full gass i nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "full gass i nordland"

Transkript

1 full gass i nordland

2 vesterålen ofoten full gass i nordland Nye bedrifter og organisasjoner er velkommen til Nordland. «Full gass i Nordland» gir en kort oversikt over viktige næringer i Nordland, kunnskapsutvikling, infrastruktur, samt kilder til informasjon og veiledning om etablering av næringsvirksomhet i fylket. lofoten Bedriftene i Nordland opplever suksess. Dette vises gjennom at bedriftene i mange år har hatt bedre lønnsomhet enn landsgjennomsnittet. I tillegg til å være størst på fiskeri og havbruk er Nordland et betydelig industrifylke som eksporterer sine produkter over hele verden. Over 70 % av eksporten av varer fra Nord-Norge kommer fra Nordland. Nordland har store mineralforekomster og er et av landets største bergverksfylker. Utvikling mot en økende produksjon av industrimineraler og metaller forventes å fortsette i årene som kommer. Dette er Nordland innbyggere Administrasjonssenter i Bodø 44 kommuner Fylket grenser til nabofylkene Troms i nord og Nord-Trøndelag i sør. I øst grenser fylket til Sverige 13 flyplasser Areal: km2 2 høgskoler og 1 universitet Industrifylket i Nord-Norge 25 % av Norges kystlinje ligger i Nordland 34 % av landets indre territorialfarvann ligger utenfor Nordland Det er ca bedrifter i Nordland salten helgeland Samtidig som den norske petroleumsaktiviteten beveger seg gradvis mot nord er Nordland på vei til å utvikle seg til å bli en av landets nye energiregioner hvor olje, gass og produksjon av fornybar energi blir en av regionens viktigste satsningsområder. I takt med økt utvinning av naturressurser, legges det vekt på at ressursene skal forvaltes på en riktig og langsiktig måte. Kunnskap skal utvikles i takt med næringslivets og samfunnslivets øvrige utvikling, her har Universitetet i Nordland og de to høgskolene i fylket en viktig rolle. Kunnskapsintensive næringer følger i sporene til annen næringsutvikling. Turisme er en annen viktig næring, og i fremtiden vil spesielt vinterturismen økes. Nordland skal være et attraktivt samfunn både å leve og arbeide i. Derfor vektlegges kultur høyt. Kulturnæringen i Nordland er i vekst. Den sterke satsingen på ny og fremtidsrettet infrastruktur skal bidra til å sikre et robust Nordlandssamfunn med et konkurransedyktig næringsliv. Ta del i næringsutviklingen i Nordland! Kart over nordland om brosjyren Se mulighetene i Nordland Nordland er mye mer enn bildet av den lysende midnattssolen over flotte fjell og fjorder en vakker sommerdag. Rik tilgang til energi og fisk skapte grunnlaget for den industrielle utviklingen i Nordland. Enorme verdier i olje og gass som ligger rett utenfor nordlandskysten, skal bidra til nye næringer og verdiskaping i årene fremover. 44 kommuner fordelt over de fem regionene Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen utgjør Nordland, landets nest største fylke målt i areal. Naturressursene som skapte grunnlaget for både bosetting og næringsaktivitet i dette fylket vil også i fremtiden utgjøre fundamentet for utvikling og vekst. Ny kunnskapsutvikling innen både gamle og nye næringer gir nye muligheter. Potensialet for fortsatt vekst og utvikling i Nordland er stort det gjelder å se mulighetene. Les mer om næringslivet i Nordland på attraktive nordland Lønnsomme nordland spennende arbeidsplasser mineraler vannkraft havbruk fiskeri kunnskapsbasert tjenesteyting prosessindustri varehandel offentlig sektor petroleum reiseliv kulturfylket vi satser på kunnskap knutepunkt etablering i nordland 03

3 attraktive nordland Lønnsomme Nordland Næringslivet har sterkere vekst både i omsetning og i lønnsomhet enn landsgjennomsnittet Mer enn 70 % av eksporten av varer fra Nord-Norge er fra Nordland Et av landets mest internasjonalt orienterte fylker spennende arbeidsplasser Forventer økt aktivitet i årene som kommer, spesielt innenfor petroleumsrelaterte næringer Internasjonalt orientert arbeidsliv Gode jobbmuligheter vi satser på kunnskap Universitet i Nordland og høgskoler i Nesna og Narvik, totalt studenter 16 videregående skoler spredt over hele fylket, inkludert 4 fagskoler Sterkt miljø på entreprenørskap i utdanning og arbeidsliv Forskning står i fokus Havbruk Nordland er Norges største havbruksfylke med omlag en femtedel av den norske totalproduksjonen Ingen andre fylker har større produksjon av laksesmolt enn Nordland En fjerdedel av landets godkjente anlegg for slakting og pakking av oppdrettsfisk finnes i Nordland Fiskeri Nordland er det største fiskerifylket, både målt i registrerte fartøy og personer med fiske som hovedyrke I 2010 var Nordland det fylket hvor det ble landet nest mest fisk Nordland er størst på fiskeforedling kunnskapsbasert tjenesteyting Nordlands næringsliv kjennetegnes av en rekke kunnskapsbaserte tjenesteytere En rekke av disse tjenesteleverandørene leverer både nasjonalt og internasjonalt Prosessindustrien Nordlands prosessindustri fremstår i dag som en av verdens ledende når det gjelder fokus på miljø og miljøteknologi Nordland er et av Norges største industrifylker, noe som i stor grad skyldes en verdensledende prosessindustri Varehandel Varehandel i vekst Sterk kjøpekraft blant befolkningen Sterk konkurranse i varehandelen, store kjøpesenterutbygginger Offentlig sektor Det er ansatte i offentlig sektor i Nordland, 43,7 % av sysselsettingen Vekst i kompetansearbeidsplasser, spesielt innen helse og omsorg Helse Nord RHF gjør store investeringer i Nordland Petroleum I 2012 starter produksjonen på Skarvfeltet, og Nordlands posisjon som petroleumsregion forsterkes Nordland VI og VII er blant de mest lovende leteområdene på norsk sokkel Økt petroleumsvirksomhet fører til vekst og nyetableringer innen leverandørindustrien i fylket Reiseliv Markedsandel på 5,3 % innenfor overnatting Opplevelser langs verdens vakreste kyst Attraktive reisemål over hele fylket 25 % av den norske kystlinjen ligger i Nordland kulturfylket Et av landets fylker som investerer mest i kulturformål i forhold til antall innbyggere Store årlige kulturarrangementer 620 kulturbedrifter som sysselsetter Knutepunkt 13 flyplasser i fylket Flere store og viktige havner. Europas største utskipningsanlegg for malm er i Narvik Helikopterbase i Brønnøysund gjør at det er enkelt og billig for selskapene å få ut arbeidskraft til oljefeltene i midt- og Nord-Norge Mineraler Både i forhold til omsetning og produksjon er Nordland et av landets største mineralfylker Nordland har mange forskjellige og til dels unike mineralressurser Målt i antall tonn er Nordland også Norges største produsent av metaller Vannkraft Nordland er en av Norges største produsenter av elektrisk kraft, i all hovedsak i form av vannkraft To av landets ti største kraftverk ligger i fylket Det er kun ett fylke som har større gjenværende utbyggbart vannkraftpotensial enn Nordland 05

4 lønnsomme nordland spennende arbeidsplasser Nordland er en av de raskest voksende økonomiene i Norge, med et næringsliv som over flere år har hatt sterkere vekst både i omsetning og i lønnsomhet enn landsgjennomsnittet. Havbruk og fiskeri var i 2011 Nordlands mest lønnsomme næring. Egenkapitalen i Nordlandsbedriftene har aldri vært større, dette gjør at bedriftene er godt rustet for videre utvikling og investeringer. Resultatgraden blant bedriftene i Nordland ligger over landsgjennomsnittet. Mer enn 70 % av eksporten av varer fra Nord-Norge er fra Nordland. Med en eksportandel opp mot 24 % av omsetningen er Nordland blant landets mest internasjonalt orienterte fylker. Det er marin sektor og industrien som står for hoveddelen av denne eksporten. Bedriftene i Nordland ser lyst på fremtiden og behovet for flere ansatte øker med økt aktivitet. Nordland har et allsidig næringsliv hvor industrien dominerer, men har også et stort innslag av offentlige arbeidsplasser. Det er ca sysselsatte i Nordland, og det skapes hvert år nye spennende arbeidsplasser. Arbeidsledigheten er rekordlav. Utvikling i næringslivet, endring i arbeidsstokken og vekst i offentlig sektor gjør at rekrutteringsbehovet vil være stort i de kommende årene. I takt med at olje- og gassutvinning flyttes nordover etableres stadig flere arbeidsplasser innenfor petroleumsrelaterte næringer. Flere av de videregående skolene i Nordland legger vekt på å tilby fagutdanninger som imøtekommer industriens behov. Resultatgraden i Nordland sammenlignet med landsgjennomsnittet Verdi av eksport fra Nordland sammenlignet med landsgjennomsnittet Tall i mill. kroner sysselsetting etter næring i nordland Flest sysselsatte er det innen offentlig og privat tjenesteproduksjon med , en andel på 43,7 % av sysselsettingen i Nordland. I privat sektor har varehandel, hotell, reiseliv, og transport sysselsatte, som utgjør 24 % av de sysselsatte. Nest størst i privat sektor er industri og bygg- og anlegg med sysselsatte, noe som tilsvarer 18,9 %. Tjenesteproduksjon mot bedrifter har sysselsatte (7,8 % av de sysselsatte). Havbruk, landbruk og fiskeri har sysselsatte, en andel Resultatgraden viser overskudd i forhold til omsetning på 5,7 %. omsetningsutviklingen i nordland sammenlignet med landsgjennomsnittet regionens relative størrelse målt i omsetning sysselsatte i nordland etter bransje og alder Indeks 2000=100 Som nyutdannet er Nordland et perfekt sted å starte sin yrkesaktive karriere, fordi: Fremtidsutsiktene for næringslivet i Nordland er svært lyse Gode jobbmuligheter Kort reisetid mellom jobb og arbeid Konkurransedyktig lønn og arbeidsforhold Internasjonalt orientert næringsliv Nordlandsbedriftene har større vekst i omsetningen enn landsgjennomsnittet Salten er Nordlands største region målt i omsetning i næringslivet 07

5 mineraler Bergindustrien i Nordland produserte og solgte 8,4 millioner tonn mineralske råstoffer i 2010, til en verdi på over 1 mrd. kr. Målt i antall tonn er Nordland største produsent av malm i Norge, med 1,64 mill. tonn i Dette utgjør over 40 % av nasjonal produksjon. Malmen hadde en salgsverdi på 576 mill. kr. All aktivitet er knyttet til produksjon av jernmalm ved Rana Gruber. Selskapet produserer i tillegg spesialprodukter med høy bearbeidingsgrad. Nordland er landets tredje største produsent av industrimineraler. Både i forhold til omsetning og produksjon er Nordland et av landets største mineralfylker. Myndighetene ser mot nord, og regjeringen har gitt Norges geologiske undersøkelse 100 mill. kr. over en fireårsperiode for å kartlegge mineralressursene i Nord-Norge. Mineralforekomstene i Norge er av NGU anslått til å representere en verdi på 1500 mrd. kr. Norwegian Crystallites AS Norwegian Crystallites er en av landets mest høyteknologiske mineralbedrifter. Selskapet driver gruvedrift på flere forekomster og har et foredlingsverk på Drag i Tysfjord i Nordland fylke. Kvarts fra gruvene knuses og males ned til et pulver som renses til et svært rent produkt. Kvartspulveret benyttes i forskjellig avanserte anvendelser i optisk industri, i spesielle lampeglass, samt i solcelle- og elektronikkindustrien. Kvartspulveret eksporteres til kunder over hele verden, med de viktigste markedene i Kina. Det foregår stadig byggearbeider og nye installasjoner for å utvide kapasiteten. Det utføres også et betydelig utviklingsarbeid for å forbedre renseprosessene for å kunne produsere enda renere kvaliteter. Selskapet har nå inngått et joint venture med amerikanske Imerys Ceramics i selskapet The Quarz Corp. Dette sikrer bedriften på Drag tilgang på verdens reneste kvarts for produksjon av superren kvarts til solcelle- og elektronikkindustrien over hele verden. Rana Gruber AS Den eneste malmgruven i Nordland er Rana Gruber AS. I tillegg til jernmalmkonsentrater produserer de en rekke høyforedlede produkter, blant annet ekstrem finmalte (sub-mikron) jernoksider. Eneeier i Rana Gruber AS er LNSgruppen, Nord-Norges største selskap på nordnorske hender. Malmreservene i Dunderlandsdalen er sannsynligvis Norges mest verdifulle malmressurs. På få år har produksjonen blitt doblet, og det foreligger planer om ytterligere investeringer. I løpet av de neste 5 10 årene planlegges det å doble produksjonsvolumet med basis i dagens drift slik at produksjonen når mellom 6 til 8 millioner tonn i året. Selv med en dobling av produksjonen vil jernmalmressursene vare i 100 år. Brønnøy Kalk AS Brønnøy Kalks virksomhet er basert på en av Norges største marmorforekomster. Virksomheten har ca. 50 ansatte og engasjerer ytterligere ca. 50 årsverk ved anlegget. Brønnøy Kalk er en hjørnesteinsbedrift i Velfjorden på Helgeland. Bedriften er i vekst, og står foran betydelige investeringer i årene framover. Brønnøy Kalk leverer årlig rundt 2 mill. tonn kalkstein til Hustadmarmor AS i Elnesvågen, som produserer flytende marmor som brukes til å lage papir i verdensklasse. Marmoren brukes som fyllstoff i papiret og som bestrykning på papiret. Den brukes også i matvareemballasje, som for eksempel kartong brukt til melkeprodukter. De eldste bergartene i Nordland er bortimot 3 mrd. år gamle, mens de yngste er ca. 150 mill. år gamle. Dette gjenspeiler seg i form av mange forskjellige unike mineralressurser som dolomitt, kalkstein, kvarts og kvartsitt, og til dels unike ressurser av høyren kvarts, talk, beryllium og apatitt. Et karakteristisk trekk i Nordland er store områder med rene grovkrystalline karbonatbergarter (kalkspat- og dolomittmarmor). Som råstoff til prosessindustrien er disse i verdensklasse. industrimineraler av nasjonal interesse malmforekomster av nasjonal interesse NGU anslår at talkforekomstene i Linnajavri (Hamarøy) er Nord-Europas største. Bruksområdet er fyllstoff til en rekke produkter som plast, gummi og maling. Kvartsforekomsten på Drag (Tysfjord) er av de reneste i Skandinavia, og er nå råstoff for fremstilling av høyren kvarts ved Norwegian Crystallites på Drag. Malmforekomster med kobber, bly, sink, nikkel og jern som vi finner flere steder i Nordland utgjør et stort potensial når etterspørsel og pris på disse stiger. Det samme gjelder for forekomster rike på gull og sølv. NGU har nylig oppdaget en forekomst av det fosforholdige mineralet apatitt i Misvær. På sikt kan dette bli råstoff for Yara sin gjødselproduksjon i Glomfjord. FOTO: LNS 09

6 vannkraft Nordland er en av Norges største produsenter av elektrisk kraft, og 98 % av denne produksjonen er i form av vannkraft. I 2010 ble det produsert 15,9 TWh elektrisk kraft i Nordland, noe som utgjør om lag 13 % av den nasjonale produksjonen. Til sammenligning tilsvarer denne produksjonen strømforbruket til nesten norske husholdninger. Målt i effekt er både Rana Kraftverk og Svartisen Kraftverk blant de største vannkraftstasjonene i Norge. Svartisen kraftverk benytter Storglomvatnet som magasin, og med en kapasitet på 3,5 milliarder m 3 er dette det største reguleringsmagasinet i Norge. Statkraft står for om lag halvparten av kraftproduksjonen i Nordland, og produksjonen er spredt på 13 kraftverk. Foruten Statkraft er det 14 kraftselskap i Nordland som driver med produksjon av vannkraft. Flere av disse er større kraftselskap i nasjonal målestokk, som Helgelandskraft, SKS og Nordkraft. Kraftselskapene er i stor grad eid av kommunene hvor de har aktivitet, og bidrar dermed med betydelige ringvirkninger lokalt. Kraftforsyning bidrar også med viktige arbeidsplasser i fylket, og i 2010 var det personer sysselsatt i denne næringen. Kraftverkene blir løpende vedlikeholdt og modernisert, noe som har gitt grunnlag for etablering av en konkurransedyktig leverandørindustri. I 2009 ble det beregnet at om lag 40 % av Statkrafts innkjøpte varer og tjenester i Nord-Norge kom fra lokale eller regionale leverandører. Innkjøpene gjelder i stor grad entreprenørtjenester, driftsmateriell, og reparasjoner og vedlikehold. Rike vannkraftressurser var også utgangspunktet og grunnlaget for mesteparten av den eksportrettede prosessindustrien Nordland har i dag. Det er beregnet at det gjenværende utbyggbare vannkraftpotensialet i Nordland er på 4,6 TWh. Kun Sogn og Fjordane har større potensial. Industrivisualisering AS Industrivisualisering er et rådgivende ingeniørfirma som ved hjelp av høyteknologisk utstyr utfører 3D-måling, 3D-modellering og 3Dvisualisering for industrien. Når Statkraft besluttet å rehabilitere Nedre Røssåga kraftverk fikk Industrivisualisering jobben med å skanne og modellere kraftverket slik at grunnlaget for videre prosjektering ble korrekt. Hele anlegget, inkludert adkomsttunnel og sjakter ble skannet. Ca m² samt 200 skanninger ble resultatet etter 5 dagers jobb. Industrivisualisering fikk gode tilbakemeldinger på jobben som var gjort, og fikk i etterkant oppdraget med å levere samme typen tjenester ved Fykanvannet kraftverk i Glomfjord. Salten Kraftsamband AS (SKS) Kraftkonsernet SKS med hovedkontor på Fauske, er Nord-Norges største kraftprodusent etter Statkraft. De produserer GWh vannkraft fra 12 kraftstasjoner i regionen. SKS er også, alene eller sammen med andre selskap, involvert i en rekke engasjement som vil kunne øke kraftproduksjon av fornybar energi med over GWh i landsdelen. SKS er en aktiv krafthandelsaktør og har bygget opp et solid krafthandel- og forvaltningsmiljø på Fauske. De er også landsdelens tredje største kraftleverandør av strøm i sluttbrukermarkedet. Konsernet er, direkte og indirekte, en betydelig netteier, samt majoritetseier av et entreprenørselskap med god kompetanse innenfor bygging og vedlikehold av kraftlinjer. I tillegg er konsernet sterkt engasjert innen utvikling av ny fornybar energi. fjellkraft AS Fjellkraft er en av Norges største utviklere av småkraftverk med en samlet prosjektportefølje på ca. 1,8 TWh ny vannkraftproduksjon over hele landet. Fjellkraft har i øyeblikket 8 kraftverk i drift, 14 kraftverk med konsesjon, 7 under bygging, samt over 130 nye vannkraftprosjekter under planlegging. Fjellkraft er eid av energikonsernet Nordkraft i Narvik. FOTO: Even Enoksen - Big Picture 11

7 havbruk En fjerdedel av landets kystlinje og de beste klimatiske og miljømessige vilkår for havbruk gjør Nordland i stand til å forsyne millioner av forbrukere verden rundt med laks. Nordland er Norges største havbruksfylke! Havbruksklyngen i Nordland har vært med på å skape en av Norges viktigste eksportnæringer, ved å kombinere gunstige naturgitte betingelser, kompetanse og fungerende næringsmiljøer. I 2010 ble det produsert tonn laks i fylket, om lag en femtedel av den norske totalproduksjonen. BioMar as Med den nye produksjonslinjen på Myre produseres det nesten tonn fiskefôr i døgnet det vil si to tusen sekker á 500 kilo; nok til å fylle et digert vogntog hvert 17 minutt. 24 timer i døgnet. Mesteparten fraktes imidlertid med båt, både råvarer inn til fabrikken og ferdigfôr som skal ut. Fabrikken på Myre produserer laks-, ørret og torskefôr for fisk i sjøfasen og leverer til fôrkunder langs hele kysten, fra Finnmark til Karmøy. Gjennom utbyggingen på Myre har BioMar økt sin produksjonskapasitet med tonn per år i Norge. Selskapet har investert 350 millioner kroner i det nye anlegget. Produksjonen foregår i stor grad i lukkede systemer, styrt fra produksjonslederens kontrolltavler. Pakking skjer med robot, og bulklevering foregår via lukkede transportbånd direkte til skip. Fabrikken er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet), ISO (miljø) og ISO (matvaresikkerhet). I tillegg har BioMar nylig blitt den første akvakulturbedriften med DNV-sertifisering på bærekraft. Med høy FoU-aktivitet sikrer BioMar at oppdrettsfisken utnytter fôret best mulig. FOTO: Yvonne Holth - Nord Norsk Reiseliv Dersom Nordland hadde vært eget land hadde vi vært den nest største produsenten av laks, kun slått av resten av Norge. Nordland produserer altså mer laks enn både Chile og Storbritannia. Den samlede produksjonsverdien var på hele 5,75 mrd. kr i 2010, og nesten all produksjon ble eksportert. Det er 29 selskaper som driver havbruk i Nordland i dag, og til sammen har disse 165 tillatelser. Havbrukssektoren i Nordland omfatter også produksjon av andre fiskearter som torsk, regnbueørret, røye, steinbit, kveite, rognkjeks og leppefisk. Langs kysten av Nordland finner man et stort antall leverandører som er særlig orientert opp mot havbrukssektoren, slik som produsenter av smolt, fôr og utstyr. Nordland er det fylket i Norge som produserer mest laksesmolt. I 2010 ble det produsert over 60 millioner smolt, til en verdi av 487 millioner kr. Nordland har også rundt en fjerdedel av landets godkjente anlegg for slakting og pakking av oppdrettsfisk. I Nordland har alle tre nasjonale fôrkonserner lokalisert seg med fôrfabrikker. Dette er Ewos på Halsa, Skretting i Stokmarknes og BioMar på Myre. For dem er det viktig å ligge i nærheten av kundene, slik at de oppnår effektive transport- og logistikksystemer. En viktig forklaringsfaktor for suksessen er det vellykkede samspillet mellom aktiv lokal næringsutøvelse, kontinuerlig fokus på videreutvikling av driftskompetanse, og næringsnær forskning innen avl, genetikk, fôr, vaksine og sykdomsbekjempelse. I Nordland finner man en rekke havbruksrelaterte FoU-miljø. I tillegg har næringen vist en unik evne til å samarbeide rundt utviklings- og innovasjonsprosjekter. FOTO: Per Eide Studio - Norwegian Seafood Export Council nordlaks oppdrett as Nordlaks ble etablert i 1989 av hadselværingen Inge Berg, som sammen med sin familie fremdeles eier 100 % av selskapet. Sammen med dyktige medarbeidere har han skapt et lokalt industrieventyr i Vesterålen. Nordlaks er i dag et av Norges største havbrukskonsern, hvor hovedvirksomheten er produksjon og foredling av laks og regnbueørret. Nordlaks er et helintegrert selskap som har kontroll på hele verdikjeden, fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk og produksjon av ferdige produkter,til distribusjon og salg. I dag er selskapet representert i 14 forskjellige kommuner i nordre Nordland og Sør- Troms. Nordlaks hadde i 2010 en omsetning på om lag 1,5 mrd. kr, og det ble slaktet over tonn laks og ørret ved fabrikken på Børøya i Vesterålen. Med rundt 370 ansatte er de en betydelig privat arbeidsgiver i regionen. Bare de siste fire årene har de investert opp mot en milliard i egne anlegg, inkludert ny og topp moderne brønnbåt. Samtidig som de er opptatt av å bidra i lokalsamfunnet, har de blikket rettet utover. Det aller meste av produksjonen eksporteres, laks og ørret distribueres over hele verden. Fisk fra Stokmarknes finner blant annet veien til middagsbord i Russland, Kina, USA, Italia og Frankrike. Gildeskål Forskningsstasjon AS (gifas) GIFAS ble etablert i 1989, og har hatt en viktig rolle i utviklingen av norsk havbruksnæring. Av 17 ansatte, jobber 10 direkte med FoU. Nasjonale og internasjonale partnere inkluderer blant annet fôr og råvareprodusenter, universiteter, forskningsinstitutter, oppdrettsselskap og farmasøytisk industri. GIFAS gjennomfører forskningsprosjekter innen teknologiske og biologiske problemstillinger både i småskala og full kommersiell skala. To FoU-konsesjoner, undervisningskonsesjon i samarbeid med Meløy Videregående Skole, samt kommersiell konsesjon for laks og ørret sikrer stor kapasitet og fleksibilitet. GIFAS er en sentral havbruksaktør også i regionen, gjennom tett samarbeid med videregående skole, Kunnskapssenteret i Gildeskål og Opplæringskontoret for fiskerifag i midtre Nordland. GIFAS er medeier i Sundsfjord Smolt AS (settefiskproduksjon) og Fiskekroken AS (slakteri og foredling), to store arbeidsplasser i Gildeskål. 13

8 FOTO: Jean Gaumy - Norwegian Seafood Export Council fiskeri Nordland er det største fiskerifylket i Norge med registrerte fartøy og personer med fiske som hovedyrke i Fiskefartøyene omfatter små kystbåter, mellomstore kystfiskefartøy, havgående trålere og ringnotflåte. Fiskerinæringen i Nordland består av selskaper innen fangst, foredling og salg av sjømat basert på hvitfisk, bunnfisk og pelagiske fiskeslag. I 2010 ble det landet tonn fisk i Nordland, og det var kun Møre og Romsdal som hadde høyere volum. Førstehåndsverdien av fangstene var på 2,5 mrd. kroner. Torsk, sei og hyse utgjør litt under en tredjedel av landet mengde, men over halvparten av verdien. Landingene av sild og lodde utgjør to tredjedeler av volumet, mens verdien utgjør litt over en tredjedel. 92,6 % av leveransene er fra norsk flåte. Utenlandske landinger domineres av Færøyene, Russland og Island. Strukturen i fiskeindustrien er et resultat av tilgjengeligheten av store marine fiskeressurser og utviklingen av fiskerisamfunn og næringsmiljøer. Størst aktivitet, målt i landet kvantum, finner vi i Værøy, Træna, Bodø, Vågan og Lødingen. I disse kommunene ble det landet tonn fisk eller mer i Nordland er også blant de største fylkene når det kommer til fiskeforedling. I 2009 var det 125 fiskeforedlingsbedrifter i fylket, som sysselsatte over personer. Om lag 45 % av disse bedriftene var innen konvensjonell fiskeindustri, med produksjon av tørrfisk, saltfisk og klippfisk. En tredjedel hadde produksjon knyttet opp mot bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer. De resterende selskapene er i hovedsak fryserier og produsenter av fiskeoljer og fett. Lofotprodukt as Sjømatprodusenten med hovedkontor på Leknes i Lofoten har opplevd en eventyrlig vekst de siste ti årene. Fra å være en lokal produsent med en omsetning på knappe 35 millioner kroner i 2001, er bedriftens produkter i dag å finne i butikkhyller og kjøledisker i alle landets kommuner. Etter å ha flyttet inn i nye fabrikklokaler til en verdi av 120 millioner året før, passerte Lofotprodukt en omsetning på 200 millioner kroner i Bedriften har også kjøpt opp aktørene Madam Bergen og Manger Seafood og har nå egen produksjonsavdeling i Bergen. Aktiv satsing på kvalitet og design har vært en viktig forutsetning for bedriftens vekst og utvikling. I 2003 gjennomførte de et omfattende designprogram hvor varemerket «Lofotdelikatesser» ble endret til «Lofoten». Formålet var å spille på de positive verdiene knyttet til fisk og fiskeforedling som ligger i begrepet Lofoten, samt å tydeliggjøre kvalitet og bredde i bedriftens varesortiment. Høsten 2009 mottok Lofotprodukt, som den første i Norge, den prestisjetunge prisen Design Effekt Grand Prix. MS Kvannøy Ringnotsnurperen MS Kvannøy ble i 2002 overlevert rederiet Hansen Dahl Fiskeri i Bodø fra Fitjar Mekaniske Verksted. Fartøyet hadde en prislapp på 173 millioner kroner, og med sine 84 meter er den blant de største fiskefartøyene i Norge. Fartøyet har konsesjon til å fiske etter NVG-sild, Nordsjøsild, kolmule, lodde og makrell. Om bord blir fangsten videreforedlet ved hjelp av 5 helautomatiske filetmaskiner, og 11 platefrysere. Produksjonskapasiteten er på 120 til 160 tonn filet i døgnet. Fartøyet er faktisk så spennende at det er skrevet en egen faktabok for barn hvor handlingen finner sted om bord. de største fiskerikommunene målt i landet verdi (2010) Øksnes: Hadsel: Andøy: Lødingen: Vestvågøy: Vågan: Værøy: Røst: Bodø: Træna: Kommune og verdi i kr modolv sjøset as Modolv Sjøset AS ble startet i 1951, og har i dag tre heleide datterselskaper som står for hoveddriften i konsernet, med produksjonsanlegg og fryselager på Træna. Modolv Sjøset Pelagic AS er et av de største pelagiske anleggene i Norge med produksjon av sild, lodde, kvitlaks, og makrell og har en produksjons- og innfrysningskapasitet på over 500 tonn i døgnet. Salg og markedsføring går gjennom Norway Pelagic som eksporterer varene. Samlet mottak av råstoff i 2011 var på tonn. Modolv Sjøset Fisk AS driver produksjon av hvitfisk fordelt på ferskpakking og produksjon av saltfisk. Selskapet er den største hvitfiskaktøren på Helgeland og har 6 mottaksstasjoner i regionen. Samlet mottak av råstoff i 2011 var på tonn. Varene selges både innenlands og til eksport. Helgeland Fryseterminal AS driver et fryselager med kapasitet på tonn som leies ut innad i konsernet. 15

9 kunnskapsbasert tjenesteyting FOTO: Kjell Bjarne Pettersen - Andøya Rocket Range Den kunnskapsbaserte tjenesteproduksjonen øker i omfang i Nordland. I disse virksomhetene er de ansattes kunnskap og kompetanse den viktigste innsatsfaktoren. Denne type tjenesteproduksjon er i dag en viktig motor for økonomisk vekst og utgjør en betydelig del av verdiskapingen i Nordland. Mange av disse bedriftene er både nasjonale og internasjonale tjenesteleverandører. Tjenesteytende sektor er en viktig jobbskaper, og fra år 2000 til 2010 er det skapt arbeidsplasser i privatrettet og offentlig tjenesteproduksjon i Nordland. Dette er en vekst på nesten 15 %. Tjenester mot bedrifter/eiendom/finans, har økt med nesten arbeidsplasser i samme periode. En svært stor andel av ny jobbskaping i Nordland skjer i tjenesteytende sektor. Kunnskapsbaserte tjenesteytere er plassert i og rundt de største byene i Norge og hvor det er etablerte kunnskapsmiljøer, noe som også er tilfelle i Nordland. Bodø er sentrum for tjenesteproduksjonen i Nordland, men også utenfor fylkeshovedstaden finner man en rekke selskaper som har blitt etablert for å levere støttetjenester til sektorer som havbruk, prosess-, gruve- og mekanisk industri. Samtidig ser man at økt petroleumsaktivitet i fylket gir grunnlag for å etablere en rekke spesialiserte tjenesteleverandører. Kunnskapsbaserte tjenesteytere er en viktig del av Nordlands næringsliv både gjennom sin verdiskaping og ved at de bidrar til innovasjon og utvikling hos andre gjennom sine tjenesteleveranser. Andøya Rakettskytefelt as Andøya Rakettskytefelt er et senter for oppskyting av forskningsraketter og slipp av vitenskapelige ballonger. Anlegget er også utstyrt med en rekke bakkeinstrumenter som benyttes i utforskningen av det nære verdensrom. Det fokuseres særlig på den polare atmosfæren i høydeområdet mellom 70 og 2000 kilometer. Andøya Rakettskytefelt har et utstrakt samarbeid med en rekke internasjonale forskningsmiljøer, og universiteter og forskningsinstitutter fra hele verden benytter seg av anleggets tjenester. Senteret feirer i 2012 at det er 50 år siden den første norske utskytningen fant sted i august Molab as Molab er en av Norges største industrielle laboratoriebedrifter. Selskapet har hovedkontor i Mo i Rana, og avdelinger i Glomfjord, Oslo og Porsgrunn. De betjener kunder fra industri og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge. Virksomhetsområdene inkluderer miljømålinger, kjemiske analyser og materialtesting. Molab er et aktivitetsselskap og datterselskap av SINTEF. DIPS asa DIPS med hovedkontor i Bodø, og med avdelinger i Oslo, Trondheim og Tromsø, er den største leverandøren av ehelsesystemer for helse-vesenet i Norge. Programvaren omfatter blant annet elektronisk pasientjournal (EPJ), pasientadministrative systemer (PAS), samt ulike løsninger for samhandling mellom aktørene i helsevesenet. 17

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør INDEKS NORDLAND 2010 c Nordland: tar utfordringen 2 innhold: 5-7 Tøffe tider, men lys rundt svingen 8-10 Næringslivets aktivitetsnivå 11-13 driftsresultat og rentabilitet 14-15 egenkapital 16-17 eksport

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser

Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser MINFORSK Utredning av behov for nasjonal satsing på forskning for økt verdiskapning basert på mineralske ressurser Dette dokumentet er foreløpig å betrakte som et utkast. Vi har imidlertid begynt å sette

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud RAPPORT Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 6/2014 Januar 2014 av Anne Espelien og Kristina Wifstad Innhold 1. Innledning... 4 2. Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

MONO. Veien til oljeeventyret

MONO. Veien til oljeeventyret MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i ve t 2 / 2 0 1 0 I olje- og gasspørsmålet står Helgeland samlet. Side 6 9 Veien til oljeeventyret Dekker nesten gapet Veksten i offentlig og privat tjenesteyting

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund - landet Havet er vår fremtids viktigste kilde til mat og helse. Norske storbyer samarbeider nå på en ny og forpliktende måte slik at Norge skal beholde sin ledende posisjon som en betydelig garantist

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kunstnerparet i Bodø som har sans for eiendom s. 24 Løssalg kr. 40,- NR. 1, 2003 Fjord Marin i Sandnessjøen: Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på torskeoppdrett 9 770801 062026 Torskeoppdrett

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 1 Bankens hovedstyre 2 Bankens ledergruppe 2 Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Helgeland er rik på ressurser 4 Hovedtall konsern og

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer