Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring. Forslag til opplæringsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring. Forslag til opplæringsplan"

Transkript

1 Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring Forslag til opplæringsplan 1

2 Forord En nordisk gruppe for Arbeid under/med spenning (AUS/AMS), som har bestått av personer fra Danmark, Sverige og Norge, har utarbeidet et forslag til modulbasert opplæring for AUS/AMS. Utgangspunktet for forslaget er et opplegg som Vattenfall i Sverige har laget. Dette er videre bearbeidet av den nordiske gruppen og deretter oversatt til norsk. Bakgrunnen for forslaget er at man innen Norden ikke har noen konkrete opplæringskrav når det gjelder AUSopplæring. Myndighetene sier at man skal ha tilfredsstillende opplæring, men setter ikke noe mål på dette. Forslaget til bransjestandard forsøker å sette tall på opplæringen. Standarden er bygget opp modulvis hvor man starter med en grunnopplæring for alle arbeidsmetoder. Når denne modulen er gjennomført kan retningen velges ut fra hvilken AUS/AMS-metode som skal benyttes. Det er også lagt inn en modul som går på vedlikehold av kompetanse. I første omgang omfatter standarden distribusjons- og regionalnett. Det vil etter hvert bli vurdert om standarden også skal utvides til også å omfatte sentralnettet og lavspenningsanlegg (anlegg opp til og med 1000 V). I Norden benytter vi både begrepene Arbeid under spenning AUS (benyttes i Norge og Danmark) og Arbeid med spenning AMS (Sverige). Av den grunn er benyttes begge begrepene i denne standarden. Oslo, Energi Norge 2

3 Innhold Forord 2 Modulbasert oppæring 4 Generelt 5 Definisjoner Utdanning og egnethet 6 Vedlikehold av kompetanse 6 Organisasjon 7 Eier/driftsleder... 7 Ledare for sikkerhet... 7 Overvåker... 8 Fagarbeidere E1. Grunnutdanning distribusjonsnett (24 timer) E2. Isolerstang, luftledningsnett Distribusjonsnett (36 timer) E3. Isolerstang, luftledningsnett - Regionalnett (34 timer) E4. Isolerhanske, luftiledningsnett - Distribusjonsnett(24 timer) E5. Isolerstang, stasjonsanlegg Distribusjonsnett (36 timer) E6. Isolerstang, stasjonsanlegg - Regionalnett (34 timer) E7. Isolerhanske, stasjonsanlegg Distribusjonsnett (24 timer) Praktisk bedømning og skriftlig prøve... Feil! Bokmerke er ikke definert. R1 Repetitionsutdanning (8 timer) U1 Uppgradering av AMS utbildning (min 24 timer) Forklaringer svensk / norsk 29 3

4 AUS/AMS Modulbasert utdanning Barhånd E11 Regional- og sentralnett Isolerstang Stasjonsanlegg Sentralnett E8 Barhånd E10 Distribusjonsnett Isolerstang Luftledning Sentralnett E9 Isolerstang E6 Stasjonsanlegg Regionnalnett 34 t Isolerstang Luftledning Regionalnett 34 t E3 Isolerstang Stasjonsanlegg E5 Isolerhanske Stasjonsanlegg E7 Isolerhanske Luftledning E4 Distribusjonsnett 36 t Distribusjonsnett 24 t Distribusjonsnett 24 t Isolerstang E2 Luftledning Distribusjonsnett 36 t Repetisjonskurs 8 timer (teori) - sikkerhetsopplæring R1 Grunnutdanning Distribusjonsnett 24 timer E1 Oppfriskingskurs 8 timer (teori) + feltarbeid sikkerhetsopplæring U1 Vattenfall AB 2 4

5 Generelt For arbeid hvor det er en elektrisk fare skal de som deltar i arbeidet ha kunnskap om risiko og hvordan faremomentene skal elimineres. Eier må sikre at arbeid eller handling utføres på en slik måte at fastsatte sikkerhetskrav er oppfylt. Det er ledelsens ansvar at personell som utfører arbeidet har riktig opplæring og kompetanse på de ulike arbeidsområdene. Det er ledelsens og utførendes ansvar å ha kjennskap til den risikoen som kan oppstå under arbeidet. Arbeidet skal utføres av personer som har nødvendig kunnskap om anlegget og arbeidet som skal utføres. Det er den enkeltes ansvar at det ikke utføres arbeid utover vedkommendes opplærings- og ferdighetsnivåer. Se også Issa Guidlines Retningslinjer for vurdering av kompetanse av enkeltpersoner som er ansatt i stillinger hvor det arbeides i elektriske anlegg NEK EN , utgave 2 Definisjoner AUS/AMS Eier Instruert person Koblers forlengende arm Leder for kobling Leder for sikkerhet Luftledningsanlegg Overvåker Risikoavstand Risikoområde Sakkyndig person 5

6 Sikkerhetsavstand Sikkerhetsområde Stasjonsanlegg Utdanning og egnethet For å få tillatelse til å arbeide etter arbeidsmetode arbeid under spenning (AMS / AUS) kreves det at den som deltar i arbeidet skal være instruert eller sakkyndig. I tillegg skal personellet, med visse unntak, være spesielt opplært. I tillegg til vanlig fagkunnskap og praktisk erfaring på fagområdet, skal den som fagarbeider under spenning ha gjennomgått AUS/AMS-utdanning. Eier skal sørge for et egnet opplæringsprogram slik at sakkyndig personell eller instruerte personer kan bli kompetente til å utføre arbeidet under spenning. Dette programmet skal være tilpasset de spesifikke kravene som gjelder ved arbeid under spenning og skal baseres på teoretiske og praktiske øvelser i henhold til denne standarden. Varighet og innhold avhenger av hvilke typer anlegg personellet skal jobbe på og hvilken arbeidsmetode som skal brukes. I kursbeviset skal det framgå hvilke metoder og hvilke typer anlegg kurset har dekket. Kompetansenivået skal kunne dokumenteres gjennom virksomhetens internkontrollsystem. Egnethet Følgende elementer innen kunnskap, ferdighet og erfaring skal eier ta hensyn til ved vurderingen av den person som skal utdannes for AMS/AUS. De er ikke oppført i prioritert rekkefølge 1) Ansvarsnivå 2) Evnen til å tilegne seg kunnskap 3) Erfaring 4) Kvalitet og standard på arbeid som er utført 5) Selvbevissthet 6) Evnen til å håndtere endringer 7) Analytisk tenkning og kommunikasjon 6

7 Eieren skal etter bedømmelse av den ansattes egnethet som beskrevet ovenfor og den gjennomførte opplæringen, godkjenne hvilket arbeid vedkommende er kvalifisert til å utføre. Vedlikehold av kompetanse Opprettholdelse av kompetanse Ferdigheter til å utføre arbeidet under spenning på en sikker måte skal vedlikeholdes, enten ved tilpasning, ny opplæring eller repetisjonsøvelser / oppgradering, se nedenfor. Repetisjon bør gjennomføres minst hvert tredje år (teoretisk gjennomgang av personsikkerheten). Revurdering av kompetanse for å arbeide under spenning Tillatelsen til å arbeide under spenning bør revurderes med jevne mellomrom, avhengig av personens kompetansenivå. Tillatelse til å arbeide under spenning bør gjennomgås av eier i følgende tilfeller: Ved forflytting av personell eller en endring av arbeidsledelsen (gjøres av den nye arbeidsledelsen) - ved endring av arbeidsoppgaver - ved lengre pause fra arbeid under spenning ved medisinske årsaker ved melding om at arbeidsprosedyrene ikke følges eller ved andre uregelmessigheter ved vesentlige endringer i anlegget (endring av utstyr eller konstruksjon) - når metoder for arbeid eller vedlikehold endres. Det anbefales at eier årlig har en gjennomgang av hver enkelt montørs tillatelse. Organisasjon Driftsleder Driftsleder er den personen i en bedrift, forvaltning eller annen organisasjon som er satt til å lede virksomheten. Driftslederen/den som er bemyndiget skal: 7

8 sikre at hvert arbeid eller handling utføres på en slik måte at nødvendige sikkerhetskrav for de ansatte er oppfylt sikre at alt arbeid er nøye planlagt og om nødvendig skriftlig dokumentert sikre at en det gjøres en risikovurdering av elektriske farer i anlegget (som et grunnlag på hvordan arbeidet skal utføres sikkert) sikre at arbeidstakere har tilstrekkelig utdanning og ferdigheter for arbeidet som skal utføres sikre at arbeidstakerne vet hvilken risiko arbeidet innebærer sikre at hvert arbeid utpekes en leder for sikkerhet som har nødvendige egenskaper til å lede arbeidene og til å iverksette nødvendige tiltak. sikre at skriftlige risikovurderinger er foretatt Risikovurdering Ved planleggingen skal det bestemmes hvilken arbeidsmetode som skal benyttes. Metoden må være tilpasset anlegget og fagarbeidernes ferdigheter. En risikovurdering skal danne grunnlaget for valget. Risikovurdering for valg av arbeidsmetode skal gjøres av driftsleder i samråd med leder for sikkerhet. Sikker Jobb Analyse (SJA) Etter at valg av arbeidsmetode er tatt skal leder for sikkerhet alltid, før arbeidet starter, lage en skriftlig analyse om hvordan risiko kan elimineres innenfor den valgte arbeidsmetoden. En måte å gjøre dette kan være å benytte sjekkliste. SJAen skal alltid gjennomgås sammen med personellet som skal gjennomføre arbeidet. Leder for sikkerhet Leder for sikkerhet er en person som av eier er blitt utpekt til å ivareta elsikkerheten på arbeidsstedet. Leder for sikkerhet har ansvar for at instruksjon på arbeidsstedet ivaretas og er gjennomgått med alle parter som deltar i arbeidet. Leder for sikkerhet skal: ha erfaring og ferdigheter for arbeidsoppgavene sikre at alle arbeidstakere har nødvendige ferdigheter sikre at arbeidet blir planlagt slik at det kan foregå på en sikker måte sørge for at det gis nødvendige instruksjoner ha direkte kommunikasjon med leder for kobling etablere risikoanalyse før arbeidet inneholder en arbeidsbeskrivelse med fokus på personsikkerhet gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak på arbeidsstedet, slik som avsperringer og avskjerminger kontakte eieren eller eieren ved uklarheter instruere fagarbeidere om etablerte sikkerhetstiltak, arbeidsområde osv., blant annet i forbindelse med risikoanalysen sørge for at nødvendige sikkerhetstiltak etableres før arbeidet etter behov å iverksette ytterligere sikkerhetstiltak stoppe arbeidet hvis uforutsett risiko oppdages under arbeidet som fører til at den valgte metoden kan ikke benyttes gjennomføre nye SJA etter behov utpeke overvåker for det konkrete arbeidet 8

9 med referanse til den nye SJA, påse at alle forstår sin nye funksjon opplyse tydelig endring i arbeidsmetode sikre at arbeidstakere som utfører arbeid under spenning i arbeidsområdet er overvåket (spesielt bør bemerkes at arbeidstakere kan bare arbeide på spenningssatte deler, eller endre posisjon etter at fagarbeiderne har fått informasjon og tillatelse), gi tydelig informasjon dersom det skjer endring av spenning på arbeidsstedet påse at anlegg og utstyr ved avbrudd av arbeidet er ikke forlatt i en slik tilstand at sikkerhet for liv og eiendom er truede kommunisere med leder for kobling ved avbrudd i arbeidet utpeke overvåker og meddele dette for arbeidstakere når han må forlate arbeidsplassen være på eller i nærheten av arbeidsplassen gi driftstillatelse til leder for kobling etter avsluttet arbeid Overvåker Person som blir utpekt av LFS til å overvåke arbeidet i LFS fravær. For utpekt overvåker gjelder følgende i henhold til god AMS/AUS-praksis: Den utpekte overvåkeren for det konkrete arbeidet har som hovedoppgave å fokusere utelukkende på personsikkerheten ved arbeidsposisjonen. Personen må være entydig utpekt og instruert av leder for sikkerhet Det stilles samme krav til overvåker som LFS når det gjelder overvåkning av arbeidet Overvåker kan ikke endre arbeidsprosedyrer eller starte avbrutt arbeid Ved oppstart etter avbrutt arbeid eller endringer av sikkerhetstiltak skal LFS kontaktes Sikre at kommunikasjonslinjen med leder for kobling fungerer Fagarbeidere Arbeidstaker skal være under ledelse av en leder for sikkerhet når arbeid skal utføres. Dette gjelder for alle typer arbeid, inkludert etablering av sikkerhetstiltak. Fagarbeidere må ha den kunnskap og ferdighet som arbeidsmetoden krever delta i arbeidet og i gjennomføringen av de sikkerhetstiltakene som trengs for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet ha lest gjennom og undertegnet SJAen for det konkrete arbeidet følge gitte forskrifter, instruksjoner og anvisninger - både fra myndighetene og fra eiere bruke verneutstyr og ta forholdsregler som er nødvendig for å forebygge helse, miljø og sikkerhet ikke påbegynne arbeidet før leder for sikkerhet har gitt klarsignal 9

10 spørre leder for sikkerhet dersom det oppstår uklarheter være utstyrt med egnet personlig verneutstyr. 10

11 E1. Grunnutdanning - Distribusjonsnett (24 timer) Forkunnskaper: For å være kvalifisert til å delta i AMS-/AUS-utdanning skal fagfagarbeideren: ha gjennomgått kurs i førstehjelp rettet mot elskader og nedfiring ha erfaring fra lignende type jobber ha et fornuftig forhold til elsikkerhet kunne ta ansvar for utstyr ha evne til / være i stand til å arbeide i team, kunne kommunisere med andre og ha et rolig temperament være ansett som egnet av eier (se nedenfor) Mål: Kursdeltagerne som gjennomfører opplæringen med godkjent resultat vil ha kompetanse til å bli et fullverdig medlem av et arbeidslag, dersom eiersiden vurderer det som riktig. Deltakerne vil være i stand til å utføre "enkle" vedlikeholdsoppgaver med Isolerstangsmetoden i stasjonsanlegg og i luftledningsanlegg og tørr- og våtrengjøring av stasjonsanlegg. Enkle" vedlikeholdsoppgaver forutsettes å inkludere bl.a. håndtering av loop (ikke frakobling), tilkobling av ledninger, montering og demontering av skrueforbindelser og smøring av brytere. Etter kurset skal deltakeren: Kjenne kravene til personsikkerhet Selvstendig kunne gjennomføre risikoanalyse Selvstendig kunne lage arbeidsinstruksjoner Kunne utføre enkle forskyvninger av looper der stengene ikke opptar mekaniske krefter Ha kunnskap om hvordan den mekaniske belastningen påvirker arbeidet Kunne gjennomføre tørr- og våtrengjøring av stasjonsanleggsmiljø Kunne utføre "enklere vedlikehold av brytere Selvstendig kunne vedlikeholde verktøyet Kjenne til verktøyets anvendelsesområder og begrensninger Innhold: Personsikkerhet: Potensialforskjeller Jordinger og jordingskonstruksjoner (fellesjordning og særskilt jord) Isolasjonsbarrierer Risikovurdering / SJA Metode- og arbeidsprosedyrer Personlig verneutstyr 11

12 Avskjerminger Begrensninger Sikkerhetsavstand Releer og releinnstillinger Leder for sikkerhet / organisasjon Teoretisk gjennomgang av enkle loopforskyvninger med isolerstangsmetoden i friluftsnett og teknisk rengjøring av nettstasjoner med vekt på personsikkerhet: Tørr- og våtrengjøring Utstyr og tilbehør Statisk elektrisitet Avskjerming LFS for AUS/AMS Praktisk gjennomføring, tørr- og våtrengjøring Utførelse av risikoanalyse Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer Avskjerming Isolasjonsbarrierer Støvsuging Våtrengjøring LFS for AUS/AMS Teori, isolerstangsmetoden i stasjonsanlegg og i luftledningsanlegg Utstyr og tilbehør Avskjerming LFS for AUS/AMS Kontroll og vedlikehold av isolerverktøy Praktisk gjennomføring, isolerstangsmetoden i stasjonsanlegg og i luftledningsanlegg Utførelse av risikoanalyse Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer Avskjerming Barrierer Forskyvninger av looper i apparatanlegg og forgreninger Kabeltilkoblinger Smøring av brytere i stasjonsanlegg og i luftledningsanlegg LFS for AUS/AMS Kontroll og vedlikehold av isolerverktøy 12

13 Mekaniske laster (mekanikk- og holdfasthetslære) Grunnleggende mekanikk Drift og vedlikehold av utstyr og verktøy Lagring og transport Vedlikehold Merking Rengjøring og testing Stenger, beskyttelse, tau og arbeidsplattformer "Riktig utstyr" Praktisk vurdering og skriftlig test 13

14 E2. Isolerstang, ledningsnett - distribusjonsnett (36 timer) Krav til forkunnskaper: Fullført E1 og deretter minst seks måneder praktisk erfaring i AMS / AUS arbeid. Mål: Kursdeltagerne som gjennomfører opplæringen med godkjent resultat vil ha kompetanse til å bli et fullverdig medlem av et arbeidslag, dersom eiersiden vurderer det som riktig. Deltakerne vil være i stand til å utføre vedlikeholds- og reparasjonsfagarbeider med isolerstangsmetoden. Etter gjennomført opplæring skal deltakeren: Selvstendig kunne gjennomføre SJA Selvstendig kunne lage arbeidsprosedyrer Ha kunnskap om mekaniske belastninger og hvordan disse påvirker arbeidet Kunne utføre stolpe-, isolator- og konstruksjonsutbedringer Ha god kjennskap til drift og vedlikehold av utstyr og verktøy Kunne utføre vedlikeholdsoppgaver ved hjelp av forbikoblinger Ha god teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av isolerstangsmetoden i luftledningsanlegg med hensyn til personsikkerhet Innhold: Personsikkerhet Potensialforskjeller Isolasjonsbarrierer Risikovurdering / SJA Jordinger og jordkonstruksjoner (fellesjording og særskilt jord) Metode- og arbeidsprosedyrer Personlig verneutstyr Avskjerminger Begrensninger Avbrytelse og gjenopptakelse av arbeidet Releer og releinnstillinger Sikkerhetsavstand Leder for sikkerhet / organisasjon Teoretisk og praktisk gjennomgang av vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver med isolerstangsmetoden i luftledningsanlegg med vekt på personsikkerhet: Utføre SJA Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer Forbikobling med isolerte og uisolerte ledere Smøring og revisjon av brytere i luftledningsanlegg Stolpe-, isolator- og konstruksjonsendringer Til- og frakoblinger Utførelse av avskjerming 14

15 Oppmerking av arbeidsposisjon (sikkerhetsavstand) Mekanisk belastning (mekanikk og holdfasthetslære) Mekaniske krefter Grunnleggende mekanikk God kunnskap om håndtering og vedlikehold av utstyr og verktøy Lagring og transport Kontroll og vedlikehold av isolerverktøy Merking Rengjøring og testing Stenger, beskyttelse, tau og arbeidsplattformer "Riktig utstyr" Praktisk vurdering og skriftlig test 15

16 E3. Isolerstang, luftledningsanlegg - Regionalnett (34 timer) Forutsetninger: Fullført E1 og E2 og deretter minst seks måneder praktisk erfaring i AMS / AUS arbeid Mål: Kursdeltagerne som gjennomfører opplæringen med godkjent resultat vil ha kompetanse til å bli et fullverdig medlem av et arbeidslag, dersom eiersiden vurderer det som riktig. Deltakerne vil være i stand til å utføre vedlikeholds- og reparasjonsfagarbeider med isolerstangsmetoden. Etter gjennomført opplæringen skal deltakeren: Selvstendig kunne gjennomføre SJA Selvstendig kunne lage arbeidsprosedyrer Ha kunnskap om hvor mekaniske belastninger og hvordan disse påvirker arbeidet Kunne foreta avskjerming i luftledningsanlegg Kunne utføre forbikoblingsfagarbeider av tunge looper Kunne utføre stolpe-, isolator- og konstruksjonsendringer Ha god kjennskap til drift og vedlikehold av utstyr og verktøy Kunne utføre vedlikehold på frakoblet anlegg ved hjelp av forbikoblingsutstyr Ha en god teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av isolerstangsmetoden i luftledningsanlegg med vekt på personsikkerhet Innhold: Personsikkerhet Potensialforskjeller Jording og jordingskonstruksjoner Risikovurdering / SJA Metode- og arbeidsprosedyrer Avskjerminger Begrensninger Sikkerhetsavstand Releer og releinnstillinger Leder for sikkerhet / organisasjon Teoretisk og praktisk gjennomgang av vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver med isolerstangsmetoden i luftledningsanlegg med vekt på personsikkerhet: Utføre SJA Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer Forbikobling med isolerte og uisolerte ledere Smøring og revisjon av brytere i luftledningsanlegg Stolpe-, isolator- og konstruksjonsendringer Utførelse av avskjerming Oppmerking av arbeidsposisjon (sikkerhetsavstand) Utføre til- og frakoblinger 16

17 Mekaniske belastninger (mekanikk og holdfasthetslære) Mekaniske krefter Grunnleggende mekanikk Praktisk vurdering og skriftlig test 17

18 E4. Isolerhansker, luftledningsanlegg - Distribusjonsnett (24 timer) Forutsetninger: Fullført E1 og E2 og deretter minst seks måneder praktisk erfaring i AMS / AUS arbeid Mål: Kursdeltagerne som gjennomfører opplæringen med godkjent resultat vil ha kompetanse til å bli et fullverdig medlem av et arbeidslag, dersom eiersiden vurderer det som riktig. Deltakerne vil være i stand til å utføre vedlikeholds- og reparasjonsfagarbeider med hanskemetoden i luftledningsanlegg. Etter gjennomført opplæring skal deltakeren: Selvstendig kunne gjennomføre SJA Selvstendig kunne lage arbeidsprosedyrer Ha kunnskap om hvor mekaniske belastninger og hvordan disse påvirker arbeidet Kunne utføre isolatorskift og utskifting av deler i konstruksjonen Kunne utføre helhetlig avskjerming Kunne utføre vedlikehold av komponenter Ha god kjennskap til drift og vedlikehold av utstyr og verktøy Kunne utføre planlegging av arbeid for å vurdere flere delarbeidsmetoder Kunne vurdere hvordan isolerstangmetoden og hanskemetoden kan kombineres Ha en god teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av hanskemetoden i luftledningsanlegg med vekt på personsikkerhet Innhold: Personsikkerhet Potensialforskjeller Isolasjonsbarrierer Jording og jordingskonstruksjoner Isolerende arbeidsplattformer Risikovurdering / SJA Metode- og arbeidsprosedyrer Personlig beskyttelsesutstyr Avskjerminger Begrensninger Sikkerhetsavstand Delarbeidsmetoder arbeidsplanlegging/kombinasjon Leder for sikkerhet / organisasjon Teoretisk og praktisk gjennomgang av vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver med hanskemetoden i luftledningsanlegg med vekt på personsikkerhet: Utføre SJA Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer 18

19 Arbeidsplanlegging/kombinasjon Arbeid fra isolerplattform eller isolerlift Utførelse av isolatorskift Til- og frakoblinger Utførelse av avskjerming Oppmerking av arbeidsposisjon (sikkerhetsavstand) Utførelse vedlikehold av komponenter Planlegging og utførelse av arbeid som starter med isolerstangmetoden og som fortsetter med hanskemetoden God kjennskap til håndtering og vedlikehold av utstyr og verktøy Oppbevaring og transport Vedlikehold Oppmerking Isolerende plattformer Rengjøring og testing Stenger og beskyttelsesutstyr Utstyr for forbikobling Hansker, avskjermingsutstyr og gummimatter Riktig utstyr Praktisk vurdering og skriftlig test 19

20 E5. Isolerstang, stasjonsanlegg - Distribusjonsnett (36 timer) Forutsetninger: Fullført E1 og deretter minst seks måneder praktisk erfaring i AMS / AUS arbeid. Mål: Kursdeltagerne som gjennomfører opplæringen med godkjent resultat vil ha kompetanse til å bli et fullverdig medlem av et arbeidslag, dersom eiersiden vurderer det som riktig. Deltakerne vil være i stand til å utføre vedlikeholds- og reparasjonsfagarbeider med isolerstangmetoden i stasjonsanlegg. Etter gjennomført opplæring skal deltakeren: Selvstendig kunne gjennomføre SJA Selvstendig kunne lage arbeidsprosedyrer Ha kunnskap om hvor mekaniske belastninger og hvordan disse påvirker arbeidet Kunne utføre avskjerming i stasjonsanlegg Kunne utføre forbikoblingsarbeid Kunne utføre vedlikehold av komponenter Ha god kjennskap til drift og vedlikehold av utstyr og verktøy Ha en god teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av isolerstangmetoden i stasjonsanlegg med vekt på personsikkerhet Innhold: Personsikkerhet Potensialforskjeller Isolasjonsbarrierer Jordinger og jordede konstruksjoner Isolerende arbeidsplattformer Omfangsrikt utstyr Risikovurdering / SJA Metode- og arbeidsprosedyrer Personlig verneutstyr Avskjerminger Begrensninger Releer og releinstillinger Sikkerhetsavstand Leder for sikkerhet / organisasjon Teoretisk og praktisk gjennomgang av vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver med isolerstangmetoden i stasjonsanlegg med vekt på personsikkerhet: Utføre SJA Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer Forbikobling av isolerte og uisolerte ledere 20

21 Utførelse av isolatorskift Til- og frakobling Etablering av isolasjonsbarrierer Utførelse av avskjerming Oppmerking av arbeidsposisjon (sikkerhetsavstand) Utførelse av vedlikehold av komponenter Utførelse av til- og frakobling av apparater Mekaniske belastninger (mekanikk og holdfasthetslære) Mekaniske krefter Grunnleggende mekanikk God kjennskap til håndtering og vedlikehold av utstyr og verktøy Oppbevaring og transport Vedlikehold Oppmerking Isolerende plattformer Rengjøring og testing Stenger og beskyttelsesutstyr Utstyr for forbikobling Riktig utstyr Praktisk vurdering og skriftlig test 21

22 E6. Isolerstenger, stasjonsanlegg - Regionalnett, 34 timer Forutsetninger: Fullført E1 og E5, og deretter minst seks måneder praktisk erfaring i AMS / AUS arbeid Mål: Kursdeltagerne som gjennomfører opplæringen med godkjent resultat vil ha kompetanse til å bli et fullverdig medlem av et arbeidslag, dersom eiersiden vurderer det som riktig. Deltakerne vil være i stand til å utføre vedlikeholds- og reparasjonsfagarbeider med isolerstangmetoden i fordelings- og mottagerstasjoner. Etter gjennomført opplæring skal deltakeren: Selvstendig kunne gjennomføre SJA Selvstendig kunne lage arbeidsprosedyrer Ha kunnskap om hvor mekaniske belastninger og hvordan disse påvirker arbeidet Kunne utføre avskjerming i stasjonsanleggsanlegg Kunne utføre forbikoblingsarbeid med tunge looper Kunne utføre vedlikehold av apparatanlegg Ha god kjennskap til drift og vedlikehold av utstyr og verktøy Ha en god teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av isolerstangmetoden i stasjonsanlegg med vekt på personsikkerhet Innhold: Personsikkerhet Potensialforskjeller Isolasjonsbarrierer Jordinger og jordede konstruksjoner Isolerende arbeidsplattformer Volumiøst utstyr Risikovurdering / SJA Metode- og arbeidsprosedyrer Personlig verneutstyr Avskjerminger Begrensninger Releer og releinstillinger Sikkerhetsavstand Leder for sikkerhet / organisasjon Teoretisk og praktisk gjennomgang av vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver med isolerstangmetoden i stasjonsanlegg med vekt på personsikkerhet: Utføre SJA Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer 22

23 Forbikobling av isolerte og uisolerte ledere Til- og frakoblinger Etablering av isolasjonsbarrierer Utførelse av avskjerming Oppmerking av arbeidsposisjon (sikkerhetsavstand) Utførelse av vedlikehold i apparatanlegg Utførelse av til- og kobling av apparater Skifting av støtteisolatorer i 132 kv anlegg (faselinje løftes/festes med løftestang) Mekaniske belastninger (mekanikk og holdfasthetslære) Mekaniske krefter Grunnleggende mekanikk God kjennskap til håndtering og vedlikehold av utstyr og verktøy Oppbevaring og transport Vedlikehold Oppmerking Isolerende plattformer Rengjøring og testing Stenger og beskyttelsesutstyr Utstyr for forbikobling Riktig utstyr Praktisk vurdering og skriftlig test 23

24 E7. Isolerhanske, stasjonsanlegg - Distribusjonsnett (24 timer) Forutsetninger: Fullført E1 og E5, og deretter minst seks måneder praktisk erfaring i AMS / AUS arbeid Mål: Kursdeltagerne som gjennomfører opplæringen med godkjent resultat vil ha kompetanse til å bli et fullverdig medlem av et arbeidslag, dersom eiersiden vurderer det som riktig. Deltakerne vil være i stand til å utføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeider med isolerhanskemetoden i stasjonsanlegg. Etter gjennomført opplæring skal deltakeren: Selvstendig kunne gjennomføre SJA Selvstendig kunne lage arbeidsprosedyrer Ha kunnskap om hvor mekaniske belastninger og hvordan disse påvirker arbeidet Kunne utføre avskjerming Kunne utføre forbikoblingsarbeid Kunne utføre vedlikehold av utstyr (smøring og kalibrering) Ha god kjennskap til drift og vedlikehold av utstyr og verktøy Ha en god teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av isolerhanskemetoden i stasjonsanlegg med vekt på personsikkerhet Vite hvordan isolerstang- og isolerhanskemetoden kan utfylle hverandre ved arbeid Innhold: Personsikkerhet Potensialforskjeller Isolasjonsbarrierer Isolerende arbeidsplattformer Volumiøst utstyr Risikovurdering / SJA Metode- og arbeidsprosedyrer Personlig verneutstyr Avskjerminger Begrensninger Releer og releinstillinger Sikkerhetsavstand Leder for sikkerhet / organisasjon Delarbeidsmetoder arbeidsplanlegging/kombinasjon Teoretisk og praktisk gjennomgang av vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver med isolerhanskemetoden i stasjonsanlegg med vekt på personsikkerhet: Utføre SJA Utvikling av metode- og arbeidsprosedyrer Arbeidsplanlegging / kombinasjon Forbikobling av isolerte og uisolerte ledere Til- og frakobling 24

25 Etablering av isolasjonsbarrierer Utførelse av avskjerming Oppmerking av arbeidsposisjon (sikkerhetsavstand) Utførelse av vedlikehold i apparatanlegg (smøring og kalibrering) Planlegging og gjennomføring av arbeidet som starter med isolerstangmetoden og fortsetter med isolerhanskemetoden Mekaniske belastninger (mekanikk og holdfasthetslære) Mekaniske krefter Grunnleggende mekanikk Praktisk vurdering og skriftlig test 25

26 R1 Repetisjonstrening (8 timer) Forord: Repetisjonsopplæring er rettet mot alle som jevnlig arbeider med / har jobbet med AMS / AUS metodikk det siste året. Fokuset skal være på personsikkerhet. Forkunnskaper: Fullført opplæring / repetisjonsopplæring i AMS / AUS i løpet av den siste treårsperioden, og har praktisk erfaring i AMS / AUS. Mål: Gjenta og oppdatere deltakerne på hvordan man utfører AMS / AUS. Dette skal foregå med fokus på personsikkerhet. Under repetisjonen skal også nye metoder og ideer innenfor AMS / AUS gjennomgås. Treningen er ikke lagt opp med henblikk på en bestemt delmetode, men skal være innrettet på planlegging og utførelse av arbeid på en sikker måte uansett metode. Etter kurset skal deltakeren bl.a.: Kjenne personsikkerhetskravene Selvstendig kunne gjennomføre risikovurderinger / SJA Selvstendig kunne lage arbeidsprosedyrer Selvstendig kunne vedlikehold verktøyet Kjenne til verktøyets begrensninger og bruksområder Gjennomført repetisjonskurs skal dokumenteres i virksomhetens internkontrollsystem. Innhold: Standarder og forskrifter Aktuelle ulykker / hendelser / avvik - generelt Personsikkerhet - ansvar i rollene og eksempel på instruksjoner SJA Utstyr og verktøy Standarder og forskrifter Gjennomgang av nye og eksisterende forskrifter, normer m.v. Endringer i grunnleggende krav Krav til eiere Aktuelle ulykker og hendelser / avvik Gjennomgå årsakene o Materialsvikt o Menneskelig svikt o Instruksjonsfeil Utveksle erfaringer Personsikkerhet - Internkontroll 26

27 Teoretisk gjennomgang med vekt på personsikkerhet med hensyn på: Krav til eiers internkontroll o Ansvar for arbeidsledelse o Ansvar for gjennomføring av arbeidet Roller - ansvar o Leder for sikkerhet o Overvåker o Leder for kobling o Fagarbeidere Risikoanalyse / SJA Arbeidsplanlegging o o Identifikasjon av risiko Risikovurdering Risikoanalyse Mekaniske laster Reduksjon av risiko Risikoområdet Sikkerhetsavstand Potensialerforskjeller og potensialutjevning o Jordinger og jordkonstruksjoner (fellesjording og separat jording) mm Isolasjonbarrierer o Avskjerming o Begrensninger Personlig verneutstyr o Hjelmer o Kommunikasjonsutstyr o Bekledning o Sko Arbeidmetoder - arbeidsplanlegging o Metode- og arbeidsprosedyrer o Kombinasjonen av delarbeidsmetoder - AMS / AUS (E 3,1 og E 3.3) Utstyr og verktøy Utstyr - håndtering / vedlikehold o Lagring og transport o Merking o Vedlikehold - Rengjøring o Testing o Isolerende plattformer o Isolerstenger og beskyttelse o Utstyr for forbikobling o Hansker, avskjermingsutstyr og gummimatter o "Riktig" utstyr Skriftlig prøve U1 Oppgradering av AMS / AUS utdanning (min 24 timer) Forord 27

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 12 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Kommentarer til forskrift om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk Første kapittel: Innledende bestemmelser Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder for all dykking som faller

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer