full gass i nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "full gass i nordland"

Transkript

1 full gass i nordland

2 vesterålen ofoten full gass i nordland Nye bedrifter og organisasjoner er velkommen til Nordland. «Full gass i Nordland» gir en kort oversikt over viktige næringer i Nordland, kunnskapsutvikling, infrastruktur, samt kilder til informasjon og veiledning om etablering av næringsvirksomhet i fylket. lofoten Bedriftene i Nordland opplever suksess. Dette vises gjennom at bedriftene i mange år har hatt bedre lønnsomhet enn landsgjennomsnittet. I tillegg til å være størst på fiskeri og havbruk er Nordland et betydelig industrifylke som eksporterer sine produkter over hele verden. Over 70 % av eksporten av varer fra Nord-Norge kommer fra Nordland. Nordland har store mineralforekomster og er et av landets største bergverksfylker. Utvikling mot en økende produksjon av industrimineraler og metaller forventes å fortsette i årene som kommer. Dette er Nordland innbyggere Administrasjonssenter i Bodø 44 kommuner Fylket grenser til nabofylkene Troms i nord og Nord-Trøndelag i sør. I øst grenser fylket til Sverige 13 flyplasser Areal: km2 2 høgskoler og 1 universitet Industrifylket i Nord-Norge 25 % av Norges kystlinje ligger i Nordland 34 % av landets indre territorialfarvann ligger utenfor Nordland Det er ca bedrifter i Nordland salten helgeland Samtidig som den norske petroleumsaktiviteten beveger seg gradvis mot nord er Nordland på vei til å utvikle seg til å bli en av landets nye energiregioner hvor olje, gass og produksjon av fornybar energi blir en av regionens viktigste satsningsområder. I takt med økt utvinning av naturressurser, legges det vekt på at ressursene skal forvaltes på en riktig og langsiktig måte. Kunnskap skal utvikles i takt med næringslivets og samfunnslivets øvrige utvikling, her har Universitetet i Nordland og de to høgskolene i fylket en viktig rolle. Kunnskapsintensive næringer følger i sporene til annen næringsutvikling. Turisme er en annen viktig næring, og i fremtiden vil spesielt vinterturismen økes. Nordland skal være et attraktivt samfunn både å leve og arbeide i. Derfor vektlegges kultur høyt. Kulturnæringen i Nordland er i vekst. Den sterke satsingen på ny og fremtidsrettet infrastruktur skal bidra til å sikre et robust Nordlandssamfunn med et konkurransedyktig næringsliv. Ta del i næringsutviklingen i Nordland! Kart over nordland om brosjyren Se mulighetene i Nordland Nordland er mye mer enn bildet av den lysende midnattssolen over flotte fjell og fjorder en vakker sommerdag. Rik tilgang til energi og fisk skapte grunnlaget for den industrielle utviklingen i Nordland. Enorme verdier i olje og gass som ligger rett utenfor nordlandskysten, skal bidra til nye næringer og verdiskaping i årene fremover. 44 kommuner fordelt over de fem regionene Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen utgjør Nordland, landets nest største fylke målt i areal. Naturressursene som skapte grunnlaget for både bosetting og næringsaktivitet i dette fylket vil også i fremtiden utgjøre fundamentet for utvikling og vekst. Ny kunnskapsutvikling innen både gamle og nye næringer gir nye muligheter. Potensialet for fortsatt vekst og utvikling i Nordland er stort det gjelder å se mulighetene. Les mer om næringslivet i Nordland på attraktive nordland Lønnsomme nordland spennende arbeidsplasser mineraler vannkraft havbruk fiskeri kunnskapsbasert tjenesteyting prosessindustri varehandel offentlig sektor petroleum reiseliv kulturfylket vi satser på kunnskap knutepunkt etablering i nordland 03

3 attraktive nordland Lønnsomme Nordland Næringslivet har sterkere vekst både i omsetning og i lønnsomhet enn landsgjennomsnittet Mer enn 70 % av eksporten av varer fra Nord-Norge er fra Nordland Et av landets mest internasjonalt orienterte fylker spennende arbeidsplasser Forventer økt aktivitet i årene som kommer, spesielt innenfor petroleumsrelaterte næringer Internasjonalt orientert arbeidsliv Gode jobbmuligheter vi satser på kunnskap Universitet i Nordland og høgskoler i Nesna og Narvik, totalt studenter 16 videregående skoler spredt over hele fylket, inkludert 4 fagskoler Sterkt miljø på entreprenørskap i utdanning og arbeidsliv Forskning står i fokus Havbruk Nordland er Norges største havbruksfylke med omlag en femtedel av den norske totalproduksjonen Ingen andre fylker har større produksjon av laksesmolt enn Nordland En fjerdedel av landets godkjente anlegg for slakting og pakking av oppdrettsfisk finnes i Nordland Fiskeri Nordland er det største fiskerifylket, både målt i registrerte fartøy og personer med fiske som hovedyrke I 2010 var Nordland det fylket hvor det ble landet nest mest fisk Nordland er størst på fiskeforedling kunnskapsbasert tjenesteyting Nordlands næringsliv kjennetegnes av en rekke kunnskapsbaserte tjenesteytere En rekke av disse tjenesteleverandørene leverer både nasjonalt og internasjonalt Prosessindustrien Nordlands prosessindustri fremstår i dag som en av verdens ledende når det gjelder fokus på miljø og miljøteknologi Nordland er et av Norges største industrifylker, noe som i stor grad skyldes en verdensledende prosessindustri Varehandel Varehandel i vekst Sterk kjøpekraft blant befolkningen Sterk konkurranse i varehandelen, store kjøpesenterutbygginger Offentlig sektor Det er ansatte i offentlig sektor i Nordland, 43,7 % av sysselsettingen Vekst i kompetansearbeidsplasser, spesielt innen helse og omsorg Helse Nord RHF gjør store investeringer i Nordland Petroleum I 2012 starter produksjonen på Skarvfeltet, og Nordlands posisjon som petroleumsregion forsterkes Nordland VI og VII er blant de mest lovende leteområdene på norsk sokkel Økt petroleumsvirksomhet fører til vekst og nyetableringer innen leverandørindustrien i fylket Reiseliv Markedsandel på 5,3 % innenfor overnatting Opplevelser langs verdens vakreste kyst Attraktive reisemål over hele fylket 25 % av den norske kystlinjen ligger i Nordland kulturfylket Et av landets fylker som investerer mest i kulturformål i forhold til antall innbyggere Store årlige kulturarrangementer 620 kulturbedrifter som sysselsetter Knutepunkt 13 flyplasser i fylket Flere store og viktige havner. Europas største utskipningsanlegg for malm er i Narvik Helikopterbase i Brønnøysund gjør at det er enkelt og billig for selskapene å få ut arbeidskraft til oljefeltene i midt- og Nord-Norge Mineraler Både i forhold til omsetning og produksjon er Nordland et av landets største mineralfylker Nordland har mange forskjellige og til dels unike mineralressurser Målt i antall tonn er Nordland også Norges største produsent av metaller Vannkraft Nordland er en av Norges største produsenter av elektrisk kraft, i all hovedsak i form av vannkraft To av landets ti største kraftverk ligger i fylket Det er kun ett fylke som har større gjenværende utbyggbart vannkraftpotensial enn Nordland 05

4 lønnsomme nordland spennende arbeidsplasser Nordland er en av de raskest voksende økonomiene i Norge, med et næringsliv som over flere år har hatt sterkere vekst både i omsetning og i lønnsomhet enn landsgjennomsnittet. Havbruk og fiskeri var i 2011 Nordlands mest lønnsomme næring. Egenkapitalen i Nordlandsbedriftene har aldri vært større, dette gjør at bedriftene er godt rustet for videre utvikling og investeringer. Resultatgraden blant bedriftene i Nordland ligger over landsgjennomsnittet. Mer enn 70 % av eksporten av varer fra Nord-Norge er fra Nordland. Med en eksportandel opp mot 24 % av omsetningen er Nordland blant landets mest internasjonalt orienterte fylker. Det er marin sektor og industrien som står for hoveddelen av denne eksporten. Bedriftene i Nordland ser lyst på fremtiden og behovet for flere ansatte øker med økt aktivitet. Nordland har et allsidig næringsliv hvor industrien dominerer, men har også et stort innslag av offentlige arbeidsplasser. Det er ca sysselsatte i Nordland, og det skapes hvert år nye spennende arbeidsplasser. Arbeidsledigheten er rekordlav. Utvikling i næringslivet, endring i arbeidsstokken og vekst i offentlig sektor gjør at rekrutteringsbehovet vil være stort i de kommende årene. I takt med at olje- og gassutvinning flyttes nordover etableres stadig flere arbeidsplasser innenfor petroleumsrelaterte næringer. Flere av de videregående skolene i Nordland legger vekt på å tilby fagutdanninger som imøtekommer industriens behov. Resultatgraden i Nordland sammenlignet med landsgjennomsnittet Verdi av eksport fra Nordland sammenlignet med landsgjennomsnittet Tall i mill. kroner sysselsetting etter næring i nordland Flest sysselsatte er det innen offentlig og privat tjenesteproduksjon med , en andel på 43,7 % av sysselsettingen i Nordland. I privat sektor har varehandel, hotell, reiseliv, og transport sysselsatte, som utgjør 24 % av de sysselsatte. Nest størst i privat sektor er industri og bygg- og anlegg med sysselsatte, noe som tilsvarer 18,9 %. Tjenesteproduksjon mot bedrifter har sysselsatte (7,8 % av de sysselsatte). Havbruk, landbruk og fiskeri har sysselsatte, en andel Resultatgraden viser overskudd i forhold til omsetning på 5,7 %. omsetningsutviklingen i nordland sammenlignet med landsgjennomsnittet regionens relative størrelse målt i omsetning sysselsatte i nordland etter bransje og alder Indeks 2000=100 Som nyutdannet er Nordland et perfekt sted å starte sin yrkesaktive karriere, fordi: Fremtidsutsiktene for næringslivet i Nordland er svært lyse Gode jobbmuligheter Kort reisetid mellom jobb og arbeid Konkurransedyktig lønn og arbeidsforhold Internasjonalt orientert næringsliv Nordlandsbedriftene har større vekst i omsetningen enn landsgjennomsnittet Salten er Nordlands største region målt i omsetning i næringslivet 07

5 mineraler Bergindustrien i Nordland produserte og solgte 8,4 millioner tonn mineralske råstoffer i 2010, til en verdi på over 1 mrd. kr. Målt i antall tonn er Nordland største produsent av malm i Norge, med 1,64 mill. tonn i Dette utgjør over 40 % av nasjonal produksjon. Malmen hadde en salgsverdi på 576 mill. kr. All aktivitet er knyttet til produksjon av jernmalm ved Rana Gruber. Selskapet produserer i tillegg spesialprodukter med høy bearbeidingsgrad. Nordland er landets tredje største produsent av industrimineraler. Både i forhold til omsetning og produksjon er Nordland et av landets største mineralfylker. Myndighetene ser mot nord, og regjeringen har gitt Norges geologiske undersøkelse 100 mill. kr. over en fireårsperiode for å kartlegge mineralressursene i Nord-Norge. Mineralforekomstene i Norge er av NGU anslått til å representere en verdi på 1500 mrd. kr. Norwegian Crystallites AS Norwegian Crystallites er en av landets mest høyteknologiske mineralbedrifter. Selskapet driver gruvedrift på flere forekomster og har et foredlingsverk på Drag i Tysfjord i Nordland fylke. Kvarts fra gruvene knuses og males ned til et pulver som renses til et svært rent produkt. Kvartspulveret benyttes i forskjellig avanserte anvendelser i optisk industri, i spesielle lampeglass, samt i solcelle- og elektronikkindustrien. Kvartspulveret eksporteres til kunder over hele verden, med de viktigste markedene i Kina. Det foregår stadig byggearbeider og nye installasjoner for å utvide kapasiteten. Det utføres også et betydelig utviklingsarbeid for å forbedre renseprosessene for å kunne produsere enda renere kvaliteter. Selskapet har nå inngått et joint venture med amerikanske Imerys Ceramics i selskapet The Quarz Corp. Dette sikrer bedriften på Drag tilgang på verdens reneste kvarts for produksjon av superren kvarts til solcelle- og elektronikkindustrien over hele verden. Rana Gruber AS Den eneste malmgruven i Nordland er Rana Gruber AS. I tillegg til jernmalmkonsentrater produserer de en rekke høyforedlede produkter, blant annet ekstrem finmalte (sub-mikron) jernoksider. Eneeier i Rana Gruber AS er LNSgruppen, Nord-Norges største selskap på nordnorske hender. Malmreservene i Dunderlandsdalen er sannsynligvis Norges mest verdifulle malmressurs. På få år har produksjonen blitt doblet, og det foreligger planer om ytterligere investeringer. I løpet av de neste 5 10 årene planlegges det å doble produksjonsvolumet med basis i dagens drift slik at produksjonen når mellom 6 til 8 millioner tonn i året. Selv med en dobling av produksjonen vil jernmalmressursene vare i 100 år. Brønnøy Kalk AS Brønnøy Kalks virksomhet er basert på en av Norges største marmorforekomster. Virksomheten har ca. 50 ansatte og engasjerer ytterligere ca. 50 årsverk ved anlegget. Brønnøy Kalk er en hjørnesteinsbedrift i Velfjorden på Helgeland. Bedriften er i vekst, og står foran betydelige investeringer i årene framover. Brønnøy Kalk leverer årlig rundt 2 mill. tonn kalkstein til Hustadmarmor AS i Elnesvågen, som produserer flytende marmor som brukes til å lage papir i verdensklasse. Marmoren brukes som fyllstoff i papiret og som bestrykning på papiret. Den brukes også i matvareemballasje, som for eksempel kartong brukt til melkeprodukter. De eldste bergartene i Nordland er bortimot 3 mrd. år gamle, mens de yngste er ca. 150 mill. år gamle. Dette gjenspeiler seg i form av mange forskjellige unike mineralressurser som dolomitt, kalkstein, kvarts og kvartsitt, og til dels unike ressurser av høyren kvarts, talk, beryllium og apatitt. Et karakteristisk trekk i Nordland er store områder med rene grovkrystalline karbonatbergarter (kalkspat- og dolomittmarmor). Som råstoff til prosessindustrien er disse i verdensklasse. industrimineraler av nasjonal interesse malmforekomster av nasjonal interesse NGU anslår at talkforekomstene i Linnajavri (Hamarøy) er Nord-Europas største. Bruksområdet er fyllstoff til en rekke produkter som plast, gummi og maling. Kvartsforekomsten på Drag (Tysfjord) er av de reneste i Skandinavia, og er nå råstoff for fremstilling av høyren kvarts ved Norwegian Crystallites på Drag. Malmforekomster med kobber, bly, sink, nikkel og jern som vi finner flere steder i Nordland utgjør et stort potensial når etterspørsel og pris på disse stiger. Det samme gjelder for forekomster rike på gull og sølv. NGU har nylig oppdaget en forekomst av det fosforholdige mineralet apatitt i Misvær. På sikt kan dette bli råstoff for Yara sin gjødselproduksjon i Glomfjord. FOTO: LNS 09

6 vannkraft Nordland er en av Norges største produsenter av elektrisk kraft, og 98 % av denne produksjonen er i form av vannkraft. I 2010 ble det produsert 15,9 TWh elektrisk kraft i Nordland, noe som utgjør om lag 13 % av den nasjonale produksjonen. Til sammenligning tilsvarer denne produksjonen strømforbruket til nesten norske husholdninger. Målt i effekt er både Rana Kraftverk og Svartisen Kraftverk blant de største vannkraftstasjonene i Norge. Svartisen kraftverk benytter Storglomvatnet som magasin, og med en kapasitet på 3,5 milliarder m 3 er dette det største reguleringsmagasinet i Norge. Statkraft står for om lag halvparten av kraftproduksjonen i Nordland, og produksjonen er spredt på 13 kraftverk. Foruten Statkraft er det 14 kraftselskap i Nordland som driver med produksjon av vannkraft. Flere av disse er større kraftselskap i nasjonal målestokk, som Helgelandskraft, SKS og Nordkraft. Kraftselskapene er i stor grad eid av kommunene hvor de har aktivitet, og bidrar dermed med betydelige ringvirkninger lokalt. Kraftforsyning bidrar også med viktige arbeidsplasser i fylket, og i 2010 var det personer sysselsatt i denne næringen. Kraftverkene blir løpende vedlikeholdt og modernisert, noe som har gitt grunnlag for etablering av en konkurransedyktig leverandørindustri. I 2009 ble det beregnet at om lag 40 % av Statkrafts innkjøpte varer og tjenester i Nord-Norge kom fra lokale eller regionale leverandører. Innkjøpene gjelder i stor grad entreprenørtjenester, driftsmateriell, og reparasjoner og vedlikehold. Rike vannkraftressurser var også utgangspunktet og grunnlaget for mesteparten av den eksportrettede prosessindustrien Nordland har i dag. Det er beregnet at det gjenværende utbyggbare vannkraftpotensialet i Nordland er på 4,6 TWh. Kun Sogn og Fjordane har større potensial. Industrivisualisering AS Industrivisualisering er et rådgivende ingeniørfirma som ved hjelp av høyteknologisk utstyr utfører 3D-måling, 3D-modellering og 3Dvisualisering for industrien. Når Statkraft besluttet å rehabilitere Nedre Røssåga kraftverk fikk Industrivisualisering jobben med å skanne og modellere kraftverket slik at grunnlaget for videre prosjektering ble korrekt. Hele anlegget, inkludert adkomsttunnel og sjakter ble skannet. Ca m² samt 200 skanninger ble resultatet etter 5 dagers jobb. Industrivisualisering fikk gode tilbakemeldinger på jobben som var gjort, og fikk i etterkant oppdraget med å levere samme typen tjenester ved Fykanvannet kraftverk i Glomfjord. Salten Kraftsamband AS (SKS) Kraftkonsernet SKS med hovedkontor på Fauske, er Nord-Norges største kraftprodusent etter Statkraft. De produserer GWh vannkraft fra 12 kraftstasjoner i regionen. SKS er også, alene eller sammen med andre selskap, involvert i en rekke engasjement som vil kunne øke kraftproduksjon av fornybar energi med over GWh i landsdelen. SKS er en aktiv krafthandelsaktør og har bygget opp et solid krafthandel- og forvaltningsmiljø på Fauske. De er også landsdelens tredje største kraftleverandør av strøm i sluttbrukermarkedet. Konsernet er, direkte og indirekte, en betydelig netteier, samt majoritetseier av et entreprenørselskap med god kompetanse innenfor bygging og vedlikehold av kraftlinjer. I tillegg er konsernet sterkt engasjert innen utvikling av ny fornybar energi. fjellkraft AS Fjellkraft er en av Norges største utviklere av småkraftverk med en samlet prosjektportefølje på ca. 1,8 TWh ny vannkraftproduksjon over hele landet. Fjellkraft har i øyeblikket 8 kraftverk i drift, 14 kraftverk med konsesjon, 7 under bygging, samt over 130 nye vannkraftprosjekter under planlegging. Fjellkraft er eid av energikonsernet Nordkraft i Narvik. FOTO: Even Enoksen - Big Picture 11

7 havbruk En fjerdedel av landets kystlinje og de beste klimatiske og miljømessige vilkår for havbruk gjør Nordland i stand til å forsyne millioner av forbrukere verden rundt med laks. Nordland er Norges største havbruksfylke! Havbruksklyngen i Nordland har vært med på å skape en av Norges viktigste eksportnæringer, ved å kombinere gunstige naturgitte betingelser, kompetanse og fungerende næringsmiljøer. I 2010 ble det produsert tonn laks i fylket, om lag en femtedel av den norske totalproduksjonen. BioMar as Med den nye produksjonslinjen på Myre produseres det nesten tonn fiskefôr i døgnet det vil si to tusen sekker á 500 kilo; nok til å fylle et digert vogntog hvert 17 minutt. 24 timer i døgnet. Mesteparten fraktes imidlertid med båt, både råvarer inn til fabrikken og ferdigfôr som skal ut. Fabrikken på Myre produserer laks-, ørret og torskefôr for fisk i sjøfasen og leverer til fôrkunder langs hele kysten, fra Finnmark til Karmøy. Gjennom utbyggingen på Myre har BioMar økt sin produksjonskapasitet med tonn per år i Norge. Selskapet har investert 350 millioner kroner i det nye anlegget. Produksjonen foregår i stor grad i lukkede systemer, styrt fra produksjonslederens kontrolltavler. Pakking skjer med robot, og bulklevering foregår via lukkede transportbånd direkte til skip. Fabrikken er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet), ISO (miljø) og ISO (matvaresikkerhet). I tillegg har BioMar nylig blitt den første akvakulturbedriften med DNV-sertifisering på bærekraft. Med høy FoU-aktivitet sikrer BioMar at oppdrettsfisken utnytter fôret best mulig. FOTO: Yvonne Holth - Nord Norsk Reiseliv Dersom Nordland hadde vært eget land hadde vi vært den nest største produsenten av laks, kun slått av resten av Norge. Nordland produserer altså mer laks enn både Chile og Storbritannia. Den samlede produksjonsverdien var på hele 5,75 mrd. kr i 2010, og nesten all produksjon ble eksportert. Det er 29 selskaper som driver havbruk i Nordland i dag, og til sammen har disse 165 tillatelser. Havbrukssektoren i Nordland omfatter også produksjon av andre fiskearter som torsk, regnbueørret, røye, steinbit, kveite, rognkjeks og leppefisk. Langs kysten av Nordland finner man et stort antall leverandører som er særlig orientert opp mot havbrukssektoren, slik som produsenter av smolt, fôr og utstyr. Nordland er det fylket i Norge som produserer mest laksesmolt. I 2010 ble det produsert over 60 millioner smolt, til en verdi av 487 millioner kr. Nordland har også rundt en fjerdedel av landets godkjente anlegg for slakting og pakking av oppdrettsfisk. I Nordland har alle tre nasjonale fôrkonserner lokalisert seg med fôrfabrikker. Dette er Ewos på Halsa, Skretting i Stokmarknes og BioMar på Myre. For dem er det viktig å ligge i nærheten av kundene, slik at de oppnår effektive transport- og logistikksystemer. En viktig forklaringsfaktor for suksessen er det vellykkede samspillet mellom aktiv lokal næringsutøvelse, kontinuerlig fokus på videreutvikling av driftskompetanse, og næringsnær forskning innen avl, genetikk, fôr, vaksine og sykdomsbekjempelse. I Nordland finner man en rekke havbruksrelaterte FoU-miljø. I tillegg har næringen vist en unik evne til å samarbeide rundt utviklings- og innovasjonsprosjekter. FOTO: Per Eide Studio - Norwegian Seafood Export Council nordlaks oppdrett as Nordlaks ble etablert i 1989 av hadselværingen Inge Berg, som sammen med sin familie fremdeles eier 100 % av selskapet. Sammen med dyktige medarbeidere har han skapt et lokalt industrieventyr i Vesterålen. Nordlaks er i dag et av Norges største havbrukskonsern, hvor hovedvirksomheten er produksjon og foredling av laks og regnbueørret. Nordlaks er et helintegrert selskap som har kontroll på hele verdikjeden, fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk og produksjon av ferdige produkter,til distribusjon og salg. I dag er selskapet representert i 14 forskjellige kommuner i nordre Nordland og Sør- Troms. Nordlaks hadde i 2010 en omsetning på om lag 1,5 mrd. kr, og det ble slaktet over tonn laks og ørret ved fabrikken på Børøya i Vesterålen. Med rundt 370 ansatte er de en betydelig privat arbeidsgiver i regionen. Bare de siste fire årene har de investert opp mot en milliard i egne anlegg, inkludert ny og topp moderne brønnbåt. Samtidig som de er opptatt av å bidra i lokalsamfunnet, har de blikket rettet utover. Det aller meste av produksjonen eksporteres, laks og ørret distribueres over hele verden. Fisk fra Stokmarknes finner blant annet veien til middagsbord i Russland, Kina, USA, Italia og Frankrike. Gildeskål Forskningsstasjon AS (gifas) GIFAS ble etablert i 1989, og har hatt en viktig rolle i utviklingen av norsk havbruksnæring. Av 17 ansatte, jobber 10 direkte med FoU. Nasjonale og internasjonale partnere inkluderer blant annet fôr og råvareprodusenter, universiteter, forskningsinstitutter, oppdrettsselskap og farmasøytisk industri. GIFAS gjennomfører forskningsprosjekter innen teknologiske og biologiske problemstillinger både i småskala og full kommersiell skala. To FoU-konsesjoner, undervisningskonsesjon i samarbeid med Meløy Videregående Skole, samt kommersiell konsesjon for laks og ørret sikrer stor kapasitet og fleksibilitet. GIFAS er en sentral havbruksaktør også i regionen, gjennom tett samarbeid med videregående skole, Kunnskapssenteret i Gildeskål og Opplæringskontoret for fiskerifag i midtre Nordland. GIFAS er medeier i Sundsfjord Smolt AS (settefiskproduksjon) og Fiskekroken AS (slakteri og foredling), to store arbeidsplasser i Gildeskål. 13

8 FOTO: Jean Gaumy - Norwegian Seafood Export Council fiskeri Nordland er det største fiskerifylket i Norge med registrerte fartøy og personer med fiske som hovedyrke i Fiskefartøyene omfatter små kystbåter, mellomstore kystfiskefartøy, havgående trålere og ringnotflåte. Fiskerinæringen i Nordland består av selskaper innen fangst, foredling og salg av sjømat basert på hvitfisk, bunnfisk og pelagiske fiskeslag. I 2010 ble det landet tonn fisk i Nordland, og det var kun Møre og Romsdal som hadde høyere volum. Førstehåndsverdien av fangstene var på 2,5 mrd. kroner. Torsk, sei og hyse utgjør litt under en tredjedel av landet mengde, men over halvparten av verdien. Landingene av sild og lodde utgjør to tredjedeler av volumet, mens verdien utgjør litt over en tredjedel. 92,6 % av leveransene er fra norsk flåte. Utenlandske landinger domineres av Færøyene, Russland og Island. Strukturen i fiskeindustrien er et resultat av tilgjengeligheten av store marine fiskeressurser og utviklingen av fiskerisamfunn og næringsmiljøer. Størst aktivitet, målt i landet kvantum, finner vi i Værøy, Træna, Bodø, Vågan og Lødingen. I disse kommunene ble det landet tonn fisk eller mer i Nordland er også blant de største fylkene når det kommer til fiskeforedling. I 2009 var det 125 fiskeforedlingsbedrifter i fylket, som sysselsatte over personer. Om lag 45 % av disse bedriftene var innen konvensjonell fiskeindustri, med produksjon av tørrfisk, saltfisk og klippfisk. En tredjedel hadde produksjon knyttet opp mot bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer. De resterende selskapene er i hovedsak fryserier og produsenter av fiskeoljer og fett. Lofotprodukt as Sjømatprodusenten med hovedkontor på Leknes i Lofoten har opplevd en eventyrlig vekst de siste ti årene. Fra å være en lokal produsent med en omsetning på knappe 35 millioner kroner i 2001, er bedriftens produkter i dag å finne i butikkhyller og kjøledisker i alle landets kommuner. Etter å ha flyttet inn i nye fabrikklokaler til en verdi av 120 millioner året før, passerte Lofotprodukt en omsetning på 200 millioner kroner i Bedriften har også kjøpt opp aktørene Madam Bergen og Manger Seafood og har nå egen produksjonsavdeling i Bergen. Aktiv satsing på kvalitet og design har vært en viktig forutsetning for bedriftens vekst og utvikling. I 2003 gjennomførte de et omfattende designprogram hvor varemerket «Lofotdelikatesser» ble endret til «Lofoten». Formålet var å spille på de positive verdiene knyttet til fisk og fiskeforedling som ligger i begrepet Lofoten, samt å tydeliggjøre kvalitet og bredde i bedriftens varesortiment. Høsten 2009 mottok Lofotprodukt, som den første i Norge, den prestisjetunge prisen Design Effekt Grand Prix. MS Kvannøy Ringnotsnurperen MS Kvannøy ble i 2002 overlevert rederiet Hansen Dahl Fiskeri i Bodø fra Fitjar Mekaniske Verksted. Fartøyet hadde en prislapp på 173 millioner kroner, og med sine 84 meter er den blant de største fiskefartøyene i Norge. Fartøyet har konsesjon til å fiske etter NVG-sild, Nordsjøsild, kolmule, lodde og makrell. Om bord blir fangsten videreforedlet ved hjelp av 5 helautomatiske filetmaskiner, og 11 platefrysere. Produksjonskapasiteten er på 120 til 160 tonn filet i døgnet. Fartøyet er faktisk så spennende at det er skrevet en egen faktabok for barn hvor handlingen finner sted om bord. de største fiskerikommunene målt i landet verdi (2010) Øksnes: Hadsel: Andøy: Lødingen: Vestvågøy: Vågan: Værøy: Røst: Bodø: Træna: Kommune og verdi i kr modolv sjøset as Modolv Sjøset AS ble startet i 1951, og har i dag tre heleide datterselskaper som står for hoveddriften i konsernet, med produksjonsanlegg og fryselager på Træna. Modolv Sjøset Pelagic AS er et av de største pelagiske anleggene i Norge med produksjon av sild, lodde, kvitlaks, og makrell og har en produksjons- og innfrysningskapasitet på over 500 tonn i døgnet. Salg og markedsføring går gjennom Norway Pelagic som eksporterer varene. Samlet mottak av råstoff i 2011 var på tonn. Modolv Sjøset Fisk AS driver produksjon av hvitfisk fordelt på ferskpakking og produksjon av saltfisk. Selskapet er den største hvitfiskaktøren på Helgeland og har 6 mottaksstasjoner i regionen. Samlet mottak av råstoff i 2011 var på tonn. Varene selges både innenlands og til eksport. Helgeland Fryseterminal AS driver et fryselager med kapasitet på tonn som leies ut innad i konsernet. 15

9 kunnskapsbasert tjenesteyting FOTO: Kjell Bjarne Pettersen - Andøya Rocket Range Den kunnskapsbaserte tjenesteproduksjonen øker i omfang i Nordland. I disse virksomhetene er de ansattes kunnskap og kompetanse den viktigste innsatsfaktoren. Denne type tjenesteproduksjon er i dag en viktig motor for økonomisk vekst og utgjør en betydelig del av verdiskapingen i Nordland. Mange av disse bedriftene er både nasjonale og internasjonale tjenesteleverandører. Tjenesteytende sektor er en viktig jobbskaper, og fra år 2000 til 2010 er det skapt arbeidsplasser i privatrettet og offentlig tjenesteproduksjon i Nordland. Dette er en vekst på nesten 15 %. Tjenester mot bedrifter/eiendom/finans, har økt med nesten arbeidsplasser i samme periode. En svært stor andel av ny jobbskaping i Nordland skjer i tjenesteytende sektor. Kunnskapsbaserte tjenesteytere er plassert i og rundt de største byene i Norge og hvor det er etablerte kunnskapsmiljøer, noe som også er tilfelle i Nordland. Bodø er sentrum for tjenesteproduksjonen i Nordland, men også utenfor fylkeshovedstaden finner man en rekke selskaper som har blitt etablert for å levere støttetjenester til sektorer som havbruk, prosess-, gruve- og mekanisk industri. Samtidig ser man at økt petroleumsaktivitet i fylket gir grunnlag for å etablere en rekke spesialiserte tjenesteleverandører. Kunnskapsbaserte tjenesteytere er en viktig del av Nordlands næringsliv både gjennom sin verdiskaping og ved at de bidrar til innovasjon og utvikling hos andre gjennom sine tjenesteleveranser. Andøya Rakettskytefelt as Andøya Rakettskytefelt er et senter for oppskyting av forskningsraketter og slipp av vitenskapelige ballonger. Anlegget er også utstyrt med en rekke bakkeinstrumenter som benyttes i utforskningen av det nære verdensrom. Det fokuseres særlig på den polare atmosfæren i høydeområdet mellom 70 og 2000 kilometer. Andøya Rakettskytefelt har et utstrakt samarbeid med en rekke internasjonale forskningsmiljøer, og universiteter og forskningsinstitutter fra hele verden benytter seg av anleggets tjenester. Senteret feirer i 2012 at det er 50 år siden den første norske utskytningen fant sted i august Molab as Molab er en av Norges største industrielle laboratoriebedrifter. Selskapet har hovedkontor i Mo i Rana, og avdelinger i Glomfjord, Oslo og Porsgrunn. De betjener kunder fra industri og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge. Virksomhetsområdene inkluderer miljømålinger, kjemiske analyser og materialtesting. Molab er et aktivitetsselskap og datterselskap av SINTEF. DIPS asa DIPS med hovedkontor i Bodø, og med avdelinger i Oslo, Trondheim og Tromsø, er den største leverandøren av ehelsesystemer for helse-vesenet i Norge. Programvaren omfatter blant annet elektronisk pasientjournal (EPJ), pasientadministrative systemer (PAS), samt ulike løsninger for samhandling mellom aktørene i helsevesenet. 17

Næringslivet I Nordland. Odd Henriksen Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivet I Nordland. Odd Henriksen Regiondirektør NHO Nordland Næringslivet I Nordland Odd Henriksen Regiondirektør NHO Nordland Nordland Fylke Geografisk størrelse NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Nordland: 1200 medlemsbedrifter 21 500satte Norge: 19 900 medlemsbedrifter

Detaljer

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Ola Torstensen, fylkesgeolog 23.04.2014 Foto: Bjarne Eriksen Mineralindustri i Nordland: Rana Gruver, Rana LKAB, Narvik Brønnøy Kalk, Brønnøy

Detaljer

Trender i befolknings og næringsutvikling

Trender i befolknings og næringsutvikling Trender i befolknings og næringsutvikling Terje Stabæk, ass. næringssjef Scenariekonferanse 22.03.2012 Foto: Thor-Wiggo Skille Befolkningsutvikling Nordland 1990-2021 SUM Nordland 242000 241000 240000

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april Full gass i Vesterålen mot 2030 Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april UIN Norges nyeste universitet Kunnskapssenteret på Helgeland Stokmarknes Tromsø, 6038 studenter Status Nordland Omsetning 129,3 milliarder

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland!

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland! Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank Adm. Banksjef Arnt Krane Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland Kyst- og havbruksnæringen Kyst- og havbruksnæringen

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest Scanfishphoto/J.R.Gerhardsen, M/S "Teigenes" Foto: Guro Møen

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Leknes 4 februar 2015

Leknes 4 februar 2015 Leknes 4 februar 2015 Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet Lav lønnsomhet

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine M. Karlsen, Ann-Magnhild Solås og Ingrid K. Pettersen (Capia AS) Figur Maritech AS

Detaljer

Sandnessjøen 23. januar 2015

Sandnessjøen 23. januar 2015 Sandnessjøen 23. januar 2015 Helgeland nr 2 fordi: Sterkest lønnsvekst Midt på treet vekst i næringslivet, Midt på treet driftsmargin Midt på treet befolkningsvekst Midt på treet vekst i sysselsettingen.

Detaljer

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Campuser Mo i Rana Stokmarknes Tromsø Helgeland. Sum 6038 i utdanningsløp Bachelor, Master, Erfaringsbasert MBA Det

Detaljer

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET

HSB-Drivkraft for vekst ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET ERLEND BULLVÅG NORD UNIVERSITET HSB-Drivkraft for vekst 26 milliarder forvaltes 50 + % markedsandel 20 millioner i sponsorater Alliansefri Representert over hele Helgeland 1 Reiselivet på Helgeland 100

Detaljer

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten 242 289 Nordlendinger! Vågan, 4 av 10 Lofotinger bor i Vågan 314 flere siden 2009 1 av 2 nye i Lofoten i Vågan Nordland 7 293 flere siden 2009

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

Vekst i fiskeri- og havbruksnæringen muligheter og utfordringer for lokalsamfunnet

Vekst i fiskeri- og havbruksnæringen muligheter og utfordringer for lokalsamfunnet Vekst i fiskeri- og havbruksnæringen muligheter og utfordringer for lokalsamfunnet Fylkeskonferanse for LO i Nord-Trøndelag Stiklestad 21. oktober 2016 Fisken er fundamentet på Vikna! Allerede på 1000-tallet

Detaljer

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på GeoNor konferansen Mo i Rana, 31. januar 2013 Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning (Lysark 1) Som arrangør, sammen med SINTEF og Norges geologiske

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri Industristrategi for Nordland kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri 1 Stort industrifylke nest største industricluster Norcem Kjøpsvik LKAB Narvik Glomfjord Elkem Salten Alcoa Mosjøen

Detaljer

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger ved petroleumsak6vitet i det nordøstlige Presentasjon av foreløpige resultater. Av Leo A. Grünfeld Utredningsområdet delt inn i 9 regioner 1 2 6 3 5 4 Helgeland

Detaljer

Helgelandskonferansen 2014

Helgelandskonferansen 2014 Helgelandskonferansen 2014 Havbruk utfordringer i et marked med høye priser på ubearbeidede produkter. Eller, forutsetninger for økt bearbeiding av laks i Norge. Odd Strøm. Daglig leder Nova Sea AS. Nova

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Havbruk og forvaltning i Tysfjorden. Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett

Havbruk og forvaltning i Tysfjorden. Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett Havbruk og forvaltning i Tysfjorden Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett Nordlaks - from the clear arctic waters of Norway Lokalt eid havbrukskonsern Familieselskap grunnlagt i 1989 av

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Narvik 19. januar 2015

Narvik 19. januar 2015 Narvik 19. januar 2015 Over snittet verdiskaping/krone På snittet lønnsvekst Svak omsetningsvekst Svak utvikling i filialer Svak driftsmargin Utfordringer med sysselsetting og befolkning + 0,9 % befolkning

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Industriutvikling for fremtiden. Karsten Nestvold Direktør Innovasjon Norge Nordland

Industriutvikling for fremtiden. Karsten Nestvold Direktør Innovasjon Norge Nordland Industriutvikling for fremtiden Karsten Nestvold Direktør Innovasjon Norge Nordland Bred definisjon på innovasjon Innovasjon = å skape ny verdi Innovare (lat.) = å fornye Innovasjon er en ny vare, tjeneste,

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på møte med Saltdal Næringsforening Rognan, 20.november MULIGHETER I NORDLAND - OG I SALTDAL Bilde 1

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på møte med Saltdal Næringsforening Rognan, 20.november MULIGHETER I NORDLAND - OG I SALTDAL Bilde 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på møte med Saltdal Næringsforening Rognan, 20.november 2013 MULIGHETER I NORDLAND - OG I SALTDAL Bilde 1 Tusen takk for invitasjonen til dette møtet! Jeg er bedt

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2015 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2015 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER Seniorrådgiver Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge 06.12.2006 TEKMAR 2006 BRITANNIA,TRONDHEIM Marin sektor - nasjonalt - naturgitte fordeler Verdens nest

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på olje og gasskonferansen i Sandnessjøen 11. juni 2010 Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Forsidebilde: Først vil jeg takke for invitasjonen

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Fiskeridirektoratet. Bergen 2015

Fiskeridirektoratet. Bergen 2015 Fiskeridirektoratet Bergen 2015 Nærings- og fiskeridepartementet Næringsminister Statssekretær Politisk rådgiver Fiskeriminister Statssekretær Politisk rådgiver Departementsråd Assisterende departementsråd

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status og Vefsn En drivkraft for vekst på Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Tema Utviklingstrekk Introduksjon 1950-2012 Befolkning Sysselsetting Ledighet

Detaljer

Meløyseminaret På lag med det nye Nordland

Meløyseminaret På lag med det nye Nordland Meløyseminaret 2017 På lag med det nye Nordland Om oss Omstilling skaper nye behov i næringslivet Eksport Norge må utvikle flere Eksportnæringer og mindre ensidig økonomi Internasjonalisere Norsk næringsliv

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeid og velferd. Statssekretær Christl Kvam (H) Hammerfest 25 april Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeid og velferd. Statssekretær Christl Kvam (H) Hammerfest 25 april Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Arbeid og velferd Statssekretær Christl Kvam (H) Hammerfest 25 april 2017 Flyktninger Lavere oljepris 2 Petroleumsvirksomhet skaper enorme verdier 14,4 % av BNP i 2016,

Detaljer

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse FHF Havbruk: Samling 13.-14. oktober 2015, Scandic Hotell Gardermoen Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi Bull-Berg, SINTEF Teknologi og samfunn Teknologi

Detaljer

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010 Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040 Bodø 30. august 2010 27 mill måltider. Hver dag. Foto: EFF Eksportutvikling 2009: 44,7 mrd 2,6mill tonn Havbruk (58%): 26 mrd Fiskeri (42%): 18,7 mrd Kilde:

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2016 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2016 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Nordlandskonferansen 14. januar 2015

Nordlandskonferansen 14. januar 2015 Nordlandskonferansen 14. januar 2015 242 289 Nordlendinger! 7 293 flere siden 2009 1 422nye i 2014. 633 nye i Bodø Mye bedre utvikling i alderen 20 til 40 år Utflytting demper vekst Svakere enn Norge:

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Hvor er vi i Norge. Hvor er vi i Europe. VISJON BEST PÅ

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

NÆRINGSFORUM S&FJ. Gunnar Domstein, regionleder 29. NOVEMBER 2016

NÆRINGSFORUM S&FJ. Gunnar Domstein, regionleder 29. NOVEMBER 2016 NÆRINGSFORUM S&FJ Gunnar Domstein, regionleder 29. NOVEMBER 2016 Vision It s all about the fish Your pelagic partner - the No 1 global provider of high quality marine products 30/11/2016 2 To divisjoner

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger?

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Inge Berg, Nordlaks Bodø, 22. januar 2010 Nordlandskonferansen NORDLAKS Lokal familiebedrift Helintegrert marin næringsmiddelaktør. Eierskap gjennom

Detaljer

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Teknologiutvikling i marin sektor muligheter og trusler for Kyst-Norge Bent Dreyer & Bjørn I. Bendiksen

Teknologiutvikling i marin sektor muligheter og trusler for Kyst-Norge Bent Dreyer & Bjørn I. Bendiksen Teknologiutvikling i marin sektor muligheter og trusler for Kyst-Norge Bent Dreyer & Bjørn I. Bendiksen Innhold Marin sektor Makrotallenes tale Konkurransefortrinn Muligheter og trusler Makrotallenes tale

Detaljer

«Hvis et bilde er verd tusen ord, så er et geologisk kart verd en million».

«Hvis et bilde er verd tusen ord, så er et geologisk kart verd en million». Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg - Geonor17 21. mars 2017, Mo i Rana «Hvis et bilde er verd tusen ord, så er et geologisk kart verd en million». Det konkluderte US Geological Survey med i en kost-nytte-analyse

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

STØRST, MEN LIKEVEL MINST - MÅ NORDLAND EKSPORTERE SÅ MYE RÅSTOFF?

STØRST, MEN LIKEVEL MINST - MÅ NORDLAND EKSPORTERE SÅ MYE RÅSTOFF? STØRST, MEN LIKEVEL MINST - MÅ NORDLAND EKSPORTERE SÅ MYE RÅSTOFF? Foredrag Kystnæringskonferansen Leknes i Lofoten 23.9.2011 Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Disposisjon

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø Anne Espelien Det er nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og utvikling av næringslivet Høy arbeidsdeltakelse og lav arbeidsledighet innebærer at økt sysselsetting

Detaljer

Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke. Thomas Nyrud, Roy Robertsen og Edgar Henriksen

Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke. Thomas Nyrud, Roy Robertsen og Edgar Henriksen Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke Thomas Nyrud, Roy Robertsen og Edgar Henriksen Innhold 1. Fiskerinæringen i Troms a) Flåten og fiskeindustrien 2. Sysselsetting 3. Skattebidrag 4. Verdiskaping 5.

Detaljer