NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET"

Transkript

1 NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET NÆRINGSPLAN FOR HARSTAD Vedtatt av kommunestyret 28. mai 2009

2 FORORD: Du sitter nå med Harstad kommunes nye næringsplan. Denne planen skal erstatte Utviklingsplanen for næringslivet i Harstad For å få frem denne planen ble det nedsatt 7 ressursgrupper bestående av representanter fra både privat næringsliv og det offentlige. Mandatet til ressursgruppene var: 1. Ressursgruppen skal på grunnlag av eksisterende Utviklingsplan for næringslivet komme med forslag på ikke gjennomførte tiltak som kan føres videre i ny plan. 2: Komme med forslag til nye tiltak. 3. Gruppen skal likeledes komme med forslag på finansieringsløsninger, ansvar for gjennomføring av tiltakene samt oppfølging av tiltakene. Ressursgruppene leverte sine anbefalte forslag til prosjektansvarlig, ordfører Helge Eriksen den 3. februar. I forbindelse med den forrige planen ble foretatt en midtveisevaluering. Konklusjonen i denne midtveisevalueringen kan oppsummeres i følgende fire punkter: 1. Sine mangler til tross, tiltakene i planen oppleves som både gode og relevante. 2. Det er viktig at kommunens ledelse tar innspillene på alvor i og med at de har valgt å igangsette prosessen samt gjøre vedtak knyttet til det endelige resultatet. forpliktet til å bidra til at tiltakene blir gjennomført. I oppbyggingen av planen har vi tatt sikte på å ikke gjøre strukturen så komplisert som i mange andre tilsvarende dokumenter. En viktig forutsetning har vært at dokumentet skal være kortfattet, men likevel med de viktigste momentene. Strategisk næringsplan er underordnet den nye kommuneplanen for Harstad Ved egne krefter For fremtidens Harstad Det foreliggende plandokumentet må rulleres for å være et levende dokument. Handlingsdelen i dokumentet rulleres årlig og knyttes opp mot kommunens budsjettbehandling. Etter hvert som tiltak gjennomføres og nye behov dukker opp, må tiltaksdelen justeres. På denne måten kan Strategisk næringsplan bli både et langsiktig strategisk dokument, og samtidig et fleksibelt samhandlingsdokument. Vi ønsker å takke alle som har blitt involvert i prosessen og bistått med konstruktive innspill i arbeidet. 3. De som har ansvar for næringsarbeid og utforming av næringspolitikk må gis muskler, bade i form av midler, men også ansvar, til å realisere dette arbeidet. Strategisk næringsplan, er en plan hvor man har fokus på utvikling av næringslivet gjennom å velge ut og prioritere et sett av strategier og tiltak man mener er best egnet til å styrke næringslivet i kommunen. Også andre områder, som ikke er tatt med i planen, kan selvsagt være viktig. Men innsatsen må konsentreres og avgrenses. Det forutsettes at både næringslivet og kommunen er like

3 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING:... 4 SITUASJONSBESKRIVELSE... 5 KOMMUNEPLANENS BESKRIVELSE AV KRITISKE SUKSESSFAKTORER... 7 PLANPROSESS: HANDLINGSPLAN ARENASKAPNING AKTIV NÆRINGSUTVIKLING: NATUR, KULTUR OG OPPLEVELSER: SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING FINANSIERING AV NÆRINGSPLANEN

4 INNLEDNING: Harstad kommune ønsker å lykkes i næringsutvikling både gjennom at næringslivet selv oppnår gode resultater og at kommunens tilrettelegging er optimal. Det er åpenbart at eierskapet til planen og ansvaret for videreføringen, hviler på alle aktørene i den prosessen som har ført frem til valg av strategier og de handlinger som følger. Politisk og administrativt kan kommunes rolle og involvering variere etter rådende betingelser, men planen vil like fullt være en plan for Harstad i kraft av at næringslivet i kommunen er bærere av ideene og prosjektene som hører til. Det er tilstrebet å få til en god sammenheng mellom kommuneplanen og fylkets satsninger i den nye fylkesplanen som er under utarbeidelse og denne næringsplanen for Harstad. Innspillene fra de 7 nedsatte ressursgruppene er mange og favner bredt. Det er derfor ikke mulig å ta med alle innspillene i denne planen. Etter hvert som de forskjellige tiltakene blir gjennomført, tas andre innspill fra ressursgruppene inn i planen. Dette gjøres etter den årlige gjennomgangen. 4

5 SITUASJONSBESKRIVELSE Grunnlaget for utvalgte strategiområder for Harstad vil være innenfor rammene av utviklingstrekk for kommunen, regionen og nasjonalt. Plan- og bygningslov, Rikspolitiske retningslinjer, Stortingsmeldinger og andre statlige og regionale føringer har gitt eksterne rammer for planarbeidet. Arealdelen til kommuneplanen og sektorplanene skal bidra til å oppfylle de målene som er vedtatt. Fylkessammenheng Fylkesplan for , Kompetansesamfunnet Troms og Fylkesdelplan for kjøpesenter skal legges til grunn for planarbeidet. Andre fylkesdelplaner skal også legges til grunn for arbeidet hvis de er relevante. Det er i tillegg kommet detaljerte tilbakemeldinger fra fylkesmann og fylkeskommune på hva Harstad kommune bør vektlegge i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Dette vil også få innvirkning på næringsplanen. Befolkning og utfordringer Det bor 6 millioner innbyggere i Barentsregionen. Utfordringer i nord er: Klimaendringer Store energiressurser Store fiskeressurser Ukjente marine eller andre ressurser Geopolitikk og fremtidig suverenitet Befolkningsutviklingen Hvor skal kompetansen utvikles? Befolkningsutviklingen i Sør-Troms regionen kjennetegnes av: Stabilitet i Harstad kommune (økning med 70 personer) Reduksjon i kommunene i resten av regionen med 1062 personer Netto reduksjon for hele regionen er 992 innbyggere Bjarkøy, Ibestad og Gratangen har reduksjon på over % De øvrige kommuner utenom Harstad har en reduksjon på mellom 2 og 8 % Befolkningsprognoser frem mot 2030 for Sør-Troms: Regionen samlet vil få en befolkningsreduksjon på ca 750 personer (2 %) Harstad vil få en vekst på ca 1030 personer (4,4 %) Resten av kommunene i regionen vil få en reduksjon på ca 1800 personer (14,5 %) Størst reduksjon i Ibestad (30 %). Minst reduksjon utenom Harstad i Kvæfjord med ca 3 % Stabilitet fram mot 2020 Etter 2020 reduseres antall yrkesaktive kvinner pr innbygger 80 år og over betraktelig Mindre reduksjon I Harstad enn i omliggende kommuner i regionen Følgende rikspolitiske retningslinjer er førende for Harstad kommune: RPR for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. RPR for kjøpesenter. RPR for samordnet areal- og transportplanlegging. RPR for universell utforming (UU). Konsekvensvurderinger Det er vedtatt en ny forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven av Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål skal alltid behandles etter den nye forskriften. Kommunaløkonomiske rammebetingelser Harstad har vært hardt prøvet i 3 tiår, med nedleggelse av tradisjonell industri. Harstad har imidlertid omstilt seg og klart å holde befolkningstallet stabilt. Evne til omstilling var også begrunnelsen for at Harstad ble tildelt Troms fylkeskommunes næringspris for Det er flere eksempler på suksess for eksempel med etablering av Høgskolen i Harstad, kulturhuset og StatoilHydro. Den sterke befolkningsveksten nasjonalt er i kontrast til Harstad som har opplevd stagnasjon i folketallet siden 1995 og frem til i Befolkningsprognosene viser en moderat vekst frem mot

6 hvor Harstad skal vokse til innbyggere. Dette er imidlertid prognoser og ikke fasit, men er likevel viktig i fremtidig planlegging av tjenestetilbud i kommunen. Det understrekes at det er usikkerhet knyttet til langtidsprognosene. 6

7 KOMMUNEPLANENS BESKRIVELSE AV KRITISKE SUKSESSFAKTORER Situasjonsbeskrivelse og utviklingstrekk for Harstad danner bakteppet når fremtidige satsingsområder skal defineres. Risikofaktorer for å ikke lykkes med å realisere fremtidsbilder er identifisert, men viktigst av alt er oppfølging av faktorer som vil være kritisk for at de overordnede fremtidsmålene for Harstad nås. Politikere, administrasjon og befolkning har alle deltatt i prosessen med å identifisere styrker og svakheter, muligheter og trusler for Harstad. SWOT analyse På bakgrunn av SWOT analyse gjorde kommunestyret vedtak om 6 fokusområder for Harstad: 1. Vi skal lage en strategi for hvordan vi kan utvikle og fremheve kommunens fortrinn overfor omverdenen. På denne måten vil vi indirekte og direkte kunne styrke vår lokale, regionale, fylkeskommunale og nasjonale rolle. 2. Videreutvikle tilgjengelighet til naturen, samt tilrettelegge for et bærekraftig lokalsamfunn i vekst og utvikling. 5. Sikre gode, likeverdige og effektive tjenester til befolkning og næringsliv 6. Forsterke Harstads regionale, fylkeskommunale og nasjonale rolle spesielt i henhold til å bedre kommuneøkonomien og samferdsel. Resultater og tilbakemeldinger fra folkemøtene Følgende vekstfaktorer for fremtidsscenarioet kraftsenter definert av deltakende i kommuneplanprosessen: Energibyen Harstad Gode og sterke næringsklynger Samferdsel god infrastruktur Miljøbyen: Den grønne byen Harstad Kultur - og opplevelsesbyen Harstad Universitetsbyen Harstad Barnebyen Folkehelse og omsorgsbyen Harstad Begeistringsbyen Harstad Kommunestyret og ellers medvirkende i kommuneplanprosessen er i all hovedsak samstemt i hva som vil være positive og riktige drivkrefter for Harstad i fremtiden. Fremtidsbildet er kraftsenter og flertallet er samstemt om at folketallet i Harstad er i 2020 økt til Samtidig er det elementer i seniorbyen og kortidsbyen som er viktig å ta med inn i fremtidig planlegging. 3. Tilrettelegge for, videreutvikle og utnytte kompetanse - spesielt innen teknologi/olje/energi, hvor yngre arbeidstakere prioriteres for å ikke tape kampen om ungdommen. Det skal også legges til rette for helse, omsorg, oppvekst, industri og jordbruk/fiskeri. 4. Bidra til å utvikle et vekstkraftig næringsliv med aktiv tilrettelegging i et regionalt perspektiv, hvor Forsvaret, reiseliv, kultur/opplevelse og handelsservice blir viktige satsingsområder. 7

8 Risiko Harstad : Stor mobilitet blant innbyggerne Utviklingen preges av kortsiktige løsninger Flere i alderen reiser fra enn til Harstad Harstad preges av bolyst blant småbarnsfamilier, her er et trygt og godt oppvekstmiljø. Harstad er et regionalt senter, men utnytter det ikke fullt ut. Få jobber i privat sektor. Kommunen har et relativt godt tjenestetilbud og yter gode tjenester til innbyggerne. Harstad hadde i 2007 en folketallsnedgang på 0,65 prosent eller 153 personer. Dette skaper utfordringer for bla kommuneøkonomien. Nedgangen kan være et tegn på at Harstad ikke er så attraktiv å bo og arbeide i som vi ønsker. Konsekvenser av befolkningsreduksjoner er dårligere kommuneøkonomi som igjen kan føre til Skolenedleggelser Kutt i velferdstilbud Nedbemanning Flere kostnadsreduksjonsprogrammer og omorganiseringer. Demografi: flere eldre Samferdsel: viktig med gode løsninger som inkl. Harstad Miljø: økt fokus Næringsliv: viktig med tilrettelegging Økt digitalisering Flere med høyere utdanning Det som tiltrekker tilflyttere er enten arbeid eller stedlig attraktivitet (attraktivitetsbarometeret) Stedlig attraktivitet og arbeid for unge, for familier og for utdannede blir viktig vekstfaktor for Harstad. Boligmarked, kultur og møteplasser, pendlingsmuligheter og kommunikasjon, omdømme og identitet og andre attraksjonsfaktorer er viktige elementer for å gjøre seg attraktiv for disse gruppene. Flere innbyggere gir økte skatteinntekter og bedre kommuneøkonomi, som vil gi bedre velferdstjenester til folket. For å snu nedgangen må det skje en satsing for å skape befolkningsvekst også i Harstad. Økt sysselsetting Bedre kommune- økonomi Relativt sikre utviklingstrekk frem mot drivkrefter/trender: Innbyggerne: unge til urbane strøk Kvalitetsbevisste brukere Utviklingstrekkene sammen med befolk- Befolkningsvekst 8

9 ningstall- og prognoser for Harstad, gjør det mulig å se tre fremtidsscenario for Harstad i 2030: Kortidsbyen, seniorbyen og kraftsenter. Kortidsbyen er et mulig fremtidsbilde og egentlig beskrivende for dagens situasjon. Det flytter mange mennesker til og fra Harstad. Mobiliteten er stor. Det er imidlertid flere som flytter ut enn inn, selv med en svak økning i folketallet. Økningen er størst i aldersgruppen år. Harstad er byen for småbarnsfamilier, men ikke for single mellom år. Det er to hovedgrupper av innbyggere i dette framtidsbildet: arbeidstilflyttere til Harstad og bofaste med sterk Harstad-identitet. Folkemøter og dugnad identifiserte som interessant i dette bildet at det kan gjøre oss til en mer åpen og inkluderende by, gi stort mangfold av tilbud og mennesker. Samspillet mellom bofaste og tilflyttere gir muligheter og utfordringer. De stilte spørsmål om hva manglende vekst innebærer av økonomiske utfordringer for kommunen og hvordan få til å jobbe med langsiktige mål og planer i en kortidsby? Seniorbyen: Harstad hadde en nedgang i folketallet i 2007 på 0,65 prosent. Med synkende folketall blir konsekvensene dårligere kommuneøkonomi, som igjen kan føre til skolenedleggelser, kutt i velferdstilbud, nedbemanning, nye kostnadsreduksjonsprogram og omorganiseringer. I tillegg angir befolkningsprognosene for Harstad en markant nedgang for aldersgruppen 6-15 år, skoleelever. Det er fortsatt liv i handelsnæringen, men man får ikke tatt ut verdiskapning i sentrum. Tilbakemeldinger til dette fremtidsbildet under folkemøter og dugnad var det var mange boliger i sentrum med livsløpsstandard og Bergsodden er eldreby. Viktig å tilrettelegge for tilpasset fritid med møteplasser, kultur, stier/spasermuligheter og behandling/opplevelser i kombinasjon. Sentrum må varmes og overbygges, samt være en grønn lunge med kafeer og aktiviteter. Universell utforming er viktig og det er en sterk offentlig sektor. Vi har tatt sjøen tilbake. 9

10 I det tredje fremtidsbildet er Harstad blitt et kraftsentrum preget av innbyggere som har et sterkt forhold til Harstad som kommune. De er opptatt av å skape trygge og gode bomiljøer, og er generelt positivt innstilt. Kulturlivet er svært aktivt. Byutvikling er motoren i Harstads positive utvikling og er selve grunnlaget for å ivareta slagordet attraktiv hele livet. Harstad satser på vekstfaktorer og snur utviklingen, noe som fører til positiv befolkningsøkning og flere muligheter. Harstad er attraktiv hele livet, men med fokus på å være attraktiv for de livsfasene som flytter ut. Det lokale næringslivet blomstrer. Her er entreprenørskapsånd og vilje til å satse på lokal byutvikling. Miljøhensyn og bærekraft er en forutsetning for denne næringsutviklingen. Innbyggerne har grepet de muligheter som gis og tar ansvar for sin del av utviklingen. Men kommunen driver også en aktiv og næringsvennlig politikk, og stimulerer til etablering av viktige næringslivsaktører. Innbyggernes holdninger og verdier kan oppsummeres til: høy bolyst, eierforhold til kommunen, trivsel, gode nettverk, tilhørighet, mangfold, dugnadsånd, gjestfrihet og romslighet, og kreativitet. Deltakere på folkemøter og dugnad valgte kraftsenter som fremtidsbilde for Harstad. Følgende vekstfaktorer for fremtidsscenarioet kraftsenter definert av deltakerne i kommuneplanprosessen:. Energibyen Harstad. Gode og sterke næringsklynger. Samferdsel god infrastruktur. Miljøbyen. Den grønne byen. Kultur og opplevelsesbyen. Universitetsbyen. Barnebyen. Folkehelse og omsorgsbyen. Begeistringsbyen. 10

11 PLANPROSESS: Den nye næringsplanen kommer til å følge de samme inndelingene som den gamle planen. Noen av tiltakene føres over fra den gamle planen mens en rekke nye tiltak er tatt inn i planen på grunnlag av de innstillingene som er kommet inn fra de 7 ressursgruppene. De 7 ressursgruppene var organisert slik: Ressursgruppe Industri/olje/energi Ressursgruppe Samferdsel/logistikk Ressursgruppe Handel og service Ressursgruppe Kultur og reiseliv Ressursgruppe Landbruk og fiske Ressursgruppe offentlig virksomhet Ressursgruppe Fri gruppe. Totalt har ca. 50 personer fra næringslivet og det offentlige deltatt i arbeidet med planen. Det har vært avholdt en rekke møter i gruppene, og sentrale personer som fylkesmannen i Troms, Vegsjefen i Troms og Finnmark samt representanter fra Drammen kommune har gitt sine synspunkter til planarbeidet. Gruppene la frem sine forslag til prosjektansvarlig ordfører Helge Eriksen i et større møte 3. februar. Forslaget til Næringsplan ble lagt ut til offentlig ettersyn i tiden Høringsinnspill som er kommet inn er lagt ved og kommentert i saksfremlegget til kommunestyret. VISJON OG STRATEGIER: HARSTAD ATTRAKTIV HELE LIVET Prosjektgruppene anbefaler at denne visjonen følges videre også i den nye planen. For å nå disse visjoner er fem strategier definert: a) Arenaskaping b) Aktiv næringsutvikling c) Kompetanseutvikling og rekruttering d) Samferdsel og kommunikasjon e) Natur, kultur og opplevelser. Handlingsplanen vil derfor også i det etterfølgende følge denne inndelingen. 11

12 HANDLINGSPLAN ARENASKAPNING A) NETTVERKSBYGGING MED SENTRALE BESLUTNINGSORGANER: Tidligere HUAS A/S, nå Kunnskapsparken Nord A/S gjennomførte et forprosjekt som ble startet høsten En hovederfaring er at målbevist og strategisk nettverksbygging lokalt, regionalt og sentralt er en viktig forutsetning for å lykkes. Det er en klar sammenheng mellom de tre nivåene. Beslutningstakerne må tilføres kunnskap og kompetanse på rett måte og til rett tid. Dette er noe en ikke kan overlate til tilfeldigheter eller ad hoc-løsninger Men budskapet en ønsker å få gehør for må være tydelig og gjennomtenkt og en må komme tidligst mulig inn i beslutningsfasen. Det utarbeides en felles strategi med våre nabokommuner og andre i regionen. Aktører: Harstad kommune, Harstadregionens Næringsforening, Troms Fylkeskommune. Ansvarlig: Harstad kommune v/ordfører, næringsrådgiver PA: Ordfører. PL: Næringsrådgiver Finansiering: Harstad kommune, Troms Fylkeskommune Aktivitet: Gjennomføring av prosessene i planperioden. B) HARSTAD I HÅLOGALAND God regional utvikling. Styrke samarbeidet i Sør-Troms og Hålogaland-regionen politisk og innenfor næringslivet for å utvikle felles mål og strategier. Tiltak: - Utvikle en felles strategisk handlingsplan for Hålogalandsregionen. - Utvikle samarbeidsprosjekter på tvers av fylkesgrenser. Aktører: Harstad kommune, Troms Fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune, kommunene i Hålogaland samt næringsforeningene. Ansvarlig: Harstad kommune v/ordfører, næringsrådgiver. PA: Ordfører. PL: Næringsrådgiver Finansiering: Kommunene Fylkeskommunene og næringsforeningene. Aktivitet: Nettverket formelt etablert høsten

13 2. AKTIV NÆRINGSUTVIKLING: Kommuneplanens arealdel er del av kommunens langsiktig planlegging. Den skal samordne behovet for vern og utbygging slik at det skal bli lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker som er i samsvar med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. Tiltak som er i overensstemmelse med vedtatt plan, vil få et positivt utfall forutsatt at disse søknadene også tilfredsstiller annet regelverk. Det vil være en langt mer omfattende saksbehandlingsprosess med søknader som ikke er i samsvar med overordnet plan. Det er umulig å planlegge for alle forhold og det er derfor mulig å søke om avvik fra vedtatte bestemmelser og arealbruk, såkalt dispensasjon. Areal- og byggesaksenheten har ansvaret for å vurdere om tiltaket er i tråd eller i strid med vedtatt plan. a) NÆRINGSAREALER. Det er behov for nye næringsarealer i dag og at mye har forandret seg de siste årene. Åpning av Lofast samt økende interesse fra oljeselskaper og oljerelaterte virksomheter understreker behovet for nye næringsarealer. Stangnesbasen er tilnærmelsesmessig full og kommunen må derfor snarest avsette nok arealer både til fremtidig bruk, men også for å dekke nåværende behov. I kommuneplanens arealdel er det derfor foreslått nye næringsaraler i tillegg til allerede vedtatte områder i Kasfjord og Rødskjær slik: Næringsområde Melvikøya ( 45 DA ) Næringsområde Melvikøya ( 26 DA ) Næringsområde Nordvikmyra ( 670 DA ) Utvidelse av næringsområde Stangnes sør ( 290 DA ) Næringsområde Seljestadfjæra ( 25 DA ) Næringsområde Langmoan, ( 550 DA ) Næringsområde Innervika Grytøya. ( 6 DA ). Aktører: Harstad kommune og næringslivsaktører. Ansvarlig: Harstad kommune v/ ordfører/rådmann/næringsrådgiver. PA: Ordfører. PL: Næringsrådgiver Aktivitet: Kontinuerlig oppfølging. Finansiering: Harstad kommune og næringslivsaktørene. (Konsekvensutredningene til kommuneplanens arealdel næringsområder er vedlagt Kommuneplanen for Harstad ) 13

14 AREAL TIL HANDEL Sentra Navn Forretningsareal avgrensing Sentrum Harstad sentrum Som kommuneplan Fri etablering Avlastningssenter Seljestad handelspark Arealet mellom sjøkanten senter og Rema 1000 Forretningsareal fastsettes i en områdeplan Avlastningssenter og bydelssenter Kanebogen handelspark Som reguleringsplan Forretningsareal fastsettes i en områdeplan Bydelssenter Sørvik Forretningsareal fastsettes i reguleringsplan Bydelssenter Bergseng Forretningsareal fastsettes i reguleringsplan Bydelssenter Lundenes Forretningsareal fastsettes i reguleringsplan Område for plasskrevende varer Stangnesparken Nordlysparken Langmoan Forretningsareal fastsettes i egen reguleringsplan LOKALISERING AV NÆRINGSTYPER Arealer regulert til næring Type virksomhet Havnerelaterte servicebedrifter Industrielle produksjonsbedrifter Grossist og lagerfunksjon Havnerelaterte servicebedrifter med kundegrunnlag i byen Grossist og lagerfunksjoner Entreprenører Håndverksbedrifter Transportbedrifter Verkstedtjenester og salg Industriell produksjon og tjenesteyting Maritim mekanisk tjenesteyting Detaljhandel Aktuell lokalisering i næringsområder (veiledende) Stangnes Larsneset, Stangnes, Seljestadfjæra Langs riksvei 83 Seljestadfjæra, Rødskjær, Sama, Langmoan, Stangnes Sentrum Kanebogen Plasskrevende handel Nordvikmyra, langs riksvei 83 Arealintensive næringsbedrifter og kompetansenæringer Areal til primær og maritime næringer Kilamyra I, Langmoan, Nordlysparken Sentrum, langs riksvei 83 Distriktet Merknader: Endelig godkjennelse av næringsarealer, areal til handel og lokalisering av næringstyper blir vedtatt av kommunestyret høsten

15 b) Videreutvikle og øke petroleumsvirksomheten i Harstad. Dette er et prosjekt som er i gang under navnet Explore 2015 Harstad som oljemotor i nord Dette prosjektet varer ut Prosjektet må videreføres og forsterkes etter at prosjektperioden er ferdig. Dette gjøres ved å synliggjøre Harstad som nordnorsk oljesenter på større møteplasser og arrangement nasjonalt og internasjonalt. Det bør jobbes for flytting av petroleumskonsulenten i Troms Fylkeskommune til Harstad. Aktører: Harstad kommune, Troms Fylkeskommune, Kunnskapsparken Nord A/S. Ansvarlig: Harstad kommune, Kunnskapsparken Nord A/S Tiltak: 1. Videreutvikle og forsterke Harstad som oljemotor i nord. 2. Få flere oljeselskaper til å etablere seg i Harstad. 3. Arbeide for at LUVA og VICTORIA sine driftsorganisasjoner blir lagt til Harstad. 4. Fortsatt arbeide for at StatoilHydro Drift Nord etableres i Harstad. 5. Styrking av OD i Harstad samt Nord-norsk avdeling av Petroleumstilsynet. 6. Tilrettelegge for opparbeiding av arealer for oljebase i Harstad i samarbeid med aktuelle aktører. Finansiering: Harstad kommune, Troms Fylkeskommune, Kunnskapsparken Nord A/S. c) Prosjekt: Evenes som kampflybase Regjeringen har valgt amerikanske Joint Strike Fighter( JSF ) som neste kampfly for Norge, og saken ligger nå til behandling i Stortinget. Aktuelle lokaliseringssteder for nye kampflybase er Bødø, Evenes og Ørlandet. Allerede nå har kommunene Evenes, Narvik og Harstad satt ned en arbeidsgruppe som skal arbeide for Evenes Flyplass. Dette arbeidet må forsterkes og videreutvikles. Evenes flyplass har sine styrker og disse må frem i lyset overfor sentrale beslutningstakere. Dersom Evenes flyplass blir valgt kan det resultere i flere hundre arbeidsplasser for omliggende kommuner, inkludert Harstad. Aktører: Ofoten Regionråd, Sør-Troms Regionråd, samt næringsforeningene. Ansvarlig: Evenes kommune, Ofoten Regionråd, Sør-Troms regionråd. Aktivitet: Faktainformasjon, lobbyvirksomhet overfor Storting og Regjering samt Forsvaret. Finansiering: Regionrådene. 15

16 d) Prosjekt: Vegpakke Harstad Statens Vegvesen vil våren 2009 presentere Vegpakke Harstad. Dette må sees i sammenheng med fremtidige løsninger for Harstad bykjerne for å få frem byens urbane karakter, herunder parkeringsløsninger i fjell og under bakkenivå, bilfrie soner, grønne lunger, sluse tungtransport utenom sentrum, tunell under Harstadåsen og ikke minst la havna fremstå som byens hjerte. Aktører: Harstad kommune, Statens Vegvesen Ansvarlig: Harstad kommune Aktiviteter: Gjennomføring av prosjektet Finansiering: Staten, Harstad kommune, andre. e) Omdømmeprosjekt Harstad. Harstad er fortsatt en ukjent perle for mange. Et mål må være at innen utgangen av denne næringsplansperioden skal folk flest ha fått et positivt inntrykk av byen. Det må derfor etableres et omdømmeprosjekt. Omdømmeprosjektet vil bidra til å markedsføre byen overfor folk som kan tenkes å ville flytte til byen slik at vi får en befolkningsvekst de kommende årene. Prosjektet skal bidra til fortsatt vekst i antall næringsetableringer.prosjektet må også sees i sammenheng med Lokaldemokratiundersøkelsen, og må likeledes innbefatte internt omdømme. Aktører: Harstad kommune, Harstadregionens Næringsforening, Media v/ Harstad Tidende. Ansvarlig: Harstad kommune. PA: Ordfører. PL: Næringsrådgiver Aktiviteter: Forprosjekt, Hovedprosjekt Finansiering: Harstad kommune, Troms Fylkeskommune, andre. 16

17 f) Prosjekt: Aktiv landbrukspolitikk Harstad kommune har gjennom egen landbruksforvaltning i mange år vært en viktig samarbeidspartner for den landbruksrelaterte aktiviteten i kommunen. Ved både aktivt samarbeid med næringen helt fra overordnet nivå og ned på enkeltbruk har kommunens ressurser og kompetanse bidratt til at mange har funnet tilpassede løsninger både på kort og lang sikt. Dersom Harstad kommune skal ha ambisjon om å være en aktiv landbrukskommune i fremtiden, både for å opprettholde dagens aktivitet og evt kunne ekspandere, må dagens dyrkede areal både opprettholdes og om mulig utvides. Dersom Harstad kommune skal opprettholde sin andel av melkeproduksjonen i fylket og kunne ha en ambisjon om en økning, kan støtte til kjøp av melkekvoter være den avgjørende faktoren når melkeprodusentene tar sine valg. Aktører: Harstad kommune, Harstad Bondelag, Tine Meieriet Nord. Ansvarlig: Harstad kommune Aktivitet: Nedsettelse av en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal komme med innspill i landbrukspolitiske spørsmål. Finansiering: Harstad kommune g) Prosjekt: Rullering av kystsoneplanen En grunnleggende forutsetning for å kunne beholde og videreutvikle verdiskapningen innenfor det marine området i Harstad kommune er en kystsoneplan som tar hensyn til de endrede krav og forventninger fra næringen. Behovet for å rullere gjeldende kystsoneplan er derfor høyt, dagens plan er ikke konkret nok i forhold til det formålet en slik plan skal ha. Det er viktig at både fiskeri og oppdrett får klare og forutsigbare rammer fremover. Dagens kystsoneplan gir ikke næringene tilstrekkelige føringer med tanke på at både fiske og oppdrett skal kunne konkurrere om fremtidig og økt verdiskaping. Aktører: Harstad kommune, Harstad Fiskarlag, andre Ansvarlig: Harstad kommune Aktivitet: Nedsettelse av tverrfaglig arbeidsgruppe for rullering av Kystsoneplanen. Finansiering: Harstad kommune. 17

18 h) Prosjekt: Klynge for småskala næringsmiddelproduksjon Harstad kommune har til nå ikke hatt noen aktiv strategi for å utnytte lokale naturressurser og privat engasjement innenfor småskala næringsmiddelproduksjon. Harstad kommune bør derfor ta en ledende rolle i arbeidet med kartlegging av dagens potensial og være samarbeidspartner/katalysator når aktuelle aktører vurderer fremtidig samarbeidsform og sted. Gjennom dette kan Harstad kommune være med på å øke verdiskapningen på lokale råvarer og bidra til at markedet for lokalprodusert mat gir Harstad en posisjon som kan utnyttes markedsmessig både lokalt og langt utenfor kommunens grenser. Aktører: Harstad kommune, Harstad Bondelag, andre Ansvarlig: Harstad kommune, Harstad Bondelag Aktivitet: Nedsettelse av arbeidsgruppe. Finansiering: Harstad kommune. i) Prosjekt: Sjel i byen Utnyttelse av bakgårder Det finnes en del spennende bakgårder i Harstad sentrum. Disse er ikke utnyttet i dag. Utnyttelsen som finnes er til parkering. Eksempel er området fra Hoelgården til DnB. Disse bakgårdene kan omgjøres i en mer urban stil. De kan omgjøres til nisjebutikker, restauranter, kafeer, etc. Det finnes en del planer til utnyttelse av deler av disse områdene i dag, blant annet Marios Musikk. Det er viktig å få utarbeidet en helhetlig plan for dette området i samarbeid med aktuelle gårdeiere. Aktører: Harstad kommune, Harstadregionens næringsforening, gårdeiere Ansvarlig: Harstad kommune, gårdeiere, andre Aktivitet: Forprosjekt Finansiering: Harstad kommune, Troms Fylkeskommune, gårdeiere. 18

19 j) Prosjekt: Utvikling av gjeste- og servicehavn for fritidsbåter i Nord-Norge. Harstad har en av landets beste havner. Fritidsbåttrafikken er økende. Harstad har en gjeste og servicehavn i dag med fasiliteter både på sjøen og på land. Imidlertid er tilbakemeldingene fra miljøet at dagens gjeste og servicehavn ikke er god nok. Det vil derfor i næringsplanperioden være et mål å utvikle gjestehavna til å bli bedre enn den er i dag. Aktører: Harstad kommune, Harstad Havn, andre Ansvarlig: Harstad kommune, Harstad Havn Aktivitet: Forprosjekt, hovedprosjekt Finansiering: Harstad kommune, Harstad Havn, Troms Fylkeskommune, næringslivet. 3. NATUR, KULTUR OG OPPLEVELSER: a) Prosjekt: Hålogalands Øye Harstad er ei god historie. Byen er bygd av Egne Krefter. Byen har en rik fortid som industriby, matforedlingssenter, teknologiby, samferdselsknutepunkt, havneby, petroleumssenter, forsvarsby, idrettsby og kulturby. Alle disse hedersbetegnelsene kan forenes i Hålogalands Øye. Hensikten er å bygge en unik fontene av lys, vann, musikk og materialer som kan knyttes til virksomheter Harstad er bygd på. Hålogalands Øye kan også være et monument, et undersjøisk museum, akvarium, en oversjøisk scene for konserter og forestillinger. Aktører: Harstad kommune, Kunnskapsparken Nord, Festspillene i Nord-Norge, Harstadregionens Næringsforening m /flere. Ansvarlig: Harstad kommune, Harstadregionens Næringsforening m/flere Aktivitet: Gjennomføre et forprosjekt Finansiering: Kunst i offentlige rom (KORO), Innovasjon Norge, Norsk Kulturråd, Troms Fylkeskommune, Harstad kommune, andre. 19

20 b) Prosjekt Utvikling av Trondeneshalvøya Trondeneshalvøya inneholder en rekke kvaliteter som gjør at den kan bli et av landets viktigste turistmål. Trondeneshalvøya er i dag allerede kjent utenfor landets grenser ved Trondenes Kirke, Adolfkanonen, og Trondenes Historiske senter Imidlertid ligger en rekke prosjekter av historisk verdi som venter på å bli realisert. Eksempler på dette er Russekjerka, Russefangeleiren, Rekonstruksjon av Årestue fra middelalderen samt krigsmuseum. Aktører: Harstad kommune, Sør-Troms Museum, Høgskolen i Harstad, Troms Fylkeskommune. Destination Harstad A/S. Ansvarlig: Harstad kommune, Sør-Troms Museum, Destination Harstad A/S. Aktivitet: Gjennomføre et forprosjekt, start på et hovedprosjekt Finansiering: Harstad kommune, Troms Fylkeskommune, andre. c) Prosjekt Utstillingsmontre i Harstad sentrum I forbindelse med byens 100 års jubileum i 2004 ble produsert en del utstillingsmontre som ble utplassert i bykjernen. Dette var et positivt tiltak som må følges opp videre. Montrene er tenkt benyttet gjennom hele året. Aktører: Harstad kommune, Kunstforeningen, Festspillene i Nord-Norge, Kulturhuset. Ansvarlig: Harstad kommune, FINN og Harstad Kulturhus Aktivitet: Forprosjekt, Hovedprosjekt. Finansiering: Harstad kommune, næringslivet. 20

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Alta vil Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Forslag til vedtak. Sist revidert: 2015-04-24 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1 Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks:

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 Rådmannens forslag 30.05.2013 1 Innledning... 5 1. Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 2. Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 3. Hva og hvem er Frogn kommune i denne sammenheng?...

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer