Årsrapport med årsregnskap Årsmelding Formålsparagrafen 5 NODE 6 BI 10. Styrets beretning 14. Resultatregnskap 19.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport med årsregnskap 2009. Årsmelding 2009 4. Formålsparagrafen 5 NODE 6 BI 10. Styrets beretning 14. Resultatregnskap 19."

Transkript

1 Årsrapport med årsregnskap 2009

2 Årsrapport med årsregnskap 2009 INNHOLD SIDE Årsmelding Formålsparagrafen 5 NODE 6 BI 10 Styrets beretning 14 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømanalyse 22 Noter 23 Revisjonsberetning 33 Styre og administrasjon 34 3

3 ÅRSMELDING 2009 Prosjektaktiviteten i 2009 var preget av finanskrisen som slo inn over oss i foregående år. Den negative avkastningen som dette uvegerlig medførte, gjorde at vi bare kunne satse på et fåtall nye prosjekter. Hoveddelen av bevilgningene måtte nødvendigvis gå til å opprettholde aktiviteten på de allerede eksisterende prosjektene. Grunnen til at vi i det hele tatt kunne bevilge midler, var den store frie egenkapitalen som fondsstyret hadde bygd opp i de foregående årene med god kapitalavkastning. Ettersom deler av fondet er investert i aktiver med relativt høy risiko, er det nødvendig å ligge med en betydelig bufferkapital for å kunne stå imot ved nedgang i finansmarkedene. Man følger i prinsippet samme strategi som Statens pensjonsfond utland; man reduserer ikke de risikoutsatte investeringene i nedgangstider, men avventer ny oppgang på de finansaktivene man har tro på og har investert i. I 2009 har fondet gjenvunnet det som gikk tapt av papirverdier i 2008, og dette kan sies å være en god indikasjon på at investeringsstrategien er fornuftig og bærekraftig. Færre nye prosjekter gjør at administrative ressurser kan frigjøres til mer aktiv prosjektoppfølging. Kompetansefondet har benyttet denne muligheten til å starte arbeidet med å etablere et system for kontinuerlig evaluering og effektmåling. Vi har lenge hatt system for fortløpende å følge opp progresjon og delresultat i enkeltprosjekter, men måling av langsiktige samfunnsmessige effekter er en langt mer komplisert affære. Vi henter ekstern eksperthjelp fra de beste evalueringsmiljøer i Europa, og forventer å ha et oppdatert evalueringssystem på plass i løpet av Enkelte langsiktige prosjekter peker seg ut som særlig interessante for mer inngående effektanalyser. NODE-klyngens utvikling er et av disse. Jeg har med stor interesse kunnet følge utviklingen i NODE fra oppstarten av klyngesamarbeidet i 2005, og det er gledelig å oppleve at klyngen i 2009 fikk status som Norwegian Centre of Expertise (NCE), som det første teknologimiljøet på Sørlandet. NCE-status er først og fremst et bevis på at klyngen har høy teknologikompetanse, men det er i tillegg utviklet mye annen nyttig kompetanse i dette prosjektet, kanskje spesielt samhandlingskompetanse. Denne utviklingen må analyseres nærmere for at andre næringsmiljøer i regionen kan dra nytte av disse erfaringene. Det kommer stadig nye offentlige virkemidler for å fremme den regionale næringsutviklingen. VRI-prosjektet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) har vært i drift i tre år og planlegger nå neste fase. Et nytt regionalt forskningsfond for de to Agder-fylkene er nå under etablering. Vi hilser de nye aktørene velkommen og ser fram til et fruktbart samarbeid til beste for hele regionen. Bjørn Fjellstad, daglig leder FORMÅLSPARAGRAFEN STIFTELSENS FORMÅL ER Å BIDRA TIL KOMPETANSEHEVING I VEST-AGDER TIL SIKRING OG ETABLERING AV ARBEIDSPLASSER OG GODE LEVEKÅR, HERUNDER BIDRA TIL UTVIKLING AV UNIVERSITETET PÅ SØRLANDET. MED KOMPETANSE MENES EVNEN TIL Å ETABLERE OG ANVENDE KUNNSKAP TIL PRAKTISKE FORMÅL. INSTITUSJONENE SOM MOTTAR STØTTE MÅ UTVIKLE KUNNSKAP PÅ HØYSKOLE-/UNIVERSITETSNIVÅ, TIL NYTTE FOR INSTITUSJONENS EGEN UTVIKLING OG/ELLER LOKALT NÆRINGSLIV OG/ELLER LOKALFORVALTNINGEN. MED INSTITUSJON MENES OFFENTLIGE ELLER PRIVATE FORSKNINGS-/UTDANNINGSINSTITUSJONER, KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE FORETAK. 4 5

4 NODE 1 2 Næringsklyngen NODE (Norwegian Offshore & Drilling Engineering) består av 49 bedrifter fra olje- og gassnæringen på Sørlandet. Bedriftene har de seneste årene hatt kommersiell suksess med sin kompetanse og sine produkter rettet mot det globale offshoremarkedet. Etterspørselen etter avansert og kraftig boreutstyr, laste-, losseog forankringsmateriell, samt bølge-kompenserte kraner for bruk på skip og flytende rigger, hadde fra 2005 til 2009 en sterk vekst. De største bedriftene i NODE-klyngen er verdensledende og har i dag dominerende andeler av dette markedet. Norwegian Centres of Expertise I november 2005 gjorde styringskomiteen i NODE et viktig vedtak: Så snart NODE hadde fått ARENA¹-status, skulle det utarbeides en søknad om å bli et Norwegian Centres of Expertise (NCE). På hjemmesidene til NCE kan man lese følgende: Norge har utpekt tolv sterke klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdenstoppen på sitt felt. Sammen utgjør disse ekspertmiljøene NCEprogrammet. Disse tolv miljøene er blitt utpekt i hard konkurranse med flere andre sterke næringsmiljøer i Norge. Kjennetegn ved klyngene/miljøene er at de har et godt ressursfundament, de er internasjonalt orienterte og det er dynamikk i relasjonene mellom aktørene i klyngen. Å være en del av NCE-programmet gir status, men innebærer også en stor regional forpliktelse. NCE-statusen gis kun til klynger med de beste forutsetningene for videre vekst, og som har klare ambisjoner om et langsiktig og forpliktende samarbeid om innovasjonsog internasjonaliseringsprosesser. Det er en stor anerkjennelse til Sørlandet at NODE fikk status som NCE i Dette er en tildeling til et teknologisk avansert og internasjonalt orientert næringsmiljø, til Universitet i Agder (UiA) som over lang tid har bidratt til å styrke klyngens kompetansemessige fundament, og det offentlige som har støttet klyngeinitiativet finansielt fra dag én. Alle disse bidrar også aktivt på flere av klyngens samarbeidsarenaer. I en næringsklynge er det helt fundamentalt å få bedriftene til å samarbeide. Videre er det et mål å få til et godt samarbeid mellom bedriftene, det offentlige og akademia. Dette samarbeidsperspektivet har vært fremtredende i NODE hele veien. Uten dette ville ikke Sørlandet fått sitt NCE. Mekatronikk Med utgangspunkt i en situasjon der bedriftene leverer verdensledende nisjeprodukter basert på mekatronikk, skal NCE NODE sammen med UiA utvikle regionen til en ledende kompetanseregion innen fagområdet. UiA har, godt støttet av Node-bedriftene leverer høyteknologiske løsninger; 1. Discover Inspiration, National Oilwell Varco Norway AS (foto Thomas Aanundsen). 2. AS NYMO, 1. Arenaprogrammet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert COSL Prosjektet. 3. Snehvit, Origo Engineering AS (foto Sverre Kojedal / Copyright Statoil). 4. Aker MH AS, på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Arenaprogrammet er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. Aker Spitsbergen (foto Knut Uppstad)

5 NCE NODE - Markedshorisonter III. Nye satsinger i tillegg til offshore markedet II. Nye produkter globalt offshore energimarked I. Globalt offshore marked NODE-bedriftene har hele verden som marked. F.v. Siem Offshore, Siem Swordfish med utstyr fra Cargotec. TTS Sense, Landrigg (foto Tom Haga). APL, Pierce STP. Cargotec, Deep Cygnus t1 t2 t3 Sørlandet Kompetansefond, i rekordfart utviklet utdanningstilbudet innen mekatronikk fra bachelor- til masternivå. I tillegg rekrutteres det kandidater til PhDprogrammet som starter i Målet er å utvikle NCE NODE til en Global Knowledge Hub² som blir en magnet på de beste studentene, forskerne og medarbeiderne. Vi ønsker også å tiltrekke oss investorer som finner det attraktivt å investere i regionens næringsliv. Det gode samarbeidet med det offentlige må fortsette dersom vi skal klare dette. Sammen skal vi gjøre regionen enda mer attraktiv. Det er avgjørende med spennende arbeidsplasser om vi skal vinne kampen om de beste hodene. Vi må også ha et godt tilbud når det gjelder boliger, skole, kultur og fritidsmuligheter for at folk skal trives over tid. Det overordnede målet er å gjøre Sørlandet til en ledende Energi- og Teknologiregion. NCE NODE skal etablere tre felles Innovasjons- og FoU prosjekter i klyngen i første del av NCE-perioden ( ). Klyngen skal også knytte kontakter med universiteter internasjonalt, og bidra til å videreutvikle den gode samhandlingskulturen vi har på Sørlandet. Erfaring viser at de mest innovative bedriftene kobler forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap. For NCE NODE er det et mål å bidra til økt innovasjon og nyskaping i klyngen. Det kompetansemessige fundamentet i klyngen gir mulighet for satsing i nye markeder. I figuren over er dette illustrert med tre markedshorisonter den kommende 10-års perioden. Foresight Sørlandets Kompetansefond så tidlig en mulighet til å videreutvikle det strategiske fundamentet i NODE bedriftene. Sammen med Norges Forskningsråd ble framtidsprogrammet NODE Foresight initiert. Dette har blitt en av våre viktigste utviklingsprosesser. Representanter fra bedriftene har deltatt sammen med akademiske institusjoner og offentlige myndigheter i regionen. Man har brukt Foresight metodikk kombinert med en omfattende felles strategisk erfaring for å forstå framtidige utfordringer og muligheter som bransjen og regionen står overfor. Flere scenarier har dannet grunnlag for felles diskusjoner om strategier for framtiden. Hvordan utnytte dagens situasjon til å forberede seg på en mer usikker fremtid? Hvordan sørge for at klyngen fortsatt kan tilby interessante oppgaver til sin høykompetente arbeidskraft? Hvilke nye innovasjons- og teknologiutfordringer står klyngen overfor? Hvilken type ledere vil klyngen trenge fremover?.alt dette er spørsmål klyngen i fellesskap har forsøkt å besvare. Basert på en felles kunnskapsplattform, utviklet i Foresight, har de enkelte bedriftene kunnet forme sine egne interne strategier. Foresight-prosjektet i NODE er nå avsluttet, men prosessen videreføres i to program: NCE Fremtidsprogram NODE Global Watch NODE Foresight har vært et suksessprosjekt. Det har bidratt til å forsterke samarbeidet mellom bedriftene, og mellom bedriftene og regionale aktører. NODE Foresight har dermed bidratt til både klyngeutvikling og regional samhandling. NODE Foresight er et unikt prosjekt, som allerede har blitt et referanseprosjekt i Norge. Kjell O. Johannessen Prosjektleder 8 2. Global Knowledge Hub defineres som en videreutvikling av en næringsklynge, en superklynge. En Global Knowledge Hub tiltrekker seg de fremste kunnskapsbedriftene i verden, er ledende innen forskning og utdanning, er ledende innen teknologi og innovasjon, har tette koplinger mellom universiteter og næringsliv og er kjernen i globale kunnskapsnettverk. 9

6 BI KRISTIANSAND BI Kristiansand er en av fem BI-høyskoler utenfor Oslo. Vårt fokus er økonomi, ledelse og markedsføring. Spesielt har vi fokus på ny forskning innen opplevelsesøkonomi, organisasjon og merkevarebygging. Høsten 2009 begynte 110 studenter i første klasse på bachelorstudier ved BI Kristiansand. Totalt har skolen ca. 450 studenter på ulike kurs og programmer. For at individ, bedrifter, attraksjoner og for den saks skyld nasjoner skal være konkurransedyktige, er det over tid en forutsetning å kunne tilby en bra, eller aller helst unik, opplevelse i markedet. BI Kristiansand har utviklet et eget fagmiljø innen opplevelsesøkonomi. Vårt Senter for opplevelsesøkonomi består av fire forskere, to norske, en danske og en svenske. BI Kristiansand er på dette fagfeltet en del av et skandinavisk samarbeid som inkluderer Universitetet i Aalborg og relasjoner til Agderforskning og UiA. Produktutvikling i opplevelsesøkonomien kan ha utgangspunkt i reiseliv, kultur, natur, sport, design, kunst, ulike parker, festivaler og events, men også andre bransjer. Kompetanse på disse områdene er etterspurt. Samarbeidet med Sørlandets Kompetansefond ble innledet i en kritisk fase da BI reduserte antall studiesteder i Norge for å oppgradere de fem som ble igjen faglig og administrativt. Støtten fra Kompetansefondet bidro til at BI Kristiansand etablerte et senter for opplevelsesøkonomi. Avtalen med Kompetansefondet strekker seg etter planen over en periode på tre år. I løpet av denne perioden skal to fast ansatte Høyskolelektorer ved BI Kristiansand avlegge sin Dr. grad innen opplevelsesøkonomi. I tillegg arbeider to postdoktorer med forskning som skal tilføre regionen ny kunnskap innen området. Den økonomiske støtten til disse fire stillingene har vært og er en forutsetning for å lykkes med den faglige satsingen. Kurset Opplevelser og reiseliv er et av resultatene av satsingen. Hvordan kan bedrifter, attraksjoner og destinasjoner arbeide strategisk for å skape positive opplevelser for turister og kunder? Deltakerne skal få god forståelse for produsentens utfordringer og kundens adferd knyttet til turisme, samt legge til grunn teorier, modeller og metodiske grep knyttet til emnet. De siste to årene har ca. 60 personer fra reiseliv og kreative næringer deltatt på dette populære kurset. I tillegg til kurs har BI et omfattende samarbeid om den årlige Motion-konferansen en næringslivskonferanse utenom det vanlige. Den handler om kreativitet og opplevelse som konkurransefaktor. Hvert år samler konferansen ca. 400 deltakere fra en rekke ulike bransjer. BI Kristiansand ser det som svært vesentlig å ha et konstruktivt samarbeid med andre aktører i regionen. Opplevelsesøkonomi er første gang beskrevet i en bok skrevet i 1999 av B. Joseph Pine II og James H. Gilmore, The Experience Economy. BI Kristiansand er 10 år. I 2004 flyttet skolen inn i nye lokaler på Kjøita. Foto: Henrik Finseth 10 11

7 Forfatterne beskriver opplevelsesøkonomi i rekkefølge etter den industrielle økonomien og serviceøkonomien. Opplevelse kan deles i to kategorier. I den ene kategorien er det opplevelsen som er kjerneproduktet, og bedriftene i denne kategorien lever av å selge opplevelser til konsumentene, typisk dyreparker, fritidsparker etc. I den andre kategorien er opplevelse et sekundærprodukt. Dette er når bedrifter benytter opplevelse som tilleggstjenester til sitt kjerneprodukt. Eksempel er et hotell som har overnatting som kjerneprodukt og som i tillegg ønsker å skape opplevelse for sine kunder når de er på hotellet. Et annet eksempel er bank som i tillegg til ulike bankprodukter tilbyr arrangementer av faglig eller sosial karakter for å bygge en sterkere relasjon til markedet og kundene. Et av prosjektene til Senter for opplevelsesøkonomi skal se nærmere på opplevelse som sekundærprodukt. Målet med å benytte opplevelse som sekundærprodukt kan være å skaffe nye kunder eller å arbeide for å få eksisterende kunder til å kjøpe mer/ hyppigere eller bli mer lojale. Et annet BI-prosjekt ser på co-creation som suksessfaktor. Hvordan kan co-creation benyttes til utvikling av opplevelsesparker? Opplevelsesparker er i økende grad kundeorienterte. Parkene må sammen med brukere skape personlige opplevelser som resulterer i unik verdi for hvert individ og virksomhet. I tillegg ønsker opplevelsesparken å utvide og utvikle nye opplevelser. Arbeid som tidligere ble foretatt av virksomhetens ansatte, blir i økende grad utført av brukerne. Co-creation er et verktøy for å skape verdier i samarbeid mellom virksomheten og brukere (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Forskningsprosjektet Turisme, fritid og kulturindustri i naturlige og (post)industrielle havnemiljøer, er et komparativt studium av Sørlandets havneutvikling i et fritids-perspektiv. Her følgeforskes bl.a. Vest-Agder-museets utvikling av den maritime museumshavnen i Nodevika i regi av Agderforskning. BI Kristiansand er knyttet til Interreg-prosjekter (IKON). Disse handler bl.a. om å utvikle turisme med utgangspunkt i Skagerak/Kattegats kunst-og kulturarv. Målet med forskningsprosjektet The Experience Economy of Readymade Spaces/Opplevelsesøkonomi og gjenbruk er å undersøke og analysere det kreative gjenbruket som en konseptuell innovasjonsstrategi. Hensikten er gjennom en scenografisk metode å skape attraktive opplevelsesrom i foretak innen event, handel og turisme. Eksempler på gjenbruk kan være en sovevogn plassert på et sidespor som benyttes til overnatting, og tilsvarende med en båt eller seilskute i opplag. Andre eksempler er gjenbruk av gamle bunkerser (Nesheim-prosjektet), en attraksjonsutvikling av den militære kulturarven. Fjæreheia teater er også gjenbruk av et gammelt tysk steinbrudd. Dette benyttes i dag til teater, konserter og events. Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse. Siden 1983 har BI uteksaminert kandidater til norsk arbeids- og næringsliv. Ca studerer på heltid og nesten på deltid. BI er akkreditert som vitenskapelig høyskole (NOKUT), og internasjonalt akkreditert siden 1999 av det Europeiske EQUIS. Samarbeidet med Sørlandets kompetansefond er svært viktig for BI Kristiansands videre utvikling. STØTTEN FRA KOMPETANSEFONDET BIDRO TIL AT BI KRISTIANSAND ETABLERTE ET SENTER FOR OPPLEVELSESØKONOMI Totalt har BI Kristiansand ca. 450 studenter på ulike kurs og programmer. Foto: Hallvard Johanssen 12 13

8 STYRETS BERETNING OM VIRKSOMHETEN I 2009 Formål og bakgrunn Sørlandets Kompetansefond er en stiftelse med formål å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Stiftelsen har som en av sine hovedoppgaver å bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet. Stiftelsen er opprettet av samtlige kommuner i Vest-Agder (15 i tallet), som ved etableringen donerte til sammen aksjer i Agder Energi AS for å sikre at verdier som er bygget opp i Vest-Agder Energiverk skal kunne tjene innbyggerne i fylket på lang sikt. Styre og administrasjon Stiftelsen har et styre på sju personer med personlige vararepresentanter. Det har vært avholdt seks styremøter i Vararepresentanter har møtt ved tre av styremøtene. Administrasjonen har bestått av daglig leder Bjørn Fjellstad, sekretær Abel Cecilie Knibe Hanssen (60 % stilling), kontorleder Ingebjørg Borgemyr og kommunikasjonsrådgiver Hans Christen Knævelsrud. Kontorlederstillingen og kommunikasjonsrådgiverstillingen er felles med Cultiva, og kostnadene fordeles 50/50. I tillegg har Cultiva og Sørlandets Kompetansefond i fellesskap hatt traineene Anders Hansson fra Trainee Sør og Federica Givone fra Foundazione CRT i Italia fra Traineeperiodene utløper i første halvår Kompetansefondet har vært samlokalisert med Cultiva i Kjøita 42, Kristiansand. I januar 2010 flyttet begge stiftelsene inn i nye lokaler i Havnekvartalet i Vestre Strandgate 27, Kristiansand. Arbeidsmiljøet i stiftelsen anses å være godt. Sykefraværet utgjør 15 dager (2,4 %). Det har ikke vært skader eller ulykker i løpet av året. I stiftelsens ulike organer er kjønnsfordelingen som følger: Kvinner Menn Totalt Administrasjonen 3 (50 %) 3 (50 %) 6 Styret 3 (43 %) 4 (57 %) 7 Rådsforsamlingen 4 (27 %) 11 (73 %) 15 Rådsforsamlingen består av ordførerne i stifterkommunene i Vest-Agder. Valgkomitéen består av ordfører i Lindesnes kommune Ivar Lindal (leder), ordfører i Lyngdal kommune Ingunn Foss og ordfører i Songdalen kommune Johnny Greibesland. Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital bestod ved stiftelsen av B-aksjer i Agder Energi AS. Etter salg av aksjene er stiftelsens grunnkapital fastsatt til 517 mill. Styret viser til nærmere omtale av grunnkapital og skatt i notene 7 og 11 til årsregnskapet. I henhold til stiftelsens vedtekter skal fondets grunnkapital hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at fondet opprettholder sin realverdi. Årets avsetning til tilleggskapital er kr 12,3 mill basert på en stigning i konsumprisindeksen på 2,1 % i Selskapets bokførte egenkapital pr fordeler seg dermed på: Grunnkapital kr Tilleggskapital kr Justert grunnkapital kr Annen egenkapital kr Sum egenkapital kr Stiftelsen påvirker ikke det ytre miljø

9 Kapitalsammensetningen har utviklet seg som følger: Stiftelsen ble ilignet skatt på et tilleggsvederlag knyttet til salg av aksjene i Agder Energi mottatt i Stiftelsen har vært uenig i skattleggingen, men har ikke vunnet frem med å anke saken. Styret har avventet dom i Hurtigrutensaken før beslutning om videre forfølgning i rettsystemet. Vi viser til ytterligere informasjon i note 11 til regnskapet. Millioner kroner Basert på stiftelsens egenkapitalbase er forutsetningene om fortsatt drift til stede. Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av stiftelsens virksomhet og stilling. Stiftelsen driver ikke med forsknings- og utviklingsarbeid i egen regi Utviklingen i prosjektbevilgninger og annen egenkapital er som følger: Markedsverdi portefølje Justert grunnkapital Fri egenkapital Økonomi Netto avkastning av kapital for 2009 er kr Driftskostnadene beløp seg til kr Dette gir et resultat før utdelinger på kr , som er disponert som følger: Millioner kroner Utdelinger av midler i henhold til stiftelsens formål kr Avsatt til tilleggskapital kr Overført fra annen egenkapital kr Sum disponert kr Prosjektbevilgninger Utdeling av midler i 2009 Avsatt til annen egenkapital Det er i perioden 2005 til 2009 gitt totalt kr 11,7 mill i bevilgninger til 37 prosjekter der kommunene i Vest-Agder eller kommunale selskaper har vært mottaker av midlene. Det er kun gitt bevilgninger til rene kompetanseprosjekter der kommunen(e) eller det kommunale selskapet har hatt en rolle som tilrettelegger, prosjektleder eller viderefordeler av de bevilgede midlene. Kompetansefondets administrasjon og styre har vært kjent med bestemmelsene om forbud mot tildelinger til stiftere slik det beskrives i 19 i Lov om stiftelser av 15. juni 2001, men har basert vår praksis på en juridisk betenkning fra prof. Geir Woxholth. Kompetansefondet har besluttet å få Stiftelsestilsynets vurdering av bevilgningspraksisen overfor stifterne og deres nærstående institusjoner. Vi viser til nærmere omtale i note 13 til regnskapet. Ikke utbetalte bevilgninger fra tidligere år og mottatte søknader i 2009 fra stifterne er inntil videre stilt i bero i påvente av Stiftelsestilsynets presiseringer. Sørlandets Kompetansefond mottok i alt 121 søknader om prosjektstøtte i Hovedsøknadsfristen var 10. september På styremøte 8. desember 2008 ble det gjort vedtak om ikke å foreta noen bevilgninger eller støtte til konkrete prosjekter på grunn av den økonomiske situasjonen i stiftelsen. 12. juni 2009 foretok styret bevilgninger på grunnlag av mottatte søknader i I samsvar med den nye bevilgningsmodellen som ble vedtatt i styremøte foretok styret den endelige behandlingen av mottatte søknader i 2009 i styremøte 1. februar Det er bevilget netto prosjektstøtte på i alt kr i

10 Resultatregnskap Stiftelsens prosjektstøtte fordeler seg som følger: Maritim sektor - mektatronikk 2 prosjekter % Prosessindustri - materialteknologi 4 prosjekter % IKT/Bredbånd 4 prosjekter % Opplevelsesøkonomi 12 prosjekter % Høgskole og forskning 26 prosjekter % Levekår 6 prosjekter % Diverse prosjekter 9 prosjekter % Årets bevilgninger til kompetanseprosjekter brutto % Tilbakeføring av prosjekter Årets bevilgninger til kompetanseprosjekter netto Kapitalforvaltning Det er ikke gjort endringer i kapitalforvaltningsstrategi eller valg av forvaltere i Regnskapsmessig avkastning på midler til forvaltning utgjør 13,5 % for Referanseindeksen vi måler oss mot har gitt en avkastning på 9 %. Dette innebærer at vi har tatt igjen tapet som oppstod i 2008, men ikke fått bygd opp igjen bufferkapitalen til det nivået den var på før finanskrisen. Styret mener det er utarbeidet forsvarlige rutiner og intern kontroll for stiftelsens forvaltning av midler. Finansiell risiko Stiftelsens eksponering mot finansiell risiko gjelder forvaltningen av stiftelsens midler. Markedsrisikoen er hovedsakelig knyttet til renterisiko på investeringer i rentepapirer og markedsrisiko på investeringene i aksjer. Kurstap i porteføljen ved en stigning på 1 % i rentenivået er anslått til ca 9,1 mill. Stiftelsens aksjeportefølje utgjør ca 25 % av totalporteføljen. En kursnedgang på 20 % vil medføre et tap på ca 37 mill. Stiftelsen er utsatt for kredittrisiko knyttet til utstedere av obligasjonslån. Tapsrisikoen anses for å være lav. Kompetansefondet har god likviditet. Kristiansand, den 23. april 2010 Torgeir Reve Oddmund Ljosland Evi-Ann Evensen Styreleder Nestleder Note Driftsinntekter og driftskostnader Avkastning av kapital Inntekter av finansielle eiendeler Renteinntekter Aksjeutbytte Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler Urealisert gevinst og reversering av urealisert tap Annen finansinntekt Sum inntekter av finansielle eiendeler Kostnader vedrørende finansielle eiendeler Annen rentekostnad Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler Annen finanskostnad Urealisert tap og reversering av urealisert gevinst Sum kostnader vedrørende finansielle eiendeler Sum avkastning av kapital Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Resultat før utdelinger Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer 7 Avsatt til tilleggskapital Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Olaf Stalsberg Per Sigurd Sørensen Bjørn Fjellstad Daglig leder 18 19

11 Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 5 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler 4 Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 9,11 Andre fordringer Sum fordringer Markedsbaserte verdipapirer 6 Aksjer og aksjefond Obligasjoner og fond Sum markedsbaserte papirer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt kapital 7 Grunnkapital Tilleggskapital Sum innskutt kapital Opptjent egenkapital 7,11 Annen egenkapital Sum opptjent kapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk ,13 Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Kristiansand, den 23. april 2010 Sum eiendeler Torger Reve Oddmund Ljosland Evi-Anni Evensen Styrets leder Nestleder Styremedlem Olaf Stalsberg Per Sigurd Sørensen Bjørn Fjellstad Styremedlem Styremedlem Daglig leder 20 21

12 Kontantstrømanalyse Årsresultat før utdelinger Utbetalte utdelinger i henhold til stiftelsens formål Ordinære avskrivninger /+ Urealisert gevinst/tap finansielle omløpsmidler Tilført fra årets virksomhet /- debitorer og kreditorer /- Endring andre tidsavgrensninger A Netto likviditetsendring fra driften Investeringer i varige driftsmidler /- Endring i finansielle investeringer B Netto likviditetsendring fra investeringer Innbetalt til grunnkapital 0 0 C Netto likviditetsendring fra finansiering 0 0 A+B+C Netto endring likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Finansielle anleggsmidler Investeringer i obligasjoner og andre rentebærende papirer som er ment å holdes til forfall, klassifiseres som finansielt anleggsmiddel i regnskapet og bokføres til anskaffelseskost. Overkurs/underkurs på anskaffelsestidspunktet periodiseres og fordeles over resterende løpetid. Periodisert overkurs/underkurs resultatføres løpende som finanskostnad/finansinntekt. Investeringer i aksjer og andre selskaper bokføres etter kostmetoden. Finansielle omløpsmidler Investeringer i aksjer, obligasjoner, andeler i fond som er børsnoterte og som inngår i en handelsportefølje, vurderes til virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål Vedtatte utdelinger som ikke er utbetalt på balansetidspunktet, føres som kortsiktig gjeld i regnskapet. NOTE 2 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE m.m. Lønnskostnad Lønn inkl. styrehonorar Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte 4 4 Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har en ordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Ytelser til ledende personer Daglig Styret leder Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Annen godtgjørelse er hovedsakelig knyttet til styrehonorarer fra selskaper som daglig leder er pålagt å representere stiftelsens interesser i

13 Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: Lån Sikkerhetsstillelse Ansatte, medlemmer av styret og rådsforsamlingen 0 0 Nærstående til medlemmer av styret og rådsforsamlingen 0 0 Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon utgjør i 2009 kr eksklusive merverdiavgift. Godtgjørelse for revisjonsrelaterte tjenester i 2009 utgjør kr eksklusive merverdiavgift. NOTE 3 BANKINNSKUDD m.m. Av bankinnskudd utgjør kr bundne skattetrekksmidler. NOTE 4 INVESTERINGER I FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer og andeler Kostpris Bokført verdi SåkornInvest Sør AS Aksjer Skagerak Venture Capital 1 KS (2) Andeler Skagerak Venture Capital 1 (GP) KS (2) Andeler Skagerak Seed Capital II KS (4) Andeler Skagerak Seed Capital (GP) II KS (4) Andeler Fjord Invest Sør Vest AS (3) Aksjer Sørlandets Etablererfond AS (3) Aksjer Pareto Eiendomsinvest II AS Aksjer Hyllinge Invest AS Aksjer Krip AS Aksjer Brynsalléen 6 KS Andeler Logistikkbygg AS Aksjer Pareto Handels- og Logistikkbygg AS Aksjer Pareto Handels- og Logistikkbygg KS Andeler Festningsveien 2 AS Aksjer Festningsveien 2 IS Andeler Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Aksjer Handelseiendom II AS Aksjer Northern Logistic Property AS Aksjer Fornebu Eiendom Holding AS Aksjer Fornebu Eiendom Holding IS Andeler Kragsgate Eiendom III AS Aksjer Kragsgate Eiendom III IS Andeler Forus Kontorbygg AS Aksjer Boligeiendom Berlin AS Aksjer Nordenergie Renewables AS Aksjer Pareto Energy Solutions AS Aksjer Carnegie Fastighetsfond Sverige AB (1) Aksjer Carnegie Fastighetsfond AB (1) Aksjer Sum aksjer og andeler Andre fordringer Kostpris Bokført verdi Logistikkbygg AS Lån Forus Kontorbygg AS Lån Handelseiendom II AS Lån Carnegie Fastighetsfond (1) Lån Skagerak Venture Capital (2) Lån Sum andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler (1) Stiftelsen har forpliktet seg til å investere totalt NOK i Carnegie Fastighetsfond AB, som er et eiendomsfond i Sverige. Forventet innbetalingstid på investeringen er knyttet sammen med fondets gradvise investeringer i det svenske eiendomsmarkedet. Investeringens innbetalinger vil bli fordelt over maksimalt tre år. Investeringen er fordelt på aksjer i investeringsselskapet, aksjer i fondet og ansvarlig lån til fondet. Investeringen er valutasikret ved kjøp av valuta på termin. (2) Stiftelsen har tegnet seg for en investering i venturefondet Skagerak Venture Capital på totalt NOK Fondet er organisert som et kommandittselskap. Pr var 53 % av investeringen innbetalt, fordelt med NOK som kommandittkapital og NOK som deltakerlån. (3) Stiftelsen har vedtatt en investering på inntil NOK i et pre såkornfond. Sørlandets Etablererfond AS ble stiftet i november 2007, og 37 % av kapitalen er innbetalt pr Stiftelsen har også tegnet seg for en investering på NOK i Fjord Invest Sør Vest AS. Av tegningsbeløpet er 30 % innbetalt som aksjekapital. (4) Stiftelsen tegnet seg for NOK i Skagerak Seed Capital II. Per var 22 % innbetalt. NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER Kontorutstyr, Kunst inventar m.m. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-7 år Lineær 24 25

14 NOTE 6 MARKEDSBASERTE VERDIPAPIRER Obligasjoner Pålydende Kostpris Bokført verdi Markedsverdi Stat og statsgaranti Kommune / fylkeskommune Finans Industri Sum obligasjoner Fond Antall andeler Kostpris Bokført verdi Markedsverdi Pareto Høyrente Pareto Kreditt Storebrand Global Obligasjon A Storebrand Likviditet Storebrand Obligasjon Carnegie Likviditet Sum fond Sum obligasjoner og fond Investering i aksjer/aksjefond Antall aksjer Kostpris Bokført verdi Markedsverdi Acergy Austevoll Seafood Bonheur DOF Ekornes Farstad Shipping Grunnfond Invest Komplett Lerøy Seafood Group Norsk Hydro Odfjell A-aksjer Orkla Prosafe Production Prosafe SalMar Seadrill Ltd Solstad Offshore Sparebanken Møre Sparebanken Nord-Norge Statoil TGS Nopec Geophysical Wilh.Wilhelmsen A-aksjer Yara International Sum aksjer Andeler i aksjefond Antall andeler Kostpris Bokført verdi Markedsverdi Carnegie Worldwide etisk Carnegie Medical Carnegie Aksje Norge V Delphi Verden Sum aksjefond Sum aksjer og aksjefond

15 NOTE 7 EGENKAPITAL Grunn- Tilleggs- Annen kapital kapital egenkapital Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Avsatt til tilleggskapital Avsatt til (overført fra) annen egenkapital Egenkapital Grunnkapitalen er etter stiftelsen ble opprettet justert slik at bokført grunnkapital utgjør netto vederlag, etter fradrag for skatt, ved salg av stiftelsens aksjer i Agder Energi AS. Vi viser til kommentarer om skatt i note 11. NOTE 8 UTDELING AV MIDLER I HENHOLD TIL STIFTELSENS FORMÅL SØKER PROSJEKT 2009 Node Kompetansesenter Universitetet i Agder PhD-studium i mekatronikk Tilbakeføring av ikke benyttede bevilgninger fra tidligere år MARITIM SEKTOR / MEKATRONIKK Elkem Solar FoU-program Peder Halvorsen Industrier AS Ikke-lineær simulering av dampinjeksjon i oljeemulsjon Vest-Agder Fylkeskommune Agder Wood og Agderstipend Tilbakeføring av ikke benyttede bevilgninger fra tidligere år PROSESSINDUSTRI - MATERIALTEKNOLOGI Den Store Blå Hvalen AS Studietur spillinkubator Impetus Afea AS Eksperimentell elementmetodekode Kompetansesenter for eforvaltning Mobil datateknologi i hjemmesykepleie Vest-Agder Fylkeskommune Fritt valg Tilbakeføring av ikke benyttede bevilgninger fra tidligere år IKT/BREDBÅND SØKER PROSJEKT 2009 Agderforskning Kulnær BI Kristiansand Senter for opplevelsesøkonomi Egenregi Nordisk forum for opplevelsesindustri og foresight Egenregi Motion 09 og Motion Gullveig AS Forprosjekt Lindesnesregionen Næringshage Gull av Gustav, forprosjekt og hovedprosjekt Senter for opplevelsesindustri Opplevelsesindustri på Sørlandet Valero AS ECO Vitensenter Tilbakeføring av ikke benyttede bevilgninger fra tidligere år 0 OPPLEVELSESØKONOMI Agder Vitenskapsakademi Kompetansepriser Agderforskning Doktorgradsprosjekter Agderforskning VRI samhandling BI Kristiansand Innovasjon og internasjonalisering Lister Kompetanse Høgskolenode i Listerregionen Mediehøgskolen Gimlekollen Doktorgradsprosjekter og institusjonsakkreditering Noroff Høgskolestatus Universitetet i Agder Teaching better mathematichs Universitetet i Agder eforvaltning og edemokrati Universitetet i Agder Stipendiatprogram i internasjonal ledelse Universitetet i Agder Byens liv - stipendiatstilling Universitetet i Agder PhD-program i religion og etikk Universitetet i Agder PhD-program i rytmisk musikk Universitetet i Agder Phd-studium i informasjonssystemer Universitetet i Agder Senter for entreprenørskap Universitetet i Agder Senter for entreprenørskap, evaluering Universitetet i Agder Senter for forretningssystemer Universitetet i Agder Senter for innovasjon Universitetet i Agder Praxis Sør Universitetet i Agder Fondenes dag under Forskningsdagene Vest-Agder Fylkeskommune Lær bedre matematikk Tilbakeføring av ikke benyttede bevilgninger fra tidligere år HØYSKOLE OG FORSKNING

16 SØKER PROSJEKT 2009 Agderforskning Levekår Agderforskning Agders uutnyttede ressurser Sørlandet Sykehus HF Forskningsprogram Universitetet i Agder Folkehelsevitenskap Tilbakeføring av ikke benyttede bevilgninger fra tidligere år LEVEKÅR Egenregi Næringshagenettverket Egenregi Samarbeid sparebanker og stiftelser Egenregi Avsetning til innovasjonsprosjekter Egenregi Avsetning til utsatte søknader Egenregi Evalueringsprosjekt KS Agder Felles mål for Sørlandet Stiftelsen Miljøfyrtårn Nordisk miljøfyrtårn Universitetet i Agder Universitetets filmdager i Kristiansand Tilbakeføring av ikke benyttede bevilgninger fra tidligere år DIVERSE Årets bevilgninger til kompetanseprosjekter Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra NOTE 9 ANDRE FORDRINGER Andre fordringer består av følgende: Opptjente, ikke forfalte renter Forhåndsbetalt skatt, se note Påløpt, ikke utbetalt aksjeutbytte Øvrige fordringer Sum NOTE 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Posten andre driftskostnader består av: Lokalkostnader Datautstyr, inventar, småanskaffelser Fremmede ytelser Kontorrekvisita, trykksaker, telefon, porto Møtekostnader Reisekostnader Annonsering, markedsføring Diverse kostnader Sum Sum avsetning vedtatte utdelinger, ikke utbetalt

17 NOTE 11 SKATT Stiftelsen ble ilignet skatt på et tilleggsvederlag knyttet til salg av aksjer i Agder Energi mottatt i Stiftelsen har vært uenig i skattleggingen, og påklaget vedtaket. Stiftelsens klage ble ikke etterkommet. De selgende kommunene har også blitt ilignet skatt på tilsvarende tilleggsvederlag, men tapte saken. Grunnlaget for Kompetansefondets sak er vesentlig annerledes, og vi har en opsjon om å føre vår sak videre i rettsystemet. I en tilsvarende sak som gjelder Hurtigruten har høyesterett gitt Hurtigruten medhold. Ilignet skatt på NOK inklusive renter er derfor i regnskapet for 2009 videreført som en skattefordring. NOTE 12 VALUTASIKRING Revisjonsberetning Stiftelsen benytter seg av valutaterminkontrakter til å sikre enkelte investeringer i utenlandske verdipapirer og verdipapirfond mot valutatap. Gevinst/tap på valutaterminkontraktene motregnes mot tap/gevinst i de sikrede porteføljene. NOTE 13 BETINGET UTFALL Stiftelsen har siden Lov om stiftelser av 15. juni 2001 trådte i kraft 1. januar 2005 bevilget totalt NOK til 37 prosjekter hvor kommunene i Vest-Agder eller kommunale selskaper har vært mottaker av midlene. Praksisen er basert på en fortolkning av stiftelsesloven gitt i en betenkning fra prof. Geir Woxholth. Kompetansefondet har besluttet å be Stiftelsestilsynet om en vurdering av om bevilgningene er i strid med stiftelseslovens regler om tildelinger til stifter i stiftelseslovens 19. Dersom Stiftelsestilsynet er uenig i Kompetansefondets tolkning kan stiftelsen bli pålagt å kreve bevilgningene tilbakeført

18 Administrasjon Besøksadresse: Vestre Strandgate 27 Postadresse: Postboks 183, 4664 Kristiansand Sentralbord: Faks: E-post: Bjørn Fjellstad daglig leder Ingebjørg Borgemyr kontorleder Abel Cecilie Knibe Hanssen administrasjonssekretær Hans C. Knævelsrud kommunikasjonsrådgiver Styret Torger Reve (leder) Oddmund Ljosland (nestleder) Per Sigurd Sørensen Olaf Stalsberg Evy-Anni Evensen 34

19 STIFTELSEN SØRLANDETS KOMPETANSEFOND Besøksadresse: Vestre Strandgate 27 Postadresse: Postboks 183, 4664 Kristiansand Sentralbord: Faks: E-post: Omslagsfoto: Jon-Petter Thorsen

ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2007

ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2007 ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2007 INNHOLD INNHOLD Side 5 Cultivas formål Side 7 Fem år, og veien videre Side 9 NorgesFilm AS Side 11 Cultiva Ekspress Side 13 Kilden Side 15 Agder Kunstnersenter Side 17 Sørlandets

Detaljer

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

2 64 Årsrapport 2009

2 64 Årsrapport 2009 2 64 Årsrapport 29 2 64 I n n h o l d s f o r t e g n e l se side 3 side 6 side 8 side 11 side 17 side 36 side 38 sida 4 side 42 side 44 side 46 Dette er Investinor Leder Styret Styrets beretning Årsregnskap

Detaljer

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen 1 2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksom heter på en måte som gir merverdi for kunder,

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning.

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning. årsrapport 2010 Innhold s. 03 dette er investinor s. 06 intervju med geir ove kjesbu s. 10 styret s. 13 styrets beretning s. 18 årsregnskap med noter s. 39 energisektoren s. 41 reiselivssektoren s. 42

Detaljer

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011 Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse Årsrapport 2011 Innhold I forkant.......................... 2 Et dynamisk utdanningshus................ 4 Markedshøyskolen..................... 9 Norges

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT 1 9 9 9 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge ÅRSBERETNING 2007 Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge Bioteknologiske næringer er blant de raskest voksende på verdensbasis og har et stort potensial for videre vekst. Bioteknologiske

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker Banken der du treffer mennesker Årsrapport LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no createurene.no Foto: Desimal Org. nr: NO 937 885 911

Detaljer

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 createurene.no Foto: Rino Larsen/Studio Oscar/Terra-Gruppen Årsrapport 2004 Banken der du treffer mennesker Å bygge en

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Dette er Uni Research

Dette er Uni Research 2012 Dette er Uni Research Uni Research styre Adm. direktør Hovedkontor Uni CIPR Uni Computing Uni Helse Uni Klima Uni Miljø Uni Rokkansenteret Uni Sars Centre Uni CIPR (Centre for Integrated Petroleum

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no Foto: GANDALF - ricardofoto.no Årsrapport 2009 Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2009 6 Styret i Odal Sparebank 15 Regnskap 2009 16 Noter 2009 21 Revisjonsberetningen og kontrollkomitéens

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no. Org. nr: NO 937 885 911

LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no. Org. nr: NO 937 885 911 LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no Org. nr: NO 937 885 911 createurene.no Foto: Studio Oscar/Terra-Gruppen LillestrømBanken er en

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer