ARENDAL PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARENDAL PROGRAM 2015-2019"

Transkript

1 ARENDAL PROGRAM TENK NYTT, STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Miljøpartiet De Grønne er et økologisk parti. For oss er en sunn natur og et sunt miljø selve grunnlaget for eksistensen vår på jorda. På samme måte er et rettferdig samfunn nødvendig for en sunn økonomi. For å sikre et godt liv for både oss og de som skal overta jorda etter oss kan vi ikke forurense eller hente ut mer fra naturen enn den klarer å fornye. Det er det som er bærekraft. Grønne partier rundt om i verden bygger nettopp på bærekraft. På andre verdier enn bare penger, på at mennesker er aktive deltakere i samfunnet, på dialog, og på en tro på at mangfold er viktig både for miljø og mennesker. Mangfold er viktig i politikken også. Ingen partier sitter med alle svarene. Miljøpartiet De Grønne stiller for første gang til valg i Arendal, og din stemme kan være med på et historisk grønt skifte i vår kommune. Vi er blokkuavhengige og vil samarbeide med alle partier for å få gjennomslag. EN LEVENDE BY Et levende sentrum er helt nødvendig for Arendals identitet som en bykommune. Sentrum har et enormt potensial, men dette krever økt satsing i årene som kommer. Vi ønsker at sentrum primært er til for ferdsel uten bruk av bil. Dette vil påvirke både trivsel og miljø, og gjøre byen til et sted man har lyst til å oppholde seg. Færre biler vil frigjøre arealer som i dag brukes til parkeringsplasser. Vi trenger plass til byens grønne lunger, møteplasser og lekeplasser. Minst utslipp må gi høyest prioritet i byplanlegging: Gang, sykkel, kollektiv, el-bil foran biler på fossil energi. Styrke handel i sentrumsområder fremfor nye bilbaserte kjøpesentre og gi plass til folk, handel og aktiviteter i gatene. Vi vil jobbe for å styrke distriktene i Arendal. Sterke bydelssentre der man har tilgang til varer og tjenester vi bruker i hverdagen. Arbeide for å gjenåpne kanalen mellom Pollen og Kittelsbukt. Det gir oss renere vann i Pollen, praktisk klimatilpasning og en tiltalende og aktiv by for fremtiden med røtter i historien. Stimulere til at torget er i bruk med aktiviteter og torghandel året rundt. Si nei til søndagsåpne handlesentre. Side 1 av 10

2 Prioritere gående og syklende: Flere gater som er bilfrie eller med sterkt redusert hastighet for bil og kun høyst nødvendig parkering tillatt. På sikt et bilfritt sentrum. At utbyggere må bidra til å ivareta og videreutvikle kommunens grøntstruktur når tomter bygges ut. Ved å bruke for eksempel blågrønn faktor-verktøyet utarbeidet av Framtidens byer, eller sette inn til fond for. gang- og sykkelvei og andre nærmiljøtiltak Prioritere sikker og egnet parkering for sykkel- og el-sykkel, samt ladestasjoner for el-sykler og utlånsordning for bysykler. Sette av de sentrumsnære parkeringsplassene til ladbare biler (el-biler og ladbare hybrider). Vi vil gå inn for flere parkeringsplasser med lademuligheter og forbeholde disse for biler som benytter seg av lading. Opprette flere grønne lunger, parker og lekeplasser ved å bl.a. å omgjøre parkeringsplasser, og forbedre eksisterende som trenger oppgradering, f.eks. parken utenfor Steenhuset. Ta vare på og tilrettelegge sentrumsnære turområder og snarveier og legge til rette for urban dyrkning. At kommunal beplantning må være med tanke på biodiversitet: Være humle- og bievennlig, og bruke lokale arter og nyttevekster. Jobbe for å få en utlånssentral, utstyrsbibliotek, gratisbutikk eller lignenede i Arendal. Ha søppelkasser for kildesortering i byen og søppelkasser med panteringer. At boligbygging skal skje i tilknytning til grender og kollektivtraseer, og ikke berøre dyrket mark. Utvikle gode bydelsentre (eksempel Saltrød). Vi må definere hva en bydel skal ha nært, slik at man i hverdagen ikke er tvunget til å reise langt. Dette kan være skoler, lege, nærbutikk, bibliotek, post, møteplasser, lekeplasser, all-aktivitetslokaler m.m. Ta initiativ for å etablere kompetansesenter og møteplasser for grønn livsstil og fremtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Jobbe for døgnåpne offentlig toaletter i byen og og tilgang til rent vann i byrommet. NATUR OG FRITID Nærnaturen i Arendal er under konstant utbyggingspress. Mest kjent for tiden er den vedtatte raseringen av Bymarka ved utbygging av ny E-18 og tilførselsveier. Men en rekke andre populære naturområder i Arendal er i fare, både sentrumsnært og på øyene og tettstedene våre, blant annet Åsbieskogen. Disse områdene er derimot svært viktige for byens befolkning i et folkehelseperspektiv. MDG ønsker en helhetlig gjennomgang av bynære naturområder og gi disse områdene et varig vern. Vi vil ta vare på natur- og friluftsområder, slik at kommende generasjoner får mulighet til å oppleve naturen på lik linje med oss. KYSTEN VÅR At utbygging i strandsonen skal kun vurderes i allerede utbygde områder. Svaberg og naturmangfold skal bevares og allmennhetens interesser for fiske og ferdsel tas vare på Etablere flere bevaringsområder i Arendal for å sikre bestandene av blant annet hummer og torsk. Sørge for ivaretakelse av de rike bestandene i Arendal av den ellers truede flatøstersen. Støtte etablering av Raet nasjonalpark. Bidra til tiltak for en ren kyst slik som ved strandrydding og opprydding av tapte fiskeredskap på havbunnen, samt forebyggende tiltak. Side 2 av 10

3 At Arendal kommune skal gjennom blant annet sitt eierskap i Agder Energi arbeide aktivt for at hensynet til laks og sjøørret i Nidelva blir høyere prioritert. At Arendal kommune skal ta en aktiv rolle for å ivareta og eventuelt forbedre alle vassdrag og bekker som fører sjøørret. NÆRNATUREN - EN NØDVENDIGHET FOR LIVSKVALITET Ha varig vern av nærnatur: Arbeide for at Arendal bystyre vedtar bindende markagrenser for befolkningens viktigste natur- og friluftsområder. At vedtatte tilførselsvei gjennom Bymarka skrinlegges og behov og løsninger vurderes på nytt Sette ut fellesgriller i flere av kommunens friområder. Prioritere støtte til kommunal soppkontroll. Ha tilstrekkelig med søppeldunker i tur- og utfartsområder. Informasjonsplakater på alle populære strender om søppelkasting og nedbrytningstid. Sørge for at uthavenene ivaretatt av Skjærgårdstjenesten har egne returordninger for pant. Sikre strandsonen med bedre tilgang for allmennheten. Fjerne eksisterende stengsler. Sikre sammenhengende kyststi Prioritere friluftsliv når spillmidler skal fordeles i kommunen GRØNN TRANSPORT Arendal skal bli et utstillingsvindu for kreative miljøriktige samferdselsvalg. Arendal er en middels stor by med voksende trafikkproblemer og dermed økt forurensing. Målet for samferdselssatsing i Arendal er å unngå stagnerende og forurensende rushtidstrafikk, redusere lokal forurensning relatert til trafikk og legge til rette for at trafikanter kan ta miljøriktige valg Arendal er allerede tungt belastet av privatbiler, og det er ingen fornuftig løsning for fremtiden å bygge mer veier for økt privatbilisme. Inntekter fra bomring rundt byen må være med på å gi et kollektivtilbud som er fleksibelt og rimelig nok til å være en attraktiv konkurrent til privatbilen. Gange og sykkel er utslippsfritt og skal være førsteprioritet. I en kupert by som Arendal vil også el-sykkel være et godt alternativ til privatbil, og vi mener kommunen skal gå foran som Norges el-sykkelhovedstad. Prioritere vedlikehold og trygge veier fremfor nye, og vektlegge natur og miljø ved trasévalg for nye veier. Unngå veibygging i nærnatur som Bymarka og Åsbieskogen Innføre bompengering i Arendal der pengene øremerkes satsing på kollektivtrafikk, gang og sykkel. Målet er å redusere bilbruken og sikre at nødvendig trafikk kommer frem uten behov for nye tilfartsveier. Bompenger på Stoa vil hindre forflytning av trafikk fra by til Stoa. Øke satsingen på gang- og sykkelveier betydelig. Gå gjennom veinettet i Arendal for å legge til rette for økt trafikk av sykkel og el-sykkel i sikre og sammenhengende traseer som ikke er i konflikt med hverken gående eller biler. Jobbe for at Arendal blir Norges el-sykkelhovedstad! El-sykkel tiltrekker seg mange syklister som normalt ikke sykler og har et betydelig potensial til å være erstatning for mange bilreiser. Legge til rette for informasjonskampanjer og muligheter til å prøve el-sykkel og jobbe opp mot offentlige og private bedrifter for å øke andelen brukere av el-sykler. Jobbe for tørr og sikker sykkelparkering i de sentrale parkeringshusene, skur med trygge muligheter til låsing av sykler, og jobbe for et nettverk av ladepunkter for el-sykkel i Arendal sentrum. Side 3 av 10

4 Bidra til elektrifisering av fergene. Teknologien er på plass og Arendal kommune kan bidra med en finansieringsplan og løsning for å utbygge kai med ladesystem. Utrede en fremtidsplan for rutenett av el-ferger som dekker hele området Tromøybrua, Rævesand, Sandvigen og Strømmen. Sjøveien ligger der og venter! Jobbe for korrespondanse mellom ferger og annen kollektiv, og få på plass en bedre ventestasjon for fergene på Tyholmen med økt bryggesikkerhet for barn. Legge til rette for å etablere bildelering og båtdelering i Arendal og legge til rette for økt bruk av samkjøring, for eksempel gjennom registrering og merking av gode samkjøringsstopp. Arbeide for flere offentlige ladepunkt for elektriske biler, og for at flere parkeringsplasser blir reservert for disse, spesielt i bykjernen. Jobbe for at det brukes miljøvennlige alternativer til salting. Prioritere veiløsninger som letter overgangen til kollektivtransport og arbeide for bedre løsninger for innfartsparkering med kollektivtilbud og sykkeladkomst videre til bysentre. Være med på forsøksprosjekt i fylket med kollektivtransport ved behov utenfor kollektivaksene Jobbe for lavere pris på kollektivbilletter, finansiert av bompenger. Jobbe for at Arendalsbanen ivaretas, støtte forbedringer av Sørlandsbanen (blant annet den foreslåtte Sørvestbanen), og flytte tungtrafikk over på båt og jernbane. At alle nye kommunale kjøretøy skal gå på elektrisitet eller mest mulig miljøvennlig drivstoff avhengig av bruk. Planlegge for nye boliger og og tjenester i nær tilknytning til kollektivtrafikk samt gang- og sykkeltraseer. Sikre gratis parkeringsplasser for togreisende på togstasjonen i Arendal og på Stoa. Se på tiltak som kan redusere gjennomfartstrafikk i boligområder for å sikre barn, nærmiljø og trafikksikkerhet, slik som Kolbjørnsvik/Sandvigen. LOKAL MAT Det er viktig at vi kan produsere mat lokalt. For å ha trygg tilgang på mat må vi ha et levende landbruk. Det må være bærekraftig, både økonomisk og for miljøet. Landbruket må gi trivsel for folk og fe og samtidig gå i pluss i kroner og øre. Vi må ta vare på matjorda vår og hindre gjengroing. Økologisk landbruk og mer dyrking av korn og grønnsaker er både dyre- og klimavennlig. Vil vil: Verne all eksisterende matjord. God matjord tar svært mange år å utvikle. Opprettholde, og legge til rette for å øke, småskalajordbruket i Arendal. Stimulere til bruk av beitedyr (villsau, geit etc.) for å hindre gjengroing. Støtte opp bærekraftige lokale fiskeri og landbruk og tilrettelegge for lokal merkevarebygging og omsetning. Støtte urban dyrking, parsellhager, andelslandbruk og tilsvarende prosjekter. Satse på mobile slakteri og jobbe for at små slakteri har gode vilkår. Jobbe for egnede forhold for økologisk melkeproduksjon, økologisk melk må på atskilte tanker. Synliggjøre hvor man kan kjøpe kortreist mat. Etablere Arendal som møtested for matinteresserte ved å støtte tiltak som Bondens Marked. Jobbe for en gradvis omlegging til økologisk drift på så mange gårdsbruk som mulig, og ha tiltak for kompetanseheving hos lokale produsenter med økologisk drift. Kreve at en økende andel mat som kjøpes inn av kommunale virksomheter er økologisk, og gi tilbydere av lokal mat reelle muligheter for å konkurrere i anbudsprosesser. Side 4 av 10

5 Støtte prosjekter som utvinner biodrivstoff av bl.a. mat- og jordbruksavfall. NÆRINGSLIV PÅ SOLCELLEKYSTEN Tidene endrer seg. Vi er på vei ut av oljealderen, og det merker vi på Sørlandet. Miljøpartiet De Grønne mener at Arendal har et unikt utgangspunkt for å bli en virkelig grønn foregangskommune! Vi vil at Arendal skal være den kommunen andre ser til når de skal snu seg i en grønnere og mer miljøbevisst retning. Bruke ressursene som allerede finnes her, og vri dem over i grønn retning. Utvikle ressurser og kompetanse innen grønn industri og produksjon av fornybar energi. Arendal trenger flere arbeidsplasser basert på lokal natur, lokal kultur og en fornybar økonomi. Det grønne skiftet må tilby bedre løsninger enn dagens. Fokusere investeringer på grønn næringsutvikling, blant annet vet å etablere et grønt næringsfond. Stimulere til både kommersielle og ikke-kommersielle prosjekter som oppfordrer til deling, bytting, gjenbruk, reparasjon og re-design, og samvirkebaserte virksomheter som tar utgangpunkt i lokale og regionale ressurser. Jobbe for etablering av nye, og styrke eksisterende grønne klynger og nettverk, koble bedrifter og forskningsmiljøer. Fokusere på at grønne næringer tenker kretsløp mellom ulike typer bedrifter. Avfall i en næring kan være verdifull ressurs i en annen. Ha gründerhjelp med fokus på grønne næringer og etablere arenaer for møte mellom gründere. Prioritere utbygging av høykapasitet bredbånd i hele kommunen. Jobbe for kildesortering for næringer med lavere avgift enn restavfall. Etablere en kommunal miljøpris som skal stimulere til og belønne nyskapning og innsats i miljøarbeidet hos kommunens innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Kreve miljøsertifisering ved anbud og grønne innkjøp i kommunen. Få med næringsliv i samarbeid om Green nudging: Små tiltak som gjør miljøvennlige valg lettere. Ha et samarbeid med næringslivet om energiøkonomisering og miljøvennlig bygging, og om redusert energibruk til bygninger og transport. Stille krav til minimum passivhusstandard for nye næringsbygg BÆREKRAFTIG KOMMUNE Det er et enormt potensial for utslipps-reduksjoner gjennom å fase ut fossil energi, og øke effektivitet og energisparing i nye og eksisterende bygg. Som byggherre kan og bør kommunene stille tydelige miljøkrav til entreprenører og leverandører. Dette vil kommunen også spare penger på, gjennom reduserte energiutgifter. Vi vil gjøre det enkelt og positivt å ta de gode, miljøvennlige valgene i hverdagen. ORGANISASJONEN Ha miljø- og klimakonsekvenser inn i alt planarbeid. For alle større strukturtiltak i kommunen skal det lages miljøregnskap som skal være retningsgivende for forslag til vedtak. At kommunen årlig rullerer og evaluerer mål og tiltak i klima- og energiplan for bærekraftig utvikling og sterk reduksjon av klimagassutslippene i kommunen. Kommunen skal utarbeide miljøstatus og klimaregnskap for kommunen og egen virksomhet. Side 5 av 10

6 Styrke klima- og miljøprioriteringer ved å etablere en overordnet miljø- og energilederstilling. Utvide arbeidet med klimanøytral kommune: Satse på flere reelle og faktiske klimareduksjoner i kommunen, begrense bruken av klimakvoter og gå over til å bruke EU-kvoter for restutslipp. Trekke kommunale fond ut av investeringer i fossil energi og uetisk handel. Vektlegge klima- og miljøhensyn ved offentlige innkjøp. At gjenbruk, vedlikehold og kvalitetskriterier legges til grunn for offentlige innkjøp. Ha en etisk og rettferdig innkjøpsordning for produkter som må komme langveisfra. At kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse oppdateres og at nødvendige klimatilpasningstiltak settes i verk for å møte utfordringene ved et menneskeskapt varmere og våtere klima. Foreslå grønne tak og forsøk med grønne fasader på kommunale bygg. At rehabilitering av kommunale bygg planlegges for nullutslippsstandard. Nybygg bør normalt ha plusshusstandard, det vil si at byggene produserer mer energi enn de bruker f.eks. ved bruk av solcelletak. Det må legges stor vekt på miljø i både oppføring og avfallshåndtering. Beregningene for prosjektene skal omfatte hele livssyklusen. At alle kommunale enheter og virksomheter blir miljøsertifisert, inkludert kommunale selskap. Sette krav om fornybaroppvarming til bygg man leier og prioritere utfasing av oljefyring. At kommunale virksomheter må ha tilgjengelige ladestasjoner for el-bil. Redusere bruken av målstyring i offentlig sektor, og fremme viktigheten av medmenneskelighet og livskvalitet i kommunens tjenester. Være positive til omstillingstiltak for å bedre kommuneøkonomien, og vil innføre metoder der kvalitet, kontinuerlig forbedring og bruker- og ansattemedvirkning er styrende (f.eks. Kommune Lean ). Gå inn for flere heltidsstillinger i kommunen. Ha gode ordninger som belønner gange, sykling, kollektiv og samkjøring for kommunalt ansatte. Innføre en vegatarmandag i kommunale kantiner, der veganske/vegetariske måltid subsidieres på bekostning av kjøttalternativer. Det skal alltid være fullverdige vegetariske tilbud tilgjengelig. Ha fokus på å unngå matkasting, for eksempel prioritere innkjøp av snål frukt og grønt. Bruke fri programvare der det er mulig, og bruk av nettmøter på bekostning av reiser. INNBYGGERE At kommunen må legge til rette for enkel tilgang til informasjon og tjenester. Arendal kommune må utvikle en digital strategiplan. At det i alle nye boligfelt skal settes av tilstrekkelig areal til lekeplasser, fellesareal og nærhet til turmuligheter - heller enn å ha minstekrav til antall parkeringsplasser. At boligfelt skal tilpasses topografien i området og best mulig unngå utflating av kupert terreng. Sette krav om miljøvennlig husbygging og nullhus ved tildeling av byggeløyver og nye utbyggingsområder. Legge til rette for at overskuddsenergi kan leveres tilbake til strømnettet. Søke å opprette en kommunal energirådgivningstjeneste, og informere aktivt om mulighetene som finnes hos Enova og andre miljøtiltak som kan gjøres i husholdningene. Opprettholde eiendomsskatten. FRAMTIDAS VOKSNE Miljøpartiet har som mål at alle innbyggere i Arendal skal ha nær tilgang til sine dagligdagse behov. En nærskole der flest mulig barn kan gå eller sykle til skolen er både bra for folkehelsen, miljøet og Side 6 av 10

7 lokalsamfunnet. Videre vil MDG bidra med tilrettelegging for at lokalsamfunn har nærhet til barnehager og basisbutikker. Dette dreier seg om planlegging og tilrettelegging i et langtidsperspektiv. Vi vil ha en mer praktisk og kulturelt rettet skole som bruker naturen som klasserom. BARNEHAGE Innføre maksstørrelse på barnehager og innføre Grønt Flagg i kommunale barnehager - en internasjonal ordning med pedagogisk miljøopplæring i skole og barnehage. Innføre to eller flere barnehageopptak i året. Barn skal gis prioritet ved opptak til nærmeste barnehage og skole. Arbeide for bedre kjønnsbalanse blant ansatte i barnehager og skoler ved aktiv rekruttering av mannlige lærere. Finne møteplasser for foreldre og barn som ikke bruker barnehagetilbud Arbeide for en høyere andel kommunale barnehager enn Arendal har per i dag SKOLENE VÅRE - DET LOKALE KNUTEPUNKT Ivareta et levende nærmiljø og sikre at alle barn har kort vei til skolen, hvilket innebærer å ivareta den skolestrukturen som er i dag. Sikre at skolene har korte avstander til grøntområder og gi skolene økonomiske muligheter til å bruke ute- og nærmiljøet som klasserom Opprette skolehager og Grønt Flagg -sertifisere de offentlige skolene. Trekke lokale ressurser inn i undervisningen, som for eksempel lokal natur og miljø, kulturminner og ressurspersoner med god lokalkunnskap. Støtte normer som sikrer god lærertetthet i skolen generelt og høy voksentetthet i spesielt SFO og småskolen ved bl.a. å satse på lærlinger. Respektere lærernes fagkompetanse, og gi betydelig frihet til å la lokale ideer for undervisning blomstre. Redusere krav til rapportering som ikke fører til mer læring. Støtte et forum for ansatte ved skolene i Arendal med fokus på å lære av hverandre. Arbeide for at Arendal vurderer å innføre leksefrie skoler. Støtte tiltak for tilrettelagt undervisning, også for elever som er på nivå over sitt alderstrinn. Ha mer valgfag og fysisk aktivitet inn i fellesskolen, og en praktisk tilnærming til alle skolens fag. Sikre at alle elever får god svømmeundervisning. Støtte kulturfokusert læring, bl.a. med bruk av oppsetninger. Dette styrker også basisfag. At skolene kan trekke inn vaktmestere og andre ansatte som ressurser i skoletiden. For noen elever kan praktisk læring være svært viktig. Ha programmering som valgfag i ungdomsskolen. At skolen fokuserer på likestilling, etikk og dialog i pedagogikk og undervisning. Ha et pedagogisk mangfold og støtte private ikke-kommersielle skoler. Gi skolene mulighet til å abonnere på økologisk frukt og grønt. Styrke opplæring i demokrati og samfunnsfag for å utdanne kompetente borgere. Styrke helsesøstertjenesten Øke kunnskapen om psykisk helse gjennom ulike prosjekter Øke kompetansen hos helsesøstre og skolepersonell vedrørende kjønnsidentitet og ulik kjønnsproblematikk Side 7 av 10

8 UNGDOM Støtte spesielle tiltak som øker bibliotekbruken blant ungdom ved bedre tilgjengelighet og nytenkning rundt innholdet i et bibliotek. Støtte etablering og drift av ungdomsklubber, ungdomsstyrte møtesteder og aktivitetstilbud for ungdom med fokus på integrering. At ungdomsrådet bør ha medlemmer som ikke nødvendigvis er tilknyttet ungdomspartier. Opprette en (digital) forslagskasse til ungdomsråd og bystyret, fra ungdom. At kommunen skal ta imot lærlinger innen helsefag og andre relevante fag. At alle bedrifter som utfører oppdrag for kommunen må være tilknyttet en lærlingordning. Innføre stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg. Må sees i sammeheng med styrket samfunnsfag.. FOLKESTEMMEN Vi mener det er viktig å gi innbyggerne eierskap til kommunen sin, og gjøre dem til aktive deltakere. Blant annet har vi hatt med oss grønne lapper når vi har stått på stand. Her skrev folk opp saker de brenner for i kommunen sin. Vi har brukt disse lappene aktivt når vi har utarbeidet programmet vårt. Vi vil ha folk engasjert også mellom valgene, og jobbe for at politikere som styrer kommunen representerer befolkningen når det gjelder blant annet alder, kjønn og etnisk opphav. Verne allemannsretten, strandlinjen og tilgangen til friluftsområder og naturopplevelser for alle. At velforeninger må være med tidlig i fasen av utviklingprosjekt. Støtte frivillige organisasjoner og velforeninger som overtar enkelte oppgaver fra kommunen, blant annet med enkelt vedlikehold og å gjøre nærmiljøtiltak i bydeler. Støtte Dyrebeskyttelsen og lignende organisasjoner, og støtte kampanjer for sterilisering av katter. Ha forsøk med deltakende budsjettering : En del av kommunens budsjett er ute til prioritering av velforeninger o.l. Erfaring er at dette gir bedre rekruttering til lokaldemokratiet og mindre uro rundt budsjettprosesser. Sette krav til god informasjon på stedet og på nett om langvarige byggeprosjekter i kommunen. Prioritere utbygging av høykapasitet bredbånd i hele kommunen. Alle skal ha god tilgang til digitale fora og tjenester. At rådgivende folkeavstemminger kan brukes oftere enn i dag, blant annet ved ordførervalg og spørsmål om kommunesammenslåing. Følge utfallet av en rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing. Vi mener likevel at Arendal er stor nok som kommune, en ytterligere sammenslåing svekker lokaldemokrati og distrikter. At nedlagte skolebygg bør overlates til velforeninger. GODT VOKSNE Aktive eldre er friske eldre. Også de som har levd en stund må få bruke ressursene sine til meningsfulle aktiviteter. Barn trenger besteforeldrene som kan formidle erfaringer og historier og lære bort håndverk. Vi vil legge til rette for en verdig alderdom og samhandling på tvers av generasjoner. Støtte Livsglede for eldre og lignende foreninger. Legge til rette for samhandling på tvers av generasjoner. Barnehage og kultur kan være møteplasser. Side 8 av 10

9 At eldre som ønsker og har kapasitet til å stå i arbeid utover pensjonsalder skal ha anledning til det. At det legges til rette for at eldre som bor på sykehjem o.l. kan ha jevnlig kontakt med dyr, samtidig som det tas hensyn til allergikere. Støtte Lotte-hjem-modellen. Sykehjem med trykk på hjem. Beboernes ønsker og behov skal være rettesnoren for arbeidet, ikke et system eller oppsatt plan. Trivsel for ansatte og beboere. Støtte omsorgslønn. Jobbe for økt lege- og sykepleiedekning på sykehjem. Øke kompetanse på medisinbruk hos eldre i sykehjem ( geriatrisk farmasøytisk kompetanse) - for å redusere overforbruk og uheldig polyfarmasi. Jobbe for prosjekt "demenslandsby". GRØNN HELSE Miljøpartiet De Grønnes viktigste bidrag til helse er forebygging. Forebygging hindrer sykdom og det er både bedre og billigere enn behandling. Vi vil sette livskvalitet og psykisk helse på dagsorden. Sette fokus på forebyggende helsearbeid, gå inn for å bruke Grønn resept for å vri behandling over fra legemidler til sunnere livsstil og fysisk aktivitet. Øke bruk av grønn omsorg, inn på tunet og blå omsorg i kommunal helse. Støtte frivillige foreninger som aktivt inkluderer personer med psykiske helseproblemer i meningsfulle aktiviteter med fokus på ressurser og mestring. Fokusere på forebygging og opplysning som gode tiltak mot rus. Ettervern er også forebygging. Arbeide for at egnede friluftsområder har universell utforming. Arbeide for sunn mat i kommunale institusjoner, og styrke tilgangen på vegetariske alternativ. Styrke bruker- og ansattemedvirkning. At kommunale virksomheter og bedrifter som gjør oppdrag for kommunen skal være med i ordningen for inkluderende arbeidsliv. Motsette oss ytterligere nedbygging av sykehuset i Arendal. Støtte frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren. At Arendal gjennom interkommunalt samarbeid jobber for å opprettholde voldtektmottak i Aust-Agder. SOSIAL Bygge rimelige kommunale utleieboliger for unge, flyktninger, funksjonsreduserte og andre etter behov der det er mulighet å gå fra leie til eie. Ikke ha forbud mot tigging. Problemet er fattigdom og menneskehandel, ikke at folk ber om hjelp. Gi tilgang til overnatting og vaskemuligheter, og støtte frivillige tiltak som å for eksempel produsere og selge håndtverksprodukter istedenfor å tigge. At vi skal bosette det antall flyktninger og asylsøkere som kommunen får forespørsel om. Støtte utstyrssentraler for barn og unge slik at økonomi ikke er til hinder for deltakelse og aktivitet Opprette en matsentral, og støtte ordninger for å ta vare på og fordele overskuddsmat. Holde livsoppholdelsessatser på anbefalt nivå fra SIFO. Side 9 av 10

10 AKTIV KULTUR Kultur betyr å dyrke eller skape. Det handler om menneskelig aktivitet i samfunnet, det handler om livskvalitet. Mangfold, frivillighet, tilgjengelighet og uavhengighet er viktige bein kulturen må stå på. Støtte festivaler og arrangementer gjennom hele året og sette miljøkrav som gjenbruksløsninger, økologisk matservering og kollektive transportløsninger Støtte tiltak som gjør kunst, musikk, dans, drama og andre uttrykksformer tilgjengelig både for opplevelse og aktiv deltakelse i gode og tilpassede lokaler og ute i gatene. Bruke musikktimer aktivt, f.eks. i samarbeid med korps, kulturskole og bandverksted. Støtte et godt og variert kulturskoletilbud. Styrke og utvikle det internasjonale kultursamarbeidet.. Kulturutveksling som Artists in Residence Ikke bare bruke kulturhus til framvisning, men som øvings- og produksjonshus. Støtte opp om og videreutvikle frivillighetssentralene i kommunen. At foreninger og annet frivillig arbeid så langt det lar seg gjøre skal tilbys gratis lokaler, for eksempel gjennom lån av klasserom eller andre passende lokaler. Ivareta kulturelt mangfold ved aktive tiltak for innvandrere. Prioritere barne- og ungdomsidrett, og breddeidrett. Stimulere til ikke-organisert idretts- og kulturvirksomhet som parkour o.l. Legge til rette for lek, spill og aktiviteter for både barn og voksne i parker og torg. MANGFOLD Verden er blitt mindre. Folk av forskjellige nasjonaliteter har stadig mer med hverandre å gjøre. Utfordringen ligger i å få til en en best mulig inngang til vårt samfunn. Berikelsen ligger i nye ressurser, tanker og bekjentskaper. Miljøpartiet De Grønne mener at vi skal ta imot de som kommer, og vise dem den gjestfriheten Sørlandet er berømt for. Plass har vi nok av. Ta i mot de mest sårbare av flyktningene fra Syria og gi dem trygghet og hjelp i et nytt hjemland. Gjøre en innsats for at flyktninger i mottak har tilgang til meningsfulle aktiviteter. Støtte frivillige grupper som gir innføring i det norske samfunnet. Spesielt vil allerede bosatte innvandrere være en stor ressurs for integreringsarbeidet. Finne felles møteplasser gjennom idrett, kultur, friluftsliv, dugnader og arrangementer. Mat er en god anledning til å bli kjent med folk og kulturer, internasjonal kafe og lignende bør løftes fram. Bruke kysten og fiskemulighetene som et aktivt integreringstiltak for flyktninger. Kommunen må gå i dialog med næringslivet for å gi innvandrere mulighet til lærlingplasser og arbeidserfaring, og trekke fram og lære av erfaringer fra vellykket arbeidsintegrering. Det er vanskelig å få innpass i arbeidslivet med et uvanlig navn. Sikre alle livssynssamfunn like vilkår, blant annet gjennom livssynsnøytrale seremonilokaler. Side 10 av 10

TENK NYTT, STEM GRØNT! ARENDAL PROGRAM 2015-2019

TENK NYTT, STEM GRØNT! ARENDAL PROGRAM 2015-2019 TENK NYTT, STEM GRØNT! ARENDAL PROGRAM 2015-2019 Vedtatt på medlemsmøte 16. august 2015 Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE NESNA

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE NESNA VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE NESNA INNHOLD TENK NYTT - STEM NYTT 3 VÅRE KJERNESKAER 2015-2019 3 VÅRE VISJONER FOR NESNA 5 1. FOLKEHELSE, OMSORG OG LIVSKVALITET 6 2. ET BLOMSTRENDE KULTURLIV 7

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Programutkast Sagene MDG 2015-2019

Programutkast Sagene MDG 2015-2019 Programutkast Sagene MDG 2015-2019 Utkast til diskusjon ons 15 april kl 17.30 i Sandakerveien 33 Tenk nytt, stem grønt på Sagene Sammen med likesinnede i andre land er Miljøpartiet de Grønne med på en

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene Miljøavtale mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene for perioden 2015-2019 Denne avtalen beskriver de miljø- og klimatiltak disse partiene er enige om å jobbe for

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Miljøpartiet de Grønne i Vadsø ønsker å bidra til at Vadsø får en overordnet grønn politikk, og skape en bærekraftig by med mennesker i sentrum.

Miljøpartiet de Grønne i Vadsø ønsker å bidra til at Vadsø får en overordnet grønn politikk, og skape en bærekraftig by med mennesker i sentrum. 1 Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Vedtatt på medlemsmøte den 20. juni 2015 TENK GRØNT, STEM NYTT!

Vedtatt på medlemsmøte den 20. juni 2015 TENK GRØNT, STEM NYTT! Vedtatt på medlemsmøte den 20. juni 2015 TENK GRØNT, STEM NYTT! Program 2015-2019 Vi vil gjøre de gode, miljøvennlige valgene til de enkle og naturlige valgene. OM AUSTAGDER MDG Miljøpartiet De Grønnes

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 Kommuneplanen legger føringer Kommuneplanens samfunnsdelen

Detaljer

Ubetinget «vekst» er ikke løsningen på alt snarere tvert imot; vi må tørre å bremse noen ganger, tørre å tenke nytt, se tilbake og se fremover.

Ubetinget «vekst» er ikke løsningen på alt snarere tvert imot; vi må tørre å bremse noen ganger, tørre å tenke nytt, se tilbake og se fremover. Vår lokalpolitikk skal støtte bærekraftig nasjonal og global politikk. Våre velgere ser nytten av å utvide det politiske landskapet og å stille spørsmål til vedtatte sannheter som legger bånd på dagens

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE

MILJØPARTIET DE GRØNNE 1 PROGRAM 2015-2019 MILJØPARTIET DE GRØNNE Miljøpartiet De Grønne ønsker å modernisere Narvik og skape en bærekraftig by med mennesker i sentrum. Narvik mangler i dag en overordnet grønn politikk. Vårt

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil utvide kollekiv tilbudet slik at alle kan bruke buss eller tog fremfor bil.

Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil utvide kollekiv tilbudet slik at alle kan bruke buss eller tog fremfor bil. Aurskog Høland VALGPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Da er vårt valgprogram klart. Vi håper dette vil gi deg en god innføring i hva vi i Miljøpartiet De Grønne Aurskog-Høland vil gjøre de neste fire årene. For

Detaljer

AUST AGDER PROGRAM 2015-2019

AUST AGDER PROGRAM 2015-2019 AUST AGDER PROGRAM 2015-2019 TENK GRØNT, STEM NYTT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred både

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

MDG HORTENS PROGRAM 2015-2019

MDG HORTENS PROGRAM 2015-2019 14. mai 2015 MDG HORTENS PROGRAM 2015-2019 TENK NYTT, STEM GRØNT! I solidaritet med andre mennesker, med fremtidige generasjoner, dyr og natur. Miljøpartiet De Grønne sitt mål er et medmenneskelig samfunn

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KOMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Grønn strategi har følgende satsinger: 1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn 2.

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

TENK GRØNT, STEM NYTT!

TENK GRØNT, STEM NYTT! TENK GRØNT, STEM NYTT! Program 2015-2019 Vi vil gjøre de gode, miljøvennlige valgene til de enkle og naturlige valgene OM AUSTAGDER MDG Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Vår politikk vil du kjenne att i tre hovudemne:

Vår politikk vil du kjenne att i tre hovudemne: SURNADAL Lokalprogram MDG Surnadal 2015-2019 Miljøpartiet Dei Grøne sitt mål er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal vere underordna sunne økologiske prinsipp og fremme fred og

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE FJELL

MILJØPARTIET DE GRØNNE FJELL MILJØPARTIET DE GRØNNE FJELL VALGPROGRAM FOR 2015 2019 HVEM ER DE GRØNNE? Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv Fylkeskommune v/ Planavdelinga Pb. 7900 5020 Bergen Bergen, 12. april 2013 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet høringsuttalelse Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Kommunevalget 2011 Individets frihet. Individets samfunnsforpliktelse. Sosialliberalisme er: - Individets frihet. Individets moralske rett til frihet. Like muligheter

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Valgprogram. Hol Venstre 2011-2115

Valgprogram. Hol Venstre 2011-2115 Valgprogram Hol Venstre 2011-2115 Hol Venstres visjon: Hol kommune må prioritere miljømessige og sosiale mål, i et langsiktig perspektiv. Økonomisk utvikling må basere seg på bevaring av natur- og kulturverdier,

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Ås Venstre 2015-2019

Ås Venstre 2015-2019 Forslag til valgprogram for Ås Venstre 0-0 Ås Venstre 0-0 For en grønn og inkluderende kommune, med trivelige, trygge bomiljø og et nyskapende næringsliv. Venstre vil at Ås skal være den grønne universitetsbygda

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

FYLKESPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE I HORDALAND 2015-2019. Tenk nytt, stem grønt! Miljøpartiet De Grønne Hordaland

FYLKESPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE I HORDALAND 2015-2019. Tenk nytt, stem grønt! Miljøpartiet De Grønne Hordaland FYLKESPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE I HORDALAND 2015-2019 Tenk nytt, stem grønt! 1 "Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske

Detaljer

Oslo 18.august 2015. Til Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel

Oslo 18.august 2015. Til Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel Til Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel Oslo 18.august 2015 Kommunal satsing på skolehage forslag til landbruksmeldingen for Oslo om etablering av et kommunalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012 ÅM 0 POLITISKE UTTALELSER Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteen innstiller på at Oslo Venstres årsmøte behandler uttalelser. Redaksjonskomiteens innstiller på at følgende uttalelser behandles:

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

PROGRAM FOR MDG SOLA 2015-2019

PROGRAM FOR MDG SOLA 2015-2019 PROGRAM FOR MDG SOLA 2015-2019 ETT GRØNT SOLA Sola kommune er en allsidig kommune med en stor kulturarv. Kommunen er nok best kjent for sin voksende næringspark, men er mindre klar over at vi har mye god

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi i Sandnes Historikk Miljøplan 1995 Egne mål og tiltak Miljøplan

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015 Ås Senterparti Program til kommunevalget 2015 Ås kommunes framtid; «Ta hele kommunen i bruk» Kommunens hovedoppgave er å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud for alle behov og alle aldersgrupper. Det

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Verdidokument Oslo krets av NKHF

Verdidokument Oslo krets av NKHF Verdidokument Oslo krets av NKHF Sjur Bjørnar Hanssen og Ole-Martin Holmen Oslo krets av Norsk kolonihageforbund 2010/2011 Innledning Oslokretsen ønsker å belyse kolonihagene sin viktige plass i byutviklingen.

Detaljer