Kommunale betalingssatser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale betalingssatser"

Transkript

1 Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr kr 5,50 pr Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr 4,- pr kr 4,- pr Verker/bruk i hele kommunen kr 7,- pr kr 7,- pr Feieavgift Årsavgift feiing og kontroll 1 pipeløp 365,- 365,- Årsavgift øvrige pipeløp samme boenhet 185,- 185,- Vannavgift Abonnementsgebyr 1 150, ,- Forbruksavgift pr m3 25,- 27,- For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksavgift etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal * omregningsfaktor på 1,5. Kloakkavgift Abonnementsgebyr 800,- 990,- Forbruksavgift pr m3 25,- 27- For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruksavgift etter stipulert forbruk basert på beregnet bruksareal * omregningsfaktor på 1,5. Tilkoblingsavgift Tilkoblingsavgift vann, lav sats, pr. boenhet 8 500, ,- Tilkoblingsavgift vann, høy sats, pr. boenhet , ,- Tilkoblingsavgift avløp, lav sats, pr. boenhet 8 500, ,- Tilkoblingsavgift avløp, høy sats, pr. boenhet , ,- Tilknytningsavgift foretning/næring samt tilbygg bolig/næring større enn 10 m 2 Med refusjonsberegning: Vann pr. m². 80,- 80,- Kloakk pr. m². 80,- 80,- Uten refusjonsberegning: Vann pr. m² 250,- 250,- Kloakk pr. m² 250,- 250,- Ved sanering: Vann pr. m² 190,- 190,- Kloakk pr. m² 330,- 330,- Renovasjonsavgift Se eget betalingsregulativ fra SØIR. Tømming av slamavskillere og tette tanker Tømming av tanker 0-2 m3. 800,- 800,- Tømming av tanker 2-4 m , ,- Tømming av tanker over 4 m , ,- For alle avgifter, med unntak av eiendomsskatt, kommer 25 % merverdiavgift i tillegg. TEKNISKE TJENESTER

2 Graving i kommunale veier og gater Behandling av gravetillatelser, pr. sak 1 500, ,- Dersom veien/gata ikke er istandsatt i hht avtale innenfor fristen påløper et ekstra gebyr pr. m 2 500,- 500,- Torghandel Torgplass inntil 12 m 2 65,- pr. dag 65,- pr. dag Torgplass over 12 m 2 65,- pr. dag pluss 35,- hver dag for hver 6 m 2 over 12 m 2. 65,- pr. dag pluss 35,- hver dag for hver 6 m 2 over 12 m 2. Parkering av bil eller utsalgsvogn i tilknytning til torghandel regnes med i den torgplass det skal betales avgift for. Langtidsleie etter avtale. Merverdiavgift kommer i tillegg, med unntak av graving i kommunale veier. Avgifter betales forskuddsvis til økonomiavdelingen i Åmot. HELSE OG OMSORG Priser for korttidsopphold i institusjon og måltider ved institusjon gjeldende Korttidsopphold i institusjon Satsene følger de fastsatte maksimalsatser iht Forskrift om vederlag i institusjon 4. Måltider ved institusjon, inkl. omsorgsboliger (pt. Osen pensjonistheim) Full kost 3 300,-pr. mnd 3 675,- pr.mnd (110,- pr. dag) (124,- pr. dag) Middag 1.800,- pr.mnd ,- pr.mnd. (60,- pr.dag) (67,- pr.dag) Kveldsmat 750,- pr.mnd. 840,- pr.mnd. (25,- pr.dag) (28,- pr.dag) Frokost 750,- pr.mnd. 840,- pr.mnd. (25,- pr.dag) (28,- pr.dag) Tilkjørt middagsmat fra institusjon, - pr. middag 70,- pr. middag 82,- pr. middag Betalingssatser for hjemmebaserte tjenester hjemmehjelp For inntekt inntil 2G (G = grunnbeløpet i folketrygden) følges fastsatt maksimalsats iht Forskrift etter lov om sosiale tjenester kapittel 8. Inntil 2 G 170,- 175,- 2 G 3 G 375,- 400,- 3 G 4 G 710,- 735,- 4 G 5 G 1 050, ,- Over 5 G 1 350, ,- Selvkost hjemmehjelp pr.time: 286,- 296,- Vurderingsbesøk er vederlagsfrie Månedsavgift for trygghetsalarmer: 290,- 290,- Vaskeritjenester For abonnenter i hjemmetjenesten pr. kg 37,- 37,- For andre pr. kg 57,- 57,- BARNEHAGE Betalingssatser i barnehage Opphold 1/1 plass 2330,- 2330,- Kostpenger 1/1 plass ,- Salg av enkelt timer ved spesielle tilstelninger (pr.time) 60,- 62,- Salg av enkeltdager 216,- 223,- For sent henting av barn i løpet av et barnehageår Første til og med tredje gang (pr. påbegynt halvtime) 124,- 127,- Fjerde gang og flere (pr. påbegynt halvtime) 621,- 638,-

3 Betaling av deltidsplasser fastsettes ut fra plassens størrelse i forhold til fastsatt pris på hel plass. Søskenmoderasjon: 30% for 2. barn og 50% for 3. barn. Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltdager. SKOLEFRITIDSORDNING En hel dag pr. uke pr. mnd. 897,- 924,- En hel dag pr. uke pr. mnd. Kost 55,- 57,- En dag før/etter skoletid (6t.skoledag) pr. uke pr. mnd. 318,- 328,- En dag før/etter skoletid (6t.skoledag) pr. uke pr. mnd. Kost 27,- 28,- En dag før/etter skoletid (4t skoledag) pr. uke pr. mnd. 516,- 531,- En dag før/etter skoletid (4t skoledag) pr. uke pr. mnd. Kost 27,- 28,- Betaling for full plass i SFO Opphold: 1 hel dag + 4 før/etter skoletid pr. mnd. 2169,- 2236,- Opphold: 5 dager før/etter skoletid pr. mnd. 1590,- 1640,- Opphold: 4 dager før/etter skoletid (6 t) + 1 dag før/etter skoletid 1788,- 1843,- (4 t) 2.halvår-3.trinn pr. mnd. Kost: 1 hel dag + 4 dager før/etter skoletid pr. mnd. 165,- 170,- Kost: 5 dager før/etter skoletid pr. mnd. 137,- 141,- Kjøp av ekstra dager En hel dag - (Opphold kr 206,- + Kost kr 14,- ) 214,- 220,- Før/etter skoletid (6t skoledag) (Opphold kr 78,- + Kost kr 7,-) 83,- 85,- Før/etter skoletid (4t skoledag) (Opphold kr 130,- + Kost kr 7,-) 83,- 83,- For sent avhenting av barn 1., 2. og 3. gang (pr. påbegynt ½ time) 123,- 127,- 4. gang i løpet av skoleåret 619,- 638,- Søskenmoderasjon: Det gis søskenmoderasjon: 30 % moderasjon for barn nr. 2, 50% moderasjon for barn nummer 3. Ingen søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltdager. SKOLER Leie av lokaler på Rena skole og Åmot ungdomsskole Klasserom Rena skole - pr. gang 73,- 75,- Musikkrom (begge skoler) - pr. gang 203,- 210,- HK-rom Åmot ungdomsskole pr. gang 203,- 210,- Naturfagrom (begge skoler) pr. gang 203,- 210,- SFO-rom Rena skole pr. gang 266,- 275,- Gymsal m/garderober pr. Gang 125,- 129,- Garderober pr. Gang 68,- 70,- Kantine Åmot ungdomsskole pr. gang 203,- 210,- KULTUR Betalingssatser i kulturskolen Elevplass (pr. år) 1 850, ,- *) Kurs (12 timer) 725,- 750,-*) *) Fra og med andre halvår 2013 Refusjonssatser ved salg av tjenester fra kulturskolen Frivillige organisasjoner m/barn/ungdom Frivillige organisasjoner m/voksne Andre 50 % (av lønn og sosiale utg.) 25 % (av lønn og sosiale utg.) 100 % (av lønn og sosiale utg.) 50 % (av lønn og sosiale utg.) 25 % (av lønn og sosiale utg.) 100 % (av lønn og sosiale utg.) Leie av lokaler Rena Idrettspark Leie idrettshall 1/3 hall 175,- pr time 180,- pr time Leie idrettshall 2/3 hall 225,- pr time 235,- pr time Leie idrettshall 1/1 hall 325,- pr time 335,- pr time Leie styrkerom 200,- pr time 210,- pr time Leie svømmehall 325,- pr time 335,- pr time

4 Erstatningssatser for tapte dokumenter Åmot folkebibliotek Dok. for voksne (2013) Tidligere ( ) Dok. for barn (2013) Tidligere ( ) Bok, skjønnlitt Bok, faglitt DVD-film Musikk-CD Tidsskrifter Pocketbøker Erstatnings-CD lydbøker Lydbøker 1-4 CD Lydbøker med mer enn 5 CD Lydbøker:Digikort og Mp3 Dataspill Låner er personlig ansvarlig for at bøker, filmer, lydbøker, CD-plater mm leveres tilbake i samme stand som ved utlån. Språkkurs og særlig kostbare dokumenter erstattes etter faktisk pris. Innlån fra andre bibliotek erstattes etter eierbibliotekets satser I tillegg til selve erstatningssummen kommer et gebyr for fakturering på kr. 50 Ved retur av materiale etter mottatt erstatningskrav, må erstatningsbeløpet betales uansett. Purregebyrer: Voksne (fra 15 år): Barn (6-14 år): 1. varsel: kr. 0 kr varsel: kr. 50 kr varsel: kr. 70 kr. 0 (3. varsel til barn sendes foresatte) Etter 3. varsel sendes det regning på ikke innlevert materiell Gebyr for tapt lånekort: Nytt lånekort: kr. 20 TEKNISKE TJENESTER, plan, bygg, kart- og oppmåling For behandling av private planforslag, bygge- og delingssaker.

5 Betalingsregulativet er fastsatt med hjemmel i ny plan- og bygningslovens I) Private reguleringsplaner iht pbl , jfr Behandling av reguleringsspørsmål private reguleringsplaner: forhåndskonferanser, prinsippavklaringer med mer, - minstesats, deretter kr 650,- pr. time utover 2- to - timeverk Behandling av planprogram iht. pbl : Saksforberedelse for fastsetting av planprogram i tilknyting til konsekvensutredningspliktige planer Behandling av: - Mindre endring av plan: - Enkel plan- plan for et mindre område i samsvar med overordnet plan, der det er få offentlige interesser og få nabointeresser - Sammensatt plan: plan for et område som i hovedsak er i samsvar med overordnet plan, men der det må planavklares i forhold til flere offentlige interesser og med en del nabointeresser - Komplisert plan: plan med vesentlige virkinger for miljø- og samfunn, der det er mange og sammensatte arealkonflikter og stort behov for arealavklaringer Alt planteknisk arbeid, rettelser, justeringer, omarbeidelser m.m. som må utføres på plankartet før planen godkjennes lagt ut til 1.gangs offentlig ettersyn, skal dekkes av den som fremmer planen, likeledes annonsekostnader vedrørende oppstart av reguleringsarbeider. Forslag til reguleringsplaner skal fortrinnsvis leveres til kommunen i avkrevd digital form på SOSI- standard versjon 4.3 eller høyere. Der dette ikke skjer skal det gis et tilretteleggingsgebyr beregnet ut fra medgått tid a kr 650,- pr time II) Dispensasjoner iht. pbl Saksforberedelse til politisk behandling for søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens Saksforberedelse for søknad om dispensasjon iht. plan- og bygningslovens 19-1 som kan avgjøres administrativt iht. delegert myndighet III)Bygge- og delingssaker

6 Forhåndskonferanse Gjennomføring av forhåndskonferanse- minstesats, deretter kr 650,- pr time utover 1- ett- timeverk i hele kr Søknad om tiltak pbl. 20-1: Nybygg og hovedombygging bolig og fritidshus a) For behandling av søknad om nybygg og hovedombygging b) Inneholder tiltaket mer enn en selvstendig boenhet, betales tillegg pr. boenhet *) f.o.m. enhet nr c) Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse *) Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. Søknad om tiltak pbl. 20-1: Andre bygg For behandling av søknad om alle andre typer nybygg, tilbygg, og hovedombygging betales etter bruksareal (BRA) i hovedetasjen iht. NS 3940 Fast pris inntil 30 kvm BRA Tillegg pr kvm fra og med 31 kvm BRA 40 c) Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse Søknad om andre tiltak pbl. 20-1: Andre tiltak For behandling av alle søknader som ikke kan måles etter areal som rivingsarbeider, varige konstruksjoner og anlegg,, bruksendring, oppføring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, veianlegg, vesentlige terrenginngrep, endringsmeldinger, etc. - minstesats deretter kr 650,- pr time utover 2- to - timeverk Søknad om tiltak uten ansvarsrett pbl Behandling av søknad inntil 30 kvm, Tillegg pr kvm fra og med 31 kvm Deling av eiendom For behandling av søknad om opprettelse av ny eiendom mv iht. planog bygningsloven 20-1 bokstav m For behandling av søknad om deling av eiendommen etter jordloven For behandling etter både plan- og bygningsloven og jordloven Overføring av landbruksareal inntil 50 daa hvor arealet ikke endrer formål som følge av overføringen tas et samlet gebyr for deling og konsesjon I tillegg kommer gebyr for eventuelle kart- og delingsforretning. Avløpsanlegg og forurenset grunn For behandling av søknad om utslippstillatelse iht. Forurensningsloven - minstesats, deretter etter medgått tid a kr 650,- pr time utover 2- to - timeverk For behandling av saker mht forurenset grunn iht. Forurensningsloven og forurensningsforskriften - minstesats, deretter etter medgått tid a kr 650,- pr. time utover 1- ett - timeverk Utgifter til eventuelle grunnundersøkelser dekkes av søker

7 Lokal godkjenning av ansvarsrett For behandling av søknad om lokal godkjenning av foretak, betales: a) Lokal godkjenning av foretak og selvbygger 700 b) Tildeling av ansvarsrett pr hovedfunksjon (gjelder også selvbyggere) 700 c) Tildeling av ytterligere ansvarsretter, pr ansvarsområde (gjelder også 700 selvbyggere) d) Vurdering av foretak med sentral godkjenning i forbindelse med tildeling av ansvarsretter- minstesats, 325 deretter etter medgått tid a kr pr time utover 0,5- ett halvt - timeverk Tilsyn Tilsyn ordinære byggesaker 700 Manglende søknad om ferdigattest Purregebyr 700 Behandling av ulovlig utførte tiltak i etterkant Ved pålegg om søknad for ulovlig igangsatt søknadspliktige/ meldepliktige tiltak betales ordinær sats Overtredelsesgebyr iht. ny plan- og bygningslov 32-8: Tiltak som gjennomføres i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser ilegges overtredelsesgebyr i henhold 32-8 i samsvar med tilhørende forskrift IV)Konsesjonsbehandling For behandling av søknad om konsesjon er gebyret 750 V) Seksjonering av eiendommer Betalingsregulativet er fastsatt med hjemmel i Lov om seksjonering 7. Seksjonering uten befaring For behandling av søknad om seksjonering uten nødvendig befaring, betales: 3 ganger rettsgebyret pr. sak. I tillegg kommer tinglysingsgebyr. Seksjonering med befaring For behandling av søknad om seksjonering med nødvendig befaring, betales: 5 ganger rettsgebyret pr. sak. I tillegg kommer tinglysingsgebyr.

8 I tillegg til ovennevnte gebyr kommer tinglysingsgebyr for nødvendige målebrev. Betalingsbetingelser Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunen etter regningsoppgave fra virksomhetsleder. Gebyrene kan kreves inn forskuddsvis. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. VI) Matrikkelloven Det fastsettes følgende gebyrer med lovhjemmel i Matrikkelloven 32, forskriftene 16 og Lov om seksjonering Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr 5 700,00 areal fra m² kr ,00 areal fra m² kr ,00 areal fra m² kr ,00 Tillegg pr. påbegynt m² over 10 da. kr 750, Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² kr 5 700,00 areal fra m² kr ,00 areal fra m² kr ,00 areal fra m² kr ,00 Tillegg pr. påbegynt m² over 10 da. kr 750, Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 50 m² kr 2 900,00 areal fra m² kr 5 700,00 areal fra m² kr ,00 areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr 750, Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra m³ kr ,00 volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000m 3. kr 750,00

9 1.1.5 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid Oppmåling landbruksformål Faktureres etter anvendt tid 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten oppmålingsforretning (Tidligere registreringsbrev m.m.) kr 3 000,00 I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. Viser til 1.1.1, 1.1.2, og Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² kr 2 700,00 areal fra m² kr 5 400, Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ volum fra m³ kr 3 000,00 volum fra m³ kr 6 000, Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² kr 6 500,00 areal fra m² kr ,00 arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 1 000,00

10 1.4.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m³ kr 5 000,00 volum fra m³ kr ,00 volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr 1 000, Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr 1 800,00 For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 520, Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr 2 700,00 For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 520,00 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 1.7 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 1 000,00 For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 200,00 Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (minimum 3 timer) 1.8 Timepris Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr 670, Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. Med urimelig gebyr menes her et meget stort avvik fra gjennomsnittlig omkostninger for den enkelte type sak. For eksempel vil ikke forretning over enkelttomter på et større tomtefelt komme inn under rimelighetsbegrepet.

11 1.10 Betalingsbetingelser Gebyrene kan kreves inn forskuddsvis.gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Tinglysingsutgifter kommer i tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen VII) Plott, kartkopier og annen kopiering på Tekniske tjenester Plotting A2 A1 A0 60 pr. stk 80 pr. stk 100 pr. stk Digitale kartdata for digitale karter Priser i h.h. til prinsipper og retningslinjer i GEOVEKST. Kartdataene kan ikke brukes til produkter for kommersielt salg. Før salg av kartdata skal det inngås særskilt avtale med kommunen/statens kartverk. Kartene kan ikke digitaliseres uten at det er inngått avtale med kommunen. Digitale data For mindre uttak (situasjonsplaner og lignende) fra dig.kartbase tas et minstegebyr på For større uttak betales etter medgått tid a kr. 650,- pr time Diverse bestemmelser Det skal ikke tas betaling for kart som skal følge delingssøknad, byggesøknad, søknad om utslippstillatelse eller dokumenter som er en del av vår informasjonsplikt og naturlige serviceansvar. Unntak er situasjonsplaner etter byggeforskriftenes kap Andre offentlige etater, skoler og ideelle organisasjoner betaler ikke for enkeltkopier på papir. For større leveranser kan det avtales spesialpriser.

12 VIII) Fellesbestemmelser Urimelig gebyr Blir gebyret etter dette regulativet urimelig høyt, kan rådmannen fravike regulativet og fastsette gebyret skjønnsmessig. Betalingsbetingelser Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunen etter regningsoppgave fra virksomhetsleder. Ved fornyelse av tidligere godkjent søknad om tiltak betales 25 % av gjeldende satser. Gebyrene kan kreves inn forskuddsvis. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. Klage Klage på beregning av gebyrer skal rettes til kommunen innen 3 uker etter at kravet er mottatt. Ikrafttreden og endring Satsene i dette regulativet gjelder for Endringer i regulativet gjøres av kommunestyret. Renovasjon (SØIR)

13 SØR-ØSTERDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSGEBYR Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-. Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer. A Grunngebyr pr. år husstander/husholdningsavfall kr 820,00 kr 844,00 B Volumgebyr pr år - tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd - ordinære husstander: 140 ltr. restavfall kr 936,00 kr 964, ltr. restavfall kr 1 464,00 kr 1 508, ltr. restavfall kr 1 850,00 kr 1 908, ltr. restavfall kr 2 776,00 kr 2 864, ltr. restavfall kr 5 092,00 kr 5 256, ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene - 40 kr inkl mva) kr 32,00 kr 32,00 Samlet årlig renovasjonsgebyr vil være Grunngebyr + Volumgebyr C D E F G Leie av papirbeholder 140 ltr. papir kr 71,00 kr 76, ltr. papir kr 123,00 kr 132, ltr. papir kr 244,00 kr 264, ltr. Papir kr 599,00 kr 648,00 Renovasjonsgebyr pr. år - forenklet renovasjonsordning (kun sekkerenovasjon) - jfr retningslinjer for endring av abonnement: (spredtbygde områder, lang privat gårdsveg, liten avfallsproduksjon) Årsgebyr forenklet ordning kr 920,00 kr 948,00 Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall - jfr. retningslinjer for endring av abonnement Fradrag hjemmekompostering -kr 340,00 -kr 360,00 Serviceabonnement pr. år - henting av avfall utover 3 metersregelen meter kr 134,00 kr 140, meter kr 272,00 kr 284,00 over 20 meter - særskilt avtale Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer Kategori 0 kr 1 640,00 kr 1 692,00 - hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet) Kategori 1 kr 1 026,00 kr 1 056,00 - hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet). Kategori 2 kr 556,00 kr 572,00

14 H I J - hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien. Kategori 3 kr 222,00 kr 228,00 - omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet. Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner - papp/papir, glass og tekstiler Ministasjoner kr 0,00 kr 0,00 Bringeordning til gjenvinningsstasjoner - sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv Sortert avfall kr 0,00 kr 0,00 Restavfall pr. m 3 (minsteavgift. kr. 75,-) kr 150,00 kr 150,00 Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret. Septikrenovasjon Åmot kommune For tømming av slamavskillere for eiendommer med fast bosetting betales pr. år for slamvolum opp til 4 m³ og tømming hvert 2. år kr 732,00 kr 768,00 Tillegg pr. m³ for slamvolum over 4m³ og tømming hvert 2. år kr 184,00 kr 192,00 For eiendommer med fast bosetting uten toalett og for fritidsbebyggelse betales pr. år for slamvolum opptil 6 m³ og tømming hvert 4. år kr 366,00 kr 384,00

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

Kommunale avgifter og gebyrer

Kommunale avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer 1. Kommunale avgifter og gebyrer Barnehage jfr makspris i forslag til statsbudsjettet. Ingen endringer fra 2008. Foreldrebetaling: Kostpenger: 1/1 plass: kr 2.330 Kr 200 4/5

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA 01.01.2016 Leiepriser for kommunale boliger og eiendommer (ikke mva-belagt) Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter, ungdomsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger

Detaljer

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune Gjesværstappan med Havørn i horisonten Foto: Børge Grønlund Vedtatt av styre 11.12.2012, PS sak 122/12 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 2016 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Rammer for gebyrberegning: For enkelte

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 Side 1 av 10 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter pbl. 20-2 a) Mindre byggearbeid

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune 2003. Steinparken ved rådhuset. Vedtatt av styre den 9.12.2014, som PS sak 99/14 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 2.1 Gebyr for vann......3

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I:

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: SEL KOMMUNE GEBYR-REGULATIV FOR PLAN OG BEREDSKAP 2014 GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: 11 - i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 med endringer, sist ved lov

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2016 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov om Eierseksjoner (Es), jfr. 7. Kap.1 ALMINNELIGE

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SVELVIK KOMMUNE 2011

GEBYRREGULATIV FOR SVELVIK KOMMUNE 2011 GEBYRREGULATIV FOR SVELVIK KOMMUNE 2011 Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-8 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/14 11.11.2014 Kommunestyret 74/14 11.12.2014 Kommunale

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

Gebyrregulativ for Resultatenheten teknisk:

Gebyrregulativ for Resultatenheten teknisk: Eide kommune Vår ref. 2011/395 Gebyrregulativ for Resultatenheten teknisk: Saksbehandling etter; PLAN OG BYGNINGSLOV, JORDLOV, SKOGLOV KONSESJONSLOV, MATRIKKELLOV, LOV OM EIERSEKSJON OG LOV OM EIENDOMS

Detaljer

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016 fra

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016 fra Vedtatt 16.12.2015. Bystyresak 129/15 Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016 fra 01.01. Kapittel I Alminnelige bestemmelser 1.0 Hjemmel For dette regulativet viser kommunen til: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for Samfunnsavdelingen 2014

Gebyrregulativ for Samfunnsavdelingen 2014 Siljan kommune Gebyrregulativ for Samfunnsavdelingen 2014 Innhold Gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner og byggesaker i Siljan kommune 2014... 2 Gebyrregulativ for kart- og oppmåling i Siljan

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER ÅR: 2016 INNHOLD Område Side A. Generelt 2 B. Behandling av delingssaker 3 C. Arbeider tilknyttet oppmåling 3 D. Behandling av byggesaker

Detaljer

HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER FOR OPPMÅLING, PLAN OG BYGGESAKER 2015

HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER FOR OPPMÅLING, PLAN OG BYGGESAKER 2015 HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER FOR OPPMÅLING, PLAN OG BYGGESAKER 2015 Vedtatt av Hole kommunestyre 15.12.2014, sak 078/14. 1 av 13 KAPITTEL 1 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Detaljer

HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER

HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER 2010 Vedtatt av Hole kommunestyre: 14.desember 2009, sak K-067/09 Øvrige gebyrer/priser 14.desember 2009, sak K-067/09 Gebyrer etter matrikkelloven 14.juni 2010, sak K-019/10

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2016

KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2016 . KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2016 Oppdatert 20.02.2015 1 Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter Kr. 43.612

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85

Detaljer

Regulativ for kommunale avgifter og tjenester fra 01.01.-31.12.2015

Regulativ for kommunale avgifter og tjenester fra 01.01.-31.12.2015 Behandlet av Storfjord kommunestyre. ref.bente/regulativ for avgifter og tjenester 2015 Regulativ for kommunale avgifter og tjenester fra 01.01.-31.12.2015 VANN- OG AVLØPSGEBYR: 1. ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING.

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie 2016 Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret 15.12.2015 RENOVASJON 25 % mva kommer i tillegg

Detaljer

Gebyrenhet. Gebyrenhet

Gebyrenhet. Gebyrenhet Oppdatert 01.01.2015 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2015 er 2015 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250 Oppdatert 02.09.2014 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2014 er 2014 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag STANGE KOMMUNE GEBYRER 2007 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2007 Vann: Eks. mva kr. Inkl. mva kr. Årsgebyr

Detaljer

Økning i kroner Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter. 39 647 43 612 3 965 Tillegg pr.

Økning i kroner Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter. 39 647 43 612 3 965 Tillegg pr. ØKNING AVGIFTER OG GEBYRER 2016. Økning sosialhjelp 2016 : 2,70 % Generell prisøkning 2016 : 2,70 % Byggesaksbehandling 2016: 15,00 % Kart og oppmåling 2016: 15,00 % Private reguleringsforslag 2016: 10,00

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2015

KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2015 . KOMMUNALE AVGIFTER,GEBYRER og SATSER 2015 Oppdatert 20.02.2015 1 Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter Kr. 39.647

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

Solheim Møterom Vidnes 365 376 3,0 % Liverudstua 365 376 3,0 %

Solheim Møterom Vidnes 365 376 3,0 % Liverudstua 365 376 3,0 % Betalingssatser - Skiptvet kommune 2014 2015 Endr % Kommunehuset Vanlige møter Møterom Karlsrud 1 206 1 243 3,0 % Møterom Langli - hele 725 746 3,0 % Møterom Langli - avdelt 365 376 3,0 % Bryllup og større

Detaljer

HOF KOMMUNE TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ

HOF KOMMUNE TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ 2014 HOF KOMMUNE TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER Gjeldende fra 01.01.2014 Vedtatt av Hof kommunestyre 10.12.2013 sak nr 056/13 1 BETALINGSBESTEMMELSER For alle gebyr som følger

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Behandles av kommunestyret i sak 8/1, den 17.12.201 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2015 FOR

Detaljer

Gebyrregulativ Avdeling Samfunn. Vedtatt i sak 84/16 i Siljan kommunestyre

Gebyrregulativ Avdeling Samfunn. Vedtatt i sak 84/16 i Siljan kommunestyre Gebyrregulativ 2017 Avdeling Samfunn Vedtatt i sak 84/16 i Siljan kommunestyre Gebyrregulativ for plan og byggesak Gjeldende fra 1.1.2017. Økningen fra 2016 er på ca. 2,5 % og avrundet til nærmeste 100

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning vare Etter Plan- og bygningslova, matrikkellova, jordlova og forureingslova: 2016 1000 Medfører oppgradering av off. register kr 2 758 1001 Utan oppgradering av offentlig register kr 1 591 1003 Renovering

Detaljer