/14 FRN 3, 1, 1,71% 1,68% ,21% NO Bank 1 Oslo Akershus AS 13/16 FRN 2,62 1, 99,96% 1,8% 1 4 1,2% NO Bank Norwegian FRN 16/6/14 3,3 1, 1,% 11,7% ,21% NO Blaker sparebank 2,82 1, 1,6% 1,57% 1 8 1,2% NO Blaker Sparebank FRN ,71 1, 1,18% 1,4% 1 5 1,2% NO BN Bank 2,13 2, 1,% 1,8% 2 4 2,39% NO BN Bank 2,38 1, 99,99% 1,17% ,21% NO BN-Bank 2,15 2, 99,99% 1,13% 2 1 2,4% NO Danske Bank A/S 2,2 3, 1,% 1,4% 3 8 3,59% NO Den norske Bank ASA 3/13 Fixed 5,1 2, 1,91% 1,1% ,39% NO Fana Spb 2,25% CERT ,25 2, 99,99% 1,13% 2 3 2,42% NO Haugesund Sparebank FRN 3/6/14 3,7 1, 1,96% 1,95% 1 9 1,2% NO Haugesund Spb 1/13 FRN 2,74 1, 1,62% 1,31% 1 5 1,2% NO16656 Helgeland Sparebank 2,28 3, 1,% 1,15% ,63% NO1667 Hjartdal og Gransherad Spb 11/14 FRN 2,81 2, 1,56% 1,48% 2 8 2,4% NO Indre Sogn Spb 11/14 FRN 2,71 1, 1,6% 1,59% 1 8 1,2% NO Klepp Sparebank 4,19 1, 11,73% 11,68% ,22% NO Kragerø Spb 12/15 FRN 2,93 2, 1,1% 1,65% ,4% NO16886 Lillestrøm Spb 11/14 FRN 2,73 2, 1,58% 1,49% ,41% NO Marker Spb FRN 7/1/13 2,6 2, 1,41% 1,13% 2 1 2,39% NO Odal Spb 12/16 FRN 3,5 1, 1,53% 1,91% 1 8 1,2% NO Opdals Sparebank 3,38 1, 99,93% 11,62% ,22% NO Opdals Spb 12/16 FRN P/C 2,9 1, 1,67% 1,92% ,21% NO Oslo Bolig og Sparelag 12/14 FRN 2,9 2, 1,69% 1,43% ,41% NO Skandiabanken AB FRN 5/14, 2, 99,99% 99,99% 2 3 2,39% NO Sparebank 1 Boligkreditt AS /11/213 2,39 4, 1,% 1,12% ,85% NO Sparebank 1 Buskerud-Vestfold FRN 4/11/13 2,45 2, 1,36% 1,16% ,4% NO Sparebank 1 Gruppen FRN 1/8/13 2,93 2, 1,% 1,8% ,4% NO Sparebanken Nord-Norge FRN 25/1/16 2,97 1, 11,2% 11,24% ,21% NO14633 Sparebanken Sør 7, 2, 14,% 11,18% ,54% NO Sparebanken Vest 2,26 1, 99,99% 1,15% ,21% NO16547 Sparebanken Øst 3,35 1, 12,3% 12,23% ,23% NO Spb 1 Hallingdal 1/14 FRN 2,96 1, 1,78% 1,76% 1 9 1,2% NO Spb 1 Ringerike Hadeland 1/15 FRN 2,89 2 5, 99,43% 1,95% ,2% NO Spb 1 SMN FRN 19/3/14 2,72 3, 1,67% 1,52% ,6% NO Spb 1 SR-Bank 8/13 6,4% 6,4 3, 13,98% 11,68% ,78% NO Spb 1 Søre Sunnmøre 3,69 1, 13,9% 12,85% ,23% NO Spb Telemark 12/15 FRN 2,7 1, 1,47% 1,54% 1 6 1,2% NO Spydeberg Spb 1/14 FRN 2,9 3, 1,57% 1,51% 3 2 3,6% NO Storebrand Bank ASA 13/16 FRN 2,67 2, 99,95% 1,2% ,4% NO Søgne og Greipstad Spb 12/15 FRN 3,27 1, 1,2% 11,41% ,21% NO Tinn Spb FRN 21/1/14 2,96 2, 1,7% 1,44% 2 2 2,41% NO Tinn Spb FRN CERT ,15 1, 1,% 1,7% 1 4 1,2% NO16786 Tolga Os Sparebank 2,9 2, 1,% 1,54% ,41% NO Trøgstad Spb FRN 24/9/13 2,59 2, 1,35% 1,13% 2 3 2,39% Total portefølje ,65% Rentereguleringstidspunkt Forfall Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. I 12 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

13 ODIN Kort Obligasjon Investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum 2 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet - 2 år. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen - Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med durasjon 1 år (ST3X). Det er en målsetting å ha lav kredittrisiko. Fondet må plassere minst 9 prosent av forvaltningskapitalen i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondet har i henhold til vedtektene adgang til å inngå avtaler om derivater. Fondet benytter derivater for å styre porteføljens durasjon samt ta aktive posisjoner i forhold til rentesyn. Risikoen for fondet skal forbli uendret som følge av derivatplasseringer. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 1 prosent av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat eller kommuner i EØS. Fondet har i henhold til vedtektene ikke adgang til å investere med lånte midler. Minimum førstegangsinvestering er 1. kroner. ODIN Kort Obligasjon har pr NOK 221 millioner i eiendeler under forvaltning. Fondet ga en avkastning på 1,24 prosent hittil i år. Nøkkeltall ODIN Kort Obligasjon Referanseindeks Differanse Siden start Siden start (p.a)*) 1. halvår halvår 213 (p.a)* ) Årlig avkastning: ,84% 14,7% 6,77% 4,96% 4,8%,16% 1,24%,81%,43% 2,54% 1,66%,88% 4,17% 1,29% 2,89% 2,38% 3,27% -,88% 2,49% 2,32%,17% 4,3% 2,38% 1,65% 7,41% 7,13%,28% 3,73% 4,36% -,63% 2,18% 2,38% -,2% 1,86% 2,2% -,16% 2,54% 2,75% -,2% 6,18% 6,87% -,69% 6,73% 6,87% -,14% 7,87% 7,68%,19% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon 1 (ST3X) *) Omregnet til årlig rente ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Porteføljedata ODIN Kort Obligasjon Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield Yield ,15,59 2,38% 2,5% ODIN KORT OBLIGASJON OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS DURASJON 1 (ST3X) 213 Fondsinformasjon Antall andeler Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltningskapital Forvaltningshonorar ,95%,5% ,44% Data pr. andel Basiskurs 3.6 Høyeste basiskurs 1. halvår Laveste basiskurs 1. halvår 1 65, ,1 1 52, , , ,14 Balansesammendrag NOK 1 Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd 1 34 Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer Påløpte renter/utbytte 765 Annet kortsiktig gjeld/fordring -86 Fondets totale verdi ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213 I 13 I

14 ODIN Kort Obligasjon Porteføljeoversikt pr Markedsverdi Markedsverdi Verdipapir Kupong Pålydende Kostpris inkl. renter NOK % av pålydende % av pålydende NOK 1 % av forvaltningskapital Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO Aurskog Sparebank 7/14 Fixed 5,15 7 5, 13,17% 11,87% ,52% NO Bank 1 Oslo Akershus AS 9/16 FRN 3,3 8, 12,5% 12,28% ,7% NO BNbank ASA 9/14 FRN 3,15 6, 11,2% 11,11% ,75% NO DnB NOR Bank ASA 2,54 3, 99,13% 1,58% ,37% NO Lillesands Spb 1/14 FRN 3,3 8, 99,9% 1,86% ,66% NO16886 Lillestrøm Spb 11/14 FRN 2,73 8, 1,1% 1,49% 8 7 3,65% NO15921 Modum Sparebank FRN 22/4/14 3,15 2, 11,32% 1,83% 2 28,92% NO Narvik sparebank 2,79 1 5, 98,15% 1,59% ,79% NO Oslo Bolig og Sparelag 1/15 FRN 2,97 7, 98,23% 1,91% 7 7 3,2% NO15689 Sparebank 1 Nordvest 2,61 6, 98,85% 1,53% ,73% NO Sparebanken Nord-Norge FRN 25/1/16 2,97 8, 11,6% 11,24% ,68% NO Sparebanken Vest 6,6 2 5, 15,2% 13,44% ,19% NO16547 Sparebanken Øst 3,35 7, 12,26% 12,23% ,26% NO16299 Spb 1 Buskerud-Vestfold 11/15 FRN 3,21 7, 99,69% 11,43% ,22% NO Spb 1 Hallingdal 1/15 FRN 2,96 7, 99,68% 11,3% ,2% NO Spb 1 Nord-Norge 11/16 FRN 3,19 7, 11,96% 11,73% ,23% NO Spb 1 Ringerike Hadeland 12/16 3,37 16, 12,45% 12,18% ,43% NO Spb 1 SMN 1/15 FRN 2,74 6, 99,45% 1,83% ,74% NO Spb 1 SMN 1/16 FRN 2,88 6 5, 11,22% 11,4% ,97% NO Spb 1 SR-Bank 1/15 FRN 2,93 14, 1,51% 11,13% ,43% NO Spb 1 Telemark 1/14 FRN 2,79 7 5, 99,95% 1,78% ,42% NO Spb Pluss 11/15 FRN 3,15 1, 11,49% 11,39% ,6% NO Spb Sogn og Fjordane 1/15 FRN 3,19 9, 11,35% 11,46% ,15% NO Spb Sør 1/15 FRN 2,85 1, 11,6% 11,3% ,57% NO Spb Vest 12/16 FRN 3,29 8, 12,1% 12,8% ,71% NO Spb Øst 1/15 FRN 3,18 8, 11,53% 11,66% ,68% NO Storebrand Bank ASA 3,32 6, 99,92% 11,7% ,76% NO Swedbank AB 9/14 FRN 3,27 3, 99,31% 11,4% ,38% NO Time Spb 1/14 FRN 2,9 8, 99,92% 1,84% ,65% Total portefølje ,57 % Rentereguleringstidspunkt Forfall Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. ODIN Forvaltning har utkontraktert enkelte funksjoner knyttet til forvaltningen av rentefondene til Storebrand Kapitalforvaltning AS. Slik utkontraktering er hjemlet i forskrift av 8. juli 22 nr. 798 om forvaltningsselskaper for verdipapirfonds bruk av oppdragstaker (utkontraktering). ODIN Forvaltning AS har i henhold til nevnte forskrift sendt melding om avtalen om utkontraktering til Finanstilsynet. Utkontrakteringen omfatter følgende funksjoner: Investeringsbeslutninger, herunder kjøp og salg av finansielle instrumenter i henhold til fondenes vedtekter, mandat og i henhold til lovpålagte rammer i verdipapirfondloven. Oppgjør av handel med finansielle instrumenter. Daglig verdifastsettelse av fondenes kurs pr. andel. Verdipapirer er inndelt i 5 risikoklasser etter deres kredittrisiko. Klasse 1 har lavest kredittrisiko og klasse 5 har høyest kredittrisiko. Risikoklasse 1: Stat og statsgaranterte Risikoklasse 2: Statsforetak Risikoklasse 3: Fylker og kommuner Risikoklasse 4: Bank og finansinstitusjoner Risikoklasse 5: Industri og ansvarlige lån I 14 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

15 ODIN Obligasjon Investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum 2 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondet har ingen begrensninger med hensyn til durasjon. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen - Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med durasjon 3 år (ST4X). Det er en målsetting å ha lav kredittrisiko. Fondet må plassere minst 9 prosent av forvaltningskapitalen i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondet har i henhold til vedtektene adgang til å inngå avtaler om derivater. Fondet benytter derivater for å styre porteføljens durasjon samt ta aktive posisjoner i forhold til rentesyn. Risikoen for fondet skal forbli uendret som følge av derivatplasseringer. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 1 prosent av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat eller kommuner i EØS. Fondet har i henhold til vedtektene ikke adgang til å investere med lånte midler. Minimum førstegangsinvestering er 1. kroner. ODIN Obligasjon har pr NOK 663 millioner i eiendeler under forvaltning. Fondet ga en avkastning på 2,6 prosent hittil i år. Nøkkeltall ODIN Obligasjon Referanseindeks Differanse Siden start Siden start (p.a)*) 1. halvår halvår 213 (p.a)* ) Årlig avkastning: ,32% 144,22% -6,9% 5,13% 5,31% -,17% 2,6%,4% 1,65% 4,24%,83% 3,42% 5,22% 2,17% 3,6% 4,38% 6,13% -1,75% 4,54% 4,45%,9% 6,46% 3,19% 3,27% 8,26% 9,65% -1,38% 2,82% 3,9% -1,8%,68%,92% -,24% 2,11% 2,49% -,38% 5,25% 5,55% -,29% 1,9% 1,85% -,76% 7,34% 8,13% -,79% 6,9% 7,53% -,63% ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon 1 (ST3X) *) Omregnet til årlig rente 4 Porteføljedata ODIN Obligasjon Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield Yield ,12,66 2,68% 2,8% Fondsinformasjon Antall andeler Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltningskapital Forvaltningshonorar ,%,5% ,37% Data pr. andel Basiskurs 3.6 Høyeste basiskurs 1. halvår Laveste basiskurs 1. halvår 1 95,9 1 95, ,8 1 81, , ,2 Balansesammendrag NOK 1 Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer Påløpte renter/utbytte Annet kortsiktig gjeld/fordring -25 Fondets totale verdi ODIN OBLIGASJON OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS DURASJON 3 (ST4X) 213 ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213 I 15 I

16 ODIN Obligasjon Porteføljeoversikt pr Verdipapir Kupong Pålydende Kostpris Markedsverdi Markedsverdi inkl. renter NOK % av pålydende % av pålydende NOK 1 % av forvaltningskapital Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO Aurskog Spb 13/18 FRN 2,79 2, 99,51% 99,89% ,2% NO Bank 1 Oslo AS FRN 2,96 19, 1,14% 1,74% ,89% NO Bud Fræna og Hustad Spb 13/18 FRN 2,87 2, 1,% 99,67% ,1% NO Bustadkreditt Sogn Float Cov ,63 14, 1,46% 11,32% ,15% NO DNB BANK ASA 3,66 25, 13,82% 14,61% ,97% NO Fana Sparebank Boligkreditt AS FRN ,22 22, 99,94% 99,59% ,31% NO Helgeland Spb FRN ,92 2, 99,99% 1,55% ,5% NO Klepp Spb 12/16 FRN 3,5 15, 11,93% 12,1% ,31% NO Lillesands Spb 12/17 FRN 3,49 8, 99,95% 11,96% ,24% NO Narvik sparebank 2,79 13, 98,15% 1,59% ,98% NO Nordea Eiendomskreditt FRN 2,63 23, 1,91% 11,69% ,53% NO Nøtterø Spb 1/15 FRN 2,94 1, 99,27% 1,99% ,53% NO Oppdals Sparebank 3,14 8, 1,99% 11,32% ,22% NO Oslo Bolig og Sparelag 1/15 FRN 2,97 1, 99,45% 1,91% 1 1 1,52% NO Sparebank 1 Gudbrandsdal FRN ,94 15, 1,2% 1,15% ,28% NO Sparebank 1 Hallingdal Valdres 2,99 9, 1,% 1,46% ,37% NO Sparebank1 SR-Bank 1/16 FRN 3,74 9, 1,8% 13,9% ,42% NO Sparebanken Hedmark 12/17 FRN 3,41 17, 1,% 12,99% ,66% NO Sparebanken Møre 12/15 6,2 5 5, 1,% 18,51% 6 161,93% NO Sparebanken Nord-Norge 2,92 35, 1,65% 1,87% ,36% NO Sparebanken Vest FRN 2,95 31, 1,51% 1,97% ,75% NO16547 Sparebanken Øst 3, , 99,93% 12,23% ,79% NO Spb 1 Boligkreditt AS 11/18 FRN C COVD 2,44 12, 99,77% 1,41% ,82% NO Spb 1 Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD 2,48 8, 1,77% 1,76% 8 7 1,22% NO Spb 1 Ringerike Hadeland 12/16 3,37 11, 99,91% 12,18% ,7% NO Spb 1 Ringerike Hadeland 12/17 FRN 3,6 11, 99,94% 11,24% ,68% NO Spb 1 SMN 1/15 FRN 2,74 2, 99,73% 1,83% ,4% NO Spb 1 SMN 12/17 FRN 3,75 6, 11,14% 14,% 6 246,94% NO Spb 1 SR-Bank FRN 2,9 25, 1,31% 1,75% ,82% NO Spb 1 Søre Sunnmøre 3,69 1, 99,89% 12,85% ,56% NO Spb 1 Østfold Akershus 13/18 FRN 2,88 15, 1,24% 1,55% ,29% NO Spb Pluss 12/17 FRN 3, 21, 1,3% 11,55% ,23% NO Spb Pluss FRN ,78 6, 99,91% 1,18% 6 21,91% NO Spb Sogn og Fjordane 2,96 3, 1,% 1,81% ,59% NO Spb Telemark FRN 3,19 2, 1,82% 11,59% ,8% NO Spb Vest 12/17 FRN 3,65 3, 1,12% 13,83% 3 136,47% NO Spb Vest Boligkreditt AS FRN 2,54 12, 11,44% 11,11% ,84% NO1673 Spb Øst 13/18 FRN 2,87 15, 1,37% 1,7% ,29% NO Spb Øst Boligkreditt FRN 21/3/18 Covd 2,45 12, 99,95% 1,96% ,83% NO Spb1 Buskerud-Vestfold 12/15 FRN 3,9 2, 1,22% 11,47% 2 3,31% NO Storebrand Bank ASA 3,32 8, 1,83% 11,7% ,23% NO Storebrand Bank ASA 9/16 Fixed 6,42 3, 13,1% 19,74% 3 31,5% NO Sør Boligkreditt AS 11/17 FRN Covered 2,4 12, 99,34% 1,63% ,83% NO Totens Spb 13/17 FRN 2,79 15, 99,75% 1,18% ,27% M FRN vs 12M FIXED NST471, 25, 1,% 13,48% ,96% M FRN vs 12M FIXED NST471, -25, 1,% 1,2% ,78% x ,185, 1,% 1,35% ,3% x , -185, 1,% 1,2% ,93% x , 5, 1,% 1,44% ,58% x , -5, 1,% 1,% ,55% IRS 3x12 471, 24, 1,% 13,92% ,78% IRS 3x12 471, -24, 1,% 1,2% ,63% IRS 6M NIBOR vs 12M fixed, 1, 1,% 1,93% ,56% IRS 6M NIBOR vs 12M fixed, -1, 1,% 1,4% ,51% IRS 6x12 472, 2, 1,% 14,79% ,26% IRS 6x12 472, -2, 1,% 1,5% ,4% Total portefølje ,46 % Rentereguleringstidspunkt Forfall Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. I 16 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

17 ODIN Forvaltning AS Fjordalléen 16, N-25 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, N-122 Oslo Telefon: Fax: E-post: I 17 I

½-årsrapport ODIN Rentefond

½-årsrapport ODIN Rentefond .9.9 - ½-årsrapport Rentefond Første halvår endte med en oppgang på, prosent for Rente. Fondets referanseindeks endte i samme perioder opp,9 prosent. Det har vært et godt første halvår for Rente. Det er

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs rentefond. Februar 2013

Årsrapport 2012. ODINs rentefond. Februar 2013 Årsrapport 212 ODINs rentefond Februar 213 Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 7-1 Styrets årsberetning -12 Noteopplysninger 13-15 ODIN Rente

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Årsrapport fra ODIN. Markedskommentar. Den økonomiske gjeninnhentingen i. Informasjon og markedsoppdateringer 2010 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN. Markedskommentar. Den økonomiske gjeninnhentingen i. Informasjon og markedsoppdateringer 2010 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer I Rentefond SpareBank Pengemarked Pengemarked Kort Obligasjon Obligasjon Januar Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning AS ble nok et år med

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

ODIN Rente. Fondskommentar april Meget god april måned. Mer forsikring. Gode bidrag fra Sør-Europa

ODIN Rente. Fondskommentar april Meget god april måned. Mer forsikring. Gode bidrag fra Sør-Europa ODIN Rente Fondskommentar april 2014 Mer forsikring Meget god april måned Gode bidrag fra Sør-Europa Enda en god måned for ODIN Rente April var en veldig bra måned for ODIN Rente, som gikk opp 0,9 prosent.

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.09.15 : 100,79 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/ Finansforvaltning. Rapportering pr 31.12.15 og 30.04.16 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg 31.05.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/4201-17 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2013. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer