Halvårsrapport ODINs Rentefond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond"

Transkript

1 Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213

2 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked ODIN Kort Obligasjon ODIN Obligasjon Disse fondene og ODIN Forvaltning AS er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet. Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. en kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne halvårsrapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning AS interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard. ODIN Forvaltning AS kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet. Selskapet er et heleiet datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS Organisasjonsnummer: SpareBank 1 Gruppen AS ODIN Forvaltning AS ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS, Norge ODIN Rahastot ODIN Forvaltning AS Fjordalléen 16, N-25 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, N-122 Oslo Telefon: Fax: E-post: ODIN Fonder Kungsgatan 3, S Stockholm Box 238, S Stockholm Telefon: Fax: E-post: ODIN Rahastot Mannerheimintie 14 A, 8. krs, FIN-1 Helsinki Telefon: +358 () Fax: () E-post: I 2 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

3 Markedskommentar ODIN Rente - av forvalter Nils Hast Rentebevegelser _ Norge 1. halvår 213 Første halvår endte med en oppgang på 2,5 prosent for ODIN Rente. Fondets referanseindeks, ST4X (3- årig norsk stat), steg i første halvår med,4 prosent, mens en indeks for europeiske selskapsobligasjoner (iboxx Euro Corporate Index) var nærmest flat med en oppgang på,1 prosent. Det har vært et godt første halvår for ODIN Rente som ikke bare har slått sin referanseindeks, men også gjort det bra relativt til både stat og kreditt, både investment grade og high yield. Hvis man ser på risikojustert avkastning, det vil si avkastning i relasjon til hvor mye risiko man har tatt, da står fondet seg godt også med mange aksjemarkeder. Første halvår begynte bra med en fortsatt normalisering av risikobildet og dermed fortsatte trenden vi har sett under det siste året. Resultatet har vært stigende aksjekurser og fallende risikopåslag for kreditt, som jo er positivt for våre obligasjonsverdier. Samtidig har lange renter fortsatt å være på veldig lave nivåer, eller til og med fortsatt å falle. I slutten av mai kom det til veis ende, i hvert fall for amerikanske lange renter, da den amerikanske sentralbankens sjef åpnet for å minske tilførselen av likviditet. Det er ikke overraskende at disse signalene kommer, men de kom noe tidligere enn hva man forventet seg, og skapte dermed volatilitet og fall i markedene. I juni tapte de europeiske kredittmarkedene hele oppgangen de hadde fra januar til mai. Også ODIN Rente tapte i juni, om enn ikke like mye. Når vi ser på kreditt etter denne reprisingen så ser aktivaklassen ut til å være greit priset. Dermed har korreksjonen gjort at vi er mer positive til utsiktene for kreditt resten av året. Det er dog et annerledes marked enn i januar, da tilførsel av likviditet førte til at det meste gikk oppover. Nå mener vi at det vil være større forskjell mellom ulike sektorer, geografier og selskaper. Det gir derfor en god mulighet for en indeksuavhengig forvalter, slik ODIN er, å kunne generere meravkastning. En annen forskjell er at vi nå har en motvind i det at vi er i en periode av stigende lange renter. Vi har tatt ned rentebindingstiden i porteføljen, og er derfor mindre sårbare for ytterligere økninger i lange renter. Det er våre investeringer i ansvarlige lån og fondsobligasjoner i norske sparebanker som har gjort det best i første halvår. Flere av våre investeringer innen industri og high yield har også gjort det bra. Blant det som har gjort det dårligst finner vi noen ansvarlige lån og fondsobligasjoner i noen europeiske banker og forsikringsselskaper. Generelt er norske papirer litt mer motstandskraftige for en nedtur enn hva mer likvide europeiske obligasjoner er. Det er derfor ikke forbausende at norske papirer kommer ut på topp etter den korreksjonen vi har hatt. Med vårt globale mandat kan vi utnytte at markeder til tider går litt i utakt. Vi er optimistiske for fondet også i andre halvår. Verden har gått fra å stole på at to sentralbanker vil tilføre markedene nok likviditet for å drive børsene oppover, til å søke lyspunkter i den reelle økonomien. Disse finnes, men det er ikke en sterk gjeninnhentning vi ser, og det er egentlig positivt for kreditt. Som vi skrev for ett år siden, så er det i perioder med svak positiv vekst og lav inflasjon, at kreditt som aktivaklasse tenderer til å gjøre det best på relativ basis. Som investor i obligasjoner får vi betalt (kupongrente) hver dag, og vi er derfor ikke avhengig av økt verdi på våre underliggende investeringer. Det betyr at et marked som går sideveis er et ganske bra marked for ODIN Rente. Risikonormaliseringen fortsetter, og verden har gått fra å være i krisemodus til svak gjeninnhentning hvor de verste negative scenariene ikke lenger anses å være så relevante. Selv om verden er i en bedre situasjon i dag enn for bare ett år siden, tror vi at vi vil se et fortsatt volatilt andre halvår. Denne volatiliteten vil være drevet av handlinger og uttalelser fra den amerikanske sentralbanken, men også av andre faktorer som blant annet utviklingen i Kina. soversikt 1. halvår Pengemarkedsfond: Fond Referanseindex Differanse ODIN Rente 2,4%,4% 2,% *) årlig 4,96% * ) Omregnet til årlig rente ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213 I 3 I

4 ODIN Rente Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i rentebærende finansielle instrumenter på global basis. Fondet kan også plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non-ucits rentefond. Fondet investerer i renteinstrumenter, børshandlede fond, indeksfond og aktivt forvaltede fond. Med renteinstrumenter menes hovedsakelig pengemarkeds-instrumenter og obligasjoner som omsettes på børs eller regulert marked innenfor EØS (inklusive XS-ISIN) eller på børs innenfor OECD og i disse valutaer: USD, EUR, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK, JPY, AUD, CAD, CLP, ILS, KRW, MXN, NZD og TRL. Renteinstrumentene er utstedt av selskaper med offisiell credit rating (S&P s, Moody s og/eller Fitch) på BBB- eller høyere. For norske rentepapirer kan skyggerating fra finansinstitusjoner i Norge brukes hvis utsteder ikke har offisiell rating. Fondet har høyere kredittrisiko enn andre rentefond forvaltet av ODIN Forvaltning. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet -1 år, men vil normalt ligge mellom -6 år. Referanseindeks er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) Fondet har i henhold til vedtektene adgang til å inngå avtaler om derivater. Fondet benytter derivater for at investeringer gjort i utenlandsk valuta skal sikres mot norske kroner, endre løpetiden i renteporteføljen samt ta aktive posisjoner i forhold til rentesyn. Forventet risiko ved fondets bruk av derivatplasseringer vil være uendret. For øvrig vises til vedtektenes 4 og 1. Minimum førstegangsinvestering er 1. kroner. ODIN Rente har pr NOK 554 millioner i eiendeler under forvaltning. Fondet ga en avkastning på 2,4 prosent hittil i år. En mindre del av porteføljen (maks 2 prosent) kan ha en lavere rating eller ikke noen offisiell credit rating. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Nøkkeltall Siden start Siden start (p.a)*) 1. halvår halvår 213 (p.a)* ) Årlig avkastning: ODIN Rente Referanseindeks Differanse 32,22% 15,14 % 17,8 % 7,56% 3,75 % 3,81 % 2,4%,4 % 2, % 4,96%,83 % 4,13 % 15,48% 2,17% 13,31% -,5% 6,13% -6,63% 8,84% 4,45% 4,39% 3,25% 1,26% 1,99% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) *) Omregnet til årlig rente ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE 1 8 Porteføljedata ODIN Rente Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield Yield ,4 3,2 4,24% 4,51% 6 4 Fondsinformasjon Antall andeler Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltningskapital Forvaltningshonorar ,75%,75% ,12% Data pr. andel Basiskurs 3.6 Høyeste basiskurs 1. halvår Laveste basiskurs 1. halvår 19,65 111,89 16,47 14,47 14,8 98,69 Balansesammendrag NOK 1 Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer Påløpte renter/utbytte Annet kortsiktig gjeld/fordring -328 Fondets totale verdi ODIN RENTE Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X) I 4 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

5 ODIN Rente Porteføljeoversikt pr Utsteder VP Navn Kupongrente Valutakurs Pålydende Kostpris Markedsverdi inkl. renter Lokal valuta NOK 1. NOK 1. % av forvaltningskapital Rentereguleringstidspunkt Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO A.P. Møller - Mærsk A/S /16 6,25 1, ,61% ES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ,75 7, ,79% XS ABN AMRO BANK NV /7/222 7,13 7, ,69% NL11615 Aegon NV Perp 7/49 1,78 7, ,21% FR Aeroports de Paris 2.75% ,75 7, ,69% NO16773 AGR PETROLEUM SERVICES H 8,4 1, ,91% XS ALLIANZ FINANCE BV ,38 7, ,73% - Evigvarende FR ALLIANZ FRANCE VAR 29/6/49 4,63 7, ,71% - Evigvarende XS Amadeus Capital Market 4 7/8 7/16 4,88 7, ,33% XS Assicurazioni Generali ,13 7, ,37% XS ASSICURAZIONI GENERALI SUBD VAR 7,75 7, ,79% XS ATLANTIA SPA /3/22 4,38 7, ,76% NO Austevoll Seafood ASA 15/1/218 FRN 5,95 1, ,37% XS AVIVA Perp ,9 9, ,42% - Evigvarende XS AVIVA PLC 9/49 VAR 6,13 9, ,83% - Evigvarende XS Axa SA Life Insurance 7/4/243 5,13 7, ,35% XS AXA SA PARIS 5,777% EMTN 26/ PERP 5,78 7, ,14% US674L8C27 BARCLAYS BANK PLC Subd 7,63 6, ,54% XS Bite Finance International FRN RegS 7,73 7, ,55% XS BK OF SCOTLAND CAP FUND VAR 3/49 6,6 9, ,78% Evigvarende NO BN Bank ASA 1/PERP FRN C HYBRID 5,78 1, ,54% Evigvarende NO BN Bank ASA 12/22 FRN C SUB 4,85 1, ,93% XS Carrefour SA 1.75% ,75 7, ,35% XS Caterpillar Int Finance Ltd FRN ,5 7, ,43% XS CITIGROUP INC FRN 217/5/31,85 7, ,33% XS CLAUDIUS (CREDIT SUISSE) 8.25 Subd Perp 8,25 6, ,56% - Evigvarende XS CLOVERIE PLC SWISS REINS Var 6,63 7, ,87% NO COLOR GROUP ASA FRN 18/9/219 7,5 1, ,54% DEA1PGWA5 DAIMLER AG /9/222 2,38 7, ,71% XS DANSKE BANK A/S 21/9/237 VAR 7,13 6, ,38% XS Den norske Bank ASA 3/8/222 4,75 7, ,39% DEDB5DCW6 DEUTSCHE BANK AG 5 24/6/22 5, 7, ,78% XS Deutsche Telekom Int Fin BV ,75 7, ,71% NO DFDS A/S FRN ,75 1, ,55% XS DnB NOR Boligkreditt AS 1/18/216 Covered 2,5 7, ,76% NO DOF Subsea AS FRN 22/5/218 6,85 1, ,72% NO Eika Boligkreditt AS FRN Perp Subd, 1, ,19% Evigvarende XS Eksportfinans ASA 12.des 215, 6, ,5% XS ELM BV (SWISS REIN CO) Perp Var 5,25 7, ,9% - Evigvarende XS ELSEVIER FIN (ELM BV) /9/22 2,5 7, ,59% XS ENEL FINANCE INTL NV 3,63 7, ,74% XS ENEL /12/217 4,13 7, ,78% FR EUTELSAT SA /1/222 3,13 7, ,73% NO Fornebu Spb 12/PERP FRN C HYBRID 7,4 1, ,75% Evigvarende BE FORTIS BANK SA/NV VAR 4,63 7, ,44% - Evigvarende XS GAS NATURAL FINANCE BV ,88 7, ,71% FR GDF SUEZ 3 1/2/223 3, 7, ,37% XS HANNOVER FINANCE SA Variable 5, 7, ,77% NO Haugesund Spb 12/PERP FRN C HYBRID 7,24 1, ,56% Evigvarende XS HSBC Bank /15/17 3,13 7, ,39% USG HSBC CAPITAL FUNDING LP Subd Perp 4,61 6, ,61% - Evigvarende NO Höegh LNG Holdings Ltd. 3/1/217 FRN 7,88 1, ,74% NO I. M. Skaugen SE 12/17 FRN C 1,85 1, ,31% XS ICCREA BANCA SPA 4 26/11/214 4, 7, ,74% XS Imperial Tobacco Finance /11/216 5,5 9, ,47% XS INTESA SANPAOLO SPA 2/6/299 VAR 8,5 7, ,71% - Evigvarende XS JPMORGAN CHASE & CO /8/222 2,75 7, ,74% NO Klepp Sparebank 4/ FRN Call Capital Cont Sec 3,4 1, ,17% Evigvarende NO KLP kommkreditt AS FRN C COVD 2,34 1, ,91% NO Kongsberg Gruppen ASA FRN 11/9/217 3,65 1, ,74% XS KONINKLIJKE KPN NV /2/221 3,25 7, ,72% XS Koninklijke KPN NV 5.625% ,63 7, ,84% NO Kvinnherad Spb 28/1/19 Sub 7,5 1, ,48% XS LEGAL & GENERAL GROUP PERP 6,39 9, ,85% - Evigvarende XS LINDE FINANCE BV 14/7/266 VAR 7,38 7, ,87% XS LLOYDS TSB BANK PLC 29/5/22 VAR 6,96 9, ,84% XS LOTTOMATICA SPA ,5 7, ,73% SE Länsförsäkringar Bank FRN 218/3/28 Subd 3,74, ,32% XS MTU AERO ENGINES HOLDING , 7, ,2% XS Munich Re PERP 6/29/49 5,77 7, ,58% - Evigvarende XS Nationwide Building Society 4.125% VAR 4,13 7, ,69% US63946BAB62 NBC Universal 3, ,65 6, ,46% NO Nøtterø Spb 4/PERP FRN C HYBRID 3,44 1, ,27% Evigvarende NO Odfjell SE 12/18 FRN 8,36 1, ,72% XS Old Mutual PLC PERP/CALL 4/11/49 5, 7, ,69% - Evigvarende NO PACIFIC DRILLING /15 8,25 6, ,59% USG6867WAA92 PACIFIC DRILLING V LTD ,25 6, ,57% XS POHJOLA BANK PLC /2/222 5,75 7, ,85% XS PROCTER & GAMBLE CO/THE 2 16/8/222 2, 7, ,42% NO PROSAFE SE FRN 17/1/22 5,62 1, ,37% XS PRUDENTIAL PLC 5.25 Perp 5,25 6, ,% - Evigvarende XS Rabobank Nederland 3, ,75 7, ,75% XS Rabobank Nederland 3.5 1/17/218 3,5 7, ,79% XS RABOBANK NEDERLAND /9/222 4,13 7, ,3% XS Rabobank Nederland var 12/31/249 8,38 6, ,6% - Evigvarende XS ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 22/9/221 VAR 4,63 7, ,4% NO Rygge Vaaler Spb 9/PERP ADJ C HYBRID 11, 1, ,47% - Evigvarende NO Sandnes Spb 11/99 FRN C SUB 6,35 1, ,46% Evigvarende XS SANTANDER INTL DEBT SA 4 24/1/22 4, 7, ,73% NO SIEM OFFSHORE INC FRN 3/1/218 6,59 1, ,73% XS SIEMENS FINANCIERINGSMAT 14/9/266 VAR 5,25 7, ,81% XS SNAM SPA , 7, ,16% XS SOCIETE GENERALE Perp Subd Hybr 6,63 6, ,55% - Evigvarende XS Societe Generale SA 4% , 7, ,67% NO16117 Sogn og Fjordane Energi AS 11/18 FRN 3,2 1, ,72% ES123K Spain Government Bond 5.85% ,85 7, ,58% NO Sparebank 1 Livsforsikring AS FRN Call Capital Con 3,1 1, ,42% Evigvarende US84654AB46 Sparebank1 SR-Bank 6,443 Fix-to-float 3,35 6, ,55% NO Sparebanken Hedmark FRN C SUB , 1, ,54% NO SPAREBANKEN MØRE FRN ,63 1, ,56% NO Spb 1 Nord-Norge 9/19 ADJ C SUB 8,35 1, ,24% NO Spb 1 Nord-Norge 12/99 FRN C HYBRID 6,57 1, ,56% Evigvarende NO Spb 1 Nordvest 12/PERP FRN C 6,48 1, ,74% Evigvarende Forfall Fortsetter neste side ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213 I 5 I

6 ODIN Rente Porteføljeoversikt pr Utsteder VP Navn Kupongrente Valutakurs Pålydende Kostpris Markedsverdi inkl. renter Lokal valuta NOK 1. NOK 1. % av forvaltningskapital NO Spb 1 SMN 1/PERP ADJ C HYBRID 8,25 1, ,59% - Evigvarende NO Spb 1 SMN 12/22 FRN C SUB 4,57 1, ,75% NO Spb 1 SR-Bank 11/PERP FRN C SUB 6,75 1, ,3% Evigvarende NO Spb 1 SR-Bank ASA FRN C SUB 4,61 1, ,94% NO Spb Møre 13/23 FRN C SUB 4,25 1, ,37% NO Spb Pluss 12/PERP FRN C HYBRID 6,59 1, ,56% Evigvarende NO Spb Sogn og Fjordan /PERP FRN C HYBRID 5,84 1, ,91% Evigvarende NO Spb Sør 1/PERP FRN C HYBRID 5,35 1, ,71% Evigvarende NO Spb Telemark 5/PERP FRN C HYBRID 3,6 1, ,87% Evigvarende NO Spb Vest 1/PERP 8,5% C HYBRID 8,5 1, ,39% - Evigvarende NO Spb Vest 12/PERP FRN C HYBRID 6,94 1, ,28% Evigvarende XS Standard Chartered Plc , 6, ,56% US656531AJ97 Statoil ASA ,15 6, ,38% NO Stolt-Nielsen Limited 12/19 FRN 6,86 1, ,75% NO Storebrand Bank ASA FRN Perpetual 5,7 1, ,54% Evigvarende XS Storebrand Livsforsikring AS 4/4/243 VAR 6,88 7, ,77% - Evigvarende XS SWEDBANK AB Subd Var 3, 7, ,73% XS Swiss Life RANVX Var 11/49 5, 7, ,44% - Evigvarende NO Teekay Offshore Partners L.p. 13/18 FRN 6,62 1, ,46% NO Tele2 AB FRN 212/217 4,22 1, ,74% XS Telecom Italia SpA VAR 7,75 7, ,44% XS TELECOM ITALIA SPA /12/218 6,13 7, ,8% XS Telefonica Emisiones 2/21/218 4,8 7, ,78% NO TEODIN ACQUICO AS FRN 2/1/217 7,88 1, ,55% NO1664 TIZIR LTD 9 28/9/217 9, 6, ,56% NO Totens Spb 11/PERP FRN C HYBRID 6,6 1, ,73% Evigvarende NO TRYG FORSIKRING A/S FRN 29/3/249 5,6 1, ,56% Evigvarende NO Veidekke ASA FRN 4/6/218 3,5 1, ,9% XS VERISURE HOLDING AB /12/212 8,75 7, ,37% XS VESTAS WIND SYSTEMS A/S /3/215 4,63 7, ,68% XS Vnesheconombank Via VEB Finance 3.35% ,4 7, ,7% XS WELLS FARGO & COMPANY /8/222 2,63 7, ,47% XS Wuerttembergische Leben AG 5.375% VAR 5,38 7, ,58% US984121CA96 Xerox Corp /12/219 5,63 6, ,3% US984121BZ56 XRX /15/15 4,25 6, ,58% FXFW_EUR/NOK_213621, 7, ,86% FXFW_EUR/NOK_213621, 1, ,77% FXFW_JPY/NOK_213425, 6, ,3% FXFW_JPY/NOK_213425, 1, ,3% FXFW_USD/NOK_213621, 6, ,64% FXFW_USD/NOK_213621, 1, ,55% FXSW_EUR/NOK_21348, 7, ,68% FXSW_EUR/NOK_21348, 1, ,42% FXSW_EUR/NOK_21348, 7, ,78% FXSW_EUR/NOK_21348, 1, ,46% FXSW_EUR/NOK_213425, 7, ,57% FXSW_EUR/NOK_213425, 1, ,47% FXSW_EUR/NOK_213425, 7, ,14% FXSW_EUR/NOK_213425, 1, ,8% FXSW_EUR/NOK_213425, 7, ,71% FXSW_EUR/NOK_213425, 1, ,38% FXSW_EUR/NOK_21353, 7, ,43% FXSW_EUR/NOK_21353, 1, ,38% FXSW_EUR/NOK_213523, 7, ,6% FXSW_EUR/NOK_213523, 1, ,18% FXSW_EUR/NOK_213523, 7, ,21% FXSW_EUR/NOK_213523, 1, ,46% FXSW_GBP/NOK_21348, 9, ,25% FXSW_GBP/NOK_21348, 1, ,14% FXSW_GBP/NOK_213425, 9, ,81% FXSW_GBP/NOK_213425, 1, ,79% FXSW_GBP/NOK_213425, 9, ,67% FXSW_GBP/NOK_213425, 1, ,67% FXSW_GBP/NOK_213523, 9, ,27% FXSW_GBP/NOK_213523, 1, ,22% FXSW_GBP/NOK_21371, 9, ,93% FXSW_GBP/NOK_21371, 1, ,95% FXSW_JPY/NOK_213425, 6, ,2% FXSW_JPY/NOK_213425, 1, ,2% FXSW_JPY/NOK_213425, 6, ,99% FXSW_JPY/NOK_213425, 1, ,96% FXSW_JPY/NOK_213425, 6, ,2% FXSW_JPY/NOK_213425, 1, ,2% FXSW_SEK/NOK_213523,, ,28% FXSW_SEK/NOK_213523, 1, ,25% FXSW_USD/NOK_21348, 6, ,29% FXSW_USD/NOK_21348, 1, ,24% FXSW_USD/NOK_21348, 6, ,78% FXSW_USD/NOK_21348, 1, ,71% FXSW_USD/NOK_213425, 6, ,55% FXSW_USD/NOK_213425, 1, ,53% FXSW_USD/NOK_213425, 6, ,82% FXSW_USD/NOK_213425, 1, ,8% FXSW_USD/NOK_213425, 6, ,19% FXSW_USD/NOK_213425, 1, ,1% FXSW_USD/NOK_21353, 6, ,55% FXSW_USD/NOK_21353, 1, ,53% FXSW_USD/NOK_213523, 6, ,89% FXSW_USD/NOK_213523, 1, ,82% IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed, 7, ,43% IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed, 7, ,47% IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed, 7, ,14% IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed, 7, ,26% IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed, 7, ,% IRS 3M EURIBOR vs 3M fixed, 7, ,16% IRS 3M NIBOR vs 3M fixed, 1, ,81% IRS 3M NIBOR vs 3M fixed, 1, ,86% IRS 3M NIBOR vs 3M fixed, 1, ,8% IRS 3M NIBOR vs 3M fixed, 1, ,81% IRS 3M UKLIBOR vs 3M fixed, 9, ,25% IRS 3M UKLIBOR vs 3M fixed, 9, ,28% USD 3M fixed/usd 3M Libor, 6, ,58% USD 3M fixed/usd 3M Libor, 6, ,6% USD 3M fixed/usd 3M Libor, 6, ,1% USD 3M fixed/usd 3M Libor, 6, ,11% Totalt Portefølje ,37% Rentereguleringstidspunkt Forfall Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. I 6 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning AS Rentebevegelser _ Norge 1. halvår 213 Global BNP-vekst fortsatte i første halvår å ligge på om lag 2 2,5 prosent. Fremvoksende økonomier bidrar fortsatt mest til veksten, samtidig som Eurosonen var i en resesjon første halvår. Det er fortsatt mye fokus på global finans- og pengepolitikk, som trekker i hver sin retning. Finanspolitikken har vært innstrammende der statsgjelden er høy og har rammet etterspørselen mange steder. Samtidig har pengepolitikken blitt trappet opp og spesielt i Japan. Ved halvårsskiftet har dog de første signalene om nedtrapping av kvantitative tiltak i USA kommet og skapt noe uro i markedene. Etter en kraftig oppgang i aksjemarkedene frem til mai, har frykten tiltatt med tanke på videre sentralbankstimuli. Rentene har steget kraftig og spesielt i USA. Til tross for strammere finanspolitikk og automatiske budsjettinnstramminger, holdt veksten i USA seg rundt 2 prosent i første halvår. Privat konsum har vært bra, selv om bedriftene er noe mer pessimistiske. Boligmarkedet fortsetter å bedre seg med stigende priser og aktivitet. Arbeidsmarkedet bedrer seg også gradvis og inflasjonen er under 2 prosent. Siden årsskiftet har den amerikanske sentralbanken trappet opp kvantitative tiltak og obligasjonskjøp med 85 milliarder dollar hver måned, men i juni ble det signalisert at dette nedtrappes i høst. Amerikanske statsrenter har steget kraftig som følge av dette, og siden årsskiftet har 1-årig amerikansk statsrente steget fra 1,7 prosent til 2,4 prosent. I Eurosonen var aktiviteten og BNPveksten fortsatt fallende gjennom første halvår, med tegn til stabilisering i andre kvartal. Spesielt i Italia og Spania hvor innstrammingene har vært kraftigst, har økonomien hatt størst tilbakegang. Arbeidsledigheten i de to landene fortsetter også å eskalere, som drar arbeidsledigheten samlet for Eurosonen til over 12 prosent. Politisk usikkerhet skapte noe uro rundt Italia, men støttekjøps-programmet lansert av den europeiske sentralbanken ECB har holdt statsgjeldskrisen i sjakk, og sendt statsrentene ned. ECB kuttet også renten på ny som følge av svakere vekst og lavere inflasjon. 1-årig tysk statsrente har også steget i første halvår etter å ha nådd ny bunn i mai, fra 1,3 prosent ved årsskiftet til 1,7 prosent ved halvårsskiftet. Norsk økonomi har også fortsatt å vokse i første halvår, men har tapt momentum relativt sett. Privat konsum holder seg bra, mens konkurranseutsatt industri i stadig grad mister fart. Arbeidsmarkedet har forverret seg, men fra et bra nivå og lav arbeidsledighet. Veksten i boligprisene og gjeldsveksten i husholdningene har avtatt noe, men stiger videre med et fortsatt lavt rentenivå. Norges Bank har overraskende flere ganger nedjustert renteutsiktene for Norge, spesielt etter at kronen handelsvektet styrket seg til historisk sterkt nivå i februar. Etter det har kronen svekket seg markert med en sentralbank som varsler potensielle rentekutt hvis kronen styrker seg. 1-årig norsk statsrente steg fra 2.1 prosent ved årsskiftet til 2.6 prosent ved halvårsskiftet. SpareBank 1 Pengemarked SpareBank 1 Pengemarked har i 1. halvår 213 hatt en avkastning på 1,13 prosent etter forvaltningshonorar, som er,32 prosent bedre enn referanseindeksen. Fondets indeks har en referansedurasjon (statssertifikater) på,25 år. Fondet er fullt investert i norske rentepapirer utstedt av banker og kommuner. Dette gir en løpende meravkastning mot indeks. I 213 har Nibor rentene falt,2-,35 prosent. Kredittpåslaget i forhold til tilsvarende statsrenter har falt betydelig. Dette har bidratt til å trekke avkastningen og meravkastningen mot indeks opp. Men det innebærer også lavere løpende avkastning i tiden fremover. ODIN Pengemarked ODIN Pengemarked har i 1. halvår 213 hatt en avkastning på 1,1 prosent etter forvaltningshonorar, som er,3 prosent bedre enn referanseindeksen. Fondets indeks har en referansedurasjon (statssertifikater) på,25 år. Fondet er fullt investert i norske rentepapirer utstedt av banker. Dette gir en løpende meravkastning mot indeks. I 213 har Nibor rentene falt,2-,35 prosent. Kredittpåslaget i forhold til tilsvarende statsrenter har falt betydelig. Dette har bidratt til å trekke avkastningen og meravkastningen mot indeks opp. Men det innebærer også lavere løpende avkastning i tiden fremover. ODIN Kort Obligasjon ODIN Kort Obligasjon hadde i årets seks første måneder en avkastning på 1,24 prosent etter forvaltningshonorar, som er,43 prosent bedre enn referanseindeks. Fondet har en indeks med en referansedurasjon på 1 år. Fondet har ligget undervektet i forhold til referansedurasjonen i hele år, og da med det meste av undervekten i langenden (,75-2 år). Her har statsrenten gått relativt sidelengs, noe som ikke har slått ut nevneverdig i forhold til referanseindeksen. Ser vi på bidraget fra kreditt, som har utgjort hele fondet, så har selve kredittspreadene trukket betraktelig inn. I tillegg har spreaden mellom swap- og statsrenter også gått vesentlig inn. Og sammen med god løpende meravkastning i forhold til stat, har dette gitt fondet solid meravkastning i forhold til indeks. ODIN Obligasjon ODIN Obligasjon hadde i årets seks første måneder en avkastning på 2,6 prosent etter forvaltningshonorar, ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213 I 7 I

8 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning AS som er 1,65 prosent bedre enn referanseindeks. Fondet har en indeks med referansedurasjon på 3 år. Fondet har ligget undervektet i forhold til referansedurasjonen hele året, og da med det meste av undervekten rundt 4 år. Her har statsrenten steget med om lag,2 prosentpoeng. Dette har slått positivt ut i forhold til referanseindeksen. Ser vi på bidraget fra kreditt, som har utgjort hele fondet, så har selve kredittspreadene trukket betraktelig inn. I tillegg har spreaden mellom swap- og statsrenter også gått inn vesentlig over hele kurven. Og sammen med god løpende meravkastning imot stat, har dette gitt fondet solid meravkastning i forhold til indeks Styringsrenter Korte renter (2 (2 år) år) Lange renter (1 år) NO US EU NO US EU NO US EU NO US EU Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg soversikt 1. halvår Pengemarkedsfond: Fond Referanseindex Differanse SpareBank 1 Pengemarked 1,13%,8%,32% *) årlig 2,31% ODIN Pengemarked 1,1%,8%,3% *) årlig 2,26% Obligasjonsfond: Fond Referanseindex Differanse ODIN Kort Obligasjon 1,24%,81%,43% *) årlig 2,54% ODIN Obligasjon 2,6%,4% 1,65% *) årlig 4,24% Informasjon vedrørende referanseindekser er inkludert på den respektive fondsoversikt * ) Omregnet til årlig rente I 8 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

9 SpareBank 1 Pengemarked Investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og korte rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner, utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum 2 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondets modifiserte durasjon skal være under,33 (gjennomsnittlig rentebindingstid under 12 dager,) og ingen investeringer skal ha en rentebindingstid lengre enn ett år. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid skal være mindre enn 1 år. Inntil 25 prosent av porteføljen kan investeres i flytende renteobligasjoner med løpetid mellom ett og tre år. Fondet kan ikke investere i flytende renteobligasjoner med løpetid over tre år. Porteføljenes korte rentebindingstid medfører at endringer i markedsrentene vil gi begrensede verdiendringer i porteføljene. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med,25 års durasjon (ST1X). Det er en målsetting å ha lav kredittrisiko. Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondet oppfyller kravene som Verdipapirfondenes Forening setter for å kunne klassifiseres som pengemarkedsfond med lav risiko. Fondet har i henhold til vedtektene adgang til å inngå avtaler om derivater. Fondet benytter derivater for å styre porteføljens durasjon samt ta aktive posisjoner i forhold til rentesyn. Risikoen for fondet skal forbli uendret som følge av derivatplasseringer. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 1 prosent av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat eller kommuner i EØS. Fondet har i henhold til vedtektene ikke adgang til å investere med lånte midler. Minimums førstegangsinvestering er kr. 1.,-. SpareBank 1 Pengemarked har pr NOK 147 millioner i eiendeler under forvaltning. Fondet ga en avkastning på 1,13 prosent hittil i år. Nøkkeltall SpareBank 1 Referanse- Pengemarked indeks Differanse Siden start Siden start (p.a)*) 1. halvår halvår 213 (p.a)* ) Årlig avkastning: ,19% 34,3% 5,17% 3,26% 2,88%,38% 1,13%,8%,32% 2,31% 1,65%,67% 3,2% 1,5% 1,7% 2,85% 2,45%,4% 2,53% 2,26%,27% 3,88% 2,13% 1,75% 6,1% 5,9%,2% 4,32% 4,42% -,11% 2,51% 2,75% -,24% 1,76% 2,1% -,25% 1,7% 1,95% -,25% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks,25 (ST1X) *) Omregnet til årlig rente ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Porteføljedata SpareBank 1 Pengemarked Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield Yield ,21,31 2,39% 2,43% Fondsinformasjon Antall andeler Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltningskapital Forvaltningshonorar ,93%,4% ,9% Data pr. andel Basiskurs 3.6 Høyeste basiskurs 1. halvår Laveste basiskurs 1. halvår 1 14, ,71 1 3, , ,15 1 1,34 Balansesammendrag NOK 1 Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer Påløpte renter/utbytte Annet kortsiktig gjeld/fordring -46 Fondets totale verdi SPAREBANK 1 PENGEMARKED (etablert ) OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS DURASJON.25 (ST1X) ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213 I 9 I

10 SpareBank 1 Pengemarked Porteføljeoversikt pr Markedsverdi Markedsverdi Verdipapir Kupong Pålydende Kostpris inkl. renter NOK % av pålydende % av pålydende NOK 1 % av forvaltningskapital Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO Bamble og Langesund Spb 3,84 1, 13,18% 13,5% 1 32,7% NO Bank 1 Oslo Akershus AS 13/16 FRN 2,62 5, 99,96% 1,8% ,4% NO Bank Norwegian FRN 16/6/14 3,3 1, 1,% 11,7% 1 12,69% NO Blaker Sparebank FRN ,71 2, 1,18% 1,4% 2 9 1,36% NO BN Bank 2,13 2, 1,% 1,8% 2 4 1,36% NO BN Bank 2,38 2, 99,99% 1,17% ,38% NO BN-Bank 2,15 5, 99,99% 1,13% ,41% NO Danske Bank A/S 2,2 5, 1,% 1,4% ,4% NO Eidsberg Spb FRN 7/2/14 2,85 5, 1,54% 1,4% ,42% NO Fana Spb 2,25% CERT ,25 4, 99,99% 1,13% ,75% NO Haugesund Sparebank FRN 3/6/14 3,7 2, 1,96% 1,95% ,37% NO1667 Hjartdal og Gransherad Spb 11/14 FRN 2,81 4, 1,56% 1,48% ,72% NO Indre Sogn Spb 11/14 FRN 2,71 1, 1,6% 1,59% 1 8,68% NO Klepp Sparebank 4,19 1, 11,73% 11,68% 1 24,69% NO Kragerø Spb 12/15 FRN 2,93 3, 1,12% 1,65% ,5% NO16886 Lillestrøm Spb 11/14 FRN 2,73 2, 1,58% 1,49% ,37% NO Marker Spb FRN 7/1/13 2,6 2, 1,41% 1,13% 2 1 1,36% NO Melhus Spb 1/14 FRN 2,8 3, 1,51% 1,42% ,5% NO Nes Prestegjelds Spb 11/14 FRN 2,74 2, 1,56% 1,45% 2 2 1,37% NO Odal Spb 12/16 FRN 3,5 5, 1,76% 1,91% ,42% NO Opdals Sparebank 3,38 2, 99,93% 11,62% ,38% NO Opdals Spb 12/16 FRN P/C 2,9 2, 1,67% 1,92% ,37% NO Rygge Vaaler Spb 8/13 7,3% 7,3 3, 13,59% 11,3% ,17% NO Skandiabanken AB FRN 5/14, 2, 99,99% 99,99% 2 3 1,36% NO Skandinaviska Enskilda Banken 12/13 Fixed 5,41 2 5, 12,38% 11,7% ,77% NO Sparebank 1 Boligkreditt AS /11/213 2,39 8, 1,% 1,12% ,51% NO Sparebank 1 Gruppen FRN 1/8/13 2,93 2, 1,% 1,8% ,36% NO Sparebanken Møre 2,4 3, 1,% 1,6% 3 4 2,4% NO Sparebanken Møre 8/13 Fixed 7,26 5, 12,62% 11,54% ,61% NO Sparebanken Nord-Norge FRN 25/1/16 2,97 3, 11,2% 11,24% ,7% NO Sparebanken Sogn og Fjordane 5,7 5, 11,82% 11,7% ,56% NO14633 Sparebanken Sør 7, 3, 14,% 11,18% ,17% NO Sparebanken Vest 2,26 3, 99,99% 1,15% ,6% NO16547 Sparebanken Øst 3,35 3, 12,3% 12,23% ,9% NO Spb 1 Hallingdal 1/14 FRN 2,96 2, 1,78% 1,76% ,37% NO16118 Spb 1 Ringerike Hadeland 11/13 FRN 2,49 2, 1,29% 1,9% 2 6 1,36% NO Spb 1 Søre Sunnmøre 3,69 2, 13,9% 12,85% ,4% NO Spydeberg Spb 1/14 FRN 2,9 5, 1,57% 1,51% ,41% NO Storebrand Bank ASA 13/16 FRN 2,67 4, 99,95% 1,2% ,73% NO Terra Boligkred AS 2,49 5, 1,15% 1,12% ,46% NO Tinn Spb 2,45% CERT ,45 4, 1,4% 1,14% ,76% NO Tinn Spb FRN 21/1/14 2,96 2, 1,7% 1,44% 2 2 1,37% NO16786 Tolga Os Sparebank 2,9 4, 1,% 1,54% ,74% NO Trøgstad Spb FRN 24/9/13 2,59 5, 1,35% 1,13% 5 8 3,4% NO Trøndelag Bomveiselskap AS 2,8 5, 1,1% 1,1% ,41% Total portefølje ,9% Rentereguleringstidspunkt Forfall Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. I 1 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

11 ODIN Pengemarked Investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og korte rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner, utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum 2 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondets modifiserte durasjon skal være under,33 (gjennomsnittlig rentebindingstid under 12 dager,) og ingen investeringer skal ha en rentebindingstid lengre enn ett år. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid skal være mindre enn 1 år. Inntil 25 prosent av porteføljen kan investeres i flytende renteobligasjoner med løpetid mellom ett og tre år. Fondet kan ikke investere i flytende renteobligasjoner med løpetid over tre år. Porteføljenes korte rentebindingstid medfører at endringer i markedsrentene vil gi begrensede verdiendringer i porteføljene. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med,25 års durasjon (ST1X). Det er en målsetting å ha lav kredittrisiko. Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om Nøkkeltall Siden start Siden start (p.a)*) 1. halvår halvår 213 (p.a)* ) Årlig avkastning: ODIN Pengemarked Referanseindeks Differanse 83,64% 114,96% -31,32% 3,31% 4,18% -,87% 1,1%,8%,3% 2,26% 1,65%,61% 3,2% 1,5% 1,7% 2,91% 2,45%,46% 2,54% 2,26%,27% 3,79% 2,13% 1,66% 6,3% 5,9%,12% 4,29% 4,42% -,14% 2,53% 2,75% -,22% 1,78% 2,1% -,23% 1,71% 1,95% -,25% -2,38% 4,79% -7,17% -2,95% 6,85% -9,8% 4,13% 7,36% -3,23% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks,25 (ST1X) *) Omregnet til årlig rente Porteføljedata ODIN Pengemarked Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield Yield ,18,3 2,37% 2,46% Fondsinformasjon Antall andeler Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltningskapital Forvaltningshonorar ,83%,4% ,% Data pr. andel Basiskurs 3.6 Høyeste basiskurs 1. halvår Laveste basiskurs 1. halvår 982,13 982,13 971,55 983,42 983,42 968,12 Balansesammendrag NOK 1 Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer Påløpte renter/utbytte 534 Annet kortsiktig gjeld/fordring -25 Fondets totale verdi rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondet oppfyller kravene som Verdipapirfondenes Forening setter for å kunne klassifiseres som pengemarkedsfond med lav risiko. Fondet har i henhold til vedtektene adgang til å inngå avtaler om derivater. Fondet benytter derivater for å styre porteføljens durasjon samt ta aktive posisjoner i forhold til rentesyn. Risikoen for fondet skal forbli uendret som følge av derivatplasseringer. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 1 prosent av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat eller kommuner i EØS. Fondet har i henhold til vedtektene ikke adgang til å investere med lånte midler. Minimums førstegangsinvestering er kr. 1.,-. ODIN Pengemarked har pr NOK 84 millioner i eiendeler under forvaltning. Fondet ga en avkastning på 1,1 prosent hittil i år. ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN PENGEMARKED OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS DURASJON.25 (ST1X) ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213 I 11 I

12 ODIN Pengemarked Porteføljeoversikt pr Verdipapir Kupong Pålydende Kostpris Markedsverdi Markedsverdi inkl. renter NOK % av pålydende % av pålydende NOK 1 % av forvaltningskapital Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO Bamble og Langesund Spb 3,84 1, 13,18% 13,5% ,23% NO Bamble og Langesund Spb 12/14 FRN 3, 1, 1,71% 1,68% ,21% NO Bank 1 Oslo Akershus AS 13/16 FRN 2,62 1, 99,96% 1,8% 1 4 1,2% NO Bank Norwegian FRN 16/6/14 3,3 1, 1,% 11,7% ,21% NO Blaker sparebank 2,82 1, 1,6% 1,57% 1 8 1,2% NO Blaker Sparebank FRN ,71 1, 1,18% 1,4% 1 5 1,2% NO BN Bank 2,13 2, 1,% 1,8% 2 4 2,39% NO BN Bank 2,38 1, 99,99% 1,17% ,21% NO BN-Bank 2,15 2, 99,99% 1,13% 2 1 2,4% NO Danske Bank A/S 2,2 3, 1,% 1,4% 3 8 3,59% NO Den norske Bank ASA 3/13 Fixed 5,1 2, 1,91% 1,1% ,39% NO Fana Spb 2,25% CERT ,25 2, 99,99% 1,13% 2 3 2,42% NO Haugesund Sparebank FRN 3/6/14 3,7 1, 1,96% 1,95% 1 9 1,2% NO Haugesund Spb 1/13 FRN 2,74 1, 1,62% 1,31% 1 5 1,2% NO16656 Helgeland Sparebank 2,28 3, 1,% 1,15% ,63% NO1667 Hjartdal og Gransherad Spb 11/14 FRN 2,81 2, 1,56% 1,48% 2 8 2,4% NO Indre Sogn Spb 11/14 FRN 2,71 1, 1,6% 1,59% 1 8 1,2% NO Klepp Sparebank 4,19 1, 11,73% 11,68% ,22% NO Kragerø Spb 12/15 FRN 2,93 2, 1,1% 1,65% ,4% NO16886 Lillestrøm Spb 11/14 FRN 2,73 2, 1,58% 1,49% ,41% NO Marker Spb FRN 7/1/13 2,6 2, 1,41% 1,13% 2 1 2,39% NO Odal Spb 12/16 FRN 3,5 1, 1,53% 1,91% 1 8 1,2% NO Opdals Sparebank 3,38 1, 99,93% 11,62% ,22% NO Opdals Spb 12/16 FRN P/C 2,9 1, 1,67% 1,92% ,21% NO Oslo Bolig og Sparelag 12/14 FRN 2,9 2, 1,69% 1,43% ,41% NO Skandiabanken AB FRN 5/14, 2, 99,99% 99,99% 2 3 2,39% NO Sparebank 1 Boligkreditt AS /11/213 2,39 4, 1,% 1,12% ,85% NO Sparebank 1 Buskerud-Vestfold FRN 4/11/13 2,45 2, 1,36% 1,16% ,4% NO Sparebank 1 Gruppen FRN 1/8/13 2,93 2, 1,% 1,8% ,4% NO Sparebanken Nord-Norge FRN 25/1/16 2,97 1, 11,2% 11,24% ,21% NO14633 Sparebanken Sør 7, 2, 14,% 11,18% ,54% NO Sparebanken Vest 2,26 1, 99,99% 1,15% ,21% NO16547 Sparebanken Øst 3,35 1, 12,3% 12,23% ,23% NO Spb 1 Hallingdal 1/14 FRN 2,96 1, 1,78% 1,76% 1 9 1,2% NO Spb 1 Ringerike Hadeland 1/15 FRN 2,89 2 5, 99,43% 1,95% ,2% NO Spb 1 SMN FRN 19/3/14 2,72 3, 1,67% 1,52% ,6% NO Spb 1 SR-Bank 8/13 6,4% 6,4 3, 13,98% 11,68% ,78% NO Spb 1 Søre Sunnmøre 3,69 1, 13,9% 12,85% ,23% NO Spb Telemark 12/15 FRN 2,7 1, 1,47% 1,54% 1 6 1,2% NO Spydeberg Spb 1/14 FRN 2,9 3, 1,57% 1,51% 3 2 3,6% NO Storebrand Bank ASA 13/16 FRN 2,67 2, 99,95% 1,2% ,4% NO Søgne og Greipstad Spb 12/15 FRN 3,27 1, 1,2% 11,41% ,21% NO Tinn Spb FRN 21/1/14 2,96 2, 1,7% 1,44% 2 2 2,41% NO Tinn Spb FRN CERT ,15 1, 1,% 1,7% 1 4 1,2% NO16786 Tolga Os Sparebank 2,9 2, 1,% 1,54% ,41% NO Trøgstad Spb FRN 24/9/13 2,59 2, 1,35% 1,13% 2 3 2,39% Total portefølje ,65% Rentereguleringstidspunkt Forfall Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. I 12 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

13 ODIN Kort Obligasjon Investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum 2 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet - 2 år. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen - Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med durasjon 1 år (ST3X). Det er en målsetting å ha lav kredittrisiko. Fondet må plassere minst 9 prosent av forvaltningskapitalen i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondet har i henhold til vedtektene adgang til å inngå avtaler om derivater. Fondet benytter derivater for å styre porteføljens durasjon samt ta aktive posisjoner i forhold til rentesyn. Risikoen for fondet skal forbli uendret som følge av derivatplasseringer. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 1 prosent av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat eller kommuner i EØS. Fondet har i henhold til vedtektene ikke adgang til å investere med lånte midler. Minimum førstegangsinvestering er 1. kroner. ODIN Kort Obligasjon har pr NOK 221 millioner i eiendeler under forvaltning. Fondet ga en avkastning på 1,24 prosent hittil i år. Nøkkeltall ODIN Kort Obligasjon Referanseindeks Differanse Siden start Siden start (p.a)*) 1. halvår halvår 213 (p.a)* ) Årlig avkastning: ,84% 14,7% 6,77% 4,96% 4,8%,16% 1,24%,81%,43% 2,54% 1,66%,88% 4,17% 1,29% 2,89% 2,38% 3,27% -,88% 2,49% 2,32%,17% 4,3% 2,38% 1,65% 7,41% 7,13%,28% 3,73% 4,36% -,63% 2,18% 2,38% -,2% 1,86% 2,2% -,16% 2,54% 2,75% -,2% 6,18% 6,87% -,69% 6,73% 6,87% -,14% 7,87% 7,68%,19% Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon 1 (ST3X) *) Omregnet til årlig rente ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Porteføljedata ODIN Kort Obligasjon Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield Yield ,15,59 2,38% 2,5% ODIN KORT OBLIGASJON OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS DURASJON 1 (ST3X) 213 Fondsinformasjon Antall andeler Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltningskapital Forvaltningshonorar ,95%,5% ,44% Data pr. andel Basiskurs 3.6 Høyeste basiskurs 1. halvår Laveste basiskurs 1. halvår 1 65, ,1 1 52, , , ,14 Balansesammendrag NOK 1 Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd 1 34 Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer Påløpte renter/utbytte 765 Annet kortsiktig gjeld/fordring -86 Fondets totale verdi ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213 I 13 I

14 ODIN Kort Obligasjon Porteføljeoversikt pr Markedsverdi Markedsverdi Verdipapir Kupong Pålydende Kostpris inkl. renter NOK % av pålydende % av pålydende NOK 1 % av forvaltningskapital Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO Aurskog Sparebank 7/14 Fixed 5,15 7 5, 13,17% 11,87% ,52% NO Bank 1 Oslo Akershus AS 9/16 FRN 3,3 8, 12,5% 12,28% ,7% NO BNbank ASA 9/14 FRN 3,15 6, 11,2% 11,11% ,75% NO DnB NOR Bank ASA 2,54 3, 99,13% 1,58% ,37% NO Lillesands Spb 1/14 FRN 3,3 8, 99,9% 1,86% ,66% NO16886 Lillestrøm Spb 11/14 FRN 2,73 8, 1,1% 1,49% 8 7 3,65% NO15921 Modum Sparebank FRN 22/4/14 3,15 2, 11,32% 1,83% 2 28,92% NO Narvik sparebank 2,79 1 5, 98,15% 1,59% ,79% NO Oslo Bolig og Sparelag 1/15 FRN 2,97 7, 98,23% 1,91% 7 7 3,2% NO15689 Sparebank 1 Nordvest 2,61 6, 98,85% 1,53% ,73% NO Sparebanken Nord-Norge FRN 25/1/16 2,97 8, 11,6% 11,24% ,68% NO Sparebanken Vest 6,6 2 5, 15,2% 13,44% ,19% NO16547 Sparebanken Øst 3,35 7, 12,26% 12,23% ,26% NO16299 Spb 1 Buskerud-Vestfold 11/15 FRN 3,21 7, 99,69% 11,43% ,22% NO Spb 1 Hallingdal 1/15 FRN 2,96 7, 99,68% 11,3% ,2% NO Spb 1 Nord-Norge 11/16 FRN 3,19 7, 11,96% 11,73% ,23% NO Spb 1 Ringerike Hadeland 12/16 3,37 16, 12,45% 12,18% ,43% NO Spb 1 SMN 1/15 FRN 2,74 6, 99,45% 1,83% ,74% NO Spb 1 SMN 1/16 FRN 2,88 6 5, 11,22% 11,4% ,97% NO Spb 1 SR-Bank 1/15 FRN 2,93 14, 1,51% 11,13% ,43% NO Spb 1 Telemark 1/14 FRN 2,79 7 5, 99,95% 1,78% ,42% NO Spb Pluss 11/15 FRN 3,15 1, 11,49% 11,39% ,6% NO Spb Sogn og Fjordane 1/15 FRN 3,19 9, 11,35% 11,46% ,15% NO Spb Sør 1/15 FRN 2,85 1, 11,6% 11,3% ,57% NO Spb Vest 12/16 FRN 3,29 8, 12,1% 12,8% ,71% NO Spb Øst 1/15 FRN 3,18 8, 11,53% 11,66% ,68% NO Storebrand Bank ASA 3,32 6, 99,92% 11,7% ,76% NO Swedbank AB 9/14 FRN 3,27 3, 99,31% 11,4% ,38% NO Time Spb 1/14 FRN 2,9 8, 99,92% 1,84% ,65% Total portefølje ,57 % Rentereguleringstidspunkt Forfall Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. ODIN Forvaltning har utkontraktert enkelte funksjoner knyttet til forvaltningen av rentefondene til Storebrand Kapitalforvaltning AS. Slik utkontraktering er hjemlet i forskrift av 8. juli 22 nr. 798 om forvaltningsselskaper for verdipapirfonds bruk av oppdragstaker (utkontraktering). ODIN Forvaltning AS har i henhold til nevnte forskrift sendt melding om avtalen om utkontraktering til Finanstilsynet. Utkontrakteringen omfatter følgende funksjoner: Investeringsbeslutninger, herunder kjøp og salg av finansielle instrumenter i henhold til fondenes vedtekter, mandat og i henhold til lovpålagte rammer i verdipapirfondloven. Oppgjør av handel med finansielle instrumenter. Daglig verdifastsettelse av fondenes kurs pr. andel. Verdipapirer er inndelt i 5 risikoklasser etter deres kredittrisiko. Klasse 1 har lavest kredittrisiko og klasse 5 har høyest kredittrisiko. Risikoklasse 1: Stat og statsgaranterte Risikoklasse 2: Statsforetak Risikoklasse 3: Fylker og kommuner Risikoklasse 4: Bank og finansinstitusjoner Risikoklasse 5: Industri og ansvarlige lån I 14 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

15 ODIN Obligasjon Investerer i NOK-denominerte bankinnskudd og rentebærende finansielle instrumenter, fortrinnsvis pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner utstedt eller garantert av stat, kommuner eller finansinstitusjoner i EØS. Fondet vil kun investere i obligasjoner med risikovekt maksimum 2 prosent ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning. Fondet har ingen begrensninger med hensyn til durasjon. Fondets gjennomsnittlige durasjon vil over tid ligge nært referanseindeksen - Oslo Børs Statsobligasjonsindeks med durasjon 3 år (ST4X). Det er en målsetting å ha lav kredittrisiko. Fondet må plassere minst 9 prosent av forvaltningskapitalen i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondet har i henhold til vedtektene adgang til å inngå avtaler om derivater. Fondet benytter derivater for å styre porteføljens durasjon samt ta aktive posisjoner i forhold til rentesyn. Risikoen for fondet skal forbli uendret som følge av derivatplasseringer. Fondet har en særskilt adgang til å investere inntil 1 prosent av fondets midler i verdipapirer utstedt eller garantert av stat eller kommuner i EØS. Fondet har i henhold til vedtektene ikke adgang til å investere med lånte midler. Minimum førstegangsinvestering er 1. kroner. ODIN Obligasjon har pr NOK 663 millioner i eiendeler under forvaltning. Fondet ga en avkastning på 2,6 prosent hittil i år. Nøkkeltall ODIN Obligasjon Referanseindeks Differanse Siden start Siden start (p.a)*) 1. halvår halvår 213 (p.a)* ) Årlig avkastning: ,32% 144,22% -6,9% 5,13% 5,31% -,17% 2,6%,4% 1,65% 4,24%,83% 3,42% 5,22% 2,17% 3,6% 4,38% 6,13% -1,75% 4,54% 4,45%,9% 6,46% 3,19% 3,27% 8,26% 9,65% -1,38% 2,82% 3,9% -1,8%,68%,92% -,24% 2,11% 2,49% -,38% 5,25% 5,55% -,29% 1,9% 1,85% -,76% 7,34% 8,13% -,79% 6,9% 7,53% -,63% ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Referanseindeks: Oslo Børs Statsobligasjons Indeks durasjon 1 (ST3X) *) Omregnet til årlig rente 4 Porteføljedata ODIN Obligasjon Rentefølsomhet Rentefølsomhet Yield Yield ,12,66 2,68% 2,8% Fondsinformasjon Antall andeler Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltningskapital Forvaltningshonorar ,%,5% ,37% Data pr. andel Basiskurs 3.6 Høyeste basiskurs 1. halvår Laveste basiskurs 1. halvår 1 95,9 1 95, ,8 1 81, , ,2 Balansesammendrag NOK 1 Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer Påløpte renter/utbytte Annet kortsiktig gjeld/fordring -25 Fondets totale verdi ODIN OBLIGASJON OSLO BØRS STATSOBLIGASJONS INDEKS DURASJON 3 (ST4X) 213 ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213 I 15 I

16 ODIN Obligasjon Porteføljeoversikt pr Verdipapir Kupong Pålydende Kostpris Markedsverdi Markedsverdi inkl. renter NOK % av pålydende % av pålydende NOK 1 % av forvaltningskapital Risikoklasse 4: Bank og Finansinstitusjoner NO Aurskog Spb 13/18 FRN 2,79 2, 99,51% 99,89% ,2% NO Bank 1 Oslo AS FRN 2,96 19, 1,14% 1,74% ,89% NO Bud Fræna og Hustad Spb 13/18 FRN 2,87 2, 1,% 99,67% ,1% NO Bustadkreditt Sogn Float Cov ,63 14, 1,46% 11,32% ,15% NO DNB BANK ASA 3,66 25, 13,82% 14,61% ,97% NO Fana Sparebank Boligkreditt AS FRN ,22 22, 99,94% 99,59% ,31% NO Helgeland Spb FRN ,92 2, 99,99% 1,55% ,5% NO Klepp Spb 12/16 FRN 3,5 15, 11,93% 12,1% ,31% NO Lillesands Spb 12/17 FRN 3,49 8, 99,95% 11,96% ,24% NO Narvik sparebank 2,79 13, 98,15% 1,59% ,98% NO Nordea Eiendomskreditt FRN 2,63 23, 1,91% 11,69% ,53% NO Nøtterø Spb 1/15 FRN 2,94 1, 99,27% 1,99% ,53% NO Oppdals Sparebank 3,14 8, 1,99% 11,32% ,22% NO Oslo Bolig og Sparelag 1/15 FRN 2,97 1, 99,45% 1,91% 1 1 1,52% NO Sparebank 1 Gudbrandsdal FRN ,94 15, 1,2% 1,15% ,28% NO Sparebank 1 Hallingdal Valdres 2,99 9, 1,% 1,46% ,37% NO Sparebank1 SR-Bank 1/16 FRN 3,74 9, 1,8% 13,9% ,42% NO Sparebanken Hedmark 12/17 FRN 3,41 17, 1,% 12,99% ,66% NO Sparebanken Møre 12/15 6,2 5 5, 1,% 18,51% 6 161,93% NO Sparebanken Nord-Norge 2,92 35, 1,65% 1,87% ,36% NO Sparebanken Vest FRN 2,95 31, 1,51% 1,97% ,75% NO16547 Sparebanken Øst 3, , 99,93% 12,23% ,79% NO Spb 1 Boligkreditt AS 11/18 FRN C COVD 2,44 12, 99,77% 1,41% ,82% NO Spb 1 Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD 2,48 8, 1,77% 1,76% 8 7 1,22% NO Spb 1 Ringerike Hadeland 12/16 3,37 11, 99,91% 12,18% ,7% NO Spb 1 Ringerike Hadeland 12/17 FRN 3,6 11, 99,94% 11,24% ,68% NO Spb 1 SMN 1/15 FRN 2,74 2, 99,73% 1,83% ,4% NO Spb 1 SMN 12/17 FRN 3,75 6, 11,14% 14,% 6 246,94% NO Spb 1 SR-Bank FRN 2,9 25, 1,31% 1,75% ,82% NO Spb 1 Søre Sunnmøre 3,69 1, 99,89% 12,85% ,56% NO Spb 1 Østfold Akershus 13/18 FRN 2,88 15, 1,24% 1,55% ,29% NO Spb Pluss 12/17 FRN 3, 21, 1,3% 11,55% ,23% NO Spb Pluss FRN ,78 6, 99,91% 1,18% 6 21,91% NO Spb Sogn og Fjordane 2,96 3, 1,% 1,81% ,59% NO Spb Telemark FRN 3,19 2, 1,82% 11,59% ,8% NO Spb Vest 12/17 FRN 3,65 3, 1,12% 13,83% 3 136,47% NO Spb Vest Boligkreditt AS FRN 2,54 12, 11,44% 11,11% ,84% NO1673 Spb Øst 13/18 FRN 2,87 15, 1,37% 1,7% ,29% NO Spb Øst Boligkreditt FRN 21/3/18 Covd 2,45 12, 99,95% 1,96% ,83% NO Spb1 Buskerud-Vestfold 12/15 FRN 3,9 2, 1,22% 11,47% 2 3,31% NO Storebrand Bank ASA 3,32 8, 1,83% 11,7% ,23% NO Storebrand Bank ASA 9/16 Fixed 6,42 3, 13,1% 19,74% 3 31,5% NO Sør Boligkreditt AS 11/17 FRN Covered 2,4 12, 99,34% 1,63% ,83% NO Totens Spb 13/17 FRN 2,79 15, 99,75% 1,18% ,27% M FRN vs 12M FIXED NST471, 25, 1,% 13,48% ,96% M FRN vs 12M FIXED NST471, -25, 1,% 1,2% ,78% x ,185, 1,% 1,35% ,3% x , -185, 1,% 1,2% ,93% x , 5, 1,% 1,44% ,58% x , -5, 1,% 1,% ,55% IRS 3x12 471, 24, 1,% 13,92% ,78% IRS 3x12 471, -24, 1,% 1,2% ,63% IRS 6M NIBOR vs 12M fixed, 1, 1,% 1,93% ,56% IRS 6M NIBOR vs 12M fixed, -1, 1,% 1,4% ,51% IRS 6x12 472, 2, 1,% 14,79% ,26% IRS 6x12 472, -2, 1,% 1,5% ,4% Total portefølje ,46 % Rentereguleringstidspunkt Forfall Gjelder kun obligasjoner med flytende rente. Gjennomsnittlig effektiv rente er et durasjonsjustert verdiveiet gjennomsnitt av effektive renter på hvert enkelt papir i portefølje. I 16 I ODIN FORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 213

17 ODIN Forvaltning AS Fjordalléen 16, N-25 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, N-122 Oslo Telefon: Fax: E-post: I 17 I

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg Halvårsrapport 214 holberg fondene Holberg Fondene Halvårsrapport 214 Foto: Arvid Berg holberg fondene 214 Halvårsrapport Positive finansmarkeder første halvår I det lange løp vil det være den økonomiske

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell holberg fondene 2011 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1997 Carnegie Fondsforvaltning AS INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet... 8

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009 KREDITTILSYNET FF/F2 3. september 29 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 29 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk..... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 3. Strukturen i finansmarkedene... 12 4.

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer