Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi..."

Transkript

1

2 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page 22-26

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätska innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller förstör elektroniken i apparaten. 3. Om apparaten blir dammig torkas den av med en lätt fuktig trasa varefter den torkas torr. 4. Denna apparat kan användas av barn och personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/ erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 5. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. 6. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 7. Apparaten får endast användas under uppsikt. 8. Apparaten är inte för utomhusbruk. 9. Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada. 10. Använd endast nya batterier i korrekt storlek. Förbrukade batterier bör alltid avlägsnas eftersom de kan läcka kemikalier som skadar apparatens elektriska kretslopp. 11. Batterierna måste avlägsnas från apparaten innan den kasseras. 12. Om batteriläckage uppstår, undvik hudkontakt och kassera batterierna enligt gällande lag. 3

4 13. Apparaten är endast för privat bruk. 14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Lite fakta om vågar Det finns olika typer av vågar. 1. Den traditionella, mekaniska vågen som registrerar vikten med hjälp av påverkan av en fjäder, varefter vikten kan avläsas på en skiva. 2. Digitalvågen, som också är en mekanisk våg, där enda skillnaden är att vikten läses av på en display. 3. Den moderna, elektroniska vågen som gör en vägning via en elektronisk sensor som omsätter vikten elektroniskt för avläsning på en display. Fördelen med den elektroniska vågen jämfört med den mekaniska eller digitala är framför allt att den är mycket mer precis i mätningen av vikten och fortsätter att vara precis. De mekaniska och digitala vågarna blir däremot med tiden mindre och mindre precisa, eftersom bland annat fjädern i dessa vågar åldras. Något man dock ska vara uppmärksam på med en elektronisk våg, är att den är känslig mot stora temperatursvängningar. Differenser kan förekomma om vågen är kall, och därför fungerar den bäst vid rumstemperatur. Montering och byte av batteri Vågen drivs av 3 st 1,5V AAA batterier, som ska sättas i köksvågen innan den tas i bruk. Vid montering av batteriet avlägsnas först batteriluckan på vågens undersida. Batterierna kan nu sättas i (eller bytas ut) genom att placera dem enligt anvisningarna i batteriutrymmet. Var noga med att batteriernas + och - poler placeas åt rätt håll. Sätt därefter tillbaka batteriluckan. Batterierna behöver bytas när displayen visar Lo. Genom att trycka på min_unit knappen nederst till vänster kan man skifta mellan visning i g, oz, ml, fl.oz. Vägning Ställ vågen på ett plant underlag och starta vågen genom att trycka på on/ off_tare knappen. När displayen visar 0 är den klar att använda. Vågen klarar vikter upp till 15 kg. 4

5 Placera det som ska vägas mitt på vågen, vikten visas med blinkande siffror i displayen i ca 3 sekunder och visas därefter konstant. När vikten sedan lyfts bort från vågen fortsätter vikten att visas i displayen i ytterligare några sekunder. Ny vikt kan dock placeras på vågen direkt efter föregående vägning. Om ingen aktivering sker inom 20 sekunder slocknar bakgrundsljuset och efter ytterligare ca 2 minuter stängs vågen av helt. Nollställningsfunktion Denna köksvåg är försedd med en praktisk nollställningsfunktion, så att alla ingredienser kan vägas i en och samma skål, en åt gången. Efter vägning av första ingrediensen nollställs vågen med ett kort tryck på tareknappen. Om ingrediensen väger mindre än 2 g visar displayen 0 g. Efter nollställningen är vågen klar för vägning av nästa ingrediens. Om den senast vägda ingrediensen tas bort igen efter nollställning, visas den vikten som ett negativt tal. Tryck på tareknappen och vågen är åter igen klar för vägning. Om vågen inte är nollställd efter vägning av den senaste ingrediensen och ingrediensen tas bort, kommer vågen åter igen att visa 0. Om vågen överbelastas (belastning över 15 kg) kommer den att visa EEEE i displayen. Tag bort lite ingredienser från vågen och den är åter klar för en ny vägning. Timerfunktion Starta vågen genom att trycka på on/off_tare knappen. Tryck på resetknappen för att växla till timerläge, timersymbolen samt 00:00 visas i displayen. Om du använt timerfunktionen tidigare så visas senast inställda tid när funktionen aktiveras. För att nollställa tiden, tryck på resetknappen i ca 2 sekunder. Tryck på min_unit knappen för att ställa in minuttal. Håll knappen konstant för att öka minuttalet med 10 minuter i taget. Tryck sedan på sec knappen för att ställa in sekundtal. Håll knappen konstant för att öka sekundtalet med 10 sekunder i taget. Starta nedräkningen genom att trycka på reset knappen igen. Under nedräkning går det att pausa tiden genom att trycka på resetknappen, för att återuppta nedräkningen tryck åter igen på resetknappen. När nedräkningen är avslutad piper vågen i 1 minut. Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudet inom 1 minut. Du kan skifta mellan timerfunktion och vägning genom att trycka på tareknappen. Om du skiftar till vägning medan timern räknar ner, fortsätter nedräkningen under tiden. Vill du under vägning skifta till timerfunktion trycker du på resetknappen. 5

6 Avstängning För att spara på batterierna stängs vågen av automatiskt ca 2 minuter efter den sista aktiveringen, men vågen kan även stängas av manuellt genom att hålla on/off_tare knappen nedtryckt i några sekunder. Rengöring och underhåll Vågen kan torkas av med en trasa fuktad med lite diskmedel och vatten, eftertorka med handduk eller hushållspapper. Använd aldrig starka och repande rengöringsmedel som kan repa höljet på vågen. Vågen får aldrig nedsänkas i vatten eller andra vätskor och får inte placeras i starkt solljus eller värme, t ex i närheten av spisen eller ett element. Miljöhänsyn vid kassering av batterier Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica 9821 Max. vikt 15 kg med 1 grams intervall Apparaten ska bortskaffas som elektronikavfall Nollställningsfunktion Holdfunktion Timerfunktion LCD digitaldisplay 6

7 Automatisk avstängning efter ca 2 minuter 3 st AAA 1,5V batterier Precision: +/- 1.0% Vi förbehåller oss rätten till löpande ändringar. 7

8 8 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, som kan få de elektroniske dele til at ruste eller helt ødelægge elektronikken. 3. Hvis apparatet bliver snavset, kan det tørres af med en let fugtig klud, og derefter tørres med en tør klud. 4. Dette apparat kan anvendes af børn og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 6. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 7. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 8. Apparatet er ikke beregnet til udendørs brug. 9. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse. 10. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Brugte batterier skal altid fjernes, da de kan lække kemikalier, som kan beskadige apparatets elektriske kredsløb. 11. Batterier skal altid fjernes fra apparatet, inden apparatet bortskaffes.

9 12. Undgå kontakt med huden i tilfælde af batterilækage. Batterierne bortskaffes i henhold til gældende regler. 13. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Lidt om vægte Der findes flere forskellige typer vægte: 1. Den traditionelle, mekaniske vægt, der registrerer vægten ved hjælp af en fjederpåvirkning, hvorefter vægten aflæses på en skive. 2. Digitalvægten, som også er en mekanisk vægt med den ene forskel, at vægten her aflæses på et display. 3. Den moderne, elektroniske vægt, som foretager vejning via en elektronisk føler og omsætter vægten elektronisk til aflæsning på et display. Fordelen ved den elektroniske vægt frem for den mekaniske eller digitale er først og fremmest, at den foretager en langt mere præcis måling af vægten og vedbliver at gøre det. De mekaniske og digitale vægte derimod bliver med tiden mere og mere unøjagtige, da bl.a. fjederen i disse vægte ældes. En ting, man skal tage højde for ved en elektronisk vægt er, at den er følsom overfor store temperatursvingninger. Unøjagtigheder kan forekomme, hvis vægten er kold. Den fungerer således bedst ved almindelig stuetemperatur. Montering og udskiftning af batteri Vægten bruger 3 stk. 1,5V AAA batterier, som isættes køkkenvægten, inden den tages i brug. Ved montering af batterierne fjernes batteridækslet på vægtens underside først. Batterierne kan nu isættes (eller udskiftes) ved at placere dem i henhold til anvisningerne i batterirummet. Sørg for at batteriernes + og poler vender korrekt. Batteridækslet sættes derefter på plads igen. Batterierne skal udskiftes, når displayet viser Lo. Vejning Stil vægten på et plant underlag og tænd vægten ved at trykke på on/off_tareknappen. Når displayet viser 0, er vægten klar til brug. Vægten kan veje op til 15 kg. 9

10 Placér det, der skal vejes, midt på køkkenvægten, vægten blinker herefter i displayet i 3 sekunder, hvorefter vægten vises konstant. Når det vejede fjernes fra vægten, vil vægten fortsat blive vist i displayet i nogle sekunder. Der kan vejes nye ingredienser på køkkenvægten umiddelbart efter forudgående vejning. Hvis vægten ikke aktiveres indenfor 20 sekunder, vil baggrundslyset slukke og efter yderligere 2 minutter vil vægten slukke helt. Nulstillingsfunktion Denne køkkenvægt er forsynet med en praktisk nulstillingsfunktion, så alle ingredienser kan vejes direkte i én og samme skål, én ad gangen. Efter vejning af første ingrediens nulstilles vægten ved at trykke kort på tare-knappen. Hvis ingrediensen vejer mindre end 2 g, vil displayet vise 0 g. Efter nulstilling er vægten klar til vejning af næste ingrediens. Såfremt den sidst vejede ingrediens fjernes igen efter nulstilling, vises dennes vægt med negativt fortegn. Tryk på tare-knappen og vægten er atter klar til brug. Er vægten ikke nulstillet efter vejning af sidste ingrediens, og denne fjernes, vil vægten atter vise 0. Overbelastes vægten (belastning over 15 kg), vil displayet vise EEEE. Fjern de overskydende ingredienser fra vægten, hvorefter den igen er klar til ny vejning. Timerfunktion Tænd vægten ved at trykke på on/off_tare-knappen. Tryk på reset-knappen for at skifte til timer, hvorefter et timersymbol samt 00:00 vises i displayet. Hvis timerfunktionen har været anvendt tidligere, vil den sidst indstillede tid blive vist, når funktionen aktiveres. Tryk på resetknappen i ca. 2 sekunder for at nulstille tiden. Tryk på min_unit-knappen for at indstille antal minutter. Hold knappen nede for at øge minuttallet med 10 minutter ad gangen. Tryk derefter på sec knappen for at indstille antal sekunder. Hold knappen nede for at øge sekundtallet med 10 sekunder ad gangen. Start nedtællingen ved at trykke på reset-knappen igen. Under nedtællingen kan tiden stoppes ved at trykke på reset-knappen. Tryk på reset-knappen igen for at genoptage nedtællingen. Når nedtællingen er afsluttet, vil vægten bippe i 1 minut. Signalet kan afbrydes ved at trykke på en valgfri knap indenfor 1 minut. Der kan skiftes mellem timerfunktion og vejning ved at trykke på tare-knappen. Hvis der skiftes til vejning, medens timeren tæller ned, vil nedtællingen fortsætte. Ønsker du at skifte fra vejning til timerfunktion, trykker du blot på reset-knappen. 10

11 Sådan slukkes vægten Vægten slukker automatisk ca. 2 minutter efter sidste aktivering for at forlænge batteriets levetid. Vægten kan endvidere slukkes manuelt ved at holde on/off_tare knappen nede i et par sekunder. Rengøring og vedligeholdelse Vægten tørres af med en klud fugtet i vand tilsat lidt opvaskemiddel og tørres med et viskestykke eller køkkenrulle. Anvend ikke skrappe og slibende rengøringsmidler, der skal ridse vægtens overflade. Vægten må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker og må ikke placeres i direkte sollys eller varme, f.eks. i nærheden af komfur eller lignende. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages, inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 9821 Maks. vægt 15 kg med 1 grams interval Apparatet skal bortskaffes som elektronikaffald Nulstillingsfunktion Hold-funktion Timerfunktion LCD digitalt display 11

12 Automatisk sluk efter ca. 2 minutter 3 stk. AAA 1,5V batterier Nøjagtighed: +/- 1.0% Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes 12

13 Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen grundig før bruk og spar den til senere bruk. 2. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Skulle det bli vått skal det tørkes av omgående, da væsker inneholder mineraler som kan få de elektroniske delene til å ruste eller ødelegge elektronikken i apparatet. 3. Hvis apparatet blir støvet kan det tørkes av med en fuktig klut og deretter tørkes med en tørr klut. 4. Dette apparatet kan brukes av barn og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som har kjennskap/erfaring med apparatet, hvis bruken skjer under tilsyn eller etter instruksjon om hvordan apparatet brukes på en sikker måte av en person som har ansvar for deres sikkerhet og at de er bevisst om mulig fare. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 6. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 7. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 8. Apparatet skal ikke brukes utendørs. 9. Apparatet må ikke brukes hvis det har vært mistet i gulvet eller hvis det vises synlige tegn på skader. 10. Bruk kun nye batterier i riktig størrelse. Brukte batterier bør alltid fjernes da det er fare for at de kan lekke kjemikalier som skader apparatets elektriske kretsløp. 11. Batteriene må tas ut før apparatet avleveres. 12. Hvis det oppstår batterilekkasje, skal man unngå hudkontakt og avlevere batteriene ifølge gjeldende lov. 13

14 13. Apparatet er kun til privat forbruk 14. Hvis produktet brukes til annet enn det, det er beregnet for eller ikke brukes i henhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv det fulle ansvar. Eventuelle skader på produktet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Litt om vekter Det finnes mange ulike typer vekt: 1. Den tradisjonelle mekaniske vekten som registrerer vekten ved hjelp av en fjær, hvor vekten avleses på en skive. 2. Digitalvekten som også er en mekanisk vekt, men med den forskjellen at vekten leses av på et display. 3. Den moderne, elektroniske vekten som foretar veiing via en elektronisk føler som omsetter vekten elektronisk for avlesning på et display. Fordelen med den elektroniske vekten fremfor den mekaniske eller digitale er først og fremst at den foretar en langt mer presis måling av vekten - og den fortsetter med å være presis. De mekaniske og digitale vektene derimot blir med tiden mer og mer unøyaktige, da fjæren i disse vektene blir slitt. En ting man bør ta høyde for med en elektronisk vekt er at den er veldig følsom ovenfor store temperatursvingninger. Unøyaktigheter kan forekomme hvis vekten er kald, og den fungerer derfor best ved vanlig romtemperatur. Montering og bytting av batterier Vekten bruker 3 stk. 1,5V AAA batterier som skal settes i kjøkkenvekten før den tas i bruk. Batteriene settes i vekten ved først å fjerne det lille batteridekselet på undersiden av vekten. Batteriene kan nå settes på plass (eller skiftes ut) ved å anbringe dem som vist i anvisningen i batterirommet. Sørg for at batterienes +pol og pol plasseres korrekt. Batteridekselet settes deretter på plass igjen. Når batteriene skal byttes vil det vise Lo på displayet. Ved å trykke på min_unit knappen nederst til venstre kan man bytte mellom visning av g, oz.,ml, fl. oz. Veiing Still vekten på et slett underlag og aktiver vekten ved å trykke på on/off_tare knappen. Når displayet viser 0 er vekten klar til bruk. Vekten tar opp til 15 kg. Legg det som skal veies midt på vekten. Vekten vises med blinkende tall på displayet i ca. 3 sekunder og deretter konstant. Når man så tar bort ingrediensen fra vekten fortsetter vekten med å stå i displayet enda et par 14

15 sekunder. Men man kan legge nytt på vekten straks etter den foregående veiingen. Dersom vekten ikke aktiveres innen 20 sekunder slukker bakgrunnslyset og etter ytterligere 2 minutter slukker vekten helt. Nullstillingsfunksjon Denne kjøkkenvekten har en praktisk nullstillingsfunksjon, slik at alle ingredienser kan veies i bare en bolle, en ting av gangen. Etter veiing av den første ingrediensen nullstilles vekten ved et kort trykk på tareknappen. Dersom ingrediensen veier mindre enn 2 g viser displayet 0 g. Etter nullstilling er vekten klar til veiing av neste ingrediens. Hvis den sist veide ingrediensen tas bort igjen etter nullstilling, viser den vekten som et negativt tall. Trykk på tareknappen og så er vekten klar til veiing igjen. Hvis vekten ikke er nullstilt etter veiing av den siste ingrediensen og ingrediensen blir tatt bort, så viser vekten igjen 0. I fall vekten blir overbelastet (belastning over 15 kg), så vises EEEE i displayet. Ta bort litt av ingrediensen fra vekten og så er den klar til ny veiing. Timerfunksjon Start vekten ved å trykke på on/off_tare knappen. Trykk på resetknappen for å skifte til timerfunksjon. Timersymbol og 00:00 vises på displayet. Hvis du har brukt timerfunksjonen tidligere vil vekten vise den siste innstillingen, når funksjonen blir aktivert. For å nullstille tiden, trykk på resetknappen i ca. 2 sekunder. Trykk på min_unit knappen for å stille inn antall minutter. Hold knappen konstant for å sette opp antallet av minutter med 10 minutter av gangen. Trykk etterpå på sec knappen for å stille inn sekundtall. Hold knappen konstant for å sette opp antallet av sekunder med 10 sekunder av gangen. Start nedtellingen ved å trykke på resetknappen igjen. Man kan ta pause under nedtellingen ved å trykke på resetknappen. For å fortsette nedtellingen skal man trykke på resetknappen igjen. Når nedtellingen er avsluttet høres en pipelyd i ca. 1 minutt. Signalet slås av innen et minutt ved å trykke på en valgfri knapp. Du kan skifte mellom timerfunksjon og veiing ved å trykke på tareknappen. Hvis du bytter til veiing, mens timeren teller ned, forsetter nedtellingen hele tiden. Hvis du bruker veiefunksjon og vil bytte til timer funksjon, trykk da på resetknappen. Slukking For å spare på batteriene slukker vekten automatisk ca. 2 minutter etter den siste aktiveringen, men man kan også slå av vekten manuelt ved å holde on/ off_tare knappen nede i et par sekunder. 15

16 Rengjøring og vedlikehold Vekten kan tørkes av med en klut fuktet med litt oppvaskmiddel og vann. Tørk av med et kjøkkenhåndkle eller et tørk. Bruk aldri sterke og ripende rengjøringsmidler som kan skade vektens overflater. Vekten må ikke dyppes i vann eller andre væsker og må ikke settes i kraftig sollys eller varme, f.eks. i nærheten av ovnen eller et element. Miljøhensyn ved avlevering av batterier Ved kassering av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier må aldri kastes sammen med husholdningsavfall, men skal avleveres på autoriserte miljøstasjoner. Husk alltid å ta ut batteriene før apparatet kasseres. Samtidig bør man passe på at batteriene ikke blir for gamle eller oppbrukt da det kan være fare for at batteriene begynner å lekke. Kontroller holdbarhetsdato angitt på batteriene og ta ut batteriene før de blir for gamle. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av det gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsplass. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet leveres inn der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334 Majorstuen 0304 Oslo Tlf Tekniske data OBH Nordica 9821 Maks. vekt 15 kg med 1 g intervall. Apparatet skal avleveres som elektronisk avfall. Nullstillingsfunksjon Holdfunksjon Timerfunksjon LCD digitaldisplay Slår seg av automatisk etter ca. 2 minutter 3 stk. AAA 1,5V batterier Presisjon +/- 1.0% 16 Rett till løpende endringer og forbedringer forbeholdes.

17 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Jos laite kastuu, se on kuivattava välittömästi. Nesteiden sisältämät mineraalit voivat nimittäin aiheuttaa laitteen elektronisten osien ruostumisen tai tuhota ne kokonaan. 3. Jos laite pölyyntyy, se on pyyhittävä nihkeällä liinalla ja kuivattava huolellisesti. 4. Lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 5. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 6. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 7. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 8. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. 9. Laitetta ei saa käyttää, jos se on pudonnut lattialle tai jos se on vahingoittunut näkyvästi. 10. Käytä vain oikean kokoisia uusia paristoja. Käytetyt paristot on aina poistettava laitteesta, sillä niistä voi vuotaa laitteen virtapiirejä vaurioittavia kemikaaleja. 11. Poista paristot laitteesta ennen laitteen hävittämistä. 12. Jos paristot vuotavat, vältä niiden joutumista kosketuksiin ihon kanssa ja hävitä ne paikallisen lainsäädännön mukaan. 17

18 13. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 14. Mikäli laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Erilaisia vaakatyyppejä Markkinoilla on useita erilaisia vaakoja: 1. Perinteinen mekaaninen vaaka punnitsee painon jousitusta apunaan käyttäen, minkä jälkeen paino näkyy vaa an asteikolta. 2. Digitaalinen vaaka toimii muilta osin kuten mekaaninen vaaka, mutta laitteessa on näyttöruutu, josta paino on luettavissa. 3. Nykyaikainen elektroninen vaaka suorittaa punnituksen elektronisen tunnistimen avulla ja siirtää painon elektronisesti luettavaksi näyttöruutuun. Elektronisen vaa an etuna mekaanisiin tai digitaalisiin vaakoihin verrattuna on ensisijaisesti se, että se antaa paljon tarkemman punnitustuloksen jopa pitkän käytön jälkeen. Mekaaniset ja digitaaliset vaa at menettävät ajan myötä tarkkuuttaan muun muassa jousituksensa heikkenemisen vuoksi. Elektronisen vaa an käytössä tulee kuitenkin aina ottaa huomioon, että laite on herkkä suurille lämpötilanvaihteluille. Jos vaaka on kylmä, punnitustulokset voivat olla epätarkkoja. Elektroninen vaaka toimii parhaiten tasaisessa huoneenlämmössä. Paristojen asennus ja vaihto Vaaka toimii kolmella 1,5 V:n AAA-paristolla, jotka on asennettava paikoilleen ennen talousvaa an käyttöönottoa. Paristoja asentaessasi irrota ensin vaa an pohjassa olevan paristolokeron kansi. Aseta sen jälkeen paristot paikoilleen (tai vaihda paristot) paristolokerossa olevien ohjeiden mukaisesti. Varmista, että paristojen plus- ja miinusnavat tulevat oikein päin. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen. Kun paristot kaipaavat vaihtamista, näyttöön tulee merkki Lo. Painamalla vasemmassa alareunassa olevaa min_unit-painiketta voit vaihtaa mittayksiköksi grammat (g), unssit (oz), millilitrat (ml) tai unssit (neste) (fl. oz). Punnitus Sijoita vaaka tasaiselle alustalle ja käynnistä vaaka painamalla on/off_tarepainiketta. Kun näytöllä lukee 0, vaaka on käyttövalmis. Vaa an punnituskyky on enintään 15 kg. 18

19 Aseta punnittava aines keskelle vaakaa. Paino näkyy ensin noin kolmen sekunnin ajan vilkkuvana numerona ja muuttuu sitten pysyväksi. Kun aines otetaan pois vaa alta, paino näkyy näytössä vielä muutaman sekunnin ajan. Uuden punnittavan aineksen voi kuitenkin asettaa vaa alle heti edellisen punnituksen jälkeen. Jos vaaka on käyttämättä 20 sekuntia, taustavalo sammuu. Jos vaaka on käyttämättä vielä noin kaksi minuuttia,, se kytkeytyy kokonaan pois päältä. Nollaanasetustoiminto Tässä talousvaa assa on käytännöllinen nollaanasetustoiminto, jonka ansiosta eri aineksia voidaan punnita samassa kulhossa yksi kerrallaan. Ensimmäisen punnittavan aineksen jälkeen vaaka nollataan painamalla lyhyesti tarepainiketta. Jos punnittava ainesmäärä painaa alle 2 g, näytössä lukee 0 g. Nollaanasetuksen jälkeen vaaka on valmis seuraavan aineksen punnitukseen. Kun viimeisenä punnittu aines otetaan nollaanasetuksen jälkeen pois vaa alta, etumerkki vaihtuu negatiiviseksi. Paina tare-painiketta, minkä jälkeen vaaka on jälleen valmis punnitukseen. Jos vaakaa ei nollata viimeisen aineksen punnituksen jälkeen ja aines otetaan pois, näytössä näkyy jälleen 0. Jos vaakaa kuormitetaan liikaa (yli 15 kg), näyttöön tulee ilmoitus EEEE. Poista silloin hieman painoa vaa alta. Tämän jälkeen vaaka on jälleen käyttövalmis. Ajastintoiminto Käynnistä vaaka painamalla on/off_tare-painiketta. Vaihda ajastintilaan painamalla reset-painiketta. Näytössä näkyy ajastinsymboli ja 00:00. Jos olet käyttänyt ajastintoimintoa aiemmin, näytössä näkyy viimeisin asetettu aika, kun toiminto otetaan käyttöön. Nollaa aika painamalla reset-painiketta noin kaksi sekuntia. Aseta minuutit painamalla min_unit-painiketta. Pidä painike painettuna, jolloin minuuttiluku kasvaa 10 minuutin välein. Aseta sitten sekunnit painamalla sec-painiketta. Pidä painike painettuna, jolloin sekuntiluku kasvaa 10 sekunnin välein. Käynnistä ajastin painamalla uudelleen reset-painiketta. Ajastintoiminnon voi keskeyttää painamalla reset-painiketta. Toiminto jatkuu samasta kohdasta, kun reset-painiketta painetaan uudelleen. Kun asetettu aika on kulunut umpeen, vaa asta kuuluu äänimerkki minuutin ajan. Voit lopettaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta. Voit vaihtaa ajastintoiminnosta punnitukseen ja takaisin painamalla tarepainiketta. Jos vaihdat punnitukseen ajastimen ollessa käynnissä, ajastin pysyy käynnissä punnituksen ajan. Jos haluat punnituksen aikana vaihtaa ajastintoimintoon, paina reset-painiketta. 19

20 Virrankatkaisu Paristojen säästämiseksi vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin kahden minuutin kuluttua edellisestä toiminnosta. Virran voi katkaista myös manuaalisesti painamalla on/off_tare-painiketta muutaman sekunnin ajan. Puhdistus ja hoito Pyyhi vaa an ulkopinta laimeaan astianpesuveteen kostutetulla liinalla ja kuivaa se pyyheliinalla tai talouspaperilla. Älä koskaan käytä voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita, jotka voivat naarmuttaa vaa an ulkopintaa. Vaakaa ei saa koskaan upottaa veteen tai muihin nesteisiin eikä asettaa suoraan auringonvaloon tai lieden tai patterin kaltaisen lämmönlähteen läheisyyteen. Paristojen hävittämistä koskevat ympäristönäkökohdat Paristoja hävitettäessä on tärkeää ajatella ympäristöä. Älä koskaan hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteiden mukana vaan vie ne asianmukaiseen keräyspisteeseen. Paristot on aina poistettava ennen laitteen hävittämistä. Varmista myös, etteivät paristot ole liian vanhoja tai heikkoja, koska niistä voi tällöin vuotaa happoa. Tarkista paristoihin merkitty viimeinen käyttöpäivä ja poista yli-ikäiset paristot. Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita tuote tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 9821 Punnituskyky enintään 15 kg, lukematarkkuus 1 g Laite on hävitettävä elektroniikkajätteenä Nollaanasetustoiminto Pitotoiminto Ajastintoiminto Digitaalinen LCD-näyttö 20

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Philips Sonicare 3 Series

Philips Sonicare 3 Series Philips Sonicare 3 Series 1 ENGLISH 6 DANSK 16 SUOMI 26 NORSK 36 SVENSKA 46 Sonicare 3 Series 6 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34

7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34 7611_IDV_UVN_100714.indd 1 2015-04-10 13:23:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-4 Brugsanvisning - dansk...side 5-6 Bruksanvisning - norsk...side 7-8 Käyttöohjeet - suomi...sivu 9-10 Instructions of use

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use.

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use. MAX MIN OFF COOL ON 0 SPEED 3 2 1 OFF SWING ON Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use Model: CL48PM Power rating:

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk KNM 2.1 Kitchen machine User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Detaljer

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a3 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ 5 6 7 8 9 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page 42 Norsk

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Detaljer

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Userguide Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje www.defa.com 2 A B C D D (I) (II) (III) X = min. 5,0cm (IV) (V) (VI) 3 Gratulerer

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com Oral-B TM D 12523 D 12513 D 12013 powered by Type 3709 DK N S FIN 70 15 00 13 22-72-88-10 020-21 33 21 020 377 877 Internet: www.oralb.com www.braun.com Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer