Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-----------------------------------"

Transkript

1 F SKE RIDIRE KTORATETS KJE MI SK-TE KNIS I(E FORS KN IN GS INSTITUTT Rapport fra forsøk med direkte kontakt kjøetårn for nedkjøing av uft med sjøvann Ved Einar Bagge-Lund, J. 45/5 -L nr. o".1'1.. h. 34. BERGEN

2 Rapport fra forsøk med direkte ko~1takt kjøetårn for nedkjøing av uft med sjøvann ~~ ~ Ved Einar Bagge-Lund~ I :forbindese med tørrfisktørkeanegg vi det ved høyere uf'ttemperaturer og reativ fuktighet 'tære nødvendig å kjøe friskr-~ u:e'ten og derved utkondensere ende av ::f'tfu-ctd.gheten for at ikke temperaturen som uften må oppvarmes ti sk?v bi for hø:' og skade fisken. For tørkeanegg i Finnmark skue en kunne regne med en mak"' sima sommertemperatur på sjøvannet på ca. 9 0~ Ved avkjøing av uften ti et par grader over s jøvannstem-, peraturen f~eksø ti maksimat 0 skue det da være muig å bs nytte utemt på oppti 20 0 og 100 ~s reativ fuktighet ti tørking ved oppvarming etter kjøingen ti oao 25 0, og avere for mindre ekstreme forhod. Tien enkeste konstruksjon av et passende kjøetårn vi da være en type hvor vann og uft kan Jringes i direkte kontakt o nette oppnås ved å a vann og uft passere i motstrøm over en størst muig kontaktfate~ Av sike tårn finnes ende kjente typer fie ks" a) tårn med trerister overriset med vanndusj" b) tårn pakket med en fying av diverse kor:.taktiiedier, hvor de mest effektive er Raschig - ringer, sader, o o~ o) tårn hvor uften passerer forst~rningsspredere~ Ae disse typer har forskjeige uemper. a) er'ite effektiv på grunn av den begrensete kontaktfate en kan få~ b) pakkingen er forhodsvis kostbar og måtstanden bir så stor a.i:; en må ha høytrykævifte eer båsere. c) bir for kostbart på grunn av det store anta spredere nøc::.-v~y'i- dig<) I den senere tid har sidojeindustrien i forbindese med deodorisering av avgass anvendt en tårntypc med et anta brett 1Jestående av nettingfettverk som ska være ganske effektive på grunn av at vannet bir meget jevnt fordet o-c,.rer en stor fate sik at en får et stort anta dråper fra rwert brett. Va.nndrå= pene som faer nedover bir sått i stykker på brettet nedenfor og igjen samet ved at vannet får renne nedover tråd.en et st:ykke og det vi igjen fae en dråpe fra hver maske i fettvetketo

3 - 2 - Ved Sidoje- og Sidemeindustriens Forskningsinstitutt i Tjæreviken hvor de har et sikt tårn har vi hatt anedning ti å foreta en serie forsøk for å undersøke hvike resutater en kan få ved temperaturer som passer for tørrfisktørking. 28 forsøk be foretatt over tre dager med varierende vannog uftmengder. Resutatet av-forsøkene er gitt i tabe. Arrangementet er vist på figur. Atmosfæreuft be oppvarmet og deretter befuktet med vann i en gjennomfyringstørke for å få uft mest muig mettet ved ca Luften gikk fra tørken gjennom en vifte ti kjøetårnet bygget av tre og utstyrt med 15 nettingbrett som kunne fjernes etter ønske. Temperaturen av inn- og utgående uft og vann be måt med termometer med stor inndeing (O,-0,2 0 C) og vannmengden be måt med et 48. kar og stoppekokke ved utøpet på bunnen av tårnet. Både tørr- og våtku.etemperaturer bje tatt for inngående uft men bare de siste er gitt i tabe 1, da varmeinnhodet av uften er den samme ved begge og er ettere å finne for den siste. Ved utregning av deq reative fuktighet viste det seg at den varierte fra ca %. Ltuthastigheten be måt med en hastighetsmåer av pitot-typen med sma for hastighet i m/min., men da egenvekten skaaen var bestemt for ikke var kjent, be resutatene av måingene bare brukt som sammenikning. De data en fikk stemte forhodsvis dårig for mange observasjåærs vedkommende og midere verdier be brukt for videre utregning. DGt antas at de fei en J:Br fått skriver seg fra føgende kider: Luftfuktigheten ti tårnet var meget varierende på grunn av ufustendig befuktning i t.ørken~~" Fuktighetsmåeren (hygrometer) kan hå gitt upåiteige resutater uten at en var oppmerksom på dette, da den måtte vætes ca. hvert 15 min. og min. vie medgå før den igjen var kar ti bruk. Da vannmengden er stor, vi en iten fei i temperaturen resutere i store fei i varmemengden som be overført. Bruk av observasjonsdata. Måingene som be foretatt vi gi data som bare kan anvendes på iknende tårnkonstruksjpn, men for å kunne sa~wenikne resutatene for ae kapasiteter og temperaturer må en finne frem ti en sammenikningsfaktor. \Teom vannet og uften vi der foregå en varmeoverføring fra uftfimen som omgir hver vanndråpe og gjennom vannfimen inn ti vannet. Samtidig vi det ved kondensasjon foregå en stoffoverføring ved diffusjon fra den kondenserende vanndamp i u'ten fra uftfimen gjennom vannfimen ti vanndråpene, Diffusjonshastigheten er proporsjona med forskjeen på vanninnhod ved metningstemperaturen (våtkuetemp.) og uftens vanninnhod ved vannets overfatetemperatur. Disse størreser varierer imidertid fra punkt ti punkt.

4 - 3 - I grunnprinsippet foregår varmeoverføringen etter føgende ikning: hvor Q er den mengde varme som overføres pr. tidsenhet K er varmeoverføringskoeffesienten P er 'C.en drivende kraft og A den overfate hvor varmen overføres. Både K og A er vanskeig eer umuig å regne ut men kan kombineres og bestemmes ved eksperiment P ::::: den drivende kraft" er den midere effektive entapidifferanse. nenne kan finnes på forskjeige måter som ae er mer eer mindre omtrentige. 1. Ved ogaritmisk midde. 2. Ved grafisk integrasjon. En tredje metode som påstås å være mere nøyaktig er den såkate nstevens metoc1e, En kurve for bruk av denne metode er gjengitt i Refrigerating Engineering" for desemoer 1956 side 39 fig. 6 og er benyttet ved utregning av P i tabe. vv == vannmengde kg/h L == uftmengde T 1 vanntem:p. ti tårn 0. T = ty fra '' n q 2 ~ varmeinnhod koa/kg uft. Tiet er næriggende å anta at A er direkte proporsjona med W da A er den samete overfate av ae vanndråper pr. tidsenhet. Likedan er detlnaturig å anta at K er en funk~jon av ufthastigheten eer av - hvor a er tårntverrsnittet i m a Det har imidertid ikke ved tarike forsøk ykkes å finne en empirisk forme for K A med eksponensiafunksjoner av de variabe. En-grafisk fremstiing ~ som funksjon av~ er vist på pansje. De beregnete punkte~ er avsatt o~ ved rsiden av hvert punkt er merket massehastigheten av uften, A kg/m 2 h (dividert med 1000 av passhensyn). Bortsett fra ende punkter som ikke stemmer (antakeig på grunn av observasjonsfei) synes punktene å igge i grupperlsom gir muight for å forbinne med kurver med samme verdi av A' spesiet for A ~ Da man må kjenne Aq for å kunne nytte pansje er det i tabe 2 utregnet en rekkepverdier sammeniknet med praktisk forekommende temperaturer.

5 - 4 - FLå verdien6!q er på pansje avest de tisvarende verdier av ~ P For direkte avesning av ~ i forhod ti ~_for en rekke temperaturer er i pansje 2 ved gjefrtatte forsøk og~orandring opptrukket et avesningskart i monogramform og pansje er endret tisvarende der hvor tistrekkeig data manger. På denne måte skue en få et hurtigavesningsdiagram som anses tistrekkeig nøyaktig for oversikt. Formået med forsøksserien er jo egentig å få et uttrykk for de beastninger en kan benytte veo. forskje ige temperaturforhod for denne bestemt tårnkonstruksjon. Kurvene viser at ufthastigheten ~ har stor innfytese på varmeoverføringen. EnLkån såedes redus&re forhodet vann ti uft 1 (! ) med økende A L L Imidertid er det sannsynig at det finnes en optima verdi av A som ikke bør overskrides uten å få medrevet!annpartiker i 2 uf~strømmen. Tia det er få observasjonsdata for over 6000 kg/m h vie det antakeig ikke være tirådeig å benytti verdier som igger meget høyere. Benytter en f.eks. L ="5000 vi en for et vanig tørrfiskt~rkeri med kg uft*pr. time få et tårntverrsnitt på O m Tårnkonstruks j onen. Forsøkstårnet hadde totat 15 stk. nettingbrett. For å forenke konstruksjonen vi det ha interesse å finne ut hviken innfytese anta brett har på resutatene. Under forsøkene Nr, oe for hvert forsøk et brett fjernet nederst så en'i forsøk nr. 21 hadde bare 7 brett i tårnet (som vist i tabe ). En fant det ikke hensiktsmessig å fjerne fere brett. Resutatene viser at meom et anta på 15 og 7 brett har antaet praktisk tat ingen innfytese og en oppnår atså praktisk tat det samme med 7 brett som med 15. JJessuten bir motstanden mindre med ferre brett. ])et antas at resutatet skydes at den man{~jende oppdeing av vanndråpene i den avere de av tårnet oppveies av den økende hastighet på vanndråpene. En skue fra dette kunne trekke den sutning at 7 brett vie være tistrekkeig dersom tårnhøyden behodes. Brettene i den øvre de anses som'nødvendig for god. fordeing av vanndråpene over hee tverrsnittet.

6 Opptegning og bruk av pansje 2. Fra varmebaansen: W(T 2 - T 1 ) = Aq L får en: T2 = ~ + T r; T er atså gitt ved de tre variabe Aq,! og T. Dessuten har en vfdere to variabe t, og t?. Nå er Aq av~engi~ av t -t og en får iat 3 uavhengig variabie og 2 avhengig variabe. 1 2 For~ opptegning av pansje ~ er frgt-gsom uavhengig variabe: t 1 -t 2, t 2 og t 2 -T og avhengge: L og 1 x I tabe 2 er vagt et anta vikårige verdier av de variabe og utregnet tisvarende verdier for~ som fra pansje P r ~ P o tt ved å trekke vikårig vagte rette injer for t -t = 9 og t = kan der sammen med tisvarende verdier for - 1 tfekkes for~pet av k:ui'ver for den tredje variabe t 2 -T 1 for f-&rskjeige vagte verdier. Likedan kan en ved å hode de andre variabe konstant konstruere opp forøpet av kurvene for forskjeige verdier av t 1 -t 2 og t I kurvene for t er det iten variasjon da den bare uttryk~er forskjeen i v~rmeverdier som varierer noe ved høyere og avere temperaturer. Som en ser er opptegning av et sådant diagram ikke eksakt da antaet åv de variabe er for mange og mange av observasjonene er tvisomme4 For verdier av L/A som igger utenfor de som en har fått fra forsøkene vi derfor pansje være b~re tinærmet men ved å benytte verdiene av L/A som passer ti pansje 2 har det vært muig å få noenunde ora overensstemmese med skrittvis å endre pansje tisvarende. Eks ~ Eksempe på bruk: t..,t 2 eer t 2 Fra pansje 2: ~ = oa. 3,1 Tårntverrsnitt A ~ 2 W = 3, L = 3,1~5000 ~ rj = 15, 500 A.

7 - 6 - Dimensjonering av tårn for tørrfisktørke. Ut fra de forsøksdata en har oppnådd skue det være en enke sak å finne frem ti tårndimensjonene som en må benytte ved vag av den største verdi av L/A som- anses trygt uten å rive vann ~~åpene med, som tidigere bemerket. En passende middeverdi for VA ser ut ti å være ca kg/m~h, men det er muig en trygt mn anvende Med den høyere verdi vi en spare både tårnarea og pumpekapasitet. I det føgende ska gjennomføres en beregning for 30 tonn råfisk tørket i O døgn fra et vanninnhod av 80 o1 t 1 14 crf ;o ;o En får da borttørket vann pr. kg fisk: ~ ' 0,80 - i-~ 0,14 = Ot77. kg/kgo ' Totat borttørket i 240 timer~ 0,7Z = 96,2 kg/h. Går en ut fra som værste tifee en sommertemperatur på 20 0 og 100 % reativ fuktighet (mettet) og antar en at sjøvannstemperaturen er maks. 9 får en~ Veges t = 20 o T 1 = 9 t 2 -T 1 =.2 bir t 2 For L/A 5000 bir = 6000 Y = og t 1 -t 2 ~ etter pansje 2 ~ n 2 n 90, 3,, 55 = 2,675 Ved avkjøiing ti t = vi uften være mettet og har et vanninnhod på 8,15 g/kg t~rr uft. Ved oppvarming ti ca. 25 og adiabatisk avkjøing i tørken ti 80 % fuktighet vi vanninnhodet være O,07 g/kg tørr uf-t. Vann fjernet 10, = 1,92 g/kg Luftmengde: 9f~~~ = kg/h. L a) Med Ā = 5000 bir t8rnareaet A = 10 m2 - -"5( b)! = 6250 A == Vannmengde~ _ a) w ::::: 3,55"50000 = /h = 2_9 0 [min. eer b) ~v == 2, = = 2230 /min. eer 3 m3/min. ~.m 2 imin. Et omtrentig prisoversag for et kompett tårn med auminium-kedning er gitt nedenfor:

8 - 7 - Fundament, rydding, :panering Cc.e k'"'. A~ tårn :profier pater Nettingrammer sjøvobestoa. 35 stkca a rr. 180,,-?! Y I!i ,- Luftkanaer av an ca. m 2 tverrsnitt 1,5 mm :p.- '2 5 stk. :pro:pevifter a k" e m.j /h- 30mmV. ;3. 4 I f Pumpe stk. 3 m3/min. centrif. bronse 30 m L.H. 2,5 Pumperør 3 engder 5"-- 51,6 + fittings Pum:pehus og pum:pefund. Røreggerarbeide Tåkefjerner ao:pater avstivet Op:pfø+ing av tårn Frakt, etc. Barduner Diverse Y i!i Forsag ti tårnkonstruksjon er antydet ~å figur 2. At. a ø «~ ~ At. b e > Oppvarming av vinteruft med sjøvann. Da sjøvannet om vinteren hoder en temperatur :på ca. 4 ~ runne det tenkes at en eventuet kunne benytte tårnet ti devis oppvarming av ufteno En utregning av varme- og kraftforbruket med og uten oppvarming av sjøvannet er foretatt og resutatet er vist i tabe 3. Som basis er for ae temperaturer benyttet en uftfuktighet på BO % reativ fuktighet~ Ved oppvarming av uften i kontakt med sjøvann er videre forutsatt at uften etter oppvarmingen ikke får høyere reativ fuktighet enn 80 ~ a, dvs s uften opptar en god de fuktighet fra sjøvannet man når ikke metning. Beregningene er gjennomført for uteuft-temperaturer på O og... 5 og for to a ternatj_ver ) Oppvarming av uften i begge tifeer ti b) Utgangstem:peratur fra tørken i begge tifeer på 0.

9 - 8 - Som en vi se av resutatene er den største besparesb ca. 14 ~ o av kraftforbruket -ged - 15 C, mens besparesen ved C er omtrent nu og ved - 5 C vi oppvarmingen med s ~.øvann være uønnsom. Kraftforbruket ti pu.mpe og vifter i kjøetarnet er ansått ti 30 KvJ. Fra ovenstående skue en atså kunne sutte at ved vurdering 2v fordeene ved et kjøeanegg med sjøvann, vi en ikke oppnå noen nevneverdig forde ved devis oppvarming av uften med sjøvann. Diskusjon av resutatene.. Da det som. tidigere nevnt har vært for ustabie forhod ti at resutatene kan be-!jractes som påiteige og gi grunnag for nøyactige data over et større temperaturområde, mener en aikeve at det har vært fastsått at det skue være muig å kjøe uft fra 20 våtu1etemperatur ned ti en temperatur som ikke er mer enn 2 C høy~re enn vanntemperaturen ved anvendese av de kapasiteter pr. m tårnarea som antydet.

10 ... Tabe r Uteuft - RF = 80 % T mpr F jkoa1/ koa1 Temp F e kg/kg kg /kg Pra vasketårn Ti r---~-~ = ~-~-----r--~--~----~---~~~ !0,0009-3, ' ' -15 j0,0009-3,1 2,1 0, i , ,65-10 jo,oo25-1,65 2,1 o,oo o,oo95 o, , ,3 2,1-15 o,ooog -3, o 0 o,oo125-1,65 -o 0 HF Temp R 20 ;_~;:~::~::_:~:. ~ [ :::... ~..... " ~~~~~~"~~-~~----~~~~~ ~ tørke Fra tørke F koa /kg Temp % 5, ! 6 '6,, o,oo gn 5,6 9,1 o,oo !1 6,6 o,oo !1 6,0 10 o,oo6o 20 2 n 616 o,oo ! 6,5 0,00645 F kg/kg Ft,..... ~... ijiqi... ~ ' 6,5 o,oo55 0, ,5 o,oo64 ~.. ::\ ".... i_

11 r ~ r-----~------~~ t 1 Forbruk BØ~rktt- kg.uft varme-r --- Varme..:. V mot t % forbruk e 00 1 kr '"'.J f b arme -L kg/kg pr. pr (g ai c or r. KvJ forbruk a / k ~ vas e- uft kg vann uft K~ T oppva. tarn og m/ kca/kg vasketårn 0, , % o,oo , I 0, , i o,oo , ,4 o,oo4o , o,oo , Y -~ 0, , ,5 i o,oo , It , , ' i ~~~-~~~~-~~~~~-~~~--~~~+-~~~~--~~~-~~~~~~-~~----~~~~~~~-~--~

12

13 L L _j

14

15 w t c; n f!{ / f 1\ <1 /A Gi (

16 1 -r-+-1-r 3:() g_(q s;_x _,.o o ca o o coz r::)> -.:..-f> 1-2 r- 1-- nu~~ttimwm±tttn±ttirrrntifr±nih ~+rh~mrnmrn~hh~rnm~m+h+~~~~~~ttrttitittiittm~~+++tt--h ~~ i. 9 8 f- 7...,,_ ~ t±:! f s 4 3 i'"~~,,.,,,, ~ - =t-i ''',,,,,--r. -t-t-t-r~+ it~f 1- t: 2 i H' 1-W~-~ E I i.-- +_,_ t : ~fr-+ 'tt'.-~i,..,._ r++ -r+ +r H+t Yr J-1' ml.vr 1/1 Y A' Y kr Hi Y.d'..d'.6. f"!!oo'~"'t-i-h-h-h++h++t+t+h-i-+--t--1-t-+--h-h-h-+-t+t+t+-1-t-+-t--t--1-j-!-t-h-+-h-++1-h-++t-4"-.r'i X ~X Yr Y~~...!" ' H i i i H ' 1.-r'...r-:...!" ~-n m v 0 Æ J..1" Y t..-r ""'J-r 1..1-f..Y1 J LK..kf A' L' - V V r- ~ ~+++~~HH+~H+~~~~~~r+++-~++~LH*+tuLL~~y~Yrr~~~-~~+-~~~...;. V '7f'IY 1 Æ y _L..! y. ij::: _.4:::,k:..\. fi!,.-! Ki A' '...!"...,. - '-o- 14 ~....., '"/' J;.f : r ~.j.. +..j. +.j.<+wi f-- " ' -H-f:-<-+- I+-!--!-:;, f.y J 4'J -r~ n H1 r.._~ 1- ' --i++-1--f i:; r +'--'-- '[f" --.Yt";t:tt:t +-t--h-r-y.t-r._ r"!- Yr r ' ~.,ti 1ttrrt ~t'i't t t.;rrt;rtt'h""17t?'!vf V k". v V YIYIYIJ.;f,.{LJ..1Mf.JX~ ; : 1.-f'IYr Yf -s.~x*j~xit _;-, C~- r- ~ t--:t: ~b-fq.-.~<= t-1-iz tpft -pbf tr-i->-. \ 7. - T.* IÆ 1, 1 1 1,, 1 1 '.~r r- '1 6 1 'LLt- 1 _..."' v..k,,,., 1/ i/1 f 1TiTTiTTTTTIT;T:iTTTTT1TI1 4 m1m nmt 1 T,-r-rTTirT1TTTTTTTTTT1.X [,...ff IL :/1 f-0, 5 -~ ], A' ' " ' 1'1' ia, ~ ' W ~~ s ' '"' ' '"''"'""'" "'~" '""'" "'"'"'" 1 r~ 1...~. '~t 1.~..~.~1 '.~~?t ~~ ')3 o ~~ 2 ' 3 r. v~i" 3. ~ ~~.,"\ ; 4/ 4 ~,G.."'-i~. '~ ~... _.. 4

17

18

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

C13 SKIVER 263. Figur C 13.13. Eksempel på standard fotplate for vegger. «F orskalingsplater» T o kamstål B500 Ø16 til 32 mm Sveiset til sideplate

C13 SKIVER 263. Figur C 13.13. Eksempel på standard fotplate for vegger. «F orskalingsplater» T o kamstål B500 Ø16 til 32 mm Sveiset til sideplate C13 SKIVER 263 13.2.1 Horisont skjøt, strekkoverføring Behovet for strekkoverføring er som rege forårsket v horisonte krefter som gir momentstrekk og skjærkrft i den horisonte fgen. I prinsippet er det

Detaljer

Formel III over kan sammenliknes med Ohm`s lov for en elektrisk krets.

Formel III over kan sammenliknes med Ohm`s lov for en elektrisk krets. 1 5.4 MAGETSKE KRETSER HOPKSOS LOV iguren 5.4.1 kan betraktes som en eektrisk krets. Hvor vi benytter den magnetiske kidespenningen, reuktansen og den magnetiske fuksen og sammenikner dem med spenningen

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT

Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT F S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT Dobbefrysing av se1 Effekten av akefrysing og tining i satake ved O~af Karsti og Heine Bokhus R.nr. 104/67 A. h. 20 BERGEN Dobbefrysing av

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkøe rørytemer Ppefe Norge AS har kabe- og avøprørytemer PVC, PP og PE med kompette deepektre. PE benytte trykkrør om utppednnger, om ednng dårge maer (myr) og ved høy overdeknng og/eer høy grunnvanntand.

Detaljer

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN 4.4 BEREGNING AV HORISONTAKREFTER I BJEKER OG DEKKER FRA TEMPERATUR, KRYP OG SVINN Summen av bevegeser fra temperaturendringer, kryp og svinn kaes kort for voumendringer. I dette kapitteet beregnes horisontae

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård Fis i.'.-ridirektratets Hu,-rskningsinsti tutt Intern tktrapprt Farty: 1vgang: Ankmst: Ornrå

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: "Johan Hjort" Fartøy. Bergen, 3. mars 1980.

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: Johan Hjort Fartøy. Bergen, 3. mars 1980. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT.vr,/ft-toeA: &J).\).{iotht Fartøy Avgang Ankomst Persone Område Formå "Johan Hjort" Bergen, 3. mars 1980 Bergen, 30. mars 1980 J. Træand, M. Johannessen, K.

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT TOKTRAPPORT. FARTØY- "Johan Hjort" AVGANG Bergen, 22 april ANKOMST Bergen, 9 mai 1981

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT TOKTRAPPORT. FARTØY- Johan Hjort AVGANG Bergen, 22 april ANKOMST Bergen, 9 mai 1981 FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT TOKTRAPPORT FARTØY- "Johan Hjort" AVGANG Bergen, 22 apri 1981 ANKOMST Bergen, 9 mai 1981 PERSONELL P. Bratand (ti 2/5-81), F. Mora, H. Myran, T. MØrk, R. Pettersen,

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. "G.O. Sars". FartØy: Kirkenes 11. okt kl Avgang: Tromsø 20. okt kl Ankomst:

INTERN TOKTRAPPORT. G.O. Sars. FartØy: Kirkenes 11. okt kl Avgang: Tromsø 20. okt kl Ankomst: INTERN TOKTRAPPORT FartØy: "G.O. Sars". Avgang: Kirkenes 11. okt. 1985 k. 19.30. Ankomst: Tromsø 20. okt. 1985 k. 08.00. Område: Aust av Hopen, Barentshavet. FØremå: Forbetring av mengdemåingsmetodikken.

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

SKREI UNDERSØKELSENE OG SKREIFISKET l 1959

SKREI UNDERSØKELSENE OG SKREIFISKET l 1959 SKREI UNDERSØKELSENE OG SKREIFISKET 959 POPULÆRE RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT BERGEN NR. - DESEMBER 959 SKREI UNDERSØKELSENE OG SKREIFISKET I 959 AV GUNNAR SÆTERSDAL

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Fl S K.E RI DIR El( TO RATETS FO RSKNIN.GS INSTITUTT

Fl S K.E RI DIR El( TO RATETS FO RSKNIN.GS INSTITUTT Fl S K.E RI DIR El( TO RATETS FO RSKNIN.GS INSTITUTT Metode for tørking o~ avskalling av reker ved Einar Sola R.nr. 113/70 A. h 6 BERGEN Metode for tørking og avskalling av reker Reker renses for skall

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010 Musikkens fysikk Johannes Skaar, NTNU 9. januar 2010 I aboppgavene i TFE40 Eektromagnetisme ager du en eektrisk gitar, der den vibrerende strengen setter i gang vibrasjoner på en magnet, som videre induserer

Detaljer

Sluttrapport. NFFR-prosjekt Analyse av fangst pr. enhet innsats data for vågehval

Sluttrapport. NFFR-prosjekt Analyse av fangst pr. enhet innsats data for vågehval SØKE ROM SPS 9106 Juni 1991 Øyvind Utang Suttrapport NFFR-prosjekt 4001-701.301 Anayse av fangst pr. enhet innsats data for vågehva Senter for Marine Ressurser Prosjekt 4001-701.301 Anayse av fangst pr

Detaljer

Kortfattet løsningsforslag / fasit

Kortfattet løsningsforslag / fasit Kortfattet øsningsforsag / fasit Konteeksamen i FYS-MEK 1110 - Mekanikk / FYS-MEF 1110 - Mekanikk for MEF / FY-ME 100 Eksamensdag torsdag 18. august 005 (Versjon 19. august k 0840. En fei i øsningen av

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis , frykkeristuasjond I ARBEIDERPRESSEN I... tiinc ti apresseko t.en Så angt det har v=ert muig på grunnag av de oppysninger som foreigger har jeg i tid.igere innstiinger ti ttpressekomiteentt gjort rede

Detaljer

- 2 - I N N H O L O. 25 Dataregistreringsmetodikk ved fiskeforsøkene 25 Forsøksopplegg ved sammenligning av fangstevnen til forskjellige kroktyper

- 2 - I N N H O L O. 25 Dataregistreringsmetodikk ved fiskeforsøkene 25 Forsøksopplegg ved sammenligning av fangstevnen til forskjellige kroktyper ' BETYDNINGEN AV KRDKFDRM OG REDSKAPSMATERIALER VED LINEFISKE ETTER TORSK (Gadus morhua L.) OG HYSE (Meanogrammus aegefinus L.) UNDERSØKT VED ATFERDSSTUDIER OG FISKEFORSØK Hovedoppgave i fiskeribioogi

Detaljer

Fiskeridirektoratets satelittforsøk EUTELTRACS test 1994

Fiskeridirektoratets satelittforsøk EUTELTRACS test 1994 Titte Forfatter(e) Ansvarig institusjon Geografisk område (navn) Område Lokasjon (#nummer) Tidsrom (fra-ti) Fartøy Registreringsnummer: Lengste engde m HK Kide Merknader EMNE ORD (Redskap Fiskeart) Fiskeridirektoratets

Detaljer

Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 2007 Løsninger

Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 2007 Løsninger Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 007 Løsninger 1a En konjugasjonskasse i SO(3 består av ae rotasjoner med en gitt rotasjonsvinke α og vikårig rotasjonsakse. En konjugasjonskasse i

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger.

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger. Side 1 av 8 Mekanisk spenning i materiaer Tenk på et tungt egeme som ska bæres av en konstruksjon. Konstruksjonens må tåe kraften som går fra asten ti underaget. Denne kraften virker på konstruksjonen

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013 Norsk Fysikkærerforening Norsk Fysisk Seskaps faggruppe for underisning FYSIKK-OLYMPIADEN 0 0 Andre runde: 7/ 0 Skri øers: Nan, fødsesdao, e-posadresse og skoens nan Varighe: kokkeimer Hjepemider: Tabe

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

MO1006-EA BRUKSANVISNING MODUL 3173/3246. (Lys) Ladetider. Belysningsnivå (lysstyrke) 60 til 70 minutter (displayhvilemodus)

MO1006-EA BRUKSANVISNING MODUL 3173/3246. (Lys) Ladetider. Belysningsnivå (lysstyrke) 60 til 70 minutter (displayhvilemodus) MO1006-EA BRUKSAVISIG MODUL 3173/3246 Gratuerer med nytt ur! Funksjonene Sensoren i dette uret måer retning, barometrisk trykk, temperatur og høyde. Måeresutatene kommer frem i dispayet. Måefunksjonene

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

VURDERING AV PRØVETAKINGEN FOR LOFOTFISKET MED SPESIELL VEKT PA PRESISJON AV ESTIMERT FANGST I ANTALL VED ALDER HOVEDFAGSOPPGAVE I FISKERIBIOLOGI AV

VURDERING AV PRØVETAKINGEN FOR LOFOTFISKET MED SPESIELL VEKT PA PRESISJON AV ESTIMERT FANGST I ANTALL VED ALDER HOVEDFAGSOPPGAVE I FISKERIBIOLOGI AV : : i VURDERING AV PRØVETAKINGEN FOR LOFOTFISKET MED SPESIELL VEKT PA PRESISJON AV ESTIMERT FANGST I ANTALL VED ALDER HOVEDFAGSOPPGAVE I FISKERIBIOLOGI AV TERJE JØRGENSEN J \ INSTITUTT FOR FISKERIBIOLOGI

Detaljer

Legg merke til at summen av sannsynlighetene for den gunstige hendelsen og sannsynligheten for en ikke gunstig hendelse, er lik 1.

Legg merke til at summen av sannsynlighetene for den gunstige hendelsen og sannsynligheten for en ikke gunstig hendelse, er lik 1. Sannsynlighet Barn spiller spill, vedder og omgir seg med sannsynligheter på andre måter helt fra de er ganske små. Vi spiller Lotto og andre spill, og håper vi har flaks og vinner. Men hvor stor er sannsynligheten

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

VITAMINER I NORSK FISK

VITAMINER I NORSK FISK FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser (Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish ndustry} Vo. I. No. 6 P u bished by the Director of Fisheries VITAMINER I NORSK FISK

Detaljer

Rapport nr. 4/80 Infiltrasjon av avløpsvann fra ett hus. Sauherad kommune av Harald Klernpe

Rapport nr. 4/80 Infiltrasjon av avløpsvann fra ett hus. Sauherad kommune av Harald Klernpe Rapport nr 4/80 Infitrasjon av avøpsvann fra ett hus Sauherad kommune av Harad Kernpe Teemark distriktshøgskoe q6282 / 3 R/ 4,1980 ex1 35 I Innedning Vincens Gaaserud ska ha infitrasjon av avøpsvann i

Detaljer

EKSAMEN I FAG TEP 4140 STRØMNINGSLÆRE 2

EKSAMEN I FAG TEP 4140 STRØMNINGSLÆRE 2 Side av 7 Nores teknisk naturvitenskapeie universitet NTNU Fakutet for Ineniørvitenskap o teknooi Institutt for Eneri o Prosessteknikk EKSAMEN I FAG TEP 440 STRØMNINGSLÆRE Dato 07. juni 007 LØSNINGSFORSLAG

Detaljer

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Bruksanvisning SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne veiedning omhander egging av underguv ved bruk av SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S.

Detaljer

NORGES VASSDRAGS-OG ELEKTRISITETSVESEN I NORGE 1971 RAPPORT NR. 2-73 VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING OSLO JAN. 1973

NORGES VASSDRAGS-OG ELEKTRISITETSVESEN I NORGE 1971 RAPPORT NR. 2-73 VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING OSLO JAN. 1973 NORGES VASSDRAGS-OG ELEKTRSTETSVESEN GLASOLOGSKE UN DERSOKELSER NORGE 1971 RAPPORT NR. 2-73 VASSDRAGSDREKTORATET HYDROLOGSK AVDELNG OSLO JAN. 1973 NORGES VASSDRAGS-OG ELEKTRSTETSVESEN GLASOLOGSKE UNDERSOKELSER

Detaljer

9!ishets. (Jøng. MILJØPROBLEMER OG BEHOV FOR STANDARDHEVING l FISKEINDUSTRIEN NR. 5-10. MARS 1977 63. ARGANG

9!ishets. (Jøng. MILJØPROBLEMER OG BEHOV FOR STANDARDHEVING l FISKEINDUSTRIEN NR. 5-10. MARS 1977 63. ARGANG 1977 Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5-10. MARS 1977 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 11 Industrie tining av frossen fisk. 14 Vitamininstituttet presenterer fere resutater fra ernæringsundersøkeser. 16 Fisk

Detaljer

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag DIREKTØREN, BERGEN ~is hets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40 25. NOV. 1976 Side: INNHOLD: 739 «Bien Dong" frå Nordsjøen ti Tongkinbukta. 741 Sverige får tiårig avtae om fiske i norsk 200 mi sone.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapeige fakutet Eksamen i: FYS-MEK 1110 Eksamensdag: 7 juni 016 Tid for eksamen: 14:30 18:30 (4 timer) Oppgavesettet er på 3 sider Vedegg: Formeark Tiatte

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematis-naturvitensapeige fautet Esamen i: GE22 Esamensdag: 23. mars 21 Tid for esamen: 15.-17. Oppgavesettet er på 2 sider Vedegg: Sondediagram Tiatte hjepemider: Kauator

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT

FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT F O R T U O L I G Betraktninger omkring kontinuerig bokkfrysing av fiskefiet., (November 1960.) ES/BG R.nr.64/6041 A.h.5. B.ERGEN INNHOLD Sammendrag

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT

FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT Teoretiske betraktninger omkring fyrgasstørking og bruk av atmosfæreuft og avgass som sekundærgass ti tørken. (Utarbeidet januar-februar 950) (Oma~beidet

Detaljer

Hyperbar avfuktning, termodynamisk regneeksempel

Hyperbar avfuktning, termodynamisk regneeksempel Hyperbar avfuktning, termodynamisk regneeksempel Et klimaanlegg i en dykkerklokke skal levere luft med svært nøyaktig regulering av lufttilstanden. Anlegget skal i tillegg til å kjøle luften fjerne fuktighet.

Detaljer

Hva betyr sjøveien for Ineos Bamble

Hva betyr sjøveien for Ineos Bamble Hva betyr sjøveien for Ineos Bambe Dagens utfordringer og nye muigheter Terje Christensen Logistikk- og Kvaitetssjef LDPE - PLASTRÅSTOFF Anvendeser for Poyetyen LDPE Farmasøytisk Industri Farmasøytisk

Detaljer

Ekst.raksjonsforsok i Bodo 1955o. ved Einar Solao

Ekst.raksjonsforsok i Bodo 1955o. ved Einar Solao DIREKTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT Ekst.raksjonsforsok i Bodo 1955o --~--~ = ~- =---r---- ~-~ =-- --=~~ -- " ved Einar Soao BERGEN Ekstraksjonsforsøk Bodø 1955. Etter ende innkjøring og

Detaljer

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også Trp stavkirke Må g frhd i paneggingen JØRGEN H. JENSENIUS Bant de mange undersøkeser Håkn Christie har gjrt i nrske kirker er gså en undersøkese av Trp stavkirke (Christie 1981:116-145). Ved siden av ppmåing

Detaljer

TKP 4105 SEPARASJONSTEKNIKK Exercise 1 Membrane Technology - Løsningsforslag

TKP 4105 SEPARASJONSTEKNIKK Exercise 1 Membrane Technology - Løsningsforslag Fagærer: M-B Hägg /004 1 TKP 4105 SEPRSJONSTEKNIKK Eercise 1 Mebrane Technoogy - Løsningsforsag Ogave 1: Geankois 1.-1 (gassearasjon Si-gui ska sjekkes so egnet ebranateriae i hjerte-unge askin. For oregninger

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Eurovent klassifiserer vannkjølte aggregat etter 2 kriterier, her har du en forklaring på forskjellen

Eurovent klassifiserer vannkjølte aggregat etter 2 kriterier, her har du en forklaring på forskjellen EER og ESEER Eurovent klassifiserer vannkjølte aggregat etter 2 kriterier, her har du en forklaring på forskjellen EER er rett og slett ytelse etter Eurovent standardtemperaturer. Man ser på kapasitet

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Fuktig luft. Faseovergang under trippelpunktet < > 1/71

Fuktig luft. Faseovergang under trippelpunktet < > 1/71 Fuktig luft 1/71 Faseovergang under trippelpunktet Fuktig luft som blanding at to gasser 2/71 Luft betraktes som en ren komponent Vanndamp og luft oppfører seg som en blanding av nær ideelle gasser 3/71

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

SNO. Domfelte erklærte på stedet at han påanket dommen på grunn av Btraffutmålingen og feil ved lovanvendelsen. Om dette inneholder rettsboken

SNO. Domfelte erklærte på stedet at han påanket dommen på grunn av Btraffutmålingen og feil ved lovanvendelsen. Om dette inneholder rettsboken Titate har forkart at han i den senere tid stundom styrket seg med brennevin, men det synes ikke å ha skjedd i noen sterk grad. ' Som formidende omstendighet er det anført at titate ved et par anedninger

Detaljer

Fl S l(e RI DI RE l( TORATETS KJEMI S 1(-TE l(n IS l(e FORS l(n IN GS IN STI TUTT

Fl S l(e RI DI RE l( TORATETS KJEMI S 1(-TE l(n IS l(e FORS l(n IN GS IN STI TUTT F S (E RI DI RE ( TORATETS KJEMI S 1(-TE (N IS (E FORS (N IN GS IN STI TUTT K0~1ULEPROSJEKT - RAUF~LLA ved Oav Meand og Jon Aas R.nra 133 A. h.t: 35 BER GEN INNHOLD. SAMMENDRAG side 2. INNLEDNING t 3.

Detaljer

Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner

Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner asplan viak NOTAT Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner Dato: 2011-11-30 Skrevet av: Øystein Tranvåg Kvalitetskontrot Håvard Knotten

Detaljer

SLUTTØRKING ENERGIFORBRUK

SLUTTØRKING ENERGIFORBRUK FAGSEMINAR KLIPPFISKTØRKING Rica Parken Hotell, Ålesund Onsdag 13. Oktober 2010 SLUTTØRKING ENERGIFORBRUK Ola M. Magnussen Avd. Energiprosesser SINTEF Energi AS 1 ANLEGG FOR SLUTTØRKING Mål: BESTEMME :

Detaljer

T O K T R A P P O R T

T O K T R A P P O R T Havforskningsinstituttet T O K T R A P P O R T FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: FORMAL: G.O.Sars Bergen, 7 januar 1988 Tromsø, januar 1988 Kirkenes, 24 januar 1988 Mijøundersøkeser m/ faste snitt: Fugøya

Detaljer

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR SPIROVENT DIRT SEPARATOR SMUSSUTSKIERE S P I R O V E N T D I R T S E P A R A T O R Kombiner Spirovent Dirt Separator Air Superior og du har et vannbehandlingsanlegg. Fjerner både oksygen og smuss helt

Detaljer

Lexmarks utskriftsadministrasjon

Lexmarks utskriftsadministrasjon Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og

Detaljer

Proff Norge/RvR. RvR samling Bergen 18-20. mai 2011

Proff Norge/RvR. RvR samling Bergen 18-20. mai 2011 Proff Norge/RvR RvR samling Bergen 18-20. mai 2011 Proff Norge AS v/jan Terje Moe Samarbeid/RvR /kurs /utstyr Fuktteori Kondens og adsorpsjons avfukter Vannsuger m/lensepumpe Vifter/slanger Annet Kjemi,

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

RAPPORTER nr. 1-2 1995

RAPPORTER nr. 1-2 1995 OR:R~~.;I:NGEN MED FISKEFORSØK OG VEILEDNINGSTJENESTE RAPPORTER nr. 1-2 1995 FISKERIDIREKTORATET BERGEN Oktober 1995 INNHOLD. Sekjøtt fra Ishavet fangstsesongen 1995 med detakese av M/S "Harmoni", M/S

Detaljer