Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring. Forslag til opplæringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring. Forslag til opplæringsplan"

Transkript

1 Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring Forslag til opplæringsplan 1

2 Forord En nordisk gruppe for Arbeid under/med spenning (AUS/AMS), som har bestått av personer fra Danmark, Sverige og Norge, har utarbeidet et forslag til modulbasert opplæring for AUS/AMS. Utgangspunktet for forslaget er et opplegg som Vattenfall i Sverige har laget. Dette er videre bearbeidet av den nordiske gruppen og deretter oversatt til norsk. Bakgrunnen for forslaget er at man innen Norden ikke har noen konkrete opplæringskrav når det gjelder AUSopplæring. Myndighetene sier at man skal ha tilfredsstillende opplæring, men setter ikke noe mål på dette. Forslaget til bransjestandard forsøker å sette tall på opplæringen. Standarden er bygget opp modulvis hvor man starter med en grunnopplæring for alle arbeidsmetoder. Når denne modulen er gjennomført kan retningen velges ut fra hvilken AUS/AMS-metode som skal benyttes. Det er også lagt inn en modul som går på vedlikehold av kompetanse. I første omgang omfatter standarden distribusjons- og regionalnett. Det vil etter hvert bli vurdert om standarden også skal utvides til også å omfatte sentralnettet og lavspenningsanlegg (anlegg opp til og med 1000 V). I Norden benytter vi både begrepene Arbeid under spenning AUS (benyttes i Norge og Danmark) og Arbeid med spenning AMS (Sverige). Av den grunn er benyttes begge begrepene i denne standarden. Oslo, Energi Norge 2

3 Innhold Forord 2 Modulbasert oppæring 4 Generelt 5 Definisjoner Utdanning og egnethet 6 Vedlikehold av kompetanse 6 Organisasjon 7 Eier/driftsleder... 7 Ledare for sikkerhet... 7 Overvåker... 8 Fagarbeidere E1. Grunnutdanning distribusjonsnett (24 timer) E2. Isolerstang, luftledningsnett Distribusjonsnett (36 timer) E3. Isolerstang, luftledningsnett - Regionalnett (34 timer) E4. Isolerhanske, luftiledningsnett - Distribusjonsnett(24 timer) E5. Isolerstang, stasjonsanlegg Distribusjonsnett (36 timer) E6. Isolerstang, stasjonsanlegg - Regionalnett (34 timer) E7. Isolerhanske, stasjonsanlegg Distribusjonsnett (24 timer) Praktisk bedømning og skriftlig prøve... Feil! Bokmerke er ikke definert. R1 Repetitionsutdanning (8 timer) U1 Uppgradering av AMS utbildning (min 24 timer) Forklaringer svensk / norsk 29 3

4 AUS/AMS Modulbasert utdanning Barhånd E11 Regional- og sentralnett Isolerstang Stasjonsanlegg Sentralnett E8 Barhånd E10 Distribusjonsnett Isolerstang Luftledning Sentralnett E9 Isolerstang E6 Stasjonsanlegg Regionnalnett 34 t Isolerstang Luftledning Regionalnett 34 t E3 Isolerstang Stasjonsanlegg E5 Isolerhanske Stasjonsanlegg E7 Isolerhanske Luftledning E4 Distribusjonsnett 36 t Distribusjonsnett 24 t Distribusjonsnett 24 t Isolerstang E2 Luftledning Distribusjonsnett 36 t Repetisjonskurs 8 timer (teori) - sikkerhetsopplæring R1 Grunnutdanning Distribusjonsnett 24 timer E1 Oppfriskingskurs 8 timer (teori) + feltarbeid sikkerhetsopplæring U1 Vattenfall AB 2 4

5 Generelt For arbeid hvor det er en elektrisk fare skal de som deltar i arbeidet ha kunnskap om risiko og hvordan faremomentene skal elimineres. Eier må sikre at arbeid eller handling utføres på en slik måte at fastsatte sikkerhetskrav er oppfylt. Det er ledelsens ansvar at personell som utfører arbeidet har riktig opplæring og kompetanse på de ulike arbeidsområdene. Det er ledelsens og utførendes ansvar å ha kjennskap til den risikoen som kan oppstå under arbeidet. Arbeidet skal utføres av personer som har nødvendig kunnskap om anlegget og arbeidet som skal utføres. Det er den enkeltes ansvar at det ikke utføres arbeid utover vedkommendes opplærings- og ferdighetsnivåer. Se også Issa Guidlines Retningslinjer for vurdering av kompetanse av enkeltpersoner som er ansatt i stillinger hvor det arbeides i elektriske anlegg NEK EN , utgave 2 Definisjoner AUS/AMS Eier Instruert person Koblers forlengende arm Leder for kobling Leder for sikkerhet Luftledningsanlegg Overvåker Risikoavstand Risikoområde Sakkyndig person 5

6 Sikkerhetsavstand Sikkerhetsområde Stasjonsanlegg Utdanning og egnethet For å få tillatelse til å arbeide etter arbeidsmetode arbeid under spenning (AMS / AUS) kreves det at den som deltar i arbeidet skal være instruert eller sakkyndig. I tillegg skal personellet, med visse unntak, være spesielt opplært. I tillegg til vanlig fagkunnskap og praktisk erfaring på fagområdet, skal den som fagarbeider under spenning ha gjennomgått AUS/AMS-utdanning. Eier skal sørge for et egnet opplæringsprogram slik at sakkyndig personell eller instruerte personer kan bli kompetente til å utføre arbeidet under spenning. Dette programmet skal være tilpasset de spesifikke kravene som gjelder ved arbeid under spenning og skal baseres på teoretiske og praktiske øvelser i henhold til denne standarden. Varighet og innhold avhenger av hvilke typer anlegg personellet skal jobbe på og hvilken arbeidsmetode som skal brukes. I kursbeviset skal det framgå hvilke metoder og hvilke typer anlegg kurset har dekket. Kompetansenivået skal kunne dokumenteres gjennom virksomhetens internkontrollsystem. Egnethet Følgende elementer innen kunnskap, ferdighet og erfaring skal eier ta hensyn til ved vurderingen av den person som skal utdannes for AMS/AUS. De er ikke oppført i prioritert rekkefølge 1) Ansvarsnivå 2) Evnen til å tilegne seg kunnskap 3) Erfaring 4) Kvalitet og standard på arbeid som er utført 5) Selvbevissthet 6) Evnen til å håndtere endringer 7) Analytisk tenkning og kommunikasjon 6

7 Eieren skal etter bedømmelse av den ansattes egnethet som beskrevet ovenfor og den gjennomførte opplæringen, godkjenne hvilket arbeid vedkommende er kvalifisert til å utføre. Vedlikehold av kompetanse Opprettholdelse av kompetanse Ferdigheter til å utføre arbeidet under spenning på en sikker måte skal vedlikeholdes, enten ved tilpasning, ny opplæring eller repetisjonsøvelser / oppgradering, se nedenfor. Repetisjon bør gjennomføres minst hvert tredje år (teoretisk gjennomgang av personsikkerheten). Revurdering av kompetanse for å arbeide under spenning Tillatelsen til å arbeide under spenning bør revurderes med jevne mellomrom, avhengig av personens kompetansenivå. Tillatelse til å arbeide under spenning bør gjennomgås av eier i følgende tilfeller: Ved forflytting av personell eller en endring av arbeidsledelsen (gjøres av den nye arbeidsledelsen) - ved endring av arbeidsoppgaver - ved lengre pause fra arbeid under spenning ved medisinske årsaker ved melding om at arbeidsprosedyrene ikke følges eller ved andre uregelmessigheter ved vesentlige endringer i anlegget (endring av utstyr eller konstruksjon) - når metoder for arbeid eller vedlikehold endres. Det anbefales at eier årlig har en gjennomgang av hver enkelt montørs tillatelse. Organisasjon Driftsleder Driftsleder er den personen i en bedrift, forvaltning eller annen organisasjon som er satt til å lede virksomheten. Driftslederen/den som er bemyndiget skal: 7

8 sikre at hvert arbeid eller handling utføres på en slik måte at nødvendige sikkerhetskrav for de ansatte er oppfylt sikre at alt arbeid er nøye planlagt og om nødvendig skriftlig dokumentert sikre at en det gjøres en risikovurdering av elektriske farer i anlegget (som et grunnlag på hvordan arbeidet skal utføres sikkert) sikre at arbeidstakere har tilstrekkelig utdanning og ferdigheter for arbeidet som skal utføres sikre at arbeidstakerne vet hvilken risiko arbeidet innebærer sikre at hvert arbeid utpekes en leder for sikkerhet som har nødvendige egenskaper til å lede arbeidene og til å iverksette nødvendige tiltak. sikre at skriftlige risikovurderinger er foretatt Risikovurdering Ved planleggingen skal det bestemmes hvilken arbeidsmetode som skal benyttes. Metoden må være tilpasset anlegget og fagarbeidernes ferdigheter. En risikovurdering skal danne grunnlaget for valget. Risikovurdering for valg av arbeidsmetode skal gjøres av driftsleder i samråd med leder for sikkerhet. Sikker Jobb Analyse (SJA) Etter at valg av arbeidsmetode er tatt skal leder for sikkerhet alltid, før arbeidet starter, lage en skriftlig analyse om hvordan risiko kan elimineres innenfor den valgte arbeidsmetoden. En måte å gjøre dette kan være å benytte sjekkliste. SJAen skal alltid gjennomgås sammen med personellet som skal gjennomføre arbeidet. Leder for sikkerhet Leder for sikkerhet er en person som av eier er blitt utpekt til å ivareta elsikkerheten på arbeidsstedet. Leder for sikkerhet har ansvar for at instruksjon på arbeidsstedet ivaretas og er gjennomgått med alle parter som deltar i arbeidet. Leder for sikkerhet skal: ha erfaring og ferdigheter for arbeidsoppgavene sikre at alle arbeidstakere har nødvendige ferdigheter sikre at arbeidet blir planlagt slik at det kan foregå på en sikker måte sørge for at det gis nødvendige instruksjoner ha direkte kommunikasjon med leder for kobling etablere risikoanalyse før arbeidet inneholder en arbeidsbeskrivelse med fokus på personsikkerhet gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak på arbeidsstedet, slik som avsperringer og avskjerminger kontakte eieren eller eieren ved uklarheter instruere fagarbeidere om etablerte sikkerhetstiltak, arbeidsområde osv., blant annet i forbindelse med risikoanalysen sørge for at nødvendige sikkerhetstiltak etableres før arbeidet etter behov å iverksette ytterligere sikkerhetstiltak stoppe arbeidet hvis uforutsett risiko oppdages under arbeidet som fører til at den valgte metoden kan ikke benyttes gjennomføre nye SJA etter behov utpeke overvåker for det konkrete arbeidet 8

9 med referanse til den nye SJA, påse at alle forstår sin nye funksjon opplyse tydelig endring i arbeidsmetode sikre at arbeidstakere som utfører arbeid under spenning i arbeidsområdet er overvåket (spesielt bør bemerkes at arbeidstakere kan bare arbeide på spenningssatte deler, eller endre posisjon etter at fagarbeiderne har fått informasjon og tillatelse), gi tydelig informasjon dersom det skjer endring av spenning på arbeidsstedet påse at anlegg og utstyr ved avbrudd av arbeidet er ikke forlatt i en slik tilstand at sikkerhet for liv og eiendom er truede kommunisere med leder for kobling ved avbrudd i arbeidet utpeke overvåker og meddele dette for arbeidstakere når han må forlate arbeidsplassen være på eller i nærheten av arbeidsplassen gi driftstillatelse til leder for kobling etter avsluttet arbeid Overvåker Person som blir utpekt av LFS til å overvåke arbeidet i LFS fravær. For utpekt overvåker gjelder følgende i henhold til god AMS/AUS-praksis: Den utpekte overvåkeren for det konkrete arbeidet har som hovedoppgave å fokusere utelukkende på personsikkerheten ved arbeidsposisjonen. Personen må være entydig utpekt og instruert av leder for sikkerhet Det stilles samme krav til overvåker som LFS når det gjelder overvåkning av arbeidet Overvåker kan ikke endre arbeidsprosedyrer eller starte avbrutt arbeid Ved oppstart etter avbrutt arbeid eller endringer av sikkerhetstiltak skal LFS kontaktes Sikre at kommunikasjonslinjen med leder for kobling fungerer Fagarbeidere Arbeidstaker skal være under ledelse av en leder for sikkerhet når arbeid skal utføres. Dette gjelder for alle typer arbeid, inkludert etablering av sikkerhetstiltak. Fagarbeidere må ha den kunnskap og ferdighet som arbeidsmetoden krever delta i arbeidet og i gjennomføringen av de sikkerhetstiltakene som trengs for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet ha lest gjennom og undertegnet SJAen for det konkrete arbeidet følge gitte forskrifter, instruksjoner og anvisninger - både fra myndighetene og fra eiere bruke verneutstyr og ta forholdsregler som er nødvendig for å forebygge helse, miljø og sikkerhet ikke påbegynne arbeidet før leder for sikkerhet har gitt klarsignal 9

10 spørre leder for sikkerhet dersom det oppstår uklarheter være utstyrt med egnet personlig verneutstyr. 10

11 E1. Grunnutdanning - Distribusjonsnett (24 timer) Forkunnskaper: For å være kvalifisert til å delta i AMS-/AUS-utdanning skal fagfagarbeideren: ha gjennomgått kurs i førstehjelp rettet mot elskader og nedfiring ha erfaring fra lignende type jobber ha et fornuftig forhold til elsikkerhet kunne ta ansvar for utstyr ha evne til / være i stand til å arbeide i team, kunne kommunisere med andre og ha et rolig temperament være ansett som egnet av eier (se nedenfor) Mål: Kursdeltagerne som gjennomfører opplæringen med godkjent resultat vil ha kompetanse til å bli et fullverdig medlem av et arbeidslag, dersom eiersiden vurderer det som riktig. Deltakerne vil være i stand til å utføre "enkle" vedlikeholdsoppgaver med Isolerstangsmetoden i stasjonsanlegg og i luftledningsanlegg og tørr- og våtrengjøring av stasjonsanlegg. Enkle" vedlikeholdsoppgaver forutsettes å inkludere bl.a. håndtering av loop (ikke frakobling), tilkobling av ledninger, montering og demontering av skrueforbindelser og smøring av brytere. Etter kurset skal deltakeren: Kjenne kravene til personsikkerhet Selvstendig kunne gjennomføre risikoanalyse Selvstendig kunne lage arbeidsinstruksjoner Kunne utføre enkle forskyvninger av looper der stengene ikke opptar mekaniske krefter Ha kunnskap om hvordan den mekaniske belastningen påvirker arbeidet Kunne gjennomføre tørr- og våtrengjøring av stasjonsanleggsmiljø Kunne utføre "enklere vedlikehold av brytere Selvstendig kunne vedlikeholde verktøyet Kjenne til verktøyets anvendelsesområder og begrensninger Innhold: Personsikkerhet: Potensialforskjeller Jordinger og jordingskonstruksjoner (fellesjordning og særskilt jord) Isolasjonsbarrierer Risikovurdering / SJA Metode- og arbeidsprosedyrer Personlig verneutstyr 11

12 Avskjerminger Begrensninger Sikkerhetsavstand Releer og releinnstillinger Leder for sikkerhet / organisasjon Teoretisk gjennomgang av enkle loopforskyvninger med isolerstangsmetoden i friluftsnett og teknisk rengjøring av nettstasjoner med vekt på personsikkerhet: Tørr- og våtrengjøring Utstyr og tilbehør Statisk elektrisitet Avskjerming LFS for AUS/AMS Praktisk gjennomføring, tørr- og våtrengjøring Utførelse av risikoanalyse Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer Avskjerming Isolasjonsbarrierer Støvsuging Våtrengjøring LFS for AUS/AMS Teori, isolerstangsmetoden i stasjonsanlegg og i luftledningsanlegg Utstyr og tilbehør Avskjerming LFS for AUS/AMS Kontroll og vedlikehold av isolerverktøy Praktisk gjennomføring, isolerstangsmetoden i stasjonsanlegg og i luftledningsanlegg Utførelse av risikoanalyse Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer Avskjerming Barrierer Forskyvninger av looper i apparatanlegg og forgreninger Kabeltilkoblinger Smøring av brytere i stasjonsanlegg og i luftledningsanlegg LFS for AUS/AMS Kontroll og vedlikehold av isolerverktøy 12

13 Mekaniske laster (mekanikk- og holdfasthetslære) Grunnleggende mekanikk Drift og vedlikehold av utstyr og verktøy Lagring og transport Vedlikehold Merking Rengjøring og testing Stenger, beskyttelse, tau og arbeidsplattformer "Riktig utstyr" Praktisk vurdering og skriftlig test 13

14 E2. Isolerstang, ledningsnett - distribusjonsnett (36 timer) Krav til forkunnskaper: Fullført E1 og deretter minst seks måneder praktisk erfaring i AMS / AUS arbeid. Mål: Kursdeltagerne som gjennomfører opplæringen med godkjent resultat vil ha kompetanse til å bli et fullverdig medlem av et arbeidslag, dersom eiersiden vurderer det som riktig. Deltakerne vil være i stand til å utføre vedlikeholds- og reparasjonsfagarbeider med isolerstangsmetoden. Etter gjennomført opplæring skal deltakeren: Selvstendig kunne gjennomføre SJA Selvstendig kunne lage arbeidsprosedyrer Ha kunnskap om mekaniske belastninger og hvordan disse påvirker arbeidet Kunne utføre stolpe-, isolator- og konstruksjonsutbedringer Ha god kjennskap til drift og vedlikehold av utstyr og verktøy Kunne utføre vedlikeholdsoppgaver ved hjelp av forbikoblinger Ha god teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av isolerstangsmetoden i luftledningsanlegg med hensyn til personsikkerhet Innhold: Personsikkerhet Potensialforskjeller Isolasjonsbarrierer Risikovurdering / SJA Jordinger og jordkonstruksjoner (fellesjording og særskilt jord) Metode- og arbeidsprosedyrer Personlig verneutstyr Avskjerminger Begrensninger Avbrytelse og gjenopptakelse av arbeidet Releer og releinnstillinger Sikkerhetsavstand Leder for sikkerhet / organisasjon Teoretisk og praktisk gjennomgang av vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver med isolerstangsmetoden i luftledningsanlegg med vekt på personsikkerhet: Utføre SJA Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer Forbikobling med isolerte og uisolerte ledere Smøring og revisjon av brytere i luftledningsanlegg Stolpe-, isolator- og konstruksjonsendringer Til- og frakoblinger Utførelse av avskjerming 14

15 Oppmerking av arbeidsposisjon (sikkerhetsavstand) Mekanisk belastning (mekanikk og holdfasthetslære) Mekaniske krefter Grunnleggende mekanikk God kunnskap om håndtering og vedlikehold av utstyr og verktøy Lagring og transport Kontroll og vedlikehold av isolerverktøy Merking Rengjøring og testing Stenger, beskyttelse, tau og arbeidsplattformer "Riktig utstyr" Praktisk vurdering og skriftlig test 15

16 E3. Isolerstang, luftledningsanlegg - Regionalnett (34 timer) Forutsetninger: Fullført E1 og E2 og deretter minst seks måneder praktisk erfaring i AMS / AUS arbeid Mål: Kursdeltagerne som gjennomfører opplæringen med godkjent resultat vil ha kompetanse til å bli et fullverdig medlem av et arbeidslag, dersom eiersiden vurderer det som riktig. Deltakerne vil være i stand til å utføre vedlikeholds- og reparasjonsfagarbeider med isolerstangsmetoden. Etter gjennomført opplæringen skal deltakeren: Selvstendig kunne gjennomføre SJA Selvstendig kunne lage arbeidsprosedyrer Ha kunnskap om hvor mekaniske belastninger og hvordan disse påvirker arbeidet Kunne foreta avskjerming i luftledningsanlegg Kunne utføre forbikoblingsfagarbeider av tunge looper Kunne utføre stolpe-, isolator- og konstruksjonsendringer Ha god kjennskap til drift og vedlikehold av utstyr og verktøy Kunne utføre vedlikehold på frakoblet anlegg ved hjelp av forbikoblingsutstyr Ha en god teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av isolerstangsmetoden i luftledningsanlegg med vekt på personsikkerhet Innhold: Personsikkerhet Potensialforskjeller Jording og jordingskonstruksjoner Risikovurdering / SJA Metode- og arbeidsprosedyrer Avskjerminger Begrensninger Sikkerhetsavstand Releer og releinnstillinger Leder for sikkerhet / organisasjon Teoretisk og praktisk gjennomgang av vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver med isolerstangsmetoden i luftledningsanlegg med vekt på personsikkerhet: Utføre SJA Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer Forbikobling med isolerte og uisolerte ledere Smøring og revisjon av brytere i luftledningsanlegg Stolpe-, isolator- og konstruksjonsendringer Utførelse av avskjerming Oppmerking av arbeidsposisjon (sikkerhetsavstand) Utføre til- og frakoblinger 16

17 Mekaniske belastninger (mekanikk og holdfasthetslære) Mekaniske krefter Grunnleggende mekanikk Praktisk vurdering og skriftlig test 17

18 E4. Isolerhansker, luftledningsanlegg - Distribusjonsnett (24 timer) Forutsetninger: Fullført E1 og E2 og deretter minst seks måneder praktisk erfaring i AMS / AUS arbeid Mål: Kursdeltagerne som gjennomfører opplæringen med godkjent resultat vil ha kompetanse til å bli et fullverdig medlem av et arbeidslag, dersom eiersiden vurderer det som riktig. Deltakerne vil være i stand til å utføre vedlikeholds- og reparasjonsfagarbeider med hanskemetoden i luftledningsanlegg. Etter gjennomført opplæring skal deltakeren: Selvstendig kunne gjennomføre SJA Selvstendig kunne lage arbeidsprosedyrer Ha kunnskap om hvor mekaniske belastninger og hvordan disse påvirker arbeidet Kunne utføre isolatorskift og utskifting av deler i konstruksjonen Kunne utføre helhetlig avskjerming Kunne utføre vedlikehold av komponenter Ha god kjennskap til drift og vedlikehold av utstyr og verktøy Kunne utføre planlegging av arbeid for å vurdere flere delarbeidsmetoder Kunne vurdere hvordan isolerstangmetoden og hanskemetoden kan kombineres Ha en god teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av hanskemetoden i luftledningsanlegg med vekt på personsikkerhet Innhold: Personsikkerhet Potensialforskjeller Isolasjonsbarrierer Jording og jordingskonstruksjoner Isolerende arbeidsplattformer Risikovurdering / SJA Metode- og arbeidsprosedyrer Personlig beskyttelsesutstyr Avskjerminger Begrensninger Sikkerhetsavstand Delarbeidsmetoder arbeidsplanlegging/kombinasjon Leder for sikkerhet / organisasjon Teoretisk og praktisk gjennomgang av vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver med hanskemetoden i luftledningsanlegg med vekt på personsikkerhet: Utføre SJA Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer 18

19 Arbeidsplanlegging/kombinasjon Arbeid fra isolerplattform eller isolerlift Utførelse av isolatorskift Til- og frakoblinger Utførelse av avskjerming Oppmerking av arbeidsposisjon (sikkerhetsavstand) Utførelse vedlikehold av komponenter Planlegging og utførelse av arbeid som starter med isolerstangmetoden og som fortsetter med hanskemetoden God kjennskap til håndtering og vedlikehold av utstyr og verktøy Oppbevaring og transport Vedlikehold Oppmerking Isolerende plattformer Rengjøring og testing Stenger og beskyttelsesutstyr Utstyr for forbikobling Hansker, avskjermingsutstyr og gummimatter Riktig utstyr Praktisk vurdering og skriftlig test 19

20 E5. Isolerstang, stasjonsanlegg - Distribusjonsnett (36 timer) Forutsetninger: Fullført E1 og deretter minst seks måneder praktisk erfaring i AMS / AUS arbeid. Mål: Kursdeltagerne som gjennomfører opplæringen med godkjent resultat vil ha kompetanse til å bli et fullverdig medlem av et arbeidslag, dersom eiersiden vurderer det som riktig. Deltakerne vil være i stand til å utføre vedlikeholds- og reparasjonsfagarbeider med isolerstangmetoden i stasjonsanlegg. Etter gjennomført opplæring skal deltakeren: Selvstendig kunne gjennomføre SJA Selvstendig kunne lage arbeidsprosedyrer Ha kunnskap om hvor mekaniske belastninger og hvordan disse påvirker arbeidet Kunne utføre avskjerming i stasjonsanlegg Kunne utføre forbikoblingsarbeid Kunne utføre vedlikehold av komponenter Ha god kjennskap til drift og vedlikehold av utstyr og verktøy Ha en god teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av isolerstangmetoden i stasjonsanlegg med vekt på personsikkerhet Innhold: Personsikkerhet Potensialforskjeller Isolasjonsbarrierer Jordinger og jordede konstruksjoner Isolerende arbeidsplattformer Omfangsrikt utstyr Risikovurdering / SJA Metode- og arbeidsprosedyrer Personlig verneutstyr Avskjerminger Begrensninger Releer og releinstillinger Sikkerhetsavstand Leder for sikkerhet / organisasjon Teoretisk og praktisk gjennomgang av vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver med isolerstangmetoden i stasjonsanlegg med vekt på personsikkerhet: Utføre SJA Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer Forbikobling av isolerte og uisolerte ledere 20

21 Utførelse av isolatorskift Til- og frakobling Etablering av isolasjonsbarrierer Utførelse av avskjerming Oppmerking av arbeidsposisjon (sikkerhetsavstand) Utførelse av vedlikehold av komponenter Utførelse av til- og frakobling av apparater Mekaniske belastninger (mekanikk og holdfasthetslære) Mekaniske krefter Grunnleggende mekanikk God kjennskap til håndtering og vedlikehold av utstyr og verktøy Oppbevaring og transport Vedlikehold Oppmerking Isolerende plattformer Rengjøring og testing Stenger og beskyttelsesutstyr Utstyr for forbikobling Riktig utstyr Praktisk vurdering og skriftlig test 21

22 E6. Isolerstenger, stasjonsanlegg - Regionalnett, 34 timer Forutsetninger: Fullført E1 og E5, og deretter minst seks måneder praktisk erfaring i AMS / AUS arbeid Mål: Kursdeltagerne som gjennomfører opplæringen med godkjent resultat vil ha kompetanse til å bli et fullverdig medlem av et arbeidslag, dersom eiersiden vurderer det som riktig. Deltakerne vil være i stand til å utføre vedlikeholds- og reparasjonsfagarbeider med isolerstangmetoden i fordelings- og mottagerstasjoner. Etter gjennomført opplæring skal deltakeren: Selvstendig kunne gjennomføre SJA Selvstendig kunne lage arbeidsprosedyrer Ha kunnskap om hvor mekaniske belastninger og hvordan disse påvirker arbeidet Kunne utføre avskjerming i stasjonsanleggsanlegg Kunne utføre forbikoblingsarbeid med tunge looper Kunne utføre vedlikehold av apparatanlegg Ha god kjennskap til drift og vedlikehold av utstyr og verktøy Ha en god teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av isolerstangmetoden i stasjonsanlegg med vekt på personsikkerhet Innhold: Personsikkerhet Potensialforskjeller Isolasjonsbarrierer Jordinger og jordede konstruksjoner Isolerende arbeidsplattformer Volumiøst utstyr Risikovurdering / SJA Metode- og arbeidsprosedyrer Personlig verneutstyr Avskjerminger Begrensninger Releer og releinstillinger Sikkerhetsavstand Leder for sikkerhet / organisasjon Teoretisk og praktisk gjennomgang av vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver med isolerstangmetoden i stasjonsanlegg med vekt på personsikkerhet: Utføre SJA Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer 22

23 Forbikobling av isolerte og uisolerte ledere Til- og frakoblinger Etablering av isolasjonsbarrierer Utførelse av avskjerming Oppmerking av arbeidsposisjon (sikkerhetsavstand) Utførelse av vedlikehold i apparatanlegg Utførelse av til- og kobling av apparater Skifting av støtteisolatorer i 132 kv anlegg (faselinje løftes/festes med løftestang) Mekaniske belastninger (mekanikk og holdfasthetslære) Mekaniske krefter Grunnleggende mekanikk God kjennskap til håndtering og vedlikehold av utstyr og verktøy Oppbevaring og transport Vedlikehold Oppmerking Isolerende plattformer Rengjøring og testing Stenger og beskyttelsesutstyr Utstyr for forbikobling Riktig utstyr Praktisk vurdering og skriftlig test 23

24 E7. Isolerhanske, stasjonsanlegg - Distribusjonsnett (24 timer) Forutsetninger: Fullført E1 og E5, og deretter minst seks måneder praktisk erfaring i AMS / AUS arbeid Mål: Kursdeltagerne som gjennomfører opplæringen med godkjent resultat vil ha kompetanse til å bli et fullverdig medlem av et arbeidslag, dersom eiersiden vurderer det som riktig. Deltakerne vil være i stand til å utføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeider med isolerhanskemetoden i stasjonsanlegg. Etter gjennomført opplæring skal deltakeren: Selvstendig kunne gjennomføre SJA Selvstendig kunne lage arbeidsprosedyrer Ha kunnskap om hvor mekaniske belastninger og hvordan disse påvirker arbeidet Kunne utføre avskjerming Kunne utføre forbikoblingsarbeid Kunne utføre vedlikehold av utstyr (smøring og kalibrering) Ha god kjennskap til drift og vedlikehold av utstyr og verktøy Ha en god teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av isolerhanskemetoden i stasjonsanlegg med vekt på personsikkerhet Vite hvordan isolerstang- og isolerhanskemetoden kan utfylle hverandre ved arbeid Innhold: Personsikkerhet Potensialforskjeller Isolasjonsbarrierer Isolerende arbeidsplattformer Volumiøst utstyr Risikovurdering / SJA Metode- og arbeidsprosedyrer Personlig verneutstyr Avskjerminger Begrensninger Releer og releinstillinger Sikkerhetsavstand Leder for sikkerhet / organisasjon Delarbeidsmetoder arbeidsplanlegging/kombinasjon Teoretisk og praktisk gjennomgang av vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver med isolerhanskemetoden i stasjonsanlegg med vekt på personsikkerhet: Utføre SJA Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer Arbeidsplanlegging / kombinasjon Forbikobling av isolerte og uisolerte ledere Til- og frakobling 24

25 Etablering av isolasjonsbarrierer Utførelse av avskjerming Oppmerking av arbeidsposisjon (sikkerhetsavstand) Utførelse av vedlikehold i apparatanlegg (smøring og kalibrering) Planlegging og gjennomføring av arbeidet som starter med isolerstangmetoden og fortsetter med isolerhanskemetoden Mekaniske belastninger (mekanikk og holdfasthetslære) Mekaniske krefter Grunnleggende mekanikk Praktisk vurdering og skriftlig test 25

26 R1 Repetisjonstrening (8 timer) Forord: Repetisjonsopplæring er rettet mot alle som jevnlig arbeider med / har jobbet med AMS / AUS metodikk det siste året. Fokuset skal være på personsikkerhet. Forkunnskaper: Fullført opplæring / repetisjonsopplæring i AMS / AUS i løpet av den siste treårsperioden, og har praktisk erfaring i AMS / AUS. Mål: Gjenta og oppdatere deltakerne på hvordan man utfører AMS / AUS. Dette skal foregå med fokus på personsikkerhet. Under repetisjonen skal også nye metoder og ideer innenfor AMS / AUS gjennomgås. Treningen er ikke lagt opp med henblikk på en bestemt delmetode, men skal være innrettet på planlegging og utførelse av arbeid på en sikker måte uansett metode. Etter kurset skal deltakeren bl.a.: Kjenne personsikkerhetskravene Selvstendig kunne gjennomføre risikovurderinger / SJA Selvstendig kunne lage arbeidsprosedyrer Selvstendig kunne vedlikehold verktøyet Kjenne til verktøyets begrensninger og bruksområder Gjennomført repetisjonskurs skal dokumenteres i virksomhetens internkontrollsystem. Innhold: Standarder og forskrifter Aktuelle ulykker / hendelser / avvik - generelt Personsikkerhet - ansvar i rollene og eksempel på instruksjoner SJA Utstyr og verktøy Standarder og forskrifter Gjennomgang av nye og eksisterende forskrifter, normer m.v. Endringer i grunnleggende krav Krav til eiere Aktuelle ulykker og hendelser / avvik Gjennomgå årsakene o Materialsvikt o Menneskelig svikt o Instruksjonsfeil Utveksle erfaringer Personsikkerhet - Internkontroll 26

27 Teoretisk gjennomgang med vekt på personsikkerhet med hensyn på: Krav til eiers internkontroll o Ansvar for arbeidsledelse o Ansvar for gjennomføring av arbeidet Roller - ansvar o Leder for sikkerhet o Overvåker o Leder for kobling o Fagarbeidere Risikoanalyse / SJA Arbeidsplanlegging o o Identifikasjon av risiko Risikovurdering Risikoanalyse Mekaniske laster Reduksjon av risiko Risikoområdet Sikkerhetsavstand Potensialerforskjeller og potensialutjevning o Jordinger og jordkonstruksjoner (fellesjording og separat jording) mm Isolasjonbarrierer o Avskjerming o Begrensninger Personlig verneutstyr o Hjelmer o Kommunikasjonsutstyr o Bekledning o Sko Arbeidmetoder - arbeidsplanlegging o Metode- og arbeidsprosedyrer o Kombinasjonen av delarbeidsmetoder - AMS / AUS (E 3,1 og E 3.3) Utstyr og verktøy Utstyr - håndtering / vedlikehold o Lagring og transport o Merking o Vedlikehold - Rengjøring o Testing o Isolerende plattformer o Isolerstenger og beskyttelse o Utstyr for forbikobling o Hansker, avskjermingsutstyr og gummimatter o "Riktig" utstyr Skriftlig prøve U1 Oppgradering av AMS / AUS utdanning (min 24 timer) Forord 27

Nyheter fra IEC/CENELEC/Norden innenfor AUS-området. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS

Nyheter fra IEC/CENELEC/Norden innenfor AUS-området. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Nyheter fra IEC/CENELEC/Norden innenfor AUS-området Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Agenda EN 50110 Operation of electrical installations Oversettelse av AUS-betegnelser Nordisk opplæringsnorm Prøving

Detaljer

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Regionsjef Erling Bakke 1 2 Kapittel III Generelle sikkerhetskrav 10 Planlegging av arbeid Før et arbeid igangsettes skal det innhentes

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 12 Side: 1 av 6 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen Driftsleders instruks FEAS LEDER FOR SIKKERHET, LFS NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15,

Detaljer

Instruksjonen gjelder for alle AUS - aktiviteter på HNØ nett, 0,23 50 kv.

Instruksjonen gjelder for alle AUS - aktiviteter på HNØ nett, 0,23 50 kv. Driftsinstruks ARBEID UNDER SPENNING AUS Dok. ansvarlig: Stefan Østby Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 TEKNISK INSTRUKSJON FOR AUS, ANVENDELSE AV ISOLASJONSBARRIERER

Detaljer

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: Godkjent dato: Rev. nr.: Erstatter instr.

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: Godkjent dato: Rev. nr.: Erstatter instr. Felles instruks INSTRUKS FOR LFS PÅ OG NÆR HSP Dok. ansvarlig: Lars Lied Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik

Detaljer

Eiere: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 70 % Egge vg skole, Steinkjer 30 % Styreleder: Kenneth Brandsås, divisjonsdirektør NTE Energi

Eiere: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 70 % Egge vg skole, Steinkjer 30 % Styreleder: Kenneth Brandsås, divisjonsdirektør NTE Energi Eiere: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 70 % Egge vg skole, Steinkjer 30 % Styreleder: Kenneth Brandsås, divisjonsdirektør NTE Energi Daglig leder / sakkyndig driftsleder: Per Steinar Mikkelsen Instruktører:

Detaljer

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett.

Alle ansatte i Statnett og eksterne som er godkjent som Leder for sikkerhet i Statnett. Dokumentnummer: 1169477 rev. 11 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift

Detaljer

Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor. Jon Halvor Holtet, Statnett SF

Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor. Jon Halvor Holtet, Statnett SF Arbeid med felles instrukser i regi av Trainor Jon Halvor Holtet, Statnett SF Samarbeidsmøte 2009 Trainor ønsker også i år å invitere til et felles samarbeidsmøte med representanter fra: Lyse, Skagerak,

Detaljer

ELSIKKERHETSINSTRUKS SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGS- OG LAVSPENNINGSANLEGG

ELSIKKERHETSINSTRUKS SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGS- OG LAVSPENNINGSANLEGG KS Område: Nettdrift Ansvarlig: Nettsjef Opprettet: 19.12.07 KS Hovedprosedyre: Nettdrift - Elsikkerhet Godkjent: Administrerende Godkjent: 01.01.10 direktør KS Rutine: Elsikkerhetsinstruks 2013 Revidert:

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 8 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG

FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG FSE 2006 Innhold Forord... Kapittel I - Innledende bestemmelser og definisjoner... 1 Formål... 2 Virkeområde... 3 Ansvar - Hvem forskriften

Detaljer

Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT

Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT Instruks for bruk av elektrolaboratoriet og prøveanlegget for høyspenning, ved Høgskolen i Telemark - HiT Innledende bestemmelser Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse)

Detaljer

Høringssvar 11. januar 2006

Høringssvar 11. januar 2006 Høringssvar 11. januar 2006 Forslag til ny forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg EL & IT Forbundet har mottatt ovennevnte høring og har følgende kommentarer. Generelt EL & IT

Detaljer

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2016 Forord fra driftsleder Driftsleders instrukser gjelder nå i alle Hafslund Netts elektriske anlegg. Leder for kobling (LFK) for alle høyspenningsanleggene

Detaljer

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett.

4. Gjennomføring Praktisk og teoretisk gjennomgang vil bli gjennomført av en representant fra Hafslund Nett. HMS 06-12 OPPLÆRINGSPLAN BEGRENSET ADGANG Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-04-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidater, som ikke har høyspenningsbakrunn,

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett sine driftsledere er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett sine driftsledere er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 14 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

1. Formål Å gi kandidaten kunnskaper som en må ha om for å ivareta funksjonen LFS i netteiers nett, teoretisk og praktisk.

1. Formål Å gi kandidaten kunnskaper som en må ha om for å ivareta funksjonen LFS i netteiers nett, teoretisk og praktisk. 06-11 Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Bjarne Danielsen Even Ungersness OPPLÆRINGSPLAN LFS Gyldig fra: 2004-10-01 Versjon: 1.0 HMS Åpen Netteier Side 1 av 5 1. Formål Å gi kandidaten kunnskaper som en

Detaljer

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt E07 23.03.11 Etter hendelse nr 205664 GMTBO GMLET GMKVI E06 31.08.09 Sammenslåing av -13 og - 14 GMTBO GMLET GMKVI E05 30.09.08 For

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 12 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet.

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet. Dokumentnummer: 1178330 rev. 12 Side: 1 av 8 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for idriftsettelse og melding av elektriske anlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012

TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012 14.30 To sikkerhetsbarrierer gjennom hele jobben - Barrieresetting - Holdninger - Utfordringer - Tiltak TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012 1 Innlegg på HMS-seminar Paul Olsnes, BKK Nett

Detaljer

Godkjent: Administrerende Godkjent:

Godkjent: Administrerende Godkjent: KS Område: Ansvarlig: Driftsleder Opprettet: 25.11.15 KS Hovedprosedyre: Elsikkerhet Godkjent: Administrerende Godkjent: 01.01.16 direktør KS Rutine: Elsikkerhetsinstruks 2016 Revidert: ELSIKKERHETSINSTRUKS

Detaljer

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Organisering Hafslund Infratek ASA Bjørn Frogner (CEO) Økonomi og finans Heidi Ulmo (CFO) Infrastruktur - Lars Bangen Elmontasje

Detaljer

Rev.: 004 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7

Rev.: 004 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7 Instruks Godkjent av: Melsom, Jens (fung) Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sørge for at sikkerheten mot Bane NOR sine høyspenningsanlegg blir ivaretatt for ets mannskaper

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 9 Side: 1 av 6 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

KS Glitre Energi Nett AS

KS Glitre Energi Nett AS KS Område (arkivkode) 004 IK Ansvar TROERI Opprettet 12.12.2016 KS Hoved-/fellesprosess Godkjenningsansvar TROERI Godkjent 22.12.2016 KS prosess Revisjonsansvarlig TERMEL Revidert Dokumentnavn IFS Driftsleders

Detaljer

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sørge for at sikkerheten mot Jernbaneverkets høyspenningsanlegg blir ivaretatt for ets mannskaper ved

Detaljer

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015

DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015 DRIFTSLEDERS INSTRUKSER FOR ELEKTRISKE ANLEGG 01/2015 2 Forord fra driftsleder 2015 - utgaven av driftsleders instrukser (DI) er vesentlig endret med hensyn til struktur. De forskjellige instruksene har

Detaljer

HMS: Forsvarlig arbeid Endringer i NEK EN 50110-1:2013 og guidene. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS

HMS: Forsvarlig arbeid Endringer i NEK EN 50110-1:2013 og guidene. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS HMS: Forsvarlig arbeid Endringer i NEK EN 50110-1:2013 og guidene Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Agenda Hierarkiet lov/forskrift/norm/guider NEK EN 50110-1:2013 endringer Nye guider framdrift og endringer

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

Revidert norsk AUS-Håndbok

Revidert norsk AUS-Håndbok Revidert norsk AUS-Håndbok Status Prosedyrer 25.09.12 Marius Engebrethsen REN har begrensede ressurser selv til å utarbeide en AUS- Håndbok Ole Tronhus, TrønderEnergi Knut Lassemo, NTE Entreprise AS Harald

Detaljer

Har bransjen et tilfredsstillende IK / kvalitet system Olavsgaard 13 oktober. Oppbygging Arbeidsprosedyrer Rutiner Oppfølging

Har bransjen et tilfredsstillende IK / kvalitet system Olavsgaard 13 oktober. Oppbygging Arbeidsprosedyrer Rutiner Oppfølging Har bransjen et tilfredsstillende IK / kvalitet system Olavsgaard 13 oktober Oppbygging Arbeidsprosedyrer Rutiner Oppfølging Hva er EB s entreprenørvirksomhet? Entreprenør i energibransjen fra 1999 EB

Detaljer

ELSIKKERHET. Hoveddokument for elsikkerhet. Adgang og låsing Sikkerhet ved arbeid og drift av høyspennings- og lavspenningsanlegg

ELSIKKERHET. Hoveddokument for elsikkerhet. Adgang og låsing Sikkerhet ved arbeid og drift av høyspennings- og lavspenningsanlegg KS Område: Nettdrift Ansvarlig: Nettsjef Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Elsikkerhet Godkjent: Administrerende Godkjent: 01.01.06 direktør KS Rutine: Revidert: ELSIKKERHET Stikkord for innhold:

Detaljer

DRIFTSOPERATIV LEDER (DOL) OG LEDER FOR KOBLING (LFK)

DRIFTSOPERATIV LEDER (DOL) OG LEDER FOR KOBLING (LFK) DRIFTSOPERATIV LEDER (DOL) OG LEDER FOR KOBLING (LFK) NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign Norgesnett Fredrikstad 28.05.16, Morten Øyrås 28.05.16, Erik I. Hansen Norgesnett Follo 28.05.16, Morten

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis (erstatter tidligere fagplan F-3089) 16 timers kurs Godkjent av Kranteknisk Forening

Detaljer

INSTRUKS OM ELSIKKERHET

INSTRUKS OM ELSIKKERHET KS Område (arkivkode) Kraftverksdrift IK - Ansvar: Driftsleder (DL) Opprettet: 31.5.2015 KS Hoved-/ fellesprosess Godkjenningsansvar: Driftsleder (DL) Godkjent: 15.9.2015 KS Prosess Revisjonsansvarlig:

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg Prosedyre for arbeid på eller nær høyspenningsanlegget E05 15.03.12 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E04 25.07.11 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E03 08.01.02 Implementering KEVI JPSO TEBR E02 19.05.98

Detaljer

HMS-konferansen 2009. 12. 13. mai

HMS-konferansen 2009. 12. 13. mai HMS-konferansen 2009 12. 13. mai TEMA: Innledning Utvikling Har opplæringsbegrepet endret seg? Utfordringer Per Steinar Mikkelsen instruktør Tranamarka Energipark AS, Steinkjer www.tranamarka.no 2 1 Innledning

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul 5 A1 Modul 5 A2 Modul 5 A3 Modul 05-AX Stillasmontør Inkluderer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Denne instruks gjelder for all skogrydding som berører høyspenningsledninger hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for all skogrydding som berører høyspenningsledninger hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1178328 rev. 8 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddelag ved skrydding nær er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften.

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens 3-5 krever at øverste

Detaljer

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Hva ønsker DSB mht. analyse og dokumentasjon av risiko? Stein Kotheim 19. mars 2009 Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Redningspersonells adgang til elektriske anlegg. Brannforum 06.-08.02.2012

Redningspersonells adgang til elektriske anlegg. Brannforum 06.-08.02.2012 Redningspersonells adgang til elektriske anlegg Brannforum 06.-08.02.2012 Regionsjef Terje M. Wold, DSB Region Midt-Norge 1 Hva skal jeg snakke om Redningspersonells adgang til elektriske anlegg Politi

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje

Detaljer

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO Side: 1 av 10 DOKUMENT TITTEL: OPPLÆRING LEVERANDØR OSLO HOVEDFLYPLASS AS E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO A01

Detaljer

INSTRUKS OM ELSIKKERHET

INSTRUKS OM ELSIKKERHET KS Område (arkivkode) 004.004 Kraftverksdrift IK - Ansvar: Driftsleder (DL) Opprettet: 31.05.2015 KS Hoved-/ fellesprosess Godkjenningsansvar: Driftsleder (DL) Godkjent: 28.03.2017 KS Prosess Revisjonsansvarlig:

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014 EOP3002 Vg3 energioperatørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Forord fra driftsleder

Forord fra driftsleder Forord fra driftsleder Driftsleders instrukser (DI) er rutinebeskrivelser som skal sikre at forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) overholdes, og at elektriske ulykker

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt.

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruks Godkjent av: Vestgren, Håvard Side: 1 av 6 1. Hensikt og omfang Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruksen

Detaljer

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2015

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2015 I Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 IK-HMS 5 101050500 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø-

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul DOK 10 BX Inkluderer Klasse/ Kode Masseforflyting/Traktorutstyr

Detaljer

Melbye Skandinavia AS

Melbye Skandinavia AS Melbye Skandinavia AS Svein Erik Holtet AUS-materiell og verktøy Melbye Skandinavia AS Melbye Skandinavia er et markedsførings- og salgsselskap Melbye Skandinavia leverer fremtidsrettede produkter og systemløsninger

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Sveise- og brenneutstyr Modul DOK 01-DX Inkluderer Klasse/

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn BX Sandblåseutstyr Modul DOK 02-BX Inkluderer Klasse/ Kode BX

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Travel lift (hjulgående) Modul DOK 03-DX Inkluderer

Detaljer

SIKKER JOBBANALYSE. Botnane Bedriftsutvikling AS

SIKKER JOBBANALYSE. Botnane Bedriftsutvikling AS SIKKER JOBBANALYSE Hva vil vi oppnå med SJA? Større fokus på sikkerhet og eget ansvar Mindre skader på; Person Materiell Miljø Bedre planlegging av jobber gir bedre kvalitet Risikoanalyse i hht. lover

Detaljer

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Innhold Tenk sikkerhet! HMS Risiko Forskrifter/Normer FSE -NEK HiT sine instrukser Hvorfor sikkerhetskurs? Kunnskap er viktig: Norsk sluttstrøm

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.3 Vinsjer 16 timers teori-/praksiskurs 50/50 Utgave 1-2002 1 Opplæringsplaner

Detaljer

Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2013

Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2013 om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som

Detaljer

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg Anbefalt praksis Godkjent av: Aarnes, Vibeke Side: 1 av 5 1. Hensikt og omfang Dette dokument beskriver rutiner for standard type arbeid i lavspenningsanlegg. Krav beskrevet i Internkontrollhåndboken for

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Mål Deltakerne skal: Kjenne til metode og kunne utføre en risikovurdering av anleggsarbeid. Delmål Deltakerne skal:

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.2 Stortruck kl. T8 16 timers teorikurs

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: 07.04.14 Godkjent dato: 07.04.14 Rev. nr.: Erstatter instr.

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: 07.04.14 Godkjent dato: 07.04.14 Rev. nr.: Erstatter instr. Felles driftsinstruks INSTRUKS DOL LFK Dok. ansvarlig: Lars Lied Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen

Detaljer

SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGSANLEGG

SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGSANLEGG Sf PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV HØYSPENNINGSANLEGG med veiledning Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet 30.10.98 med hjemmel i lov 24. mai 1929

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr Navn OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Modul 24 AX Inkluderer Klasse/ Kode AX Transport AX Transportutstyr

Detaljer

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR Dok. ansvarlig: Einar Magnus Dahl Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 SIKKERHETSINSTRUKS - PERSONSIKKERHET - PERSONLIG

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I LASTEBIKKRANFØREROPPLÆRING F-2708 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 729 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Løft av personer En endring i forskrift om utførelse av arbeid 18-8 gir adgang til å foreta «unntaksvis

Detaljer

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF

NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF NS 9700 Stillaser og inndekkede konstruksjoner TOM ERIK LARSEN STANDARD NORGE GEIR GULE SEF Er det behov for enda flere standarder?? 2 NS 9700 BAKGRUNN Flere eksisterende standarder som omhandler stillas,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

Kjøp og bruk av maskiner

Kjøp og bruk av maskiner Kjøp og bruk av maskiner Arbeidsmiljøloven og maskinforskriften stiller krav til maskiner når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Som arbeidsgiver må du alltid forsikre deg om at de maskinene du kjøper

Detaljer

Figur 1. Innholdsfortegnelse

Figur 1. Innholdsfortegnelse Figur 1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.2.1. Personell... 2 1.2.2. Utstyr og lokaler... 2 1.3. Krav til planlegging av opplæringen... 2

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555. Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

OSLO. u; ~ KV E Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A For OSL høring GMRTV GMKND OSL-T2.

OSLO. u; ~ KV E Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A For OSL høring GMRTV GMKND OSL-T2. Prosjekttittel: OSL-T2 Tittel: Bilag DS Krav til opplæring u; ~ KV E02 12.03.10 Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A01 08.12.09 For OSL høring GMRTV GMKND Revisjon Dato Tekst laget Kontrollert

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Fagprøve i ENERGIOPERATØRFAGET

Fagprøve i ENERGIOPERATØRFAGET Fagprøve, Energioperatørfaget. Vest Agder Fylkeskommune "Dato" "Navn" leder prøvenemnd, "navn" medlem prøvenemnd Fagprøve i ENERGIOPERATØRFAGET for "Navn" 1 Oppgaven (jfr. vedlegg) tildeles prøvekandidaten

Detaljer

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Sjefingeniør Jostein Ween Grav FEL SAMSVARSERKLÆRING DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Veien videre Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet

Detaljer

Arktisk tilpasset U3-kurs

Arktisk tilpasset U3-kurs Arktisk tilpasset U3-kurs Frode Lundberg Foto: Malén Ekløv Frode Lundberg Kursannsvarlig ved Narvik videregående skole Sertifisert instruktør for: Masseforflyttningsmaskin (alle klasser) Truck (alle klasser)

Detaljer