Årsrapport med årsregnskap Årsmelding Formålsparagrafen 5 NODE 6 BI 10. Styrets beretning 14. Resultatregnskap 19.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport med årsregnskap 2009. Årsmelding 2009 4. Formålsparagrafen 5 NODE 6 BI 10. Styrets beretning 14. Resultatregnskap 19."

Transkript

1 Årsrapport med årsregnskap 2009

2 Årsrapport med årsregnskap 2009 INNHOLD SIDE Årsmelding Formålsparagrafen 5 NODE 6 BI 10 Styrets beretning 14 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømanalyse 22 Noter 23 Revisjonsberetning 33 Styre og administrasjon 34 3

3 ÅRSMELDING 2009 Prosjektaktiviteten i 2009 var preget av finanskrisen som slo inn over oss i foregående år. Den negative avkastningen som dette uvegerlig medførte, gjorde at vi bare kunne satse på et fåtall nye prosjekter. Hoveddelen av bevilgningene måtte nødvendigvis gå til å opprettholde aktiviteten på de allerede eksisterende prosjektene. Grunnen til at vi i det hele tatt kunne bevilge midler, var den store frie egenkapitalen som fondsstyret hadde bygd opp i de foregående årene med god kapitalavkastning. Ettersom deler av fondet er investert i aktiver med relativt høy risiko, er det nødvendig å ligge med en betydelig bufferkapital for å kunne stå imot ved nedgang i finansmarkedene. Man følger i prinsippet samme strategi som Statens pensjonsfond utland; man reduserer ikke de risikoutsatte investeringene i nedgangstider, men avventer ny oppgang på de finansaktivene man har tro på og har investert i. I 2009 har fondet gjenvunnet det som gikk tapt av papirverdier i 2008, og dette kan sies å være en god indikasjon på at investeringsstrategien er fornuftig og bærekraftig. Færre nye prosjekter gjør at administrative ressurser kan frigjøres til mer aktiv prosjektoppfølging. Kompetansefondet har benyttet denne muligheten til å starte arbeidet med å etablere et system for kontinuerlig evaluering og effektmåling. Vi har lenge hatt system for fortløpende å følge opp progresjon og delresultat i enkeltprosjekter, men måling av langsiktige samfunnsmessige effekter er en langt mer komplisert affære. Vi henter ekstern eksperthjelp fra de beste evalueringsmiljøer i Europa, og forventer å ha et oppdatert evalueringssystem på plass i løpet av Enkelte langsiktige prosjekter peker seg ut som særlig interessante for mer inngående effektanalyser. NODE-klyngens utvikling er et av disse. Jeg har med stor interesse kunnet følge utviklingen i NODE fra oppstarten av klyngesamarbeidet i 2005, og det er gledelig å oppleve at klyngen i 2009 fikk status som Norwegian Centre of Expertise (NCE), som det første teknologimiljøet på Sørlandet. NCE-status er først og fremst et bevis på at klyngen har høy teknologikompetanse, men det er i tillegg utviklet mye annen nyttig kompetanse i dette prosjektet, kanskje spesielt samhandlingskompetanse. Denne utviklingen må analyseres nærmere for at andre næringsmiljøer i regionen kan dra nytte av disse erfaringene. Det kommer stadig nye offentlige virkemidler for å fremme den regionale næringsutviklingen. VRI-prosjektet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) har vært i drift i tre år og planlegger nå neste fase. Et nytt regionalt forskningsfond for de to Agder-fylkene er nå under etablering. Vi hilser de nye aktørene velkommen og ser fram til et fruktbart samarbeid til beste for hele regionen. Bjørn Fjellstad, daglig leder FORMÅLSPARAGRAFEN STIFTELSENS FORMÅL ER Å BIDRA TIL KOMPETANSEHEVING I VEST-AGDER TIL SIKRING OG ETABLERING AV ARBEIDSPLASSER OG GODE LEVEKÅR, HERUNDER BIDRA TIL UTVIKLING AV UNIVERSITETET PÅ SØRLANDET. MED KOMPETANSE MENES EVNEN TIL Å ETABLERE OG ANVENDE KUNNSKAP TIL PRAKTISKE FORMÅL. INSTITUSJONENE SOM MOTTAR STØTTE MÅ UTVIKLE KUNNSKAP PÅ HØYSKOLE-/UNIVERSITETSNIVÅ, TIL NYTTE FOR INSTITUSJONENS EGEN UTVIKLING OG/ELLER LOKALT NÆRINGSLIV OG/ELLER LOKALFORVALTNINGEN. MED INSTITUSJON MENES OFFENTLIGE ELLER PRIVATE FORSKNINGS-/UTDANNINGSINSTITUSJONER, KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE FORETAK. 4 5

4 NODE 1 2 Næringsklyngen NODE (Norwegian Offshore & Drilling Engineering) består av 49 bedrifter fra olje- og gassnæringen på Sørlandet. Bedriftene har de seneste årene hatt kommersiell suksess med sin kompetanse og sine produkter rettet mot det globale offshoremarkedet. Etterspørselen etter avansert og kraftig boreutstyr, laste-, losseog forankringsmateriell, samt bølge-kompenserte kraner for bruk på skip og flytende rigger, hadde fra 2005 til 2009 en sterk vekst. De største bedriftene i NODE-klyngen er verdensledende og har i dag dominerende andeler av dette markedet. Norwegian Centres of Expertise I november 2005 gjorde styringskomiteen i NODE et viktig vedtak: Så snart NODE hadde fått ARENA¹-status, skulle det utarbeides en søknad om å bli et Norwegian Centres of Expertise (NCE). På hjemmesidene til NCE kan man lese følgende: Norge har utpekt tolv sterke klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdenstoppen på sitt felt. Sammen utgjør disse ekspertmiljøene NCEprogrammet. Disse tolv miljøene er blitt utpekt i hard konkurranse med flere andre sterke næringsmiljøer i Norge. Kjennetegn ved klyngene/miljøene er at de har et godt ressursfundament, de er internasjonalt orienterte og det er dynamikk i relasjonene mellom aktørene i klyngen. Å være en del av NCE-programmet gir status, men innebærer også en stor regional forpliktelse. NCE-statusen gis kun til klynger med de beste forutsetningene for videre vekst, og som har klare ambisjoner om et langsiktig og forpliktende samarbeid om innovasjonsog internasjonaliseringsprosesser. Det er en stor anerkjennelse til Sørlandet at NODE fikk status som NCE i Dette er en tildeling til et teknologisk avansert og internasjonalt orientert næringsmiljø, til Universitet i Agder (UiA) som over lang tid har bidratt til å styrke klyngens kompetansemessige fundament, og det offentlige som har støttet klyngeinitiativet finansielt fra dag én. Alle disse bidrar også aktivt på flere av klyngens samarbeidsarenaer. I en næringsklynge er det helt fundamentalt å få bedriftene til å samarbeide. Videre er det et mål å få til et godt samarbeid mellom bedriftene, det offentlige og akademia. Dette samarbeidsperspektivet har vært fremtredende i NODE hele veien. Uten dette ville ikke Sørlandet fått sitt NCE. Mekatronikk Med utgangspunkt i en situasjon der bedriftene leverer verdensledende nisjeprodukter basert på mekatronikk, skal NCE NODE sammen med UiA utvikle regionen til en ledende kompetanseregion innen fagområdet. UiA har, godt støttet av Node-bedriftene leverer høyteknologiske løsninger; 1. Discover Inspiration, National Oilwell Varco Norway AS (foto Thomas Aanundsen). 2. AS NYMO, 1. Arenaprogrammet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert COSL Prosjektet. 3. Snehvit, Origo Engineering AS (foto Sverre Kojedal / Copyright Statoil). 4. Aker MH AS, på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Arenaprogrammet er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. Aker Spitsbergen (foto Knut Uppstad)

5 NCE NODE - Markedshorisonter III. Nye satsinger i tillegg til offshore markedet II. Nye produkter globalt offshore energimarked I. Globalt offshore marked NODE-bedriftene har hele verden som marked. F.v. Siem Offshore, Siem Swordfish med utstyr fra Cargotec. TTS Sense, Landrigg (foto Tom Haga). APL, Pierce STP. Cargotec, Deep Cygnus t1 t2 t3 Sørlandet Kompetansefond, i rekordfart utviklet utdanningstilbudet innen mekatronikk fra bachelor- til masternivå. I tillegg rekrutteres det kandidater til PhDprogrammet som starter i Målet er å utvikle NCE NODE til en Global Knowledge Hub² som blir en magnet på de beste studentene, forskerne og medarbeiderne. Vi ønsker også å tiltrekke oss investorer som finner det attraktivt å investere i regionens næringsliv. Det gode samarbeidet med det offentlige må fortsette dersom vi skal klare dette. Sammen skal vi gjøre regionen enda mer attraktiv. Det er avgjørende med spennende arbeidsplasser om vi skal vinne kampen om de beste hodene. Vi må også ha et godt tilbud når det gjelder boliger, skole, kultur og fritidsmuligheter for at folk skal trives over tid. Det overordnede målet er å gjøre Sørlandet til en ledende Energi- og Teknologiregion. NCE NODE skal etablere tre felles Innovasjons- og FoU prosjekter i klyngen i første del av NCE-perioden ( ). Klyngen skal også knytte kontakter med universiteter internasjonalt, og bidra til å videreutvikle den gode samhandlingskulturen vi har på Sørlandet. Erfaring viser at de mest innovative bedriftene kobler forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap. For NCE NODE er det et mål å bidra til økt innovasjon og nyskaping i klyngen. Det kompetansemessige fundamentet i klyngen gir mulighet for satsing i nye markeder. I figuren over er dette illustrert med tre markedshorisonter den kommende 10-års perioden. Foresight Sørlandets Kompetansefond så tidlig en mulighet til å videreutvikle det strategiske fundamentet i NODE bedriftene. Sammen med Norges Forskningsråd ble framtidsprogrammet NODE Foresight initiert. Dette har blitt en av våre viktigste utviklingsprosesser. Representanter fra bedriftene har deltatt sammen med akademiske institusjoner og offentlige myndigheter i regionen. Man har brukt Foresight metodikk kombinert med en omfattende felles strategisk erfaring for å forstå framtidige utfordringer og muligheter som bransjen og regionen står overfor. Flere scenarier har dannet grunnlag for felles diskusjoner om strategier for framtiden. Hvordan utnytte dagens situasjon til å forberede seg på en mer usikker fremtid? Hvordan sørge for at klyngen fortsatt kan tilby interessante oppgaver til sin høykompetente arbeidskraft? Hvilke nye innovasjons- og teknologiutfordringer står klyngen overfor? Hvilken type ledere vil klyngen trenge fremover?.alt dette er spørsmål klyngen i fellesskap har forsøkt å besvare. Basert på en felles kunnskapsplattform, utviklet i Foresight, har de enkelte bedriftene kunnet forme sine egne interne strategier. Foresight-prosjektet i NODE er nå avsluttet, men prosessen videreføres i to program: NCE Fremtidsprogram NODE Global Watch NODE Foresight har vært et suksessprosjekt. Det har bidratt til å forsterke samarbeidet mellom bedriftene, og mellom bedriftene og regionale aktører. NODE Foresight har dermed bidratt til både klyngeutvikling og regional samhandling. NODE Foresight er et unikt prosjekt, som allerede har blitt et referanseprosjekt i Norge. Kjell O. Johannessen Prosjektleder 8 2. Global Knowledge Hub defineres som en videreutvikling av en næringsklynge, en superklynge. En Global Knowledge Hub tiltrekker seg de fremste kunnskapsbedriftene i verden, er ledende innen forskning og utdanning, er ledende innen teknologi og innovasjon, har tette koplinger mellom universiteter og næringsliv og er kjernen i globale kunnskapsnettverk. 9

6 BI KRISTIANSAND BI Kristiansand er en av fem BI-høyskoler utenfor Oslo. Vårt fokus er økonomi, ledelse og markedsføring. Spesielt har vi fokus på ny forskning innen opplevelsesøkonomi, organisasjon og merkevarebygging. Høsten 2009 begynte 110 studenter i første klasse på bachelorstudier ved BI Kristiansand. Totalt har skolen ca. 450 studenter på ulike kurs og programmer. For at individ, bedrifter, attraksjoner og for den saks skyld nasjoner skal være konkurransedyktige, er det over tid en forutsetning å kunne tilby en bra, eller aller helst unik, opplevelse i markedet. BI Kristiansand har utviklet et eget fagmiljø innen opplevelsesøkonomi. Vårt Senter for opplevelsesøkonomi består av fire forskere, to norske, en danske og en svenske. BI Kristiansand er på dette fagfeltet en del av et skandinavisk samarbeid som inkluderer Universitetet i Aalborg og relasjoner til Agderforskning og UiA. Produktutvikling i opplevelsesøkonomien kan ha utgangspunkt i reiseliv, kultur, natur, sport, design, kunst, ulike parker, festivaler og events, men også andre bransjer. Kompetanse på disse områdene er etterspurt. Samarbeidet med Sørlandets Kompetansefond ble innledet i en kritisk fase da BI reduserte antall studiesteder i Norge for å oppgradere de fem som ble igjen faglig og administrativt. Støtten fra Kompetansefondet bidro til at BI Kristiansand etablerte et senter for opplevelsesøkonomi. Avtalen med Kompetansefondet strekker seg etter planen over en periode på tre år. I løpet av denne perioden skal to fast ansatte Høyskolelektorer ved BI Kristiansand avlegge sin Dr. grad innen opplevelsesøkonomi. I tillegg arbeider to postdoktorer med forskning som skal tilføre regionen ny kunnskap innen området. Den økonomiske støtten til disse fire stillingene har vært og er en forutsetning for å lykkes med den faglige satsingen. Kurset Opplevelser og reiseliv er et av resultatene av satsingen. Hvordan kan bedrifter, attraksjoner og destinasjoner arbeide strategisk for å skape positive opplevelser for turister og kunder? Deltakerne skal få god forståelse for produsentens utfordringer og kundens adferd knyttet til turisme, samt legge til grunn teorier, modeller og metodiske grep knyttet til emnet. De siste to årene har ca. 60 personer fra reiseliv og kreative næringer deltatt på dette populære kurset. I tillegg til kurs har BI et omfattende samarbeid om den årlige Motion-konferansen en næringslivskonferanse utenom det vanlige. Den handler om kreativitet og opplevelse som konkurransefaktor. Hvert år samler konferansen ca. 400 deltakere fra en rekke ulike bransjer. BI Kristiansand ser det som svært vesentlig å ha et konstruktivt samarbeid med andre aktører i regionen. Opplevelsesøkonomi er første gang beskrevet i en bok skrevet i 1999 av B. Joseph Pine II og James H. Gilmore, The Experience Economy. BI Kristiansand er 10 år. I 2004 flyttet skolen inn i nye lokaler på Kjøita. Foto: Henrik Finseth 10 11

7 Forfatterne beskriver opplevelsesøkonomi i rekkefølge etter den industrielle økonomien og serviceøkonomien. Opplevelse kan deles i to kategorier. I den ene kategorien er det opplevelsen som er kjerneproduktet, og bedriftene i denne kategorien lever av å selge opplevelser til konsumentene, typisk dyreparker, fritidsparker etc. I den andre kategorien er opplevelse et sekundærprodukt. Dette er når bedrifter benytter opplevelse som tilleggstjenester til sitt kjerneprodukt. Eksempel er et hotell som har overnatting som kjerneprodukt og som i tillegg ønsker å skape opplevelse for sine kunder når de er på hotellet. Et annet eksempel er bank som i tillegg til ulike bankprodukter tilbyr arrangementer av faglig eller sosial karakter for å bygge en sterkere relasjon til markedet og kundene. Et av prosjektene til Senter for opplevelsesøkonomi skal se nærmere på opplevelse som sekundærprodukt. Målet med å benytte opplevelse som sekundærprodukt kan være å skaffe nye kunder eller å arbeide for å få eksisterende kunder til å kjøpe mer/ hyppigere eller bli mer lojale. Et annet BI-prosjekt ser på co-creation som suksessfaktor. Hvordan kan co-creation benyttes til utvikling av opplevelsesparker? Opplevelsesparker er i økende grad kundeorienterte. Parkene må sammen med brukere skape personlige opplevelser som resulterer i unik verdi for hvert individ og virksomhet. I tillegg ønsker opplevelsesparken å utvide og utvikle nye opplevelser. Arbeid som tidligere ble foretatt av virksomhetens ansatte, blir i økende grad utført av brukerne. Co-creation er et verktøy for å skape verdier i samarbeid mellom virksomheten og brukere (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Forskningsprosjektet Turisme, fritid og kulturindustri i naturlige og (post)industrielle havnemiljøer, er et komparativt studium av Sørlandets havneutvikling i et fritids-perspektiv. Her følgeforskes bl.a. Vest-Agder-museets utvikling av den maritime museumshavnen i Nodevika i regi av Agderforskning. BI Kristiansand er knyttet til Interreg-prosjekter (IKON). Disse handler bl.a. om å utvikle turisme med utgangspunkt i Skagerak/Kattegats kunst-og kulturarv. Målet med forskningsprosjektet The Experience Economy of Readymade Spaces/Opplevelsesøkonomi og gjenbruk er å undersøke og analysere det kreative gjenbruket som en konseptuell innovasjonsstrategi. Hensikten er gjennom en scenografisk metode å skape attraktive opplevelsesrom i foretak innen event, handel og turisme. Eksempler på gjenbruk kan være en sovevogn plassert på et sidespor som benyttes til overnatting, og tilsvarende med en båt eller seilskute i opplag. Andre eksempler er gjenbruk av gamle bunkerser (Nesheim-prosjektet), en attraksjonsutvikling av den militære kulturarven. Fjæreheia teater er også gjenbruk av et gammelt tysk steinbrudd. Dette benyttes i dag til teater, konserter og events. Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse. Siden 1983 har BI uteksaminert kandidater til norsk arbeids- og næringsliv. Ca studerer på heltid og nesten på deltid. BI er akkreditert som vitenskapelig høyskole (NOKUT), og internasjonalt akkreditert siden 1999 av det Europeiske EQUIS. Samarbeidet med Sørlandets kompetansefond er svært viktig for BI Kristiansands videre utvikling. STØTTEN FRA KOMPETANSEFONDET BIDRO TIL AT BI KRISTIANSAND ETABLERTE ET SENTER FOR OPPLEVELSESØKONOMI Totalt har BI Kristiansand ca. 450 studenter på ulike kurs og programmer. Foto: Hallvard Johanssen 12 13

8 STYRETS BERETNING OM VIRKSOMHETEN I 2009 Formål og bakgrunn Sørlandets Kompetansefond er en stiftelse med formål å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Stiftelsen har som en av sine hovedoppgaver å bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet. Stiftelsen er opprettet av samtlige kommuner i Vest-Agder (15 i tallet), som ved etableringen donerte til sammen aksjer i Agder Energi AS for å sikre at verdier som er bygget opp i Vest-Agder Energiverk skal kunne tjene innbyggerne i fylket på lang sikt. Styre og administrasjon Stiftelsen har et styre på sju personer med personlige vararepresentanter. Det har vært avholdt seks styremøter i Vararepresentanter har møtt ved tre av styremøtene. Administrasjonen har bestått av daglig leder Bjørn Fjellstad, sekretær Abel Cecilie Knibe Hanssen (60 % stilling), kontorleder Ingebjørg Borgemyr og kommunikasjonsrådgiver Hans Christen Knævelsrud. Kontorlederstillingen og kommunikasjonsrådgiverstillingen er felles med Cultiva, og kostnadene fordeles 50/50. I tillegg har Cultiva og Sørlandets Kompetansefond i fellesskap hatt traineene Anders Hansson fra Trainee Sør og Federica Givone fra Foundazione CRT i Italia fra Traineeperiodene utløper i første halvår Kompetansefondet har vært samlokalisert med Cultiva i Kjøita 42, Kristiansand. I januar 2010 flyttet begge stiftelsene inn i nye lokaler i Havnekvartalet i Vestre Strandgate 27, Kristiansand. Arbeidsmiljøet i stiftelsen anses å være godt. Sykefraværet utgjør 15 dager (2,4 %). Det har ikke vært skader eller ulykker i løpet av året. I stiftelsens ulike organer er kjønnsfordelingen som følger: Kvinner Menn Totalt Administrasjonen 3 (50 %) 3 (50 %) 6 Styret 3 (43 %) 4 (57 %) 7 Rådsforsamlingen 4 (27 %) 11 (73 %) 15 Rådsforsamlingen består av ordførerne i stifterkommunene i Vest-Agder. Valgkomitéen består av ordfører i Lindesnes kommune Ivar Lindal (leder), ordfører i Lyngdal kommune Ingunn Foss og ordfører i Songdalen kommune Johnny Greibesland. Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital bestod ved stiftelsen av B-aksjer i Agder Energi AS. Etter salg av aksjene er stiftelsens grunnkapital fastsatt til 517 mill. Styret viser til nærmere omtale av grunnkapital og skatt i notene 7 og 11 til årsregnskapet. I henhold til stiftelsens vedtekter skal fondets grunnkapital hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at fondet opprettholder sin realverdi. Årets avsetning til tilleggskapital er kr 12,3 mill basert på en stigning i konsumprisindeksen på 2,1 % i Selskapets bokførte egenkapital pr fordeler seg dermed på: Grunnkapital kr Tilleggskapital kr Justert grunnkapital kr Annen egenkapital kr Sum egenkapital kr Stiftelsen påvirker ikke det ytre miljø

9 Kapitalsammensetningen har utviklet seg som følger: Stiftelsen ble ilignet skatt på et tilleggsvederlag knyttet til salg av aksjene i Agder Energi mottatt i Stiftelsen har vært uenig i skattleggingen, men har ikke vunnet frem med å anke saken. Styret har avventet dom i Hurtigrutensaken før beslutning om videre forfølgning i rettsystemet. Vi viser til ytterligere informasjon i note 11 til regnskapet. Millioner kroner Basert på stiftelsens egenkapitalbase er forutsetningene om fortsatt drift til stede. Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av stiftelsens virksomhet og stilling. Stiftelsen driver ikke med forsknings- og utviklingsarbeid i egen regi Utviklingen i prosjektbevilgninger og annen egenkapital er som følger: Markedsverdi portefølje Justert grunnkapital Fri egenkapital Økonomi Netto avkastning av kapital for 2009 er kr Driftskostnadene beløp seg til kr Dette gir et resultat før utdelinger på kr , som er disponert som følger: Millioner kroner Utdelinger av midler i henhold til stiftelsens formål kr Avsatt til tilleggskapital kr Overført fra annen egenkapital kr Sum disponert kr Prosjektbevilgninger Utdeling av midler i 2009 Avsatt til annen egenkapital Det er i perioden 2005 til 2009 gitt totalt kr 11,7 mill i bevilgninger til 37 prosjekter der kommunene i Vest-Agder eller kommunale selskaper har vært mottaker av midlene. Det er kun gitt bevilgninger til rene kompetanseprosjekter der kommunen(e) eller det kommunale selskapet har hatt en rolle som tilrettelegger, prosjektleder eller viderefordeler av de bevilgede midlene. Kompetansefondets administrasjon og styre har vært kjent med bestemmelsene om forbud mot tildelinger til stiftere slik det beskrives i 19 i Lov om stiftelser av 15. juni 2001, men har basert vår praksis på en juridisk betenkning fra prof. Geir Woxholth. Kompetansefondet har besluttet å få Stiftelsestilsynets vurdering av bevilgningspraksisen overfor stifterne og deres nærstående institusjoner. Vi viser til nærmere omtale i note 13 til regnskapet. Ikke utbetalte bevilgninger fra tidligere år og mottatte søknader i 2009 fra stifterne er inntil videre stilt i bero i påvente av Stiftelsestilsynets presiseringer. Sørlandets Kompetansefond mottok i alt 121 søknader om prosjektstøtte i Hovedsøknadsfristen var 10. september På styremøte 8. desember 2008 ble det gjort vedtak om ikke å foreta noen bevilgninger eller støtte til konkrete prosjekter på grunn av den økonomiske situasjonen i stiftelsen. 12. juni 2009 foretok styret bevilgninger på grunnlag av mottatte søknader i I samsvar med den nye bevilgningsmodellen som ble vedtatt i styremøte foretok styret den endelige behandlingen av mottatte søknader i 2009 i styremøte 1. februar Det er bevilget netto prosjektstøtte på i alt kr i

10 Resultatregnskap Stiftelsens prosjektstøtte fordeler seg som følger: Maritim sektor - mektatronikk 2 prosjekter % Prosessindustri - materialteknologi 4 prosjekter % IKT/Bredbånd 4 prosjekter % Opplevelsesøkonomi 12 prosjekter % Høgskole og forskning 26 prosjekter % Levekår 6 prosjekter % Diverse prosjekter 9 prosjekter % Årets bevilgninger til kompetanseprosjekter brutto % Tilbakeføring av prosjekter Årets bevilgninger til kompetanseprosjekter netto Kapitalforvaltning Det er ikke gjort endringer i kapitalforvaltningsstrategi eller valg av forvaltere i Regnskapsmessig avkastning på midler til forvaltning utgjør 13,5 % for Referanseindeksen vi måler oss mot har gitt en avkastning på 9 %. Dette innebærer at vi har tatt igjen tapet som oppstod i 2008, men ikke fått bygd opp igjen bufferkapitalen til det nivået den var på før finanskrisen. Styret mener det er utarbeidet forsvarlige rutiner og intern kontroll for stiftelsens forvaltning av midler. Finansiell risiko Stiftelsens eksponering mot finansiell risiko gjelder forvaltningen av stiftelsens midler. Markedsrisikoen er hovedsakelig knyttet til renterisiko på investeringer i rentepapirer og markedsrisiko på investeringene i aksjer. Kurstap i porteføljen ved en stigning på 1 % i rentenivået er anslått til ca 9,1 mill. Stiftelsens aksjeportefølje utgjør ca 25 % av totalporteføljen. En kursnedgang på 20 % vil medføre et tap på ca 37 mill. Stiftelsen er utsatt for kredittrisiko knyttet til utstedere av obligasjonslån. Tapsrisikoen anses for å være lav. Kompetansefondet har god likviditet. Kristiansand, den 23. april 2010 Torgeir Reve Oddmund Ljosland Evi-Ann Evensen Styreleder Nestleder Note Driftsinntekter og driftskostnader Avkastning av kapital Inntekter av finansielle eiendeler Renteinntekter Aksjeutbytte Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler Urealisert gevinst og reversering av urealisert tap Annen finansinntekt Sum inntekter av finansielle eiendeler Kostnader vedrørende finansielle eiendeler Annen rentekostnad Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler Annen finanskostnad Urealisert tap og reversering av urealisert gevinst Sum kostnader vedrørende finansielle eiendeler Sum avkastning av kapital Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Resultat før utdelinger Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer 7 Avsatt til tilleggskapital Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Olaf Stalsberg Per Sigurd Sørensen Bjørn Fjellstad Daglig leder 18 19

11 Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 5 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler 4 Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 9,11 Andre fordringer Sum fordringer Markedsbaserte verdipapirer 6 Aksjer og aksjefond Obligasjoner og fond Sum markedsbaserte papirer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt kapital 7 Grunnkapital Tilleggskapital Sum innskutt kapital Opptjent egenkapital 7,11 Annen egenkapital Sum opptjent kapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk ,13 Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Kristiansand, den 23. april 2010 Sum eiendeler Torger Reve Oddmund Ljosland Evi-Anni Evensen Styrets leder Nestleder Styremedlem Olaf Stalsberg Per Sigurd Sørensen Bjørn Fjellstad Styremedlem Styremedlem Daglig leder 20 21

12 Kontantstrømanalyse Årsresultat før utdelinger Utbetalte utdelinger i henhold til stiftelsens formål Ordinære avskrivninger /+ Urealisert gevinst/tap finansielle omløpsmidler Tilført fra årets virksomhet /- debitorer og kreditorer /- Endring andre tidsavgrensninger A Netto likviditetsendring fra driften Investeringer i varige driftsmidler /- Endring i finansielle investeringer B Netto likviditetsendring fra investeringer Innbetalt til grunnkapital 0 0 C Netto likviditetsendring fra finansiering 0 0 A+B+C Netto endring likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Finansielle anleggsmidler Investeringer i obligasjoner og andre rentebærende papirer som er ment å holdes til forfall, klassifiseres som finansielt anleggsmiddel i regnskapet og bokføres til anskaffelseskost. Overkurs/underkurs på anskaffelsestidspunktet periodiseres og fordeles over resterende løpetid. Periodisert overkurs/underkurs resultatføres løpende som finanskostnad/finansinntekt. Investeringer i aksjer og andre selskaper bokføres etter kostmetoden. Finansielle omløpsmidler Investeringer i aksjer, obligasjoner, andeler i fond som er børsnoterte og som inngår i en handelsportefølje, vurderes til virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål Vedtatte utdelinger som ikke er utbetalt på balansetidspunktet, føres som kortsiktig gjeld i regnskapet. NOTE 2 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE m.m. Lønnskostnad Lønn inkl. styrehonorar Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte 4 4 Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har en ordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Ytelser til ledende personer Daglig Styret leder Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Annen godtgjørelse er hovedsakelig knyttet til styrehonorarer fra selskaper som daglig leder er pålagt å representere stiftelsens interesser i

13 Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: Lån Sikkerhetsstillelse Ansatte, medlemmer av styret og rådsforsamlingen 0 0 Nærstående til medlemmer av styret og rådsforsamlingen 0 0 Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon utgjør i 2009 kr eksklusive merverdiavgift. Godtgjørelse for revisjonsrelaterte tjenester i 2009 utgjør kr eksklusive merverdiavgift. NOTE 3 BANKINNSKUDD m.m. Av bankinnskudd utgjør kr bundne skattetrekksmidler. NOTE 4 INVESTERINGER I FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer og andeler Kostpris Bokført verdi SåkornInvest Sør AS Aksjer Skagerak Venture Capital 1 KS (2) Andeler Skagerak Venture Capital 1 (GP) KS (2) Andeler Skagerak Seed Capital II KS (4) Andeler Skagerak Seed Capital (GP) II KS (4) Andeler Fjord Invest Sør Vest AS (3) Aksjer Sørlandets Etablererfond AS (3) Aksjer Pareto Eiendomsinvest II AS Aksjer Hyllinge Invest AS Aksjer Krip AS Aksjer Brynsalléen 6 KS Andeler Logistikkbygg AS Aksjer Pareto Handels- og Logistikkbygg AS Aksjer Pareto Handels- og Logistikkbygg KS Andeler Festningsveien 2 AS Aksjer Festningsveien 2 IS Andeler Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Aksjer Handelseiendom II AS Aksjer Northern Logistic Property AS Aksjer Fornebu Eiendom Holding AS Aksjer Fornebu Eiendom Holding IS Andeler Kragsgate Eiendom III AS Aksjer Kragsgate Eiendom III IS Andeler Forus Kontorbygg AS Aksjer Boligeiendom Berlin AS Aksjer Nordenergie Renewables AS Aksjer Pareto Energy Solutions AS Aksjer Carnegie Fastighetsfond Sverige AB (1) Aksjer Carnegie Fastighetsfond AB (1) Aksjer Sum aksjer og andeler Andre fordringer Kostpris Bokført verdi Logistikkbygg AS Lån Forus Kontorbygg AS Lån Handelseiendom II AS Lån Carnegie Fastighetsfond (1) Lån Skagerak Venture Capital (2) Lån Sum andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler (1) Stiftelsen har forpliktet seg til å investere totalt NOK i Carnegie Fastighetsfond AB, som er et eiendomsfond i Sverige. Forventet innbetalingstid på investeringen er knyttet sammen med fondets gradvise investeringer i det svenske eiendomsmarkedet. Investeringens innbetalinger vil bli fordelt over maksimalt tre år. Investeringen er fordelt på aksjer i investeringsselskapet, aksjer i fondet og ansvarlig lån til fondet. Investeringen er valutasikret ved kjøp av valuta på termin. (2) Stiftelsen har tegnet seg for en investering i venturefondet Skagerak Venture Capital på totalt NOK Fondet er organisert som et kommandittselskap. Pr var 53 % av investeringen innbetalt, fordelt med NOK som kommandittkapital og NOK som deltakerlån. (3) Stiftelsen har vedtatt en investering på inntil NOK i et pre såkornfond. Sørlandets Etablererfond AS ble stiftet i november 2007, og 37 % av kapitalen er innbetalt pr Stiftelsen har også tegnet seg for en investering på NOK i Fjord Invest Sør Vest AS. Av tegningsbeløpet er 30 % innbetalt som aksjekapital. (4) Stiftelsen tegnet seg for NOK i Skagerak Seed Capital II. Per var 22 % innbetalt. NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER Kontorutstyr, Kunst inventar m.m. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-7 år Lineær 24 25

14 NOTE 6 MARKEDSBASERTE VERDIPAPIRER Obligasjoner Pålydende Kostpris Bokført verdi Markedsverdi Stat og statsgaranti Kommune / fylkeskommune Finans Industri Sum obligasjoner Fond Antall andeler Kostpris Bokført verdi Markedsverdi Pareto Høyrente Pareto Kreditt Storebrand Global Obligasjon A Storebrand Likviditet Storebrand Obligasjon Carnegie Likviditet Sum fond Sum obligasjoner og fond Investering i aksjer/aksjefond Antall aksjer Kostpris Bokført verdi Markedsverdi Acergy Austevoll Seafood Bonheur DOF Ekornes Farstad Shipping Grunnfond Invest Komplett Lerøy Seafood Group Norsk Hydro Odfjell A-aksjer Orkla Prosafe Production Prosafe SalMar Seadrill Ltd Solstad Offshore Sparebanken Møre Sparebanken Nord-Norge Statoil TGS Nopec Geophysical Wilh.Wilhelmsen A-aksjer Yara International Sum aksjer Andeler i aksjefond Antall andeler Kostpris Bokført verdi Markedsverdi Carnegie Worldwide etisk Carnegie Medical Carnegie Aksje Norge V Delphi Verden Sum aksjefond Sum aksjer og aksjefond

15 NOTE 7 EGENKAPITAL Grunn- Tilleggs- Annen kapital kapital egenkapital Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Avsatt til tilleggskapital Avsatt til (overført fra) annen egenkapital Egenkapital Grunnkapitalen er etter stiftelsen ble opprettet justert slik at bokført grunnkapital utgjør netto vederlag, etter fradrag for skatt, ved salg av stiftelsens aksjer i Agder Energi AS. Vi viser til kommentarer om skatt i note 11. NOTE 8 UTDELING AV MIDLER I HENHOLD TIL STIFTELSENS FORMÅL SØKER PROSJEKT 2009 Node Kompetansesenter Universitetet i Agder PhD-studium i mekatronikk Tilbakeføring av ikke benyttede bevilgninger fra tidligere år MARITIM SEKTOR / MEKATRONIKK Elkem Solar FoU-program Peder Halvorsen Industrier AS Ikke-lineær simulering av dampinjeksjon i oljeemulsjon Vest-Agder Fylkeskommune Agder Wood og Agderstipend Tilbakeføring av ikke benyttede bevilgninger fra tidligere år PROSESSINDUSTRI - MATERIALTEKNOLOGI Den Store Blå Hvalen AS Studietur spillinkubator Impetus Afea AS Eksperimentell elementmetodekode Kompetansesenter for eforvaltning Mobil datateknologi i hjemmesykepleie Vest-Agder Fylkeskommune Fritt valg Tilbakeføring av ikke benyttede bevilgninger fra tidligere år IKT/BREDBÅND SØKER PROSJEKT 2009 Agderforskning Kulnær BI Kristiansand Senter for opplevelsesøkonomi Egenregi Nordisk forum for opplevelsesindustri og foresight Egenregi Motion 09 og Motion Gullveig AS Forprosjekt Lindesnesregionen Næringshage Gull av Gustav, forprosjekt og hovedprosjekt Senter for opplevelsesindustri Opplevelsesindustri på Sørlandet Valero AS ECO Vitensenter Tilbakeføring av ikke benyttede bevilgninger fra tidligere år 0 OPPLEVELSESØKONOMI Agder Vitenskapsakademi Kompetansepriser Agderforskning Doktorgradsprosjekter Agderforskning VRI samhandling BI Kristiansand Innovasjon og internasjonalisering Lister Kompetanse Høgskolenode i Listerregionen Mediehøgskolen Gimlekollen Doktorgradsprosjekter og institusjonsakkreditering Noroff Høgskolestatus Universitetet i Agder Teaching better mathematichs Universitetet i Agder eforvaltning og edemokrati Universitetet i Agder Stipendiatprogram i internasjonal ledelse Universitetet i Agder Byens liv - stipendiatstilling Universitetet i Agder PhD-program i religion og etikk Universitetet i Agder PhD-program i rytmisk musikk Universitetet i Agder Phd-studium i informasjonssystemer Universitetet i Agder Senter for entreprenørskap Universitetet i Agder Senter for entreprenørskap, evaluering Universitetet i Agder Senter for forretningssystemer Universitetet i Agder Senter for innovasjon Universitetet i Agder Praxis Sør Universitetet i Agder Fondenes dag under Forskningsdagene Vest-Agder Fylkeskommune Lær bedre matematikk Tilbakeføring av ikke benyttede bevilgninger fra tidligere år HØYSKOLE OG FORSKNING

16 SØKER PROSJEKT 2009 Agderforskning Levekår Agderforskning Agders uutnyttede ressurser Sørlandet Sykehus HF Forskningsprogram Universitetet i Agder Folkehelsevitenskap Tilbakeføring av ikke benyttede bevilgninger fra tidligere år LEVEKÅR Egenregi Næringshagenettverket Egenregi Samarbeid sparebanker og stiftelser Egenregi Avsetning til innovasjonsprosjekter Egenregi Avsetning til utsatte søknader Egenregi Evalueringsprosjekt KS Agder Felles mål for Sørlandet Stiftelsen Miljøfyrtårn Nordisk miljøfyrtårn Universitetet i Agder Universitetets filmdager i Kristiansand Tilbakeføring av ikke benyttede bevilgninger fra tidligere år DIVERSE Årets bevilgninger til kompetanseprosjekter Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra Rest, ikke utbetalte bevilgninger fra NOTE 9 ANDRE FORDRINGER Andre fordringer består av følgende: Opptjente, ikke forfalte renter Forhåndsbetalt skatt, se note Påløpt, ikke utbetalt aksjeutbytte Øvrige fordringer Sum NOTE 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Posten andre driftskostnader består av: Lokalkostnader Datautstyr, inventar, småanskaffelser Fremmede ytelser Kontorrekvisita, trykksaker, telefon, porto Møtekostnader Reisekostnader Annonsering, markedsføring Diverse kostnader Sum Sum avsetning vedtatte utdelinger, ikke utbetalt

17 NOTE 11 SKATT Stiftelsen ble ilignet skatt på et tilleggsvederlag knyttet til salg av aksjer i Agder Energi mottatt i Stiftelsen har vært uenig i skattleggingen, og påklaget vedtaket. Stiftelsens klage ble ikke etterkommet. De selgende kommunene har også blitt ilignet skatt på tilsvarende tilleggsvederlag, men tapte saken. Grunnlaget for Kompetansefondets sak er vesentlig annerledes, og vi har en opsjon om å føre vår sak videre i rettsystemet. I en tilsvarende sak som gjelder Hurtigruten har høyesterett gitt Hurtigruten medhold. Ilignet skatt på NOK inklusive renter er derfor i regnskapet for 2009 videreført som en skattefordring. NOTE 12 VALUTASIKRING Revisjonsberetning Stiftelsen benytter seg av valutaterminkontrakter til å sikre enkelte investeringer i utenlandske verdipapirer og verdipapirfond mot valutatap. Gevinst/tap på valutaterminkontraktene motregnes mot tap/gevinst i de sikrede porteføljene. NOTE 13 BETINGET UTFALL Stiftelsen har siden Lov om stiftelser av 15. juni 2001 trådte i kraft 1. januar 2005 bevilget totalt NOK til 37 prosjekter hvor kommunene i Vest-Agder eller kommunale selskaper har vært mottaker av midlene. Praksisen er basert på en fortolkning av stiftelsesloven gitt i en betenkning fra prof. Geir Woxholth. Kompetansefondet har besluttet å be Stiftelsestilsynet om en vurdering av om bevilgningene er i strid med stiftelseslovens regler om tildelinger til stifter i stiftelseslovens 19. Dersom Stiftelsestilsynet er uenig i Kompetansefondets tolkning kan stiftelsen bli pålagt å kreve bevilgningene tilbakeført

18 Administrasjon Besøksadresse: Vestre Strandgate 27 Postadresse: Postboks 183, 4664 Kristiansand Sentralbord: Faks: E-post: Bjørn Fjellstad daglig leder Ingebjørg Borgemyr kontorleder Abel Cecilie Knibe Hanssen administrasjonssekretær Hans C. Knævelsrud kommunikasjonsrådgiver Styret Torger Reve (leder) Oddmund Ljosland (nestleder) Per Sigurd Sørensen Olaf Stalsberg Evy-Anni Evensen 34

19 STIFTELSEN SØRLANDETS KOMPETANSEFOND Besøksadresse: Vestre Strandgate 27 Postadresse: Postboks 183, 4664 Kristiansand Sentralbord: Faks: E-post: Omslagsfoto: Jon-Petter Thorsen

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

- Sterkere kobling mellom næringsliv, forskning og utdanning

- Sterkere kobling mellom næringsliv, forskning og utdanning Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Ledelsen i Sørlandets Kompetansefond skal ivareta to hovedoppgaver; forvalte fondskapitalen og bevilge midler til å fremme stiftelsens formål. Den sistnevnte oppgaven er

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

SK_a?rsrapport07.qxp:Layout 1 15-05-08 14:39 Side 1

SK_a?rsrapport07.qxp:Layout 1 15-05-08 14:39 Side 1 SK_a?rsrapport07.qxp:Layout 1 15-05-08 14:39 Side 1 ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2007 SK_a?rsrapport07.qxp:Layout 1 15-05-08 14:39 Side 2 SK_a?rsrapport07.qxp:Layout 1 15-05-08 14:39 Side 3 ÅRSRAPPORT MED

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er å støtte og stimulere den vitenskapelige forskning ved Norges Tekniske Høgskole fortrinnsvis knyttet til område næringsmiddelkjemi. Stiftelsen har ingen ansatte

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte virksomhet knyttet til den teknologiske utdanning og forskning gjennom utdeling av stipendier. De siste årene

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å bidra til å oppfylle målene for Ringve Botaniske Hage. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å støtte forskning og annet vitenskapelig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Innfor denne begrensning utdeler

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport med årsregnskap 2008. Årsmelding 2008 4. Formålsparagrafen 5. På vei mot fagsertifikat 6. Kompetanse gir verdiskapning 7

Årsrapport med årsregnskap 2008. Årsmelding 2008 4. Formålsparagrafen 5. På vei mot fagsertifikat 6. Kompetanse gir verdiskapning 7 Årsrapport med Årsregnskap 2008 Årsrapport med årsregnskap 2008 INNHOLD SIDE Årsmelding 2008 4 Formålsparagrafen 5 På vei mot fagsertifikat 6 Kompetanse gir verdiskapning 7 Agderforskning satser 8 Holder

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele bidrag til en ingeniør som har utgått fra høgskolen til fortsatt studium og videre arbeide ved høgskolen

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å gi støtte til særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for kjemi og kjemisk

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer