Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune"

Transkript

1 Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009

2 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING FØREMÅL BAKGRUNN KARTLEGGING FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR PROSJEKTORGANISERING OMSTILLINGSOMRÅDET I EIT REGIONALT PERSPEKTIV INNLEIING KORTFATTA ANALYSE AV BEFOLKNINGSSTRUKTUR, BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMPETANSE I OMSTILLINGSOMRÅDET NÆRINGSSTRUKTUR OG NÆRINGSUTVIKLING, ARBEIDSLØYSE RESERVEARBEIDSMARKNAD OG PENDLINGSMOGLEGHEITER SENTERSTRUKTUR OG KOMMUNIKASJONAR OPPSUMMERING/TENDENSAR: KOMPARATIVE FORTRINN FOR NÆRINGSUTVIKLING INNLEIING UTVIKLING I KOMPARATIVE FORTRINN FOR NÆRINGSUTVIKLING I OMSTILLINGSPERIODEN Råstoff /naturressursar Arbeidskraft Næringskompetanse/teknologi Lokal kapitaltilgang Nærleiken til marknad/kundar OPPSUMMERING UTVIKLINGSMOGLEGHEITER KRING EKSISTERANDE NÆRINGSLIV ANALYSE AV LOKALE NÆRINGSMILJØ MED UTVIKLINGSMOGLEGHEITER, NÆRINGSKULTUR OG NÆRINGSTRADISJONAR Innleiing Industri og bergverk Primærnæringane Handel og tenesteytande næringar Reiselivsnæringa NÆRINGSSAMARBEID, NÆRINGSKLYNGER OG NETTVERK TILTAK UNDER ARBEID OG UNDER PLANLEGGING Nye næringar i kommunen OPPSUMMERING KOMMUNEN SI ROLLE SOM OFFENSIV TILRETTELEGGAR UTVIKLINGSBEHOV I DET KOMMUNALE SERVICETILBODET: SKULAR, BARNEHAGAR, FRITIDSTILBOD, KULTURTILBOD, BUSTADTILBOD Herøy vidaregåande skule avdeling Vanylven Side 2 av 45

3 5.2 KOMMUNAL NÆRINGSSERVICE, NÆRINGSBYGG OG NÆRINGSAREAL Aktørar Vanylven Vekst KF (Vanylven utvikling AS) Næringsbygg og areal UTVIKLING AV SENTERSTRUKTUR OG KOMMUNIKASJONAR KOMMUNALT OMDØMME, UTVIKLING AV EIN LOKAL GRÜNDERKULTUR OPPSUMMERING STRATEGISKE VAL OG SATSINGSOMRÅDE INNLEIING VISJON OG MÅLSETTING Bakgrunn - kommuneplanen sin samfunnsdel Visjon og målsetting i den strategiske utviklingsanalysen SATSINGSOMRÅDE: Bustads- og trivselskommunen Nærings- og arbeidskommunen Vanylven i regionen ORGANISERING, VERKTØY OG METODAR Innleiing Organisering Verktøy og metodar Side 3 av 45

4 1 Føremål og gjennomføring 1.1 Føremål Føremålet med denne strategiske utviklingsanalysen er å gje omstillingsstyret, politikarar, næringslivet, folk i lokalsamfunnet og potensielle innflyttarar ei brei oversikt over arbeidsplassbehov, næringsmessige konkurransefortrinn og utviklingspotensiale i Vanylven kommune. Analysen er meint som eit grunnlag for å vidareføre omstillingsarbeidet i Vidare vil analysen ha ein horisont fram mot 2020, som samsvarar med anna planarbeid i kommunen. Gjennom omstillingsarbeidet er det skapt god kontakt mellom omstillingsorganisasjonen (Vanylven Vekst KF) og næringslivet i kommunen. Ein håpar at arbeidet med oppdateringa av utviklingsanalysen har styrka denne kontakten ytterlegare. Det er også eit føremål med denne reviderte analysen å vise endringar og utvikling som har funne stad sidan forrige analyse, samt at ein får justert analysen i høve til dei merknadane som har kome fram i løpet av omstillingsperioden. 1.2 Bakgrunn I 2004 stod Vanylven kommune overfor ein stor omstillingsprosess etter at kommunen mista om lag 360 arbeidsplassar i perioden , som tilsvarar over 25 prosent av arbeidsplassane i kommunen. Dette skuldast omstrukturering i den tidlegare statlege verksemda Olivin. I tillegg opplevde ein omstruktureringar og nedleggingar innan skipsbyggingsindustrien og meieridrift m.m. Situasjonen var sterkt medverkande til at kommunen søkte og fekk tildelt omstillingsstatus, og det blei også utarbeidd ein strategisk utviklingsanalyse i årsskiftet til hjelp i det omstillingsarbeidet ein stod framfor. Kommunen sin omstillingsstatus har no vart i 5 år. Målsettingane i den strategiske utviklingsanalysen ved starten av omstillingsarbeidet var å styrkje næringslivet gjennom følgjande prioriteringar: Styrke eksisterande arbeidsplassar (gjennom omstilling og nyskaping) Utvikle etablerarkultur og nettverk (nye kompetansekrevjande arbeidsplassar i utadretta verksemd) Legge tilhøva til rette for nye næringar og skape et meir allsidig næringsliv Gjere kommunen meir attraktiv for ungdom og framtidig busetting Balansert satsing mellom næring og kommunale teneste Utvikle gode kommunikasjonsløysningar / hurtigare og betre kommunikasjonar mot dei største regionale sentra Målet for omstillingsprosessen var å auke talet på arbeidsplassar og at Vanylven framleis skulle vere ein god kommune å bu i. Desse måla er delvis gjennomført. Eksisterande arbeidsplassar er i noko grad robuste, samstundes som det har komme både nye arbeidsplassar og noko ny verksemd i Side 4 av 45

5 kommunen. På den andre sida har det vore ei negative utvikling i folketalet, særs i aldersgruppa 20 til 40 år, noko rapporten kjem tilbake til under kapittel 2.2. Kommunen har følgjeleg framleis store utfordringar innan prioriteringsområda i tidlegare analyse, og har derfor søkt om forlenga omstillingsstatus for ytterlegare fem år, fram mot Målet med denne analysen er også å få ei vurdering av om utfordringane er dei same som dei var i 2004, og kva mål som er oppnådd i perioden. Møreforsking i Volda har utarbeidd ein publikasjon i 2007 Leiarar i partnarskap for regional utvikling, i rapporten er næringsarbeidet i Vanylven m.a. er omtalt på følgjande måte (sitat): Omstillingsstatusen har medverka til at Vanylven har fått eit særskilt fokus i verkemiddelapparatet. Vanylven Vekst KF har eit eige styre, der fire medlemar kjem frå næringslivet, og to frå det politiske miljøet i kommunen. Rådmannen i Vanylven kommune, ein representant frå Innovasjon Noreg og ein representant frå Møre og Romsdal fylke er observatørar i styret for Vanylven Vekst KF. Styret er underlagt kommunestyret i Vanylven, som og er generalforsamling for Vanylven Vekst KF. Føretaket har tilsett dagleg leiar som har ansvar for område som mellom anna etablerarrettleiing, søknader om tilskot, kompetanseutvikling, marknadsføring for selskapet og Vanylven kommune. I tillegg har føretaket tilsett prosjektmedarbeidarar med delansvar innafor områda Reiseliv og Auka busetting. Sidan omstillingsarbeidet byrja i 2004, har ein vore involverte i ei rekkje utviklingsprosessar. Som rådgjevande nettverksorganisasjon skal Vanylven Vekst KF ha fokus på omstilling, samt etablering av nye einingar. Ein har til no gjennomført ei strategisk utviklingsanalyse som gav plattform for ein ny handlingsplan for prioriteringane framover. Vanylven har breiband, og ein har fullført arbeidet med å bygge ut høghastigheits infrastruktur (fiber) mellom alle telefonsentralane i heile kommunen. Dette gjev næringslivet nye mulegheiter, og opnar for nye løysingar. ( ) I årsmeldinga 2006 for Vanylven Vekst KF vart det uttrykt at i høve til dei vedtekne målsettingane for verksemda, har ein i perioden vore involvert i rådgjeving som har skapt 100 nye arbeidsplassar i nye verksemder. Vidare har ein har vore med i prosessar som har gitt om lag 30 arbeidsplassar i eksisterande verksemder i tillegg kjem omstillingar som har trygga eksisterande verksemder. Det er også etablert om lag 150 nye arbeidsplassar i verksemder utanom handlingsplanen. ( ) Informantar frå Vanylven påpeika mellom anna at Vanylven Vekst KF er kommunen si viktigaste verktøykasse. Dette knytt til at ein har hatt - og har - behov for sterke verkemiddel i høve til omstillingsarbeidet i Vanylven utifrå den situasjonen kommunen har vore i. Kommunen initierte etableringa av Vanylven Vekst KF nettopp utifrå denne situasjonen, og ein har fått mandat av kommunestyret til omstillingsarbeidet gjennom Side 5 av 45

6 Vanylven Vekst KF. Vidare vart det påpeika at kommuneorganisasjonen har eit avgrensa ansvar fordi ein har eit KF med eige styre og administrasjon. Samstundes vart det påpeika at kommuneorganisasjonen har ei viktig samordningsrolle både på kort sikt og i høve til det meir langsiktige arbeidet i Vanylven Vekst KF. Rapporten omhandlar tilhøve som er knytt til leiinga av omstillingsarbeidet, som i stor grad har vore gjort av Vanylven Vekst KF. Rapporten framhevar at Vanylven Vekst KF er særs sentral i kommunen sitt omstillingsarbeid. I det vidare omstillingsarbeidet er det viktig å ha fokus på verknaden av tiltaka som er sett i gong, og kva grep som er gjort frå Vanylven Vekst KF sin side som har hatt positiv effekt på kommunen sitt næringsliv i perioden. Vidare er denne strategiske utviklingsanalysen knytt opp mot kommuneplanen sin samfunnsdel, og byggjer på arbeidet som er gjort der. Næringsutviklinga må sjåast i samanheng med kommunen sin visjon, slik han går fram av planen. Dette er gjort nærare rede for i kapitel Kartlegging I samband med utarbeiding av denne strategiske utviklingsanalysen har ein brukt ei rekkje skriftlege kjelder, mellom anna; Vanylven kommune: Kommuneplan til 2020 samfunnsdel, 2008 SINTEF MRB AS: Utviklingsanalyse Vanylven kommune, 2005 Møreforsk: Leiarar i partnerskap for regional utvikling, 2007 Vanylven kommune: Handlingsplan for omstilling i Vanylven 2008 og 2009 Føredrag: Rådmannen i Vanylven Frå omstilling til utvikling (for Siem), 2008 SSB sine nettsider for uttrekk av statistikk Vanylven kommune sine nettsider Side 6 av 45

7 1.4 Forankring samtalar og fellesmøte med samarbeidspartar I samband med utarbeidinga av den strategiske utviklingsanalysen har det blitt gjennomført 12 bedriftsbesøk (kvar på omlag 2 timar). Følgjande punkt var sentrale tema i samtalane med dei ulike verksemdene: Tilgang på arbeidskraft Kompetansebehov Formar for eksisterande samarbeid og nettverk Behov for og tilgang til finansiering/kapital Tiltak som verksemdene meinar bør prioriterast i det vidare omstillingsarbeidet Følgjande bedrifter vart intervjua og utfordra til å gi innspel: Bedrift Bransje Bransjegruppe North Cape Minerals AS Mineralutvinning m.m. Industri Møbler og utstyr AS (Møbelringen Møbelforretning Handel Åheim) Voksøy AS Detaljhandel Handel Gudveig Berge Landbruk Primærnæring Økonomiconsult AS Rekneskap Service A.M. Vik AS Rørleggjar/bad/kjøkken m.m Handel service Rovde IndustriparkAS /Siem Offshore Eigedomsutleie/offshore m.m. Verksindustri Crewing AS Rovde Møbelfabrikk AS Skipsinnreiing Handel Fjord Gadus AS Landbasert oppdrett Fiskeri/industri Kragset Havn Johnny Kragset Hytteutleie mv. Reiseliv Nystøl & Fagerhol AS Trelast og byggevarer Handel/Industri Hofseth AS Produksjon av laksefilet mv. Industri I tillegg vart det invitert til eit ope møte for næringslivet der arbeidet med strategisk utviklingsanalyse vart presentert. På dette møtet fekk verksemdene høve til å kome med konkrete innspel til den reviderte utviklingsanalysen. Desse innspela og kommentarane er innarbeidd i den endelege rapporten. Side 7 av 45

8 1.5 Prosjektorganisering Prosjektet er organisert slik: Prosjekteigar Vanylven Vekst KF Prosjektansvarleg Dagleg leiar Bernt Westad Prosjektleiar Jan Flølo, PwC Styringsgruppe Ordførar Jan Helgøy (KrF) Rådmann Einar Vik Arseth Dagleg leiar Bernt Westad To næringslivsrepresentantar Oddvar Strand, styreleiar Vanylven Vekst KF Magne Holsvik, Vanylven Næringsforum Observatørar: Jan G. Langset, Prosjektgruppe: Bernt Westad, dagleg leiar, Vanylven Vekst KF Jan Flølo PwC Øystein Helleseth PwC Odd Bovim - PwC Figur 1. Organisering Prosjektorganiseringa har fungert godt. Styringsgruppa har hatt 3 møtar i samband med utforminga av denne reviderte strategiske utviklingsanalysen. Side 8 av 45

9 2 Omstillingsområdet i eit regionalt perspektiv 2.1 Innleiing Målet med dette kapittelet er å gje ei kortfatta analyse av befolkningsutvikling, næringsstruktur, arbeidsløyse, utdanningsnivå, pendlingsmogelegheiter, senterstruktur og kommunikasjonar. Denne analysen dannar delar av grunnlaget for dei konklusjonane som blir trekt seinare i rapporten. Kapittelet er delvis bygd på samfunnsdelen i kommuneplanen. Vanylven er eit samfunn som består av fleire bygder. Dei større bygdene er Rovde, Syvde, Eidså, Åram, Fiskå og Åheim. Administrasjonsstad er Fiskå. Følgjande skildring er å finne på kommune sine eigne nettsider: Vanylven kommune ligg lengst sørvest på Sunnmøre. Vanylven har ca innbyggarar, areal 366 kvadratkilometer. Kommunen har godt utbygde offentlege tenester og gode tilhøve for friluftsliv. Vi har eit aktivt kulturliv og gode tilbod for varierte idrettsaktivitetar, m.a. ein ny fleirbrukshall. I kommunen er det vidaregåande skule. Innan ein reiseradius på 1 time når ein tettstadane Ulsteinvik, Ørsta, Volda, Nordfjordeid og Måløy. Side 9 av 45

10 2.2 Kortfatta analyse av befolkningsstruktur, befolkningsutvikling og kompetanse i omstillingsområdet Vanylven kommune hadde pr 1. januar innbyggjarar. Dette er ein nedgang på 90 personar i den siste 10-årsperioden (1999 til 2009). Til dette må det merkast at kommunen i 2001 fekk overført ca. 380 innbyggjarar frå Sande kommune ved grensejustering. Dette inneber at den reelle nedgangen i perioden er på omlag 470 innbyggjarar, noko som er ein nedgang på omlag 13 %. Folketalet har hatt ein jamn nedgang sidan 1992 dersom ein ser vekk frå folketalsauken i 2001 som var eit resultat av grensejustering. Nedgangen i folketalet sidan 1986 går fram av grafen under. Befolkningsutviklinga Personar Årstal Kjelde: SSB Den negative folketalsutvikling kjem fram av tabellen under. Utanom 2001, då grensejustering medførte at ein fekk tilført 380 innbyggjarar, har kommunen hatt netto utflytting. År Folketal 1.januar Fødsels- Overskot Innflytting Utflytting Netto flytting Folkevekst *) 27 *) 52 *) -25 *) -34 *) *) Per 2. kvartal 2009 Kjelde: SSB Dersom ein tek omsyn til grensejusteringa utgjer netto utflytting i perioden 12,6 %. I perioden samt 2008 utgjorde den negativ folketalsutvikling meir enn 1% av Side 10 av 45

11 folketalet i kommunen. Gjennomsnittet i perioden har vore ei årleg negativ folketalsutvikling på 1,26 %. Tabellen under viser netto utflytting (dvs eks fødselsoverskot). Kjelde: SSB Som ein ser av grafen over har ein med unnatak av 2007 hatt negativ nettoflytting. Ser ein på aldersfordelinga til befolkninga i kommunen har Vanylven særleg stor utflytting blant vaksne i alderen år, som følgjande figurar illustrerar: Kjelde: SSB Side 11 av 45

12 Vanylven kommune har hatt ein nedgang i folketalet på 33,2 % i aldersgruppa 20 til 29 år, noko som er betrakteleg større enn den generelle folkenedgangen i kommunen på 12,6 %, og større enn tilsvarande tal for fylket under eitt på 8,8 % (SSB, 2007). Samstundes kan ein sjå at kjønnsfordelinga i kommunen vert jamnare, då nedgangen er sterkast blant menn i kommunen Kjelde: SSB Også blant unge vaksne i alderen år har det vore stor tilbakegong. Dei siste 10 åra har talet innbyggjarar i aldersgruppa år gått ned frå 439 personar til 339 personar, ein nedgang på 22,8 %. Fråflytting innanfor desse aldersgruppene er difor ei viktig årsak til den negative folketalsutvikling. Sidan det er mange i aldersgruppa 20 til 40 år som får barn vil den negative folketalsutviklinga i denne aldersgruppa kunne medføre fødselsunderskot. Ein nedgang i denne aldersgruppa får såleis konsekvensar gjennom lågare tal fødde personar i kommunen. Ein viser i denne samanheng til tabellen tidlegare i dette kapittelet som viser at det har vore negative fødselsoverskot sidan 2002, med unnatak av 2008 som hadde eit positivt fødselsoverskot på 4 personar. Figuren under viser fordelinga av befolkninga basert på kjønn og alder per januar Her ser ein at kommunen har ein låg del av befolkninga i alderen 24 til 39 år. Dette kan verke negativt inn på næringsutviklinga i kommunen, då personar i dette alderssegmentet vanlegvis vil vere i ein arbeidsfør alder. Side 12 av 45

13 Kjelde: SSB Figuren under viser folketalet i kommunen frå 1995 til 2008 og framskriv utviklinga for perioden 2009 til Basert på den eksisterande datagrunnlaget er det forventa ei negativ utvikling i folketalet i kommunen fram mot Kjelde: SSB - Framskriving basert på alternativ MMMM (middels vekst) Side 13 av 45

14 Utdanningsnivå i kommunen Befolkninga i 2008 har noko lågare utdanning enn landsgjennomsnittet. 2 % av befolkninga i Vanylven har meir enn 3 års universitets- eller høgskuleutdanning, medan 13 % har tre år eller mindre. Tilsvarande tal for heile landet er høvesvis 6 % og 20 %. Utdanningsnivå i Vanylven kommune, % 2 % 34 % Grunnskolenivå Videregåendeskole-nivå Universitets- og høgskolenivå kort 51 % Universitets- og høgskolenivå lang Utdanningsnivå heile landet, % 20 % 30 % Grunnskolenivå Videregåendeskole-nivå Universitets- og høgskolenivå kort Universitets- og høgskolenivå lang 44 % Kjelde: SSB Side 14 av 45

15 Figurane under viser utviklinga frå 2002 til 2008 i høve utdanningsnivået blant innbyggjarane i Vanylven kommune. Universitets- og høgskolenivå lang Universitets- og høgskolenivå lang Universitets- og høgskolenivå kort Universitets- og høgskolenivå kort Kjelde: SSB Det har vore ei auke i innbyggjarar med både lang og kort universitets- og høgskoleutdanning dei siste ti åra. Auken er særleg markant i perioden Næringsstruktur og næringsutvikling, arbeidsløyse Primærnæringa i Vanylven kommune er framtredande då 14 % av befolkninga sysselsett i jordbruk, skogbruk og fiske, noko som er over landsgjennomsnittet. Industri er eit annan viktig område i næringsstrukturen. Elles har kommunen eit nokså variert næringsliv. Figuren under illustrerer fordeling av sysselsetting innan ulike næringar per 4. kvartal Side 15 av 45

16 01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 14 % 11 Utvinning av råolje og naturgass 32 % 1 % 10,12-37 Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning 4 % 1 % 12 % 12 % 6 % 1 % 17 % 45 Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon Finansiell tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting Kjelde: SSB Grafen under viser utviklinga talet på sysselsette innan ulike sektorar i perioden Det har vore ein moderat nedgang i talet sysselsette innan jordbruk og industri og ein tilsvarande auke innan helse- og sosialtenestar, medan det innan transport, varehandel og byggje- og anleggsverksemd har vore ein viss oppgong Utvikling innan næringssektorar Jordbruk, skogbruk og fiske 11 Utvinning av råolje og naturgass 10,12-37 Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Kjelde: SSB 45 Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon Finansiell tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting Side 16 av 45

17 Større verksemder og nyetableringar: Siem Offshore Crewing AS og Hofseth AS er to store arbeidsplassar i kommunen, som har hatt varierande resultat dei siste åra. Siem Offshore Crewing AS legg no ned si drift i kommunen, noko som vil innebere ein betydeleg reduksjon i arbeidsplassar. North Cape Minerals AS har hovudkontor i Bærum, men har ein vesentleg del av verksemda si i Vanylven, og er difor inkludert i tabellen. Nøkkeltal for dei største verksemdene i kommunen: Større verksemder i kommunen med tilsette Tilsette Driftsinntekter Årsresultat Tilsette Driftsinntekter Årsresultat SIEM OFFSHORE CREWING AS NORTH CAPE MINERALS AS* Ca Ca HOFSETH AS NYSTØL & FAGERHOL AS ROVDE MØBELFABRIKK AS COMBIMAT AS BRØDRENE MOENS SERVICE AS RØNNESTAD EFTF AS OSNES MAT AS A. M. VIK AS MØBLER OG UTSTYR AS HL DATA AS CENTRUM FARGEHANDEL AS Vik Bilverksted A/S SØRDAL KJØTT AS EIKREM MASKIN OG TRANSPORT KNARDAL MASKIN AS SJÅSTAD BYGG AS VANYLVEN MASKIN AS SENSO AUTO AS VANYLVEN AVLØYSARLAG VIK BYGG OG TRELAST AS PALLEFABRIKKEN AS SYNSTE MØRE AS TANNLEGE ARNE HJERMANN AS ØKONOMICONSULT AS SOLSIKKA AS FISKAA MASKIN AS KVALSVIK AMBULANSE AS FJORD GADUS AS SUM 680 (173**) ( **) (5 610**) 696 (184**) ( **) (1 309**) *= North Cape Minerals AS har hovudkontor i Bærum, men ca. 110 tilsette i Vanylven kommune **= Utan North Cape Minerals AS, Siem Offshore Crewing AS og Hofseth AS (Kjelde: Proff Forvalt) Tabellen viser at dei største verksemdene i kommunen i hovudsak tilhøyrer tradisjonelle næringar som handel, tenesteyting og industri. Turist- og Side 17 av 45

18 opplevingsnæringar er i liten grad framtredande i kommunen dersom ein målar basert på omsetning og årsresultat. Som tabellen illustrerar har samla driftsinntekter vore etter måten stabil frå 2007 til 2008, medan årsresultatet har gått ned frå 63,8 mill kroner til 30,7 mill kroner. Dette tilsvarer ein nedgang på 52 %. Justerer ein for North Cape Minerals AS, Siem Offshore Crewing AS og Hofseth AS har driftsinntektene gått opp med 15 % frå 197,9 mill kroner til 228,5 mill kroner, medan årsresultatet har gått ned med 76 % frå 5,6 mill kroner til 1,3 mill kroner. Talet på tilsette i desse verksemdene har i perioden økt frå 680 til 696, ein auke på 2,4 %. Som omtalt tidlegare vil Siem Offshore Crewing AS leggje ned verksemda si i kommunen. Dette vil medføre ein nedgang i både driftsinntekter og talet på arbeidsplassar i kommunen. Når det gjeld nyetableringar er det sidan stifta til saman 46 nye selskap. 34 av desse er aksjeselskap. 11 av selskapa har levert rekneskap som visar driftsinntekter i Det finst lite informasjon om omsetninga til dei nyaste selskapa då mange ikkje har levert sitt fyrste rekneskap enno. Ein god del av selskapa er eigedoms- og investeringsselskap, medan ein del av dei nyare latar også til å drive verksemd. Dette tyder på at det er gründerverksemd i kommunen. Pendlarstraumar forholdet mellom busette og sysselsette i kommunen Ein ser av grafen under at det er klart fleire busett i kommunen enn det er sysselsette. Talet på sysselsette i kommunen har auka i perioden frå 2002 til 2008 på tross av ein nedgang i slutten av perioden. Forholdet mellom sysselsette med arbeid i kommunen og sysselsette busett i kommunen har vore relativt stabilt i perioden. Sysselsette i kommunen Sysselsette med arbeid i kommunen Sysselsette busett i kommunen Kjelde: SSB Side 18 av 45

19 Arbeidsløyse Ser ein perioden under eitt har det vore ein nedgang i arbeidsløysa i kommunen. Fordelinga mellom menn og kvinner har vore stabil frå 2005 til 2008, men ein observerar ei negativ utvikling for menn frå slutten av 2008 og fram til august Gjennomsnittelig arbeidsledige Antall Menn Kvinner Totalt (janaug) Tid Kjelde: SSB Tabellen under viser tala på månadsnivå frå januar 2008 til september I 2008 låg arbeidsløysa på 2 %, noko som er det same som for landet sett under eitt. Auken sommaren 2009 ser førebels til å vere ein midlertidig variasjon. Arbeidsledige i Vanylven prosent 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Vanylven 2008M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M09 Kjelde: SSB Side 19 av 45

20 2.4 Reservearbeidsmarknad og pendlingsmoglegheiter Vanylven er ein desentralisert kommune, med innbyggjarane busett i mange ulike bygder av varierande storleik. Kommunen kan karakteriserast som ein arbeidsmarknad. Når det gjeld reservearbeidsmarknad eksisterer det i dag ein del pendling til og frå andre nabokommunar. Dei største kommunane når det gjeld pendling inn til Vanylven er Selje, Volda og Herøy medan dei største utpendlingskommunane er Ålesund, Sande og Ulstein. Figurane under illustrerar fordelinga mellom kommunane. Talmaterialet inkluderar vekependlarar og studentar. Største innpendlingskommunar, Vanylven, c Antall arbeidstakarar Selje Volda Herøy (M. og R.) Ålesund Ulstein Største utpendlingskommunar, Vanylven, Antall arbeidstakarar Ålesund Sande (M. og R.) Ulstein Volda Vågsøy Bergen Ørsta Selje Oslo kommune Eid Kjelde: SSB I 2008 er det 311 fleire utpendlarar frå kommunen enn innpendlarar. Side 20 av 45

21 Innpendling til kommunen har, som grafen under viser, vore rimeleg stabil frå 2002 til Den kommunen som har hatt ei stor auke er Herøy kommune. Innpendlingskommunar til Vanylven Selje 1504 Ålesund 1515 Herøy (M. og R.) 1516 Ulstein 1519 Volda Kjelde: SSB Når det gjeld dei største utpendlingskommunane har det vore ein klar auke i talet på pendlarar til kommunane Ålesund og Ulstein, medan talet på pendlarar til andre kommunar har vore etter måten stabil, og langpendlarar til Oslo har gått noko ned. Når det gjeld Sande skuldast den markante auken frå endringar i kommunegrensene. Ein kan sjå at i åra etter endringa har talet på pendlarar frå Vanylven til Sande gått noko ned. Utpendlingskommunar frå Vanylven Oslo kommune Bergen Vågsøy Selje Eid Ålesund Sande (M. og R.) Ulstein Volda Ørsta Kjelde: SSB Det er her viktig å presisere at statistikken baserar seg på kvar tilsette er folkeregistrert og kvar bedrifter er lokalisert. I ein omstillingsprosess, der endringar skjer fort, kan enkelte tal vere misvisande, og store endringar frå år til år kan ha samanheng med omstruktureringar innanfor enkeltverksemder. I tillegg vil studentar heimehøyrande i Vanylven som har arbeid på sin studiestad bli registrert som pendlarar. Side 21 av 45

22 2.5 Senterstruktur og kommunikasjonar På kommunen sine heimesider er kommunen delt inn i åtte bygder: Eidså, Åram, Fiskå, Rovde, Åheim, Syvde, Slagnes og Sylte. Av dei åtte bygdene er det seks som har kommunale tilbod i form av barnehage, barneskule eller liknande. Slagnes og Sylte har ikkje eigen kommunal infrastruktur i form av tenester. Omlag 3/4 av dei om lag innbyggjarane i kommunen bur i dei tre store bygdene Fiskå, Åheim og Syvde. Det bur omlag 900 menneske i kommunesenteret Fiskå, i dalen over til Eidså og langs strendene. Kommunen si geografiske plassering gjer det vanskeleg å pendle nordover, då ein her er vere avhengig av ferje eller hurtigbåt. Vegen sørover er meir funksjonell, men samstundes er det klart at kyststamveg frå Nordfjord til Sunnmøre ville ha gjort Vanylven til ein meir attraktiv kommune å reise frå eller til. 2.6 Oppsummering/tendensar: - Den viktigaste tendensen er ein tilbakegong i folketalet i kommunen. Hovudutfordringa er å snu trenden i høve til unge vaksne i alderen år, der fråfallet synes å vere størst. Denne gruppa er særs viktig for kommunen, då det er denne aldersgruppa som i hovudsak får born og dermed sikrar etterveksten i kommunen, samstundes som dette er ei gruppe i arbeidsfør alder. - Tala viser ein variert næringsstruktur der ein ikkje kan seie at det er enkelte næringar som utmerkar seg sterkt. Det er ein viss nedgang innan primærnæringar og industri, medan handel, kommunikasjon og tenesteyting har hatt ei beskjeden auke i talet på sysselsette. - Samla driftsinntekter for dei største bedriftene har vore stabil frå 2007 til 2008, medan årsresultatet har gått betydeleg ned. - Arbeidsløysa i kommunen er på tilsvarande nivå som for landet sett under eitt. Siem Offshore Crewing AS avviklar verksemda si kommunen, og nedskjeringar i store verksemder kan endre sysselsettingssituasjonen i kommunen dei komande åra. - Utdanningsnivået i kommunen er relativt lavt samanlikna med landsgjennomsnittet. Samanlikna med andre distriktskommunar skil kommunen seg ikkje nemneverdig ut. Det er behov for kompetansearbeidsplassar i kommunen, noko som også kan bidra til at kommunen trekk til seg folk med høgre utdanningsnivå. Det er truleg ein samanheng mellom lavt utdanningsnivå og få unge vaksne i kommunen. - Det er etter tilhøva mange utpendlarar frå kommunen, særleg til kommunane Ålesund, Ulstein og Sande, dvs. dei største kommunane i Søre Sunnmøreregionen. Talet på pendlarar til Ålesund og Ulstein har hatt ein klar auke dei siste åra, medan talet på pendlarar til andre stadar er etter måten stabil. - Kommunen er prega av at han ikkje har noko klart kommunesenter, men fleire bygdesenter. Kommuneadministrasjonen held til i Fiskå. Side 22 av 45

23 3 Komparative fortrinn for næringsutvikling 3.1 Innleiing I dette kapittelet vil vi sjå nærare på kva fortrinn Vanylven kommune har for næringsutvikling i høve til andre kommunar. Når vi skal vurdere slike komparative fortrinn tek vi utgangspunkt i viktige ressursar for næringsutvikling (produksjonsfaktortilgang). Vi deler produksjonsfaktorane inn i: - Råstoff / naturressursar - Arbeidskraft - Næringskompetanse / teknologi - Lokal kapitaltilgang - Nærleik til marknad I analysen av produksjonsfaktortilgangen vil vi legge hovudvekt på å vurdere tilgangen i høve til andre kommunar og regionar slik at vi kan vurdere om kommunen har konkurransefortrinn i høve til andre kommunar og regionar. Vi vurderer vidare produksjonsfaktorane for ulike næringar. Vi har valt å definere næringane slik: Industri og bergverk: Fleire verksemder i kommunen driv innan denne næringa. North Cape Minerals AS er den største verksemda, men kommunen har også store aktørar innan verftsindustrien, næringsmiddelindustrien og møbelindustrien. Denne næringa har 17 % av dei sysselsette i kommunen og er dermed den største private næringa i kommunen. Primærnæringane: Denne næringa omfattar fiske, jordbruk og skogbruk og er ein betydeleg næringsaktør i kommunen. Næringsutøvarane har gjerne arbeid i denne næringa i kombinasjon med anna arbeid. I Vanylven kommune er tradisjonelt jordbruk ein viktig næringsveg. Kommunen har også fleire fiskeoppdrettsanlegg. Næringa har omlag 14 % av dei sysselsette i kommunen og er såleis den nest største private næringa i kommunen målt i tal sysselsette. Handel og tenesteytande næringar: Dette er tradisjonelle små og mellomstore verksemder. Mange av bedriftene er typisk tenesteproduserande bedrifter som leverer servicetenester i lokalmarknaden. Også handelsbedriftene inngår i denne næringa. Talet på tilsette i kvar verksemd varierar frå 1 til 15 personar. Næringa vert oppfatta som viktig fordi den i tillegg til å vere viktig for sysselsettinga også leverer viktige servicetenester til lokalbefolkninga. Næringa er soleis viktig i lokalmiljøet. Reiseliv: Vi har valt å skilje ut dette som ei eiga næring i analysen. I denne næringa er det ei rekkje mindre aktørar i kommunen. Som for handel og tenesteytande næringa leverer også denne næringa viktige service tenester i lokalmarknaden. Difor er også denne næringa er derfor viktig for lokalmiljøet. Inndelinga i næringar er gjort ut frå kva næringar som er viktige i kommunen i dag. Desse næringane vil også vere viktige framover. Side 23 av 45

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune SPL -6900 Terese S. Jemtegård Moen Masteroppgåve Erfaringsbasert masterprogram i Stedsutvikling Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Fylkesstatistikk 2011

Fylkesstatistikk 2011 Ein tydeleg medspelar Fylkesstatistikk 2011 Møre og Romsdal Innvandringa sikrar god vekst i folketalet Framleis god vekst i folketale Færre yngre kvinner enn yngre menn Eksportfylket Færre unge fleire

Detaljer

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Detaljer

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20 Mai 2007 Veksten held fram Bedriftene trur at veksten held fram med full styrke i 2007 Side 9 Aukande mangel på arbeidskraft Kvar andre bedrift innanfor mekanisk industri og bygg og anlegg slit med å skaffe

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden 2013-2017 Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden Ullensvang herad sin bustadplan for 2013 2017 gir føringar for ei bustadutvikling

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Innhald 1 Regionar i balanse og konkurranse...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer