OFOTFJORDEN VANNOMRÅDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFOTFJORDEN VANNOMRÅDE"

Transkript

1 OFOTFJORDEN VANNOMRÅDE Høringsuttalelse Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Nordland og Jan Mayen Utarbeidet av Eilif Jensen Prosjektleder Des

2 2

3 Hva saken gjelder Dokumentet «Vesentlige vannforvaltingsspørsmål Vannregion Nordland og Jan Mayen» er på høring. Dokumentet utgjør en midtvegshøring og vil legge grunnlag for videre arbeid med vannforvaltningsplan for vannregion Nordland. Høringsfrist på dokumentet er I dokumentet er det gitt en generell beskrivelse av situasjonen i fylket og de utfordringer man står overfor i fylket Høringen i Ofotfjorden vannområde Høringsdokumentet er sendt alle kommunene 1. juli 2012 av fylkesråden for kultur og miljø. Prosess for høring av dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål ble behandlet på møte i Ofotfjorden VOU 1. november Nordland Fylkeskommune hadde en presentasjon om høringen. Følgende prosess for høringen ble vedtatt. Alle kommuner er anmodet om å legge ut info om høring på hjemmesidene Annonsering i presse Fremover Harstad Tidende Bladet Vesterålen (for Lødingen kommune) Kommunens kontaktperson sirkulerer dokumentet til sentralt personell i kommunene (VA, arealplaner, landbruk) Infobrev samt opptrykt folder om høring sendes til interessenter av prosjektleder (nærings- og interesseorganisasjoner, bl.a. akvakultur, kraftselskaper, landbruksorganisasjoner, fiskarlag, reinbeitedistrikt, friluftsorganisasjoner samt ungdomsråd Innspill til dokumentet sendes prosjektleder innen 22. november. Høringssvar klart 1. desember VOU godkjenner endelig høringssvar innen i møte eller telefonkonferanse. Forslag til høringsuttalelse for Ofotfjorden vannområde sendes til representanter i VOU uke 50. Høringsuttalelsen sammen med tilbakemeldinger fra representantene gjennomgås med leder VOU i uke 51. 3

4 Kunnskapsgrunnlaget Datagrunnlaget for dokumentet ligger i applikasjonen Vann-Nett. Kunnskapsgrunnlaget må tas med forbehold. For Ofotfjorden er data samlet og sendt inn. På grunn av lite ressurser hos Fylkesmannen er kun ca 50 % karakterisert for Nordland Fylke. Det er ikke klart hva som er registrert. Prosjektlederne i vannområdene har nå fått tilgang til Vann-Nett og skal bistå Fylkesmannen med å legge inn og verifisere data og karakterisere vannforekomster. Frist for å være ferdig med dette arbeidet er 1. mai En konsekvens vil imidlertid være at dette tar tid fra arbeidet med lokale tiltaksanalyser. VannMiljø er en kilde for data til Vann-Nett. Det virker tilfeldig hvilke rapporter på utførte undersøkelser som er lagt inn i VannMiljø. Ved kartlegging i regi av sektormyndigheter (SVV) kunne det vært brukt lokal kunnskap. Alt dette gjør at det må settes spørsmål ved kunnskapsgrunnlaget som høringsdokumentet bygger på. Generelt Noen kommunale representanter finner det ulogisk å gjennomføre høring av et dokument når så mye av underlagsmaterialet gjenstår (karakterisering av vannforekomster). Fylkesmannen i Nordland har pr november 2012 ferdigstilt ca 50 % av karakteriseringsarbeidet for vannregion Nordland. Andre finner info i høringsdokumentet er på et for generelt slikt nivå til uttale seg. Dokumentets oppbygging og struktur Dokumentet, som omfatter hele Nordland, er på enkelte områder summarisk og generell i sin form. Hoveddokumentet kunne vært gjort kortere og mye gjort om til vedlegg. Viktige spørsmål blir drøftet helt til slutt i dokumentet, bl.a. pkt 11 Uavklarte problemstillinger. Er det tydelig hvilke vannforvaltningsspørsmål, utfordringer og påvirkninger som er vesentlige i vannregionen? Økonomi og ressurser i kommunene burde vært nevnt. Kommuner sliter med å finne tid og sette av ressurser til å jobbe med vanndirektivet. I enkelte kommuner er det også vanskelig å få besatt ledige stillinger innen teknisk etat. Viser også høringsuttalelsen til Norsk Vann datert : " Hovedutfordringen og dermed det vesentligste vannforvaltningsspørsmålet, gjelder finansieringen av arbeidet." 4

5 Er det spørsmål, utfordringer eller forhold du savner, eller som du mener er mangelfullt feil beskrevet? Tillegg til dokumentet pkt 7.3.6: Andre miljøutfordringer: Spredt utslipp må tas med som en miljøutfordring for Ofotfjorden. (Se vedlegg 1) Overvann - kapasitet og utfordringer i forhold til klimaendringer. Lokal håndtering (Se vedlegg 1) Noen problemstillinger er tatt opp i forhold til veisalt, ca 10 km langs E10 i Evenes kommune. (se vedlegg 2) Norcem Kjøpsvik har utdypet utfordringer med Bypasstøv, utslippsvann fra dagbrudd. (Se vedlegg 3) Har du data, kunnskap eller observasjoner som kan supplere og styrke kunnskapsgrunnlaget som er brukt i dokumentet? Kun 50 % av vannforekomstene er karakterisert pr nov For Ofotfjorden vannområde er data levert inn, men vi mangler status på hvor mye som er registrert hos Fylkesmannen. Prosjektleder vil sammen med Fylkesmannen kvalitetssikre dataene. Dokumentet bør oppdateres når karakteriseringen er ferdig (frist 1. mai 2013) Er det tydelig hvordan dokumentet om vesentlige vannmiljøspørsmål vil bli brukt etter høringen? Ofotfjorden vannområde har utarbeidet et dokument som går nærmere inn på vannmiljøspørsmålene i vannområdet. Dokumentet vil være et "levende dokument" i arbeidet med lokale tiltaksanalyse. Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet videre, og hvordan man kan finne informasjon? Dokumentet og Vannportalen har mye informasjon som kan virke massiv for mange før arbeidet med tiltaksanalyser begynner og man får konkrete problemstillinger på vannforekomstnivå å jobbe med. 5

6 Vedlegg 1. Innspill til høringsdokument Vesentlige vannforekomster for Nordland Narvik Kommune - Areal og Byggesak v/rita Mathisen. Vedr. høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål Er det tydelig hvilke vannforvaltningsspørsmål, utfordringer og påvirkninger som er vesentlige i vannregionen? Direkte utslipp i havneområdet fra separate avløpsanlegg, diverse næringsvirksomhet som bruker olje- og kjemikalier i virksomheten, dvs. manglende oljeustskillere og fettavskillere, samt eventuell oppsamling av farlige stoffer. Stadige utfyllinger for å "vinne" nytt land for utbygging av næringsvirksomhet og etableringer av moloer får lagring av båter. Moloer for båtopplag blir gjerne benyttet i stor grad til båtpuss med bruk av kjemikalier. I dag består båtparken av båter med motorer slik at det er en stor fare for forurensning i sjø ved lekkasje av olje, diesel og bensin. Her viser vi bl.a. også til rundskriv fra Klif , 2011/1472 Tiltak i småbåthavner for å hindre forurensning av grunn og sedimenter. Overvann; Kapasitet og utfordringer i forhold til klimaendringer, samt lokal håndtering. Direkte utslipp fra eldre boliger/hytter i strandsonen. Spesielt med tanke på eldre bebyggelse med dårlige renseløsninger. Utslipp av avløpsvann, grå- og svartvann, fra helårsboliger og fritidsboliger i pressområder som Bjørnfjell, Skjomen, Saltvik, Herjangsfjellet og Øyjord her i Narvik kommune. I hyttegrender eller tettere bebyggelse av fritidsboliger kan det være av vesentlig betydning å kartlegge utbredelsen av utedo, da det er en stor overvekt av fritidsboligene/hyttene som er oppført i nærheten til vann eller elv/bekk. Det kan være et stort problem med spredning av smitte/forurensning fra tarmbakterier der det er manglende forståelse av hvordan grunnforholdene er og hvor stor avstand det skal/bør være mellom drikkevannskilde og forurensing. Avløpsvann renner langt i fjell- og bergsprekker. I den senere tid er det også blitt mer og mer utbredt med oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner. Dette medfører gjerne oppstilling av mange bobiler og campingvogner på et lite område, som gjerne ikke er godkjent av myndighetene verken i plan eller som byggesak. Disse legger gjerne inn drikkevann via private brønner og bekker/elver, og direkte utslipp av gråvann i grunnen. Tømming av toalett har ikke kommunen noen kontroll på. Disse toalettene er heller ikke ønsket tømt inn på kommunens renseanlegg da de inneholder kjemikalier, men på godkjent tømmeplass. 6

7 Det er også en vesentlig økning av folk som benytter seg av forskjellige foreningshytter i fjellet. Om det i den forbindelse kan være en løsning å gi foreningene retningslinjer for behandling av avfall og avløp. Problemene ovenfor kan forebygges med bedre planlegging vedr. hvilke løsninger som kan godtas i hvert enkelt område, samt kommunale forskrifter som gir bedre retningslinjer for hvilke løsninger som kan aksepteres. Det kan være en mulighet til løsning å begrense forurensning til grunnvann og vassdrag i områder som er avsatt til LNF 1-områder, natur og friluftsområder ved at det i forbindelse med søknad om tiltak i disse områdene må søkes/redegjøres særskilt for håndtering av avfall og avløp. 7

8 Vedlegg 2 Innspill til høringsdokument Vesentlige vannforekomster for Nordland Indre Evenes Grunneierlag v/leder Kai Mathisen Hei, På vegne av Indre Evenes Grunneierlag takker jeg for muligheten til å gi innspill på dokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Nordland og Jan Mayen». Nedenfor følger våre innspill Indre Evenes Grunneierlag har forvaltningsansvar for jakt- og fiske i Østervikvassdraget i Evenes kommune, dvs. fra grensen mot Narvik kommune ved Holmvatn/Veggfjellet til elveutløpet ved sjøen i Østervik. Dette vassdraget synes ikke å være nevnt i dokumentet noe som vi mener er feil. Dette fordi vassdraget har stor betydning for jakt, fiske, friluftsliv og rekreasjon. I tillegg er det i vassdraget registrert elvemusling som er på «rødlista. Vassdraget er også et viktig hekkeområde noe som Evenes kommune har tatt hensyn i sin arealplan ved å ikke tillate hyttebygging nærmere enn 200 meter fra Østervikvatnet. Vassdraget er også «fredet» i vassdragsutbyggingssammenheng. Vi vil spesielt påpeke disse viktige problemstillingene: 1. Problemer med at elver ledes i bratte rør, som er i størrelsesorden 20m lange, under E10 og ender i foss på nedsiden av veien. At dette har negative konsekvenser for fisk og fiskebestandene er veldig sannsynlig da disse begrenser gytevandring til ørreten. 2. Saltutslipp i dette grunne vassdraget fra salting av veibanen vinterstid kan føre til begrenset sirkulasjon i bunnvannet da det tyngre saltvannet kan redusere/hindre sirkulasjonen langs bunnen og derved skade/drepe bunnfaunaen. E10 følger vassdraget over en strekning på ca. 10km og det er sannsynligvis ikke få tonn med salt som årlig brukes til veisaltinga. Særlig vinterstid, i perioder med lite nedbør, kan saltvannsavrenning fra veiene tilføre skadelige konsentrasjoner av salt i avrenningsvannet. I tillegg medfører salting av veiene et kraftig økning av veistøv (asfalt +) da veiene er snøfrie gjennom mesteparten av året. Hva disse partiklene har å si for livet i vassdraget er ukjent. 3. Elvemuslingen Margaritifera margaritifera er påvist i Holmvasselva og i Østervikvatnet/Snubbavatnet (Båtvika). I dag er et av problemene til denne utrydningstruete og rødlistede elvemusling vanskeligheter knyttet til formeringa da forsuring av vassdrag og derved økning av oppløst aluminium i vannet har medført utryddelse av arten bl.a. i Rudselva (Larsen 1995). Hvordan muslingen, som jo er et bunnlevende dyr, vil påvirkes av saltvann og økende støvpartikler i vannmassene er ukjent, men sannsynligvis negativ. Håper våre innspill kan tas inn i dokumentet. Med hilsen Kai Mathisen Leder Indre Evenes Grunneierlag Mob

9 Vedlegg 3 Innspill til høringsdokument Vesentlige vannforekomster for Nordland Norcem Kjøpsvik v /Anne Sigrid Solheim Notat Til: Eilif Jensen Fra: Anne Sigrid Solheim Kopi: Asgeir Kvitvik Dato: Sider: (inkl denne) Vannforvaltningsspørsmål, Vannområdet Ofoten, Norcem Kjøpsvik - Tysfjord kommune Innspill til høringsdokument. Dokumentert risiko, miljøutslipp til sjø (Indre Tysfjord) Bypasstøv (kondensert gass som trekkes ut fra sement- klinker produksjonen). Fra 1992 er oppslemmet støv sluppet ut på 30 meters dyp, mengden har variert mellom og tonn. Støvet inneholder tungmetaller i varierende mengde. Tillatelsen varer ut Fra 2014 må støvet deponeres eller brukes i nye produkter. Arbeidet med å finne disse løsningene pågår. Det er søkt til Klif om tillatelse til å få slippe ut små mengder bypasstøv til sjø etter 2013 i forbindelse med uforutsette hendelse. Svar er ikke mottatt. Støvet analyseres for tungmetaller og dioksiner hver måned. Mulig risiko, miljøutslipp til sjø (Indre Tysfjord) Utslippsvann fra dagbrudd Myndighetene har ingen krav i forbindelse med utslippsvann fra bruddet. Dette har vært diskutert med Klif, og det er sannsynlig med krav i fremtiden. Overflatevann fra ca 1 km 2 samles i bruddet og pumpes til sjø. Suspendert støv kan ses i sjøen ved kraftig regn. Det er ikke kartlagt eller gjort analyser i forbindelse med dette utslippet. Annen kommentar: Ordbruk: Det ser ut som om ordet «grunnvann» brukes om grunt sjøvann. Min forståelse av ordet er vann som er i grunnen. Er dette gjennomført i alle dokumentene? Vennlig hilsen Norcem Kjøpsvik Anne Sigrid Solheim 9

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl. 12:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021

Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Statens vegvesen Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Behandlende enh: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Lene Jacobsen - 37019892 2010/102385-023

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord Innhold forord 04 1.0 sammendrag 06 2.0 Innledning 10 2.1 Prosjektet PURA bakgrunn, organisering, kommunikasjon 12 2.2 Bakgrunn for og målsetting med tiltaksanalysen 13 2.3 Gjennomføring av tiltaksanalysen

Detaljer

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 25.03.2015 Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet KYSTDIREKTORATET April 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Behandling av høringsuttalelsene...4

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer