Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato Tid 14:00 Se program s. 2 1

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 15/15 Finansiering av Foreningen Ungt Entreprenørskap 2015: -og Fylkestingets budsjettvedtak 16/15 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for plan, næring og miljø 2. halvår /15 Orientering om oppstart og framdrift i arbeidet med Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 18/15 By- og tettstedssatsing Støtte til kommuner - inspirere til utvikling av attraktive og levende byer og tettsteder 19/15 Sustainable Valley Festival i Hurdal fylkeskommunens rolle 20/15 Prioritering av ekstrabevilgning til vannforvaltning i /15 Disponering av miljøfondet i /15 Regional samarbeidsplattform for biogass 23/15 Høring av utkast til Klima- og energistrategi for Oslo 24/15 Ecoinside: Søknad om Regional medfinansiering til Prosjekt i Interreg Sverige.Norge programmet 25/15 Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2015Disponering av statlige regionale utviklingsmidler 26/15 Forslag til høringsutkast på Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus. 27/15 Regional samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA, oslo kommune og Akershus fylkeskommune 28/15 Orientering om behandling av saker etter Omstillingsloven 29/15 Ocean Talent Camp Rådhusplassen 2015 Foreløpig program: 0830 Felles transport fra Galleriet DesignHub* Norway info og omvisning Ordfører Thore Vestby ønsker velkommen Avreise til Nesodden Velkommen til Nesodden v/varaordfører (ikke avklart) Nesoddparken en pilot i Akershus fylkeskommunes Kunstpolitiske plan, v/øivind Nordal Orientering og omvisning Nesoddparken Lunsj Gruppemøter Hovedutvalgsmøte Ca. kl. 16 Felles transport tilbake til Galleriet 2

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg /15 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse /15 Hovedutvalg for plan, næring og miljø Finansiering av Foreningen Ungt Entreprenørskap 2015: - og Fylkestingets budsjettvedtak Innstilling 1. Fylkesrådmannen disponerer midlene for ansvar og ansvar Ungt Entreprenørskap på samme måte som før. Midlene benyttes i likhet med tidligere år både som driftstilskudd til Foreningen Ungt Entreprenørskap, som prosjektmidler til Foreningen Ungt Entreprenørskap og til andre søkere. 2. Driftstilskuddet til Foreningen Ungt Entreprenørskap økes med 3% fra Fylkesrådmannen vurderer hvordan det øremerkede tilskuddet til studentbedrifter mest hensiktsmessig bør benyttes. Sammendrag Fylkestinget gjorde i sak 111/14 følgende vedtak vedr. årsbudsjett 2015 og ØP : «Fylkestinget vedtok å bevilge kr til Ungt entreprenørskap over plan, næring og miljøs budsjett (ansvar ) og kr over Utdannings budsjett (ansvar )» i tillegg vedtok fylkestinget at «Bevilgningen til ungt entreprenørskap styrkes med kr. 0.3 mill. som øremerkes satsing på studentbedrift i høyere utdanning» Fylkesrådmannen mener at budsjettposten Ungt Entreprenørskap bør disponeres etter samme praksis som tidligere år. Dette innebærer at midlene både benyttes som driftstilskudd til Foreningen Ungt Entreprenørskap og til entreprenørskapsprosjekter rettet mot ungdom og elever enten disse er i regi av Foreningen Ungt Entreprenørskap, de videregående skolene eller andre samarbeidspartnere. Denne klargjøringen er ønskelig siden vedtaket kan oppfattes som om midlene i sin helhet skal overføres til Foreningen Ungt Entreprenørskap, og ikke slik praksis har vært, nemlig at midlene benyttes til formålet ungt entreprenørskap. Fylkesrådmannen ber også om en presisering av 3

4 vedtaket om øremerkingen av kr til studentbedrifter. Også her er det nødvendig med en avklaring om disse midlene i sin helhet skal overføres til Foreningen Ungt Entreprenørskap eller om fylkesrådmannen skal vurdere hvordan midlene best bør disponeres for å oppnå formålet. Bakgrunn og saksopplysninger Fylkestinget gjorde den i sak 111/14 årsbudsjett 2015 og ØP følgende vedtak: «Fylkestinget vedtok å bevilge kr til Ungt entreprenørskap over plan, næring og miljøs budsjett (ansvar ) og kr over Utdannings budsjett (ansvar )» i tillegg vedtok fylkestinget at «Bevilgningen til ungt entreprenørskap styrkes med kr. 0.3 mill. som øremerkes satsing på studentbedrift i høyere utdanning» Disse vedtakene reiser spørsmål og behov for avklaringer om: 1. Hvordan begrepet «Ungt Entreprenørskap» skal tolkes i vedtaket? Er bevilgningen over ansvar og ansvar midler som utelukkende skal benyttes av Foreningen Ungt Entreprenørskap, - eller er det midler som kan benyttes til ulike entreprenørskapstiltak og prosjekter for ungdom? (Slik som hittil har vært praksis.) 2. Skal den øremerkede bevilgningen på kr til studentbedrifter overføres til Foreningen Ungt Entreprenørskap, eller skal fylkesrådmannen vurdere hvordan disse midlene best kan disponeres til det formålet som er vedtatt? 1. Tolkningen av begrepet «Ungt Entreprenørskap» og muligheten for å videreføre dagens praksis ved disponering av midler på ansvar Ungt Entreprenørskap Fylkesrådmannens forslag i budsjettet for 2015 var å øke bevilgningen på ansvaret ungt entreprenørskap med 3 % fra 2014 til kr over budsjettet til avdeling for plan, næring og miljø (PNM) - og til kr over budsjettet til avdeling for videregående opplæring (AVO). Det har årlig blitt bevilget et driftstilskudd på til sammen kr fra AVO og PNM til Foreningen Ungt Entreprenørskap. Fordelingen mellom avdelingene har vært kr fra PNM og kr fra AVO. I tillegg har det etter søknad blitt bevilget midler til prosjekter til både Foreningen Ungt Entreprenørskap og til andre søkere. Hvis vedtaket kan tolkes slik at dagens praksis for tildeling av midler til Foreningen Ungt Entreprenørskap fortsetter som før, utgjør økningen på 3 % av driftstilskuddet fra i fjor kr og vil for 2015 bli på kr Dette fordeles mellom avdelingene med hhv. kr fra PNM og kr fra AVO. Dagens praksis er at midler fra ansvar ( PNM) og ( AVO) Ungt Entreprenørskap i Akershus, har blitt benyttet både til driftstilskudd - og til prosjekter til Foreningen Ungt Entreprenørskap og til andre entreprenørskapsprosjekter i regi av ulike samarbeidspartnere. Eksempler på slike prosjekter og samarbeidspartnere: Flere videregående skoler som har deltatt i entreprenørskapsprosjekter, (Fyrtårnprosjekter, kompetanseprogrammer m.m.) Interregprosjektet,» Føretagsamhet i hela skolan», prosjektet «Jenter og ledelse» (i regi av Foreningen Ungt Entreprenørskap) «Follomesterskapet for ungdomsbedrifter» i regi av Follo Næringsråd, Grønn Gründercamp (Foreningen Ungt Entreprenørskap Akershus i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling), «Build2Grow» tiltak for unge gründere i regi av Forskningsparken i Oslo m.fl. 4

5 Foreningen Ungt Entreprenørskap har på lik linje med andre søkere og samarbeidspartnere kunnet søke om prosjektmidler fra budsjettposten (ansvar) «Ungt Entreprenørskap». 2. Hvordan skal den øremerkede bevilgningen til studentbedrifter disponeres? I fylkestingsvedtaket heter det at «Bevilgningen til ungt entreprenørskap styrkes med 0,3 mill. som øremerkes satsing på studentbedrift i høyere utdanning:» Vedtaket kan oppfattes som om denne bevilgningen skal gå til Foreningen Ungt Entreprenørskap eller også at det er området Ungt Entreprenørskap som skal styrkes. AVO og PNM har sammen med Foreningen Ungt Entreprenørskap allerede hatt et møte med NMBU for å drøfte hvordan antallet studentbedrifter kan økes. Et samarbeid og en avtale med NMBU er viktig for at denne aktiviteten skal økes samtidig som Foreningen Ungt Entreprenørskap er en naturlig samarbeidspartner. Det er ønskelig å få avklart om det er Foreningen Ungt Entreprenørskap som skal ha hovedansvaret og dermed få overført midlene i sin helhet. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen mener at det mest hensiktsmessige er å videreføre dagens praksis hvor midlene under ansvar Ungt Entreprenørskap fortsatt disponeres som prosjekt og utviklingsmidler innenfor området entreprenørskapstiltak for ungdom. Dette vil bety at midlene ikke øremerkes Foreningen Ungt Entreprenørskap, men at foreningen kan søke om prosjektmidler på lik linje med de videregående skolene og andre samarbeidspartnere. Fylkesrådmannen mener, at det er mange årsaker som taler for at Foreningen Ungt Entreprenørskap bør få ansvaret for å øke aktiviteten og antallet studentbedrifter og at den øremerkede bevilgningen bør følge dette ansvaret. Fylkesrådmannen anbefaler imidlertid at administrasjonen får mulighet til å gjøre en vurdering av hva som er den mest hensiktsmessige måten å organisere og disponere midlene på. Saksbehandler: Janne Svegården Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann 5

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 16/15 Hovedutvalg for plan, næring og miljø Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for plan, næring og miljø 2. halvår 2014 Innstilling Hovedutvalg for plan, næring og miljø tar vedtaksrapporten til orientering. Vedlagt finner dere en rapport om iverksettelse av vedtak fattet av hovedutvalg for plan, næring og miljø 2. halvår 2014, og vedtak som ikke er meldt ferdigstilt fra før denne perioden. Rapporten er et supplement til øvrig rapportering. I de tilfeller der iverksettingen ikke er gjennomført fanges dette opp i neste rapport. I vedlagte rapport fremgår alle saker for tidsrommet august desember Hensikten med rapporten er først og fremst å gi informasjon om fremdriften i iverksettingen av vedtak. Tidligere er det blitt reist spørsmål om når en sak skal ha status F = ferdigstilt. Bl.a. ble det bemerket at saker var merket med F, når vedtaket tilsa oppfølging fram i tid. Flere vedtak har bl.a. punkt hvor det skal legges fram en ny sak i løpet av kort tid, eller skal evalueres, etter en periode. I slike tilfeller der opplegget for oppfølgingen er konkret beskrevet, og tidspunktet for nye saker angitt, får det opprinnelige vedtaket status F = ferdigstilt. Videre rapportering skjer da med utgangspunkt i vedtak i de nye sakene. Det er viktig å påpeke at det kun er saker som er sluttbehandlet i hovedutvalget som er tatt med i rapporten. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen anbefaler at vedtaksrapporten tas til orientering. Oslo, Saksbehandler: Marianne Straume Tron Bamrud fylkesrådmann Vedlegg 1 Rapport for hovedutvalg for plan, næring og miljø 2. halvår

7 Rapportering og framdrift i oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for plan, miljø og næring 2. halvår 2014 Innhold Rapportering og framdrift i oppfølging av vedtak fattet i hovedutvalg for plan, miljø og næring 2. halvår Sak 36/ Sak 37/ Sak 39/ Sak 40/ Sak 41/ Sak 42/ Sak 43/ Sak 44/ Sak 46/ Sak 47/ Sak 48/ Sak 61/ Sak 64/ Sak 66/ Sak 67/ Sak 74/ Sak 79/ Sak 84/ Sak 85/

8 Sak 86/ Sak 87/ Sak 88/ Sak 89/ Videre rapportering på saker med status IF (ikke ferdig) fra 1. halvår Sak 70/ Sak 81/ Sak 09/ Sak 10/

9 SAKER Møtedato Titttel Vedtak Oppfølging F/IF 3 9

10 SAKER Møtedato Sak 36/ Titttel Vedtak Oppfølging F/IF Høringssvar til Arbeids- og Sosialdepartementet - forslag til endringer i de arbeidsrettede tiltakene: "Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov" Hovedutvalget for plan, miljø og næring gir sin tilslutning til Fylkesrådmannens høringsuttalelse «Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov». Det ble lagt frem en ny sak i HU den 3.12 som oppfølging av sak 36/14 hvor det ble redegjort for departementets konklusjoner og oppfølging i høringssaken. F Sak 37/ Søknad Interreg forprosjekt Ehelse og tjenesteinnovasjon 1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger inntil kr til delfinansiering av forprosjekt til søknad til Interreg Sverige-Norge Tilsagnsbrev sendt. Tiltaket igangsatt. IF 2. Tilskuddet dekkes over budsjettposten for Innsatsmidler innovasjon Sak 39/ Søknad om videreføring av Kvinnovasjon Østfold og Follo Hovedutvalget for plan, næring og miljø er positive til videreføring av Kvinnovasjonsprogrammet for Østfold og Follo. 2. Hovedutvalget slutter seg til hovedtrekkene i søknaden, men ønsker at midlene i større grad disponeres til å styrke de bedriftsrettede programmene gjennom å tilby flere bedrifter deltakelse i vekstprogrammene og oppfølging av disse. 3. I samsvar med overnevnte bevilges det inntil kr for 2014, Prosjektet er i gang og følges opp administrativt. IF 4 10

11 SAKER Møtedato Titttel Vedtak Oppfølging F/IF kr for 2015 og kr for Bevilgningen belastes innsatsmidler for entreprenørskap. 5 11

12 SAKER Møtedato Sak 40/ Titttel Vedtak Oppfølging F/IF Kvinner i Business - økonomisk støtte til videreføring av kompetanseprogram i Hovedutvalget bevilger inntil kr til Kvinner i Business for gjennomføring av 4 kompetanseprogrammer i Bevilgningen belastes ansvar (innsatsmidler entreprenørskap) Prosjektet er i gang og følges opp. IF Sak 41/ Deltakelse i teknisk studie for storskala fylling av drivstoff for hydrogen-busser 1. Akershus fylkeskommune deltar i det europeiske partnerskapet som er etablert for å fremme søknad til EUprogrammet FCH2 JU om finansiering av teknisk studie for storskala fylling av drivstoff til hydrogen-busser i europeiske byregioner. Søknaden er innvilget i FCH JU. F 2. Prosjektet gjennomføres i sammenheng med hydrogenstrategien for Oslo og Akershus og blir en del av strategiens handlingsprogram Sak 42/ Sak 43/ By- og tettstedssatsing. Støtte til utvikling av attraktive byer og tettsteder. Regionale Forskningsfond Hovedstaden bevilger NOK 54 millioner til 11 prosjekter Saken tas til orientering Fulgt opp i HU PNM sak 74/14 F Saken tas til orientering. Ingen videre oppfølging F 6 12

13 SAKER Møtedato Sak 44/ Titttel Vedtak Oppfølging F/IF Kornprogram for Akershus og Østfold - Finansieringssøknad 1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger inntil kr per år i tre år (2014/15, 2016, 2017) til kornprogrammet i Akershus og Østfold 2. Bevilgningen forutsetter at prosjektet oppnår tilfredsstillende finansiering også fra de andre finansiørene omtalt i finansieringsplanen. 3. Tilskuddet dekkes over budsjettposten for Innsatsmidler innovasjon Tilsagnsbrev sendt. Tiltaket er igangsatt. IF Sak 46/ Kjeller Innovasjon AS - Årsrapport og regnskap 2013 Hovedutvalg for plan, næring og miljø tar årsrapport og regnskap 2013 for Kjeller Innovasjon AS til orientering. Ingen videre oppfølging. F Sak 47/ Sak 48/ Sak 61/ Årsrapport 2013 Akershus Reiselivsråd Innstilling Årsrapport 2013 Attføringsbedriftene i Akershus Rapportering og oppfølging av vedtak hovedutvalg for plan, næring og miljø 1. halvår 2014 Hovedutvalget tar årsrapporten for 2013 fra Akershus Reiselivsråd til orientering. Årsberetningen for attføringsbedriftene i Akershus for 2013 tas til orientering. Ingen konkret oppfølging. Årsrapporten tatt til orientering. Ingen konkret oppfølging annet enn generell eieroppfølging. Rapporten ble tatt til orientering. Herværende sak. F F F Sak 64/ Tilskudd 2014 til formidling om hydrogen - OBS! Hydrogen 1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger for 2014 inntil kr til Kunnskapsbyen Lillestrøm som Tilskudd overført Kunnskapsbyen Lillestrøm og sluttrapport mottatt. F 7 13

14 SAKER Møtedato Titttel Vedtak Oppfølging F/IF medfinansiering til kunnskapsformidling om hydrogenog brenselcelle-teknologi samt profilering, gjennom prosjektet OBS! Hydrogen. 2. Tilskuddet dekkes fra øremerkede midler til hydrogensatsing, ansvar

15 SAKER Møtedato Sak 66/ Titttel Vedtak Oppfølging F/IF Søknad om støtte til forprosjekt Interreg Sverige Norgeprogrammet - GreenDrive 1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø innvilger søknad fra Kunnskapsbyen Lillestrøm med kr til interreg forprosjekt. 2. Midlene belastes næringsseksjonens innsatsmidler post Prosjektet innvilget ikke avsluttet IF Sak 67/ Henvendelse fra Regionalpark Haldenkanalen om et halvt års forlenging av finansiering utover politisk vedtak på tre års støtte Hovedutvalg for plan, næring og miljø avslår anmodning fra Regionalpark Haldenkanalen om forlengelse av støtte, kr , i seks måneder i påvente av evaluering. Søknad avslått. Ingen ny søknad mottatt F Sak 74/ By- og tettstedssatsingen - mot et tettere samarbeid med kommunene og en styrket satsing på by- og tettstedsutvikling sett i sammenheng med næringsutvikling og innovasjon 1. Tilskuddsordningen med by- og tettstedsmidler videreføres i 2015 med hovedvekt på byer og tettsteder i prioriterte vekstområder i Akershus som følger av Plansamarbeidet. De mindre tettstedene skal imidlertid også tilgodeses gjennom tilskuddsordningen. By- og tettstedssatsingen skal også knyttes tettere til innovasjon og næringsutvikling. 2. By- og tettstedssatsingen skal videreutvikle og styrke samarbeidet med kommunene, blant annet gjennom forumet Urban idé Akershus. Følges opp kontinuerlig og gjennom sak til HU PNM i mars 2015 IF 9 15

16 SAKER Møtedato Sak 79/ Titttel Vedtak Oppfølging F/IF Oppfølging av sak 36/14 Høringssvar fra Arbeids- og Sosialdepartementet - forslag til endringer i de arbeidsrettede tiltakene: "Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov" Hovedutvalget for plan, næring og miljø tar saken til orientering. Konklusjonen i saken er, at Fylkesrådmannen vil følge utviklingen i bedriftene nøye å vurdere og legge frem en ny sak etter at Stortingsmeldingen er lagt frem av Regjeringen. F Sak 84/ Søknad fra Norsk Hydrogenforum 1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger Norsk Hydrogenforum inntil kr. til delfinansiering av forprosjekt. Prosjektet omfatter utvikling av felles strategi og forretningsplan med deltakelse på Hannovermessen april 2015 for profilering mot det tyske hydrogenmarkedet. Prosjekt igangsatt. 75% utbetalt IF 2. Tilskuddet dekkes over budsjettposten for innsatsmidler innovasjon Sak 85/ Strategisk næringsplan for Asker høring 1. Hovedutvalg for plan næring og miljø er enig i hovedtrekkene i Strategisk næringsplan for Asker Vedtaket er oversendt Asker kommune. F 2. Hovedutvalg for plan, næring og miljø er positiv til at innsatsområdene i Strategisk næringsplan støtter opp om 10 16

17 SAKER Møtedato Titttel Vedtak Oppfølging F/IF fylkeskommunens næringspolitikk med en prioritering av innsatsen mot kunnskapsmiljøene i regionen. 3. Hovedutvalg for plan, næring og miljø er positiv til at nye næringsområder skal lokaliseres i tilknytning til kollektivknutepunkter og at større kontorvirksomheter skal lokaliseres med god tilknytning til kollektivtrafikk 11 17

18 SAKER Møtedato Sak 86/ Titttel Vedtak Oppfølging F/IF Søknad om støtte til næringsprosjekter i Asker 1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger Asker Næringsråd inntil kr til delfinansiering av prosjektene «Næringslivets servicekontor» og «Etablering av læringsklynge». Tilsagnsbrev sendt. Tiltakene igangsatt. IF 2. Tilskuddet dekkes over budsjettposten for Innsatsmidler entreprenørskap Sak 87/ Fusjon av Bioforsk, NILF og Skog og landskap - innspill til strategi for det nye instituttet Hovedutvalg for plan, næring og miljø har følgende innspill til strategien for det nye instituttet som opprettes ved fusjon av Bioforsk, NILF og Skog og landskap: Saken er ferdig innspillene er sendt til interimstyret. F 1. Akershus fylkeskommune stiller seg positiv til at Bioforsk, NILF og Skog og landskap slås sammen til ett institutt. Det er også positivt at instituttet skal prioritere innovasjonsrettet arbeid innenfor bioøkonomien. 2. Det nye instituttet vil være en sentral aktør for utviklingen av Ås-miljøet ved å bidra til samarbeid med de andre kunnskapsaktørene, næringslivet og offentlige aktører og organisasjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt med bioøkonomien som felles 12 18

19 SAKER Møtedato Titttel Vedtak Oppfølging F/IF satsingsområde. 3. For Akershus fylkeskommune som regional utviklingsaktør vil det være viktig at det nye instituttet har en offensiv strategi innenfor innovasjon og nyskaping. Det vil si et tett samarbeid med ovennevnte aktører om blant annet: a. Deltakelse i Kompetansesenter for innovasjon. b. Samarbeide tett med NMBU TTO om å utvikle ideer som har et kommersielt potensial frem til selskapsetablering. c. Benytte Vitenparken som en felles møteplass for forskningsformidling. d. Etablere et tett samarbeid med Inkubator Ås AS, herunder vurdere eierandeler i selskapet. e. Bidra til å etablere og/eller delta i klynger/klyngeprogram i samarbeid med næringslivet, offentlig virkemiddelapparat og NMBU/universitets- og høgskolesektoren. f. Deltakelse i nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer

20 SAKER Møtedato Titttel Vedtak Oppfølging F/IF 4. Det vil være viktig å synliggjøre instituttets innovasjons- og verdiskapingsbidrag innenfor bioøkonomien regionalt, nasjonalt og internasjonalt, herunder utarbeidelse av en felles kommunikasjonsplan med de andre aktørene på Campus Ås. Sak 88/ Søknad om støtte til forprosjekt Interreg Sverige - Norge - Grenseoverskridende utvikling - FEM 3 1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø innvilger søknad fra Kunnskapsbyen Lillestrøm med kr ,- til interreg forprosjektet Grenseoverskridende utvikling FEM Midlene belastes næringsseksjonens innsatsmidler post Tilsagnsbrev er sendt. Tiltaket er igangsatt. IF Sak 89/ Søknad om støtte til Global Future kull 3 ( ) 1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger NHO Oslo og Akershus inntil kr til delfinansiering av Global Future kull 3 ( ). 2. Bevilgningen dekkes fra innsatsmidlene for innovasjon prosent av tilskuddet utbetalt. Prosjekt igangsatt. IF 14 20

21 Videre rapportering på saker med status IF (ikke ferdig) fra 1. halvår 2014 SAKER Møtedato Tittel Vedtak Oppfølging F/IF 15 21

22 SAKER Møtedato Sak 70/ Tittel Vedtak Oppfølging F/IF Prosjektstøtte til oppstart og utvikling av Vitenparken Campus Ås 1) Hovedutvalget for plan, næring og miljø bevilger inntil kr til Vitenparken Campus Ås i 2014, som en del av finansieringen i henhold til innsendt finansieringsplan.. Mottatt sluttrapport for prosjektet. F 2) Tilskuddet skal finansiere oppstartsperioden for Vitenparken Campus Ås. Etter 2014 forventes det at Ås-miljøet etablerer en bærekraftig finansiering av driften av virksomheten. 3) Kr av bevilgningen dekkes ved omdisponering av ledige midler på budsjettkontoen «Næringsselskap Oslo/Akershus» Kr dekkes over Innsatsmidler innovasjon , med forbehold om behandlingen av økonomiplanen Sak 81/ Videre arbeid med Akershus miljøfond 1. Det tas kontakt med regionråd og enkeltkommuner med sikte på å etablere et mer forpliktende samarbeid om klimatiltak med felles satsing, for i sterkere grad å realisere klimapolitiske målsettinger. Samarbeidsavtaler og prosjekter som trekker i felles retning vil gi grunnlag for positive synergieffekter og økt resultatoppnåelse. Ingen aktivitet på miljøfondet før HP til hydrogenstrategi er vedtatt. Videre oppfølging våren 2015: Sak om prioritering av midlene i miljøfondet vil bli fremmet for hovedutvalget i mars IF 2. Miljøfondet knyttes til handlingsprogrammet i den regionale 16 22

23 SAKER Møtedato Tittel Vedtak Oppfølging F/IF klima- og energiplanen når den ferdigstilles i Administrasjonen utarbeider forslag til retningslinjer for tildeling av midler fra miljøfondet, og kommer tilbake til hovedutvalget med ny sak

24 SAKER Møtedato Sak 09/ Tittel Vedtak Oppfølging F/IF Inspirere til utvikling av attraktive tettsteder i Akershus 1. Akershus fylkeskommune ønsker å inspirere til å utvikle attraktive byer og tettsteder i fylket. 2. Kompetanseheving gjennom utredninger, seminar og lignende er viktige bidrag for å inspirere til utvikling av attraktive, bærekraftige og innovative byer og tettsteder i Akershus. Det settes av kr ,- i økonomisk støtte til denne type tiltak i Kommuner ble tildelt midler i tråd med vedtaket i F 18 24

25 SAKER Møtedato Sak 10/ Tittel Vedtak Oppfølging F/IF URBACT III EU prosjektsøknad fra Bærum kommune 1. Akershus fylkeskommune bidrar med kr til arbeid med utforming av felles søknad om deltagelse i URBACT III fra Bærum, Ski og Skedsmo kommuner. 2. Fylkeskommunen stiller seg positiv til delfinansiering i et eventuelt godkjent prosjekt. Det avsettes midler i størrelsesorden kr til dette formålet. 3. Fylkeskommunen stiller seg også positiv til å bidra med delfinansiering og bistand til gjennomføring av eventuelle workshops tilknyttet et eventuelt godkjent prosjekt kr til forprosjektet belastes likt mellom kontor Internasjonalt arbeid og konto By og tettstedsprosjektet. Midler til delfinansiering i et eventuelt godkjent prosjekt øremerkes fra konto By og tettstedsprosjektet. Prosjektet er i etableringsfasen Videre oppfølging våren 2015: Arbeidet med å finne partnere og skrive søknad er pågående og i rute etter planen. IF 19 25

26 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg /15 Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 21/15 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse /15 Hovedutvalg for plan, næring og miljø /15 Hovedutvalg for samferdsel Orientering om oppstart og framdrift i arbeidet med Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune Innstilling Orientering om oppstart og framdrift i arbeidet med Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune tas til orientering Sammendrag Fylkesrådmannen utarbeider en sykkelstrategi som vektlegger økt persontransport på sykkel, folkehelseperspektivet og trafikksikkerhets-perspektivet. Sykkelstrategien vil være et kort og strategisk dokument med mål og strategier for prioritering av fylkeskommunens satsing på sykkel. Denne strategien legger føringer for prioritering av sykkeltiltak på alle fylkeskommunens fagområder og handlingsprogram. Sykkelstrategien legges fram til politisk behandling og endelig vedtak i juni Arbeidet er forankret i toppledergruppen, og en arbeidsgruppe er etablert med representanter for alle avdelinger i fylkeskommunen og en representant for Statens Vegvesen region øst. Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse leder arbeidet. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Dette er en orientering om oppfølging av ett av fire verbalvedtak ved Fylkestingets behandling av Årsbudsjett 2015 og økonomiplan sak 111/14 (punkt 1, 2, 3 og 5 under), som omhandlet sykkel, sykkelstrategi og samferdselstiltak for sykkel. 26

27 Verbalvedtak: 1. «Det er viktig at de 10 millionene som er satt av til ytterligere planlegging av gang- og sykkelveg i fylkesrådmannens ØP-forslag, medfører et systematisk og langsiktig arbeid for å sikre at investeringene i gang- og sykkelveier følger vedtatt handlingsprogram. Det igangsettes et eget sykkelvegprosjekt for å samle og styrke kompetanse og koordinering av bygging av gang- og sykkelveier. Fylkesrådmannen bes vurdere hvilke oppgave innen samferdsel, planlegging og folkehelse som kan legges under et slikt prosjekt og melde tilbake til fylkestinget». 2. «Sykkelstrategi for Akershus legges fram første halvår Strategien skal vektlegge både potensiale for økt persontransport på sykkel, folkehelseperspektiver og trafikksikkerhetsperspektiver. Potensialet for økt bruk av sykkel som transportmiddel må sees i sammenheng med føringene i samordnet areal- og transportplan». 3. «Planen for gang- og sykkelveier skal fullfinansieres. Det legges inn 41 millioner i 2017, og 123 millioner i 2018 på gang- og sykkelveier. Fylkesrådmannen bes finne inndekning enten gjennom egne midler eller en omdisponering innen OP3 midlene. Dette skal også sees i sammenheng med standard på gang- og sykkelveier». 5. «Midler til innhenting av etterslep på fylkesveiene legges tilbake i tråd med tidligere signaler, 9,5mill. I tillegg økes drift og vedlikehold med ytterligere 10 mill. som bidrag til etterslepsinnhenting. Dette er ment som et forsterket trafikksikkerhetstiltak. Dekkefornyelsen skal prioriteres på veier som anses som sykkeltraseer». Fylkesrådmannen følger opp punkt 2 i verbalvedtaket og utarbeider en sykkelstrategi som vektlegger økt persontransport på sykkel, folkehelseperspektivet og trafikksikkerhetsperspektivet. Verbalforslagene punkt 1, 3 og 5 følges ikke opp her. Disse omhandler satsing på bruk av midler til planlegging og bygging av gang og sykkelveier og er viktige rammebetingelser for å lykkes i arbeidet med sykkelstrategien. Det legges opp til en framdrift der sykkelstrategien legges fram til politisk behandling og endelig vedtak i Fylkestinget i juni Arbeidet er administrativt forankret med toppledergruppen som styringsgruppe, og en tverrfaglig arbeidsgruppe er etablert med representanter for alle avdelinger i fylkeskommunen og representant for Statens Vegvesen region øst. Fylkesdirektøren for avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse leder arbeidet. En ressursgruppe på tvers av alle fagavdelinger etableres for å følge opp strategien og komme med innspill i forbindelse med behandlingen av ØP. Sykkelstrategien har til hensikt å angi fylkeskommunens satsing på sykkel. Fylkeskommunens sykkelstrategi vil beskrive mål og strategier fylkeskommunen vil legge til grunn for prioriteringer knyttet til sykkel i Akershus. Samfunnsansvar og rollen som regional utviklingsaktør, plan- og samferdselsmyndighet og pådriver til økt bruk av sykkel, og som offentlig virksomhet, skoleeier og arbeidsgiver, legges til grunn for strategien. Fylkeskommunens sykkelstrategi forutsettes å inngå i Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som vedtas i juni

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.06.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Program s 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 4/15 Godkjenning av

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 22.11.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsal øst Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer