Kommunale betalingssatser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale betalingssatser"

Transkript

1 Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr kr 5,50 pr Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr 4,- pr kr 4,- pr Verker/bruk i hele kommunen kr 7,- pr kr 7,- pr Feieavgift Årsavgift feiing og kontroll 1 pipeløp 365,- 365,- Årsavgift øvrige pipeløp samme boenhet 185,- 185,- Vannavgift Abonnementsgebyr 1 150, ,- Forbruksavgift pr m3 25,- 27,- For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksavgift etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal * omregningsfaktor på 1,5. Kloakkavgift Abonnementsgebyr 800,- 990,- Forbruksavgift pr m3 25,- 27- For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksavgift etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal * omregningsfaktor på 1,5. Tilkoblingsavgift Tilkoblingsavgift vann, lav sats, pr. boenhet 8 500, ,- Tilkoblingsavgift vann, høy sats, pr. boenhet , ,- Tilkoblingsavgift avløp, lav sats, pr. boenhet 8 500, ,- Tilkoblingsavgift avløp, høy sats, pr. boenhet , ,- Tilknytningsavgift foretning/næring samt tilbygg bolig/næring større enn 10 m 2 Med refusjonsberegning: Vann pr. m². 80,- 80,- Kloakk pr. m². 80,- 80,- Uten refusjonsberegning: Vann pr. m² 250,- 250,- Kloakk pr. m² 250,- 250,- Ved sanering: Vann pr. m² 190,- 190,- Kloakk pr. m² 330,- 330,- Renovasjonsavgift Se eget betalingsregulativ fra SØIR. Tømming av slamavskillere og tette tanker Tømming av tanker 0-2 m3. 800,- 800,- Tømming av tanker 2-4 m , ,- Tømming av tanker over 4 m , ,- For alle avgifter, med unntak av eiendomsskatt, kommer 25 % merverdiavgift i tillegg. TEKNISKE TJENESTER

2 Graving i kommunale veier og gater Behandling av gravetillatelser, pr. sak 1 500, ,- Dersom veien/gata ikke er istandsatt i hht avtale innenfor fristen påløper et ekstra gebyr pr. m 2 500,- 500,- Torghandel Torgplass inntil 12 m 2 65,- pr. dag 65,- pr. dag Torgplass over 12 m 2 65,- pr. dag pluss 35,- hver dag for hver 6 m 2 over 12 m 2. 65,- pr. dag pluss 35,- hver dag for hver 6 m 2 over 12 m 2. Parkering av bil eller utsalgsvogn i tilknytning til torghandel regnes med i den torgplass det skal betales avgift for. Langtidsleie etter avtale. Merverdiavgift kommer i tillegg, med unntak av graving i kommunale veier. Avgifter betales forskuddsvis til økonomiavdelingen i Åmot. HELSE OG OMSORG Priser for korttidsopphold i institusjon og måltider ved institusjon gjeldende Korttidsopphold i institusjon Satsene følger de fastsatte maksimalsatser iht Forskrift om vederlag i institusjon 4. Måltider ved institusjon, inkl. omsorgsboliger (pt. Osen pensjonistheim) Full kost 3 300,-pr. mnd 3 675,- pr.mnd (110,- pr. dag) (124,- pr. dag) Middag 1.800,- pr.mnd ,- pr.mnd. (60,- pr.dag) (67,- pr.dag) Kveldsmat 750,- pr.mnd. 840,- pr.mnd. (25,- pr.dag) (28,- pr.dag) Frokost 750,- pr.mnd. 840,- pr.mnd. (25,- pr.dag) (28,- pr.dag) Tilkjørt middagsmat fra institusjon, - pr. middag 70,- pr. middag 82,- pr. middag Betalingssatser for hjemmebaserte tjenester hjemmehjelp For inntekt inntil 2G (G = grunnbeløpet i folketrygden) følges fastsatt maksimalsats iht Forskrift etter lov om sosiale tjenester kapittel 8. Inntil 2 G 170,- 175,- 2 G 3 G 375,- 400,- 3 G 4 G 710,- 735,- 4 G 5 G 1 050, ,- Over 5 G 1 350, ,- Selvkost hjemmehjelp pr.time: 286,- 296,- Vurderingsbesøk er vederlagsfrie Månedsavgift for trygghetsalarmer: 290,- 290,- Vaskeritjenester For abonnenter i hjemmetjenesten pr. kg 37,- 37,- For andre pr. kg 57,- 57,- BARNEHAGE Betalingssatser i barnehage Opphold 1/1 plass 2330,- 2330,- Kostpenger 1/1 plass ,- Salg av enkelt timer ved spesielle tilstelninger (pr.time) 60,- 62,- Salg av enkeltdager 216,- 223,- For sent henting av barn i løpet av et barnehageår Første til og med tredje gang (pr. påbegynt halvtime) 124,- 127,- Fjerde gang og flere (pr. påbegynt halvtime) 621,- 638,-

3 Betaling av deltidsplasser fastsettes ut fra plassens størrelse i forhold til fastsatt pris på hel plass. Søskenmoderasjon: 30% for 2. barn og 50% for 3. barn. Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltdager. SKOLEFRITIDSORDNING En hel dag pr. uke pr. mnd. 897,- 924,- En hel dag pr. uke pr. mnd. Kost 55,- 57,- En dag før/etter skoletid (6t.skoledag) pr. uke pr. mnd. 318,- 328,- En dag før/etter skoletid (6t.skoledag) pr. uke pr. mnd. Kost 27,- 28,- En dag før/etter skoletid (4t skoledag) pr. uke pr. mnd. 516,- 531,- En dag før/etter skoletid (4t skoledag) pr. uke pr. mnd. Kost 27,- 28,- Betaling for full plass i SFO Opphold: 1 hel dag + 4 før/etter skoletid pr. mnd. 2169,- 2236,- Opphold: 5 dager før/etter skoletid pr. mnd. 1590,- 1640,- Opphold: 4 dager før/etter skoletid (6 t) + 1 dag før/etter skoletid 1788,- 1843,- (4 t) 2.halvår-3.trinn pr. mnd. Kost: 1 hel dag + 4 dager før/etter skoletid pr. mnd. 165,- 170,- Kost: 5 dager før/etter skoletid pr. mnd. 137,- 141,- Kjøp av ekstra dager En hel dag - (Opphold kr 206,- + Kost kr 14,- ) 214,- 220,- Før/etter skoletid (6t skoledag) (Opphold kr 78,- + Kost kr 7,-) 83,- 85,- Før/etter skoletid (4t skoledag) (Opphold kr 130,- + Kost kr 7,-) 83,- 83,- For sent avhenting av barn 1., 2. og 3. gang (pr. påbegynt ½ time) 123,- 127,- 4. gang i løpet av skoleåret 619,- 638,- Søskenmoderasjon: Det gis søskenmoderasjon: 30 % moderasjon for barn nr. 2, 50% moderasjon for barn nummer 3. Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltdager. SKOLER Leie av lokaler på Rena skole og Åmot ungdomsskole Klasserom Rena skole - pr. gang 73,- 75,- Musikkrom (begge skoler) - pr. gang 203,- 210,- HK-rom Åmot ungdomsskole pr. gang 203,- 210,- Naturfagrom (begge skoler) pr. gang 203,- 210,- SFO-rom Rena skole pr. gang 266,- 275,- Gymsal m/garderober pr. Gang 125,- 129,- Garderober pr. Gang 68,- 70,- Kantine Åmot ungdomsskole pr. gang 203,- 210,- KULTUR Betalingssatser i kulturskolen Elevplass (pr. år) 1 850, ,- *) Kurs (12 timer) 725,- 750,-*) *) Fra og med andre halvår 2013 Refusjonssatser ved salg av tjenester fra kulturskolen Frivillige organisasjoner m/barn/ungdom Frivillige organisasjoner m/voksne Andre 50 % (av lønn og sosiale utg.) 25 % (av lønn og sosiale utg.) 100 % (av lønn og sosiale utg.) 50 % (av lønn og sosiale utg.) 25 % (av lønn og sosiale utg.) 100 % (av lønn og sosiale utg.) Leie av lokaler Rena Idrettspark Leie idrettshall 1/3 hall 175,- pr time 180,- pr time Leie idrettshall 2/3 hall 225,- pr time 235,- pr time Leie idrettshall 1/1 hall 325,- pr time 335,- pr time Leie styrkerom 200,- pr time 210,- pr time Leie svømmehall 325,- pr time 335,- pr time

4 Erstatningssatser for tapte dokumenter Åmot folkebibliotek Dok. for voksne (2013) Tidligere ( ) Dok. for barn (2013) Tidligere ( ) Bok, skjønnlitt Bok, faglitt DVD-film Musikk-CD Tidsskrifter Pocketbøker Erstatnings-CD lydbøker Lydbøker 1-4 CD Lydbøker med mer enn 5 CD Lydbøker:Digikort og Mp3 Dataspill Låner er personlig ansvarlig for at bøker, filmer, lydbøker, CD-plater mm leveres tilbake i samme stand som ved utlån. Språkkurs og særlig kostbare dokumenter erstattes etter faktisk pris. Innlån fra andre bibliotek erstattes etter eierbibliotekets satser I tillegg til selve erstatningssummen kommer et gebyr for fakturering på kr. 50 Ved retur av materiale etter mottatt erstatningskrav, må erstatningsbeløpet betales uansett. Purregebyrer: Voksne (fra 15 år): Barn (6-14 år): 1. varsel: kr. 0 kr varsel: kr. 50 kr varsel: kr. 70 kr. 0 (3. varsel til barn sendes foresatte) Etter 3. varsel sendes det regning på ikke innlevert materiell Gebyr for tapt lånekort: Nytt lånekort: kr. 20 TEKNISKE TJENESTER, plan, bygg, kart- og oppmåling For behandling av private planforslag, bygge- og delingssaker.

5 Betalingsregulativet er fastsatt med hjemmel i ny plan- og bygningslovens I) Private reguleringsplaner iht pbl , jfr Behandling av reguleringsspørsmål private reguleringsplaner: forhåndskonferanser, prinsippavklaringer med mer, - minstesats, deretter kr 650,- pr. time utover 2- to - timeverk Behandling av planprogram iht. pbl : Saksforberedelse for fastsetting av planprogram i tilknyting til konsekvensutredningspliktige planer Behandling av: - Mindre endring av plan: - Enkel plan- plan for et mindre område i samsvar med overordnet plan, der det er få offentlige interesser og få nabointeresser - Sammensatt plan: plan for et område som i hovedsak er i samsvar med overordnet plan, men der det må planavklares i forhold til flere offentlige interesser og med en del nabointeresser - Komplisert plan: plan med vesentlige virkinger for miljø- og samfunn, der det er mange og sammensatte arealkonflikter og stort behov for arealavklaringer Alt planteknisk arbeid, rettelser, justeringer, omarbeidelser m.m. som må utføres på plankartet før planen godkjennes lagt ut til 1.gangs offentlig ettersyn, skal dekkes av den som fremmer planen, likeledes annonsekostnader vedrørende oppstart av reguleringsarbeider. Forslag til reguleringsplaner skal fortrinnsvis leveres til kommunen i avkrevd digital form på SOSI- standard versjon 4.3 eller høyere. Der dette ikke skjer skal det gis et tilretteleggingsgebyr beregnet ut fra medgått tid a kr 650,- pr time II) Dispensasjoner iht. pbl Saksforberedelse til politisk behandling for søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens Saksforberedelse for søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens 19-1 som kan avgjøres administrativt iht. delegert myndighet III)Bygge- og delingssaker

6 Forhåndskonferanse Gjennomføring av forhåndskonferanse- minstesats, deretter kr 650,- pr time utover 1- ett- timeverk i hele kr Søknad om tiltak pbl. 20-1: Nybygg og hovedombygging bolig og fritidshus a) For behandling av søknad om nybygg og hovedombygging b) Inneholder tiltaket mer enn en selvstendig boenhet, betales tillegg pr. boenhet *) f.o.m. enhet nr c) Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse *) Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. Søknad om tiltak pbl. 20-1: Andre bygg For behandling av søknad om alle andre typer nybygg, tilbygg, og hovedombygging betales etter bruksareal (BRA) i hovedetasjen iht. NS 3940 Fast pris inntil 30 kvm BRA Tillegg pr kvm fra og med 31 kvm BRA 40 c) Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse Søknad om andre tiltak pbl. 20-1: Andre tiltak For behandling av alle søknader som ikke kan måles etter areal som rivingsarbeider, varige konstruksjoner og anlegg,, bruksendring, oppføring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, veianlegg, vesentlige terrenginngrep, endringsmeldinger, etc. - minstesats deretter kr 650,- pr time utover 2- to - timeverk Søknad om tiltak uten ansvarsrett pbl Behandling av søknad inntil 30 kvm, Tillegg pr kvm fra og med 31 kvm Deling av eiendom For behandling av søknad om opprettelse av ny eiendom mv iht. planog bygningsloven 20-1 bokstav m For behandling av søknad om deling av eiendommen etter jordloven For behandling etter både plan- og bygningsloven og jordloven Overføring av landbruksareal inntil 50 daa hvor arealet ikke endrer formål som følge av overføringen tas et samlet gebyr for deling og konsesjon I tillegg kommer gebyr for eventuelle kart- og delingsforretning. Avløpsanlegg og forurenset grunn For behandling av søknad om utslippstillatelse iht. Forurensningsloven - minstesats, deretter etter medgått tid a kr 650,- pr time utover 2- to - timeverk For behandling av saker mht forurenset grunn iht. Forurensningsloven og forurensningsforskriften - minstesats, deretter etter medgått tid a kr 650,- pr. time utover 1- ett - timeverk Utgifter til eventuelle grunnundersøkelser dekkes av søker

7 Lokal godkjenning av ansvarsrett For behandling av søknad om lokal godkjenning av foretak, betales: a) Lokal godkjenning av foretak og selvbygger 700 b) Tildeling av ansvarsrett pr hovedfunksjon (gjelder også selvbyggere) 700 c) Tildeling av ytterligere ansvarsretter, pr ansvarsområde (gjelder også 700 selvbyggere) d) Vurdering av foretak med sentral godkjenning i forbindelse med tildeling av ansvarsretter- minstesats, 325 deretter etter medgått tid a kr pr time utover 0,5- ett halvt - timeverk Tilsyn Tilsyn ordinære byggesaker 700 Manglende søknad om ferdigattest Purregebyr 700 Behandling av ulovlig utførte tiltak i etterkant Ved pålegg om søknad for ulovlig igangsatt søknadspliktige/ meldepliktige tiltak betales ordinær sats Overtredelsesgebyr iht. ny plan- og bygningslov 32-8: Tiltak som gjennomføres i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser ilegges overtredelsesgebyr i henhold 32-8 i samsvar med tilhørende forskrift IV)Konsesjonsbehandling For behandling av søknad om konsesjon er gebyret 750 V) Seksjonering av eiendommer Betalingsregulativet er fastsatt med hjemmel i Lov om seksjonering 7. Seksjonering uten befaring For behandling av søknad om seksjonering uten nødvendig befaring, betales: 3 ganger rettsgebyret pr. sak. I tillegg kommer tinglysingsgebyr. Seksjonering med befaring For behandling av søknad om seksjonering med nødvendig befaring, betales: 5 ganger rettsgebyret pr. sak. I tillegg kommer tinglysingsgebyr.

8 I tillegg til ovennevnte gebyr kommer tinglysingsgebyr for nødvendige målebrev. Betalingsbetingelser Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunen etter regningsoppgave fra virksomhetsleder. Gebyrene kan kreves inn forskuddsvis. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. VI) Matrikkelloven Det fastsettes følgende gebyrer med lovhjemmel i Matrikkelloven 32, forskriftene 16 og Lov om seksjonering Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr 5 700,00 areal fra m² kr ,00 areal fra m² kr ,00 areal fra m² kr ,00 Tillegg pr. påbegynt m² over 10 da. kr 750, Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² kr 5 700,00 areal fra m² kr ,00 areal fra m² kr ,00 areal fra m² kr ,00 Tillegg pr. påbegynt m² over 10 da. kr 750, Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 50 m² kr 2 900,00 areal fra m² kr 5 700,00 areal fra m² kr ,00 areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr 750, Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra m³ kr ,00 volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000m 3. kr 750,00

9 1.1.5 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Oppmåling landbruksformål Faktureres etter anvendt tid 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten oppmålingsforretning (Tidligere registreringsbrev m.m.) kr 3 000,00 I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. Viser til 1.1.1, 1.1.2, og Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² kr 2 700,00 areal fra m² kr 5 400, Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ volum fra m³ kr 3 000,00 volum fra m³ kr 6 000, Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² kr 6 500,00 areal fra m² kr ,00 arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 1 000,00

10 1.4.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m³ kr 5 000,00 volum fra m³ kr ,00 volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr 1 000, Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr 1 800,00 For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 520, Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr 2 700,00 For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 520,00 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 1.7 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 1 000,00 For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 200,00 Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (minimum 3 timer) 1.8 Timepris Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr 670, Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. Med urimelig gebyr menes her et meget stort avvik fra gjennomsnittlig omkostninger for den enkelte type sak. For eksempel vil ikke forretning over enkelttomter på et større tomtefelt komme inn under rimelighetsbegrepet.

11 1.10 Betalingsbetingelser Gebyrene kan kreves inn forskuddsvis.gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Tinglysingsutgifter kommer i tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen VII) Plott, kartkopier og annen kopiering på Tekniske tjenester Plotting A2 A1 A0 60 pr. stk 80 pr. stk 100 pr. stk Digitale kartdata for digitale karter Priser i h.h. til prinsipper og retningslinjer i GEOVEKST. Kartdataene kan ikke brukes til produkter for kommersielt salg. Før salg av kartdata skal det inngås særskilt avtale med kommunen/statens kartverk. Kartene kan ikke digitaliseres uten at det er inngått avtale med kommunen. Digitale data For mindre uttak (situasjonsplaner og lignende) fra dig.kartbase tas et minstegebyr på For større uttak betales etter medgått tid a kr. 650,- pr time Diverse bestemmelser Det skal ikke tas betaling for kart som skal følge delingssøknad, byggesøknad, søknad om utslippstillatelse eller dokumenter som er en del av vår informasjonsplikt og naturlige serviceansvar. Unntak er situasjonsplaner etter byggeforskriftenes kap Andre offentlige etater, skoler og ideelle organisasjoner betaler ikke for enkeltkopier på papir. For større leveranser kan det avtales spesialpriser.

12 VIII) Fellesbestemmelser Urimelig gebyr Blir gebyret etter dette regulativet urimelig høyt, kan rådmannen fravike regulativet og fastsette gebyret skjønnsmessig. Betalingsbetingelser Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunen etter regningsoppgave fra virksomhetsleder. Ved fornyelse av tidligere godkjent søknad om tiltak betales 25 % av gjeldende satser. Gebyrene kan kreves inn forskuddsvis. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. Klage Klage på beregning av gebyrer skal rettes til kommunen innen 3 uker etter at kravet er mottatt. Ikrafttreden og endring Satsene i dette regulativet gjelder for Endringer i regulativet gjøres av kommunestyret. Renovasjon (SØIR)

13 SØR-ØSTERDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSGEBYR Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-. Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer. A Grunngebyr pr. år husstander/husholdningsavfall kr 820,00 kr 844,00 B Volumgebyr pr år - tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd - ordinære husstander: 140 ltr. restavfall kr 936,00 kr 964, ltr. restavfall kr 1 464,00 kr 1 508, ltr. restavfall kr 1 850,00 kr 1 908, ltr. restavfall kr 2 776,00 kr 2 864, ltr. restavfall kr 5 092,00 kr 5 256, ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene - 40 kr inkl mva) kr 32,00 kr 32,00 Samlet årlig renovasjonsgebyr vil være Grunngebyr + Volumgebyr C D E F G Leie av papirbeholder 140 ltr. papir kr 71,00 kr 76, ltr. papir kr 123,00 kr 132, ltr. papir kr 244,00 kr 264, ltr. Papir kr 599,00 kr 648,00 Renovasjonsgebyr pr. år - forenklet renovasjonsordning (kun sekkerenovasjon) - jfr retningslinjer for endring av abonnement: (spredtbygde områder, lang privat gårdsveg, liten avfallsproduksjon) Årsgebyr forenklet ordning kr 920,00 kr 948,00 Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall - jfr. retningslinjer for endring av abonnement Fradrag hjemmekompostering -kr 340,00 -kr 360,00 Serviceabonnement pr. år - henting av avfall utover 3 metersregelen meter kr 134,00 kr 140, meter kr 272,00 kr 284,00 over 20 meter - særskilt avtale Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer Kategori 0 kr 1 640,00 kr 1 692,00 - hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet) Kategori 1 kr 1 026,00 kr 1 056,00 - hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet). Kategori 2 kr 556,00 kr 572,00

14 H I J - hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien. Kategori 3 kr 222,00 kr 228,00 - omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet. Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner - papp/papir, glass og tekstiler Ministasjoner kr 0,00 kr 0,00 Bringeordning til gjenvinningsstasjoner - sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv Sortert avfall kr 0,00 kr 0,00 Restavfall pr. m 3 (minsteavgift. kr. 75,-) kr 150,00 kr 150,00 Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret. Septikrenovasjon Åmot kommune For tømming av slamavskillere for eiendommer med fast bosetting betales pr. år for slamvolum opp til 4 m³ og tømming hvert 2. år kr 732,00 kr 768,00 Tillegg pr. m³ for slamvolum over 4m³ og tømming hvert 2. år kr 184,00 kr 192,00 For eiendommer med fast bosetting uten toalett og for fritidsbebyggelse betales pr. år for slamvolum opptil 6 m³ og tømming hvert 4. år kr 366,00 kr 384,00

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 1 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold per mnd. Matpenger

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 Forsidebildet: Fra gravearbeid i

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014

Østre Toten kommune - Betalingssatser mv. for 2015 Satser 2014 2014 Utgangspunkt: Satsene endres i takt med lønns- og prisvekst som forutsettess til 3 % fra 2014il Skolefritidsordning (SFO) Plass Pris 5 % 100% - Plass alle morgener og alle ettermiddager 2828 2 969 50%

Detaljer

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015 Kommunestyrevedtak xx/14 Innhold Gebyrer Lyngen kommune... 3 Kopiering:... 3 Salg- og skjenkeavgifter:... 3 Oppvekst og kultur... 3 Barnehagene:... 3 SFO:... 4 Kulturskole:...

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker.

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER 2011 Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. Ny lov om eiendomsregistrering ble gjordt gjeldende fra 01.01.2010. Det er også foretatt

Detaljer