Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø"

Transkript

1 file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av Fra: Christina Dato: :40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi: Ingeborg Buchalik; Magne Gullingsrud; Kristin Melander Vie Tittel: 13/ Offentlig ettersyn - Kommunedelplan Ullensaker - Gystadmarka Vi viser til oversendte dokumenter i saken. Frist er Planene berører ingen av Statnetts eksisterende, planlagte (meldte) ledninger eller stasjoner i området. Med vennlig hilsen Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø Statnett Nydalen allé 33 PB 4904 Nydalen N-0302 Oslo, Norway Tel Dir Mob

2 GYSTADMYR UTBYGGING AS Ullensaker kommune Enhet for plan og næring Postboks JESSHEIM Elektrovegen 2, 2069 JESSHEIM T Bankkonto Org.nr Jessheim, den Kun oversendt via e-post: UTTALELSE TIL PLANFORSLAG KOMMUNEDELPLAN FOR GYSTADMARKA Gystadmyr Utbygging AS administrerer Utbyggingsavtale del 1 og del 2 for Gystadmyra, samt tilhørende Grunneieravtaler. Dette er gjeldende avtaler som regulerer plikter og rettigheter mellom Ullensaker kommune og grunneierne. Det regulerte området Gystadmyra er i henhold til foreliggende forslag til Kommunedelplan Gystadmarka tenkt innlemmet i denne. I den forbindelse ønsker grunneierne komme med følgende bemerkninger. Gjeldende reguleringsplan Planforslaget beskriver området som hensynssone der Reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Unntatt er reguleringsplanens FK1 (Myrvegen AS/Frydenlund), i kommunedelplanen kalt K1.1. Bemerkninger vedrørende denne tomten blir sendt direkte fra grunneieren. Bortsett fra sistnevnte tomt forutsetter grunneierne at reguleringsplanen skal gjelde med hensyn til - plankart, reguleringsbestemmelser, utbyggingsavtale og rekkefølgebestemmelser. Tomt K1.1 må nødvendigvis få nye bestemmelser. Disse må ikke endre øvrige grunneieres eller Gystadmyr Utbygging AS sine plikter og/eller rettigheter. Vi er inneforstått med at det kreves bebyggelsesplaner for enkelte eiendommer. Kommunens boligbyggeprogram Vi har hatt et konstruktivt og realistisk samarbeide med kommunen ved hver rullering av boligbyggeprogrammet. Grunneierne forutsetter at dette fortsetter selv om området innlemmes i ny kommunedelplan. Det presiseres at våre kvoter og utbyggingstakt/rekkefølge ikke må påvirkes når boligbyggeprogrammet skal revideres for å omfatte Gystadmarka. Planbeskrivelsens pkt delområde 1 Gystadmyra befinner seg i delområde 1, og i planbeskrivelsens omtale av dette er angitt at Arealer som ikke allerede er utbygd, bør i størst mulig grad forholde seg til hovedprinsippene i kommunedelplanen. Denne angivelsen bør fjernes. Grunneiere som konkret nå er i ferd med å selge eller utvikle sine eiendommer har mistet interessenter på grunn av denne uklarheten.

3 Det er forutsatt at reguleringsplan og bestemmelser skal gjelde innen hensynssonen. Da må vi forutsette at tenkte hovedprinsipp fra kommunedelplanen uansett ikke kan være i strid med dette. Ettersom hovedprinsippene i kommunedelplanen er å etablere et kompakt og tett bydelssentrum med høyere utnyttelse mot vest og lavere utnyttelse mot øst har det allerede oppstått en viss tvil om forståelsen. Flere av grunneierne på Gystadmyra planlegger komprimert småhusbebyggelse, f.eks. rekkehus og kjedede eneboliger med opptil 3 etasjer. Det er viktig for grunneierne å få presisert i den nye kommunedelplanen at slik type konsentrert småhusbebyggelse fremdeles tillates. I de foreslåtte planbestemmelsene, under punkt 6.3 om feltene B4.1 mv., er det angitt at «Det tillates oppføring av lavblokk innenfor disse delfeltene med høyde 13 til 15 m.». Grunneierne på Gystadmyra har ingenting imot en slik øvre grense, men det er viktig at bestemmelsen ikke utelukker konsentrert småhusbebyggelse, jfr. foregående avsnitt. Grunneierne på Gystadmyra vil gjerne forsøke å følge kommunens intensjoner med kommunedelplanen, men varsler samtidig at kommunen ikke må frata grunneierne den fleksibilitet grunneierne er gitt i gjeldende regulering og utbyggingsavtale. Utnyttelsen av eiendommene er knyttet til etterspørselen i boligmarkedet og byggekostnadene, i tillegg til de offentlige rammebetingelsene. Det er videre, av hensyn til grunnforholdene på Gystadmyra, problematisk at de foreslåtte planbestemmelsene i punkt 6.1 angir: «Parkering på bakkeplan tillates ikke.». Noe tilsvarende fremgår av punkt Med de rådende grunnforhold på Gystadmyra har underjordisk parkering vist seg å være problematisk og uvanlig kostbart. Planbestemmelsene bør, i alle fall for Gystadmyra sin del, tillate begrenset parkering på bakkeplan og/eller i parkeringshus Vi håper den videre planbehandlingen går greit så vi ikke får ytterligere usikkerhet og unødige forsinkelser for den videre utbyggingen på Gystadmyra. Med hilsen for Gystadmyr Utbygging AS Paul Erik Svensgaard senioringeniør / daglig leder Kopi samtlige grunneiere (pr. mail).

4

5

6

7

8 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-ull/521075_fix.html Side 1 av Fra: Birgitte Dato: :58:06 Til: 'Paul Erik Svensgaard'; Ullensaker Postmottak Kopi: Elisabet Frøyland; Tittel: SV: UTTALELSE TIL PLANFORSLAG - KOMMUNEDELPLAN GYSTADMARKA Att: Ullensaker kommune, Plan og næring Dato: 16. desember 2013 Vedr. uttalelse til planforslag kommunedelplan Gystadmarka Tomteutvikling Norge AS (v/nordea Bank Norge ASA) er grunneier på felt B3-syd og B4 (gnr. 117 bnr. 21) på Gystadmyra. På vegne av Tomteutvikling Norge AS rettes følgende tilleggsbemerkning ifm planforslag til ny kommunedelplan: Det nye kravet til lekeplasser bør ses bortifra ved utbygging til boligformål på Gystadmyra. Dersom dette ikke fjernes, vil utbyggere på Gystadmyra måtte bygge lekeplass for hver 3. bolig. Det nye kravet til etablering av lekeplasser anser vi ikke som gjennomførbart. Vi håper at den nye kommunedelplanen tar høyde for overnevnte innsigelse. Vennlig hilsen for Hadrian Eiendom AS Birgitte Marie Formo Mob: Internett: Besøksadresse: Olav Vs gate 1, 7. etg. Postadresse: Postboks 1242 Vika, 0110 Oslo Fra: Paul Erik Svensgaard Sendt: 13. desember :55 Til: Kopi: 'Elisabet Frøyland'; Ahus; Ahus Postmottak; BAUDA - Arne Kjeldsen; Eirik Espenes; GAUS - Jesper Holte; GAUS - Melbø Åge; Gystadmyra Borettslag; Atle Standnes; Birgitte Formo; JAMES - Ole Kr Furuseth; JAMES - Pål M Furuseth; John Skogen; Jørn Hynne; Lasse Fosby; Liv og Shaun Matheson; Morten Huser; OTTO - Christian Taalesen; OTTO - Tore Kværner; Paul Erik Svensgaard; PEAB Anna Malmhall; PEAB Terje Hjelset; Rose Forvaltning AS; Thorleiv Aasland; Tor Vidar Frydenlund Emne: UTTALELSE TIL PLANFORSLAG - KOMMUNEDELPLAN GYSTADMARKA Til Ullensaker kommune, Plan og næring Vedlagt brev vedrørende forslag til Kommunedelplan for Gystadmarka, der det regulerte området Gystadmyra er innbefattet. Denne oversendelse gjelder felles innspill fra grunneierne. Spesielle innspill fra enkelte grunneiere sendes separat. Med vennlig hilsen GYSTADMYR UTBYGGING AS Paul Erik Svensgaard Senioringeniør/daglig leder Elektrovegen 2, 2069 JESSHEIM T

9 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-ull/521075_fix.html Side 2 av E-post

10 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-ull/523156_fix.html Side 1 av Fra: Utdanningsforbundet Dato: :51:46 Til: Ullensaker Postmottak Kopi: Kaja Linnerud-Eide; Asle Jahren Tittel: Høringsinnspill kommunedelplan Gystadmarka Her kommer Utdanningsforbundet Ullensakers innspill i forbindelse med Kommunedelplan Gystadmarka - offentlig ettersyn: Skolekapasitet Med nye innbyggere innenfor planområdet Gystadmarka er Utdanningsforbundet Ullensaker spørrende til om det er satt av tilstrekkelige arealer til skoler. Tilgang til skog Utdanningsforbundet mener det er viktig at Gystadmarka skole, Læringsverkstedet DoReMi barnehage og eventuelle nye skoler og barnehager i reguleringsområdet får god tilgang til skog og andre grøntområder. Ideelt burde skolene og barnehagene ha direkte tilgang til skog og andre friluftsområder, som med sine størrelser og terrengtyper kan ivareta utdanningsinstitusjonenes behov i undervisningen, særlig i naturfag og kroppsøving. Plasseringen av barnehagetomtene T2, T3 og T4 er god med tanke på tilgang til grøntdraget som går fra sør til nord gjennom hele planområdet. Slik arealene er forslått benyttet i dette planområdet, vil ingen av skolene få direkte tilgang til skogområder, slik Utdanningsforbundet hadde sett som det ideelle. Dersom dette ikke endres, blir det viktig at det blir gode grøntkorridorer og trafikksikre gangveier fra skolene og barnehagene til skogsområdene i øst og nordøst. Dette er foreslått at skal ivaretas gjennom det store grøntdraget, og det er bra, men det bør også bli mulig å krysse boligområdene i øst flere steder enn via G7. Bilfri tilgang til grøntdraget Det planlagte grøntdraget kan bli en viktig del av skolene og barnehagenes mulige friluftsområder, som kan brukes i undervisningen. Det blir viktig å planlegge bilfri kryssing av veiene mellom skoler og barnehager og grøntdraget. Vennlig hilsen Asle Jahren Hovedtillitsvalgt

11 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Ullensaker kommune Postboks Jessheim Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2010/ / Mads Jørgen Lindahl Ullensaker kommune - Kommunedelplaner Jessheim: Byplan Jessheim, Jessheim Sørøst og Gystadmarka - Uttalelse til offentlig ettersyn av kommunedelplan for Gystadmarka - Fylkesmannens uttalelse Vi viser til brev fra Ullensaker kommune av Oversendelsen omfatter forslag til kommunedelplan for Gystadmarka. Planforslaget legger til rette for etablering av kommunens nye bydel. Planområdet er på ca daa. Innenfor planområdet vil det tilrettelegges for boliger for om lag nye innbyggere. I kommuneplanen er området avsatt til utbyggingsformål. Fylkesmannen oppfatter konkurranseforholdet mellom kollektivtrafikk, gående og syklende i forhold til biltrafikk, i førstnevntes favør, som en sentral suksessfaktor for en god utvikling av den nye bydelen. Slik veisystemet er lagt opp gjennom planområdet vil mye biltrafikk raskt kunne true den nye bydelens nærmiljøkvaliteter. Fylkesmannen mener den nye bydelen mangler funksjonelle byrom og et tydelig bydelssentrum. Den foreslåtte byparken er et viktig byrom, og det er et godt grep å plassere denne i midten av planområdet. Næring og service i form av butikker, kafeer, arbeidsplasser, servicetilbud og offentlige tjenester er lagt til arealene på motsatt side av veien på hver side av byparken, i hovedsak på østre side. Dette grepet bidrar til å skape store interne avstander mellom ulike sentrumsfunksjoner og vil gjøre det vanskelig å etablere et tydelig og attraktivt bydelssentrum med urbane kvaliteter. Det er en fare for at denne spredningen av funksjoner vil føre til at bydelen fungerer på bilistenes og ikke fotgjengernes og syklistenes premisser. Begge de to parkveiene, men særlig Østre parkvei, kan bli så belastet av biltrafikk at de danner barrierer mellom boligbebyggelsen og byparken/grøntområdet. Dette kan redusere byparkens funksjon, attraktivitet og den intimiteten som kommunen ønsker å etablere her. Kommunen har som mål at Gystadmarka skal ha et kompakt og tett bydelssentrum rundt en foreslått sentral grønn og blå akse. Bydelen skal planlegges på fotgjengernes og syklistenes premisser. Forbindelser mellom målpunkter, gjennom områder samt innenfor et enkelt område, må ivaretas og legges til grunn som en rød tråd i alle underliggende reguleringsplaner. Kommunen beskriver videre at det skal legges til grunn et finmasket nett av passasjer for gående og syklende, på kryss og tvers av bydelen. Kommunen har satt Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon: Telefaks: Internett: Saksbehandler: Mads Jørgen Lindahl Direkte telefon: E-post: Org.nummer: NO

12 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS rekkefølgekrav til opparbeidelse av de viktigste gang- og sykkelveiene i reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen oppfordrer kommunen å vurdere om det er hensiktsmessig å sikre nødvendige arealer til gang- og sykkelveier allerede på dette nivået ved at disse tegnes inn på plankartet. Fylkesmannen skal tilse at kommunene tilrettelegger for utbyggingsarealer som ivaretar ulike samfunnshensyn i et langsiktig perspektiv. Dette gjelder arealer for utbyggingsformål og vern av arealer for landbruk, natur og friluftsliv. Dette innebærer at Fylkesmannen i sin vurdering av arealplaner skal legge vekt på at det blir klare grenser mellom bebygde områder og LNFområder. Dette oppnås ved at det legges vekt på øke konsentrasjon av utbyggingen i byog tettstedsområder. I flere deler av planområdet legges det opp til en noe lavere utnyttelse på mellom % BRA. Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å tenke langsiktig og legge seg i øvre halvdel av dette intervallet ved utarbeidelse av de underliggende detaljreguleringsplanene. Fylkesmannen forutsetter at Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur legges til grunn for etableringer av handels- og tjenestetilbud innenfor planområdet. Fylkesmannen har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre ansvarsområder. For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 4. mars Med hilsen Anne-Marie Vikla fylkesmiljøvernsjef Ellen Lien seksjonssjef Dokumentet er elektronisk godkjent. Kopi til: Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo

13

14 Ullensaker kommune Enhet for plan og næring 2150 Jessheim Pr. e post: Jessheim, 5. januar 2014 Deres ref: 2010/ Uttalelser til «Kommunedelplan for Gystadmarka Offentlig ettersyn» Det vises til kommunens brev datert med oversendelse av høringsdokumenter til «Kommunedelplan for Gystadmarka Offentlig ettersyn». Undertegnede er eier av tomtene g.nr. 135 b.nr. 763, 764, 872 (betegnes K1.1) på Gystadmyra med samlet areal på ca. 12 da. Tomtene eies av Myrveien AS, gjennom eierselskapene Frydenlund Holding AS og Djupbekk AS. B.nr. 872 ble ervervet i desember 2010 og tomtene fremstår nå som et sammenhengende/ helhetlig område begrenset av Algarheimsveien, Myrveien og etablert gangvei gjennom området. Vi vil innledningsvis uttrykke tilfredshet med at vår tomt er utpekt som en av «portaltomtene» innenfor Kommunedelplan for Gystadmarka. Slik vi oppfatter forslaget til planbestemmelser og retningslinjer medfører dette en utvidelse av formål, arealutnyttelse og høyder med høyhus for bebyggelsen og at endelige og nye bestemmelser må fastlegges gjennom detaljregulering. Boligformål På nåværende tidspunkt har vi naturligvis ikke tatt stilling hvordan tomten skal utvikles, men vi synes det er noe uheldig at det allerede nå fastslås at boligformål ikke tillates. Siden tomten representerer «Gystadmarkportalen» ville det vært en betydelig fordel for hele området om utviklingen kunne komme i gang så tidlig som mulig. I starten vil det sannsynligvis være markedsmessig krevende å starte opp et rent næringsprosjekt og et innslag av «spektakulære» boliger ville kunne bidra til å «forløse» prosjektet. 1

15 Allmenn tilgang til toppen av høyhuset Vi forstår ønsket om allmenn tilgang til toppet av høyhuset og dermed etablere et utsiktspunkt i området. Imidlertid vil dette sannsynligvis kreve større og kostbare tiltak for å sikre rømningsveier, etablere eventuell adgangskontroll mm. Om dette er praktisk gjennomførbart for de formål som foreslås er noe mer usikkert. Et utsiktspunkt vil det være mest naturlig å knytte til et eventuelt hotell, restaurant, konferansesenter o.l. Vi mener derfor at dette kravet må relateres til bestemte formål. Rekkefølgebestemmelser I «Delområde 1» kreves etablering av torg på delfelt K1.1 før det gis midlertidig brukstillatelse. Ved utbyggingen av dette feltet kan det bli delt opp i to eller kanskje flere byggetrinn og vi mener derfor at etableringen av torget må være knyttet til brukstillatelse for siste byggetrinn. Parkeringsbestemmelser Vi registrerer at det foreslås at parkering på bakkeplan ikke tillates. Med relativt krevende grunnforhold og dermed kostbare parkeringsløsninger under bakkeplan kan dette kravet stoppe ellers gode prosjekter. Vi vil anmode om at det lempes på kravet og dermed kunne tillate noe parkering på bakkeplan og/eller i delvis nedsenket første etasje. Vi registrerer også at det kreves 2 parkeringsplasser for sykkel pr. 100 m 2 bruksareal næring. Dette da plassert nær hovedinngang, med sykkelstativ og fortrinnsvis under tak. Med et næringsbygg på f.eks m 2 må det etableres 200 sykkelparkeringsplasser, noe som kanskje ikke er praktisk mulig. Vi anmoder om at dette kravet revurderes og modereres. Generelt byggehøyder Nye og stadig strengere tekniske forskrifter (også beskrevet i 3/Retningslinjer) krever endrede byggemetoder. For eksempel krever bygging av lavenergihus og passivhus større konstruksjonstykkelser/ høyder enn tidligere. Vi anmoder om at dette blir hensyntatt i absolutte høydebegrensninger, byggelinjer mv. Bruk av utbyggingsavtaler Da det er etablert utbyggingsavtale/grunneieravtale for Gystadmyra forutsettes det at disse fortsatt gjelder for aktuelle område og at det ikke blir stilt krav om ytterligere utbyggingsavtaler. Vi håper våre innspill kan være nyttige og ta med i videre behandling og vi kan gjerne stille i møter for å utdype dette ytterligere. Med vennlig hilsen Myrveien AS Tor Vidar Frydenlund Daglig leder/styremedlem John Skogen Styreleder 2

16 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-ull/523651_fix.html Side 1 av Fra: Malling Dato: :25:49 Til: Ullensaker Postmottak Tittel: Gystadmarka i Ullensaker kommune - kommunedelplan - offentlig ettersyn Ullensaker kommune Postboks A 2051 JESSHEIM Deres referanse: 2010/ Vår referanse: / /2014 Gystadmarka i Ullensaker kommune - kommunedelplan - offentlig ettersyn Viser til kommundelplan for Gystadmarka. Ruter er positive til planen og ser det som hensiktsmessig med boligutbygging i det sentrumsnære området I Ullensaker kommune. Vi ser det også som positivt at det er satt opp som mål at den nye bydelen skal «tilrettelegge for kollektivbruk, og utvikles slik at det blir trygt og attraktivt å sykle eller gå». Vi mener dette bygger opp under nasjonale mål om at trafikkveksten skal tas med kollektivtransport, sykling eller gåing. Vi ser det som vesentlig at det også legges opp til en restriktiv parkeringsnorm som støtter opp under denne målsettingen. Videre mener vi det er et riktig valg å etablere en «sykkelmotoveg» med adskilt gangveg for gående som vil gå gjennom den nye bydelen og binde denne sammen med Jessheim sentrum, og at en av hovedsatsingene er å gjøre overgang mellom transportformer så smidig som mulig. Dette understrekes med å trekke frem gode forbindelser til fots og sykkel, samt busstilbudet langs fv. 174 og jernbanestasjonene (Nordby stasjon og sentrum) fra boligene i Gystadmarka. Vi understreker behovet for god fremkommelighet for gående og syklende frem til bussholdeplassene langs fv Vi er derimot skeptiske til ideen om å opprette en busstrase gjennom området, og anbefaler ikke å planlegge i henhold til dette. Vi ser det som mer hensiktsmessig at området blir betjent fra fv En holdeplassavstand på rundt 600 meter anses som akseptabelt. Vi er åpne for at tilbudet langs fv. 174 kan forsterkes med et bedre markedsgrunnlag. Høy frekvens anses som attraktivt for kundene, og vi fastholder at dette vil gi et bedre tilbud, enn melkeruter med kort holdeplassavstand. For å sikre god fremkommelighet for bussene langs fv. 174 er det viktig at dette vektlegges i forbindelse med planlegging av- og påkjøringer for tverrforbindelsene som planlegges til det nye boligområdet. Det kan for eksempel være et godt, strategisk, fremtidsrettet grep å avsette areal til kollektivfelt og filterfelt for buss i rundkjøringene. Med vennlig hilsen Sarah Malling fremkommelighetsplanlegger Ruter As Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus Dronningens gate 40 Postboks 1030 Sentrum NO-0104 Oslo Telefon Sentralbord

17 forum for natur og friluftsliv Akershus Ullensaker kommune Enhet for plan og næring Postboks Jessheim Kommunedelplan for Gystadmarka - offentlig ettersyn Ask, 06. Januar 2014 FNF-Akershus takker for tilsendt høringsdokument datert med høringsfrist FNF-Akershus må rose Ullensaker kommune for å ha fokus på en blå og grønnstruktur i gjennom hele planområdet og arealer spesielt avsatt til møteplasser, opplevelser og aktivitet 1. FNF-Akershus håper at disse arealene kan bidra til friluftsliv i nærmiljøet 2 til de fremtidige nye innbyggeren i Ullensaker kommune. Det er flere steder i kommuneplanen det er nevnt spesielt at skog og den eksisterende naturssituasjonen skal bevares. FNF-Akershus er veldig positive til at husene legges i tun, med grønt areal rundt. Dette fremmer trygg lek og naturbaserte arealer som kan utforskes 3 Stortingsmelding 39 ( ) støtter opp under dette og fastslår at friluftsliv er et viktig verktøy for å oppnå bedre folkehelse på mange plan. FNF-Akershus ønsker Ullensaker kommune lykke til videre i planprosessen og ber om å få tilsendt høringer fra kommunens detaljplan for det samme området når det foreligger. Med vennlig hilsen Forum for natur og friluftsliv-akershus Ruben A. Pettersen Fylkeskoordinator 1 Spesielt nevnt 7 grøntstruktur i retningslinjer. 2 Nevnes i punkt Folkehelse. 3 Fra punkt Adresse: FNF-Akershus, c/o NJFF Akershus, Ask 19B, 2022 Gjerdrum Tlf: Faks: E-post: Web: Kontonr: (Mrk.5672, FNF)

18 Til Ullensaker kommune Dato Enhet for plan og næring v. Elisabet Frøyland KUN sendt pr. INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR GYSTADMARKA Grunneierutvalget for grunneierne i Gystadmarka har vurdert høringsforslaget til ny kommunedelplan. Vi har også hatt innspill underveis under utarbeidelse av planen, men mener fortsatt å kunne peke på flere punkt som bør endres dersom utbygging i området skal være realiserbar. Vi er enige i at den foreslåtte kommunedelplanen er et godt utgangspunkt for å få til en ny bydel i Jessheim, med et godt og trivelig bomiljø der folk vil trives og bli boende. Hovedtrekkene i kommunedelplanen er tiltalende, og kan danne grunnlag for den videre regulering av området. Det er imidlertid enkelte deler ved planen som må vurderes nærmere. Vi viser i den forbindelse til vårt innspill av til det foreløpige planprogrammet, og vil her gi noen utfyllende kommentarer. Grøntareal. Planen legger opp til uforholdsmessig store, ikke kommersielt utnyttbare områder med park, grøntområder og trafikkareal. Til sammen utgjør dette ca. 43 % av arealene utenom dagens idrettsanlegg og skole. I tillegg er det i planen forutsatt at det skal være grøntareal, lekeplasser, o.l. inne i selve boområdene. De store parkene vil kreve store kostnader til grunnerverv og opparbeidelse samt framtidig drift. De sentrale parkene bør reduseres i størrelse. Det kan gjøres på den måten at hovedvegene forskyves inn i parkene, og at byggegrensene flyttes tilsvarende. På denne måten vil byggearealene kunne utvides med ca. 100 da. Det er lagt opp til to hovedveger gjennom området. Det bør vurderes om det er behov for dette. Etter vår mening vil det være tilstrekkelig med en hovedveg. Ved å velge 1 hovedveg vil det være mulig å spare inn betydelige beløp på infrastrukturkostnadene. Hvis kravet om 2 hovedveger gjennom området opprettholdes, må det tillates at man bygger ut den ene vegen først og at den andre bygges ut ved behov og etter en nærmere vurdering dersom behovet melder seg. Det er i planen videre forutsatt at det skal etableres en grønn sone på 15 m i planens nord- og østside. I og med at det på utsiden er ubebygde områder (LNF), synes størrelsen på denne sonen å være unødig stor. Hvis sonen reduseres til 5 m vil det øke bebyggbart areale med nærmer 30 da. Plassering av offentlig og privat tjenesteyting. Et annet forhold som også bør vurderes er de områdene som er avsatt til offentlig og privat tjenesteyting (barnehager, kirke, mv.). For ytterligere reduksjon av parkene samt frigjøre arealer til boligbygging foreslås områdene T6, T5, T8 og T7 flyttet inn i parkområdene. Beslutning om å bygge ny barneskole i T7 bør utsettes til en utvidelse av Gystadmarka nordover kommer, og barneskolen legges inn i dette området. Høringsuttalelse fra grunneierutvalget GYSTADMARKA - side 1

19 Type bebyggelse. Det er i overskuelig framtid ikke marked for blokkbebyggelse i Gystadmarka. I forbindelse med framlegg av ny byplan for Jessheim har det oppstått en endring av forutsetningene som lå til grunn ved utlysing av arkitektkonkurransen, jfr. fortetting med nye høydebestemmelser samt transformering som åpner for å bygge blokker i søndre del av Jessheim Næringspark. Ingen ønsker å bo i blokker langt fra sentrum jfr. også dagens situasjon på Gystadmyra, der flere prosjekt i lang tid har hatt problem med salg. For å danne et bydelssenter bør blokkbebyggelsen konsentreres langs dette, alternativt vil en også ved å velge 1 hovedveg og bygge blokkbebyggelse langs denne vegen kunne redusere kravet til blokkbebyggelse til det halve. Et annet ankepunkt er bestemmelsene om at de såkalte signalbygg/høyhus som er foreslått kun kan inneholde næringsvirksomhet/kontorer. Disse byggene er ikke realiserbare uten boliger oppover i etasjene. Markedet for kontorlokaler er mer enn nok dekket i Byplan Jessheim og der transformerte områder! Detaljering. I planforslaget savner vi en vurdering av hvordan planen samlet ivaretar bærekraft, bomiljø og økonomi. Dette er 3 sentrale element i enhver utbyggingsplan. Så vidt vi kan se er økonomi ikke behandlet i det hele tatt. Etter vår mening vil den foreliggende plan ikke kunne gjennomføres på en økonomisk forsvarlig måte. Videre er planforslaget unødvendig detaljert. Vi kan vanskelig forstå hvordan en slik oppdeling som foreslått i planen skal kunne gjennomføres. Vi foreslår at detaljeringen innen de forskjellige delområdene sløyfes og at planen bare inneholder delområdene 2, 4 til 8. Vi mener også at planbestemmelser og retningslinjer er unødvendig detaljert. Planbestemmelser og retningslinjer må utformes på et mer generelt og overordnet nivå. Med så detaljerte og spesifiserte planbestemmelser og retningslinjer vil all framtidig utvikling og regulering være fastlåst i et mønster. Ullensaker kommune har uttalt en ønsket vekst på boenheter pr år, noe som betyr over 6000 boliger totalt i en 20 års periode. Planen for ny bydel Gystadmarka refererer også til en utbyggingsperiode på flere tiår, og all erfaring tilsier at utbyggingsmønster endrer seg over tid. Det vil derfor være feil å binde opp all fremtidig utvikling i et mønster som ikke ivaretar en viss dynamikk og markedstilpassing. Vi har berørt punktet om tilpassing til markedet tidligere, og vi vil igjen minne om at økonomi og kostnader er av avgjørende betydning for om utviklingsplaner blir gjennomført. Alle påløpte kostnader må i siste instans betales av de som skal etablere seg i et område, og med dagens stadige påminnelse om at boligpriser og etableringskostnader må reduseres, blir risikoen veldig fort for stor for de som skal tilrettelegge utbygningsarealer til kommunens ønskede vekst. Utbyggingsretning. I planforslaget stilles alternativ åpning for at utbygging kan starte fra flere kanter. Dette må kunne gjennomføres! Markedet etterspør småhusbebyggelse i form av rekkehus, tomannsboliger, lavblokker og eneboliger. Det er i dag og i overskuelig framtid mangel på botilbud sentrumsnært i Jessheim for barnefamilier som vil bo nær bakken. Ved å tillate bygging både fra nord (med ny rundkjøring) og fra sør (via Gystadsmyra) kan den del av området som er avsatt for konsentrert småhusbebyggelse bebygges Høringsuttalelse fra grunneierutvalget GYSTADMARKA - side 2

20 først. På denne måten blir det også et befolkningsgrunnlag som kan danne grunnlag for bygging av et bydelssenter. Dette vil ikke bli bygget uten at det finnes et finansielt grunnlag for det Vi håper endelig utforming av kommunedelplanen kan skje uten for store forsinkelser, og ser fram til et fortsatt videre samarbeide med detaljreguleringer og tilrettelegging for utbyggingsavtaler og utbygging. Jessheim, den 6. januar 2014 For Grunneiersamarbeidet i GystadMARKA Paul Erik Svensgaard Senioringeniør/koordinator T Høringsuttalelse fra grunneierutvalget GYSTADMARKA - side 3

21 /

22

23 SENTRALADMINISTRASJONEN Ullensaker kommune Postboks A 2051 JESSHEIM Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Kristian Hole Fløtre / EMNE L12/0235 Telefon Deres dato Deres referanse 2010/ Ullensaker kommune - Kommunedelplan for Gystadmarka - Offentlig ettersyn - Melding om vedtak Det vises til oversendelse av forslag til kommunedelplan for Gystadmarka til høring med følgebrev datert Fylkesutvalget behandlet saken i møte den (sak 1/14) og fattet følgende vedtak: 1. Fylkesutvalget vurderer planforslaget som et godt grunnlag for utvikling av den nye bydelen Gystadmarka. 2. Publikumstjenester og forretningsvirksomhet bør konsentreres i og rundt bydelens sentrum (S1). Utstrakt handel og service i områder avsatt til kombinert formål vil kunne bidra til at Gystadmarka blir en konkurrent til det eksisterende Jessheim sentrum og føre til at bilbasert trafikk trekkes inn i bydelen. Fylkesutvalget fraråder å åpne for hotell i planområdet. Det bør også gis føringer for hvor mye kontorvirksomhet som tillates. 3. Fylkesutvalget mener at etappevis utbygging fra sør mot nord vil være hensiktsmessig for å oppnå en kompakt, urban utvikling og støtter alternativ A til utbyggingsrekkefølge. 4. Det er positivt at syklister og fotgjengere prioriteres. For å sikre klare føringer i videre planarbeid og utvikling av området bør gang- og sykkelsystemet visualiseres ennå tydeligere i kommunedelplanen. Fylkesrådmannens saksframlegg og protokoll følger vedlagt. Med vennlig hilsen Kristian Hole Fløtre saksbehandler Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) NO MVA 0107 OSLO E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) NO

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina FYLKESADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 17.06.2015 2011/14740-13/101804/2015 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst FYLKESADMINISTRASJONEN Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 21.04.2015 2013/10627-17/70283/2015 EMNE 143 Telefon 22055623 Deres dato

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

From: Terje Solvang To: Guro BraanaasBredland Subject: FW: Plan Date: 18. januar 2012 14:58:05 Attachments: plan.jpg Fra:AgnieszkaSzczepaniak Dato: Wed,18 Jan201214:46:59+0100 Til:

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Statens vegvesen. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Solbakken i Eidsvoll kommune

Statens vegvesen. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Solbakken i Eidsvoll kommune Statens vegvesen Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Torhild Sletten / 24058226 16/159619-2 2015/2839/MFO

Detaljer

Drammen kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid Professor Smiths allé 54

Drammen kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid Professor Smiths allé 54 Besøksadresse Stortorvet 7, Oslo Halvorsen & Reine AS Sivilarkitekter MNAL Postboks 9407 Landfalløya 3023 DRAMMEN Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Ullensaker kommune - Kommunedelplan for Jessheim sørøst - Offentlig ettersyn - Melding om fylkesutvalgets vedtak

Ullensaker kommune - Kommunedelplan for Jessheim sørøst - Offentlig ettersyn - Melding om fylkesutvalgets vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Ullensaker kommune Postboks A 2051 JESSHEIM Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 12.06.2013 2013/4842-8/68509/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/ Saksutskrift Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/04371-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/15 22.01.2015 Hovedutvalg for

Detaljer

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi. Etter adresseliste. ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 27. august 2015 SIDE 1/7 REF jola OPPDRAGSNR A068964 Varsel om oppstart

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 20.01.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 20.01.2014 Tid: 15:00 15:35 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei SENTRALADMINISTRASJONEN Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 OSLO Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Sissel Riibe 11.07.2014 2011/16542-62/61288/2014 EMNE C53 Telefon 22055065

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/ G-701 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2015/2886-18 G-701 Morten Høvik, 29.04.2016

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14 Kommunestyret /14

Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift /14 Kommunestyret /14 MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 12.11.2014 066/14 Kommunestyret 13.11.2014 055/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - PEPPERSTAD SKOG FELT D, B17-B20 - DETALJREGULERING - FØRSTEGANGSBEHANDLING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - PEPPERSTAD SKOG FELT D, B17-B20 - DETALJREGULERING - FØRSTEGANGSBEHANDLING Vestby kommune Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Lars Grimsgaard Arkiv: // 0224 Arkivsaksnr.: 13/12616 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan og miljøutvalget PL24/13 24.06.2013 24/13 SAMLET

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/17 Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 125/16 - Frogn kommune - Kommunedelplan Nordre Frogn

Melding om vedtak i FU-sak 125/16 - Frogn kommune - Kommunedelplan Nordre Frogn FYLKESADMINISTRASJONEN Frogn kommune Postboks 10 1440 DRØBAK Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 23.08.2016 2014/10881-16/112348/2016 EMNE L40 Telefon 22055623 Deres

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA, NORD FOR JÆREN HOTELL, BRYNE

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA, NORD FOR JÆREN HOTELL, BRYNE Arkiv: PlanID - 0452.00, K2 - L12 Vår ref: 13/148-21 Journalpostid: 14/27746 Saksbeh.: Linda Trondsen PLAN 0452.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA, NORD FOR JÆREN HOTELL, BRYNE Saksgang: Utval

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune /49 Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune /49 Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-2017/182 Dato: 30.05.2017 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune 07.06.2017 17/49 Kommunestyret - Ørland kommune 15.06.2017 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING 3. GANGS BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING AV SOLSIDEN BOLIGFELT (id201302) Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkivsak: 13/1158-68 Arkivkode: RNR 201302 Klageadgang:

Detaljer

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/10998 / 16 Ordningsverdi: 2818pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 HØRING- UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING Vedtak

Detaljer

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Saknr. 14/5097-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet viser

Detaljer

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak FYLKESADMINISTRASJONEN Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Att. Hege Aalstad Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 03.09.2015 2015/8206-5/128263/2015 EMNE

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 127/17 Formannskapet 06.06.2017 49/17 Kommunestyret 13.06.2017 DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID Saksframlegg Arkivsak: 14/2615-36 Sakstittel: Saken skal behandles av: Kommuneplanutvalget Kommunestyret DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Områderegulering for Nøsted og Glassverket

Områderegulering for Nøsted og Glassverket Områderegulering for Nøsted og Glassverket 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser/oppfølging av rekkefølgekrav 21.03.2017 1. Bakgrunn og overordnede

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Lagmann Lindboes vei 24, r , offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Lagmann Lindboes vei 24, r , offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 31.01.2017 Sak: 13/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Lagmann Lindboes vei 24, r20150040, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/20912

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3539-12 Arkiv: 023729300 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 18.05.2017 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B4 PÅ GYSTADMYRA

1. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B4 PÅ GYSTADMYRA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 247/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.11.2014 1. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT B4 PÅ GYSTADMYRA Vedtak Med henvisning

Detaljer

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø HTM-sak 119/13 R-268 Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/05247-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.12.2013 Rådmannens

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, Dato: 29.6.2016 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

Utskrift av møtebok. Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon

Utskrift av møtebok. Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon Utskrift av møtebok Dato: 20.06.2017 Arkivsak: 2015/1542-11 Saksbehandler: Marianne Martin Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 67/17 Formannskapet 27.06.2017 Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/3108-34 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Lille Edet" (G-690)

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune - sentraladministrasjonen Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 24.02.2014 12/08509-5 Anne Grindal Søbye Oversendelse

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring

Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2015/340-10 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 37/15 01.06.2015 Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling

Detaljer

Hei. Viser til tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid.

Hei. Viser til tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid. file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-eid/467124_fix.html Side 1 av 2 23.12.2016 Fra: Erling Amdahl[Erling.Amdahl@eidsvoll.kommune.no] Dato: 20.12.2016 14:52:48 Til: 'Øystein Ellingsen' Kopi: Geir Sunde

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

!11\, AKERSHUS. Saksfremlegg. Saksnr Utval 46/11 Fylkesutvalg. Møtedato

!11\, AKERSHUS. Saksfremlegg. Saksnr Utval 46/11 Fylkesutvalg. Møtedato Side 2 av 2!11\, AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Saksfremlegg Dato: Arkivref 15.03.2011 2009,3989-5 Saksnr Utval 46/11 Fylkesutvalg Møtedato 07.04.2011 Røy ken kommune - Kommunedelplan for Slemmestad - uttalelse

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for del av Nygård Nordre, Felt B8 og B9, PlanID

Saksframlegg. Detaljregulering for del av Nygård Nordre, Felt B8 og B9, PlanID Saksframlegg Detaljregulering for del av Nygård Nordre, Felt B8 og B9, PlanID 20160001 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frøydis Kristiansen FA - L12 16/1553 Saksnr Utvalg Type Dato 25/17 Det faste utvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 115/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 115/ Sunndal kommune Arkiv: 20170410 Arkivsaksnr: 2017/764-7 Saksbehandler: Marit Ingrid Erstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 115/17 07.11.2017 Reguleringsplan for Mogrenda

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-32 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 07.06.2016 Kommunestyret 16.06.2016 VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer