Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune"

Transkript

1 Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009

2 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING FØREMÅL BAKGRUNN KARTLEGGING FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR PROSJEKTORGANISERING OMSTILLINGSOMRÅDET I EIT REGIONALT PERSPEKTIV INNLEIING KORTFATTA ANALYSE AV BEFOLKNINGSSTRUKTUR, BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMPETANSE I OMSTILLINGSOMRÅDET NÆRINGSSTRUKTUR OG NÆRINGSUTVIKLING, ARBEIDSLØYSE RESERVEARBEIDSMARKNAD OG PENDLINGSMOGLEGHEITER SENTERSTRUKTUR OG KOMMUNIKASJONAR OPPSUMMERING/TENDENSAR: KOMPARATIVE FORTRINN FOR NÆRINGSUTVIKLING INNLEIING UTVIKLING I KOMPARATIVE FORTRINN FOR NÆRINGSUTVIKLING I OMSTILLINGSPERIODEN Råstoff /naturressursar Arbeidskraft Næringskompetanse/teknologi Lokal kapitaltilgang Nærleiken til marknad/kundar OPPSUMMERING UTVIKLINGSMOGLEGHEITER KRING EKSISTERANDE NÆRINGSLIV ANALYSE AV LOKALE NÆRINGSMILJØ MED UTVIKLINGSMOGLEGHEITER, NÆRINGSKULTUR OG NÆRINGSTRADISJONAR Innleiing Industri og bergverk Primærnæringane Handel og tenesteytande næringar Reiselivsnæringa NÆRINGSSAMARBEID, NÆRINGSKLYNGER OG NETTVERK TILTAK UNDER ARBEID OG UNDER PLANLEGGING Nye næringar i kommunen OPPSUMMERING KOMMUNEN SI ROLLE SOM OFFENSIV TILRETTELEGGAR UTVIKLINGSBEHOV I DET KOMMUNALE SERVICETILBODET: SKULAR, BARNEHAGAR, FRITIDSTILBOD, KULTURTILBOD, BUSTADTILBOD Herøy vidaregåande skule avdeling Vanylven Side 2 av 45

3 5.2 KOMMUNAL NÆRINGSSERVICE, NÆRINGSBYGG OG NÆRINGSAREAL Aktørar Vanylven Vekst KF (Vanylven utvikling AS) Næringsbygg og areal UTVIKLING AV SENTERSTRUKTUR OG KOMMUNIKASJONAR KOMMUNALT OMDØMME, UTVIKLING AV EIN LOKAL GRÜNDERKULTUR OPPSUMMERING STRATEGISKE VAL OG SATSINGSOMRÅDE INNLEIING VISJON OG MÅLSETTING Bakgrunn - kommuneplanen sin samfunnsdel Visjon og målsetting i den strategiske utviklingsanalysen SATSINGSOMRÅDE: Bustads- og trivselskommunen Nærings- og arbeidskommunen Vanylven i regionen ORGANISERING, VERKTØY OG METODAR Innleiing Organisering Verktøy og metodar Side 3 av 45

4 1 Føremål og gjennomføring 1.1 Føremål Føremålet med denne strategiske utviklingsanalysen er å gje omstillingsstyret, politikarar, næringslivet, folk i lokalsamfunnet og potensielle innflyttarar ei brei oversikt over arbeidsplassbehov, næringsmessige konkurransefortrinn og utviklingspotensiale i Vanylven kommune. Analysen er meint som eit grunnlag for å vidareføre omstillingsarbeidet i Vidare vil analysen ha ein horisont fram mot 2020, som samsvarar med anna planarbeid i kommunen. Gjennom omstillingsarbeidet er det skapt god kontakt mellom omstillingsorganisasjonen (Vanylven Vekst KF) og næringslivet i kommunen. Ein håpar at arbeidet med oppdateringa av utviklingsanalysen har styrka denne kontakten ytterlegare. Det er også eit føremål med denne reviderte analysen å vise endringar og utvikling som har funne stad sidan forrige analyse, samt at ein får justert analysen i høve til dei merknadane som har kome fram i løpet av omstillingsperioden. 1.2 Bakgrunn I 2004 stod Vanylven kommune overfor ein stor omstillingsprosess etter at kommunen mista om lag 360 arbeidsplassar i perioden , som tilsvarar over 25 prosent av arbeidsplassane i kommunen. Dette skuldast omstrukturering i den tidlegare statlege verksemda Olivin. I tillegg opplevde ein omstruktureringar og nedleggingar innan skipsbyggingsindustrien og meieridrift m.m. Situasjonen var sterkt medverkande til at kommunen søkte og fekk tildelt omstillingsstatus, og det blei også utarbeidd ein strategisk utviklingsanalyse i årsskiftet til hjelp i det omstillingsarbeidet ein stod framfor. Kommunen sin omstillingsstatus har no vart i 5 år. Målsettingane i den strategiske utviklingsanalysen ved starten av omstillingsarbeidet var å styrkje næringslivet gjennom følgjande prioriteringar: Styrke eksisterande arbeidsplassar (gjennom omstilling og nyskaping) Utvikle etablerarkultur og nettverk (nye kompetansekrevjande arbeidsplassar i utadretta verksemd) Legge tilhøva til rette for nye næringar og skape et meir allsidig næringsliv Gjere kommunen meir attraktiv for ungdom og framtidig busetting Balansert satsing mellom næring og kommunale teneste Utvikle gode kommunikasjonsløysningar / hurtigare og betre kommunikasjonar mot dei største regionale sentra Målet for omstillingsprosessen var å auke talet på arbeidsplassar og at Vanylven framleis skulle vere ein god kommune å bu i. Desse måla er delvis gjennomført. Eksisterande arbeidsplassar er i noko grad robuste, samstundes som det har komme både nye arbeidsplassar og noko ny verksemd i Side 4 av 45

5 kommunen. På den andre sida har det vore ei negative utvikling i folketalet, særs i aldersgruppa 20 til 40 år, noko rapporten kjem tilbake til under kapittel 2.2. Kommunen har følgjeleg framleis store utfordringar innan prioriteringsområda i tidlegare analyse, og har derfor søkt om forlenga omstillingsstatus for ytterlegare fem år, fram mot Målet med denne analysen er også å få ei vurdering av om utfordringane er dei same som dei var i 2004, og kva mål som er oppnådd i perioden. Møreforsking i Volda har utarbeidd ein publikasjon i 2007 Leiarar i partnarskap for regional utvikling, i rapporten er næringsarbeidet i Vanylven m.a. er omtalt på følgjande måte (sitat): Omstillingsstatusen har medverka til at Vanylven har fått eit særskilt fokus i verkemiddelapparatet. Vanylven Vekst KF har eit eige styre, der fire medlemar kjem frå næringslivet, og to frå det politiske miljøet i kommunen. Rådmannen i Vanylven kommune, ein representant frå Innovasjon Noreg og ein representant frå Møre og Romsdal fylke er observatørar i styret for Vanylven Vekst KF. Styret er underlagt kommunestyret i Vanylven, som og er generalforsamling for Vanylven Vekst KF. Føretaket har tilsett dagleg leiar som har ansvar for område som mellom anna etablerarrettleiing, søknader om tilskot, kompetanseutvikling, marknadsføring for selskapet og Vanylven kommune. I tillegg har føretaket tilsett prosjektmedarbeidarar med delansvar innafor områda Reiseliv og Auka busetting. Sidan omstillingsarbeidet byrja i 2004, har ein vore involverte i ei rekkje utviklingsprosessar. Som rådgjevande nettverksorganisasjon skal Vanylven Vekst KF ha fokus på omstilling, samt etablering av nye einingar. Ein har til no gjennomført ei strategisk utviklingsanalyse som gav plattform for ein ny handlingsplan for prioriteringane framover. Vanylven har breiband, og ein har fullført arbeidet med å bygge ut høghastigheits infrastruktur (fiber) mellom alle telefonsentralane i heile kommunen. Dette gjev næringslivet nye mulegheiter, og opnar for nye løysingar. ( ) I årsmeldinga 2006 for Vanylven Vekst KF vart det uttrykt at i høve til dei vedtekne målsettingane for verksemda, har ein i perioden vore involvert i rådgjeving som har skapt 100 nye arbeidsplassar i nye verksemder. Vidare har ein har vore med i prosessar som har gitt om lag 30 arbeidsplassar i eksisterande verksemder i tillegg kjem omstillingar som har trygga eksisterande verksemder. Det er også etablert om lag 150 nye arbeidsplassar i verksemder utanom handlingsplanen. ( ) Informantar frå Vanylven påpeika mellom anna at Vanylven Vekst KF er kommunen si viktigaste verktøykasse. Dette knytt til at ein har hatt - og har - behov for sterke verkemiddel i høve til omstillingsarbeidet i Vanylven utifrå den situasjonen kommunen har vore i. Kommunen initierte etableringa av Vanylven Vekst KF nettopp utifrå denne situasjonen, og ein har fått mandat av kommunestyret til omstillingsarbeidet gjennom Side 5 av 45

6 Vanylven Vekst KF. Vidare vart det påpeika at kommuneorganisasjonen har eit avgrensa ansvar fordi ein har eit KF med eige styre og administrasjon. Samstundes vart det påpeika at kommuneorganisasjonen har ei viktig samordningsrolle både på kort sikt og i høve til det meir langsiktige arbeidet i Vanylven Vekst KF. Rapporten omhandlar tilhøve som er knytt til leiinga av omstillingsarbeidet, som i stor grad har vore gjort av Vanylven Vekst KF. Rapporten framhevar at Vanylven Vekst KF er særs sentral i kommunen sitt omstillingsarbeid. I det vidare omstillingsarbeidet er det viktig å ha fokus på verknaden av tiltaka som er sett i gong, og kva grep som er gjort frå Vanylven Vekst KF sin side som har hatt positiv effekt på kommunen sitt næringsliv i perioden. Vidare er denne strategiske utviklingsanalysen knytt opp mot kommuneplanen sin samfunnsdel, og byggjer på arbeidet som er gjort der. Næringsutviklinga må sjåast i samanheng med kommunen sin visjon, slik han går fram av planen. Dette er gjort nærare rede for i kapitel Kartlegging I samband med utarbeiding av denne strategiske utviklingsanalysen har ein brukt ei rekkje skriftlege kjelder, mellom anna; Vanylven kommune: Kommuneplan til 2020 samfunnsdel, 2008 SINTEF MRB AS: Utviklingsanalyse Vanylven kommune, 2005 Møreforsk: Leiarar i partnerskap for regional utvikling, 2007 Vanylven kommune: Handlingsplan for omstilling i Vanylven 2008 og 2009 Føredrag: Rådmannen i Vanylven Frå omstilling til utvikling (for Siem), 2008 SSB sine nettsider for uttrekk av statistikk Vanylven kommune sine nettsider Side 6 av 45

7 1.4 Forankring samtalar og fellesmøte med samarbeidspartar I samband med utarbeidinga av den strategiske utviklingsanalysen har det blitt gjennomført 12 bedriftsbesøk (kvar på omlag 2 timar). Følgjande punkt var sentrale tema i samtalane med dei ulike verksemdene: Tilgang på arbeidskraft Kompetansebehov Formar for eksisterande samarbeid og nettverk Behov for og tilgang til finansiering/kapital Tiltak som verksemdene meinar bør prioriterast i det vidare omstillingsarbeidet Følgjande bedrifter vart intervjua og utfordra til å gi innspel: Bedrift Bransje Bransjegruppe North Cape Minerals AS Mineralutvinning m.m. Industri Møbler og utstyr AS (Møbelringen Møbelforretning Handel Åheim) Voksøy AS Detaljhandel Handel Gudveig Berge Landbruk Primærnæring Økonomiconsult AS Rekneskap Service A.M. Vik AS Rørleggjar/bad/kjøkken m.m Handel service Rovde IndustriparkAS /Siem Offshore Eigedomsutleie/offshore m.m. Verksindustri Crewing AS Rovde Møbelfabrikk AS Skipsinnreiing Handel Fjord Gadus AS Landbasert oppdrett Fiskeri/industri Kragset Havn Johnny Kragset Hytteutleie mv. Reiseliv Nystøl & Fagerhol AS Trelast og byggevarer Handel/Industri Hofseth AS Produksjon av laksefilet mv. Industri I tillegg vart det invitert til eit ope møte for næringslivet der arbeidet med strategisk utviklingsanalyse vart presentert. På dette møtet fekk verksemdene høve til å kome med konkrete innspel til den reviderte utviklingsanalysen. Desse innspela og kommentarane er innarbeidd i den endelege rapporten. Side 7 av 45

8 1.5 Prosjektorganisering Prosjektet er organisert slik: Prosjekteigar Vanylven Vekst KF Prosjektansvarleg Dagleg leiar Bernt Westad Prosjektleiar Jan Flølo, PwC Styringsgruppe Ordførar Jan Helgøy (KrF) Rådmann Einar Vik Arseth Dagleg leiar Bernt Westad To næringslivsrepresentantar Oddvar Strand, styreleiar Vanylven Vekst KF Magne Holsvik, Vanylven Næringsforum Observatørar: Jan G. Langset, Prosjektgruppe: Bernt Westad, dagleg leiar, Vanylven Vekst KF Jan Flølo PwC Øystein Helleseth PwC Odd Bovim - PwC Figur 1. Organisering Prosjektorganiseringa har fungert godt. Styringsgruppa har hatt 3 møtar i samband med utforminga av denne reviderte strategiske utviklingsanalysen. Side 8 av 45

9 2 Omstillingsområdet i eit regionalt perspektiv 2.1 Innleiing Målet med dette kapittelet er å gje ei kortfatta analyse av befolkningsutvikling, næringsstruktur, arbeidsløyse, utdanningsnivå, pendlingsmogelegheiter, senterstruktur og kommunikasjonar. Denne analysen dannar delar av grunnlaget for dei konklusjonane som blir trekt seinare i rapporten. Kapittelet er delvis bygd på samfunnsdelen i kommuneplanen. Vanylven er eit samfunn som består av fleire bygder. Dei større bygdene er Rovde, Syvde, Eidså, Åram, Fiskå og Åheim. Administrasjonsstad er Fiskå. Følgjande skildring er å finne på kommune sine eigne nettsider: Vanylven kommune ligg lengst sørvest på Sunnmøre. Vanylven har ca innbyggarar, areal 366 kvadratkilometer. Kommunen har godt utbygde offentlege tenester og gode tilhøve for friluftsliv. Vi har eit aktivt kulturliv og gode tilbod for varierte idrettsaktivitetar, m.a. ein ny fleirbrukshall. I kommunen er det vidaregåande skule. Innan ein reiseradius på 1 time når ein tettstadane Ulsteinvik, Ørsta, Volda, Nordfjordeid og Måløy. Side 9 av 45

10 2.2 Kortfatta analyse av befolkningsstruktur, befolkningsutvikling og kompetanse i omstillingsområdet Vanylven kommune hadde pr 1. januar innbyggjarar. Dette er ein nedgang på 90 personar i den siste 10-årsperioden (1999 til 2009). Til dette må det merkast at kommunen i 2001 fekk overført ca. 380 innbyggjarar frå Sande kommune ved grensejustering. Dette inneber at den reelle nedgangen i perioden er på omlag 470 innbyggjarar, noko som er ein nedgang på omlag 13 %. Folketalet har hatt ein jamn nedgang sidan 1992 dersom ein ser vekk frå folketalsauken i 2001 som var eit resultat av grensejustering. Nedgangen i folketalet sidan 1986 går fram av grafen under. Befolkningsutviklinga Personar Årstal Kjelde: SSB Den negative folketalsutvikling kjem fram av tabellen under. Utanom 2001, då grensejustering medførte at ein fekk tilført 380 innbyggjarar, har kommunen hatt netto utflytting. År Folketal 1.januar Fødsels- Overskot Innflytting Utflytting Netto flytting Folkevekst *) 27 *) 52 *) -25 *) -34 *) *) Per 2. kvartal 2009 Kjelde: SSB Dersom ein tek omsyn til grensejusteringa utgjer netto utflytting i perioden 12,6 %. I perioden samt 2008 utgjorde den negativ folketalsutvikling meir enn 1% av Side 10 av 45

11 folketalet i kommunen. Gjennomsnittet i perioden har vore ei årleg negativ folketalsutvikling på 1,26 %. Tabellen under viser netto utflytting (dvs eks fødselsoverskot). Kjelde: SSB Som ein ser av grafen over har ein med unnatak av 2007 hatt negativ nettoflytting. Ser ein på aldersfordelinga til befolkninga i kommunen har Vanylven særleg stor utflytting blant vaksne i alderen år, som følgjande figurar illustrerar: Kjelde: SSB Side 11 av 45

12 Vanylven kommune har hatt ein nedgang i folketalet på 33,2 % i aldersgruppa 20 til 29 år, noko som er betrakteleg større enn den generelle folkenedgangen i kommunen på 12,6 %, og større enn tilsvarande tal for fylket under eitt på 8,8 % (SSB, 2007). Samstundes kan ein sjå at kjønnsfordelinga i kommunen vert jamnare, då nedgangen er sterkast blant menn i kommunen Kjelde: SSB Også blant unge vaksne i alderen år har det vore stor tilbakegong. Dei siste 10 åra har talet innbyggjarar i aldersgruppa år gått ned frå 439 personar til 339 personar, ein nedgang på 22,8 %. Fråflytting innanfor desse aldersgruppene er difor ei viktig årsak til den negative folketalsutvikling. Sidan det er mange i aldersgruppa 20 til 40 år som får barn vil den negative folketalsutviklinga i denne aldersgruppa kunne medføre fødselsunderskot. Ein nedgang i denne aldersgruppa får såleis konsekvensar gjennom lågare tal fødde personar i kommunen. Ein viser i denne samanheng til tabellen tidlegare i dette kapittelet som viser at det har vore negative fødselsoverskot sidan 2002, med unnatak av 2008 som hadde eit positivt fødselsoverskot på 4 personar. Figuren under viser fordelinga av befolkninga basert på kjønn og alder per januar Her ser ein at kommunen har ein låg del av befolkninga i alderen 24 til 39 år. Dette kan verke negativt inn på næringsutviklinga i kommunen, då personar i dette alderssegmentet vanlegvis vil vere i ein arbeidsfør alder. Side 12 av 45

13 Kjelde: SSB Figuren under viser folketalet i kommunen frå 1995 til 2008 og framskriv utviklinga for perioden 2009 til Basert på den eksisterande datagrunnlaget er det forventa ei negativ utvikling i folketalet i kommunen fram mot Kjelde: SSB - Framskriving basert på alternativ MMMM (middels vekst) Side 13 av 45

14 Utdanningsnivå i kommunen Befolkninga i 2008 har noko lågare utdanning enn landsgjennomsnittet. 2 % av befolkninga i Vanylven har meir enn 3 års universitets- eller høgskuleutdanning, medan 13 % har tre år eller mindre. Tilsvarande tal for heile landet er høvesvis 6 % og 20 %. Utdanningsnivå i Vanylven kommune, % 2 % 34 % Grunnskolenivå Videregåendeskole-nivå Universitets- og høgskolenivå kort 51 % Universitets- og høgskolenivå lang Utdanningsnivå heile landet, % 20 % 30 % Grunnskolenivå Videregåendeskole-nivå Universitets- og høgskolenivå kort Universitets- og høgskolenivå lang 44 % Kjelde: SSB Side 14 av 45

15 Figurane under viser utviklinga frå 2002 til 2008 i høve utdanningsnivået blant innbyggjarane i Vanylven kommune. Universitets- og høgskolenivå lang Universitets- og høgskolenivå lang Universitets- og høgskolenivå kort Universitets- og høgskolenivå kort Kjelde: SSB Det har vore ei auke i innbyggjarar med både lang og kort universitets- og høgskoleutdanning dei siste ti åra. Auken er særleg markant i perioden Næringsstruktur og næringsutvikling, arbeidsløyse Primærnæringa i Vanylven kommune er framtredande då 14 % av befolkninga sysselsett i jordbruk, skogbruk og fiske, noko som er over landsgjennomsnittet. Industri er eit annan viktig område i næringsstrukturen. Elles har kommunen eit nokså variert næringsliv. Figuren under illustrerer fordeling av sysselsetting innan ulike næringar per 4. kvartal Side 15 av 45

16 01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 14 % 11 Utvinning av råolje og naturgass 32 % 1 % 10,12-37 Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning 4 % 1 % 12 % 12 % 6 % 1 % 17 % 45 Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon Finansiell tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting Kjelde: SSB Grafen under viser utviklinga talet på sysselsette innan ulike sektorar i perioden Det har vore ein moderat nedgang i talet sysselsette innan jordbruk og industri og ein tilsvarande auke innan helse- og sosialtenestar, medan det innan transport, varehandel og byggje- og anleggsverksemd har vore ein viss oppgong Utvikling innan næringssektorar Jordbruk, skogbruk og fiske 11 Utvinning av råolje og naturgass 10,12-37 Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Kjelde: SSB 45 Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon Finansiell tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting Side 16 av 45

17 Større verksemder og nyetableringar: Siem Offshore Crewing AS og Hofseth AS er to store arbeidsplassar i kommunen, som har hatt varierande resultat dei siste åra. Siem Offshore Crewing AS legg no ned si drift i kommunen, noko som vil innebere ein betydeleg reduksjon i arbeidsplassar. North Cape Minerals AS har hovudkontor i Bærum, men har ein vesentleg del av verksemda si i Vanylven, og er difor inkludert i tabellen. Nøkkeltal for dei største verksemdene i kommunen: Større verksemder i kommunen med tilsette Tilsette Driftsinntekter Årsresultat Tilsette Driftsinntekter Årsresultat SIEM OFFSHORE CREWING AS NORTH CAPE MINERALS AS* Ca Ca HOFSETH AS NYSTØL & FAGERHOL AS ROVDE MØBELFABRIKK AS COMBIMAT AS BRØDRENE MOENS SERVICE AS RØNNESTAD EFTF AS OSNES MAT AS A. M. VIK AS MØBLER OG UTSTYR AS HL DATA AS CENTRUM FARGEHANDEL AS Vik Bilverksted A/S SØRDAL KJØTT AS EIKREM MASKIN OG TRANSPORT KNARDAL MASKIN AS SJÅSTAD BYGG AS VANYLVEN MASKIN AS SENSO AUTO AS VANYLVEN AVLØYSARLAG VIK BYGG OG TRELAST AS PALLEFABRIKKEN AS SYNSTE MØRE AS TANNLEGE ARNE HJERMANN AS ØKONOMICONSULT AS SOLSIKKA AS FISKAA MASKIN AS KVALSVIK AMBULANSE AS FJORD GADUS AS SUM 680 (173**) ( **) (5 610**) 696 (184**) ( **) (1 309**) *= North Cape Minerals AS har hovudkontor i Bærum, men ca. 110 tilsette i Vanylven kommune **= Utan North Cape Minerals AS, Siem Offshore Crewing AS og Hofseth AS (Kjelde: Proff Forvalt) Tabellen viser at dei største verksemdene i kommunen i hovudsak tilhøyrer tradisjonelle næringar som handel, tenesteyting og industri. Turist- og Side 17 av 45

18 opplevingsnæringar er i liten grad framtredande i kommunen dersom ein målar basert på omsetning og årsresultat. Som tabellen illustrerar har samla driftsinntekter vore etter måten stabil frå 2007 til 2008, medan årsresultatet har gått ned frå 63,8 mill kroner til 30,7 mill kroner. Dette tilsvarer ein nedgang på 52 %. Justerer ein for North Cape Minerals AS, Siem Offshore Crewing AS og Hofseth AS har driftsinntektene gått opp med 15 % frå 197,9 mill kroner til 228,5 mill kroner, medan årsresultatet har gått ned med 76 % frå 5,6 mill kroner til 1,3 mill kroner. Talet på tilsette i desse verksemdene har i perioden økt frå 680 til 696, ein auke på 2,4 %. Som omtalt tidlegare vil Siem Offshore Crewing AS leggje ned verksemda si i kommunen. Dette vil medføre ein nedgang i både driftsinntekter og talet på arbeidsplassar i kommunen. Når det gjeld nyetableringar er det sidan stifta til saman 46 nye selskap. 34 av desse er aksjeselskap. 11 av selskapa har levert rekneskap som visar driftsinntekter i Det finst lite informasjon om omsetninga til dei nyaste selskapa då mange ikkje har levert sitt fyrste rekneskap enno. Ein god del av selskapa er eigedoms- og investeringsselskap, medan ein del av dei nyare latar også til å drive verksemd. Dette tyder på at det er gründerverksemd i kommunen. Pendlarstraumar forholdet mellom busette og sysselsette i kommunen Ein ser av grafen under at det er klart fleire busett i kommunen enn det er sysselsette. Talet på sysselsette i kommunen har auka i perioden frå 2002 til 2008 på tross av ein nedgang i slutten av perioden. Forholdet mellom sysselsette med arbeid i kommunen og sysselsette busett i kommunen har vore relativt stabilt i perioden. Sysselsette i kommunen Sysselsette med arbeid i kommunen Sysselsette busett i kommunen Kjelde: SSB Side 18 av 45

19 Arbeidsløyse Ser ein perioden under eitt har det vore ein nedgang i arbeidsløysa i kommunen. Fordelinga mellom menn og kvinner har vore stabil frå 2005 til 2008, men ein observerar ei negativ utvikling for menn frå slutten av 2008 og fram til august Gjennomsnittelig arbeidsledige Antall Menn Kvinner Totalt (janaug) Tid Kjelde: SSB Tabellen under viser tala på månadsnivå frå januar 2008 til september I 2008 låg arbeidsløysa på 2 %, noko som er det same som for landet sett under eitt. Auken sommaren 2009 ser førebels til å vere ein midlertidig variasjon. Arbeidsledige i Vanylven prosent 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Vanylven 2008M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M09 Kjelde: SSB Side 19 av 45

20 2.4 Reservearbeidsmarknad og pendlingsmoglegheiter Vanylven er ein desentralisert kommune, med innbyggjarane busett i mange ulike bygder av varierande storleik. Kommunen kan karakteriserast som ein arbeidsmarknad. Når det gjeld reservearbeidsmarknad eksisterer det i dag ein del pendling til og frå andre nabokommunar. Dei største kommunane når det gjeld pendling inn til Vanylven er Selje, Volda og Herøy medan dei største utpendlingskommunane er Ålesund, Sande og Ulstein. Figurane under illustrerar fordelinga mellom kommunane. Talmaterialet inkluderar vekependlarar og studentar. Største innpendlingskommunar, Vanylven, c Antall arbeidstakarar Selje Volda Herøy (M. og R.) Ålesund Ulstein Største utpendlingskommunar, Vanylven, Antall arbeidstakarar Ålesund Sande (M. og R.) Ulstein Volda Vågsøy Bergen Ørsta Selje Oslo kommune Eid Kjelde: SSB I 2008 er det 311 fleire utpendlarar frå kommunen enn innpendlarar. Side 20 av 45

21 Innpendling til kommunen har, som grafen under viser, vore rimeleg stabil frå 2002 til Den kommunen som har hatt ei stor auke er Herøy kommune. Innpendlingskommunar til Vanylven Selje 1504 Ålesund 1515 Herøy (M. og R.) 1516 Ulstein 1519 Volda Kjelde: SSB Når det gjeld dei største utpendlingskommunane har det vore ein klar auke i talet på pendlarar til kommunane Ålesund og Ulstein, medan talet på pendlarar til andre kommunar har vore etter måten stabil, og langpendlarar til Oslo har gått noko ned. Når det gjeld Sande skuldast den markante auken frå endringar i kommunegrensene. Ein kan sjå at i åra etter endringa har talet på pendlarar frå Vanylven til Sande gått noko ned. Utpendlingskommunar frå Vanylven Oslo kommune Bergen Vågsøy Selje Eid Ålesund Sande (M. og R.) Ulstein Volda Ørsta Kjelde: SSB Det er her viktig å presisere at statistikken baserar seg på kvar tilsette er folkeregistrert og kvar bedrifter er lokalisert. I ein omstillingsprosess, der endringar skjer fort, kan enkelte tal vere misvisande, og store endringar frå år til år kan ha samanheng med omstruktureringar innanfor enkeltverksemder. I tillegg vil studentar heimehøyrande i Vanylven som har arbeid på sin studiestad bli registrert som pendlarar. Side 21 av 45

22 2.5 Senterstruktur og kommunikasjonar På kommunen sine heimesider er kommunen delt inn i åtte bygder: Eidså, Åram, Fiskå, Rovde, Åheim, Syvde, Slagnes og Sylte. Av dei åtte bygdene er det seks som har kommunale tilbod i form av barnehage, barneskule eller liknande. Slagnes og Sylte har ikkje eigen kommunal infrastruktur i form av tenester. Omlag 3/4 av dei om lag innbyggjarane i kommunen bur i dei tre store bygdene Fiskå, Åheim og Syvde. Det bur omlag 900 menneske i kommunesenteret Fiskå, i dalen over til Eidså og langs strendene. Kommunen si geografiske plassering gjer det vanskeleg å pendle nordover, då ein her er vere avhengig av ferje eller hurtigbåt. Vegen sørover er meir funksjonell, men samstundes er det klart at kyststamveg frå Nordfjord til Sunnmøre ville ha gjort Vanylven til ein meir attraktiv kommune å reise frå eller til. 2.6 Oppsummering/tendensar: - Den viktigaste tendensen er ein tilbakegong i folketalet i kommunen. Hovudutfordringa er å snu trenden i høve til unge vaksne i alderen år, der fråfallet synes å vere størst. Denne gruppa er særs viktig for kommunen, då det er denne aldersgruppa som i hovudsak får born og dermed sikrar etterveksten i kommunen, samstundes som dette er ei gruppe i arbeidsfør alder. - Tala viser ein variert næringsstruktur der ein ikkje kan seie at det er enkelte næringar som utmerkar seg sterkt. Det er ein viss nedgang innan primærnæringar og industri, medan handel, kommunikasjon og tenesteyting har hatt ei beskjeden auke i talet på sysselsette. - Samla driftsinntekter for dei største bedriftene har vore stabil frå 2007 til 2008, medan årsresultatet har gått betydeleg ned. - Arbeidsløysa i kommunen er på tilsvarande nivå som for landet sett under eitt. Siem Offshore Crewing AS avviklar verksemda si kommunen, og nedskjeringar i store verksemder kan endre sysselsettingssituasjonen i kommunen dei komande åra. - Utdanningsnivået i kommunen er relativt lavt samanlikna med landsgjennomsnittet. Samanlikna med andre distriktskommunar skil kommunen seg ikkje nemneverdig ut. Det er behov for kompetansearbeidsplassar i kommunen, noko som også kan bidra til at kommunen trekk til seg folk med høgre utdanningsnivå. Det er truleg ein samanheng mellom lavt utdanningsnivå og få unge vaksne i kommunen. - Det er etter tilhøva mange utpendlarar frå kommunen, særleg til kommunane Ålesund, Ulstein og Sande, dvs. dei største kommunane i Søre Sunnmøreregionen. Talet på pendlarar til Ålesund og Ulstein har hatt ein klar auke dei siste åra, medan talet på pendlarar til andre stadar er etter måten stabil. - Kommunen er prega av at han ikkje har noko klart kommunesenter, men fleire bygdesenter. Kommuneadministrasjonen held til i Fiskå. Side 22 av 45

23 3 Komparative fortrinn for næringsutvikling 3.1 Innleiing I dette kapittelet vil vi sjå nærare på kva fortrinn Vanylven kommune har for næringsutvikling i høve til andre kommunar. Når vi skal vurdere slike komparative fortrinn tek vi utgangspunkt i viktige ressursar for næringsutvikling (produksjonsfaktortilgang). Vi deler produksjonsfaktorane inn i: - Råstoff / naturressursar - Arbeidskraft - Næringskompetanse / teknologi - Lokal kapitaltilgang - Nærleik til marknad I analysen av produksjonsfaktortilgangen vil vi legge hovudvekt på å vurdere tilgangen i høve til andre kommunar og regionar slik at vi kan vurdere om kommunen har konkurransefortrinn i høve til andre kommunar og regionar. Vi vurderer vidare produksjonsfaktorane for ulike næringar. Vi har valt å definere næringane slik: Industri og bergverk: Fleire verksemder i kommunen driv innan denne næringa. North Cape Minerals AS er den største verksemda, men kommunen har også store aktørar innan verftsindustrien, næringsmiddelindustrien og møbelindustrien. Denne næringa har 17 % av dei sysselsette i kommunen og er dermed den største private næringa i kommunen. Primærnæringane: Denne næringa omfattar fiske, jordbruk og skogbruk og er ein betydeleg næringsaktør i kommunen. Næringsutøvarane har gjerne arbeid i denne næringa i kombinasjon med anna arbeid. I Vanylven kommune er tradisjonelt jordbruk ein viktig næringsveg. Kommunen har også fleire fiskeoppdrettsanlegg. Næringa har omlag 14 % av dei sysselsette i kommunen og er såleis den nest største private næringa i kommunen målt i tal sysselsette. Handel og tenesteytande næringar: Dette er tradisjonelle små og mellomstore verksemder. Mange av bedriftene er typisk tenesteproduserande bedrifter som leverer servicetenester i lokalmarknaden. Også handelsbedriftene inngår i denne næringa. Talet på tilsette i kvar verksemd varierar frå 1 til 15 personar. Næringa vert oppfatta som viktig fordi den i tillegg til å vere viktig for sysselsettinga også leverer viktige servicetenester til lokalbefolkninga. Næringa er soleis viktig i lokalmiljøet. Reiseliv: Vi har valt å skilje ut dette som ei eiga næring i analysen. I denne næringa er det ei rekkje mindre aktørar i kommunen. Som for handel og tenesteytande næringa leverer også denne næringa viktige service tenester i lokalmarknaden. Difor er også denne næringa er derfor viktig for lokalmiljøet. Inndelinga i næringar er gjort ut frå kva næringar som er viktige i kommunen i dag. Desse næringane vil også vere viktige framover. Side 23 av 45

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Utviklingstrekk Fræna kommune

Utviklingstrekk Fræna kommune Folkemengde Utviklingstrekk Fræna kommune Grunnlagsdokument til Kommunal Planstrategi 2012-2015 Vedlegg i sak 62/2012, PLØK den 11. juni 2012 Dette dokumentet dannar eit grunnlag for behandling av den

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL Innhaldsliste 1 Bakgrunn...3 2 Rollar i omstillingsprogrammet...4 3 Strategisk næringsplan Lærdal...4 4 Strategisk næringsplan Årdal...5

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN 1 STRATEGIPLAN 2016-2020 2 Inndeling: (side 2) Kap A: Etablering (side 3) Kap B: Om planverket (side 3) Kap C: Visjon (side 4) Kap D: Satsingsområder (side 4) Kap E: Handlingsplan (side 6) Vedlegg 1: Vedlegg

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Byen som motor i den regionale utviklinga. Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik

Byen som motor i den regionale utviklinga. Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Byen som motor i den regionale utviklinga Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Trendar nasjonalt og internasjonalt Globaliseringa brer om seg, verda blir både meir fragmentert og meir

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Reduksjonar i verksemda ved Bjølvefossen i 2001 Agnes Mowinckelsgt. 5, Postboks 7900 5020 Bergen Bergen, JUNI 2001 Rapport Rapporten er utgjeven av Avdeling for regional utvikling,

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Planstrategi for Balestrand kommune

Planstrategi for Balestrand kommune Planstrategi for Balestrand kommune 02.05.2017 Planstrategi Etter plan og bygningslova skal ein gjennom arbeidet med ein kommunal planstrategi drøfte kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling.

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008

ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon 71 25 80 00 Telefaks: 71 25 87 21 e-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no ARBEIDSNOTAT ref. Nordmørskonferansen 2008 Av Heidi-Iren

Detaljer

Innbyggarhøyring i Bryggja. Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN

Innbyggarhøyring i Bryggja. Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN Innbyggarhøyring i Bryggja Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 35/2017 Tittel: Innbyggarhøyring i Bryggja

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Helse og omsorg For at Vågsøy kommune skal vere ein slagkraftig kommune også i framtida må ein satse på tiltak som gir auka tilflytting til kommunen. Arbeidarpartiet

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Vers /EMS/rev INTENSJONSAVTALE. Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven

Vers /EMS/rev INTENSJONSAVTALE. Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven Vers. 13.01.2016/EMS/rev. 02.02.2016 INTENSJONSAVTALE Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven 1 Vedteke i Vågsøy kommunestyre (28.01..2016) Selje kommunestyre (xx,xx,2016) Vanylven kommunestyre

Detaljer

Omstillingskommune Sauda. Handlingsplan Handlingsplan Sauda omstilling 2017 Side 1 av 7

Omstillingskommune Sauda. Handlingsplan Handlingsplan Sauda omstilling 2017 Side 1 av 7 Omstillingskommune Sauda Handlingsplan 2017 Handlingsplan Sauda omstilling 2017 Side 1 av 7 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Innleiing... 3 2.1 Planverk... 3 2.2 Samfunnsutfordringar... 3 3. Visjon og hovudmål...

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

SAK 56-14, VEDLEGG 1 Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal»

SAK 56-14, VEDLEGG 1 Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal» Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal» 1. Utviklingsprogrammet for byregionar ByR Nasjonale mål med programmet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Samandrag av prosjektrapport FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Ei kvantitativ kartlegging av flyttegrunnar blant folk som har flytta til og frå kommunen dei siste fem åra Spørjeskjema er utforma av Bykle og Hovden

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen.

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen. Endringar i talet på bedrifter i Hordaland Fleire bedrifter med tilsette Talet på bedrifter i Hordaland auka 2002-2005 med 7 %. I same periode har talet på bedrifter med tilsette auka med 4,5 %. Auken

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

Lærdal kommune. Strategisk næringsplan for. Lærdal kommune. Versjon 01 - Mars 2010

Lærdal kommune. Strategisk næringsplan for. Lærdal kommune. Versjon 01 - Mars 2010 Lærdal kommune Strategisk næringsplan for Lærdal kommune Versjon 01 - Mars 2010 Samandrag Denne rapporten er todelt. I første del (kap 2 til 5) av rapporten vert arbeidsplassbehov, næringsmessige konkurransefortrinn

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 810 Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 810 Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 810 Saksmappe: 2016/1164-10350/2016 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 27.04.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 50/16 Komité for drift og forvaltning 10.05.2016 Høyringsuttale

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS «Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS I forbindelse med etablering av fylkesprisen for «Årets Bedrift» i 1991 uttalte Møre og Romsdal fylkesting: «Fylkestinget er av den oppfatning at næringslivet og

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 1/2018 Tittel: Innbyggarhøyring

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND 2016-2028 Vedteke: Saks nr: Dato: 04.06.2015 Innhold 1 Innleiing... 2 2 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2.1 Krav til planlegging av tenesteområdet... 2 3 Mål

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN (SNP)

STRATEGISK NÆRINGSPLAN (SNP) STRATEGISK NÆRINGSPLAN (SNP) FOR SULA KOMMUNE 2005-2012 INNHALD: Del I 1. Innleiing og bakgrunn 2. Føremål med planen 3. Hovudmål for nærings - og tiltaksarbeidet 4. Strategiar / vegval Del II 5. Handlingsprogram

Detaljer

Befolkningsutvikling. Figur 1

Befolkningsutvikling. Figur 1 Sogndal kommune i tal, prognosar og analysar I arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplan er det viktig med relevant, oppdatert og faktabasert kunnskap om viktige tema og satsingsområde for kommunen. For

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1

Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1 Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1 1.Bakgrunn For å følgje opp OECD-rapporten «Skills strategy for Norway» har regjeringa sett i gang eit arbeid for å utvikle ein nasjonal

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen 12/11 NOTAT Hallgerd Conradi og Kåre Heggen dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 11 Forord Institutt for sosialfag fekk eit ekstra stort kull med nye studentar på studia i barnevernspedagogikk

Detaljer

Kommunen sin rolle i bygde- og næringsutvikling

Kommunen sin rolle i bygde- og næringsutvikling Kommunen sin rolle i bygde- og næringsutvikling Bygdeforum Stongfjorden 11.6.13 Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.:

Detaljer