Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak"

Transkript

1 Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: : : 14/ Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Avinor AS har i brev datert 17. desember 2014 søkt om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak. 1. Bakgrunn Avinor AS fikk ved Luftfartstilsynets vedtak 7. juni 2005 konsesjon til å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak. Konsesjonen ble gitt med 10 års varighet, frem til og med 1. juli Da søknad om konsesjon er mottatt mer enn seks måneder før utløpet av gjeldende konsesjon forlenges gjeldende konsesjon frem til søknaden er avgjort, jf. forskrift 11. januar 2007 nr. 40 om konsesjon for landingsplasser (heretter konsesjonsforskriften) 14 (4). 2. Om konsesjon Alle som vil anlegge, drive eller inneha en landingsplass skal som hovedregel inneha konsesjon, jf. luftfartsloven 7-5 første ledd. Ifølge luftfartsloven 7-6 skal konsesjon bare gis når det er forenlig med allmenne hensyn og uttalelse fra vedkommende kommunale og andre myndigheter skal innhentes før konsesjon eventuelt innvilges. Vilkåret «forenlig med allmenne hensyn» er nærmere presisert i konsesjonsforskriften 1 bokstav b, som lyder: «Formålet med forskriften er: b) Å sikre en samfunnstjenlig luftfart og en hensiktsmessig disponering av arealer, og at vurderingen av konsesjonssøknader skjer ut fra hensynet til miljø, helse, flysikkerhet, næringsinteresser, reguleringsplan, kulturlandskap, samt hensynet til regional utvikling og bosetting.» I følge luftfartsloven 7-7 gis konsesjon for bestemt tid og på slike vilkår som finnes påkrevd. I medhold av konsesjonsforskriften 15 gis konsesjon for landingsplass til offentlig bruk som hovedregel for en tidsperiode på 20 år. Luftfartstilsynet / Civil Aviation Authority T: Postadresse: Besøksadresse: Fakturaadresse: Fakturamottak DFØ F: Postboks 243 Sjøgata Postboks 4104 E: 8001 BODØ 8006 BODØ 2307 HAMAR

2 Luftfartstilsynet 2 av 6 3. Om søknaden Lufthavnen er til offentlig bruk og benyttes til rute-, charter-, helikopter- og ambulansetrafikk, herunder militær trafikk. I tillegg opereres det sporadisk med skole- og allmennflyging. De siste årene har årlig antall sivile flybevegelser ligget på ca. 3500, med en topp i 2012 på 3 665, og rute- og charterflyging er den dominerende trafikken. Prognosene for fremtidig utvikling er usikre, men det antas at trafikken helt frem mot 2040 vil være mellom 3500 og 4500 flybevegelser 1. Støyberegningene bygger på en prognose for 2018 på ca flybevegelser. De beregnede støysonene dekker således gjeldende prognoser frem til utløpet av en ny konsesjon (2035). Avinor søker i anledning fornyelsen av konsesjonen om at gjeldende åpningstidsregime endres. I stedet for et krav om at lufthavna skal være åpen for trafikk døgnkontinuerlig ønskes det heller at Avinor står mer fritt til å kunne tilpasse åpningstidene til aktuell trafikk. Det vises i denne forbindelse til søknaden pkt. 2 bokstav e. Det vises for øvrig til kopi av søknaden på under fanen «høringer». 4. Høringen Som nevnt innledningsvis skal konsesjon bare gis når det finnes forenlig med allmenne hensyn. En eventuell konsesjon gis dessuten på slike vilkår som finnes påkrevd. I det videre vil Luftfartstilsynet gjennomgå de punkter det særskilt ønskes tilbakemeldinger på. 4.1 Forholdet til arealplan Det følger av luftfartsloven 7-6 tredje og fjerde ledd at konsesjon etter loven ikke kan gis i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven. Konsesjon kan likevel gis i strid med bindende arealplan dersom det foreligger samtykke fra vedkommende plan- og bygningsmyndighet til ferdigbehandling av søknaden. Etter Luftfartstilsynets forståelse omfatter ikke gjeldende arealdel til kommuneplanen lufthavnområdet. Eksisterende reguleringsplan ( ), omfatter lufthavnas sivile del, men ikke hele driftsbygningen. På bakgrunn av dialog mellom Avinor og kommunen er eller vil nødvendig arealplanarbeid bli igangsatt. Luftfartstilsynet vurderer ovennevnte slik at fornyelse av konsesjonen i utgangspunktet ikke er i strid med vedtatte arealplaner. For å unngå tvil i den videre saksbehandlingen bes det likevel om at Porsanger kommune formelt samtykker til at konsesjonssøknaden ferdigbehandles. 1 Med unntak av ambulanseflyginger, skoleflyginger, militære bevegelser og andre typer GA-flyginger

3 Luftfartstilsynet 3 av Åpningstider I søknaden er spørsmålet om åpningstider tatt opp. I gjeldende konsesjonsvilkår er det i pkt. 2 bestemt at «Landingsplassen er til offentlig bruk, og konsesjonshaver plikter å holde landingsplassen døgnkontinuerlig åpen for trafikk». Av søknaden fra Avinor fremgår likevel at de faktiske åpningstidene er snevret inn. Det vises til søknaden pkt. 2 bokstav e, tabell 5. Avinor ber på bakgrunn av krav til effektiv drift og aktuell trafikk ved lufthavna om at det ikke fastsettes konkrete krav til åpningstider i konsesjonsvilkårene. Dette vil gi Avinor bedre fleksibilitet mht. en økonomisk forsvarlig drift samtidig som hensynet til aktuell trafikk ved lufthavna vil bli ivaretatt. Lufthavnen selv vil da til enhver tid kunne definere gjeldende åpningstider. Fra Luftfartstilsynets ståsted er det vanskelig å se at det er grunn til å kreve at lufthavna skal være åpen innenfor fastsatte minsterammer dersom det ikke er samfunnsmessige hensyn av en viss tyngde som tilser et slikt krav. Det er ikke tvil om at et slikt krav er kostnadsdrivende, og på mange lufthavner lite hensiktsmessig sett i relasjon til aktuell trafikk. Sett hen til Avinors samfunnsoppdrag om å drifte en hensiktsmessig flyplassinfrastruktur og ordningen med samfinansiering av det samlede lufthavnnettet må det ikke bare anses bedriftsøkonomisk hensiktsmessig å ha en driftsmessig fleksibilitet, men også samfunnsøkonomisk hensiktsmessig. Dette må også ses i sammenheng med at norske flyplasser er under et sterkt press på å drive mer kostnadseffektivt. En klar forutsetning for kostnadseffektiv drift er at flyplassen kan tilpasse tilbudet til etterspørselen på flyplassen. Samme type åpningstidsspørsmål ble i 2013 vurdert for Sandnessjøen lufthavn, Stokka. I den forbindelse ble flere alternativer for regulering av åpningstidene skissert i høringen. Etter høringen ble det i konsesjonsvedtaket av 2. september 2013 lagt til grunn at: «Etter Luftfartstilsynets syn vil løsning nr. 2 ivareta samfunnets behov for et hensiktsmessig lufthavntilbud. Lufthavnen vil være forpliktet til å holde åpent i den utstrekning dette er nødvendig for å betjene anbudsruter, offshoretrafikken og luftambulansen. Med hensyn til rutetrafikken for øvrig er det slik at rutene settes opp på bakgrunn av når folk flyr, og lufthavnene vil av egeninteresse holde åpent på de tidspunkter hvor rutetrafikken settes opp. Denne løsningen vil sikre at Avinor får anledning til å drive mer effektivt. Luftfartstilsynet er av den oppfatning at Avinor selv er best egnet til å vurdere når lufthavnen må holdes åpen for å betjene nevnte luftromsbrukere på en tilfredsstillende måte. Denne løsningen betyr imidlertid at øvrige lufthavnbrukere i større grad enn tidligere må tilpasse sin aktivitet til rutetrafikken på lufthavnen, eller inngå særskilte avtaler med Avinor om alternative åpningstider. Hensynet til en effektiv lufthavndrift må imidlertid veie tyngre i foreliggende sak. Dette er en ny måte å regulere åpningstidene ved lufthavnen på, og som gir lufthavnoperatøren et større handlingsrom på dette området. Selv om Luftfartstilsynet er av den oppfatning at lufthavnstilbudet vil regulere seg selv på en slik måte at hensynet til en samfunnstjenlig luftfart fortsatt blir ivaretatt, ser Luftfartstilsynet at den nye reguleringen muligens kan slå uheldig ut i enkelte tilfeller, samt få konsekvenser som vi på nåværende tidspunkt ikke kan identifisere.

4 Luftfartstilsynet 4 av 6 Luftfartstilsynet finner på denne bakgrunn det nødvendig å ta inn en bestemmelse i konsesjonsvilkårene som gir Luftfartstilsynet adgang til fastsette konkrete åpningstidsbestemmelser dersom dette er nødvendig av hensyn til en samfunnstjenlig luftfart.» I de tilhørende konsesjonsvilkårene ble åpningstiden regulert slik i pkt. 2 andre avsnitt: «Landingsplassen skal holdes åpen på de tider som er nødvendig for å betjene offshoretrafikken, luftambulansen og flyruter som er pålagt offentlig trafikkplikt. Luftfartstilsynet kan i konsesjonsperioden pålegge konsesjonshaver andre åpningstidsbestemmelser dersom dette er nødvendig for en samfunnstjenlig luftfart.» Luftfartstilsynet har til nå ikke mottatt signaler om at åpningstidsreguleringen ved Sandnessjøen lufthavn, Stokka ikke har fungert etter sin intensjon. Ved en oppmyking av åpningstidsregimet anses det derfor mest hensiktsmessig å benytte seg av samme åpningstidsregime ved Lakselv lufthavn, Banak. Senere er samme åpningstidsregime lagt til grunn for Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, jf. Luftfartstilsynets vedtak datert 7. april Vilkårenes 2 tredje ledd er nesten likelydende med tilsvarende vilkår for Stokka, og lyder: «Landingsplassen skal holdes åpen på de tider som er nødvendig for å betjene regionale ruteflyginger, luftambulansen, flyruter som er pålagt offentlig trafikkplikt, samt eventuell offshoretrafikk. Luftfartstilsynet kan i konsesjonsperioden pålegge konsesjonshaver andre åpningstidsbestemmelser dersom dette er nødvendig for en samfunnstjenlig luftfart.» Dersom det i fremtiden vil vise seg at denne nye formen for åpningstidsregulering likevel ikke er i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til en samfunnstjenlig luftfart er det hjemmel i konsesjonsvilkårene for å endre åpningstidsreguleringen. Den ordningen som Avinor foreslår vil gi selskapet større mulighet til å tilpasse driften til den faktiske trafikken på lufthavnen, noe som er en forutsetning for at lufthavnen skal kunne drives mer effektivt. Luftfartstilsynet er således i utgangspunktet positiv til forslaget fra Avinor. Høringsinstansene inviteres imidlertid til å gi sin vurdering av ev. behov for særskilt fastsatte åpningstider. 4.3 Konsesjonsvilkår Med unntak av åpningstidsbestemmelsen, samt noen presiseringer mht. meldepliktige endringer bygger vedlagte utkast til konsesjonsvilkår på gjeldende praksis og mal for vilkår. Vilkårene er imidlertid i det vesentligste i samsvar med gjeldende vilkår. 5. Oppsummering og høringsfrist Sakens dokumenter er lagt ut på under fanen «høringer». Luftfartstilsynet ber høringsinstansene om en bredt anlagt vurdering av lufthavnens drift opp mot allmenne hensyn, med vekt på miljø, helse, flysikkerhet, næringsinteresser, reguleringsplan, kulturlandskap, samt hensynet til regional utvikling og bosetting. Det vises i denne forbindelse til konsesjonsforskriften 1 nr. 2.

5 Luftfartstilsynet 5 av 6 Det bes særskilt om at det i uttalelsene tas konkret stilling til de i kapittel 4 ovenfor fremhevede forhold. Frist for uttalelse settes til 24. august Med vennlig hilsen Wenche Olsen avdelingsdirektør Flyplass- og flysikringsavdelingen Stian Hangaas seniorrådgiver flyplass/flysikring Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur. Kopi: Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo Avinor, Postboks 150, 2061 Gardermoen

6 Luftfartstilsynet 6 av 6 Adresseliste: Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 Lakselv Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, 9815 Vadsø Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, Damsveien 1, 9815 Vadsø Forsvarsbygg, Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo NHO Luftfart, Postboks 5474 Majorstuen, 0305 Oslo

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK Apotekforeningen Postboks 5070 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 27.08.2012 11/12942-14 Seksjon for forvaltning/ Martin Bjerke RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt

Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Adresseliste Trondheim, 28.10.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5053 Saksbehandler: Nils Kristian Grønvik Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS Wiersholm, Mellbye & Bech v/adv. Wilhelm Matheson Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato WM-63500 200602587-/NIG 18.07.07 Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref: Vår dato: 26.09.2006 Saksbehandler: Ane Hoel Vår ref: 2006/949 Arkivnr: 421.4 Verdal eiendomsutvikling as Postboks 90 7651

Detaljer

Driveplikten etter jordloven

Driveplikten etter jordloven Rundskriv Kommunene, fylkeslandbruksstyrene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning Nr. M/3-2009 Vår ref: 200900001 Dato: 26. juni 2009 Rundskriv M-3/2009 Driveplikten etter jordloven Postboks 8007

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010 Høringsnotat Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 0 Forslagets hovedinnhold... 2 1 Bakgrunn... 2 2 Forholdet til EØS-regelverket... 2 3 Merknader til forskriftsutkastet...

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer